EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE"

Transkript

1 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Bachelorutdanning i sykepleie : GRS09 Emnekode og navn/namn : BSS1B - Introduksjon til sykepleiens funksjon og ansvarsområde Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (4 stp) Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (6 stp) Eksamensform : Skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensdato for ny/utsatt eksamen : Eksamenstid Antall sider/antal sider Tillatte hjelpemidler/ tillatte hjelpemiddel : 3 timer/timar : 11 sider inkludert denne : Ingen Fagansvarlig/fagansvarleg : Wenche Mjanger Eide Merknader/merknadar : Ingen

2 POENGSKALA Maks 100 poeng % Bokstavkarakter A B C D E F / Ikke bestått Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (4 stp) > maks 40 poeng Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (6 stp) > maks 60 poeng 2

3 Klargjøring av begrep / utrykk som ofte brukes i oppgaveformuleringer Beskriv: Gjengivelse av eller forklaring på et problemområde, situasjon eller fenomen. Definer: Kort forklaring som innbefatter det begrepet omhandler og og begrensning av dette Drøft: Betyr at du skal belyse saken / spørsmålet / problemet allsidig, og se det hele fra ulike synsvinkler og forutsetninger. Ikke minst det siste kan være svært forskjellige hva angår personer, ressurser, normer og praktiske vilkår. Gjør rede for: Forklaring med egne ord som viser forståelse for det en har lest / lært. Innebærer en viss tolkning som gjør stoffet til eget. Nevn: Oppregning av faktorer eller fenomen som det spørres etter uten nærmere begrunnelse eller vurdering. Vurder: Betyr at drøftingen skal drøftes videre med hovedvekt på å se emnet i lys av normer / regler / prinsipper, slik at du tolker dem eller andre gjør det, slik den tradisjonelle og offentlige tolkning til vanlig er. Å vurdere og ha meninger, men begrunne og ha motforestillinger. 3

4 Bokmål Sykepleiens faglige og vitenskaplige grunnlag (4 stp) = 40 poeng Oppgave 1 (20 poeng) Gjør rede for Virginia Henderson sin teori om hva sykepleie er. Litteratur: Henderson, V. (2004) ICN's basic principles of nursing care, 2. utg. Geneva, ICN. Dette er den einaste versjonen som det er mogeleg å få tak i, men den var ikkje tilgjengeleg då studentane starta, så dei har teke kopi av den norske versjonen: ICN Sykepleiens grunnprinsipper (1960/1961). I denne oppgåva vert det forventa at studentane får fram Henderson sitt syn på kva som skil sjukepleie frå andre fag: Argumentasjonen for at sjukepleiar sin særeigne funksjon handlar om å hjelpe pasientar med å tilfredstille grunnleggjande/ gjeremål dei ville ha utført sjølve om dei hadde klart det (ICN s i norsk versjon). Vidare vert det forventa at studentane kan nemne dei 14 sjukepleiekomponentane. Oversikt over dei 14 komponentane på side 17-18, ICN norsk versjon. Sidan oppgåva inneheld orda gjer greie for, vert det også forventa at studentane skriv om innhaldet i komponentane (ICN side 24-55). Kor mykje dei vil skrive vil avhenge av kor mykje dei kan/korleis dei disponerer tida. Der løftar oppgåva om studentane: a. diskuterer Henderson si tenking inn den konteksten ho levde og tenkte i. b. diskuterer tankane hennar inn i notidssjukepleia. c. diskuterer tankane hennar opp imot andre sjukepleieteoretikarar (f. eks. Nightingale) Jhb 09 4

5 Oppgave 2 (20 poeng) Gjør rede for overgangen fra religiøs til verdslig sykepleie. Litteratur: Martinsen, K. & Wærness, K. (1991) Pleie uten omsorg? : norsk sykepleie mellom pasient og profesjon, Oslo, Pax, s Religiøs sjukepleie (s ): Her er det fint om studenten får fram etableringa av den fyrste norske fagutdanning i sjukepleie/ diakonissesjukepleieutdanning som blei etablert i Noreg i 1868, og kvifor ugifte kvinner frå gode hjem kom til sjukepleia. Verdsleg sjukepleie (s ): Få fram verdsleg sjukepleie sitt fokus på hygiene, ikkje forkynning, andre særmerke med Nightingale skulane (fint om studentane trekkkjer inn Marie Joys/vår utdanning), legane sitt behov for assistentar,sjukepleia sitt tilhøve til den borgerlige kvinnebevegelsen ( Jhb 09 5

6 Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (6 stp) Oppgave 3 Estetikk og etikette (20 poeng) (NB: Denne oppgaven er en oppgave som studentene ikke nødvendigvis besvarer som a eller b, for her kan emnet gå over i hverandre, og oppgavebesvarelsen må vurderes som en helhet.) a) Hvorfor er sansing viktig som kunnskapskilde i sykepleiefaget? Sansing er viktig; o - både den sansingen pasienten gjør og kan meddeles opplevd til sykepleier, f.eks o smerteopplevelse o - men også den sykepleier gjør ved hjelp av sansene sine. o - Kunnskapen kommer inn gjennom våre sanser o - Syn o - Hørsel o - Berøring o - Luktesans o - Intuisjon o - Tradisjonelt: Det kliniske blikk o - Alternativt: Klinisk sansning b) Hvordan kan sykepleier sin estetikk og etikette påvirke en pasient sin trygghetsopplevelse? Estetisk kunnskap er en motsetning til empirisk kunnskap Fordi estetikk og etikette kan omhandle f.eks: o Uniform / klesdrakt / framtreden o Omgivelser o Mat /matservering o Tiltaleform /generasjoner / kulturer o Hygiene /orden 6

7 o Vil det påvirke pasientens opplevelse av trygghet. Hvis sykepleier fremstår som o skitten, slurvet, uhygieniske osv/el, vil pasienten naturligvis ikke føle seg trygg. o Eksempel som er brukt: Det hjelper med: o God oppdragelse o Å bruke antenner o Empati, sympati og o Forståelse for situasjonen o Kunnskap Ref: Kristoffersen, Nina Jahren et al., red.(2005). Grunnleggende sykepleie. Bind 1, kap. 5. Oslo, Gyldendal akademisk. Alt. 1: Brinchmann, B. S., red. (2005). Etikk i sykepleien. Oslo, Gyldendal akademisk. Alt. 2: Christoffersen, S. A. (2005). Handling - person - samfunn: innføring i etikk for helse- og sosialfagene. Oslo, Universitetsforl. Alt. 3: Aadland, E. (1998). Etikk for helse- og sosialarbeidarar. Oslo, Samlaget. Kuven, B. M. (2000). En engel med sorte vinger. I: Tidsskriftet sykepleien, vol. 88, nr. 8, s Norsk sykepleierforbund (2001). Yrkesetiske retningslinjer og ICNs regler, Norsk sykepleierforbund, [Oslo]. Eide, H. og Eide, T. (1996). Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning,etikk. Oslo, Ad notam Gyldendal. Kap 1, 2, 5. Kwaa 09 7

8 Oppgave 4 Kroppsvask (20 poeng) Gjør rede for hvordan sykepleier kan legge til rette for at pasienter erfarer vask og stell som gode situasjoner. Litteratur: Kristoffersen (2005), kap. 4 og 13 Dette er ei oppgåve som kan besvarast på mange vis. Nokre studentar vil kanskje skrive mest om relasjonen mellom pasient og pleiar. Andre vil kanskje leggje mest vekt på korleis det kroppslege stellet vert utført, atter andre kan ha mest fokus på handtering av bluferdighet og seksualitet osv. Nedanfor er det ført opp nokre moment som kan vera vesentlege for at vask og stell skal opplevast som gode situasjonar. Det kan godt vere at studenten kan skrive ein utmerka besvarelse utan å trekkje inn alle momenta, og det vil uansett ikkje vere mogeleg å gå detaljert inn på alle dei nemnde områda: Hygiene Bruk av såpe/oljer/salvar/vaskeklut/handduk Pynting: Sminke, hårstell, neglestell og liknande. Skjerming/bluferdighet Individuelle omsyn/tilpassingar Etablerte vanar, kulturelle, funksjonelle, døgnrytme osv. Relasjonen mellom pasient og pleiar (ar). Pleiar sin (hånd)hygiene, smykker, hårstell, uniform, veremåte, berøringsmåtar, handlag, nærleik/avstand osv. Sjølvhjelp/ å bli vaska av pleiar Logistikk/planlegging/flyt i arbeidet Det løftar oppgåva om studentane problematiserer kroppsleg vask og stell i lys at teori om kroppen som biologisk organisme, den levde kroppen, den sosiale og kulturelle kroppen, den disiplinerte og skambelagte kroppen, den ureine kroppen, den estetiske kroppen, intimitet, nakenhet og seksualitet (jf. kjernepensum, kapittel 4, Kropp og velvere i Kristoffersen 2005). Jhb 09 8

9 Oppgave 5 Munn og tannstell (20 poeng) a) Gjør rede for munn og tannstell til pas som ikke klarer å utføre dette selv Sykdom kan føre til en ond sirkel som på sikt forverrer både allmenntilstand og oral helse(syk, slapp, dårlig finmotorikk > dårlig munnhygiene > dårlig appetitt, sosial utilpass) osv. God munn og tannhygiene er viktig dersom tannsettet skal fungere optimalt. o For hver tann som går tapt opplever de som kun har egne tenner at tyggefunksjonen blir dårligere. o Hos feilernærte bør tenner og munnhule være en viktig faktor i et helhetsperspektiv. o Spyttet fører bakteriene ned i magesekken, der et renseanlegg i form av et surt miljø som tar knekken på mange av de skadelige bakteriene. o Om ikke tennene pusses, blir det for mange bakterier, eller hvis det er for lite spytt slik at ikke bakteriene ikke blir fraktet ned i magesekken, øker risikoen for at bakteriene aspireres ned i lungene, der det ikke er noe bakteriedrepende miljø. o Ved nedsatt allmenntilstand eller svekket immunforsvar, kan resultatet bli alvorlig sykdom. o Dårlig munnhygiene hos svært syke mennesker øker risikoen for og alvorlighetsgraden av både aspirasjonspneumoni (lungebetennelse) og influensa. o Andre mulige følgetilstander kan være feilernæring og vekttap, generelle infeksjoner og hjertesykdom. Forhold som vanskeliggjør munnstell hos eldre Nyere undersøkelser viser at minst 1/3 av sykehjemspasienter ikke har tilfredsstillende munnhygiene. Dette utgjør en trussel for deres orale, fysiske og psykiske helse. Tennene gjennomgår aldersforandringer som gjør at det er fysisk vanskeligere å holde tannsettet skikkelig rent. Generell tretthet, nedsatt motorikk, nedsatt syn osv vanskeliggjør å opprettholde god tannpuss. Når % av eldre i institusjoner har demenssymptomer som påvirker forståelse, vilje, evne og motivasjon blir det vanskelig for dem å opprettholde god munnhygiene uten hjelp. Tillit og god kommunikasjon er nøkkelbegrep for å greie dette. 9

10 For mange fungerer det best om den samme personen utfører munnstellet hver dag > og det er bedre med en skikkelig tannpuss om dagen enn tre dårlige. Den sykes medhjelpere må ha nødvendig kunnskap om pasientens behov. Praktiske ferdigheter til å utføre munnstell må lærer slik at det gjøres på en profesjonell måte > Dette innebærer alt fra kunnskap om arbeidsstillinger, brukt av lys for å få oversikt over munnhulen, bruk av ulike tannbørster og andre hjelpemidler. I tillegg er kunnskap og kjenneskap til hvilke observasjoner som skal gjøres viktig å vite noe om. Munnstell omfatter vanlig tannpuss, stell av tannproteser og rengjøring av munnhule til pasienter som ikke, eller bare delvis, har egne tenner, samt spesielt munnstell til pasienter med spesielle behov. Pasienter skal ha tilbud om munnstell minst to ganger i døgnet og helst etter hvert måltid. Alvorlig syke, pasienter som får oksygentilførsel, eller pasienter som puster med åpen munn, har behov for munnstell oftere, da slimhinnene fort blir tørre. Tørre slimhinner er sårbare for skader og infeksjon. Den enkelte pasient trenger et munnstellkort som er en pleieplan for munnstell. Spesielt munnstell er aktuelt for pasienter som er i en tilstand hvor de ikke kan ivareta munnstellet selv, eks alvorlig syke og bevisstløse. Belegg på slimhinnene som følge av infeksjon indikerer behov for spesielt munnstell. Er pasienten slapp eller bevisstløs, skal han ligge i sideleie under munnstellet. Dette for å unngå at væske renner ned i svelget og forårsaker aspirasjon til lungene. Det gjelder også om hosterefleksen ikke er intakt. Det benyttes låsbar tang for å unngå at tupferen mistes noe som innebærer en kvelningsrisiko. Det er viktig å arbeide varsom for å unngå skade på tenner og slimhinner med den låsbare tangen. Det er ulike rengjørings- og desinfiserende midler tilgjengelig og disse benyttes etter behov. Det samme gjelde ulike tannbørster, tanntråd og tannstikker. b) Hvilke sammenhenger er det mellom ernæring og munn- og tannhygiene 10

11 God munnhygienen og vedlikehold av behandling som er gjort på tenner og tannkjøtt er viktig for at tannsett skal fungere optimalt. Stor betydning for spise og ernæringsmønster Dårlig munnhygiene > dårlig appetitt, sosial utilpass > Syk, slapp, dårlig finmotorikk >>> feilernæring og vekttap >>>generelle infeksjoner og hjertesykdom. Dårlig munn og tannhygiene øker risikoen for og alvorlighetsgraden av både aspirasjonspneumoni (lungebetennelse) og influensa. Blant de elementer som skaper god sykepleie, er valg av hensiktsmessig kost til pasienten og punktlig og omsorgsfull tilrettelegging og servering av maten. Pasienten får i seg tilstrekkelig ernæring i døgnet. Pasienten føler glede og kan nyte det han/hun spiser og drikker. Pasienten føler trygghet og samhørighet ved måltidet. Kristoffersen, Nina Jahren et al., red.(2005). Grunnleggende sykepleie. Bind 2, kap. 13. Oslo, Gyldendal akademisk. WILLUMSEN, T., WENAASEN, M., ARMINGOHAR, Z. & FERREIRA, J. (2008) Sykepleie og oral helse: guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonssvikt, Oslo, Gyldendal akademisk. Wme 09 11

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Bacheloroppgave i sykepleie «Hvilke holdninger har sykepleiere til sitt ansvar for å ivareta munn- og tannstell hos eldre i institusjon?»

Detaljer

DEL 2 Munn- og tannhelse - Opplæringsdel

DEL 2 Munn- og tannhelse - Opplæringsdel Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune DEL 2 Munn- og tannhelse - Opplæringsdel Fag- og kompetanseheving for helsepersonell i kommunal pleie- og omsorgstjeneste 1 Innhold Innledning... 3 Munnhulen

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Med sensorveiledning EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Sykepleie/ sjukepleie : S07B Emnekode og navn/namn : BS5B-06 Eksamensform : Skriftlig/skriftleg eksamen

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M.

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M. eldre og Tannhelse Foto: Erik M. Sundt 100 101 Noe for deg? sammendrag Hva tilfører denne artikkelen? Studien viser at de fleste eldre i hjemmesykepleien i Oslo har egne tenner. Dårlig tannhelse kan få

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSK TANNPLEIERFORENING. Nummer 04/2012. TEMA: TANNHELSE I SYKEHJEM s. 9. EN REISE TIL PERU Stort behov for tannhelsehjelp s.

TIDSSKRIFT FOR NORSK TANNPLEIERFORENING. Nummer 04/2012. TEMA: TANNHELSE I SYKEHJEM s. 9. EN REISE TIL PERU Stort behov for tannhelsehjelp s. TIDSSKRIFT FOR NORSK TANNPLEIERFORENING Nummer 04/2012 TEMA: TANNHELSE I SYKEHJEM s. 9 EN REISE TIL PERU Stort behov for tannhelsehjelp s. 27 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory INNHOLD

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I SOSIALT ARBEID Våren 2012

BACHELOROPPGAVE I SOSIALT ARBEID Våren 2012 BACHELOROPPGAVE I SOSIALT ARBEID Våren 2012 Hva skal til for at kriminelle skal kunne integreres tilbake til samfunnet etter endt soning?. Kandidatnummer: 2031 Kull: SOS09 Eksamen: SOS3-FOR Dato: 4.mai.2012

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

B Bachelorgradsoppgave

B Bachelorgradsoppgave B Bachelorgradsoppgave Sykepleie til pasienter med innvandrerbakgrunn Nursing of patients with immigrant backgrounds Frida Johnsen Kothe-Næss Ord: 8538 SPU 110 Bacheloroppgave i sykepleie kull 2011-2014

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen RAPPORT 2012/5 Folkehelsearbeid Matlyst gir Livslyst - de gode tiltak Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Tittel på norsk: Hvordan kan sykepleier gjennom god informasjon trygge pasienten i forkant og etterkant av en hjerteoperasjon

Tittel på norsk: Hvordan kan sykepleier gjennom god informasjon trygge pasienten i forkant og etterkant av en hjerteoperasjon Publiseringsavtale Tittel på norsk: Hvordan kan sykepleier gjennom god informasjon trygge pasienten i forkant og etterkant av en hjerteoperasjon Kandidatnummer: 101 Forfatter(e): Kristin Marie Øfjord Årstall:

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer