Innhold. Barnehagens adresse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Barnehagens adresse:"

Transkript

1

2 Innhold SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9,10 OG 11 SIDE 12 SIDE 13 OG 14 SIDE 15 SIDE 16 OG 17 SIDE 18 OG 19 SIDE 20 SIDE 21 OG 22 INNLEDNING OG PLATTFORM PEDAGOGISK GRUNNSYN OG VERDIER OVERSIKT OVER PERSONALET ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE BARNS MEDVIRKNING SOSIAL KOMPETANSE RAMMEPLANEN, BARNEHAGENS 7 FAGOMRÅDER DIVERSE INFO SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER DESEMBER JANUAR, FEBRUAR OG MARS APRIL OG MAI JUNI JULI, AUGUST OG SEPT Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot Telefon og faks: Mobil tlf Rimeroa Mobil tlf Bokstavkroken Mobil tlf Tellestua: Hjemmeside: nordbraten.modum.kommune.no E-post: Foreldrenes arbeidsutvalg: kontaktinformasjon finnes på barnehagens hjemmeside 2

3 Innledning Hei og velkommen til et nytt barnehageår. Vi håper at du som leser dette synes det ser spennende ut å være barn i Nordbråten barnehage. Her finner du hva vi skal jobbe med i Nordbråten barnehage dette året. Det er dessverre ikke bilder av alle barna i årsplanen, men gjennom året vil det bli hengt opp flotte bilder av barna deres på avdelingen. Alle barnehager skal etter loven utarbeide en årsplan. Årsplanen bygger på Barnehageloven, Rammeplan for barnehage, Modum kommunes vedtekter, Tilbakemeldinger fra foreldrene, Barnas forutsetninger og Nordbråten barnehages personale. I årsplanen skal du finne informasjon om hva barnehagen tilbyr barn og foreldre. Innholdet skal vise hvilke verdier og holdninger barnehagen legger vekt på i sitt arbeid med barna og foreldrene. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet For å ivareta forskjellene på avdelingene blir målene og metodene justert, slik at vi ivaretar hensynet til det enkelte barn og barnegruppe. Nordbråten barnehage skal være en barnehage for alle, hvor store og små blir sett og hørt. De som jobber i barnehagen skal være engasjert i barna og barnas leik. Visjon: Vi skaper betydningsfulle øyeblikk 3

4 Barnehagens Pedagogiske grunnsyn Hvordan kan vi skape den gode barnehage. Barnehagene i Modum kommune har kommet frem til noen verdier vi mener alle kan stå for i forhold til vårt arbeid i barnehagen. Verdier Som basis for alle våre verdier, og som grunnleggende holdning ønsker vi at anerkjennelse skal prege oss i møtet med barn og voksne. Med begrepet anerkjennelse mener vi at vi skal møte alle mennesker, små og store med omsorg, likeverd og forståelse uansett hvilken situasjon det mennesket vi møter, er i. Vi vil vise omsorg og trygghet, og la de vi møter forstå at vi ønsker dem det aller beste. Vi ønsker at humor og glede skal prege vårt arbeid. Vi tror godt humør gjør hverdagen lettere for alle. Vi vil vise respekt for de vi omgås. Liten og stor skal ha en ekte følelse av å bli respektert for den man er. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser. Barnehagen skal være et sted hvor barna får oppleve noe spennende og utfordrende. Barnehagen skal legge til rette for opplevelser og utfordringer som gir barna en følelse av mestring. Anerkjennende kommunikasjon: Hvilke verdier og holdninger står vi for? Hvordan snakker vi med barna, med hverandre og med andre voksne? Selvinnsikt for personalet i hvordan den enkelte av oss formidler verdier og holdninger, hvordan snakker vi med barna, hvordan omgås vi barna, hvordan viser våre handlinger de verdier og holdninger vi står for, er våre handlinger slik som vi ønsker? Mestring Det å oppleve at en mestrer jeg kan, er med på å utvikle et positivt selvbilde. En viktig side er også det vi ikke mestrer, det vi må strekke oss etter. Dette er med på å utvikle et positivt og realistisk selvbilde. Vesentlig for barns utvikling, er dets opplevelse av tillit og trygghet til omgivelsene. Dette vil derfor alltid stå som et overordnet mål for oss. 4

5 Her er vi som jobber i Nordbråten barnehage Tellestua Hege Skalstad Anne Halvorsen Sonja Hagen Cecilie Aunmo Line Ellingsen førskolelærer/ assistent ped.barnepleier/ assistent assistent pedagogisk leder/ assistent + 30% spesialpedagog avdlingsleder Bokstavkroken Kjetil Ramberg Liv Jacobsen Ann Kristin Kårmo Aina Moen Emilie Breche førskolelærer/ assistent assistent assistent assistent pedagogisk leder Rimeroa Kristin Mørk Hilde Stefferud Anne W. Brenna Inger M Ødenes førskolelærer/ assistent assistent assistent pedagogisk leder Martina Nickol Magne Tandberg Per Sønsteby renholder vaktmester førskolelærer/styrer Vikarer Guri R Grøtjorden, Susanne M Bye, Dennis Zhilivoda, Guri Mulvik, Lisbet Plassen, Liv Astrid Kårmo, Nye vikarer kan komme inn i løpet av året. 5

6 Satsningsområde: Vi ønsker å rette fokus på leken i barnehagen, inkludering og den voksnes rolle Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barna kan utrykke seg gjennom. Lek Lek er en viktig del av den pedagogiske hverdagen til barna. Her jobber vi kontinuerlig med sosial kompetanse, fysisk fostring, anerkjennende kommunikasjon, humor, glede, ros og ris, trygghet, vennskap Lek utgjør en sentral del av små venners samvær. Rollelek øker barns sosiale kompetanse. Barnas evne til å leve seg inn i andres roller og perspektiver blir sentrale både når de skal utføre egen rolle og når de må samordne dem med de andres roller og synspunkter. I lek trenes samarbeidsevner, ungene må kunne lytte til de andre, forhandle om leketema, gjøre avtaler om roller, vente på tur, inngå kompromisser, hjelpe og dele med hverandre, samt gi utrykk for egne innfall og ideer. (Kari Lamer, Du og jeg og vi to ) Mål: Vi skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Vi skal inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Vi satser på dette for å gi barna et bredt utvalg av erfaringsmuligheter og øke kompetansen og mestringsfølelsen i de forskjellige lekformene og det sosiale samspillet som foregår i lek. Fysisk tilrettelegging handler om hvordan rom er innredet, hva slags utstyr som er tilgjengelig og hva utelekeplassen inneholder. Organisatorisk tilrettelegging er hvordan vi deler barna i grupper, hvordan de voksne fordeler seg, planlegging av tidspunkter og bruk av rom. Fantasi gir form til tanker og følelser og i mange av lekformene er det viktig og kunne late som om. Ved å oppmuntre og inspirere og gi positive tilbakemeldinger, vil vi stimulere til mestringsfølelse og troen på at de kan. Livsutfoldelse og skaperglede henger nøye samme med mestringsfølelse. Forskjellige lekformer: Rollelek, Konstruksjonslek, Samlek Symbollek, Regellek, Parallell lek, Funksjonslek-kroppslig lek, Sansemotorisk lek, Bevegelseslek Digital lek 6

7 Inkludering Utestenging i leken hindrer vennskap, gode relasjoner og utviklingsmuligheter i fellesskapet. Derfor er det viktig å arbeide aktivt med at alle er inkludert. Den voksnes rolle Dette handler om hvordan vi aktivt skal jobbe med en bevisstgjøring av vår rolle. Hvordan vi skaper trygghet, lytter, inspirerer, utfordrer, oppmuntrer, er deltagende, legger til rette for ved å finne frem ting, utstyr, innrede rom osv. Vi jobber med bevisstgjøring av hvordan vi fremstår som rollemodeller Dette er ting vi jobber også med på personalmøter og planleggingsdager. En del av dokumentasjonen vil være med opphengte tidslinjer på avdelingen og ved å bruke digitale fotorammer. Barns medvirkning. Barns følelsesmessige utrykk skal bli tatt på alvor. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi utrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine utrykk. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Barnehagen må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Slik kan barn bli motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Barna må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppa. 7

8 Sosial kompetanse Vi kan gjerne kalle dette for ferdigheter i å være sammen med andre Barnehagen satser mye på å gi barna trening og positive erfaringer med det å være sammen med andre. Mye av jobbingen med sosial kompetanse går på en bevisstgjøring av hvordan våre handlinger virker inn på andre. - Hva tror du de andre føler når du gjør sånn? - Hva føler du når den..gjør sånn mot deg - Snakke om hvordan ting føles når noe oppstår Å sette fokus på hvordan handlingene virker må ikke bare gjøres med det som kan være vondt og leit, men kanskje også spesielt når handlinger virker godt og bra, f eks å oppleve at mine handlinger kan gjøre andre glade. Utgangspunktet for å utvikle sosial kompetanse er konkrete opplevelser i samvær med andre. Og barnehagebarnets naturligste samværsform er gjennom leiken. I leiken får barnet erfaringer i sosial kompetanse ved å samarbeide, snakke sammen, komme i konflikt, løse konflikt, oppleve at egne ønsker og andres ønsker ikke alltid er like For å bli kjent med hva kulturen og omgivelsene forventer, blir det viktig at barn får tilbakemelding på handlingene sine, at vi voksne setter grenser for hva som er akseptert adferd og hva som ikke er det. Og for at vi voksne skal sette grenser på en måte som fremmer utviklingen, er det viktig at vi er bevisste våre egne verdier, holdninger og handlemåter Kari Lamer deler i sin bok Du og jeg og vi to sosial kompetanse inn i 5 hovedområder: Empati og rolletaking: Forståelse for andres perspektiver, følelser og tanker. Prososial atferd: Positive sosiale handlinger f.eks å hjelpe, dele, støtte, anerkjenne, oppmuntre, inkludere, vise omsorg for.. Selvkontroll: Å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Selvhevdelse: Å ta initiativ i forhold til andre, f. eks deltakelse i samtaler, leik og felles aktiviteter. Hevde sine egne ønsker og behov på en god måte. Leik, glede og humor: Å føle glede og kunne slappe av, spøke og ha det moro. Forstå leikesignaler og følge leikens skjulte regler om enighet, gjensidighet og turtaking. 8

9 Årsplanen tar utgangspunkt i rammeplan for barnehager Av innhold er det i rammeplanen omtalt 7 fagområder som skal være utgangspunkt for barnehagens planlegging. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjeldent opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg, og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna. De 7 fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og tekst Kommunikasjon skaper et opplevelsesfelleskap. Hele sanseapparatet; syn, hørsel, lukt, smak og følesans tas i bruk for å kunne ta del i følelser, opplevelser og kunnskaper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, dikt, rim, regler og sanger. Tilegnelsen av språket er helt sentralt i barnehagebarnets utvikling. Vesentlige sider av kulturoverføringen er knyttet til språket, både skriftlig og muntlig. Sanger, eventyr, historier, rim, regler, tekstskapning, snakke sammen om opplevelser, høytlesing, fortellinger, vitser, gåter, kroppsspråk,rolleleik, spille spill. Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv og kjenne. Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna: Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk, finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. 9

10 Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider Kunnskap om menneskekroppen I leik og bevegelse erfarer de kroppens muligheter, øver og prøver ut egne ferdigheter. Turer, aktiviteter, sangleiker, leiker, aking, ski, skøyter Kosthold, sunn og usunn mat, Hygiene, håndvask, vasking av leiker med barna Blodomløp, hjerte, lunger, mage, tarmer.. Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å utrykke seg estetisk. Gi barna muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet handler om, musikk, dans, drama, bevegelse, forming, billedkunst og håndverk, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Kunnskap om materialer, redskaper og teknikker. Fantasi, kreativ tenking og skaperglede. Formingsaktiviteter, tegne, skrive, male, modellering, bygge og lage ting, snekre, eksperimentere, Pynte opp rundt oss inne og ute, utstilling av arbeider Natur, miljø og teknikk Fagområdet natur, miljø og teknikk handler om barnehagebarnets forhold til naturen. Barnehagen skal bidra til at barn blir kjent med planter, dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål å utvikle barnas kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Ved å gi barn gode opplevelser og erfaringer i naturen, skaper vi gode forutsetninger for at de som voksne vil ønske å bruke og ta vare på naturen. La barna oppleve naturen og mangfoldet, skogturer, uteleik, gårdsbesøk, så frø, kjøkkenhage, bålkos, mat ute, utforske og studere ting ute Lære å iakta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen. Spikke, sage, hogge, binde, knyte, veve, så og høste 10

11 Etikk, religion og filosofi Dette området behandler barns utvikling av identitet og kulturell tilhørighet gjennom samspill med medmennesker og nærmiljø. Overføring av normer og verdier står sentralt i kulturformidlingen. Vise hensyn, vise omsorg, hjelpe hverandre, si noe pent om hverandre, samarbeide, toleranse, rettferdighet, sannhet, ærlighet, respekt for liv, høytidstradisjoner, kultur og tradisjonsformidling. Respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet Anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortelling. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være det første skritt for å få innsikt i og erfaringer med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine utrykk. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter. Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforsking og legge til rette for tidlig og god stimulering. Utforske og leke med tall og former, mønster, størrelser og mål. Sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell og tilby materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Sosial kompetanse, empati og våre verdier vil alltid være med uansett hvilket fagområde det jobbes med. 11

12 Diverse Informasjon Ideer til innhold Her finner dere mange ideer til aktivitetsvalg gjennom året. Disse punktene er ment som en idebank, det er ikke sikkert vi velger å gjennomføre alt, men det er et utgangspunkt og vil bli tilpasset den enkelte avdeling. Merkedager/spesielle dager Her finner dere f.eks luciafeiring, nissefest, kirkebesøk og lignende, og hvem som kan delta på dette. Er det noe med religiøst innhold dere foreldre ikke vil at barnet skal delta på, si ifra på avdelingen. Smøremåltid Det er smøremåltid til lunsj mandag, tirsdag og onsdag. Annenhver tirsdag og onsdag bytter vi ut smøremåltidet med felles salatbar på kjøkkenet En gang pr.mnd er det varm mat. Planleggingsdager 2012: mandag 13. august, mandag 22. oktober, 2013: onsdag 2. januar, mandag 8. april, fredag 14. juni og mandag 12.august På planleggingsdager er barnehagen stengt. Gymsal Vi har mulighet til å benytte gymsalen på Buskerud skole mandager kl og torsdager kl og kl Foreldresamtaler Hvert barn får tilbud om 2 samtaler i løpet av barnehageåret. Dette blir organisert litt forskjellig på avdelingene. Hver avdeling vil gi nærmere beskjed om dette. Foreldremøte: Arrangeres 1-2 ganger i året. Møtedager Hver avdeling har møte 1 time pr uke. Disse står merket av på ukeplanene. Når avdelingens faste personale er i møte, hjelper øvrig personale til. På møtedager blir det lagt til rette for leik og aktiviteter inne og ute. Aldersinndelte grupper Torsdager deler vi barna i grupper etter alder. Barn og voksne fra Bokstavkroken, Tellestua og Rimeroa er da sammen på disse gruppene. Egen plan for dette blir delt ut. 12

13 September, oktober og november Satsning: Leik, inkludering og voksenrollen Tema: Trygghet, vennskap og høst Mål: Skape gode relasjoner mellom barn og voksne Gi barna trygghet til å være seg selv Gi barna gode opplevelser og skape nysgjerrighet rundt naturens forandringer Prosjekt: Leikegrupper Ideer til prosjekt innhold: Turer i nærområdet Hva kan vi høste av naturen Spille spill, pc spill kortspill Figurer og symboler Plukke bær Frukt og grønnsakstrykk Male Magisk høstsamling Høytlesning Rim og regle aktiviteter Sang og ringleiker Musikkaktiviteter Aktiviteter i gymsal Hinderløype, natursti Kroppen vår Hånd og fotavtrykk Følge høstens forandring, lage høsttre / utstilling Eventyruke i uke 45: geitekillingen som kunne telle til 10 Tidslinje: Naturens forandring Magnettavle med bokstaver og tall 20. september starter vi med aldersinndelte grupper 1 dag i uka, på torsdager. 13

14 Sept møtedag Salatbar 12 møtedag fotografering 18 møtedag 19 Salatbar 20 Gruppestart tomatsuppe m/makaroni Bake rundstykker 26 møtedag Foreldremøte Fotografering 17. sept. Foreldremøte 26. sept. Fokus: Jobbe for at alle opplever å bli tatt godt imot i barnehagen Okt Skolens 2 møtedag 3 Salatbar 4 5 høstferie 41 8 Frukt og 9 10 møtedag Høsttakkefest grønnsaksuke møtedag møtedag Planleggingsdag bhg er stengt FN dagen møtedag 31 skinkesteik m/grønnsaker Høsttakkefest 12.okt for de som har dag Uke 41 frukt og grønnsaksuke Nov møtedag 8 9 Eventyruke møtedag Fiskeboller m/ revne gulrøtter Bake til 27 Bake til lysfrokost TS lysfrokost BK 21 møtedag Bake til lysfrokost RR 28 Lysfrokost nov inviterer vi alle familier til lysfrokost 14

15 Desember Tema: Adventstid og juleforberedelser Mål: Formidle juletradisjoner og skape en rolig og stemningsfull førjulstid Ideer til innhold: Det blir adventssamling på avdelingen hver dag, med tenning av lys, julekalender, fortellinger og julesanger. Felles julesamlinger på kjøkkenet Juleaktiviteter, lage julepynt, julegaver, bake julekaker Luciafeiring Julebord Nissefest Formidle juleevangeliet Lage snølykter Nissepostkasse, spennende brev fra nissen med beskjeder og oppgaver. Sprellenisse, en nisse som gjør små artige sprell Julefortellinger: Snekker Andersen, Den lille bygda som glemte det var jul, Julegaven, Nissetoget, Jul i Bakkebygrenda Desember Fellessamling (rr) Tenning av julegran 4 5 møtedag 6 Juleevengeliet m/ Arild Løvik Julebord Fellesamling (ts) Bake Lussekatter Fellessamling bk Juleaften bhg er stengt bhg er stengt bhg er stengt nyttårsaften bhg stengt Merkedager/spesielle dager: Julebord: for de som har dag. Nissefest: barn som ikke har dag blir invitert i den tiden arrangementet varer. NB! Husk påmelding til romjulen, slik at vi vet hvor mange som kommer. 13 Lucia Tigergruppa går Luciatog Nissefest Fokus: Denne tiden kan for mange bli mer hektisk enn vi ønsker. Vi ønsker å formidle en rolig og stemningsfull førjulstid med julemusikk, levende lys og fine historier

16 Januar, februar og mars Satsning: Leik, inkludering og voksenrollen Tema: Vinter og rolleleik Mål: Gi barna varierte opplevelser av vinteren, der de kan bruke kroppen og sansene Gi barna impulser og inspirasjon til leik Formidle påsketradisjoner Bruke tidslinje som arbeids og dokumentasjonsform Ideer til innhold Vinteraktiviteter, ski, skøyter, snøhule, akebakker, hoppbakke Lage vinterbilder Islykter Undersøke og forske på snø. Lage fastelavensboller og fastelavensris Temauker Sykehus uke 3 og 4 Fortellinger om sykehus, lege. f eks Thomas og Emma bøker Innrede sykehusrom, skaffe rekvisitter Hva skjer når vi skader oss Sykebil, få besøk Kosthold, ja og nei mat og vann som tørstedrikk Kroppen vår, navn på kroppsdeler Sykehus for kosedyr Tannlege uke 6 Tennene våre, tannfelling, bøker om tenner og tannlege, hva er bra for tennene, Karius og Baktus, tannpuss, kosthold, tannfe`, gebiss, Vinteruke i uke10 Påskeaktiviteter Male på egg, gipsfigurer, så karse, Tradisjonelle påskesanger og påskefortellinger Bake til påskefrokost Påskebudskapet, besøk av Arild Løvik 16

17 Januar des 1. januar Planleggingsdag 3 4 Bhg er stengt Bhg er stengt Bhg er stengt møtedag Sykehusuke møtedag Sykehusuke 22 møtedag 23 Kyllingfilet m/grønnsaker foreldre og besteforeldre kaffe møtedag januar inviterer vi til foreldre og besteforeldre til kaffe. Vi viser lysbilder fra desember. Februar Tannlegeuke 5 møtedag Fastelavensboller og fastelavensr Karneval 13 møtedag is møtedag 20 Ovnsbakt laks skolens vinterferie m/tilbehør møtedag 28 Karneval 12.feb: Barn som ikke har dag er velkommen i den tiden arrangementet varer. Mars Vinteruke Pølseform 13 møtedag møtedag 20 Påskefrokost skolens påskeferie Skjærtorsdag bhg er stengt 29 Langfredag 20. mars inviterer vi alle familier til påskefrokost Vinteruke i uke 10: Vi setter opp lavo på jordet. Kjøre opp skiløyper, lage hoppbakke, skiskyting, akebakke, kuleløype Går fra bhg kl 0930 og er der resten av dagen. NB! Husk påmelding til påskeuka, slik at vi vet hvor mange som kommer. 17

18 April og mai Satsning: Leik, inkludering og voksenrollen Tema: vår, norske tradisjoner og fysisk aktivitet Prosjekt: Mål: Gi barna positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Gi barna grunnleggende innsikt og respekt for samspillet i naturen Ideer til annet innhold: Ordne i barnehagen, plante, så i trekant-bedet Så sommerblomster i potter inne Besøke gårdsdyr Besøke dyrene på blaafarveværket Vann, livet i bekken Presse og tørke blomster Traktor og gårdsting, besøke landbruksskolen Sangstunder Norske tradisjonssanger om vår Øve nasjonalsang og andre tradisjonelle 17. mai sanger Ringleiker og regelleiker Hinderløyper og natursti i barnehagen og i skogen Sanseleiker Insektjakt Oppdagelsesferd Øve på underholdning til sommerfesten. (mai) Skolebarna besøker de skolene de skal begynne på. Så grønnsaker Fugler Rompetroll, frosk Sommerfugler Referanseområde, følge forandringer Temauker: Uke 15 og 16 insekt og småkryp: Vann, livet i bekken, insektjakt, oppdagelsesferd, rompetroll, sommerfugler, frosk Forskerspirer der barna tar bilder og lager egen bok, terrarium, markterrarium, oppdagelsesløype, turer i naturen. Uke 18 idrettsuke: Hinderløype, natursti, sanseløype, ringleiker, hekkeløp, lengdehopp, fotball, spydkast, kulestøt, tautrekking Uke 20 Norske tradisjoner: Ringleiker, regelleiker, sangstunder med norske tradisjonssanger, nasjonalsang, fokus på 17. mai og tradisjoner rundt dette 18

19 April påskedag 2 møtedag Bhg er stengt 15 8 Småkrypuke 9 10 møtedag Planleggingsdag Barnehagen er stengt Småkrypuke 16 møtedag Kjøttkaker 24 møtedag m/poteter og grønnsaker Friidrettsuke 30 møtedag Mai 18 Friidrettsuke 1 mai Bhg er stengt 2 3 Idrettsdag på Furumo møtedag 9 Kr himmelfart 10 Bhg er stengt Norske tradisjoner 14 møtedag 15 Spekemat og eggerøre MAI Bhg er stengt pinsedag møtedag Bhg er stengt Uteuke Uke 15: Insekt og småkrypuke Uke 20: Norsk tradisjonsuke, Vi forbereder oss til 17. mai, med pynt, historie, Tradisjoner og leiker. Idrettsdag på Furumo 3. mai. Barn som ikke har dag er velkommen i den tid arrangementet varer Uteuke i uke 22 I denne uken flytter vi barnehagen ut. Som i fjor har vi valgt sette opp lavvoer ved Gaustad leirsted og satser friskt på en uteuke med mange spennende aktiviteter: Idrettsaktiviteter, klatring, spikking, sykling, pil og bue, leirliv ved lavvoene, natursti mm Nærmere info. kommer 19

20 Juni Tema: Sommer Mål: Gi barna gode sommeropplevelser Turer til blaafarveverket Blomsterkranser Sykkeldag Såpebobler Lage saftis og smoothie Øve til sommerfesten Følge med på det vi har sådd (hva har skjedd) Studere rumpetrollene Regelleiker som f eks paradis, hoppe tau, hoppe strikk Juni møtedag 5 overnattingstur 6 overnattingstur 7 med Tigergruppa med Tigergruppa Sommerfest 12 møtedag planleggingsdag Barnehagen er stengt Vi griller 19 møtedag juni drar vi på overnattingstur med de eldste barna, vi fisker og ror og mye mer 11. juni inviterer vi alle familier til sommerfest i barnehagen Fokus: Tilvenning for barn fra Rimeroa som skal til BK og TS 20

21 Juli Denne måneden er feriemåned, mange barn og voksne avikler ferie. Det er derfor ikke satt opp noe spesielt tema for denne måneden. Egen månedsplan for juli vil bli delt ut. Mye av aktivitetene vil foregå ute, med leik, små turer, bading og kos i sommerværet Vi ruster opp barnehagen, rydder og vasker, og gjør klart til neste barnehageår NB! Det blir ikke smøremåltider i juli, så hele måneden må barna ha med nistepakker. Juli August /September august starter nytt barnehageår og fokus blir da tilvenning av nye barn Tema: Tilvenning, trygghet og vennskap Høst Mål: At barna blir trygge og kjent med det å være i barnehagen Hjelpe barna i å etablere vennskap Skape gode samtaler Oppleve hva naturen gir oss Ideer til innhold: Gjøre klart til nytt barnehageår Små turer Leik ute og inne i barnehagen. Små turer for å bli kjent med hverandre og i barnehagens nærmiljø Dele barna i små grupper, og ha forskjellige leikegrupper Sang og sangleiker Vi samler materialer vi finner i skogen. Bruke naturmaterialer til å lage ting Høste inn bær 21

22 August juli 30.juli 31. juli 1 august Planleggingsdag Bhg er stengt September Fokus: Jobbe for at alle nye opplever å bli tatt godt i mot i barnehagen. Med hilsen fra alle oss i Nordbråten barnehage, ønsker vi alle et veldig godt barnehageår! 22

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot

Innhold. Barnehagens adresse: Nordbråten barnehage, Setersbergveien 50, 3340 åmot Innhold SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9,10 OG 11 SIDE 12 INNLEDNING, PLATTFORM OG VISJON PEDAGOGISK GRUNNSYN OG VERDIER OVERSIKT OVER PERSONALET ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

BOKSTAVKROKEN NORDBRÅTEN BARNEHAGE

BOKSTAVKROKEN NORDBRÅTEN BARNEHAGE BOKSTAVKROKEN NORDBRÅTEN BARNEHAGE Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Vi har i år utarbeidet en helt ny årsplan for 2014/2015. Årets satsningsområde i kommunen dette året er «FRISKUS- friske

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 TELLESTUA NORDBRÅTEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014/2015 TELLESTUA NORDBRÅTEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 TELLESTUA NORDBRÅTEN BARNEHAGE Innledning. Velkommen til et nytt barnehageår! Vi har i år utarbeidet en årsplan som kun er for Tellestua og ikke for alle avdelinger som tidligere år.

Detaljer

RIMEROA NORDBRÅTEN BARNEHAGE

RIMEROA NORDBRÅTEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 RIMEROA NORDBRÅTEN BARNEHAGE Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Denne utgaven av årsplan kaller vi Del 1. Her vil du finne planer ol. Som bare gjelder for Rimeroa. Del 2 av

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

NORDBRÅTEN BARNEHAGE

NORDBRÅTEN BARNEHAGE BOKSTAVKROKEN NORDBRÅTEN BARNEHAGE BOKSTAVKROKENS A RSPLAN, del 2 Bokstavkroken er en avdeling med barn i alderen 3-6 år. Det er 19 barn med ulik plass størrelse, hvor 8 barn er 5 år, 4 barn er 4 år og

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Holten barnehage avd. Villabyen

Holten barnehage avd. Villabyen Holten barnehage avd. Villabyen 1 Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Vi som jobber på denne avdelingen er Birthe Levik, pedagogisk leder 100% Irene Melkild, barnehagelærer 100% Trine Hjelset,

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning Vi på Katthult ser frem til et spennende år sammen med dere. Alle avdelingene på Mælumenga barnehage har sin egen halvårsplan. På den måten sikrer

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE VÅR 2017 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

SIDE 10,11 OG 12 RAMMEPLANEN, BARNEHAGENS 7 FAGOMRÅDER

SIDE 10,11 OG 12 RAMMEPLANEN, BARNEHAGENS 7 FAGOMRÅDER Innhold SIDE 3 INNLEDNING OG PLATTFORM SIDE 4 PEDAGOGISK GRUNNSYN OG VERDIER SIDE 5 OVERSIKT OVER PERSONALET SIDE 6 ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE SIDE 7 ÅRETS TEMA, PROSJEKTVALG OG BARNS MEDVIRKNING SIDE 8 SOSIAL

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE HØST 2016 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Kom alle sammen bli med

Kom alle sammen bli med Kom alle sammen bli med Kommunikasjon, språk tekst: bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker erfaringer, til å løse konflikter å skape positive relasjoner I lek annet samvær. Kropp, bevegelse

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Månedsbrev for Kråkhaug, November 2017.

Månedsbrev for Kråkhaug, November 2017. Månedsbrev for Kråkhaug, November 2017. Dette har vi gjort i oktober. Sauene våre Vi har brukt natur og gjenbruksmateriale til å bygge, sortere og leke med. Prosessene er viktige. Hva har skjedd med trærne

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede»

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Kråkereiret. Høsten 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer