Rapport. IT-utfordringer Oslo Universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. IT-utfordringer Oslo Universitetssykehus"

Transkript

1 Vedlegg til styresak 20/2009 Rapport IT-utfordringer Oslo Universitetssykehus 1. Bakgrunn På oppdrag fra AD-møtet er It-lederne ved Aker, Rikshospitalet og Ullevål bedt om å Lage en presentasjon til styret av utfordringer innen IT-området. Intensjonen er å beskrive et foreløpig utfordringsbilde presentert i AD-møtet 14. januar Forventninger Det er slik vi forstår store forventninger fremover i Oslo Universitetssykehus til at man skal kunne effektivisere driften gjennom tiltak som; Felles bakvakt/vaktløsninger Fleksibel personellbruk på tvers av lokasjoner og organisasjonsenheter Sammenslåing av avdelinger, men drift på flere lokasjoner Sammenslåing av avdelinger med flytting til en lokasjon Splitting av enheter i forhold til lokalsykehus og område / regionssykehus Pasientsløyfer i økende grad over flere lokasjoner Disse tiltakene vil kreve samordnet informasjonsunderlag i det nye foretaket, for å understøtte endringene i driften. I tillegg opplever IT-funksjonene allerede i dag etterspørsel fra kliniske miljø om tilgang til journalinformasjon på tvers av de gamle foretakene. For å kunne etterkomme disse forventninger, vil det være nødvendig med vesentlige konsolideringer og endringer, både av infrastruktur, systemer og informasjonsgrunnlag i den eksisterende IT infrastrukturen og applikasjonsarkitekturen. Påkrevde tiltak ser ut til å være gjennomgående krevende mtp kalendertid, personellressurser og økonomi. Det er viktig at endringsløpet legges opp i tydelige faser på kort, mellomlang og lang sikt. På denne måten vil de langsiktige strategiene legges til grunn for alt arbeid, men samtidig legges det til rette for å gjennomføres taktiske grep og tilpasninger for tidlig å kunne ta ut funksjonelle gevinster i det nye foretaket. 3 Rammebetingelser 3.1 Tjenestespekter IT I arbeidet med IT i det nye sykehuset står en overfor store utfordringer i avveiningen mellom på den ene side å jobbe for å konsolidere tjenester der det er hensiktsmessig, og på den andre side opprettholde det brede spekter av IT-tjenester som er nødvendig for å understøtte sykehusets svært omfattende kliniske ansvar (ref. oppdragsdokument for Oslo universitetssykehus). Dette gjelder både innefor pasientbehandling, medisinske støttetjenester samt forskning og undervisning.

2 3.1 Myndighet HSØ har besluttet å utføre en regionalt eid og styrt prosess for å avklare videre strategi for felles klinisk informasjonsunderlag. Denne prosessen ble bebudet oppstartet andre halvår 2008, men har ikke blitt igangsatt. Det er sentralt i HSØ budsjettert med 5 mill. til formålet. Det er risiko for manglende handling og fremdrift for å møte utfordringene som i økende grad blir tydelig. Myndighet til å iverksette nødvendige tiltak og IT-tilrettelegging på tvers av OUS vil kreve beslutning på tvers av tre tidligere IT-enheter. Å snarlig få etablert felles ITgovernance og -styringsmodell bør prioriteres for at beslutningsprosessene skal bli effektive. Eventuell kortsiktige IT-utfordringer/endringer kan ikke gjøres av andre enn de som kjenner UUS/RH/AUS i dag. Ny HF-ledelse er avhengig av å få på plass gode styringslinjer mot IT- enhetene. Med så mange endringer (fusjon mellom tre HF og ousourcing til Sykehuspartner) på kort tid, er det et viktig at ny ledelse også signaliserer at hverdagen skal gå uten at det reduserer kvaliteten på IT-tjenestene og dermed sykehustjenestene i særlig grad. 3.2 Avtalejuridiske forhold Juridiske muligheter må undersøkes i forhold til eksisterende avtaleverk. Ulike juridiske muligheter og begrensninger forligger på de forskjellige applikasjonsområdene; herunder Nasjonale avtaler Regional rammeavtale i HSØ Regionale rammeavtaler fra de tidligere RHF i henholdsvis Sør og Øst.. Avtaler i de aktuelle HF. Hvis ikke det er mulig å bruke eksisterende avtaler må det forespørres i markedet med den tids- og ressursbruk dette medfører. En må påregne 9 12 måneder på etablering av nye regionale rammeavtaler. 3.3 Tidsaspekt Innføring av tverrgående systemer for en organisasjon av Oslo Universitetssykehus størrelse er krevende og vil ta tid, selv om applikasjonen er kjent og i bruk i deler av sykehuset allerede. Dette innebærer at det for mange av utfordringene uansett må tenkes en gradvis tilnærming til den endelige løsningen. 3.4 Økonomi Drift- og spesielt investeringsbudsjett 2009 er lagt under forutsetning av separate helseforetak som i Det er således ikke tatt høyde kapasitet til snarlige endringer/ombygginger. Det er en økt utfordring med langt mer begrensede investeringsmidler i helseforetakene enn tidligere år. Det er således vanskelig å se at det er rom for å realisere påkrevde store ITendringer gjennom helsefortakenes budsjett. HSØ har vurdert kapitalbehovet bare for etablering av felles klinisk informasjonsunderlag i OUS til millioner kroner. Hvis man utover å etablere elektronisk kurve og bedre planleggingsløsninger med bl. a. tverrgående timebøker og operasjonsplanlegging, skal bytte ut pasient og journalløsninger vil kostnadene også overstige disse estimater.

3 3.5 Personalressurser og kompetanse Forventning til akselererende og svært høy endringstakt innen IT, samtidig som en skal skille ut store deler av IT-drift og fusjonere den forretningsnære IT-tjensten i Oslo universitetssykehus vil bli svært krevende. I dette er det viktig å ta vare på ansatte slik at vi ikke får en flukt av kritiske ressurser mtp kompetanse eller ledelse. Med økonomisk stagnasjon og en viss usikkerhet kunne en allikevel forvente at dette demper turnover. Imidlertid har dette til nå ikke gitt merkbar virkning. 4. Hovedutfordringer Hovedutfordringene er presentert i vedlagte matrise Tiltak og prosesser for IKT i OUS 4.1 Konsolidering av teknisk infrastruktur Sammenkobling av infrastruktur Sammenkobling av teknisk infrastruktur er grunnsteinen for all annen samhandling mellom de tre enhetene. Vesentlige effekter vil ikke kunne nås dette er gjennomført og produksjonssatt på første nivå. Dette må startes umiddelbart og forberedende aktiviteter som krever ekstern leveranse med lange leveringstider, iverksettes snarest. Herunder er nettverkstilknytning mellom sykehusene beregnet for driftssamarbeid (samband). Parallelt med bestillingene må klarlegging av teknisk arkitektur og sikkerhetsarkitektur avklares. (ref. Matrise over Tiltak og prosesser for IT i OUS) Felles sikkerhetsarkitektur Dette temaet er også belyst i eget vedlegg fra personvernombudet Ullevål universitetssykehus. Det er i dag ulik realisering av sikkerhetsarkitekturen i de tre gamle foretakene, og en felles sikkerhetsarkitektur er nødvendig for at man skal kunne ta ut effektene av en sammenkoblet infrastruktur. En umiddelbar samling av de tre nettverk til ett samlet nettverk, vil gi for stor eksponering av sensitive personopplysninger og kritiske tjenester. Dette begrunnes både ut fra de ulike arkitekturer og valgte løsninger som er i eksisterende nettverk, og som vil forårsake alvorlige avvik med brudd på personopplysingslovgivning om de ble sammenkoblet slik de nå er. Videre er det kjente avvik i de eksisterende løsninger som sammenkoblet vil gi for store avvik. Sammenkobling av disse nettverkene slik de nå er, vil dermed være lovbrudd. I påvente av full integrasjon nettverkene i mellom, kan en begrenset bruk av samband med kryptering benyttes ved at det gjøres en begrenset åpning som tillater kommunikasjon applikasjon til applikasjon. Dette gir mulighet for å begrense den eksponering de tre nettverkene utgjør i forhold til hverandre, samtidig som kritiske tjenester og opplysninger gjøres tilgjengelig Identitetshåndtering og katalogtjenester Tildeling av brukerrettigheter og vedlikehold av disse er i dag en av de prosessene i alle itfunksjonene som det er størst forsinkelser på, og som det er mest misnøye med. Dagens forvaltningsressurser vil ikke klare å håndtere økt behov for tildeling av tilgang til systemer som følge av at personale på et av de gamle foretakene ønsker tilgang til systemer i porteføljen ved et av de andre foretakene.

4 En konsolidert tilgang til journalopplysninger på tvers av det nye foretaket er avhengig av en effektiv og konsistent løsning for håndtering av identiteter og fullmakter. (ref. Matrise over Tiltak og prosesser for IT i OUS) Backoffice (e-post,kalender osv.) Det må etableres felles e-postløsning i måneders perspektiv. Dette forutsetter forutgående samordning av katalogtjenester og brukeridentiteter (identitetshåndtering). (ref. Matrise over Tiltak og prosesser for IT i OUS) Telefoni Det er fortsatt ikke avklart om drift av telefoniløsninger skal overdras til felles tjenesteleverandør. Felles telefonnummer for Oslo universitetssykehus er etablert, men full integrasjon av løsningene med transparent sentralbordløsning vil kreve videre arbeid. Det må avklares om videreutvikling av løsning skal tillegges Oslo universitetssykehus eller felles tjenesteleverandør. 4.2 Applikasjonslandskapet Status Alle tre foretakene har en godt utbygd applikasjonsplattform, med høy grad av digitalisering av kjernetjenester. Gjennom de senere år er det investert betydelige ressurser, både i form av investeringsmidler og årsverk i utvikling av systemer og rutiner. Alle de tidligere sykehusene har forlatt papirjournalen. De kritiske arbeidsprosessene i sykehusene er i økende grad avhengigheten av IT. Forventningene er at sammenstilte informasjon alltid er tilgjengelig (24x7x365) også i økende grad i sanntid. Dette har gjort at sykehusene har svært komplekse og krevende It-installasjoner. Det er bygd svært kompetente IT-miljøer. Det vil være viktig i det videre arbeidet å bygge på den investerte kapital og kapabilitet som finnes ved de tre tidligere foretakene Eksiterende planer Alle foretakene har før fusjonen planer for it-utvikling med vekt på følgende områder; Videre digitalisering av pasientjournal (elektronisk kurve, EKG med mer) Videre utvikling av klinisk planlegging og ressursstyring (operasjonsplan, ressursallokering med mer) Elektronisk samhandling (intern samhandling med bestillinger og svar, eksternt med Meldingsløftet(epikriser, henvisninger med mer)) Utvikling av styringsinformasjon (KPP, Klinisk datavarehus, Målekort, LIS ) Grundig kartlegging er gjort i forbindelse med etablering av felles tjenesteleverandør og regional porteføljestyring. Eksisterende og planlagte prosjekter må gjennomgås for å avklare felles prioriteringer i OUS Vurdering På bakgrunn av tidlige strategier og planlagt organisasjon for det nye helseforetaket må det utarbeides et målbilde og plan for hvordan tversgående systemstøtte skal etableres for de ulike virksomhetsprosesser og tjenester. For å ivareta investert kapital og andre ressurser, samt utnytte eksisterende og velfungerende arbeidsprosesser bør det nye foretaket satse på å

5 videreutvikle en tjenesteorientert arkitektur, med en solid integrasjonsplattform i tråd med Nasjonal IT s anbefalinger for arkitektur for spesialisthelsetjenesten. For å understøtte sluttbruker i et heterogent miljø kan portalteknologier være velegnet. Portalteknologi vil kunne gi en konsistent arbeidsflate i konsoliderings- og endringsprosesser. Gjennom strategisk bruk av tjenesteorientering og portalteknologi vil man kunne ivareta det beste fra dagens heterogene miljøer, og i neste runde gi foretaket muligheten til å gjennomføre en strukturert samordning og konsolidering av systemer, uten store effektivitetstap og opplæringsutfordringer. Som en svært stort helseforetak med både svært spesialiserte funksjoner og enheter med store pasientvolum, er det lite trolig at det finnes enkeltløsninger som dekker hele foretaket, annet enn innenfor begrensete funksjonelle områder og tjenester. Således vil det være kritisk for det nye foretaket å ha en strategi og kompetanse som ivaretar samhandling mellom heterogene applikasjonsplattformer. Fusjoner av selskaper i samme størrelsesorden innen andre sektorer, indikerer at en full samordning av applikasjonsplattformen er svært kapitalkrevende og sjeldent regningssvarende på kort- og mellomlang sikt (Ref. Gartner group). 4.4 Organisasjonsutvikling IT I først kvartal 2009 forventes endelige avklaringer på grensedragning mellom sentral IT i regionen opp mot funksjonen i helseforetakene. Det er fortsatt flere gråsoner som krever avklaring. Det må i det etterfølgende gjøres en reorganisering i foretakene for å sette ny ITgovernance struktur. Hvordan dette skal håndteres opp i fusjonen av Oslo sykehusene må klargjøres videre. Det er ikke å underslå at dette øker kompleksiteten i outsourcingsprosessen ytterligere. 5. Risiko og Sårbarhet Det må ses særskilt på risiko og sårbarhet underveis i endringene og det må iverksettes spesifikke tiltak for å redusere risikoen underveis i prosessen. Herunder må det bl. a. være oppmerksomhet på følgende områder; Personell og kompetanse Drifsstabilitet ved økt endringshastighet Ytelse under migreringssteg Økt sikkerhetsutfordring 6. Videre arbeid 6.1 Samordnet IT i OUS (SIO) Formål er å samordne IT i OUS gjennom endring i ; IT-styringsmekanismer og organisasjon Arkitektur og Samhandling Informasjon og It-løsninger IT-infrastruktur Prosjekteier og styringsgruppe AD-møtet i Oslo universitetssykehus foreslås som styringsgruppe. AD-møtet må ta stilling til hvordan de ønsker HSØ sin representasjon i prosjektet.

6 Programledelse Det foreslås at It-lederne utgjør programledelsen. Programledelsen må gis ansvar for å utrede og tilrettelegge for strategiske føringer, ITstyringsmekanismer og organisasjon. Prosjektgruppe Det foreslås at prosjektgruppen sammensettes av 2 representanter fra hvert sykehus samt tillitsvalgte og vernetjeneste. Det vil være nødvendig med innleid prosjektstøtte, men prosjektledelse må hentes fra egen organisasjon. Delprosjekter Etableres innen ulike områder initialt og etter som behov blir avklart. Herunder f. eks.: Delprosjekt for arkitektur og samhandling Delprosjekt for Infrastruktur og basisplattform Delprosjekt IT sikkerhet Delprosjekt for vurdering av kontraktsjuridiske forhold Systemoversikt: Klinikk Pasient og journal (4 ulike pas og 2 ulike EPJ) Kurve og medikasjon (samme på R og U, felles regional rammeavtale) Operasjonsplan (R har egenutviklet løsning) Fødejournal (R har, men avviker fra regional Rammeavtale) Administrasjon Økonomi (A og U samme løsning, R annen) Innkjøp Sak Arkiv (tre ulike løsninger) Adm HR (eget prosjekt felles lønnsløsning 2010??, arbeidsplan uklart) Avvik Internett, Intranett (A og U samme, nasjonal løsning på gang mtp publisering internett) Telefoni (A og U lik teknologi) Medisinsk Service Radiologi (3 ulike RIS og 3 ulike PACS) Lab (3 ulike løsninger) Blodbank (samme felles løsning) Patologi (samme løsning) Styringsinformasjon Organisasjonsregister(U og R samme, men ulikt implementert) Datavarehus (alle har SAS datavarehusteknologi i bruk) Rapportweb (samme løsning, A ikke tatt i bruk) Målekort(A og U bruker samme, R har tilgang til løsningen

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem?

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem? Prosjekt Orkidè Rapport fra delprosjekt: Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest Prosjekteier: Herlof Nilssen Prosjektleder: Per Karlsen Dato for godkjenning av rapporten:

Detaljer

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT Deres dato: Saksbehandler: Finn Henry Hansen og Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 30/08 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.8.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK 86-2005

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Når tre blir til en.

Når tre blir til en. Når tre blir til en. Utfordringer ved implementering av felles klinisk arbeidsflate ved Oslo universitetssykehus HF - med fokus på elektronisk bestilling DIPS Klinisk portal PasDoc Klinisk arbeidsflate

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Vår saksbohandter: Erik Bårdseng Vår dato: 27.10.2014 Vår ref.: 461810 (201 4_00534) Deres rot.: [Deres ref. her] Medlemsnr.: [Medlemsnr. her]

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer