BATAKKIRKEN PA SUMATRA AV JOHN E. GRBNLI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BATAKKIRKEN PA SUMATRA AV JOHN E. GRBNLI"

Transkript

1 BATAKKIRKEN PA SUMATRA AV JOHN E. GRBNLI Pi 0ya Sumatra, sarvest for Medan, bor batakfolket. Deres hjemland er fjellegnen omkring Tobasjeen. Det egentlige Batakland strekker seg fra egnen omkring Sipirok i sor ti1 fjellegnen nord for Kabanjahe, og fra kysten omkring Sibolga i vest ti1 Siantar i 0st og utgjer litt over km2. I dag teller batakfolket omkring 1% million. Av disse er ca kristne. Over er muhammedanere, resten er hedningar. Lengst nord mot grensen ti1 Atje bor karo-batakkene. De teller omkring av hvilke bare er kristne. Den hollandskreformerte kirken arbeider blant dem. Lengst i ser bor angkolabatakkene som teller ca Av disse er knapt kristne, resten er muhammedanere. I midten bor toba-batakkene, som cr mest tallrike, antagelig omkring Det er blant toba-barakkene kristendommen har gjort sterst fremgang, idet bare Simalungunstreket og 0ya Samosir i Tobasjeen n.8 har et anselig tall hedninger, ca av en befolkning pi 0ya av ca , og omkring samme antall i Simalungun. Karo-folkets spdk skiller seg fra tobaspriket som f. eks. hollandsk fra tysk, men forskjellen mellom toba og angkola er mindre - omtrent som mellom norsk og svensk. Batakfolket er et folk som byr pi atskillig gjetning bide hva sprik og opprinnelig hjemstavn an&. Selv sier de at de er sprunget fra Samosir, 0ya i Tobasjoen. De har ingen sagn om en innvandring ti1 Sumatra. Spriket viser tilknytning ti1 sanskrit J vel som ti1 malayisk, og der finnes arabiske og latinske ord i batakspriket. Forskere har forsekt i pivise malayisk, mongolsk og indisk avstamning, men batakkenes opprinnelse er skjult i den gri oldtid. De er for det meste lyse brune med stritt, sort hir, men der forekommer merke brune med krellet, sort hir. Ansiktsformen er sterk, pen med regel-

2 messige trekk, og peker heller i retning av nordindisk enn mongolsk eller malayisk bakgrunn, skjwnt der nok har vzrt atskillig blanding ned gjennom tidene. De var ville, hkdfwre krigere da de fwrste europeere kom i berwring med dem. I dag er de fremskrittsfolk og foregangsmenn pi flere omrider. De er lzrenemme, zrgjerrige og foretaksommc. Som folk har de en utpreget stolthet. I sin hedenske stand hadde de en lov eller *adat,, som hadde etisk hwyde og i teori nzrmet seg Moseloven, men hedenskapets villhet gjorde dem ofte slave for fedrelovens etiske verdier. Religionen var animisme, ivrig indedyrkelse, hvormed var forbundet menneskeofringer og kannibalisme. Batakkenes arkitektur er storslagen for et folk som har levd avsondret fra innflytelse utenfra. Husene har en imponerende fasade med h0~t tak og to spisse gavler, inni er de lite i se pi. Batakfolket hadde endog en egen skrift med 18 bokstaver. De fwrste misjonzrer som beswkte Batakland var englenderne Evans, Ward og Burton av den engelske baptistmisjon. De kom ti1 Sumatra i 1820 tilskyndet av guvernwren, Sir Stamford Raffles. Dengang hwrte Sumatra ti1 England, men i 1824 ga England wya tilbake ti1 Holland. Burton og Ward oppholdt seg en tid i Sibolga pi vestkysten og foretok derfra reiser swrover og inn i landet. Burton oversatte Bibelens fwrste kapitel pi batakspriket. Han gjorde seg ti1 venns med hwvdingene, og det lyktes ham endog i trenge fram ti1 Silindungdalen, en av de frulrtbareste og tettest befolkede daler i Batakland. Men der matte han motstand. Batakkene var hirdfwre og krigerske. De ville ikke ha noen fremmed hos seg, og misjonzrens tale om et annet land som var bedre og skjonnere enn deres, brydde ikke disse hirde mennesker seg om, de syntes deres eget land var godt nok. Etter at hollenderne igjen overtok Sumatra raste store politiske stormer over 0ya. Fra swr trengte et fanatisk muhammedansk folk seg nordover, og pi det skjendigste herjet de de egner som de nidde. Batakland fikk en slem medfart. Men disse ranstog fra muhammedanerne gjorde at det egentlige Batakland for alltid ble stengt for islam, mens i swr, blant. angkola-batakkene, muhammedanismen alt hadde vunnet mange tilhengere. Hollenderne maktet enni ikke i

3 underlegge seg de krigerske stammer i Sumatras innland, og koloniregjeringen si ikke gjerne at misjonzrer vigde seg inn iblant dem. I 1827 ble Karl Giitzlaff utsendt av Det nederlandske misjonsselskap for i virke blant batakfolket, men han reiste ti1 Java og tok senere veien ti1 China. Men i 1834 kom to utsendinger fra den amerikanske misjon <American Board. ti1 Batakland. Det var Lyman og Munson. Uheldigvis hadde de ikke gitt seg rid ti1 S lzre batakspriket f0r de vigde seg inn blant det ville hedningefolk. De var blitt rsdet ti1 fmst i sske hsvdingenes vennskap ss de kunne fi beskyttelse pi sin ferd fra landsby ti1 landsby, men om kvelden den 28. juni ble de overfalt av en rasende hop i Silindungdalen i nxrheten av Tarutung. Misjonzrene ble drept og oppett. Pi stedet ser man ni en gravstwtte med innskriften: Hier ruhen die Gebeine der beiden amerikanischen Missionaren Munson u. Lyman erschlagen im Jahre Joh. 16, 1-3. Stwtten ble satt opp av batakkristne i En annen misjonxr fra <American Board>, Mr. Ennis, forsnkte i ni Batakland sarfra og fant vennligsinnede batakker blant angkolane. Det si en tid ut som om det ville vzre mulig for misjonzren i sli seg ti1 blant dem, men koloniregjeringen var ikke sxrlig stemt for S la misjonxrer bo i det indre av Sumatra, og *American Board,, bestemte seg for % trekke seg tilbake fra 0ya. Ni 18 lander %pent for muhammedanismen, som nyttet hwvet ti1 S befeste sin stilling i den snrlige delen av Batakland, bvor der i dag ansll i vzre henved en halv million muhammedanere. Den neste misjonxr som beswkte Batakland var den iherdige og fromme hollender van Asselt, utsendt av en gruppe troende i Holland med presten Witteveen i Ermelo i spissen. Koloniregjeringen var ikke begeistret for misjonzrer blant de ville batakker. Holland hadde enni ikke annektert Batakland, og man fryktet for liknende blodbad som i Men det lyktes van Asselt % rekke fram ti1 Sipirok pi platiet i den swrlige delen av Batakland i Det var en h td begynnelse for denne ferste fastboende misjonxr i Batakland. Fra ser trengte muhammedanismen fram, og muhammedanerne egget folket mot misjonzren. Lenger nord var de sterke batakstammer som

4 mistenkte alle fremmede og ikke gjerne si noen utenfra nzrme seg deres landemerker. Men van Asselt ga ikke opp. Pi et beswk ti1 Sibolga ble han kjent med atskillige batakker fra innlandet, og han vigde seg endog inn ti1 Silindungdalen. Her fant han det mwrkeste hedenskap og menneskeeteri. Det var farlig i ferdes blant det ville folk, men misjonzren vet jo at nettopp hvor hedenskapet er tettest, er det ogsi stwrst behov for evangeliets lys. Den modige misjonzr si en egn og et folk under Satans velde, og han glemte ikke det inntrykk. I 1859 fikk van Asselt to medhjelpere, Dammenboer og Betz, fra Holland. De slo seg ned i Hutarimtara og Bungabondar. Det rhinske misjonsselskap, med sete i Wuppertal-Barmen, Tyskland, hadde i 1836 begynt virksomhet pi Borneo, men i 1859 brwt et opprwr ut under hvilket flere misjonzrer ble drept. Misjonsdirektar Fabri beswkte Holland i oktober I Holland var man begynt i interessere seg for innbyggerne i koloniriket i asten, og dr. N. v. d. Tuuk var blitt utsendt av Det nederlandske bibelselskap for i studere sprik i wyriket. Denne lzrde mann tilbrakte syv L i Indonesia og rakk fram ti1 grensen av Batakland. Han satte seg inn i batakspriket og skrev en ordbok og en grammatikk over dette sprik. Han forswkte seg ogsi som bibeloversetter. Direktwr Fabri traff v. d. Tuuk i Holland. Selskapet i Barmen satte seg i forbindelse med pastor Witteveen, og resultatet var at Det rhinske misjonsselskap besluttet % begynne arbeid blant batakkene. Misjonzr van Hoefen ble sendt p i en underswkelsesreise ti1 Sumatra. Han beswkte de hollandske utsendinger i den swrlige delen av Batakland. Pi generalforsamlingen i 1860 besluttet Barmen offisielt i oppta virksomhet blant batakkene. Samme ir flyttet misjonzr Klammers fra Java ti1 Sumatra, og en ny misjonzr, Heine, ble utsendt. De hollandske utsendinger van Asselt og Betz sluttet seg ti1 den rhinske misjon, men Dammerboer valte % slutte seg ti1 den hollandske Java-komitb. 7. oktober 1861 ble den fwrste misjonzrkonferanse holdt i Sipirok, og denne dag regnes for den rhinske batakmisjons fwdselsdag. Det ble besluttet 8 anlegge fire stasjoner: Sipirok med Klammers som bestyrer, Bungabondar hvor Betz fortsatte i virke, Waringin hvor den nye misjonzr man ventet, Denninger, skulle stasjoneres, men han

5 reiste ti1 eya Nias, si denne stasjon ble ikke opprettet dengang. v. Asselt og Heine skulle forswke i trenge fram mot nord, mot det egentlige Batakland som enni ikke var annektert av Holland. En stasjon ble grunnlagt ved Aek Sarula (ni Pangaloan). Derfra foretok misjonzrene en strevsom reise ti1 Silindungdalen. Sommeren 1862 ankom den unge misjonzr Ludwig Ingwer Nommensen ti1 Baros, en liten havneplass p i Sumatras vestkyst, og med denne manns komme begynte et viktig kapitel i batakfolkets evangelisering. Nir Herrens time slir for et folk, og Herrens mann er rede ti1 i ta fatt pi gjerningen pi det sted som er Herrens sted for ham, da skjer det noe, og ved Nommensens komme ti1 Sumatra mettes tid, mann og sted under Guds ledelse. Nommensen var klok nok ti1 i Izre batakspriket fwr han vigde seg inn i landet. I Baros kom han i berering med folk fra innlandet. Regjeringen var nok redd for 8 gi misjonzrer lov ti1 2 sli seg ned i selve Batakland, men i oktober 1863 satte Nommensen av sted p i en reise som fwrte ham ti1 Pangaribuan og Silindung. Man kan tenke seg de felelser som fylte den unge misjonxrs sinn, da han fra hwydene over Simorangkir si utover den frulrtbare og tett befolkede Silindungdalen. I mai neste ir kom han tilbake. Han lovte Gud at han ikke ville la seg drive vekk. Tross trusel, hin og all slags forfolgelse ble Nommensen boende i den vakre dalen, hvor hedenskapet knuget folket i sin demoniske makt. Det var i Hutadame, i nzrheten av Tarutung, Nommensen ferst slo seg ned. Det var et av de merlreste steder i denne morke dalen; men fra den dag Nommensen satte bo der, begynte en voldsom tvekamp mellom lys og merke som mart spredte seg ti1 resten av Batakland, og som med veldig heftighet raste i henved fwrti ir. Sakte men sikkert gikk evangeliet sin seiersgang, og ved irhundreskiftet var det rieste hedenskap overvunnet. Kannibalismen var opphert, og Herrens pris ble sunget pi batakspriket av henved kristne batakker. Tyve ir senere var tallet vokst ti1 ca over hele Batakland fra Sipirok ti1 Simalungun, fra Sibolga ti1 Siantar. I sannhet et under. Av Herren var dette gjort.

6 Batakkirken (HKBP, d. e. Huria Kristen Batak Protestan), som er den rhinske misjons datterkirke, teller i dag henved medlemmer p i Sumatra, Java og noen andre wyer. Den er uten sammenlikning den stwrste kirke i Indonesia. HKBP og kirken pi Nias (Geredja Nias Kristen Protestan) oppfores i statistikken som lutherske, om enn de ikke har ordet &thersk>, i navnet. Nias-kirken teller medlemmer. Blant andre store kirker i Indonesia kan nevnes Geredja Protestant de Indonesia Bahagian Barat med ; Den evangeliske kirke i Minnehasa (Celebes) , Den protestantiske kirke i Molukkene ; Den evangeliske kirke p i Timor og kirken pi Halmahera Ifwlge den indonesiske kristne almanakk for 1951 teller medlemmene av de kirker som er tilsluttet det kristne rid for Indonesia Heri er ikke de romersk katolske iberegnet; de teller ca Disse tall viser en veldig fremgang for evangeliet de siste ir; men nir man tenker pi at Indonesias folkemengde er over 70 millioner, ser man at enni er det et stort terreng i vinne for Herren. Islam forskanser seg mer og mer, og ikke liten bevisst misjonsvirksomhet fra den kant pigir. Man mi regne med at motstanden fra muhammedanismen vil tilta etter som den fir mere politisk makt. Den kristne kirke i Indonesia har et veldig ansvar for evangeliseringen av disse folkerike wyer, og det er godt i merke at stort sett er den sitt ansvar bevisst. Presteskolene pi Sipoholon (Batakland), Djakarta (Java) og Makassar (Celebes) har mange oppvakte, kjekke elever som fwler kall ti1 i misjonere blant sine ikke-kristne landsmenn. De trenger stotte i bann av kristne verden over. LITTERATUR Zentgraaf ag van Goudoever: Sumatraantjer. J. Warneck: Die Rheinirche Mission in Sumatra. J. Warneck: 60 Jahre Batakmission in Sumatra. Alrnanak Marchi 1951.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 12 Risen som ikke hadde noe hjerte på seg Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han

Detaljer

JESUS, ELLER NOE ANNET

JESUS, ELLER NOE ANNET JESUS, ELLER NOE ANNET AV JIM HOHNBERGER Det forbauser meg hvor mange år jeg brukte på å studere Guds Ord uten å finne Jesus! Jeg fant sannhet, men jeg fant ikke Jesus. Joh. 14,6 sier: Jeg er veien, sannheten

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid Tone Njølstad Slotsvik Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Tjenestepiken til Na amanå

Tjenestepiken til Na amanå 1 Tjenestepiken til Na amanå tjene Gud der man er satt. Tale på Genmix 19.2. 12 av Oddvar Søvik Nå har vi blitt kjent med selve historien om denne tjenestejenta som ble et redskap til at den store hærføreren

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST!

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! Jesus er populær. Han har flere disipler enn noen annen religiøs leder. Kalenderen er innstilt etter hans fødeår. Det er mange flere antikke biografier om ham enn

Detaljer

EVANGELISERING F0R OG NA

EVANGELISERING F0R OG NA EVANGELISERING F0R OG NA 0" ODD HAGEN SporsmBlet som reises i denne lille artikkel, bermer ikke misjonen direkte. Men etter som hele verden utvikler seg ti1 B bli ett misjonsfelt, og dertil noenlunde likeartet

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

Julen før kristendommen

Julen før kristendommen Side 1 av 4 Juletradisjoner og skikker Sist oppdatert: 17. desember 2003 Julen er nok den mest tradisjonsbundne høytid i Norge. Den sto sterkt lenge før kristendommen kom til landet, og moderne julefeiring

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer