ÅRSRAPPORT BOLIGFORVALTNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT BOLIGFORVALTNING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT BOLIGFORVALTNING 2013

2 Innholdsfortegnelse A. Innledning:... 3 B. Oversikt:... 3 Antall leiligheter fordelt på størrelse... 4 Oversikt kommunal boliger fordelt etter eierform... 6 Antall kommunale boliger og kvadratmeter pr. innbygger... 6 C. Status på eiendommer... 6 Kjøp og oppføring av boliger... 7 Hus/leiligheter som er solgt i D. Drift bygninger:... 7 Facilit, drifts- og vedlikeholdsprogram... 8 Ekstrem været Frida... 9 Brann... 9 Radonmålinger... 9 E. Drift utleie:... 9 Antall leieboerskift... 9 Anmeldelser/klage... 9 Namsmannssaker Dekningsgrad F. Økonomi: G. Hovedutfordringer for Årsrapport boligforvaltning 2013 Side 2 av 14

3 A. Innledning: Boligforvaltningen har i 2013 vært operativ i 4,5 år, ref. K-sak 33/08. Boligforvaltningen har som oppgave å forvalte, drifte og vedlikeholde Modum kommune sine kommunale boliger. De kommunale boligene utgjør bo- og dagsentrene, bofelleskapene i PU og aldersdemente, psykiatriboligen, trygde- og omsorgsboligene, flyktningboligene, sosialboligene og presteboligene. I tillegg kommer kjøp/salg og utvikling av boligeiendommer. Boligforvaltningen inngår tidsbestemt husleiekontrakt på 3-5 år med brukerne har vært et aktivt år på boligsiden. I denne rapporten angis en del nøkkeltall og det fremgår hva boligforvaltningen har hatt mest fokus på i I K-sak 19/13 ba kommunestyret om forvaltningsrevisjon av boligforvaltningen. Boligforvalter har deltatt i møter med Buskerud kommunerevisjon IKS for å gi informasjon og opplysninger til Forvaltningsrevisjonens rapport. I K-sak 115/13 ble Boligsosial handlingsplan vedtatt. Boligforvalter er representert i prosjektgruppa. I K-sak 19/12 ble det vedtatt å innføre krav om botid til søker av kommunal bolig. Boligforvalterstillingen er ett årsverk. Boligforvaltningen kjøper driftstjenester til ordinære driftsoppgaver fra vedlikeholdsavdeling, parkvesenet og renholdsavdelingen på teknisk etat. Ved større anskaffelser benyttes enten rammeavtale eller anbudskonkurranse. Boligforvalter har vært gradert sykemeldt siden 7. mars Avslutningsvis i denne rapporten sies det litt om hvilke hovedoppgaver som skal prioriteres i B. Oversikt: Antall boenheter og leiligheter pr BOLIGER: Antall boliger KVM. Disponert av flyktningtjenesten Disponert av pleie og omsorgstjenesten Disponert av sosialtjenesten Presteboliger Årsrapport boligforvaltning 2013 Side 3 av 14

4 Annet: Andelsleilighet 1 95 Haug Gård Skredsvik, enebolig EID AV MODUM KOMMUNE * * kvm. er kun areal på de utleide leilighetene. I bofellesskap, trygde- og omsorgsboliger, og bo- og dagsentrene tilkommer det areal til fellesarealer, teknisk rom, boder, kontor, ganger, vaskerom, felles kjøkken, felles toaletter, bad, samt kjeller og loft. Det er antatt at disse arealene utgjør ca m2. Antall leiligheter fordelt på størrelse STØRRELSE FORDELT PÅ DISTRIKT Hybel 1 ROM 2 ROM 3 ROM 4 ROM 5 ROM 6 ROM Åmot Geithus Vikersund Sum antall leiligheter: Oversikt over totalt antall boliger fordelt på romstørrelse og område. Vikersund 161 Stolpediagrammet viser de samme boligene fordelt etter område og antall rom Geithus 45 Åmot 78 HYBEL 1 ROM 2 ROM 3 ROM 4 ROM Årsrapport boligforvaltning 2013 Side 4 av 14

5 4 ROM; 25 HYBEL; 4 3 ROM; 30 1 ROM; 94 Kakediagrammet viser totalt antall boliger fordelt etter antall rom 2 ROM; 131 Oversikt kommunale boliger fordelt på type/formål Formål/Sted Åmot Geithus Vikersund Sosialbolig Flyktningbolig Bofellesskap PU 8 35 Treningsbolig PU 4 Bofellesskap/ psykiatri 12 Bofellesskap demente 16 Bofellesskap eldre Trygde/pensjonist bolig Prestebolig 1 1 Annet Sum Årsrapport boligforvaltning 2013 Side 5 av 14

6 Oversikt kommunal boliger fordelt etter eierform Sted Åmot Geithus Vikersund Sum Kommunale Andelsleilighet Selveierseksjon Sum Antall kommunale boliger og kvadratmeter pr. innbygger Antall innbyggere i Modum kommune pr er Antall kommunale boliger pr. innbygger: 0,021. Landsgjennomsnitt i henhold til SSB pr. innbygger er 0,020 (2012). C. Status på eiendommer Haug Gård er en firemannsbolig med eiet tomt på kvm. som har kommunestyrevedtak om å selges med pålegg om riving eller restaurering. Eiendommen er pt. avstengt. Buskerud fylkeskommune har vært på befaring og anser at eiendommen og bygningen har høy verneverdi og at ved evt. salg selges eiendommen med pålegg om istandsetting etter antikvariske retningslinjer. Dersom eiendommen selges som del av et større område med formål bygeområde vil fylkeskommunen anbefale hele kulturmiljøet, våningshus, hage, og allé, avsatt til hensynssone med bestemmelser som ivaretar helheten i kulturmiljøet. Hovedutvalg for teknisk sektor har behandlet søknad om rivning og fattet vedtak om dette. Kulturminnemyndigheten i Buskerud fylkeskommune har ikke påklaget vedtaket, men anmodet om å utsette rivning til en har laget en kulturminneplan. Det er om søkt om brenning av huset. Søknaden er ikke behandlet. Modum kommune har mottatt tilbud om å selge huset til interessent, men tilbudet var for lavt. Det foreslås at kommunen skiller av våningshuset, med 2,5 måls hage og allé og profilerer Haug gård i et medlemsblad for bevaring av eldre hus, og hvor huset legges ut for salg. Vi ser for oss en rektangulær tomt med lengderetning nord syd som ikke skal forhindre videre utvikling av området Årsrapport boligforvaltning 2013 Side 6 av 14

7 Skredsvik, er en enebolig med eiet tomt på kvm. Eneboligen er fraflyttet og avstengt. Det skal søkes om rivingstillatelse. Eiendommen er regulert som fremtidig næringsareal på kommuneplanen. Rønningveien, er en eiet tomt på kvm. Har vedtak om salg. Det er mottatt forsikringspenger fra Klp forsikring etter brannen av tomannsboligen i Tomten vil legges ut for salg i Granstad, er en tremannsbolig med eiet tomt på kvm. 1 leilighet er utleid. 2 leiligheter er tomme hvor en mangler kjøkken og en mangler bad. Begge leilighetene trenger total oppgradering og renovering. Eiendommen er godt utvendig vedlikeholdt. Modum kommune bør beholde eiendommen for fremtidig utvikling, da den har stor tomt. Det er gitt avslag i søknad om tilskudd til utbedring fra Husbanken. Solheim, er en tomannsbolig med garasje/uthus med eiet tomt på kvm. Begge leilighetene er utleid. Tomannsboligen er i dårlig innvendig og utvendig forfatning. Modum kommune bør beholde eiendommen for fremtidig utvikling, da den har stor tomt og god beliggenhet med nærhet Rådhuset. Kjøp og oppføring av boliger Modum kommune har i 2013 kjøpt 1 enebolig med sokkelleilighet i nærhet til Rådhuset i Vikersund. Hus/leiligheter som er solgt i 2013 Det er ikke solgt noen boliger i Helse og sosialetaten har overtatt Lillebo, Tomtebo 2 fra Helse og sosialetaten skal bruke Lillebo til kontorer for Seksjon Funksjonshemmede. D. Drift bygninger: Modum kommune har de siste årene oppgradert flere av sine eiendommer. Løpende driftsog vedlikeholdsarbeider foretas kontinuerlig. Det kan være en del slitasje og etterslep av vedlikehold på flere av bofellesskapene, bo- og dagsentrene og øvrig eiendomsmasse. For å kunne lage en fullverdig vedlikeholdsplan bør det innhentes en takst med tilstandsrapport som dokumenterer konsekvensgraden, tilstandsgraden og verifiserer arealet på eiendommene. Større påkostninger og investeringer vil bli oppført i fremtidig vedlikeholdsplan Årsrapport boligforvaltning 2013 Side 7 av 14

8 Kommunikasjon med leietakere og hendelser på boligene generer mye saksbehandling og koordinering av oppgaver. I tillegg til akutte, fortløpende hendelser, er det utbedret og istandsatt oppussing/rehabiliteringsarbeider i 2 leiligheter i en tre- mannsbolig, samt vannskade i 1 bolig. Det er lukket avvik fra Mattilsynet på kjøkken i ett av bofellesskapene. I 2013 er utført utvendig malerarbeider av en 4- mannsbolig i Bergkrystallen, Ressursboligen på Tomtebo, Skolegata bofellesskap, omsorgsleiligheter i Hovdehagan, Solstad Borettslag. Det gjenstår å male rundt utvendig lister og vinduskarmer Det er gjennomført fortløpende vedlikehold innenfor boligmassen, herunder bytte av varmtvannsberedere, vannmålere, oppgradering på elektriske anlegg og sanitær. Det er lukket pålegg etter stedlig tilsyn fra Midt- Nett Buskerud på elektriske anlegg. Oppgaver som er under arbeid: Lukke avvik fra Mattilsynet på to kjøkken i ett av bofellesskapene. Oppfølging av for høye Radonmålinger i boligene. Energimerking av boliger og eiendommer. Nytt søknadsskjema. Hefte som viser fordeling av utgifter til eier av bygget, boligforvalter og tjenesten som bruker av bygget. Innføring av drifts og vedlikeholds modul i Facilit. Scanne tegninger av boligene. Tilknytte lage kobling fra Facilit til nye e-sak. Systematisere serviceavtaler på brannkontroll og brannvarslingsanlegg på boliger med bemanning. Systematisere heiskontroll. Facilit drifts- og vedlikeholdsmodul er under innføring for å kunne dokumentere og systematisere drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Antall driftsoppgaver og avvik vil lettere kunne følges opp når disse modulene er innarbeidet og innført. Facilit, drifts- og vedlikeholdsprogram Utleiemodulen i Facilit brukes daglig. Drifts-, vedlikeholds-modulen er under innføring. Når disse modulene er innført kan det registreres direkte rapporter og avvik av boligene fra stedlig kontroll. Dokumentasjon og historikk på de enkelte bygninger vil bli systematisert samt gi grunnlag for utarbeidelse av vedlikeholdsplan. Brannboksmodulen bør innføres for å tilfredsstille kravet til brannbok dokumentasjon Årsrapport boligforvaltning 2013 Side 8 av 14

9 Ekstrem været Frida Det er ferdigstilt utvendige arbeider på 2 4-mannsboliger i Bergkrystallen, Åmot som fikk store skader på hage og utomhus arealer etter ekstremuværet Frida På byggene ble det mindre ut- og innvendig skader. Brann Det har ikke vært brann i Radonmålinger Det er utført Radon målinger i nesten alle leiligheter. Hittil viser måleresultatene at det er 38 leiligheter som har høyere grenseverdi enn tillatt etter ny strålevernforskrift. Dette medfører at det må gjennomføres ulike tiltak i Tiltaksrapporter vil bli utarbeidet. E. Drift utleie: Antall leieboerskift Antall leieboerskift Innflyttinger Utflyttinger Flytteårsaker Internt Privat bolig Døde Antall forlengelser Forlengelser Boligforvaltningen har inngått 78 tidsbestemte husleiekontrakter i Anmeldelser/klage Politianmeldelser Klager Årsrapport boligforvaltning 2013 Side 9 av 14

10 Namsmannssaker Antall begjæringer sendt namsmann Antall gjennomførte fravikelser Av 5 saker som er sendt til namsmann for gjennomføring av fravikelse pr ble 3 saker trukket. I disse 3 sakene ble nøkler levert inn før fravikelsen ble gjennomført. Det er gjennomført 2 utkastelser. Dekningsgrad Dekningsgraden for 2013 er på 93,87%. 6,13 % tomme boliger/leiligheter skyldes oppussingsarbeid av boliger, samt noe lediggang i boliger som tildeles i helse og sosialetaten. Dekningsgraden for 2012 var på 93,86 %. 6,14 %. Eiendommene Haug Gård, Barkveien, (begge er avstengt) og tomten i Rønningveien er ikke medberegnet i dekningsgraden. F. Økonomi: Boligforvaltningen har budsjett og resultatansvar for funksjon boliger og funksjon forvaltningsutgifter eiendom. Regnskapsoppstilling for funksjon boliger Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Sum Årsrapport boligforvaltning 2013 Side 10 av 14

11 , , , , , , , , , ,00 0,00 Inntekter Inntekter Husleieinntektene pr utgjorde kr Dette er ca. kr mer enn budsjettert. Husleiene indeksreguleres årlig iht. konsumprisindeksen til Statistisk Sentralbyrå. Ved utløp av tidsbestemt husleieleiekontrakt og ved oppussing av bolig blir husleien oppjustert. Grafen viser ikke refusjoner fra stat og forsikringsoppgjør. Det er viderefakturert til leietakerne for rydding av innbo, reparasjoner, renhold, hærverk og skader i boligene, samt viderefakturert for forbruk av vann i leiligheter som har egen vannmåler (for husleiekontrakter inngått etter ). Samlet viderefakturert gir inntekter på kr og merinntekt på kr i forhold til budsjett , , ,00 Drift / vedlikehold ,00 Drift / vedlikehold , ,00 0, Boligforvaltningens budsjett for drift og vedlikehold for 2013 utgjør kr hvorav kr til drift og kr og til vedlikehold Årsrapport boligforvaltning 2013 Side 11 av 14

12 , , , , , , , ,00 0, I 2013 er det brukt kr mer til drift og vedlikehold i enn i Det er ett merforbruk til drift og vedlikehold for 2013 på totalt kr for elektroarbeider, vedlikehold og byggetjenester, serviceavtaler, renholds og vaskeritjenester, materialer til bygg, sanitær, elektro og tapte kundefordringer. Alarm / serviceavtaler 3 % Tapte kundefordr. 2 % Renhold 6 % Husleie / felleskostnader 21 % Drift 7 % Energi 13 % Fordeling drift/vedlikeholdsutgifter 2013 Kommunale avgifter 13 % Vedlikeholdsutgifter 32 % Alarm / serviceavtaler Kommunale avgifter Vedlikeholdsutgifter Brøyting / strøing Gartnerarbeider Energi Husleie / felleskostnader Renhold Tapte kundefordr. Drift Gartnerarbeider 2 % Brøyting / strøing 1 % Boligforvaltningen arbeider systematisk gjennom hele året med å få inn restanse knyttet til husleieinnbetaling. Husleieinnbetalingene sikres for brukere som har betalings problemer ved å inngå nedbetalingsavtaler, samt opprette trekk i trygd for innbetaling av månedlig husleie Årsrapport boligforvaltning 2013 Side 12 av 14

13 I 2013 ble kr dekket opp og avskrevet i regnskapet. Dette er delvis gamle tapte fordringer fra tidligere år før boligforvaltningen ble opprettet som eget budsjett og resultatområde. Nøkkeltall for drift- og vedlikeholdsutgifter pr. bolig og pr. kvadratmeter: Drifts- vedlikeholdsutgifter pr. bolig (284 stk.) Drifts- vedlikeholdsutgifter pr. kvm( kvm.) 488 Driftsutgifter pr. bolig ( 284 stk.) Driftsutgifter pr. kvm ( kvm) 296 Vedlikeholdsutgifter pr. bolig (284 stk.) Vedlikeholdsutgifter pr. kvm. ( kvm.) 156 Modum kommune brukte i kroner mindre pr. kvm i vedlikeholdsutgifter enn det som anbefales å bruke pr. kvadratmeter med hensyn til verdibevarende vedlikehold. Multiconsult og PWC har i rapport til KS anslått at årlig vedlikeholdsbehov, oppjustert til 200 kroner i 2013 (170 kroner pr. kvm i 2012) ved 60 års levetid (inklusive nødvendige oppgraderinger). Et godt løpende vedlikehold er lønnsomt. Uten, eller ved lavt vedlikehold, vil bygget være nedslitt etter år og man blir løpende mellom akutte situasjoner og offentlige pålegg som vil kreve ekstra ordinære bevilgninger. Det er utbetalt til sammen kr fra Klp for utgiftene etter vannlekkasjen på Lillebo, Tomtebo, samt etter stormen «Frida» i to tomannsboliger i Bergkrystallen. Egenandel utgjør samlet kr Regnskapsoppstilling for funksjon forvaltningsutgifter eiendom Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Sum Årsrapport boligforvaltning 2013 Side 13 av 14

14 Lønn og sosiale utgifter Driftskostnader Forsikringer mv Forvaltningsutgifter Årsak til endring med nedgang i lønnsutgifter skyldes sykelønnsrefusjon. Investeringstilskudd fra Husbanken vedrørende kjøp av enebolig med hybelleilighet er utbetalt med kr G. Hovedutfordringer for 2014 Innføre og implementere drifts-, vedlikeholds og brannboksmodul til Facilit. Systematisere stedlige kontroller, innmelding av avvik og oppfølging av ulike tiltak. Lukke avvik etter pålegg fra stedlige tilsyn over feil og mangler. Innhente uavhengig takst med tilstandsrapporter for boligene med tilstandsgrad og verifisering av areal. For senere å kunne lage en helhetlig vedlikeholdsplan. Utarbeide helhetlig og operativ vedlikeholdsplan. Fortsette arbeidet med sikre innbetaling av løpende husleie. Boligforvaltningen arbeider med å lage nytt felles søknadsskjema for leie av kommunal bolig som vil være i papirformat samt i pdf. Skjemaet vil legges ut på kommunen sin hjemmeside. Dette for å få en mer effektiv søknadsprosess fra søker av kommunal bolig og mot virksomhetene som tildeler bolig. Vikersund, Boligforvalter Ann-Kristin Salvesen Årsrapport boligforvaltning 2013 Side 14 av 14

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Modum boligeiendom KF etableres med planlagt driftsstart

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/ 05 01.02.2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04. Rapport Husleierestanser Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.15 sak 30/15 04.03.2015 Stjørdal kommune Anne Lise T. Sætnan 0 Innhold 1. Innledning:...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsplan for kommunale boliger og. Boligsosial handlingsplan. for. Unjárgga gielda/nesseby kommune

Forvaltningsplan for kommunale boliger og. Boligsosial handlingsplan. for. Unjárgga gielda/nesseby kommune Forvaltningsplan for kommunale boliger og Boligsosial handlingsplan for Unjárgga gielda/nesseby kommune Vedtatt av kommunestyret den. Forord I Stortingsmelding nr. 49 (1997-1998) Om boligetablering for

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Forvaltning av kommunale utleieboliger. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: høsten 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Forvaltning av kommunale utleieboliger. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: høsten 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Forvaltning av kommunale utleieboliger Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: høsten 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Randi Rørnes

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer