Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold"

Transkript

1 Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold Gjennomføringsindikatorer... 1 Hvordan forstå indikatorene?... 2 Gjennomføring... 2 Frafall... 2 Overgang fra grunnskolen:... 2 Overganger i videregående opplæring:... 3 Sluttet i løpet av skoleåret... 3 Ungdom utenfor opplæring og arbeid (Ny)... 3 Andre vurderte indikatorer:... 3 Fra Vigo sentralbase til Skoleporten... 4 Hvilke kilder brukes?... 4 Hvordan beregnes indikatorene?... 6 Publisering i Skoleporten... 7 Hvordan forstå de nasjonale målene?... 8 Hvilke kvalitetsutfordringer vi står overfor?... 8 Saksbehandlernivå... 8 Skoleadministrative systemer (SAS)... 8 Fylkeskommunale databaser... 9 Vigo sentralbase... 9 Utdanningsdirektoratet/SSB... 9 Publisering... 9 Referanser:

2 Hvordan forstå indikatorene? I dette kapitlet gis det en kort beskrivelse av hvordan Ny GIV-indikatorene skal forstås hvorfor har vi laget dem? Gjennomføring Gjennomføringsindikatorene gir et større bilde av effektiviteten til utdanningssystemet hvor mange fullfører og består innen ønsket tid, og hva er status for de som ikke har fullført. I Ny GIV er ønsket tid satt til normert tid pluss to år. Begrunnelsen for dette er ungdomsretten, og at den må tas ut i løpet av fem år, eller seks år for de som tar deler eller hele opplæringen i bedrift. Til tross for dette er det nasjonale målet for gjennomføring knyttet til fem år, noe som skyldes at det er slik statistikken publiseres i dag. På grunn av en måling 5 år etter påbegynt grunnkurs gir indikatoren lite aktualitet, og er derfor den av indikatorene som er minst nyttig som styringsindikator. Tilbakemeldinger til oss gjennom har vært at når denne indikatoren inneholder grunnkompetanse, så er ikke resultatene sammenlignbare mellom fylker. Per i dag er ikke fullføring av grunnkompetanse regnet som fullført og bestått. Det har vært en del frem og tilbake når det gjelder hvordan grunnkompetanse skal registreres, og det er noe vi ser på. Hvorvidt vi lykkes i å få til dette, avhenger av kvaliteten på data. Per i dag finnes følgende statuser i gjennomføringsindikatoren: - Fullført og bestått på normert tid. - Fullført og bestått på normert tid pluss to år. - Fremdeles i utdanning. - Gjennomført VKII uten å bestå. - Sluttet før VKII Frafall Med frafall menes det å være borte fra utdanning i to år på rad. Forskning viser at ungdom som er borte fra utdanning to år på rad har en vesentlig lavere sannsynlighet for å komme tilbake i utdanning enn ungdom som er borte i ett år. Andelen som er borte i to år på rad er derfor en indikasjon på hvor stor andel som står i fare for å aldri oppnå kompetanse på videregående nivå. Indikatoren skal med ord si noe om det store bildet på forskudd informasjon om andelen med frafall skal si noe om hvor stor andel som kommer til å fullføre videregående opplæring. Siden målingen av frafall skjer to år etter at elevene befant seg i videregående opplæring, har indikatoren begrensninger som styringsindikator, og er av denne grunn indikatoren med minst aktualitet av de nye Ny GIV-indikatorene. Overgang fra grunnskolen: Med overgang fra grunnskolen menes det å begynne i videregående opplæring samme år som man avslutter grunnskolen. En måling av overgang fra grunnskolen til videregående er av høy aktualitet siden endringer i indikator kan knyttes til fjorårets aktiviteter, noe som samtidig gjør det vanskeligere å se helheten informasjon om direkte overgang fra grunnskolen til videregående opplæring kan vanskelig si noe om hvor stor andel som kommer til å fullføre videregående opplæring. 2

3 Overganger i videregående opplæring: Med overganger i videregående opplæring menes status for de som var i videregående opplæring året før. Det er tre hovedoverganger som måles for hvert trinn; ordinær progresjon, repetisjon og ute av utdanning. Ordinær progresjon er fra Vg1 og Vg2 definert som overgang til et programområde på høyere nivå (definert ved 6. posisjon i programområdekoden), mens den fra Vg3 er definert som oppnådd vitnemål/fag- eller svennebrev/læreplass (inkluderer såkalte alternativ Vg3/fagopplæring i skole som avlegger fag- eller svenneprøve). Samme eller lavere trinn på nytt er definert som overgang til et programområde på samme eller lavere nivå (definert ved 6. posisjon i programområdekoden). Ute av utdanning i ett år er definert ved ikke å være registrert i videregående opplæring året etter. Indikatoren er mer aktuell en gjennomføring og frafall, siden det er mulig å vurdere resultater på bakgrunn av fjorårets aktiviteter. Indikatoren gir et mer detaljert bilde av gjennomstrømningen i videregående opplæring, noe som samtidig gjør det vanskeligere å se helheten informasjon om overganger i videregående opplæring kan vanskelig si noe om hvor stor andel som kommer til å fullføre videregående opplæring. Sluttet i løpet av skoleåret Med sluttet i løpet av skoleåret menes det å være elev ett skoleår (per 1. oktober eller senere), ha S (sluttet) som eneste gyldige fullførtkode i juli. Indikatoren er nært på, noe som gjør det vanskelig å se helheten andel sluttere kan vanskelig si noe om hvor stor andel som kommer til å fullføre videregående opplæring. Sluttmelding i OT er den sikreste kilden til informasjon om elever som slutter i videregående opplæring. Samtidig er det slik at skolen også skal registrere dette i sine systemer. Vi henter ut det som ligger i SAS, så for at statistikken skal bli riktig må rutiner for registrering være på plass. Ungdom utenfor opplæring og arbeid (Ny) Dette er en ny indikator i Ny GIV. Opprinnelsen til indikatoren er EU og Lisboamålene for 2020 andelen ungdom i alderen som verken er i opplæring eller har fullført videregående opplæring. Indikatoren er omgjort til norske forhold og vi ser på andelen ungdom i alderen som verken er i opplæring eller har fullført videregående opplæring. Indikatoren skal si noe om utdanningsnivået til all ungdom. Indikatoren skal gi det store bildet på de utfordringene vi står overfor, og er mer aktuell enn gjennomføringsindikatoren. Andre vurderte indikatorer: Fravær er foreslått som indikator, men Utdanningsdirektoratet må undersøke kvaliteten på de data som rapporteres før en beslutning om publisering fattes. Bestått er foreslått som indikator, men Utdanningsdirektoratet må undersøke kvaliteten på de data som rapporteres før en beslutning om publisering fattes. Overgang, frafall og sluttet fra opplæring i bedrift er under utvikling. Grunnkompetanse: enten en egen indikator eller en egen kategori i gjennomføringsindikatoren som gir informasjon om fullføring av planlagt grunnkompetanse (etter enkeltvedtak). 3

4 Publisering på kommunenivå er foreslått for at kommunene skal kunne følge sine elever inn i videregående opplæring. Fra Vigo sentralbase til Skoleporten I dette kapitlet beskrives dataflyten for de endelige tallene som publiseres i Skoleporten. Dataflyten beskrives fra de tappes fra vigo sentralbase til de publiseres i Skoleporten. Hvilke kilder brukes? Når data tappes fra sentralbasen, antas det at registreringene er i henhold til brukerveiledningen Elever til SSB og Registreringshåndboka. Registreringer som ikke er i henhold kan fjernes før videre behandling av data. I denne delen beskrives utplukkskriteriene for tapping av data fra Vigo sentralbase, og den grunnleggende kvalitetskontrollen som gjøres av SSB før indikatorene beregnes. Dato for tapping av vigo sentralbase finnes i årshjulet til Vigo. Elever per 1. oktober (elevfil) Kriterier for utplukk fra Vigo sentralbase (ref grensesnitt mellom VIGO og SSB): Data hentes for inneværende skoleår. Kun elever på videregående løp hentes ut Elevkurset er aktivt per 1. oktober o Definisjon av Aktivt elevkurs per 1. oktober : Startdato = blank (start og sluttdato gis kun de som ikke er elever hele året) eller før 1. oktober Sluttdato = blank (start og sluttdato gis kun de som ikke er elever hele året) eller etter 1. oktober Elevstatus ulik V (Voksen) eller det finnes karlinje(r) med fagstatus V på elevkurset. Kriteriet gjør at voksne elever som kun er realkompetansevurdert (elevstatus = V og fagstatus = R ) ikke er med i uttrekket. Følgende elevkurslinjer fjernes av SSB etter eksport fra Vigo sentralbase: SSB fjernet totalt elevkurslinjer fra elever per fordi de ikke antas å være elever. Årsakene til at de ble fjernet var: Lærlinger: Skolenavn sier de er lærlinger, eller skolenummer ender på 000 Elevstatus = H (Hospitant ikke lenger gylidig kode, men fremdeles i bruk), I (Norsk utvekslingselev i utlandet), O (Oppdragsundervisning), P (Privatist) (ref. Registreringshåndboka) Programområde GSGSK0VG (Grunnskoleelever i vgo) Fødselsnummer med dubletter. 14 år eller yngre. Lærlinger per 1. oktober (lærlingfil) Kriterier for utplukk fra Vigo sentralbase (ref grensesnitt mellom VIGO og SSB): Kontrakter må være av type O (Opplæringskandidat) eller L (lærling) Kontrakter må ha utfylt godkjentdato I tillegg må kontrakten være løpende: Læretidens start må være mindre eller lik 1. oktober OG læretidens sluttdato må være større eller lik 1. oktober OG Kontrakt avslutningsdato må være blank eller større enn 1. oktober Følgende kurslinjer fjernes av SSB etter eksport fra Vigo sentralbase: Totalt fjerner SSB 5 elevkurslinjer fra lærlinger per Årsakene var: Fødselsnummer med dubletter. 4

5 Resultat på vgo (resultatfil) Kriterier for utplukk fra Vigo sentralbase (ref grensesnitt mellom VIGO og SSB): Data hentes ut for forrige skoleår (eks. for 2010 hentes elever fra og ut skoleåret). Kun elever på videregående løp hentes ut Følgende kurslinjer fjernes av SSB etter eksport fra Vigo sentralbase: Totalt fjerner SSB elevkurslinjer fra resultatfila. Årsakene var: Elever utenfor skoleåret/sluttet før 1. oktober. Lærlinger hvor skolenavn tilsier at de er lærlinger, eller skolenr ender på 000. Elevstatus H (Hospitant ikke lenger gyldig kode, men fremdeles i bruk), I (Norsk utvekslingselev i utlandet), O (Oppdragsundervisning), P (Privatist), U (utenlandsk utvekslingselev i Norge) og samtidig utfall forskjellig fra B (bestått) og X (Utfall X blir satt fra VIGO der denne koden opprinnelig er blank. SSB tolker denne koden som B ). Fjerner elever på IB (International Baccalaureate) klassetrinn 12, såfremt ikke utfall=s. (IB setter SSB som et 2 årig kurs, klassetrinn 12 til 13. Derfor fullføres de ikke før de er ferdig med klassetrinn 13) Dubletter Kurs som krever fag/-svennebrev 14 år eller yngre og samtidig med lav kursprosent Resultat på grunnskolen (grunnskolefil) Kriterier for utplukk fra Vigo sentralbase (tilsvarer ssbresultat for videregående): Data hentes ut for forrige skoleår (eks. for 2010 hentes elever fra og ut skoleåret). Kun elever på grunnskolkurs hentes ut Følgende kurslinjer fjernes av Udir etter eksport fra Vigo sentralbase: Resultat på fag-/svenneprøve (prøvefil) Kriterier for utplukk fra Vigo sentralbase (ref grensesnitt mellom VIGO og SSB): Alle prøver med prøvedato fra og med uttrekks start dato og til og med uttrekks slutt dato (eks. fra og med 1. Oktober 2009 til og med 30. September 2010) Følgende kurslinjer fjernes av SSB etter eksport fra Vigo sentralbase: Totalt fjernes SSB 15 linjer fra prøver per Årsakene var: Prøver med prøveresultat AV (avlyst) Fødselsnummer med dubletter. Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) Nasjonale utdanningsdatabasen (NUDB) samler all SSBs individbaserte utdanningsstatistikk, fra avsluttet grunnskole til doktorgradsstudier, i én database. Hovedformålet med basen er å få et statistikksystem som i mye større grad enn tidligere gir muligheter til å sammenstille tall fra ulike årganger. Dette åpner for å gjennomføre bredere og større analyser av all den informasjon utdanningsfilene inneholder, spesielt gjennomstrømningsanalyser. NUDB omfatter utdanningsstatistikk på individnivå tilbake til Disse opplysningene har tidligere stort sett vært tilgjengelige på såkalte 'årgangsfiler', dvs. filer med opplysninger for hvert enkelt år. De viktigste årgangsfilene er filen med registrerte elever per 1. oktober, filen over avsluttet utdanning det foregående skoleåret, og et register over befolkningens høyeste fullførte utdanning (BHU). I tillegg kommer en rekke andre registre. 5

6 Det er gjort omfattende arbeid for å forbedre sammenliknbarheten over tid, ved at det er foretatt en bred faglig gjennomgang av alle grunnlagsfiler og -registre for å gjøre alle kjennemerkene sammenliknbare. I arbeidet med Nasjonal utdanningsdatabase er alle kjennemerker gjennomgått og kodet om så langt bakover som mulig, slik at dataene er mest mulig konsistente. Opplysninger om norske studenter i utlandet er lagt inn f.o.m Basen inneholder også opplysninger om demografiske forhold. Dataene i basen er organisert for å forenkle uttaket av data, både internt og til forskere og andre. Når man bygger opp en slik base tar man utgangspunkt i grunnlagsregistre for offisiell statistikk. For utdanning utgjør dette de nevnte årgangsfiler for elever per 1. oktober, filer over avsluttet utdanning og registeret over befolkningens høyeste fullførte utdanning. Disse bearbeides slik at filene blir sammenliknbare over tid. Nye data kobles mot gamle (årssett mot årssett) og sammenlikner kjennemerke for kjennemerke. Alle hendelser som inntreffer på hvert kjennemerke dateres og kodes som egne tilgangs- /avgangsrecorder etter ett sett av forhåndsdefinerte regler. Det er kun nye opplysninger som er interessante for datavarehuset. Hvert kurs (fag eller utdanning) som tas av en person, registreres som egne tilfeller, med start- og stoppdato for kurset Hvordan beregnes indikatorene? Etter den grunnleggende kvalitetskontrollen til SSB, brukes de kontrollerte data til å lage indikatorer. I denne delen beskrives fremgangsmåten for å lage indikatorene. Gjennomføring Definisjon: Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen 5 år etter at de begynte. Fullført og bestått er definert ved oppnådd vitnemål/fag- og svennebrev. Teller: Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring innen 5 år (eks 2009). Nevner: Elever (og evt. lærlinger) som startet videregående opplæring (GK/Vg1) for første gang for fem år siden (eks 2004). Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB): Brukes i teller og nevner. Frafall fra videregående opplæring Definisjon: Andel av elevene som var registrert i videregående opplæring (i Norge) ett år (eks 2008) som verken har deltatt i, eller fullført og bestått videregående opplæring de to neste årene (eks 2009 og 2010). Teller: Elever som gikk i videregående opplæring per 1. oktober ett bestemt år (eks 2008), men som verken var registrert i videregående opplæring per 1. oktober de to påfølgende årene (eks 2009 og 2010), eller hadde fullført og bestått videregående opplæring innen 1. oktober Nevner: Alle elever som gikk i videregående opplæring per 1. oktober ett bestemt år (eks 2008). Med alle elever menes elever på gyldige skoler/organisasjonsnummer (det vil si videregående skoler i Norge og de godkjente videregående skolene i utlandet). Elever per 1. oktober: Brukes i nevner og teller Lærlinger per 1. oktober: Brukes i teller NUDB: Brukes i teller 6

7 Overganger i videregående opplæring Definisjon: Andel av elevene som var registrert i videregående opplæring (i Norge) ett år (eks. 2009) som enten har ordinær progresjon, går samme eller lavere trinn på nytt, eller er ute av videregående opplæring i Norge året etter (eks 2010). Ordinær progresjon er fra Vg1 og Vg2 definert som overgang til et programområde på høyere nivå (definert ved 6. posisjon i programområdekoden), mens den fra Vg3 er definert som oppnådd vitnemål/fag- eller svennebrev/læreplass (inkluderer såkalte alternativ Vg3/fagopplæring i skole som avlegger fag- eller svenneprøve). Samme eller lavere trinn på nytt er definert som overgang til et programområde på samme eller lavere nivå (definert ved 6. posisjon i programområdekoden). Ute av utdanning i ett år er definert ved ikke å være registrert i videregående opplæring året etter. Teller: Elever som gikk i videregående opplæring per 1. oktober ett bestemt år (eks 2009), fordelt etter status per 1. oktober året etter (eks 2010). Nevner: Alle elever (også alternativ Vg3 som rapporteres sammen med elevene) som gikk i videregående opplæring per 1. oktober ett bestemt år (eks 2009). Med alle elever menes elever på gyldige skoler/organisasjonsnummer (det vil si videregående skoler i Norge og de godkjente videregående skolene i utlandet). Elever per 1. oktober: brukes i teller og nevner Lærlinger per 1. oktober: brukes i teller NUDB: brukes i teller Overganger fra grunnopplæring til videregående. Definisjon: Andelen av elevene som avslutter grunnskolen med direkte overgang til videregående opplæring. Direkte overgang er definert ved å være registrert i videregående opplæring 1. oktober samme år. Teller: Elever som var i videregående opplæring per 1. oktober det året de avsluttet grunnskolen (eks 2010) Nevner: Alle elever (også voksne) som avsluttet grunnskolen et bestemt år (eks 2010). Resultat på grunnskolen: i teller og nevner Elever per 1. oktober: i teller Lærlinger per 1. oktober: i teller Sluttet i løpet av skoleåret Definisjon: Andel elever som har sluttet i løpet av skoleåret. Sluttet er definert ved fullførtkode = S på elevkurslinje. Personer med flere elevkurslinjer telles andre fullførtkoder før S. Teller: Antall elever som har sluttet i løpet av skoleåret (eks ), uten å ha begynt på nytt programområde. Nevner: Antall elever i videregående opplæring i løpet av skoleåret (eks ). Resultat på vgo (Resultatfil) Publisering i Skoleporten Her kommer beskrivelse av hva som publiseres i Skoleporten. - Hvilke enheter. - Hvilke nivå 7

8 Hvordan forstå de nasjonale målene? I Ny GIV er det satt nasjonale mål for fire av indikatorene i Gjennomføringsbarometeret. Tabellen nedenfor oppsummerer mål og nullpunkt for de fire indikatorene: Indikator Nasjonalt mål Nasjonalt nullpunkt 1 Ordinær overgang fra Vg1 til Vg2 Økning på 2 prosentpoeng innen % i 2010* 2 Ordinær overgang fra Vg2 til Vg3 eller læreplass Økning på 2 prosentpoeng innen ,9 % i 2010* 3 Ordinær overgang fra Vg3 til studiekompetanse/ yrkeskompetanse/læreplass Økning på 2 prosentpoeng innen ,9 % i 2009* 4 Fullført videregående opplæring innen fem år Økning til 75 prosent innen % for 2004-kullet * nullpunktet er foreløpige tall. Endelige tall er tilgjengelige i august Nullpunktet for de nasjonale målene for indikatorene 1, 2 og 3 er overgangene som skjedde i 2010 med andre ord overgangene fra skoleåret og Tilsvarende gjelder målet overgangene som skjer i 2013 fra skoleåret til Nullpunktet for indikator 4 var gjennomføringstallene som var tilgjengelige i 2010, og det var for kullet som begynte i videregående opplæring i Det nasjonale målet om 75 prosent som fullfører innen 2015 gjelder for kullet som i 2015 har vært i videregående opplæring i fem år, med andre ord kullet som begynte i videregående opplæring i Statistikken for dette kullet vil være klart i Målene er uttrykt som nasjonale mål, men fylkeskommunene har blitt utfordret til å sette egne mål. I dette arbeidet må fylkene selv: - Komme frem til/beregne fylkeskommunale resultatmål på bakgrunn av de nasjonale målene - Eventuelt lage resultatmål som skal gjøres gjeldene for skolene og fagopplæring i bedrift - Distribuere og følge opp gitte resultatmål overfor den enkelte skole Hvilke kvalitetsutfordringer vi står overfor? I dette kapitlet beskrives noen av kvalitetsutfordringene vi står overfor i beregningen av indikatorene i Gjennomføringsbarometeret. Kvalitetsutfordringer er primært knyttet til de data som Utdanningsdirektoratet og SSB henter ut fra VIGO sentralbase, eller tilsvarende systemer. Det som står her kan derfor relateres til kapitlene over. Kvalitetsutfordringene finnes på alle nivå, fra hva som legges inn i administrative systemer til måten statistikk omtales på i publiseringer. Saksbehandlernivå Mye av de data som hentes inn av Utdanningsdirektoratet og SSB stammer enten direkte, eller indirekte (for eksempel fagstatus som brukes til beregning av elevstatus) fra registreringer som gjøres av saksbehandlere i administrative systemer som SAS. Dersom det gjøres feil i registreringene, kan det også føre til feil i statistikken. Det er derfor utformet retningslinjer for registreringer form av diverse brukerhåndbøker som Registrering i VIGOopplæring og Registreringshåndboka for å rydde opp i ulik praksis. Skoleadministrative systemer (SAS) Mange forskjellige systemer med ulik logikk kan også føre til feil i data. Hvor mye gjøres manuelt, hvor mye gjøres automatisk? Forskjeller mellom systemene i hvilke data som eksporteres til fylkesbasen? I hvilken grad inneholder de skoleadministrative systemene kontroller for å fange opp feilregistreringer? Registrerer systemene automatisk inn informasjon som man manuelt må rette opp i senere? Mange på dette nivået vil nok ikke forsvinne før man har et felles skoleadministrativt system. 8

9 Fylkeskommunale databaser I hvilken grad er de data som overføres fra de skoleadministrative systemene til de fylkeskommunale databasene riktige. Hvilke kontroller (dup er) må fylkene kjøre på egne data, og når må de kjøres? I hvilken grad kontrolleres data før de hentes ut av SSB/Utdanningsdirektoratet. BRIO som kvalitetssikringsverktøy. Vigo sentralbase Utdanningsdirektoratet og SSB henter i stor grad ut data fra Vigo sentralbase. Viktige spørsmål blir da hva som er kriteriene for uttrekk av data hvilke elevkurslinjer er med og hvilke er det ikke. Hvordan er sammenhengen mellom ulike data i sentralbasen? Utdanningsdirektoratet/SSB Hvordan behandles data som hentes inn? Hvordan behandles ugyldige registreringer? Hvilke tilbakemeldinger gir Utdanningsdirektoratet/SSB om feil som oppdages. Hvordan håndteres dubletter? Hvordan beregnes indikatorer? Publisering Fremstilles statistikk og indikatorer på en riktig måte? Trekkes det slutninger på usikkert grunnlag? Gjennomgående begrepsapparat. Gjennomsiktighet i forhold til kilder og beregninger? Referanser: Grensesnitt mellom VIGO og SSB filbeskrivelser Elever i SSB Brukerveiledning Registreringshåndboka Registrering i VIGOopplæring 9

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå VIGO Oppdatert dato: 10. februar 2010 Statistikkboken 10.2.2010

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Overføring fra Extens til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken.

Detaljer

Hovedtall for utdanning

Hovedtall for utdanning Utdanning 29 Mona Raabe, SSB Innledning Utdanningssystemet i Norge omfatter alle sektorer fra barnehage til høyere utdanning. En stor andel av befolkningen i de aktuelle aldersgruppene er innenfor utdanningssystemet.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48 2006/48 Notater Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad Notater og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene Seksjon for offentlige finanser Sammendrag Denne

Detaljer

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse 111 Statistiske analyser Statistical Analyses Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Per Olaf Aamodt Elisabeth Hovdhaugen Rapport 38/2011 Frafall

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett Senter for IKT i utdanningen Kunde: Kontaktperson: Senter for IKT i utdanningen Eirik Øvernes Tema: Selskap: Forfattere: Kvalitetssikring: Samfunnsøkonomisk

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Utgangspunkt og formål... 3 1.2. Visjon... 3 1.3. Kort beskrivelse av alle de videregående skolene... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer