Virkemiddel i fornyelsesarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkemiddel i fornyelsesarbeidet"

Transkript

1

2 Frrd Denne veilederen gir nen råd m interkmmunalt IKT-samarbeid, bl.a. basert på de mange erfaringene med IKT-samarbeid innenfr rammen av Frskningsrådets Høykm-prgram. Veilederen er blitt til etter et initiativ fra KS g Frnyings- g administrasjnsdepartementet. Den er utarbeidet av Gjermund Lanestedt fra knsulentselskapet Scandpwer IT Osl AS, g de vurderinger g anbefalinger sm gis er frfatterens egne. Fr Regjeringens arbeid med frnying i ffentlig sektr er IKT et viktig virkemiddel. Sm hvedansvarlig fr mange av de publikumsnære tjenestene, vil kmmunene ha en helt sentral rlle i arbeidet med digitalisering g brukerrientering av ffentlige tjenester. Effektive g rbuste kmmunale IKT-funksjner blir således et svært viktig felles anliggende i kunnskapssamfunnet. IKT-samarbeid mellm kmmuner er et middel fr å ppnå rbuste g kstnadseffektive IKT-funksjner, g en framtidsrettet tjenesteprduksjn. Fr KS er utviklingen av den digitale kmmune trukket pp sm satsingsmråde gjennm ekmmune 2009 det digitale spranget. KS har høye ambisjner fr nrsk kmmunesektr. Det er ikke nen grunn til at vi ikke skal være blant de fremste i verden til å løse våre ppgaver med hjelp av IKT. Men dette er en klar utfrdring især fr mange mindre kmmuner. Fr å møte de stadig større kravene til prfesjnell IT-drift g det vksende antallet digitale tjenester sm kmmunen må ta ansvar fr, vil ulike frmer fr interkmmunalt g reginalt samarbeid være en viktig strategi. Det er vårt håp at denne veilederen kan bidra til at kmmunene finner fram til de erfaringer sm er vunnet når det gjelder interkmmunalt IKTsamarbeid. Heidi Grande Røys Frnyingsminister Halvdan Skard Leder, KS - 1 -

3 Virkemiddel i frnyelsesarbeidet Kmmunene har tradisjn fr samarbeid m ppgaver. Tre av fire kmmuner deltar i interkmmunale reginråd, hvr det samarbeides m enkeltsaker, felles reginalplitiske interesser eller kmmunale kjerneppgaver. De ønsker å få til ne sammen; kstnadseffektivitet, reginal næringsplitikk eller bedre tjenestekvalitet. Kmmunenes vanligste mtiver fr IKT-samarbeid er: Direkte øknmiske besparelser av samrdning g strdrift Bedre evne til å ppfylle lvpålagte krav IKT-samrdning gir nye muligheter innen tjenestemrådene Enklere rekruttering av IT-persnell til et større IT-driftsmiljø Kmmunene trenger rbuste IKT-tjenester. Effektivitetskravene innen pleie g msrg, helse g ssial g teknisk sektr frdrer mer IKT. De IT-ansatte må tilby prfesjnelle tjenester etter hvert sm teknlgien blir mer frretningskritisk g brukernes frventninger vkser. Døgnåpen tilgang til innhldsrike prtaltjenester krever sikker infrastruktur g rbuste IT-løsninger. Særlig fr små kmmuner kan dette være vanskelig å innfri. Samarbeid mellm kmmuner gir prfesjnalitet, leveringsevne g strdriftsfrdeler. IKT-samarbeid fører fte til en samrdning sm muliggjør interkmmunalt tjenestesamarbeid på mråder sm legevakttjeneste, barneverntjenester eller plan- g kartfunksjner. Derfr handler IKT-samarbeid ikke bare m intern effektivisering g prsessfrbedring med teknlgi. Det handler vel så mye m å innfri de frventninger lkalt næringsliv g innbyggere har til at kmmunen utnytter mulighetene IKT gir. IKT-samarbeid blir på denne måten et sentralt virkemiddel i frnyelsesarbeidet. Hva samarbeides det m? Ofte samarbeides det m enkle ting, slik sm kmpetansedeling g innkjøp. Eller det utveksles enkle tjenester mellm partene - f eks drift av et lønns- g persnalsystem. Selv på slike avgrensede mråder kan det ppnås besparelser. De stre - 2 -

4 gevinstene av samarbeidet kmmer imidlertid først når kmmunene evner å bruke IKT til å effektivisere selve tjenesteprduksjnen g til bedre å utnytte deltakerkmmunenes samlede kmpetanseressurser. Etablering eller utbygging av bredbåndsinfrastruktur er et vanlig samarbeidsmråde fr kmmunene. Infrastruktur kster, g gegrafisk samrdning reduserer gravekstnader g øvrige investeringer pr tilknyttet enhet. Det finnes mange små kmmunale bredbåndssamarbeid, f.eks. samarbeidet mellm Akershuskmmunene Fet, Rælingen g Enebakk. I andre enden av skalaen er Bredbåndsfylket Trms en satsing sm mfatter alle kmmuner i fylket. Det starter fte sm et samarbeid m infrastruktur, men utvikles ver tid til felles nettvervåking, internettaksess, sikkerhet, servere g prgramvareplattfrm, fagsystemer, lisenser, prtaltjenester, pplæring g brukerstøtte. Enkeltkmmunenes ITstrategier samrdnes, g det praktiske samarbeidet frankres i felles IKT-planer. Samarbeidsmråder Nen samarbeid har kmmet langt på å utnytte ny kmmunikasjnsinfrastruktur ikke bare til felles IT-drift, men gså felles tjenesteprtaler, sak/arkiv-systemer, eller samarbeid m plang byggesaksbehandling. Ofte er ønsket m økt tjenestesamarbeid selve driveren fr samarbeidet. Andre ganger kmmer infrastruktursamarbeidet først, g så ser man etter hvert muligheten fr mer mfattende tjenestesamarbeid

5 Hva er gevinstene? Reduserte kstnader fr kmmunikasjn g internettaksess Større innkjøpsvlumer gir rimeligere utstyr g prgramvare Reduserte løpende drifts- g vedlikehldskstnader Mer prfesjnalitet, bedre driftskvalitet g stabilitet Felles avtaler reduserer kstnader fr eksterne tjenester Mulighet fr å tilby utvidete driftstjenester utenfr arbeidstid Mindre kmpleksitet; mer effektiv bruk av ITpersnellressurser Bedre utnyttelse av eksisterende IT-faglig kmpetanse Enklere å imøtekmme behv fr spesielt krevende ITsystemer Større IT-miljø - enklere å rekruttere kvalifiserte medarbeidere IT-driftsppgavene frmaliseres g dkumenteres, slik at de senere lettere kan vurderes å utsurces Muligheter fr arbeidsdeling g spesialisering på ulike tjenestemråder (lønn, regnskap, skatt sv) gir effektivitet g muliggjør mpriritering g frigjøring av ressurser Bedre g flere digitale tjenester til innbyggere g næringsliv Samarbeidstrappa Gevinstptensialet er større j tettere g mer mfattende samarbeidet er, j mer samarbeidet dreier seg m kjerneppgaver, g j flere kmmuner sm deltar.

6 Samrdning kan gså kste i hvert fall i starten. Nye systemer tar tid å implementere, mens gamle løsninger frtsatt må driftes. Investeringer må avskrives raskere enn planlagt, g IT-medarbeiderne må tilegne seg ny kmpetanse. Infrastrukturen må kanskje ppgraderes. Tilnærminger g ambisjnsnivå De fleste IKT-samarbeid er ufrmelle g løse men det finnes gså eksempler på sterkt frmaliserte samarbeid. Mange kmmuner samarbeider i det små g nen deltar i mfattende, reginale samarbeid. Ambisjnsnivå g innretning varierer. Det finnes ikke ne rett g galt - utgangspunktet må være de utfrdringer deltakerkmmunene g reginen pplever. Det må gså være samsvar mellm ambisjnsnivå, gjennmføringsevne g tilnærmingsmåte. Ovenfra-g-ned-tilnærmingen tar utgangspunkt i reginens behv g legger pp til at det skal samarbeides m kstnadseffektiv tjenesteprduksjn g bedre tjenestekvalitet innen kjernemrådene. Hvedfkus er å utvikle reginen næringsplitisk, bsetningsmessig g ssialt. IKT-strategiene g -løsningene må nødvendigvis samrdnes fr å understøtte dette

7 Nedenfra-g-pp-tilnærmingen kan ta utgangspunkt i samarbeid m felles infrastruktur - sm eksempelvis muliggjør felles telefniløsninger g reduserte telekstnader. Eller i å utnytte hverandres kmpetanse på spesielle mråder. Det kan kanskje mfatte felles innkjøp eller andre tiltak fr å pptre kmmersielt samlet g slik ppnå strdriftsfrdeler. Deltakerne ønsker lavere kstnader, men uten å miste valgfriheten mht hvrdan IKT utnyttes på ulike tjenestemråder. Hvedanliggendet er enklere g mer kstnadseffektive driftsfunksjner. Så lenge samarbeidet reduserer kstnader fr alle parter, er det tilstrekkelig gevinst. Full integrasjn på ett mråde kan være en tredje tilnærming sm en demnstratr. Ved å prøve ut tett samarbeid på ett definert tjenestemråde g samrdne IT-løsningene sm understøtter dette, kan en prøve ut samarbeidet, identifisere fallgruver g løse praktiske prblemer før en går videre. Samarbeidet kan berøre både IKT-drift, ansvaret fr fagsystemer, nye rutiner g arbeidsmåter, g effektiv utnyttelse av de samlede kmpetanseressurser på mrådet. Frutsetningene hva må til fr å lykkes? Vinn-vinn. Samarbeid er ikke ne peng i seg selv. Det må være en vinn-vinn situasjn, ikke slik at nen vinner på bekstning av de øvrige. Det bør være åpenbare gevinstmuligheter fr alle invlverte. Også på krt sikt. Vilje til samarbeid. Kjepphester må settes på stallen. Deltakerne må enes m en visjn sm knstituerer samarbeidet, g sm sikrer at mtkrefter g utfrdringer sm før eller siden dukker pp, vervinnes. Dette frdrer at alle frstår hva samarbeidet vil innebære, g at samarbeidsidéen settes høyere enn lkale hensyn g ønsker. Enighet m ambisjnsnivå. Det må være avklart hvr mfattende g frpliktende samarbeidet skal være. Fra det helt enkle ufrmelle nettverk g samarbeid m enkelte støttefunksjner, til det kmpliserte g krevende - langsiktig samarbeid m det meste

8 Alle må vite hva det dreier seg m. Samarbeidet må frankres hs alle deltakerne g dypt i rganisasjnene. De sm i praksis blir berørt av samarbeidet, må vite hva det hele dreier seg m, g se frdelene. Det må skapes en interkmmunal eller reginal identitet. Planmessighet g gjennmføringskraft. Et mfattende samarbeid må ha en planmessig gjennmføring. Det må brukes tid på mbilisering g planlegging, g ledelsen må vise engasjement. Rllene til de invlverte må være avklarte. Reginrådet kan brukes sm krdinatr g prsessleder. Frarbeidet kan ta pp til et halvt år eller mer mens gjennmføringen fte går ver flere år. Samarbeidsprsessen Frfase Frprsjekt Gjennmføringsfase Driftsfase Frankre idéen. Avdekk behv, gevinster, muligheter g begrensninger på verrdnet nivå. Identifiser eksisterende samarbeid g mulige samarbeidsparters mtivasjn g utgangspunkt. Vurder eksisterende infrastruktur. Resultatet av fasen er beslutningsgrunnlag fr prinsippvedtak m å utrede samarbeid. Utred muligheter, gi anbefalinger. Kartlegg nåsituasjn. Avklar ambisjnsnivå g kst/nytte. Vurder aktuelle samarbeidsfrmer g rganisatrisk verbygg. Avklar frventninger. Avklar rammebetingelser g viktige hensyn, ulike regelverk, frhldet til Datatilsynet m.v. Frankre planer hs berørte enheter g ansatte. Beskriv leveranser. Fasens resultat er beslutningsunderlag fr vedtak m et gjennmføringsprsjekt. Etabler prsjektrganisasjn. Detaljer planverk. Avklar fullmakter, føringer, beskrankninger. Ferdigstill strategier g retningslinjer fr samarbeidet. Avklar juridisk frm, styring, øknmi, lkalisering. Inngå nødvendige avtaler. Intrduser pris- g betalingsmekanismer. Eventuelt innfase IT-ansatte i ny virksmhet. Ny rganisasjn på plass. Tilpass virksmhetene til nye rller ( bestiller g utfører ). Identifiser besparelser/ gevinster. Gevinstrealisering. Regelmessig evaluering, vurdering av mulig videreutvikling

9 En ryddig prsess er blant de viktigste garantiene fr et gdt resultat. Et begrenset samarbeid mellm små kmmuner kan ha mindre behv fr fasedeling. Selv m eksempelvis frfase g frprsjekt slås sammen, må beslutningene likevel tas i frnuftige steg g på riktig nivå. Alle faser må frankres i de respektive kmmuner g hs berørte parter. Selve arbeidet kan rganiseres til et reginråd, eller til en prsjektrganisasjn ppnevnt av kmmunene, f eks med innleid bistand. Oppgaven er å utrede muligheter g løsninger, sørge fr frankring g nødvendige plitiske g administrative vedtak i berørte kmmuner, g føre samarbeidet fram til realisering. Mandatet fr utredningsarbeidet må frankres plitisk i samtlige kmmuner, dersm det planlegges et mfattende samarbeid. Frslag til mdeller g løsninger må frelegges de samme plitiske rganer fr vedtak m gjennmføring. Dette kan eksempelvis mfatte vedtak m selskapsavtale, vedtak m å verføre ppgaver (g nåværende tilsatte) til nytt selskap, g etablering av et interimstyre sm sørger fr å få ny rganisasjn på plass. Hvrdan rganisere samarbeidet? Utgangspunktet fr et samarbeid er at det er lurere å gjøre ting sammen enn hver fr seg. Ufrmelle nettverk mellm kmmunene innebærer et lavt frpliktelsesnivå, g vil pphøre straks de ikke er interessante - uten at det medfører vesentlige prblem eller tap fr nen. Mer mfattende g permanente samarbeid krever mer frutsigbare g frpliktende strukturer. IKTfunksjnene må da rganiseres innenfr et juridisk rammeverk sm sikrer partsinteressene g gir nødvendig øknmisk g styringsmessig ryddighet. Mange kmmuner samarbeider m enkelt-støttefunksjner, med enkle avtaler mellm partene g uten at samarbeidet får nen rganisatriske knsekvenser. Mer mfattende samarbeid kan dreie seg m kjerneppgaver sm skatt, barnevern eller planfunksjner. Da må det være mer frpliktende, g krever rbuste, - 8 -

10 felles IKT-løsninger. Dette stiller større krav til deltakerne, g innebærer en spesialisering g arbeidsdeling. I vertskmmunemdellen dekkes en eller nen ppgaver av en kmmune på vegne av flere - uten at det er rganisert en felles rganisatrisk g juridisk verbygning. Slike samarbeid kan mfatte flere vertskmmuner, sm er verter fr hver sine løsninger - underlagt et sett av innbyrdes avtaler mellm deltakerkmmunene. Slik kan kmmunene arbeidsdele g spesialisere seg på ulike mråder. I Hallingdalen samarbeider 6 kmmuner på denne måten, med en virtuell rganisering av deltakerkmmunenes samlede IKT-ressurser - sm et arbeidsfellesskap krdinert av en IKT-krdinatr ansatt i Reginrådet. Mer helhetlige samarbeid kan kreve at det pprettes et eget rgan sm får ansvar fr hele virksmhetsmrådet. De kan hjemles i Kmmunelven, g kalles da fr 27-samarbeid, g er fte (de sm ble etablert før 2004) ikke egne rettssubjekter. Eller de kan frankres i Lv m interkmmunale selskap sm Interkmmunalt selskap (IKS) - skreddersydd fr interkmmunalt samarbeid m tjenesteprduksjn. Deltakerne utøver ikke myndighet direkte, men gjennm representantskapet. Et IKS er eget rettssubjekt. Kmmuner g fylkeskmmuner kan gså danne aksjeselskap. Da definerer aksjelven styrende rganer, frdeling av myndighet, ansattes rettigheter sv. Kmmunestyrene må utøve myndighet gjennm selskapets styrende rganer. Felles IT-driftsfunksjner kan deretter tildeles selskapet - i praksis en rdinær utsurcing. Opprettelse av aksjeselskap er særlig aktuelt når det ikke er markedsaktører sm tilbyr de aktuelle tjenester. Et alternativ er naturligvis utsurcing til en eksisterende markedsaktør, når det finnes. Ved utsurcing ligger kmmunenes styringsmulighet i kntraktene sm inngås. Siden den kmmersielle aktøren gså har andre kunder, er det begrenset hva kmmunen kan sette av premisser. Når flere kmmuner samarbeider m bestillinger fra kmmersielle aktører kan de imidlertid presse priser g øke kjøpstyngde g påvirkningskraft

11 Spørsmålet m behvet fr eierstyring står sentralt i valget av rganisasjnsmdell. 27-samarbeid gir større mulighet fr aktiv eierstyring enn samarbeid gjennm interkmmunale selskap (IKS) eller aksjeselskap (AS). Ønskes krte beslutningsveier g frretningsmessig frihet, er rganisering sm eget rettssubjekt å fretrekke. Gjennm aksjnæravtaler g vedtekter kan imidlertid disse frskjellene delvis utviskes. Uansett er behvet fr eierstyring av IKT-funksjnene ne deltakerkmmunene må ta stilling til. Samarbeidets frhld til markedet er gså viktig. Kjøper kmmuner tjenester fra en vertskmmune, kan dette skje uten knkurranse dersm vertskmmunen har fått (gjennm administrativt vedtak) enerett til å levere disse tjenestene til de øvrige kmmunene. I samarbeid etter Kmmunelvens 27 kan deltagende kmmuner gi ppdrag til samarbeidsrganisasjnen uten ffentlig anbud akkurat sm m ppgaven frtsatt ble løst av dem selv (egenregi). Oppgaver kan gså tildeles et IKS uten knkurranse, selv m IKS et er et eget rettssubjekt. En frutsetning er naturligvis at kmmunene har eierkntrll med IKS et på linje med det de har fr interne etater, slik at det frtsatt kan defineres sm egenregi. Dessuten kreves det at kmmunenes kjøp utgjør minst 80% av IKS ets msetning. Skal ppgaver gis til et AS må en gå veien m knkurranse. Dersm selskapet ikke har private eierinteresser kan likevel eierkmmunene tildele selskapet ppdrag uten knkurranse etter reglene m enerett til å levere tjenesten. Et tredje viktig punkt er de ansattes rettigheter. Fr vertskmmunemdellen eller Kmmunelvens 27 er IT-ansatte i vertskmmunen eller samarbeidsrganet frtsatt kmmunalt ansatt, g arbeidsvilkårene uberørt av samarbeidet. Overtar et eget rettssubjekt ppgavene, er det å betrakte sm virksmhetsverdragelse. De ansatte verføres da til den nye virksmheten, men de kan kreve å frtsette sitt pprinnelige ansettelsesfrhld. Lønns- g ansettelsesvilkår, individuelle vilkår sm følge av tariffavtaler, ansiennitet etc påvirkes ikke

12 Nen andre særtrekk ved de ulike mdellene er: Vertskmmune: Drift g rganisering av tjenestene er underlagt vertskmmunens styringsrett, g den er ansvarlig fr å levere tjenester i samsvar med inngått kntrakt med øvrige kmmuner. Enkelt å etablere, klare ansvarsfrhld. Kjøpende kmmuner har innflytelse ver kvalitet g mfang kun gjennm kntrakt. Endrede behv hs kjøpende kmmuner krever kntraktsendringer. Vertskmmunen kan få str øknmisk risik. Kjøpende kmmuner må betale mms. Kmmunelvens 27: Kmmunestyrene er sikret innflytelse via vedtekter, øknmiplan g budsjettprsesser. Underlagt kmmunens instruksjnsmyndighet, styre velges av kmmunestyrene. Kmmunen har ubegrenset ansvar fr sin del av virksmhetenes frpliktelser. Kan delegeres myndighet til å fatte vedtak m drift g rganisering. Samarbeidet kan lett kmme til å legge inn andre budsjettfrutsetninger enn deltakerkmmunene. Da alle samarbeidende kmmuner har arbeidsgiveransvar fr hver sine medarbeidere, kan ulik persnalplitikk bli en utfrdring. Budsjettspørsmål g vedtektsendringer krever enighet mellm kmmunene. Utfrdrende å løse interesseknflikter mellm eierne. Det utløses ikke mms fr tjenester til deltakerkmmunene. Interkmmunalt selskap (IKS): Eget rettssubjekt, rettslig g øknmisk skilt fra eierkmmunene, g definert av en selskapsavtale. Plitikerne har begrensede styringsmuligheter, da styring utøves gjennm (valg til g deltakelse i) representantskapet sm behandler regnskap, budsjett g øknmiplan. Salg g investeringer av betydning vedtas av representantskapet. Ansatte er representert i styret. Eierkmmunene har ikke arbeidsgiveransvar. Krte beslutningsveier. IKS er kan ikke slås knkurs, g regnskapslven gjelder. Kan ta pp lån når dette er fastsatt særskilt (med øvre ramme) i selskapsavtalen, g gdkjent av departementet. Kmmunene har ubegrenset ansvar fr sin del av selskapets frpliktelser. Det utløses ikke mms fr tjenester til deltakerkmmunene

13 Aksjeselskap (AS): Eget rettssubjekt. Eierstyring utøves gjennm generalfrsamlingen sm behandler selskapets regnskap, budsjett g øknmiplan. Generalfrsamlingen velger styre g kan begrense styrets handlefrihet i vedtekter g generalfrsamlingsinstrukser. Eier har ingen instruksjnsrett, men kan i vedtekter g aksjnæravtale sette rammer fr virksmheten. Selskapet drives ut fra selskapets egne interesser, ikke eierkmmunenes. Ansatte er representert i styret. Krte beslutningsveier - egnet fr frretningsmessig g knkurranseutsatt virksmhet. Kan ta pp lån g stille garantier. Kmmunens ansvar fr selskapets frpliktelser er begrenset til aksjeinnskuddet. Kan i utgangspunktet levere i et større marked. Med unntak fr tjenester sm leveres med tildelt enerett, vil kjøp av tjenester fra selskapet kreve ffentlig knkurranse. Deltakerkmmunene må betale mms ved kjøp fra selskapet. Hva avgjør mdellvalget? Svært fte er felles kmpetanseutvikling g frsiktig utvikling av felles driftstjenester, f.eks. brukerstøtte, et naturlig startsted. Partene finner fram til felles standpunkter sm etter hvert stadfestes ved vedtak i relevante rganer. Strukturen er løs, men det inngås bindende avtaler f.eks. m kmpensasjn g ansvarsfrdeling. Betalingen skjer gjennm bytte av tjenester eller gjennm fakturering. Vertskmmunesamarbeid dreier seg fte m basis kmmunikasjnsinfrastruktur eller drift av enkeltsystemer. I Nrdfjrd har man etablert en felles plattfrm fr interaktiv vide. Enebakk, Fet g Rælingen har etablert et felles driftssenter sm håndterer basis IKT-driftsppgaver. Mange samarbeider gså m drift av fagsystemer. Sensitiv driftssentral i Re kmmune er eksempelvis en samlet driftsløsning fr flere kmmuners helse- g ssialsystemer, basert på vertskmmunemdellen g med bruk av ServiceLeveringsAvtaler (SLA) sm regulerer ppgaver, rller g ansvar. Behv fr øknmisk handlefrihet g raske beslutninger kan gjøre det nødvendig å velge IKS eller AS sm samarbeidsfrm. Dette gjelder særlig fr samarbeid m bredbånd g infrastruktur

14 Det kan gså være aktuelt å etablere å kmbinere mdellene. Et IKS kan etableres fr å ta ansvar fr drift av infrastruktur g basis IT-tjenester, mens samarbeidet m fagsystemer rganiseres etter vertskmmunemdellen på tppen av den felles infrastrukturen. Kmmunens muligheter fr eierstyring er best ivaretatt gjennm 27-samarbeid, hvr samarbeidsselskapet er direkte underlagt de respektive kmmunenes instruksjnsrett. Samtidig kan eierstyringen begrense samarbeidets evne til å fatte raske beslutninger. Fr vertskmmunemdellen må kjøpende kmmuner utøve sin styringsrett gjennm de kntrakter sm inngås med vertskmmunen. Eiernes tjenester fra et IKS g et AS reguleres av henhldsvis selskapsavtale g ulike eieravtaler. Den løpende eierstyring skjer ellers gjennm representantskap g generalfrsamling. Legges det pp til etablering av et eget rettssubjekt allerede fra starten av samarbeidsprsessen, er det spesielt viktig at frslaget frankres administrativt g plitisk i de invlverte kmmunene. De sm skal fatte vedtak m igangsetting av et gjennmføringsprsjekt, må ikke bare serveres prsjektplan g gevinstestimater. De må gså gis frutsetninger fr å frstå knsekvensene av vedtakene, særlig når det gjelder frhldet til berørte persnellressurser, frhldet til markedet g behvet fr å utvikle kmmunens eier- g bestillerrller. Basis IKT-funksjner har sjelden behv fr løpende plitisk styring. I utgangspunktet ligger det derfr til rette fr å rganisere IKT-samarbeid til egne rettsubjekter. Alternativt kan utsurcing til markedsaktører vurderes. Virksmhetsstrategi g IKT-strategi Deltakerne i samarbeid med høye ambisjner må i prsessen enes m hva samarbeidet går ut på slik at de følger felles spilleregler. Fr et løst samarbeid m enkelte IT-funksjner er kravene til frmalisme g enighet mindre. De aller fleste typer samarbeid vil likevel frdre en viss harmnisering av deltakerkmmunenes IKT-strategier g teknlgivalg

15 Samarbeid med høye ambisjner tar utgangspunkt i virksmhets- g samarbeidsstrategier. Disse er førende fr den mfrente IKT-strategien et tett interkmmunalt samarbeid krever. Strategiene g inngåtte avtaler definerer samarbeidsmråder, felles systemer, rganisering av arbeidet g aktuelle tiltak; knkretiserer eierrlle, bestillerrllen g utførerrllen; avklarer hvrdan gevinster g besparelser frdeles, hvrdan investeringer finansieres g tjenester prises. Strategiene fr samarbeidet g den felles IKT-strategien er mandatet fr det praktiske IKT-samarbeidet. IKT-strategien rulleres etter sm samarbeidet utvikles, g de enkelte kmmunenes utfrdringer g behv (bestillinger) mdnes g endres. Den enkelte kmmune har samtidig sin egen virksmhetsstrategi g IKT-strategi. Kmmunene må avstemme egne strategier g planer mt fellesskapets strategier. Deltakerkmmunene må således frhlde seg aktivt til de muligheter g begrensninger IKT-samarbeidet innebærer fr sitt eget frnyingsarbeid. En del kmmunesamarbeid har etablert et felles strategisk frum sm fører den felles IKT-strategien i pennen, g sm samrdner planer, initiativer g bestillinger verfr utførerrganet. Rller g rllefrdeling er viktig Vertskmmunemdellen innebærer at deltakerkmmunene hjelper hverandre. Det handler m kmpetanse- g ressursdeling mellm partene. De sm er gde på en viss ppgave, utfører denne ikke bare fr seg selv men gså fr de andre i samarbeidet. Partene har felles strategier, g ser strdriftseffekter g direkte nytte. Skillet mellm utfører- g bestillerrllene er ikke skarpt. Ved etablering av egne rettssubjekter skilles rllene klarere. Deltakerkmmunene inntar både en eier- g en bestillerrlle, mens samarbeidsselskapet inntar utførerrllen. Eiernes kntrll med leveransene skjer gjennm styret eller via representantskap eller generalfrsamling. Kmmunens IKT-investeringer skjer gjennm selskapet. De løpende tjenestene leveres etter vanlige kntraktuelle vilkår mellm juridiske parter, fr eksempel gjennm SLA-avtaler sm synliggjør både leveranser g kstnader. Avtalene bør gi kmmunene mulighet fr ulike kvalitets-/vlumuttak, g dermed differensiert pris/betaling. SLA

16 avtalene gjøres gjerne gjeldende fr en tidsavgrenset (f eks 3 eller 5 år) avtaleperide. Den enkelte kmmune skal budsjettere, planlegge g bestille, g utøve eier- g bestillerrllen. Dette betinger at kmmunen har både innkjøpsfaglig g strategisk IKT-kmpetanse. Det skal uansett gså være en ansvarlig fr IT-sikkerhet i hver kmmune, g det skal være nen sm er systemeier fr fagsystemene kmmunen bruker (g sm samarbeidet eventuelt drifter). Det er gså kmmunene sm selv må realisere gevinstene av samarbeidet. Alt dette krever IT-kmpetanse g ledelsesengasjement. I tillegg til å sikre avtalte leveranser på en prfesjnell måte, må samarbeidet på sin side stille krav til enkeltkmmunene; krav sm først g fremst handler m strategiske teknlgivalg, ambisjnsnivå fr utviklingssamarbeid g deltakelse i aktuelle fellesskapsarenaer. Nen fallgruver Målene fr samarbeidet er utydelige. Det må fkuseres på knkrete samarbeidsmråder g gevinster av samarbeidet, fr at det skal ppleves sm frmålstjenlig av partene. IKT-samarbeidet frankres fr dårlig før ppstart. Samarbeidsidéen må frankres hs alle deltakere. Det må fattes frmelle vedtak i de invlverte kmmunestyrene. Reginrådet bør sette den strategiske nytte av IKT-samarbeidet på dagsrden. Berørte parter trekkes med fr sent i prsessen. Ansatte g berørte virksmheter må invlveres så tidlig sm mulig. Kmmunene har utilstrekkelig bestillerkmpetanse. Prsjektet, IT-avdelingene, løsningsleverandører eller samarbeidsselskapet må ikke drive prsessen. Eierne må vite hva de går inn i. Kstnadselementene undervurderes. Frarbeid g frprsjekt må avdekke aktuelle kstnader gså kstnader sm ikke fremkmmer av enkle kartlegginger, samt vergangskstnader

17 Når samarbeidet er etablert, kan gså driftsfasen være krevende: Frdeling av kstnader. Alle kstnader bør frdeles etter en nøkkel sm speiler kmmunenes størrelse eller nytte. Sikring av leveranser. Eierkmmunene må kunne sikre at avtalt tjenestenivå faktisk leveres. Det må være avtalt hvilke reaksjner sm skal utløses ved avtalebrudd/leveransesvikt. Uklare bestillings- g betalingsmdeller. IKT-samarbeidet må ikke både bestemme, bestille g levere mens kmmunene får regningen. Deltakerne må ha innblikk i kstnadsgrunnlaget. Alle må evne å skille bestiller- g utførerrllene. Lytt til de sm har vært igjennm det Mange frhld vil påvirke hvr gdt samarbeidet lykkes. Et viktig frhld er antall deltakere g størrelse i frhld til hverandre. Nrdfjrdsamarbeidet består av mange små kmmuner rundt en fjrd samarbeidet mellm Lillehammer, Øyer g Gausdal er en knstellasjn med en str g t små kmmuner. Erfaringer fra den ene type samarbeid kan ikke uten videre verføres til den andre. Felles frståelse, felles verdier g kunnskap m behvene gså hs de andre deltakerne er viktig fr at et samarbeid skal kunne vkse fram. Både ildsjeler g etablerte persnlige relasjner viser seg fte å være viktige. Utgangspunktet kan være etablerte samarbeid innfr helt andre mråder enn IKT. Samarbeidet i 3-1 har pprinnelse i et ønske m samarbeid rundt areal- g miljøfrvaltning. Dette ledet til et samarbeid m bredbånd til kmmunehus g internettaksess til skler. Etter hvert har det utviklet seg til samrdning av flere kmmunale IKT-funksjner. Tanken m et interkmmunalt samarbeid begynner sm regel hs en eller t kmmuner. Deretter føyer det seg kanskje nye kmmuner til initiativet. Det kan være en str kmmune sm drar med seg små mkringliggende kmmuner. Eller det kan begynne sm et initiativ med utspring i drøftinger i et reginråd

18 Det finnes eksempler på at enkeltkmmuner slutter seg til et eksisterende samarbeid. En slik åpenhet fr nye deltakere er viktig siden kmmuner ver tid vil kunne se ulikt på egne behv. Eksempelvis har man på Haugalandet åpnet fr ulik grad av frpliktende samarbeid på frskjellige felt. Man søker å ha flest mulig med fra starten, men er samtidig åpen fr at flere kmmuner slutter seg til de enkelte samarbeidsmrådene etter hvert. Fr kmmuner sm planlegger samarbeid, er det lurt å se hvrdan andre kmmunesamarbeid har innrettet seg, både med hensyn til ambisjnsnivå, rganisasjnsmdeller g ulike praktiske erfaringer fra samarbeidsprsessen. Fylkeskmmunen kan være en bidragsyter i prsessen. Reginal utviklingsenhet kan kanskje ha versikt ver eksisterende samarbeid. Dessuten kan fylkeskmmunen selv ønske å delta i et IKT-samarbeid, slik sm i Agder-fylkene g Trms. På KS nettsider (www.ks.n Aktiviteter IKT) g nettsidene til KS IKT-frum (www.ksikt-frum.n) finner du mer nyttig infrmasjn g støtte fr arbeidet med IKT i din kmmune. Infrmasjn g kunnskap m interkmmunalt IKT-samarbeid er samlet på egne sider under med tilgang til en mer mfattende veileder g ulike tilleggsressurser g lenker. KS vil sørge fr jevnlig ppdatering av den nettbaserte veilederen. Denne veilederen er i hvedsak basert på ppsummering av praktiske erfaringer fra tidligere Høykm-prsjekter sm vedrører interkmmunalt IKT-samarbeid. Nye erfaringer vil tilkmme, g rammebetingelser vil ver tid endres. Eksempelvis kan det åpnes fr nye juridiske knstruksjner (Samkmmunen) sm kan endre premissene fr interkmmunalt samarbeid. Det vil derfr være aktuelt å ppdatere veilederen med jevne mellmrm. Sett i gang! Samarbeid lønner seg

19 Frfatter: Gjermund Lanestedt, Scandpwer IT Osl, basert på Høykmerfaringer g innspill fra ressurspersner i ulike kmmunale samarbeid. Januar

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer