OPPGRADERING AV UNDERVISNINGSROM VED HIL RAPPORT FRA NEDSATT ARBEIDSGRUPPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPGRADERING AV UNDERVISNINGSROM VED HIL RAPPORT FRA NEDSATT ARBEIDSGRUPPE"

Transkript

1 OPPGRADERING AV UNDERVISNINGSROM VED HIL RAPPORT FRA NEDSATT ARBEIDSGRUPPE Høgskolen i Lillehammer, 19.april 2012

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side Arbeidets art side Bakgrunn side 5 2. Diskusjon om tiltak og prioriteringer side Tilbakemeldinger fra ansatte, studenter og studiemiljøene side Tekniske tiltak side Prioriteringsliste, tekniske tiltak side Kostnadsberegning, tekniske tiltak side Andre forhold side Oppsummering side Vyer for nær fremtid side Veien videre side Avslutning og anbefalinger side 20 2

3 1 Innledning Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Høgskoledirektør Kari Kjenndalen. Oppdraget ble gitt 16.januar 2012, med følgende ordlyd: Jeg viser til vedtatt IKT strategi for høyskolen for perioden frem til 2015 (jf styremøte april 2010). I punkt II c) er det vedtatt at innen utgangen av 2012 skal "alle undervisningsrom og auditorier oppgraderes i tråd med krav som stilles til et godt digitalt læringsmiljø, prinsippene om universell utforming og ny forskrift om oppgradering av eksisterende bygningsmasse". På grunnlag av de mange meldinger jeg får fra lærere og andre om problemer med det tekniske utstyret i auditoriene har jeg bedt om at dette arbeidet prioriteres høyt våren Dette er også en opplysning jeg har formidlet til styret i forbindelse med gjennomgangen av IKTstatus ved høyskolen i møte før jul. Jeg har drøftet aktuelle kandidater til å arbeide med saken med noen av dekanene. Jeg vil derfor oppnevne en arbeidsgruppe som gis i oppdrag å; - analysere behovene for oppgradering ut fra studiemiljøenes bruk, pedagogiske hensyn og hensyn til brukerne - i samarbeid med økonomi beregne kostnader ved tiltakene - prioritere tiltakene og foreslå en fremdriftsplan Frist for arbeidsgruppen må avtales nærmere, men av hensyn til fremdriften vil det være ønskelig med en rapport og anbefalinger senest 15.mars. ( ) I forbindelse med arbeidet med budsjett for 2012 og langtidsbudsjett som skal legges frem for styret i slutten av februar, vil vi forsøke å anslå foreløpige økonomiske rammer for forbedringstiltakene. Arbeidsgruppen har bestått av: - Liv Overhalden (Driftsdirektør) - Kai Gjessing (IT) - Margrete Rundtom (IT) - Marius Amundsen (IT) - Steinar Hov (Studieadministrasjonen/Fronter) - Christian Krogh (ØK.ORG) - Kjetil Viken (APS) - Jo Sondre Moseng (ASV) - Alexander Løtvedt / Fredrik Lundestad (Lillehammer studentsamfunn, LIST) Gruppen er ledet av Jo Sondre Moseng. Rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i et bruker-perspektiv, og bør sees i forhold til de mer tekniske vurderingene gjort i SAK-rapporten som ble offentliggjort i januar Rapportens første del redegjør for utvalgets arbeid og presenterer relevant bakgrunnsinformasjon. Andre del er viet diskusjoner og prioriteringer av nødvendige tiltak. Del 3 presenterer gruppens visjoner for fremtidens undervisningsrom ved Høgskolen i Lillehammer. Rapporten avsluttes med utvalgets anbefalinger. 3

4 1.1 Arbeidets art Arbeidsgruppen har gjennomført 5 fellesmøter. Oppstartsmøte, Konstituering og innledende diskusjoner om behov og visjoner. Felles befaring i høgskolens undervisningsrom, Befaringen ble ledet av Kai Gjessing og Margrete Rundtom. Kartleggingsmøte, Diskusjoner med utgangspunkt i befaring, grunnlagsdokument fra IT-avdelingen og forberedte innspill fra arbeidsgruppens øvrige medlemmer. Prioriteringsmøte (med høgskoledirektøren til stede), Prioritering av presserende tiltak (teknisk/universell utforming), og presentasjon av fremtidsvisjoner. Konkluderende møte, Gjennomgang av rapport. Fremdriftsplanlegging. I tillegg har det vært gruppevis og/eller uformell kontakt mellom gruppens medlemmer. Det ble sendt ut invitasjon til alle ansatte/studiemiljøene om å komme med innspill og kommentarer. Tilbakemeldinger ble gitt av: ØK.ORG, v/finn Olsen APS, v/sveinung Berild Teknisk stab DNF, v/tore Maritvold Henning Bueie, verneombud ØK.ORG. Geir Ove Thorsveen, TVF Roar Høstaker, ASV Kaia Paulsen, APS Terje Ødegaard, ASV Øyvind Kalnes, ASV Lene Nyhus, APS Marit Elvsås, ØK.ORG Jo Kleiven, ASV Tore Helseth, ASV Erik Vea, ØK.ORG Harald Thoresen,ASV Utvalgsarbeidet ble gitt en relativt kort tidsfrist, og arbeidsgruppen har derfor sett som sin viktigste oppgave å anbefale realistiske og gjennomførbare tiltak på kort sikt. Høgskolens viktigste samfunnsoppgave er å tilby opplæring av høy kvalitet, men stadig oftere vanskeliggjøres dette av undervisningsrom som ikke holder akseptabel teknisk standard. I denne rapporten prioriteres primært tiltak i auditoriene. 4

5 1.2 Bakgrunn I denne rapporten omfatter begrepet «undervisningsrom» følgende romtyper: Auditorier (8 stk) Auditorium A (Bjørnson), 300 plasser Auditorium B (Balberg), 230 plasser Auditorium C (Bæla), 130 plasser Auditorium D (Skurva), 73 plasser Auditorium E (Korgen), 68 plasser Auditorium F (Kannik), 73 plasser Auditorium G (Kiljan), 98 plasser Auditorium H (Fiskevarpet), 40 plasser Klasserom med flatt gulv (12 stk) S217 (Sørhove) V21 (Vesthove) G101 (Gamlebygget G102 G107 G201 G203 Ø110 (DownHil) Ø112 Ø113 P-01 (Paviljongen) P-02 Datasaler (Sørhove, Biblioteket) Grupperom (Internatet, Biblioteket, Hollywoodtrappen, Kantina, DownHil) Arbeidsrom med begrenset adgang (Paviljongen, masterlesesal i Internatet, DownHil) Undervisningsrom disponert og administrert av henholdsvis TVF og DNF holdes utenfor denne rapporten, da disse avdelingenes særskilte behov ivaretas over egne budsjetter. Det understrekes imidlertid at den snart sammenslåtte Film- og tv-skolen også har behov for å benytte seg av høgskolens øvrige undervisningsrom, da særlig i forbindelse med visninger. Høgskolens ulike undervisningsrom har siden 1995 gjennomgått en rekke oppgraderinger. Firmaet AV-teknikk installerte teknisk utstyr i alle auditorier i perioden , blant annet trerørs videokanoner. I perioden 2003 og 2005 ble videokanoner byttet ut i auditorium A, C, D, E, F og G. Auditorium B og H ble renovert i årene mellom I forbindelse med økt aktivitet og arealutvidelse ved Høgskolen i Lillehammer har klasserom i 5

6 henholdsvis Gamlebygget, Vest- og Sørhove, DownHil og Paviljongen blitt oppgradert med nytt teknisk utstyr, i perioden Diskusjon om tiltak og prioriteringer Det hersker liten tvil om at Høgskolens undervisningsrom sårt trenger oppgradering. Dette gjelder rommenes tekniske standard, så vel som tilrettelegging for brukere med nedsatt funksjonsevne (universell utforming). Tilbakemeldingene fra studiemiljøene bekrefter dette generelle inntrykket: De siste årene har antallet feilmeldinger og rapporter om blant annet defekt utstyr i auditoriene, økt. Enkelte innretninger i auditoriene, som for eksempel lerret og whiteboards, har ikke vært skiftet siden 1995 og er overmodent for utskifting. A/V-utstyret byttes relativt jevnlig (siste oppgradering av auditorienes videokanoner skjedde eksempelvis i ), men behovet for oppgradering av denne typen utstyr har blitt alt mer presserende i senere år. Flere studenter og økt aktivitet i auditorier og andre undervisningsrom har medført at levetiden til det tekniske utstyret er kortere enn for bare få år siden. Dette faktum må tas i betraktning i fremtidige budsjett- og ressursprioriteringer ved Høgskolen i Lillehammer. Rapporten vil i det videre drøfte hvilke tiltak som må settes i gang, på kort og lang sikt, samt hvilke mål Høgskolen bør sette seg for å imøtekomme fremtidens digitale læringsmuligheter. Det understrekes nok en gang at forslagene som fremkommer i denne rapporten bør sees opp mot SAK-rapporten og Høgskolens offisielle IKT-strategi. 2.1 Tilbakemeldinger fra ansatte, studenter og studiemiljøene Foranledningen til dette utvalgsarbeidet var en rekke henvendelser og feilmeldinger fra brukerne av undervisningsrommene. Undervisning er høgskolens primæroppgave, og er prestasjonssituasjoner som krever nøye forberedelser av ansatte. Det er svært frustrerende og krevende å måtte gjøre om på planlagte undervisningsopplegg fordi «teknikken» svikter i auditoriene. For andre oppleves de tekniske hjelpemidlene som kompliserte og lite pedagogiske. For atter andre kan det tenkes at teknologifokus i undervisningsøyemed oppleves som et press om noe man ikke helt mestrer. Arbeidsgruppen er klar over at behovene for og holdningene til det tekniske utstyret i undervisningsrommene varierer, og også at undervisningssituasjoner som ikke går som planlagt er kilde til mye frustrasjon. Det er vanskelig å finne løsninger som er tilpasset alles behov og ønsker. Likevel ønsket arbeidsgruppen tidlig å invitere ansatte og studiemiljøene for å kartlegge hvor skoen trykker mest. 6

7 Tilbakemeldingene er noenlunde samstemte. Ikke overraskende er det de innretningene som brukerne benytter seg av mest som genererer mest irritasjon. Forutsigbarhet er nødvendig i undervisningssituasjoner, og mange av innspillene uttrykker ønske om at høgskolen må prioritere økte ressurser for rutinemessig service av undervisningsrommene. Defekte videokanoner trekkes så å si alltid frem, det samme gjør problemer med pc i auditoriene. I forhold til det sistnevnte gjelder dette blant annet forvirring i forhold til ulike brukergrensesnitt, utdaterte operativsystemer, forskjellig programvare og andre former for variasjoner mellom de forskjellige undervisningsrommenes unike pc er. I tillegg rapporteres det om konkrete tilfeller av defekt utstyr, som styringspaneler (f.eks i Ø-110) eller høyttalere. Det finnes dessuten mye frustrasjon knyttet til lang opp- og omstartstid av pc, en utfordring som IT jobber kontinuerlig med men som ikke er helt enkel å løse. For «superbrukerne» av teknisk utstyr aner man dessuten irritasjon over manglende båndbredde på nettverket, som gjør avspilling av for eksempel nett-tv e.l. til en tålmodighetsprøve (lang bufringstid). I tillegg til dette kommer mer eller mindre spesifikke ønsker ut fra ansattes eller konkrete studiemiljøers spesifikke behov og preferanser. Dette gjelder blant annet digitale løsninger som takler multimedia og nye formater, studiespesifikke programvarer til datasalene, 3D-prosjektor, mobilt produksjonssett for flerkameraopptak av prestisjeforelesninger i auditorium A, smartboards i auditoriene og lignende. Et annet konkret eksempel er ØK.ORG-miljøet, som har behov for streamingmuligheter for å kunne fortsette studiesamarbeid med Høgskolen i Gjøvik. Det er viktig å påpeke at ikke alle innspill gjelder digitale innretninger. Andre omhandler det fysiske arbeidsmiljøet. Et eksempel på dette er svak ventilasjon i både auditorier og klasserom. Høgskolen har i flere undervisningsrom tilrettelagt arbeidsstasjonene (kateter) i forhold til prinsippene om universell utforming, men er p.t. ikke i mål med denne oppgaven. I enkelte av de største auditoriene vil utskifting og flytting av arbeidsstasjonene være en relativt stor jobb som i flere tilfeller vil involvere pigging, ettersom kablingen går i gulvet. Teleslynger bør også oppgraderes, også med hensyn til forelesere med nedsatt hørselsevne. Tavler (whiteboards) brukes fortsatt hyppig av forelesere, og i noen grad er også lerretene i undervisningsrommene i bruk. Ingen av disse innretningene er utskiftet siden 1995, og er i dag umulig å rengjøre uten vaskemidler (whiteboards) og flere steder revnet (lerret). Det er i denne sammenheng dessuten reist noen prinsipielle problemstillinger om bruken av teknisk utstyr i undervisningsrommene. Utvalget ser det ikke som sitt mandat å ta klar stilling til disse, men mener det likevel er viktig å fremheve dem for fremtidige diskusjoner om lærings- og arbeidsmiljø i de rette organer. For det første noteres det en tydelig frustrasjon fra flere ansatte over studentenes nettilgang i undervisningsrommene. De fleste ansatte vil nok kjenne seg igjen i situasjoner der studenter med pc og internett forstyrrer undervisningen eller mister konsentrasjonen om det faglige. Dette er selvfølgelig respektløst og demotiverende overfor forelesere som har forberedt undervisning, og irriterende for studenter som ønsker å lære. Løsningen med «å 7

8 skru av internett» er likevel litt mer komplisert enn hva man som foreleser av og til skulle ønske. Selv ved å skru av routere i undervisningsrommene, vil rekkevidden til omkringliggende sendere (som for eksempel dekker kontorer, bibliotek, vrimlearealer) som regel også gi nett til studenter på forelesning eller seminarer. I tillegg vil smarttelefoner kunne legge opp tilknytningspunkter og fordele wi-fi-signaler til andre enheter via mobilnettverket. Ved Universitetet i Agder har man imidlertid forsøkt å løse dette problemet ved å «pakke inn» undervisningsrommene med blant annet hønsenetting innebygd i veggene. En slik løsning er naturlig svært kostnadskrevende. En annen viktig problemstilling gjelder sikkerhet ved eventuelle anslag mot skolen (for eksempel terrorhandlinger). Det finnes software-varslingssystemer som enkelt og effektivt vil kunne kommunisere med pc er fremme ved forelesers plass, og på den måten potensielt redde liv. Oppsummering av tilbakemeldinger fra ansatte, studenter og studiemiljøene: Rask utskifting av videokanoner Etterstrebe funksjonelle og forutsigbare løsninger Etterstrebe størst mulig uniformitet med hensyn til operativsystemer, brukergrensesnitt og software i undervisningsrommenes pc er og annet digitalt utstyr Forbedre det fysiske læringsmiljøet, blant annet i form av forbedret ventilasjon, tiltak for universell utforming og utskifting av whiteboard-tavler og revnede lerret. Investere i teknologi som bedre takler multimedia og som tillater større fleksibilitet i undervisningssituasjonen (for eksempel streaming og podcasting) Være bevisst på mer prinsipielle problemstillinger knyttet til bruk av teknologi ved Høgskolen Prioritere ressurser til rutinemessig service av auditoriene 2.2 Tekniske tiltak Arbeidsgruppen som helhet mener at den generelle, tekniske standarden i Høgskolens undervisningsrom per i dag ikke er tilfredsstillende og vesentlig lavere enn hos UI-partnerne Høgskolen i Hedmark (HiHm) og Høgskolen i Gjøvik (HiG). Innad fører dagens situasjon til frustrasjon, mens Høgskolen risikerer alvorlig omdømmetap utad. HiLs profilering av medieog kulturfag fremstår som lite troverdig inntil undervisningsarealene oppgraderes. Samtidig øker bruken av teknisk utstyr fra studieår til studieår, blant annet som en konsekvens av voksende studenttilfang. Etter norske standarder har Høgskolen per dags dato ikke et akseptabelt teknisk nivå i sine undervisningsrom. 8

9 Arbeidsgruppen har på bakgrunn av innspill, diskusjoner og IT-avdelingens interne oppgraderingsplaner gjennomgått og vurdert ulike tiltaksområder og mulige prioriteringer. Det fremstår som klart at det vil ta år før alle utfordringer er løst og nødvendige oppgraderinger gjennomført. Arbeidsgruppen ser oppgraderingen av auditoriene som viktigst, og anbefaler at denne romtypen prioriteres i Klasserom, grupperom og datasaler bør prioriteres når auditoriene er ferdig oppgradert. Videre mener arbeidsgruppen at tre (3) av auditoriene holdes helt eller delvis utenfor de anbefalinger som gjøres med hensyn til tekniske tiltak. Dette gjelder auditorium A, B og G. Et enstemmig utvalg mener at disse auditoriene bør renoveres, og at dette vil kreve egen prosjektering: Auditorium A er et mye brukt auditorium av studier med høyt studenttilfang. I tillegg er lokalet høgskolens utstillingsvindu, blant annet med Bjørnson-forelesning, større konferanser og andre prestisjehendelser ved HiL. Per dags dato er dette lokalet lite tilfredsstillende, med hensyn til teknisk utstyr så vel som scene/tavleproblematikk. Utvalget mener at Høgskolen bør renovere Auditorium A, og tilpasse det til lokalets spesifikke bruksområder og -muligheter (eksempelvis flerkameraproduksjoner eller kino). Arbeidet med dette renoveringsarbeidet må prosjekteres uavhengig av den generelle oppgraderingen av høgskolens undervisningsrom, og i samarbeid med Statsbygg. Høgskoledirektøren henstilles til å igangsette dette. Auditorium B er høgskolens nest største forelesningssal, og er i likhet med A hyppig i bruk. Lokalet bør etter utvalgets mening totalrenoveres, med utskifting av blant annet seter og lysstyring i tillegg til AV-oppgradering. Renoveringsarbeidet må prosjekteres uavhengig av den generelle oppgraderingen av høgskolens undervisningsrom, og i samarbeid med Statsbygg. Høgskoledirektøren henstilles til å igangsette dette. Auditorium G foreslås av arbeidsgruppen oppgradert til å bli høgskolens teknologiske utstillingsvindu, med for eksempel streamingmuligheter for fjernundervisning, 3D-prosjektor og så videre (se for øvrig «Vyer for nær fremtid» nedenfor). Dette arbeidet bør prosjekteres uavhengig av den generelle oppgraderingen av høgskolens undervisningsrom, og med øremerkede midler. Høgskoledirektøren henstilles til å igangsette dette arbeidet. Diskusjon: En enstemmig arbeidsgruppe mener at prosjektorene (videokanonene) må prioriteres høyest blant foreslåtte tiltak. Foruten foreleserens egen fremtoning og stemme, er dette det viktigste arbeidsverktøyet for ansatte i undervisningssituasjonen. En annen anbefaling i den sammenheng er at IT-avdelingen til enhver tid sikrer seg at høgskolen besitter en reservebeholdning av to (2) prosjektorpærer. Mange forelesere på tvers av fag og 9

10 avdelinger benytter seg av forskjellige multimediaprogrammer i sin undervisning. For best mulig visningskvalitet må høgskolen dessuten prioritere gode lytteforhold. Innkjøp av nye høyttalere og lydstyringssystemer er i den forbindelse nødvendig. For skolens ulike film- og fjernsynsutdanninger (film- og fjernsynsvitenskap, TV-fag og Den norske filmskolen) er gode visningsmuligheter som innebærer løsninger for både bilde og lyd avgjørende for undervisningen. I forbindelse med utskifting av videokanoner mener arbeidsgruppen at også auditorium A bør inkluderes. Dette fordi Bjørnson brukes av mange, gjerne også i prestisjesammenheng, og fordi kvaliteten på videokanonen p.t. er meget dårlig. Utskifting av videokanoner i auditorium B og G gjøres samtidig med de foreslåtte renoveringer. Utvalget er klar over at utskifting av videokanoner tar tid, men ønsker primært at arbeidet skal være gjennomført til studiestart høsten Om nødvendig skal arbeidet prioriteres i rekkefølgen (auditorium) A, C, E, D, F og H. Behovet for visning av ulikt medieinnhold blir stadig større i alle romtyper. For de minste romtypene som seminarrom eller møterom er ikke videokanoner nødvendig, og utvalget anbefaler derfor at det kjøpes inn og installeres smartboards i 6 av disse. Stadig flere studenter benytter seg av egne bærbare datamaskiner i undervisningen, men på benkeradene i auditoriene er det knapphet på strømuttak. Studentene selv er opptatt av nettopp dette forholdet, og arbeidsgruppen foreslår at det prioriteres å øke antallet uttak i hvert auditorium. Dette kan løses enten ved å samle dem på noen benkerader eller spre dem utover. Utvalget foreslår at Driftsavdelingen i samarbeid med LIST utarbeider en plan på hvordan dette arbeidet kan gjøres mest hensiktsmessig. Datasalene brukes til både undervisning og eksamensavvikling. Tilbakemeldinger fra brukerne av disse rommene gjelder tastaturene, som er av eldre dato og avgir mye lyd fra tastene. Særlig i forbindelse med eksamensavvikling er dette irriterende, og utskifting av tastaturene bør prioriteres raskt. IT-avdelingen skifter ut før 1.mai Mikrofoner i auditoriene er en viktig innretning, selv om mange forelesere nok kan bli flinkere til å benytte seg av dem. Dagens utstyr er modent for utskifting. For trådløse mikrofoner bør det i forbindelse med innkjøp gjøres en vurdering i forhold til om man skal benytte seg av versjoner med batteri (dagens standard) eller ladbare. I tillegg til dette ser arbeidsgruppen det som nødvendig at teleslyngene i auditoriene remonteres for best mulig utnyttelse. Denne jobben er viktig å gjennomføre, også med hensyn til kravene om universell utforming. Montering av teleslynger bør gjøres med hensyn til at også forelesere med nedsatt hørselsevne har behov som skal ivaretas. Når auditorium A og B renoveres, bør man, i tillegg til trådløse mikrofoner, ha som standard to (2) håndholdte mikrofoner, til bruk ved konferanser eller undervisningssesjoner som involverer flere på podiet. 10

11 Lerretene i auditoriene er gamle, og i enkelte tilfeller revnet og/eller skjoldete. Ikke bare gir dette et dårlig inntrykk av høgskolens undervisningsrom, men det forringer også kvaliteten på hva enn som projiseres på dem. Det anbefales at disse skiftes omgående. Det anbefales at utskifting av lerret i auditorium A, B og G gjøres i forbindelse med renovasjon/oppgradering. Tavleundervisning gjøres fortsatt av de fleste forelesere, og oppnår ofte gode evalueringer. Tavlene (whiteboards) som står i undervisningsrommene er imidlertid overmodne for utskifting. Avtrykkene fra tusj blir ikke borte ved å pusse ut tavlen på vanlig måte, og gjør det vanskelig for studentene å lese. Per dags dato trengs rengjøringsmidler for at tavlene skal ha normal standard, og ettersom auditoriene vaskes kun på morgenen betyr det i praksis at all tavleundervisning etter klokken har forringet kvalitet. Utskifting av whiteboard er en relativt liten investering som vil gi mindre frustrasjon både hos studenter og undervisningspersonell. Arbeidsgruppen anbefaler at whiteboards skiftes ut i alle auditorier før studiestart Auditorium A trenger spesialløsning, og man bør derfor avvente innkjøp til lokalet skal renoveres. Utvalget forutsetter at nye whiteboards til klasse- og eventuelt grupperom anskaffes i løpet av Det bør i den sammenheng gjøres befaring for å avdekke behovet. Det anbefales at Driftsavdelingen følger opp initiativet. Andre forelesere foretrekker å benytte seg av skrivbare skjermer i sin undervisning. Dette finnes installert i alle med unntak av tre (3) auditorier. Utvalget foreslå å kjøpe inn til de tre resterende, for på den måten å gjøre undervisningsoppleggene uavhengige av høgskolens sentrale romplanlegging. I noe mindre omfang benyttes såkalte dokumentkamera i undervisning, for eksempel til fremvisning av boksider, magasinforsider eller gjenstander. Arbeidsgruppen er av den oppfatning at denne innretningen er tilgjengelig, men foreslår at det kjøpes inn to (2) portable enheter som kan bestilles/hentes fra IT etter behov. De tekniske anbefalingene som fremmes i denne rapporten, gjelder som nevnt primært auditoriene. Mye undervisning foregår i klasserom, og arbeidsgruppen forventer at høgskolen prioriterer å oppgradere den tekniske standarden også i disse så raskt som mulig (2013). Utvalget mener imidlertid at lysstyringssystemet i klasserom S-217 (Sørhove) bør oppgraderes allerede nå. I dette rommet er det for eksempel ikke mulig å skru av tavlelys, hvilket forringer kvaliteten på powerpoint-fremvisninger eller annet mediert innhold. Undervisningssituasjoner der «teknikken slår seg vrang» er kilde til mye frustrasjon og stress blant undervisningspersonellet. For mange vil det i slike sammenhenger være behov for assistanse og teknisk hjelp fra IT. Arbeidsgruppen mener på generelt grunnlag at det krever mer ressurser og tydeligere rutiner til for å sikre at utstyret i undervisningsrommene er så optimalt driftssikkert som mulig (se nedenfor). I tillegg anbefaler utvalget at det installeres telefon i auditoriene, som kan sette foreleser raskt i direktekontakt med IT Helpdesk. 11

12 2.3 Prioriteringsliste, tekniske tiltak På bakgrunn av innkommende innspill og arbeidsgruppens diskusjoner, har utvalget skapt en prioriteringsliste over anbefalte tekniske tiltak. Disse gjelder som nevnt primært auditoriene. Som nevnt innledningsvis i denne delen forutsetter denne prioriteringslisten at Høgskolen forplikter seg til raskt å utarbeide en prosjekteringsplan for renovering og teknisk oppgradering av auditoriene A, B og G. Videre anbefales det at ikke berørte klasserom, grupperom og datasaler prioriteres i Utvalgets anbefalte prioriteringer av teknisk oppgradering er som følger: Prioritering Tiltak Merknad 1 Nye videokanoner i auditoriene, med unntak av B, G og H. Om nødvendig prioriteres arbeidet med oppgraderingen i følgende rekkefølge: A, C, E, D og F. Studiestart 2012 ANSVAR: IT UHS-leverandører kontaktes medio april 2 Strømuttak i auditorier, med unntak av A, B og G Studiestart 2012 ANSVAR: DRIFT 3 Nye tastatur i datasaler Senest 1.mai 2012 ANSVAR: IT 4 Ny standard, trådløs mikrofon i auditorier Studiestart 2012 ANSVAR: IT 5 Skifte av høyttalere i auditorier, med unntak av A, B og G Studiestart 2012 ANSVAR: IT 6 Nye lerret i auditorier, med unntak av A, B og G ANSVAR: IT / DRIFT 7 Remontere teleslynger UU-prosjekt ANSVAR: DRIFT / IT 8 Skrivbar skjerm i de 3 auditorier som mangler i dag ANSVAR: IT 9 Nye whiteboards, i alle auditorier unntatt A Studiestart 2012 ANSVAR: DRIFT 10 Oppgradering av lysstyringssystem i S217 ANSVAR:IT 12

13 11 6 Smartboards, til rom hvor videokanon er unødvendig (møterom, seminarrom) ANSVAR: IT 12 Nye interntelefoner i auditorier, til helpdesk IT ANSVAR: IT 13 2 portable dokumentkamera ANSVAR: IT Det understrekes at enkelte av disse tiltakene må iverksettes raskt, og gjennomføres i perioder med lite aktivitet i rommene (sommer 2012). Dette gjelder særlig arbeidet med utskifting av videokanoner og montering av strømuttak i auditoriene. 2.4 Kostnadsberegning, tekniske tiltak Arbeidsgruppen har gjennom sitt mandat fått i oppgave å beregne kostnader ved de anbefalte tiltakene. Den faktiske beregningen vil måtte skje i forbindelse med utarbeidelse av kravspesifikasjoner og anbudsrunder, og vil måtte være et samarbeid mellom IT, DRIFT og høgskolens økonomiseksjon. Utvalget har derfor begrenset seg til å gjøre estimater knyttet til prioriteringslisten ovenfor, og er ikke inkludert arbeidet om ikke annet er oppgitt. Tiltak Detalj Sum Utskifting av videokanoner (A, C, E, D og F) Videokanon + takfeste (6x ): ,- Kabling, tilkobling: ,- Styringspanel med IR-løsning: ,- Ekstra prosjektorpærer: (2x 5000): , ,- Strømuttak i auditorier (C, D, E, F, H) Eksempelvis (inkludert arbeid): 16 stk x 1000, x 5 auditorier: , ,- Tastatur i datasaler Kostnadsføres IT Ny standard, trådløs mikrofon (alle auditorier + to reserve) 10 x 3500, ,- Skifte av høyttalere i auditorier (C, D, E, F, H) 10 x 5000, ,- Nye lerret i auditorier (C, D, E, F, H) 5 x 5000, ,- 13

14 Remontere teleslynger i auditorier (C, D, E, F, G, H) 6x 5000, ,- Skrivbar skjerm (Smart Podium) 3x , ,- Nye whiteboards/tavler i auditorier (B, C, D, E, F, G, H) (dim. 3x1,2m) (7x 4500,-) ,- Oppgradering av lysstyringssystem i S-217 Ny kurs 5000,- Justere ly 5000, ,- 6 smartboard til seminar- og møterom? Ny interntelefon til alle auditorier 8x 3500, ,- 2 portable dokumentkamera 2x ,- TOTALT (eksklusive arbeid) ,- Arbeidsgruppen anbefaler at Drift og IT i samarbeid med økonomiseksjonen utarbeider kravsspesifikasjoner for anbud til UHS-leverandørene. Oppgaver som må gjøres i undervisningsfrie perioder (eksempelvis utskifting av videokanoner) bes prioriteres i dette arbeidet. Se for øvrig fremdriftsplan i kapittel Andre forhold En rapport som denne kan ikke dekke alle tenkelige problemstillinger knyttet til oppgradering av undervisningsrommene, ei eller imøtekomme alle særskilte behov. For arbeidsgruppens del har det vært viktigst å komme opp med konkrete forslag som vil forbedre undervisningssituasjonen til både studenter og ansatte. Dette betyr blant annet at andre, viktige forhold har blitt utelatt fra diskusjonen. Eksempelvis er spørsmålet om leverandøravtaler om streaming- og videokonferansetjenester ikke blitt reist, selv om det hører naturlig sammen med enkelte av denne rapportens anbefalinger. Det henvises i den forbindelse til SAK-rapporten. Utvalget vil her likevel peke noen andre relevante forhold i arbeidet med å sikre god kvalitet i undervisningen og forutsigbarhet for brukerne av undervisningsrommene. Det første gjelder universell utforming av arbeidsstasjonene. I de fleste undervisningsrom er det i dag blitt montert hev/senkbord for foreleser. Det mangler imidlertid i 8 rom (i 14

15 henholdsvis Gamlebygget, Paviljongen og DownHil). Arbeidsgruppen anbefaler at dette arbeidet prioriteres, og gjennomføres før studiestart høsten Videre er det på sin plass å minne om de prinsipielle diskusjoner som har blitt løftet frem i tilbakemeldinger fra ansatte (se ovenfor). Dette gjelder blant annet vurderinger om innføring av digitale varslingssystemer, og muligheter for å «skru av» det trådløse nettet. Etter utvalgets oppfatning er det vel så viktig at Høgskolen i Lillehammer, i kraft av å være arbeidsgiver, tilbyr kurs og opplæring til bruk av nytt utstyr. Terskelen for å benytte seg av spesielt nye, digitale løsninger er for mange stor. Mange føler det man kan kalle en «digital generasjonskløft» på kroppen, og vegrer seg for å ta nytt utstyr i bruk foran studenter. I tillegg opplever mange ansatte frustrasjon over manglende driftssikkerhet og over å møte divergerende utstyr fra undervisningsrom til undervisningsrom. Høgskolens utfordringer med undervisningsrommene kan med andre ord ikke løses alene ved å investere i nytt utstyr, selv om velfungerende løsninger selvfølgelig er en nødvendighet. Kursing av ansatte, for eksempel i tiden rundt semesteravslutning, vil høyst sannsynlig merkbart redusere antallet «tekniske kriser» resten av studieåret. Utvalget vil dessuten foreslå at rutinene for mottakelse av nye ansatte følges bedre opp, og at denne «startpakken» også inkluderer bruk av teknisk utstyr i undervisningsrommene. Selv med høyere kompetanse blant brukerne, vil det alltid være behov for oppfølging av det tekniske utstyret i undervisningsrommene. På dette området er situasjonen etter utvalgets mening svært lite tilfredsstillende. Dagens ressurssituasjon er ikke forenlig med aktivitetsnivået på høgskolen for øvrig. Ressursknapphet medfører blant annet at den rutinemessige service som kreves for å holde undervisningsrommene i tilstrekkelig stand og undervisningen mer forutsigbar, blir skadelidende. Det er svært beklagelig, og situasjonen står i skarp kontrast til tilstanden hos våre partnere på Innlandet. Utvalget savner dessuten en klarere ansvarsfordeling med hensyn til driften av høgskolens undervisningsrom. Arbeidsgruppen henstiller Høgskolens ledelse til å ta dette faktum på alvor, og i samråd med IT- og Driftsavdelingen finne en ressursløsning som sikrer best mulig service og driftssikkerhet i undervisningsrommene. Arbeidsgruppen mener at én stilling bør ha hovedansvar for teknisk drift og service av undervisningsrommene som sin fastlagte arbeidsinstruks. Sett i forhold til at det er i undervisningsrommene at høgskolens primæroppgave utføres, er dette etter utvalgets oppfatning en rimelig investering. 2.6 Oppsummering I dette kapitlet av rapporten har arbeidsgruppen redegjort for hvilke tiltak den mener er nødvendig å gjennomføre for å heve standarden i høgskolens undervisningsarealer. Diskusjonene har munnet ut i en prioriteringsliste etterfulgt av et enkelt kostnadsoverslag (hvor arbeidet ikke er inkludert). I tillegg har kapitlet skissert noen mer generelle tiltak som bør iverksettes. 15

16 Det anbefales at de tekniske tiltakene i første omgang gjøres i auditoriene, og over 2012-budsjettet. Klasserom, grupperom og andre romtyper bør prioriteres i Prioriteringslisten forutsetter egne prosjekteringer av auditorium A, B og G de to førstnevnte for renovering og sistnevnte for teknisk oppgradering (se kapittel 3). Det er viktig å understreke at dette arbeidet kommer i gang raskt, for den tekniske standarden p.t. er like svak i disse lokalene som i høgskolens øvrige auditorier. I møte med Høgskoledirektøren har arbeidsgruppen mottatt positive signaler på dette forslaget, og det forventes at ledelsen ved HiL initierer prosjektering våren Utskifting av videokanoner og montering av strømuttak for studenter prioriteres høyest. Dette arbeidet bør gjennomføres sommeren IT og Drift utarbeider, i samråd med økonomiseksjonen, nødvendige kravsspesifikasjoner og anbud til leverandørene i UHS-sektoren. Øvrige tekniske prioriteringer finnes gjengitt i 2.3. Her skisseres også fordeling av ansvar for å få de enkelte tiltak gjennomført. Etter prinsippene om universell utforming anbefales det at det kjøpes inn og monteres hev/senkkateter i de av undervisningsrommene som per dags dato mangler (8 rom). Det anbefales at høgskoleledelsen, sammen med IT og Drift, utarbeider en plan som sikrer menneskelige ressurser til drift og rutinemessig service av teknisk utstyr i undervisningsrommene. Rutiner bør nedfelles i relevante instrukser og strategidokumenter. Det anbefales at høgskolen vurderer å tilby jevnlig kursing av ansatte i bruk av nytt og eksisterende utstyr og programvare. 16

17 3. Vyer for nær fremtid Tatt i betraktning at det er mange tunge prioriteringer som skal gjøres ved høgskolen, anser arbeidsgruppen det ikke som realistisk å løfte ønsker om framtidens undervisningsarenaer ut i uante proporsjoner. Vi vil likevel understreke nok en gang at den tekniske standarden i høgskolens undervisningsrom er lite tilfredsstillende og langt under nivået til institusjoner det er naturlig å sammenligne seg med (HiHm, HiG). Å gjøre fremtidsrettede investeringer på dette feltet vil etter utvalgets mening blant annet ha positiv effekt i form av fleksibilitet for ansatte og studenter, gi rom for nye og kreative undervisningsformer, og i også kunne bidra til å løse enkelte av høgskolens akutte arealutfordringer. Dersom høgskolens mediesatsning skal ha troverdighet utad, må det prioriteres langt tydeligere i institusjonens kommende budsjetter. Arbeidsgruppen anmoder høgskoleledelsen om å ta dette arbeidet på alvor i årene som kommer. Når det her snakkes om vyer eller fremtidsvisjoner, er det altså viktig å ha klart for seg at det nettopp ikke er tale om luftige ideer eller science fiction-løsninger. Tvert imot er forslagene som stilles tiltak som allerede er godt implementert andre steder i UHS-sektoren. Om man skal snakke om fremtidsvisjoner i forbindelse med den tekniske standarden i høgskolens undervisningsrom, gjelder dette med andre ord å løfte standarden til en akseptabelt nivå i norsk sammenheng. Med utgangspunkt i høgskolens økonomiske situasjon p.t., vil arbeidsgruppen anbefale 3 standardhevende tiltak som er mulig å realisere med relativt sett begrensede kostnader: Renovering av auditorium G, som utstyres med flere moderne teknologiske løsninger enn andre undervisningsrom. Et slikt spydspissrom vil kunne fungere som et testrom for forskjellige pedagogiske og didaktiske løsninger. o Et slik rom bør f.eks inneholde muligheter for: Streaming og opptak/opplasting av undervisning Dette kan også sees i lys av universell utforming Oppfanging av lyd fra forelesere og deltakere Skrivbare skjermer + dobbelt sett for projektering (kunne vise to ting samtidig) Mottak av forelesning fra folk som er lokalisert andre steder. State-of-the-art visningsutstyr, blant annet med 3D-teknologi og superb lydgjengivelse. Dette er særlig viktig for høgskolens film- og fjernsynsfag (film- og fjernsynsvitenskap, TVF, DNF). Teknisk oppgradering av auditorium G krever, som nevnt i kapittel 2, egen prosjektering. Her bør også representanter for film- og fjernsynsutdanningene ta del. Det forventes at planleggingsarbeidet igangsettes våren Arbeidsgruppen vil dessuten minne om at et slikt rom idet det står ferdig antakelig vil oppleve stor pågang. Dette vil antakelig skape krevende utfordringer og prioriteringer for studieadministrasjonen. 17

18 Videre er det ønskelig med grupperom for studentene med 50 -skjermer som studentenes bærbare PCer kan kobles til. Mulighet for kommunikasjon med andre utenfra (Adobe Connect, Lync eller Elluminate f.eks) Skrivbare skjermer Arbeidsgruppen vil dessuten fremheve at Høgskolen i større grad enn i dag skal satse og legge til rette for teknologiske løsninger som tillater undervisning fra egne kontorer. Dette kan for eksempel dreie seg om å gi ansatte som ønsker det skrivbare skjermer på kontoret, samt PCer, software og nødvendig hardware som tillater at man kan gjennomføre undervisningsopplegg fra eget kontor. Dette gir rom for mer fleksible og i enkelte tilfeller også mer pedagogisk hensiktsmessige løsninger. I tillegg vil denne formen for undervisning gi større rom for fjernundervisning og i noen grad lette på trykket mot overoppfylte undervisningslokaler. 18

19 4. Veien videre Denne rapporten påpeker hvilke tiltak som bør gjøres for å gi høgskolens undervisningsrom en akseptabel standard. Rapporten foreslår også en prioritering av disse tiltakene. Samtidig er utvalget klar over at beslutningsmyndigheten for å få gjennomført disse tiltakene tilhører andre instanser ved Høgskolen. I denne delen av rapporten presenteres likevel det IT og Drift mener er en realistisk fremdriftsplan for de viktigste tiltakene. Auditorium A og B er allerede innmeldt til Statsbygg som renovasjonsobjekter. Auditorium B vil prioriteres først i dette arbeidet. I det videre oppgraderingsarbeidet skilles det mellom a) full oppgradering og b) midlertidig oppgradering. Dette gjelder auditoriene C, D, E, F og G (i prioritert rekkefølge). Det garanteres for at minst to (2) av disse auditoriene er fullt oppgradert ved studiestart 2012, men det siktes mot alle fem. For de av auditoriene som ikke er blitt fullt oppgradert til studiestart 2012, garanteres midlertidig oppgradering. Midlertidig oppgraderte auditorier garanteres fullt oppgradert senest ved skolestart Dette gjelder også auditorium G, uavhengig av eventuell egen prosjektering (se ovenfor). Med full oppgradering menes: Kateteret fjernes og erstattes av hev/senk-bord Betongen i gulvet skjæres opp og all kabling termineres i en brønn Ny videokanon og lydanlegg installeres Eksisterende styringsanlegg oppgraderes Nytt lerret tilpasset videokanon 1 stk. ny whiteboardtavle Strømuttak fordelt ut over noen benkerader Arbeidsplassen til foreleser utformes med hensyn til prinsippene om universell utforming Det etableres integrert arbeidsplass for rullestolbrukere på første sitterad Med midlertid oppgradering menes: Ny videokanon og omprogrammering av styringspanel Kabling fra kateter til utstyr Nytt lerret 1 stk. ny whiteboardtavle 19

20 5. Avslutning og anbefalinger Arbeidsgruppen som helhet mener at den generelle, tekniske standarden i Høgskolens undervisningsrom per i dag ikke er tilfredsstillende og vesentlig lavere enn hos UI-partnerne Høgskolen i Hedmark (HiHm) og Høgskolen i Gjøvik (HiG). HiLs profilering av medie- og kulturfag fremstår som lite troverdig inntil undervisningsarealene oppgraderes. Deler av utstyret man i dag finner i auditoriene ble anskaffet og implementert så tidlig som Samtidig øker bruken av teknisk utstyr fra studieår til studieår, blant annet som en konsekvens av voksende studenttilfang. Etter norske standarder har Høgskolen per dags dato ikke et akseptabelt teknisk nivå i sine undervisningsrom. Konsekvensene er alvorlige: Manglende driftssikkerhet og uforutsigbarhet hos brukere Begrensede muligheter for fleksibel undervisning Lite rom for teknologisk entreprenørskap Lite tilfredsstillende løsninger, med hensyn til universell utforming Alvorlig omdømmetap Høgskolens undervisningsrom må moderniseres. Manglende og usikker nettilgang, upålitelige datamaskiner, skadede prosjektorer og en rekke andre forhold reduserer kvaliteten på undervisningen for både studenter og ansatte og er allerede i ferd med å gi Høgskolen i Lillehammer et rufsete renommé. Det anbefales derfor på det sterkeste at Høgskolens styre og ledelse i fremtiden tar dette arbeidet på større alvor. Når dette er sagt, erkjenner utvalget at alle utfordringer ikke kan løses over natten. Et felles Innlandsuniversitet vil for eksempel stille krav til betydelige tekniske investeringer på tvers av ulike campuser, blant annet i form av videooverføring av forelesninger eller lignende. En større teknisk og økonomisk samordning med de andre høgskolene er derfor nødvendig i nær fremtid. Arbeidsgruppens anbefalinger Denne rapporten har foreslått en rekke tiltak for å bedre situasjonen i undervisningslokalene ved Høgskolen i Lillehammer. Rapporten er skrevet med utgangspunkt i et brukerperspektiv, og henviser til SAK-rapporten (2012) for diskusjoner og anbefalinger av mer teknisk art. Det anbefales at disse rapportene sees i sammenheng når beslutninger skal treffes. Anbefalingene som her fremmes, omfatter a) tiltak av teknisk art eller tiltak etter prinsippene om universell utforming; og b) anbefalinger av generell art. Generelle anbefalinger: Det anbefales at høgskolens ledelse prioriterer arbeidet med å sørge for at undervisningsrommene oppfyller akseptabel teknisk standard, på kort og lang sikt. 20

21 Dette inkluderer både strakstiltak og mer langsiktig planlegging av hvordan institusjonen best mulig kan imøtekomme fremtidige teknologiske behov. Høgskolens sentrale styringsdokumenter (serviceerklæring, handlingsplan, IKTstrategi) bør konkretiseres med hensyn til relevante service- og oppgraderingsrutiner Høgskolens ledelse bør være tydeligere med hensyn til ansvarsfordeling med hensyn til drift og service av undervisningsrommene. Høgskolens ledelse bør sørge for tydeligere instruks til rette instans, om jevnlig oppsyn og rutinemessig service av undervisningsrommene. Rutiner må nedfelles i relevante dokumenter (for eksempel IKT-strategi) og gjøres allment tilgjengelig for studenter og ansatte. Det må sørges for at IT Helpdesk alltid er tilgjengelig for å ta hånd om akutte situasjoner i undervisningsrom. Høgskolens daglige drift er avhengig av at disse funksjonene fungerer optimalt. Høgskoleledelsen bør initiere en gjennomgang av hvilke ressursbehov IT og DRIFT har for å løse oppgaver og utfordringer i høgskolens undervisningsrom. Behovet for ressurser med primæroppgaver knyttet til drift og service av undervisningsrom, er etter utvalgets mening av største betydning for å sikre god kvalitet i undervisning. Høgskolens sentraladministrasjon anbefales å iverksette jevnlig kursing av ansatte i bruk av ny og eksisterende utstyr i undervisningsrommene. Dette vil etter arbeidsgruppens vurdering redusere antallet akutte «kriser» og gjøre frustrasjonen blant undervisningspersonellet vesentlig mindre. Inkludert i nytilsattes «startpakke» bør også være opplæring i bruk av undervisningsrommenes tekniske fasiliteter. Det foreslås renovering av auditorium A og B, samt en teknisk oppgradering av auditorium G. Prosjekteringen av disse arbeidene bør initieres våren 2012, og gjennomføres innen 1.mars Det anbefales at høgskolens ledelse foretar en vurdering av hvorvidt digitale varslingssystemer bør innføres. Det anbefales at de mer prinsipielle diskusjonene om de undervisningsmessige konsekvenser av digital teknologi eventuelt løftes videre inn til berørte organer (arbeidsmiljøutvalg, verneombud, studienemd etc.) Tiltak av teknisk art og tiltak etter prinsippene om universell utforming: Det anbefales at de tekniske tiltakene i første omgang gjøres i auditoriene, og over 2012-budsjettet. Klasserom, grupperom og andre romtyper bør prioriteres i Prioriteringslisten forutsetter egne prosjekteringer av auditorium A, B og G de to førstnevnte for renovering og sistnevnte for teknisk oppgradering (se kapittel 3). Det er viktig å understreke at dette arbeidet kommer i gang raskt, for den tekniske standarden p.t. er like svak i disse lokalene som i høgskolens øvrige auditorier. I møte med Høgskoledirektøren har arbeidsgruppen mottatt positive signaler på dette forslaget, og det forventes at ledelsen ved HiL initierer prosjektering våren

22 Utskifting av videokanoner og montering av strømuttak for studenter prioriteres høyest. Dette arbeidet bør gjennomføres sommeren IT og Drift utarbeider, i samråd med økonomiseksjonen, nødvendige kravsspesifikasjoner og anbud til leverandørene i UHS-sektoren. Øvrige tekniske prioriteringer finnes gjengitt i 2.3. Her skisseres også fordeling av ansvar for å få de enkelte tiltak gjennomført. Etter prinsippene om universell utforming anbefales det at det kjøpes inn og monteres hev/senkkateter i de av undervisningsrommene som per dags dato mangler (8 rom). Lillehammer, 19.april 2012 Kjetil Viken Liv Overhalden Kai Gjessing Margrete Rundtom Marius Amundsen Steinar Hov Alexander Løtvedt Christian Krogh Jo S. Moseng 22

Opprustningsbehov for AV-utstyr i undervisningsrom 2014-24

Opprustningsbehov for AV-utstyr i undervisningsrom 2014-24 Opprustningsbehov for AV-utstyr i undervisningsrom 2014-24 Vedlegg til IT-avdelingens budsjett for 2014 Fra: IT-avdelingen v/ AV-koordinator Inge Tøgersen, Gruppeleder student- og undervisningsromstøtte

Detaljer

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Studieåret 2012/2013 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN... 3 1. Rammekvalitet... 3 1.1 Læringsmiljøet generelt... 3 1.2 Fakultetet spesielle utfordringer

Detaljer

Forelesninger på nett i stor skala. - fra å leke butikk til å drive

Forelesninger på nett i stor skala. - fra å leke butikk til å drive Forelesninger på nett i stor skala - fra å leke butikk til å drive butikk Nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning Oppstart høst 2009 Bidragsytere Shell ECN Hammerfest Det Norske! Nordland Fylkeskommune

Detaljer

Beslutning om arealdisponering Dato: 19. juni 2012 / Kari Kjenndalen

Beslutning om arealdisponering Dato: 19. juni 2012 / Kari Kjenndalen Beslutning om arealdisponering Dato: 19. juni 2012 / Kari Kjenndalen Basert på beslutningsnotat 2 fra økonomi- og driftsdirektøren datert 18. juni 2012, samt innspillene som er fremkommet fra de berørte

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501 Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl. 13.00 15.40, N-501 Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Hans-Johan Karlsen Ida Mattsson Andreas Halvorsen (til og med sak 34/2007) Ingrid

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Marte Myre Linberg Hege Kristin Haaland Stephen Dobson Ingrid Grimsmo Jørgensen

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

Nettstudent 2017 viktig info

Nettstudent 2017 viktig info Nettstudent 2017 viktig info Studiestart Det er ikke et spesifikt studiestartprogram for nettstudentene. Du er hjertelig velkommen til ordinær studiestart på campus Narvik dersom du har anledning. I forbindelse

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 onsdag 08.02.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Satsing på fleksibel læring ledelsens oppfølging Ledermøtet , Allmøte ØSS, 30.4, Adm. ledermøte 6.5

Satsing på fleksibel læring ledelsens oppfølging Ledermøtet , Allmøte ØSS, 30.4, Adm. ledermøte 6.5 BAKGRUNN I gjeldende Strategisk plan 2015 2018 er det lagt til grunn at høgskolen skal satse på fleksibel læring. Målet er å gjøre alle HiØs studietilbud mer fleksible slik at studentene har større mulighet

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Auditorium på Høgskolen i Hedmark, Helse og Idrettsfag (Elverum)

Auditorium på Høgskolen i Hedmark, Helse og Idrettsfag (Elverum) Notat for Uninett GC-AV Høgskolen i Hedmark 24/4/08 Trond Bakaas Auditorium på Høgskolen i Hedmark, Helse og Idrettsfag (Elverum) Dette er det rommet hvor Hihm har mest aktivitet på videokonferanse. En

Detaljer

Bruk av Smart Board tavle i undervisning. Rapport

Bruk av Smart Board tavle i undervisning. Rapport Bruk av Smart Board tavle i undervisning Rapport Halvor Spetalen, Institutt for yrkesfaglærerutdanning, HiOA Juni 2017 1 Innledning SMART Board er en digital-/interaktiv tavle som er utstyrt med en berøringsfølsom

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

STYRKING AV LÆRINGSMILJØET

STYRKING AV LÆRINGSMILJØET STYRKING AV LÆRINGSMILJØET HANDLINGSPLAN 2016 2019 // UNIVERSITETET I BERGEN STUDIEADMINISTRATIV AVDELING HANDLINGSPLAN FOR STYRKING AV LÆRINGSMILJØET 2016 2019 STUDIEADMINISTRATIV AVDELING 2 DET SKAL

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

Emneevaluering GEOV276 Vår 2016

Emneevaluering GEOV276 Vår 2016 Emneevaluering GEOV276 Vår 2016 Evaluering av min undervisning i GEOV276, våren 2016 (emneansvarlig) Undertegnede hadde eneansvar for forelesningene og øvelsene i GEOV276/Teoretisk seismologi våren 2016.

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL

Læringsmiljøutvalget HiL Møteprotokoll Tid: 14:00-15:40 tirsdag 19.2.2013 Sted: Ø-201, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 7. mars 2013 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø 5.- 6. november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser Hvorfor en UH-ped gruppe? økt kvalitet på læring og undervisning i UH-sektoren en ressursgruppe

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

Telefoni. Sluttbrukerutstyr

Telefoni. Sluttbrukerutstyr Telefoni Sluttbrukerutstyr HiBV IT Fusjon 2013 Dokument detaljer: Tittel: Telefoni Sluttbrukerutstyr Sist endret: n/a Forfatter: Knut Arne Bakke Godkjent av: n.n Versjon: 1.0 Opprettet: 07. Mars 2013 Dokument

Detaljer

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Av Førstelektor Kristine Høeg Karlsen og Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte En rapport fra pilotprosjektet; Bruk av video og pedagogikkundervisningen

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL SKU. C. Thrane 1

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL SKU. C. Thrane 1 Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2005 - SKU C. Thrane 1 Hvem har svart på SKU? Noen forbehold Denne rapporten presenterer de første resultatene fra SKU-05. Analysene/presentasjonen er utført/skrevet

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse Videokonferanse Videokonferanse (VK) er toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. To eller flere studio kan være koplet sammen, både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Referat fra AMU-møte

Referat fra AMU-møte Referat fra AMU-møte 09.12.14 Medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Bergkastet (leder) Finn Olsen Ingrid Tvete Jan Aasen Høgskoledirektør Dekan Studieleder Økonomi og Turid Thomassen Ane

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13 Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret tar IKT-strategi for perioden 2013 2016 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Trivselsregler Trivselregler ved Høgskolen i Sør-Trønd ved Høgskolen i Sør-Trøndelag HiST ønsker at våre arealer og rom benyttes aktivt og er til nytte for studenter og ansatte. For å ivareta trivsel og

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING Et likeverdig studietilbud for alle studenter

HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING Et likeverdig studietilbud for alle studenter HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING 2016-2020 Et likeverdig studietilbud for alle studenter 1 2 HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING 2016-2020 3 Innhold Visjon

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2011

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2011 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2011 1. Vurderinger av arbeidet i 2011 og tilråding for 2012 LMU har i 2011 behandlet en rekke saker for å utvikle høgskolens læringsmiljø. Noen av sakene utvalget

Detaljer

Hørselshemmede -tilrettelegging og universell utforming. Kort presentasjon

Hørselshemmede -tilrettelegging og universell utforming. Kort presentasjon Hørselshemmede -tilrettelegging og universell utforming Kort presentasjon Krav til universell utforming Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Plikt til generell tilrettelegging Bestemmelsen gir både

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014)

ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014) ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014) Målsetting med underveisevaluering Den enkelte lærer skal gjennomføre underveisevaluering av sin undervisning hver gang denne holdes. Formålet

Detaljer

Gamle rådhus og avvikling av bystyremøter. Behov for oppgradering og innføring av nettstrømming og møteadministrasjonssystem.

Gamle rådhus og avvikling av bystyremøter. Behov for oppgradering og innføring av nettstrømming og møteadministrasjonssystem. Dato: 21. januar 2010 BEBY /10 Bergen bystyre Gamle rådhus og avvikling av bystyremøter. Behov for oppgradering og innføring av nettstrømming og møteadministrasjonssystem. MAHO BYST-06-200606432-17 Hva

Detaljer

Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke.

Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke. 2012 Nettverkspakke. Brannmur og nettverkspakke. Denne pakken inneholder alt man trenger for å kunne føle seg timelig trygg mot innbrudd på nettverket fra Internett. I tillegg vil systemet inneholde upnp

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2006 - SKU. C. Thrane 1

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2006 - SKU. C. Thrane 1 Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2006 - SKU C. Thrane 1 Hvem har svart på SKU? Noen forbehold Denne rapporten presenterer de første resultatene fra SKU-06. Analysene/presentasjonen er utført/skrevet

Detaljer

I det følgende kommenterer vi først de momentene i Vedlegg 3 hvor PT konkret ber om kommentarer:

I det følgende kommenterer vi først de momentene i Vedlegg 3 hvor PT konkret ber om kommentarer: Post-og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand POST- OG TELETILSYNET SAKSNR: 30 t0 30 SEPT 2013 KODE: S.beh.: Oslo, 25.09.2013 Høring om auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene Vi viser til

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/1632-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2019 Gausdal kommune Andre saksdokumenter

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Lokalt arbeidsmiljøutvalg Dato: 27. mai 2016 Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet dokumentasjon på ansattes medvirkning UiO har sammen med Entra

Detaljer

STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Retningslinjer for praktisk og pedagogisk tilrettelegging av studiesituasjonen Høgskolen i Hedmark 2009-2012 Godkjent ved rektors fullmakt 17.2.2009 Innhold Praktisk

Detaljer

OPTIMA studie. OPTIMA Studie - delprosjektets vurdering og sammenstilling av forslag til framtidige løsninger for fokusområdene

OPTIMA studie.  OPTIMA Studie - delprosjektets vurdering og sammenstilling av forslag til framtidige løsninger for fokusområdene OPTIMA studie OPTIMA studie har som overordnet mål å sørge for at de tjenester som leveres av administrativ karakter på HiST er på riktig nivå i forhold til kvalitet og service: På bakgrunn av dette skal

Detaljer

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad 1. Bakgrunn og sammenheng Ved gjennomføring av undersøkelsen benchmarkes resultatene med en database som er bygd opp over flere år. Man får på denne måten sammenlignet

Detaljer

Ekstern evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning

Ekstern evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning Ekstern evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning Rapport fra eksternt panel Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Periodisk programevaluering UNIVERSITETET I OSLO Desember 2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konsekvenser av kvalitetsreformen for studenter med funksjonsnedsettelser

Konsekvenser av kvalitetsreformen for studenter med funksjonsnedsettelser 1 Konsekvenser av kvalitetsreformen for studenter med funksjonsnedsettelser Kjetil Knarlag Rådgiver for funksjonshemmede studenter/ Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Trondheim

Detaljer

Morgendagens digitale muligheter: programmet ecampus

Morgendagens digitale muligheter: programmet ecampus Morgendagens digitale muligheter: programmet ecampus Seminar: den digitale tilstand i private høgskoler 2012 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester, UNINETT UNINETT Det norske forskningsnettet Organisert

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

H AN D LI N G S P L AN F OR U NI VE RSE LL U TF ORMI N G OG TI LRE TTE LE G GI N G UNIVERSITETET I AGDER

H AN D LI N G S P L AN F OR U NI VE RSE LL U TF ORMI N G OG TI LRE TTE LE G GI N G UNIVERSITETET I AGDER UNIVERSITETET I AGDER H AN D LI N G S P L AN F OR U NI VE RSE LL U TF ORMI N G OG TI LRE TTE LE G GI N G 2016-2020 Et likeverdig studietilbud for alle studenter Innhold Visjon Mål og tiltak for 2016-2020

Detaljer

Evaluering av styret. Oppsummering

Evaluering av styret. Oppsummering Evaluering av styret Oppsummering 2 Forutsetninger og mål Lite forbedrings- Stort forbedringspotensial potensial 1 2 3 4 5 6 a) Er din forståelse av forutsetningene og målene med styrearbeidet klare? 4

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015 Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2015/7443-1 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Prøveprosjekt med nettbrett i skolen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 12.01.04 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 005/2004 SAK ADM2003 BRUKERINNFLYTELSE Tidligere saker: Vedlegg: 1. Innledning

Detaljer

Referat fra AMU-møte 1. oktober 2015

Referat fra AMU-møte 1. oktober 2015 Referat fra AMU-møte 1. oktober 2015 Tilstede: Navn Funksjon Representerer Geir Bergkastet (leder) Finn Olsen Jan Aasen Høgskoledirektør Dekan Økonomi- og driftsdirektør Kåre Letrud Turid Thomassen Ane

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Møter og arrangement i Ipark. Informasjon om møterom og tilknyttede tjenester

Møter og arrangement i Ipark. Informasjon om møterom og tilknyttede tjenester Møter og arrangement i Ipark Informasjon om møterom og tilknyttede tjenester INNHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER... 3 FORMÅL... 3 TIDSRAMMER... 3 BESTILLING AV MØTEROM... 3 PRISER... 4 OVERSIKT MØTEROMSAVDELING

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Dato og tid: 13.mars 2008 Kl 9-10 og 12-13: innkjøpsutvalg Kl 10-11.30

Detaljer

Ja takk begge deler. Konferanse om det digitale læringsmiljø

Ja takk begge deler. Konferanse om det digitale læringsmiljø Ja takk begge deler Konferanse om det digitale læringsmiljø «Ja takk begge deler!» Nasjonal konferanse om podcast av forelesninger og digital vurdering. http://norgesuniversitetet.no/jatakkbeggedeler/

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Opptak av forelesningene

Opptak av forelesningene Opptak av forelesningene Hvilken politikk har Ifi når det gjelder opptak av forelesningene? Opptak av forelesningene Ifi har vedtatt følgende når det gjelder opptak av forelesningene: Ifi ønsker generelt

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 SAK NR 023-2017 IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber

Detaljer

7.Februar 2012. 1. april 2013 17:26. Side 1 for Bakgrunn

7.Februar 2012. 1. april 2013 17:26. Side 1 for Bakgrunn 7.Februar 2012 1. april 2013 17:26 Nettbrett-seminar i Sandefjord. 2 lærere fra Sogn og Fjordane + 1 lærer fra SOTS tilstede og kom til samme konklusjon: Spennende å prøve nettbrett med Windows, Office

Detaljer

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Gjelder høring Forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Til Kunnskapsdepartementet Fra Senter for IKT i utdanningen Deres referanse 12/3854 Vår referanse 2012/108 Kopi Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Podcast Læring rett i lomma Et helhetlig konsept for podcast På vei mot det fleksible universitet

Podcast Læring rett i lomma Et helhetlig konsept for podcast På vei mot det fleksible universitet Podcast Læring rett i lomma Et helhetlig konsept for podcast På vei mot det fleksible universitet Om selve prosjektet Resultater Erfaringer Artikkel i dagens næringsliv Det handler om Podcast Podcast =

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport 1302 1901 LMU-K NR: 14/2013 KNSVARLIG: OLE JØRGEN TORP KSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL M.FL. ARKIVK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell

Detaljer

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.:200500144 Vår ref.:05/6/vl Oslo 25.02.05 Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets-

Detaljer

GODE PROSESSER STATSBYGGS ARBEID OG ERFARINGER

GODE PROSESSER STATSBYGGS ARBEID OG ERFARINGER GODE PROSESSER STATSBYGGS ARBEID OG ERFARINGER 9. mai 2017 Alexander Strand, avdelingsdirektør Byggherre-Undervisning Hege Maria Eriksson, direktør Rådgivning og tidligfase EKSEMPEL: - HIST TEKNOLIGIBYGG

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Kravspesifikasjon, digitale skilter. Utkast v3 15/8-2015

Kravspesifikasjon, digitale skilter. Utkast v3 15/8-2015 Kravspesifikasjon, digitale skilter Terje Kvernes, AV-koordinator Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet August, 2015 1. Bakgrunn På det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet benyttes det i dag

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012 Søgne kommune Arkiv: F00 Saksmappe: 2012/3493-36464/2012 Saksbehandler: John Øyvind Seland Dato: 20.11.2012 Saksframlegg Rapport fra arbeidsgruppe Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012

Detaljer

Undervisningsopplegg i matematikk. Med fokus på bruk av IKT

Undervisningsopplegg i matematikk. Med fokus på bruk av IKT Undervisningsopplegg i matematikk Med fokus på bruk av IKT Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Målsetning... 3 Valg av programvare... 3 Evaluering... 4 Undervisningsopplegget... 5 Arbeidsmetoder... 5 Temaliste...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

Styrene i Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) har vedtatt fusjon mellom HH og HiL fra

Styrene i Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) har vedtatt fusjon mellom HH og HiL fra Ansvarlig: Sigbjørn Hernes/Anna Løken Side 1 av 6 Bakgrunn Styrene i Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) har vedtatt fusjon mellom HH og HiL fra 01.01.2017. Styrene og Rektorene har

Detaljer

HiØ :PULS. Pedagogisk utviklings- og læringssenter. Mandat. Kjerneområder I henhold til det foreslåtte mandat vil PULS kjerneområder være:

HiØ :PULS. Pedagogisk utviklings- og læringssenter. Mandat. Kjerneområder I henhold til det foreslåtte mandat vil PULS kjerneområder være: HiØ :PULS Pedagogisk utviklings- og læringssenter Mandat PULS hovedoppgave er å bidra til å opprettholde og utvikle høy studie- og undervisningskvalitet ved å: o stimulere til samarbeid innenfor undervisning,

Detaljer

Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune"

Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/3469-3 Saksbehandler: Øivind Nyhus Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune" Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer