IKT-strategi for Stavanger kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-strategi for Stavanger kommune"

Transkript

1 IKT-strategi for Stavanger kommune

2 Innhold IKT-strategi for Stavanger kommune Innledning... 3 Visjoner og mål... 3 Kommunens visjon og verdier... 3 IKT og hovedmål... 3 Styringsmodell for IKT... 4 Styringsrollen og styringsorganer... 4 Systemeier og systemansvarlig... 5 Leverandørrollen tjenesteorientert drift... 5 Brukerrollen... 6 Felles rammebetingelser og generelle satsinger... 6 Åpenhet og informasjonssikkerhet... 6 Arbeidsflate for ansatte og andre knyttet til internnettet... 7 Fag- og fellessystemer... 7 Integrasjon... 8 Grønn IKT... 8 Finansiering Særlige strategiske satsinger... 8 Elektronisk verdikjede... 9 Selvbetjening via nettportal... 9 Enklere saksbehandling... 9 Velferdsteknologi Tjenesterapportering og styring Kompetanseutvikling og læring

3 IKT strategi for Stavanger kommune. Innledning Kommunen blir stadig mer avhengig av IKT for å løse sine oppgaver og levere sine tjenester. Anvendelsesområdene blir flere og utfordringene med å prioritere og standardisere blir større. Utviklingen har gått fra en rekke frittstående fagsystemer og applikasjoner til krav om integrerte løsninger der informasjon utveksles og gjenbrukes på tvers av systemer, organisasjoner og forvaltningsnivåer. Denne IKT-strategien er særlig viet styringsutfordringer og behovet for en framtidsrettet plattform: Hvordan skal kommunens IKT-satsing styres? Hvordan skal vi forholde oss til integrasjonsbehov og nasjonale standarder? Hvordan skal vi prioritere mellom de mange behovene? Det er lagt mye vekt på felles rammebetingelser og generelle satsinger som skal legge grunnlaget for effektivisering og kvalitetsforbedringer gjennom større integrasjon mellom systemer og mer selvbetjening og automatikk i ulike ledd i utføringen av våre tjenester. Disse generelle satsingene må konkretiseres i handlings- og økonomiplaner og egne utviklingsprosjekter innen de ulike tjenesteområdene. Strategien er ikke tidsavgrenset fram til et bestemt år, men forutsettes revidert om 4 år. Hovedstrategiene er i planen uthevet under de enkelte overskriftene. Visjoner og mål Kommunens visjon og verdier IKT-strategien skal bygge opp under kommunens Visjon: Sammen for en levende by Verdier o Er til stede o Vil gå foran o Skaper framtiden Mål om å være en aktiv samfunnsbygger og ha et godt tjenestetilbud både i dag og i framtiden. IKT og hovedmål Dette gir tre hovedmål for IKT-satsingen: 1. IKT skal bidra til åpenhet og dialog Innbyggere, næringsliv og andre offentlige aktører skal kunne kommunisere enkelt og effektivt med Stavanger kommune. Ansatte skal enkelt og effektivt kunne innhente og utveksle informasjon internt og eksternt Innbyggere og ansatte skal være trygge på at taushetsbelagt informasjon og annen informasjon som er unntatt offentlighet, ikke spres til uvedkommende. 2. IKT skal bidra til effektivitet 3

4 Digitalisering av saksbehandling og produksjon av tjenester skal gi god service og høy effektivitet Kommunen skal tilby størst mulig grad av selvbetjening for et bredt utvalg av tjenester, hver dag, 24 timer i døgnet. 3. IKT skal bidra til håndtering av sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraftutfordringer Avlaste og bedre bruk av menneskelige ressurser Bidra til å løse miljømessige utfordringer i form av energi- og ressursforbruk. Styringsmodell for IKT Kommunens styringsmodell for IKT-området skal forene behovet for involvering av brukermiljøer og behovet for overordnet styring og prioritering. Dette skal sikres gjennom klar fordeling av ansvar og oppgaver mellom de ulike rollene i styringsmodellen. Det legges til grunn at IT-avdelingen skal være hovedleverandør av IKT driftstjenester. Kommunens styringsmodell for IKT skal ha fire hovedroller: Styringsrollen sørger for den overordnede IKT-styringen Systemeierrollen har ansvar for løsningen og bestiller utvikling og driftsstøtte Leverandørrollen leverer utviklings- og driftstjenester Brukerrollen er bruker av systemet og benytter driftsstøtte i henhold til avtaler mellom systemeier og leverandør Styring Systemeier Leverandør Bruker Styringsrollen og styringsorganer IKT-strategien og rulleringer av denne er overordnede, retningsgivende styringsdokument og behandles av bystyret. Administrasjonsutvalget er kommunens IKT-utvalg. Rådmannen følger opp IKT-strategien og prioriterer utviklings- og driftstiltak gjennom fastlegging og oppfølging av handlingsplaner. Rådmannen knytter til seg nødvendige ressurser for å ivareta en slik aktiv styringsrolle. Om handlingsplaner som utledes av strategien skal behandles politisk eller administrativ, er avhengig av grad av prinsipiell og økonomisk betydning. Større satsinger innarbeides i handlings- og økonomiplan. Det etableres et rådgivende IKT-forum med representasjon fra systemeiere og IT-avdeling. IKT-forumet møtes minst en gang i tertialet for å vurdere oppfølgingen av IKT-strategien og handlingsplanene. 4

5 Ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet må sikres forankring i styringsrollen. Dette ivaretas i dag gjennom egen styringsgruppe for informasjonssikkerhet. Ved gjennomføringen av ny styringsmodell fastlegges mer konkret de ulike rollenes ansvar for personvern og informasjonssikkerhet. Systemeier og systemansvarlig Systemeier er en organisatorisk enhet v/leder. Systemeier oppnevner en systemansvarlig for daglig ivaretakelse av systemeierrollen. Den enkelte systemansvarlige forutsettes å lede et brukerforum med regelmessige møter. Opplegg for dette fastlegges for hvert enkelt system. Alle fagsystemer og fellessystemer skal ha en systemeier. o Systemeieransvaret legges til den avdeling eller seksjon som naturlig har et hovedansvar for det fag- eller tjenesteområde som systemet omfatter. o IT-avdelingen er systemeier for fellessystemer som ikke naturlig har annen systemeier. Systemeier har det funksjonelle ansvaret for løsningen: o Avklare om løsning bør oppgraderes eller erstattes? o Gi bruker opplæring og veiledning i bruk av løsning. o Koordinere endringer og kommunikasjon mot brukerne. o Utvikling og kontroll av rutiner knyttet til bruk av systemet. o Ansvar for utviklingsprosjekt på løsning både økonomisk og funksjonelt. Systemeier er økonomisk ansvarlig og skal: o Sikre at vi utnytter løsningen best mulig og henter ut maksimale gevinster. o Sikre at løsning totalt sett er fornuftig i forhold til kost/nytte. Systemeier tegner driftsavtale (med IT-avdelingen eller med ekstern aktør). o Kontrollere at driften er iht avtalt tjenestenivå. o Følger opp driftsleverandør i forhold til rapportering og avvik. Systemeier er sikkerhetsmessig ansvarlig for løsning: o Ansvar for oppfølging av lover og regler relatert til løsning (personregister, arkivering, m.v.) o Etablere, modifisere og fjerne tilganger. o Foretningskontinuitet ved at aktuelle tjenester kan drives videre, som regel gjennom manuelle rutiner, ved eventuelle feil på IKT-løsning. Leverandørrollen tjenesteorientert drift Stavanger kommune vil ha både IT-avdelingen og eksterne som leverandører av driftstjenester, men hovedregelen skal være at tjenestene leveres gjennom kommunens egen IT-avdeling. Stavanger kommune skal ha en tjenesteorientert IKT-drift. Dette betyr at IKT tjenesten skal styres av brukernes behov. En ønsker å vedlikeholde betydelig driftskompetanse internt i kommunen for ikke å gjøre seg for avhengige av eksterne leverandører. Ekstern driftsleverandør er aktuelt for enkeltsystemer der dette er økonomisk attraktivt. En skal spesielt vurdere ekstern drift når noen av understående forhold er til stede: o Det finnes få brukere av løsningen i kommunen og den følger ikke Stavanger kommunes definerte standarder. o Det finnes en ekstern driftleverandør som er spesialist på akkurat denne løsningen. 5

6 o Løsning krever spesialkompetanse som IT-avdelingen ikke har eller det ikke er prioritert å bygge opp. o Løsning krever ikke tett integrasjon mot øvrige fagsystemer og løsninger i kommunen. o Løsningen har langt høyere krav til tilgjengelighet og døgnkontinuerlig vaktberedskap enn andre løsninger i Stavanger kommune. Drift av IKT-løsninger skal baseres på internasjonalt metodeverk for strukturering av IKT drift bygget på beste praksis -prinsippet. Servicenivåavtaler mellom systemeier og leverandør skal som hovedregel regulere ytelser og servicenivå for brukerne. Stavanger kommune skal søke å oppnå ytterligere stordriftsfordeler for IKT-drift gjennom å søke samarbeid med andre. Brukerrollen Ansatte, folkevalgte, innbyggere og organisasjons- og næringsliv er brukere av ulike IKTløsninger. Stavanger kommune ønsker at de ulike brukergruppene får komme med innspill og påvirke kommunens løsninger. Representanter for brukerne av IKT-systemer oppnevnes til brukerforum for hvert system eller grupper av systemer som naturlig hører sammen. Brukerstøtte og opplæring skal fortrinnsvis være tilgjengelig som nettbasert tjeneste. Systemeier må ha tilgang til disse tjenestene gjennom blant annet gjennom fjernstyring av brukerterminaler. Brukerne skal enkelt kunne melde avvik i forhold til gjeldende servicenivåavtaler mellom systemeier og leverandør. Felles rammebetingelser og generelle satsinger Åpenhet og informasjonssikkerhet Stavanger kommune vil ha åpenhet og dialog internt i kommunen og mellom kommunen og innbyggerne. Dette forutsetter at informasjon er tilgjengelig, men også at den er pålitelig, trygt lagret og at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie. Internt i kommunen skal all informasjon være enkelt tilgjengelig såfremt ikke særlige hensyn til sensitivitet eller unntakelse fra offentlighet gjelder. Informasjon skal være lett tilgjengelig. Søkeverktøy skal virke på tvers av systemene som inneholder relevant informasjon. Stavanger kommune skal tilgjengeliggjøre all informasjon som er relevant for innbyggere og næringsliv. Informasjonen skal kunne nås via webportal og dens søkemotor. Stavanger kommunes informasjonssikkerhet og sikkerhetsrutiner skal tilfredsstille lover, forskrifter og datatilsynets krav. Kun autoriserte personer skal ha tilgang til sensitive opplysninger og annen informasjon som er unntatt offentlighet. Konfidensialitet skal ivaretas gjennom tekniske sikringsløsninger og gode sikkerhetsholdninger og rutiner. Som hovedregel skal sensitiv informasjon kun lagres elektronisk på spesielt sikret utstyr. 6

7 Stavanger kommune skal arbeide for at ansatte har tilgang til sensitiv informasjon elektronisk på de steder og i de situasjoner en har behov for dette for å redusere eller fjerne behovet for utskrifter. Ved innføring av nye tjenester, eller ved vesentlige endringer i eksisterende tjenester, skal det gjennomføres en risiko og sårbarhetsanalyse for å avdekke eventuelle sikkerhetsmessige svakheter. Avvik skal raskt oppdages og korrigeres gjennom system for internkontroll og varsling Arbeidsflate for ansatte og andre knyttet til internnettet Ansatte og andre som er tilknyttet Stavanger kommunes interne nettverk skal ha en felles, moderne og intuitiv arbeidsflate 1. Arbeidsflaten skal være fleksibel i forhold til ulikt utstyr, mobilitet og ulike behov, men skal likevel baseres på strenge standarder og fokus på effektiv drift og driftsstabilitet. Kun programvare som er autorisert skal kunne benyttes på kommunens PCer. Det skal ikke være mulig å installere egen programvare på PC. Kommunen skal tilby et begrenset utvalg av standardisert klientutstyr tilpasset ulike behov og økonomiske rammer. Alt klientutstyr skal anskaffes via IT-avdelingen for å sikre at etablerte standarder følges og for å optimalisere driften av utstyret. Har en behov for utstyr som ikke dekkes av de etablerte standardene skal dette avklares med IT-avdelingen. Uautorisert utstyr får ikke tilgang til nettverk og interne tjenester i Stavanger kommune. Kommunen skal legge til rette for mobil tilgang til verktøy. En skal kunne bruke andre brukerterminaler enn PC for tilgang til enkelte tjenester. Mobilitetsløsning for PC skal gi identisk arbeidsflate og tilganger enten bruker jobber fra kontor, hjemmekontor eller er på reise. Dette skal også gjelde for brukere med tilgang til sensitive systemer. Stavanger kommune skal bygge en samhandlingsplattform 2 som er tett integrert, intuitiv og omfattende. Samhandlingsplattformen skal bidra til mer effektiv tjenesteproduksjon, økt tilgjengelighet, redusert reisevirksomhet og bedre tjenester. Fag og fellessystemer Stavanger kommune skal ha et effektivt og standardisert sett av fag- og fellessystemer. Kommunen skal som hovedregel foretrekke systemer som dekker flere fagområder framfor spesialsystemer, er hyllevare, har web-brukerflate og stor utbredelse innenfor det aktuelle fagområde. Beslutning om innføring av nye systemer skal være basert på reelle kost/nytte analyser. Det skal kun være ett fagsystem for en type oppgave og/eller fagområde. Systemene skal være oppdaterte og relevante. Det skal kun være en versjon av et system i drift i kommunen. Nye fag- og fellesløsninger skal så langt det er mulig benytte felles brukerkatalog for autentisering som sikrer at bruker ikke må forholde seg til flere brukernavn og passord. 1 Med arbeidsflate menes her utstyr, operativsystem og felles kontorstøtteverktøy (tekstbehandler, regneark, e- post, presentasjonsverktøy, m.v.). 2 Med samhandlingsplattform menes her et sett av felles IKT verktøy som benyttes for å kommunisere og samarbeide mellom ansatte, folkevalgte, innbyggere og andre samarbeidspartnere. 7

8 Løsninger basert på åpen kildekode foretrekkes der dette gir en god totaløkonomi. Integrasjon Stavanger kommune skal tilby flere helintegrerte IKT løsninger for innbyggere og ansatte. Informasjon skal kunne hentes inn og knyttes sammen på tvers av ulike registre slik at en unngår dobbeltregistreringer og inkonsistente data grunnet manglende oppdateringer. Integrasjoner bør gjøres etter nasjonale standarder i en felles infrastruktur i stedet for integrasjoner direkte mellom fagsystemer. Det blir da kun er én integrasjon som må erstattes når systemer skal skiftes ut. Dette forenkler overvåkning, sikrer konsistente integrasjoner og gir større mulighet for gjenbruk av integrasjoner til ulike formål. Helintegrerte løsninger kan gi betydelig effektiviseringsgevinst, både i forhold til saksbehandlingstid, kvalitet og redusert ressursbruk. Sentrale registre skal benyttes framfor å etablere kopier lokalt. Å etablere en slik arkitektur med helintegrerte løsninger er imidlertid krevende, både mht kostnader og kompetanse. Valg av integrasjoner skal baseres på kost/nytte analyser. Gevinsten er normalt størst der integrasjon fjerner større volum av rutinemessige oppgaver. Grønn IKT Stavanger kommune skal bruke IKT til å redusere den miljømessige belastning. Dette skal en oppnå ved å innføre systemer som avlaster reisevirksomhet og som er mest mulig energieffektive. Ved anskaffelse av IKT utstyr skal strømforbruk og gjenvinning vektlegges. Kommunen skal i størst mulig grad benytte elektronisk kommunikasjon mot innbyggere og andre aktører for å redusere papirbruk og transportbehov. Innføre systemer og løsninger som reduserer behovet for utskrift. Stavanger kommune skal arbeide for å innføre en arbeidskultur der ansatte arbeider på elektroniske dokument framfor på utskrifter. Stavanger kommune skal etablere en standard ordning for avhending av utstyr slik at miljø og sikkerhetsmessige aspekt bli ivaretatt på en god måte. Finansiering. Stavanger kommune skal utvikle en finansieringsmodell for IKT som bidrar til at kommunen som helhet bruker IKT-ressurser på en best mulig måte. Modellen skal: Motivere til å utnytte IKT-ressursene optimalt. Ikke ødelegge for standardisering og helhetlige løsninger på tvers av virksomheter. Ikke være administrativt arbeidskrevende Særlige strategiske satsinger Tilrettelegging av felles rammebetingelser og infrastruktur er en hovedsatsing og forutsetning for de mer spesifikke tjenesteorienterte satsingene. De tjenesteorienterte satsingene skal ha fokus på: Elektronisk verdikjede fra søknad til sluttført tjeneste 8

9 Tjenesterapportering og styringsdata Kompetansebygging organisasjonsmessig og individuelt I utarbeidelse av handlingsplaner skal disse satstingene konkretiseres for det enkelte tjenesteområde. Elektronisk verdikjede I utviklingen av løsninger og integrasjoner vil en følge verdikjedene for de ulike tjenestene. Vi skal effektivisere og, der det er mulig, automatisere de verdiskapende aktivitetene og redusere øvrige aktiviteter mest mulig. Selvbetjening via nettportal Stavanger kommunes nettportal skal ha universell utforming og tilby innbyggere og bedrifter oppdatert og relevant informasjon. Selvbetjeningsløsninger for innbyggere og ansatte skal være en hovedsatsing. Det skal etableres gode selvbetjeningsløsninger som i størst mulig grad er integrert og automatisert i forhold til bakenforliggende fagsystemer. Via nettportalen skal innbyggere og bedrifter få innsikt i kommunal saksbehandling som vedrører dem. Stavanger kommune skal benytte den nasjonale standarden som løsning for å identifisere og autentisere innbyggere for tilgang til personaliserte tjenester. Kommunen skal arbeide for at mest mulig av innbyggerkommunikasjonen foregår elektronisk. Stavanger kommune skal bruke nasjonale løsninger for utsendelse av elektroniske meldinger til innbyggere og bedrifter. Ansatte og brukere skal selv kunne oppdatere egne registeropplysninger Innføring av selvbetjeningsløsninger er en omfattende og tidkrevende oppgave. Prioritering mellom områder for selvbetjening skal derfor gjøres etter vurderinger av samlet nytte og effektiviseringsgevinster for både bruker og administrasjon. Løsning som gir gjenbruksmuligheter for flere tjenester og utvikler kommunens bruk av nasjonale standarder, bør særlig prioriteres. Enklere saksbehandling Stavanger kommune skal tilstrebe elektronisk dokument- og saksflyt i hele den administrative og politiske saksbehandlingskjeden. Tiltak av særlig strategisk betydning for effektivisering og kvalitetsforbedringer er: Automatisk journalføring fra selvbetjeningsportal Enkel journalføring av e-post og andre dokumenter som ikke er kommet gjennom journalsystemet Fullelektronisk arkiv Papirløse politiske møter Videreføring av deltakelse i nasjonale prosjekter for elektronisk informasjonsutveksling i helse- og sosialsektoren 3 Stavanger kommune skal videreføre sitt engasjement med utvikling og ta i bruk standardiserte nasjonale løsninger for elektronisk informasjonsutveksling i helse- og sosialsektoren, dvs 3 Mellom pleie og omsorgstjeneste, sykehus, fastleger, legevakt, helsestasjonstjeneste og sosialtjeneste. 9

10 mellom pleie- og omsorgstjeneste, sykehus, fastleger, legevakt, helsestasjonstjeneste og sosialtjeneste. Velferdsteknologi Både for å effektivisere tjenester og møte forventet knapphet på arbeidskraft skal kommunen aktivt være med på utvikling og implementering av velferdsteknologi. Deltakelse i nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter Være tidlige ute med å ta i bruk nye hjelpemidler. Aktivt bidra til at innbyggere tidlig anskaffer velferdsteknologiske løsninger som bidrar til at de kan være selvhjulpne så lenge som mulig. Tjenesterapportering og styring Ved hjelp av IKT skal ledere og medarbeidere har tilgang til styringsinformasjon tilpasset den enkeltes behov. Informasjon fra fagsystemer og registrer skal gjøres mer tilgjengelig for driftsoppfølging, analyser og forbedringstiltak. IKT skal forenkle og redusere tidsbruk til tjenesterapportering. Kommunens styringssystemer skal ha automatisk datafangst fra driftssystemene. Rapporter og styringsinformasjon skal være tilgjengelig gjennom datavarehusløsninger og standardrapporter/-innsyn. Kompetanseutvikling og læring IKT skal bidra til en organisasjonskultur preget av kompetanseutvikling og læring. Arbeidsflate og samhandlingsverktøy skal gi enkle muligheter for samarbeid og kunnskapsdeling Enkel tilgang til interne og eksterne kunnskapsbaser og nettsteder. Enkel tilgang til beskrivelser av viktige arbeidsoppgaver og rutiner via nettbasert dokumentasjon og e-læring. 10

Sist revidert 8. juni IKT-strategi for. Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga, og Tynset kommuner.

Sist revidert 8. juni IKT-strategi for. Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga, og Tynset kommuner. Sist revidert 8. juni 2012. IKT-strategi for Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga, og Tynset kommuner. Innhold IKT strategi f or kommunene i Fjellregionen.... 3 Innledning... 3 Visjoner og mål... 3 Overordnet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Strategi for en digital hverdag

Strategi for en digital hverdag Nesodden kommune Strategi for en digital hverdag En fremtidsrettet overordnet plattform for kommunens IKT-satsning Sluttbehandlet av rådmannens ledergruppe 12.03.14 Forord Kommunen blir stadig mer avhengig

Detaljer

AUSTEVOLL KOMMUNE. IT-strategi

AUSTEVOLL KOMMUNE. IT-strategi AUSTEVOLL KOMMUNE IT-strategi Versjonshistorikk Versjon Utarbeida av Kommentar/endring Vedteke 1 Henning Andersen Originaldokument KST 104/14 2 Innhald VERSJONSHISTORIKK... 2 INNLEIING... 4 VISJONAR OG

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5 IKT-strategi Innhold 1 Innledning... 3 2 Utfordringer... 3 3 Satsingsområder med mål... 4 3.1 Digital forvaltning... 4 3.2 Velferdsteknologi... 5 3.3 Digital dialog... 6 3.4 Kompetanse... 7 3.5 IKT-organisering

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

1. Organisering og styring

1. Organisering og styring Dok.id.: 1.4.1.1 Del II: Mål og strategi internt i TFK Utgave: 1.00 Skrevet av: Liv Føre Gjelder fra: 22.10.2013 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 1. Organisering og

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for Velkommen til Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet! Det er veldig hyggelig å se så mange. Informasjonssikkerhet har hatt et spesielt fokus nå i oktober ifbm sikkerhetsmåneden Men informasjonssikkerhet

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1 IKT-strategi 2009-2012 Innholdsfortegnelse 1 VISJON, VERDIER OG MÅL..3 1.1 Verdier 1.2 Mål 2 RAMMEBETINGELSER..4 2.1 Lederforankring 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving Selskapsinformasjon Etablert 2003 Lokalisert i Lillehammer og 57 ansatte Kunder i hele skandinavia

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Digitaliseringsstrate

Digitaliseringsstrate SIGDAL KOMMUNE I Sigdal kan du skape no sjøl Digitaliseringsstrate 2017-2020 for Sigdal kommune Vedtatt i Kommunestyret Dato Innledning Strategien danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Digitalisering et lederansvar

Digitalisering et lederansvar Digitalisering et lederansvar Vest Telemark 19.09.17 Jan Erik Innvær, regiondirektør «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Verden er full av muligheter. Husk at du er en av dem. Gode oppvekstvilkår,

Detaljer

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI Toppdokument Felles toppdokument Sikkerhetsloven Grunnlagsdokument for sikkerhet Håndtering av brukerhenvendelser Personopplysningsloven Styringsdokument Policydokument

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune

Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune post@kongsbergregionen.no? Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune Det handler om digitalisering Forenkle og effektivisere prosesser ved bruk av elektroniske hjelpemidler Digitalisering

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2011-2013 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen Strategi

IKT-Strategi og handlingsplan 2011-2013 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen Strategi IKT-Strategi og handlingsplan 2011-2013 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen Strategi Side 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Disposisjon og oppbygning... 3 2 Regional IKT Strategi sammendrag...

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Vedlegg til sak om revidering av ekommune 2012

Vedlegg til sak om revidering av ekommune 2012 Vedlegg til sak om revidering av ekommune 2012 ekommune 2012 Originale mål og tiltak Reviderte mål og tiltak Kommentar Kapittel 3 Lokaldemokra ti og deltakelse i informasjonssamfunnet 1 I løpet av 2009

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» Meld. St. nr. 9 (2012-2013), «Én innbygger én journal» En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Digital strategi Sandnes kommune

Digital strategi Sandnes kommune Digital strategi Sandnes kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Strategiske veivalg... 1 1.1. Virksomhetskontekst... 1 1.2. Visjon, verdier og mål... 2 1.3. Kommunens muligheter og kompetanse...

Detaljer

IKT-strategi for Akershus fylkeskommune

IKT-strategi for Akershus fylkeskommune IKT-strategi 2015-2017 for Akershus fylkeskommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Hensikten med strategidokumentet... 3 1.2 Tidshorisont og gyldighet... 3 2. Visjon og overordnede

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Interne

Detaljer

Innspill til arbeidet med IKT-politikken

Innspill til arbeidet med IKT-politikken NOTAT Til FAD ved Fred Arne Ødegård Fra KITH ved Vigdis Heimly Dato 28.02.2006 Innspill til arbeidet med IKT-politikken 1. Om KITH KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS) er et aksjeselskap

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur 14. juni 2010 Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Lill Kristoffersen lill.kristoffersen@ssb.no Statistisk sentralbyrå IKT Abstract:

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 Versjon: 0.4 Dokumenteier: Rådmannsgruppe 3-1 Dato: 2009-05-27 Dokumentansvarlig 3-1 IKT-styre Dokumentnavn: Felles 3-1 IKT-strategi 2010-2013 Godkjent

Detaljer

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN 7 kommuner 55 000 innbyggere 5.000 ansatte Hva er digitale tjenester? Hva er digitalisering? Forenkle, fornye og forbedre! Brukeren i sentrum! Digitaliseringen går ikke

Detaljer

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene Direktør May-Britt Nordli, KS Framtidsbilde Elektronisk informasjonsutveksling over høyhastighetsnett (Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar,

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

DFØs mål og samhandling med brukerne

DFØs mål og samhandling med brukerne DFØs mål og samhandling med brukerne Partnerforum 14. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 24.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nasjonal- og statsbudsjettet for 2012 Utgifter (forslag

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Forventninger Fra foreldrene Tilbyr de tjenestene jeg har behov for, krav på og rett til - automatisk Tilbyr alle relevante

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13 Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret tar IKT-strategi for perioden 2013 2016 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder IKT Agder IKS IKT samarbeid i Region vest Disposisjon Kort om meg selv, IKT Agder og våre kunder Bakgrunn for IKT satsingen

Detaljer

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Fakta om Oslo kommune Oslo kommune er en av Norges største arbeidsplasser med mer enn 52 000 ansatte, ca 38

Detaljer

UTKAST Organisering Qm+

UTKAST Organisering Qm+ DILBERT-prosjektet UTKAST Organisering Qm+ NOTAT Utarbeidet av Bjørn Grønning, Dato 16.08.12 Dokumentversjon 0.5 Dette dokumentets formål Beskrive organisering av personellressurser til Qm+ systemet og

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

S@mmen for fremtiden. Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008

S@mmen for fremtiden. Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008 S@mmen for fremtiden Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008 Forord Kriminalomsorgens mål er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Haugesund kommunes webstrategi

Haugesund kommunes webstrategi Haugesund kommunes webstrategi 2008-2012 INNLEDNING Haugesund kommunes webstrategi inngår som et deldokument i kommunens IKT-strategi og angir retning og felles satsningsområder for de kommende årene innenfor

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Astrid Øksenvåg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» KS kommunesektorens organisasjon har fire roller Interessepolitisk aktør Arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse.

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse. Vår referanse: HavHau Arkivkode: 08/11702 Sted: Drammen Dato: 25.09.08 Deres referanse: 20070103425 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT

Detaljer

Velferdsteknologi i Bodø kommune fra ide til realisering

Velferdsteknologi i Bodø kommune fra ide til realisering Velferdsteknologi i Bodø kommune fra ide til realisering Høstkonferansen 18.10.2016 Monica Eivik Stian Brennberg Inger Elden Eva Ripnes Kirsten Willumsen Liv-Bente Sælø Bodø Presentasjonens innhold: Bakgrunn

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én journal for hele helsetjenesten Sist oppdatert 21.mars 2017 2 Om Helseplattformen o o o o «Helseplattformen» er programmet som skal anskaffe og innføre ny pasientjournal for hele Midt-Norge For første

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering»

Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune. «sentralisering og standardisering» Digitalisering og effektivisering i Bergen kommune «sentralisering og standardisering» 500 Styring og standardisering 2014 Behov/krav IKT-strategi og styrende dokumenter Veileder IKT-handlingsplan Elektronisk

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Hva mener KS om digitalisering? KS` interessepolitiske posisjoner i digitaliseringsarbeidet

Hva mener KS om digitalisering? KS` interessepolitiske posisjoner i digitaliseringsarbeidet Hva mener KS om digitalisering? KS` interessepolitiske posisjoner i digitaliseringsarbeidet 2017 2020 1 Innledning Som samfunn står vi overfor en rekke utfordringer som krever nye svar. Vi bare aner konturene

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg).

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg). MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.12.2015 Formidlingsutvalget Møtedato 07.12.2015 Tidspunkt 1000-1200 Møtested 03005 Til stede: Fra adm.: Forfall: Hilde Ringlund, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken Flagstad

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Nr. 1. Nr. 2. Har liten kjennskap til avtaler og vurdering av alternative løsninger. LAV

Nr. 1. Nr. 2. Har liten kjennskap til avtaler og vurdering av alternative løsninger. LAV IKT-servicefag Systemdrift og systemovervåkning KOMPETANSEMÅL Nr. 1 planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere systemdrift med utgangspunkt i eksisterende leveranseavtaler og gjeldende regelverk for

Detaljer

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Normal måte for produksjon av IT-strategi? It-avdelingen avholder

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringen i offentlig sektor - forenkle, forbedre, fornye Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Felles digitaliseringsstrategi for IKT Agders eiere

Felles digitaliseringsstrategi for IKT Agders eiere Felles digitaliseringsstrategi for IKT Agders eiere 2015-2018 Froland kommune Arendal kommune Grimstad kommune Aust-Agder fylkeskommune Innhold Del 1 Kommunenes digitale virksomhet... 2 Overordnet styring...

Detaljer

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Dagens byggesaksystemer er Arkiv-

Detaljer