IT-strategi for Hordaland fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IT-strategi for Hordaland fylkeskommune 2009-2013"

Transkript

1 Strategidokument FORMÅL OG RAMMER Formål IT- strategien skal gje retning og mål for korleis arbeidet med informasjonsteknologi (IT) i Hordaland fylkeskommune (HFK) skal handterast. IT-strategien har som formål å sikre ei planmessig oppfølging og styring av IT. Dette er naudsynt for å sikre at HFK står fram med ei samordna og profesjonell ITutvikling. Det vert stadig meir avgjerande for organisasjonar å ha gode verktøy og prosessar knytt til IT for å kunne tilfredsstille dei krav og forventningar som vert stilte. Særleg innan offentleg forvaltning ser ein store endringar knytt til korleis IT må nyttast for å kunne handsame framtidige forvaltningsoppgåver og tenestetilbod til publikum. Ikkje minst er det krav og forventningar til at intern og ekstern kommunikasjon i aukande grad skal skje elektronisk. Dersom HFK skal lukkast med dette, vil det vere ein føresetnad at ITutviklinga i HFK vert påverka av Nasjonale strategiar og føringar, til dømes Stortingsmelding om IT-arkitektur Politiske mål for korleis IT skal effektivisere offentleg tenester Bruken av internett som møteplass for informasjon, samhandling og dialog ekommune 2012 KS sitt forslag til IT-strategiarbeid i kommunar og fylkeskommunar Auka fokus i HFK på dokumenterte arbeidsprosessar og bruk av kvalitetssystem Dette skaper aukande krav og forventningar knytt til styringa av IT-arbeidet i HFK. Det er trong for auka samordning på fleire område. Særleg gjeld dette trong for felles tilnærming til system- og datamessige forhold på tvers i organisasjonen. Det er trong for å vurdere organisering, kompetanse, IT-arkitektur. Det er trong for etablering av ulike rammeverk innan IT-området. Arbeid med å operasjonalisere IT-strategien er elles eit felles ansvar som alle leiarar i HFK må bidra til. Det er samstundes viktig at innføring og bruk av IT vert handsama etter reglane i Hovudavtalen. Avgrensing IT-strategien legg vekt på IT-utfordringar internt i fylkeskommunen. Han er fokusert på produksjon av interne tenester og på fylkeskommunen som ein politisk og administrativ organisasjon. IT-strategien gjeld såleis ikkje for fylkeskommunen sine samarbeidspartnarar, men relevante delar i IT-strategien skal eventuelt innarbeidast i avtalar mellom Hordaland fylkeskommune og aktuelle partar. IT-strategien er og ein viktig basis for interne IT-prosjekt i fylkeskommunen som får regionale verknader. Det same gjeld for IT-prosjekt som vert etablert saman med eksterne samarbeidarpartnarar og som legg bruk av IT-infrastruktur i fylkeskommunen til grunn. Korleis er situasjonen i HFK i dag sett i eit IT-perspektiv? Gjeldande IT-strategi har gjort det mogeleg å sikre ein samordna teknisk IT-infrastruktur i HFK. Dette har t.d. gjort det mogeleg å etablere eins nettutstyr for den digitale skolen og å kunne innføre felles opplegg for elev-pc ar. Dette har også gjort det er mogeleg med ei stabil og kostnadseffektiv IT-drift. Ansvaret for planlegging og etablering av IT-system har vore eit ansvar for kvar avdeling/eining. Det er vanskeleg å få til ei strukturert utvikling av organisasjonen med bruk av IT, når systeminnføring og systemforvaltning er desentralisert på ein slik måte. Dette medfører også at kompetansen kring denne delen 1

2 av IT-arbeidet er oppsplitta og svakt utvikla. Det gjeld m.a. kompetanse kring informasjons-sikkerheit, integrasjon mellom system og kontraktshandtering. Etter gjeldande IT-strategi skal IT-sjef informerast så tidleg som mogeleg ved etablering av nye system. Det er sjeldan dette skjer. Ofte vert IT-prosjekt kjend for IT-seksjonen etter at kontrakt er etablert. Da er det vanskeleg å gje råd om korleis prosessen skulle vore. Kontraktar vert også etablert utan utlysning og utan kravspesifikasjonar. Dette gjev vanskar med å følgje opp leveransen frå leverandør i ettertid. Deloitte as utførde i 2008 ein interimrevisjon i HFK med fokus på systemforvaltning. Rapporten syner at HFK har mykje ugjort på dette området. Revisjonen legg m.a. vekt på at den desentraliserte organiseringa av IT-arbeidet fører til ulik praksis, mangel på styrande dokument og manglande utføring av IT-arbeidet i avdelingane. Det vert i tillegg gjeve ei rekke tilrådingar om sterkare fokus på samordna systemforvaltning. Det skal for alle system vere oppnemnd ein systemansvarleg. IT-strategien set krav til denne rolla, men mange er lite bevist på dei oppgåvene dei har og den kompetansen dei treng å utvikle. Når kompetansen kring systemforvaltning er låg, fører dette til at leverandørar i for stor grad set premissane og ikkje HFK. Denne strategien legg vekt på å ta tak i desse utfordringane og å etablere ei samordna og planmessig oppfølging av IT i HFK. 2. MÅL FOR IT-STRATEGIEN Informasjonsteknologi (IT) er ikkje et mål i seg sjølv. Det avgjerande er at Hordaland fylkeskommune maktar å bruke IT som ein reiskap til å utvikle organisasjonen og sikre at oppgåvene kan utførast. Samstundes vil IT kunne skape muligheiter for ny oppgåveløysing. IT vil også påverke kva som kan endrast og forbetrast i organisasjonen og for publikum. Informasjonsteknologi er eit avgjerande verktøy for at Hordaland fylkeskommune skal kunne løyse sine oppgåver. Avdelingar / einingar i fylkeskommunen må derfor vere opptatt av og ha planar for korleis dei skal bruke IT. Bruk og utvikling av IT krev kompetanse og aktiv medverknad frå heile organisasjonen. Viktig å sjå IT som eit heile Strategien legg vekt på å sikre at bruk og planlegging av IT i HFK skjer ut frå eit totalbilete om korleis IT verkar inn på organisasjonen. HFK skal m.a. leggje vekt på skape ein best mogeleg samanheng mellom arbeidsprosessar og dei system og det utstyr som skal støtte dei ulike arbeidsprosessane. Dette krev fokus på arbeidsrutinar, kunnskapsforvaltning og korleis samhandlinga internt i fylkeskommunen verkar. HFK skal også leggje vekt på best mogeleg samanheng mellom datagrunnlag vi rår over og dei arbeidsprosessane som er etablerte. Dette er framstilt i følgjande modell: 2

3 ORGANISASJON Kompetanse Samarbeid Struktur Ressursar SYSTEM Web/portalar Fagsystem Felles system Systemarkitektur PROSESSAR Arbeidsflyt Rutinar Dokumentasjon UTSTYR PC/felles maskiner Nettverk/breiband Serverar/databasar IT- infrastruktur DATA Grunndata Datastruktur IT-samhandlingsmodell (BHC Architecture Framework ) IT-samhandlingsmodellen kan nyttast til å forklare og forstå korleis ulike element i ein organisasjon heng saman i eit IT-perspektiv. Modellen syner at det er både organisatoriske, teknologiske og systemmessige perspektiv påverkar arbeidsprosessane. Det trengs samstundes ein definert IT-plattform for å sikre at desse perspektiva vert sett i ein samanheng. Ut frå modellen ovanfor kan oppfølging og styring av IT-arbeidet i HFK sjåast i lys av fire perspektiv : PERSPEKTIV REF. TIL OPPFØLGING OG STYRING KNYTT TIL MÅL MODELL Organisatorisk Organisasjon Ressursar, kompetanse og kapasitet A Prosessar Samarbeid, roller, fora, rutinar og dokumentasjon Plattformmessig System IT-plattform, dvs. dei rammer og retningsliner som B Data gjeld for bruk og utvikling av IT i HFK. Utstyr Rammeverk for systeminnføringar, informasjonstryggleik og gevinstrealisering Systemarkitektur, IT-infrastruktur og integrasjonar Systemmessig System Alle system og korleis dei er etablerte C System som trengst og vert nytta for å kunne gjennomføre ønskt tenesteproduksjon Teknologisk Utstyr Det fysiske IT-utstyret og korleis det er strukturert og best muleg støttar kostnadseffektiv IT-drift og tenesteproduksjon D Det er altså definert fire mål i IT-strategien. Overordna dekkjer dei kvart av dei fire perspektiva. Måla skal 3

4 fokusere på og støtte oppunder det som er vurdert til å vere viktigast innan kvart av dei fire perspektiva for HFK si styring og vidareutvikling av IT i perioden MÅL A Denne strategien legg vekt på å sikre ei heilskapleg IT-utvikling. For å nå dette målet må det arbeidast aktivt med informasjon, opplæring, retningsliner, instruksar og anna dokumentasjon knytt til IT-arbeidet. Dette omfattar tiltak som er retta mot dei ulike avdelingane, men òg arbeid som avdelingane må stå for sjølve. Målet rettar seg mot heile organisasjonen slik at vi frå eit organisatorisk perspektiv kan nytte IT til å sikre god informasjon til og frå dei etablerte organisasjonseiningane, til å skape nye arbeidsprosessar og eit godt arbeidsmiljø. Døme på milepælar for måloppnåing er når : det er etablert ressursar for systemforvaltning i HFK det for alle system med personopplysningar er gjennomført ei risikovurdering alle avdelingar har ein godkjend IT-plan MÅL B HFK skal sikre tilstrekkeleg kompetanse for ei heilskapleg IT-utvikling HFK skal ha ein samordna IT-plattform HFK legg til grunn at vi i alle delar av IT-arbeidet innrettar oss etter utarbeidd rammeverk. Det samla rammeverket for IT-plattforma omfattar både teknisk IT-utstyr (IT-infrastruktur), programvare (systemarkitektur) og forvaltnings- og IT-driftsoppgåver knytt til dette. Målet skal også forståast slik at HFK skal arbeide for å auke kvalitet på eksisterande system, utstyr og data, slik at dei vert meir standardiserte og likt handsama i høve til rammeverket for IT-plattforma. Dette inneber arbeid med å konsolidere og optimalisere eksisterande system. Det inneber også arbeid med systemintegrasjonar og dataadministrasjon. Døme på milepælar for måloppnåing er når : rammeverk for systemforvaltning er godkjend integrasjon mellom fellessystem er kartlagd basisrammer for IT-infrastruktur er godkjend 4

5 MÅL C HFK skal ha gode IT-system For å sikre HFK si vidare IT-utvikling, må det arbeidast for å innføre IT-system som kan støtte den tenesteproduksjon som er ønskjeleg og naudsynt. Det inneber også at vi skal forsøke å nytte eksisterande og nye system og tenester på betre og fleire måtar. Vi skal særleg arbeide for å sikre betre bruk av system og data som er felles i HFK. Dette målet rettar seg mot å sikre at vi frå eit systemmessig perspektiv må arbeide for at organisasjonen kan få størst mogeleg vinst av systema systeminnføringar og systemforvaltning følgjer det rammeverket som gjeld for IT-plattforma Vellukka innføring og bruk av nye IT-system vil i mange tilfelle krevje organisatoriske omstillingar. Leiarane er ansvarlege for å ta initiativ til slike omstillingar. HFK vil legge vekt på å etablere framtidsretta system som gjev betre samhandling og kunnskapsdeling, og som medverkar til å skape integrerte systemløysingar som har høg kvalitet. Forvaltning og finansiering vil vere ulik ut frå om eit system er eit fellessystem eller eit fagsystem for ei avdeling. Eit fellessystem er eit system som vert nytta av fleire avdelingar i HFK eller som inneheld data som er felles for fleire avdelingar i HFK. Døme på fellessystem er løn- og personalsystem, kartsystem, økonomisystem, dokumenthandteringssystem, kontorstøttesystem, kvalitetssystem, fotosystem, internett/intranett-løysing. Døme på milepælar for måloppnåing er når : nytt løns- og personalsystem er innførd nytt system for dokumenthandtering er innførd HFK har ei samla identitetshandtering kring sine system MÅL D HFK skal ha ein formålstenleg IT-infrastruktur Den teknologisk IT-infrastrukturen må vidareutviklast for å møte dei krav nye system set. Vidare utvikling av IT-infrastruktur vil også kunne bidra til auka kvalitet, t.d. ved å gjere det mogeleg med betre samspel, rask tilgang på informasjon og betre informasjonstryggleik. Ein godt samordna og framtidsretta ITinfrastruktur vil også gjere det mogeleg med meir desentralisering av tenester. Nye arbeidsprosessar vil kunne setje krav til teknologien for at vi skal kunne realisera ein så effektiv og nyttig informasjonsflyt som mogeleg. Samstundes vil ny teknologi kunne gje nye og meir effektive prosessar. HFK skal såleis også sjå IT-utviklinga i eit teknologisk perspektiv. HFK skal ha ein moderne og 5

6 tidsmessig IT-infrastruktur som støttar tenesteproduksjonen på ein formålsteneleg og kostnadseffektiv måte. Døme på milepælar for måloppnåing er når : alle tilsette nyttar ein felles IT-infrastruktur og har tilgang til naudsynte fellessystem IT-infrastruktur for tannhelse er etablert som ein del av IT-infrastruktur i HFK 3. SATSINGSOMRÅDE IT-strategien er utarbeidd slik at så lenge strategien gjeld, skal det arbeidast for å nå dei måla som er definerte. Dette skal gjerast gjennom arbeid med ulike tiltak som vert identifiserte for å nå kvart mål. Det er likevel ikkje mogeleg no å identifisere alle relevante og mogelege tiltak for kvart definerte mål for heile strategiperioden. I staden er det identifisert generelle satsingsområde for å nå måla (A, B, C og D) som er definerte i denne strategien. Desse er samanfatta i følgjande tabell : Mål A HFK skal sikre tilstrekkeleg kompetanse for ei heilskapleg ITutvikling A-1 Informasjonsarbeid om ITstrategi og IT-utvikling i HFK. A-2 Opplæring og kompetanseheving på leiar- og brukarnivå. A-3 Kvalitetssikre dei ulike rollene og fora sine arbeid. A-4 Sikre tilgang på ressursar for arbeid med IT (IT-plattform, ITinfrastruktur og IT-drift) A-5 Kvalitetssikre plan- og budsjettarbeidet kring IT. A-6 Utarbeide, implementere og kvalitetssikre rammeverk knytt til strategisk IT-arbeid. A-7 Informasjon, oppfølging og kvalitetssikring knytt til arbeid med tryggleikssystem. Mål B HFK skal ha ei samordna IT-plattform. B-1 Informasjonsarbeid om rammeverk for IT-plattforma. B-2 Utarbeide, implementere og kvalitetssikre rammeverk for systeminnføringar og systemforvaltning B-3 Utarbeide, implementere og kvalitetssikre rammeverk for ITinfrastruktur og IT-drift. B-4 Etablere og vidareutvikle ei systemeining B-5 Kvalitetssikre bruk og sikring av data. B-6 Arbeid med å leggje tilrette og utnytte systemintegrasjonar. Mål C HFK skal ha gode IT-system C-1 Vurdere og følgje opp eksisterande system. C-2 Vurdere og handtere eventuelle nye system. C-3 Følgje opp og kvalitetssikre systemansvarlege sine oppgåver Mål D HFK skal ha ein formålstenleg IT-infrastruktur D-1 Oppfølging og vidareutvikling knytt til basis IT-infrastruktur. D-2 Følgje opp og vidareutvikle nettverksstruktur. D-3 Følgje opp og vidareutvikle telefoniløysingane. D-4 Følgje opp rutinar for drifts- og dokumentasjonsarbeid knytt til IT-infrastruktur. 4. PLAN- OG BUDSJETTARBEID Denne IT-strategien er det overordna IT-dokumentet i HFK. Dei definerte måla (kap 2) og dei generelle 6

7 satsingsområda (kap 3) skal liggje fast gjennom heile strategiperioden. Operasjonalisering av IT-strategien skal m.a. gjerast gjennom utarbeiding av årlege IT-planar i avdelingane. IT-planane skal vere i ei fast form og utarbeidast på same nivå i alle avdelingane. I planane skal avdelingane identifisere tiltak for det komande året. Dei årlege IT-planane i HFK skal såleis i heile strategiperioden kunne finna forankring i gjeldande IT-strategi og dei definerte måla med tilhøyrande generelle satsingsområde. Planane skal ha ei felles godkjenning slik at vi kan vurdere og godkjenne dei verknadene planar i avdelingane har på bruk av felles IT-ressursar (personalressursar innan IT-området, IT-plattform og ITinfrastruktur). Planane kan deretter innarbeidast i avdelingane sine budsjett. For stabsavdelingane vil ITplanane verte innarbeidde i felles IT-budsjett. Figuren under syner prinsippa i dette : Felles IT-midlar Kjøp og etablering av fellessystem Kjøp og etablering av felles IT-infrastruktur (felles serverar, nettverk, felles telefonsentral, m.v.) Etablering av felles IT-plattform (integrasjon, rammeverk for systemanskaffingar, m.v.) IT-driftsressursar for fag- og fellessystem når dette er avtalt og avklart Gevinstrealisering for fellessystem IT-infrastruktur for fagsystem (når godkjend IT-plan) Lokalt budsjett i kvar avdeling/eining Kjøp og etablering av fagsystem Kjøp av lokalt IT-utstyr (PC, skrivar, lokal servar, videokonferanseutstyr, telefoniutstyr mv) Etablering av brukarstøtte for fagsystem Etablering av brukarstøtte m.v. for fellessystem Gevinstrealisering for fagsystem Avdelingane sine utkast til IT-planar vert å sjå som underlagsmateriale til det årlege budsjettarbeidet, og vert godkjent av fylkesrådmannen i denne samanheng. Om ei systemløysing vert godkjend plassert utafor fylkeskommunen sin IT-infrastruktur er det systemansvarleg som har ansvar for å lage forslag til budsjett og til å ta initiativ for etablering og oppfølging av evt. databehandlingsavtale. 5. ROLLER Tydelege og definerte roller i organisasjonen er avgjerande for å sikre ei klar ansvars- og oppgåvedeling. Ansvaret for utvikling og bruk av IT følgjer vanlege ansvarsliner i organisasjonen. På eit overordna nivå er dette slik : Fylkesrådmann Avdelingsdirektør Seksjonsleiar Målet er først og fremst å sikre ei organisatorisk forankring i organisasjonen. Leiarar har ansvar for å følgje opp gjeldande IT-strategi. 7

8 Roller knytt til IT-plattform, fellessystem og felles IT-infrastruktur IT-strategien legg vekt på å sikre ei meir koordinert IT-utvikling og auka merksemd på å etablera ein felles samla IT-plattform i HFK. For å sikre dette er det følgjande roller : Rolle Ansvar Fylkesrådmann Har det overordna formelle ansvaret Er øvste premissgjevar og forankringspunkt for IT-strategien. Organisasjonsdirektør Har overordna ansvar for organisasjonen sitt fokus på IT Har overordna ansvar for kjøp og forvaltning av fellessystem Har overordna ansvar for informasjonstryggleik Har overordna økonomiansvar for felles IT-satsing og overordna ansvar for oppnemning av systemansvarlege for alle fellessystema IT-sjef Har overordna ansvar for samordning av IT i HFK Har overordna ansvar for etablering, forvaltning og vidareutvikling av IT-plattform og IT-infrastruktur. Har overordna operativt IT-driftsansvar i HFK. Systemansvarleg fellessystem Har operativt ansvar for oppfølging og ivaretaking av systemet Skal ivareta brukar og leverandørkontakt Avdelingsansvarleg for informasjonstryggleik Skal ivareta brukarstøtte, opplæring, lisensadministrasjon m.m. Har kvalitets- og planmessig ansvar for å ivareta informasjonstryggleik i avdelinga Koordinerer arbeidet med informasjonstryggleik i avdelinga Roller knytt til fagsystem og lokal IT-handtering Rolle Ansvar Avdelingsdirektør Har overordna ansvar for utarbeiding av IT-plan for avdelinga Har overordna ansvar for at kjøp og forvaltning av fagsystem i avdelinga skjer i samsvar med rammeverk for IT-plattforma og i samsvar med godkjend IT-plan. Er formell eigar av fagsystem som eit forankring og avgjerdspunkt Har ansvar for oppfølging av IT-strategi i eiga avdeling Oppnemner systemansvarleg for fagsystem Overordna ansvar for fagleg oppfølging (av sin del) av fellessystem Systemansvarleg fagsystem Har operativt ansvar for oppfølging og ivaretaking av systemet Skal ivareta brukar- og leverandørkontakt samt avtaleoppfølging Skal ivareta brukarstøtte, opplæring, lisensadministrasjon m.m. IT-sjef Set rammer og gjev råd om kjøp og forvaltning av eit fagsystem og om IT-plattform Har overordna ansvar for IT-driftsleveransar frå IT-seksjonen På dei vidaregåande skolane er det etablert lokale IT-ressursar. Sjølv om slike ressursar er tilsett lokalt, skal dei IT-fagleg halde seg til IT-sjef. IT-sjef vil også kunne tilrå at slike ressursar skal ha andre oppgåver enn på den eininga dei f.t. arbeider. 6. FORA HFK skal arbeide strukturert og systematisk med oppfølging og implementering av IT-strategien. Det er også naudsynt å sikre god koordinering av planar og aktivitetar. Dette skal m.a. sikrast gjennom arbeid i ulike fora. 8

9 Toppleiargruppa Toppleiargruppa har ansvar for strategisk IT-utvikling. Forum for fellessystem Forum for fellessystem skal ha eit horisontalt perspektiv på systemmessige forhold. Forumet skal bidra til å sikre koordinering av IT-arbeidet i HFK på tvers av avdelingane. IT-sjef er leiar for forumet. IT-samhandlingsgrupper Samhandlingsgruppene skal vere møteplass mellom ei avdeling og IT-seksjonen. Fokus skal vera på forhold knytt til avdelinga sine system og IT-seksjonen si ivaretaking av desse. Gruppene har såleis perspektiv på teknologiske og systemmessige forhold. Gruppene har ansvar for avklaring av forventningar og praktiske forhold knytt til samarbeid og utføring av service mellom avdelinga og IT- seksjonen. Gruppene vert leia av IT-seksjonen. IT-kontaktutval for vidaregåande skular Kontaktutvalet skal vere eit forum med merksemd på retningsliner og oppgåver for IT-konsulentane på skolane. Det skal og vere fokus på opplæring, informasjonsutveksling og erfaringsdeling. Forumet skal fungere som eit bindeledd og ein informasjonskanal mellom IT-seksjonen og den enkelte IT-konsulent. Utvalet skal m.a. ha deltakarar som representerer dei ulike skoleregionane og vert leia av IT-seksjonen. 7. KVA INNEBER IT-STRATEGIEN I PRAKSIS? Denne strategien inneber ei sterkare styring og samordning av IT-arbeidet i HFK. For å oppnå dette inneheld strategien fleire verktøy m.a. : Etablering av eit felles rammeverk for systemforvaltning Krav om utarbeiding av årlege IT-planar for kvar avdeling for å sikre IT-satsing Prioritering av felles IT-midlar til felles IT-prosjekt Etablering av tydelege roller kring IT-arbeidet Etablering av ulike fora for å sikre betre samhandling IT-strategien inneber vidare at : skal koordinere og samordne IT-arbeidet i HFK har overordna ansvar for alle fellessystem Den einskilde avdeling skal finansiere sine eigne fagsystem og lokalt IT-utstyr Fellessystem og felles IT-utstyr skal finansierast av felles IT-midlar Alle systemanskaffingar skal vere godkjende i høve til IT-strategien Den tekniske IT-infrastrukturen skal vere samordna og styrt av IT-seksjonen skal leia alle felles IT-prosjekt Avdelingane skal ikkje starte IT-prosjekt utan at dei er forankra i ein godkjend IT-plan Eit IT-prosjekt som ikkje er forankra i godkjend IT-plan er i utgangspunktet ikkje prioritert IT-strategien inneber også at det er trong for IT-ressursar for oppfølging av denne strategien. 9

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015 -Ein tydeleg medspelar IT-strategi HSAMU 29.04.2015 Struktur på IT-strategien Overordna mål innanfor 9 kategoriar Innsatsområde opp mot disse måla Detaljerte prosjekt og tekniske strategiar tas i årsplaner

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

29/15 Status ny IT-strategi

29/15 Status ny IT-strategi -Ein tydeleg medspelar 29/15 Status ny IT-strategi HSAMU 27.10.2015 Justert tidsplan Statusmelding i HSAMU tirsdag 27. okt. Statusmelding / Drøfting i IT-utvalet onsdag 11. nov. Ny høyringsfrist fredag

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli NAV Åmli, Samarbeidsavtale mellom NAV Aust-Agder og Åmli kommune lb (Lf - IS" N(415 - occittl, Åmli Kommune Samarbeidsavtalefor NAV fkmli Åmli kommune 1 Samarbeidspartar Samarbeidsavtala er inngått mellom

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING versjon 1, 11.2014 Rapport til samhandlingsutvalet Bakgrunn Som eit tiltak i arbeidet for reell brukarmedverknad sette samhandlingsutvalet 06.03.14 ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/8496-4 Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Fylkesdirektøren rår

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Sjukefråvær i den vidaregåande skulen - framlegg til handlingsplan for å førebyggje og redusere

Sjukefråvær i den vidaregåande skulen - framlegg til handlingsplan for å førebyggje og redusere Sjukefråvær i den vidaregåande skulen - framlegg til handlingsplan for å førebyggje og redusere Dette dokumentet er utvikla av arbeidsgruppa i prosjektet Sjukefråvær i den vidaregåande skulen korleis blir

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for drift Uttale til høyringa - NOU 2015:2 Å høyre til.

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer