Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger Moss kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger Moss kommune"

Transkript

1 Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 26. august 2014 østfold kommunerevisjon iks 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Problemstilling og avgrensing Metode og gjennomføring Revisjonskriterier Litteratur- og dokumentliste OMLØPSHASTIGHET OG TOMGANGSLEIE Revisjonskriterier Fakta Vurderinger RÅDMANNENS KOMMENTARER VEDLEGG østfold kommunerevisjon iks 2

3 1 SAMMENDRAG Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet vurdert Moss kommunes forvaltning av kommunalt disponible boliger. Temaet er mangesidig og undersøkelsen har vært avgrenset til å gjelde tomgangsleie, tiden det går fra en leilighet er fraflyttet til et nytt leieforhold er etablert, og omløpshastighet eller sirkulasjon i boligmassen. Innledning Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av intervju, gjennomgang av sentrale styringsdokumenter og arbeidsverktøy, samt analyse av statistikk hentet fra KOSTRA og mottatt av kommunen. Revisjonens vurderinger er gjort med utgangspunkt i rådmannens ansvar for tilfredsstillende internkontroll, som igjen er supplert med «beste praksis» krav til god boligforvaltning. Det er ikke oppstilt revisonskriterier for omløpshastighet, men revisjonen har likevel foretatt enkelte vurderinger med utgangspunkt i fakta og tilgjengelig statistikk, samt sammenligninger med andre kommuner. På sidene 4 og 5 i rapporten redegjøres det for kontrollutvalgets bestilling, metode og gjennomføring, samt revisjonskriterier. Rapportens faktagrunnlag fremgår av sidene 6-17, og revisjonens vurderinger begynner på side 17. Vurderingene kan leses uavhengig av fakta, men revisjonen anbefaler at også fakta leses. Bakgrunnen for dette er at fakta gir et bedre grunnlag for å forstå vurderingene, samtidig som fakta også inneholder informasjon som ikke direkte angår problemstillingene. Revisors konklusjon Etter revisjonens oppfatning har Moss kommune en velfungerende og effektiv tildelingspraksis, hvor samarbeidet mellom de ulike aktørene fungerer godt. Det synes ikke som om kommunen har unødvendig tomgangsleie. Det er også revisjonens oppfatning at kommunen jobber aktivt for å øke omløpshastigheten, og at de tiltakene som kommunen har iverksatt er tilfredsstillende og har fungert etter hensikten. Revisjonen har ingen særskilte anbefalinger knyttet til problemstillingene som er behandlet, men anbefaler at kommunen bruker de forslag til tiltak som fremgår avslutningsvis i kapittel 3.2 i det videre forbedringsarbeidet. Revisjonen vil særlig vise til siste punkt, som omhandler samarbeid med private utbyggere. Gjennom økt samarbeid med private vil kommunen kunne redusere presset på boligmassen, samtidig som utgifter til tomgangsleie over tid vil bli redusert. Siden eierskapet til boligene ligger hos den private utbyggeren vil også kostnader til nødvendig rehabilitering/ vedlikehold ligge hos utbyggeren, og ikke hos kommunen Revisjonen takker for godt samarbeid og god tilrettelegging i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. østfold kommunerevisjon iks 3

4 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Faktaboks 1: Bakgrunn Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jfr. kommunelovens 78 og forskrift om revisjon kapittel 3. Forvaltningsrevisjon innebærer blant annet å kontrollere at forvaltningens aktiviteter foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og kommunestyrets vedtak. I plan for forvaltningsrevisjon for perioden , vedtatt av bystyret 9. desember 2013, fremheves omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger som et mulig risikoområde i kommunen. Plan for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt i møte 18. mars 2014 (PS 14/11). Avgrensningen ble utvidet i møte 25. april 2014 (under referater og meldinger, PS 14/23). 2.2 Problemstilling og avgrensing Rapporten omhandler følgende temaer: 1. Omløpshastighet a. Hva utgjorde omløpshastigheten på kommunale boliger i 2013, og hvordan har utviklingen vært siste fem år? b. Hvilke tiltak har Moss kommune/ Moss kommunale eiendomsselskap iverksatt for å øke omløpshastigheten i kommunale boliger? 2. Tomgangsleie a. Hvordan ivaretas samhandlingen mellom forvalter og tildeler av kommunale boliger? b. Har kommunen unødvendig «tomgangsleie» på kommunale boliger? Med omløpshastighet siktes det til gjennomstrømmingen, eller sirkulasjonen, i den kommunale boligmassen. Med «tomgangsleie» siktes det til den tiden som går fra en bolig fraflyttes til et nytt leieforhold er etablert. Som rapporten viser består tomgangsleien av to elementer; den tomgangsleien som Moss kommune betaler til Moss Kommunale Eiendomsselskap, og den tomgangsleien som Eiendomsselskapet selv må dekke i oppussingsfasen. Analysene som legges til grunn i prosjektet omfatter alle typer kommunale boliger, med unntak av presteboliger og boliger til mindreårige flyktninger. I rapporten er rekkefølgen på problemstillingene endret og behandlet løpende under et kapittel. Dette er gjort for å gjøre rapporten mer leservennlig. 2.3 Metode og gjennomføring Faktaboks 2: Metode og gjennomføring Østfold kommunerevisjon IKS gjennomfører all forvaltningsrevisjon i tråd med Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom fakta, og revisjonens vurderinger og konklusjoner. Fakta plasseres under egen overskrift, og er en gjengivelse av informasjon som revisjonen har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. Informasjonen bygger på beskrivelser hentet fra skriftlige dokumenter, mappegjennomgang, spørreundersøkelse og/eller verifiserte intervjuer. Det gjøres oppmerksom på at fakta i noen tilfeller kan gjengi kommunens egen vurdering eller opplevelse av en gitt tilstand. Fakta kan også være enkeltpersoners meninger, erfaringer eller holdninger. Prosjektet er gjennomført ved dokumentanalyse av interne dokumenter og rutiner, samt analyse av tilgjengelig statistikk fra kommunen og fra KOSTRA. Informasjon fra disse er deretter supplert med kvalitative intervjuer av: Leder for Boligsosial avdeling Boligkonsulent ved Boligsosial avdeling Leder for Tjenestekontoret Fagansvarlig boligkonsulent ved MK Eiendom Avdelingsleder for Psykisk helse og rus østfold kommunerevisjon iks 4

5 Leder for NAV Moss Avdelingsleder for oppfølgingsavdelingen ved NAV Moss I etterkant av hvert intervju er det utarbeidet referat, som så er verifisert av informantene. Det følger av revisjonens metodikk at verifiserte referater er å anse som fakta på lik linje med annen skriftlig dokumentasjon. Revisjonen har også sendt ut spørsmål om enkelte forhold per e-post, både til intervjuobjektene omtalt ovenfor og til daglig leder i MK Eiendom. Revisjonen har i samråd med leder for Boligsosial avdeling, valgt kommunene Halden, Sarpsborg og Fredrikstad for sammenligninger. Disse kommunene opplever de samme boligsosiale utfordringene som Moss, og alle har nærhet til Oslo. Vi har også tatt inn tall fra Drammen og Skien, fordi dette er kommuner som har visse likhetstrekk med Moss kommune, og fordi kommunen har valgt å sammenligne seg med disse i andre sammenhenger. Undersøkelsen er gjennomført av seksjonsleder Anders Svarholt i perioden april august Revisjonskriterier Faktaboks 3: Revisjonskriterier Revisjonskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autoritative kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet. Med autoritative kilder menes normalt lovverk, politiske vedtak og føringer, men også kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og/ eller andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater kan danne basis for revisjonskriterier. I dette prosjektet er følgende kilder benyttet for å utlede revisjonskriteriene: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet i NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle». NOU 2011:15 «Rom for alle En sosial boligpolitikk for framtiden». Utledning av revisjonskriteriene følger i vedlegg, og er oppsummert punktvis i kapittel tre. 2.5 Litteratur- og dokumentliste Under følger en oversikt over sentrale dokumenter som ligger til grunn for faktafremstillingen. Oversikten er i all hovedsak uttømmende. Statistikk bolig nivå 3 KOSTRA for kommunene Moss, Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Drammen og Skien. Diverse statistikk mottatt fra MK Eiendom og Moss kommune. Det fremgår av rapporten hva slags statistikk dette er. «Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Moss kommune», bystyresak 20/14, vedtatt 28. april «Rutine for tildeling av bo- og serviceleiligheter», datert 19. mai «Rutine for tildeling av bolig», datert 1. januar Udatert, eldre «Rutine for tildeling av boliger». «Rutine for salg av omsorgsbolig i borettslag», datert 17. mars «Rutine for Midlertidige boliger», datert 19. mai «Tildelingsskjema», brukes i samhandlingen mellom MK Eiendom og Boligsosial avdeling, samt Tjenestekontoret. Diverse informasjon om organisering og møtepunkter mottatt fra leder for Boligsosial avdeling. Utskrift av møtebok, bystyresak 70/98, vedtatt 18. juni «Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune en foranalyse», utarbeidet av Agderforskning på oppdrag fra Moss kommune. østfold kommunerevisjon iks 5

6 3 OMLØPSHASTIGHET OG TOMGANGSLEIE 3.1 Revisjonskriterier Det oppstilles ikke revisjonskriterier vedrørende omløpshastighet. Basert på utledningen av revisjonskriterier i vedlegg én, må følgende kunne oppstilles som krav vedrørende samarbeid og tomgangsleie: Det bør foreligge rutiner og møtepunkter som ivaretar god kommunikasjon mellom forvalter, tildeler og bruker eller brukers representanter, slik at boliger kan tildeles raskt og effektivt. Rutinene bør søke å oppnå så korte beslutningsveier som mulig. Det bør kontinuerlig foreligge oppdatert oversikt over hvilke boliger som til enhver tid står tomme/ blir ledige. Forvalter må ha nødvendige ressurser til å rehabilitere/ oppgradere boliger når behovet er tilstede. 3.2 Fakta Organisering og ansvar Moss kommune etablerte boligsosial avdeling (BSA) 1. mars Avdelingen er samlokalisert med NAV, men organisert under kommunalavdeling Helse og sosial. Formålet med etableringen er å legge til rette for et velfungerende helhetlig boligsosialt arbeid i kommunen. BSA er etablert med 7,5 årsverk (3 årsverk jobber med Housing first programmet), og er blant annet tillagt følgende hovedoppgaver: tildeling av kommunale boliger forvaltning og saksbehandling av startlån, boligtilskudd og bostøtte saksbehandle søknader om husleiegarantier depositumsgarantier utarbeide bestillinger til Moss Kommunale Eiendomsselskap (MKEiendom) om anskaffelse av nye boliger, samt vedlikehold og oppgradering av eksisterende boliger samarbeide med private utbyggere/ utleiere for å få etablert flere boliger rettet mot vanskeligstilte BSA tildeler alle kommunale boliger, med unntak av boliger i bo- og servicesenter (BSS). Det er for tiden ett årsverk som arbeider med tildeling av kommunale boliger. Tildeling av bolig i BSS ble overført Tjenestekontoret fra og med 1. januar Tjenestekontoret medvirker også i tildeling av bemannede boliger. De har ikke tildelingsansvaret, men er en viktig premissleverandør når det gjelder å definere søkers tjenestebehov og hva kommunen kan tilby. Moss kommune er eier av de kommunale boligene/ borettene, og MKEiendom er tildelt forvaltnings- og kontraktsansvaret. Det generelle inntrykket blant de som revisjonen har intervjuet, er at etableringen av boligsosial avdeling har medført en bedre utnyttelse av boligmassen enn hva tilfellet har vært tidligere. Det fremheves også at man med dagens organisering har bedre oversikt over boligmassen. Avdelingsleder for BSA mener dessuten at valget om å samle alle kommunens boligsosiale virkemidler i en avdeling, er nødvendig for at kommunen skal kunne løse de boligsosiale utfordringene. Tabellen under viser kommunalt disponerte boliger, fordelt på type. østfold kommunerevisjon iks 6

7 Tabell 1: Oversikt over kommunalt disponert boligmassen per 2014 Boligtype Antall Eierform Målgruppe Vanlig utleie 257 Kommunal Vanskeligstilte Vanlig utleie 80 Borettslag kommunal Vanskeligstilte Vanlig utleie 12 Privat Vanskeligstilte Samlokaliserte m/ base 76 Kommunal Funksjonshemmede Samlokaliserte m/ base 18 Kommunal Mennesker med rus/ psyk. Lidelser Samlokaliserte omsorgsboliger m/ base 10 Borettslag selveier Mennesker med psyk. Lidelser Bo- og servicesenter 161 Kommunal Eldre med funksjonssvikt Omsorgsboliger 118 Borettslag selveier Eldre over 60 og/eller funksjh. Omsorgsboliger 17 Privat Eldre over 60 og/eller funksjh. Omsorgsboliger 28 Borettslag kommunal Eldre over 60 og/eller funksjh. Midlertidige boliger 4 Kommunal Bostedsløse Som tabell 1 viser, disponerer kommunen totalt boliger. Av disse er 630 kommunalt eid, og øvrige er private leiligheter som kommunen tildeler etter avtale med utleier. Kommunen har tildelingsplikt for de fleste boligene. Totalt 351 av boligene er forbeholdt vanskeligstilte. Selveide boliger i borettslag er prisregulerte 2. Samarbeid rundt boligtildeling Kilde: BSA samarbeider med tjenester og virksomheter i kommunen som har brukere 1 I realiteten 787. Tabellen inkluderer ikke 3 presteboliger og 3 boliger til mindreårige flyktninger. 2 Prisregulering innebærer at boretten ikke selges til markedspris, men en indeksjustert pris basert på bestemte kriterier. Formålet er å sikre at prisnivået ikke blir for høyt for målgruppen. med et udekket bolig- eller tjenestebehov, samt med brukere som henvender seg direkte til avdelingen. Boligene forbeholdt vanskeligstilte retter seg mot brukere som først og fremst har et udekket boligbehov, mens eksempelvis samlokaliserte omsorgsboliger retter seg mot brukere som har behov for ulike tjenester. BSA samarbeider også med MKEiendom. Det er etablert formelle møtepunkter på to nivåer; systemnivå og individnivå. På systemnivå skal det avholdes samarbeidsmøte mellom BSA, MKEiendom, NAV, Moss Voks, Forebyggende tjenester, Tjenestekontoret, programleder for boligsosialt program og kommunalsjef, tre ganger per år. Formålet med møtepunktet er å redegjøre for status knyttet til boligutfordringer, diskutere nye boligsosiale behov, eventuelle samordningsbehov, samt gi innspill og rapportere på økonomiplan. På individnivå er det etablert tre møtepunkter; «brukermøte én», «brukermøte to» og «brukermøte tre». I «brukermøte én» deltar en eller flere fra BSA og fagansvarlig eiendomsforvalter fra MKEiendom. Møtet skal avholdes en gang per 14. dag, hvor formålet er å gjennomgå ledige boliger, kjøp av Housing østfold kommunerevisjon iks 7

8 First 3 boliger, bomiljøutfordringer, innflyttinger og utkastelser. I «brukermøte to» deltar en eller flere fra BSA, samt representanter fra Tjenestekontoret, rus/ psykiatritjenesten, ergoterapitjenesten og Moss Voks. Møtet skal avholdes én gang per mnd., hvor formålet er å gjennomgå aktuelle boligsøkere, drøfte løsninger og samordne videre arbeid. I «brukermøte tre» deltar en eller flere fra BSA, samt representanter fra NAV. Møtet skal avholdes en gang per 14. dag, hvor formålet er å gjennomgå status på bostedsløse, bruk av midlertidige boliger, samt eventuelle varsel/ begjæring om fravikelser. De som revisjonen har intervjuet i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet bekrefter at møtepunktene praktiseres, og at samarbeidet mellom de ulike aktørene generelt er velfungerende. I samarbeidet mellom MKEiendom og BSA (jfr. her også «brukermøte én») benyttes en oversikt som viser hvilke leiligheter som er fraflyttet, hvilke som er under oppussing og hvilke som er ledige for tildeling med «fra dato». For leiligheter som er under oppussing fremgår det hva som skal gjøres av rehabiliteringstiltak og det estimeres omtrentlig når leiligheten vil være klar for tildeling. Oversikten viser også gjeldene husleie. Det brukes også et flytskjema. Skjemaet sendes BSA når en leilighet er klar for tildeling, og BSA kan fylle ut for aktuell leietaker, når husleie skal begynne å løpe, hva slags garanti som stilles osv., for så og returnere skjemaet til MKEiendom. 3 Housing First er en metode for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser. Fra sitt utspring i New York har metoden de senere år fått utbredelse i mange land, også i Norge. Husbanken har laget en kortfattet introduksjon som beskriver hovedprinsippene. Denne finnes på Begge parter fremhever overnevnte som viktige verktøy når det gjelder å ha tilfredsstillende oversikt over ledig boligmasse og for å sikre rask tildeling. Det foreligger skriftlig rutine for tildeling av bolig. Rutinen er sist revidert 1. oktober 2010 og samsvarer ikke med dagens organisering. Boligkonsulent ved BSA informerer om at rutinen skal revideres, men at tildeling av bolig i hovedtrekk gjøres slik rutinen angir. I følge boligkonsulent er prosessen som følger: 1. Boligsosialavdeling mottar skriftlig melding om boligbehov, enten direkte eller via samarbeidspartnere. Typiske eksempler på sistnevnte er NAV eller rusog psykiatritjenesten. 2. Søknaden registreres. Det sendes ut forvaltningsmelding 4 dersom det er behov for ytterligere dokumentasjon eller samtale med søker. For en stor del av søkerne har kommunen imidlertid tilstrekkelig informasjon i systemet til at det kan gjøres en kartlegging. 3. Søknaden avslås eller innvilges basert på kartleggingen sammenholdt med «Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Moss kommune» Positivt vedtak innebærer at man får en rett til kommunal bolig, og plasseres på venteliste. Det er sjelden at kommunen kan tildele en bolig umiddelbart, og vedtaket inneholder opplysninger om hvilke vurderinger som er gjort, hva slags bolig som kan være aktuell, prosessen videre og at vedkommende vil bli kontaktet så fort som mulig. Boligkonsulent opplyser om at kommunen i fremtiden ønsker å informere om omtrentlig ventetid, men at man på nåværende tidspunkt ikke har tilstrekkelige erfaringsgrunnlag til å beregne dette. 5. Når en aktuell leilighet blir ledig, tildeles boligen og det sendes melding til 4 En melding som sendes søker, og som bekrefter at søknad er mottatt, angir omtrent hvor lang saksbehandlingstiden er, angir behov for ytterligere opplysninger etc. 5 Vedtatt av bystyret 28. april 2014, sak 020/14. østfold kommunerevisjon iks 8

9 MKEiendom. Vedkommende møter på MKEiendom sitt kontor for overlevering av nøkkel, tegning av strømabonnement og signering av kontrakt. Faktaboks 4: Nye retningslinjer Kommunens nye retningslinjer for tildeling av kommunale boliger legger opp til en strengere praksis enn hva tilfellet har vært tidligere, blant annet for å redusere presset på de kommunale boligene. Retningslinjene oppstiller en rekke grunnkrav for å få leie kommunal bolig, herunder krav om ett års botid i kommunen. Videre angir retningslinjene hvordan kommunen skal prioritere mellom ellers like kvalifiserte søkere, samt hvordan uoppgjort gjeld som følge av tidligere boforhold skal håndteres. Retningslinjene inneholder også bestemmelser om hvordan saksbehandlingen skal foretas, herunder hva som skal til for at et positivt vedtak om kommunal bolig bortfaller. Som oversikten i tabell 1 viser, er en rekke av boligene, hvor kommunen har tildelingsrett og plikt, omsorgsboliger som i realiteten er privat eid. Søker må kjøpe boretten i borettslaget for å kunne bo i leiligheten. Tildeling skjer etter rutine for tildeling, men det er i tillegg laget en egen rutine som omhandler salg av omsorgsbolig i borettslag. Rutinen er administrativt godkjent i mars Det foreligger også skriftlig rutine for midlertidig bolig, administrativt godkjent i mars Denne regulerer ansvarsfordelingen mellom BSA og NAV, og angir fremgangsmåte for plassering i slik bolig. I følge leder for Tjenestekontoret foregår tildeling av bolig i BSS tilnærmet likt som tildeling av annen kommunal bolig. Også Tjenestekontoret benytter flytskjemaet som et verktøy i samhandlingen med MKEiendom, med tillegg av muntlig kontakt når leiligheter blir ledige. Det er også laget egen rutine for tildeling av BSS leiligheter, administrativt godkjent i mai Både BSA og Tjenestekontoret saksbehandler i fagsystemet Gerica. Dette innebærer etterprøvbarhet i saksbehandlingsprosessen, samt gjør det mulig å ta ut statistikk på antall tildelinger innenfor en gitt periode. Omløp i de kommunale boligene Som tabell 1 viser, disponerer Moss kommune totalt 781 boenheter av ulik kategori per mai Antallet er økende, og det forventes at tallet vil være noe høyere ved utløpet av Tabellen under viser ulike nøkkeltall knyttet til boligsituasjonen i Moss i 2013 sammenlignet med utvalgte kommuner. Tabell 2: Kommunalt disponerte boliger sammenlignet med andre kommuner per (KOSTRA) Moss Halden Sarpsborg Fredrikstad Drammen Skien Totalt disponerte boliger Kommunalt eide Kommunalt innleide Private boliger tild. rett Forholdstall «Forholdstall» viser til antall innbyggere per disponert bolig, og er ment å gi en indikasjon på dekningsgrad sett opp mot antall innbyggere i kommunen. Kategorien «Private boliger tild. rett» viser til boliger som er bygget av private med tilskudd fra Husbanken, men hvor kommunen har tildelingsrett. Som tabell 2 viser ligger Moss kommune tilnærmet på samme nivå som Sarpsborg, Drammen og Skien, når det gjelder antall innbyggere sett i forhold til kommunalt disponerte boliger, og bedre dekningsgrad enn Halden og Fredrikstad. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at KOSTRA tallene ikke skiller detaljert på type boliger, og heller ikke trekker sammenligninger mellom eksempelvis BSS boliger og sykehjemsdekning. Revisjonen har ikke kjennskap til strukturen i de sammenlignbare kommunene, men det er et østfold kommunerevisjon iks 9

10 faktum at Moss har valgt å satse på utbygging av slike boliger fremfor å etablere ordinære sykehjemsplasser. Det er derfor mulig at forholdstallet på 44 i realiteten burde vært høyere, dersom det hadde vært mulig å korrigere for dette. Det er til dels ganske stor forskjell mellom kommunene når det gjelder antall private boliger hvor kommunen har tildelingsrett. Dette er boliger hvor en privat utbygger bærer hele risikoen ved prosjektet, men hvor kommunene har tildelingsrett i minst 20 år etter at boligene er ferdigstilt. Her kan det se ut som om eksempelvis Sarpsborg har fått til et godt samarbeid, hvor tilnærmet halvparten av boligene er private. Det synes videre som om Sarpsborg, Drammen og Skien i relativt stor grad også leier inn private boliger for framleie, sammenlignet med de øvrige kommunene. Tabellen under viser ulike nøkkeltall knyttet til press på boligmassen i 2013 sammenlignet med utvalgte kommuner. Tabell 3: Nøkkeltall knyttet til press på boligmassen (KOSTRA) Moss Halden Sarpsborg Fredrikstad Drammen Skien Antall søknader Antall avslag Nye husstander venteliste Forholdstall «Forholdstall» viser her til antall innbyggere delt på antall søknader om bolig. Jo høyere forholdstall, jo lavere press på boligmassen. Tabellen viser at Moss og Drammen er de to kommunene i utvalget som mottar flest søknader om bolig, sett i forhold til antall innbyggere. Dette indikerer at presset (behovet) er høyere her, enn for eksempel i Sarpsborg, Fredrikstad og Skien, hvor antall innbyggere per søknad er tilnærmet dobbelt så høyt. Moss har også tilnærmet samme antall nye husstander på venteliste som Sarpsborg, til tross for at innbyggertallet i Sarpsborg er ca høyere. I tillegg kan tallene tyde på at terskelen for å avslå søknader er lavere i de øvrige kommunene, enn hva tilfellet er i Moss. Både MKEiendom og BSA viser til at omløpshastigheten tidligere har vært forholdsvis stabil og lav. I følge boligkonsulent skyldes dette en kombinasjon av gamle kontrakter som er tidsubestemte, samtidig som målgruppen for kommunale boliger vanligvis har behov som ikke endrer seg i kontraktsperioden. Selv om kommunen har innført praksis med treårige tidsbestemte leiekontrakter som hovedregel, så er det relativt vanlig at kontrakten forlenges ved utløp. Denne situasjonsbeskrivelsen sammenfaller godt med funn revisjonen gjorde i Fredrikstad kommune i 2013, hvor vi gjennomførte en forvaltningsrevisjon knyttet til samme tema. Også her ble det fremhevet at det er til dels vanskelig å oppnå høy sirkulasjon i boligmassen, nettopp fordi brukernes behov ikke endres nevneverdig over tid. Det opplyses imidlertid om at omløpshastigheten har økt de senere årene. Tabellen nedenfor viser antall tildelinger i et femårs perspektiv. Tabell 4: Oversikt over tildelinger i perioden mai 2014 mottatt fra BSA Boligtype Tildelt Aksept Tildelt Aksept Tildelt Aksept Tildelt Aksept Tildelt Aksept Tildelt Aksept Omsorgsbolig Annen bolig Kommunal bolig østfold kommunerevisjon iks 10

11 Bofellesskap Sum «Tildelt» viser til antall tildelinger som er gjort. Noen kan i mellomtiden ha skaffet seg annen bolig, eller takker nei av andre årsaker. «Aksept» viser til antall tildelinger som fører til inngåelse av et leieforhold. Kategorien "Annen bolig" omfatter boog servicesenter, samt spesialbolig rus/ psykiatri. Kategorien "Kommunal bolig" viser til boliger til vanskeligstilte, økonomisk eller på annen måte. Fra og med er bo- og servicesenter overført til Tjenestekontoret, slik at "Annen bolig" ikke omfatter disse. Tilsvarende gjelder for kategorien "Bofellesskap". Revisjonen har ikke fått statistikk som viser tildeling av disse boligene i perioden Som tabell 4 viser, har kommunen foretatt 763 tildelinger i perioden. Av disse har 741 ført til kontraktsinngåelse. Trenden er imidlertid jevnt stigende for begge kategorier. I følge KOSTRA rapporteringer har ikke totalt antall kommunalt disponerte boliger endret seg nevneverdig i perioden , noe som innebærer at økningen i antall tildelinger må skyldes økt sirkulasjon i boligmassen. For 2013 kan imidlertid en del av tildelingene tilskrives ferdigstillelsen av BSS i Skoggata, samtidig som BSA har jobbet målrettet for å øke omløpshastigheten, blant annet gjennom økt bruk av startlån. Tabellen under viser tildelinger i et femårsperspektiv sett i forhold til antall boliger. Tabell 5: Nøkkeltall knyttet til omløp (KOSTRA) Antall søknader Antall tildelinger Nye husstander på venteliste Tildelinger i % av antall boliger 19 % 14 % 19 % 19 % 29 % «Tildelinger i % av antall boliger» er beregnet med utgangspunkt i innrapporterte KOSTRA tall knyttet til totalt antall kommunalt disponerte boliger, slik disse fremgår av tabell 2. Det gjøres oppmerksom på at det er til dels store forskjeller i innrapporterte tildelinger til KOSTRA og hva kommunen har opplyst til revisjonen, jfr. tabell 4. Revisjonen har ikke klart å avdekke hva som er årsaken til dette. Tabellen viser at både antall søknader om kommunal bolig og nye husstander på venteliste er stigende i perioden. Antall tildelinger i % av boligmassen er i henhold til innrapporterte KOSTRA tall forholdsvis stabil i perioden , men får en oppsving i Dette henger blant annet sammen med de tidligere omtalte BSS i Skoggata. Trenden hva gjelder tildelinger er ikke like tydelig her, som i tabell 4. Revisjonen har også mottatt tall som viser innflyttinger i de boligene som forvaltes av MKEiendom. Også her er trenden stigende i hele perioden. Tallene omfatter imidlertid kun en del av det totale antallet kommunalt disponerte boliger. Forskjellen mellom tallene fra MKEiendom og tallene i tabell 4 og 5 kan forklares med at disse tabellene også inkluderer tildelinger i boliger som forvaltes av private, samtidig som tildeling kan ha skjedd på slutten av året, mens selve innflytting ikke har funnet sted før året etterpå. Tabell 6: Nøkkeltall knyttet til omløpshastighet mottatt fra MK Eiendom Innflyttinger Utflyttinger Omløp i % inn 11 % 15 % 21 % 16 % 31 % Omløp i % ut 11 % 15 % 17 % 15 % 21 % østfold kommunerevisjon iks 11

12 Gjennomsnittlig antall innflyttinger i perioden var 119, mens gjennomsnittlig antall utflyttinger i samme perioden var 100. Ser man i tillegg tallene for de enkelte år og hver kategori i sammenheng, ser man at trenden er stigende år for år. Det fremgår også at antallet kommunalt eide boliger må ha økt i perioden, i og med at innflyttinger overstiger utflyttinger for flere av årene. Tabellen under viser nøkkeltall knyttet til omløp i 2013 sammenlignet med utvalgte kommuner. Tabell 7: Nøkkeltall knyttet til omløp i boliger (KOSTRA) Moss Halden Sarpsborg Fredrikstad Drammen Skien Totalt disponerte boliger Antall utleide per 31/ Antall ledige per 31/ Tildelinger Tildelinger i % av antall boliger 29 % 10 % 12 % 15 % 15 % 10 % Som tabell 7 viser er det foretatt tilnærmet dobbelt så mange tildelinger i % av kommunal bolig i Moss, sammenlignet med Fredrikstad og Drammen, og ulikheten er enda større når det gjelder Halden, Sarpsborg og Skien. Det er imidlertid kun Halden og Sarpsborg som har fullt belegg på boligmassen per Dette kan indikere at presset er høyere i disse kommunene. Samtidig kan det være tildelingsprosesser på slutten av året som ikke er ferdigstilt, og som gjør at øvrige kommuner har ledige leiligheter. Dette kan imidlertid også gjelde kommuner med fullt belegg. Et «øyeblikksbilde» av boligsituasjonen vil også være preget av omløpshastighet, brukergrupper som venter på boliger etc. Kommunen har forsøkt å ta grep for å øke omløpshastigheten i boligmassen. Innføring av tidsbestemte leiekontrakter representerer et av tiltakene, men i følge flere av dem vi har intervjuet har antakelig ikke tiltaket medført den effekten kommunen ønsket, jfr. det som er skrevet ovenfor om brukerbehov. Samtidig er en rekke av leilighetene forbeholdt personer som har en problematikk som ikke endrer seg, eksempelvis spesialtilpassede boliger til funksjonshemmede og boliger i boog servicesentre. For disse boligene inngås som oftest leiekontraktene på ubestemt tid, noe som påvirker omløpshastigheten negativt. Et annet tiltak for å øke omløpshastigheten, er aktiv bruk av startlån. I 2013 var det flere beboere i kommunale leiligheter som fikk tilbud om startlån til kjøp av egen bolig. Dette medførte at man fikk frigjort boliger, som igjen medførte at antallet bostedsløse ble redusert. Det vises her til faktaboks 5 som omhandler samme praksis i andre kommuner. Faktaboks 5: Erfaringer fra andre kommuner Høy omløpshastighet i utleieboliger er ikke nødvendigvis et mål i seg selv, men er viktig for å kunne dekke boligbehovet til målgruppen. I Malvik, en kommune i Sør-Trøndelag, er det ikke ventelister på kommunale boliger og knapt noen bostedsløse. Kommunen opplevde manglende oversikt på det boligsosiale området, og opprettet i 2008 en tverrfaglig arbeidsgruppe. Arbeidet har resultert i en reorganisering av det boligsosiale arbeidet, hvor man har oppnådd bedre samarbeid mellom kommunens enheter, og mellom kommunen og brukere. Startlån og tilskudd fra Husbanken utgjør viktige elementer. For varige boløsninger bruker kommunen det private utleiemarkedet, samtidig som det tilrettelegges for at flest mulig kan eie sin egen bolig. Kommunen fremheves som «beste praksis» av Husbanken, og ble nominert til «Statens tiltakspris mot bostedsløshet» i Også i Skien kommune har man benyttet startlån aktivt. Kommunen er deltaker i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram og i løpet av halvannet år har 50 leietakere i kommunale boliger kjøpt sitt eget hjem. Kommunen jobber målrettet med å få flere over fra leie- til eiemarkedet, noe som har medført gjennomstrømming i de kommunale boligene og at boliger er blitt frigjort for andre vanskeligstilte. Kilde: østfold kommunerevisjon iks 12

13 Det opplyses om at det som hovedregel opereres med tre måneders oppsigelsestid i alle kontrakter, men dette håndheves ikke i praksis på grunn av trykket på boligmassen. Det er ønskelig at boligen fraflyttes så raskt som mulig, slik at den kan tildeles på nytt. For BSS opereres det heller ikke formelt med oppsigelsestid. Her utløper leieforholdet så fort boligen er tømt, rengjort og nøkkel er innlevert. Tomgangsleie Tomgangsleie løper fra det tidspunktet en bolig er fraflyttet og nøkkel er levert inn, og frem til ny leietaker er på plass. Kilde: Tomgangsleien fordeles mellom MKEiendom og Moss kommune etter følgende prinsipp: 1. Kommunen faktureres for tomgangsleie og -strøm den første måneden etter at boligen er fraflyttet. I denne perioden klargjøres boligen for ny leietaker av MKEiendom. Dersom boligen er klar tidligere enn en måned, eller klar for innflytting allerede når tidligere leietaker har flyttet, kan den tildeles umiddelbart. I så fall går det økonomiske ansvaret over på leietaker. 2. Dersom leiligheten ikke er innflyttingsklar innen en måned, går det økonomiske ansvaret over på MKEiendom. MKEiendom bærer ansvaret for tomgangsleie og strøm inntil leiligheten meldes som innflyttingsklar. Da går ansvaret over på Moss kommune, inntil ny leietaker er på plass. Flere av dem revisjonen har intervjuet reagerer på praksisen med at det er Moss kommune, og ikke MKEiendom, som er økonomisk ansvarlig for tomgangsleie. Det vises i denne sammenheng til private boliger bygget med husbanktilskudd, hvor kommunen har tildelingsrett. Når disse boligene blir fraflyttet er det den private eieren som dekker alle utgifter inntil kommunen har fått på plass en ny leietaker 6. Etter hva revisjonen har klart å bringe på det rene, bygger praksisen på en bystyresak fra 1998 som omhandler tomgangsleie for ungdomsboliger. I sak 70/98, behandlet 18. juni 1998, fremgår det at «Sosialetaten har ansvar for å dekke tomgangsleien dersom leiligheter står ubebodd, forutsatt av rutiner for internmeldig er fulgt slik at sosialetaten er gjort kjent med forholdet». I en eldre rutine for tildeling av boliger (rutinen er ikke datert, men fremstår som «gammel») fremgår det i pkt. 7 at «Ved utflytting tildeler distriktet leiligheten til ny søker. Distriktet er ansvarlig for husleie når leiligheten er ubebodd». I den samme rutinen er det påført med håndskrift «+ tomgangsstrøm». I følge daglig leder i MKEiendom er bakgrunnen for ordningen, et ønske om å plassere og synliggjøre kostnader knyttet til boligforvaltningen der de hører hjemme. Han viser til følgende begrunnelse for praksisen: 1. Flere av leietakerne bruker leilighetene på en slik måte, at det vanligvis er behov for ekstra oppussing/ klargjøring før neste leietaker kan flytte inn. Husleietapet denne perioden medfører skal da dekkes av kunden i dette tilfellet Moss kommune. Alternativt måtte dette vært ivaretatt gjennom økt husleie. 2. Samtidig medfører praksisen at Moss kommune ikke må dekke husleie der hvor boligen har behov for en mer omfattende rehabilitering, enten som følge av store ødeleggelser forårsaket av tidligere leietaker, eller fordi boligen har vært utleid så lenge at det er et generelt behov for oppgradering av standard. Det er 6 Ved oppsigelse har kommunen frist på en måned til å tildele til ny leietaker. Dersom kommunen ikke overholder fristen, står den private utleieren fritt til å tildele til egen leietaker, innenfor målgruppen. østfold kommunerevisjon iks 13

14 bakgrunnen for at det økonomiske ansvaret går over på MKEiendom dersom boligen ikke er innflyttingsklar innen en måned. 3. Det er rimelig at Moss kommune betaler husleie fra tidspunktet hvor boligen er innflyttingsklar. Det er kommunen som har enerett på tildeling, og MKEiendom har ingen alternative utleiemuligheter. Klausulen fungerer som et incitament til å få på plass en ny leietaker så raskt som mulig. Tabellen under viser betalt tomgangsleie til MKEiendom. Tabell 8: Tomgangsleie i perioden mai Ikke mottatt tall Ikke mottatt tall Tallene for tomgangsleie viser det beløpet BSA har betalt til MKEiendom til dekning av husleie for boliger som ikke er bebodd. Frem til og med 2013 inkluderer tallene også tomgangsleie i bo- og servicesentre. Fra og med 2014 er denne gruppen skilt ut, og dekkes av Tjenestekontoret. Betalt tomgangsleie er fratrukket husleie for midlertidige boliger. Her er BSA leietaker, men boligene benyttes løpende til akutte tilfeller av bostedsløshet. MERK også at tallene ikke inkluderer tapte leieinntekter som påløper i perioden etter 30 dager og frem til boligen meldes innflyttingsklar til BSA eller Tjenestekontoret. Det føres ikke statistikk som viser denne kostnaden. Tabellen gir ikke noe entydig bildet av utviklingen i betalt tomgangsleie i perioden. I 2011 opplyser boligkonsulent om at det var få nytildelinger. Det var mange forlengelser og omgjøring av vedtak, i tillegg til at det ble tildelt kun 20 omsorgsboliger. Det var lite tomgang knyttet til omsorgsboliger dette året. I 2012 var det flere nytildelinger, samt mer tomgang knyttet til omsorgsboliger. I 2013 økte den imidlertid relativt kraftig sammenlignet med øvrige år, noe som har sammenheng med at kommunen hadde få søkere til omsorgsboliger samtidig som tilførselen av nye boliger var høy, som følge av de omtalte bo- og serviceleilighetene i Skoggata. I følge boligkonsulent var det heller ikke ønskelig å bosette alle de BSS boligene samtidig av hensyn til beboerne. Man ønsket en gradvis bosetting slik at de som flyttet inn ble godt ivaretatt i prosessen. I tillegg medførte BSAs arbeid med å øke den generelle omløpshastigheten til økt tomgangsleie, på grunn av fordelingen av det økonomiske ansvaret mellom MKEiendom og Moss kommune. Per i dag er det ingen boligkategori hvor det er ledig kapasitet, noe som gjenspeiles i tomgangstallene for Tabellen under viser blant annet totalt fakturert husleie fra MKEiendom. Tabell 9: Leieinntekter i perioden Beløp Tomgangsleie i % av total Se tabell 8, tall mangler Se tabell 8, tall mangler 0,6 % 3,6 % 5,8 % Som i tabell 8, viser tabellen over at andelen som betales i tomgangsleie er økende i perioden. Lengden på tomgangsleien påvirkes av flere forhold, blant annet boligens rehabiliteringsbehov, etterspørsel etter den type bolig det er snakk om, samt om kommunen har brukere på venteliste som kan bosettes i den aktuelle boligen tildelingstid. Tabellen under viser nøkkeltall knyttet til oppussing av kommunale boliger. Tabell 10: Nøkkeltall vedrørende oppussing av kommunale boliger østfold kommunerevisjon iks 14

15 Total ant oppussinger Innenfor 30 dager Antall utover 30 dager Snitt dager utover 30 dager Snitt dager totalt Tallene inkluderer alle kommunale boliger, med unntak av leiligheter i bo- og servicesenter. Der hvor arbeidet overlapper neste år, er oppussingen inkludert i det året den startet. Gjennomsnittlig antall oppussinger utgjør 56 per år. Gjennomsnittlig antall oppussingsdager utgjør 47 dager. Ut i fra tabellen kan det leses at der hvor oppussingen løper utover 30 dager, så tar oppussingen minimum tre måneder (2009, 2012 og 2013). I 2011 tok disse oppussingene i snitt fire måneder, og tilnærmet like mye i Faktaboks 6: En teoretisk beregning Revisjonen har fått oversendt en oversikt over gjennomsnittsleie for kommunale boliger fra MKEiendom. Snittet er beregnet for ulike typer boliger; ettroms, toroms osv. For toromsleiligheter, som er den absolutt største kategorien, utgjør snittet kr 6502,-. Vi vet ikke hvilke typer boliger som generelt har vært gjenstand for oppussing de ulike årene. Dersom man imidlertid antar at flertallet av de kommunale boligene som har vært gjenstand for oppussing er to roms leiligheter, utgjør tomgangsleie knyttet til oppussing ca ,- per år i gjennomsnitt. (mnd. husleie 6.502,-/ 30 dager * 47 dager * 56 oppussinger). Av dette utgjør MKEiendoms andel ca ,-. Legger vi MKEiendoms andel til tallene i tabell 8, og samme forutsetninger som ovenfor, viser beregninger at eksempelvis for 2012 stod det boliger ubebodd i 265 måneder ( , ,- delt på 6.502,-), eller at 22 leiligheter stod tomme i ett år til sammen. Det presiseres at regnestykkene ovenfor er teoretiske. I virkeligheten har kommunen boliger av mange ulike størrelser, som både pusses opp og tildeles. Men det illustrerer hva tomgangsleien kan utgjøre i antall måneder. I følge boligkonsulent er til enhver tid ca. 4-5 % av de kommunalt disponerte boligene ubebodde, enten som følge av oppussing eller i påvente av tildeling. Basert på nåværende antall boliger utgjør dette ca. 35 boliger. Vedkommende mener likevel at kommunen i praksis ikke har «unødvendig tomgangsleie». Det er stort press på samtlige boligtyper, og boliger tildeles normalt raskt når de meldes innflyttingsklare fra MKEiendom. Dette gjelder særlig boliger forbeholdt vanskeligstilte, hvor tildeling vanligvis skjer i løpet av få dager. Dette fremgår også av arbeidslisten over ledige boliger, som revisjonen har fått tilgang til. Både BSA og tildelingskontoret opererer med en akseptfrist på fem virkedager ved tildeling av bolig. I tillegg kontaktes vedkommende vanligvis muntlig så fort en aktuell bolig blir ledig. Dersom vedkommende avslår, går tilbudet til neste person på ventelisten. Avslår en søker tilbud uten at det oppgis en god begrunnelse, blir vedkommende fjernet fra ventelisten. Dette forekommer imidlertid sjelden. Vanligvis er det tungtveiende grunner som oppgis. Utover det som fremkommer av KOSTRA rapportering, har revisjonen ikke mottatt ventelistetall for BSA og Tjenestekontoret. Faktaboks 7: Eksempler fra andre kommuner I forbindelse med gjennomføringen av et tilsvarende prosjekt i Fredrikstad kommune i 2013, innhentet ØKR informasjon om tildelingspraksis i Drammen, Bergen og Trondheim. I Trondheim tar man umiddelbart muntlig kontakt med aktuell søker når en bolig blir ledig. Oppnås ikke kontakt, sender kommunen ut et skriftlig tilbud med 14. dagers svarfrist. Ved avslag eller manglende tilbakemelding, går tilbudet til neste søker på ventelisten. Drammen sender ut skriftlig tilbud med en ukes frist, samt at vedkommende kontaktes per telefon. Dersom tilbudet avslås kan det medføre at vedkommende mister «retten» på kommunal bolig. østfold kommunerevisjon iks 15

16 Bergen har tilnærmet samme praksis som Drammen. Her er imidlertid konsekvensen av at søker avslår tilbudet strengere. I henhold til nye rutiner per 2013 får vedkommende en karantenetid på ett år, hva gjelder å fremme ny søknad om kommunal bolig. Felles for overnevnte kommuner er at innstramming i frister, både for aksept og oppsigelse av leieforhold, og krav til boligforvalter hva gjelder normaltid for klargjøring av leilighet for nytt leieforhold, har medført en vesentlig reduksjon i kommunal tomgangsleie. Kommunene har også, på lik linje med Moss, fastsatt målbare kriterier til hjelp i vurderingen av om vedkommende kvalifiserer for kommunal bolig. Deres erfaring er at dette har redusert presset på de kommunale boligene. Følgende momenter fremheves som medvirkende årsaker til tomgangsleie av dem revisjonen har intervjuet, samtidig som det er årsaker det oppleves vanskelig å gjøre noe med: De aller fleste boliger har større eller mindre oppussingsbehov ved leietakerskifte. Enkelte av leietakerne påfører boligen store skader, som det kan ta lang tid og utbedre. Videre har flere av de kommunale boligene vært utleid i mange år, og ved et leietakerskifte er det da behov for å gjennomføre en fullstendig renovering. I følge fagansvarlig ved MKEiendom kunne muligens oppussingstiden generelt vært kortere dersom bygningsinspektør hadde kunnet gå igjennom boligen når oppsigelsen var formell. Da kunne man begynt å planlegge rehabiliteringen på et tidligere tidspunkt, bestilt håndtverkertjenester, nødvendig inventar osv., slik at man kunne gått rett på selve oppussingsprosessen når nøkkel ble levert inn. Det har forekommet at man har utført tidligere inspeksjoner, men i mange tilfeller ønsker ikke leietaker å slippe inn bygningsinspektøren. Man har derfor ikke noen fast praksis på å foreta slike inspeksjoner. Boligsosial avdeling må sitte på boliger av hensyn til behov som man vet vil komme. Som eksempel vises det til personer som kommer ut fra institusjon. Da er kommunen pålagt å ha et tilbud klart, og Tiltak det tilbudet må være tilpasset vedkommendes livssituasjon. I Housing First skal deltakere i programmet ha to til tre boliger å velge mellom. Avklaringen skjer normalt raskt slik øvrige boliger kan tildeles andre, men det medfører likevel noe tomgangsleie. For samtlige boliger er det viktig å plassere rett person på rett sted, noe som kan by på utfordringer i enkelte tilfeller. Noen brukere vet ikke alltid hva de trenger, de skal passe inn i et eksisterende bomiljø, og det kan være verger inne i bildet som har oppfatninger. Dette gjelder både ved bosetting av eksempelvis en person med rus- og/eller psykiatriproblematikk, men også der hvor det er somatiske lidelser; vedkommende skal passe inn med sitt sykdomsbilde og den kompetansen som bofellesskapet besitter. Tilsvarende gjelder i bo- og servicesenter. Leder for Tjenestekontoret presiserer imidlertid at det er behovet som er avgjørende, og tildeling skjer uavhengig av hvor vedkommende ønsker å bosette seg. Kommunen har tilfeller der man ikke kan tildele leiligheter på grunn av andre brukeres adferd i bofellesskapet. Per i dag har man en leilighet i bofellesskap og to i bo- og servicesenter som står tomme på grunn av denne problematikken. Situasjonen forsøkes å løses ved å flytte på brukere, men det er ikke alltid det er mulig. For kommunalt eide boliger i borettslag skal styret godkjenne aktuell leietaker før kontrakt kan inngås, og denne fristen er 30 dager. I mellomtiden påløper det tomgangsleie. Boligkonsulent informerer om at enkelte av lagene har delegert denne myndigheten til styreleder alene, og der går det normalt vesentlig raskere. BSA har et ønske om få til tilsvarende ordninger i samtlige borettslag. Høyere omløpshastighet på den kommunale boligmassen medfører høyere tomgangsleie, som følge av oppussingsbehov og tildelingstid. østfold kommunerevisjon iks 16

17 Samtlige revisjonen har intervjuet har blitt bedt om å gi tilbakemelding på tiltak som kan medføre forbedring, eller forhold som medfører utfordringer. Noen av disse er beskrevet tidligere i rapporten, eksempelvis mulighet for å inspisere leiligheter tidligere slik at nødvendig oppussing kan planlegges, samt motivere borettslagene til å delegere godkjenningsmyndigheten til styreleder alene. I tillegg trekkes følgende momenter frem: I følge leder for oppfølgingsavdeling i NAV oppleves det ikke problemer knyttet til tomgangsleie eller tildelingstid, men til det faktum at det er for få kommunalt disponerte boliger totalt sett. Presset på boligmassen er stort og antall bostedsløse er økende. Antallet boenheter må økes. Flere av de eksterne samarbeidspartnerne til BSA fremhever at avdelingen har en stor saksmengde i forhold til personalsituasjonen. Dette medfører i noen tilfeller at tildeling kan ta tid. Tjenestekontoret mener lav omløpshastighet skaper liten fleksibilitet. Leietakere blir ofte boende svært lenge i boligene, noe som medfører at man til tider må bruke lang til på å få plassert rett person på rett sted, siden tildelingen er såpass «endelig». Psykisk helse og rus opplever systemet med å melde inn behov for bolig som tungrodd, da det meste henvises til boligmøtet som avholdes en gang per måned. Avdelingen mener også at «Klyngeboliger» kan medføre høyere tomgangsleie. Boligene er vanskelige å tildele fordi ulik problematikk/ adferd gjør at mange av personene i tiltenkt målgruppe har utfordringer med bo tett på hverandre. Tilsvarende gjelder boliger med døgnbasert bemanning. Boligene ligger nær hverandre og det er vanskelig å kombinere hvem som skal bosettes i disse, da brukerne har ulike diagnoser og ulike behov for oppfølging. I følge leder for BSA hadde man gode erfaringer knyttet til bruk av startlån i Dette arbeidet bør videreføres og kommunen har søkt husbanken om midler til å etablere en stilling knyttet til boligoppfølging. Økt oppfølging i kombinasjon med bruk av startlån, vil kunne medføre at flere kan få kjøpt egen bolig, og presset på de kommunale boligene reduseres. Leder for BSA mener også at kommunen bør utvide samarbeidet med private utleiere. Husbanken har gode tilskuddsordninger for private som ønsker å bygge boliger for utleie til vanskeligstilte, men det forutsetter at kommunen er pådrivere og gjør ordningen og behovet kjent. Dette vil også redusere presset på de kommunale boligene. 3.3 Vurderinger Som det fremgår av revisjonskriteriene er det ikke oppstilt krav som gjelder tomgangsleie direkte. Det følger imidlertid av ordinære krav til kostnadseffektiv drift at utgifter til tomgangsleie bør holdes så lav som mulig. Dette avhenger av en rekke faktorer, eksempelvis et godt samarbeid mellom forvalter, tildeler og bruker, at beslutninger om tildelinger fattes raskt, at det foreligger en oppdatert oversikt over ledige boliger, samt at forvalter har nødvendige ressurser til å rehabilitere/ oppgradere boliger når behovet er tilstede. Etter revisjonens oppfatning fremstår det som om Moss kommune har organisert sin samlede boligforvaltning på en slik måte at ovennevnte ivaretas. Etableringen av boligsosial avdeling har gitt en bedre oversikt over den disponible boligmassen enn hva tilfellet har vært tidligere, og har også ført til en bedre utnyttelse. Kommunen har også oppnådd en bedre oversikt over de ulike brukergruppene, samt antall bostedsløse. Ved å samle de boligsosiale virkemidlene har kommunen oppnådd kortere beslutningsveier, samtidig som det fremgår at samarbeidet med andre, både internt og eksternt, oppleves som velfungerende. Samlet sett er dette erfaringer som stemmer godt overens med erfaringer gjort i andre kommuner, og er også i tråd med anbefalinger fra Husbanken når det gjelder boligsosialt arbeid. østfold kommunerevisjon iks 17

18 Basert på gjennomgang av lister over ledige boliger og tildelinger, samt på uttalelser fra ansatte i boligsosial avdeling, MKEiendom, samt andre samarbeidspartnere om praksis og nødvendige hensyn som må tas i tildelingspraksisen, er det revisjonens oppfatning at boliger i all hovedsak tildeles raskt og at kommunen i liten grad synes å ha unødvendig tomgangsleie. Sammenligninger med andre kommuner viser dessuten at Moss kommunes tildelingspraksis er svært lik den praksis som legges til grunn i Drammen, Bergen og Trondheim, kommuner som tidligere har gjort omfattende grep for å redusere tomgangsleie. Oppfatningen bygger også på tall som viser betalt tomgangsleie i % av totale leieinntekter. Her har det vært en økning i perioden 2011 til 2013, men en vesentlig nedgang første halvdel av I 2013 utgjorde utgifter til betalt tomgangsleie nesten 2,8 millioner kroner, mens tilsvarende sum for perioden januar til mai 2014 kun var på ca ,-. Dersom trenden vedvarer ut 2014 vil utgifter til betalt tomgangsleie utgjøre ca ,-, eller ca. 2 % av totale leieinntekter. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at utgifter til tomgangsleie ikke inkluderer tapt leieinntekt der hvor en bolig er gjenstand for oppussing utover 30 dager. I henhold til MKEiendom har gjennomsnittlig antall oppussingsdager i perioden utgjort 47 dager per år, noe som betyr at det er 17 dager hvor det ikke føres statistikk over tapte leieinntekter. I henhold til revisjonens teoretiske fremstilling i faktaboks 6 utgjør dette beløpet ca ,- per år. For 2014 øker dette «oppussingstillegget» tomgangsleien til ca. 2,4 %, som likevel fremstår som lavt sammenlignet med leieinntekter totalt. Det er ikke oppstilt revisjonskriterier for omløpshastighet. Paradoksalt nok medfører høyere omløpshastighet også høyere tomgangsleie, eksempelvis på grunn av nødvendig rehabiliteringsbehov eller tiden det tar å få godkjenning av leietaker fra borettslagets styre. Ut i fra et kostnadseffektivitetsperspektiv vil det derfor være mest gunstig om kommunen har stabile leietakere og få leietakerskifter. I et boligsosialt perspektiv endres imidlertid bildet. Kommunen har en plikt til å medvirke til å skaffe vanskeligstilte nødvendig bolig, og i mange tilfeller vil dette innebære at kommunen selv må tilby egnet bosted. I dette perspektivet vil det være nødvendig med en viss utskiftning i leietakermassen, slik at kommunen kan opprettholde et nødvendig tilbud og redusere presset på boligmassen. At kommunen opplever press på kommunale boliger fremgår av fakta. I en sammenligning med andre kommuner fremgår det at presset på de kommunale boligene er tilnærmet dobbelt så høyt i Moss og Drammen, som i Sarpsborg, Fredrikstad og Skien, samt vesentlig høyere enn i Halden. Samtidig viser KOSTRA tall at antall innbyggere per kommunalt disponert bolig er svært likt i de samme kommunene. I realiteten er antakelig antall innbyggere per kommunal bolig i Moss høyere enn i de andre kommunene, da Moss har satset på utbygging av bo- og serviceleiligheter fremfor sykehjemsplasser. En del av boligmassen er med andre ord forbeholdt en brukergruppe med helt spesielle behov. Dette viser nødvendigheten av en viss omløpshastighet. Revisjonen har ikke klart å fremskaffe tall som viser omløpshastigheten for perioden , men antall tildelinger i perioden er jevnt stigende; fra 86 i 2009 til 198 i I samme periode har det vært en viss stigning i antall kommunalt disponerte boliger, men ikke så stor at den forklarer antall tildelinger. Dette betyr at kommunen har oppnådd økt omløpshastighet på boligmassen, noe som også bekreftes av leder for boligsosial avdeling. Vedkommende viser til aktivt arbeid, blant annet gjennom bruk av startlån. Dette er i tråd med hvordan husbanken anbefaler at kommunene bør arbeide, og det vises her til kommunene Malvik og Skien som begge fremheves som «beste praksis» kommuner. Statistikken i tabell 2, som viser hvilke typer boliger som de ulike kommunene disponerer, avdekker interessante ulikheter mellom kommunene. Samtlige kommuner har private boliger med tildelingsrett i sin portefølje, men østfold kommunerevisjon iks 18

19 Sarpsborg skiller seg fra øvrige kommuner, ved at antallet boliger av denne typen vesentlig høyere. Type bolig har mindre betydning for omløpshastigheten, men vil kunne ha vesentlig betydning for kommunens utgifter til tomgangsleie, jfr. rapportens beskrivelse av hvordan samarbeidet mellom private utleiere og kommunen er regulert. Konklusjon og anbefalinger Det er revisjonens oppfatning at Moss kommune har en velfungerende og effektiv tildelingspraksis, hvor samarbeidet mellom de ulike aktørene fungerer godt. Det synes ikke som om kommunen har unødvendig tomgangsleie. Det er også revisjonens oppfatning at kommunen jobber aktivt for å øke omløpshastigheten, og at de tiltakene som kommunen har iverksatt er tilfredsstillende og har fungert etter hensikten. Revisjonen har ingen særskilte anbefalinger knyttet til problemstillingene som er behandlet, men anbefaler at kommunen bruker de forslag til tiltak som fremgår avslutningsvis i kapittel 3.2 i det videre forbedringsarbeidet. Revisjonen vil særlig vise til siste punkt, som omhandler samarbeid med private utbyggere. Gjennom økt samarbeid med private vil kommunen kunne redusere presset på boligmassen, samtidig som utgifter til tomgangsleie over tid vil bli redusert. Siden eierskapet til boligene ligger hos den private utbyggeren vil også kostnader til nødvendig rehabilitering/ vedlikehold ligge hos utbyggeren, og ikke hos kommunen Rolvsøy, 26. august 2014 Anders Svarholt (sign.) forvaltningsrevisor Einar Gundersen (sign.) oppdragsansvarlig revisor østfold kommunerevisjon iks 19

20 4 RÅDMANNENS UTTALELSE østfold kommunerevisjon iks 20

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Boligsosiale Faktaark

Boligsosiale Faktaark Boligsosiale Faktaark for programkommunene 2012 Kommunene i Østfold og Akershus 2 www.husbanken.no 3 Innhold Side 1. bruk av startlån. 2007-2010 Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Prosjektplan Bergen kommune. Ajourføring av fakta i forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligetatens boligsosial politikk»

Prosjektplan Bergen kommune. Ajourføring av fakta i forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligetatens boligsosial politikk» Prosjektplan Bergen kommune Ajourføring av fakta i forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligetatens boligsosial politikk» Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Problemstillinger... 3 3 Oversikt over anbefalinger og utdrag

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET mellom Meløy kommune og (navn på eier/utleier).. (heretter omtalt som eier/utleier) Organisasjonsnr.: Meløy kommune har med

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Godkjent av Kommunestyret: K-sak 52/13 den 30.05.13 Retningslinjer om tildeling av

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune Et prosjekt kan være vellykket ut fra to perspektiver: Man har fått avklart hva som er mulig å få til Man har

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. mai 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 539 Forskrift om tildeling

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Programleder Roald Engman 1

Programleder Roald Engman 1 29.09.2011 Programleder Roald Engman 1 Sammenhenger Statlig politikk Velferdssamfunnet-, utjamning av sosial ulikhet, bedring av levekår og helse og boligsosialt utviklingsprogram Kommunal politikk og

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/13-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 08.01.2013 Trond Ingebretsen Janicke Andreassen Tone E. Berge Hansen Anne Sæterdal Berit M. Dalvik Ingrid-Elisabeth Kåss Hanne K. Størksen Porsgrunn

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Boligmelding

Boligmelding Orientering til komite for helse og sosial Boligmelding 2014-2020 03.12.2014 Temaene i meldingen Kommunens organisering Nasjonale mål og føringer Lokale føringer Demografiske utviklingstrekk Kommunens

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/3193-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.

Dato: 8. september 2011 BBB /11. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06. Dato: 8. september 2011 BBB /11 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Vedr. KOSTRA-oversikt for 2010 pr.15.06.2011 for N:Bolig AUOI BBB-1602-200800610-30 Hva saken gjelder: BBB har gjennomgått tallene

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

TJENESTETILDELING HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP praktisk bistand/rengjøring 2012

TJENESTETILDELING HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP praktisk bistand/rengjøring 2012 Drammen kommune TJENESTETILDELING Helse- og omsorgstjenesten HJEMMESYKEPLEIE Antall tjenestemottakere siste dag i perioden 1343 1354 1336 1331 1328 1315 1328 1338 1351 Antall søknader 1) 1461 992 108 132

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER UKM 2012. Utsikten Kunstsenter. BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER Kvinesdal kommune 2016 2021 Status, utfordringer og satsingsområder Vedtatt: Innhold 1.0 Innledning 2 1.1 Mandat 2 1.2

Detaljer

13. Boliger som kommunen disponerer 2015

13. Boliger som kommunen disponerer 2015 som kommunen har leid inn til fremleie. Herunder innleid fra selskap og 13. Boliger som kommunen disponerer 2015 Opplysninger om kommunen 1. Hva er kommunens navn? 2. Hva er kommunenummeret? 3. Har kommunen

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 21. mai 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom 3 etg. Svein Tore Uldal Ikke møtt: Helse og omsorg,

Detaljer

RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE

RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE Sist endret: 26.06.2017 Utarbeidet av Samarbeidsutvalget i Tromsø bestående av representant fra BoNord, representant for Borettslag og representant

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 3. kvartal 2017

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 3. kvartal 2017 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger 3. kvartal 217 Hovedtrekk pr. 3. september Aktivitetsnivået fra årets tre første kvartaler gir en god indikasjon på årets aktivitetsnivå, men det er stor forskjell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

SEMINAR OM BOLIGSOSIALT ARBEID I GJØVIK MANAGER STIAN ARE OLSEN SJEFSKONSULENT KRISTIAN DYRKORN KONSULENT HEGE HELLVIK

SEMINAR OM BOLIGSOSIALT ARBEID I GJØVIK MANAGER STIAN ARE OLSEN SJEFSKONSULENT KRISTIAN DYRKORN KONSULENT HEGE HELLVIK SEMINAR OM BOLIGSOSIALT ARBEID I GJØVIK MANAGER STIAN ARE OLSEN SJEFSKONSULENT KRISTIAN DYRKORN KONSULENT HEGE HELLVIK PROGRAM 09:00 09:15 Velkommen ved Gjøvik kommune 09:15-09:45 Rambøll presenterer foranalysen

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Saksframlegg. Tomgangstap i kommunale boliger hittil i Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076

Saksframlegg. Tomgangstap i kommunale boliger hittil i Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076 Saksframlegg Tomgangstap i kommunale boliger hittil i 2010. Vanskelig utleibare boliger. Arkivsaksnr.: 10/36076 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse Evaluering av Husbankens kommunesatsning - Litteraturhuset 05.02.15 Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse 2 Hovedtrekk ved Husbankens kommunesatsing Startet

Detaljer

Ullensaker kommune NAV Ullensaker

Ullensaker kommune NAV Ullensaker Ullensaker kommune NAV Ullensaker SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/12 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 25.04.2012 ORIENTERING OM STATUS FOR HUSLEIEKOSTNADER I KOMMUNEN Vedtak Hovedutvalg

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2015 hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Røros, 25. mai 2016 ved Mariann Dannevig, Anne Karin Lien, Ellen

Detaljer

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen Tilvisingsavtaler v/birger Jensen Kommunal involvering Ulike boligpolitiske strategier Tilrettelegger Utøver Kommunen leier - private eier Boligpolitiske løsninger i tett samarbeid med private aktører-

Detaljer

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG.

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Vedtatt i Lørenskog kommunestyre 20.06.12. Sak.nr. 078/12. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Formål Formålet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda. Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda. Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim SITUASJONSRAPPORT FOR PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer