Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS"

Transkript

1 September 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Opptur for verdiselskapene Gjennom sommeren har vi opplevd en ny periode med kursoppgang på verdens børser. Nå har også verdiselskapene begynt å røre på seg. Siden halvårsskiftet har den amerikanske S&P 500 indeksen steget 11 prosent, europeiske aksjer er opp 16 prosent målt ved MSCI Europe, mens nordiske aksjer har steget 11 prosent målt ved MSCI Nordic Countries. De viktigste årsakene til oppgangen i andre halvår tilskrives selskapenes rapportering for andre kvartal og en ytterligere forbedring i ledende indikatorer. De fleste amerikanske og nordiske selskapene har nå presentert resultater for andre kvartal. Selskapene har gjennomgående levert i overkant av analytikernes og markedets forventninger. Dette skyldes først og fremst selskapenes tilpasningsevne på kostnadssiden. Det er kuttet kostnader i alle ledd for å tilpasse seg et lavere aktivitetsnivå blant annet gjennom kraftige lagernedbygginger. For at aksjekursene skal fortsette den positive utviklingen, må selskapene etter hvert kunne vise til økte topplinjer (økt omsetning/salg). Kostnadstilpasninger og lagernedbygginger kan kun bedre resultatene i korte perioder. Over tid er topplinjevekst og marginforbedringer de viktigste driverne for resultatutviklingen og aksjekursene. Ledende indikatorer viser vei Også ledende indikatorer fra OECD har de siste månedene vist klare tegn til bedring i de fleste økonomier. Composite Leading Indicators (CLI), som normalt indikerer vendepunkter i den økonomiske aktiviteten rundt seks måneder før de inntreffer, har for OECD-området vist stigende tendens de fire siste månedene. Fortsatt er indikatoren på nivåer under langtidstrenden, men vendepunktet synes å være passert. For enkeltland som Frankrike, Italia, og Sør Korea, viste indikatorene for juni at disse var over langtidstrenden. Klare vendepunkter ble samtidig målt for Canada, Tyskland, Storbritannia og USA. Tentative tegn på vendepunkter ble observert for blant annet Japan, Kina og India. Utviklingen i ledende indikatorer bekreftes også gjennom tall for landenes bruttonasjonalprodukt (BNP) for andre kvartal i år. OECD har konkludert med at den økonomiske utviklingen har stabilisert seg i de 30 største industrilandene. På kvartalsbasis var BNP veksten 0 prosent mot minus 2,1 prosent i foregående kvartal. Selv om veksten i andre kvartal i år var klart svakere enn samme kvartal i fjor, mener OECD at tilbakeslaget i verdensøkonomien nå har bunnet ut. Historisk har utvikling i ledende indikatorer og aksjemarkedet korrelert godt. De første signalene om en

2 Avkastning hittil i år: ODIN Norden: 24,7 % ODIN Finland: 29,3 % ODIN Norge: 29,9 % ODIN Sverige: 36,7 % ODIN Europa: 11,7 % vending i ledende indikatorer fikk vi i mars måned omtrent samtidig snudde også aksjemarkedet. Historisk har realøkonomien snudd rundt seks måneder etter slike vendepunkter. Det stemmer godt med de økonomiske nøkkeltallene vi nå mottar hvor vi ser en klar forbedring. Fortsatt billige aksjer? Siden bunnen har aksjemarkedene i gjennomsnitt steget rundt 50 prosent. Har aksjer med det blitt dyre? P/B (pris i forhold til bokførte verdier) er et forholdstall som kan hjelpe oss med svaret. Historisk har P/B beveget seg i et «bånd» mellom 1,5 og 2,1 på Oslo Børs, i følge First Securities (se graf). Nivåer over eller under indikerer at aksjemarkedet kan være moden for korreksjon eller klar for oppgang. Etter siste tids oppgang i aksjekursene har vi igjen kommet så vidt innenfor «båndet». Selskapene på Oslo Børs prises nå med en gjennomsnittlig P/B på 1,6. Det betyr ikke at norske aksjer har blitt dyre av den grunn. Kun unntaksvis har vi sett en så lav prising. Defensive aksjer billigst Når vi gjør våre «screeninger» i aksjemarkedene ser vi på flere forholdstall enn bare P/B. Vi ser blant annet på pris i forhold til kontantstrøm (P/CF) og pris i forhold til inntjening (P/E). Med utgangspunkt i disse forholdstallene, finner vi nå i Norden størst oppside i de mer defensive sektorene farmasi, telekom og service, samt til en viss grad også innenfor IT. Innenfor disse sektorene har mange selskaper hengt kraftig etter under vårens og sommerens oppgang. Samtidig har de levert gode resultater for andre kvartal, de har sterke balanser, god kontantstrøm og høy utbyttekapasitet. Det tilsier at denne typen selskaper før eller senere vil få et oppsving i aksjekursene. Et eksempel fra ODIN Norden er AstraZeneca. Selskapet er historisk lavt priset på alle relevante nøkkeltall. Det genererer stabilt økende kontantstrøm, og deler ut rundt fem prosent i årlig utbytte. Avkastningen på egenkapitalen overstiger avkastningskravet med god margin. AstraZeneca har også nye og spennende produkter som nærmer seg stadiet for mulig markedsføring og kommersialisering. Selskapet er også å finne i porteføljene til ODIN Sverige og ODIN Europa. Et annet eksempel er det finske finanskonsernet Sampo, som blant annet eier nærmere 20 prosent av Nordea Bank. Selskapet inngår i både ODIN Norden og ODIN Finland. Dersom vi legger til grunn en verdi på Nordea posten lik dagens markedskurs, prises den operative virksomheten, hvor Markedsutvikling hittil i år i lokal valuta P/B-bånd Oslo Børs ODIN Europa SMB: 14,7 % Norge Europa Norden USA P/B = 2.1 P/B = Fond Indeks Aksjemarkedene henter inn tapt terreng. Så langt i år har amerikanske aksjer steget 15 prosent, europeiske aksjer 18 prosent, nordiske aksjer 28 prosent, mens Oslo Børs er opp 36 prosent. Kildedata: Reuters EcoWin. Grafen viser historisk Pris/Bok-bånd på Oslo Børs. Selv om børsene har steget mye den senere tid, er det likevel kun unntaksvis vi har sett et Pris /Bok-forhold på et så lavt nivå som dagens 1,6. Kilde: First Securities. Slik investerer vi Slik investerer vi ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av selskapenes størrelse eller vekt i en markedsindeks. Vi investerer i selskaper som vi mener har egenskapene som trengs for å bli «morgendagens vinnere». Vår jobb som fondsforvalter er å gi andelseierne deltagelse i selskapenes verdiøkning. I ODIN forstår vi viktigheten av å ta egne selvstendige investeringsvalg. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene.

3 en stor del består av sakforsikringsselskapet IF, til et pris/inntjeningsforhold på seks. Konkurrenter i øvrige Norden og Europa prises tilsvarende til nærmere ti. Selskapet har historisk delt ut nærmere seks prosent i årlig utbytte, og signalene fra selskapet tyder på at de ønsker å opprettholde denne utbyttepolitikken. Vi kan også trekke frem det svenske sikkerhetsselskapet Securitas. Over tid har selskapet vist en fremragende evne til å skape god kontantstrøm. Securitas betaler ut nærmere fem prosent i årlig utbytte, og ser ut til å forbedre sin inntjening selv i det meget utfordrende året vi nå er inne i. Selskapet inngår både i ODIN Norden og ODIN Sverige. Ni av elleve foran indeks Så langt i år har ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene/indeksene de sammenlignes med. Verdiindeksen MSCI World Value og vekstindeksen MSCI World Growth har i samme perioder utviklet seg omtrent likt begge er opp rundt 24 prosent. Bak tallene ser vi at vekstselskapene stort sett har ligget foran hele tiden, mens verdiselskapene i det siste har klart å hente inn forspranget. De to siste månedene kan verdiselskapene vise til en meravkastning på rundt fire prosentpoeng. Det kan tyde på at «verdicomebacket» vi har ventet på er i ferd med å materialisere seg Verdi godt betalt over tid ODIN er en verdiorientert aksjefondsforvalter. Historien viser at man blir rikelig belønnet ved å holde fast på Nils Petter Hollekim Ansvarlig forvalter ODIN Norden,ODIN Sverige og ODIN Eiendom en verdiorientert investeringsfilosofi over tid amerikanske verdiselskaper kan for eksempel vise til en langsiktig gjennomsnittlig meravkastning på fem prosentpoeng årlig (tallgrunnlag fra 1927 til 2007). I enkeltperioder har likevel verdiselskapene prestert dårligere enn markedet forøvrig. I følge «The Brandes Institute» har aksjefondene med den beste tiårsavkastningen i USA i enkeltår underprestert med nesten 20 prosent i gjennomsnitt i forhold til markedet forøvrig. I kjølvannet av dårlige perioder har det imidlertid fulgt perioder med kraftig meravkastning for verdiselskapene faktisk så mye som 17 prosentpoeng årlig i en syvårsperiode, i følge «The Brandes Institute». Siden de ulike aksjemarkedene bunnet ut, har amerikanske aksjer steget 53 prosent, europeiske 50 prosent og nordiske 52 prosent. Selv om børsene har steget mye, må vi ikke glemme at børsene var ned rundt prosent da det snudde. Fortsatt må amerikanske aksjer stige 47 prosent for å tangere den forrige toppen, europeiske aksjer må stige 46 prosent og nordiske må stige 61 prosent. I ODIN tror vi at verdiselskapene er på vei inn i en ny periode med høy meravkastning. Det taler etter vår mening til fordel for ODINs aksjefond i tiden som kommer. Avkastning hittil i år: ODIN Global: 17,0 % Fond ODIN Global SMB: Fond Indeks 20,7 % Indeks ODIN Maritim: 8,2 % ODIN Offshore: 29,2 % ODIN Eiendom: 19,6 % Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning og OBI ODINs forvaltere Jarl Ulvin Alexandra Morris Truls Haugen Nils Petter Hollekim Lars Mohagen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Det er vel og bra å lese rapporter om ulike land og politiske endringer. Å se det med egne øyne gir enda bedre kunnskap og dypere forståelse. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for selskapene og omgivelsene de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. Vi tror det er mulig å oppdage gode undervurderte selskaper, igjen og igjen selskaper vi tror blir «morgendagens vinnere». Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år. Resultatene kan du selv se i avkastningsoversikten på neste side.

4 Avkastningsoversikt pr 31. august 2009 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år Siden etablering AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,6 % 24,7 % -14,3 % -9,0 % 9,0 % 9,1 % 12,9 % 3,9 % 22,5 % -10,9 % -4,2 % 7,3 % 6,1 % 8,2 % 7,2 % 29,3 % -1,0 % -2,3 % 9,9 % 13,2 % 21,1 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index * 7,3 % 17,6 % -5,9 % -2,3 % 9,2 % 5,2 % 9,6 % 4,4 % 29,9 % -22,0 % -10,0 % 10,3 % 9,9 % 17,6 % 0,9 % 36,5 % -32,3 % -9,6 % 6,9 % 5,5 % 10,0 % 5,1 % 36,7 % -0,1 % -3,8 % 8,5 % 15,0 % 17,6 % 3,7 % 32,3 % 4,6 % -1,1 % 8,3 % 4,3 % 11,2 % 3,3 % 11,7 % -19,4 % -13,8 % 3,0 % -3,1 % 3,5 % 7,2 % -8,4 % -6,3 % 3,2 % -0,7 % 6,7 % 14,7 % -16,4 % -10,3 % 7,4 % 2,0 % 7,1 % 30,3 % -5,5 % -6,2 % 6,4 % 5,4 % 2,8 % 17,0 % -13,7 % -10,6 % -2,2 % -2,1 % 1,3 % 3,9 % -8,0 % -6,6 % 0,2 % -3,0 % 4,6 % 20,7 % -7,9 % -9,9 % -1,8 % 0,3 % 3,3 % 15,8 % -4,3 % -6,5 % 1,8 % 3,6 % 0,7 % 8,2 % -40,0 % -9,3 % 8,7 % 21,0 % 14,0 % 4,1 % -2,2 % -28,5 % -4,6 % 1,4 % 2,6 % 1,8 % 1,3 % 29,2 % -36,9 % -10,0 % 15,6 % 6,2 % -1,1 % 24,4 % -34,6 % -5,0 % 6,5 % -1,4 % 12,9 % 19,6 % -5,8 % -2,1 % 11,0 % 14,5 % 18,0 % 9,7 % -0,9 % -5,3 % 6,5 % 8,8 % 1) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. 2) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 4) Fra til var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. * Referanseindeksene er ikke justert for utbytte. FOND I FOND RENTEFOND mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år 5 år 10 år ODIN Robur Øst-Europa * ,0 % 39,8 % -24,1 % -10,1 % 8,9 % ODIN Templeton Emerging Markets ,0 % 23,8 % -1,4 % -1,7 % 7,6 % 1) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD 2) IFC Investable Composite Index * Referanseindeksen er justert for utbytte. Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 9,2 % 11,7 % 3,5 % 5,0 % Etableringsdato Siden etablering Etableringsdato mnd. 12 mnd 3 år 5 år følsomhet Yield Rente- Fond (p.a) Referanse Index (p.a) ODIN Pengemarked ,3 % 5,2 % 4,7 % 3,6 % 2,0 % 0,2 3,4 % 4,8 % ODIN Kort Obligasjon ,1 % 7,2 % 4,9 % 3,7 % 3,0 % 1,0 5,5 % 5,5 % ODIN Obligasjon ,4 % 11,6 % 5,0 % 3,9 % 3,9 % 3,2 5,2 % 5,7 % SpareBank 1 Pengemarked ,2 % 5,3 % 4,8 % 3,6 % 2,1 % 0,2 3,6 % 3,4 % 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,25(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 3 (ST4X) For orden skyld: ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapir handel loven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

5 I MÅNEDENS TEMA I Ny brosjyre: «Derfor ODINs aksjefond» Med brosjyren «Derfor ODINs aksjefond» ønsker vi å fortelle hvorfor du bør plassere dine sparepenger i ODINs aksjefond. Vi mener å ha gode argumenter for nettopp det! ODIN forsøker vi hele tiden å forbedre I informasjonen til andelseiere, distributører og andre interesserte. I løpet av 2009 har vi blant annet lansert månedlige fondskommentarer og en helt ny pensjonskalkulator. I fjor lanserte vi ODIN Web-TV og ODINs uttaksavtalekalkulator. Nå tar vi et nytt informasjonssteg og lanserer brosjyren «Derfor ODINs aksjefond». Å samle «alt» i en brosjyre har vært utfordrende. For å komme i mål med argumentasjonsrekken har vi valgt å dele brosjyren inn i fire hoveddeler: I den første argumenterer vi for sparing i aksjer og aksjefond generelt. Vi presenterer regnestykker som viser lønnsomheten av å spare over tid, vi gir tips til hva som er nyttig å vurdere i forkant av et kjøp, og vi ser nærmere på forbrukerbeskyttelsen i aksjefond. I den andre delen forsøker vi å forklare hvordan en aksjefondsforvalter med verdifokus jobber i forhold til forvaltere med vekstfokus det gjør vi blant annet ved hjelp av Benjamin Grahams investeringsprinsipper. Graham regnes av mange for å være verdifilosofiens «far». Grahams arbeider bygger på to grunnleggende prinsipper: 1 Forsøk å anslå et selskaps virkelige verdi 2 Kjøp klart undervurderte selskaper Vi ser også på hva som har vært mest lønnsomt av vekst- og verdiselskaper histiorisk, blant annet ved hjelp av studier utført av de amerikanske professorene Fama og French. Helt siden oppstarten i 1990 har ODINs aksjefond vært forvaltet etter den samme verdiorienterte investeringsfilosofien. Det har gitt godt betalt over tid. Hvor godt ser vi nærmere på i den tredje delen av brosjyren. Der ser vi også nærmere på hvordan ODINs forvaltere går frem i jakten på nye porteføljeselskaper. Den praktiske tilnærmingen varierer noe, avhenging av om man leter etter selskaper på én enkelt børs eller innenfor én enkelt bransje, eller om man leter etter selskaper i hele Europa eller i hele verden. Logaritmisk skala I den fjerde og siste delen av brosjyren kan du lese litt om selskapet ODIN, våre aksjefond og hvordan du på en best mulig måte kan holde deg fondsorientert. En effektiv måte å holde seg oppdatert på, er å abonnere på ODINs nyhetsbrev. Da blir du varslet straks nye fondskommentarer, markedskommentarer, ODIN Web-TV sendinger og andre nyheter og tjenester er publisert. Ønsker du å få tilsendt brosjyren i posten? Vennligst ta kontakt med ODINs kundeservice på telefon eller via NB: Du finner også den nye brosjyren publisert på ODINs nettsider Verdi kontra Vekst Verdi Verdi MSCI World Value Vekst Vekst MSCI Wold Growth I grafen ovenfor ser du hvordan vekst- og verdiselskapene har utviklet seg fra 1974 til og med første halvår Som du ser har verdiselskapene hatt den beste utviklingen i perioden det tror vi også vil gjelde i fremtiden. Kildedata: Reuters EcoWin

6 ODINs aksjefond ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Alt fra aksjefond som invest erer i enkeltland og enkeltbransjer, til brede nordiske, europeiske og globale aksjefond. Globale fond: ODIN Global ODIN Global SMB Fondene kan fritt investere i selskaper over hele verden Fondenes risikoprofil er lav/middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Land fond: ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Fondene kan fritt investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i det respektive land. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Regionale fond: ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden Fondene kan investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Europa/Norden. Fondenes risikoprofil er middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Bransjefond: ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom Fondene investerer kun i én bransje og er således avhengig av denne bransjens utvikling. Fondenes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du har råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare jevnt over tid i en spareavtale, og innløse jevnt over tid i en uttaksavtale. I utgangspunktet vil avkastningen du oppnår avhenge av hvor lenge du sparer og aksjefondets utvikling. I en spareavtale er det ytterligere ett poeng som dukker opp nemlig hvordan du sparer. Ved å kjøpe andeler hver måned, oppnår du som regel en god gjennomsnittskurs på andelene. Du går hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler når markedet faller. Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med variasjoner i markedsverdien til de verdipapirene fondet har investert i. Historisk har langsiktige plasseringer i aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng i forhold til tradisjonell banksparing. Vi anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Dersom du kun skal ha én spareavtale, eller kun én investering i ett fond, foreslår vi et av våre fond med bredt investeringsmandat: ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Årsaken til at vi trekker frem disse fondene, er at de kan investere i flere markeder, uavhengig av selskapenes størrelse eller bransjetilknytning. Det finnes imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du kan lese mer om ODINs ulike aksjefond på ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 300 kroner. Kjøp av fond Første gang du tegner (kjøper) andeler i ODINs fond, må gjøres skriftlig. Du kan skrive ut blankett for engangstegning og spareavtale fra eller bestille blankettene via ODINs kunde og distributørservice på telefon Som andelseier i ODINs fond kan du kjøpe og selge andeler, samt opprette spareavtaler via internett «Dine Fond» (VPS Investortjeneste). Skal du starte en uttaksavtale eller endre på en eksisterende spareavtale, må dette gjøres skriftlig på egen blankett. Ferdig utfylt blankett sendes pr post eller via faks Husk rett kopi av godkjent legitimasjon (sertifikat, pass eller bankkort). Har du spørsmål rundt kjøp av andeler, ta kontakt med ODIN på telefon ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Faks: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft

Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand. 1877. Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft Velkommen til

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 av Trine Schjefstad Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Siviløkonom (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer