M U L T I C O N S U L T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M U L T I C O N S U L T"

Transkript

1

2 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning Situasjonsbeskrivelse Områdebeskrivelse Historie Tidligere undersøkelser/forurensningssituasjon Utførte undersøkelser Resultater Visuelle observasjoner Referansekriterier/grenseverdier Kjemiske analyser Vurdering av datagrunnlaget Vurderinger Forenklet risikovurdering Vurderinger og beslutninger Risikovurdering Trinn 1: Enkel risikovurdering Trinn 2: Stedsspesifikk risikovurdering Miljømål Helsebasert risikovurdering Spredningsbasert risikovurdering Konklusjon trinn 2 risikovurdering Vurdering av tiltaksbehov Tinglysning Tiltaksplan Sluttrapport Referanser Vedlegg A: Visuelle beskrivelser av massene B: Analyseresultater C: Tiltaksplan/graveinstruks for håndtering og graving i forurensede masser /oys 8. januar 2009 Side 2 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

3 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det planlegges bygging av kulturhus, hotell og bygninger til boligformål på Nedre Malmø i Mandal. På utbyggingsområdet står det i dag administrasjonsbygg og lagerhaller som tidligere har tilhørt Fundia Mandal Stål AS. MULTICONSULT har, gjennom PTL Kristiansand AS på oppdrag for Halse Eiendom AS, utført en miljøteknisk grunnundersøkelse på eiendommen på Nedre Malmø. Formålet var å gi en miljømessig status av tomta, samt å avklare om prosjektet vil medføre håndtering av forurenset grunn. Foreliggende rapport inneholder resultatene av den miljøtekniske grunnundersøkelsen, med en beskrivelse av eiendommens miljømessige status, samt en risikovurdering for påvist grunnforurensning og beskrivelse av hvordan forurenset grunn på området skal håndteres ved gjennomføring av fremtidige utbyggingsprosjekter som medfører gravearbeider. MULTICONSULT har også utført geotekniske undersøkelser. Resultatene av disse er presentert i egen rapport nr , datert 10. november Situasjonsbeskrivelse 2.1 Områdebeskrivelse Undersøkt eiendom ligger øst for Mandalselva på Nedre Malmø i Mandal kommune. Eiendommen omfatter gnr 170 bnr 110, 141, 144, 265, 267 og 369 (innenfor gult område i figur 2-1). Arealet av eiendommen er ca m 2 hvorav ca m 2 utgjør bygninger. Området er flatt og ligger på kote +1.0 og 1.7 (ref rapport ). Store deler av området mellom bygningene og elva er grunn som er oppfylt med mudringsmasser (ref Yera-rapport, 2004). Grunnvannstanden er ca 1,2-1,5 meter under terreng. Grunnvannstanden antas å påvirkes av vannstandsvariasjoner i elva og følger sannsynligvis elvens strømningsretning sør/sørøstover. 2.2 Historie Fundia Mandal Stål AS startet sin aktivitet ved Nedre Malmø i begynnelsen av 1950-årene. Aktiviteten hovedsakelig omfattet produksjon og galvanisering/metallbelegging av jerntråd som brukes som armering i store sjøkabler. I prosessen er det benyttet bly, sink og saltsyre. Ferdige produkter har blitt lagret på store deler av uteområdet ved bedriften. I dag benyttes bygningene og uteområdene til lagring av båter, materialer, bildeler, skrot. Nordvest utenfor Buehallene står det en liten rød trebygning. Ved denne ligger det en større oljetank med en oppsamlingskar rundt (figur 2-2). Sørøst på eiendommen ligger de tre tanker. Tankene har inneholdt syre til bruk i galvaniseringsprosessen. Tankene er nå tomme /oys 8. januar 2009 Side 3 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

4 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T N Buehallene Lagerhall Figur 2-1: Eiendom for tidligere Fundia Mandal Stål AS. Figur 2-2: Lokalitet for oljetank på nordvestsiden av Buehallene. Det ligger også en større oljetank innemurt i et betongbygg mellom Buehallene og lagerhall (se figur 2-1). Ved punkt 4 på figur 2-3 har det tidligere ligget en gasstank (propan) over terreng med påfyllingsrør mot sørvest /oys 8. januar 2009 Side 4 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

5 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T 2.3 Tidligere undersøkelser/forurensningssituasjon I 1956, 1960, 1967 og 2008 ble det gjort geotekniske undersøkelser av grunnen i området. Undersøkelsene har blant annet vist at fyllmassene i området hovedsakelig består av (sand, ballastsand, stein, varierende innhold av sagflis) ned til ca 1-1,5 meter under terreng. Under er det antatt naturlige elveavsetninger bestående av sand/finsand/silt, trolig med overgang til leire i dybden enkelte steder. I 2003 utførte Yera (miljørådgivningsfirma) en grunnundersøkelse av eiendommen. Undersøkelsen påviste bly- og sinkforurensning i toppsjiktet på hele lokaliteten, med størst forurensning utenfor fabrikkbygningens nordvestre hjørne. Vertikal utbredelse av forurensningen ble ikke undersøkt (ref Miljøtekniske grunnundersøkelser, Yera As, 2004). På bakgrunn av undersøkelsen i 2003 foretok Fundia Mandal Stål AS masseutskifting i det mest forurensede området på eiendommen. Massene ble levert til NOAH for deponering på Langøya. Det ble ikke foretatt kontroll av forurensningstilstanden i gjenværende masser. I 2004 utførte Yera på nytt en grunnundersøkelse på eiendommen. Formålet med undersøkelsen var blant annet å vurdere totalt forurensningsomfang både horisontalt og vertikalt (i overflatelaget og i dypere nivåer) på uteområdene ved bedriften, samt vurdere i hvilke områder det burde foretas masseutskifting. Resultatene viste at det i område A (figur 2-4) var høyest verdier (over SFTs normverdier for mest følsomt arealbruk) av bly og sink i overflatesjiktet, mens verdiene avtok med dybden (ned til 1 meter). I område B (figur 2-4) var det et klart høyere innhold av disse tungmetallene ved 50 cm enn i overflatesjiktet. 1 N A 4 2 B 3 C Figur 2-3: Undersøkte områder i foreliggende rapport: Utvendig rundt Buehallene og lagerhallen (område 1), inne i bygningsmassen (område 2), utvendig sør på eiendommen (område 3). Punkt 4 er tidligere plassering av propantank. Figur 2-4: Områder hvor det i 2004 ble foreslått masseutskifting av ulike sjikt (se tabell 2-1). Kilde: Yera-rapport, /oys 8. januar 2009 Side 5 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

6 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Tabell 2-1: Arealer og sjikt med masser som ble vurdert fjernet i Yera-rapport, 2004 Område Dybdesjikt Anbefalt tiltak A 0-20 cm Fjernes i lysegrønt markert areal 0-50 cm Fjernes i mørkegrønt markert areal B 0-20 cm Fjernes i lysegrønt markert areal C cm Fjernes i lysegrønt markert areal Foruten den forurensende aktiviteten som har foregått ved Fundia Mandal Stål AS, har det også vært lignende aktiviteter ved naboeiendommene. Både Mandal Maskinering A/S, Båtservice Verft A/S, Nøsted Kjetting A/S står oppført i SFTs grunnforurensningsdatabase over lokaliteter med forurensning (figur 2-5). Forurensningen i disse områdene omfatter hovedsakelig av olje, PAH og metallene bly, arsen og sink. Figur 2-5: Lokaliteter med forurensning (lilla trekanter) registrert i SFTs grunnforurensningsdatabase. 3. Utførte undersøkelser Det ble gravd 13 sjakter i planområdet, hvorav 9 sjakter (sjakt 1-10) utendørs og 4 sjakter (sjakt 11-14) inne i Buehallene/lagerrom og lagerhall (figur 3-1). Sjakt 7 ble flyttet da en betongplate i grunnen gjorde det vanskelig å grave ved denne lokaliteten. Det ble besluttet å flytte sjakten til inne i lagerhallen i stedet (se sjakt 11). Sjakt 7 eksisterer derfor ikke. Sjaktingen ble utført med gravemaskin september Det ble gravd ned til ca 1,5-1,8 meters dybde, dvs. hovedsakelig ned i antatt naturlig avsatte sandmasser. I hver sjakt ble det tatt prøver av ulike lag/sjikt i massene og for hvert lag/sjikt ble det tatt prøver fra ulike steder i gropen og blandet til én prøve. Prøvene ble emballert i diffusjonstette rilsanposer. Prøvene ble sendt til det akkrediterte analyselaboratoriet ALS for analyse av tungmetaller, olje, PCB og PAH med deteksjonsgrenser i henhold til SFTs normverdier /oys 8. januar 2009 Side 6 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

7 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T I galvaniseringsprosessen er det benyttet saltsyre (HCl) for å fjerne rust/oksider før metallbeleggingen. Syre og skyllevann fra galvaniseringen inneholder klorider av jern og andre metaller. For å undersøke om aktiviteter med bruk av saltsyre hadde medført forurensning av jordsmonnet, ble massene i sjaktene som ble gravd innendørs (sjakt 11-14), i tillegg til tungmetaller analysert for innhold av halogener TX (totalinnhold av halogener, som i praksis utgjøres av klorid). X sjakt 1 X sjakt 10 X sjakt 2 X sjakt 14 X sjakt 13 X sjakt 3 X sjakt 12 X sjakt 4 X sjakt 6 X sjakt 11 X sjakt 8 X sjakt 5 X sjakt 9 Figur 3-1: Lokaliteter for graving av sjakter for uttak av jordprøver /oys 8. januar 2009 Side 7 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

8 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T 4. Resultater Visuelle observasjoner Toppdekket bestod av asfalt eller grus. Under dette var det fyllmasser ned til ca 1-1,8 meter. Det ble observert antatt naturlig avsatt elvesand, noe silt, og små skjellrester under fyllmassene. Fyllmassene bestod av generelt av sand, stein, mursteinsrester, treplanker/-stokker med varierende lukt av olje (vedlegg A). Grunnvannsnivå ble i hele området observert ved ca 1,5 meters dybde (ved ca 180 cm innendørs pga ca 30 cm høyt gulvdekke). I sjakt 1 ble det observert lukt av olje og oljefilm på vannoverflaten. I sjakt 5 og 6 ble det observert rester av slagg i fyllmassene. Fyllmassene i sjakt 8 skilte seg ut ved å inneholde store mengder slaggrester. I sjakt 9 ble påtruffet masse treplanker, mursteinsbiter, jernskrot, betongrester, blikkplater o.a. søppel. Det var sterk lukt av olje i massene rundt grunnvannsnivå (ved ca 160 cm) og det ble observert tydelig oljefilm på grunnvannet. På terrengoverflaten rundt sjakten ble det observert en del oljesøl og lukt av olje. Sjakt 11 ble gravd i et område hvor det tidligere hadde stått et kar med syrebad. Det ble observert lysegrønn sand og registrert en kunstig lukt i fyllmassene. Sjakt 14 ble gravd i et rom som tydelig var påvirket (etseskadet) av tidligere bruk av syre. I dette rommet hadde det tidligere også blitt tatt prøver av betonggulvet og som var analysert for bly og sink (se Multiconsult rapport ). I sjakt 14 ble det observert sterk rødbrun farge på og gjennom hele betongdekket, samt sterk lukt av saltsyre i de øverste fyllmassene. Generelt kan det oppsummeres med at massene på eiendommen kan deles inn i tre hovedområder; I område 1 (på utsiden av Buehallene og lagerhallen) består fyllmassene hovedsakelig av sand og stein, mens det i område 3 (på sørøstsiden av lagerhallen) er mer søppel/skrot og slagg i fyllmassene. I område 2 inne i bygningene er de øverste massene mer direkte påvirket av stoffer benyttet i galvaniseringsprosessen. For mer detaljerte beskrivelser av massene i sjaktene, vises det til vedlegg A Referansekriterier/grenseverdier Det foreligger ikke faste, generelle kriterier for klassifisering av forurenset jord i Norge. Som et grunnlag for vurdering av analyseresultatene er det derfor i første omgang referert til SFTs normverdier for mest følsom arealbruk (jf. SFT veiledning 99:01a). Dersom planlagte terrenginngrep på eiendommen berører masser der konsentrasjonen av miljøfarlige stoffer overskrider SFTs normverdier, skal det i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 utarbeides tiltaksplan som må godkjennes av kommunen Kjemiske analyser Resultatene av de kjemiske analysene fra det undersøkte området er sammenstilt i tabell 4.1, 4.2 og 4.3. Resultatene er sammenlignet med SFTs norm for mest følsom arealbruk. Konsentrasjoner over SFTs normverdier er uthevet. Komplett analyserapport er vist i vedlegg B /oys 8. januar 2009 Side 8 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

9 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Tabell 4.1: Analyseresultater PAH og PCB i jordprøver (mg/kg tørrstoff) Benso Sjakt Sjikt (cm) Prøve nr Naftalen Fluoren Fluoranten Pyren PAH(16)* PCB(7)** (a)pyren P-1, P-2, 1 0,01 <0,01 0,05 0,05 0,04 0,32 i.p. P P-4 N <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 i.p. i.p P-8 <0,10 <0,10 0,91 0,84 0,54 5,01 0, P-9 N <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 i.p. i.p P-23 0,01 <0,01 0,14 0,12 0,04 0,71 i.p P-25 0,11 0,27 2,25 2,15 0,87 10,6 i.p P-50 0,01 <0,01 0,08 0,07 0,03 0,42 0,04 SFTs normverdier 0,8 0,6 0,1 0,1 0,1 2 0,01 i.p. = ikke påvist over deteksjonsgrensen. * PAH er en forkortelse for polysykliske (flerringede) aromatiske hydrokarboner. Det analyseres på 16 ulike forbindelser. **PCB er en forkortelse for polyklorerte bifenyler. N = prøver av antatt naturlig grunn Det ble påvist verdier over SFTs normverdier mht. fluoranten, pyren, benso(a)pyren og sum PAH(16) ved cm i sjakt 3 og ved cm i sjakt 9. I dybdeintervallet cm i sjakt 9 ble det kun påvist svakt forhøyede verdier av PAH. I masser fra det øverste jordlaget, cm i sjakt 3 og 0-30 cm i sjakt 14 ble det påvist noe forhøyede verdier av PCB i forhold til SFTs normverdi. Tabell 4.2a: Analyseresultater tungmetaller i jordprøver (mg/kg tørrstoff). Sjakt Sjikt (cm) Prøve nr As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn P-1, P-2, P-3 <1,0 <0,1 1,86 4,5 <0,2 2 13, P-4 N <1,0 <0,1 1,96 2,2 <0,1 1 2, P-5, P-6 4,7 1 4,02 22,1 <0,2 < P-7 N 1 <0,1 2,19 1,8 <0,2 < P-8 3,8 0,2 9, <0, P-9 N 2,7 <0,1 4,13 2,7 <0,2 2 1, P-10 N 1,6 <0,1 3,1 1,7 <0,2 <5 < P-12 3,3 <0,1 3,4 1,2 <0,2 <5 < P-13 2,8 <0,1 4 2,1 <0,2 < P-14 25,1 <0,1 24,7 482 <0, P-16 1,2 <0,1 1,76 1,8 <0,2 < P-17 4,5 1,1 5,32 22,3 <0,2 < P-18 N 1,2 0,3 1,6 2,4 <0,2 < P-20, P-21 2,6 <0,1 8,2 16,5 <0,2 < P-22 N 3,4 <0,1 3,69 11,5 <0, P-23 2,5 <0, ,2 <0, , P-25 3,7 <0,1 6,77 15,2 <0, P-31 N 1 <0,1 2,25 1,3 <0,2 <5 < P-40 5,2 <0,1 11,2 15,6 <0, P-42 7 <0,1 16,4 2,8 <0,2 < P-41 0,9 <0,1 0,78 0,4 <0,2 <5 <1 < P-45 N 1,3 <0,1 3,96 3,7 <0,2 < P-46 1 <0,1 2,3 2,3 <0,2 < P-47 N 1,3 <0,1 2,51 3,4 <0,2 < P-48 N 1,3 <0,1 2,87 2 <0,2 < /oys 8. januar 2009 Side 9 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

10 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Tabell 4.2b: Analyseresultater tungmetaller i jordprøver (mg/kg tørrstoff) Sjakt Sjikt (cm) Prøve nr As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn P-50 1,3 <0,1 5,69 9,3 <0,2 3 16, P-51* N 0,9 <0,1 3,34 7,8 <0,2 < Støv på gulvet i Buehallene P-52** N 0,8 <0,1 1,97 2,5 <0,2 < P-53, P-54 N 2,1 <0,1 5,28 2,8 <0,2 < P-44 8,7 1, <0, SFTs normverdier ) ) Grensen er satt for krom VI. Dersom analyser for krom total viser verdier lavere enn 40 mg/kg er det ikke behov for å analysere særskilt på krom VI. * prøven er tatt i sjaktens nordvest- og nordøstside. ** prøven er tatt i sjaktens sørvest- og sørøstside. N = prøver av antatt naturlig grunn Arsen (As): verdier over SFTs normverdi for mest følsomt arealbruk ble påvist i fyllmassene i alle sjaktene med unntak av sjakt 1 og Med unntak av cm i sjakt 5 ligger imidlertid konsentrasjon innenfor naturlige bakgrunnsverdier i Norge. Kobber (Cu): verdier over SFTs normverdi ble påvist ved cm i sjakt 3 og ved cm i sjakt 5. Bly (Pb): Blyinnhold over SFTs normverdi ble målt i fyllmasselag i sjakt 2, 3 og 14. I sjakt 6, 8, og 13 var det kun små overskridelser. Sink (Zn): SFTs normverdi er overskredet i fyllmasser i sjakt 2 og 3. I tillegg ble det påvist mindre overskridelser i sjakt 6, 8 og 11, samt (så vidt) i sjakt 14. En prøve av støvet på gulvet i Buehallene skilte seg markant ut fra jordprøvene. Den viste svært høyt innhold av bly og sink (hhv vel 3 og 5 %), samt innhold av arsen, krom, kobber og nikkel. I sjaktene som ble gravd inne i bygningene ble det i fyllmasselaget i sjakt 11 og 14 registrert høye verdier av klor (målt som halogener totalt) som antas å skyldes klorid fra saltsyre (se tabell 4-3b). Under fyllmasselaget avtok verdiene med dybden. Tabell 4.3a: Analyseresultater (ulike fraksjoner) olje i jordprøver (mg/kg tørrstoff) Sjakt Sjikt (cm) Prøve nr >C5-C8 >C8-C10 >C10-C12 >C12-C16 >C16-C P-1, P-2, <10 <10 <2 <3 <10 P P-4 N <10 <10 < P-5, P-6 <2 < P-7 N <2 <3 < P-8 <10 <10 <2 < P-9 N <10 <10 <2 <3 < P-12 <2 <3 < P-13 <2 <3 < P-14 <2 < P-16 <2 <3 < P-20, P-21 <2 < P-23 <10 <10 < P-25 <10 < /oys 8. januar 2009 Side 10 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

11 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Tabell 4.3b: Analyseresultater (ulike fraksjoner) olje og halogener totalt i jordprøver (mg/kg tørrstoff) Sjakt Sjikt (cm) Prøve nr >C5-C8 >C8-C10 >C10-C12 >C12-C16 >C16-C35 Halogener totalt P-40 <2 < P P-41 <2 <3 < P-45 N <2 < P P-47 N P-48 N P-50 <10 <10 <2 < P-51* N P-52** N P-53, P-54 N 486 SFTs normverdier*** Halogener totalt = klor totalt dvs. klorid * prøven er tatt i sjaktens nordvest- og nordøstside ** prøven er tatt i sjaktens sørvest- og sørøstside ** SFTs normverdi for summen av oljekomponenter i karbontallsområdet C12-C35 er 100 mg/kg TS ved bruk av forurenset jord som fyllmasse N = prøver av antatt naturlig grunn Det ble påvist oljeinnhold over SFTs normverdi for den tyngste fraksjonen (>C16-C35) i fyllmasser i sjakt 3, 9, 11 og 13. I sjakt 9 og 13 ble det også påvist forhøyede verdier under fyllmasselaget (ned til ca 180 cm) Vurdering av datagrunnlaget Det er gravd 13 sjakter i forbindelse med undersøkelsen av eiendommen. Miljøgeolog ved Multiconsult var til stede i felt for å vurdere grunn- og forurensningsforholdene, samt å foreta prøvetaking. Eiendommen har et areal på ca m 2 hvorav ca m 2 utgjør bygninger. På store deler av området er det derfor meget begrenset mulighet for å grave prøvesjakter uten å foreta større inngrep med å pigge opp støpte dekker. Det foreligger ikke opplysninger om nedgravde tanker av noe slag i området, men det ligger to oljetanker over bakken på eiendommen (se kapittel 2.2). Grunnen består hovedsakelig fyllmasser av sand og stein over antatt ren, naturlig, avsatt elvesand. Med unntak av enkelte lokaliteter (stasjon 5, 6, 8 og 9) hvor det er observert slagg og rester av metallskrap, anses massene som relativt ensartede i hele planområdet. Tidligere undersøkelser har påvist at store deler av eiendommen rundt bygningene er forurenset av bly og sink fra tidligere galvaniseringsvirksomhet. Det forelå ikke opplysninger som kunne gi mistanke om andre forurensningskilder på eiendommen. Registrerte forurensede lokaliteter på naboeiendommer (jf. kapittel 2.3) ligger nedstrøms området som rapporten omhandler og kan neppe ha hatt innvirkning på forurensningssituasjonen på denne eiendommen. Tidligere undersøkelser har undersøkt overflatemassene i et mer detaljert omfang på hele eiendommen (prøvestasjoner er merket med svarte prikker på figur 2-4). På deler av eiendommen har det blitt foretatt masseutskifting (området mellom område A og B på figur 2-4). Foreliggende undersøkelse har konsentrert seg om resterende områder, samt områder inne i bygningene /oys 8. januar 2009 Side 11 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

12 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Generelt er deler av fyllmassene på tomten er diffust forurenset, men det er lokale forskjeller i forurensningsgraden avhengig av om det skyldes tilførsel av forurensede masser eller søl på stedet. Naturlige avsetninger av elvesand har vanligvis lave bakgrunnsverdier av tungelementer. Hvis analyseverdiene overstiger SFTs norm for andre elementer enn arsen og krom vil det være en sterk indikasjon på menneskeskapt forurensning. Fordi normverdiene ikke er basert på geokjemiske erfaringsdata, er det imidlertid svært vanlig at normverdiene overskrides også i naturlig grunn (særlig for arsen og krom). SFTs veileder 99:01a sier at ved diffus forurensning vil en blandprøve kunne representere et gjennomsnittlig forurensningsnivå på et areal på inntil 100 m 2 eller et volum på inntil 100 m 3. Selv om det er tatt færre prøver enn oppgitt i veilederen, mener Multiconsult at prøvene som er tatt, sett i sammenheng med resultatene fra Yera-undersøkelsen i 2004, likevel gir et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere forurensningssituasjonen i området. Multiconsult anser også den/de utførte undersøkelse(r) som tilstrekkelig til å utarbeide en tiltaksplan for håndtering av de forurensede massene. Eksisterende bygningsmasse og muligheten for adkomst til å utføre prøvetaking må også tillegges vekt. Det understrekes likevel at undersøkelsen er basert på stikkprøver og det kan derfor ikke utelukkes at det finnes uoppdagede punktkilder med lokalt høyere konsentrasjon. 5. Vurderinger 5.1 Forenklet risikovurdering Det er utført en Trinn 1- Forenklet risikovurdering av forurenset grunn basert på SFTs risikoveileder 99:01. Observasjoner på lokalitetene og analyseresultater fra jordprøvene er vurdert mot normverdiene for mest følsom arealbruk. Det ble verken i felt eller ut fra analyseresultater registrert tegn til forurensning i sjakt 1, 4, 10 og 12. For disse lokalitetene er det derfor ikke behov for nærmere vurdering av risiko for helse og miljø. I de øvrige sjaktene ble det i ulike nivåer av fyllmassene målt innhold av stoffer over SFTs normverdier for mest følsom arealbruk. For å vurdere overskridelsen av normverdier, brukes ulike kriterier avhengig av antall tilgjengelige analyserte prøver. Eiendommen er delt inn i to hovedområder; uteområdet (sjakt 1-10) og området inne i bygningene (sjakt 11-14). Overskridelser av normverdier er vurdert innen hvert hovedområde. Det tas forbehold om mulig forurensning i grunnen i øvrige deler av planområdet som ikke er undersøkt. Normverdiene betraktes iht. SFT veiledning 99:01 ikke som overskredet dersom: gjennomsnittet av 3 analyser ligger under normverdien og ingen enkeltverdi overskrider normverdien med mer enn 50 % gjennomsnittet av 4 til 10 analyser ligger under normverdien og ingen enkeltverdi overskrider normverdien med mer enn 100 % gjennomsnittet av mer enn 10 analyser ligger under normverdien og 90 percentilen er mindre enn to ganger normverdien. 90-percentil betyr at en kan se bort fra de 10 % høyeste verdiene, men at den verdien som da framstår som høyest, må være lavere enn det doble av normverdien /oys 8. januar 2009 Side 12 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

13 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T For Cd, Cr, Hg, Ni, naftalen, fluoren, og oljefraksjonen >C5-C10, overskrides ikke normverdiene verken i fyllmassene eller i underliggende antatt naturlige masser i noen av delområdene. Med unntak av høye verdier av As i fyllmassene i sjakt 5 er øvrige målte konsentrasjoner innenfor naturlige bakgrunnsverdier i Norge og er derfor ikke tatt med i de videre vurderingene. Vurdering av overskridelse av normverdiene i prøver av fyllmassene i uteområdet (sjakt 1-10) For fluoranten, pyren, benso(a)pyren, sum PAH og PCB ligger alle gjennomsnittsverdier over SFTs normverdier. Dessuten er høyeste målte verdier mer enn 100 % over norm. For Cu ligger gjennomsnittsverdien lavere enn normverdi, og kun én verdi (i sjakt 5) overskrider normverdi med mer enn 100 %. For Pb og Zn ligger gjennomsnittsverdiene over normverdi og flere enkeltverdier overskrider normverdiene med mer enn 100 %. For oljefraksjonen >C10-C12 ligger gjennomsnittsverdi lavere enn normverdi og ingen enkeltverdier overskrider normverdi med mer enn 100 %. For fraksjonen >C12-C16 ligger gjennomsnittsverdi lavere enn normverdi, og kun én verdi (i sjakt 9) overskrider normverdi med mer enn 100 %. For fraksjonen >16-C35 ligger gjennomsnittsverdi høyere enn normverdi, og flere av enkeltverdiene overskrider normverdi med mer enn 100 %. Vurdering av overskridelse av normverdiene i prøver av antatt naturlige masser i uteområdet (sjakt 1-10) Det er analysert for få prøver til å foreta vurderinger iht. ovennevnte kriterier. Målte verdier av ulike typer PAH, sum PAH og PCB ligger imidlertid under SFTs norm. Cu, Pb og Zn har gjennomsnittsverdier under SFTs norm og ingen enkeltverdier overskrider normverdi med mer enn 100 %. Unntaket er i sjakt 8 hvor konsentrasjonen av Zn overskrider norm med mer enn 100 %. Det ble ikke påvist olje (>C10-C35) over normverdi i de antatt naturlige avsatte massene. Vurdering av overskridelse av normverdiene i prøver av fyllmasser i inneområdene (sjakt 11-14) Det er analysert for få prøver til å foreta vurderinger iht. ovennevnte kriterier. Påviste verdier ulike typer PAH og sum PAH er imidlertid lavere enn normverdiene, mens påviste verdi av PCB i sjakt 14 ligger mer enn 100 % over norm. Mht. Cu, Pb og Zn er konsentrasjonene lavere enn normverdi og ingen av verdiene overskrider normverdiene med mer enn 50 %. Mht. olje i fraksjonen >C10-C35 ligger gjennomsnittsverdiene høyere enn normverdier og flere av enkeltverdiene overskrider SFTs norm med mer enn 50 % /oys 8. januar 2009 Side 13 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

14 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Vurdering av overskridelse av normverdiene i prøver av antatt naturlige masser i inneområdet (sjakt 11-14) Det er ikke foretatt analyser av PAH eller PCB i disse massene. Cu og Zn har gjennomsnittsverdier under SFTs normverdier og ingen av verdiene overskrider normverdiene med mer enn 100 %. For Pb er gjennomsnittsverdien høyere enn norm og én verdi er mer enn 100 % over. For oljefraksjonen >C10-C35 er gjennomsnittsverdiene høyere enn SFTs normverdi og flere av enkeltverdiene overskrider normverdiene med mer enn 50 %. Et sammendrag av ovennevnte vurderinger av overskridelser av normverdiene er vist i tabell 5-1. Tabell 5-1: Sammendrag av parametere som vurderes overskredet (O)/ikke overskredet (IO). Parameter Uteområde (sjakt 1-10) Inneområde (sjakt 11-14) Bemerkning Fyllmasser Antatt naturlige masser Fyllmasser Antatt naturlige masser As IO 1) IO 1) IO 1) IO 1) Høy verdi påvist i fyllmassene i sjakt 5 Cd IO IO IO IO Cr IO IO IO IO Cu IO IO IO IO Høy verdi påvist i fyllmassene i sjakt 5 Hg IO IO IO IO Ni IO IO IO IO Pb O IO IO O Zn O IO IO IO Høy verdi påvist i antatt naturlige masser i sjakt 8 Naftalen IO IO IO - Fluoren IO IO IO - Fluoranten O IO IO - Pyren O IO IO - Benso(a)pyren O IO IO - PAH(16) O IO IO - PCB(7) O IO O - Én prøve er analysert av fyllmassene i sjakt 14 Olje (>C5-C10) IO IO IO IO Olje (>C10-C12) IO IO O O Olje (>C12-C16) IO IO O O Høy verdi påvist i fyllmassene i sjakt 9 Olje (>C16-C35) O IO O O 1) Verdiene anses å ligge innenfor naturlige bakgrunnsverdier i Norge /oys 8. januar 2009 Side 14 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

15 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Påviste verdier av Pb ( mg/kg) i støvet på gulvet i Buehallene ligger høyt over grensen til farlig avfall (2500 mg/kg) i jord. Påviste verdier av Zn er også svært høye ( mg/kg). Det foreligger imidlertid ikke grenseverdier for Zn. Støvet kan imidlertid ikke regnes som jord men som produksjonsavfall, og vi mener at det bør håndteres som slikt avfall. Det må eventuelt vurderes om det skal betraktes som farlig avfall. Støvet må uansett ikke blandes med jord eller rivningsavfall og forurense slike masser. 5.2 Vurderinger og beslutninger Siden planlagt fremtidig arealbruk på området også inkluderer bygninger til boligformål, kan det ikke aksepteres høyere konsentrasjoner enn SFTs normverdier for mest følsom arealbruk uten at det gjennomføres en stedsspesifikk trinn 2 risikovurdering med beregning av stedsspesifikke akseptkonsentrasjoner. 6. Risikovurdering Risiko uttrykker sannsynligheten for at en mulig, uønsket hendelse inntreffer og konsekvensen av at den skjer. I en grunnforurensningssak vurderes sannsynligheten for påvirkning fra en forurensning mot arealbruken i området. Risikovurderinger utføres vanligvis i flere trinn med økende kompleksitet og detaljering Trinn 1 av risikovurderingen består av å sammenlikne de målte konsentrasjonene med SFTs norm for mest følsomt arealbruk. Dersom normverdiene overskrides utføres det en trinn 2 risikovurdering. Dette innebærer å beregne nye stedsspesifikke akseptkriterier for aktuell arealbruk. Dersom disse ikke overskrides, er det ikke nødvendig med videre undersøkelser eller tiltak. Risikovurderingen er utført i tråd med SFTs veileder 99:01a Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn med tilhørende regneark. 6.1 Trinn 1: Enkel risikovurdering Som beskrevet i kapittel 5.1 overskrides SFTs normverdier/lokale normverdier for bly, sink, fluoranten, pyren, benso(a)pyren, sum PAH, PCB og olje (>C10-C35). Det må derfor utføres et trinn 2 risikovurdering for disse stoffene /oys 8. januar 2009 Side 15 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

16 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T 6.2 Trinn 2: Stedsspesifikk risikovurdering Miljømål Ut fra planlagt utbygging er det foreslått følgende miljømål for området: 1. Det skal ikke forekomme forurensning på tomten som kan være helseskadelig eller ha andre negative konsekvenser for brukere av området. 2. Eventuell forurensning skal ikke kunne tas opp av planter eller jordlevende organismer slik at denne kan spres oppover i næringskjeden. 3. Det skal ikke forekomme spredning av forurensning fra tomten slik at det har miljøskadelige konsekvenser for omkringliggende områder eller resipienten. 4. Utbyggingen skal utføres på en slik måte at håndtering og disponering av massene ikke har negative helse- eller miljøkonsekvenser Helsebasert risikovurdering Definering av arealbrukskategoriene Risikovurderingen tar utgangpunkt i nåværende og fremtidig arealbruk. Det er derfor beregnet stedsspesifikke akseptkriterier for følgende arealbrukskategorier: Rekreasjonsarealer (gangarealer og grøntarealer) Parkeringsplass (parkeringsplass og kjørearealer) Næringsbygg (kulturhus, hotell, restaurant, annen næring) Boligbygg Anleggsområde (i utbyggingsperioden) Forutsetninger for eksponeringsveier og tider SFTs normer for mest følsomt arealbruk er fastsatt ut fra at individer kan bli eksponert for forurensning via følgende eksponeringsveier: oralt inntak av jord og støv hudkontakt med jord og støv innånding av støv innånding av gasser fra grunnen (i bygninger på området) inntak av drikkevann fra grunnvannsbrønn lokalisert på området inntak av grønnsaker og andre matvekster dyrket på området inntak av fisk eller skalldyr fra nærliggende resipient /oys 8. januar 2009 Side 16 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

17 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T I forbindelse med anleggsarbeider i forurenset grunn vil anleggsarbeidere kunne eksponeres for forurensning via hudkontakt eller innånding av støv. Det regnes med en anleggstid for grunnarbeider som berører forurenset grunn på 8 timer/dag i inntil 6 måneder. Det vil ikke i fremtiden være aktuelt med uttak av drikkevann fra grunnvann eller dyrking av grønnsaker på området. Påvist forurensning er av stoffer som i stor grad bindes til jord, og selv om det over tid ikke kan utelukkes en viss utvasking, ventes det at påvirkningen av grunnvannskvaliteten vil være meget lokal. Etter utbygging vil infiltrasjonen av nedbør på området trolig bli mindre enn i dag, og mulighet for utvasking bli redusert. Terrengforholdene tilsier at grunnvannsgradienten er lav og at transport av grunnvann derfor skjer nokså langsomt. På grunn av fortynningen på veien til fjorden og fordi det er stor vannutskifting i elva og fjorden ventes det at vannkvaliteten vil være tilfredsstillende (jfr. kapittel 6.2.3). I forbindelse med etableringen av bygninger på eiendommen, kan det bli aktuelt å grave og fjerne noe av massene. Avhengig av lokalitet og gravedybde vil noe av påvist forurensning dermed kunne fjernes. Dette vil igjen redusere faren for utvasking ytterligere. Det er planlagt etablert mange ulike bygninger på området. Under disse vil det ikke være fysisk mulig for mennesker eller dyr å komme i kontakt med forurensning via berøring eller inntak. Det er derfor ingen direkte eksponeringsveier for forurensningen, og indirekte eksponering i form av gass er dermed eneste mulige eksponeringsvei. Utendørs vil det bli parkeringsplass og kjørearealer med faste dekker. Det vil da ikke være mulig med fysisk kontakt (ved inntak eller hudkontakt) med forurenset jord. I områder hvor det skal etableres grøntområder vil eksponering også være utelukket dersom man fyller på et lag med ren vekstjord. Det kan være aktuelt å nøytralisere ev. syrerester i grunnen med kalk. Grunnet rask fortynning i luft vil påvirkning for eventuell gass fra grunnen ikke være noen aktuell eksponeringsvei utendørs. Forutsetningene (eksponeringsveier og eksponeringstider) som er benyttet i beregningen av stedsspesifikke akseptkriterier for helse er presentert i tabell /oys 8. januar 2009 Side 17 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

18 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Tabell 6-1: Forutsetninger som er benyttet ved beregning av stedsspesifikke akseptkriterier Eksponeringsvei, -tid og -årsak Eksponering Anleggsområde* Parkeringsplass og kjørearealer Næringsbygg/Boligbygg Rekreasjonsarealer Oralt inntak av forurenset jord Hudkontakt med forurenset jord Opphold utendørs over forurenset grunn Området vil være inngjerdet og utilgjengelig for barn Antatt eksponering for arbeidere er 6 arbeidsmåneder (120 dager) og 8 timer per dag Innånding av gass vil ikke forekomme grunnet høy fortynning. Det er i dag noe lukt av saltsyre (HCl) under nåværende bygninger. Eksponering for støvflukt vil være mulig. Antatt eksponering for arbeidere er 6 arbeidsmåneder (120 dager) og 8 timer per dag for voksne All forurensning vil ligge under tette dekker Ingen eksponering All forurensning vil være dekket med tette dekker, det vil derfor ikke være støvdannelse fra forurensede masser. Innånding av gass vil ikke være aktuell grunnet stor fortynning i luft Ingen eksponering Forurensningen vil bli overbygd Ingen eksponering Etablering av grøntarealer vil føre til at forurenset jord vil bli overdekket Antatt maksimal eksponeringstid (uten tiltak) for voksne og barn er 30 dager per år, 3 timer per dag. Opphold innendørs over forurenset grunn Ikke aktuell problemstilling for anleggsarbeider og parkeringsplass/kjørearealer Ingen eksponering Næringsbygg: antatt maksimal eksponeringstid for ansatte (voksne) er 230 dager per år, 12 timer per dag. Barn (med foreldre på jobb): 120 dager per år, 8 timer per dag. Boligbygg: antatt maks. eksponeringstid er 365 dager per år, 12 timer per dag. Ikke aktuell problemstilling for rekreasjonsarealer Ingen eksponering Bruk av drikkevann fra lokaliteten Inntak av grønnsaker dyrket på lokaliteten Inntak av fisk på lokaliteten Grunnvannet på området brukes ikke som drikkevann Ingen eksponering Rundt boligbyggene kan det være at det vil bli dyrket noe grønnsaker Ingen eksponering under forutsetning av at dyrkingsområdene dekkes av minimum 50 cm rene masser. Pga nærhet til planlagt småbåthavn og omkringliggende industri antas inntak av fisk fra lokaliteten å være lik null. Ingen eksponering *: Kommentar til kategorien anleggsområde Under anleggsperioden, hvor gravemassene på (midlertidig) deponiområde er utildekket, forutsettes det at området forblir inngjerdet og dermed er utilgjengelig for barn og allmenn ferdsel. Konsekvensene ved eksponering for anleggsarbeid er ukjent og må derfor vurderes. Eksponeringstiden er, konservativt, satt til 8 timer per dag i 6 måneder for voksne /oys 8. januar 2009 Side 18 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

19 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Beregning av akseptkriterier Ved å benytte SFTs beregningsverktøy kan det beregnes nye stedsspesifikke akseptkriterier for helserisiko basert på den faktiske arealbruken. Resultatet av disse beregningene er vist i tabell 6-2 for de stoffer som er påvist over SFTs norm. Påviste verdier i prøven av støvet på gulvet i Buehallene er ikke medtatt i beregningene da verdiene i støvet skilte seg markant ut fra øvrige resultater. Det forutsettes at dette fjernes så snart som mulig, uavhengig av byggeprosjektet. Tabell 6-2: Beregnede akseptkriterier for helserisiko vedr påviste stoffer over SFTs norm for mest følsomt arealbruk. Alle konsentrasjoner er i mg/kg TS. Stoff Anleggsområde Parkeringsplass og kjørearealer Næringsbygg Boligbygg Rekreasjonsarealer Høyeste påviste verdi SFTs norm Bly , ) 60 Sink Ingen norm Ingen norm Ingen norm Ingen norm ) 100 Fluoranten ,25 0,1 Pyren ,15 0,1 Benso(a)pyren 1,26 13,43 12,49 10,84 0,22 0,87 0,1 Sum PAH(16) 20,16 214,90 199,9 173,57 3,56 5,01 2 Sum PCB(7) 0,906 1,33 1,32 1,26 0,32 0,092 0,01 Alifater C 10- C ,38 36, Alifater C 12-C ,61 175, Ingen norm: Ingen relevant normverdi fordi meget høye verdier (> mg/kg) kan aksepteres. 1) I prøven av støvet på gulvet i Buehallene ble det påvist mg/kg bly. (Skal fjernes) 2) I prøven av støvet på gulvet i Buehallene ble det påvist mg/kg sink Vurdering av forurensningssituasjonen Med unntak av i sjakt 1, 4, 10 og 12 er det påvist forurensede masser på området. Verdiene av bly, sink, PAH, PCB og olje (>C10-C35) overstiger SFTs normverdier for mest følsomt arealbruk. Beregnede akseptkriterier for bruk av området som anleggsområde, og parkeringsplass og kjørearealer, er betydelig over de høyeste verdiene som er målt i jordprøvene. Beregnede akseptkriterier for bruk av området som næringsbygg og boligbygg, er også betydelig over de høyeste verdiene som er målt i jordprøvene mht. verdiene av bly, sink, PAH og PCB. Målte verdier av olje (>C10-C35) er høyere enn beregnende akseptkriterier. Beregnede akseptkriterier for bruk av området som rekreasjonsarealer er over de høyeste verdiene som er målt i jordprøvene mht. verdiene av sink, fluoranten, pyren, PCB, og olje i fraksjonen >C10-C12. For de øvrige parametrene (bly, benso(a)pyren, sum PAH(16) og olje i fraksjonen >C12-C35) er målte verdier høyere enn akseptkriteriene /oys 8. januar 2009 Side 19 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

20 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Spredningsbasert risikovurdering Spredning til mikroorganismer og planter Planter kan ta opp uønskede stoffer via rotsystemet. Beplantning i forurenset jord kan derfor påvirkes av forurensningen. Det forutsettes derfor at grøntområdene masseutskiftes eller tildekkes med rene masser. Rent masselag må ha en tykkelse på cm avhengig av om det skal være plen eller busker og trær i områdene. I områder som skal benyttes til rekreasjonsarealer/grøntarealer trenger mindre busker og gressplener vanligvis bare et vekstjordlag på ca cm. Store busker, hekker og mindre trær bør ha 40 cm jorddybde, mens de mest kravfulle plantene som store trær og en del spesielle busker gjerne ønsker cm vekstjord for å trives godt. Ved tildekking med ca cm vekstjord (avhengig av beplantningstype) i ovennevnte områder, vurderes påvist forurensning å ikke utgjøre noen risiko for fremtidig beplantning. Det bør vurderes å legge ned en fiberduk under vekstjordlaget for at ikke rene masser skal blandes med forurensede masser. Spredning til nærmeste overflateresipient via grunnvann Nærmeste overflateresipient er Mandalselva. Deler av området vil etter utbygging få faste dekker eller være overbygd (parkeringsplass, kjørearealer og bygninger). Nedbør som faller på området vil derfor i stor grad bli ledet til overvannsnettet og bli ledet til Mandalselva. På rekreasjonsarealene/grøntarealene vil vann kunne trenge ned i grunnen og bevege seg som grunnvann mot elva. Grunnen på eiendommen består hovedsakelig av sand- og steinmasser (fyllmasser) ned til ca cm under terrengoverflaten, dvs. ned til grunnvannsnivå. PAH og PCB er tungløselig i vann, og eventuell forurensningsspredning vil bare foregå partikulært. Det er lite finstoff i sandmassene på eiendommen. Det vurderes derfor at det er svært lite PAH og PCB som vil lekke til resipienten. Utlekking av blant annet bly og sink avhenger av en rekke ulike prosesser. Generelt er de uorganiske miljøgiftene lite vannløselige. Ut fra ovennevnte forhold sammen med fortynning med rent grunnvann på veien mot resipienten, anses påvirkning av vannlevende organismer i resipienten å være neglisjerbar. Dersom det i tillegg foretas fjerning av forurensede masser i de meste forurensede områdene, vil risikoen ytterligere reduseres. Støv Forurenset grunn vil være overdekket der det kommer parkerings/kjørearealer, næringsbygg og boligbygg. Etter utbygging vil det derfor ikke være fare for spredning av forurensning med støv på disse områdene. Fra rekreasjonsområdet vil det heller ikke være fare for støvspredning med mindre det foregår graving i tørr jord. Det vurderes derfor nødvendig at rekreasjonsområder tildekkes med rene masser eller tette dekker. Under anleggsarbeidene kan det ved langvarig tørrvær og vind skje en viss spredning av forurenset støv. Området helt inntil byggeområdet er bebygd, og ev. støvutvikling vil derfor påvirke boligområder. Se kapittel 3.3 i tiltaksplan (Multiconsult rapport ) for tiltak /oys 8. januar 2009 Side 20 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

21 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Inne i Buehallene er støvet på gulvet klassifisert som farlig avfall pga de høye konsentrasjonene av bly og sink. Grave- og rivearbeider må utføres på en slik måte at støvet ikke spres til andre områder. Støvet må fjernes ved oppsuging først. Gravemasse Forsvarlig håndtering av forurensede gravemasser er beskrevet i kapittel 3 i tiltaksplan (Multiconsult rapport ). Ved eventuell fjerning av masser skal massene håndteres slik at det ikke skjer spredning ved opplasting eller under transport ut fra eiendommen. Transport av massene skal skje på en slik måte at forurensede masser ikke kan spres langs vei. Det anses derfor som lite sannsynlig at ukontrollert spredning i forbindelse med gravearbeider utgjør en aktuell spredningsfare. Gass og luktdannelse Den helsebaserte risikovurderingen foretatt i kapittel inkluderer risikoen for dannelse av helsefarlige gasser. Det er ingen luktproblemer på området i dag. Stoffene som er påvist anses ikke å være kilde til dannelse av nedbrytningsprodukter med sterk lukt. Den planlagte utbyggingen anses derfor ikke å medføre endringer som kan medføre utvikling av gass/lukt. Det er imidlertid påvist sterk lukt av saltsyre av massene i sjakt 14. Ved eventuell graving i dette området vil lukten fortynnes. Forholdsregler bør likevel vurderes ved eventuell graving her. Det bør vurderes å blande inn kalk under eventuell oppgraving. 6.3 Konklusjon trinn 2 risikovurdering Den helsebaserte risikovurderingen konkluderer med at grunnforurensningen på eiendommen utgjør en helserisiko mht. påviste konsentrasjoner av bly, PAH og olje, ved bruk av området til næringsbygg og boligbygg. Miljømål 1 anses derfor ikke oppfylt i dag. Masseutskifting eller tildekking med tette dekker i områdene hvor det planlegges nærings-/boligbygg vurderes imidlertid som tilstrekkelig tiltak til at Miljømål 1 anses som oppfylt. Dersom det skal foretas graving i de forurensede massene, vises det til kapittel 9 og vedlegg C for håndtering/transport av forurensede masser. Den spredningsbaserte risikovurderingen konkluderer med at grunnforurensningen (av PCB, olje og delvis sink) på eiendommen utgjør en risiko for spredning av forurensning oppover i næringskjeden via organismer og planter på tomten. Det forutsettes derfor at grøntarealer/ rekreasjonsområder masseutskiftes eller tildekkes med minimum cm rene masser. Miljømål 2 anses dermed oppfylt for eiendommen. Den spredningsbaserte risikovurderingen konkluderer med at det forekommer minimal spredning som har betydning for miljøtilstanden i elva. Miljømål 3 anses derfor oppfylt. Det er påvist forurensning som kan forårsake helsefare for anleggsarbeiderne under grunnarbeidene. Anleggsarbeidet medfører ikke uakseptabel spredningsfare, så lenge graveinstruksen i rapportens vedlegg C følges. Miljømål 4 anses derfor oppfylt /oys 8. januar 2009 Side 21 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

22 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T 7. Vurdering av tiltaksbehov Multiconsult anser miljømål 2 som oppfylt dersom arealene til rekreasjon (områder som ikke skal asfalteres) dekkes av ca cm rene masser eller tette dekker. Ved bruk av områdene til næringsbygg og/eller boligbygg utgjør påvist forurensning en helserisiko. I disse områdene bør det foretas masseutskifting eller tildekking av de forurensede massene med tette dekker. Dersom det foretas masseutskifting bør det foretas kontroll av gjenværende masser for å beskrive forurensningstilstand av disse. Støvet på gulvet i Buehallene er klassifisert som farlig avfall. Støvet må suges opp og leveres som farlig avfall til godkjent mottak for slikt avfall. Fjerning av disse forurensede massene vurderes som tilstrekkelig tiltak til at Miljømål 1 kan bli oppfylt. Utbyggingen må ellers gjennomføres slik at arbeidene ikke forårsaker forurensningsspredning. 8. Tinglysning Dersom forurensede masser ikke fjernes fra eiendommen, skal tiltakshaver i henhold til forurensningsforskriften besørge at det tinglyses en heftelse (rådighetsbegrensning) som slår fast at bygge- eller gravearbeider ikke er tillatt uten at det foreligger tillatelse fra forurensningsmyndighetene. Dersom det i fremtiden skal utføres gravearbeider som berører de forurensede massene, må de gravemassene disponeres iht. gjeldende forskrift for forurenset grunn og en godkjent tiltaksplan for gravearbeidene (vedlegg C). Arbeidene kan ikke igangsettes før en slik tiltaksplan er godkjent av kommunen. 9. Tiltaksplan Forurensningsforskriftens kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider inneholder bl.a. krav om at det skal utarbeides en tiltaksplan dersom SFTs norm for mest følsomt arealbruk er overskredet /oys 8. januar 2009 Side 22 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

23 Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Under er de 7 punktene som omfattes av 2-6, Krav til tiltaksplan, presentert. Punkt i 2-6 Kortfattet beskrivelse Kapittel Redegjørelse for undersøkelser som er foretatt Det er foretatt en miljøteknisk undersøkelse spesifikt for dette prosjektet. Denne rapport Redegjørelse for fastsatte akseptkriterier Akseptkriterier for helserisiko er fastsatt ved hjelp av SFTs beregningsverktøy 6.2.2, tabell 6.1 og 6.2 Vurdering av risiko for forurensningsspredning under arbeidet som følge av terrenginngrepet Risiko for spredning av forurensning som følge av grunnarbeidene er liten så lenge tiltaksplanen følges og vedlegg C Redegjørelse for hvilke tiltak som skal gjennomføres, samt tidsplan for gjennomføring Redegjørelse for hvordan forurenset masse skal disponeres Grunnarbeidene vil starte når ev. igangsettingstillatelse foreligger, og vil bli gjennomført fortløpende. All forurenset gravemasse som ikke kan disponeres fritt på eiendommen, skal leveres til godkjent eksternt mottak. Skulle det påtreffes masser som er mulig forurenset (mer enn undersøkelse har vist og i andre områder enn hva undersøkelse har vist) skal miljøgeologisk konsulent kontaktes for eventuell prøvetaking og kjemisk analyse som kan avklare disponeringen av massene. Vedlegg C Vedlegg C Redegjørelse for kontrolltiltak Kontrolltiltak vil bli fastlagt av MULTICONSULT i samarbeid med entreprenøren Vedlegg C Dokumentasjon av at tiltaksgjennomføringen blir utført av godkjente foretak Hovedentreprenøren vil ha det overordnede ansvaret. For tiltak i forurenset grunn forutsettes det at entreprenøren skal kunne tilfredsstille tiltaksklasse 2. - Tiltaksplan/graveinstruks er gitt i vedlegg C. 10. Sluttrapport For å dokumentere hvordan massene er disponert, skal det utarbeides en sluttrapport. Forurensede masser som fraktes ut av tomten og disponeres på mottak skal dokumenteres med veielapper fra mottaker, eller annen dokumentasjon. 11. Referanser Miljøtekniske grunnundersøkelser, Yera As, 2004 Multiconsult-rapport Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal - Geoteknisk datarapport, 2008 SFTs veileder 99:01a: Risikovurdering av forurenset grunn. Veiledning, 99:01a /oys 8. januar 2009 Side 23 av 24 C:\Livelink\OTLocal\MIA\Workbin\2FA314.0\RIM-01 rev 1.doc

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune ipark, Prof. O. Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger Postboks 8034 Postterminalen, 4068 Stavanger Tlf. 51 87 44 90 Fax. 51 87 43 81 www.smigruppen.no Org.nr. NO 992 152 265 Risikovurdering Slora, søndre del

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ E18 GSV og rundkjøring Skøyen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst EMNE DATO: 8. NOVEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125230-RIGm-RAP-01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Bakgrunn Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften Kap 2 Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Henvisninger Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 2 - Vedtatt 1. juli 2004, revidert 1. juli 2009

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Deponi_LNF - Ark:Konsentrasjon Vedlegg 3 Antall prøver Beregnet Max C s, max (mg/kg) Middel C s, middel (mg/kg) INPUT: Målt jordkonsentrasjon P1-1

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553/2009 Fylkesmannen i Nordland, Bodø 20. november 2012 Kine Martinsen, seniorrådgiver Seksjon

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 14.12.2014 Vår ref.: 2010/4211 Arkivnr.: 472 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning Tiltaksplan 1 Tiltaksplan 1.1 1.2 Bakgrunn Miljøtekniske undersøkelser av den tidligere avfallsfyllingen Skittippen i Sør Varanger kommune har vist at store deler av denne er forurenset. I en risikovurdering

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile RAPPORT INNLEDENDE STUDIE Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile Rapport nummer 13509130057-2 Rapportnavn: Innledende studie - Grev Wedelsplass, Drammen.

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse

Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Slottsplassen Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport og tiltaksplan Link arkitektur AS Dato: 05. november 2012 Oppdrag /

Detaljer

Norconsult (2015), Miljøtekniske grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn (oppdragsnr , doknr ) 2

Norconsult (2015), Miljøtekniske grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn (oppdragsnr , doknr ) 2 Til: Fra: Ringsaker kommune Norconsult AS v/ Jørn-Morten Dahl Dato/rev.: 2015-10-28 Kopi til: Notat 000-111 Grunnforurensningssituasjon innenfor tiltaksområdet til E2 Innledning Dette notatet er utarbeidet

Detaljer

Jordundersøkelse i Kløverløkken barnehage

Jordundersøkelse i Kløverløkken barnehage RAPPORT LNR 5676-2008 Jordundersøkelse i Kløverløkken barnehage Meldal Kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge

Detaljer

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING MAI 2017 ARENDAL INDUSTRIER AS TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING BEHOV FOR NY TILTAKSPLAN NÅR OMRÅDET OMREGULERES FRA INDUSTRIOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde:

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde: 2 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vil omfatte etablering av et 0,15 m tykt betongdekke på et ca. 3,3 dekar stort område. For å redusere vanngjennomstrømning i massene under betongdekket, etableres ei ny

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2.

Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2. Beliggenhet Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2. Figur 1 Beliggenhet til Borgundfjordvegen 70 i Ålesund

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT 17. mars 2016 Siv.ing. Bjarne Slyngstad 1.Sammendrag I 2015 og 2016 ble det gjennomført 3 sedimentundersøkelser i Waagedammen, hhv august 2015, oktober 2015

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen Ørland kampflybase endrede Vilkårene er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden til Forsvarsbygg samt tilleggsopplysninger innhentet under behandling av søknaden. Vilkårene forutsetter at andre

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

1 Innledning Dagens og Tidligere bruk av eiendommen Forventet forurensning Tiltak for planfase...3

1 Innledning Dagens og Tidligere bruk av eiendommen Forventet forurensning Tiltak for planfase...3 Oppdragsgiver: Oppdrag: 537324-01 Detaljreguleringsplan Zoarbakken 4 Dato: 31.01.17 Skrevet av: Nina Lønmo/Simen Berger Kvalitetskontroll: Rolf Egil Martinussen FORURENSET GRUNN INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Tiltaksplan for forurenset grunn

Tiltaksplan for forurenset grunn Hå kommune Tiltaksplan for forurenset grunn Hå sjukeheim GNR/BNR 21/264,265 Fjerning av oljetank mm. 2015-03-26 OPPDRAGSNR.: 5151549 E01 2015-02-26 Til godkjenning hos forurensningsmyndighet, Hå kommune

Detaljer

1)Miljørisikovurdering 2)Gravemassehåndtering

1)Miljørisikovurdering 2)Gravemassehåndtering Interesse for samarbeidsprosjekter? Eilen Arctander Vik, PhD 1)Miljørisikovurdering 2)Gravemassehåndtering Miljørisikovurdering Felles arealspesifikke retningslinjer (normverdier) Felles metodikk for

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Skifte eiendom (FBSE) EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn DATO / REVISJON: 4. juli 2014 / 00 DOKUMENTKODE:

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer Per Erik Johansen, Klif Generelt i grunnforurensningssaker Forurensningsloven 7. plikt til å unngå forurensning 8. begrensninger i 7, ikke medfører

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

Campus Ås, Samlokaliseringsprosjektet. EKSTERNT NOTAT Graveinstruks ved sanering av tankgroper

Campus Ås, Samlokaliseringsprosjektet. EKSTERNT NOTAT Graveinstruks ved sanering av tankgroper Prosjekt: Campus Ås, Samlokaliseringsprosjektet Tittel: EKSTERNT NOTAT Graveinstruks ved sanering av tankgroper Dokumentnummer: PGCAas-RIGm-ENOT-101 Til: Statsbygg Bakgrunn for notatet: Sanering av gammel

Detaljer

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Paradis, Stavanger OPPDRAGSGIVER Rom Eiendom AS EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering DATO / REVISJON: 7. november 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217404-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Reguleringsformål... 4 4. Tidligere utførte undersøkelser... 4

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

Varselet gjelder følgende lokalitet: ABB Brakerøya, Gnr.bnr 113/285 og 113/45 i Drammen kommune.

Varselet gjelder følgende lokalitet: ABB Brakerøya, Gnr.bnr 113/285 og 113/45 i Drammen kommune. ABB AS Eiendom Postboks 94 1375 Billingstad Ved: Knut Hogsnes Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir MEMO TITTEL Supplerende undersøkelser. Kortholdsbane Bodin leir DATO 15. mai 2012 TIL Forsvarsbygg v/camilla Spansvoll KOPI Forsvarsbygg v/arne Eriksen FRA Øystein Løvdal OPPDRAGSNR. 135356 ADRESSE COWI

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

Fylkesvei 165 Hampenga, Buskerud grense

Fylkesvei 165 Hampenga, Buskerud grense R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Fylkesvei 165 Hampenga, Buskerud grense Forurenset grunn Almenna Consulting Dato: 1. februar 2012 Oppdrag / Rapportnr. 1 22239/ 2 Tilgjengelighet Begrenset

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Tiltaksplan, SiB tomten, Grønneviksøren

Tiltaksplan, SiB tomten, Grønneviksøren Studentsamskipnaden i Bergen Tiltaksplan, SiB tomten, Grønneviksøren 04.09 COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no Studentsamskipnaden i Bergen Tiltaksplan,

Detaljer

SØRUMSAND NÆRINGSPARK UTBYGGINGENS KONSEKVENSER FOR GRUNN OG VANN

SØRUMSAND NÆRINGSPARK UTBYGGINGENS KONSEKVENSER FOR GRUNN OG VANN Oppdragsgiver: NE SØRUMSAND AS Oppdrag: 529036 Sørumsand Næringspark, Temautredninger. Del: Dato: 2012-10-25 Skrevet av: Nina Lønmo og Nina Syversen Kvalitetskontroll: Nina Syversen SØRUMSAND NÆRINGSPARK

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T EV39 HP12 Ny Halhjem ferjekai Miljøtekniske grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Lokalitets- og problembeskrivelse...3 3. Miljømål...3 4. Utførte undersøkelser...3

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Pålegg om opprydding i forurenset grunn ved Harstad tankanlegg

Pålegg om opprydding i forurenset grunn ved Harstad tankanlegg ESSO Norge AS Grenseveien 6 4313 SANDNES Oslo, 7.11.2013 Att: Zakariassen, Vidar Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2524 Saksbehandler: Kristoffer Glosli Bergland Pålegg om

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Tiltaksplan forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn Bodø kommune Tiltaksplan forurenset grunn Bodø Nye Rådhus Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 2016-04-04 Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 Oppdragsgiver: Bodø kommune Oppdragsgivers

Detaljer

FRA BROWNFIELD TIL GREENFIELD Erfaringer fra Avantors prosjekter i Nydalen

FRA BROWNFIELD TIL GREENFIELD Erfaringer fra Avantors prosjekter i Nydalen FRA BROWNFIELD TIL GREENFIELD Erfaringer fra Avantors prosjekter i Nydalen Gunnar Brønstad MULTICONSULT AVD. NOTEBY, Oslo Dato: 1/29/04 Side: 1 Innhold i foredraget Kort om meg og MULTICONSULT Generelt

Detaljer

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. 1 Beskrivelse av forholdene på lokalitetene Det er planlagt å utføre pele- og spuntarbeider i sjø i Bispevika ved Bispekaia. Tiltaksområdet

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer