Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2013 Fredag 13. desember 1. Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord 2. Braut kunngjeringsplikta vart straffa av KOFA 3. Ber om hjemmel til å kreve politiattest 4. KOFA, OPS og sosialt ansvar 5. Detaljert EU-tidsplan for innføring av e-faktura 6. Blandede kommune-erfaringer i Danmark 7. Professorer: Oppsiktsvekkende dårlig kunnskap 8. Tidleg innsyn i evalueringsreglane for tevlinga Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord Når Universitetssykehuset Nord-Norge kjøper IKT-tjenester fra Helse Nord IKT er det egenregi. Derfor er det ikke nødvendig med kunngjøring etter reglene om offentlige anskaffelser. Dette slår norske myndigheter fast i et svar til EFTAs overvåkingsorgan, som ser nærmere på en klagesak fra Norge. Det er direktetildelingen klageren mener er ulovlig. I det norske svaret pekes det også på at tildelingsprosessen har vært åpen for innsyn. Bakgrunnen for klagen er at Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tildelte en kontrakt til Helse Nord IKT uten å kunngjøre og gjennomføre en anbudskonkurranse. Dette har EFTAs overvåkingsorgan (ESA) grepet fatt i, og utbedt seg en forklaring fra Norges side. I sitt svar gjør norske myndigheter det klart at det her dreier seg om unntak fra reglene for offentlige anskaffelser, ettersom kriteriene for egenregi er oppfylt. Kontrakten som gjaldt tekniske IT-tjenester ble tildelt av en enhet (UNN), heter det i det norske svaret, som er heleid av det regionale helseforetaket Helse Nord. UNN er således en juridisk person som i sin helhet er kontrollert av Helse Nord, og Helse Nord IKT er en avdeling i det regionale helseforetaket. Det er ikke privat kapital i bildet, ettersom den muligheten er utelukket gjennom lov. Om lag 99,96 prosent av Helse Nord IKTs virksomhet omfatter oppdrag som relevante myndigheter har tildelt avdelingen. IT-assistanse til privat selskap Helse Nord IKT er ingen økonomisk aktør i markedet, fremholder regjeringen, men yter likevel en begrenset teknisk IT-assistanse til det private Curato AS. Det årlige verdien av denne kontrakten er på nær kroner. Bakgrunnen er at Helse Nord AS i sin tid gjorde en rammeavtale med selskapet om levering av radiologi-tjenester. Av den grunn måtte Curato AS ha IT-systemer som samvirker med IT-systemet som sykehusene i regionen, deriblant UNN, har altså en nødvendighet. 1

2 Helse Nord IKT ble etablert i 2005 for å sikre en effektiv organisering av IT-drift og anskaffelser ved sykehusene under Helse Nord RHF. Fra 1. januar har Helse Nord IKT sørget for maskinvare, programvare og nødvendig infrastruktur i den nordligste helseregionen, påpeker de norske myndighetene. I lys av dette er det at UNN var forpliktet til å kjøpe tjenester fra Helse Nord IKT. Styresaken der beslutningen om å kjøpe fra en avdeling i moderselskapet var offentlig, likeledes styremøtet som sådant, blir det opplyst i brevet til ESA. Kontraktinnhold Når det gjelder innholdet i kontrakten mellom enheter underlagt Helse Nord RHF, fins retningslinjer for det i en tilpasset versjon av Statens standardavtale. En av tilpasningen dreier seg om hva som skal skje dersom det oppstår tvist mellom avtalepartene. Her står det i standardavtalen at norsk domstol skal håndtere slike saker, men i den tilpassede avtalen ved Helse Nord heter det at adm. dir. i Helse Nord RHF er ankeinstans dersom det ikke oppnås enighet via andre muligheter. Samarbeidet mellom de enkelte enhetene i det regionale helseforetaket og Helse Nord IKT er regulert i en SLA-avtale (Service Level Agreement). Ut over å være part i dette samarbeidet har Helse Nord IKT ikke anledning til å gjøre avtaler med noen på egenhånd. Når kontrakter gjøres, undertegnes disse av adm. dir. i Helse Nord RHF på vegne av Helse Nord IKT. Braut kunngjeringsplikta vart straffa av KOFA KOFA har vedteke å gje både Statens vegvesen og Halden kommune gebyr for å ha gjort kvart sitt ulovlege direktekjøp. Slikt er noko av det mest alvorlege regelbrotet i offentlege innkjøp. Det inneber at dei ikkje har kunngjort kontraktar. Til saman må dei to ut med kroner. I den eine saka (2011/349) fekk det statlege vegstellet Statens vegvesen eit gebyr på kroner for ulovleg direktekjøp i samband med grave- og rekkeverksarbeid. I staden for å kunngjere desse arbeida saman med bygging av ein ny gang- og sykkelveg, utførte Statens Vegvesen arbeida som eit endringsarbeid til ein gjeldande drift- og vedlikehaldskontrakt. Klagenemnda fann at kontrakten om bygging av ein ny veg var eit sjølvstendig byggeog anleggsarbeid, og av ein heilt annan art enn drift og vedlikehald av eit eksisterande vegnett. Kontrakten om bygging av gang- og sykkelveg kunne vanskelig seiast å stå i samanheng med det drift- og vedlikehaldskontrakten omfatta, og kunne ikkje utførast som eit lovleg endringsarbeid. KOFA skriv at det i drifts- og vedlikehaldskontrakten var avtalt prisar på liknande aktivitetar som aktivitetane som skulle gjerast for graving og tilrettelegging av den nye vegen, og som derfor ble lagt til grunn for gang- og sykkelvegkontrakten. Men, heiter det, dette endrar ikkje at eit slikt bygge- og anleggsarbeid fell utanfor føremålet og verkeområdet til den kunngjorde kontrakten. Grave- og rekkverksarbeida skulle vore kunngjort, heiter det. Gebyret utgjorde 10 % av kontrakten sin verdi. 2

3 Halden kommune I den andre saka (2011/322) var det Halden kommune som fekk gebyr kroner. KOFA fann at kommunen hadde i 2010 og 2011 gjort avtalar om prosjektleiing og bistand ved revisjon av arealdelen i kommuneplanen utan å kunngjere innkjøpa slik regelverket for offentlege innkjøp krev. I saka går alle kontraktane ut på det same. Dei gjeld ekstern hjelp, og tenestene er samanhengande på den måten at dei alle tek sikte på å oppfylle eit sams føremål som ikkje kan nåast ved nokon av kontraktane åleine. Alle kontraktane er òg gjort med den same leverandøren, og klagenemnda meinte såleis at dei ulike kontraktane måtte sjåast i samanheng. Verdien av innkjøpet var heller ikkje forsvarleg berekna, slik KOFA ser det. I innkjøpsprotokollen hadde kommunen skrive at den opphavlege kontrakten hadde ein verdi som var rekna til kroner og moms attåt. Det synte seg seinare at utbetalingane til den leverandøren som var valt, vart over 1,8 millionar kroner for hovudavtalen og dei avtalene som vart gjort etterpå. Det er meir enn 4,5 gonger det opphavlege reknestykket til oppdragsgjevaren. Basert på det som måtte sjåast på som den verdien innkjøpet hadde, skulle det ha vore kunngjort, skriv klagenemnda, og då dette ikkje vart gjort, var kontraktane eit ulovleg direktekjøp. Ber om hjemmel til å kreve politiattest I et innspill til det kommende nye regelverket for offentlige anskaffelser i Norge foreslår Jernbaneverket at det gis hjemmel for at leverandørene kan skaffe seg attest fra strafferegisteret (politiattest). Formålet er å dokumentere at man ikke vært borti noe straffbart som kan gi grunn for avvisning. I dag må oppdragsgiveren stole på egenerklæringer som leverandørene legger fram - eller erklæringer fra notarius publicus. I en tid med påståtte mafia-tendenser i bygg og anlegg er dagens praksis ikke god nok, konstaterer Jernbaneverket. Jernbaneverket viser til invitasjonen fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om å komme med innspill til arbeidet med revidert regelverk for offentlige anskaffelser. Blant annet trekker Jernbaneverket fram økt bruk av egenerklæringer, slik det fremkommer av de nye EU-direktivene. Man bør, heter det, forhindre at «byrden» bare flyttes til et senere tidspunkt. Det bør tas stilling til hva som blir resultatet hvis en leverandør leverer egenerklæringer, men allikevel ikke leverer attester etter valg av leverandør er foretatt. Her mener Jernbaneverket at det trengs klarere regler. Likeledes etterlyses det enklere regler for gjennomføring av minikonkurranser slik at avrop kan foretas mer effektivt. Blant annet, skriver Jernbaneverket, ved at reglene for elektronisk kommunikasjon muliggjør bruk av e-post ved tilbudslevering. Det er også behov for legge opp til tydeligere regler for henholdsvis kvalifikasjonskrav og tildelingskriter, i pakt med praksis fra KOFA og EU (Lianakis-dommen). Avvisning En sentral problemstilling er spørsmålet om hvorledes en leverandør kan dokumentere at han ikke er strafferettslig dømt. I regelverket er det to bestemmelser som omfatter avvisning på grunnlag av rettskraftig dom en «skal»- og en «kan»-mulighet. Jernbaneverket påpeker imidlertid at norske oppdragsgivere her er henvist til å benytte 3

4 egenerklæringer fra leverandør, eventuelt erklæringer avgitt under ed eller forsikring overfor notarius publicus (eller annen kompetent myndighet). I Norge kreves særskilt hjemmel for å få utferdiget en attest (politiattest) om en person har vært gjenstand for strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak i anledning av straffbare handlinger som han har begått. En hjemmel for å få ut slike attester foreligger ikke når det gjelder å delta i offentlige anskaffelser. Dette innebærer, skriver Jernbaneverket, at norske leverandører i utgangspunktet ikke har mulighet for å fremlegge et utdrag fra strafferegisteret. Jernbaneverket fortsetter: Attest-hjemmel - Det bes vurdert om det bør innføres en særskilt hjemmel for å kreve utdrag fra strafferegisteret også for dem som ønsker å delta i offentlige anskaffelser. Dette ikke minst sett mot bakgrunn i den seneste tids medieoppslag om mafialignende tendenser som påstås å vær under utvikling innenfor bygge- og anleggsbransjen, og som, i den grad det måtte medføre riktighet, understreker at det er behov for en justering av regelverket. Jernbaneverket forslår dessuten at fristen for åpen anbudskonkurranse bør senkes til 30 dager. Den nasjonale terskelverdien bør økes, alternativt fjernes, for varer og tjenester, men beholdes for entrepriser. I tillegg antydes det at kravet til konkurranse for anskaffelser under kroner muligens bør fjernes. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp KOFA, OPS og sosialt ansvar Regjeringen lover mer slagkraftig KOFA kanskje allerede før neste sommer, likeledes får den støtte for en blandet offentlig-privat finansiering av OPS (offentlig-privat samarbeid). Ukens miljøeksempel kommer fra Nederland og gjelder miljøvennlige rengjøringstjenester. I Bergen er kommunen i gang med leverandørdialog i forbindelse med en IKT-anskaffelse, og Østfold fylkeskommune har så vel miljø som leverandørutvikling med i sin anskaffelsesstrategi. Statsbygg har satt maksimalt to nivå av underentrepriser for å bekjempe sosial dumping, i Finland har regjeringen laget veiledning for sosialt ansvarlige anskaffelser, og i Sverige raser debatten videre om hvem som skal få den samlede anskaffelsesrådgivningen. KOFA skal få skarpere tenner Den blå regjeringen arbeider med å gjøre KOFA til et mer slagkraftig klageorgan, sier statssekretær Eirik Lae Solberg i Næringsdepartementet. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat og spesialist på offentlige anskaffelser i NHO, har uttalt til Kommunal Rapport.no at KOFA har blitt en tannløs vaktbikkje. Denne utviklingen har også bekymret oss. Vi skal derfor gjøre alt vi kan for at KOFA igjen skal få spissere tenner, sier statssekretæren. Regjeringen vil at KOFA skal være et klageorgan med lav terskel. Både Høyre og Frp var svært kritiske da de rødgrønne i forrige stortingsperiode fjernet gebyrmulighetene til KOFA. De ser derfor nå på mulighetene for å gjeninnføre den. Når det gjelder tidsaspekt mener Lae Solberg at de bør ha avklart en del ting før sommeren. 4

5 Ukens miljøeksempel: Rengjøring som sparer miljø og helse Miljøvennlige rengjøringstjenester gir mindre kjemikalier i vann og luft, lavere helserisiko og mindre avfall. I Nederland samarbeidet flere kommuner om kjøp av rengjøringstjenester, og samfunnsansvar var viktig i konkurransegrunnlaget. Resultatet ble miljøvennlige renholdstjenester som også sysselsatte vanskeligstilte mennesker. I tillegg lærte innkjøperne mye om hvordan sosiale og miljømessige krav kan brukes i offentlige innkjøp. Se eksemplet her Mer om miljøvennlige offentlige anskaffelser Ja til regjeringens OPS-utgave Regjeringen sier ja til OPS innenfor vei og bane, men nei til å la de private stå for finansieringen alene. Skanska har ingen problemer med å kombinere privat og offentlig kapital. Det sier Norden-leder for infrastrukturutvikling Mats Rönnbo i Skanska til Byggeindustrien. At nysgjerrigheten rundt OPS er stor i Norge, var den nylig avholdte OPS-konferansen 2013 en sterk indikasjon på. Rundt 150 deltakere var samlet for å høre samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og en rekke andre foredragsholdere snakke om erfaringer, muligheter og utfordringer med offentlig-privat-samarbeid. Leverandørdialog i Bergen Bergen kommunes IKT-brannveggløsning skal byttes ut, og den kommunale enheten IKT Drift valgte å gå i dialog med markedet for å kunne etterspørre gode løsninger. Man inviterte til en dialogkonferanse, og ca. 10 leverandører møtte opp for å høre mer om kommunens behov. I den kommende fasen inviteres leverandørene til én-til-én-samtaler med kommunen for å gi innspill til en kravspesifikasjon. Den skal tilfredsstiller fremtidige behov, og stimulere leverandørmarkedet til å tilby innovative og fremtidsrettede løsninger. Under hele prosessen har Bergen kommune fokus på likebehandling av alle leverandører, uansett om de deltar i dialogen eller ikke. Dette sikres ved at man dokumenterer prosessen grundig, og deler informasjon som man har fått i dialogen med markedet med unntak av taushetsbelagte opplysninger. Miljø og leverandørutvikling i Østfold Med stor fokus på innovative innkjøp har Østfold fylkeskommune tatt grep. Leverandørutvikling og fokus på miljø er skrevet inn i fylkeskommunens innkjøpsstrategi. Dette kom fram da Fredrikstad og Sarpsborg Framtidens Byer - inviterte til frokostmøte om innovative innkjøp med fokus på miljø. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling. Framtidens byers hovedmål er å redusere klimagassutslipp og utvikle strategier for å møte klimaendringene. Dette arbeidet skal i neste omgang resultere i bedre byer å bo i med tanke på økologisk kretsløp, sikkerhet, helse og opplevelse. Nasjonalt program for leverandørutvikling har inngått et samarbeid med Miljøverndepartementet/Framtidens byer. Statsbygg styrker kampen mot sosial dumping Den offentlige byggherren følger i fotsporene til flere tungvektere i byggenæringen. Nå blir det maksimalt to nivå av underentrepriser i Statsbyggs prosjekter. Jo flere ledd nedover i kontraktskjeden, desto flere useriøse aktører er det. Og jo flere ledd det er i 5

6 kontraktskjeden, desto dårligere HMS får vi. De fleste ulykker, både alvorlige og de mindre alvorlige, skjer oftere nede i kontraktskjeden, forklarer administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg til Byggeindustrien. Statsbygg er dermed en av flere ledende aktører innenfor byggenæringen som innfører UE-begrensninger for å øke sikkerheten ute på prosjektene og styrke kampen mot sosial dumping og organisert kriminalitet. Svensk strid om innkjøpsrådgivning Den svenske debatten om hvilken statlig virksomhet som skal få den samlede anskaffelsesrådgivningen /-veiledningen raser videre. Civilminister Stefan Attefall forsvarer sin regjerings forslag om at Konkurrensverket bør får oppdraget. Visst går det å kombinere tilsyn og rådgivning i en og samme virksomhet, sier han. Representanter for flere landsomfattende nærings- og naturvernorganisasjoner frykter for tap av viktige miljø- og sosiale kriterier dersom Konkurrensverket får tilslaget. Generaldirektøren i Konkurrensverket på sin side lover støtte og tilsyn til alle dyktige innkjøpere det kan bli nettopp det strategiske verktøyet det fortjener å være. Finsk veiledning i sosialt ansvarlige innkjøp I Finland har Arbets- og näringsministeriet utarbeidet en veiledning i sosialt ansvarlige anskaffelser. Den er myntet på kommuner og statlige virksomheter som gjennomfører anskaffelser. I veiledningen oppfordres virksomhetene til å lage en strategi for slike anskaffelser, der f.eks. de sosiale målene for anskaffelsene fastsettes. Det er også lønnsomt, skriver den finske departementet, å gjøre en risikoanalyse. De offentlige virksomhetene oppfordres til å ta sosialt ansvar, slik at anskaffelsen støtter mål som sysselsetting, arbeidsforhold og menneskerettighetene. Dagens anskaffelseslovgivning gir flere muligheter til dette, heter det. Detaljert EU-tidsplan for innføring av e-faktura Europaparlamentet ønsker seg en detaljert fremdriftsplan for innføring av e- faktura i EU. Det fremgår av en komiteinnstilling til EU-kommisjonens direktivforslag, der fremdriften er beskrevet med langt mindre detaljerte frister. I den samme komiteinnstillingen tas det til orde for å stille krav til hva den nødvendige europeiske e-fakturastandarden hele 15 krav er spesifisert. I direktivforslaget omtales innholdet i standarden for det meste som kjerneelementer, uten nærmere presisering. Europaparlamentet skal til uken drøfte EU-kommisjonens forslag til direktiv om innføring av e-faktura. I innstillingen til vedtak fra komiteen for marked og forbrukervern er det to forhold som står sentralt: Presiseringen av fristene for innføring av e-faktura og betydningen av å presisere innholdet i den standarden som skal gjelde for e-faktura. Poenget er at standarden skal gjøre det mulig å lese og benytte e-faktura uansett hva slags elektronisk fakturasystem man benytter ellers. Tidsplan I sitt direktivforslag legger Kommisjonen til grunn at den skal gi en frist til den relevante europeiske standardiseringsorganisasjonen uten å presisere hvor lang frist det er tale om. I komiteinnstillingen er denne fristen foreslått å være 30 måneder som også 6

7 Konkurranseevnerådet i EU er gått inn for. Når standarden er vedtatt av standardiseringsorganisasjonen skal Kommisjonen teste bruken av den innenfor en tidsramme på seks måneder, og seneste en måned etter avsluttet testperiode legge fram en rapport til Europaparlamentet og Ministerrådet. Også medlemsstatene skal inn i bildet i forbindelse med godkjennelsen av den nye standarden. Ifølge forslaget fra komiteen skal så statlige myndigheter få 18 måneder på seg for å legge til rette for gjennomføringen. Tilsvarende 30 måneder for andre offentlige oppdragsgivere. Kommisjonens forslag var en generell frist på 48 måneder. Standarden som skal utvikles, skal bl.a. bygge på den standarden som det norsk-ledede PEPPOL-prosjektet (PEPPOL = PanEuropean Public Procurement OnLine) utviklet (CEN BII), heter det i komiteens forslag. For at de små og mellomstore virksomhetene skal få nytte av e-faktura, bør den europeiske standarden være forståelig, brukervennlig og lett å benytte, skriver komiteens i ett av sine tilleggsforslag til direktivet. Medlemsstatene bør dessuten tilby støtte og hjelp både til oppdragsgivere og leverandører i den forbindelse, på samme måte som opplæringstilbud særlig for de små og mellomstore, bør etableres. Forslag til standardens innhold Europaparlamentskomiteen presiserer i et forslag til bilag til direktivet hva den nye standarden bør omfatte. Det dreier seg om kjerneelementer som utstedelsesdato, et momsregistreringsnummer og et fortløpende nummer som identifiserer den enkelte faktura. I tillegg kommer den avgiftspliktiges og kundens fulle navn og adresse, i tillegg til mengden og arten av de varene som er levert eller omfanget og arten av de tjenesteytelsene fakturaen gjelder. Dato for leveransen eller avsluttet leveranse må med, heter det, likeledes aktuelle avgiftsgrunnlag, den gjeldende momssats og det momsbeløpet som skal betales. Ved fritak skal gjeldende bestemmelse med, og i tillegg flere bestemmelser som særskilt gjelder bruk av særordninger og levering av nye transportmidler. I alt fremmes 15 krav til hva denne standarden må inneholde. Konkurranseutsetting av lønnsadministrasjon Blandede kommune-erfaringer i Danmark Konkurranseutsetting i Danmark av kommunenes lønnsadministrasjon har gitt blandede resultater. Det viser en analyse som nylig er lagt fram. De som konkurranseutsatte som ledd i en alminnelig anskaffelsesstrategi i kommunen, lyktes best de oppnådde så vel besparelser som bedre kvalitet. Samtidig er markedet for lønnsadministrasjon slett ikke velfungerende. Det er Rambøll Management Consulting som har gjort analysen i rapporten «Effekter af konkurrence om kommunal lønadminstration» for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Det regjeringsoppnevnte rådet har bl.a. til oppgave å samle inn kunnskap og erfaring som kan gi grunnlag for offentlige myndigheters beslutninger om å skape konkurranse og styrke samarbeidet om offentlige oppgaver. Analysen bygger på erfaringer fra sju av de 11 danske kommunene som har gjennomført konkurranse om lønnsadministrative oppgaver, som eksempelvis omfatter lønn og rådgivning. De samlede utgiftene til lønnsadministrasjon i de 98 danske kommuner utgjør årlig mellom 400 og 500 millioner kroner. I de sju undersøkte kommunene ligger kostnadene mellom tre og ti millioner i året. De økonomiske virkningene av 7

8 konkurranseutsettingen varierer fra en besparelse på godt og vel fire millioner kroner til en kostnadsøkning på halvannen million. Besparelse og bedre kvalitet To av kommunene oppnådde, ifølge rapporten, både besparelser og bedre kvalitet, mens en kommune har fått så vel betydelig besparelse, men også en dårligere kvalitet. Fire av kommunene fikk høyere omkostninger og dårligere kvalitet. Det er forskjellige forklaringer på virkningene av konkurranseutsettingen. Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde minner om at konkurransen på markedet for lønnsadministrasjon ikke er velfungerende det er få leverandører og etterspørselen fra Kommune-Danmark er begrenset. Samtidig er den delen av lønnsadministrasjonen som er egnet for konkurranseutsetting blitt redusert som følge av digitalisering og desentralisering. Ledd i anskaffelsesstrategi Likeledes er det forskjell på den måten kommunene har konkurranseutsatt oppgavene på. I de to kommunene som både har oppnådd besparelser og bedre kvalitet, er konkurranseutsettingen foregått som et ledd i en generelle anskaffelsesstrategi, og oppgavene har ligget ute i anbud over lengre perioder. Noen kommuner har også et lengre strategisk sikte, og konkurranseutsetter oppgavene gjentatte ganger, mens andre kommuner har en kortere horisont. I noen av konkurransene var det dessuten åpnet større muligheter for innovasjon og til at leverandørene kunne utnytte eventuelle stordriftsfordeler. Analysen viser også at prosessen i forbindelse med konkurranseutsetting første gang kan medføre usikkerhet for de medarbeiderne dette berører. Dessuten vil ekstern løsning av oppgavene kunne bety tap av detaljert spesialistkunnskap, noe de offentlige myndighetene bør være oppmerksomme på når de vurderer å konkurranseutsette lønnsadministrasjonsoppgaver, fremgår det av rapporten. Rapporten «Effekter af konkurrence om kommunal lønadminstration» finner du her. Professorer: Oppsiktsvekkende dårlig kunnskap I Sverige gjennomføres det årlig om lag offentlige anskaffelser, og på den bakgrunn er det oppsiktsvekkende at kunnskapen om hvorledes en anskaffelse fungerer i praksis er så dårlig. Det konstaterer to svenske professorer i en publikasjon som nettopp er kommet på markedet. Formålet med konkurranseutsetting er å bidra til effektivitetsgevinster. Det forutsetter at kontrakten er riktig utformet: Mulighet for måling av tjenestens kvalitet, risikofaktorer i omverdenen og aktørenes ulike tilgang på informasjon er eksempler, heter det. Publikasjonen «SNS Analys: Offentlig upphandling från forskningens horisont» er utgitt av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle), som er en politisk uavhengig, ideell forening med nær 9500 medlemmer. Formålet er gjennom forskning, møter og bokutgivelser å bidra til 8

9 beslutninger i politikk og næringsliv. Synspunktene i publikasjonene står for forfatterneses regning i dette tilfelle professorene Mats Bergmann og Jan-Eric Nilsson. De to professorene skriver at deres formål med publikasjonen er å vise hvorledes man med støtte av økonomisk teori kan forstå de utfordringene som den økende bruken av anskaffelser i det offentlige og de høyere kravene til formalisering innebærer. På tross av at Sverige som mange andre OECD-land gjør anskaffelser for svært store beløp, er kunnskapen om hvordan anskaffelser fungerer i praksis slående dårlig, ifølge professorene. Mangelfull kunnskap Kunnskapen er mangelfull når det gjelder hvordan vanlige, ulike kontrakter er, om betydningen av antall tilbydere er for kostnadsutfallet og hvor vanlig det er med kostnadsoverskridelser. Vanskelighetene med å utforme kontrakter varierer, spesielt for tjenester. Avgjørende for at samfunnet ikke bare skal kunne senke sine kostander, men også få leveranser av god kvalitet er at avtalen håndterer balansegangen mellom pris og kvalitet og at leveransene følger opp, heter det i analyse-publikasjonen. Likeledes er det viktig å sammenlikne kostander og kvalitet med tilsvarende aspekter når virksomheten utføres i egenregi. Problemene knyttet til anskaffelser er i stor utstrekning knyttet til en utilstrekkelig forståelse av den situasjonen man skal håndtere i den konkrete anskaffelsen snarere enn på iboende problemer med å anskaffe i stedet for å gjennomføre virksomheten i egenregi, skriver de to professorene. Protokollføring Et poeng forfatterne av publikasjonen peker på er at det finnes oppdragsgivere som ikke ens vet hvor mange avtaler de har gjort. Etter svensk lovgivning skal alle anskaffelser og avtaler protokollføres. Det er vår erfaring, heter det, at det er stor svikt i protokollføringen av inngåtte avtaler. Under slike forhold kan det vise seg problematisk når en leverandør sender faktura og oppdragsgiveren skal påse at leveransen er korrekt etter avtalen. Likeledes påpeker de at det er vanskelig og noen ganger umulig å benytte samme type anskaffelse med samme standardavtale for all virksomhet. I publikasjonen gis det flere eksempler på situasjoner der anskaffelsen og avtalen burde vært bedre tilpasset de spesielle forutsetningene som gjelder for mange tjenester som det offentlige tidligere selv har tatt seg av. Publikasjonen «SNS Analys: Offentlig upphandling från forskningens horisont» finner du her. Tidleg innsyn i evalueringsreglane for tevlinga For å sikre best mulig tevling i marknaden bør offentlege oppdragsgjevarar gjere kjent i tilbodsdokumenta kva slags kriterium dei ønskjer å nytte ved tilbodsevalueringa og korleis tilboda skal vektast osb. Det vert mykje betre rammer for ei god tevling når leverandørmarknaden har fullt innsyn i reglane 9

10 for evaluering av tilboda deira vert vurdert på. Dette går fram av ei rettleiing som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark nyleg la fram. I rettleiinga er det dei allmenn prinsipp og metodar som gjeld. Det er ikkje slik at ulike evalueringsmodellane vert drøfta. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen strekar òg under at det ikkje finst ein modell som er eigna i alle situasjonar. Det finst ei mengd slike modellar, men dei to mest sentrale er poengmodellane og prismodellane. I tevlingsdokumenta skal oppdragsgjevaren ha med dei kriteria som skal nyttast til å finne fram til det tilbodet som er det økonomisk beste for han, og korleis han tenkjer å vekte dei ulike kriteria. I hovudsak er det tre prinsipielle variantar av metodane som kan veljast, heiter det: Det kan leggjast til grunn ei prosentvis vekting av kriteria i den samla vurderinga, det kan nyttast ein metode som går ut på å gange vektprosenten med poeng, og dessutan andre, mogelege metodar som det vert opplyst om i tevlingsdokumenta. Krav til ein evalueringsmodell Kravet til ein evalueringsmodell er at han skal vere eigna til å identifisere det tilbodet som er det beste, reint økonomisk. Han skal sikre like vilkår frå oppdragsgjevaren og metoden skal vere slik at alle kan skjøne og skaffe seg innsyn i han. Oppdragsgjevaren bør, skriv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, vurdere å offentleggjere evalueringsmodellen samstundes med tevlingsdokumenta. Det gjev oftast betre tevling i marknaden og meir presise tilbod, men reduserer òg den fleksibilitet som oppdragsgjevaren kan ha i evalueringa. Avstand mellom kvart steg Når tilboda evaluerast, skal oppdragsgjevaren etterleve det som han har opplyst om i tevlingsdokumenta om kriterium, vekting og evalueringsmodellen. Det inneber, heiter det, at den same skalaen må nyttast både når det gjeld evaluering av prisar og kvalitative kriterium. Med omsyn til kvalitative kriterium gjer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen det til et poeng at oppdragsgjevaren bør nytte ein skal som inneheld ei passe mengd med steg og at det er like store avstand mellom stega. Dersom ein oppdragsgjevar nyttar poengmodell, skal han: Vurdere dei poenga som kvart tilbod skal ha i høve til dei kvalitative kriteria Rekne om prisane i tilbodet til poeng Sjekke om det etter måten er gjeve poeng nokolunde på det same viset for dei ulike kriteria Vekte saman poenga for dei kvalitative kriteria og for prisane Ved bruk av prismodellar skal ein oppdragsgjevar: Vurdere dei poenga som kvart tilbod skal ha i høve til dei kvalitative kriteria Lage ein modell for å rekne om poeng for kvalitative kriterium til prisar slik som det er opplyst om Rekne saman prisar og verdsetting av kvalitative kriterium til ein samla evalueringspris Rettleiinga om evalueringsmodellar finn du her. 10

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Effektive anskaffelsesprosesser Asker kulturhus 11.desember 2014 Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo vokser Fra 645 000 innbyggere til over

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Minikonkurranser og dynamiske innkjøpsordninger er tingen når det offentlige skal kjøpe IT-brukermaskinvare. Det fremgår av en fersk masteroppgave.

Minikonkurranser og dynamiske innkjøpsordninger er tingen når det offentlige skal kjøpe IT-brukermaskinvare. Det fremgår av en fersk masteroppgave. INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 43 25. november 2013 Minikonkurranser og dynamiske innkjøpsordninger er tingen når det offentlige skal kjøpe IT-brukermaskinvare. Det fremgår av en fersk masteroppgave. Den

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse»

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» IINR presenterer En veileder i anskaffelsesprosessen «Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» BEHOVSDEFINERING MARKEDSUNDERSØKELSE ANBUDSFASE IMPLEMENTERINGSFASE OPPFØLGING BEHOVSDEFINERING

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Formålet med reformen Enklere og mer fleksibelt regelverk Strategisk bruk

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 13 25. april 2016 Det faglige hjørnet Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår Oppdragsgiveren bør være bevisst på markeds situasjonen ved bruk av

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering av rundkøyring Holstad FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I perioden mellom kunngjøringen av en åpen anbudskonkurranse og beslutningen om valg av leverandør i byrådet, var det kommunevalg som resulterte i politisk skifte.

Detaljer

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2009 Fredag 27. februar 1. Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen 2. Unntaksregel

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

HØST Vi håper endringene gjør at vi vi blir enda bedre til å gi deg den kursopplevelsen du ønsker.

HØST Vi håper endringene gjør at vi vi blir enda bedre til å gi deg den kursopplevelsen du ønsker. KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER HØST 2009 Fra høsten 2009 innfører vi en sertifiseringsordning for våre kursdeltakere. Når du deltar på kurs hos oss, blir du sertifisert fra og med første kurs. Hvert kurs

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

KOFA-sak 2015/83. KOFAs avgjørelse av 6. oktober 2015

KOFA-sak 2015/83. KOFAs avgjørelse av 6. oktober 2015 KOFA-sak 2015/83 KOFAs avgjørelse av 6. oktober 2015 Fra forrige frokostmøte: KOFA-sak 2014/70 Oppsummering om forpliktelseserklæring KOFA har reversert sin praksis med analogisk bruk av 17-9 (2) og 17-8

Detaljer

Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011

Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011 Halden kommune Politisk sekretariat Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011 Vurdering av forholdet mellom aksjeselskap med offentlig eierskap og offentlighetsloven Innledning

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE prosjekteringsledelse 2010-2012 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Rammeavtale om

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Innklagede gjennomfører en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale på tømrer- og

Detaljer

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Ny 5 i lov om offentlige anskaffelser 5. Miljø, menneskerettigheter og andre

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Utbetring av Hamnavegen FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

KOFA-sak 2015/4. KOFAs avgjørelse av 19. juni 2015 Avgjørelse i stornemnd

KOFA-sak 2015/4. KOFAs avgjørelse av 19. juni 2015 Avgjørelse i stornemnd KOFA-sak 2015/4 KOFAs avgjørelse av 19. juni 2015 Avgjørelse i stornemnd KOFA-sak 2015/4 Parter AS Miljøbygg Oppland fylkeskommune Saken gjelder Kan en gå over fra anbudskonkurranse til konkurranse med

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette nyhetsbrevet gis

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Nytt innkjøpsregelverk. adv. Robert Myhre

Nytt innkjøpsregelverk. adv. Robert Myhre Nytt innkjøpsregelverk adv. Robert Myhre myhre@wla.no Egenregi Egenregi 2. Omsetning oppdragsgiveren utøver Oppdragsgiver bestemmende innflytelse over både strategiske mål og viktige beslutninger i det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om byggherreombud for ny Borge ungdomsskole. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften 13-2 (2)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om utarbeidelse av forprosjekt og kravspesifikasjon for Longyearbyen skole. I konkurransegrunnlaget ble tilbudsfristen

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil 1. Partane i avtalen Forbrukar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Tenesteytar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Org.nr: 2. Bilen det skal gjerast arbeid på Merke årsmodell Reg.nr.

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Pro Pipe Norway AS Att. Jon Vørts Arnegårdsbakken 25 3511 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/169 13.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Innlegg Oslofrokost 22.august 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

eventuelle forbehold" (70 %), "Dokumentert teknisk løsning og kvalitet" (20 %) og "Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg" (10 %).

eventuelle forbehold (70 %), Dokumentert teknisk løsning og kvalitet (20 %) og Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg (10 %). Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av doseringsanlegg for kalkslurry til Bjerkreimvassdraget i Bjordal. Klagenemnda kom

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om rammeavtale om for tilstandsrapport

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Vestlandsnettverk for innovasjon gjennom anskaffelser. «What s in it for us?» Uwe Matthäus, Bergen kommune, innkjøpsseksjonen

Vestlandsnettverk for innovasjon gjennom anskaffelser. «What s in it for us?» Uwe Matthäus, Bergen kommune, innkjøpsseksjonen Vestlandsnettverk for innovasjon gjennom anskaffelser «What s in it for us?» Uwe Matthäus, Bergen kommune, innkjøpsseksjonen Forskjellige utgangspunkt Gjesdal kommune Lindås kommune Voss kommune Askøy

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR 025-2011 KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 15. juni 2017 i sakene 2016/169, 2016/202 og 2017/1

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 15. juni 2017 i sakene 2016/169, 2016/202 og 2017/1 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Saken gjelder en rammeavtale for rådgivningstjenester til bygge- og anleggsvirksomhet. Klagers anførsel om at innklagede

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Hovden Mork FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i tilbodsinvitasjonen

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Uklart konkurransegrunnlag, avvisning av tilbud, forhandlinger Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av system

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer