Kriteriene for å få husleietilskudd i 2009 var:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kriteriene for å få husleietilskudd i 2009 var:"

Transkript

1 OPPHEVELSEN AV HUSLEIETILSKUDDET OG DETS KONSEKVENSER * I 1999 ble det vedtatt at regulerte husleier i Oslo skulle ta slutt * Fra da av skulle huseiere kunne kreve såkalt gjengs leie (omtrent det samme som markedspris) selv om leietakerne hadde evighetskontrakter som gav dem rett til å bo der til de døde og som under visse forutsetninger kunne videreføres til nye slektsledd. * Husleiereguleringen innebar at en kommunal husleienemd fastsatte husleien basert på størrelse, byggeår og beliggenhet. Utleierne kunne kreve særskilt tilegg for vedlikehold og forbedringer. * Da denne forsvant ville 3500 husstander få husleiene økt med 50 til 300 prosent. Flere ble tvunget til å flytte som følge av dette. * Mange hadde bodd i disse leilighetene hele livet. Enkelte var også født der. Kriteriene for å få husleietilskudd i 2009 var: * For å få støtte måtte du: - Være over 67 år eller ha dokumentert botid over 20 år i leiligheten. - ikke ha formue over kroner. * Ved hjelp av husleietilskuddet skulle du ha 7000 kroner i mnd å leve for etter at husleien var betalt. Barnefamilier skal ha kroner. (NAVs laveste livsoppholdsnorm) * Du skulle altså få hjelp til å betale husleien avhengig av hva du allerede tjente. * Regjeringen satte i 2009 et tak på kroner i husleie. De som måtte betale mer enn dette, fikk ikke ytterlige i støtte. * Hvis støtteordningen ble slik den var tenkt, ville den koste 40 millioner kroner. Utgiften skulle deles likt mellom regjeringen og Oslo kommune. * Denne støtten var foreløpig tenkt å vare i fem år fremover, for så å bli tatt opp til ny vurdering. Kilde: Leieboerforeningen, Meltveit Kleppa, Oslo kommune.

2 TANKER RUNDT BYSTYRETS INHUMANE VEDTAK : Hadde jeg vært høyesterettsjustitiarius ville jeg umiddelbart ha oppløst subklausulet overfor de 15 i Bystyrets vedtak av Problemet med slike overgrep er at de rammer kun de svakeste, de som ikke umiddelbart har ressurser til å forsvare seg mot urettferdige overgrep fra samfunnets side, et apparat som selv skaper sosial urettferdighet som i etterpåklokskapens lys viser seg å virke totalt mot sin hensikt. Vi vet nå at vedtaket som fratar 15 personer deres husleietilskudd fra januar 2015 ble bestemt nokså vilkårlig. Byrådslederen sier selv i et intervju i Aftenposten at det ville uansett bli galt og det har han rett i. Det er blitt galt. Det skulle aldri ha forekommet. Hele tanken om å avvikle forskriften om husleietilskudd for de 51 gjenværende som ordningen omfatter ville vært gal, og det blir ikke bedre av at de som er under 65 år skal fratas sitt sårt tiltrengte husleietilskudd. Det skulle settes av 40 millioner til støtte, man antok det ville dreie seg om flere tusen husstander. I virkeligheten ble det 141 (i 2009). Det hviler et kafkaesk skjær over prosessen. NOE OM BAKGRUNNEN Som nevnt i ovenstående bakgrunn begynner gårdeiere på 1990 tallet lobbyvirksomhet på Stortinget med sikte på å få avviklet Husleiereguleringen som omfatter leiegårder bygget før 9. april Hensikten med reguleringen var å sikre overkommelige husleier for leietakere i angjeldende gårder. Dette er mennesker som ikke eier egen bolig. Sosial politikk ble fremdeles ivaretatt i Norge. En viss del av utleiemarkedet skulle skjermes fra å bli kapitalvare. Etterhvert som husmarkedet i Norge nådde kokepunktet igjen etter nedgangen i årene, var det gårdeiere som irriterte seg over statlige reguleringer som hindret profittmaksimering i et lukrativt utleiemarked. Man startet derfor effektiv lobbyvirksomhet gjennom Huseiernes landsforbund med den følge at Stortinget i 1999 vedtok styrt avvikling av husleiereguleringen. Grunnen til dette var at flertallet trodde på gårdeiernes argumenter; at for de gårdene dette gjaldt, påsto eierne at de tapte penger på å måtte leie ut under markedspris og blant annet ikke hadde råd til oppussing. De hevdet at reguleringen førte til forslummelse, men unnlot å minne statsråden og komisjonen om at det også fantes kommunale og statlige støtteordninger for

3 oppussing av regulerte gårder, og at disse også ble omsatt til lavere pris. Men nå så de sitt snitt til å kjøpe billig og tjene maksimalt. Dereguleringen skulle foregå styrt over en tiårsperiode hvor leien gradvis skulle økes, for så helt å frislippes da markedet skulle råde i tråd med liberalistiske ideer. Naturligvis gikk ikke dette upåaktet hen hos gode krefter, og utover sommer / høst 2009 oppsto det en koalisjon av Leieboerforeningen, Batteriet, berørte leietakere, politikere og andre organisasjoner som så at dette bar galt av sted. De ville imøtegå dereguleringen og greide å få en viss innflytelse på høringen som ledet til forskriften som gjaldt fra og 5 år fremover og sørget for noe husleietilskudd til en del av de berørte, som måtte oppfylle harde krav. Bare 141 fikk til slutt tilskudd. (Til tross for at det ble forespeilet avsatt 40 millioner kroner til formålet!) Dette var forløperen til dagens akutte problem som oppstår i det øyeblikket Bystyret vedtar å ikke videreføre tilskuddsordningen for 15 av de 51 gjenværende mottakerne. Skandalen er et faktum. Dette er altså deres måte å si God Jul på i Det er garantert ødelagt jul og nyttår for disse 15!! Det ble en del mediaomtale i begynnelsen av 2010 da dereguleringen var et faktum og husleiene økte dramatisk med flere hundre prosent. I noen tilfelle førte det til opprivende utkastelser av en type man ikke var vant til å se i Norge. Huseierne nøt godt av noen oppslag i media skrevet av uempatiske journalister som latterliggjorde de berørte leietakerne og framstilte det som om de fleste var formuende enker på vestkanten som bodde nesten gratis i flotte femroms leiligheter. Selvsagt spilte dette på godtfolks misunnelse, sjalusi og skepsis, fordommer mot enhver som mottok noen form for støtte som de ikke selv hadde... Det var og er selvsagt helt misvisende, men viste seg effektivt som tåkelegging av enkelte eieres griskhet og skapte antipati overfor ofrene for gårdeiernes utrolig statskupp, som innebar en gavepakke i milliardklassen. Det ble i slutten av 2009 avholdt flere stormøter i regi av LBF (Leieboerforeningen) og Batteriet der også representanter fra myndighetene var til stede og skulle redegjøre for deres såkalte tiltak men disse viste seg å være fjernt fra den virkeligheten de berørte opplevde, som sto i akutt fare for å miste hjemmene sine. Hjem de i mange tilfelle hadde hatt i mange tiår i trygg

4 forvissing at de var beskyttet av Huslereguleringsloven trodde de inntil denne ble fjernet uten foregående konsekvensanalyse slik at husleiene løp løpsk og økte med hundrevis av prosent i 2010, fra for eksempel 10,000 til 20,000 i løpet av natten. (Det er interessant at det i Husleieloven står at unormal og urimelig husleie er forbudt. Men et annet kjent sitat er at hvis forbrytelsen er stor nok går den upåaktet hen ). Dessuten suste leiene snart forbi maksimalsatsen på kr som staten hadde satt som grense for å yte støtte. Husleien i seg selv ble et våpen benyttet for å drive folk ut av hjemmene sine som ikke lenger var beskyttet av norsk lov. Stortingets flertall hadde i sin markedsliberalistiske iver ofret en i deres øyne nesten usynlig gruppe de gjenværende husleieregulerte leieboere som ble sett på som et hinder for profittmaksimering. Leieboerne var med ett slag blitt rettsløse. Det er ingen overdrivelse å hevde at flere av de berørte døde som en konsekvens av denne feilslåtte politikken, og mange fler fikk sykdommer og ødelagte liv. Boligen ble kapitalvare i verdens beste land å bo i. Ingen skulle lenger være beskyttet. De som ikke hadde råd til å kjøpe egen bolig ble i de fleste tilfelle prisgitt å leie på korttidskontrakter med leiepriser som er blant de høyeste i verden og tar det meste av lønna. Spekulanter kjøper opp så mange leiligheter de kan, leier ut og tjener grovt, velsignet av staten. Vi liker å tenke at verden går framover det er faktisk den bærende idé i det norske hus. Dessverre har velstanden vårt land opplever i oljealderen blitt en tung byrde for den rakryggede nordmann. For å motfrasere Øverland: Vi tåler så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv. I dereguleringen gjorde Stortinget opp regning uten vert. De berørte leieboere ble ikke tillatt å være part i saken (selv om de ble representert ved LBF). Huseierstanden derimot, ble ansett som part, endog den forurettede part. De berørte leieboere som satt med uoppsigelige leiekontrakter mottok ingen kompensasjon selv om deres traktat med et skuldertrekk ble revet opp for nesen på dem. Det var som om de tilhørte en indianerstamme der GULL var blitt oppdaget på reservatet deres. Det bør tillegges at mange spør seg om Stortingets vedtak om å oppheve husleiereguleringen i det hele tatt er lovlig ettersom det ikke ble foretatt den nødvendige konsekvensanalyse i forkant, noe norsk lov krever. Da det således

5 ble ymtet frampå i korridorene om gjeninnføring av husleieregulering, fikk man kalde føtter ettersom det ble sagt at Huseiernes landsforbund i så fall aktet å gå til milliardsøksmål mot Staten. La oss ikke glemme at 80% av det norske folk er selveiere. Til og med den radikalt liberalistiske økonomen Milton Friedman erkjente at det frie marked fungerer ikke dersom staten ikke beholder prisregulering på enkelte basisgoder, et sikkerhetsnett for de svakeste i samfunnet. Men dette er blitt et stebarn i overflodssamfunnet vårt der det viktigste element er at alle får lov til å være sin egen lykkes smed. Jeg kan ikke se annet enn at det er denne ekstreme nyliberalistiske ideologi som ligger til grunn for bystyrevedtaket at 15 stykker skal ut av rekka, fratas tilskuddet. Noen må bli tapere, mener byrådslederen. Galt blir det uansett. Noen vil alltid være et år for unge. Han sier videre at det ikke er Oslo kommunes oppgave å assistere mennesker i å bo over evne, slik de 15 etter hans mening har gjort i 15 år. Det er den tiden de har hatt til å komme seg ut av boligene, mener han, og jamnfører stortingsvedtaket som en de facto utkastelsesordre. Han godtar uten videre at de tilstandene som råder, med arbitrære markedsleier på boligene er en naturtilstand som det ikke er gitt noen å gripe inn i og forandre selv om beboerne i god tro har levd i regulerte leiligheter i decennier. Det er fort gjort å glemme at disse 15 i tidligere tider uten støtte har greid seg helt utmerket. Til sist: Hvorfor er det så vanskelig for enkelte å forstå at man ikke uten videre kan bryte en traktat som Husleiereguleringen. Å bryte en avtale medfører enten sanksjoner eller at partene som berøres må få adekvat kompensasjon og oppreisning. De berørte leietakerne ble ignorert, stigmatisert og avspist med at en liten prosent fikk innvilget tilskudd som til og med skulle tidsbegrenses, og nå altså avskaffes på arbitrær basis for ca 33% av de gjenværende. Resultatet strider mot den allmenne rettsfølelse. Alle 51 gjenværende fra husleiereguleringen bør behandles med den respekt de fortjener og gis de rettigheter de har krav på og få varige stønadsordninger slik at de kan leve fullverdige liv på linje med den øvrige befolkningen.

Aksjonsgruppe for eldre og funksjonshemmede leietakere i husleieregulerte boliger i Oslo Ved Anne Helset Drammensveien 54B 0271 Oslo

Aksjonsgruppe for eldre og funksjonshemmede leietakere i husleieregulerte boliger i Oslo Ved Anne Helset Drammensveien 54B 0271 Oslo Aksjonsgruppe for eldre og funksjonshemmede leietakere i husleieregulerte boliger i Oslo Ved Anne Helset Drammensveien 54B 0271 Oslo Til Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

«Jeg er egentlig ikke særlig religiøs lenger. Men i natt folder jeg hendene og ber»

«Jeg er egentlig ikke særlig religiøs lenger. Men i natt folder jeg hendene og ber» Uførereformens virkninger sett i et økonomisk og menneskelig perspektiv. Utarbeidet i forbindelse med ULOs deltakelse på Arbeids og sosialkomiteens høringsmøte, 17 mars 2015 Det ligger et formidabelt arbeide

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum.

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. juridisk rådgivning Nr. 58 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Samboerskap, kvinner og økonomi Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. Skrevet av: Samia Boulebtina,

Detaljer

En moderne og helhetlig boligpolitikk

En moderne og helhetlig boligpolitikk Problemnotat En moderne og helhetlig boligpolitikk Med vekt på et vesentlig større innslag av utleieboliger Norges Leieboerforbund 23. oktober 2000 Innhold Innhold...2 Innledning...3 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige I. INNLEDNING... 3 II. BAKGRUNN... 4 III. NORGE... 5 1. BEGJÆRINGER OG UTKASTELSER ET STORBYPROBLEM... 5 1.1. Situasjonen

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp?

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Ingar Brattbakk Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Kartlegging av forkjøpsretten i Oslo fra 01.01.2004 til 30.04.2005 394 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15 7/4-15 Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Hva er utilsiktet? Mye tyder på at tap må ha

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Axel Bryde Regulering av boligmarkedet - Konsekvenser for investor og marked. Masteroppgave. Masteroppgave i eiendomsutvikling og -forvaltning

Axel Bryde Regulering av boligmarkedet - Konsekvenser for investor og marked. Masteroppgave. Masteroppgave i eiendomsutvikling og -forvaltning Regulering av boligmarkedet - Konsekvenser for investor og marked Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Regulering av

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag DES - NORGE NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Godt nytt år til alle våre medlemmer! Takk for samarbeidet i 2012! Innhold: Foto fra Grandeløkken Borettslag Kontingenten

Detaljer

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001))

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001)) 540 29. mai Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 2001 Møte tysdag den 29. mai kl. 13.20 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer