Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2013 Fredag 13. desember 1. Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord 2. Braut kunngjeringsplikta vart straffa av KOFA 3. Ber om hjemmel til å kreve politiattest 4. KOFA, OPS og sosialt ansvar 5. Detaljert EU-tidsplan for innføring av e-faktura 6. Blandede kommune-erfaringer i Danmark 7. Professorer: Oppsiktsvekkende dårlig kunnskap 8. Tidleg innsyn i evalueringsreglane for tevlinga Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord Når Universitetssykehuset Nord-Norge kjøper IKT-tjenester fra Helse Nord IKT er det egenregi. Derfor er det ikke nødvendig med kunngjøring etter reglene om offentlige anskaffelser. Dette slår norske myndigheter fast i et svar til EFTAs overvåkingsorgan, som ser nærmere på en klagesak fra Norge. Det er direktetildelingen klageren mener er ulovlig. I det norske svaret pekes det også på at tildelingsprosessen har vært åpen for innsyn. Bakgrunnen for klagen er at Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tildelte en kontrakt til Helse Nord IKT uten å kunngjøre og gjennomføre en anbudskonkurranse. Dette har EFTAs overvåkingsorgan (ESA) grepet fatt i, og utbedt seg en forklaring fra Norges side. I sitt svar gjør norske myndigheter det klart at det her dreier seg om unntak fra reglene for offentlige anskaffelser, ettersom kriteriene for egenregi er oppfylt. Kontrakten som gjaldt tekniske IT-tjenester ble tildelt av en enhet (UNN), heter det i det norske svaret, som er heleid av det regionale helseforetaket Helse Nord. UNN er således en juridisk person som i sin helhet er kontrollert av Helse Nord, og Helse Nord IKT er en avdeling i det regionale helseforetaket. Det er ikke privat kapital i bildet, ettersom den muligheten er utelukket gjennom lov. Om lag 99,96 prosent av Helse Nord IKTs virksomhet omfatter oppdrag som relevante myndigheter har tildelt avdelingen. IT-assistanse til privat selskap Helse Nord IKT er ingen økonomisk aktør i markedet, fremholder regjeringen, men yter likevel en begrenset teknisk IT-assistanse til det private Curato AS. Det årlige verdien av denne kontrakten er på nær kroner. Bakgrunnen er at Helse Nord AS i sin tid gjorde en rammeavtale med selskapet om levering av radiologi-tjenester. Av den grunn måtte Curato AS ha IT-systemer som samvirker med IT-systemet som sykehusene i regionen, deriblant UNN, har altså en nødvendighet. 1

2 Helse Nord IKT ble etablert i 2005 for å sikre en effektiv organisering av IT-drift og anskaffelser ved sykehusene under Helse Nord RHF. Fra 1. januar har Helse Nord IKT sørget for maskinvare, programvare og nødvendig infrastruktur i den nordligste helseregionen, påpeker de norske myndighetene. I lys av dette er det at UNN var forpliktet til å kjøpe tjenester fra Helse Nord IKT. Styresaken der beslutningen om å kjøpe fra en avdeling i moderselskapet var offentlig, likeledes styremøtet som sådant, blir det opplyst i brevet til ESA. Kontraktinnhold Når det gjelder innholdet i kontrakten mellom enheter underlagt Helse Nord RHF, fins retningslinjer for det i en tilpasset versjon av Statens standardavtale. En av tilpasningen dreier seg om hva som skal skje dersom det oppstår tvist mellom avtalepartene. Her står det i standardavtalen at norsk domstol skal håndtere slike saker, men i den tilpassede avtalen ved Helse Nord heter det at adm. dir. i Helse Nord RHF er ankeinstans dersom det ikke oppnås enighet via andre muligheter. Samarbeidet mellom de enkelte enhetene i det regionale helseforetaket og Helse Nord IKT er regulert i en SLA-avtale (Service Level Agreement). Ut over å være part i dette samarbeidet har Helse Nord IKT ikke anledning til å gjøre avtaler med noen på egenhånd. Når kontrakter gjøres, undertegnes disse av adm. dir. i Helse Nord RHF på vegne av Helse Nord IKT. Braut kunngjeringsplikta vart straffa av KOFA KOFA har vedteke å gje både Statens vegvesen og Halden kommune gebyr for å ha gjort kvart sitt ulovlege direktekjøp. Slikt er noko av det mest alvorlege regelbrotet i offentlege innkjøp. Det inneber at dei ikkje har kunngjort kontraktar. Til saman må dei to ut med kroner. I den eine saka (2011/349) fekk det statlege vegstellet Statens vegvesen eit gebyr på kroner for ulovleg direktekjøp i samband med grave- og rekkeverksarbeid. I staden for å kunngjere desse arbeida saman med bygging av ein ny gang- og sykkelveg, utførte Statens Vegvesen arbeida som eit endringsarbeid til ein gjeldande drift- og vedlikehaldskontrakt. Klagenemnda fann at kontrakten om bygging av ein ny veg var eit sjølvstendig byggeog anleggsarbeid, og av ein heilt annan art enn drift og vedlikehald av eit eksisterande vegnett. Kontrakten om bygging av gang- og sykkelveg kunne vanskelig seiast å stå i samanheng med det drift- og vedlikehaldskontrakten omfatta, og kunne ikkje utførast som eit lovleg endringsarbeid. KOFA skriv at det i drifts- og vedlikehaldskontrakten var avtalt prisar på liknande aktivitetar som aktivitetane som skulle gjerast for graving og tilrettelegging av den nye vegen, og som derfor ble lagt til grunn for gang- og sykkelvegkontrakten. Men, heiter det, dette endrar ikkje at eit slikt bygge- og anleggsarbeid fell utanfor føremålet og verkeområdet til den kunngjorde kontrakten. Grave- og rekkverksarbeida skulle vore kunngjort, heiter det. Gebyret utgjorde 10 % av kontrakten sin verdi. 2

3 Halden kommune I den andre saka (2011/322) var det Halden kommune som fekk gebyr kroner. KOFA fann at kommunen hadde i 2010 og 2011 gjort avtalar om prosjektleiing og bistand ved revisjon av arealdelen i kommuneplanen utan å kunngjere innkjøpa slik regelverket for offentlege innkjøp krev. I saka går alle kontraktane ut på det same. Dei gjeld ekstern hjelp, og tenestene er samanhengande på den måten at dei alle tek sikte på å oppfylle eit sams føremål som ikkje kan nåast ved nokon av kontraktane åleine. Alle kontraktane er òg gjort med den same leverandøren, og klagenemnda meinte såleis at dei ulike kontraktane måtte sjåast i samanheng. Verdien av innkjøpet var heller ikkje forsvarleg berekna, slik KOFA ser det. I innkjøpsprotokollen hadde kommunen skrive at den opphavlege kontrakten hadde ein verdi som var rekna til kroner og moms attåt. Det synte seg seinare at utbetalingane til den leverandøren som var valt, vart over 1,8 millionar kroner for hovudavtalen og dei avtalene som vart gjort etterpå. Det er meir enn 4,5 gonger det opphavlege reknestykket til oppdragsgjevaren. Basert på det som måtte sjåast på som den verdien innkjøpet hadde, skulle det ha vore kunngjort, skriv klagenemnda, og då dette ikkje vart gjort, var kontraktane eit ulovleg direktekjøp. Ber om hjemmel til å kreve politiattest I et innspill til det kommende nye regelverket for offentlige anskaffelser i Norge foreslår Jernbaneverket at det gis hjemmel for at leverandørene kan skaffe seg attest fra strafferegisteret (politiattest). Formålet er å dokumentere at man ikke vært borti noe straffbart som kan gi grunn for avvisning. I dag må oppdragsgiveren stole på egenerklæringer som leverandørene legger fram - eller erklæringer fra notarius publicus. I en tid med påståtte mafia-tendenser i bygg og anlegg er dagens praksis ikke god nok, konstaterer Jernbaneverket. Jernbaneverket viser til invitasjonen fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om å komme med innspill til arbeidet med revidert regelverk for offentlige anskaffelser. Blant annet trekker Jernbaneverket fram økt bruk av egenerklæringer, slik det fremkommer av de nye EU-direktivene. Man bør, heter det, forhindre at «byrden» bare flyttes til et senere tidspunkt. Det bør tas stilling til hva som blir resultatet hvis en leverandør leverer egenerklæringer, men allikevel ikke leverer attester etter valg av leverandør er foretatt. Her mener Jernbaneverket at det trengs klarere regler. Likeledes etterlyses det enklere regler for gjennomføring av minikonkurranser slik at avrop kan foretas mer effektivt. Blant annet, skriver Jernbaneverket, ved at reglene for elektronisk kommunikasjon muliggjør bruk av e-post ved tilbudslevering. Det er også behov for legge opp til tydeligere regler for henholdsvis kvalifikasjonskrav og tildelingskriter, i pakt med praksis fra KOFA og EU (Lianakis-dommen). Avvisning En sentral problemstilling er spørsmålet om hvorledes en leverandør kan dokumentere at han ikke er strafferettslig dømt. I regelverket er det to bestemmelser som omfatter avvisning på grunnlag av rettskraftig dom en «skal»- og en «kan»-mulighet. Jernbaneverket påpeker imidlertid at norske oppdragsgivere her er henvist til å benytte 3

4 egenerklæringer fra leverandør, eventuelt erklæringer avgitt under ed eller forsikring overfor notarius publicus (eller annen kompetent myndighet). I Norge kreves særskilt hjemmel for å få utferdiget en attest (politiattest) om en person har vært gjenstand for strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak i anledning av straffbare handlinger som han har begått. En hjemmel for å få ut slike attester foreligger ikke når det gjelder å delta i offentlige anskaffelser. Dette innebærer, skriver Jernbaneverket, at norske leverandører i utgangspunktet ikke har mulighet for å fremlegge et utdrag fra strafferegisteret. Jernbaneverket fortsetter: Attest-hjemmel - Det bes vurdert om det bør innføres en særskilt hjemmel for å kreve utdrag fra strafferegisteret også for dem som ønsker å delta i offentlige anskaffelser. Dette ikke minst sett mot bakgrunn i den seneste tids medieoppslag om mafialignende tendenser som påstås å vær under utvikling innenfor bygge- og anleggsbransjen, og som, i den grad det måtte medføre riktighet, understreker at det er behov for en justering av regelverket. Jernbaneverket forslår dessuten at fristen for åpen anbudskonkurranse bør senkes til 30 dager. Den nasjonale terskelverdien bør økes, alternativt fjernes, for varer og tjenester, men beholdes for entrepriser. I tillegg antydes det at kravet til konkurranse for anskaffelser under kroner muligens bør fjernes. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp KOFA, OPS og sosialt ansvar Regjeringen lover mer slagkraftig KOFA kanskje allerede før neste sommer, likeledes får den støtte for en blandet offentlig-privat finansiering av OPS (offentlig-privat samarbeid). Ukens miljøeksempel kommer fra Nederland og gjelder miljøvennlige rengjøringstjenester. I Bergen er kommunen i gang med leverandørdialog i forbindelse med en IKT-anskaffelse, og Østfold fylkeskommune har så vel miljø som leverandørutvikling med i sin anskaffelsesstrategi. Statsbygg har satt maksimalt to nivå av underentrepriser for å bekjempe sosial dumping, i Finland har regjeringen laget veiledning for sosialt ansvarlige anskaffelser, og i Sverige raser debatten videre om hvem som skal få den samlede anskaffelsesrådgivningen. KOFA skal få skarpere tenner Den blå regjeringen arbeider med å gjøre KOFA til et mer slagkraftig klageorgan, sier statssekretær Eirik Lae Solberg i Næringsdepartementet. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat og spesialist på offentlige anskaffelser i NHO, har uttalt til Kommunal Rapport.no at KOFA har blitt en tannløs vaktbikkje. Denne utviklingen har også bekymret oss. Vi skal derfor gjøre alt vi kan for at KOFA igjen skal få spissere tenner, sier statssekretæren. Regjeringen vil at KOFA skal være et klageorgan med lav terskel. Både Høyre og Frp var svært kritiske da de rødgrønne i forrige stortingsperiode fjernet gebyrmulighetene til KOFA. De ser derfor nå på mulighetene for å gjeninnføre den. Når det gjelder tidsaspekt mener Lae Solberg at de bør ha avklart en del ting før sommeren. 4

5 Ukens miljøeksempel: Rengjøring som sparer miljø og helse Miljøvennlige rengjøringstjenester gir mindre kjemikalier i vann og luft, lavere helserisiko og mindre avfall. I Nederland samarbeidet flere kommuner om kjøp av rengjøringstjenester, og samfunnsansvar var viktig i konkurransegrunnlaget. Resultatet ble miljøvennlige renholdstjenester som også sysselsatte vanskeligstilte mennesker. I tillegg lærte innkjøperne mye om hvordan sosiale og miljømessige krav kan brukes i offentlige innkjøp. Se eksemplet her Mer om miljøvennlige offentlige anskaffelser Ja til regjeringens OPS-utgave Regjeringen sier ja til OPS innenfor vei og bane, men nei til å la de private stå for finansieringen alene. Skanska har ingen problemer med å kombinere privat og offentlig kapital. Det sier Norden-leder for infrastrukturutvikling Mats Rönnbo i Skanska til Byggeindustrien. At nysgjerrigheten rundt OPS er stor i Norge, var den nylig avholdte OPS-konferansen 2013 en sterk indikasjon på. Rundt 150 deltakere var samlet for å høre samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og en rekke andre foredragsholdere snakke om erfaringer, muligheter og utfordringer med offentlig-privat-samarbeid. Leverandørdialog i Bergen Bergen kommunes IKT-brannveggløsning skal byttes ut, og den kommunale enheten IKT Drift valgte å gå i dialog med markedet for å kunne etterspørre gode løsninger. Man inviterte til en dialogkonferanse, og ca. 10 leverandører møtte opp for å høre mer om kommunens behov. I den kommende fasen inviteres leverandørene til én-til-én-samtaler med kommunen for å gi innspill til en kravspesifikasjon. Den skal tilfredsstiller fremtidige behov, og stimulere leverandørmarkedet til å tilby innovative og fremtidsrettede løsninger. Under hele prosessen har Bergen kommune fokus på likebehandling av alle leverandører, uansett om de deltar i dialogen eller ikke. Dette sikres ved at man dokumenterer prosessen grundig, og deler informasjon som man har fått i dialogen med markedet med unntak av taushetsbelagte opplysninger. Miljø og leverandørutvikling i Østfold Med stor fokus på innovative innkjøp har Østfold fylkeskommune tatt grep. Leverandørutvikling og fokus på miljø er skrevet inn i fylkeskommunens innkjøpsstrategi. Dette kom fram da Fredrikstad og Sarpsborg Framtidens Byer - inviterte til frokostmøte om innovative innkjøp med fokus på miljø. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling. Framtidens byers hovedmål er å redusere klimagassutslipp og utvikle strategier for å møte klimaendringene. Dette arbeidet skal i neste omgang resultere i bedre byer å bo i med tanke på økologisk kretsløp, sikkerhet, helse og opplevelse. Nasjonalt program for leverandørutvikling har inngått et samarbeid med Miljøverndepartementet/Framtidens byer. Statsbygg styrker kampen mot sosial dumping Den offentlige byggherren følger i fotsporene til flere tungvektere i byggenæringen. Nå blir det maksimalt to nivå av underentrepriser i Statsbyggs prosjekter. Jo flere ledd nedover i kontraktskjeden, desto flere useriøse aktører er det. Og jo flere ledd det er i 5

6 kontraktskjeden, desto dårligere HMS får vi. De fleste ulykker, både alvorlige og de mindre alvorlige, skjer oftere nede i kontraktskjeden, forklarer administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg til Byggeindustrien. Statsbygg er dermed en av flere ledende aktører innenfor byggenæringen som innfører UE-begrensninger for å øke sikkerheten ute på prosjektene og styrke kampen mot sosial dumping og organisert kriminalitet. Svensk strid om innkjøpsrådgivning Den svenske debatten om hvilken statlig virksomhet som skal få den samlede anskaffelsesrådgivningen /-veiledningen raser videre. Civilminister Stefan Attefall forsvarer sin regjerings forslag om at Konkurrensverket bør får oppdraget. Visst går det å kombinere tilsyn og rådgivning i en og samme virksomhet, sier han. Representanter for flere landsomfattende nærings- og naturvernorganisasjoner frykter for tap av viktige miljø- og sosiale kriterier dersom Konkurrensverket får tilslaget. Generaldirektøren i Konkurrensverket på sin side lover støtte og tilsyn til alle dyktige innkjøpere det kan bli nettopp det strategiske verktøyet det fortjener å være. Finsk veiledning i sosialt ansvarlige innkjøp I Finland har Arbets- og näringsministeriet utarbeidet en veiledning i sosialt ansvarlige anskaffelser. Den er myntet på kommuner og statlige virksomheter som gjennomfører anskaffelser. I veiledningen oppfordres virksomhetene til å lage en strategi for slike anskaffelser, der f.eks. de sosiale målene for anskaffelsene fastsettes. Det er også lønnsomt, skriver den finske departementet, å gjøre en risikoanalyse. De offentlige virksomhetene oppfordres til å ta sosialt ansvar, slik at anskaffelsen støtter mål som sysselsetting, arbeidsforhold og menneskerettighetene. Dagens anskaffelseslovgivning gir flere muligheter til dette, heter det. Detaljert EU-tidsplan for innføring av e-faktura Europaparlamentet ønsker seg en detaljert fremdriftsplan for innføring av e- faktura i EU. Det fremgår av en komiteinnstilling til EU-kommisjonens direktivforslag, der fremdriften er beskrevet med langt mindre detaljerte frister. I den samme komiteinnstillingen tas det til orde for å stille krav til hva den nødvendige europeiske e-fakturastandarden hele 15 krav er spesifisert. I direktivforslaget omtales innholdet i standarden for det meste som kjerneelementer, uten nærmere presisering. Europaparlamentet skal til uken drøfte EU-kommisjonens forslag til direktiv om innføring av e-faktura. I innstillingen til vedtak fra komiteen for marked og forbrukervern er det to forhold som står sentralt: Presiseringen av fristene for innføring av e-faktura og betydningen av å presisere innholdet i den standarden som skal gjelde for e-faktura. Poenget er at standarden skal gjøre det mulig å lese og benytte e-faktura uansett hva slags elektronisk fakturasystem man benytter ellers. Tidsplan I sitt direktivforslag legger Kommisjonen til grunn at den skal gi en frist til den relevante europeiske standardiseringsorganisasjonen uten å presisere hvor lang frist det er tale om. I komiteinnstillingen er denne fristen foreslått å være 30 måneder som også 6

7 Konkurranseevnerådet i EU er gått inn for. Når standarden er vedtatt av standardiseringsorganisasjonen skal Kommisjonen teste bruken av den innenfor en tidsramme på seks måneder, og seneste en måned etter avsluttet testperiode legge fram en rapport til Europaparlamentet og Ministerrådet. Også medlemsstatene skal inn i bildet i forbindelse med godkjennelsen av den nye standarden. Ifølge forslaget fra komiteen skal så statlige myndigheter få 18 måneder på seg for å legge til rette for gjennomføringen. Tilsvarende 30 måneder for andre offentlige oppdragsgivere. Kommisjonens forslag var en generell frist på 48 måneder. Standarden som skal utvikles, skal bl.a. bygge på den standarden som det norsk-ledede PEPPOL-prosjektet (PEPPOL = PanEuropean Public Procurement OnLine) utviklet (CEN BII), heter det i komiteens forslag. For at de små og mellomstore virksomhetene skal få nytte av e-faktura, bør den europeiske standarden være forståelig, brukervennlig og lett å benytte, skriver komiteens i ett av sine tilleggsforslag til direktivet. Medlemsstatene bør dessuten tilby støtte og hjelp både til oppdragsgivere og leverandører i den forbindelse, på samme måte som opplæringstilbud særlig for de små og mellomstore, bør etableres. Forslag til standardens innhold Europaparlamentskomiteen presiserer i et forslag til bilag til direktivet hva den nye standarden bør omfatte. Det dreier seg om kjerneelementer som utstedelsesdato, et momsregistreringsnummer og et fortløpende nummer som identifiserer den enkelte faktura. I tillegg kommer den avgiftspliktiges og kundens fulle navn og adresse, i tillegg til mengden og arten av de varene som er levert eller omfanget og arten av de tjenesteytelsene fakturaen gjelder. Dato for leveransen eller avsluttet leveranse må med, heter det, likeledes aktuelle avgiftsgrunnlag, den gjeldende momssats og det momsbeløpet som skal betales. Ved fritak skal gjeldende bestemmelse med, og i tillegg flere bestemmelser som særskilt gjelder bruk av særordninger og levering av nye transportmidler. I alt fremmes 15 krav til hva denne standarden må inneholde. Konkurranseutsetting av lønnsadministrasjon Blandede kommune-erfaringer i Danmark Konkurranseutsetting i Danmark av kommunenes lønnsadministrasjon har gitt blandede resultater. Det viser en analyse som nylig er lagt fram. De som konkurranseutsatte som ledd i en alminnelig anskaffelsesstrategi i kommunen, lyktes best de oppnådde så vel besparelser som bedre kvalitet. Samtidig er markedet for lønnsadministrasjon slett ikke velfungerende. Det er Rambøll Management Consulting som har gjort analysen i rapporten «Effekter af konkurrence om kommunal lønadminstration» for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Det regjeringsoppnevnte rådet har bl.a. til oppgave å samle inn kunnskap og erfaring som kan gi grunnlag for offentlige myndigheters beslutninger om å skape konkurranse og styrke samarbeidet om offentlige oppgaver. Analysen bygger på erfaringer fra sju av de 11 danske kommunene som har gjennomført konkurranse om lønnsadministrative oppgaver, som eksempelvis omfatter lønn og rådgivning. De samlede utgiftene til lønnsadministrasjon i de 98 danske kommuner utgjør årlig mellom 400 og 500 millioner kroner. I de sju undersøkte kommunene ligger kostnadene mellom tre og ti millioner i året. De økonomiske virkningene av 7

8 konkurranseutsettingen varierer fra en besparelse på godt og vel fire millioner kroner til en kostnadsøkning på halvannen million. Besparelse og bedre kvalitet To av kommunene oppnådde, ifølge rapporten, både besparelser og bedre kvalitet, mens en kommune har fått så vel betydelig besparelse, men også en dårligere kvalitet. Fire av kommunene fikk høyere omkostninger og dårligere kvalitet. Det er forskjellige forklaringer på virkningene av konkurranseutsettingen. Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde minner om at konkurransen på markedet for lønnsadministrasjon ikke er velfungerende det er få leverandører og etterspørselen fra Kommune-Danmark er begrenset. Samtidig er den delen av lønnsadministrasjonen som er egnet for konkurranseutsetting blitt redusert som følge av digitalisering og desentralisering. Ledd i anskaffelsesstrategi Likeledes er det forskjell på den måten kommunene har konkurranseutsatt oppgavene på. I de to kommunene som både har oppnådd besparelser og bedre kvalitet, er konkurranseutsettingen foregått som et ledd i en generelle anskaffelsesstrategi, og oppgavene har ligget ute i anbud over lengre perioder. Noen kommuner har også et lengre strategisk sikte, og konkurranseutsetter oppgavene gjentatte ganger, mens andre kommuner har en kortere horisont. I noen av konkurransene var det dessuten åpnet større muligheter for innovasjon og til at leverandørene kunne utnytte eventuelle stordriftsfordeler. Analysen viser også at prosessen i forbindelse med konkurranseutsetting første gang kan medføre usikkerhet for de medarbeiderne dette berører. Dessuten vil ekstern løsning av oppgavene kunne bety tap av detaljert spesialistkunnskap, noe de offentlige myndighetene bør være oppmerksomme på når de vurderer å konkurranseutsette lønnsadministrasjonsoppgaver, fremgår det av rapporten. Rapporten «Effekter af konkurrence om kommunal lønadminstration» finner du her. Professorer: Oppsiktsvekkende dårlig kunnskap I Sverige gjennomføres det årlig om lag offentlige anskaffelser, og på den bakgrunn er det oppsiktsvekkende at kunnskapen om hvorledes en anskaffelse fungerer i praksis er så dårlig. Det konstaterer to svenske professorer i en publikasjon som nettopp er kommet på markedet. Formålet med konkurranseutsetting er å bidra til effektivitetsgevinster. Det forutsetter at kontrakten er riktig utformet: Mulighet for måling av tjenestens kvalitet, risikofaktorer i omverdenen og aktørenes ulike tilgang på informasjon er eksempler, heter det. Publikasjonen «SNS Analys: Offentlig upphandling från forskningens horisont» er utgitt av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle), som er en politisk uavhengig, ideell forening med nær 9500 medlemmer. Formålet er gjennom forskning, møter og bokutgivelser å bidra til 8

9 beslutninger i politikk og næringsliv. Synspunktene i publikasjonene står for forfatterneses regning i dette tilfelle professorene Mats Bergmann og Jan-Eric Nilsson. De to professorene skriver at deres formål med publikasjonen er å vise hvorledes man med støtte av økonomisk teori kan forstå de utfordringene som den økende bruken av anskaffelser i det offentlige og de høyere kravene til formalisering innebærer. På tross av at Sverige som mange andre OECD-land gjør anskaffelser for svært store beløp, er kunnskapen om hvordan anskaffelser fungerer i praksis slående dårlig, ifølge professorene. Mangelfull kunnskap Kunnskapen er mangelfull når det gjelder hvordan vanlige, ulike kontrakter er, om betydningen av antall tilbydere er for kostnadsutfallet og hvor vanlig det er med kostnadsoverskridelser. Vanskelighetene med å utforme kontrakter varierer, spesielt for tjenester. Avgjørende for at samfunnet ikke bare skal kunne senke sine kostander, men også få leveranser av god kvalitet er at avtalen håndterer balansegangen mellom pris og kvalitet og at leveransene følger opp, heter det i analyse-publikasjonen. Likeledes er det viktig å sammenlikne kostander og kvalitet med tilsvarende aspekter når virksomheten utføres i egenregi. Problemene knyttet til anskaffelser er i stor utstrekning knyttet til en utilstrekkelig forståelse av den situasjonen man skal håndtere i den konkrete anskaffelsen snarere enn på iboende problemer med å anskaffe i stedet for å gjennomføre virksomheten i egenregi, skriver de to professorene. Protokollføring Et poeng forfatterne av publikasjonen peker på er at det finnes oppdragsgivere som ikke ens vet hvor mange avtaler de har gjort. Etter svensk lovgivning skal alle anskaffelser og avtaler protokollføres. Det er vår erfaring, heter det, at det er stor svikt i protokollføringen av inngåtte avtaler. Under slike forhold kan det vise seg problematisk når en leverandør sender faktura og oppdragsgiveren skal påse at leveransen er korrekt etter avtalen. Likeledes påpeker de at det er vanskelig og noen ganger umulig å benytte samme type anskaffelse med samme standardavtale for all virksomhet. I publikasjonen gis det flere eksempler på situasjoner der anskaffelsen og avtalen burde vært bedre tilpasset de spesielle forutsetningene som gjelder for mange tjenester som det offentlige tidligere selv har tatt seg av. Publikasjonen «SNS Analys: Offentlig upphandling från forskningens horisont» finner du her. Tidleg innsyn i evalueringsreglane for tevlinga For å sikre best mulig tevling i marknaden bør offentlege oppdragsgjevarar gjere kjent i tilbodsdokumenta kva slags kriterium dei ønskjer å nytte ved tilbodsevalueringa og korleis tilboda skal vektast osb. Det vert mykje betre rammer for ei god tevling når leverandørmarknaden har fullt innsyn i reglane 9

10 for evaluering av tilboda deira vert vurdert på. Dette går fram av ei rettleiing som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark nyleg la fram. I rettleiinga er det dei allmenn prinsipp og metodar som gjeld. Det er ikkje slik at ulike evalueringsmodellane vert drøfta. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen strekar òg under at det ikkje finst ein modell som er eigna i alle situasjonar. Det finst ei mengd slike modellar, men dei to mest sentrale er poengmodellane og prismodellane. I tevlingsdokumenta skal oppdragsgjevaren ha med dei kriteria som skal nyttast til å finne fram til det tilbodet som er det økonomisk beste for han, og korleis han tenkjer å vekte dei ulike kriteria. I hovudsak er det tre prinsipielle variantar av metodane som kan veljast, heiter det: Det kan leggjast til grunn ei prosentvis vekting av kriteria i den samla vurderinga, det kan nyttast ein metode som går ut på å gange vektprosenten med poeng, og dessutan andre, mogelege metodar som det vert opplyst om i tevlingsdokumenta. Krav til ein evalueringsmodell Kravet til ein evalueringsmodell er at han skal vere eigna til å identifisere det tilbodet som er det beste, reint økonomisk. Han skal sikre like vilkår frå oppdragsgjevaren og metoden skal vere slik at alle kan skjøne og skaffe seg innsyn i han. Oppdragsgjevaren bør, skriv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, vurdere å offentleggjere evalueringsmodellen samstundes med tevlingsdokumenta. Det gjev oftast betre tevling i marknaden og meir presise tilbod, men reduserer òg den fleksibilitet som oppdragsgjevaren kan ha i evalueringa. Avstand mellom kvart steg Når tilboda evaluerast, skal oppdragsgjevaren etterleve det som han har opplyst om i tevlingsdokumenta om kriterium, vekting og evalueringsmodellen. Det inneber, heiter det, at den same skalaen må nyttast både når det gjeld evaluering av prisar og kvalitative kriterium. Med omsyn til kvalitative kriterium gjer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen det til et poeng at oppdragsgjevaren bør nytte ein skal som inneheld ei passe mengd med steg og at det er like store avstand mellom stega. Dersom ein oppdragsgjevar nyttar poengmodell, skal han: Vurdere dei poenga som kvart tilbod skal ha i høve til dei kvalitative kriteria Rekne om prisane i tilbodet til poeng Sjekke om det etter måten er gjeve poeng nokolunde på det same viset for dei ulike kriteria Vekte saman poenga for dei kvalitative kriteria og for prisane Ved bruk av prismodellar skal ein oppdragsgjevar: Vurdere dei poenga som kvart tilbod skal ha i høve til dei kvalitative kriteria Lage ein modell for å rekne om poeng for kvalitative kriterium til prisar slik som det er opplyst om Rekne saman prisar og verdsetting av kvalitative kriterium til ein samla evalueringspris Rettleiinga om evalueringsmodellar finn du her. 10

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2012 Fredag 10. februar 1. Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket 2. Doblet

Detaljer

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige

Detaljer

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1 NR 2-2009 Side 1 Forside fra Grand Place, Brussel Stadthuis. Fotograf: Knut Otto Pedersen. INNHOLD LEDER 3 Av Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune, leder fagrådet KS Innkjøpsforum. HVORDAN SIKRE

Detaljer

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd.

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 11/2009 Fredag 20. mars 1. Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. 2. Satser på nettbasert

Detaljer

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner Nyhetsbrev nr. 37/2007 Fredag 9. november 1. Milliardavtale med energikrav og e-auksjoner 2. Miljøkrav i kommuneinnkjøp lågt prioriterte 3. KOFA-seminar, spesialkurs og gassferjer 4. Framlegg om like vilkår

Detaljer

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 32/2010 Fredag 24. september 1. Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan 2. Ny sanksjon

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Viktig at staten viser vei

Viktig at staten viser vei Landets ledende fagblad om offentlige anskaffelser www.offentlighandel.no februar 2012 Nr. 1 10. årgang DIFI valgte SendRegning som leverandør av aksesspunkt: Viktig at staten viser vei 11 13 Delte meninger

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11

Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11 Forsyning Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11 Tema: Offentlighet Omdømme Nye e-verktøy Utvelgelseskriterier Tjenestedirektivet Kjøp under terskelverdier Med sine godt 1200 innbyggarar

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer