Strategiplan for folkehelsearbeid. Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan for folkehelsearbeid. Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune"

Transkript

1 Strategiplan for folkehelsearbeid Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune

2

3 Strategiplan for folkehelsearbeid Folkehelsearbeid Samfunnet sin totale innsats for å oppretthalde, betre og fremme befolkninga si helse gjennom å svekke faktorar som medfører helserisiko og styrke faktorar som bidrar til betre helse. IS-1845 H.dir. 2010, Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle. Folkehelsearbeid omfattar ikkje kurative tenester i form av klinisk diagnostikk, behandling, pleie og omsorg. Foto på framsida: Opplysningskontoret for frukt og grønt

4 4 Strategiplan for folkehelsearbeid Innhald Innleiing 5 Folkehelsetiltak som skal gjennomførast av alle tannklinikkar årleg 6 Folkehelseplan - årshjul 6 Samarbeidsavtalar 6 Folkehelsetiltak som bør gjennomførast av alle tannklinikkar 8 Folkehelsetiltak som skal gjennomførast i tannhelsetenesta 10

5 Strategiplan for folkehelsearbeid Lov om tannhelsetjenesten, 1984: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen. Forebyggende tiltak prioriteres foran behandling. Innleiing Styresmaktene har sett folkehelse på dagsorden. Helsefremmande og førebyggande arbeid er blitt ei oppgåve for heile samfunnet og ikkje berre for helsetenesta. Folkehelsearbeidet er inne i ei brytningstid og i løpet av denne strategiplanperioden kjem tre nye lover som vil ha innverknad på arbeidet vårt. Dette er: Lov om folkehelsearbeid Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. Ny / revidert Lov om tannhelsetenester Nasjonale satsingsområde for strategiplan perioden: Sosial utjamning i helse - tiltak retta mot born og unge med fokus på sosioøkonomisk bakgrunn. Health in all Policies - helse i alt me gjer. Det me føretek oss innan ulike sektorar har innverknad på helsa. Berekraftig utvikling - sette befolkninga i stand til å ta vare på eiga helse, dermed kan me sikra behandling til dei som treng det. Tannhelsetenesta i Hordaland er langt på veg når det gjeld folkehelsearbeid og me har inngått samarbeidsavtalar med alle våre viktigaste samarbeidspartar. Ved å fylgja opp samarbeidsavtalane vil ein syna samarbeidspartane at tannhelsetenesta meiner alvor og at helsefremmande og førebyggande arbeid er høgt prioritert hjå oss. Tannhelsetenesta har lang tradisjon for å arbeida helsefremmande og førebyggande, ein kompetanse me må vidareutvikla, synleggjera og dela med andre aktørar. Me veit at folkehelsearbeid nyttar. Grunna det langsiktige helsefremmande og førebyggande arbeidet har storparten av dagens born og unge ei god tannhelse. Dette tiltross finn ein framleis utfordringar blant enkelte av våre pasientar, noko som gir utslag på tannhelsestatistikken, spesielt gjeld dette DMFT for 12- og 18 åringane. I tillegg opplever ein ei auke i utvikling av dentale erosjonar hjå ungdommar. Vidare må større merksemd rettast mot den aukande delen av pleietrengande pasientar med eigne tenner som kjem inn under Gr. C. Samstundes er det utfordringar og rom for forbetring blant dei andre prioriterte gruppene. I plan for tannhelsetenester i Hordaland, Fylkesdelplan har ein sett fylgjande mål: Tannhelsetenesta i Hordaland skal vere best i landet. For å bli best i landet og lukkast med folkehelsearbeidet er ein avhengig av kontinuitet, systematikk og langsiktigheit. I den grad det er mogleg skal ein til ei kvar tid nytta evidensbaserte tiltak og ein skal i større utstrekning leggje lokal tannhelsestatistikk til grunn i våre vurderingar. Tannhelsetenesta i Hordaland har som mål å gje eit einsarta tilbod til heile befolkninga i Hordaland, samstundes skal det vera rom for lokale tilpassingar der det er spesielle utfordringar. Difor vil ein i denne strategiplanen skilja mellom: folkehelsetiltak som skal gjennomførast av alle tannklinikkar. folkehelsetiltak som bør gjennomførast av alle tannklinikkar. folkehelsetiltak som skal gjennomførast i tannhelsetenesta.

6 6 Strategiplan for folkehelsearbeid Folkehelsetiltak som skal gjennomførast av alle tannklinikkar årleg. Folkehelseplan- årshjul. Planlegging Detaljert folkehelseplan skal årleg utarbeidast på kvar tannklinikk. Alle på klinikken skal vera involvert i planlegginga. Strategiplan for folkehelse og lokal tannhelsestatistikk skal nyttast og leggast til grunn for planlegginga. Leiande tannpleiar skal vere med på arbeidet. Utfylling av folkehelseplan. Alle tiltak skal førast på med: fullstendig kontaktinformasjon på samarbeidspartar fullt namn på samarbeidspart fullt namn på kontaktperson telefonnummer e-post adresse månad for gjennomføring ansvarleg for gjennomføring estimert tidsbruk 15. januar: Klinikken sin folkehelseplan for inneverande år skal vera sendt til leiande tannpleiar, som samordnar og kvalitetssikrar planane i dialog med klinikksjef. Ansvarleg: Klinikksjef. 31. januar: Leiande tannpleiar vidaresender dei samordna og kvalitetssikra planane for inneverande år samla til rådgjevar for folkehelse og overtannlege. Ansvarleg: Leiande tannpleiar Innrapportering Folkehelsearbeidet skal innrapporterast til leiande tannpleiar tertialvis: 30. april: total tidsbruk på folkehelsearbeid skal lesast av folkehelseplanen og rapporterast inn. 31. august: total tidsbruk på folkehelsearbeid skal lesast av folkehelseplanen skal rapporterast inn. 31. desember: folkehelseplan med reell tidsbruk frå året som har gått skal rapporterast inn. Her skal det koma fram når dei enkelte tiltaka er gjennomført og kven som har gjennomført dei. Dersom eit tiltak ikkje er gjennomført som planlagt skal det grunngjevast. Ansvarleg: Klinikksjef Innrapportert tidsbruk og folkehelseplanar for kvart tannhelsedistrikt skal samordnast og kvalitetssikrast av leiande tannpleiar og vidaresendast samla til rådgjevar for folkehelse og overtannlege innan : 15. mai innrapportert tidsbruk vidaresendes samla 15. sept. innrapportert tidsbruk vidaresendes samla 15. januar. folkehelseplan med reell tidsbruk frå året som har gått vidaresendes Leiande tannpleiar har eit følgemedansvar for å sjå til at planane blir følgde. Ansvarleg: Leiande tannpleiar Samarbeidsavtalar For å kunna gje innbyggarane i Hordaland det tannhelsetilbod dei har rett på og oppfylla krav i Lov om tannhelsetjenester ynskjer tannhelsetenesta i Hordaland å inngå samarbeidsavtalar med alle kommunane i Hordaland. I kjølvatnet av den nye samhandlingsreforma vil det bli auka fokus på tverrsektorielt samarbeid i kommunane. Når me er i kontakt med våre kommunale samarbeidspartar er det særs viktig å presisera at tannhelse ynskjer og kan delta i kommunen sitt folkehelsenettverk tiltross for at me er organisert under fylkeskommunen. Ved inngåing av: 1. Overordna avtale med kommuneleiinga - kommunale helse og sosialtenester. skal: overtannlege, klinikksjef og leiande tannpleiar delta på møtet ( Bergen kommune er eit unntak). Ved inngåing av dei øvrige samarbeidsavtalane 2-7 skal klinikksjef og den personen som vanlegvis er i kontakt med den enkelte institusjon delta på samarbeidsmøtet. Alle tannklinikkar skal vera pådrivarar for å inngå og fylgja opp fylgjande samarbeidsavtalar i sine kommunar: 1. Overordna avtale med kommuneleiinga - kommunale helse- og sosialtenester. Deltakarar på møtet: Overtannlege, klinikksjef og leiande tannpleiar. Innkalla til samarbeidsmøte og skrive referat. I møtet med kommuneleiinga må det presiserast at tannhelse ynskjer og kan delta i kommunen sitt folkehelsenettverk/folkehelsearbeid tiltross for at me er organisert under fylkeskommunen. Tips til tema på samarbeidsmøtet: Informasjon om tannhelsetenesta sitt folkehelsearbeid og alle samarbeidsavtalane. Presentasjon av tannhelsedata for kommunen - om noko utmerkar seg spesielt i positiv eller negativ retning bør dette koma fram. Tannhelsedata for Gr. C, kor mange har rett på gratis tannhelseteneste i kommunen og kor mange takkar ja? Samhandlingsreforma: Tannhelsetenesta ynskjer å bli ein del av kommunen sitt folkehelsenettverk og medverka til å oppfylle samhandlingsreforma. Frisklivssentral: skal kommunen oppretta dette og korleis kan tannhelse knytast inn i arbeidet?

7 Strategiplan for folkehelsearbeid Eldrebølgja: korleis kan ein nå ut til dei eldre heimebuande i kommunen med informasjon? Innvandrarar/ flyktningar kva er status, er det behov for ein ekstra innsats retta mot denne gruppa i kommunen? Tanntastisk: informer om satsinga og at dette er eit tilbod me gir. 2. Samarbeidsavtale med helsestasjonsog skulehelsetenesta. Innkalla til samarbeidsmøte og skrive referat. Innhenta og vidareformidla statistikk om tannhelseutviklinga hjå barn og unge i kommunen/ distriktet. Tannhelsestatistikken skal nyttast i større grad når ein er i kontakt med helsestasjonar, då det kan bidra til å synleggjera utfordringane ein står ovanfor i den enkelte kommune/distrikt. Er det særskilte utfordringar i eit område bør ein samarbeida med helsestasjon for å setta i verk ekstra tiltak. (Lokal tannhelsestatistikk og visuell framstilling av data er å finna på intranettet under folkehelse) Fylgje opp henvisningar som kjem frå helsestasjonstenesta og gje tilbakemelding. Automatisk henvisning av 2-åringar med spesielle lidingar, diagnosar, familiar med høgkarieserfaring eller innvandrarar med språklege utfordringar. Gje opplæring/ informasjon til helsestasjons- og skulehelsetenesta. På oppfordring halde undervisning for tilsette og foreldre/ born, då hovudsakleg foreldregrupper med auka behov for informasjon. Materiell: Helsesyster deler ut gratis materiell frå tannhelsetenesta til 1 års grupper og framandspråklege. Brosjyra: Munnhygiene og kosthold, (tannklinikken bestiller og distribuerer brosjyrane.) Tannkost 3. Samarbeid med kommunale tenester, pleie og omsorg (Grupper av eldre og uføre i og utanfor institusjon, gr. C1 og C2). Innkalla til samarbeidsmøte og skrive referat. Tannhelsedata for Gr. C skal presenterast: Tal pasientar som har rett på tilbod frå tannhelsetenesta og tal pasientar som mottar tilbodet. Tannklinikken skal utnemna ein kontaktperson som er ansvarleg for samhandlinga med pleie og omsorgstenesta. Gje opplæring/informasjon til pleie og omsorgstenesta om dei til ei kvar tid gjeldande anbefalingane for god oral helse. Her kan ein med fordel i samarbeid med den enkelte institusjon etablera eit system som sikrar at alle pleiarane har fått opplæring i munnhygiene. Oppmod institusjonane til å etablere rutinar for innkjøp av tannkost og tannkrem til bebuarane, på lik linje med andre hygieneartiklar. Materiell: Utdeling av munnstellkort og brosjyra: Er du ein pårørande? 4. Samarbeid med kommunehelsetenesta, sosialtenesta / rusomsorga / NAV Innkalla til samarbeidsmøte og skrive referat. Tannklinikken skal utnemna ein kontaktperson som er ansvarleg for samhandlinga med sosialtenesta/ rusomsorga/ NAV. 5. Samarbeid med kommunale tenester, personar med utviklingshemming, tenester for PU (Psykisk utviklingshemma over 18 år i og utanfor institusjon, gr. B). Innkalla til samarbeidsmøte og skrive referat. Tannklinikken skal utnemna ein kontaktperson som er ansvarleg for samhandlinga med tenesta for PU. Gje opplæring/informasjon til tenesta for PU om dei til ei kvar tid gjeldande anbefalingane for god oral helse. På førespurnad halde undervisning / kurs i munnhygiene og kosthald for tilsette og bebuarar. Materiell: Utdeling av brosjyra: Munnhygiene og kosthold ved behov på tannklinikken. Ved kurs i bufellesskap: utdeling av tannkost, tannkrem og brosjyra Munnhygiene og kosthold. 6. Samarbeid med barnevernstenesta. Innkalla til samarbeidsmøte og skrive referat. Informera barnevernet om tannhelsetenesta sine rutinar for innkalling, informasjon til føresette og sending av bekymringsmeldingar. Senda bekymringsmeldingar når eit barn gjenntatte gongar ikkje møter til avtala time, eller når det er grunn til å tru at eit barn blir utsett for vald, overgrep eller andre former for omsorgssvikt. I tillegg ynskjer ein å inngå samarbeidsavtale med: 7. Statleg mottak Innkalla til samarbeidsmøte og skrive referat. Etter melding frå Statleg mottak, innkalle personar som kjem inn under prioriterte grupper til informasjon, samtale og undersøking på tannklinikken. Gje årleg tilbod om rettleiing og undervisning i tann og munnstell for alle nye bebuarar på mottaket, gjerne som ein del av mottaket sitt opplæringsprogram. Materiell: Utdeling av brosjyra Munnhygiene og kosthold, tannkost og tannkrem.

8 8 Strategiplan for folkehelsearbeid Eldredagen 1. oktober Antal pasientar i gruppe C med eigne tenner aukar stadig. Dette skapar utfordringar og krev at tannhelsetenesta aukar sin førebyggande og helsefremmande innsats mot denne gruppa. For å nå bredt ut med informasjon og bevisstgjera eldre og deira pårørande skal tannhelsetenesta markera den nasjonale eldredagen i heile fylket. Stikkord for satsinga: Munnhygiene, medisinbruk, munntørrheit, kosthald og ernæring, kven har rett til gratis tannbehandling? Materiell: Rollup, brosjyra er du ein pårørande?, plakat, utdeling av diverse preparat. Folkehelsetiltak som bør gjennomførast av alle tannklinikkar Barnehagar Dersom nokre barnehagar har mange risikopasientar hjå seg bør ein gjera ein ekstra innsats her. Fiskesprell Nasjonal satsing med fokus på kosthald i barnehagane. Tiltak som rettar seg mot tilsette i barnehagane og når ut til alle born i dei barnehagane som deltek. Kursa vert arrangert av Norsk sjømatsenter og Hordaland fylkeskommune. Heva kompetansen og bidra til auka fokus på sundt kosthald i barnehagar. Tannpleiarane i tannhelsetenesta deltek i kosthaldsundervisninga etter førespurnad. Barneskular I klinikkområder der ein ut frå tannhelsestatistikken ser at det føreligg ekstra behov for informasjon og opplæring skal ein tilby skular undervisning. Fylgjande undervisningsopplegg er utarbeidd for elevar på 5. til 7. trinn og kan med fordel nyttast: Erosjonsundervisning Mat og helse Ungdomskular Tanntastisk Helsefremmande og førebyggande prosjekt for 8. klassar som omhandlar tenner, helse og faktorar som innverkar på helsa. Her når ein ut til alle elevane uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Tannhelsetenesta i Hordaland har vedtatt å arbeida for at flest mogleg ungdomskular skal få tilbod om Tanntastisk. Dersom enkelte ungdomskular utmerkar seg med høg kariesfrekvens skal desse få tilbod fyrst. Det vil bli arrangert Tanntastisk-kurs for tilsette etter behov. I strategiplanperioden skal ein årleg utvida satsinga med minimum to ungdomskular i kvart av dei fem tannhelsedistrikta. Leiande tannpleiar og overtannlege i kvart distrikt har ansvar for at målet om deltaking i kvart distrikt blir oppfylt. Framandspråklege - Alle aldrar Ein del framandspråklege som kjem til Noreg synes å ha eit auka behandlingsbehov og fylgjeleg behov for informasjon og opplæring i kosthald og munnhygiene. Dette er ei pasientgruppe som skal prioriterast i strategiplan perioden. Tannhelsetenesta i Hordland har utarbeidd informasjonsbrosjyrer i munnhygiene og kosthald på 15 ulike språk som skal bidra til å letta informasjonsarbeidet. For å nå ut til framandspråklege busett i kommunane skal ein i heile planperioden gå inn for å samarbeida om felles tiltak med ande aktørar i kommunen. Ta kontakt med: helsestasjonen flyktningekontakt folkehelsekoordinator vaksenopplæringa barnehagar og skular frivillige organisasjonar NAV

9 Strategiplan for folkehelsearbeid Arbeide tverrsektoreiellt for å nå ut med helsefremmande og førebyggande tiltak til minoritetsgrupper med språklege utfordringar. Partnarskap for folkehelse - samarbeid med folkehelsekoordinator i kommunane. Stadig fleire kommunar i Hordaland inngår no partnarskap for folkehelse med Hordaland fylkeskommune. I planperioden skal kvart klinikkområde tilrettelegga for eit tett samarbeid med folkehelsekoordinator i dei kommunane som har inngått partnarskap for folkehelse. Folkehelsekoordinator i kommunane skal inviterast til samlingar der folkehelse er tema.. Folkehelsekoordinator skal inviterast på tannhelsetenesta sine distriktsamlingar. Frisklivssentralar Frisklivssentralar er eit ledd i arbeidet med å styrkja dei førebyggande helsetenestene i kommunen og folkehelsa gjennom auka førebyggande innsats og tidleg intervensjon. Helsedirektoratet ynskjer at alle kommunar skal etablera frisklivssentralar enten aleine eller gjennom interkommunalt samarbeid. I Hordaland er no fleire kommunar i ferd med å planlegga og etablera frisklivssentralar. Sentralane skal hjelpa folk til å endra levesett gjennom å vera ein del av eit fellesskap og nyttar metodar som har dokumentert effekt. Bidra til å endra helseadferd i positiv lei og fremma folkehelsa. Det er viktig at tannhelsetenesta syner interesse og tilbyr å medverke inn i sentralane der dette er naturleg då frisklivssentralane er ein veldig viktig framtidig førebyggande og helsefremmande arena både når det gjeld, kosthald og ernæring, fysisk aktivitet, tobakk, rus, snus og helse generelt. I tilegg vil ein kunna vera med å forma det tilbodet som vil bli gitt samstundes som det med tida vil samlast mykje helsefremmande og førebyggande kompetanse her og det ynskjer me å vera ein del av. Snus og røykeslutt Som helsepersonell pliktar me å informera om helsefarane knytt til røyking. Når me har pasientar som me ser røyker skal me informera dei om helsefarane generelt og verknaden tobakk og snus har på munnhola spesielt, deretter skal me henvisa dei til røyketelefonen. I tilegg bør tobakk og skadar knytt til røyk og snus vera eit av temaa når tannhelsetenesta er ute og undervisar om munnhygiene og kosthald. Det vil i strategiplanperioden vera fokus på kompetanseheving blant tilsette når det gjeld snus og røykeslutt. Heva kompetansen i høve helsefarane knytt til bruk av snus og tobakk og bidra aktivt inn i tobakksførebyggande arbeid.

10 10 Strategiplan for folkehelsearbeid Folkehelsetiltak som skal gjennomførast i tannhelsetenesta på tvers av distrikt. Undervisning på vidaregåande skular Helsefag og barne- og omsorgsarbeidarar. Helsefagelevar er framtidas helsepersonell. Helsefagarbeidarar jobbar mellom anna ved sjukehus, barne- og ungdomspsykiatriske avdelingar, alders- og sjukeheimar samt heimebaserte tenester. Ved å gje helsefaglinjene tilbod om opplæring i munnhygiene og kosthald for pleietrengande pasientar vil me skapa eit godt grunnlag for å bevisstgjera og implementera gode munnhygienerutinar hjå framtidas helsepersonell. Barne- og ungdomsarbeidarar jobbar på ulike arenaer der barn og ungdom ferdes, mellom anna barnehagar, skular, sfo samt lag og organisasjonar. Ved å gje barne- og omsorgsarbeidarlinjene tilbod om opplæring i kosthald og munnhygiene for barn og unge vil me kunna gje elevane eit godt kunnskapsgrunnlag,bidra til bevisstgjering og dermed skapa gode holdningar. Undervisning på høgskular med fylgjande utdanningar: Sjukepleiar, vernepleiar, helsesyster og førskule. Her finn me mange av framtidas leiande helse- og pedagogisk personell. Ved å gje å gje desse studentane tilbod om ei heilhetleg opplæring i munnhygiene, kosthald og ernæring under utdanninga vil me kunna bevisstgjera og førebu dei på utfordringane dei vil møta, gje dei eit godt kunnskapsgrunnlag og skapa gode holdningar. Det vil bli utarbeidd undervisningsmateriell som skal nyttast til opplæringa på høgskulane og det vil bli sett ned ei eiga gruppe som er ansvarleg for undervisninga. I løpet av strategiplanperioden skal det utarbeidast undervisningsmateriell av god fagleg og pedagogisk kvalitet. Materiellet skal tilpassast dei ulike utdanningane og ha fokus på munnhygiene, kosthald og ernæring samt tobakk. Dei ulike utdanningsinstitusjonane nemd over skal ha blitt tilbudt undervisning innan utgangen av strategiplanperioden. Det vil bli sett ned ei eiga gruppe som skal vera ansvarleg for undervisninga retta mot utdanningsinstitusjonane. Helse skapast ikkje fyrst og fremst gjennom helsetenesta, men på alle arenaer der menneske lever og virker. Folkehelsearbeid må difor utøvast gjennom felles innsats i og på tvers av tenesteområde og samfunnssektorar.

11

12 Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar psykisk utviklingshemma, mottakarar av heimesjukepleie, personar på institusjonar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Gjennom førebyggjande arbeid og behandling legg vi grunnlag for god folkehelse i Hordaland. Tannhelseavdelinga, adm. seksjon Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN Telefon: Februar 2012

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE Bakgrunn for oppretting av forumet Fylkestinget reviderte sektorplan for tenester for rusmisbrukarar i Sogn og Fjordane, våren 1995. Der vart Fylkesmannen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Avtale SAMARBEID MELLOM DEN KOMMUNALE BARNEVERNSTENESTA OG DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA. Tenner for livet

Avtale SAMARBEID MELLOM DEN KOMMUNALE BARNEVERNSTENESTA OG DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA. Tenner for livet Avtale SAMARBEID MELLOM DEN KOMMUNALE BARNEVERNSTENESTA OG DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA Tenner for livet Samarbeid mellom Barnevernstenesta og Den offentlege tannhelsetenesta. Tannhelsetenesta har meldeplikt

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Ein tydeleg medspelar Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Prosedyrar for samarbeid mellom tannhelsetenesta og kommunal rusomsorg/nav om tannhelsetilbodet til rusmiddelmisbrukarar under kommunal omsorg.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan Fellestenester Politisk sekretariat HFK Tannhelseavdelinga Postboks 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet /2012 Formannskapet /2012 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet /2012 Formannskapet /2012 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 2012/2229 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 208.2012 Temaplan for folkehelsearbeidet Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet 009.2012 3/2012

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Helsetilbodet til asylsøkjarar - aktuell informasjon 15. mars 2015

Helsetilbodet til asylsøkjarar - aktuell informasjon 15. mars 2015 Side 1 av 5 Presisering til innhald i e-post sendt 15. mars 2016 Eg ber om at denne e-posten blir sendt vidare til alle som fikk e-posten eg sendte 15. mars. Presisering av rutinar for betaling av eigendelar

Detaljer

Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet.

Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet. UNIVERSITETET I BERGEN HEMIL-senteret Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet. NTpF 22.05. 2014 Ingfrid Vaksdal Brattabø,

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Folkehelsesatsing for barn og unge. Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune

Folkehelsesatsing for barn og unge. Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune Folkehelsesatsing for barn og unge Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune Lov om folkehelsearbeid 24.06.11- Iverksett 01.01.12 Legg ansvaret på kommunen (ikkje helsetenesta)

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta AVTALE. Samarbeid mellom barneverntenesta og tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane.

Den offentlege tannhelsetenesta AVTALE. Samarbeid mellom barneverntenesta og tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane. Den offentlege tannhelsetenesta AVTALE Samarbeid mellom barneverntenesta og tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane www.sfj.no Avtalen er kvalitetssikra av: Sogn barnevern Balestrand, Leikanger, Luster og

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Sjumilssteget. Til det beste for barn og unge

Sjumilssteget. Til det beste for barn og unge Sjumilssteget Til det beste for barn og unge Embetsprosjekt 2012-2014 Sjumilssteget til beste for barn og unge - handlar om å setje i verk FNs barnekonvensjon i kommunane i Norge. Sjumilssteget hjelper

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Avtalen er utarbeid i samarbeid mellom % U. HORDALAND «xx «SOGN OG HORDANE FYLKESKOMMUNE 3 V \ FYLKESKOMMUNE. Foto: Gitte Boge

Avtalen er utarbeid i samarbeid mellom % U. HORDALAND «xx «SOGN OG HORDANE FYLKESKOMMUNE 3 V \ FYLKESKOMMUNE. Foto: Gitte Boge Avtalen er utarbeid i samarbeid mellom % U HORDALAND «xx «SOGN OG HORDANE FYLKESKOMMUNE 3 V \ FYLKESKOMMUNE Foto: Gitte Boge Samarbeid mellom helsestasjons- og skulehelsetenesta og tannhelsetenesta i Hordaland

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhold 1 Partar... 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 3 Avtalen byggjer på... 3 3 Formål og

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Reflekterande team. Oktoberseminaret 2011. Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden

Reflekterande team. Oktoberseminaret 2011. Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden Reflekterande team Oktoberseminaret 2011 Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden Bakgrunn Reflekterande team vert nytta som arbeidsmetode i tverrfagleg gruppe ved Familiens Hus i Øygarden

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Mål: At ressurssjukepleiarar og deira leiarar - vert kjent med oppbygginga av nettverket i regionen - får

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

Prosjekteigar: Flora kommune.

Prosjekteigar: Flora kommune. 2015-2020 Prosjekteigar: Flora kommune. Samarbeidspartar Sogn og Fjordane fylkeskommune, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kystmuseet,

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Vågå kommune Felles tenester

Vågå kommune Felles tenester Vågå kommune Felles tenester Helse- og omsorgsdepartmentet Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/680/3/ Jorunn Skogstad 02.11.2009 61293608 Særutskrift sak 34/09 i HOKO: Høyring:

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Kristine Mardal, Årdal Frisklivssentral Maren Oldertrøen Enget, Sogn Frisklivssentral Innhald Lovverk folkehelsearbeid Frisklivssentral

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA Tenesteavtale 11 mellom XX kommune og Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA 1 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Fonna HF. 2.

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

1 :-) Attraktive Bømlo. Foto: Jan Rabben

1 :-) Attraktive Bømlo. Foto: Jan Rabben 1 :-) Attraktive Bømlo Foto: Jan Rabben Folkehelseprofil 2013 2 :-) Innhald 1.Innleiing 2.Kort om Bømlo kommune 3.Demografiske tilhøve 4.Fysiske og sosiale tilhøve 5.Næringsliv, utdanningsinstitusjonar

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Samarbeid om førebyggjing

Samarbeid om førebyggjing Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om førebyggjing 1 Avtale om samarbeid om førebyggjing 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer