Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016"

Transkript

1 Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT Rev mars 2013

2 1 Oppsummering Dette dokumentet er Agder IKT Driftssenter IKS strategidokument for perioden De strategiske målene og virkemidlene vil årlig gjennomgås og evalueres. For hvert av områdene nevnt i dokumentet skal det utarbeides egne detaljerte handlingsplaner. Overordnet kan selskapets strategiske mål oppsummeres som følger:, oppsummert Kommentar Selskapet skal være en robust og Selskapet skal fortsette å levere gode kostnadseffektiv leverandør for våre driftstjenester gjennom å effektivisere drift nåværende kunder og attraktiv for andre og oppfølging. er proaktivitet, offentlige aktører i regionen. overvåking, automatisere arbeidsprosesser og øke kompetansen. Det blir sentralt å videreutvikle og ta i bruk ny teknologi (f.eks skybaserte tjenester), arkitekturprinsipper, åpne nasjonale standarder og integrasjoner for å understøtte kundene (kommunene) og innbyggernes bruk av digitale tjenester. Selskapet skal sammen med eierne/kundene, ha et sterkt fokus på å Selskapet skal videreutvikle og utvide tjenestetilbudet til kundene Selskapet skal ha et spesielt fokus på økonomiutvikling. Det samme gjelder for en effektiv avtaleforvaltning. Selskapet skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass samordne digital tjenesteutvikling. Nye satsningsområder vil være kompetansehevende tiltak for kundene, totalt innkjøpsansvar, prosjektledelse, utviklingskompetanse og samordning innenfor informasjonssikkerhet. Videreutvikle dagens produkt- og prismodell. Sikre at selskapet og våre kunder har en forutsigbar økonomi knyttet til IKT området. Effektivisere drift, som betyr å synliggjøre gevinstene og ta disse ut i reduserte kostnader eller økt tjenestekvalitet. Ansatte skal ha betingelser hvor lønnsforhold, sosiale goder, kompetanseutvikling og arbeidsoppgaver utgjør en totalitet som er konkurransedyktig og markedstilpasset. Den enkelte ansatt skal oppleve fleksibilitet knyttet til sitt arbeid og «frihet under ansvar» skal være en del av kulturen. Side 2 av 16

3 Innhold 1 Oppsummering Innledning Bakgrunn Avgrensning Visjon og verdier Eierstrategi STRATEGISKE MÅL Selskapet... 6 Eiere... 6 Ledelsesmodell Kunder Brukere Overordnede oppgaver Økonomisk styring Samfunn Arbeidsprosesser Medarbeider Teknologi Drift og vedlikehold Skytjenester Sikkerhet Applikasjonslivssyklus Mobilitet Kommunikasjon og samhandling Side 3 av 16

4 2 Innledning Agder IKT Driftssenter IKS (omtalt som IKT Agder) eies av kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Aust-Agder fylkeskommune. De samme fire omtales også som kunder av selskapet. IKT Agder er om kort tid 10 år. Selskapet har hatt en god utvikling, og i stor grad oppnådd målet om å samordne IT tekniske løsninger for eierne. IT driften oppleves som stabil og forutsigbar for våre kunder. De siste årene har det vært et stort fokus på å konsolidere IT tekniske tjenester og samordne systemer for våre eiere. Mye av dette er levert, og det er sentralt at selskapet nå setter seg nye strategiske mål. Strategiperioden gjelder for de neste fire årene, til IKT Agder skal understøtte eierstrategien, samt de overordnede planer våre Kunder har. Dette strategidokumentet legger føringen for hvordan selskapet skal utvikle seg innenfor flere perspektiver, og være et styringsdokument for selskapets ledelse og ansatte. 2.1 Bakgrunn Styret i IKT Agder har vedtatt strategiplanen Administrasjonen i selskapet har videre ansvar for å følge opp de strategiske målene gjennom handlingsplaner. Strategidokumentet med vedlegg har følgende oppbygging: Hoveddokument dette dokumentet. Omhandler strategiske mål og virkemidler. Vedlegg 1 Overordnet beskrivelse av nå-situasjonen Vedlegg 2 Beskrivelse av prosess og metode for strategiprosessen Vedlegg 3 Overordnet handlingsplan 2.2 Avgrensning Det er viktig for våre eiere og IKT Agder som selskap å utarbeide en strategisk plan for hvordan selskapet skal utvikle seg videre. Selskapet skal som utgangspunkt understøtte våre fire eieres strategiske planer. Disse planene er pr. i dag ikke utarbeidet fullstendig, men vil tydeliggjøres og samles i løpet av Det vil derfor være nødvendig årlig å vurdere dette dokumentet for evt. å justere retning opp i mot våre Kunders strategi. Det vil også være naturlig at en årlig går gjennom status, måloppnåelse og handlingsplaner for å evaluere selskapets utvikling. Noen av de strategiske målene kan oppfattes som virkemidler. Det er valgt å gjøre det slik da vi anser områdene som sentrale i forhold til selskapets videre utvikling. Side 4 av 16

5 3 Visjon og verdier Visjon: Utvikling i samarbeid Våre verdier GLØDENDE, OFFENSIV, TROVERDIG og TYDELIG skal danne grunnlag for vårt arbeid, prege oss i alt vi gjør og vi skal leve opp til vår visjon. Selskapets visjon skal underbygge vår hovedmålsetning om å oppnå gode, fremtidsrettede og felles IKT løsninger for våre eiere. Våre verdier understøtter følgende: Glødende -> vi skal dyrke entusiasmen hos medarbeiderne Offensiv -> vi skal være i forkant av utfordringer Troverdighet -> vi skal besitte kompetanse Tydelighet -> vi skal være tydelige i forhold til hva vi er og hvilke råd vi gir 3.1 Eierstrategi Følgende eierstrategi ble vedtatt av selskapets representantskap mot slutten av 2011: Formål: Selskapet skal ivareta deltakernes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt være deltakernes faglige instans innen dette området Være et felles kompetansemiljø innenfor IKT for eierne Bidra til at ansatte og folkevalgte i eierorganisasjonene har effektive og fremtidsrettede IKT-verktøy Bidrar til kostnadseffektive IKT-tjenester for eierne med optimal kvalitet på brukergrensesnittet Bidra til at innbyggerne tilbys gode og hensiktsmessige kommunal digitale tjenester Være miljøbevisst Ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessige for å realisere eiernes mål med selskapet Side 5 av 16

6 4 STRATEGISKE MÅL Hovedmålene er nært tilknyttet selskapets visjon og eierstrategi, og er kriteriene for selskapets beslutninger og prioriteringer. Målene skal være virkeliggjort innenfor et tidsrom av fire år, og erstattes etter dette med nye mål. For hvert av hovedmålene er det angitt ulike virkemidler for å nå målene. Disse virkemidlene skal videre konkretiseres i en handlingsplan og med måleparametere (KPIer) som man følger opp løpende i hele strategiperioden. 4.1 Selskapet Selskapet har i dag fire eiere som også er kunder. I tillegg har selskapet noen mindre kunder av historiske årsaker. Eiere I perioden legges det ingen føringer for at selskapet skal ha flere eiere. Dette vil naturlig vurderes i strategiperioden dersom en av dagens eiere ønsker en utredning av dagens eierskap og eierfordeling mellom de fire kommunene. Endringer i politiske rammebetingelser må hensyntas gjennom selskapets styringsmodell. Det legges opp til en tydeliggjøring av selskapets visjon og eierstrategi i løpet av neste periode. Ledelsesmodell Selskapet har etablert en ledelsesmodell understøttet av selskapsavtalen. De fire kundene har i tillegg etablert en IT forvaltningsorganisasjon som har som primæroppgaver å forvalte eksisterende tjenester, videreutvikle disse og ivareta innføringen av nye tjenester. IKT Agder har en rådgivende IT-teknisk rolle i forvaltningsorganisasjonen. I kommende periode legges det opp til en gjennomgang og tydeliggjøring av ledelsesmodellen i selskapet og forvaltningsorganisasjonen. IKT organisering med to forvaltningsnivåer IKT Agder IKS IKT driftsselskap Representantskapet (Rådmennene) Forvaltningsorganisasjonen - forvaltning og utvikling av IKT løsninger (funksjonelt perspektiv) Styre Daglig leder Overordnet forvaltningsgruppe (på vegne av rådmennene) Stab Portalene Gebyr HR Koordinerende arbeidsgruppe Kart og plan Serviceavd. Driftsavd. Prosjektavd. Økonomi Omsorg Service Management Kunde Teknologi Sikkerhet/kontroll Servicedesk Serviceteknikere Kommunikasjon Database Systemteknisk Prosjektledere / Utviklere SAK / Arkiv Prosjektorganisering Oppvekst Forvaltning kunde Forretningsutv./ Rådgivere Side 6 av 16

7 4.2 Kunder I neste strategiperiode er det avgjørende at selskapet utvikler seg videre innenfor kundedimensjonen. Selskapet skal være en robust og kostnadseffektiv leverandør av IKT tjenester Selskapet skal være en attraktiv partner for offentlige aktører i regionen 1. Videreutvikle alle deler av organisasjonen for ytterligere profesjonalisering 2. Selskapet skal ha et rådgivende mandat i kundens forvaltningsorganisasjon, og være aktiv knyttet til forvaltning og videreutvikling av IT systemer 3. Arbeide aktivt for effektive og produktive IT systemer, og følge naturlig IT teknisk utvikling. 1. Utvikle selskapets tjenester slik at disse kan tilbys nye kunder på forespørsel og primært til andre selskaper eid av eierkommunene. 2. Tjenestene som tilbys, skal være de samme som til enhver tid leveres eksisterende kunder. 3. Invitere andre offentlige aktører i nærområdet til samarbeid innenfor innkjøp, teknologi og driftssamarbeid. 4. Det skal arbeides aktivt for at selskapet og ansatte får være deltakere i ulike nasjonale og regionale fora (leverandørers brukerseminar, KS, Difi etc) i nært samarbeid med kundene (kommunene) 4.3 Brukere Selskapet skal ha en kundetilpasset servicetjeneste (førstelinje tjeneste) 1. Utvikle en servicetjeneste som dekker de supportbehov våre brukere har. Dette gjelder både fjernsupport og på-stedet support 2. Utvikle en servicetjeneste som er effektiv og sikrer rask og nøyaktig oppfølging av brukerne, og til en pris som er i henhold til behov, omfang og markedet for øvrig 3. Videreutvikle effektive løsninger for kommunikasjon med brukerne 4. Utvikle gode «selv-service» løsninger 5. Vurdere og evt. innføre tilgang til IT Side 7 av 16

8 Selskapet skal tilby stabile, sikre og forutsigbare IT tjenester service utover ordinær arbeidstid 6. Videreutvikle måling av kundetilfredshet 1. Videreutvikle IKT drift gjennom større proaktivitet og rutiner/metode 2. Vurdere og evt. innføre beredskapsvakt for alle sentrale IT systemer utover ordinær arbeidstid 4.4 Overordnede oppgaver I kommende periode vil selskapet har behov for å tydeliggjøre sine oppgaver og ansvar. Følgende oppgaver som selskapet har i dag skal videreføres: Drift av IKT løsninger for våre kunder Support og service knyttet til valgte IKT systemer Rådgiver overfor våre kunder knyttet til forvaltning av IT løsninger Forvaltning av felles IKT avtaler i samarbeid med og på vegne av våre kunder Følgende nye tjenester kan tilbys av selskapet i løpet av strategiperioden: Selskapet kan tilby kompetansehevende 1. Samordne generell og felles IKT tiltak for kundene slik at IT løsninger opplæring for våre kunder ytterligere kan benyttes riktig og effektivt. 2. Tilby IKT tilpassede kurs gjerne som e- læring Selskapet kan påta seg fullt innkjøpsansvar for alle IKT løsninger våre kunder ha behov for. Selskapet kan tilby prosjektledelse for gjennomføring av IKT prosjekter. Selskapet kan tilby utviklingstjenester for tilpasninger og integrasjoner av IKT løsninger. Selskapet kan legge til rette for IT innovasjon i nært samarbeid med våre Kunder. 1. Utvikle en produkt- og tjenestekatalog som dekker IKT innkjøp 2. Fokuset skal være å få best mulige innkjøpsavtaler knyttet til kvalitet, økonomi og leveranse basert på stordriftsfordeler 3. Utarbeide enkle og effektive innkjøpsordninger 1. Utvikle prosjektlederkompetansen innen perspektivene teknologi, funksjonalitet og organisasjon 2. Utvikle en smidig og effektiv prosjektmetodikk basert på kjente og velprøvde metodikker 1. Inneha tilstrekkelig kunnskap knyttet til definering og modellering av IT systemer. Ofte kalt arkitektrolle. 2. Nye systemer skal primært være «hyllevare» 1. Etablere fora for innovasjon og utvikling av gode idéer og løsninger, slik at det blir vurdert om disse skal videreutvikles mot et endelig produkt Selskapet kan i nært samarbeid med våre Kunder ha et informasjons- og opplæringsansvar knyttet til 1. Samordne kundenes fellesaktiviteter knyttet til informasjonssikkerhet. 2. Utarbeide felles Side 8 av 16

9 Informasjonssikkerhet. informasjonssikkerhetsmateriell for alle våre kunder 3. Arbeide kontinuerlig med informasjon knyttet til informasjonssikkerhet 4. Være pådriver for informasjonsutveksling og oppfølging av avvik knyttet til IKT sikkerhetsbrudd 4.5 Økonomisk styring Selskapets økonomi har utviklet seg positivt de siste årene. Gjennom produkt- og prismodellen har både selskapet og kundene fått en bedre forutsigbarhet knyttet til både inntekter og kostnader. Selskapet skal utvikle et tydeligere skille mellom ordinær drift og prosjekter/ utvikling og andre ekstraordinære forhold, og tilpasse organisasjonen bedre i forhold til dette. En slik videreutvikling vil gi tydeligere prising og enklere måling og benchmarking av tjenester og produkter. Selskapet skal fremover bedre dokumentere leveranser av kosteffektive tjenester sammenlignet med markedet for øvrig og ha en tilpasnings- og endringsvillig organisasjon. IT drift generelt vil endre seg mye fremover gjennom skybaserte løsninger. Det er viktig at selskapet utvikler seg i forhold til denne trenden, og får en totalt sett mer effektiv drift. Automatisering av arbeidsprosesser og stordriftsfordeler vil være stikkord for å lykkes med dette. Realisering av gevinster vil være sentralt når en i strategiperioden endrer leveransen fra dagens noe tradisjonell leveransemodell til ny skybaserte tjenestemodell. Forutsigbar økonomi for selskapet og for våre kunder innenfor IT området. Selskapet skal ha et kontinuerlig fokus på økonomiutvikling. 1. Økonomisk kontroll på prosjekter og driftsoppgaver 2. Videreutvikle produkt- og prismodell slik at denne i enda sterkere grad gir forutsigbarhet knyttet til tjenesteuttak. Det er sentralt at modellen oppfattes som rettferdig av eierne/kundene. Viktig å skille mellom drift og prosjekter. 3. Ekstern vurdering av produkt- og prismodell og da med sammenlikning av markedspriser 1. Videreutvikle oppfølgings- og kontrollfunksjonen innenfor økonomi området 2. Sikre en forutsigbar og god likviditet 3. Egenkapitalen skal til enhver tid være av en størrelse som gjør at selskapet kan håndtere uforutsette hendelser 4. Rapportere selskapets pensjonsforpliktelse 5. Utvikle ett prinsipp for hvilken part som Side 9 av 16

10 Selskapet skal være en effektiv og god avtaleforvalter. Selskapet skal innføre gode systemer og mekanismer for til enhver tid å ha oppdaterte datagrunnlag. gjør investeringer (utstyrsanskaffelser) mellom selskapet og kundene 6. Bidra til en total prisreduksjon basert på dagens (2012) uttak av tjenester 7. Vurdere konkurranseutsetting av deler av tjenestene som ansees som mindre viktige for selskapets totale oppgaver og ansvar 8. Innføre gevinstrealisering som en naturlig del av forvaltningen. Gevinster skal tas ut knyttet til kvalitetsøkning, økonomi eller nyutvikling. 1. Bidra til gode prosesser knyttet til anskaffelser, og oppnå økonomiske gevinster knyttet til stordrift 2. Bidra til at avtaler / forvaltning skjer i nært samarbeid med Kunden (forvaltningsorganisasjonen) 1. Innføre system slik at oversikt over uttak av tjenester hos kundene i størst mulig grad blir automatisert 4.6 Samfunn Selskapet skal videreutvikle sitt miljøomdømme Selskapet skal bidra til å utdanne unge i IKT faget 1. Etterleve miljøfyrtårn sertifiseringen 1. Fortsette å tilby lærlingeplasser 2. Bistå med praksisplasser for unge som har behov for yrkesrettet arbeid 3. Samarbeide med Universitetet i Agder Side 10 av 16

11 4.7 Arbeidsprosesser Eksisterende og nye tjenester skal leveres og følges opp med høy kvalitet 1. Tilpasse innførte ITIL prosesser (rammeverk for IT drift) ytterligere, og innføre nye og tilpassede prosesser i henhold til definerte behov 2. Innføre «configuration management database» (CMDB) som også skal benyttes for å få en automatisert oversikt over tjenester og produkter som kundene benytter til enhver tid 3. Innføre rutiner, arbeidsprosesser og tekniske løsninger slik at nye versjoner og tilpasninger av systemer kan testes i et eget miljø før endringene innføres i produksjonsmiljøet. Testmiljøet skal kunne benyttes både knyttet til tekniske tester og funksjonelle tester 4. Innføre ressurs- og timeregistreringssystem 5. Måle timeforbruk knyttet til utvalgte tjenester, og vurdere dette opp mot kalkyler i prismodell Side 11 av 16

12 4.8 Medarbeider Medarbeiderne er IKT Agders viktigste ressurs. Tilbakemeldingene fra kunder og eiere er at arbeidstokken jevnt over oppfattes som svært kompetent, kundevennlig, fleksibel og løsningsorientert. Samtidig fremholdes tap av kompetanse som selskapets største trussel. Det private næringsliv er i sterk konkurranse om samme type arbeidskraft som selskapet baserer seg på. Det anses som utfordrende for selskapet å konkurrere lønnsmessig i tider preget av sterke konjunkturer. Det blir derfor viktig å ha fokus på områder som bidrar til et attraktivt arbeidsmiljø innenfor IT sektoren i området og som dermed kan tiltrekke og holde på nødvendig kompetanse hos IKT Agder. En sterk fordel er bredden i fagmiljøet de ansatte tilbys. Det kommer likevel frem at man innenfor enkelte teknologiområder også sitter på nøkkelkompetanse der man ikke har redundans og som således representerer en risiko. Det er viktig for selskapet å utnytte ansattes potensiale og inspirere til egenutvikling innenfor nye og eksisterende teknologiområder. Her fremheves nødvendigheten av gode planer innen alle virksomhetens områder; ledelse, drift, utvikling, rådgivning og prosjektledelse. Selskapet har også et behov for å vedlikeholde sin kompetanse vedrørende nye behov og utviklingstrender for offentlig IKT tjenester. Det fremheves som viktig med deltakelse og interaksjon mot ulike nasjonale fora der fremtidige løsninger diskuteres (DIFI, KS etc). Attraktiv arbeidsplass 1. Profilere selskapet sterkere i regionen, f.eks gjennom Universitetet i Agder og andre fagfora 2. Innføre individuelle kompetanseplaner for alle ansatte hvor utvikling innenfor selskapets fagområder er sentralt. I tillegg er det viktig å utvikle kompetanse innenfor det funksjonelle perspektivet tilhørende arbeidsprosesser. 3. Utvikle en modell hvor en vektlegger lønnsforhold, andre sosiale goder, kompetanseutvikling og arbeidsoppgaver. Modellen skal brukes aktivt knyttet til å rekruttere og beholde medarbeidere. Den totale opplevelsen av å arbeide i IKT Agder skal være svært god. 4. Innføre markedstilpassede avlønninger for ansatte med kritisk kunnskap 5. Opprettholde og videreutvikle en egen intern miljøgruppe som jevnlig skal ivareta de sosiale aspektene i hverdagen. 6. Flytte inn i nye lokaler som er tilrettelagt for selskapets virksomhet, fleksible og støtter moderne krav til miljø Side 12 av 16

13 Inkluderende arbeidsplass 7. Videreutvikle medarbeiderundersøkelsen slik at resultatet ligger på et høyt nivå (gjennomsnitt 4,9) 8. Holde sykefraværet på et fortsatt lavt nivå (< 3,5 %) 1. Prosesser i selskapet skal være inkluderende hvor ansatte faglig og sosialt skal ha sterk innflytelse. 2. Den ansatte skal oppleve fleksibilitet knyttet til sitt arbeid og gjennomføringen av dette, og begrepet «frihet under ansvar» skal være en del av kulturen. 4.9 Teknologi For et selskap som IKT Agder er det viktig å stake ut en strategisk vei knyttet til det tekniske perspektivet. Teknologien utvikler seg svært raskt, og spådommen er at denne vil utvikle seg enda raskere i tiden som kommer. Teknologien i seg selv er ikke et mål, men hvilke effekter man får ved bruk av den. Drift og vedlikehold Den tradisjonelle driften av pc-er, tynne klienter og servere er i ferd med å endres totalt. Frem til nå har IT avdelingene «eid» alle enhetene og hatt disse innomhus. Det har derfor vært relativt enkelt å installere og drifte utstyret. Fremover vil dette endres, hvor en får flere type klienter (pc-er og mobile enheter), leverandører vil tilby systemer fra skyen og brukeren ønsker en fleksibilitet i forhold til hvor en fysisk skal arbeide fra. Levere en kostnadseffektiv, fleksibel og forutsigbar IT drift 1. Innføre overvåkingsverktøy for hele kjeden av et system (maskin- og programvare, tjeneste) 2. Innføre flere verktøy og automatisere arbeidsprosesser 3. Benytte skyløsninger (se også under) der dette gir en effektiv og trygg IT drift 4. Ytterligere optimalisere og videreutvikle virtualiseringsteknikker 5. Vurdere fremtidig behov for datarom og se på muligheter for å anskaffe nødvendig server- og lagringskapasitet fra skyleverandører og/eller andre samarbeidspartnere 6. Videreutvikle beredskaps- og katastrofeløsninger ved hjelp av skyleverandører Side 13 av 16

14 Utvikle arkitekturmodell og prinsipper som støtter tjenesteleveranser 7. Legge til rette for at IT løsninger på ulike nivå (nettverk, servere, systemer) skal leveres fra flere leverandører og fungere godt sammen 1. Systemer og programmer som innføres skal understøtte arkitekturprinsipper 2. Arbeide tett med leverandører for at arkitekturprinsipper støttes 3. Følge standarder som vedtas nasjonalt 4. Videreutvikle helhetstenkning knyttet til at informasjon og tjenester også skal tilbys innbyggerne i kommunene. Skytjenester Selskapet leverer og videreformidler noen mindre og enkle skytjenester. Generelt er utviklingen innenfor skyteknologi sterk, og det vil de nærmeste årene komme mange løsninger som kan være aktuelle for selskapet og for våre kunder. Trenden i markedet er sterk knyttet til skybaserte tjenester, og vi har derfor valgt å la punktet under være et strategisk mål. Målet angitt under er egentlig et virkemiddel for å oppnå en kostnadseffektiv IT drift. Tilby og ta i bruk skybaserte tjenester 1. Utvikle et sett med tjenester hvor leveransemodellen utvikles basert på definerte «sky prinsipper» 2. Videreutvikle arkitekturprinsipper i forhold til bruk av skytjenester 3. Kjøp av eksterne skytjenester for våre kunder, utføres av selskapet for å ivareta nødvendige integrasjoner med andre systemer, riktige tilganger og sikkerhet 4. Utvikle sikkerhets- og nettverksløsninger som ivaretar leveranse av systemer fra eget datarom og fra andre skyleverandører (hybride løsninger) 5. Utvikle kompetanse innenfor avtalehåndtering/forvaltning knyttet til skybaserte løsninger. Side 14 av 16

15 Sikkerhet Selskapet skal ytterligere utvikle IKT sikkerhet 1. Utarbeide og forvalte selskapets sikkerhetspolicy 2. Utarbeide og forvalte i tett samarbeid med kundene, egen sikkerhetspolicy knyttet til IT systemer 3. Innføre rutiner og metode for utarbeidelse av ROS analyser knyttet til selskapets tekniske forvaltningsansvar. 4. Gjennomføre ROS analyser som en naturlig del når systemendringer gjøres 5. Gjennomføre jevnlige sikkerhetsrevisjoner 6. Innføre etter avklart behov med kundene, beredskapsplaner knyttet til IKT området Applikasjonslivssyklus Selskapet leverer i dag svært mange tjenester/systemer. Det er sentralt at selskapet sammen med kundene vurderer en livssyklus for systemene slik at en har et aktivt forhold til levetiden til det enkelte system. Et systems levetid baserer seg på funksjonalitet, økonomi og effekter/produktivitetsøkning. Bistå kundene med rådgivning for å definere og etterleve livssykluser for hvert sentrale IT system Utvikle livssykluser for egne systemer 1. Utvikle metode for innføring av «roadmap» og livssykluser 2. Være aktiv og rådgivende i de ulike livssyklusfasene overfor kundene 3. Bistå med innføring av nye systemer hvor forretning, teknologi og arbeidsprosesser må sees i en sammenheng 4. Være pådriver og ivareta valgte nasjonale standarder innenfor arkitektur, integrasjoner og samhandling 1. Se punktene over Side 15 av 16

16 Mobilitet En av de store globale IT trendene som kommer for fullt, er bruk av ulike mobile enheter (smarttelefoner, nettbrett og hybrid PC-er). Trenden kalles Bring Your Own Device (BYOD), hvor den enkelte bruker ulike mobile enheter både i jobb og privat sammenheng. Utviklingen innenfor området er sterkt drevet av konsumentmarkedet, og det er sentralt at selskapet har løsninger som gir ønsket funksjonalitet og samtidig understøtter nødvendig kontroll. Målet i neste strategiperiode er at brukerne skal ha frihet til å velge egen klientenhet basert på eget ønske og få tilgang til de systemer han/hun har behov for i sitt arbeid. Tilgang til systemer/skrivebord for ansatte og elever fra mobile enheter Tilgang til digitale innbyggertjenester skal gjøres tilgjengelig fra mobile enheter 1. Utvikle en klientuavhengig plattform for tilkobling fra ledende mobile produkter 2. Sikre mobile enheter i henhold til gjeldende sikkerhetspolicy 3. Videreutvikle løsninger for tilgang til systemer utenfor fast arbeidsplass, f.eks hjemmekontor. 1. Utvikle løsninger slik at ledende mobile produkter kan benyttes for å få tilpasset tilgang, digital informasjon og arbeidsflyt. Kommunikasjon og samhandling Det er en forventning til at man skal kunne jobbe og kommunisere effektivt uansett hvor man befinner seg. Med møter, bruk av hjemmekontor og reisevirksomhet er det behov for en effektiv samhandling. Samordne ulike teknologiske digitale samhandlingsløsninger og utvide tilbudet Videreutvikle samhandling mellom brukerne og IKT Agder (supporttjenesten) 1. Utvikle løsninger innenfor samhandlingsverktøy som er effektive, integrerte og enkle i bruk. 2. Tilby løsninger gjennom flere kanaler (epost, sosiale nettverk, apper, tale, video) 1. Utvikle flere selvhjelpsløsninger for brukerne slik at den enkelte bruker får raskere bistand uavhengig av tidspunkt 2. Utvikle flere og mer effektive kommunikasjonskanaler mellom bruker og IKT Agder 3. Utarbeide en prismodell som skiller mellom de kommunikasjonskanaler brukerne benytter Side 16 av 16

Vedlegg 2 Prosess og metode. Vedlegg 2 STRATEGIDOKUMENT 2013 2016

Vedlegg 2 Prosess og metode. Vedlegg 2 STRATEGIDOKUMENT 2013 2016 Vedlegg 2 Prosess og metode Vedlegg 2 STRATEGIDOKUMENT 2013 2016 Rev. 1.0 21. mars 2013 Innhold 1 Strategiprosess... 3 1.1 Innspill fra eierne fra høringsprosess... 4 2 Metode... 5 2.1 Gjennomføring...

Detaljer

Vedlegg 1 - Bakgrunnsinformasjon. Vedlegg 1 STRATEGIDOKUMENT 2013 2016

Vedlegg 1 - Bakgrunnsinformasjon. Vedlegg 1 STRATEGIDOKUMENT 2013 2016 Vedlegg 1 - Bakgrunnsinformasjon Vedlegg 1 STRATEGIDOKUMENT 2013 2016 Rev. 1.0 21. mars 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Eiere og kunder... 3 3 Styringsmodell... 3 4 Organisasjon... 4 5 Medarbeider...

Detaljer

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder IKT Agder IKS IKT samarbeid i Region vest Disposisjon Kort om meg selv, IKT Agder og våre kunder Bakgrunn for IKT satsingen

Detaljer

Strategi. for Vigo interkommunalt selskap

Strategi. for Vigo interkommunalt selskap Strategi for Vigo interkommunalt selskap 2017-2025 INNLEDNING Vigo IKS er et interkommunalt selskap eid av alle fylkeskommunene og Oslo kommune, (heretter kalt fylkeskommunene). Selskapet ble formelt opprettet

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Velkommen til dialogkonferanse Arendal, 20. januar 2015. Sak og Arkiv Prosjektet

Velkommen til dialogkonferanse Arendal, 20. januar 2015. Sak og Arkiv Prosjektet Velkommen til dialogkonferanse Arendal, 20. januar 2015 Sak og Arkiv Prosjektet Agenda 11:00-11:30 Registrering og kaffe 11:30-12:30 Innledning Velkommen v\daniel Sjølander innkjøpsleder IKT Agder IKS

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-026 AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden Strategi 2017-2020 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2017-2020 Innhold Hovedmål 1: Effektive og stabile tjenester... 5 Hovedmål 2: Merverdi for våre

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre for brukerne Januar R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innledning Bergensregionens ekommunestrategi

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29.09.2016 SAK NR 32-2016 Oppdrag: Revidert strategi presentasjon av tilnærming Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Trondheim kommune Trondheim kommune har initiert et prosjekt for å etablere en ny integrasjonsplattform TIP (Trondheim kommune Integrasjons Plattform).

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid Arkitekturarbeide ved NTNU Carl-Fredrik Sørensen og Ole Langfeldt Arkitekter NTNU IT Agenda Kontekst for arkitekturarbeid IKT i UH-sektoren DIFI Arkitekturprinsipper Arkitektur i dag Trender i tiden Arkitektur

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

HØRING ALTINN STRATEGI

HØRING ALTINN STRATEGI Nærings og fiskeridepartementet Deres ref: Oslo, 9. mars 2016 Vår ref: Iman Winkelman/ 16-5959 HØRING ALTINN STRATEGI 2016-2025 Vi viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat datert 11.12.2015 i anledning

Detaljer

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI Hvorfor og status Halvor Hoel, leder estab Terje Tomter, direktør DGI Kort om estab og DGI estab Antall innbyggere: IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike

Detaljer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer De viktigste problemstillingene ved etablering av en felles IKT-organisasjon er: - Samlokalisering ved å etablere et felles miljø og organisasjon for å sikre en optimal

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015 Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Effektive og enkle elektroniske tjenester til alle, alltid Innhold HVA ER EN EKOMMUNE?... 2 INTERKOMMUNAL EKOMMUNESTRATEGI HENSIKT

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

FS strategi Brukerforum Christen Soleim - styreleder

FS strategi Brukerforum Christen Soleim - styreleder FS strategi 2013- Brukerforum 28.10.2013 Christen Soleim - styreleder Samarbeidstiltaket og systemet FS Systemet FS Studieadministrativt informasjonssystem Utviklet for norsk UH-sektor Brukere: Norske

Detaljer

Skyløsninger. Sikkerhet og leveransemodell

Skyløsninger. Sikkerhet og leveransemodell Skyløsninger Sikkerhet og leveransemodell Per Christian Berg per.christian.berg@visma.com 977 07 330 Agenda Hva er skytjenester? Litt bakgrunn Visma Enterprise BI, arkitektur og sikkerhet Personopplysninger

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Status Nasjonal IKT Samarbeidsområder Ny

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene Notat Prosjekt: Til: Kopi: Fra: Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Fylkeskommunene Prosjektledere Visma Flyt Skole Vigo IKS v/brynjulf Bøen, daglig leder Dato: 7. desember 2015 Sak: Status

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan for

Økonomi- og handlingsplan for Økonomi- og handlingsplan 2017 styrets innstilling 27.05.2016 - Side 1 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2017 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Allmøtet 22. januar 2015: Årsplan for USIT for : Tiltak og prioriteringer. IT-direktør Lars Oftedal

Allmøtet 22. januar 2015: Årsplan for USIT for : Tiltak og prioriteringer. IT-direktør Lars Oftedal Allmøtet 22. januar 2015: Årsplan for USIT for 2015-17: Tiltak og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal Rammer og føringer (I) Strategi 2020 og SAB: Build a Ladder to the Stars Forskningskvalitet Utdanningskvalitet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IKT-strategi for Vestby kommune 2013

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IKT-strategi for Vestby kommune 2013 Behandles i: Partssammensatt utvalg IKT-STRATEGI Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IKT-strategi for Vestby kommune 2013 PSU SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Kommunestyret ba i møte 11.02.2013 (sak K 3/13

Detaljer

ET VERKTØY FOR FORSKNING

ET VERKTØY FOR FORSKNING strategi 2016 2019 ET VERKTØY FOR FORSKNING NSD Et verktøy for forskning strategi 2016 2019 «Målet med statens eierskap i NSD er å sikre dataforvaltning og tjeneste yting overfor forskningssektoren. Selskapet

Detaljer

25 år med mobil IT og nye arbeidsformer Hvordan blir framtidens arbeidsdag?

25 år med mobil IT og nye arbeidsformer Hvordan blir framtidens arbeidsdag? 25 år med mobil IT og nye arbeidsformer Hvordan blir framtidens arbeidsdag? I dette foredraget vil Gründerne i Move AS, Jan Kr. Karlsen (nå Company Pulse AS) og Leif B. Paulsen (Move AS) knytte teknologi

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift»

Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift» Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift» 1. Samarbeidsavtalens formål Samarbeidsavtalen utgjør sammen med vedtektene og bestemmelsene

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Møtereferat fra dialogkonferanse mellom kunde og leverandører

Møtereferat fra dialogkonferanse mellom kunde og leverandører Prosjekt for innføring av nytt sakarkivsystem - SAKS Møtereferat fra dialogkonferanse mellom kunde og leverandører Representanter fra følgende interessenter var tilstede: Arendal kommune Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Gry Hilde Nilsen, NAV Morten Tveit, Fornebu Consulting NAV, 08.03.2011 Side 1 Smidig gjennomføring i NAV Fagportal Individer og samspill framfor prosesser

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Normal måte for produksjon av IT-strategi? It-avdelingen avholder

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen

Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen Ellen Strålberg, Difi Seminar 20. august Hovedstadsområdets nettverk for ITledelse og styring (HIT) Offentlige prosjekter som lykkes! Kandidater til årets

Detaljer

Balanced Scorecard som grunnlag for resultatlønn i Entra Eiendom AS

Balanced Scorecard som grunnlag for resultatlønn i Entra Eiendom AS Balanced Scorecard som grunnlag for resultatlønn i Entra Eiendom AS Forum for arbeid og lønn Lønnsdag 2004 1 desember 2004 Stikkord om selskapet Vi er ett av landets største eiendomsselskap Vi har ca.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Hvordan bli HELT i egen organisasjon? Arne Reidar Holtvedt, CIO, Uno-X Energi Nils Thomas Hole, Løsningsutvikler, TeleComputing

Hvordan bli HELT i egen organisasjon? Arne Reidar Holtvedt, CIO, Uno-X Energi Nils Thomas Hole, Løsningsutvikler, TeleComputing Hvordan bli HELT i egen organisasjon? Arne Reidar Holtvedt, CIO, Uno-X Energi Nils Thomas Hole, Løsningsutvikler, TeleComputing Hva er Uno-X? 64 milliarder kroner i omsetning, sysselsetter 27.500 mennesker

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer