MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post) Referatsaker Ref. delegerte vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 23.06.04 (sendt pr. E-post) Referatsaker Ref. delegerte vedtak"

Transkript

1 VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 1130 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. SAKSLISTE Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post) Referatsaker Ref. delegerte vedtak Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/04 04/00720 BUDSJETTREGULERING /04 04/01108 STIFTELSEN VADSØ UTLEIEBOLIGER - DEKNING AV FORDRINGER 0083/04 04/01482 SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET 0084/04 04/01253 FASTSETTING AV GODTGJØRING TIL FORLIKSRÅDETS MEDLEMMER FASTSETTING AV FORLIKSRÅDETS MØTEDAGER 0085/04 00/02426 UTBEDRING OG UTNYTTELSE AV SKOLEANLEGG - PLANKOMITEENS MANDAT OG VEDTAKSMYNDIGHET 0086/04 04/01082 JOHN EIRIK HEGGE - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL OG "RUSBRUS", VIN OG BRENNEVIN

2 0087/04 04/01533 ORIENTERINGER AUGUST 2004 Vadsø, Hauk Johnsen ordfører

3 BUDSJETTREGULERING 2004 Saksbehandler: Lene Chr. Johansen Arkivkode: 153 Arkivsaksnr.: 04/00720 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/04 Administrasjonsutvalget /04 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø formannskap vedtar følgende endringer for budsjettet 2004: Økning foreldrebetaling SFO kr ,- Endring bemanningssammensetning SFO kr ,- Reduksjon stillinger: Sentral styring 50 % politisk sekretariat og 50 % sjåførstilling kr ,- Service- og informasjonsavdelingen - kinosjef 50 % kr ,- Vadsø bibliotek bibliotekfilialer Vestre-Jakobselv og Krampenes kr ,- Hjemmebaserte tjenester hjemmehjelp 100 % kr ,- Reduksjon Melkevarden skole kr ,- Reduksjon tilskudd til Kirkelig fellesråd og Vadsø Havnevesen kr ,- Ny modell for beregning av ressurser til skolene Reduksjon Sentrum skole kr ,- Reduksjon Fossen skole kr ,- Økning Melkevarden skole kr ,- Økning Vestre Jakobselv skole kr ,- Alle virksomheter reduksjon 2% kr ,- Totalsum kr. 4,818 mill. Vedlegg: Beregning av ressurser til skolene. Bakgrunn: I Vadsø bystyre av ble følgende vedtatt: Vadsø Bystyre vedtar å innregulere kr ,- for budsjettet Side 3 av 16

4 Sak 0081/04 Vadsø formannskap gis nødvendige fullmakter til å finne inndekning for kr. 4,8 mill gjennom tidligere utarbeidet tiltak presentert i styringsdokument for Vadsø bystyre er inneforstått med at tidligere oppdrag til formannskapet om kutt av stillinger ikke er gjennomført til fulle, men innarbeidet som videre utfordring i ovenstående vedtak. Vadsø formannskap tilrår ovenfor Vadsø Bystyre at en for kommende budsjettbehandlinger ikke viderefører prinsippet som innebærer vedtak av hjemler pr. virksomhet. For kommende budsjettbehandlinger bør iverksettes rene rammebudsjetteringer pr. virksomhet, som ikke er bundet opp i en vedtatt fordeling mellom lønnskostnader vs varer og tjenester. Vurdering: I følge vedtaket skal en finne inndekning for kr. 4,8 mill gjennom tidligere utarbeidet tiltak presentert i styringsdokument for Rådmann har valgt å foreslå to av tiltakene presentert i styringsdokumentet. Dette er tiltak som kan gjennomføres raskt samt at de har en økonomisk effekt som er langsiktig. I tillegg har rådmann valgt å tilrå avvikling av stillinger som ble behandlet i formannskapet sak nr. 51/04, men som ikke ble ferdigbehandlet. På lik linje som de ovennevnte tiltak er dette tiltak som en kan gjennomføre raskt samt at de har en økonomisk langsiktig effekt. Som følge av de store investeringsutfordringer som ligger foran oss, vil dette påvirke kommunens driftsbudsjetter. Rådmannen vil tilrå at disse prioriteringskonsekvensene vil komme ved budsjettbehandlingen for Innsparingsperioden for 2004 er kort og som følge av dette er det foreslått noen nye tiltak. Tiltakene er som presentert: Styringsdokument 2004 tiltak 6 økning av foreldrebetaling for SFO-tilbud Det foreslås å øke SFO avgiften fra kr ,- til kr ,- for en hel plass med virkning fra Tiltaket får ingen konsekvenser for kvaliteten på tilbudet, men betyr økte inntekter for kommunen. Inntektsøking for 2004 kr ,-. Helårsvirkning kr ,-. Styringsdokument tiltak 7 endring bemanningssammensetning SFO Konsekvenser for tiltaket er at det blir flere barn pr. voksen og det vil stille større krav til SFO s organisering av aktiviteter og omsorg. Besparelse for 2004 kr ,-. Helårsvirkning kr ,-. Sak nr. 51/04: o Sentral styring 50 % politisk sekretariat og 50 % sjåførstilling. Besparelse i 2004 kr ,- Helårsvirkning utgjør kr ,- o Service- og informasjonsavdelingen - kinosjef 50 %.Besparelse i 2004 kr ,-. Helårsvirkning utgjør kr ,-. Side 4 av 16

5 Sak 0081/04 o Vadsø bibliotek bibliotekfilialer Vestre-Jakobselv og Krampenes.Besparelse i 2004 kr ,-. Helårsvirkning kr ,-. o Hjemmebaserte tjenester hjemmehjelp 100 %.Besparelse i 2004 kr ,-. Helårsvirkning utgjør kr ,-. Samlet besparelse 2004 for avvikling av stillinger utgjør kr ,-. Helårsvirkning utgjør kr ,-. Nye tiltak: 1. Reduksjon Melkevarden skole Erfaringsmessig viser det seg at skolen disponerer sine midler godt og som følge av dette har skolen hatt et mindreforbruk de to siste årene i størrelsesorden kr ,- i 2002 og kr ,- i Rådmannen tilrår at skolens driftsbudsjett reduseres med kr ,-. 2. Reduksjon tilskudd til Kirkelig fellesråd og Vadsø Havnevesen Som følge av ny lov om momskompensasjon fra har Vadsø kommune fått rammetilskuddet redusert. Loven gjelder også for foretak slik som Kirkelig fellesråd og Vadsø Havnevesen. Ved beregning av momskompensasjon for første halvår 2004 utgjør merverdiavgiften for de to ovennevnte virksomheter hhv. kr ,- og kr ,-. Dette er en merinntekt for virksomhetene i tillegg til det tilskuddet de er tildelt fra Vadsø kommune Som følge av dette vil rådmann tilrå at tilskuddet til Kirkelig fellesråd og Vadsø Havnevesen reduseres med kr ,- pr. virksomhet, til sammen kr ,-. Overføringssummen til disse virksomhetene forblir dermed som forutsatt i bystyrets vedtak. 3. Ny modell for beregning av ressurser til skolene Som ledd i budsjettreguleringen foreslås det innført en ny modell for beregning av tilleggsressurser til skolene. Med tilleggsressurser menes timer til deling av fag, gruppestyrking og spesialundervisning. Fram til nå har disse ressursene vært basert på erfaringstall fra skolene. Hensikten er å kunne beregne bruk av ressurser ut fra prinsipper som ivaretar både klassetrinnsbehov for tilrettelegging og styrking, den enkelte elevs behov og tar hensyn til skolenes størrelse. Tiltaket ble presentert i budsjett for 2002, men ble da ikke realitetsbehandlet. Modellen baseres på følgende beregning: For hver 28./30. elev gis det et tilegg på 5 timer pr.uke (klassebegrepet er falt bort, derfor brukes elevtall). Disse timer går til deling av fag og ev. styrking etter behov. Hver elev på barnetrinn utløser 0,2 timer i uken og hver elev på ungdomstrinn utløser 0,5 timer i uken. Denne potten brukes til styrking og spesialundervisning etter enkeltvedtak som skolene gjør. Erfaringsmessig vil elever på ungdomstrinnet ha større behov for tilrettelegging med ekstra ressurser enn elever på barnetrinnet. Konverteringsressursen ligger innenfor statlig avtaleverk og skal gis til lærere med ekstra byrdefull opplæring amt fordeles lokalt på hver skole i henhold til medbestemmelsesavtalen. Det avsettes 50 timer i uken som en kommunal pott til opplæring for elever med særskilt tunge behov for spesialundervisning som ikke kan dekkes av skolens ressurser. Disse tildeles etter søknad. Den kommunale potten trer ikke i kraft før i Side 5 av 16

6 Sak 0081/04 Modellen innebærer en reduksjon i årstimeforbruk på ca 2 stillinger i forhold til dagens ressursforbruk. For 2004 vil omleggingen bety en reduksjon på kr ,-. Fordi modellen fører til at noen skoler må redusere sin ressursbruk, mens noen får økning i ressurstilfang, vil reduksjonen i 2004 fordeles slik på de fire skolene ut fra modellen: Sentrum skole reduseres med ,- Fossen skole reduseres med ,- Melkevarden skole økes med ,- Vestre Jakobselv skole økes med ,- 4. Alle virksomheter % - vis reduksjon For å kunne klare innsparingen på kr. 4,8 mill i budsjettet for 2004, innenfor den korte tidsrammen som gjenstår, tilrår rådmann at alle virksomhetene reduserer netto driftsutgifter med 2 %. Dette utgjør kr for Dette er et tiltak som økonomisk har en kortsiktig effekt. Det er både lite pedagogisk og økonomisk riktig å foreslå et slikt tiltak, men det vil være like lite riktig at virksomhetene eventuelt skal rammes av at tilfeldige vakante stillinger dras inn. Av tidligere har en i år også redusert virksomhetenes rammer, dog med 2.5 0/000, tilsvarende Samlet gir dette sådan en reduksjon i virksomhetenes ramme på 2.25 % inneværende år. Eksempelvis betyr dette at for en 4-avdelingsbarnehage har budsjettrammen for 2004 blitt redusert med kr ,-. fra opprinnelig vedtak. Likeledes er budsjettrammen for en 1-4 skole redusert med omlag ,- for Svein Tore Dørmænen rådmann Side 6 av 16

7 STIFTELSEN VADSØ UTLEIEBOLIGER - DEKNING AV FORDRINGER Saksbehandler: Lene Chr. Johansen Arkivkode: 037 Arkivsaksnr.: 04/01108 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0082/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre dekker utgiftene til Stiftelsen Vadsø utleieboliger med kr ,50 i forbindelse med oppussing av 9 leiligheter på grunn av hærverk. Vadsø bystyre dekker ikke utgifter i forbindelse med vakante boliger hos Stiftelsen Vadsø utleieboliger for 2003 med til sammen kr ,-. Utgifter knyttet til vakante leiligheter er utgifter som Stiftelsen Vadsø utleieboliger selv må ta høyde for. Beløpet dekkes gjennom disposisjonsfond. Vedlegg: Søknad av om dekning av fordringer fra Stiftelsen Vadsø utleieboliger. Årsregnskap for Bakgrunn: Vadsø bystyre gjorde den følgende vedtak i sak 0004/02: Vadsø bystyre bevilger et eventuelt årlig tilskudd til stiftelsen, dette for å dekke husleierestanser, og utgifter til reparasjon og oppussing p.g.a. hærverk. Dette omfatter boliger som Vadsø kommune disponerer. Tilskuddet baseres på søknad etter framlagt regnskapsresultat og årsregnskap. Vadsø bystyre gjorde den følgende vedtak i sak 0052/03 Vadsø bystyre dekker utgiftene til stiftelsen Vadsø utleieboliger med kr ,- i forbindelse med oppussing av 3 leiligheter på grunn av hærverk. Vadsø bystyre dekker ikke utgifter i forbindelse med vakante boliger hos stiftelsen Vadsø utleieboliger for 2001 / 2002 med til sammen kr ,-. Utgifter knyttet til vakante leiligheter er utgifter som stiftelsen Vadsø utleieboliger selv må ta høyde for. Utgiftsdekning på kr ,- dekkes over eiendomsfondet. På fondet er det før eventuell bevilling ca. kr ,-. Side 7 av 16

8 Sak 0082/04 Stiftelsen Vadsø utleieboliger har i søknad av bedt om dekning av følgende utgifter: Oppussing ved hærverk på 9 leiligheter kr ,50 Vakanser for ,- Totalt kr ,50 Vedlagt søknaden følger årsregnskap for 2003, oversikt over vakante leiligheter 2003 samt kopi av fakturaer vedrørende hærverk på leiligheter. Vurdering: Rådmannen finner det rimelig at kommunen tar ansvar for det hærverk som er gjort i stiftelsens boliger, dette da stiftelsen er forpliktet til å tilby bolig også til sosialklienter som vi vet har et annet adferdsmønster enn man tradisjonelt forventer av leietagere. Det er et problem som vi har slitt med i mange år at noen få leietagere gjør hærverk i sin leilighet, det forutsettes at stiftelsen så langt det er mulig stiller de aktuelle leietagerne til ansvar for sine handlinger. Der det av ulike grunner ikke er mulig med forføyning overfor den enkelte leietaker synes det rimelig at kommunen går inn og dekker utgifter i forbindelse med hærverk, i motsatt fall ville dette vært en utgift som indirekte måtte dekkes av de øvrige beboere i stiftelsens leiligheter. Når det gjelder betaling av husleie i vakante leiligheter vil rådmann ikke tilrå en dekning av husleie i den tid boligene har vært vakant. Stiftelsen administrerer mange boenheter og det må derfor tas høyde for at det til enhver tid er en del vakante leiligheter hos stiftelsen. Det må være i stiftelsens interesse å redusere omfang av vakante leiligheter i tid og omfang mest mulig. Rådmannen foreslår at stiftelsen ikke får dekket utgiftene til vakanser for år 2003, men at bystyret går inn og dekker utgiftene i forbindelse med oppussing av 9 leiligheter på grunn av hærverk med til sammen kr ,50. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 8 av 16

9 SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET Saksbehandler: Jan Wengen Arkivkode: FON Karlsen Sten - Walter Arkivsaksnr.: 04/01482 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0033/04 Næringsstyret /04 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Stein -Walter Karlsen innvilges 45 % investeringsstøtte, oppad begrenset til kr ,-. Beløpet dekkes over kommunens utviklingsfond/disposisjonskonto. Vedlegg: Søknad av med forretningsplan. Bakgrunn: Stein-Walter Karlsen har arbeidet på Hansens takstolfabrikk. Denne fabrikken er nå nedlagt, men i løpet av den perioden han arbeidet der, så han at der var et marked for slike produkter. Han ønsker nå å starte opp en ny fabrikk for produksjon av takstoler. Han har tidligere fått innvilget kr ,- over næringsfondet for å få utarbeidet en forretningsplan samt å vurdere om der er grunnlag for å etablere en slik bedrift. Etter at dette arbeidet nå er sluttført har han kommet til at han vil starte opp. Han har og søkt om støtte via kommunens næringsfond til markedsføringstiltak og rådmannen har innstilt på at han får opptil kr ,- til dette arbeidet. Han søker nå om kr ,- fra utviklingsfondet til graving og grunnarbeider samt interntransport. Til øvrige investeringer søker han om støtte fra Innovasjon Norge, totalt kr ,-. Vurdering: Nærmeste takstolfabrikk er i Alta. For kunder i Øst-Finnmark medfører det ekstra kostnader å få fraktet takstolene hit. Bedriften plassert i Vadsø vil dermed ha et konkurransefortrinn som gjør at det bør være mulig å drive med overskudd. Karlsen har fagbrev som tømrer og har også praksis fra en takstolfabrikk. Han har de nødvendige kunnskaper for å kunne drive en slik fabrikk. I Vadsø kommune har vi få produksjonsbedrifter og denne type arbeidsplasser er derfor svært viktig. Bedriften vil bli en viktig samarbeidspartner for Byggtorget og andre byggentreprenører i Øst-Finnmark. Ved at disse får nærhet til en takstolfabrikk, vil også deres konkurransesituasjon bedres. Side 9 av 16

10 Sak 0083/04 Gjennom kommunens næringsfond kan der kun gis kr ,- til en enkeltbedrift over de siste 5 år. Denne rammen er oppbrukt, og derfor søker Karlsen om støtte over utviklingsfondet. I 2003 ble kommunens utviklingsfond nyttet 3 ganger til denne type støtte, og støtte ble gitt med inntil 45 %. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 10 av 16

11 FASTSETTING AV GODTGJØRING TIL FORLIKSRÅDETS MEDLEMMER FASTSETTING AV FORLIKSRÅDETS MØTEDAGER Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: Arkivsaksnr.: 04/01253 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0084/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Møtegodtgjørelse Bystyret vedtar i medhold av domstollovens 27 følgende satser for godtgjøring til forliksrådets medlemmer: Leder i forliksrådet utbetales en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 4% av ordførerens godtgjøring. Godtgjørelsen avrundes til nærmeste femhundrekroner (kr. 500,-). Medlemmer av forliksrådet får en godtgjørelse tilsvarende 1,3 0/00 av ordførerens godtgjørelse avrundet til nærmeste femtikroner (kr. 50,-) Møtedager Bystyret vedtar i medhold av domstollovens 28 følgende møtedager for forliksrådet: 2. mandag i måneden. Dessuten kan forliksrådets formann sette møte til andre tider når det er påkrevet. Bakgrunn: Fastsetting av møtegodtgjørelse I lov om domstolene 27 står det bl.a.: Arbeids- skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer fastsettes av bystyret. Fastsetting av møtedager I lov om domstolene 28 står det: Forliksrådet skal ha faste møtedager, i regelen minst en hver måned. Tid og sted fastsetter kommunestyret med godkjennelse av fylkesmannen. Dessuten kan forliksrådets formann sette møte til andre tider og på andre steder når det er påkrevet. Forliksrådet kan undlate å holde på en fast møtedag, når ingen sak er innkommet så tidlig at det kan berammes til den faste møtedag, og forliksrådet heller ikke har mottatt melding om at partene i en sak vil møte uten innkallelse. Forliksrådet kan også unnlate å møte i rettsferiene. Side 11 av 16

12 Sak 0084/04 Tid og sted for de faste møter og for mottakelse av klager skal formannen kunngjøre i tide overensstemmelse med forskrifter som Kongen gir. Vurdering: Fastsetting av møtegodtgjørelse: Forliksrådet behandlet i 2003 ca 300 saker og det samme i år Før saker behandles i forliksrådet må klageren innbetale et rettsgebyr som for tiden utgjør kr. 740,-. Gebyret dekker 25% lønn til forliksrådets sekretær, møtegodtgjørelse til medlemmene, kontorrekvisista, porto, kurs og opplæring. Forliksrådets medlemmer har fått utbetalt møtegodtgjørelse pr. sak. Lederen har fått kr. 60,- pr. sak og medlemmene kr. 30,- pr. sak. Ved undersøkelse hos andre kommuner er det forskjellige satser som utbetales til forliksrådets medlemmer bl.a.: - Hammerfest behandler ca 600 saker i året. Formann får utbetalt kr. 1300,- pr. møte og medlemmer kr. 525,- pr. møte. - Kautokeino saker i året. Leder og medlemmer får 111,- pr. sak for meklingssaker og kr. 59,- for vanlige uteblivelsesdommer. I tillegg får leder årsgodtgjørelse lik de andre lederne i komiteene. - Porsanger saker i året. Leder får utbetalt kr ,- i året. Medlemmer får kr. 625,- pr. møte. - Alta 1100 saker i året. Alle får kr. 500,- pr. møte I tillegg får leder kr ,- pr. år i ledergodtgjøring. - Nordkapp Leder og medlemmer får kr. 100,- pr. møte. I tillegg får leder kr. 50,- pr. sak. - Vardø Leder får kr. 240,- pr. sak og medlemmer kr. 35,- pr. sak - Nesseby leder får kr. 90,- pr. sak og medlemmer kr. 60,- pr. sak - Berlevåg betaler kr. 120,- møte. - Tana ca 300 saker i året. Leder får kr. 90,- pr. sak og medlemmer kr. 60,- Rådmannen vil tilrå at leder i forliksrådet gis samme godtgjørelse som lederne i bystyrekomiteene og at medlemmene i forliksrådet gis samme godtgjørelse som bystyrets medlemmer/bystyrekomiteens medlemmer Fastsetting av møtedager: Forliksrådet avholder pr. i dag møte en gang i måneden med møtedag 2. mandag i måneden. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 12 av 16

13 UTBEDRING OG UTNYTTELSE AV SKOLEANLEGG - PLANKOMITEENS MANDAT OG VEDTAKSMYNDIGHET Saksbehandler: Ulf Are Holsbø Arkivkode: A2 &34 Arkivsaksnr.: 00/02426 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0085/04 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Plankomiteen for utbygging av grunnskolene i Vadsø har følgende mandat og vedtaksmyndighet: 1. Plankomiteen skal være styringsgruppe for administrasjonens arbeid, og fungere som bindeledd mellom bystyret og rådmannen i henhold til vedtatt utbyggingsprogram. Rådmannen rapporterer til plankomiteen. 2. Komiteen skal legge fram for bystyret innstilling til vedtak i de saker rådmannen legger fram for komiteen, og hvor komiteen ikke er gitt fullmakt fra bystyret. Plankomiteen innstiller direkte til bystyret. 3. Plankomiteen kan på eget initiativ anmode rådmannen å utrede spørsmål komiteen finner vesentlig. 4. Plankomiteen organiserer og konfererer med de høringsinstanser komiteen finner nødvendig/ønskelig. Bakgrunn: Bystyret vedtok i møte 10/6-04, sak 57/04, å bygge ut grunnskolene i Vadsø i en kontinuerlig prosess i perioden Bystyret vedtok å etablere en politisk sammensatt plankomite for overordnet styring av prosessen, og at formannskapet kan delegere vedtaksmyndighet i enkeltsaker til plankomiteen. Rådmannen fremmer med dette forslag til plankomiteens mandat og vedtaksmyndighet. Vurdering: Rådmannens forslag framgår av innstillingen, uten ytterligere redegjørelser. Forslaget bygger på mandatet som referansegruppa i omsorgsboligprosjektet har hatt, som har fungert godt, og på tidligere vedtak om organiseringen av skoleprosjektet (bystyresak 41/03). Rådmannen foreslår imidlertid i tillegg at plankomiteen kan innstille direkte til bystyret. Det ansees hensiktsmessig både for å gi plankomiteen nødvendig autoritet, og for å sikre en effektiv prosess. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 13 av 16

14 JOHN EIRIK HEGGE - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL OG "RUSBRUS", VIN OG BRENNEVIN Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: U63 Arkivsaksnr.: 04/01082 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0086/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret vedtar å avslå søknaden fra John Eirik Hegge om bevilling for skjenking av øl og rusbrus, vin og brennevin i Tibergveien 3, Vadsø. Begrunnelse: Bystyret har i bevillingspolitisk handlingsprogram vedtatt at skjenkesteder ikke skal lokaliseres i rene boligstrøk eller i nærheten av idrettsanlegg eller skoler. Bakgrunn: Den søker John Eirik Hegge om bevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin i Tibergveien 3, Vadsø. Som styrer for bevillingen søkes godkjent John Eirik Hegge, med Ann-Cathrin Hegge som stedfortreder. I søknaden framkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra vedtaksdato og fram til Bevillingshaver: John Eirik Hegge Daglig leder: Styrer: John Eirik Hegge, født Stedfortreder: Ann-Cathrin Hegge, født Skjenkested: Vadsø Apartment, Tibergveien 3, Vadsø Alkoholvare: Øl, rusbrus, vin og brennevin Omfang: Alminnelig Type virksomhet: Servering i overnattingsvirksomhet Skjenkeareal: Stuer og rom ca. 425 m2 ca. 50 sitteplasser Utendørsareal på plen Skjenketid: Mandager torsdager Øl, sterkøl, rusbrus og vin fra kl til kl 0100 Brennevin fra kl til kl Fredager og lørdager: Øl, sterkøl, rusbrus og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Side 14 av 16

15 Sak 0086/04 Søndager/helligdager Øl, sterkøl, rusbrus og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Skjenkestedets åpningstid: Mandager torsdager og søndager/helligdager til kl Fredager og lørdager til kl Vurdering: Sosialtjenesten uttaler i notat av følgende: Sosialtjenesten i Vadsø kommune fraråder å innvilge søker John Erik Hegge v/ Vadsø Apartment bevilling for skjenking av øl og rusbrus, vin og brennevin. Vadsø Apartments ligger midt i et boligfelt, og like ved Vadsø videregående skole. Videre er det rimelig å stille spørsmålstegn om de oppgitte skjenkearealene anses som egnet. Skjenkearealene oppgis i søknad å være stuer og soverom ute på plen uteareal. Politiet i Vadsø uttaler i brev av følgende: Politiet har ingen innvendinger mot at John Eirik Hegge gis bevilling som søkt. Skattefogden uttaler i brev av bl.a. følgende: Skattefogden har ingen bemerkninger til at bevilling gis. Rådmannen vil bemerke følgende: Bystyret har i møte med endringer i møte og bl.a. vedtatt følgende i bevillingspolitisk handlingsprogram for Vadsø kommune: C. Skjenking av alkohol - Skjenkesteder skal ikke lokaliseres i rene boligstrøk eller i nærheten av idrettsanlegg eller skoler. - Skjenkesteder bør heller ikke lokaliseres slik at det skaper trafikale eller ordensmessige problemer. - Det kan gis skjenkebevilling for øl og vin til utearealer. Slike utearealer skal ligge i nær tilknytning til lokale med tilsvarende bevilling. Rådmannen viser til ovennevnte vedtak i bevillingspolitisk handlingsprogram og tilrår at søknaden avslås. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 15 av 16

16 ORIENTERINGER AUGUST 2004 Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: Arkivsaksnr.: 04/01533 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0087/04 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Vedlegg: Bakgrunn: Vurdering: Svein Tore Dørmænen rådmann Side 16 av 16

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 12.08.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1320 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 21.10.2004 Klokkeslett: kl.12.30 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE VALGSTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.05.2005 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Godkjenning av protokoller møte 24.05. og 07.06.2007 (sendt pr. E-post 20.06.07) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Godkjenning av protokoller møte 24.05. og 07.06.2007 (sendt pr. E-post 20.06.07) Referatsaker Ref. Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen 16.08.2007 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØRER Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 29.04.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AO

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 99/08 08/688 BODEN AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 99/08 08/688 BODEN AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.06.2008 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 02.05.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04) VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen 04.11.2004 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 16.03.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1315 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det kan bli avviklet formannskapsmøte, under en pause i bystyremøte.

MØTEINNKALLING. Det kan bli avviklet formannskapsmøte, under en pause i bystyremøte. Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 28.08.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.05.2007 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 06.03.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Johnny Stenersen AP, leder Magne Medlie KrF Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.06.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1105 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Plankomite skoleanlegg Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 01.12.2005 Fra kl. 1200 Til kl. 1405 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 26.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 13/412 KOMMUNAL EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 13/412 KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.04.2015 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.07.2014 kl. 14.00 Møtedato: 10.07.2014 Klokkeslett: Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen,

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag)

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.10.2009 Tid: 09.30 (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK OM MIDLERTIDIG LØSNING PÅ BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER

OPPFØLGING AV VEDTAK OM MIDLERTIDIG LØSNING PÅ BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.09.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Blåheia, Rissa Rådhus Dato: Tid: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Blåheia, Rissa Rådhus Dato: Tid: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Blåheia, Rissa Rådhus Dato: 24.11.2016 Tid: 09:00-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Leder RI-HØ Liv Darell Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Notat datert 21.05.2008 til formannskapet vedr. Endringer i serveringsloven

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Notat datert 21.05.2008 til formannskapet vedr. Endringer i serveringsloven Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.06.2008 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.04.2009 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2012 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.02.2016 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 17/16 Sak 18/16 Sak 19/16 FASTSETTING AV GODTGJØRELSE FOR GAUSDAL

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 25.01.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/60 FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2011 2/11 10/890

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.01.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK Klagenemnda MØTEINNKALLING Utvalg: Klagenemnda Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.04.2008 Klokkeslett: 1200 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.08.2016 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad

Detaljer

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.06.2009 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2009 Tid: kl. 13.00 16.29 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den Ref. saker og delegerte vedtak.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den Ref. saker og delegerte vedtak. Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 27.09.2012 Klokkeslett: kl.09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Fra kl. 1020 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0025/04 02/02067 PROSJEKT MOT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0025/04 02/02067 PROSJEKT MOT VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.12.30 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 08.03.2012 Fra: kl. 09:30 Til: kl. 11:15 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoller fra møtene 19.06., 24.07. og 11.08.2008. Referatsaker Ref. delegerte vedtak

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoller fra møtene 19.06., 24.07. og 11.08.2008. Referatsaker Ref. delegerte vedtak MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.08.2008 Klokkeslett: 1100 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

VADSØ SKIKLUBB- PARTNERSKAPSAVTALE

VADSØ SKIKLUBB- PARTNERSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 12.03.2009 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Loftet, Selva Møtedato: 17.03.2010 Tid: kl. 13.00 15.43 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhusgata 5 Møtedato: 20.09.2011 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller bodil.johansen.kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.06.2005 Tid: kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise S. Martinsen Mari Morønning Borgar

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 04.12.2008 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:05

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:05 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: 16:30 Slutt: 19:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer