Innhold. Barnehagens adresse:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Barnehagens adresse:"

Transkript

1

2 Innhold SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9,10 OG 11 SIDE 12 SIDE 13 OG 14 SIDE 15 SIDE 16 OG 17 SIDE 18 OG 19 SIDE 20 SIDE 21 OG 22 INNLEDNING OG PLATTFORM PEDAGOGISK GRUNNSYN OG VERDIER OVERSIKT OVER PERSONALET ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE BARNS MEDVIRKNING SOSIAL KOMPETANSE RAMMEPLANEN, BARNEHAGENS 7 FAGOMRÅDER DIVERSE INFO SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER DESEMBER JANUAR, FEBRUAR OG MARS APRIL OG MAI JUNI JULI, AUGUST OG SEPT Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot Telefon og faks: Mobil tlf Rimeroa Mobil tlf Bokstavkroken Mobil tlf Tellestua: Hjemmeside: nordbraten.modum.kommune.no E-post: Foreldrenes arbeidsutvalg: kontaktinformasjon finnes på barnehagens hjemmeside 2

3 Innledning Hei og velkommen til et nytt barnehageår. Vi håper at du som leser dette synes det ser spennende ut å være barn i Nordbråten barnehage. Her finner du hva vi skal jobbe med i Nordbråten barnehage dette året. Det er dessverre ikke bilder av alle barna i årsplanen, men gjennom året vil det bli hengt opp flotte bilder av barna deres på avdelingen. Alle barnehager skal etter loven utarbeide en årsplan. Årsplanen bygger på Barnehageloven, Rammeplan for barnehage, Modum kommunes vedtekter, Tilbakemeldinger fra foreldrene, Barnas forutsetninger og Nordbråten barnehages personale. I årsplanen skal du finne informasjon om hva barnehagen tilbyr barn og foreldre. Innholdet skal vise hvilke verdier og holdninger barnehagen legger vekt på i sitt arbeid med barna og foreldrene. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet For å ivareta forskjellene på avdelingene blir målene og metodene justert, slik at vi ivaretar hensynet til det enkelte barn og barnegruppe. Nordbråten barnehage skal være en barnehage for alle, hvor store og små blir sett og hørt. De som jobber i barnehagen skal være engasjert i barna og barnas leik. Visjon: Vi skaper betydningsfulle øyeblikk 3

4 Barnehagens Pedagogiske grunnsyn Hvordan kan vi skape den gode barnehage. Barnehagene i Modum kommune har kommet frem til noen verdier vi mener alle kan stå for i forhold til vårt arbeid i barnehagen. Verdier Som basis for alle våre verdier, og som grunnleggende holdning ønsker vi at anerkjennelse skal prege oss i møtet med barn og voksne. Med begrepet anerkjennelse mener vi at vi skal møte alle mennesker, små og store med omsorg, likeverd og forståelse uansett hvilken situasjon det mennesket vi møter, er i. Vi vil vise omsorg og trygghet, og la de vi møter forstå at vi ønsker dem det aller beste. Vi ønsker at humor og glede skal prege vårt arbeid. Vi tror godt humør gjør hverdagen lettere for alle. Vi vil vise respekt for de vi omgås. Liten og stor skal ha en ekte følelse av å bli respektert for den man er. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser. Barnehagen skal være et sted hvor barna får oppleve noe spennende og utfordrende. Barnehagen skal legge til rette for opplevelser og utfordringer som gir barna en følelse av mestring. Anerkjennende kommunikasjon: Hvilke verdier og holdninger står vi for? Hvordan snakker vi med barna, med hverandre og med andre voksne? Selvinnsikt for personalet i hvordan den enkelte av oss formidler verdier og holdninger, hvordan snakker vi med barna, hvordan omgås vi barna, hvordan viser våre handlinger de verdier og holdninger vi står for, er våre handlinger slik som vi ønsker? Mestring Det å oppleve at en mestrer jeg kan, er med på å utvikle et positivt selvbilde. En viktig side er også det vi ikke mestrer, det vi må strekke oss etter. Dette er med på å utvikle et positivt og realistisk selvbilde. Vesentlig for barns utvikling, er dets opplevelse av tillit og trygghet til omgivelsene. Dette vil derfor alltid stå som et overordnet mål for oss. 4

5 Her er vi som jobber i Nordbråten barnehage Tellestua Hege Skalstad Anne Halvorsen Sonja Hagen Cecilie Aunmo Line Ellingsen førskolelærer/ assistent ped.barnepleier/ assistent assistent pedagogisk leder/ assistent + 30% spesialpedagog avdlingsleder Bokstavkroken Kjetil Ramberg Liv Jacobsen Ann Kristin Kårmo Aina Moen Emilie Breche førskolelærer/ assistent assistent assistent assistent pedagogisk leder Rimeroa Kristin Mørk Hilde Stefferud Anne W. Brenna Inger M Ødenes førskolelærer/ assistent assistent assistent pedagogisk leder Martina Nickol Magne Tandberg Per Sønsteby renholder vaktmester førskolelærer/styrer Vikarer Guri R Grøtjorden, Susanne M Bye, Dennis Zhilivoda, Guri Mulvik, Lisbet Plassen, Liv Astrid Kårmo, Nye vikarer kan komme inn i løpet av året. 5

6 Satsningsområde: Vi ønsker å rette fokus på leken i barnehagen, inkludering og den voksnes rolle Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barna kan utrykke seg gjennom. Lek Lek er en viktig del av den pedagogiske hverdagen til barna. Her jobber vi kontinuerlig med sosial kompetanse, fysisk fostring, anerkjennende kommunikasjon, humor, glede, ros og ris, trygghet, vennskap Lek utgjør en sentral del av små venners samvær. Rollelek øker barns sosiale kompetanse. Barnas evne til å leve seg inn i andres roller og perspektiver blir sentrale både når de skal utføre egen rolle og når de må samordne dem med de andres roller og synspunkter. I lek trenes samarbeidsevner, ungene må kunne lytte til de andre, forhandle om leketema, gjøre avtaler om roller, vente på tur, inngå kompromisser, hjelpe og dele med hverandre, samt gi utrykk for egne innfall og ideer. (Kari Lamer, Du og jeg og vi to ) Mål: Vi skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Vi skal inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Vi satser på dette for å gi barna et bredt utvalg av erfaringsmuligheter og øke kompetansen og mestringsfølelsen i de forskjellige lekformene og det sosiale samspillet som foregår i lek. Fysisk tilrettelegging handler om hvordan rom er innredet, hva slags utstyr som er tilgjengelig og hva utelekeplassen inneholder. Organisatorisk tilrettelegging er hvordan vi deler barna i grupper, hvordan de voksne fordeler seg, planlegging av tidspunkter og bruk av rom. Fantasi gir form til tanker og følelser og i mange av lekformene er det viktig og kunne late som om. Ved å oppmuntre og inspirere og gi positive tilbakemeldinger, vil vi stimulere til mestringsfølelse og troen på at de kan. Livsutfoldelse og skaperglede henger nøye samme med mestringsfølelse. Forskjellige lekformer: Rollelek, Konstruksjonslek, Samlek Symbollek, Regellek, Parallell lek, Funksjonslek-kroppslig lek, Sansemotorisk lek, Bevegelseslek Digital lek 6

7 Inkludering Utestenging i leken hindrer vennskap, gode relasjoner og utviklingsmuligheter i fellesskapet. Derfor er det viktig å arbeide aktivt med at alle er inkludert. Den voksnes rolle Dette handler om hvordan vi aktivt skal jobbe med en bevisstgjøring av vår rolle. Hvordan vi skaper trygghet, lytter, inspirerer, utfordrer, oppmuntrer, er deltagende, legger til rette for ved å finne frem ting, utstyr, innrede rom osv. Vi jobber med bevisstgjøring av hvordan vi fremstår som rollemodeller Dette er ting vi jobber også med på personalmøter og planleggingsdager. En del av dokumentasjonen vil være med opphengte tidslinjer på avdelingen og ved å bruke digitale fotorammer. Barns medvirkning. Barns følelsesmessige utrykk skal bli tatt på alvor. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi utrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine utrykk. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Barnehagen må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Slik kan barn bli motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Barna må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppa. 7

8 Sosial kompetanse Vi kan gjerne kalle dette for ferdigheter i å være sammen med andre Barnehagen satser mye på å gi barna trening og positive erfaringer med det å være sammen med andre. Mye av jobbingen med sosial kompetanse går på en bevisstgjøring av hvordan våre handlinger virker inn på andre. - Hva tror du de andre føler når du gjør sånn? - Hva føler du når den..gjør sånn mot deg - Snakke om hvordan ting føles når noe oppstår Å sette fokus på hvordan handlingene virker må ikke bare gjøres med det som kan være vondt og leit, men kanskje også spesielt når handlinger virker godt og bra, f eks å oppleve at mine handlinger kan gjøre andre glade. Utgangspunktet for å utvikle sosial kompetanse er konkrete opplevelser i samvær med andre. Og barnehagebarnets naturligste samværsform er gjennom leiken. I leiken får barnet erfaringer i sosial kompetanse ved å samarbeide, snakke sammen, komme i konflikt, løse konflikt, oppleve at egne ønsker og andres ønsker ikke alltid er like For å bli kjent med hva kulturen og omgivelsene forventer, blir det viktig at barn får tilbakemelding på handlingene sine, at vi voksne setter grenser for hva som er akseptert adferd og hva som ikke er det. Og for at vi voksne skal sette grenser på en måte som fremmer utviklingen, er det viktig at vi er bevisste våre egne verdier, holdninger og handlemåter Kari Lamer deler i sin bok Du og jeg og vi to sosial kompetanse inn i 5 hovedområder: Empati og rolletaking: Forståelse for andres perspektiver, følelser og tanker. Prososial atferd: Positive sosiale handlinger f.eks å hjelpe, dele, støtte, anerkjenne, oppmuntre, inkludere, vise omsorg for.. Selvkontroll: Å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Selvhevdelse: Å ta initiativ i forhold til andre, f. eks deltakelse i samtaler, leik og felles aktiviteter. Hevde sine egne ønsker og behov på en god måte. Leik, glede og humor: Å føle glede og kunne slappe av, spøke og ha det moro. Forstå leikesignaler og følge leikens skjulte regler om enighet, gjensidighet og turtaking. 8

9 Årsplanen tar utgangspunkt i rammeplan for barnehager Av innhold er det i rammeplanen omtalt 7 fagområder som skal være utgangspunkt for barnehagens planlegging. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjeldent opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg, og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna. De 7 fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og tekst Kommunikasjon skaper et opplevelsesfelleskap. Hele sanseapparatet; syn, hørsel, lukt, smak og følesans tas i bruk for å kunne ta del i følelser, opplevelser og kunnskaper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, dikt, rim, regler og sanger. Tilegnelsen av språket er helt sentralt i barnehagebarnets utvikling. Vesentlige sider av kulturoverføringen er knyttet til språket, både skriftlig og muntlig. Sanger, eventyr, historier, rim, regler, tekstskapning, snakke sammen om opplevelser, høytlesing, fortellinger, vitser, gåter, kroppsspråk,rolleleik, spille spill. Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv og kjenne. Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna: Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk, finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. 9

10 Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider Kunnskap om menneskekroppen I leik og bevegelse erfarer de kroppens muligheter, øver og prøver ut egne ferdigheter. Turer, aktiviteter, sangleiker, leiker, aking, ski, skøyter Kosthold, sunn og usunn mat, Hygiene, håndvask, vasking av leiker med barna Blodomløp, hjerte, lunger, mage, tarmer.. Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å utrykke seg estetisk. Gi barna muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet handler om, musikk, dans, drama, bevegelse, forming, billedkunst og håndverk, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Kunnskap om materialer, redskaper og teknikker. Fantasi, kreativ tenking og skaperglede. Formingsaktiviteter, tegne, skrive, male, modellering, bygge og lage ting, snekre, eksperimentere, Pynte opp rundt oss inne og ute, utstilling av arbeider Natur, miljø og teknikk Fagområdet natur, miljø og teknikk handler om barnehagebarnets forhold til naturen. Barnehagen skal bidra til at barn blir kjent med planter, dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål å utvikle barnas kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Ved å gi barn gode opplevelser og erfaringer i naturen, skaper vi gode forutsetninger for at de som voksne vil ønske å bruke og ta vare på naturen. La barna oppleve naturen og mangfoldet, skogturer, uteleik, gårdsbesøk, så frø, kjøkkenhage, bålkos, mat ute, utforske og studere ting ute Lære å iakta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen. Spikke, sage, hogge, binde, knyte, veve, så og høste 10

11 Etikk, religion og filosofi Dette området behandler barns utvikling av identitet og kulturell tilhørighet gjennom samspill med medmennesker og nærmiljø. Overføring av normer og verdier står sentralt i kulturformidlingen. Vise hensyn, vise omsorg, hjelpe hverandre, si noe pent om hverandre, samarbeide, toleranse, rettferdighet, sannhet, ærlighet, respekt for liv, høytidstradisjoner, kultur og tradisjonsformidling. Respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet Anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortelling. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være det første skritt for å få innsikt i og erfaringer med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine utrykk. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter. Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforsking og legge til rette for tidlig og god stimulering. Utforske og leke med tall og former, mønster, størrelser og mål. Sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell og tilby materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Sosial kompetanse, empati og våre verdier vil alltid være med uansett hvilket fagområde det jobbes med. 11

12 Diverse Informasjon Ideer til innhold Her finner dere mange ideer til aktivitetsvalg gjennom året. Disse punktene er ment som en idebank, det er ikke sikkert vi velger å gjennomføre alt, men det er et utgangspunkt og vil bli tilpasset den enkelte avdeling. Merkedager/spesielle dager Her finner dere f.eks luciafeiring, nissefest, kirkebesøk og lignende, og hvem som kan delta på dette. Er det noe med religiøst innhold dere foreldre ikke vil at barnet skal delta på, si ifra på avdelingen. Smøremåltid Det er smøremåltid til lunsj mandag, tirsdag og onsdag. Annenhver tirsdag og onsdag bytter vi ut smøremåltidet med felles salatbar på kjøkkenet En gang pr.mnd er det varm mat. Planleggingsdager 2012: mandag 13. august, mandag 22. oktober, 2013: onsdag 2. januar, mandag 8. april, fredag 14. juni og mandag 12.august På planleggingsdager er barnehagen stengt. Gymsal Vi har mulighet til å benytte gymsalen på Buskerud skole mandager kl og torsdager kl og kl Foreldresamtaler Hvert barn får tilbud om 2 samtaler i løpet av barnehageåret. Dette blir organisert litt forskjellig på avdelingene. Hver avdeling vil gi nærmere beskjed om dette. Foreldremøte: Arrangeres 1-2 ganger i året. Møtedager Hver avdeling har møte 1 time pr uke. Disse står merket av på ukeplanene. Når avdelingens faste personale er i møte, hjelper øvrig personale til. På møtedager blir det lagt til rette for leik og aktiviteter inne og ute. Aldersinndelte grupper Torsdager deler vi barna i grupper etter alder. Barn og voksne fra Bokstavkroken, Tellestua og Rimeroa er da sammen på disse gruppene. Egen plan for dette blir delt ut. 12

13 September, oktober og november Satsning: Leik, inkludering og voksenrollen Tema: Trygghet, vennskap og høst Mål: Skape gode relasjoner mellom barn og voksne Gi barna trygghet til å være seg selv Gi barna gode opplevelser og skape nysgjerrighet rundt naturens forandringer Prosjekt: Leikegrupper Ideer til prosjekt innhold: Turer i nærområdet Hva kan vi høste av naturen Spille spill, pc spill kortspill Figurer og symboler Plukke bær Frukt og grønnsakstrykk Male Magisk høstsamling Høytlesning Rim og regle aktiviteter Sang og ringleiker Musikkaktiviteter Aktiviteter i gymsal Hinderløype, natursti Kroppen vår Hånd og fotavtrykk Følge høstens forandring, lage høsttre / utstilling Eventyruke i uke 45: geitekillingen som kunne telle til 10 Tidslinje: Naturens forandring Magnettavle med bokstaver og tall 20. september starter vi med aldersinndelte grupper 1 dag i uka, på torsdager. 13

14 Sept møtedag Salatbar 12 møtedag fotografering 18 møtedag 19 Salatbar 20 Gruppestart tomatsuppe m/makaroni Bake rundstykker 26 møtedag Foreldremøte Fotografering 17. sept. Foreldremøte 26. sept. Fokus: Jobbe for at alle opplever å bli tatt godt imot i barnehagen Okt Skolens 2 møtedag 3 Salatbar 4 5 høstferie 41 8 Frukt og 9 10 møtedag Høsttakkefest grønnsaksuke møtedag møtedag Planleggingsdag bhg er stengt FN dagen møtedag 31 skinkesteik m/grønnsaker Høsttakkefest 12.okt for de som har dag Uke 41 frukt og grønnsaksuke Nov møtedag 8 9 Eventyruke møtedag Fiskeboller m/ revne gulrøtter Bake til 27 Bake til lysfrokost TS lysfrokost BK 21 møtedag Bake til lysfrokost RR 28 Lysfrokost nov inviterer vi alle familier til lysfrokost 14

15 Desember Tema: Adventstid og juleforberedelser Mål: Formidle juletradisjoner og skape en rolig og stemningsfull førjulstid Ideer til innhold: Det blir adventssamling på avdelingen hver dag, med tenning av lys, julekalender, fortellinger og julesanger. Felles julesamlinger på kjøkkenet Juleaktiviteter, lage julepynt, julegaver, bake julekaker Luciafeiring Julebord Nissefest Formidle juleevangeliet Lage snølykter Nissepostkasse, spennende brev fra nissen med beskjeder og oppgaver. Sprellenisse, en nisse som gjør små artige sprell Julefortellinger: Snekker Andersen, Den lille bygda som glemte det var jul, Julegaven, Nissetoget, Jul i Bakkebygrenda Desember Fellessamling (rr) Tenning av julegran 4 5 møtedag 6 Juleevengeliet m/ Arild Løvik Julebord Fellesamling (ts) Bake Lussekatter Fellessamling bk Juleaften bhg er stengt bhg er stengt bhg er stengt nyttårsaften bhg stengt Merkedager/spesielle dager: Julebord: for de som har dag. Nissefest: barn som ikke har dag blir invitert i den tiden arrangementet varer. NB! Husk påmelding til romjulen, slik at vi vet hvor mange som kommer. 13 Lucia Tigergruppa går Luciatog Nissefest Fokus: Denne tiden kan for mange bli mer hektisk enn vi ønsker. Vi ønsker å formidle en rolig og stemningsfull førjulstid med julemusikk, levende lys og fine historier

16 Januar, februar og mars Satsning: Leik, inkludering og voksenrollen Tema: Vinter og rolleleik Mål: Gi barna varierte opplevelser av vinteren, der de kan bruke kroppen og sansene Gi barna impulser og inspirasjon til leik Formidle påsketradisjoner Bruke tidslinje som arbeids og dokumentasjonsform Ideer til innhold Vinteraktiviteter, ski, skøyter, snøhule, akebakker, hoppbakke Lage vinterbilder Islykter Undersøke og forske på snø. Lage fastelavensboller og fastelavensris Temauker Sykehus uke 3 og 4 Fortellinger om sykehus, lege. f eks Thomas og Emma bøker Innrede sykehusrom, skaffe rekvisitter Hva skjer når vi skader oss Sykebil, få besøk Kosthold, ja og nei mat og vann som tørstedrikk Kroppen vår, navn på kroppsdeler Sykehus for kosedyr Tannlege uke 6 Tennene våre, tannfelling, bøker om tenner og tannlege, hva er bra for tennene, Karius og Baktus, tannpuss, kosthold, tannfe`, gebiss, Vinteruke i uke10 Påskeaktiviteter Male på egg, gipsfigurer, så karse, Tradisjonelle påskesanger og påskefortellinger Bake til påskefrokost Påskebudskapet, besøk av Arild Løvik 16

17 Januar des 1. januar Planleggingsdag 3 4 Bhg er stengt Bhg er stengt Bhg er stengt møtedag Sykehusuke møtedag Sykehusuke 22 møtedag 23 Kyllingfilet m/grønnsaker foreldre og besteforeldre kaffe møtedag januar inviterer vi til foreldre og besteforeldre til kaffe. Vi viser lysbilder fra desember. Februar Tannlegeuke 5 møtedag Fastelavensboller og fastelavensr Karneval 13 møtedag is møtedag 20 Ovnsbakt laks skolens vinterferie m/tilbehør møtedag 28 Karneval 12.feb: Barn som ikke har dag er velkommen i den tiden arrangementet varer. Mars Vinteruke Pølseform 13 møtedag møtedag 20 Påskefrokost skolens påskeferie Skjærtorsdag bhg er stengt 29 Langfredag 20. mars inviterer vi alle familier til påskefrokost Vinteruke i uke 10: Vi setter opp lavo på jordet. Kjøre opp skiløyper, lage hoppbakke, skiskyting, akebakke, kuleløype Går fra bhg kl 0930 og er der resten av dagen. NB! Husk påmelding til påskeuka, slik at vi vet hvor mange som kommer. 17

18 April og mai Satsning: Leik, inkludering og voksenrollen Tema: vår, norske tradisjoner og fysisk aktivitet Prosjekt: Mål: Gi barna positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Gi barna grunnleggende innsikt og respekt for samspillet i naturen Ideer til annet innhold: Ordne i barnehagen, plante, så i trekant-bedet Så sommerblomster i potter inne Besøke gårdsdyr Besøke dyrene på blaafarveværket Vann, livet i bekken Presse og tørke blomster Traktor og gårdsting, besøke landbruksskolen Sangstunder Norske tradisjonssanger om vår Øve nasjonalsang og andre tradisjonelle 17. mai sanger Ringleiker og regelleiker Hinderløyper og natursti i barnehagen og i skogen Sanseleiker Insektjakt Oppdagelsesferd Øve på underholdning til sommerfesten. (mai) Skolebarna besøker de skolene de skal begynne på. Så grønnsaker Fugler Rompetroll, frosk Sommerfugler Referanseområde, følge forandringer Temauker: Uke 15 og 16 insekt og småkryp: Vann, livet i bekken, insektjakt, oppdagelsesferd, rompetroll, sommerfugler, frosk Forskerspirer der barna tar bilder og lager egen bok, terrarium, markterrarium, oppdagelsesløype, turer i naturen. Uke 18 idrettsuke: Hinderløype, natursti, sanseløype, ringleiker, hekkeløp, lengdehopp, fotball, spydkast, kulestøt, tautrekking Uke 20 Norske tradisjoner: Ringleiker, regelleiker, sangstunder med norske tradisjonssanger, nasjonalsang, fokus på 17. mai og tradisjoner rundt dette 18

19 April påskedag 2 møtedag Bhg er stengt 15 8 Småkrypuke 9 10 møtedag Planleggingsdag Barnehagen er stengt Småkrypuke 16 møtedag Kjøttkaker 24 møtedag m/poteter og grønnsaker Friidrettsuke 30 møtedag Mai 18 Friidrettsuke 1 mai Bhg er stengt 2 3 Idrettsdag på Furumo møtedag 9 Kr himmelfart 10 Bhg er stengt Norske tradisjoner 14 møtedag 15 Spekemat og eggerøre MAI Bhg er stengt pinsedag møtedag Bhg er stengt Uteuke Uke 15: Insekt og småkrypuke Uke 20: Norsk tradisjonsuke, Vi forbereder oss til 17. mai, med pynt, historie, Tradisjoner og leiker. Idrettsdag på Furumo 3. mai. Barn som ikke har dag er velkommen i den tid arrangementet varer Uteuke i uke 22 I denne uken flytter vi barnehagen ut. Som i fjor har vi valgt sette opp lavvoer ved Gaustad leirsted og satser friskt på en uteuke med mange spennende aktiviteter: Idrettsaktiviteter, klatring, spikking, sykling, pil og bue, leirliv ved lavvoene, natursti mm Nærmere info. kommer 19

20 Juni Tema: Sommer Mål: Gi barna gode sommeropplevelser Turer til blaafarveverket Blomsterkranser Sykkeldag Såpebobler Lage saftis og smoothie Øve til sommerfesten Følge med på det vi har sådd (hva har skjedd) Studere rumpetrollene Regelleiker som f eks paradis, hoppe tau, hoppe strikk Juni møtedag 5 overnattingstur 6 overnattingstur 7 med Tigergruppa med Tigergruppa Sommerfest 12 møtedag planleggingsdag Barnehagen er stengt Vi griller 19 møtedag juni drar vi på overnattingstur med de eldste barna, vi fisker og ror og mye mer 11. juni inviterer vi alle familier til sommerfest i barnehagen Fokus: Tilvenning for barn fra Rimeroa som skal til BK og TS 20

21 Juli Denne måneden er feriemåned, mange barn og voksne avikler ferie. Det er derfor ikke satt opp noe spesielt tema for denne måneden. Egen månedsplan for juli vil bli delt ut. Mye av aktivitetene vil foregå ute, med leik, små turer, bading og kos i sommerværet Vi ruster opp barnehagen, rydder og vasker, og gjør klart til neste barnehageår NB! Det blir ikke smøremåltider i juli, så hele måneden må barna ha med nistepakker. Juli August /September august starter nytt barnehageår og fokus blir da tilvenning av nye barn Tema: Tilvenning, trygghet og vennskap Høst Mål: At barna blir trygge og kjent med det å være i barnehagen Hjelpe barna i å etablere vennskap Skape gode samtaler Oppleve hva naturen gir oss Ideer til innhold: Gjøre klart til nytt barnehageår Små turer Leik ute og inne i barnehagen. Små turer for å bli kjent med hverandre og i barnehagens nærmiljø Dele barna i små grupper, og ha forskjellige leikegrupper Sang og sangleiker Vi samler materialer vi finner i skogen. Bruke naturmaterialer til å lage ting Høste inn bær 21

22 August juli 30.juli 31. juli 1 august Planleggingsdag Bhg er stengt September Fokus: Jobbe for at alle nye opplever å bli tatt godt i mot i barnehagen. Med hilsen fra alle oss i Nordbråten barnehage, ønsker vi alle et veldig godt barnehageår! 22

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN 1 Innhold Innledning... 3 Barnehagens ansatte og telefonnummer:... 3 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 Kvalitetsplakat for barnehager i Skedsmo kommune...

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

Månestråle barnehage / Childplanet

Månestråle barnehage / Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2012-2013 Månestråle barnehage / Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer