e Utdanningsdirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "e Utdanningsdirektoratet"

Transkript

1 e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: vår dato: Deres dato: vår referanse: 2010/4376 Deres referanse: Møllebakken skole Att: Styrets leder PB Solheimsviken 5824 BERGEN TILSYN SRAPPORT M0LLEBAKKEN SKOLE E- post: I nternett: arg.nr.:

2 e Utdanningsdirektoratet Side 2 av 22 1 Tilsyn med private skoler - økonomiforvaltning Om 9 j enn o m før i ng e n a v t i I syn e t Inn t ak - reg lem e n tog p rak sis... 6 Re t t s I i gut gan 9 s p un k t... 6 Fu n n o 9 v ur der ing er Ber egn ing o gin nkr e v ing a v sko I e pen 9 e r Re t t s I i gut gan 9 s p u n k t Fu n n o 9 v u r der ing er Kr a v t i Ire gns k a p et Re t t s I i gut gan 9 s p u n k t Fu n n o 9 v u r der ing er A nve n del sea v t i I s kud dog sko I e pen 9 er Re t t s I i gut gan 9 s p u n k t Fu n n o 9 v u r der ing er St y r e t s o P P 9 a ve r kny tt ett i I t i I s kud d sf o r val t ni n gen Re t t s I i gut gan 9 s p u n k t Fu n n o 9 v u r der ing er P ~ leg gom re t ti n SChweigaardsgate 15, Oslo

3 e Urdanningsdirektorater Side 3 av 22 1 Tilsyn med private ø ko nom ifo rva Itn ing skoler Privatskolene er på grunnlag av sine godkjenninger etter privatskoleloven betrodd den viktige oppgaven med å forestå barn og unge opplæring. Privatskolenes virksomhet er fullfinansiert gjennom skolepenger og statlige tilskudd. Privatskolenes individualiserte midler, i form av ovennevnte ressurser, er således beregnet på bakgrunn av hva det etter en normalberegning koster å drive en kvalitativt god skole og til å oppfylle elevenes rettigheter til en likeverdig opplæring med elevene i den offentlige skole. I 2009 ble det utbetalt ca 2,6 milliarder kroner i statstilskudd fordelt på de om lag 300 skolene som per i dag er godkjent etter privatskoleloven. Av denne grunn stiller lovgiver krav til hvordan statstilskuddet og skolepengene skal benyttes, nærmere bestemt at disse midlene skal komme elevene til gode, jf. privatskoleloven 6-3. Dette innebærer bl.a. et forbud mot kommersiell drift av private skoler og krav til at kostnader som pådras har relevans for skolevirksomheten og ligger innen for rammen av markedspris. Kontroll med privatskolenes økonomiforvaltning er av disse grunner påkrevet ut i fra samfunnsmessige hensyn. Statsforvaltningen er forpliktet til å påse at Stortingets bevilgninger og skattebetalernes penger blir benyttet i samsvar med intensjonen og derigjennom bidra til en kvalitativt god skole og opplæring for elevene. Ønsket om skjerpet kontroll med de private skolenes tilskuddsforvaltning var dessuten en vesentlig del av motivasjonen for at det operative tilsynet med de private skolene ble overført fra fylkesmennene til Utdanningsdirektoratet i august Schweigaardsgate 15, Oslo no

4 I e Urdanningsdirektorarer Side 4 av 22 2 Om gjennomføringen av tilsynet Det overordnede temaet for tilsynet med Møllebakken skole har vært kontroll av skolens økonomiforvaltning. Tema for tilsynet har vært: Inntak - reglement og praksis, jf. privatskoleloven 3-1 Beregning og innkreving av skolepenger, jf. privatskoleloven 6-2 Krav til regnskapet, privatskoleloven 7-1 Anvendelse av tilskudd og skolepenger, jf. privatskoleloven 6-3 Styrets oppgaver knyttet til økonomiforvaltningen, privatskoleloven S- 2 Møllebakken skole har etterkommet Utdanningsdirertoratets pålegg om innsendelse av dokumentasjon og etterfølgende anmodning om innsendelse av tileggsinformasjon. En foreløpig tilsynsrapport ble sendt styret 1. mars I den presenterte Utdanningsdirektoratet sine foreløpige vurderinger og konklusjoner. Styret kunne kommentere på innholdet i den foreløpige rapporten. Utdanningsdirektoratet mottok styrets tilbakemelding ls.mars Denne tilsynsrapporten baserer seg således på inns~ndt dokumentasjon fra skolen, samt informasjon som er offentlig tilgjengelig gjennom skolens nettsider og offentlige registre (for eksempel Brønnøysundregistrene), og kontrollen er lavgrenset til plikter etter privatskoleloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne, samt forvaltningsloven av 10. februar Rettslige plikter etter annen lovgiving har ikke vært gjenstand for kontroll. Tilsynet er avgrenset av valgt metodikk og rapporten presenterer lovbrudd som ble avdekket under tilsynet. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av privatskolen innenfor tilsynstemaets ramme. For en nærmere angivelse av hvilke forhold som har vært gjenstand for kontroll, viser vi til vedlegg 2. våre konklusjoner benevnes som lovbrudd og følges opp av pålegg. I tillegg opererer direktoratet med anbefalinger. Med lovbrudd menes forhold som er i strid med krav som følger av privatskoleloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne og krav som stilles i godkjenningen. Med pålegg menes rettslig bindende krav til skolen om å foreta endringer for å rette opp lovbruddene. Hjemmelen for pålegg om retting er privatskoleloven 7-2a første ledd. Med anbefaling menes et råd fra Utdanningsdirektoratet som skolen ikke er rettslig forpliktet til å følge, men som etter vår oppfatning vil kunne bidra til å forbedre skolens rutiner knyttet til økonomiforvaltningen

5 e Urdanningsdirektorarer Side 5 av 22 I egenskap av ~ være øverste organ etter privatskoleloven er det skolens styre som er adressat for eventuelle p~legg som gis i tilsynet. Tilsynsrapporten har status som enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 første ledd. Enkeltvedtak kan p~klages i henhold til forvaltningslovens regler for dette, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Se mer om klageadgang og regler for dette i kapittel 8 nedenfor no

6 e Utdanningsdirektoratet Side 6 av 22 3 Inntak reglement og praksis Rettslig utgangspunkt Enhver privatskole skal ha et inntaksreglement, jf. privatskoleloven 3-1. Inntaksreglement skal være fastsatt av styret, tilfredsstille lovens krav til innhold og saksbehandling ved inntak. Formålet med inntaksreglement er å sikre at vilkårene for inntak av elever til private skoler er lik som for den offentlige skolen. Dette betyr at alle elever som søker skal få plass innenfor rammen av fastsatt elevtall ved skolen. Det følger av loven at de private skolene skal ha hele landet som inntaksområde. Søkere til private skoler skal derfor gis lik rett til utdanning og rett til likebehandling i inntaksprosessen som i den offentlige skolen. Inntaksreglementet kan ikke inneholde regler som positivt avgrenser hvem som kan søke om inntak til skolen. Som en følge av åpenhetskravet kan reglementet heller ikke inneholde regler om opptakskrav, for eksempel intervju. De skal ikke diskrimineres for eksempel ut i fra personlige forutsetninger, behov for spesialundervisning eller behov for spesiell tilrettelegging i opplæri ngssituasjonen. Skolen kan i forbindelse med inntaket ikke etterspørre annen informasjon enn det som er relevant for vurderingen av om eleven oppfyller kravene til grunnopplæring tilsvarende vilkårene for inntak i den offentlige skolen. Skolen kan operere med søknadsfrist, og skal da opplyse om denne. Fristen skal være lik for alle søkere. Reglementet må dessuten opplyse hvorvidt skolen åpner for fortløpende inntak slik at det gjelder et "først i tid - best i rett" prinsipp, eller om vedtak om inntak først foretas etter søknadsfristens utløp. Videre må det informeres om eventuelle rettsvirkninger av for sent innkomne søknader, for eksempel at skolen etter søknadsfristens utløp bare tar inn elever på særskilt, objektivt og saklig grunnlag, selv om maksimum elevtall ikke er oppnådd. Dersom inntaksreglementet inneholder en slik bestemmelse, må det klart fremgå hva som er et særskilt og saklig grunnlag. Videre skal inntaksreglementet vise prioriteringen av søkerne ved oversøking (søkermassen er større enn fastsatt elevtall). I lov og forarbeider stilles det krav til saklige og objektive prioriteringsregler, for eksempel: De med rett til grunnskoleopplæring eller videregående opplæring skal prioriteres; a) Loddtrekning; b) "Først i tid - best i rett"-prinsipp; c) Geografisk nærhet til skolen; d) Søkerens karakterer; e) Søker har søsken ved skolen; OS 10879

7 e Utdanningsdirektoratet Side 7 av 22 f) Søker er medlem av den kirke eller det trossamfunn som har etablert skolen; g) Søker er barn av ansatt ved skolen Søknadsskjemaet skal ivareta de samme interessene som inntaksreglementet. Kravet til likebehandling, forutberegnelighet og forbudet mot diskriminering gjelder alle relevante aktiviteter i forbindelse med inntak. Det kan derfor ikke stilles krav til søkeren i søknadsskjemaet som er i strid med eller i uoverensstemmelse med inntaksreglementet. Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jf. privatskoleloven 3-1 sjette ledd. Dette innebærer at forvaltningslovens saksbehandlingsregler kommer til anvendelse. Inntaksreglementet skal sikre forutberegnelighet og skal derfor gjøres kjent for elever/foresatte. Publisering på skolens hjemmeside, at reglementet følger som vedlegg til søknadsskjemaet, eller at skolen utsteder kopi på forespørsel fra elev/foresatte, vil alle være hensiktsmessige fremgangsmåter i denne sammenheng. Funn og vurderinger For en uttømmende oversikt over de øvrige punkter som er kontrollert på dette temaet, vises det til vedlagt skjema med kontrollspørsmål. Inntaksreglement Utdanningsdirektoratet har mottatt kopi av inntaksreglementet som sist var endret og vedtatt i styremøte 11. februar Inntaksreglementet blir sendt til potensielle søkere ved henvendelse til skolen. Skolen har løpende inntak. Inntaksreglementet viser følgende prioritering av søkere: l. Søkere med tilhørighet til adventistsamfunnet. 2. Søsken av elever ved skolen. 3. Søkere med tilhørighet til andre evangeliske kirkesamfunn. 4. Andre søkere. Utdanningsdirektoratet vurderer, med unntak av punkt 3, at prioriteringen er basert på saklig prioriteringskriterier. Utdanningsdirektoratet anser derimot at punkt 3 legger til rette for prioritering av elever på bakgrunn av religion. Dette er ikke i samsvar med privatskoleloven 3-1. Skolens inntaksreglement 2-2 andre ledd sier: "Er det ikke plass til alle søkere i en gruppe, kan det ogsfj tas hensyn til alder og pedagogisk behov og skolens fysiske kapasitet. " Styret har anledning til å stoppe inntak til et klassetrinn dersom skolen mottar flere søkere for klassetrinnet enn det som på forhånd er vedtatt som det maksimale elevantall. Prioriteringen i punkt 1-4 ovenfor skal da tas i bruk. Skolen har imidlertid forklart at reglementet 2-2 andre ledd brukes også i andre tilfeller enn bare fullt klassetrinn. Det blir blant annet vekt lagt om elever i samme "gruppe" har behov for tilrettelagt undervisning. Dette er i strid med Schweigaardsgate 15, Oslo arg.nr.: NO MVA

8 e Utdanningsdirektoratet Side 8 av 22 privatskoleloven 3-1 ettersom skolen ikke har anledning til å gjøre forskjell på elever med ulike behov for tilrettelegging eller lignende. Utdanningsdirektoratet ser fra inntaksreglementet at skolen vanligvis inviterer potensielle søkere og elever til skolen i søknadsprosessen. Utdanningsdirektoratet legger til grunn at dette er frivillig, og utelukkende et tilbud til foreldre og elev. Utdanningsdirektoratet presiserer at disse skolebesøkene ikke må være og heller ikke fremstå som en del av inntaksprosessen, og skal ikke være med i vurderingen av søknaden. Søknadsskjema Utdanningsdirektoratet har også mottatt kopi av skolens søknadsskjema "Søknad om elevopptak ved Møllebakken skole". I søknad om elevopptak ber skolen om følgende informasjon som ikke er tillatt ettersom den ikke er relevant for å vurdere inntaksvilkårene eller prioriteringskriteriene for den enkelte søker: Foreldres yrke og arbeidssted Foreldres sivilstand Hvem som har foreldremyndighet for eleven Hvem som har daglig omsorg for eleven Hvilket trossamfunn er eleven / familien er tilknyttet (ut over adventistsamfunnet) Navn på søsken (ut over søsken som er elev ved skolen) Skolen kan, for å hente inn informasjon for å vurdere eventuell prioriteringsrekkefølge, spørre om eleven har tilhørighet til adventistkirken, men ikke etterspørre opplysninger som avdekker om de tilhører et annet trossamfunn. Tilsvarende kan skolen etterspørre om eleven har søsken som er elever ved skolen. Informasjon om andre søsken er imidlertid ikke relevant for prioriteringen eller inntak ved skolen, og derfor ikke tillatt å kreve inn, jf. privatskoleloven 3-1. I søknadsskjemaet ber skolen foreldre fylle ut og legge ved "andre nødvendige dokumenter", nevnt spesielt er "Samtykkeerklæring". Tilleggsinformasjonen det her bes om er ikke relevant for inntak eller prioritering, og er følgelig i strid med privatskoleloven 3-1. Skjema" Annen informasjon" Utdanningsdirektoratet ser også at det sendes ut et skjema med "Annen informasjon", hvor det etterspørres informasjon fra søker angående PPT, behov for tilpasset undervisning, særlige vansker eleven måtte ha og hvorfor familien søker om opptak ved skolen. En del av den informasjonen som hentes inn kan nok være nyttig og/eller nødvendig for å tilpasse opplæringssituasjonen eller undervisningen for den enkelte eleven. Slik innhenting kan likevel først skje etter at beslutning om inntak er tatt. Skolens praksis med innhenting av denne informasjonen i forbindelse med opptaket er i strid med privatskoleloven 3-1 første ledd. Denne praksisen er egnet til å diskriminere elever med særskilte behov, og dessuten ikke er relevant sett opp imot inntaksvilkår og prioriteringskriteriene. Brev om bekreftelse av skoleplass og "Beslutning om enkeltvedtak" Skolen har ikke opplevd oversøking de siste årene, og har derfor ikke avslått noen søknader. Skolen har framlagt "Beslutning om enkelvedtak" som malen de ville brukt i tilfelle avslag på elevplass. Innholdet i avsnittet som omhandler klage er ikke er i samsvar med forvaltningslovens regler om klage og klageadgang. Forvaltningsloven stiller for det første ingen krav om at en klage må være saklig begrunnet. For det andre er det slik at i tilfeller der det foreligger en klage kan skolen gjøre om vedtaket, hvis ikke dette skjer skal skolen oversende klagen til Fylkesmannen OS 10879

9 @ Utdannino-sdirekroratet Side 9 av 22 uten ny anmodning fra foresatte. Setningen "Om foresatte ikke fflr medhold av skolen, er det mulig fl klage til fylkesmannen (via skolen). " er derfor misvisende, da det ser ut som de foresatte må klage to ganger. Formatet som skolen angir at skal benyttes ved et eventuelt avslag på en søknad vitner om mangelfulle rutiner ved skolen knyttet til å sikre at inntak skjer på lovmessig måte jf. privatskoleloven 5-2 tredje ledd og 3-1. Sammendrag og konklusjon på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon vurderer Utdanningsdirektoratet at skolens inntaksreglement, herunder søknadsskjema og krav om annen informasjon bare delvis oppfyller privatskoleloven 3-1. Det er også konstatert mangler ved skjemaet "Beslutning om enkeltvedtak". som er et brudd på privatskoleloven 5-2 tredje ledd, jf Schweigaardsgate 15, Oslo

10 e Utdanningsdirektoratet Side 10 av 22 4 Beregning og innkreving av sko l e p e n ge r Retts l ig utgangspunkt Private skoler godkjent etter privatskoleloven mottar tilskudd til godkjent opplæring med 85 % av et nærmere fastsatt tilskuddsgrunnlag per elev, jf. privatskoleloven 6-1 første ledd. I privatskoleloven 6-2 første ledd åpnes det for at skolene kan kreve at elevene dekker restbeløpet, altså inntil 15 % av tilskuddsgrunnlaget, i form av skolepenger. I tillegg åpner loven for at skolene kan kreve et tilleggsbeløp til dekning av utgifter til husleie/kapitalkostnader. Størrelsen på dette t illeggsbeløpet er fastsatt i forskrift til privatskoleloven 13-1, og utgjør per i dag kr for grunnskoler, og kr for videregående skoler per år. Beregningen av størrelsen på skolepengene skal skj e med utgangspunkt i det fastsatte tilskuddsgrunnlaget. Tilskuddsgrunnlaget beregnes årlig, og det gjelder egne satser for henholdsvis barnetrinnet (l. til 7. klasse), ungdomstrinnet (8. til 10. klasse), samt de ulike utdanningsprogrammene i den videregående skolen, jf. privatskoleloven 6-1. Ved de videregående skolene er det fastsatt egne tilskuddssatser for de ulike utdanningsprogrammene, og skolenes tilskudd beregnes ut i fra antall elever som deltar på det enkelte utdanningsprogram. Det kan være stor forskjell på tilskuddssatsene for de enkelte utdanningsprogrammene. Dette innebærer at skolepengene enten må ligge innenfor den laveste tilskuddssatsen for alle skolens elever, eller beregnes særskilt ut i fra t ilskuddsgrunnlaget for det enkelte utdanningsprogram. Eksempel p~ beregning av skolepenger For 2010 er tilskuddssatsen for elever i grunnskolen (barnetrinn) kr per elev. Beregningen av høyeste tillatte skolepengesats for dette utdanningsprogrammet blir dermed som følger: + 15 % av tilskuddsgrunnlag barnetrinnet, høyeste sats kr Forskriftsfestet tillegg kr Maksimale skolepenger per elev per ~r kr Bestemmelsen i 6-2 er uttømmende med hensyn til hvil ken betaling skolen kan kreve fra elever/foresatte, jf. bestemmelsens tredje ledd. Dette innebærer at skolen ikke kan kreve noen annen form for tilleggsbetaling ved siden av skolepengene. I den grad skolen opererer med for eksempel innmeldings- el ler administrasjonsgebyr i forbindelse med inntaksprosessen, må det fremgå klart av informasjonen fra skolen at dette er kostnader som kommer til fradrag i de ordinære skolepengene når eleven starter ved skolen, og totalbeløpet må dessuten ligge innenfor no Ba nkgiro:

11 e Utdanningsdirektoratet Side 11 av 22 den absolutte beløpsgrensen på 15 % av beregningsgrunnlaget med tillegg av det forskriftsfestede beløpet til dekning av husleie/kapitalkostnader. Funn og vurderinger For en uttømmende oversikt over de øvrige punkter som er kontrollert på dette temaet, vises det til vedlagt skjema med kontrollspørsmål. Skolepenger Skolepengesatsene ble endret og vedtatt i styremøte 27. oktober Skolen har i dag en månedlig skolepengesats på kr 800,- per elev på barneskoletrinn (1.-7. klasse) og kr 1150,- på ungdomstrinn ( klasse). Skolepengene betales 11 måneder i året, noe som betyr at totalt beløp per år på barneskoletrinnet er kr 8 800,- og for ungdomsskoletrinnet blir det kr , per år. Som illustrert ovenfor har skolen anledning til å ta inntil kr ,- per elev per år i skolepenger. Skolepengene ligger innenfor rammen av hva som er tillatt etter privatskoleloven 6-2. Ordning med vask av lokaler Skolen har en ordning hvor FAU organiserer vask av lokalene, foresatte kan velge ikke å delta i denne ordningen ved å betale kr 2400,-. på skolens nettsted står det om disse betalingene 1 : "Ettersom skolepengene ved vflr skole er kunstig lave, har skolen dermed ikke mulighet til fl drifte bygg og anlegg pfl en forsvarlig mflte uten foresattes egeninnsats. I rettferdighetens navn medfører dette at de som selv velger ikke fl delta, mottar en symbolsk regning fra FAU, slik at FAU oppussings- og renholdsarbeid ikke blir skadelidende." om FAUs oppgaver står det 2 : ''Ansvar for fl sette opp vaskelister. (Utføres for tiden av skolens sekretær)". De foresatte mottar et påmeldingsskriv som er utstedt på skolens brevark. Svar leveres direkte til skolen. Skolen betaler FAU kr ,- for vasketjenesten, summen blir ført tilbake til skolen i form aven gave. I realiteten innebærer dette at foresatte pålegges en ekstra betaling på kr 2 400,- for vask. Utdanningsdirektoratet vurderer ut i fra dette at vasketjenesten reelt sett er organisert av skolen, og at FAU kun fungerer som en "mellommann". Selv om det med egeninnsats er mulighet til å få dette i rabatt, blir denne betalingen å regne som en del av skolepengene. Alle skolepenger skal være vedtatt av styret jf. privatskoleloven &page=priser

12 e Utdanningsdirektoratet Side 12 av 22 Dette betyr at betaling fra elever og foreldre for barnetrinnet blir totalt kr ,- og for ungdomstrinnet kr ,- per år. Selv med disse kostnadene inkludert holder skolen seg fortsatt innenfor lovlige satser for skolepenger. Manglende styrevedtakeise av ekstrabetalingen på kr 2 400,- representerer imidlertid et brudd på privatskoleloven OS 10879

13 e Utdanni ngsdirektoratet Side 13 av 22 5 Krav til regnskapet Rettslig utgangspunkt Privatskoleloven stiller krav til at skolene skal følge regnskapsloven, bokføringsloven og ha revisjon i samsvar med revisjonsloven. Privatskoler plikter også å legge frem revidert regnskap etter forskrift fastsatt av departementet. Det rettslige utgangspunktet for denne delen av tilsynet finnes i privatskoleloven 7-1 og økonomiforskriftens kapittel 2. For at en privatskole skal være omhandlet av kravene i privatskolelovens 7-1 og forskriftene til denne, er det en forutsetning at skolen mottar statstilskudd. Formålet med disse kravene i privatskoleloven er å sikre at grunnlaget for beregningen av statstilskuddet til den enkelte skole er korrekt, og at skolen anvender det offentlige tilskuddet og skolepengene i samsvar med loven og forutsetningene for godkjenningen. Regnskapet skal inneholde alle transaksjoner som er relevante for skolevirksomheten. I den grad skolen driver annen virksomhet etter privatskoleloven 2-2, skal regnskapet inneholde inntekter og utgifter knyttet til denne virksomheten. Ved skoler som driver slik annen virksomhet skal skoledriften føres på egen avdeling i regnskapet, jf. økonomiforskriften 3 andre ledd. Et regnskap som blir ført med bruk av flere avdelinger skal vise interne transaksjoner mellom avdelingene, og transaksjonene skal være tilfredsstillende dokumentert. Videre stilles det i økonomiforskriftens 4 visse krav til innholdet i notene til skolens årsregnskap: Offentlige finansieringskilder skal spesifiseres. Spesifikasjonen skal vise hvem som har ytt midlene, og hva som var formålet med ytelsen. Både statlige og eventuelle kommunale tilskudd er omfattet. Skolepengesatsene vedtatt av styret skal spesifiseres. Det skal fremgå hvilken sats som er brukt per elev, og ikke en angivelse av det totale beløpet skolen har krevd i skolepenger. Notene skal angi hvilke formål et eventuelt investeringsfond skal kunne benyttes til, og hvordan grunnlaget for fondsavsetningen er regnet ut. Dersom skolen har benyttet fondsmidlene, skal det i note til årsregnskapet stå hva de ble benyttet til. Det samme gjelder for de tilfeller hvor fondsmidlene er benyttet til noe annet enn det som opprinnelig planlagt. Dersom skolen driver annen virksomhet, jf. privatskoleloven 2-2, skal det i notene opplyses om avdelingsvis fordeling av fellesutgifter. Det skal videre opplyses hva som ligger til grunn for fordelingen mellom avdelingene, og hvilken fordelingsnøkkel som er benyttet, herunder grunnlaget for denne. Schweigaardsgate 15, Oslo NO MVA

14 @ Urdanningsdirektorarer Side 14 av 22 '&'rsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning skal på skolens eget initiativ sendes til Utdanningsdirektoratet innen 1. juni året etter regnskapsåret. Dersom skolen driver annen virksomhet etter privatskoleloven 2-2 første ledd annet og tredje punktum, plikter skolen også å sende inn avdelingsregnskap. I økonomiforskriften 16 presiseres det at revisjon av skolens regnskap skal utføres aven statsautorisert eller registrert revisor i samsvar med revisorloven. Funn og vurderinger For en uttømmende oversikt over de øvrige punkter som er kontrollert på dette temaet, vises det til vedlagt skjema med kontrollspørsmål. Årsregnskap '&'rsregnskapet for 2009 ble levert for sent, regnskapet skulle vært levert 1. juni 2010, men ble først levert 22. juni Regnskapet var også uten avdelingsregnskap. Dette er i strid med økonomiforskriften 3. Utdanningsdirektoratet har likevel i løpet av tilsynet fått oversendt avdelingsregnskap for avdelingene SFO og kulturskoien for 2009 (se mer om SFO og kulturskoien i kapitel 6 nedenfor). Skolen har i tilsvar på foreløpig tilsynsrapport påpekt at det var forhold utenfor skolens kontroll som førte til forsinkelser i levering av årsregnskap. Utdanningsdirektoratet påpeker at det er styrets plikt å påse at årsregnskapet er levert innen fristen 1. juni som er fastsatt i økonomiforskriften 3. Noter til regnskapet Notene til årsrapporten for 2007, 2008 og 2009 spesifiserer verken offentlige tilskuddsmidler, hvem som har ytt disse eller formålet med midlene. Det går heller ikke fram av notene hvilken skolepengesats som er brukt. Kravet om at det i note må opplyses om avdelingsvis fordeling av felleskostnadene mellom de ulike avdelingene er heller ikke tilfredsstilt. Dette er et brudd på økonomiforskriften 4. Avdelingsregnskap Avdelingsregnskapet for 2009 viser at både SFO og kulturskoien går med underskudd. Skolens SFO tilbud hadde i 2009 et underskudd på kr ,74, mens kulturskoien hadde et underskudd på kr ,-. Utdanningsdirektoratet vil presisere at statstilskudd og skolepenger ikke skal brukes til å dekke kostnader til annet enn skoledriften, jf. privatskoleloven 6-3. Det framkommer ikke av avdelingsregnskapene hvordan underskuddet til SFO og kulturskole er dekt. I følge økonomiforskriften 3 skal alle interne transaksjoner dokumenteres, og det skal da komme frem av avdelingsregnskapet om det var gaver, skolepenger eller tilskudd som har blitt NO MVA

15 @ Utdanningsdirektoratet Side 15 av 22 brukt i disse tilfellene. Kravet i 3 er ikke overholdt. Manglende dokumentasjon hindrer Utdanningsdirektoratet i å kontrollere skolens anvendelse av statlige tilskudd og skolepenger og er egnet til å svekke tilliten til skolens økonomi- og regnskapsforvaltning. Schweigaardsgate 15, Oslo

16 e Urdanningsdirekrorarer Side 16 av 22 6 A n ve n de l se av tilskudd og s k o l e p e ng e r Re t ts l ig utga n gsp un kt Hovedbestemmelsen om anvendelse av statsstøtte og skolepenger er privatskoleloven 6-3, hvor det heter at: "Alle offentlege tilskot og skolepengar skal kome elevane til gode. Dette inneber mellom anna at skolen ikkje kan a) gi utbytte eller p~ annan m~te overføre overskot til eigarane eller deira nærst~andef verken n~r skolen er i drift eller om drifta blir nedlagd b) p~dra seg kostnader i form av leigeutgifter for eigedom eller lokale som tilhører skolens eigarar eller deira nærst~ande eller p~ anna m~te p~dra seg kostnader som kan innebere at alle offentlege tilskot eller eigendelar fr~ elevane ikkje kjem elevane til gode. " Disse eksemplene nedfelt i bestemmelsens bokstav a) og b) gir holdepunkter og retning for de konkrete vurderingene som må foretas av skolens forvaltning av t ilskudd og skolepenger. Med.forankring i formålsbetraktninger sorteres kriteriene for lovlig anvendelse av statstilskudd og skolepenger i to kategorier: 1. Relevans - tyde og omfang av kostnader Alle kostnader som skolen pådrar seg skal være relevante vurdert opp i mot skolens godkjenning etter privatskoleloven, det være seg både i type/art og omfang. Normalkostnader knyttet t il drift av offentlige skoler er den generelle referanserammen for denne vurderingen, korrigert for eventuelle særegenheter som fø lger av privatskoleloven eller av skolens godkjenning. Skolen skal med andre ord ikke pådra seg kostnader til annet enn det som tilgodeser skolens virksomhet etter privatskoleloven og godkjenningen gitt med hjemmel i denne. Kostnadene skal foruten å være relevante i alminnelighet sett opp i mot virksomhetens formål også være nødvendige for den konkrete skoledriften vurdert opp i mot godkjenningen. Eksempelvis vil kjøp av skrivemateriell åpenbart være en relevant kostnad for en skole, men ikke være nødvendig utover et visst omfang. Tilsvarende vil kostnader knyttet t il ansettelser og markedsføring kunne være relevante kostnader for en virksomhet som skal rekruttere elever og lærere, men ikke i større utstrekning enn hva behovet tilsier. For øvrig bør en skole alltid kunne begrunne hvorfor det er nyttig el ler nødvendig for skolen å pådra seg kostnader som er atypiske i art eller omfang. Post adresse:

17 e Utdanningsdirektoratet Side 17 av Prising Skolen kan ikke p~dra seg kostnader for en ytelse som er større enn dens verdi. Dette vilk~ret omtales normalt som et krav om at vederlaget for en ytelse ikke m~ overstige markedspris. Vurderingstemaet i denne sammenhengen er følgelig hva en alminnelig fornuftig forretningsdrivende ville ha gitt for den konkrete ytelsen p~ det aktuelle tidspunkt og sted. Overføringer av midler mellom regnskapsår og fondsavsetninger Statstilskuddet til private grunnskoler beregnes ~rlig, ut i fra skolens elevantall. Utgangspunktet er derfor at de pengene som tilføres skolen i form av statsstøtte og elevbetalinger skal brukes det ~ret midlene mottas, jf økonomiforskriften 5 første ledd. Av hensyn til skolens behov for langsiktig planlegging av drift og fremtidige investeringer har imidlertid lovgiver lempet noe p~ dette kravet. For det første er det i økonomiforskriften 7 ~pnet for at styret kan vedta ~ overføre inntil 10 % av den mottatte statsstøtten fra ett regnskaps~r til det neste. Forutsetningen for et slikt vedtak er at regnskapet viser overskudd, og at elevene har f~tt opplæring i samsvar med gjeldende regelverk og forutsetningene i skolens godkjenning for øvrig. For det andre gis styret i økonomiforskriften 8 adgang til ~ vedta at inntil 15 % av statstilskuddet skal settes av i et investeringsfond. Investeringsfondet skal brukes til innkjøp av driftsmidler som kommer elevene til gode, og som har en levetid p~ minst tre ~r. Styrets vedtak om avsetning i fond skal i tillegg inneholde beslutning om hva investeringsfondet skal kunne brukes til, og n~r investeringene skal være gjennomført. I særlige tilfeller kan styret i etterkant gjøre vedtak om at fondsmidlene skal brukes til andre form~1 enn det opprinnelige, jf. økonomiforskriften 10. Ved avsetning til investeringsfond er det et absolutt vilk~r at elevene, i hele fondets levetid, f~r opplæring i samsvar med gjeldende regelverk og forutsetningene i godkjenningen for øvrig, og at fondsmidlene kommer elevene til gode, jf. økonomiforskriften 12 første ledd. Annen virksomhet Privatskoleloven 2-2 første ledd første punktum sl~r fast at private skoler godkjent etter loven ikke kan drive annen virksomhet enn skole i samsvar med loven. Forarbeidene til bestemmelsen er tydelig p~ at "skole i samsvar med loven" m~ forst~s som virksomhet som er form~lstjenlig eller nødvendig for ~ n~ m~lene i læreplanen som skolen skal følge. I andre punktum i bestemmelsen ~pnes det likevel for at skolen kan drive visse andre virksomheter knyttet til den enkelte skolen, dvs. elever og lærere; "skolefritidsordning, internat, utleige av tenestebustader ved internatet og tilrettelegging i samband med godkjende samarbeidsprosjekt med utanlandske skolar. ". Etter søknad kan Utdanningsdirektoratet gjøre unntak ogs~ for andre virksomheter enn disse, forutsatt at det er nært knyttet til skolevirksomheten og bare utgjør en mindre del av den totale virksomheten, jf. 2-2 første ledd siste punktum. Schweigaardsgate 15, Oslo E- post: www. ut danni ngsdirektoratet.no

18 e Utdanningsdirektoratet Side 18 av 22 Andre virksomheter enn de som tillates etter lovteksten eller særskilt dispensasjon kan ikke drives eller eies av samme rettssubjekt som står for skoledriften. Dette innebærer for eksempel at en privat skole godkjent etter privatskoleloven ikke har anledning til å drive barnehage eller eie en slik virksomhet. Funn og vurderinger For en uttømmende oversikt over de øvrige punkter som er kontrollert på dette temaet, vises det til vedlagt skjema med kontrollspørsmål. Utdanningsdirektoratet har hatt tilgang til regnskapene for 2007, 2008 og 2009, inkludert årsberetning og revisjonsberetning, og avdelingsregnskap for Som påpekt i kapittel 5 ovenfor er notene til regnskapet for 2007, 2008 og 2009 ikke i samsvar med økonomiforskriften 4. Skolen går med kr ,14 i overskudd i regnskapsåret Det fremgår av regnskapet at overskuddet er overført til 2010, men Utdanningsdirektoratet har ikke fått dokumentert at denne disposisjonen er vedtatt av styret. Manglende styrevedtakeise er i strid med økonomiforskriften 7. Skolefritidsordning (SFO) Møllebakken skole har ikke dispensasjon fra forbudet i privatskoleloven 2-2 første ledd om å drive annen virksomhet. på skolens nettsted står det om SFO ved skolen: " Elever som ikke g&r p& Møllebakken skole kan ogs& søke om plass ved SFD hos oss." Private skoler har i følge privatskoleloven 2-2 mulighet til å drive SFO uten særlig godkjenning, men det må være knyttet til den enkelte skolen og være et tilbud for skolens elever. Møllebakkens praksis med å ta inn også andre elever enn sine egne på SFO-tilbudet er dermed i strid med privatskoleloven 2-2 første ledd. Kulturskoien Utdanningsdirektoratet ser fra skolens nettsted og avdelingsregnskap at skolen driver en kulturskole. Skolen har definert kulturskoien som et separat tilbud i forhold til den ordinære skoledriften og SFO når det gjelder dokumentasjon, prising og utførelse. Kulturskoien er etter vår vurdering ikke organisert som en del av godkjente skoledriften. Utdanningsdirektoratet vurderer på denne bakgrunn av Møllebakkens kulturskole er en "annen virksomhet", jf Kulturskoien er ikke formålstjenelig eller nødvendig for å innfri kravene i læreplanen, og Møllebakken skole har ikke dispensasjon fra forbudet om å drive annen virksomhet. Kulturskoletilbudet er dermed i strid med privatskoleloven 2-2 første ledd. Besøksadresser; Telefaks; Internett; Bankgiro; Org.nr.;

19 e Utdanningsdirektoratet Side 19 av 22 7 Styrets oppgaver knyttet til t i Is kud d sf o rv a It ni n gen Rettslig utgangspunkt Privatskolens styre skal i egenskap av ~ være privatskolens øverste organ sørge for at skolen drives i samsvar med privatskolelovens og økonomiforskriftens krav til regnskap, bokføring og revisjon. Dette gjelder selv om styret har sørget for regnskaps- og revisor bistand. Det rettslige utgangspunktet for dette kravet er privatskoleloven 5-2 og økonomiforskriften. Privatskolelovens 5-2 annet ledd stiller særskilte krav til styrets økonomi og regnskapsforvaltning. Disse oppgavene tilligger styret og kan ikke delegeres bort, jf. 5-2 fjerde ledd. I bestemmelsen følger det at styret skal "[s]ørge for at skolen har en forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning". Konkret innebærer dette at styret skal: fastsette størrelsen på skolepengene vedta budsjett og regnskap for skolen påse at offentlige tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode Foruten ~ p~ l egge styret konkrete plikter, gir bestemmelsen i 5-2 visse føringer p~ hvilke saker som skal behandles i styrets møter. Styret skal behandle skolens økonomiske stilling og regnskapsforvaltningen for øvrig, og det m~ fremkomme av styreprotokoller at skolens økonomiske situasjon er fremlagt og drøftet. I kravet om forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning ligger det videre en forutsetning om at skolen har et administrativt system som synliggjør hvordan styret har sørget for arbeidsfordeling knyttet til økonomiforvaltning, herunder rutiner ved anskaffelser. De instrukser, delegasjoner og rutiner mv. som ligger i systemet må dessuten gjennomføres i praksis. Styret st~r relativt fritt ved utformingen av sitt eget administrative system for økonomiforvaltningen slik at det skal være tilpasset forholdene ved skolen. Instruksene, rutinene mv. m~ imidlertid vise hvilke oppgaver som skal utføres, n~r de skal utføres, samt hvem som har ansvaret for at oppgavene utføres. Videre må rutinebeskrivelser ol. være klare med hensyn til kravene til kommunikasjon, informasjon, rapportering, oppfølging og samhandling mellom styret og henholdsvis daglig leder/rektor og andre i skolens administrasjon som er tildelt oppgaver innenfor økonomi- og regnskapsforvaltningen. Det er dessuten et krav at instruksene, rutinene mv. er nedfelt skriftlig slik at de er etterprøvbare og robuste mot personelle og organisatoriske endringer i styret og skolens administrasjon for øvrig. Systemet i seg selv m~ dessuten revideres jevnlig for å sikre at det hele tiden fungerer etter intensjonen

20 e Utdanningsdirektoratet Side 20 av 22 Også andre bestemmelser i privatskoleregelverket pålegger styret plikter som har sammenheng med økonomiforvaltningen. I forbindelse med vedtakelsen av årsregnskapet pålegges for eksempel styret å fatt e særskilt vedtak dersom et eventuelt overskudd skal avsettes til investeringsfond, jf. økonomiforskriften 8 flg. Styrets myndighet til å fatte vedtak om avsetning til investeringsfond kan ikke delegeres, jf økonomiforskriften 12 annet ledd. Videre er det slått fast i økonomiforskriften 18 at styret har en selvstendig plikt til å gjøre revisor kjent med relevante regler i privatskoleloven, forskrifter gitt med hjemmel i loven, forutsetningene for godkjenningen, samt det årlige tilskuddsbrevet fra Utdanningsdirektoratet. Funn og vurderinger For en uttømmende oversikt over de øvrige punkter som er kontrollert på dette temaet, vises det til vedlagt skjema med kontrollspørsmål. Utdanningsdirektoratet har fått oversendt styrereferat fra styremøter , , , , , , og Skolen har gjennom sitt "delegasjonsdokument" synliggjort hvordan styret har delegert oppgavene relatert til økonomiog regnskapsforvaltningen. I tillegg har skolen dokumentert i "økonomirutiner og intern kontroll" hvordan de forskjellige oppgavene skal utføres. Dette er i henhold til privatskoleloven 5-2 bokstav f. Utdanningsdirektoratet ser fra styrereferater at økonomien er et tema ved alle styremøtene, og konkluderer derfor at styret er informert om skolens økonomi. Skolen har gått fra underskudd i tidligere år til et lite overskudd i I note 6 fra årsregnskapet fremkommer det at skolen i 2009 mottok gaver for totalt kr ,- fra nærstående parter. Uten disse gavene ville skolen gått med underskudd. Styret har igjennom skrivet "Forsvarlig system, overordnet del Styrende dokumentasjon" sendt til revisor informert om privatskoleloven jf. økonomiforskriften 18. Allikevel er det mangler i regnskapets noter, og det er uansett styret som har ansvaret for at notekravene er fulgt, se kapitel 5 ovenfor OS NO MVA

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer