MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post) Referatsaker Ref. delegerte vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 23.06.04 (sendt pr. E-post) Referatsaker Ref. delegerte vedtak"

Transkript

1 VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 1130 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. SAKSLISTE Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post) Referatsaker Ref. delegerte vedtak Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/04 04/00720 BUDSJETTREGULERING /04 04/01108 STIFTELSEN VADSØ UTLEIEBOLIGER - DEKNING AV FORDRINGER 0083/04 04/01482 SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET 0084/04 04/01253 FASTSETTING AV GODTGJØRING TIL FORLIKSRÅDETS MEDLEMMER FASTSETTING AV FORLIKSRÅDETS MØTEDAGER 0085/04 00/02426 UTBEDRING OG UTNYTTELSE AV SKOLEANLEGG - PLANKOMITEENS MANDAT OG VEDTAKSMYNDIGHET 0086/04 04/01082 JOHN EIRIK HEGGE - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL OG "RUSBRUS", VIN OG BRENNEVIN

2 0087/04 04/01533 ORIENTERINGER AUGUST 2004 Vadsø, Hauk Johnsen ordfører

3 BUDSJETTREGULERING 2004 Saksbehandler: Lene Chr. Johansen Arkivkode: 153 Arkivsaksnr.: 04/00720 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/04 Administrasjonsutvalget /04 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø formannskap vedtar følgende endringer for budsjettet 2004: Økning foreldrebetaling SFO kr ,- Endring bemanningssammensetning SFO kr ,- Reduksjon stillinger: Sentral styring 50 % politisk sekretariat og 50 % sjåførstilling kr ,- Service- og informasjonsavdelingen - kinosjef 50 % kr ,- Vadsø bibliotek bibliotekfilialer Vestre-Jakobselv og Krampenes kr ,- Hjemmebaserte tjenester hjemmehjelp 100 % kr ,- Reduksjon Melkevarden skole kr ,- Reduksjon tilskudd til Kirkelig fellesråd og Vadsø Havnevesen kr ,- Ny modell for beregning av ressurser til skolene Reduksjon Sentrum skole kr ,- Reduksjon Fossen skole kr ,- Økning Melkevarden skole kr ,- Økning Vestre Jakobselv skole kr ,- Alle virksomheter reduksjon 2% kr ,- Totalsum kr. 4,818 mill. Vedlegg: Beregning av ressurser til skolene. Bakgrunn: I Vadsø bystyre av ble følgende vedtatt: Vadsø Bystyre vedtar å innregulere kr ,- for budsjettet Side 3 av 16

4 Sak 0081/04 Vadsø formannskap gis nødvendige fullmakter til å finne inndekning for kr. 4,8 mill gjennom tidligere utarbeidet tiltak presentert i styringsdokument for Vadsø bystyre er inneforstått med at tidligere oppdrag til formannskapet om kutt av stillinger ikke er gjennomført til fulle, men innarbeidet som videre utfordring i ovenstående vedtak. Vadsø formannskap tilrår ovenfor Vadsø Bystyre at en for kommende budsjettbehandlinger ikke viderefører prinsippet som innebærer vedtak av hjemler pr. virksomhet. For kommende budsjettbehandlinger bør iverksettes rene rammebudsjetteringer pr. virksomhet, som ikke er bundet opp i en vedtatt fordeling mellom lønnskostnader vs varer og tjenester. Vurdering: I følge vedtaket skal en finne inndekning for kr. 4,8 mill gjennom tidligere utarbeidet tiltak presentert i styringsdokument for Rådmann har valgt å foreslå to av tiltakene presentert i styringsdokumentet. Dette er tiltak som kan gjennomføres raskt samt at de har en økonomisk effekt som er langsiktig. I tillegg har rådmann valgt å tilrå avvikling av stillinger som ble behandlet i formannskapet sak nr. 51/04, men som ikke ble ferdigbehandlet. På lik linje som de ovennevnte tiltak er dette tiltak som en kan gjennomføre raskt samt at de har en økonomisk langsiktig effekt. Som følge av de store investeringsutfordringer som ligger foran oss, vil dette påvirke kommunens driftsbudsjetter. Rådmannen vil tilrå at disse prioriteringskonsekvensene vil komme ved budsjettbehandlingen for Innsparingsperioden for 2004 er kort og som følge av dette er det foreslått noen nye tiltak. Tiltakene er som presentert: Styringsdokument 2004 tiltak 6 økning av foreldrebetaling for SFO-tilbud Det foreslås å øke SFO avgiften fra kr ,- til kr ,- for en hel plass med virkning fra Tiltaket får ingen konsekvenser for kvaliteten på tilbudet, men betyr økte inntekter for kommunen. Inntektsøking for 2004 kr ,-. Helårsvirkning kr ,-. Styringsdokument tiltak 7 endring bemanningssammensetning SFO Konsekvenser for tiltaket er at det blir flere barn pr. voksen og det vil stille større krav til SFO s organisering av aktiviteter og omsorg. Besparelse for 2004 kr ,-. Helårsvirkning kr ,-. Sak nr. 51/04: o Sentral styring 50 % politisk sekretariat og 50 % sjåførstilling. Besparelse i 2004 kr ,- Helårsvirkning utgjør kr ,- o Service- og informasjonsavdelingen - kinosjef 50 %.Besparelse i 2004 kr ,-. Helårsvirkning utgjør kr ,-. Side 4 av 16

5 Sak 0081/04 o Vadsø bibliotek bibliotekfilialer Vestre-Jakobselv og Krampenes.Besparelse i 2004 kr ,-. Helårsvirkning kr ,-. o Hjemmebaserte tjenester hjemmehjelp 100 %.Besparelse i 2004 kr ,-. Helårsvirkning utgjør kr ,-. Samlet besparelse 2004 for avvikling av stillinger utgjør kr ,-. Helårsvirkning utgjør kr ,-. Nye tiltak: 1. Reduksjon Melkevarden skole Erfaringsmessig viser det seg at skolen disponerer sine midler godt og som følge av dette har skolen hatt et mindreforbruk de to siste årene i størrelsesorden kr ,- i 2002 og kr ,- i Rådmannen tilrår at skolens driftsbudsjett reduseres med kr ,-. 2. Reduksjon tilskudd til Kirkelig fellesråd og Vadsø Havnevesen Som følge av ny lov om momskompensasjon fra har Vadsø kommune fått rammetilskuddet redusert. Loven gjelder også for foretak slik som Kirkelig fellesråd og Vadsø Havnevesen. Ved beregning av momskompensasjon for første halvår 2004 utgjør merverdiavgiften for de to ovennevnte virksomheter hhv. kr ,- og kr ,-. Dette er en merinntekt for virksomhetene i tillegg til det tilskuddet de er tildelt fra Vadsø kommune Som følge av dette vil rådmann tilrå at tilskuddet til Kirkelig fellesråd og Vadsø Havnevesen reduseres med kr ,- pr. virksomhet, til sammen kr ,-. Overføringssummen til disse virksomhetene forblir dermed som forutsatt i bystyrets vedtak. 3. Ny modell for beregning av ressurser til skolene Som ledd i budsjettreguleringen foreslås det innført en ny modell for beregning av tilleggsressurser til skolene. Med tilleggsressurser menes timer til deling av fag, gruppestyrking og spesialundervisning. Fram til nå har disse ressursene vært basert på erfaringstall fra skolene. Hensikten er å kunne beregne bruk av ressurser ut fra prinsipper som ivaretar både klassetrinnsbehov for tilrettelegging og styrking, den enkelte elevs behov og tar hensyn til skolenes størrelse. Tiltaket ble presentert i budsjett for 2002, men ble da ikke realitetsbehandlet. Modellen baseres på følgende beregning: For hver 28./30. elev gis det et tilegg på 5 timer pr.uke (klassebegrepet er falt bort, derfor brukes elevtall). Disse timer går til deling av fag og ev. styrking etter behov. Hver elev på barnetrinn utløser 0,2 timer i uken og hver elev på ungdomstrinn utløser 0,5 timer i uken. Denne potten brukes til styrking og spesialundervisning etter enkeltvedtak som skolene gjør. Erfaringsmessig vil elever på ungdomstrinnet ha større behov for tilrettelegging med ekstra ressurser enn elever på barnetrinnet. Konverteringsressursen ligger innenfor statlig avtaleverk og skal gis til lærere med ekstra byrdefull opplæring amt fordeles lokalt på hver skole i henhold til medbestemmelsesavtalen. Det avsettes 50 timer i uken som en kommunal pott til opplæring for elever med særskilt tunge behov for spesialundervisning som ikke kan dekkes av skolens ressurser. Disse tildeles etter søknad. Den kommunale potten trer ikke i kraft før i Side 5 av 16

6 Sak 0081/04 Modellen innebærer en reduksjon i årstimeforbruk på ca 2 stillinger i forhold til dagens ressursforbruk. For 2004 vil omleggingen bety en reduksjon på kr ,-. Fordi modellen fører til at noen skoler må redusere sin ressursbruk, mens noen får økning i ressurstilfang, vil reduksjonen i 2004 fordeles slik på de fire skolene ut fra modellen: Sentrum skole reduseres med ,- Fossen skole reduseres med ,- Melkevarden skole økes med ,- Vestre Jakobselv skole økes med ,- 4. Alle virksomheter % - vis reduksjon For å kunne klare innsparingen på kr. 4,8 mill i budsjettet for 2004, innenfor den korte tidsrammen som gjenstår, tilrår rådmann at alle virksomhetene reduserer netto driftsutgifter med 2 %. Dette utgjør kr for Dette er et tiltak som økonomisk har en kortsiktig effekt. Det er både lite pedagogisk og økonomisk riktig å foreslå et slikt tiltak, men det vil være like lite riktig at virksomhetene eventuelt skal rammes av at tilfeldige vakante stillinger dras inn. Av tidligere har en i år også redusert virksomhetenes rammer, dog med 2.5 0/000, tilsvarende Samlet gir dette sådan en reduksjon i virksomhetenes ramme på 2.25 % inneværende år. Eksempelvis betyr dette at for en 4-avdelingsbarnehage har budsjettrammen for 2004 blitt redusert med kr ,-. fra opprinnelig vedtak. Likeledes er budsjettrammen for en 1-4 skole redusert med omlag ,- for Svein Tore Dørmænen rådmann Side 6 av 16

7 STIFTELSEN VADSØ UTLEIEBOLIGER - DEKNING AV FORDRINGER Saksbehandler: Lene Chr. Johansen Arkivkode: 037 Arkivsaksnr.: 04/01108 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0082/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre dekker utgiftene til Stiftelsen Vadsø utleieboliger med kr ,50 i forbindelse med oppussing av 9 leiligheter på grunn av hærverk. Vadsø bystyre dekker ikke utgifter i forbindelse med vakante boliger hos Stiftelsen Vadsø utleieboliger for 2003 med til sammen kr ,-. Utgifter knyttet til vakante leiligheter er utgifter som Stiftelsen Vadsø utleieboliger selv må ta høyde for. Beløpet dekkes gjennom disposisjonsfond. Vedlegg: Søknad av om dekning av fordringer fra Stiftelsen Vadsø utleieboliger. Årsregnskap for Bakgrunn: Vadsø bystyre gjorde den følgende vedtak i sak 0004/02: Vadsø bystyre bevilger et eventuelt årlig tilskudd til stiftelsen, dette for å dekke husleierestanser, og utgifter til reparasjon og oppussing p.g.a. hærverk. Dette omfatter boliger som Vadsø kommune disponerer. Tilskuddet baseres på søknad etter framlagt regnskapsresultat og årsregnskap. Vadsø bystyre gjorde den følgende vedtak i sak 0052/03 Vadsø bystyre dekker utgiftene til stiftelsen Vadsø utleieboliger med kr ,- i forbindelse med oppussing av 3 leiligheter på grunn av hærverk. Vadsø bystyre dekker ikke utgifter i forbindelse med vakante boliger hos stiftelsen Vadsø utleieboliger for 2001 / 2002 med til sammen kr ,-. Utgifter knyttet til vakante leiligheter er utgifter som stiftelsen Vadsø utleieboliger selv må ta høyde for. Utgiftsdekning på kr ,- dekkes over eiendomsfondet. På fondet er det før eventuell bevilling ca. kr ,-. Side 7 av 16

8 Sak 0082/04 Stiftelsen Vadsø utleieboliger har i søknad av bedt om dekning av følgende utgifter: Oppussing ved hærverk på 9 leiligheter kr ,50 Vakanser for ,- Totalt kr ,50 Vedlagt søknaden følger årsregnskap for 2003, oversikt over vakante leiligheter 2003 samt kopi av fakturaer vedrørende hærverk på leiligheter. Vurdering: Rådmannen finner det rimelig at kommunen tar ansvar for det hærverk som er gjort i stiftelsens boliger, dette da stiftelsen er forpliktet til å tilby bolig også til sosialklienter som vi vet har et annet adferdsmønster enn man tradisjonelt forventer av leietagere. Det er et problem som vi har slitt med i mange år at noen få leietagere gjør hærverk i sin leilighet, det forutsettes at stiftelsen så langt det er mulig stiller de aktuelle leietagerne til ansvar for sine handlinger. Der det av ulike grunner ikke er mulig med forføyning overfor den enkelte leietaker synes det rimelig at kommunen går inn og dekker utgifter i forbindelse med hærverk, i motsatt fall ville dette vært en utgift som indirekte måtte dekkes av de øvrige beboere i stiftelsens leiligheter. Når det gjelder betaling av husleie i vakante leiligheter vil rådmann ikke tilrå en dekning av husleie i den tid boligene har vært vakant. Stiftelsen administrerer mange boenheter og det må derfor tas høyde for at det til enhver tid er en del vakante leiligheter hos stiftelsen. Det må være i stiftelsens interesse å redusere omfang av vakante leiligheter i tid og omfang mest mulig. Rådmannen foreslår at stiftelsen ikke får dekket utgiftene til vakanser for år 2003, men at bystyret går inn og dekker utgiftene i forbindelse med oppussing av 9 leiligheter på grunn av hærverk med til sammen kr ,50. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 8 av 16

9 SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET Saksbehandler: Jan Wengen Arkivkode: FON Karlsen Sten - Walter Arkivsaksnr.: 04/01482 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0033/04 Næringsstyret /04 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Stein -Walter Karlsen innvilges 45 % investeringsstøtte, oppad begrenset til kr ,-. Beløpet dekkes over kommunens utviklingsfond/disposisjonskonto. Vedlegg: Søknad av med forretningsplan. Bakgrunn: Stein-Walter Karlsen har arbeidet på Hansens takstolfabrikk. Denne fabrikken er nå nedlagt, men i løpet av den perioden han arbeidet der, så han at der var et marked for slike produkter. Han ønsker nå å starte opp en ny fabrikk for produksjon av takstoler. Han har tidligere fått innvilget kr ,- over næringsfondet for å få utarbeidet en forretningsplan samt å vurdere om der er grunnlag for å etablere en slik bedrift. Etter at dette arbeidet nå er sluttført har han kommet til at han vil starte opp. Han har og søkt om støtte via kommunens næringsfond til markedsføringstiltak og rådmannen har innstilt på at han får opptil kr ,- til dette arbeidet. Han søker nå om kr ,- fra utviklingsfondet til graving og grunnarbeider samt interntransport. Til øvrige investeringer søker han om støtte fra Innovasjon Norge, totalt kr ,-. Vurdering: Nærmeste takstolfabrikk er i Alta. For kunder i Øst-Finnmark medfører det ekstra kostnader å få fraktet takstolene hit. Bedriften plassert i Vadsø vil dermed ha et konkurransefortrinn som gjør at det bør være mulig å drive med overskudd. Karlsen har fagbrev som tømrer og har også praksis fra en takstolfabrikk. Han har de nødvendige kunnskaper for å kunne drive en slik fabrikk. I Vadsø kommune har vi få produksjonsbedrifter og denne type arbeidsplasser er derfor svært viktig. Bedriften vil bli en viktig samarbeidspartner for Byggtorget og andre byggentreprenører i Øst-Finnmark. Ved at disse får nærhet til en takstolfabrikk, vil også deres konkurransesituasjon bedres. Side 9 av 16

10 Sak 0083/04 Gjennom kommunens næringsfond kan der kun gis kr ,- til en enkeltbedrift over de siste 5 år. Denne rammen er oppbrukt, og derfor søker Karlsen om støtte over utviklingsfondet. I 2003 ble kommunens utviklingsfond nyttet 3 ganger til denne type støtte, og støtte ble gitt med inntil 45 %. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 10 av 16

11 FASTSETTING AV GODTGJØRING TIL FORLIKSRÅDETS MEDLEMMER FASTSETTING AV FORLIKSRÅDETS MØTEDAGER Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: Arkivsaksnr.: 04/01253 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0084/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Møtegodtgjørelse Bystyret vedtar i medhold av domstollovens 27 følgende satser for godtgjøring til forliksrådets medlemmer: Leder i forliksrådet utbetales en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 4% av ordførerens godtgjøring. Godtgjørelsen avrundes til nærmeste femhundrekroner (kr. 500,-). Medlemmer av forliksrådet får en godtgjørelse tilsvarende 1,3 0/00 av ordførerens godtgjørelse avrundet til nærmeste femtikroner (kr. 50,-) Møtedager Bystyret vedtar i medhold av domstollovens 28 følgende møtedager for forliksrådet: 2. mandag i måneden. Dessuten kan forliksrådets formann sette møte til andre tider når det er påkrevet. Bakgrunn: Fastsetting av møtegodtgjørelse I lov om domstolene 27 står det bl.a.: Arbeids- skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer fastsettes av bystyret. Fastsetting av møtedager I lov om domstolene 28 står det: Forliksrådet skal ha faste møtedager, i regelen minst en hver måned. Tid og sted fastsetter kommunestyret med godkjennelse av fylkesmannen. Dessuten kan forliksrådets formann sette møte til andre tider og på andre steder når det er påkrevet. Forliksrådet kan undlate å holde på en fast møtedag, når ingen sak er innkommet så tidlig at det kan berammes til den faste møtedag, og forliksrådet heller ikke har mottatt melding om at partene i en sak vil møte uten innkallelse. Forliksrådet kan også unnlate å møte i rettsferiene. Side 11 av 16

12 Sak 0084/04 Tid og sted for de faste møter og for mottakelse av klager skal formannen kunngjøre i tide overensstemmelse med forskrifter som Kongen gir. Vurdering: Fastsetting av møtegodtgjørelse: Forliksrådet behandlet i 2003 ca 300 saker og det samme i år Før saker behandles i forliksrådet må klageren innbetale et rettsgebyr som for tiden utgjør kr. 740,-. Gebyret dekker 25% lønn til forliksrådets sekretær, møtegodtgjørelse til medlemmene, kontorrekvisista, porto, kurs og opplæring. Forliksrådets medlemmer har fått utbetalt møtegodtgjørelse pr. sak. Lederen har fått kr. 60,- pr. sak og medlemmene kr. 30,- pr. sak. Ved undersøkelse hos andre kommuner er det forskjellige satser som utbetales til forliksrådets medlemmer bl.a.: - Hammerfest behandler ca 600 saker i året. Formann får utbetalt kr. 1300,- pr. møte og medlemmer kr. 525,- pr. møte. - Kautokeino saker i året. Leder og medlemmer får 111,- pr. sak for meklingssaker og kr. 59,- for vanlige uteblivelsesdommer. I tillegg får leder årsgodtgjørelse lik de andre lederne i komiteene. - Porsanger saker i året. Leder får utbetalt kr ,- i året. Medlemmer får kr. 625,- pr. møte. - Alta 1100 saker i året. Alle får kr. 500,- pr. møte I tillegg får leder kr ,- pr. år i ledergodtgjøring. - Nordkapp Leder og medlemmer får kr. 100,- pr. møte. I tillegg får leder kr. 50,- pr. sak. - Vardø Leder får kr. 240,- pr. sak og medlemmer kr. 35,- pr. sak - Nesseby leder får kr. 90,- pr. sak og medlemmer kr. 60,- pr. sak - Berlevåg betaler kr. 120,- møte. - Tana ca 300 saker i året. Leder får kr. 90,- pr. sak og medlemmer kr. 60,- Rådmannen vil tilrå at leder i forliksrådet gis samme godtgjørelse som lederne i bystyrekomiteene og at medlemmene i forliksrådet gis samme godtgjørelse som bystyrets medlemmer/bystyrekomiteens medlemmer Fastsetting av møtedager: Forliksrådet avholder pr. i dag møte en gang i måneden med møtedag 2. mandag i måneden. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 12 av 16

13 UTBEDRING OG UTNYTTELSE AV SKOLEANLEGG - PLANKOMITEENS MANDAT OG VEDTAKSMYNDIGHET Saksbehandler: Ulf Are Holsbø Arkivkode: A2 &34 Arkivsaksnr.: 00/02426 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0085/04 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Plankomiteen for utbygging av grunnskolene i Vadsø har følgende mandat og vedtaksmyndighet: 1. Plankomiteen skal være styringsgruppe for administrasjonens arbeid, og fungere som bindeledd mellom bystyret og rådmannen i henhold til vedtatt utbyggingsprogram. Rådmannen rapporterer til plankomiteen. 2. Komiteen skal legge fram for bystyret innstilling til vedtak i de saker rådmannen legger fram for komiteen, og hvor komiteen ikke er gitt fullmakt fra bystyret. Plankomiteen innstiller direkte til bystyret. 3. Plankomiteen kan på eget initiativ anmode rådmannen å utrede spørsmål komiteen finner vesentlig. 4. Plankomiteen organiserer og konfererer med de høringsinstanser komiteen finner nødvendig/ønskelig. Bakgrunn: Bystyret vedtok i møte 10/6-04, sak 57/04, å bygge ut grunnskolene i Vadsø i en kontinuerlig prosess i perioden Bystyret vedtok å etablere en politisk sammensatt plankomite for overordnet styring av prosessen, og at formannskapet kan delegere vedtaksmyndighet i enkeltsaker til plankomiteen. Rådmannen fremmer med dette forslag til plankomiteens mandat og vedtaksmyndighet. Vurdering: Rådmannens forslag framgår av innstillingen, uten ytterligere redegjørelser. Forslaget bygger på mandatet som referansegruppa i omsorgsboligprosjektet har hatt, som har fungert godt, og på tidligere vedtak om organiseringen av skoleprosjektet (bystyresak 41/03). Rådmannen foreslår imidlertid i tillegg at plankomiteen kan innstille direkte til bystyret. Det ansees hensiktsmessig både for å gi plankomiteen nødvendig autoritet, og for å sikre en effektiv prosess. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 13 av 16

14 JOHN EIRIK HEGGE - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL OG "RUSBRUS", VIN OG BRENNEVIN Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: U63 Arkivsaksnr.: 04/01082 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0086/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret vedtar å avslå søknaden fra John Eirik Hegge om bevilling for skjenking av øl og rusbrus, vin og brennevin i Tibergveien 3, Vadsø. Begrunnelse: Bystyret har i bevillingspolitisk handlingsprogram vedtatt at skjenkesteder ikke skal lokaliseres i rene boligstrøk eller i nærheten av idrettsanlegg eller skoler. Bakgrunn: Den søker John Eirik Hegge om bevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin i Tibergveien 3, Vadsø. Som styrer for bevillingen søkes godkjent John Eirik Hegge, med Ann-Cathrin Hegge som stedfortreder. I søknaden framkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra vedtaksdato og fram til Bevillingshaver: John Eirik Hegge Daglig leder: Styrer: John Eirik Hegge, født Stedfortreder: Ann-Cathrin Hegge, født Skjenkested: Vadsø Apartment, Tibergveien 3, Vadsø Alkoholvare: Øl, rusbrus, vin og brennevin Omfang: Alminnelig Type virksomhet: Servering i overnattingsvirksomhet Skjenkeareal: Stuer og rom ca. 425 m2 ca. 50 sitteplasser Utendørsareal på plen Skjenketid: Mandager torsdager Øl, sterkøl, rusbrus og vin fra kl til kl 0100 Brennevin fra kl til kl Fredager og lørdager: Øl, sterkøl, rusbrus og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Side 14 av 16

15 Sak 0086/04 Søndager/helligdager Øl, sterkøl, rusbrus og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Skjenkestedets åpningstid: Mandager torsdager og søndager/helligdager til kl Fredager og lørdager til kl Vurdering: Sosialtjenesten uttaler i notat av følgende: Sosialtjenesten i Vadsø kommune fraråder å innvilge søker John Erik Hegge v/ Vadsø Apartment bevilling for skjenking av øl og rusbrus, vin og brennevin. Vadsø Apartments ligger midt i et boligfelt, og like ved Vadsø videregående skole. Videre er det rimelig å stille spørsmålstegn om de oppgitte skjenkearealene anses som egnet. Skjenkearealene oppgis i søknad å være stuer og soverom ute på plen uteareal. Politiet i Vadsø uttaler i brev av følgende: Politiet har ingen innvendinger mot at John Eirik Hegge gis bevilling som søkt. Skattefogden uttaler i brev av bl.a. følgende: Skattefogden har ingen bemerkninger til at bevilling gis. Rådmannen vil bemerke følgende: Bystyret har i møte med endringer i møte og bl.a. vedtatt følgende i bevillingspolitisk handlingsprogram for Vadsø kommune: C. Skjenking av alkohol - Skjenkesteder skal ikke lokaliseres i rene boligstrøk eller i nærheten av idrettsanlegg eller skoler. - Skjenkesteder bør heller ikke lokaliseres slik at det skaper trafikale eller ordensmessige problemer. - Det kan gis skjenkebevilling for øl og vin til utearealer. Slike utearealer skal ligge i nær tilknytning til lokale med tilsvarende bevilling. Rådmannen viser til ovennevnte vedtak i bevillingspolitisk handlingsprogram og tilrår at søknaden avslås. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 15 av 16

16 ORIENTERINGER AUGUST 2004 Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: Arkivsaksnr.: 04/01533 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0087/04 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Vedlegg: Bakgrunn: Vurdering: Svein Tore Dørmænen rådmann Side 16 av 16

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOREN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer