Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Årsmelding Godkjent av høgskolestyret ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Årsmelding 2006 2 1 Godkjent av høgskolestyret ÅRSMELDING"

Transkript

1 Side 1 av 23 ÅRSMELDING

2 Side 2 av 23 Innhold 1. Sammendrag året 2006 for Diakonissehjemmets skole... s Personal s Virksomhet: Utdanning, forskning, formidling og administrasjon.. s Administrative forhold 3.2 Fagutvikling 3.3 Reakkreditering sykepleierutdanningen 3.4 Kvalitetsarbeid ved Diakonissehjemmets Høgskole 3.5 Internasjonalisering ved Diakonissehjemmets Høgskole 3.6 Forskning og utvikling Publikasjoner 3.7 Kurs, oppdrag, etter- og videreutdanning 3.8 Samarbeid med andre institusjoner 3.9 Biblioteket 3.10 IT ved Diakonissehjemmets Høgskole 3.11 Markedsføring og grafisk profil 4. Nøkkeltall og kommentarer knyttet til utdanningsvirksomheten ved Diakonissehjemmets Høgskole... s Studiepoengsproduksjon 4.2 Søkertall 4.3 Opptakstall 4.4 Kandidattall 4.5 Registrerte studenter 5. Styre, råd og utvalg ved Diakonissehjemmets Høgskole. s Styret ved Diakonissehjemmets Høgskole 5.2 Arbeidsmiljøutvalget 5.3 Biblioteksutvalget 5.4 Eksamensoppgaveutvalget 5.5 FoU- utvalget 5.6 Læringsmiljøutvalget 5.7 Klagenemd 5.8 Studentrådet 5.9 Høgskolerådet 6. Økonomi s Avslutning s. 23 2

3 Side 3 av Året har igjen vært et spennende og utfordrende år for Diakonissehjemmets Høgskole med store krav både for ansatte og studenter. Vi ser at utfordringene og omstillingene høgskolen er inne i, i noen grad berører studentene, men vi håper at kvaliteten i forhold til studentene er opprettholdt var det første året hvor private høgskoler fikk uttelling på bakgrunn av samme rapporteringsrett (og plikt) som de statlige høyskolene. Dette har ført til langt mer omfattende rapporteringsrutiner, og signaler fra Kunnskapsdepartementet er at rapporteringen vil ha struktur på bakgrunn av hovedmål og delmål, basert på felles lov for universiteter og høyskoler. Store deler av 2006 har ved Bachelor i sykepleie vært preget av arbeidet med ny fagplan som ble sendt til NOKUT i november. Dette arbeidet har skjedd i henhold til plan som ble utarbeidet på bakgrunn av tilbakemelding fra NOKUT etter reakkrediteringsprosessen ved høgskolen. Studieplansarbeid har også vært sentralt ved Senter for diakoni og veiledning, ikke minst knyttet til Tverrfaglig videreutdanning i palliasjon. Arbeidet avsluttes i februar 2007 for godkjenning i styret og avsendelse til NOKUT.. Haraldsplass diakonale sykehus overtok våren 2006 hele ansvaret for drift av IT ved høgskolen. Vi har i 2006 jobbet med Plan for internasjonalisering, samt med ny FoU- plan for perioden Denne blir presentert styret i februar Vi har foretatt noen omorganiseringer i løpet av året: Ved Bachelor i sykepleie la vi ned funksjonene som årskoordinator ved hvert av årsavsnittene, og samlet dette i en funksjon som Felles koordinator, og samtidig styrket ansvaret hos modulansvarlig. Ved Senter for diakoni og veiledning har vi strammet opp strukturen i avdelingen ved å opprette funksjon som fagansvarlige for hvert av fagområdene, samt kursansvarlig for hvert av kursene som avvikles. Leder for avdelingen gjennom mange år, Ivar August Bye, avsluttet som leder for å gå over i andre oppgaver i avdelingen, og Rasmus Lassen var høsten 2007 leder i påvente av ny leder. Ved administrasjonsavdelingen har vi gjort stillingen som Studiekonsulent om til Administrasjonsleder med ansvar for administrasjonsavdelingen, vaktmester og renhold. Som støttefunksjoner direkte under rektor er det opprettet funksjoner i 20% størrelse som Internasjonal rådgiver ( i samarbeid med Haraldsplass Diakonale sykehus) og som Kvalitetskoordinator. Mottoet Kompetanse med hjertevarme skal prege all vår virksomhet. Gjennom utdannelse ønsker vi å bidra til engasjement både for samfunn og mennesker. Det er med glede vi 3

4 Side 4 av 23 uteksaminerer personer som kan være et positivt bidrag til samfunnet, og håper at vi som høyskole lykkes i å formidle grunnleggende verdier for den enkelte. Vi er en liten utdanningsinstitusjon, og det er både styrke og svakhet. Styrken er nære relasjoner mellom studenter, lærere og øvrige ansatte som vi mener gir stort faglig og personlig utbytte. Utfordringen er å kunne ha en tilstrekkelig robust organisasjon i møte med utfordringene innen høyere utdanning. 2. Personal 2006 Diakonissehjemmets Høgskole har en stabil personalsituasjon med ansatte som viser et stort og positivt engasjement. Vi har jevnlige personalmøter for alle ansatte. Våren 2006 gjorde vi annet hvert personalmøte om til kombinert fagmøte og personalmøte: fagforum. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Høsten 2006 var hoveddelen av alle ansatte på personaltur til Kroatia med stort faglig og miljømessig utbytte. Arbeidet med kompetansehevende tiltak som ble planlagt høsten 2005 er fulgt opp i 2006, men vi har brukt noe lenger tid enn planlagt for å sikre kvaliteten i tiltakene. Dette har vært kontrollerte forsinkelser. Tre høgskolelektorer har fulgt et kompetansehevingsprogram med sikte på vurdering til førstekompetanse våren Professor Kari Martinsen begynte i 20% stilling mai Ansatte 2006 ved Diakonissehjemmets Høgskole Stillingstype Undervisnings-, forsknings - og formidlingsstillinger 19,70 20,0 Herav med førstekompetanse (hele høgskolen) 2,2 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling (Bibliotek) 1,00 1,00 Drifts - og vedlikeholdsstillinger 1,47 1,73 Administrative stillinger (inkl. ledelse) 8,00 7, 4 Sum 30,17 30, Virksomhet: Utdanning, forskning, formidling og administrasjon 3.1 Administrative forhold Høgskolen er organisert i tre avdelinger, hvorav to utdanningsavdelinger: Avdeling for Bachelor i sykepleie, ledet av Ingrid O. Torsteinson. Her drives profesjonsutdanning som hovedsakelig er finansiert gjennom statsstøtte. 4

5 Side 5 av 23 Senter for diakoni og veiledning hvor videreutdanningene og det meste av oppdragsvirksomheten blir ivaretatt. Avdelingen ble frem til sommeren 2006 ledet av Ivar August Bye, men har høsten 2006 vært ledet av konstituert avdelingsleder Rasmus Lassen. Administrasjonsavdeling som er ledet av Kirsten Steinhovden. Tittel og enkelte ansvarsområder er endret (Administrasjonsleder, tidl. Studiekonsulent). Disse tre utgjør sammen med rektor skolens ledergruppe. Vi har i 2006 tilbudt følgende utdanningstilbud: Bachelor i sykepleie 180 studiepoeng Tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg 30 studiepoeng Videreutdanning i veiledning, trinn 1 30 studiepoeng Videreutdanning i veiledning, trinn 2 30 studiepoeng Vi har eksamensrett i Livssyn og etikk, 30 studiepoeng, men har ikke gitt tilbud om studiet i Fagutvikling knyttet til kompetanseheving og fagplansarbeid Vi har i 2006 jobbet svært fokusert for å oppnå nødvendig førstekompetanse i avdeling for Bachelor i sykepleie. I tillegg ble arbeidet med fagplanene fullført og sendt til NOKUT i november I dette arbeidet har alle vitenskapelig ansatte på avdelingen deltatt gjennom fagteam sammen med studenter. I fagplanene for BiS er det gjort en rekke endringer, og den mest synlige er at antall moduler er redusert fra 16 til 11. Studentene som startet høsten 2006 startet etter nye fagplaner. I Senter for diakoni og veiledning har det i 2006 vært en omfattende prosess for dels å forberede, dels å gjennomføre kompetanseheving, lederbytte og studieplansarbeid. I 2006 ble Kristin Meyer kommisjonsvurdert til lektorkompetanse, andre ansatte er i full gang med master, samt to ansatte er i ferd med å starte et førstelektorløp. Det er startet opp et arbeid med ny studieplan i Veiledning, og vi regner med at dette arbeidet er ferdigstilt i løpet av Tverrfaglig videreutdanning i palliasjon har gjennom 2006 utarbeidet revidert og utvidet studieplan. Arbeidet er gjort av en arbeidsgruppe med en høgskolelektor fra Bachelor i sykepleie, Britt Moene Kuven, to eksterne: Åse Nordstrønen fra Røde Kors sykehjem og Torunn Åkra fra Sunniva klinikk for lindrende behandling. Arbeidet har vært ledet av fagansvarlig for palliasjon ved SDV, Åse Madsen. Arbeidsgruppen har "prøvd ut" studieplanen mot en bredt sammensatt referansegruppe som har kommet med verdifulle innspill til arbeidet. Studieplanen presenteres styret februar Reakkrediteringsprosessen i sykepleieutdanningen 2006 NOKUT gjennomførte som kjent i 2005 en omfattende gjennomgang av samtlige av landets sykepleierutdanninger hvor kun en av 31 bachelorutdanninger ble godkjent. For mange av høyskolene var underkjennelsen basert på for lav andel av førstekompetanse (kravet var 20%). Dette har ført til et målrettet arbeid for å etablere tilstrekkelig andel førstekompetanse, samt omfattende fagplansarbeid knyttet til krav om forskningsbasert undervisning. Fagplanen ble godkjent av styret 24. oktober 2006 og sendt NOKUT innen fristen i november

6 Side 6 av 23 Vi er nå i en fase hvor vi skal se mer målrettet på hvordan denne kompetansen best kan brukes og videreutvikles i høgskolen. Det vil være viktig for høgskolen å få forskningsmidler fra departementet som kan bidra til sikre tilstrekkelig kompetansenivå i fremtiden. Vi regner med at vi vil kunne tilfredsstille NOKUTs kompetansekrav i løpet av våren Det er imponerende å se hvilken innsats som er lagt ned fra de ansatte for å bli akkreditert, og vi mener vi kommer ut av denne omstillingsprosessen som en enda bedre utdanningsinstitusjon. 3.4 Kvalitetsarbeidet ved høgskolen Diakonissehjemmets Høgskole etablerte høsten 2003 et kvalitetsutvalg som fikk i oppdrag å utvikle og implementere et kvalitetssystem. Kvalitetssystemet ble iverksatt i løpet av 2005, men vi ser at dette hele tiden trenger utvikling og fokus. Det ble derfor høsten 2006 etablert en egen funksjon som Kvalitetskoordinator ved høgskolen. I tillegg ble det på personalturen som ble arrangert i september 2006 satt sterkt fokus på kvalitet, kvalitetsutvikling og etablering av rutiner. Det ble av ansatte på alle nivå lagt ned et stort arbeid i utarbeidelse av rutiner, og kvalitetsarbeidet fikk på denne måten en oppmerksomhet og en bevissthet i organisasjonen som vi ellers ville brukt lang tid på dersom dette skulle skje i ordinær drift. Årsrapport for kvalitetsarbeidet for skoleåret 2005/ 2006 ble behandlet i styret i desember 2006, og inneholder en beskrivende og vurderende del, samt en tiltaksdel med tidsfrister og ansvar. Vi har valgt å legge årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget inn i kvalitetsårsrapporten. 3.5 Internasjonalisering ved Diakonissehjemmets Høgskole 2006 Vi har gjennom 2006 jobbet med en plan for internasjonalisering, både på et strategisk nivå og på tiltaksnivå. Strategiarbeidet har involvert de ansatte ved felles arbeid på ulike personalmøter. I tillegg har det etablert seg et eget internasjonalt utvalg som vi nå ønsker å feste som en del av den ordinære råds- og styringsstrukturen ved høgskolen. Her vil det også være studentrepresentanter. I mars 2006 ansatte vi en internasjonal rådgiver i 20% stilling knyttet til høgskolen. De resterende 80% er knyttet til Haraldsplass Diakonale sykehus. Vi ser at en slik fellesstilling sikrer oss kompetanse og mulighet for synergier. Det skjer allerede en omfattende internasjonal kontakt ved Diakonissehjemmets Høgskole ved at en rekke av studentene på Bachelor i sykepleie har et praksisopphold i utlandet. Det er synd at departementet kun registrerer utenlandsopphold av minimum tre måneders varighet, for på den måten usynliggjøres i tabellene som rapporteres til DBH det omfattende internasjonaliseringsarbeidet som skjer ved mange av profesjonsutdanningene. 42 studenter har hatt utenlandsopphold på 6-8 ukers varighet i Disse studentene var fordelt på Asia, Sør- Amerika, Afrika og Europa. Vi har i 2006 arbeidet målbevisst for å formalisere samarbeidet med noen institusjoner i utlandet. I februar 2006 besøkte avdelingsleder for BiS Cuba med sikte på å etablere avtaler med aktuelle samarbeidspartnere. Besøket skjedde blant annet på bakgrunn av at vi har hatt en rekke studenter på Cuba i noen år, og har en god kontaktperson der. Besøket var fruktbart, og intensjonsavtaler ble undertegnet. Imidlertid må slike avtaler godkjennes på departemensnivå 6

7 Side 7 av 23 på Cuba, og siden Castro ble syk har dette arbeidet stoppet noe opp. Det er nå løftet til diplomatnivå fra Norges side. Tre fra ledergruppen besøkte i november Christelige Hoogeschool i Ede som driver en omfattende sykepleierutdanning i Nederland. Vi vil signere avtale med CHE i løpet av våren. Vi er inne i en søkerprosess for å bli tatt opp i Erasmus, og vil vente med avtalen til denne er på plass. Med denne høgskolen er det konkrete planer om utveksling og fellesmoduler. Høgskolen er fortsatt engasjert i Nordplus, og har for tiden koordinatorfunksjonen for vårt nettverk her. I tillegg har vi en avtale med Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. Vi mener vi er inne i gode prosesser for internasjonalisering, og dette vil ytterligere bli fulgt opp i 2007 på bakgrunn av plan for internasjonalisering som presenteres styret i februar. Utveksling Freemovers Nordplus 2005 Freemovers Nordplus 2006 studenter ut Antall Utveksling inn Antall I tillegg har det vært deltakelse fra ansatte på konferanser i utlandet. Høgskolen var involvert i planlegging og arrangering av seminar om Grounded Theory som ble avholdt ved høgskolen i mai 2006 med internasjonal deltakelse i regi av Bergen research group of Grounded Theory: 3 ECTS doktorgradskurs om Grounded theory: Trusting in conceptual emergence, May , Bergen Norway. 3.6 Forsknings- og utviklingsarbeid Vi er inne i en svært positiv utvikling. Det er blitt både en kultur og et fokus for å drive med FoU som vi ser gode resultater av. Alle som går i gang med FoU-prosjekter skal gi til kjenne hvor dette er tenkt publisert/ formidlet. FoU- utvalget nedfelte klare rutiner og kriterier for tildeling av FoU- tid, og strukturerte krav til søknaden. Søknadene må nå blant annet inneholde abstracts på både norsk og engelsk. Dette har ført til en kvalitetsheving på mange av søknadene. I løpet av året opprettet vi også en ettårig prosjektstilling knyttet til FoU som har arbeidet med nødvendig saksutredning og etablering av rutiner. Denne måtte dessverre utgå fra høsten 2006 på grunn av endring i arbeidsforholdet. FoU- utvalget har nå bestemt at denne funksjonen skal ligge hos FoU- leder som vil få avsatt 20% tid til dette. Faglig fordypning for de ansatte er ikke regnet inn i dette slik vi vet det gjøres ved enkelte høyskoler. Vi har i løpet 2006 knyttet oss til Forskdok som registreringsverktøy for Fou- arbeidene. For 2006 utgjorde FoU- aktiviteten ca. 19 % (2005: 17%) av totale stillingshjemler for begge utdanningsavdelingene. Inkludert i dette har vi en 1. amanuensis i 20% som spesielt ivaretar veiledning av FoU- prosjekter, samt en stipendiat finansiert gjennom Helse Vest. Målsetningen er 25% som er uttalt i Strategidokumentet for høgskolen. Dette blir krevende økonomisk. 7

8 Side 8 av Publikasjoner i 2006 Sent 2005 etablerte vi to nye skriftserier ved høyskolen: Arbeidsnotater og Småskrifter. Vi legger alle høyskolens publikasjoner ut på nettet, I tillegg er det en klar tendens blant ansatte som har FoU- prosjekter at disse blir publisert eller formidlet i eksterne kanaler (artikler, foredrag, paper), noe høgskolen ser svært positivt på. Type FoU- arbeid Antatte artikler Småskrifter Arbeidsnotat FoU- rapporter Posters/ papers Foredrag Artikler i fagtidsskrift Master/ hovedfag Bøker/ bokkapitler Sum Vi legger ved oversikt over en del publikasjoner, men tar forbehold om at listen ikke er fullstendig. 1 Ny publiseringsform i Ny publiseringsform i Det har vært produsert flere kapitler i bøker i løpet av 2006, men disse publiseres ikke før i

9 Side 9 av 23 Type formidling Småskrift v Diakonissehjemmets høgskole FOU arbeid. Sykepleien forskning nr Vård i Norden 2/2006. Nr. 80 vol. 26 Vård i Norden 3/2006. Nr. 81 vol. 26 FOU-rapport / Diakonissehjemmets høgskole; nr. 1/2006 Paper til konferansen Fra forskning for akademia til forskning for sykepleietjenesten. NSF/FUFF Sandefjord, mars Paper for: 22nd EGOS (European Group for Organizational Studies) Colloquium, 'The Organizing Society', Organized by University of Bergen and The Rokkan Centre in co-operation with: Norwegian School of Management and SINTEF University of Oslo. Bergen July Sub-theme 17: Organizing Knowledge and what it reveals about other Kinds of Organizing Arbeidsnotat Diakonissehjemmets høgskole nr. 1/2006. Småskrifter Diakonissehjemmets høgskole 3/2006. Tidsskrift for fag og tro, nr.1, 4-7 Navn artikkel/ poster/ arbeid/ foredrag/ kronikk Skriving av fagtekster. Eksempel fra en sykepleierutdanning Hvordan introdusere kunnskapsbasert praksis i høgskole og praksisfelt? Sykepleieres tilfredshet med sykepleierutdanningens relevans for yrket - betydningen av noen rammefaktorer. Sykepleieres tilfredshet med sykepleierutdanningens relevans for yrket - betydningen av noen rammefaktorer. Forskning ved diakonale institusjoner i Norge. Makt og innflytelse i det tverrfaglige pasientarbeidet. The relationship between regimes of knowledge and influence between nurses and physicians in three health organisations. Makt og innflytelse i det tverrfaglige pasientarbeidet Veiledningshefte i skriving av fordypningsoppgave i sykepleie Alternativ behandling og sjukepleie Forlag Forfatter ISBN/ISSN Diakonissehjemmets høgskole Norsk sykepleierforbund Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN) Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN) Diakonissehjemmets høgskole Diakonissehjemmets høgskole Diakonissehjemmets høgskole Kuven, Britt Moene. Kuven, Britt Moene. Førland, Oddvar og Alvsvåg, Herdis Alvsvåg, Herdis og Førland, Oddvar ISSN: ITAR kode: 6091 ISSN: ITAR kode: 6091 Førland, Oddvar ISSN: ISBN: Førland, Oddvar Førland, Oddvar Førland, Oddvar ISSN: ISBN: Brekke, Vigdis E. og Førland, Oddvar ISSN: ISBN: Giske, Tove ISSN Tidsskrift for fag og tro, nr. 2, Foredrag faglig-pedagogisk dag 3/2-06. Ny kunnskap bedre skole. Universitetet i Bergen Om forskjellen på spiritualitet og religiøsitet å kunne skjelne mellom åndene Å vere innlagd på sjukehus og vente på å få ein diagnose Giske, Tove ISSN Giske, Tove Foredrag på Instituttets dag, 10/5-06. Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen Foredrag på fagdag med kir. H, HDS, Herdla 15/6-06 Foredrag på fagdag med kir. H, HDS, Herdla 15/6-06 Paper: Troubleshoote at Grounded Theory Seminar, with Barey Glaser, 25 26/4-06, London, UK Poster: EANS summer School Program for Doctoral Studies, 19 23/6-06, University of Maastricht Paper: 7 th NCFI conference, Ethics and Spirituality: The heart and soul of Christian nursing /8-06. Å vente på å få ein diagnose Å overleve følelsesmessig i ein travel og krevjande kvardag Å møte pasientar i utgreiingsfasen. Korleis forstå og møte pasienten så ventetida blir minst muleg smertefull? How to write up and relate a GT to the professional body of knowledge Waiting for a diagnosis patients in hospital going through medical investigation Hospitalised patients going through diagnostic workups. Guidelines for improvement of care Giske, Tove Giske, Tove Giske, Tove Giske, Tove Giske, Tove Giske, Tove 9

10 Side 10 av 23 Type formidling Navn artikkel/ poster/ arbeid/ foredrag/ kronikk Tidsskriftet Sykepleien nr. 17/2006 Artikkel, 4 sider: Sjukepleiar berre i teorien? Småskrift Å lære gjennom å skrive - Prosessorientert gruppebasert skriveopplæring i sykepleierutdanningen. Forlag Forfatter ISBN/ISSN Sykepleien Diakonissehjemmets høgskole 1/2006. Aarheim, Kjell Arne Pedersen, Karen Louise ISBN FOU-rapport Norsk Gestalt tidsskrift Pårørendes opplevelse av politiassistert tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon Fra smerte og kaos til mestring og forutsigbarhet Diakonissehjemmets høgskole; nr. 2/2006 Pedersen, Karen Louise Bårdsen, Berit Eksempel på gestaltveiledning i praksis. Foredrag v/ Master i rådgiving, NTNU Innføring i Gestalt terapi/ Bårdsen, Berit. Innføring i psykosyntese (engelsk) Masteroppgave UiB Haukom, Margareth Masteroppgave Den helsefremmende UiB Gammervik, Åse sykepleierfunksjon i daglig arbeid og kompetansebygging av denne i sykepleierutdanningen Foredrag Hvordan leve med den Lasse, Rasmus vanskelige samtalen Foredrag Vanskelige samtaler med Madsen, Åse pasienter og pårørende Foredrag Ære Kvarande,- samlivskurs Bye, Ivar August ISBN Kurs og seminarer (ikke studiepoengsgivende) Navn Antall Målgruppe kursdeltagere Alternativ sykdomsforståelse 4 helsearbeidere og behandl. former Hvem kan hjelpe i livets 10 helsearbeidere sluttfase Innføringskurs i veiledning 25 Ansatte ved Fiskeridirektoratet med vekt på relasjonen og grunnleggende oppmerksomhetsferdigheter Å møte pasienter som hele 60 Helsearbeidere og studenter mennesker kunst en vei til innsikt Læring og trivsel i arbeidet som 100 Helsearbeidere og studenter sykepleier Evidensdiskusjonen positivisme diskusjon i nye former 160 Ansatte innen U og H- sektor, og helsearbeidere "Vanskelige samtale med 50 Helsearbeidere i sykehjem pasienter og pårørende" Kommunikasjons trening 25 Kreftforeningen, støtteforening for kreftsyke barn 10

11 Side 11 av Samarbeid med andre institusjoner Våre 1. amanuenser har sine hovedstillinger ved hhv. NTNU og ved Universitetet i Bergen, og professor ved UiB. En av høgskolelektorene har fått permisjon i 30% for å arbeide md forskning knyttet til Legevakt ved UiB.Det ble arrangert et større seminar sammen med Universitetet i Bergen om "Evidens- diskusjoner: Positivisme i nye former?" med meget god oppslutning fra hele norden. Vi har et godt samarbeid med Høgskolen i Bergen med henblikk på videreutvikling av enkeltelementer innen for Bachelor i sykepleie. Vi har også vitenskapelig ansatte som følger undervisning ved HiB. I 2006 har kontakten på ledernivå blitt utvidet, ikke minst for å etablere hode ordninger for bruk av praksisveiledningsmidler, og det er i denne sammenheng etablert egne møter mellom rektorene og dekan som driver helsefaglige utdanninger i Bergen. Vi har sammen med de andre kristne høyskolene i Bergen etablert et samarbeid med Universitetet i Bergen og Senter for vitenskapsteori for å gjennomføre et PhD- kurs i vitenskapsteori som en del av kompetansehevingsplanen ved høyskolen. Dette avsluttes januar 2007, men vi vil mest sannsynlig få til et tilsvarende tilbud i Vi har også et samarbeid i en forskergruppe kalt Bergen Research group of Grounded Theory, og denne arrangerte i mai 2006 en konferanse ved Diakonissehjemmets Høgskole med deltakere fra hele verden. Dette er eit samarbeid mellom phd studenter ved Diakonissehjemmets høgskole, Høgskolen i Bergen og Høgskulen Stord/Haugesund og professor Barbara Artuinian, California. Vi har noe forskningssamarbeid med Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo, ikke minst knyttet til en bokutgivelse som planlegges av noen av våre ansatte. Vi har også utviklet samarbeidet med Betanien Diakonale Høgskole. Ledergruppene ved begge høgskolene har hatt noen fellesmøter, og vi har identifisert noen områder hvor vi ønsker å utrede mulighetene for økt samarbeid. Vi har et noe mer begrenset samarbeid med NLA BA og NLA Lærerhøgskolen, og er selvsagt med i Nettverket for private høyskoler (NPH) Vi er også med i Utdanning i Bergen hvor blant annet UiB, NHH, HiB, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Bergens Næringsråd er med. Dette er et viktig samarbeids- og profileringsorgan, og etter en debatt i 2006 om hvilke institusjoner som skulle delta, er dette nå et etablert og fremtidsrettet samarbeidsarena med sikte på å utvikle og profilere Bergen som studiested var også det første hele året hvor vi var medlem av Studentsamskipnaden i Bergen (SIB), noe som har ført til langt flere velferdstilbud for våre studenter. Vi har likevel opprettholdt tilbudet til studentene om sjelesorg ved Senter for sjelesorg, og har utvidet dette til også å være et tilbud for de ansatte. I tillegg bidrar vi også med midler til Karrieresenteret og til Tomas- senteret under SiB. Den gamle studentvelferdsordningen for de kristne, private høyskolene i Bergen, Student Velferdsordningen (SVO) ble lagt ned, og gjenværende midler overført til hver institusjon. 11

12 Side 12 av 23 Midlene er studentenes, og disse er blitt utfordret til å finne et egnet formål som kan komme flest mulig studenter til gode. Vi sitter også i Samarbeidsorganet med Helse Vest, og et tilsvarende samarbeidsorgan er på vårt initiativ etablert med Bergen Kommune, kommunehelestjenesten. Høgskolen har vært representant for de private, ideele høgskolene innenfor Helse Vest i Prosjektgruppe - Forskningsgruppe mellom Helse Vest RHF og høyskolene i regionen/universitetet i Stavanger for å styrke forskningssamarbeidet i regionen. I tillegg har vi også Samarbeidsorgan med Helse Bergen som er på rektor/ direktørnivå, samt et Utdanningsråd under dette. Vi har avtaler med Helse Vest, Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus.. Høgskolen er med i nettverket for ledere ved sykepleierutdanningene i Norge, SUFAL. Vårt felles eierskap og beliggenhet vegg i vegg med Haraldsplass Diakonale Sykehus åpner for flere samarbeidsområder. Vi har siden april i samarbeid med HDS arbeidet for å etablere to stillinger som skal ha ansvar for FoU ved to av klinikkene ved sykehuset og samtidig være ansatt i høgskolen. Disse er tenkt på førstenivå. Et nokså omfattende utredningsarbeid er avsluttet, og vi håper at stillingene kan lyses ut våren HDS er også et meget viktig praksissted for våre studenter. Pr i dag samarbeider vi om kantinedrift, regnskapssystem, internasjonal rådgiver og it- drift. Høgskolen er også representert referansegruppen for Nye Haraldsplass, som er et omfattende utbyggingsprosjekt på sykehuset. Vi håper at gjennom denne utbyggingen kan etableres noen felles læringsareal/ undervisningsareal sammen med sykehuset. Vi har samarbeid med Master Consulting International v/ragnvald Kvalsund om desentralisert tilbud om veilederutdanningen i Trondheim, samt samarbeid med Fabipartner i Stavanger om gjennomføring av tverrfaglig videreutdanning i veiledning. I tillegg har høgskolen vært representert i sakkyndige komiteer for vurdering av kompetanse og i Scientific Committee, evaluating abstracts for 7th European Conference NCFI, August Ethics and Spirituality. The heart and soul of Christian nursing. Vi har gjennom videreutdanning i palliasjon et samarbeid med Kompetansesenter for lindrende behandling Helse Vest. Fagansvarlig er også i referansegruppe for palliativt prosjekt i Fjell kommune. Diakonissehjemmets Høgskole er representert i styringsgruppen for Senter for Livsmestring. I forhold til målsetning og satsing finner vi samarbeidsnivået har utviklet seg videre gjennom Vi vil fokusere på samarbeid også i Biblioteket Biblioteket ved Diakonissehjemmets Høgskole er en viktig del av tilbudet til studenter og ansatte. Mer og mer av studiene vil baseres på søk i databaser og i litteratur knyttet til skriving av artikler og oppgaver. Det har i 2006 vært en betydelig styrking av opplæring av søk,. Et sentralt spørsmål er hvordan biblioteket skal være i fremtiden. Etter at kvalitetsreformen er forskningsbasert kunnskap vektlagt i langt større grad, og bibliotekene må ha tilgjengelig 12

13 Side 13 av 23 digitale og analoge samlinger. Det er også forventet at bibliotekene skal gi opplærings til brukerne. Biblioteket skal være en læringsarena hvor studentene kan bruke biblioteksrommet til ulike læringsaktiviteter. Vårt bibliotek er rammemessig ikke godt egnet til dette. Vi ser at en viktig del av bibliotekarens arbeid nå er knyttet til undervisning, og dette må vi ta større høyde for i Dette betyr at drift, utvikling og det pedagogiske kravet ved et bibliotek ved en høyskole går ut over den stillingsrammen som biblioteket har i dag. Vår søsterinstitusjon Betanien, som er svært sammenlignbar med Diakonissehjemmets Høgskole, har hatt en ekstern konsulent for å dokumentere behov ved biblioteket, og denne stipulerte en bemanning på 1, 75 stilling. Vi har i begge høyskolene pt. en stilling i biblioteket. Vi vil i løpet av 2007 utarbeide en egen plan for biblioteket for å utvikle dette i forhold til krav og behov som vil være sentrale i årene som kommer. Dette også med tanke om å kvalitetssikre bibliotekets tilbud, i tråd med vårt kvalitetssikringssystem. Høgskolen får svært gode evalueringer på bibliotekets servicenivå, men det er klare utfordringer å utvikle biblioteket også med tanke på videreutdanningene, og legge forholdene til rette slik at disse i større grad benytter tjenestene enn i dag. Vi vil i kvalitetsutvalget også se på hvilke parametre vi skal benytte ut over dagens for å måle kvaliteten. Statistikk Biblioteket Antall utlån Antall fjernlån Antall innlån Tilvekst Antall bind i samling Ca Ca Ca Antall utlån har fra 2005 økt med hele 22%, og fra 2001 med hele 250% (2001: 2469 utlån)! Dette understreker at biblioteket i enda sterkere grad enn tidligere spiller en sentral rolle ved en høyskole, og at det er grunn til å se på bemanningssituasjonen. Noe av grunnen til økt utlån er at det er økt fokus på skriving av fagtekster fra tidlig i studiet (1. året), og dermed tidligere målrettet bruk av biblioteket. Når det gjelder fjernlån til andre bibliotek, er det også en vesentlig økning. Av de 133 fjernlånene, var 49 til folkebibliotek. I disse tallene ligger det også bestillinger fra våre egne studenter på videreutdanningene, som benytter sine lokale folkebibliotek (for å spare returporto) til å skaffe seg den nødvendige pensumlitteraturen fra vår samling. Biblioteket har en del videofilmer, men mangler samling av aktuelle DVD er. Studenter og ansatte er oppfordret til å lete opp ønskelige DVD er til hjelp i undervisning og læring. Det er også diskutert hvordan vi skal forholde oss til studentoppgaver ved høgskolen som det er ønskelig legges ut tilgjengelig elektronisk for andre. Dette er mulig gjennom Forskdok og PEPIA. I tråd med omlegging i BIS til mer fokus på vitenskapsteori og metode gjennomgående i studiet, er det også behov for en oppdatert opplæringsplan. Dette arbeides det for tiden med. 13

14 Side 14 av IT og AV ved Diakonissehjemmets Høgskole 2006 Våren 2006 overtok IT- avdelingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus driftsansvaret ved høgskolen. Hovedhensikten med denne endringen fra egen ansatt konsulent til å sette ut tjenesten skjedde med sikte på å bli mindre sårbare og mer fleksibel i bruk av IT. Det har vært en lang innkjøringsperiode, og vi har brukt mye tid for å etablere gode rutiner mellom avdelingen og høgskolen. Fortsatt gjenstår noe på dette. Paralellt med dette har det gjennom 2006 vært mye problemer med tilfredstillende funksjon på AV- utstyr for eksterne forelesere. Dette ser nå ut til å gå noe bedre, men har behov for fokus både fra it- avdelingen, administrasjon og fra vitenskapelig personale. Its learning er godt implementert, og sammenlignet med andre skoler uttaler høgskolens "superbruker" at vi er kommet langt i denne prosessen. Det jobbes for at dette skal være mer enn et kommunikasjonsverktøy, til å være et godt pedagogisk verktøy. Det er nå tatt i bruk i begge avdelinger. Studentene fikk i 2006 høsten tilbud om kjøp av bærbare PC gjennom ekstern leverandør, mens det i 2005 skjedde gjennom høgskolen. Andre leverandører konkurrer bedre på pris og mulighet for oppfølging. Uten at vi har foretatt formelle undersøkelser, virker det som mer og mer vanlig at studentene har sine egne bærbare PC og benytter høgskolens trådløse nettverk. På bakgrunn av økning og ønske fra studentene, monterte vi i desember 2006 stikkontakter i hele auditoriet for bruk til bærbare PC. På slutten av 2005 gikk vi til anskaffelse av et eget prosedyreprogram (PPS) til bruk ved Bachelor i sykepleie. I ny fagplan er dette tatt aktivt i bruk som en del av studiekravene. Som studieadministrativt system nytter høgskolen fortsatt M-STAS. Vi har et relativt gammel saksdokumentsystem Modullink, og skal i løpet av 2007 utrede muligheter for full- eller delelektronisk arkiv med sikte på implementering i Markedsføring og grafisk profil Brosjyrene og websidene for høyskolen har fått en del tilbakemeldinger på "for trist" grafisk profil, og vi har i 2006 gjort et omfattende profilarbeid for høgskolen. Dette er et felles prosjekt med hele stiftelsen hvor det er et mål at vi både skal signalisere ulikhet og tilhørighet gjennom det grafiske uttrykket. I desember 2006 ble nye brosjyrer trykket opp, og vi følger opp dette arbeidet med websider og annet materiell i Markedsføring skjer hovedsakelig gjennom messer, skolebesøk i samarbeid med Utdanning i Bergen, annonser og websider. Undersøkelser viser at hoveddelen av våre studenter søker høgskolen på bakgrunn av anbefaling fra venner eller familie, og henter hoveddelen av sin informasjon om høgskolen på våre nettsider. Dette betyr at nettsidene må være gode og informative, og det må hele tiden være en høy bevissthet om kvalitet i utdanningen, også ut over kvalitetssystemet. 14

15 Side 15 av 23 Nøkkeltall og kommentarer knyttet til utdanningsvirksomheten for Diakonissehjemmets Høgskole 4.1 Studiepoengsproduksjon 2006 Studieprogram ,- ikke klare før 15. februar 07 Bachelor i 208,50 211,32 sykepleie Tverrfaglig 10,00 10,50 videreutdanning Palliativ omsorg Videreutdanning i 24,50 31,00 Veiledning, 1. studieenhet Videreutdanning i 9,50 12,50 veiledning, 2. studieenhet Totalsum 252,32 265, ift 2004 Studiepoengsproduksjonen er en viktig del av finansieringsordningen, og endringer får konsekvenser for tildeling over statsbudsjettet. Det er derfor avgjørende at vi holder omtrent det nivået som vi har i dag. Denne finansieringsmodellen gir oss fortsatt noen utfordringer knyttet til fordeling mellom avdelingene, i og med at Senter for diakoni og veiledning nå bidrar gjennom studiepoengsproduksjon. Vi er i ferd med å etablere en avtale vedrørende dette, men foreløpig har vi lagt inn en rekke som felleskostnader utgifter som tidligere ble belastet SDV. 4.2 Søkertall 2006 Studieprogram Bachelor i Ikke aktuelt 359 Ikke aktuelt sykepleie- deltid Bachelor i 1197 (NB! inkl sykepleie- heltid deltid) Tverrfaglig videreutdanning i palliasjon Det er høye søkertall til Bachelor i sykepleie, og det er vi svært fornøyd med. Dette gjør at kvaliteten og motivasjonen på studentene som begynner ved høyskolen, er høy. Vi skal imidlertid ha høy oppmerksomhet mot at vi tar vare på og videreutvikler de kvalitetene som kjennetegner vår høyskole og som har ført til at søkertallene er så høye som de er. Søkertallet til Bachelor i sykepleie på landsbasis har gått noe ned de siste årene. I 2004 var det totalt søkere, mens det i 2006 var søkere. Dette gjenspeiles også i høgskolens 15

16 Side 16 av 23 søkertall. Likevel ønsker vi ikke at tallene våre skal indikere høyere nedgang enn hva som er naturlig knyttet til størrelse på årskull. Markedsføring blir fortsatt viktig, og Bachelor i sykepleie ved Diakonissehjemmets Høgskole skalfremstå som et godt valg. Søknaden til videreutdanning i veiledning har i 2006 vært god, og tilfredstillende for palliasjon. Høgskolen har satt som mål å være blant de høgskolene som har høyest poenggrense. Dette har vi klart. 4.3 Opptakstall 2006 (søkere i parantes) Studieprogram Bachelor i 16 Ikke aktuelt 16 Ikke aktuelt sykepleie- deltid Bachelor i 69 (1187 inkl. 67 (1158) 72 (1195 inkl. 73 (999) sykepleie- heltid deltid) deltid) Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg Videreutdanning i Veiledning, 1. studieenhet Videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet Bachelor i sykepleie oppfyller måltallene for opptak. 4.4 Kandidattall 2006 Studieprogram Bachelor i sykepleie Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg Videreutdanning i Veiledning, 1. studieenhet Videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet Det er generelt høy gjennomføringsprosent på Bachelor i sykepleie, noe vi også kan forvente med høye opptakskrav for å komme inn på studiet, også for Færre studenter skyldes blant annet permisjoner. Dette frafallet fører til at vi hvert år tar inn noe flere studenter enn måltallet. 16

17 Side 17 av Registrerte studenter 2006 Studieprogram Bachelor i sykepleie- deltid Bachelor i sykepleie- heltid Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg Videreutdanning i Veiledning, 1. studieenhet Videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet Sum Tallet på studenter ved høgskolen er relativt stabilt, men det har vært positiv studenttilgang på videreutdanningene i veiledning høsten Styre, råd og utvalg ved Diakonissehjemmets Høgskole Vi mener det er for mange råd og utvalg i forhold til høgskolens størrelse. Vi vil se nærmere på råds- og styringsstrukturen i løpet av høsten våren 2008, men det kan bli vanskelig å redusere antall råd og utvalg i betydelig grad. Funksjonstiden for råd og utvalg gikk ut Her følger en oversikt over medlemmer av styre, råd og utvalg ved høgskolen i Styret Diakonissehjemmets Høgskole 2006 Navn Stilling Styreleder Terje Steen Edvardsen Direktør Nestleder Lars Gunnar Lie Pensjonist Styremedlem Solbjørg Å. Sandvik Ordfører i Meland Styremedlem Torill Stamnes Prosjektleder Styremedlem Ørnulf Elseth Domprost Styremedlem Aksel Mjøs Forskn.stipendiat Styremedlem Tove Giske Førstelektor Styremedlem Rasmus Lassen Høgskolelektor Styremedlem Maria Tveit Kaldestad (vår 2006) Student Styremedlem Nina Helen Rødsten (vår 2006) Student 17

18 Side 18 av 23 Styremedlem Ragnhild Jakobsen (høst 2006) Styremedlem Thor Arne Løvdal (høst 2006) Varamedlem Jarnfrid Sætersdal Varamedlem Rita Kjøsnes Varamedlem Gerd Dvergsdal Varamedlem Randi Fauskanger Varamedlem Karen Louise Pedersen Varamedlem Line Grøttum Danielsen (høst 2006) Varamedlem Elin Brinckmann Børresen (høst 2006) Varamedlem Torstein Stavenjord (vår 2006) Varamedlem Kari Guntveit (vår 2006) Student Student Pensjonist Diakon i Åsane Ordfører i Jølster Økonomikonsulent Høgskolelektor Student Student Student Student Høgskolestyret har hatt 6 møter og behandlet 60 saker. Sentrale saker har vært Strategiplan, instruks rektor, forslag til hovedstyret om endring av grunnreglene, nye fagplaner ved BiS, organisasjonsendringer, internasjonalisering, styringsstruktur i Stiftelsen Bergen Diakonissehjem og økonomi. 5.2 Arbeidsmiljøutvalget Diakonissehjemmets Høgskole Funksjon Navn Stilling Leder Varamedlem Kirsten Steinhovden Ivar August Bye Administrasjonsleder Avdelingsleder SDV Sekretær Varamedlem Jørn-Henning Theis Ingrid Ofstad Torsteinson Rektor Avdelingsleder BiS Medlem Varamedlem Berit Bårdsen Inger Bjørkhaug Høgskolelektor 1.sekr. Medlem Varamedlem Kari Anne Einarsen Jarle Blindheim Høgskolelærer høgskolelektor Arbeidsmiljøutvalget har i 2006 hatt 4 møter og behandlet 18 saker. Mandat for AMU ligger i ny arbeidsmiljølov. Høgskolestyret bad i møtet AMU om å utarbeide en handlingsplan for for oppfølging av kravene i arbeidsmiljøloven. Denne er utarbeidet og har miljø og helse som hovedsaksområder. AMU har i 2006 fokusert på arbeidsmiljø og rammekvalitet. Kantinen er modernisert noe i samarbeid med studentene. Nye og bedre møbler til noen grupperom er bestilt og vannbeholdere til alle etasjer er installert. 5.3 Biblioteksutvalget Funksjon Navn Stilling Leder: Åse Gammersvik Høgskolelærer (perm.v- 06) Medlem Berit Bårdsen Høgskolelektor Vara: Oddvar Førland Høgskolelektor Fra ledergruppen Ingrid Torsteinson Avd.leder Bachelor i sykepleie Sekretær: Anne Berit Lie Avdelingsbibliotekar Medlem Toril Lohne Hordvik Student repr. Varamedlem Kari Guntveit Student repr 18

19 Side 19 av 23 I 2006 har utvalget hatt 2 møter i høstsemesteret. Det er behandlet 11 saker. I vårsemesteret er ingen møter avholdt. De viktigste sakene er budsjett og regnskap for biblioteket, orientering om endringer i BIBSYS sider, databaser vi har tilgang til og ønsker tilgang til. Helsebiblioteket er ønskelig å få tilgang til, men dette må vi vente med å forhandle om til Vi har diskutert hva som bør ligge på bibliotekets nettsider, hvordan den bør se ut og aktuelle linker som er fruktbare. Ved slutten av 2006 er det startet en diskusjon om hvordan biblioteket skal se ut og fungere i fremtiden, og plan for biblioteket vil være et viktig arbeid i Eksamensoppgaveutvalget Funksjon Navn Stilling Leder/koordinator Kirsten Steinhovden Administrasjonsleder Medlemmer : Kristin Meyer Kari Anne Einarsen Vigdis Brekke Høgskolelektor SDV Høgskolelærer BiS 1.lektor Varamedlem: Olav Aspholt Høgskolelektor Eksamensoppgaveutvalget har hatt 6 møter og behandlet 16 eksamensoppgavesett, inkl. ny/utsatt eksamen. Eksamensoppgavesettene med sensorveiledning ble mottatt av faglærer/årsenhet elektronisk og i papirformat. Alle oppgaver, på begge målføre, er godkjent i eksamensoppgaveutvalget og sendt ekstern sensor for endelig godkjenning. I 2006 godkjente ekstern sensor alle oppgavesettene uten større anmerkninger. 5.5 FoU- utvalget Funksjon Navn Stilling Leder Rasmus Lassen Høgskolelektor Medlem Tove Giske 1. lektor/ stipendiat Medlem Marit Nergaard Aas Høgskolelektor Ivar August Bye Avd.leder Nestleder Ingrid Torsteinson Avd.leder Jørn-Henning Theis Rektor Herdis Alvsvåg Førsteamanuensis Varamedlem Oddvar Førland Høgskolelektor Sekretær Inger Bjørkhaug 1. sekretær Fou utvalget har i 2006 hatt 7 møter og behandlet 40 saker. Aktuelle saker har vært: Arbeid med Plandokument for FOU arbeid for inkludert drøfting av satsingsområder, ressursbruk til FOU arbeid inkl. ressurser og organisering av FOU utvalget, forberedelse av søkeprosessen for FoU- arbeid, samt godkjenning av søknader til FOU prosjekt. Vi viser for øvrig til avsnittet om Forskning og utvikling. 5.6 Læringsmiljøutvalget Funksjon Navn Stilling Leder Trude Veslegard, v- 06 Student Nestleder Ingfrid Kristoffersen Høgskolelærer Sekretær Jørn-Henning Theis Rektor Medlem Celina Korsgaard, v- 06 Student Medlem Jarle Blindheim Høgskolelektor Medlem Astrid Tønnesen, v- 06 Student 19

20 Side 20 av 23 Varamedlem Elisabeth Fallentin, v- 06 Student Leder Stein Erik Fæø, h- 06 Student 1. år Medlem Tone Damman Hamstad, h- Student 3. år 06 Medlem Siri Jorunn Johannesen, h- 06 Student 2. år Varamedlem Line G. Danielsen, h- 06 Student 2. år Varamedlem Tom Rynning, h- 06 Student 1. år Varamedlem Hilde knutsen, h- 06 Student 3. år Varamedlem for Jarle Karen Louise Pedersen Høgskolelektor Blindheim Varamedlem for Jørn-Henning Theis Ingrid Torsteinson Avdelingsleder Bachelor i sykepleie Varamedlem for Ingfrid Kristoffersen Jane Molvik Høgskolelektor LMU har i 2006 hatt tre møter i vårsemesteret og to møter i høstsemesteret. LMU har i 2006 arbeidet og hatt fokus på avviksmeldinger, lufteanlegg auditorier, oppussing kantineområdet, lesesal og utforming av denne, informasjon om LMU, utemiljø med oppgradering, røyking og plassering av dette, kulturlunsj / Kunstutstillinger/ arrangement, andakt ved høgskolen, kopipriser for studentene, etablering av utsmykningskomite, oppgradering av grupperommene, stikkontakter i auditoriene og kaffeavtale for studentene. 5.7 Klagenemd Funksjon Navn Stilling Leder Beate Blom Byfogd Vara Håkon Rastun Tingrettsdommer Medlem Hildur Kleppe Høgskolen i Bergen Vara Anne Kari Skøien Høgskolen i Bergen Medlem Kari Anne Einarsen Høgskolelærer Diakonissehjemmets Høgskole Vara Margareth Haukom Høgskolelærer Diakonissehjemmets Høgskole Sekretær Jørn- Henning Theis Rektor Medlem Bjarte Brurås, v- 06 Studentrepresentant Diakonissehjemmets Høgskole Vara Studentrepresentant Diakonissehjemmets Høgskole Klagenemden har hatt et møte i 2006 hvor klager ikke fikk medhold. 5.8 Studentrådet 2006 Funksjon Leder v Leder h- 06 Nestleder v Nestleder h Kasserer h- 06 Kasserer v- 06 Sekretær h Sekretær v- 06 Arrangementsansvarlig h Navn Nina Helen Rødsten Ragnhild Jakobsen Maria Tveit Kaldestad Thor Arne Løvdal Toril Lohne Hordvik Torstein Stavenjord Wendy Macias Kari Guntveit Ranveig Kolbeinsvik 20

21 Side 21 av 23 Arrangementsansvarlig h Arrangementsansvarlig v-05 Arrangementsansvarlig h- 05 SiB- representant v- 06 SiB- repr. h- 06 Vararepresentant 1.klasse v- 06 Vararepresentant 1.klasse v-06 Vararepresentant 2.klasse v- 06 Vararepresentant 2.klasse v- 06 Vararepresentant 3.klasse v- 06 Vararepresentant 3.klassev- 06 Vararepresentant 2.klasse v- 06 Vararepresentant 2.klasse v- 06 Vararepresentant 3.klasse v- 06 Vararepresentant 3.klasse v- 06 Vararepresentant 1. klasse h- 06 Vararepresentant 1. klasse h- 06 Vararepresentant 2. klasse h- 06 Elin B.Børresen Tina Veberg Celina Korsgaard Reidun Aven Line Grøttum Danielsen Annbjørg Bogevik Elisabeth Fallentin Liv Inger Hildal Astrid Tønnesen Rikke Bergesen Trude Veslegard Liv Inger Hildal Astrid Tønnesen Rikke Bergesen Trude Veslegard Bjørn Jochimsen Marit F. Gaupås Siri J. Johannessen Studentrådet har i 2006 behandlet 51 saker. Studentrådet er ansvarlig for å finne representanter til de ulike organ hvor studentene er representert. Ved en liten skole som Diakonissehjemmets Høgskole blir mange av studentene engasjert i ulike råd og utvalg, og studentene har i 2006 gjort dette på en god og konstruktiv måte. Men det er en utfordring å engasjere studentene, slik at det ikke faller en urimelig stor byrde på noen få. 5.9 Høgskolerådet Dette rådet har ikke vært i funksjon i 2006, og ble formelt vedtatt lagt ned på møte i 12. juni 2006, sak 27/ Se for øvrig Årsmelding for IKT- utvalget Funksjon Navn Stilling Leder Jørn-Henning Theis Rektor Medlem Kirsten Steinhovden Studiekonsulent Medlem Greta Halseth 1. sekretær Medlem Britt Moene Kuven Høgskolelektor Medlem h- 06 Egil Eidsnes Vaktmester Medlem h- 06 Torstein Stavenjord Student Medlem v- 06 Ciro Prota It- konsulent Medlem h- 06 Geir Ove Johnsen It- sjef HDS Medlem v- 05 Nina Helen Rødsten Student Medlem fra høst 2005 Egil Eidsnes Vaktmester IKT- utvalget har hatt 5 møter og behandlet 24 saker. Utvalget har behandlet saker som websider, it- utstyr, AV- utstyr og mangler og behov vedrørende dette, overføring og rutiner ved overføring av driftsansvar til sykehuset Kvalitetsutvalget Funksjon Navn Stilling Leder Jørn-Henning Theis Rektor Medlem Kirsten Steinhovden Administrasjonsleder Medlem Ingrid Torsteinson Avd.leder BiS 21

22 Side 22 av 23 Medlem v- 06 Ivar August Bye Avd.leder SDV Medlem Åse Madsen Høgskolelektor Kjell Arne Aarheim Høgskolelektor Medlem- h- 06 Rasmus Lassen Høgskolelektor/ Fung. avdlingsleder SDV Medlem v- 06 Helga Iversen Student Medlem v- 06 Rikke Bergesen Student Medlem h- 06 Marit Friestad Gaupås Student Medlem h- 06 Anne Merete Birkelund Student Varamedlem h- 06 Bjørn Jochimsen Student Varamedlem h- 06 Marion Fuglestad Student Sekretær h- 06 Åse Gammersvik Høgskolelektor/ Kvalitetskoordinator Kvalitetsutvalget har i 2006 hatt 4 møter og behandlet 29 saker. Aktuelle saker har vært: Avviksmeldinger, revisjon av "Mål og rammer for kvalitetsarbeidet", spesielle utfordringer knyttet til kvalitetsarbeidet for høgskolen, organisering av kvalitetsarbeidet, Årsrapport for kvalitet Høsten 2006 ble Åse Gammersvik ansatt i funksjonen som kvalitetskoordinator ved høgskolen, og ivaretar utvalgets sekretærfunksjon. I den forbindelse ble det gjort mindre endringer i mandatet. Vi viser for øvrig til Årsrapport for kvalitet Økonomi Dette er ikke klart ennå. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER Statstilskudd over kap Andre stat. tilskudd, spesifiseres nedenfor* - - Offentlige tilskudd for øvrig - - Refusjon trygdeytelser Studie- og eksamensavgifter Gaver - Leieinntekter - - Inntekter fra eksternt finansiert FOU-virksomhet - Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønn, feriepenger, honorarer m.v Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre indirekte personalkostnader - Annen lønn og godtgjøring - Sum lønnskostnader Kjøp av underv.tj./praksisveiledning

23 Side 23 av 23 Leiekostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER Renteinntekter Verdiøkn.markedsbaserte omløpsm Sum finansinntekter FINANSKOSTNADER Rentekostnader Andre finanskostnader RESULTAT FØR DISPOSISJONER Avslutning Dette har vært et "forrykende" år med et stort, men nødvendig engasjement ved Diakonissehjemmets Høgskole. I alt dette som krever oss hver eneste dag, er det avgjørende å ikke miste fokus på at vi utdanner for å utruste, vi utdanner for å ta vare på relasjoner, vi utdanner for se det hele mennesket og våge å gå inn i den utfordring det er å møte mennesker på respektfull og omsorgsfull måte, uansett situasjon vedkommende er i. Det har skjedd mye godt utviklingsarbeid ved høyskolen i 2006, og vi mener at dette vil resultere i en enda bedre høyskole som kan ivareta verdigrunnlag og måloppnåelse på en god måte blir et spennende år for høyskolen knyttet til fagplansgodkjenning, godkjenning av kvalitetssystemet og innfrielse av kompetansekrav. Vi har mener det er lagt et godt grunnlag for dette arbeidet gjennom

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Foto: Rune Gurneriusen Jan-Henrik Kulberg Torbjørn Tannberg. Forrsidefoto: Rune Gurneriusen. Deisgn: Espen Willersrud/kadlepajak.

Foto: Rune Gurneriusen Jan-Henrik Kulberg Torbjørn Tannberg. Forrsidefoto: Rune Gurneriusen. Deisgn: Espen Willersrud/kadlepajak. Årsrapport 2007 Foto: Rune Gurneriusen Jan-Henrik Kulberg Torbjørn Tannberg Forrsidefoto: Rune Gurneriusen Deisgn: Espen Willersrud/kadlepajak.no Innholdsfortegnelse Vi gir talentene en fremtid Nøkkeltall

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer