Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT 2013 2016"

Transkript

1 Strategisk plandokument for Agder IKT Driftssenter IKS STRATEGI- DOKUMENT Rev mars 2013

2 1 Oppsummering Dette dokumentet er Agder IKT Driftssenter IKS strategidokument for perioden De strategiske målene og virkemidlene vil årlig gjennomgås og evalueres. For hvert av områdene nevnt i dokumentet skal det utarbeides egne detaljerte handlingsplaner. Overordnet kan selskapets strategiske mål oppsummeres som følger:, oppsummert Kommentar Selskapet skal være en robust og Selskapet skal fortsette å levere gode kostnadseffektiv leverandør for våre driftstjenester gjennom å effektivisere drift nåværende kunder og attraktiv for andre og oppfølging. er proaktivitet, offentlige aktører i regionen. overvåking, automatisere arbeidsprosesser og øke kompetansen. Det blir sentralt å videreutvikle og ta i bruk ny teknologi (f.eks skybaserte tjenester), arkitekturprinsipper, åpne nasjonale standarder og integrasjoner for å understøtte kundene (kommunene) og innbyggernes bruk av digitale tjenester. Selskapet skal sammen med eierne/kundene, ha et sterkt fokus på å Selskapet skal videreutvikle og utvide tjenestetilbudet til kundene Selskapet skal ha et spesielt fokus på økonomiutvikling. Det samme gjelder for en effektiv avtaleforvaltning. Selskapet skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass samordne digital tjenesteutvikling. Nye satsningsområder vil være kompetansehevende tiltak for kundene, totalt innkjøpsansvar, prosjektledelse, utviklingskompetanse og samordning innenfor informasjonssikkerhet. Videreutvikle dagens produkt- og prismodell. Sikre at selskapet og våre kunder har en forutsigbar økonomi knyttet til IKT området. Effektivisere drift, som betyr å synliggjøre gevinstene og ta disse ut i reduserte kostnader eller økt tjenestekvalitet. Ansatte skal ha betingelser hvor lønnsforhold, sosiale goder, kompetanseutvikling og arbeidsoppgaver utgjør en totalitet som er konkurransedyktig og markedstilpasset. Den enkelte ansatt skal oppleve fleksibilitet knyttet til sitt arbeid og «frihet under ansvar» skal være en del av kulturen. Side 2 av 16

3 Innhold 1 Oppsummering Innledning Bakgrunn Avgrensning Visjon og verdier Eierstrategi STRATEGISKE MÅL Selskapet... 6 Eiere... 6 Ledelsesmodell Kunder Brukere Overordnede oppgaver Økonomisk styring Samfunn Arbeidsprosesser Medarbeider Teknologi Drift og vedlikehold Skytjenester Sikkerhet Applikasjonslivssyklus Mobilitet Kommunikasjon og samhandling Side 3 av 16

4 2 Innledning Agder IKT Driftssenter IKS (omtalt som IKT Agder) eies av kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Aust-Agder fylkeskommune. De samme fire omtales også som kunder av selskapet. IKT Agder er om kort tid 10 år. Selskapet har hatt en god utvikling, og i stor grad oppnådd målet om å samordne IT tekniske løsninger for eierne. IT driften oppleves som stabil og forutsigbar for våre kunder. De siste årene har det vært et stort fokus på å konsolidere IT tekniske tjenester og samordne systemer for våre eiere. Mye av dette er levert, og det er sentralt at selskapet nå setter seg nye strategiske mål. Strategiperioden gjelder for de neste fire årene, til IKT Agder skal understøtte eierstrategien, samt de overordnede planer våre Kunder har. Dette strategidokumentet legger føringen for hvordan selskapet skal utvikle seg innenfor flere perspektiver, og være et styringsdokument for selskapets ledelse og ansatte. 2.1 Bakgrunn Styret i IKT Agder har vedtatt strategiplanen Administrasjonen i selskapet har videre ansvar for å følge opp de strategiske målene gjennom handlingsplaner. Strategidokumentet med vedlegg har følgende oppbygging: Hoveddokument dette dokumentet. Omhandler strategiske mål og virkemidler. Vedlegg 1 Overordnet beskrivelse av nå-situasjonen Vedlegg 2 Beskrivelse av prosess og metode for strategiprosessen Vedlegg 3 Overordnet handlingsplan 2.2 Avgrensning Det er viktig for våre eiere og IKT Agder som selskap å utarbeide en strategisk plan for hvordan selskapet skal utvikle seg videre. Selskapet skal som utgangspunkt understøtte våre fire eieres strategiske planer. Disse planene er pr. i dag ikke utarbeidet fullstendig, men vil tydeliggjøres og samles i løpet av Det vil derfor være nødvendig årlig å vurdere dette dokumentet for evt. å justere retning opp i mot våre Kunders strategi. Det vil også være naturlig at en årlig går gjennom status, måloppnåelse og handlingsplaner for å evaluere selskapets utvikling. Noen av de strategiske målene kan oppfattes som virkemidler. Det er valgt å gjøre det slik da vi anser områdene som sentrale i forhold til selskapets videre utvikling. Side 4 av 16

5 3 Visjon og verdier Visjon: Utvikling i samarbeid Våre verdier GLØDENDE, OFFENSIV, TROVERDIG og TYDELIG skal danne grunnlag for vårt arbeid, prege oss i alt vi gjør og vi skal leve opp til vår visjon. Selskapets visjon skal underbygge vår hovedmålsetning om å oppnå gode, fremtidsrettede og felles IKT løsninger for våre eiere. Våre verdier understøtter følgende: Glødende -> vi skal dyrke entusiasmen hos medarbeiderne Offensiv -> vi skal være i forkant av utfordringer Troverdighet -> vi skal besitte kompetanse Tydelighet -> vi skal være tydelige i forhold til hva vi er og hvilke råd vi gir 3.1 Eierstrategi Følgende eierstrategi ble vedtatt av selskapets representantskap mot slutten av 2011: Formål: Selskapet skal ivareta deltakernes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt være deltakernes faglige instans innen dette området Være et felles kompetansemiljø innenfor IKT for eierne Bidra til at ansatte og folkevalgte i eierorganisasjonene har effektive og fremtidsrettede IKT-verktøy Bidrar til kostnadseffektive IKT-tjenester for eierne med optimal kvalitet på brukergrensesnittet Bidra til at innbyggerne tilbys gode og hensiktsmessige kommunal digitale tjenester Være miljøbevisst Ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessige for å realisere eiernes mål med selskapet Side 5 av 16

6 4 STRATEGISKE MÅL Hovedmålene er nært tilknyttet selskapets visjon og eierstrategi, og er kriteriene for selskapets beslutninger og prioriteringer. Målene skal være virkeliggjort innenfor et tidsrom av fire år, og erstattes etter dette med nye mål. For hvert av hovedmålene er det angitt ulike virkemidler for å nå målene. Disse virkemidlene skal videre konkretiseres i en handlingsplan og med måleparametere (KPIer) som man følger opp løpende i hele strategiperioden. 4.1 Selskapet Selskapet har i dag fire eiere som også er kunder. I tillegg har selskapet noen mindre kunder av historiske årsaker. Eiere I perioden legges det ingen føringer for at selskapet skal ha flere eiere. Dette vil naturlig vurderes i strategiperioden dersom en av dagens eiere ønsker en utredning av dagens eierskap og eierfordeling mellom de fire kommunene. Endringer i politiske rammebetingelser må hensyntas gjennom selskapets styringsmodell. Det legges opp til en tydeliggjøring av selskapets visjon og eierstrategi i løpet av neste periode. Ledelsesmodell Selskapet har etablert en ledelsesmodell understøttet av selskapsavtalen. De fire kundene har i tillegg etablert en IT forvaltningsorganisasjon som har som primæroppgaver å forvalte eksisterende tjenester, videreutvikle disse og ivareta innføringen av nye tjenester. IKT Agder har en rådgivende IT-teknisk rolle i forvaltningsorganisasjonen. I kommende periode legges det opp til en gjennomgang og tydeliggjøring av ledelsesmodellen i selskapet og forvaltningsorganisasjonen. IKT organisering med to forvaltningsnivåer IKT Agder IKS IKT driftsselskap Representantskapet (Rådmennene) Forvaltningsorganisasjonen - forvaltning og utvikling av IKT løsninger (funksjonelt perspektiv) Styre Daglig leder Overordnet forvaltningsgruppe (på vegne av rådmennene) Stab Portalene Gebyr HR Koordinerende arbeidsgruppe Kart og plan Serviceavd. Driftsavd. Prosjektavd. Økonomi Omsorg Service Management Kunde Teknologi Sikkerhet/kontroll Servicedesk Serviceteknikere Kommunikasjon Database Systemteknisk Prosjektledere / Utviklere SAK / Arkiv Prosjektorganisering Oppvekst Forvaltning kunde Forretningsutv./ Rådgivere Side 6 av 16

7 4.2 Kunder I neste strategiperiode er det avgjørende at selskapet utvikler seg videre innenfor kundedimensjonen. Selskapet skal være en robust og kostnadseffektiv leverandør av IKT tjenester Selskapet skal være en attraktiv partner for offentlige aktører i regionen 1. Videreutvikle alle deler av organisasjonen for ytterligere profesjonalisering 2. Selskapet skal ha et rådgivende mandat i kundens forvaltningsorganisasjon, og være aktiv knyttet til forvaltning og videreutvikling av IT systemer 3. Arbeide aktivt for effektive og produktive IT systemer, og følge naturlig IT teknisk utvikling. 1. Utvikle selskapets tjenester slik at disse kan tilbys nye kunder på forespørsel og primært til andre selskaper eid av eierkommunene. 2. Tjenestene som tilbys, skal være de samme som til enhver tid leveres eksisterende kunder. 3. Invitere andre offentlige aktører i nærområdet til samarbeid innenfor innkjøp, teknologi og driftssamarbeid. 4. Det skal arbeides aktivt for at selskapet og ansatte får være deltakere i ulike nasjonale og regionale fora (leverandørers brukerseminar, KS, Difi etc) i nært samarbeid med kundene (kommunene) 4.3 Brukere Selskapet skal ha en kundetilpasset servicetjeneste (førstelinje tjeneste) 1. Utvikle en servicetjeneste som dekker de supportbehov våre brukere har. Dette gjelder både fjernsupport og på-stedet support 2. Utvikle en servicetjeneste som er effektiv og sikrer rask og nøyaktig oppfølging av brukerne, og til en pris som er i henhold til behov, omfang og markedet for øvrig 3. Videreutvikle effektive løsninger for kommunikasjon med brukerne 4. Utvikle gode «selv-service» løsninger 5. Vurdere og evt. innføre tilgang til IT Side 7 av 16

8 Selskapet skal tilby stabile, sikre og forutsigbare IT tjenester service utover ordinær arbeidstid 6. Videreutvikle måling av kundetilfredshet 1. Videreutvikle IKT drift gjennom større proaktivitet og rutiner/metode 2. Vurdere og evt. innføre beredskapsvakt for alle sentrale IT systemer utover ordinær arbeidstid 4.4 Overordnede oppgaver I kommende periode vil selskapet har behov for å tydeliggjøre sine oppgaver og ansvar. Følgende oppgaver som selskapet har i dag skal videreføres: Drift av IKT løsninger for våre kunder Support og service knyttet til valgte IKT systemer Rådgiver overfor våre kunder knyttet til forvaltning av IT løsninger Forvaltning av felles IKT avtaler i samarbeid med og på vegne av våre kunder Følgende nye tjenester kan tilbys av selskapet i løpet av strategiperioden: Selskapet kan tilby kompetansehevende 1. Samordne generell og felles IKT tiltak for kundene slik at IT løsninger opplæring for våre kunder ytterligere kan benyttes riktig og effektivt. 2. Tilby IKT tilpassede kurs gjerne som e- læring Selskapet kan påta seg fullt innkjøpsansvar for alle IKT løsninger våre kunder ha behov for. Selskapet kan tilby prosjektledelse for gjennomføring av IKT prosjekter. Selskapet kan tilby utviklingstjenester for tilpasninger og integrasjoner av IKT løsninger. Selskapet kan legge til rette for IT innovasjon i nært samarbeid med våre Kunder. 1. Utvikle en produkt- og tjenestekatalog som dekker IKT innkjøp 2. Fokuset skal være å få best mulige innkjøpsavtaler knyttet til kvalitet, økonomi og leveranse basert på stordriftsfordeler 3. Utarbeide enkle og effektive innkjøpsordninger 1. Utvikle prosjektlederkompetansen innen perspektivene teknologi, funksjonalitet og organisasjon 2. Utvikle en smidig og effektiv prosjektmetodikk basert på kjente og velprøvde metodikker 1. Inneha tilstrekkelig kunnskap knyttet til definering og modellering av IT systemer. Ofte kalt arkitektrolle. 2. Nye systemer skal primært være «hyllevare» 1. Etablere fora for innovasjon og utvikling av gode idéer og løsninger, slik at det blir vurdert om disse skal videreutvikles mot et endelig produkt Selskapet kan i nært samarbeid med våre Kunder ha et informasjons- og opplæringsansvar knyttet til 1. Samordne kundenes fellesaktiviteter knyttet til informasjonssikkerhet. 2. Utarbeide felles Side 8 av 16

9 Informasjonssikkerhet. informasjonssikkerhetsmateriell for alle våre kunder 3. Arbeide kontinuerlig med informasjon knyttet til informasjonssikkerhet 4. Være pådriver for informasjonsutveksling og oppfølging av avvik knyttet til IKT sikkerhetsbrudd 4.5 Økonomisk styring Selskapets økonomi har utviklet seg positivt de siste årene. Gjennom produkt- og prismodellen har både selskapet og kundene fått en bedre forutsigbarhet knyttet til både inntekter og kostnader. Selskapet skal utvikle et tydeligere skille mellom ordinær drift og prosjekter/ utvikling og andre ekstraordinære forhold, og tilpasse organisasjonen bedre i forhold til dette. En slik videreutvikling vil gi tydeligere prising og enklere måling og benchmarking av tjenester og produkter. Selskapet skal fremover bedre dokumentere leveranser av kosteffektive tjenester sammenlignet med markedet for øvrig og ha en tilpasnings- og endringsvillig organisasjon. IT drift generelt vil endre seg mye fremover gjennom skybaserte løsninger. Det er viktig at selskapet utvikler seg i forhold til denne trenden, og får en totalt sett mer effektiv drift. Automatisering av arbeidsprosesser og stordriftsfordeler vil være stikkord for å lykkes med dette. Realisering av gevinster vil være sentralt når en i strategiperioden endrer leveransen fra dagens noe tradisjonell leveransemodell til ny skybaserte tjenestemodell. Forutsigbar økonomi for selskapet og for våre kunder innenfor IT området. Selskapet skal ha et kontinuerlig fokus på økonomiutvikling. 1. Økonomisk kontroll på prosjekter og driftsoppgaver 2. Videreutvikle produkt- og prismodell slik at denne i enda sterkere grad gir forutsigbarhet knyttet til tjenesteuttak. Det er sentralt at modellen oppfattes som rettferdig av eierne/kundene. Viktig å skille mellom drift og prosjekter. 3. Ekstern vurdering av produkt- og prismodell og da med sammenlikning av markedspriser 1. Videreutvikle oppfølgings- og kontrollfunksjonen innenfor økonomi området 2. Sikre en forutsigbar og god likviditet 3. Egenkapitalen skal til enhver tid være av en størrelse som gjør at selskapet kan håndtere uforutsette hendelser 4. Rapportere selskapets pensjonsforpliktelse 5. Utvikle ett prinsipp for hvilken part som Side 9 av 16

10 Selskapet skal være en effektiv og god avtaleforvalter. Selskapet skal innføre gode systemer og mekanismer for til enhver tid å ha oppdaterte datagrunnlag. gjør investeringer (utstyrsanskaffelser) mellom selskapet og kundene 6. Bidra til en total prisreduksjon basert på dagens (2012) uttak av tjenester 7. Vurdere konkurranseutsetting av deler av tjenestene som ansees som mindre viktige for selskapets totale oppgaver og ansvar 8. Innføre gevinstrealisering som en naturlig del av forvaltningen. Gevinster skal tas ut knyttet til kvalitetsøkning, økonomi eller nyutvikling. 1. Bidra til gode prosesser knyttet til anskaffelser, og oppnå økonomiske gevinster knyttet til stordrift 2. Bidra til at avtaler / forvaltning skjer i nært samarbeid med Kunden (forvaltningsorganisasjonen) 1. Innføre system slik at oversikt over uttak av tjenester hos kundene i størst mulig grad blir automatisert 4.6 Samfunn Selskapet skal videreutvikle sitt miljøomdømme Selskapet skal bidra til å utdanne unge i IKT faget 1. Etterleve miljøfyrtårn sertifiseringen 1. Fortsette å tilby lærlingeplasser 2. Bistå med praksisplasser for unge som har behov for yrkesrettet arbeid 3. Samarbeide med Universitetet i Agder Side 10 av 16

11 4.7 Arbeidsprosesser Eksisterende og nye tjenester skal leveres og følges opp med høy kvalitet 1. Tilpasse innførte ITIL prosesser (rammeverk for IT drift) ytterligere, og innføre nye og tilpassede prosesser i henhold til definerte behov 2. Innføre «configuration management database» (CMDB) som også skal benyttes for å få en automatisert oversikt over tjenester og produkter som kundene benytter til enhver tid 3. Innføre rutiner, arbeidsprosesser og tekniske løsninger slik at nye versjoner og tilpasninger av systemer kan testes i et eget miljø før endringene innføres i produksjonsmiljøet. Testmiljøet skal kunne benyttes både knyttet til tekniske tester og funksjonelle tester 4. Innføre ressurs- og timeregistreringssystem 5. Måle timeforbruk knyttet til utvalgte tjenester, og vurdere dette opp mot kalkyler i prismodell Side 11 av 16

12 4.8 Medarbeider Medarbeiderne er IKT Agders viktigste ressurs. Tilbakemeldingene fra kunder og eiere er at arbeidstokken jevnt over oppfattes som svært kompetent, kundevennlig, fleksibel og løsningsorientert. Samtidig fremholdes tap av kompetanse som selskapets største trussel. Det private næringsliv er i sterk konkurranse om samme type arbeidskraft som selskapet baserer seg på. Det anses som utfordrende for selskapet å konkurrere lønnsmessig i tider preget av sterke konjunkturer. Det blir derfor viktig å ha fokus på områder som bidrar til et attraktivt arbeidsmiljø innenfor IT sektoren i området og som dermed kan tiltrekke og holde på nødvendig kompetanse hos IKT Agder. En sterk fordel er bredden i fagmiljøet de ansatte tilbys. Det kommer likevel frem at man innenfor enkelte teknologiområder også sitter på nøkkelkompetanse der man ikke har redundans og som således representerer en risiko. Det er viktig for selskapet å utnytte ansattes potensiale og inspirere til egenutvikling innenfor nye og eksisterende teknologiområder. Her fremheves nødvendigheten av gode planer innen alle virksomhetens områder; ledelse, drift, utvikling, rådgivning og prosjektledelse. Selskapet har også et behov for å vedlikeholde sin kompetanse vedrørende nye behov og utviklingstrender for offentlig IKT tjenester. Det fremheves som viktig med deltakelse og interaksjon mot ulike nasjonale fora der fremtidige løsninger diskuteres (DIFI, KS etc). Attraktiv arbeidsplass 1. Profilere selskapet sterkere i regionen, f.eks gjennom Universitetet i Agder og andre fagfora 2. Innføre individuelle kompetanseplaner for alle ansatte hvor utvikling innenfor selskapets fagområder er sentralt. I tillegg er det viktig å utvikle kompetanse innenfor det funksjonelle perspektivet tilhørende arbeidsprosesser. 3. Utvikle en modell hvor en vektlegger lønnsforhold, andre sosiale goder, kompetanseutvikling og arbeidsoppgaver. Modellen skal brukes aktivt knyttet til å rekruttere og beholde medarbeidere. Den totale opplevelsen av å arbeide i IKT Agder skal være svært god. 4. Innføre markedstilpassede avlønninger for ansatte med kritisk kunnskap 5. Opprettholde og videreutvikle en egen intern miljøgruppe som jevnlig skal ivareta de sosiale aspektene i hverdagen. 6. Flytte inn i nye lokaler som er tilrettelagt for selskapets virksomhet, fleksible og støtter moderne krav til miljø Side 12 av 16

13 Inkluderende arbeidsplass 7. Videreutvikle medarbeiderundersøkelsen slik at resultatet ligger på et høyt nivå (gjennomsnitt 4,9) 8. Holde sykefraværet på et fortsatt lavt nivå (< 3,5 %) 1. Prosesser i selskapet skal være inkluderende hvor ansatte faglig og sosialt skal ha sterk innflytelse. 2. Den ansatte skal oppleve fleksibilitet knyttet til sitt arbeid og gjennomføringen av dette, og begrepet «frihet under ansvar» skal være en del av kulturen. 4.9 Teknologi For et selskap som IKT Agder er det viktig å stake ut en strategisk vei knyttet til det tekniske perspektivet. Teknologien utvikler seg svært raskt, og spådommen er at denne vil utvikle seg enda raskere i tiden som kommer. Teknologien i seg selv er ikke et mål, men hvilke effekter man får ved bruk av den. Drift og vedlikehold Den tradisjonelle driften av pc-er, tynne klienter og servere er i ferd med å endres totalt. Frem til nå har IT avdelingene «eid» alle enhetene og hatt disse innomhus. Det har derfor vært relativt enkelt å installere og drifte utstyret. Fremover vil dette endres, hvor en får flere type klienter (pc-er og mobile enheter), leverandører vil tilby systemer fra skyen og brukeren ønsker en fleksibilitet i forhold til hvor en fysisk skal arbeide fra. Levere en kostnadseffektiv, fleksibel og forutsigbar IT drift 1. Innføre overvåkingsverktøy for hele kjeden av et system (maskin- og programvare, tjeneste) 2. Innføre flere verktøy og automatisere arbeidsprosesser 3. Benytte skyløsninger (se også under) der dette gir en effektiv og trygg IT drift 4. Ytterligere optimalisere og videreutvikle virtualiseringsteknikker 5. Vurdere fremtidig behov for datarom og se på muligheter for å anskaffe nødvendig server- og lagringskapasitet fra skyleverandører og/eller andre samarbeidspartnere 6. Videreutvikle beredskaps- og katastrofeløsninger ved hjelp av skyleverandører Side 13 av 16

14 Utvikle arkitekturmodell og prinsipper som støtter tjenesteleveranser 7. Legge til rette for at IT løsninger på ulike nivå (nettverk, servere, systemer) skal leveres fra flere leverandører og fungere godt sammen 1. Systemer og programmer som innføres skal understøtte arkitekturprinsipper 2. Arbeide tett med leverandører for at arkitekturprinsipper støttes 3. Følge standarder som vedtas nasjonalt 4. Videreutvikle helhetstenkning knyttet til at informasjon og tjenester også skal tilbys innbyggerne i kommunene. Skytjenester Selskapet leverer og videreformidler noen mindre og enkle skytjenester. Generelt er utviklingen innenfor skyteknologi sterk, og det vil de nærmeste årene komme mange løsninger som kan være aktuelle for selskapet og for våre kunder. Trenden i markedet er sterk knyttet til skybaserte tjenester, og vi har derfor valgt å la punktet under være et strategisk mål. Målet angitt under er egentlig et virkemiddel for å oppnå en kostnadseffektiv IT drift. Tilby og ta i bruk skybaserte tjenester 1. Utvikle et sett med tjenester hvor leveransemodellen utvikles basert på definerte «sky prinsipper» 2. Videreutvikle arkitekturprinsipper i forhold til bruk av skytjenester 3. Kjøp av eksterne skytjenester for våre kunder, utføres av selskapet for å ivareta nødvendige integrasjoner med andre systemer, riktige tilganger og sikkerhet 4. Utvikle sikkerhets- og nettverksløsninger som ivaretar leveranse av systemer fra eget datarom og fra andre skyleverandører (hybride løsninger) 5. Utvikle kompetanse innenfor avtalehåndtering/forvaltning knyttet til skybaserte løsninger. Side 14 av 16

15 Sikkerhet Selskapet skal ytterligere utvikle IKT sikkerhet 1. Utarbeide og forvalte selskapets sikkerhetspolicy 2. Utarbeide og forvalte i tett samarbeid med kundene, egen sikkerhetspolicy knyttet til IT systemer 3. Innføre rutiner og metode for utarbeidelse av ROS analyser knyttet til selskapets tekniske forvaltningsansvar. 4. Gjennomføre ROS analyser som en naturlig del når systemendringer gjøres 5. Gjennomføre jevnlige sikkerhetsrevisjoner 6. Innføre etter avklart behov med kundene, beredskapsplaner knyttet til IKT området Applikasjonslivssyklus Selskapet leverer i dag svært mange tjenester/systemer. Det er sentralt at selskapet sammen med kundene vurderer en livssyklus for systemene slik at en har et aktivt forhold til levetiden til det enkelte system. Et systems levetid baserer seg på funksjonalitet, økonomi og effekter/produktivitetsøkning. Bistå kundene med rådgivning for å definere og etterleve livssykluser for hvert sentrale IT system Utvikle livssykluser for egne systemer 1. Utvikle metode for innføring av «roadmap» og livssykluser 2. Være aktiv og rådgivende i de ulike livssyklusfasene overfor kundene 3. Bistå med innføring av nye systemer hvor forretning, teknologi og arbeidsprosesser må sees i en sammenheng 4. Være pådriver og ivareta valgte nasjonale standarder innenfor arkitektur, integrasjoner og samhandling 1. Se punktene over Side 15 av 16

16 Mobilitet En av de store globale IT trendene som kommer for fullt, er bruk av ulike mobile enheter (smarttelefoner, nettbrett og hybrid PC-er). Trenden kalles Bring Your Own Device (BYOD), hvor den enkelte bruker ulike mobile enheter både i jobb og privat sammenheng. Utviklingen innenfor området er sterkt drevet av konsumentmarkedet, og det er sentralt at selskapet har løsninger som gir ønsket funksjonalitet og samtidig understøtter nødvendig kontroll. Målet i neste strategiperiode er at brukerne skal ha frihet til å velge egen klientenhet basert på eget ønske og få tilgang til de systemer han/hun har behov for i sitt arbeid. Tilgang til systemer/skrivebord for ansatte og elever fra mobile enheter Tilgang til digitale innbyggertjenester skal gjøres tilgjengelig fra mobile enheter 1. Utvikle en klientuavhengig plattform for tilkobling fra ledende mobile produkter 2. Sikre mobile enheter i henhold til gjeldende sikkerhetspolicy 3. Videreutvikle løsninger for tilgang til systemer utenfor fast arbeidsplass, f.eks hjemmekontor. 1. Utvikle løsninger slik at ledende mobile produkter kan benyttes for å få tilpasset tilgang, digital informasjon og arbeidsflyt. Kommunikasjon og samhandling Det er en forventning til at man skal kunne jobbe og kommunisere effektivt uansett hvor man befinner seg. Med møter, bruk av hjemmekontor og reisevirksomhet er det behov for en effektiv samhandling. Samordne ulike teknologiske digitale samhandlingsløsninger og utvide tilbudet Videreutvikle samhandling mellom brukerne og IKT Agder (supporttjenesten) 1. Utvikle løsninger innenfor samhandlingsverktøy som er effektive, integrerte og enkle i bruk. 2. Tilby løsninger gjennom flere kanaler (epost, sosiale nettverk, apper, tale, video) 1. Utvikle flere selvhjelpsløsninger for brukerne slik at den enkelte bruker får raskere bistand uavhengig av tidspunkt 2. Utvikle flere og mer effektive kommunikasjonskanaler mellom bruker og IKT Agder 3. Utarbeide en prismodell som skiller mellom de kommunikasjonskanaler brukerne benytter Side 16 av 16

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 FORORD I 2013 markerte IKT Agder sitt 10 årsjubileet med både interne og eksterne arrangementer. Jubileumsseminaret den 8. februar, med blant annet besøk og gode ord fra

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2011 Forord Året 2011 har vært et innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Mot slutten av året ble ny eierstrategi vedtatt, og legger grunnlaget for å

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING 2010 I side 3 Forord 2010 har vært et krevende og innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Selskapets ledelse og ansatte har gjort en god

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest FORPROSJEKTRAPPORT til høring Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Versjon 1.0 Prosjektets eier/ oppdragsgiver: Styret i Regionrådet Vest www.regionradetvest.no Godkjent dato: Innhold 0

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Asker kommune - de digitale muligheters kommune

Asker kommune - de digitale muligheters kommune 1 VISJON OG HOVEDMÅL Asker kommune - de digitale muligheters kommune IKT hovedmål 2011-2014: 1. Asker kommune har en arkitektur for elektronisk samhandling, som bruker lokale og nasjonale data fra ulike

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer