SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 28/05/ Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Saltsyre 30-35% Formel HCl, H2O EC/NLP-nr Indeks-nr X Reach nr Se seksjon 16. Deklarasjons-nr Se forklaring seksjon 16. Erstatter sikkerhetsdatablad fra Utgave nummer Identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anvendelse Anvendelser som frarådes 1.3 Opplysning om leverandør av sikkerhetsdatabladet Produsent, importør E-post Internett Omsetter Utarbeidet av Kjem.tekn. bruk. Se punkt 7 for mer informasjon. Ingen spesifikke. Ikke bland produktet med andre kjemikalier uten å ha konferert med produsenten/importør. PERMAKEM A/S Postboks Lørenskog Norge Telefon: Fax: ww.permakem.no PERMAKEM A/S Postboks Lørenskog Norge Telefon: Fax: Security Consult 1.4 Nødtelefon Ambulanse: 113 Brann: 110 Politiet: 112 Giftinformasjonen: FAREIDENTIFIKASJON 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering i henhold til 1272/2008EC Klassifisering i henhold til 67/548/EEC og 1999/45/EC 2.2 Merkningselementer Piktogram Etsende eller irriterende for huden (Skin Corr 1A; H314). Etsende for metaller (Met Corr 1; H290). Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering (STOT SE 3; H335). Dette kjemikaliet klassifiseres ikke som farlig i henhold til Direktiv 67/548/EØF. Side 1 (7)

2 Varselord Faresetninger Fare H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H290 Kan være etsende for metaller. Sikkerhetssetninger Forebygging P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Tiltak P301+P330+P331 VED SVELGING:. Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks; Skyll/dusj huden med vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. 2.3 Andre farer Kan være etsende for metaller. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en PBT eller vpvb. 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2 Blandinger Klassifisering etter forordning Ingrediens Identifisering 67/548/EEC, 1999/45/EC 1272/2008 (CLP) Saltsyre... % Ec/Nlp nr: Index nr: X C; R34 Xi; R37 Skin Corr 1B; H314 STOT SE 3; H335 Note:B Vekt-% 25-35% Tegnforklaring Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig. Forklaring til relevante fare- og risikosetninger finnes i seksjon FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Medisinsk informasjon Helsekontroll 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Vedkommende bringes snarest mulig bort fra ulykkesstedet. Vanlig førstehjelp. Ro varme, frisk luft. Kan gi alvorlig irritasjon av lutveier/lunger. Tilsølt hud spyles straks godt med vann samtidig som klær fjernes. Fortsett spyling i minst 30 minutter. Ikke nøytraliser med lut eller soda. skyllingen må ikke avsluttes for tidlig. Kontakt lege ved ubehag. Skyll straks med mye vann i minimum 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). Snarest til sykehus, lege. Fortsett skyllingen under transporten. Ved bevissthet skylles munnen med vann, deretter drikkes 1-2 glass vann eller helst melk. Øyeblikkelig transport til sykehus. Fremkall IKKE brekninger. For mye vann øker faren for brekninger som forverrer skaden. Ved hudkontakt sees varierende grad av etseskade, fra lett rødhet til dype nekrsoer, behandles som brannskade. Proteinene i slimhinnene vil først denatureres og delvis beskytte mot dypere etsninger. Ved øyeskader; Etterskylling med isotont saltvann. fare for varig skade på hornhinnen. pasienten bør kontrolleres ved øyeavdeling eller hos øyespesialist. innhalering av etsende damper kan føre til lungeødem og åndenød. Kontakt Giftinformasjonssentralen, tlf for ytterligere informasjon. Årlig kontroll av lungefunksjon og evnt.tenner. Virker etsende og gir brennende smerte, rødme, blemmer og etsesår. Kan forårsake dype etseskader, smerter, tårer og kramper i øyelokkene. Risiko for alvorlig øyeskade med synstap. Kan forårsake etseskader i munn, spiserør og magesekk. Smerter i munn, svelg og mage. Svelgeproblemer, illebefinnende og blodig oppkast. Brune flekker og etsesår kan ses i og omkring munnen. Innånding av damp virker irriterende på de øvre luftveiene. Side 2 (7)

3 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Fare for varige skader dersom førstehjelp ikke settes i gang omgående. Legebehandling nødvendig. Påse at medisinsk personell er informert om det aktuelle materialet, og at de tar nødvendige forholdsregler for å beskytte seg selv. Vedkommende bringes snarest mulig bort fra ulykkesstedet. Vanlig førstehjelp. Tilsølte klær fjernes straks. Ro varme, frisk luft. Ved bevisstløshet: Løs stramtsittende klær. Stabilt sideleie. Ved åndedrettstans: Kunstig åndedrett. Ved hjertestans:hjertekompresjon. Ved åndedrettsvikt: Oksygentilførsel. Legehjelp. Graden av varig skade er svært avhengig av riktig og hurtig førstehjelp. 5.1 Slukningsmidler Passende slukningsmidler Uegnede slukningsmidler 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 5.3 Råd til brannmannskaper Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel. Ved bruk av bikarbonatholdige pulver kan det være fare for sprut pga. utvikling av karbondioksid Saltsyre er ikke brennbar. Ved oppvarming til dekomponering vil giftige klorgasser frigjøres. Ved oppvarming kan etsende gasser/damper utvikles. Bruk friskluftsmaske og egnet verneutstyr ved slukking av brann. Evakuer alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann. Fjern brann-/varmetruede beholdere dersom det er uten risiko for personellet. Brannen bekjmepes fra mest mulig beskyttet plass. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1 Personlige forsiktighetsregler, verneutstyr og nødrutiner 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing Bruk personlig verneutstyr som angitt i pkt. 8. Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for god ventilasjon. Det skal finnes øyeskyller ved arbeidsstasjonen. Politi må varsles på tlf 112 hvis produktet tilsøler vegetasjon eller i vannreservoar. Saltsyre blandes med vann under noe varmeutvikling. Syrer forårsaker surere vann med fare for fiskedød. Kontroller syrens utbredelse ved ph måling. Vær oppmerksom på mulige vanninntak og sørg for varsling av impliserte brukere. Stopp lekkasjone hvis mulig uten risiko for personell. Unngå at produktet slippes ut i vannkilder eller kloakk. Spill pumpes eller absorberes i inert materiale som sand, jord, brent kiselgur e. l. Mindre mengder kan tørkes opp med klut av bestandig materiale eller evt. med en fuktig klut som skulles godt med store mengder vann etter bruk. Spill samles på tette, merkede beholdere og behandles som angitt under "Avfallshåndtering". 6.4 Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 13 for viderebehandling av avfall. 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering 7.2 Vilkår for sikker lagring, samt eventuelle uforenligheter Husk verneutstyr. Fare for syresprut. Saltsyredamp kan dempes med vann i spredt stråle. Større mengder må leveres godkjent behandlingsanlegg eller mottakstasjon for problem-avfall med opplysninger om avfallets mengder, egenskaper og faremomenter. Utstyret kan vaskes med vann og vanlig vaskemiddel. Håndtering av syre må foregå med største forsiktighet. Rom hvor syre håndteres skal være godt ventilert. Når større mengder syredamp kan dannes, er det nødvendig med mekanisk ventilasjon. Beholdere med saltsyre bør åpnes langsomt med en klut over lukkeanordningen(sprutfare). Bruk også vernebriller eller ansiktskjerm Lageres i tett orginalemballasje i god ventilert lager og beskyttes mot oppvarming f.eks. direkte sollys. Gulv eller underlag må være av syrefast matriale. Oppbevaring må ikke skje slik at syren kan komme i berøring med stoffer den reagerer med. Holdes adskilt fra sterke baser og andre stoffer som er angitt under "Reaktivitet". Spesielle egenskaper og farer Etsende. Ved fortynning av syrer, må syren helles i vannet og ikke omvendt. Vær oppmerksom på varmeutvikling ved fortynning. 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Kjem.tekn. bruk. Ytterligere informasjon om bruksområder er tilgjengelige hos importør/produsent. Tom ikke rengjort emballasje skal behandles som om den er full. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1 Kontrollparametre 8 timer Korttid Ingrediens Einecs nr CAS nr mg/m3 ppm mg/m3 ppm Ref. Anm. År Side 3 (7)

4 Saltsyre... % T 2010 Anmerkning om tiltak- og grenseverdier 8.2 Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen DNEL-verdier: : Arbeidere: Innånding DNEL (akutt eksponering/korttidseksponering - lokale virkninger), 15 mg/m3, Viktigste effektparametre: Irritasjon (luftveiene). Innånding DNEL (langtidseksponering - lokale virkninger), 8 mg/m3, Viktigste effektparametre: Irritasjon (luftveiene). PNEC-verdier : PNEC-vann (ferskvann) 0,036 mg/l PNEC-vann (sjøvann) 0,036 mg/l PNEC STP (behandlingsanlegg for spillvann) 0,036 mg/l Sørg for god ventilasjon ved arbeidsstedet. Sørg for god hygiene. Fjern og vask tilsølt tøy. Erstatt utvasket hudfett med fet hudkrem. Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes åndedrettsvern med filter E. Åndedrettsvern skal samsvare med en av følgende standarder: EN 136/140/145. Øyevern Øyespylemuligheter. Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. Øyevern skal samsvare med EN 166. Håndvern Annet hudvern enn håndvern Bruk hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier i følge standard EN 374: Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer. Eksempler på egnede hansker er: butylgummi, neopren. Gjennomtrengningstid: > 8 timer. BEMERK: Ved utvelgelse av hansker må det tas hensyn til arbeidets art, varighet for bruk, alle relevante arbeidsstedforhold som: Andre kjemikalier som brukes, fysiske krav (beskyttelse mot snitt-/stikksår, fingerferdighet, varmebeskyttelse), potensiell reaksjon på hanskematerialer så vel som instruksjoner/spesifikasjoner fra hanskeleverandøren. Hansketypen må være av motstandsdyktig materiale og man bør søke råd hos hanske leverandøren. Se over. Hold arbeidstøy adskilt. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Vask hender før pauser og ved arbeidets slutt. Unngå innånding. Øyeskyller skal finnes på arbeidsplassen. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Opplysninger om fysiske og kjemiske egenskaper Form Farge Lukt Luktterskel ph (kons.) Smeltepunkt/ frysepunkt Startkokepunkt og kokeområde Damptrykk Relativ tetthet Løselighet i vann Viskositet Væske. Fargeløs til svakt gul. Stikkende/irriterende lukt. 7 mg/m3 <1 (20 C) ca. -50 C Ca. 85 C (1013 hpa) ca. 21,8 hpa (20 C) Se analysesertifikat for hver leveranse. Blandbar med vann (15 C) Ca. 2 mpa.s (15 C) 9.2 Andre opplysninger Dette sikkerhetsdatabladet inneholder kun informasjon som dekker sikkerhet og erstatter ikke produktinformasjon eller produktspesifikasjon/analyse. 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Reagerer med: oksiderende stoffer, baser. Kan danne giftige gasser ved blanding med andre produkter. Reagerer med metaller under dannelse av hydrogen, med fare for dannelse av eksplosive hydrogen-/luftblandinger Kjemisk stabilitet Produktet er stabilt under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Saltsyre reagerer med en rekke metaller under utvikling av hydrogengass som kan gi eksplosiv blanding med luft Forhold som skal unngås Se øvrig informasjon i dette avsnitt. Må ikke utsettes for oppvarming (f.eks. sollys) Uforenlige materialer Foruten å angripe en rekke metaller som jern, sink, aluminium, etc. kan saltsyre angripe betong og tekstiler Farlige nedbrytningsprodukter Ved oppvarming vil saltsyre i sterkere grad avgi hydrogenklorid som er en meget korroderende gass. Gassen av hydrogenklorid absorberes meget lett i vann. I kontakt med oksyderende stoffer som Side 4 (7)

5 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER salpetersyre, nitrater, klorater etc. vil det utvikles klorgass (Cl2) som er meget giftig, evnt. også andre farlige gasser Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt giftighet Hudetsing/ hudirritasjon Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon Skader på arvestoffet i kjønnsceller Kreftfremkallende egenskaper Reproduksjonstoksisitet STOT - enkelteksponering Aspirasjonsfare LD50 Oral ( Rotte ) LD50 Dermal ( Kanin ) LC50 Innånding ( Rotte ) Alvorlige etskader i munn, svelg,spiserør og særlig magesekk. Virkningen er avhengig av konsentrasjonen. Virker etsende og gir brennende smerte, rødme, blemmer og etsesår : Kanin: Etsende Kan forårsake dype etseskader, smerter, tårer og kramper i øyelokkene. Risiko for alvorlig øyeskade med synstap : Kanin: Etsende Produktet er ikke kjent for å gi skade på arvestoff : Ikke mutagen. (Ames test) Stoffet er ikke oppført på kreftlisten : Rotte, 10 ppm, 128w: Ikke kreftfremkallende. Produktet er ikke kjent for å redusere fruktbarhet eller gi skade på foster. Kortvarig kontakt kan gi varig vevskade. Varige etseskade kan forekomme dersom førstehjelp ikke settes inn omgående. Innånding av damp virker etsende og irriterende på de øvre luftveiene. Kan skade vevet i lungene. Ved arbeid med store mengder konsentrat kan dampene forårsake lungeødem. Hyppig / langvarig innånding av saltsyre damp kan forårsake korrosjon skader på tennene og blødninger fra nese og munn : Rotte, 10 ppm, 90 d: LOAEL LD50 = 237 mg/kg LD50 = >5010 mg/kg Tåke, 30m: LC50 = 8,3 mg/l Kan forårsake etseskader i munn, spiserør og magesekk. Smerter i munn, svelg og mage. Svelgeproblemer, illebefinnende og blodig oppkast. Brune flekker og etsesår kan ses i og omkring munnen. 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 12.1 Giftighet Akutt toksisitet: : Fisk: Lepomis macrochirus: 96hEC50 = 20,5 mg/l Daphnia: Daphnia magna: 48hEC50 = 0,45 mg/l Alge: Chlorella vulgaris: 72hEC50 = 0,73 mg/l 12.2 Persistens og nedbrytelighet Abiotisk : Protolyse i vann. Biotisk: Uorganiske substanser er pr.definisjon ikke nedbrytbare Bioakkumuleringsevne Akvatisk miljø: Bioakkumulering: Ingen bevis for bioakkumulering Mobilitet i jord 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Lett vannløselig. Ifølge vedlegg XIII av forordning (EF) nr. 1907/2006, ingen PBT og vpvb vurdering har blitt gjennomført fordi produktet er uorganisk Andre skadevirkninger Fare for fiskedød ved utslipp. Politi må varsles hvis produktet tilsøler vegetasjon eller i vannreservoar.ta forholdregler mot at produktet skal komme i grunnvannet. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Avfallsgrupper Emballasje Avfallsstoffnummer: 7131: Syrer, uorganiske. EAL-kode: Avhenger av bransje og bruk, for eksempel Saltsyre. Absorpsjonsmiddel/kluter forurenset med produktet: EAL-kode: Absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert andre steder), tørkekluter og vernetøy som er forurenset av farlige stoffer. Se avfallsforskriften av Tom ikke rengjort emballasje behandles på samme måte som produktet. Tom, renset emballasje bør leveres til gjenbruk. Søk råd hos leverandør, Miljødirektoratet eller Arbeidstilsynet. Hold mennesker og dyr unna det forurensede området. Spill fjernes øyeblikkelig, og spyles vekk med store mengder vann eller tas opp med absorberende midler som f.eks. brent kieselgur. Mindre syrerester fortynnes med vann og Side 5 (7)

6 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER 14.1 FN-nummer FN-forsendelsesnavn Varenavn IMDG proper shipping name 14.3 Transportfareklasse(r) Fareseddel nøytralisres til ph 7 med sement, jordbrukskalk eller soda(natriumkarbonat) og skylles deretter vekk. Ved spill av større mengder foretas først opppumping med egnet utstyr og deretter fjernes rester som nevnt ovenfor. EAK-kode: Bestemmes utifra prosesstype. Ved offshore bruk kan EAK-kode : Andre typer borevæske eller kjemikalier (med en sammensetning som medfører at det må ilandføres pga. innhold av visse kjemikalier eller fordi det er forutenset) benyttes, eller EAK-kode: Saltsyre (og andre klorholdige syrer). EAK-kode: : Svovelsyre og svovelholdige syrer. Hydrochloric Acid 8: Etsende stoffer. ADR/RID klasse 8: Etsende stoffer. ADR/RID klassifiseringskode C1: Etsende stoffer uten tilleggsrisiko. Sure stoffer. Uorganiske væsker. ADR/RID farenummer 80: Etsende eller svakt etsende stoff. IMDG klasse 8 IMDG EmS IATA klasse 14.4 Emballasjegruppe II F-A, S-B Miljøfarer Ikke klassifiser som miljøskadelig. Større lokale utslipp kan medføre fiskedød Særlige forsiktighetsregler ved bruk 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Fraktes kun i originalemballasje. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av damper. Ikke aktuelt. 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Se transportuhellskort/skriftelige instruksjoner. (www.dsb.no) Særlige bestemmelser og særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for kjemikaliet 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Sist endret ved forskrift 22. desember 2014 nr Prioritetsliste/Unntaksliste/Godkjenningsliste. Produsent/importør. Forskrift om farlig avfall (2009). Kommisjonsforordning (EU) nr 944/2013 av 2 Oktober 2013 (ATP5). ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database. ADR/RID Forskrift om endring i forskrift om landtransport av farlig gods. Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008. Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 vedlegg II (Vedlegg II - "II"). Etsende. Irriterer luftveiene. Kan gi varig skade på øyne og hud, spesiellt hvis produktet ikke skylles raskt nok bort. Innånding av damper/væskestøv kan gi etseskader i luftveiene. Syrer forårsaker surere vann, med fare for fiskedød. I samsvar med REACH artikkel 14, har det vært gjennomført en Kjemikaliesikkerhetsvurdering for dette stoffet. esds foreligger for dette produktet. Spesielle bestemmelser: Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng. Ungdom over 15 år er imidlertid unntatt fra denne regelen hvis produktet inngår som et nødvendig ledd i en utdannelse. Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer. Sikkerhetsdatabladet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav. 16. ANDRE OPPLYSNINGER Relevante fare og risiko setninger for hver ingrediens Første gang utgitt H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H290 Kan være etsende for metaller. R-34 Etsende. R-37 Irriterer luftveiene. Side 6 (7)

7 Utskriftsdato Databladet er laget etter vår nåværende kunskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette HMS-datablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Reach nr.: Registreringsnummeret er ikke tilgjengelig for dette produktet eller bruken av dette er unntatt i henhold til 2 i forordning (EU) nr. 1907/2006 om REACH, årlige volum i tonn krever ikke registrering eller registreringen er forutsatt for en senere registreringsdato. Pre-registrering: Det bekreftes at alle registreringspliktige substanser i dette produktet er Pre-registrert i henhold til ECHA. Det er foretatt endringer i følgende punkter siden siste revisjon: Sikkerhetsdatabladets utsende og punkter er endret med tanke på REACH/CLP. Endringer siden versjon 2: Tilleggsinformasjon i seksjon 1. Tilleggsinformasjon i seksjon 2.3 Tilleggsinformasjon i seksjon 9.2 Endringer i seksjon SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 av 20. Mai Side 7 (7)

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S Internkode: 16093 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Kalsiumhydrat ECnr 2151373 CASnr 1305620 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NPK 21-3-10 (4S) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Standard 600 kg's sekker

SIKKERHETSDATABLAD NPK 21-3-10 (4S) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Standard 600 kg's sekker 1. IDENTIFASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Utgave nummer 1.0 Pakningstype 1.2 Identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-28 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer