Saksfremlegg: Retningslinjer for håndtering av åpenhet og habilitet i KKTs forskningsrelaterte beslutningsprosesser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg: Retningslinjer for håndtering av åpenhet og habilitet i KKTs forskningsrelaterte beslutningsprosesser"

Transkript

1 Saksfremlegg: Retningslinjer for håndtering av åpenhet og habilitet i KKTs forskningsrelaterte beslutningsprosesser Fra: Forskningslederne Til: KKT-ledermøtet Dato: Bakgrunn Åpenhet og god håndtering av habilitet i tildelingsprosesser og av interesser i forskningsstrategiske prosesser i KKT er avgjørende viktig for å sikre forutsigbarhet og legitimitet. Nasjonalt samarbeidsorgan for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) besluttet i 2009 retningslinjer for Samarbeidsorganenes håndtering av habilitet i søknadsbehandlingen og av interesser i forskningsstrategiske prosesser som bygger på Forvaltningslovens 6. Prinsippene og fremgangsmåte nedenfor er i tråd med disse og med OUS Etiske regler (EK-dokument ID-22). NSGs skjema for kartlegging av interesser knyttet til forskningsprosjekter og erklæring om interessekonflikter i forskningsstrategiske prosesser med forvaltningslovens 6 er vedlagt. Vedtaksforslag: KKT-ledermøtet slutter seg til forslaget til prinsipper for sammensetning av vurderingskomiteer, retningslinjer for håndtering av habilitet, og fremgangsmåte i tildelingsprosesser som skissert nedenfor med de innspill som er fremkommet i møtet. Forslag: Retningslinjer for håndtering av åpenhet og habilitet i KKTs forskningsrelaterte beslutningsprosesser Forskningsstrategiske prosesser Åpenhet og legitimitet Håndteringen av forskningsstrategiske prosesser er i KKT delegert til KKT-forskningslederne. Vanligvis blir KKT-forskningsutvalget eller arbeidsutvalg involvert som rådgivende organ. I tillegg kan det etableres rådgivende arbeidsgruppe(r). Utvalg og arbeidsgrupper skal ha en representativ sammensetning etter forhåndsgitte kriterier. Beslutningene tas av KKT-ledermøtet. I KKT skal det være åpent hvordan forskningsstrategiske prosesser gjennomføres, hvem som deltar i rådgivende utvalg, arbeidsgrupper og beslutninger, samt hvilke posisjoner og faglige bakgrunn de representerer. Habilitet Involverte personer representerer interessene knyttet bl.a. til sin posisjon og faglige bakgrunn og skal ta helhetlige hensyn i sine vurderinger. De skal vurdere sin habilitet på grunnlag av NSGs Erklæring om interessekonflikter i forskningsstrategiske prosesser (se vedlegg 2). Eksempler på forskningsstrategiske prosesser i KKT: - Utvikling av forskningsstrategi og handlingsplan 1

2 - Valg av KKTs tematiske satsingsområder - Valg av prioriteringskriterier Forskningsrelaterte tildelings- og prioriteringsprosesser Åpenhet og legitimitet Håndteringen av forskningsrelaterte tildelings- og prioriteringsprosesser er i KKT delegert til KKTs forskningsledere. Vanligvis oppretter forskningslederne en vurderingskomité for å sikre tilstrekkelig faginnsikt og legitimitet i beslutningene. I KKT skal det være åpent hvordan prosessen gjennomføres, hvilke kriterier som legges til grunn, og hvem som deltar i vurderingene. Habilitet I KKTs tildelings- og prioriteringsprosesser skal habilitet vurderes på grunnlag av NSGs Skjema for kartlegging av interesser knyttet til forskningsprosjekter (se vedlegg 1). Vurderingskomitémedlemmer er inhabile når de selv er direkte involvert i prosjektet (jf skjema pkt 1) eller indirekte gjennom samarbeid (jf skjema pkt 2). I KKT gjelder dette for nærmeste overordnet, for forskningsgruppeleder eller for veileder av en deltaker i prosjektet. Eksempler på forskningsrelaterte tildelings- og prioriteringsprosesser i KKT: - Tildeling av CCC-rådsmidler til kreftforskning, av egne midler (UiO og evt OUS) og av Kreftforeningens midler til frikjøp av klinikere til kreftforskning - Prioritering av søknader til UiO om stipendiater og om forskningsinfrastruktur - Nominasjon til OUS-pris for fremragende artikler og til div andre priser (uten prioritering: H M Kongens gullmedalje, Kong Olav V.s kreftforskningspris etc) - Forankring av søknader om SFF, SFI, Jebsen-sentre, søknader til Helse SØ, EU-søknader og av andre søknader til Forskningsrådet: nasjonal infrastruktur, ESFRI etc Vurderingskomiteer: Faglige vurderinger vil alltid innebære skjønn, bl.a. fordi de avhenger av den vurderendes egen fagbakgrunn og innsikt, og fordi anvendbarhet og gjennomførbarhet ikke nødvendigvis kan forutsies. Derfor er det viktig å fordele urettferdigheten som vil ligge i enhver søknadsbehandling ved å involvere ulike personer over tid. Krav til sammensetning og habilitet av vurderingskomiteer - Vurderingskomiteer skal bestå av minst 3 personer, avhengig av antall søknader - Komiteen ledes av forskningsleder(ne) (forutsatt habilitet) - Komitémedlemmene skal ha ulik faglig bakgrunn, relevant for søknadene - Dersom vurderingskomiteen skal vurdere søknadenes faglige kvalitet kan medlemmer i vurderingskomiteen være eksterne. Dersom vurderingene omfatter prioritering av klinikkens behov skal alle medlemmene være interne - Begge kjønn skal være representert, fortrinnsvis minst 40 % - God aldersspredning tilstrebes 2

3 - Fra gang til gang forespørres ulike personer til å delta i søknadsbehandlingen - Dersom en vurderingskomite har 3 medlemmer og det oppstår inhabilitet skal det berørte medlemmet erstattes. Dersom komiteen har 4 medlemmer eller flere, skal inhabilitet håndteres som skissert nedenfor. Dersom et komitémedlem er inhabil i forhold til flere av søknaden, må det vurderes om vedkommende skal erstattes. Fremgangsmåte i tildelings- og prioriteringsprosesser: - Utlysningstekst med søknadsfrist, fremgangsmåte for prioritering, kriterier og sammensetning av vurderingskomiteen legges av forskningslederne frem for KKT-ledermøtet for beslutning. - Utlysningen legges ut på KKTs nettsted og sendes til avdelings-/instituttlederne for videresending til seksjonslederne og til forskningsgruppelederne for videresending til sine grupper. - Komiteen skal settes sammen etter prinsippene ovenfor, kandidatene forespørres og vurderingsmøtet avtales. - Etter søknadsfristen oversendes søknadene til vurderingskomiteen for vurdering. - Utpekte vurderingskomitémedlemmer vurderer selv sin habilitet og melder inhabilitet inn til adm.koord. omgående og senest i forkant av søknadsbehandlingsmøtet. - Ved få søknader og en liten vurderingskomité justerer forskningslederne komiteens sammensetning når inhabilitet foreligger. - Habilitet diskuteres i starten av hvert søknadsbehandlingsmøte og inhabilitet oppgis i referatet. - Inhabile vurderingskomitémedlemmer forlater rommet, deltar ikke i noen deler av diskusjonen knyttet til den berørte søknaden, og får ikke oppgitt rangeringen mens søknadsbehandlingen pågår. - Vurderingskomiteen foretar en rangering av søknader etc ut fra de forhåndsgitte kriteriene. - Forskningslederne legger innstillingen frem for KKT-ledermøtet for beslutning. Ledermøtet vurderer om søknadsbehandlingen er gjennomført i tråd med føringene. - Beslutningen blir offentliggjort og søkerne orientert. Rangeringen blir bare offentliggjort når dette har betydning for videre søknadsbehandling i andre instanser. Det blir ikke gitt noen begrunnelse for avslag. 3

4 Vedlegg 1 (NSG) Skjema: Kartlegging av interesser knyttet til forskningsprosjekter Medlemmene i vurderingskomiteene skal kartlegge sine interesser knyttet til hvert enkelt forskningsprosjekt, deretter foreta en habilitetsvurdering (se dokument om habilitetsvurdering i søknadsbehandlingen) og gi tilbakemelding til administrasjonen om interesseforhold og inhabilitet. Enkelte typer interesser fører automatisk til inhabilitet 1 (pkt 1-4 og 7) og vedkommende skal fratre søknadsbehandlingen. For andre typer interesser beror dette på en skjønnsmessig vurdering. Det er ikke kritikkverdig å være inhabil, men det er nødvendig å ta konsekvensene. 1. Ja Nei Jeg er deltaker i gjennomføringen eller leder av prosjektet. 2. Ja Nei Jeg er gjennom mitt arbeid eller på andre måter indirekte involvert i prosjektet (for eksempel gjennom nært faglig samarbeid med en deltaker) eller er/ har vært veileder av en deltaker i gjennomføringen av prosjektet (< 5 år siden). 3. Ja Nei Jeg er ansatt hos en involvert aktør i prosjektet (for eksempel en forskningsinstitusjon, bedrift, eller interesseorganisasjon) som professor, leder, i ledende stilling, eller er medlem i styringsorgan eller bedriftsforsamling, eller jeg er overordnet en deltaker i gjennomføringen av prosjektet. 4. Ja Nei Jeg har økonomiske interesser i prosjektet. (for eksempel ved å ha interesser i et selskap som kan ha økonomisk fordel eller ulempe av forskningsprosjektet, gjennom (del)eierskap, aksjer, lån/ fordringer, eller immaterielle rettigheter (patent/ mønster/ varemerke/ opphavsrett)) 5. Ja Nei Jeg er ansatt i eller utfører oppdrag (med eller uten honorar) for en aktør som er involvert i prosjektet. 6. Ja Nei Jeg har mottatt økonomisk eller annen støtte fra en aktør som er involvert i prosjektet (stipend, utbetalinger fra forskningsfond, støtte til utstyr, reiser, kurs, kongresser eller andre arrangementer). 7. Ja Nei Jeg er i slekt, i familie, gift/ samboer/ partner, verge eller nær venn med en person med forhold som beskrevet i pkt Ja Nei Jeg har et personlig eller faglig motsetningsforhold/ konflikt med en deltaker i prosjektet. 9. Ja Nei Det har vært reist inhabilitetsinnsigelse av en deltaker i prosjektet mot meg. 10. Ja Nei Jeg deltar i eller har interesser (se pkt 1-6) i en direkte konkurrerende prosjektsøknad. 11. Ja Nei Det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til min upartiskhet knyttet til prosjektet. 1 Jf. Forvaltningslovens 6, første ledd. 4

5 Vedlegg 2: (NSG) Erklæring om interessekonflikter i forskningsstrategiske prosesser Punktene nedenfor skal fylles ut (stikkord) for synliggjøring av relevant kompetanse og erfaring. Navn: Jeg gjør oppmerksom på følgende forhold som kan påvirke mine faglige vurderinger eller svekke tilliten til min upartiskhet 2 : 8. Ja Nei Jeg har de siste 5 år mottatt økonomisk støtte (honorar, reisetilskudd, bevilgninger, forskningsmidler e.lign.) fra en institusjon, organisasjon eller et firma som på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på de strategiske anbefalingene dersom de blir besluttet. 9. Ja Nei Jeg har de siste 5 år vært ansatt i en institusjon, organisasjon eller et firma som på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på de strategiske anbefalingene dersom de blir besluttet. 10. Ja Nei Jeg har aksjer eller andre økonomiske interesser i en institusjon, organisasjon eller et firma som på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på de strategiske anbefalingene dersom de blir besluttet. 11. Ja Nei Jeg har tilknytning til personer/ aktører som nevnt i forvaltningslovens 6 (se nedenfor) som har interesser (jf pkt 8, 9, 10) 12. Ja Nei Det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til min upartiskhet knyttet til de strategiske anbefalingene. Hvis ja (pkt 8-12), vennligst spesifiser: Jeg vil underrette RHFet dersom det oppstår relevante endringer i de oppgitte forhold. Dato: Underskrift Forvaltningsloven, kapittel II. Om ugildhet 6. (habilitetskrav). En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken; b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part; d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte; e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part 5

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Veileder til forskningsutvalgene Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Dato: 18.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunnsinformasjon... 4 1.1 Helse Nords forskningsstrategi... 4 1.2 Forskningsutvalgenes

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer