Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF"

Transkript

1 Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Til: Sted: Styremedlemmer Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Anita Schumacher, Torbjørg Vanvik, Mads Einar Berg, Hilde Rolandsen, Bjørn Nilsen, Lise K. Strømme, Lasse B. Sølvberg, Toril Østvold (varamedlem) Observatører Christine Bergland (Hdir), Håkon Grimstad (NHN), Øistein Winje (Brukerutvalget) Radisson Blu, Gardermoen Tid: 17. juni 2015 kl Agenda Saksnr. Sak Presenteres av Tid Underlag ÅPNE SAKER 35/15 B Godkjenning av innkalling Herlof Nilssen 09:30- Vedlagt 36/15 B Protokoll fra styremøtet i Nasjonal IKT HF 10. april 2015 Herlof Nilssen Vedlagt 37/15 O Protokoll fra foretaksmøtet i Nasjonal IKT HF 27. april Herlof Nilssen Vedlagt /15 O Nye retningslinjer for lønn til ledende ansatte Herlof Nilssen -09:40 Vedlagt 39/15 O Orientering fra adm. dir. Gisle Fauskanger 09:40-09:45 Vedlagt 40/15 O Status portefølje for Nasjonal IKT HF Jan Eirik Olsen 09:45-09:55 Vedlagt 41/15 O EPJ- anskaffelse i Helse Midt Torbjørg Vanvik 09:55-10:15 Vedlagt 42/15 O «Infrastrukturprosjektet» i Helse Sør-Øst Andreas Brunvoll 10:15-10:45 Vedlagt

2 43/15 O/B Utarbeidelse av strategi for Nasjonal IKT HF En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger 10:45-11:15 Vedlagt 44/15 B Mandat for Program for overgang til strukturert journal Gunnar Jårvik/ Nina Bjørlykke 45/15 B Nasjonal avtale for talegjenkjenning Nina Bjørlykke/ Gisle Fauskanger 11:15-11:30 Vedlagt 11:30-11:35 Vedlagt Lunsj 11:35-12:05 46/15 O Utredning av «én innbygger én journal» - status Christine Bergland 12:05-12:35 Vedlagt 47/15 O Regnskap mai 2015 og prognose 2015 Fredrik C. Birkenfeldt 12:35-12:40 Vedlagt 48/15 O Preliminært budsjett 2016 Fredrik C. Birkenfeldt/ 12:40-12:50 Vedlagt Jan Eirik Olsen 49/15 B DIS Nina Ulstein/ 12:50-13:35 Vedlagt Øyvind Nottveit 50/15 B Prosjektdirektiv for «planleggingsfase av SAFEST» Jan Eirik Olsen 13:35-13:45 Vedlagt 51/15 B Igangsetting av Program for Felles Infrastruktur (FIA) og Christine Bergland 13:45-13:55 Vedlagt Program Kodeverk og Terminologi (PKT) 52/15 B Status og budsjettutvidelse for tiltak 45 statistisk Jan Eirik Olsen 13:55-14:00 Vedlagt logganalyse 53/15 O Tentativ agenda til Styremøtet 11. september 2015 Gisle Fauskanger 14:00- Vedlagt Eventuelt Evaluering av møtet 14:

3 Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: kl Møtested: Radisson Blu, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan Eirik Thoresen Bjørn Nilsen Lasse B. Sølvberg Styreleder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Forfall fra styret Erik M. Hansen, Helse Vest, Trine Magnus, Helse Nord, Lise K. Strømme, tillitsvalgtrepresentant, og Toril Østvold, tillitsvalgtrepresentant (varamedlem) hadde meldt forfall til møtet. Deltakere fra administrasjonen Gisle Fauskanger, adm. dir. Fredrik C. Birkenfeldt Observatører Christine Bergland, Helsedirektoratets observatør Håkon Grimstad, Norsk Helsenett SF sin observatør Øistein Winje, representant for brukerutvalgene 1

4 Sakliste ÅPNE SAKER 18/15 B Godkjenning av innkalling 19/15 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. februar /15 O Orientering fra administrerende direktør 21/15 O Status portefølje for Nasjonal IKT HF 22/15 B Årsregnskap og årsberetning /15 O IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten 24/15 B Status H-resept 25/15 B Prognose /15 D Prinsipper for budsjett /15 O Status IKT-anskaffelse Helse Midt 28/15 O 29/15 O 30/15 O 31/15 B 32/15 B Juridisk vurdering av samordning av spesialisthelsetjenestens aktiviteter ovenfor DIPS Robust mobilt helsenett Automatisk tildeling av fødselsnummer Tiltaksmatrise oppdragsdokument Forprosjekt DIS - sluttrapport 33/15 B Etablering av permanent sekretariat knyttet til «NIKT Tiltak 37.1 Implementering av FDV-system for MTU og BHM» 34/14 B Tentativ agenda, Styremøte 17. juni 2015 Eventuelt 1. Felles satsning rundt kodeverk, terminologi og informasjonsstruktur 2

5 Sak 18/15 B Godkjenning av innkalling Det var meldt en sak til eventuelt: Felles satsing rundt kodeverk, terminologi og informasjonsstruktur Vedtak: 1. Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Sak 19/15 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. februar 2014 Oppsummering Styret ba om en presisering på sak 05/15 IKT- strategi for spesialisthelsetjenesten. På samme sak opplyste styreleder om at prosjektdirektivet er behandlet av RHF AD- møtet. Direktivet, med endringssporing, sendes til styret sammen med protokollutkastet for styremøtet. Styret anser med dette å ha godkjent prosjektdirektivet. Vedtak: 1. Styret tok sakene til orientering. Sak 20/15 O Orientering fra administrerende direktør Oppsummering: Adm. dir. orienterte om følgende saker; (1) Status rekrutteringsprosess, (2) Deltakelse i styringsgrupper, (3) Status lokaler, (4) Utredning «IKT-drift i den medisinske nødmeldetjenesten». Styret ba adm. dir. informere foretakets ansatte om adgangen til ansatterepresentasjon i styret. Vedtak: 1. Styret tok sakene til orientering. Sak 21/15 O Status portefølje for Nasjonal IKT HF Oppsummering: Fredrik C. Birkenfeldt, administrasjonen, orienterte. Styret hadde ikke kommentarer til porteføljestatusen. Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering. 3

6 Sak 22/15 B Årsregnskap og årsberetning 2014 Oppsummering: Revisor Tommy Lothe, EY, orienterte om revisjonen av Nasjonal IKT HF for Styret ga sine innspill til årsregnskap og årsberetning, og ba administrasjonen innarbeide disse. Vedtak: 1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap med de innspillene som fremkom i møtet. Årets overskudd i Nasjonal IKT HF, ,31 kroner, blir ført mot annen egenkapital. 2. Styret innstiller for foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse. 3. Styret legger vedlagte årsregnskap, med kontantstrømsanalyse og noter, frem for foretaksmøtet til godkjenning. Sak 23/15 O IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Oppsummering: Styret ba om det legges frem utfyllende notat for styret når prosjektarbeidet passerer viktige milepæler. Vedtak: 1. Styret i Nasjonal IKT HF tok gjennomgangen av status for prosjektet til orientering. Sak 24/15 B Status H-resept Oppsummering: Prosjektleder Ole- Morten Holmøy, PwC, orienterte. Prosjektet har pågått over lang tid. En fremtidig ny elektronisk løsning vil bestå av to deler: forskriving og oppgjørsløsning. Den opprinnelige løsningen skulle i utgangspunktet bare håndtere oppgjørsløsningen. Prosjektet har hatt dialog med samtlige aktører. Det er mange aktører involvert, og det er en komplisert oppgave å få samkjørt aktivitetene. Samtlige aktører har gitt uttrykk for støtte til en helhetlig løsning. Det er imidlertid krevende å få samtlige aktører til å forplikte seg til å bidra med leveranser. Prosjektets vurdering er at den mest aktuelle tilnærmingen vil være å gjennomføre prosjektet i to trinn, og først prioritere å få på plass en oppgjørsordning. Dette er Apotekforeningen sterkt i mot, da de ønsker en totalleveranse, med en helhetlig løsning. Styret uttrykte at dette prosjektet illustrerer sektorens utfordringer, og hvor komplekst bildet er, med mange aktører. Det er behov for å få et mer samlet bilde av sakskomplekset før styret har godt nok grunnlag til å kunne gi sin tilslutning til hva som vil være riktig strategi. Prosjektet må i første omgang få samlet aktørene, og få dem til å forplikte seg på leveranser og finansiering. Ideelt sett ville et helhetlig prosjekt vært et betydelig løft, men en oppdeling bør vurderes for å sikre fremdrift i prosjektet. Vedtak: 1. Styret ber om at HOD blir orientert gjennom et brev med styresaken vedlagt. 2. Styret ber om at det blir forsøkt samlet alle aktører i et felles prosjekt, gjerne under styring av Nasjonal IKT. 3. Styret ber om at de involverte partene avklarer finansiering. 4. Styret ber om at prosjektet kommer tilbake med justert direktiv der risiko, fremdrift og finansiering er oppdatert. 4

7 Sak 25/15 O Prognose 2015 Oppsummering: Styret vurderer det som positivt at prognose presenteres jevnlig for styret. Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering. Sak 26/15 D Prinsipper for budsjett 2016 Oppsummering: Styret uttrykte at saksfremlegget kunne feiltolkes vedrørende bemanning, og presiserte at det forventes at en økning i antallet ansatte ikke reduserer prosjektaktiviteten. Styret var av den oppfatning at det vil være krevende å få tildelt mer midler til Nasjonal IKT HF i 2016 enn i opprettholdelse av nivået er imidlertid realistisk og administrasjonen bes om å legge dette til grunn i det videre arbeidet med budsjettet. Det er foreløpig ikke avklart hvordan nasjonale prosjekter skal finansieres, og det arbeides med endringer på dette feltet, blant annet av Helsedirektoratet. Størrelsen på Nasjonal IKT HFs foretaksbudsjett for prosjektaktiviteter er ikke det viktigste, men at man i sum har finansiell kapasitet til å få gjennomført flere gode fellesprosjekter. Vedtak 1. Styret legger til grunn at økonomisk ramme for 2016 blir samme som for Prosjekter i regi av Nasjonal IKT og nasjonale prosjekter avklares i takt med strategiarbeidet. 3. Styret avventer med å ta stilling til finansieringsmodeller frem til prinsipper for finansiering av nasjonale prosjekter er avklart. 4. Styret ber adm. dir. optimalisere antallet ansatte opp mot prosjektaktiviteten innenfor budsjettramme. Sak 27/15 O Status IKT-anskaffelse Helse Midt Oppsummering: Torbjørg Vanvik, Helse Midt- Norge, orienterte. Helse Midt- Norge er nå i ferd med å etablere anskaffelsesprosjektet. Helse Midt- Norge vil enten gå ut på anskaffelsen alene, eller sammen med et utvalg av kommuner. Det er allerede signert intensjonsavtaler med enkelte kommuner. Det er nedsatt referansegruppe for prosjektet, som ventes å løpe til slutten av Det arbeides, sammen med kommune, med å få på plass en styringsmodell. Finansieringsspørsmålet for samarbeidsperioden er krevende. Gitt Helse Midt- Norges utfordringer med dagens løsninger uttrykte styret forståelse for prosjektet. Styret oppfordret imidlertid Helse Midt- Norge til i større grad å involvere andre regioner, og øvrige aktører i sektoren, i det videre arbeidet. Det er viktig at dette prosjektet sees inn i en kontekst med et felles nasjonalt målbilde under «En innbygger, en journal». Vedtak: 1. Styret i Nasjonal IKT HF tok saken til orientering. 5

8 Sak 28/15 O Juridisk vurdering av samordning av spesialisthelsetjenestens aktiviteter ovenfor DIPS Oppsummering: Styret uttrykte at den juridiske vurderingen gir en god avklaring med tanke på en regions eierskap i Nasjonal IKT, dersom Nasjonal IKT driver med samordningsaktiviteter mot konkrete leverandører. Helse Midt-Norge vil imidlertid i denne konkrete saken være «føre var», og dermed avstå fra deltakelse i DIPSrelaterte problemstillinger. De vil på eget initiativ utrede problemstillingen juridisk, og oversende denne utredningen til Nasjonal IKT. Det ble også opplyst om at Spekter har gjort en vurdering av beslektede tema. Det vil være gunstig å få utviklet metodikk for bedre samhandling med leverandører, og å få opp gode vurderinger av når det er hensiktsmessig med leverandørkontakt. Vedtak: 1. Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen om legge frem sak om samordning av spesialisthelsetjenestens aktiviteter ovenfor DIPS på nytt i styremøtet juni Sak 29/15 O Robust mobilt helsenett Oppsummering: Styret oppfordret til at man i utredningen av Robust mobilt helsenett ser på løsninger som allerede finnes i markedet. Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett (HDO) bør involveres i arbeidet. Norsk Helsenetts observatør i styret, Håkon Grimstad, opplyste om at Norsk Helsenett ser positivt på å ta ansvar for denne utredningen. Vedtak: 1. Styret i Nasjonal HF ber Norsk Helsenett vurdere å utrede Robust mobilt helsenett med tilhørende problemstillinger. Norsk Helsenett involverer HDO. Sak 30/15 O Automatisk tildeling av fødselsnummer Oppsummering: Styret hadde ikke kommentarer til saksunderlaget. Vedtak: 1. Styret tok orienteringen til orientering. Sak 31/15 B Tiltaksmatrise oppdragsdokument Oppsummering: Styret ba administrasjonen vurdere om malen for årlig melding kan gi hensiktsmessige innspill til tiltaksmatrisen, samt å ta en kvalitetssikring på de respektive ansvarlige på de ulike oppdragsområdene. Vedtak: 1. Styret i Nasjonal IKT HF gir sin tilslutning til forslaget og at tiltaksmatrisen brukes som en basis for rapportering på oppdragsdokumentet. 6

9 Sak 32/15 B Forprosjekt DIS sluttrapport Oppsummering: Prosjektleder Nina Ulstein, Helsedirektoratet, orienterte. Styret gav prosjektet anerkjennelse for arbeidet som er utført så langt. Dette er et område som er åpenbart fornuftig at regionene samarbeider om. Det er viktig å opprettholde satsingen, og ta konsekvensen av dette ved bevilgninger og prioriteringer. Arbeidet med å utvikle de teknologiske løsningene er viktig, men det er også viktig å være innforstått med at de nødvendige organisatoriske grepene som må tas for å lykkes med denne satsingen, er betydelige. Det er viktig at infrastruktur og arkitektur blir godt nok fundert, og at løsningen er sikker og skalerbar. Styret ba om at det i styremøtet i juni 2015 blir presentert hva som skal leveres til brukerne av tjenestene. Vedtak: 1. Styret bifaller sluttrapporten for NIKT Tiltak 2001: Forprosjekt Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) 2. Styret i Nasjonal IKT delegerer fullmakt for løpende avklaringer i DIS 2015 til adm. dir i Nasjonal IKT innenfor rammene av beslutninger gjort i styret. Sak 33/15 B Etablering av permanent sekretariat knyttet til «NIKT Tiltak 37.1 Implementering av FDV-system for MTU og BHM» Oppsummering: Styret uttrykte at det ligger utenfor styret i Nasjonal IKT HFs mandat å uttale seg om hvordan de regionale helseforetakene setter opp systematikken knyttet til interregionale sekretariater og lignende. Løsningen som er skissert i saksunderlaget er derfor ikke aktuell. Saken reiser imidlertid prinsipielle problemstillinger; dersom slike sekretariater er nødvendige hvordan skal de i tilfelle settes opp? Det er flere aktører som kan ta ansvaret for slike oppgaver. Styret ba administrasjonen, i samarbeid med Norsk Helsenett, utrede alternative modeller for organisering av denne typen oppgaver. Det ble også opplyst om at vurderingen av denne typen tjenester, herunder felles informasjonsforvaltning, blir en del av diskusjonene i den pågående strategiprosessen. Vedtak: 1. Styret ber administrasjonen om at alternative modeller for organisering av denne typen oppgaver utredes, i samarbeid med Norsk Helsenett. 2. Styret ber om at det utarbeides et kort notat, som drøfter problemstillingen, til RHF AD- møtet. Sak 34/15 B Tentativ agenda, Styremøte 17. juni 2015 Oppsummering: Det var ikke innspill til den tentative agendaen til styremøtet 17. juni Vedtak: 7

10 1. Styret i Nasjonal IKT HF tok saken til orientering. Eventuelt 1. Felles satsing rundt kodeverk, terminologi og informasjonsstruktur Oppsummering: Christine Bergland, Helsedirektoratet orienterte. Helsedirektoratet vil gå i gang med en strukturert satsing på dette området, samt arbeidet med standardisering. Prosjektet er tilført fagpersoner, samt en dyktig prosjektleder. Det fremlagte forslaget vil være oppstarten til et program. Helsedirektoratet foreslår å bruke samme styringsgruppe som for NSI (Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur) til dette programmet. Styret uttrykte at det er positivt at dette arbeidet startes. Dette vil adressere viktige grunnkomponenter. Styret oppfordret til at pasientsikkerhetsperspektivet også trekkes frem. Det ble presisert at styret må få forelagt en konkret sak, inkludert prosjektdirektiv, som gir grunnlag for å ta en beslutning vedrørende Nasjonal IKT HFs finansiering av prosjektet. Helsedirektoratet vil legge frem direktiv for godkjenning for prosjektets styringsgruppe, og deretter for styret i Nasjonal IKT. Evaluering av møtet Styrets vurdering var at møtet var bra, med god møteledelse og fruktbare diskusjoner. Styret oppfordret adm. dir. til også å inkludere sin vurdering av de respektive sakene i saksunderlagene 8

11 Ref. Fredrik C. Birkenfeldt Herlof Nilssen Styreleder Thomas Bagley Nestleder Erik M. Hansen (sett) Medlem Meetali Kakad Medlem Torbjørg Vanvik Medlem Jan Eirik Thoresen Medlem Trine Magnus (sett) Medlem Bjørn Nilsen Medlem Lise K. Strømme (sett) Medlem Lasse B. Sølvberg Medlem 9

12 Vedlegg 37 Til: Styret for Nasjonal IKT HF Kopi: Fra: Administrasjonen Dato: Saksnr: 37/15 O Protokoll fra foretaksmøtet i Nasjonal IKT HF 27. april 2015 Bakgrunn Foretaksmøtet i Nasjonal IKT HF ble avholdt 27. april Sakslisten var som følger: Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres. Sak 2: Dagsorden. Sak 3: Årlig melding 2014, jf. lov om helseforetak 34 og vedtektene 6 og 13. Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2014, jf. lov om helseforetak 43 og vedtektene 6. Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak 44. Sak 6: Oppnevning av styre. Sak 7: Fastsetting av styrehonorar. Sak 8: Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel. Sistnevnte sak legges frem som egen styresak i sak 38/15 O. Forslag til vedtak 1. Styret i Nasjonal IKT HF tar protokollen fra foretaksmøtet 27. april 2015 til etterretning. Vedlegg: Protokoll foretaksmøte Nasjonal IKT HF 1

13

14

15

16

17 Vedlegg 38 Til: Styret for Nasjonal IKT HF Kopi: Fra: Administrasjonen Dato: Saksnr: 38/15 O Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig andel Bakgrunn Foretaksmøtet i Nasjonal IKT HF, som ble avholdt 27. april 2015, behandlet «Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig andel» (sak 8 på foretaksmøtet). Følgende ble protokollført: Brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet er vedlagt i vedlegg 1. Administrerende direktørs vurdering Per i dag har ikke Nasjonal IKT HF definert noen som ledende ansatte utover administrerende direktør. Dersom dette endrer seg vil administrasjonen sørge for etterleving av retningslinjene. I tillegg anses det som viktig at Nasjonal IKT HFs lønnsnivå og øvrige betingelser harmonerer med spesialisthelsetjenesten for øvrig. Utover dette anses det ikke som formålstjenlig på det nåværende tidspunkt å utarbeide egne retningslinjer for Nasjonal IKT HF. Forslag til vedtak 1. Styret i Nasjonal IKT HF tar saken til orientering. Vedlegg: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 17. mars 2015 vedrørende nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte. 1

18 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsråden Likelydende brev til styrene i de regionale helseforetakene v/styreledere HELSE e SØR-ØST RHF 19 MARS 2015 s3 0 LJOK KASS Deresref Vårref Dato 15/856 j Nye retningslinjerfor lønnog annengodtgjørelsetil ledendeansattei foretakog selskapermedstatligeierandel Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har fastsatt "Retningslinjerfor lønn og annen godtgjørelse til ledende ansaue iforetak og selskaper med statlig eierandel" med virkning fra 13. februar Retningslinjene er vedlagt og erstatter retningslinjer fastsatt 31. mars Regjeringen har vurdert og endret retningslinjene i tråd med det som ble varslet i Meld. St. 27 ( ) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap. I de nye retningslinjene videreføres hovedprinsippene i de tidligere retningslinjene om at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Det skal legges vekt på moderasjon. De nye retningslinjene har ikke tilbakevirkende kraft. Hensikten med dette brevet er å informere om hovedendringene i de nye retningslinjene og konsekvensene for de regionale helseforetakene og helseforetakene. Jeg forventer at styrene har høy bevissthet rundt oppfølgingen av de nye retningslinjene. Jeg forutsetter, som det også tidligere er presisert i foretaksmøter, at de regionale helseforetakene og helseforetakene følger retningslinjene, men med følgende presisering: De nye retningslinjene skiller mellom selskaper der staten har en eierandel på over 90 prosent, og heleide datterselskaper av disse selskapene. Jeg har til hensikt å gjøre retningslinjene gjeldende i sin helhet både for de regionale helseforetakene og for helseforetakene. Dette innebærer at "skal kravet" vil gjelde både for de regionale helseforetakene og for helseforetakene. Dette vil bli presisert i foretaksmøtene i mai/juni. Postadresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon: Org. nr.:

19 Hovedendringene i retningslinjene som er relevante for foretakene Retningslinjene skalfølges av selskaper med statlig eierandelpå over 90prosent Styrene i disse selskapene kan ikke fravike statens retningslinjer når de utarbeider retningslinjer for lederlønn. Det innebærer at "følg eller forklar"-prinsippet ikke gjelder disse selskapene. Retningslinjenes virkeområde skal også gjelde heleide datterselskaper av selskaper hvor staten har en eierandelpå mer enn 90 prosent Staten forventer at selskaper hvor staten har en eierandel på over 90 pst., sikrer at statens retningslinjer også gjelder for heleide datterselskaper. For datterselskaper gjelder "følg eller forklar"-prinsippet. Staten som eier forholder seg til redegjørelsen til morselskapet med hensyn til hvordan det følger opp statens retningslinjer i sine heleide datterselskaper. Jeg legger imidlertid til grunn at "følg eller forklar"-prinsippet ikke vil gjelde for helseforetakene. Innstramming i pensjonsopptjeningen til maksimalt 12 G Pensjonskostnader som dekkes av arbeidsgiver bør være begrenset til kollektive skattefavoriserte pensjonsordninger. Staten vil som varslet i Meld. St. 27 ( ) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap heretter ikke støtte pensjonsopptjening over 12 G. Sluttvederlag På området sluttvederlag er retningslinjenes virkeområde utvidet til også å gjelde ledende ansatte, ikke bare virksomhetens øverste leder som i de tidligere retningslinjene. Det er også gjort presiseringer i de nye retningslinjene, blant annet om at eventuelle avvik fra statens retningslinjer bør gis i styrets erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Begrunnelsen for avvik blir dermed lettere offentlig tilgjengelig, noe regjeringen mener bidrar til økt åpenhet. ed vennlig hilsen r, ent Høie Kopi: Administrerende direktører i de regionale helseforetakene Vedlegg: Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel Side 2

20 1 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel (fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra ) Retningslinjeneerstatterretningslinjeneav Formål Retningslinjene angir hvilke forhold staten som eier vil legge vekt på i sin stemmegivning når styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte behandles på selskapets generalforsamling, foretaksmøte eller lignende. Retningslinjene reflekterer også statens holdning til lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskaper der dette ikke er egen sak på generalforsamlingen. Retningslinjene endrer ikke selskapslovgivningensregulering av styrets ansvar eller rolledelingen mellom generalforsamling og styre eller mellom styre og daglig leder. Der hvor næringsspesifikt regelverk stiller strengere eller mer detaljerte krav til selskapene enn disse retningslinjene, har slikt regelverk forrang. Retningslinjenes virkeområde Retningslinjenegjelder for ledende ansatte, jf. definisjon nedenfor, i selskaper1hvor staten har en direkte eierandel. Staten forventer at selskaper hvor staten har en eierandel på over 90 pst., sikrer at statens retningslinjer også gjelder for heleide datterselskaper. Definisjoner Ledendeansatte omfatter daglig leder og andre ledende ansatte,jf. Ot.prp.nr. 55 ( )som viser til forståelsen av begrepet i allmennaksjeloven 4-12og regnskapsloven 7-26og Med godtgjørelsesordningmenes ett eller flere av følgende elementer: fastlønn, variabel lønn (bonus, aksjeprogram, opsjoner og tilsvarende), annen godtgjørelse (naturalytelserog lignende), pensjonsytelserog sluttvederlag. Med opsjonersom avlønningsformmenes rett til å kjøpe aksjer til på forhånd avtaltpris. Retningslinjene sidestiller opsjonsavtalerhvor eventuell gevinst utbetales direkte uten foregående fysiske transaksjoner (syntetiske opsjoner) med alminnelige opsjoner,jf. regnskapslovens krav til rapportering. Med aksjeprogrammenes ordninger med direkte aksjeeierskap uten foregående opsjon.dette kan innebære at den ansatte får aksjen som betaling, rabatt ved aksjekjøp eller bonusutbetaling med betingelse om å kjøpe aksjer. Såkalte langtidsinsentivordninger (LTI)anses som et aksjeprogram. Aksjespareprogramfor alle ansatte omfattes ikke av retningslinjene. Sluttvederlagomfatter her kompensasjon i tilknytning til fratredelse og kan inneholde etterlønn, arbeidsfrie perioder, andre finansielle ytelser og naturalytelser. Styretserklæringomfastsettelse avlønnogannen godtgjørelse Det følger av bestemmelser i allmennaksjeloven 5-6 (3) og 6-16aat styret i allmennaksjeselskaper skal utarbeide erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte. Erklæringen skal behandles på den ordinære generalforsamlingen og skal inneholde styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte for det kommende regnskapsåret. Allmennaksjelovens regler om lederlønnserklæring gjøres gjeldende gjennom vedtektsbestemmelser2for alle selskaper som staten har eierandel i, og som ikke defi- 1 Statsforetak, regionale helseforetak, særlovselskaper, statsaksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper. 2 I deleide selskaper ma staten enten alene eller sammen med andreaksjonærerha 2/3 flertallforå gjøre nødvendige vedtektsendringer.

21 2 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel (fastsattavnærings-og fiskeridepartementet medvirkningfra ) neres som «små foretak» etter regnskapsloven. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte skal også inneholde en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret, herunder hvordan styrets retningslinjer for fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse er blitt gjennomført. Dersom styret i en avtale fraviker egne retningslinjer, bør det opplyses om dette i redegjørelsen. I selskaper hvor staten har en direkte eierandel på over 90 pst., skalvedtektene inneholde en bestemmelse om at det i styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse også skal redegjøres for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i heleide datterselskaper. «Følgellerforklar»- prinsippet Staten vil legge til grunn et «følg eller forklar»-prinsipp ved håndhevelsen av statens retningslinjer. Det vil si at styrene i sin erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse bør redegjøre for i hvilken grad styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for kommende regnskapsår er i overensstemmelse med statens retningslinjer. Eventuelle avvikbegrunnes. I selskaper hvor staten har en direkte eierandel på over 90 pst., legges det til grunn at statens retningslinjer for lederlønn skal følges. Dette innebærer at styret ikke kan fravike statens retningslinjer når styret utarbeider sine retningslinjer. Hovedprinsipperfor fastsettelseav godtgjørelsesordninger Det er styrets ansvar å fastsette retningslinjerfor godtgjørelse til ledende ansatte. Daglig leders godtgjørelse fastsettes av styret. Godtgjørelsentil ledende ansatte skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. Styret skal bidra til moderasjon i godtgjørelsen til ledende ansatte. Hovedelementet i en godtgjørelsesordning bør være fastlønnen. Ordningene skal utformes slik at det ikke oppstår urimelig godtgjørelse på grunn av eksterne forhold som ledelsen ikke kan påvirke. Styret skal ha en oversikt over den totale verdien av den enkelte leders avtalte godtgjørelse og redegjøre for denne på en lett tilgjengeligmåte i selskapets årsregnskap. Den samlede godtgjørelsen skal ses under ett når styret vurderer denne i forhold til statens retningslinjer. Styret skal påse at godtgjørelsesordningene ikke gir uheldige virkninger for selskapet eller svekker selskapets omdømme. Ledende ansatte skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i samme konsern. Avtaler inngått før ikrafttreden av disse retningslinjene kan opprettholdes. Variabelønn Eventuell variabel lønn skal bygge på følgende prinsipper: Det skal være en klar sammenheng mellom de mål som ligger tilgrunn for den variablelønnen, og selskapets mål. Variabellønn skal være basert på objektive, definerbare og målbare kriterier som lederen kan p'åvirke.flere relevantemålekriterierbør legges til grunn. En ordning med variabel lønn skal være transparent og klart forståelig.ved redegjørelse for ordningen er det vesentlig å få belyst forventet og potensiellmaksimalutbetalingfor hver enkelt deltaker i programmet. Ordningen skal være tidsbegrenset. Samlet oppnåelig variabel lønn, dvs, hva som maksimaltkan opptjenesdet enkelte år,bør ikke overstige 50 pst. av fastlønn, med mindre særskilte hensyn filsierdet. Aksjeprogrammer, som LTI, kan benyttes av børsnoterte selskaper dersom de er særlig egnet til å nå langsiktige mål for selskapets utvikling.aksjebasert avlønningskal utformes slik at den bidrar til langsiktig innsats for selskapet og bør innebære bindingstid på aksjene på minst tre år. For børsnoterte selskaper kan staten støtte en filleggsramme øremerket slike aksjeprogrammer, hvor verdien av det tildeltebeløpet ikke skal overstige 30 pst. av fastlønn. Opsjoner og andre opsjonslignende ordninger skal ikke benyttes.

22 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 3 til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel (fastsattavnærings-ogfiskeridepartementetmedvirkningfra ) Pensjonsytelser-tjenestepensjon - Pensjonsvilkårfor ledende ansatte skal være på linje med andre ansattes vilkår i selskapet. - Pensjonsgrunnlaget for alderspensjon skal ikke overstigemaksimalgrensenide skattefavoriserte kollektivepensjonsordningeneinorge (p.t.12g), jf. innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven og tjenestepensjonsloven. - Ved avtaler om ytelsespensjon skal det tas hensyn til eventuell ytelsespensjon som er opptjent fra andre stillinger. Samlet pensjonsutbetaling bør ikke overstige 66pst. av lønn opp til 12G. - Når en leder ikke lenger er ansatt i selskapet skal det ikke lenger påløpe pensjonskostnader ut over hva som følger av en eventuell skattefavorisert ytelsesordning. Sluttvederlag - I forhåndsavtaler hvor virksomhetens øverste leder fraskriver seg bestemmelsene om oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven,kan det avtales sluttvederlag i overenstemmelse med arbeidsmiljøloven (2). Sluttvederlag bør ikke benyttes når lederen har tatt initiativ til onpsigelsen. - Sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden bør i sum ikke overstige 12månedslønner. - Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra næringsvirksomhet som vedkommende er aktiv eier av,bør sluttvederlaget reduseres med et forholdsmessig beløp beregnet på grunnlag av den nye årsinntekten. Reduksjonkan først skje etter at vanligoppsigelsestid for stillingen er ute. Sluttvederlag kan holdes tilbake hvis vilkårene for avskjed foreligger, eller hvis det i perioden hvor det ytes sluttvederlag oppdages uregelmessigheter eller forsømmelser som kan lede til erstatningsansvar eller at vedkommende blir tiltalt for lovbrudd. - For øvrige ledende ansatte kan det ikke inngås forhåndsavtale om sluttvederlag hvor kompensasjon ved fratredelse er endelig fastsatt. Det kan i stedet inngås forhåndsavtale om rimelig sluttvederlag som får virkning dersom den ansatte ikke bestrider oppsigelsen. For slikt sluttvederlag vil ovennevnte retningslinjer gjelde tilsvarende.

23 Vedlegg 39 Til: Styret for Nasjonal IKT HF Kopi: Fra: Adm. dir Dato: Saksnr: 39/15 O Orientering fra administrerende direktør 1. Status rekruttering Søknadsfristen på utlyste stillinger i fase 2 av rekrutteringsprosessen gikk ut 15. mai. Antallet søkere er tilfredsstillende, men det er dessverre et begrenset antall søkere med relevant erfaring fra sektoren. Administrasjonen vil vurdere tiltak for å bøte på dette. 2. Status lokaler Utbygger / utleier av Nasjonal IKT HFs planlagte nye lokaler i Bergen fikk i slutten av mars innsigelse fra Bergen Kommune på bruken av lokalene. Bergen Kommune hevdet lokalene skulle brukes til «publikumsrettet virksomhet». Utbygger søkte Bergen Kommune om dispensasjon for dette vilkåret. Dispensasjon ble innvilget medio mai, med en varighet på 5 år (tilsvarende leiekontraktens varighet). Nasjonal IKT HF har en opsjon på ytterligere to år, og ved utløp av ordinær leiekontrakt vil det være mulig å søke Bergen Kommune om forlenget dispensasjon, gitt at Nasjonal IKT HF ønsker å tre inn i denne opsjonen. 3. Utredning «IKT-drift i den medisinske nødmeldetjenesten» Styret i Nasjonal IKT har bedt NIKT administrasjon utrede og anbefale driftsmodeller for framtidig AMK løsning. Anbefalt driftsmodell vil inngå i beslutningsgrunnlag for endelig valg av driftsleverandør og vurdering vil videre ha faglig nytteverdi i pågående Tiltak 53- «Anskaffelse teknologi til AMK» Utredningsarbeidet pågår. Representanter fra alle RHF er utnevnt og arbeidsgruppen har så langt hatt 3 arbeidsmøter. Det er lagt opp til en prosess hvor HDO HF og NHN SF involveres i arbeidet. Anbefaling forventes ferdigstilt til behandling i styremøte 11. september Forslag til vedtak 1. Styret i Nasjonal IKT HF tar sakene til orientering. 1

24 Status portefølje for Nasjonal IKT HF Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 1

25 Tidslinje for prosjektporteføljen Pågående og kandidater Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Fortløpende utvikle og ibrukta nye tjenester Videreføre med ytterligere nye tjenester Henvisning mellom helseforetak Gjennomføre pilot Bredde og ibrukta Dialogmelding mellom fastlege og helseforetak Gjennomføre pilot Bredde og ibrukta Vedlegg til dialogmelding Ny sykemelding mellom NAV og helseforetak (EKHO) Gjennomføre pilot Utrede konsept og planlegge Bredde og ibrukta Bredde og ibrukta Automatisk tildeling av fødselsnummer Utrede konsept, planlegge og pilotere Bredde og ibrukta FDV system for MTU og BHM Gjennomføre pilot, sette i drift og sørge for ibruktakelse Logganalyse i behandlingsrettede helseregistre Gjennomføre pilot Bredde og ibrukta Ny oppgjørsordning for H-resept Utarbeide omforent løsningsforslag og gjennomføre utvikling Bredde og ibrukta Anskaffelse av ny teknologi for AMK Velge løsning Anskaffe, innføre og ibrukta Forbedre FEST-registeret fra Legemiddelverket (SAFEST) Planlegge Gjennomføre og ibrukta Felles IKT-strategi for helseregionene Utarbeide, forankre og vedta Overgang til strukturert journal Forme og planlegge Gjennomføre fase 2: Føringer Gjennomføre fase 3-n Sikkerhetsarkitektur for autentisering, single sign-on Gjennomføre Pågår Kandidat 2

26 Økonomisk konsekvens for Nasjonal IKT sitt budsjett i 2015 ved gjennomføring av prosjektkandidater Nasjonal IKT har en ufordelt ramme til mål i henhold til strategi som kan benyttes til prosjektkandidater for gjennomføring i Tabellen nedenfor viser ufordelt ramme, økonomisk konsekvens på rammen ved gjennomføring av prosjektkandidater og resulterende restramme til prosjekter i 2015 Budsjett 2015 Prognose 2015 Kommentar Ufordelt ramme til måkl ihht. strategi kr kr Inkluderer ramme til nye NUIT tiltak i 2015 Planleggingsfase for realisering av SAFEST kr Høy buffer for å håndtere risiko Sikkerhetsarkitektur for autentisering, single sign-on og autorisasjon kr Avhenger i høygrad av bruk av eksterne Program for overgang til strukturert journal kr - Egeninnsats, derfor "0" Restramme til nye prosjekter i 2015 kr

27 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUS PROSJEKTPORTEFØLJE TILTAK STATUS NESTE MILEPÆL KOMMENTAR 37.1 Implementering FDV- system for MTU / BHM Avg.: Ress.: Frem.: Eks.av.: Øk.: G Y Y G G Felles integrasjoner (autentisering, brreg, folkeregisteret, mm) Verifisering av krav Installasjonsdag (Midt i produksjon) Opprettelse av sekretariat BHM-funksjonalitet i produksjon Systemet ble satt i produksjon for UNN 24.mars. Planlagt oppstart for Midt er 5.mai. Det er avholdt oppstartsmøte for Helgeland. Verifisering av kontraktsleveransen pågår fortsatt, det er ingen avvik som stopper ibruktaking. Prosessen med å få etablert nasjonalt sekretariat fortsetter. Saken er behandlet i NIKT Styre og går nå videre til NIKTs strategiprosess og til NHN. Rydding i nomenklaturet er nå ferdigstilt. Prosjektleder fortsetter å følge opp alle HF i forhold til implementering. Nærmest i løypa ser ut til å være OUS og Førde, samt Østfold på BHM Prosjektet skal presenteres på Medisinsk Teknisk Forenings Landsmøte mai 45.1 Nasjonal standard for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre Avg.: Ress.: Frem.: Eks.av.: Øk.: G G Y G G M6-2 - Når løsningen for utprøving av logger fra DIPS er klar ved OUS M6-3 - Når utprøving av logger fra DIPS er gjennomført ved OUS Prosjektet har fått tilgang til driftskompetanse fra Norsk helsenett, Sykehuspartner og Helse-Nord Datagrunnlag fra Doculive og DIPS forsinket Oppdatering av analyseverktøy for å håndtere DIPS forsinket fra SAS Oppstart av DIPS-test minst en mnd. forsinket

28 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUS PROSJEKTPORTEFØLJE TILTAK STATUS NESTE MILEPÆL KOMMENTAR 47 Innføring av elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Avg.: Ress.: Frem.: Eks.av.: Øk.: Y G Y Y Y Sende brev til HOD Avklare plan for «restrukturering» av prosjektet og sikre forankring/deltakelse fra aktuelle aktører Avklare omforent løsningsbeskrivelse Utarbeide ny fremdriftsplan basert på ny organisering og resultat av forpliktelser fra de ulike aktører Innhold: Utkast til overordnet løsningsbeskrivelse for helhetlig løsning er utarbeidet. Ressurssituasjonen: Må forankre deltakelse/prioritering tydeligere hos de relevante aktører for forankring av løsning og leveranser. Egen prosjektgruppe må etableres for testing/pilot/innføring. Fremdrift: Fremdriftsplan må utarbeides etter avklaring av finansiering- og leveransemuligheter. Avhengigheter: Det er lagt til grunn at man er avhengig av å følge utviklings- og implementeringsløpet for versjon 2.5 i e- resept for å kunne ha mulighet til å få løsning på plass i ikke alt for fjern fremtid. Økonomi: Avsatt ramme i budsjett. Antas tilstrekkelig, men må vurderes opp mot revidert prosjektplan.

29 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUS PROSJEKTPORTEFØLJE TILTAK STATUS NESTE MILEPÆL KOMMENTAR 53 Ny teknologi AMK Avg.: Ress.: Frem.: Eks.av.: Øk.: G G G G G Prosjektet er under etablering, Foreløpig direktiv godkjent 11.mars. Endelig direktiv legges frem i styringsgruppen 12. mai2015. Måling av status iht. direktiv kan derfor først startes fra neste rapportering Ut fra ovennevnte rapporteres status som grønn Markedsvurderinger og planlegging av leverandørkonferanse pågår Offisiell kick-off alle prosjektgrupper 4. og 5. mai

30 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUS PROSJEKTPORTEFØLJE TILTAK STATUS NESTE MILEPÆL KOMMENTAR 2001 Forprosjekt Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten Avg.: Ress.: Frem.: Eks.av.: G G G G Ingen, forprosjektet er avsluttet. Anbefalte videre aktiviteter ivaretas i prosjekt DIS Styringsgruppen i prosjektet (NIKT SG ) godkjente i møte 10 april sluttrapport for forprosjektet. Rapporten finnes her: uttrapporter/2001_- _digitale_innbyggertjenester_i_spesialisthelsetjenesten_dis/ Øk: G DIS 2015 Avg.: Ress.: Frem.: Eks.av.: Øk: G G Y G Y Milepæler plan: MP3 Når løsningsbeskrivelser for komponenter/tjenester som skal produksjonssettes i september foreligger MP4 Når nye felleskomponenter produksjonsettes MP5 Når analyser og konseptbeskrivelser for prioriterte tjenester foreligger Framdrift Tilfredsstillende framdrift på utviklingsløp for felleskomponenter knyttet til ny brukerflate for innloggede tjenester på hn.no og håndtering av personvern( fullmakter, samtykker og reservasjoner) Forsinket oppstart av referansegruppen grunnet ressursavklaringer. Økonomi: Utviklingsløp av felleskomponenter medfører en høy burn-rate i prosjektet. Utløsning av opsjon for XDS som standard for dokumentutveksling fører til høy kost for prosjektet

31 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUS PROSJEKTPORTEFØLJE TILTAK STATUS NESTE MILEPÆL KOMMENTAR Henvisning mellom HF Avg.: Ress.: Frem.: Eks.av.: Øk: G Y Y G M8 Revidert meldingsstandard for henvisning klar for test i DIPS 1.5 M9 Henvisning mellom HF pilotert ved utvalgte HF i HSØ M10 Henvisning mellom HF pilotert på tvers av RHF (se kommentar til denne over) Iterativ prosess med lev. DIPS pågår, hvor arbeidsflate i DIPS Arena avstemmes i bi-ukentlige møter opp mot innspill fra arbeidsgruppen for tiden noe lav fremdrift rundt den funksjonelle løsningen i DIPS Arena pga. leverandørens prioritet på arbeid med implementering av selve henvisningsmeldingen (M8) DIPS Arena testmiljø i VVHF er etablert, og skal konfigureres av leverandøren med mål om ibruktakelse fra mai Oppnåelse av M10 i 2015 må avklares ut fra status i øvrige regioner. Test på tvers av RHF prioriteres i 2015, mens pilotering mest sannsynlig vil måtte utsettes til 2016 Ekstern høring av ny henvisningsveileder i Q2 kan, dersom ytterligere endringer tilkommer i meldingsstandarden og tilhørende vesentlige endringer i PAS/EPJ (her: DIPS) kreves, medføre forsinket pilotstart Se kommentarer til utredning av dialogen mellom HF-Helfo på utvidet slide senere.

32 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUS PROSJEKTPORTEFØLJE TILTAK STATUS NESTE MILEPÆL KOMMENTAR EKHO Avg.: 1005 Automatisk melding om fødsel Ress.: Frem.: Eks.av.: Øk: Avg.: Ress.: Frem.: Eks.av.: Øk: G G R G G Y G Y Y G Ny forenklet styringsgruppe etablert Kravspesifikasjon ferdigstilt for både sykmelding og dialogmelding Kostnadsestimat for implementasjon og realisering utarbeidet M3: Det er opprettet avtale mellom SKD og Helse på nasjonalt nivå. ( Se kommentarer) M5: Piloter er opprettet. (Se kommentarer). M6: Løsning er ferdig til nasjonal utbredelse. M7: Utrullingsplan er utarbeidet. M8: Sluttrapport er levert. Det er innført forskrift for ny sykmelding utenfor HF som sikrer gjennomføring av hovedprosjektet Funksjonalitet på dialogmelding og sykmelding har fått god mottakelse hos brukere utenfor HF Diskusjoner og avklaringer er gjennomført med leverandørene for å sikre løsningens innhold. Det ser ut til å være svært begrensede behov for endringer Ressurser i NAV og NIKT er sikret og aktivert. Arbeidsmengden er redusert noe som følge av redusert behov for endringer. Innhold: Prosjektet har enda ikke lykkes med å få på plass en avtale med leverandøren CSAM. For å oppnå en bedre forhandlingsposisjon har prosjektet sett på mulighetsrommet til tre andre løsninger. I styringsgruppemøtet den ble det besluttet at prosjektet skal gå videre med utredning av disse potensielle løsningene. Parallelt forhandles det med CSAM. Løsningene skal diskuteres i styringsgruppemøtet den Fremdrift: Kontrakt med CSAM er på kritisk linje og det må beregnes at prosjektet kan bli ca. 1 mnd. forsinket. Da SKD jobber med fremtidens Folkeregister er de kun villige til å stille med nødvendige ressurser ut Det er dermed nødvendig å ferdigstille pilotering og utrullingsplan i løpet av Kontrakt med CSAM eller evt. design av annen løsning med et enklere test og piloteringsløp må derfor ferdigstilles raskest mulig. Økonomi: Forbruk hittil er innenfor budsjett. På tross av usikkerhet knyttet til utfall av kontraktsforhandlinger med leverandørene vurderes økonomien i prosjektet til å være under kontroll. Avhengigheter: Det er avhengigheter knyttet til Regional EPJ ved OUS Fase 2 prosjektet samt oppgradering av Partus 4.2 ved Rikshospitalet. Det er avhengigheter knyttet til SKD sitt prosjekt Modernisert Folkeregister. SKD har fullt fokus på denne nye løsningen fra 2016, og prosjektet er dermed avhengig av at pilot på foreløpig løsning kommer i gang i løpet av Det er stipulert at en slik løsning skal være ferdig fra Skattedirektoratet i løpet av 2017 Ressurser: Prosjektet har nødvendige ressurser på plass.

33 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUS PROSJEKTPORTEFØLJE TILTAK STATUS NESTE MILEPÆL KOMMENTAR Dialogmelding Avg.: Ress.: Frem.: Eks.av.: Øk: G G G Y G Ferdigstille pilot Evaluere erfaringer Oppdatere løsningsbeskrivelse Piloten har er i gang med noen legekontor og øker til flere. Leger på sykehus og fastleger er ellers veldig fornøyde med løsningen, vi har hatt felles samlinger for å se på meldingsutvekslingen fra ende til ende, for å sikre helhetlig og felles forståelse. Pga. lite volum i piloten så langt har prosjektet fått godkjent forslag om å utvide piloten i tid for å få mer erfaring. Prosjektet har vurdert at dette ikke vil medføre ekstra kostnader Vedlegg Avg.: Ress.: Frem.: Eks.av.: Øk: Y Y R Prosjekt IHR i Helse Vest har dessverre har flere forsinkelser grunnet manglende leveringsevne fra leverandører. Prosjektet fikk ny produksjonsplan fra DIPS jan 2015, og i dialog med leverandør om endelig prioritering av denne. Funksjonalitet på legekontorsiden for å håndtere vedlegg til henvisninger er dessverre også forsinket, Pilotering av vedlegg ligger i delleveransen for kliniske henvisninger i prosjekt I(Interaktiv Henvisning og rekvisisjon (IHR) i Helse Vest Leverandøren DIPS har levert enda en ny plan for sine leveranser, der også denne leveranser er forsinket i forhold til opprinnelig planer. Venter også på datoer fra journalleverandører for legekontorløsningene for å håndtere vedlegg til henvisninger. IHR prosjektet holder på å se på ny leveranseplan og konsekvenser dette vil få.

34 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUSRAPPORT TILTAK SATSINGSOMRÅDE OMRÅDE AVGRENSING OG INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT EKSTERNE AVHENGIGHETER ØKONOMI STATUS RISIKO 37.1 Implementering FDVsystem for MTU/BHM 1.Innhold - Kliniske informasjonsprosesser FORRIGE G Y Y G G NÅ G Y Y G G PROSJEKTEIER PROSJEKTLEDER Nasjonal IKT Børge Godhavn Faveo Prosjektledelse KOMMENTAR TIL STATUSENDRINGER Systemet ble satt i produksjon for UNN 24.mars. Planlagt oppstart for Midt er 5.mai. Det er avholdt oppstartsmøte for Helgeland. Verifisering av kontraktsleveransen pågår fortsatt, det er ingen avvik som stopper ibruktaking. Prosessen med å få etablert nasjonalt sekretariat fortsetter. Saken er behandlet i NIKT Styre og går nå videre til NIKTs strategiprosess og til NHN. Rydding i nomenklaturet er nå ferdigstilt. Prosjektleder fortsetter å følge opp alle HF i forhold til implementering. Nærmest i løypa ser ut til å være OUS og Førde, samt Østfold på BHM Prosjektet skal presenteres på Medisinsk Teknisk Forenings Landsmøte mai FERDIGSTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Lite tilgjengelige IT-ressurser Forankring Integrasjoner Konvertering RISIKOREDUSERENDE GREP Bred deltakelse Prosjektleder i direkte dialog med hvert enkelt HF Nasjonal integrasjonsoversikt utarbeides Utarbeide «oppskrift» for lokale innføringsprosjekt UNN i produksjon Rydding i nomenklatur ferdig Felles integrasjoner (autentisering, brreg, folkeregisteret, mm) Verifisering av krav Installasjonsdag (Midt i produksjon) Opprettelse av sekretariat BHM-funksjonalitet i produksjon

35 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUSRAPPORT TILTAK 45.1 Nasjonal standard for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre PROSJEKTEIER Nasjonal IKT SATSINGSOMRÅDE PROSJEKTLEDER Trond Ericson, Devoteam STATUS KOMMENTAR TIL STATUSENDRINGER OMRÅDE FORRIGE NÅ AVGRENSING OG INNHOLD G G RESSURSER FREMDRIFT EKSTERNE AVHENGIGHETER Y G G G Y G Prosjektet har fått tilgang til driftskompetanse fra Norsk helsenett, Sykehuspartner og Helse-Nord Datagrunnlag fra Doculive og DIPS forsinket Oppdatering av analyseverktøy for å håndtere DIPS forsinket fra SAS Oppstart av DIPS-test minst en mnd. forsinket ØKONOMI G G RISIKO FERDIGSTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE M6-2 forsinket Leveranser fra SAS forsinket Bestilt datauttrekk fra Sykehuspartner pt. ikke klart. RISIKOREDUSERENDE GREP Tett oppfølging av Sykehuspartner og SAS M3 - Prosjekt bemannet, kick-off gjennomført M4 - Utkast til opplegg foreligger M5 Løsning klar for utprøving M6-1 - Test og implementering av Doculive-data gjennomført M6-2 - Når løsningen for utprøving av logger fra DIPS er klar ved OUS M6-3 - Når utprøving av logger fra DIPS er gjennomført ved OUS

36 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUSRAPPORT TILTAK 45.1 Statistisk analyse av logger i behandlingsrettede helseregistre PROSJEKTEIER Nasjonal IKT SATSINGSOMRÅDE PROSJEKTLEDER Trond Ericson, Devoteam ANDRE KOMMENTARER - Prosjektgruppemøte gjennomført med fokus på resultater (funn) fra utprøving og driftsmodell - Test av DIPS-logg har ny estimert oppstart , en mnd forsinket - Det er gjennomført møte med Sykehuspartner for å konkretisere prosjektets behov for datauttrekk Datauttrekk fra DIPS forsinket Script lovet fra DIPS uke 17, deretter skal Sykehuspartner kjøre det for å produsere datauttrekk - Datauttrekk fra Doculive forsinket Klart denne uken (uke 17) - Tilpasninger i verktøy fra SAS forsinket Installeres Bistand fra Norsk helsenett, Sykehuspartner og Helse-Nord i forbindelse med anbefaling av modell for å realisere metode - Telefonmøte med NHN Telefonmøte med SP Workshop med avtalt SP Underlag sendt Helse-Nord - Prosjektet presentert på EPJ Systemeier forum Prosjektet presenteres på Klinisk IKT fagforum Prosjektet presentert på fagforum arkitektur Prosjektgruppemøte og referansegruppemøte slås sammen til et felles møte

37 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUSRAPPORT TILTAK 47 Innføring av elektronisk oppgjørsordning for H-resepter PROSJEKTEIER Nasjonal IKT Sykehusapotekene SATSINGSOMRÅDE Mål 4 Koordinere RHFene overfor sektoren PROSJEKTLEDER Ole-Morten Holmøy, PwC STATUS OMRÅDE FORRIGE AVGRENSING OG INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT EKSTERNE AVHENGIGHETER ØKONOMI RISIKO Y G Y Y Y NÅ Y G Y Y Y KOMMENTAR TIL STATUSENDRINGER Innhold: Utkast til overordnet løsningsbeskrivelse for helhetlig løsning er utarbeidet. Ressurssituasjonen: Må forankre deltakelse/prioritering tydeligere hos de relevante aktører for forankring av løsning og leveranser. Egen prosjektgruppe må etableres for testing/pilot/innføring. Fremdrift: Fremdriftsplan må utarbeides etter avklaring av finansiering- og leveransemuligheter. Avhengigheter: Det er lagt til grunn at man er avhengig av å følge utviklings- og implementeringsløpet for versjon 2.5 i e-resept for å kunne ha mulighet til å få løsning på plass i ikke alt for fjern fremtid. Økonomi: Avsatt ramme i budsjett. Antas tilstrekkelig, men må vurderes opp mot revidert prosjektplan. FERDIGSTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Manglende forpliktelser fra aktuelle aktører med tanke på finansiering og utvikling/leveranser. Usikkert med ordlyd i ny forskrift og eventuelle konsekvenser for løsning RISIKOREDUSERENDE GREP Brev til HOD Arbeide for bredere forankring og forpliktelse fra aktørene i prosjektorganiseringen. Med mål om pilot fra høsten 2015 er man avhengig av at bedre kontroll med rekvirering og utlevering ivaretas som en del av utviklings- og implementeri Sende brev til HOD Avklare plan for «restrukturering» av prosjektet og sikre forankring/deltakelse fra aktuelle aktører Avklare omforent løsningsbeskrivelse Utarbeide ny fremdriftsplan basert på ny organisering og resultat av forpliktelser fra de ulike aktører

38 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUSRAPPORT TILTAK 53 Ny teknologi AMK PROSJEKTEIER Nasjonal IKT SATSINGSOMRÅDE STATUS PROSJEKTLEDER Oddmund Aase, prosjektleder KOMMENTAR TIL STATUSENDRINGER OMRÅDE AVGRENSING OG INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT FORRIGE NÅ G G G Prosjektet er under etablering, Foreløpig direktiv godkjent 11.mars. Endelig direktiv legges frem i styringsgruppen 12. mai2015. Måling av status iht. direktiv kan derfor først startes fra neste rapportering Ut fra ovennevnte rapporteres status som grønn Markedsvurderinger og planlegging av leverandørkonferanse pågår Offisiell kick-off alle prosjektgrupper 4. og 5. mai EKSTERNE AVHENGIGHETER G ØKONOMI G RISIKO FERDIGSTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE RISIKOREDUSERENDE GREP

39 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUSRAPPORT TILTAK DIS 2015 (Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten) PROSJEKTEIER Nasjonal IKT SATSINGSOMRÅDE NA PROSJEKTLEDER Nina Ulstein, Helsedirektoratet / Avd Digitale innbyggertjenester STATUS KOMMENTAR TIL STATUSENDRINGER OMRÅDE AVGRENSING OG INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT EKSTERNE AVHENGIGHETER ØKONOMI FORRIGE G G Y G G NÅ G G Y G Y Fremdrift: Tilfredsstillende framdrift på utviklingsløp for felleskomponenter knyttet til ny brukerflate for innloggede tjenester på hn.no og håndtering av personvern( fullmakter, samtykker og reservasjoner) Forsinket oppstart av referansegruppen grunnet ressursavklaringer. Forsinket oppstart av aktiviteter knyttet til detaljering av målbildet grunnet kapasitetsutfordringer Økonomi: Utviklingsløp av felleskomponenter medfører en høy burn-rate i prosjektet. Utløsning av opsjon for XDS som standard for dokumentutveksling fører til høy kostnad for prosjektet RISIKO FERDIGSTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE 1. At man får en god forankring og samarbeidsprosess for videreutvikling av målbilde og veikart 2. At man klarer å realisere nye komponenter ihht planlagt tid og kostnad RISIKOREDUSERENDE GREP Aktivt søke involvering på flere nivåer i hvert av RHFene. Planlegging, scoping og styring av utviklingsløp Milepæler iht plan : MP1 Når prosjektdirektivet er godkjent MP2 Når referansegruppen er etablert Milepæler plan: MP3 Når løsningsbeskrivelser for komponenter/tjenester som skal produksjonssettes i september foreligger MP4 Når nye felleskomponenter produksjonsettes MP5 Når analyser og konseptbeskrivelser for prioriterte tjenester foreligger

40 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUSRAPPORT TILTAK Henvisning mellom HF PROSJEKTEIER Nasjonal IKT Helse Sør-Øst RHF SATSINGSOMRÅDE Mål 4 Koordinere RHFene overfor sektoren PROSJEKTLEDER Mona Syversen, Sykehuspartner STATUS OMRÅDE FORRIGE AVGRENSING OG INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT EKSTERNE AVHENGIGHETER ØKONOMI RISIKO G Y Y G NÅ G Y Y G KOMMENTAR TIL STATUSENDRINGER Iterativ prosess med lev. DIPS pågår, hvor arbeidsflate i DIPS Arena avstemmes i bi-ukentlige møter opp mot innspill fra arbeidsgruppen for tiden noe lav fremdrift rundt den funksjonelle løsningen i DIPS Arena pga. leverandørens prioritet på arbeid med implementering av selve henvisningsmeldingen (M8) DIPS Arena testmiljø i VVHF er etablert, og skal konfigureres av leverandøren med mål om ibruktakelse fra mai Oppnåelse av M10 i 2015 må avklares ut fra status i øvrige regioner. Test på tvers av RHF prioriteres i 2015, mens pilotering mest sannsynlig vil måtte utsettes til 2016 Ekstern høring av ny henvisningsveileder i Q2 kan, dersom ytterligere endringer tilkommer i meldingsstandarden og tilhørende vesentlige endringer i PAS/EPJ (her: DIPS) kreves, medføre forsinket pilotstart Se kommentarer til utredning av dialogen mellom HF-Helfo på neste side FERDIGSTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Forsinket fullføring av design-, utviklings- og testprosessen kan føre til at pilotering av revidert henvisningsmelding ikke kan fullføres innen RISIKOREDUSERENDE GREP Klar avgrensing av scope for det som skal implementeres i sykehussystemene på kortest sikt, med fokus på utprøving av de viktigste elementene i selve meldingsstandarden M1 Prosjektet klart for oppstart M2 Prosjektgruppe etablert M4 Revidert meldingsstandard for henvisning mellom HF definert og godkjent for implementering M3, M5, M6 og M7 er RHFinterne og rapporteres ikke på nasjonalt M8 Revidert meldingsstandard for henvisning klar for test i DIPS 1.5 M9 Henvisning mellom HF pilotert ved utvalgte HF i HSØ M10 Henvisning mellom HF pilotert på tvers av RHF (se kommentar til denne over)

41 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUSRAPPORT TILTAK Henvisning mellom HF PROSJEKTEIER Nasjonal IKT Helse Sør-Øst RHF SATSINGSOMRÅDE Mål 4 Koordinere RHFene overfor sektoren PROSJEKTLEDER Mona Syversen, Sykehuspartner ANDRE KOMMENTARER Revideringsarbeidet er i tråd med plan. Prosjektet har for tiden fokus på avklaringer for bruk i test og pilot av meldingen i DIPS (steg 2): Steg 1 utført til status Utprøving - for bruk i implementering og test: Meldingsdokumentasjon distribuert fra Hdir til alle aktører i sektoren den etter ordinær kommentar- og innspills-prosess gjennom vinteren 2014 Steg 2 pågår, frist til status Utprøving - for bruk i test og pilot: Avklaringer opp mot ny henvisningsveileder jf status etter Hdir-intern høring Avklaringer vs NPR jf møte 24.3 (alle RHF deltok) Steg 3 ikke startet, frist til status Utbredelse: Revidert i tråd med ny henvisningsveileder etter ekstern høring i mai-juni endelige avklaringer rundt NPR endelige avklaringer rundt FBV, forløps-id evt tilpasninger opp mot visning på helsenorge.no evt endringer trigget av piloteringen Ut fra Hdirs «Minimandat analyse fristbrudd varsel dialog og helseopplysninger» vil kanskje ikke løsninger knyttet til dialogen mellom HF, HELFO og ny behandler være ferdig utredet før ved årets slutt. Prosjektet antar det da er hensiktsmessig å holde meldingsversjon 2.0 i Utprøving til det er avklart om valg av løsninger trigger ytterligere endring i meldingsstandarden og/eller endringer i PAS/EPJ.

42 Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUSRAPPORT TILTAK EKHO PROSJEKTEIER NAV Nasjonal IKT SATSINGSOMRÅDE Mål 4 Koordinere RHFene overfor sektoren PROSJEKTLEDER Yngve H. Olsen, NAV STATUS KOMMENTAR TIL STATUSENDRINGER OMRÅDE AVGRENSING OG INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT FORRIGE G Y R NÅ G G R Det er innført forskrift for ny sykmelding utenfor HF som sikrer gjennomføring av hovedprosjektet Funksjonalitet på dialogmelding og sykmelding har fått god mottakelse hos brukere utenfor HF Diskusjoner og avklaringer er gjennomført med leverandørene for å sikre løsningens innhold. Det ser ut til å være svært begrensede behov for endringer Ressurser i NAV og NIKT er sikret og aktivert. Arbeidsmengden er redusert noe som følge av redusert behov for endringer. EKSTERNE AVHENGIGHETER Y G ØKONOMI G G RISIKO FERDIGSTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Prioritering som aktivitet i RHF 2016 Liten lokal gevinst i HF RISIKOREDUSERENDE GREP Tett dialog med NIKT og følge normal budsjetteringsprosess. Utarbeide kostnadsoverslag Støtte pilotering av ny sykmelding i OUS (Legevakt) Alternative løsningsforslag er etablert (kun sykmelding) Ny forenklet styringsgruppe etablert Kravspesifikasjon ferdigstilt for både sykmelding og dialogmelding Kostnadsestimat for implementasjon og realisering utarbeidet

43 To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture. To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic download of this picture. Styremøte Nasjonal IKT HF Vedlegg 40 STATUSRAPPORT TILTAK SATSINGSOMRÅDE OMRÅDE AVGRENSING OG INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT EKSTERNE AVHENGIGHETER ØKONOMI BESKRIVELSE Det er risiko knyttet til; Tidspunkt for signering av kontrakt med CSAM STATUS RISIKO 1005 Automatisk melding om fødsel Mål 3 Være RHFenes samarbeidspart overfor myndighetene i nasjonale tiltak FORRIGE G Y NÅ RISIKOREDUSERENDE GREP Utredning av alternative løsninger som til dels går utenom fødesystem. Y Y PROSJEKTEIER PROSJEKTLEDER Nasjonal IKT Anne- Britt H. Thuestad, Sykehuspartner KOMMENTAR TIL STATUSENDRINGER Innhold: Prosjektet har enda ikke lykkes med å få på plass en avtale med leverandøren CSAM. For å oppnå en bedre forhandlingsposisjon har prosjektet sett på mulighetsrommet til tre andre løsninger. I styringsgruppemøtet den ble det besluttet at prosjektet skal gå videre med utredning av disse potensielle løsningene. Parallelt forhandles det med CSAM. Løsningene skal diskuteres i styringsgruppemøtet den Fremdrift: Kontrakt med CSAM er på kritisk linje og det må beregnes at prosjektet kan bli ca. 1 mnd. forsinket. Da SKD jobber med fremtidens Folkeregister er de kun villige til å stille med nødvendige ressurser ut Det er dermed nødvendig å ferdigstille pilotering og utrullingsplan i løpet av Kontrakt med CSAM eller evt. design av annen løsning med et enklere test og piloteringsløp må derfor ferdigstilles raskest mulig. Økonomi: Forbruk hittil er innenfor budsjett. På tross av usikkerhet knyttet til utfall av kontraktsforhandlinger med leverandørene vurderes økonomien i prosjektet til å være under kontroll. Avhengigheter: Det er avhengigheter knyttet til Regional EPJ ved OUS Fase 2 prosjektet samt oppgradering av Partus 4.2 ved Rikshospitalet. Det er avhengigheter knyttet til SKD sitt prosjekt Modernisert Folkeregister. SKD har fullt fokus på denne nye løsningen fra 2016, og prosjektet er dermed avhengig av at pilot på foreløpig løsning kommer i gang i løpet av Det er stipulert at en slik løsning skal være ferdig fra Skattedirektoratet i løpet av 2017 Ressurser: Prosjektet har nødvendige ressurser på plass. FERDIGSTILTE MILEPÆLER M1: Prosjektet klart for oppstart M2: Kravdokument er opprettet for alle RHF M4: Nasjonal standard er utarbeidet. ( SAD dokument). NESTE MILEPÆLER M3: Det er opprettet avtale mellom SKD og Helse på nasjonalt nivå. ( Se kommentarer) M5: Piloter er opprettet. (Se kommentarer). M6: Løsning er ferdig til nasjonal utbredelse. M7: Utrullingsplan er utarbeidet. M8: Sluttrapport er levert.

19 MARS 2015 s3 0 LJOK

19 MARS 2015 s3 0 LJOK DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsråden Likelydende brev til styrene i de regionale helseforetakene v/styreledere HELSE e SØR-ØST RHF 19 MARS 2015 s3 0 LJOK KASS Deresref Vårref Dato 15/856

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 11.12.2015 kl. 09:30 14:00 Møtested: Radisson Blu, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Hilde Rolandsen Torbjørg Vanvik Bjørn Nilsen Erik M. Hansen

Detaljer

Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 237 2010/827 Saksbeh/tlf: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Dato: 16.3.2012

Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 237 2010/827 Saksbeh/tlf: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Dato: 16.3.2012 Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 237 2010/827 Saksbeh/tlf: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Dato: 16.3.2012 Styresak 32-2012 Erklæring om lederlønn Formål/sammendrag Formålet med denne saken er å vedta erklæring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 025-2012 ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR Forslag til vedtak: Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 01.09.2014 kl. 09.30 11.30 Møtested: Video -/ telefonmøte Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 5.2.2016 kl. 09:30 15:00 Møtested: Park Inn, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Hilde Rolandsen Torbjørg Vanvik Bjørn Nilsen Erik

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.10.10 Sak nr: 65/2010 Sakstype: Beslutningssak Sakstittel: Retningslinjer for statlig eierskap holdninger til lønn Trykte vedlegg: Styret i Helse Sør-Øst RHF sak nr.066-2010

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 10.4.2015 kl. 09.30 14.00 Møtested: Radisson Blu, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan Eirik Thoresen

Detaljer

Mottatt HV RHF 2 2 JUL 2010. Se vedlagte adresseliste Att: Styrelecler. Retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn

Mottatt HV RHF 2 2 JUL 2010. Se vedlagte adresseliste Att: Styrelecler. Retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn Mottatt HV RHF 2 2 JUL 2010 HELSE- DET KONGELIGE OG OMSORGSDEPARTEMENT amorr Se vedlagte adresseliste Att: Styrelecler Deres ref Vår ref Dato 200700591-/OS 21.07.2010 Retningslinjer for statlig eierskap:

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Møtedato 30.9.2016 Klokkeslett 09:30 14:30 Sted Gardemoen, Park Inn Deltakere: Forfall: Observatører: Hilde Brit Christiansen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Anita

Detaljer

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2013, som egen sak.

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2013, som egen sak. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 022-2014 ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR Forslag til VEDTAK: Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Møtedato 20.3.2017 Klokkeslett 09:30-15:00 Sted Park Inn, Gardemoen Deltakere: Forfall: Observatører: Hilde Brit Christiansen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Anita

Detaljer

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2012 som egen sak.

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2012 som egen sak. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 011 2013 ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR Forslag til VEDTAK: Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Møtedato 25.1.2017 Klokkeslett 09:30 15:00 Sted Park Inn, Gardemoen Deltakere: Hilde Brit Christiansen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Anita Schumacher, Torbjørg

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 09.01.2014 Møtested: Video- / telefonkonferanse Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan Eirik Thoresen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Møtedato 24.6.2016 Klokkeslett 09:00 13:30 Sted Nasjonal IKT HF, Bergen Deltakere: Forfall: Observatører: Hilde Brit Christiansen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Møtedato 22.04.2016 Klokkeslett 09:30-14:30 Sted Park Inn, Gardemoen Deltakere fra styret Forfall fra styret Deltakere fra administrasjonen Observatører Herlof

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv.

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Foretaksmøteprotokoll 30. april 2015 Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Innholdsfortegnelse Sak

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 06.06.2014 kl. 09.30 12.30 Møtested: Radisson Blu, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Torbjørg Vanvik Jan Eirik Thoresen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 30.10.2015 kl. 09:30 14:30 Møtested: Park Inn, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Hilde Rolandsen Torbjørg Vanvik Bjørn Nilsen Erik

Detaljer

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Til: Sted: Styremedlemmer Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Meetali Kakad, Torbjørg Vanvik, Jan Eirik Thoresen, Trine Magnus, Bjørn Nilsen, Lise

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 11.9.2015 kl. 08.30 12.00 Møtested: Radisson Blu, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Anita Schumacher Torbjørg Vanvik Bjørn Nilsen

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL NASJONAL IKT HELSEFORETAK

STIFTELSESPROTOKOLL NASJONAL IKT HELSEFORETAK STIFTELSESPROTOKOLL FOR NASJONAL IKT HELSEFORETAK Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Nasjonal

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 15.10.2014 kl. 09.30 15.30 Møtested: Radisson Blu, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Jan Eirik Thoresen Trine Magnus

Detaljer

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Til: Sted: Styremedlemmer Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Meetali Kakad, Torbjørg Vanvik, Jan Eirik Thoresen, Trine Magnus, Bjørn Nilsen, Lise

Detaljer

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Til: Styremedlemmer Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Anita Schumacher, Torbjørg Vanvik, Mads Einar Berg, Hilde Rolandsen, Bjørn Nilsen, Lise K.

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Møtedato 2.12.2016 Klokkeslett 09:30 15:00 Sted Park Inn, Gardemoen Deltakere: Hilde Brit Christiansen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Anita Schumacher, Torbjørg

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.17 SAK NR 024 2017 ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR Forslag til VEDTAK: Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 03.04.2014 kl. 09.30 14.00 Møtested: Park Inn, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Møtedato 19.5.2017 Klokkeslett 09:00 14:00 Sted Park Inn, Gardemoen Deltakere: Forfall: Observatører: Hilde Brit Christiansen, Steinar Marthinsen, Erik M. Hansen,

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT

UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

DATO: SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF

DATO: SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 23.02.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF ARKIVSAK:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. september 2010 SAK NR 066-2010 RETNINGSLINJER FOR STATLIG EIERSKAP - HOLDNINGER TIL LØNN

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. september 2010 SAK NR 066-2010 RETNINGSLINJER FOR STATLIG EIERSKAP - HOLDNINGER TIL LØNN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. september 2010 SAK NR 066-2010 RETNINGSLINJER FOR STATLIG EIERSKAP - HOLDNINGER TIL LØNN Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. september 2010 SAK NR RETNINGSLINJER FOR STATLIG EIERSKAP - HOLDNINGER TIL LØNN

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. september 2010 SAK NR RETNINGSLINJER FOR STATLIG EIERSKAP - HOLDNINGER TIL LØNN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. september 2010 SAK NR 066-2010 RETNINGSLINJER FOR STATLIG EIERSKAP - HOLDNINGER TIL LØNN Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Møtedato 28.8.2017 Klokkeslett 09:00 14:30 Sted Park Inn, Gardemoen Deltakere: Forfall: Observatører: Hilde Brit Christiansen, Steinar Marthinsen, Erik M. Hansen,

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll St. Olavs Hospital HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv.

Foretaksmøteprotokoll St. Olavs Hospital HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Foretaksmøteprotokoll 30. april 2015 Foretaksmøteprotokoll St. Olavs Hospital HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m.

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m. Foretaksmøteprotokoll 20. juni 2013 Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m. Innholdsfortegnelse Sak

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 16/16 Vedlegg til Orienteringssaker Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 4.februar 2016 Forslag

Detaljer

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Prosjektnummer 1004 - Konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Behandlet dato 2.12.2016 Beslutning Godkjent Journalnummer [Journalnummer]

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 10.02.2014 kl. 14.00 18.30 Møtested: Radisson Blu Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik

Detaljer

Endringer i helseforetakenes vedtekter 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende ansatte og 9 ad. låneopptak

Endringer i helseforetakenes vedtekter 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende ansatte og 9 ad. låneopptak Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 130-2015 Endringer i helseforetakenes vedtekter 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende

Detaljer

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett)

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett) Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14.06.2017 Tid 11.00 12.00 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf

Detaljer

Foreløpig møteprotokoll

Foreløpig møteprotokoll Foreløpig møteprotokoll Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Dato: Styremøte 24.august 2016 Tidspunkt: Kl. 09:30 14.30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/16 Orienteringssaker Vedlegg Kunngjøring anskaffelse Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 15/637 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 03.02.2016 Møtested Park Inn, Gardermoen Tid 10.00 13.30 Møteleder

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT?

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT? Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 SAK NR 40-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 24. mai 2012 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi 2017-2022 Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell Nasjonal styringsmodell for e-helse og overordnede myndighet og roller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING 2016

PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING 2016 PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING 2016 Den 25. april 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. Til stede som aksjonær

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA mandag 19. mai 2008 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet og

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 30. mai 2016

Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 30. mai 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Norsk Helsenett SF www.nhn.no Protokoll fra foretaksmøte Norsk Helsenett SF 30. mai 2016 Godkjenning av årsregnskap og behandling av årsrapport for 2015 m.m. Protokoll fra

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune)

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune) Møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 2/2016 Dato 14.april 2016 Tid 10:00 17:00 Sted Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Herlof Nilssen (Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 60/16 Helseplattformen Nasjonal forankring Saksbehandler Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Stig Slørdahl Saksmappe 16/291 Dato for styremøte 27. juni 2016 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 10.06.2016 Møtested Tlf./videomøte Tid 08.30 12.30 Møteleder

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 8/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Roar Olsen Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Forslag til vedtak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR 027-2015 NYE RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I FORETAK OG SELSKAPER MED STATLIG EIERANDEL

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015 SAK NR 26-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser pr 31.mars 2015 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 38-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser per 30.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse.

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse. Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 3/2017 Dato 23.10.2017 Tid 12.00 13.00 Sted Til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA onsdag 22. mai 2013 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet og

Detaljer

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF Møtested: Sykehusinnkjøp HF, Grønland 34, Drammen Dato: 8. februar 2017 Tidspunkt: 09:30-15:00 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen (Skype)

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Sak Tema Sakstype 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak Tema Sakstype 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Møte i NUIT Møte 1/2016 Dato 3.mars 2016 Tid 10:00 15:00 Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Oslo Medlemmer Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Erik Hansen (Helse Vest RHF)

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Olav Valen Slåttebrekk (stedfortreder, Helsedirektoratet) Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Joakim Lystad (HOD) Bjørn Astad (HOD, sak 1-4)

Olav Valen Slåttebrekk (stedfortreder, Helsedirektoratet) Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Joakim Lystad (HOD) Bjørn Astad (HOD, sak 1-4) Møte i Nasjonalt e-helsestyre og SG Forprosjekt én innbygger én journal Møte 1/2016 Dato 11.-12. februar 2016 (møtet ble gjennomført i sin helhet 11.februar 2016) Tid 12:00 13:00 Sted Soria Moria Hotell,

Detaljer

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 22. juni 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 24. mai 2011 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14. juni Tid 11:00-12:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/15 Anskaffelsesprogram ny PAS EPJ Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 14/501 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte 5. november 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer