«Unormal arbeidstid er på vei til å bli normalt» Ledertrøya ikke på deling. Ny eierskapsmelding. Et magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 4:2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Unormal arbeidstid er på vei til å bli normalt» Ledertrøya ikke på deling. Ny eierskapsmelding. Et magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 4:2010"

Transkript

1 A Et magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 4:2010 Ledertrøya ikke på deling Side 7 Ny eierskapsmelding... Side 26 Aspekter nr 4:10 «Unormal arbeidstid er på vei til å bli normalt» Side 29 Spekter et tydeligere alternativ Ledelsen får de tillitsvalgte den fortjener 7 forslag for å øke kvinners inntekt

2 A 7 Ledertrøya ikke på deling 20 Spekters 7 forslag for å øke kvinners inntekt Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter 4 ganger i året Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 Oslo Ved: Wendy Bjønness Tlf.: Faks: Abonnement: Internettadresse: 23 Vi må ha et bredt jernbaneforlik på Stortinget 32 Vi må ikke kontrollere hverandre i hjel Grafisk design/layout: Kommunikasjonshuset Signatur, Trykk: 07 Gruppen Forsidefoto: Signatur (stort bilde), Vegard Eggen, Adresseavisen (lite bilde) Opplag: Innhold 3 Leder: Mot normalt 4 Spekter et tydeligere alternativ 7 Ledertrøya ikke på deling 12 Ledelsen får de tillitsvalgte den fortjener 16 Arbeidslivskonferanse om lederskap og medvirkning 18 Streikeslutt 20 7 forslag for å øke kvinners inntekt 23 Vi må ha et bredt jernbaneforlik på Stortinget 26 Spekters forventninger til ny eierskaps melding 29 Frihet og tilpasning fremtidens arbeidsliv og dets utfordringer 32 Vi må ikke kontrollere hverandre i hjel 2 Aspekter Nr

3 Leder Mot normalt Av Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør, Spekter Alle setter pris på å kunne kjøpe brød på bensinstasjonen søndag formiddag, handle stemorsblomster på hagesenteret Kristi Himmelfartsdag og ta nattbussen hjem klokken tre om natten etter julebordet. Det få tenker over er at de som betjener oss på disse tidspunktene jobber utenfor det som blir definert som normalarbeidsdagen. Normal-begrepet er interessant. Dette begrepet ble født i et samfunn hvor mannfolka var på jobb, og kvinnene var hjemme og tok ansvar for familien. Hva som var normalt i dette samfunnet er åpenbart ikke normalt i dag. I dag er det normalt at begge foreldrene jobber, og samfunnet har overtatt mange omsorgsoppgaver slik at kvinnene har kunnet innta en vesentlig plass i det norske utdanningssystemet og i arbeidsmarkedet. Det er for eksempel blitt normalt at butikker er åpne etter klokken Det er normalt at kjernefamilien med mor, far og to barn ikke lenger er det normale. Det normale er at det finnes tallrike variasjoner, variasjoner som skaper helt nye behov. Det er ingen normal internorganisering av familielivet, selv om de fleste representerer hvert sitt middels store transportbyrå hvor kunnskap om logistikk og punktlighet er helt sentralt. I tillegg krever alle de offentlige aktørene som har oppgaver knyttet til barna våre, at foreldre og foresatte engasjerer seg. At alle disse samtalene og forventningene til foreldre og foresatte skal skje innenfor den gamle normalarbeidsdagen, medfører ikke ubetydelige utfordringer for dem som har knyttet opp sin arbeidstid og sitt arbeidsforhold til arbeidsgivere som også har sitt regulerte forhold til sin normalarbeidsdag. Et for snevert og gammeldags normalbegrep skaper behov for avviksløsninger. Vi har innført rett til deltid. Men når arbeidstakerne benytter sin rett til deltid, som også skaper behovet for ny deltidsstilling for den som skal gjøre resten av jobben, definerer mange dette som et avviksproblem, og avviket må etter deres mening løses med rett til heltid. Eksemplene er mange, og reguleringene vokser. Enhver regulering gir aktører makt. Det kan være aktører som anvender hele sin arbeidsdag og vel så det med å jage avvik og feil i et mylder av regelverk og det kan være aktører som får ny forhandlingsmakt for sine grupper ved å forvalte avviket svært strengt i forhold til fortidens normalbegrep. Hvor ofte hører vi ikke at opparbeidede rettigheter ikke skal røres eller endres? Dersom slike rettigheter er utviklet i et samfunn med andre utfordringer enn de vi har i dag, og faktisk kan være til hinder for nytenkning og løsning på dagens utfordringer, bør gamle kjepphester og hellige kuer ryddes til side. Mange av de utfordringene vi står overfor i dag, vil kunne løses på helt andre måter dersom vi hadde akseptert at mangfold og ulike behov var det normale. Stramme kollektive reguleringer som forutsetter likhet må utfordres. Kollektivmakten vil forvitre hvis den ikke legger et fornyet normalbegrep til grunn for hvordan rammevilkårene i arbeidslivet skal legges. Det nye normalbegrepet bør ta utgangspunkt i at ulike behov og ulike løsninger er det normale. Klarer vi det, vil vi ta et langt skritt i forhold til å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer. Spekterkonferansen 9. juni 2011 vil være viet dette temaet. Konferansen har vi kalt «Mot normalt». Vi vil her ta utgangspunkt i det faktum at det er gårsdagens normalbegrep som er dagens avvik. 3

4 Styreleder i Spekter Dag Mejdell. Foto: Åsmund Lang, Spekter 4 Aspekter Nr

5 Spekter et tydeligere alternativ Av direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Gunnar Larsen og spesialrådgiver Helene Løken, Spekter I strategien som Spekters styre nylig har vedtatt, slås det fast at Spekter skal representere et alternativ som fremmer nye løsninger og som utfordrer etablerte sannheter. Målet er å fremstå som en enda tydeligere interesseorganisasjon på den offentlige arena. Strategien legger et solid grunnlag for vårt arbeid med å sikre et konkurransedyktig og verdiskapende næringsliv i Norge. Vi skal utfordre og tenke nytt når det gjelder å utvikle et arbeidsliv med hensiktsmessige rammevilkår som er tilpasset vår tid. Og vi vil fortsette vårt engasjement for å modernisere og videreutvikle offentlig sektor, sier styreleder i Spekter, Dag Mejdell. Arbeid bærer velferdsstaten En av hovedutfordringene som strategien peker på er at det i tiden fremover vil være knapphet på arbeidskraft. Det må derfor etableres en større forståelse for at det er en tett sammenheng mellom verdiskapning, arbeid og velferd. Arbeidslinjen må styrkes, og arbeidsinnsatsen må økes. Vi må aldri glemme at det er arbeid som bærer velferdsstaten. Derfor er det viktig at vi hele tiden blant annet ser på hvordan vi kan tilpasse arbeidstidsordningene best mulig til dagens samfunn og kravene og forventingene til både familie- og arbeidsliv, sier Mejdell. Inntektspolitikken må revitaliseres Et annet sentralt budskap i strategien er at inntektspolitikken må revitaliseres, slik at vi får en lønnsvekst som ikke svekker, men styrker norsk konkurransekraft. Inntektspolitikkens oppgave er å sikre at vi kan opprettholde og utvikle bedrifter som har internasjonal konkurranseevne. Uten en privat sektor som skaper verdier, verdier som også kan anvendes og fordeles i utviklingen av velferdsstaten, vil Norge får betydelige problemer fremover. Lønnsdannelsen og lønnsutviklingen i Norge må støtte opp under dette enkle målet og må bygge på den norske velferdsstatens verdier, sier Mejdell. Ny diskusjon om offentlig tjenestepensjon I strategien varsler også Spekter en helt nødvendig diskusjon om offentlig tjenestepensjon. Det mangler nemlig fremdeles mye på at pensjonsreformen er på plass etter for utsetningene til Stortinget om økonomisk bærekraft og sosial rettferdighet. Løsningen i hele offentlig sektor er ikke i samsvar med målene. Det vil ikke være bærekraftig i lengden at nesten hver tredje arbeidstaker står utenfor pensjonsforliket. Vi må våge å ta diskusjonen på nytt, basert på forutset ningene om styrking av arbeidslinjen, mobilitet i arbeidsmarkedet, slik at vi sikrer en bærekraftig økonomi i pensjonssystemet, sier Mejdell. Må ta nye grep både politisk og i arbeidslivet Spekter mener videre at utdanningsog kompetansepolitikken skal bidra til å redusere frafall og styrke verdiskapningen. Vi må bli enda flinkere til å utnytte arbeidskraftsressursene som blant annet arbeids takere med redusert arbeidsevne og inn vandrerbefolkningen representerer. I strategien viser vi at norsk arbeidsliv står overfor mange utfordringer. Samtidig har Spekter tro på at dette ikke er noen umulig oppgave, men det betyr at vi må våge å tenke nytt og ta nye grep både i politikken og i arbeidslivet, sier Mejdell. Det er viktig at vi hele tiden blant annet ser på hvordan vi kan tilpasse arbeidstidsordningene best mulig til dagens samfunn og kravene og forventingene til både familie- og arbeidsliv. 5

6 Kan dagens velferdsgoder videreføres? Spekter vil reise en diskusjon om hvorvidt alle dagens velferdsgoder kan videreføres. Vi har gode velferdsordninger i Norge, og det skal vi fortsatt ha. Samtidig må vi diskutere hvilke grep som må tas for å sikre at også våre barn og barnebarn kan nyte godt av de universelle velferdsgodene vi alle er så stolte av, sier Mejdell. Strategien bygger også på det faktum at Spekter har hatt en viktig rolle i fornyelsesarbeidet og omstillingsprosessene både i forbindelse med utformingen av nye avtalesystemer og praktisk gjennomføring av omstillingene i offentlig sektor. Tatt i betraktning de overveiende positive erfaringene av fristillingen på og tidlig 2000-tallet, er det påfallende at det har vært stillstand på dette området siden Spekter vil derfor arbeide for at det blir satt økt fokus på hvordan konkurranseutsetting og utskilling av virksomhet kan bidra i den nødvendige fornyelsen og effektiviseringen av offentlig sektor og hvordan avtalesystemene og forhandlingsordningene kan videreutvikles for å sikre fagbevegelsens medvirkning, avslutter Mejdell. Vi må diskutere hvilke grep som må tas for å sikre at også våre barn og barnebarn kan nyte godt av de universelle velferdsgodene. Vi har gode velferdsordninger i Norge, og det skal vi fortsatt ha. Samtidig må vi diskutere hvilke grep som må tas for å sikre at også våre barn og barnebarn kan nyte godt av de universelle velferdsgodene. SPEKTERKONFERANSEN 9. JUNI 2011 DEN NORSKE OPERA OG BALLETT Mot normalt Les mer på 6 Aspekter Nr

7 Ledertrøya ikke på deling Av administrerende direktør, Lars Haukaas, Spekter Fra tid til annen får jeg spørsmål fra Spekters medlemmer knyttet til ledernes styringsrett. Ofte er spørsmålsstilleren av en eller annen grunn litt oppgitt. Spørsmålene eller utsagnene kan være: «Nå må ledelsen ta styringsretten tilbake!» eller «Kan du gi meg et kurs i styringsrett?». Eller det kan være at lederen refererer en tillitsvalgt som har kommet med følgende kraftsalve: «Du må ikke prøve å bruke styringsretten på meg!» For å svare på disse henvendelsene vil jeg starte med å ta utgangspunkt i historien og i jussen. Ordet er styringsrett en rett en rett og en plikt for ledelsen til å treffe beslutninger innenfor sitt ansvarsområde. Denne retten til å styre har sine røtter i eiendomsretten. I vår rettsorden følger det rettigheter med å eie noe. Selv om det tidligere ble ført mange kamper for å likestille innsatsfaktorene kapital og arbeidskraft, ble det så tidlig som i 1935, når den første hovedavtalen så dagens lys, avklart mellom partene at styringsretten er knyttet opp i eiendomsretten. Allerede nå har jeg svart på det første spørsmålet som ble stilt meg. «Nå må ledelsen ta styringsretten tilbake!» Det er altså ikke nødvendig med noen tilbakeføring. Det har ikke vært gjennomført noen endringer i norsk rett som har lagt noe annet prinsipp til grunn enn at styringsretten er knyttet opp i eiendomsretten. Som rettighet er altså styringsretten fremdeles ubeskåret og helt og fullt hos eier og ledelse. Men som alle andre rettigheter finnes det rammer og spilleregler for hvordan den kan anvendes. Styringsrett og demokrati Det er en kjensgjerning i norsk rett at eiendomsretten eller styringsretten ikke kan anvendes slik en selv finner for godt. For å anskueliggjøre dette kan vi ta utgangspunkt i det faktum at vi lever i et demokrati. Vi er frie borgere og setter pris på det. Vi kan eie eiendom og hus, og vi kan omgås andre i trygghet om at det finnes en rettsorden som beskytter vår frihet. Samtidig vet vi alle at vi ikke kan benytte denne friheten til hva vi vil og slik vi selv finner det for godt. Det finnes lover og regler som sier noe om hva som er rett og galt. Disse må vi forholde oss til når vi for eksempel vil selge vår eiendom til en annen. Vi vet også at dersom vi gjør noe galt i forhold til disse lovene og reglene kan det få en konsekvens. Det er innenfor disse rammene den demokratiske friheten kan utøves. Slik er det også med styringsretten. For å kunne anvende styringsretten må eieren og lederen orientere seg i forhold til de lover og forskrifter som er etablert på området. Styringsretten kan selvsagt ikke anvendes i strid med norsk lov. Men det visste alle fra før. Alle arbeidsgivere har anvendt styringsretten til å lage avtaler med de ansatte. Dette gjelder både individuelle og kollektive avtaler. Og det er selvsagt slik på dette rettsområdet, som på alle andre områder, at man ikke kan bryte avtaler man selv har inngått. Også dette visste jo alle fra før. Når spørsmål om styringsrettens definisjon og innhold stilles fra ledelsens side, handler det nok minst om juss og mest om krevende relasjoner. Styringsretten er, rent rettslig, ikke mer mystisk enn andre rettigheter vi har. Til tross for denne hypotesen om faktum bak spørsmålene, velger jeg likevel å dvele noe lengre i jussens verden. Lederen må være tydelig og treffe beslutninger. Foto: ASO Presse, France 7

8 De ansattes medvirkning skal bidra til å gjøre beslutningsgrunnlaget for lederen best mulig, men det er lederen som må ta beslutningen og bære ansvaret for den, mener administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas. Foto: Mikaela Berg/Dagens Næringsliv Det er lederen som tar beslutningen, det er lederens rett og plikt og det er lederens ansvar. Det er også lederen som må bære ansvaret for konsekvensen av beslutningen. Rett og plikt til å treffe beslutninger Styringsretten har gjennom juridisk teori vært definert. Den mest kjente er vel denne: «Retten til å organisere, lede og fordele arbeidet og til å ansette og si opp arbeidstakere». Denne definisjonen sier altså noe om retten men ingenting om rammene for anvendelsen av den. En annen rettslig forankret definisjon av styringsretten er: «Arbeidsgiver har en ensidig rett til å treffe beslutninger som angår arbeids forholdet og virksomheten.» Denne definisjonen har som konsekvens at arbeidstakeren har en plikt til innrett else. Heller ikke denne definisjonen tar forbehold om rammene for anvendelsen av «retten». For dem som har sterke innvendinger mot denne definisjonen, kan det være hensiktsmessig å sette påstanden på prøve. Dersom man er uenig må man svare på spørsmålet: Hvem andre kan ha en rett til å treffe beslutninger om arbeidsforholdet og virksomheten? Vi ender selvsagt opp med 8 Aspekter Nr

9 eieren og lederen. Styringsretten innebærer en rett og en plikt for lederen til å treffe beslutninger og til å handle. Men det er også en selvfølge at lederen må orientere seg om hvordan beslutningsprosessen må organiseres og hvilket handlingsrom styringsretten må opereres utøves innenfor. Det kan oppleves krevende å orientere seg i en skog av regler som gir rammer og spilleregler for hva som er riktig og hva som er galt. Men det er slik det er. Til trøst er det heller ikke slik at den enkelte til enhver tid må gå rundt med en hel lovbok i hodet. Det er nok at kursen som stakes ut, planlegges og gjennomføres i forhold til den enkelte beslutning. Speilvendingsprinsippet Et annet spørsmål jeg fra tid til annen får, er hvor det står (altså i hvilket regelverk hjemmelen finnes) at lederen kan treffe en konkret beslutning. Dette er nok et eksempel på at det er noe grunnleggende galt i måten samarbeidet mellom partene fungerer på. Dette spørsmålet bygger egentlig på et slags «speilvendingsprinsipp». I norsk lov er det slik at vi har en lovgivning som gir spilleregler for, og avgrenser borgernes frihet til å handle som de vil. Speilvendt ville dette blitt en lovgivning som forutsatte at alt som ikke eksplisitt er tillatt er forbudt. En slik måte å tenke styring på tilhører helt andre demokratitradisjoner og lovgivningsmodeller 9

10 Medvirkningsbestemmelsene er etablert for å gjøre lederens beslutninger bedre. De ansatte skal bidra med sin kompetanse om virksomheten slik at lederen får et bredest mulig grunnlag for å treffe beslutninger. enn dem vi har i Norge. Den type totalitær tenkning har selvsagt heller ingen plass innenfor bedriftsdemokratiet og ledernes rett og plikt til å handle. Når jeg likevel får slike spørsmål er mitt svar aldri at jeg skal rykke ut og gi en rettslig innføring i begrepet styringsrett og konsekvensene av det. Jeg spør alltid hva problemet er. Jeg må forstå hvorfor spørsmålet stilles. Det må foregå noe mellom ledelsen og de tillitsvalgte, som har begrunnet at lederen stiller et spørsmål som jo har et åpenbart svar. Det må med andre ord foregå noe på arbeidsplassen som skaper problemer eller gnisninger. Skal jeg kunne gi et godt råd, må jeg kunne forstå hva bakgrunnen for disse problemene er. Svaret ligger ikke i jussen alene For å komme inn i kjernen av dette spørsmålet må vi kunne tillate oss å ta sjansen på at svaret ikke ligger i jussen alene. Alle som har sittet i en ledelse vet at beslutninger også handler om prosesser. Slike prosesser kan deles i tre faser. Det er en forberedende fase, det er en beslutningsfase og det er en gjennomføringsfase. I forberedelsesfasen skal lederen gjøre ting riktig. Lover, regler og avtaler skal følges. Forankringsprosesser skal gjennomføres. Alle vet at det må skapes forståelse for beslutningen, slik at det skapes den lagånden som skal til for at gjennomføringen blir effektiv. Dette er orienteringsfasen av beslutningen. Det skal gjøres riktig og det skal gjøres med klokskap. Når denne fasen er gjennomført, kan beslutning tas. Ta på den gule ledertrøya Jeg liker egentlig ikke å anvende idrettsmetaforer når jeg snakker om ledelse. Her mener jeg likevel at en metafor fra sykkelsporten vil fungere for å belyse mitt poeng. Lederen må ta på seg den gule ledertrøya. Lederen må være tydelig. Det er lederen som tar beslutningen, det er lederens rett og plikt og det er lederens ansvar. Det er også lederen som må bære ansvaret for konsekvensene av beslutningen. Når beslutning er tatt, følger gjennomføringsperioden. Hvis forberedelsesprosessen har vært god og lederen har fått den legitimitet som trengs, vil gjennomføringen kunne se ut som et sykkelritt. Der er det slik at den gule ledertrøya kan befinne seg midt i feltet, til og med bakerst, mens lagkameratene drar og hjelper til, men på en slik måte at den gule trøya er først når det gjelder som mest. Hensikten med den gule trøya er at den skal være synlig. Bæreren av den gule trøya har oppmerksomhet og respekt. Ingen er i tvil om at fellesprosjektet er at den gula trøya skal lykkes. Slik også med ledelse. Ledere må ha legitimitet. Lederen må være tydelig og bygge lagånd, og de ansatte og deres tillitsvalgte må forstå at de deltar i et fellesprosjekt hvor særinteresser må vike. Uten tydelig ledelse hvor det systematisk bygges legitimitet, blir beslutningsprosessene angripelige, beslutningene usikre og gjennomføringen motarbeidet. Forutsetninger for medvirkning De ansattes medvirkning i beslutningsprosessene har lange tradisjoner i Norge og er i dag godt beskrevet både i lovog avtaleverk. Likevel kan medvirkningsprosessene se veldig forskjellige ut fra sektor til sektor. Det er også slik at medvirkningssystemene, forventningene til medvirkning og medvirkernes arbeidsmetoder i enkelte tilfeller kan bidra til at lederlegitimitet svekkes. Når lederlegitimitet svekkes, synker kvaliteten på beslutningsprosessene og gjennomføringsprosessene kan bli preget både av at beslutninger motarbeides og av at det organiseres omkamper. Utgangspunktet for de ordningene vi har etablert for medvirkning bygger på noen svært viktige forutsetninger: Medvirkningsbestemmelsene er etablert for å gjøre lederens beslutninger bedre. De ansatte skal bidra med sin kompetanse om virksomheten slik at lederen får et bredest mulig grunnlag for å treffe beslutninger. Medvirkning lever altså ikke sitt eget liv, og er ikke etablert for å gi de ansatte sammenlignbare demokratiske rettigheter i bedriften, som alle borgere kan utøve utenfor bedriften. Medvirkning tar utgangspunkt i styringsretten. Medvirkning bygger altså på den rettslige klarheten som ligger i at styringsretten har sitt utgangspunkt i eiendomsretten og at den enkelte leder bærer denne styringsretten innenfor sitt ansvarsområde. Medvirkningsprosessene bygger på en ideologi og et formål. Fra formålsbestemmelsen i Hovedavtalen mellom Spekter og hovedorganisasjonene er dette blant annet formulert slik: «Gjennom med innflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med å skape de økonomiske forutsetninger for virksom hetens fortsatte utvikling, og for trygge og gode arbeidsforhold, bærekraftig utvikling av virksomheten, et godt fungerende arbeidsmiljø og resultatopp nåelse til beste for så vel virksomhet som ansatte.» Dette betyr altså at det er virksomhetens mål som er styrende, det betyr at det er alminnelig akseptert at de ansatte har en legitim rett, men også plikt, til å arbeide for resultat oppnåelse og for at arbeidsplassene er trygge, og det betyr noe vi alle vet: Beslutningene blir bedre når de ansattes kompetanse nyttes og utvikles og at beslutningene gjennomføres effektivt hvis alle innser nødvendigheten og begrunnelsen for dem. Medvirkning utøves innenfor virksomheten. Mellom lederen og de tillitsvalgte og den enkelte ansatte. Medvirkning forutsetter tydelighet i forhold til ansvar. Det vil si at det aldri må være tvil om hvem som tar beslutningen og hvem som alene bærer det formelle ansvaret. 10 Aspekter Nr

11 Medvirkning handler om fellesprosjekt Innenfor det vi tradisjonelt kaller privat sektor ligger disse forutsetningene i ryggraden på aktørene. Jeg har lært mye av å høre på Rolf Utgård, som var konserntillitsvalgt i AkerKværner og Kværner konsernet. Han sier at det er fare på ferde hvis de tillitsvalgte har en manglende erkjennelse av å delta i et fellsprosjekt eller at de ikke har tatt innover seg at de har en annen rolle enn utelukkende å fremme særinteresser. Det betyr at han forutsetter ledelse som forstår konsekvensene av de tillitsvalgtes plass i virksomheten. I de diskusjonene jeg har hatt med Utgård har det aldri vært viktig å legge juridisk presise definisjoner av styringsretten til grunn. Det har heller aldri vært viktig om vi anvender begrep som medbestemmelse, medvirkning eller innflytelse. Eller om enighet mellom bedriftens ledelse og de tillitsvalgte gjøres ved et håndtrykk eller skrives ned i en protokoll eller et referat. Vi vet hva vi snakker om, og målene, hensikten og arbeidsformene i forhold til dette samspillet ligger i ryggraden. Annerledes i offentlig sektor Når vi flytter hodet over i offentlig sektor kan dette se helt annerledes ut. Jeg var selv med på de prosessene som førte fram til en hovedavtale i staten i 1980, med en egen del om medbestemmelse. I dette arbeidet, som for en stor del bygget på erfaringer fra privat sektor og som for en stor del også var kopi av systemene fra den sektoren, var det imidlertid en fundamental forskjell. Styringsrettens siamesiske tilknytning til eiendomsretten ble utfordret. Statlige virksomheter var eiet av fellesskapet gjennom politikere som de utøvende aktørene. Politikerne er på valg, og vårt demokrati forutsetter at en ansatt i en statlig virksomhet ikke skal ha større demokratiske rettigheter enn en hvilken som helst annen velger. I hovedavtalen i staten fra 1980 ble det derfor utviklet regler som avgrenset de ansattes medvirkning i politiske prosesser og politiske beslutninger. Hvor vellykket disse bestemmelsene har vært er det vel i liten grad forsket på, men jeg må innrømme at jeg er ganske nysgjerrig. Kanskje er det slik i dag at de ansatte og deres tillitsvalgte, for eksempel i helseforetakene, gjennom dagens medvirkningssystemer og dagens arbeidsmetoder har langt større innflytelse over politiske beslutninger enn det en vanlig velger har. I staten skulle medbestemmelsesordningene avgrenses i forhold til politikk. Konsekvensen av at den naturlige koplingen mellom eiendomsretten, styringsretten og lederlegitimitet ble brutt var en utfordring. Desto viktigere var det Lederen må være tydelig og bygge lagånd, og de ansatte og deres tillitsvalgte må forstå at de deltar i et fellesprosjekt hvor særinteresser må vike. å presisere forutsetningene: Medvirkningsordningene skulle gjelde innenfor den enkelte virksomhet, avgrenset slik at de kun skulle utøves i forhold til den beslutningskompetanse og det ansvar den enkelte leder hadde. Aldri lenger! Hold deg oppdatert på nyheter fra Spekter Registrer deg på og motta nyhetsbrev på din e-post. Nyhetsbrevet blir sendt ut 3 4 ganger i måneden. 11

12 Det er kun dersom ledelsen svikter fells prosjektet at det er legitimt å motarbeide dem. 12 Aspekter Nr Foto: Rolf Øhman/Aftenposten/Scanpix

13 Ledelsen får de tillitsvalgte den fortjener Av direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Gunnar Larsen og spesialrådgiver Helene Løken, Spekter Det var næringslivsdrama på sitt ypperste. Et av industri-norges flaggskip sto på randen av konkurs. Medietrykket var enormt. Det var en helt særegen tid, sier mannen som for mange, ble selve bildet på en tillitsvalgt, der han satt fremoverlent i sin rødrutete skjorte blant horden av menn i mørk dress under en av Kværners ekstraordinære generalforsamlinger. Med 16 års fartstid som konserntillitsvalgt i selskapet, var Rolf Utgård sentral i spillet om selskapets fremtid. Hva mener du skal til for å få til fellesskapsfølelsen og det gode samarbeidet mellom ledelsen og de tillitsvalgte? Felles prosjekt Det er ikke nok å ha lover og avtaleverk på plass. Vel så viktig er det å ha de riktige personene i rollene. Godt samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte og felles forståelse av virksomhetens viktigste utfordringer er avgjørende. Aktive fagforeninger får man bare dersom man inviterer, involverer og gir de tillitsvalgte eierskap til virksomhetens største utfordringer. Om nødvendig, så må man dytte dem inn, sier Rolf Utgård. Ledelsen må også innrømme at de trenger hjelp og være åpne om hva de ønsker bidrag til. Det handler mye om at ledelsen har et ansvar for å få de tillitsvalgte til å tenke bidrag over tid. Unnlater man å involvere, kan man heller ikke klage over passive, uansvarlige eller dårlige tillitsvalgte. Da vil de som potensielt kunne blitt de gode tillitsvalgte heller finne andre utfordringer å fylle tiden sin med, påpeker Utgård. Utgårds poeng er at de tillitsvalgte må brukes aktivt. Det er ikke tilstrekkelig kun å møtes den ene gangen i året når det er lønnsforhandlinger, eller bare å rope på hjelp når det virkelig brenner. Da er det for sent. Jeg husker godt en av avisoverskriftene fra den tiden, sier Utgård og smiler. «Dialogen er i gang» sto det med fete typer over et bilde av Kjell Inge Røkke og meg selv i en fortrolig samtale under generalforsamlingen. For utenforstående kunne medias fremstilling få det til å se ut som om vi først der og da begynte å snakke sammen. Sannheten var jo at dialogen hadde pågått gjennom hele prosessen. Og det er helt avgjørende for å lykkes i å få ledelsen og de tillitsvalgte til å jobbe mot det jeg betegner som et felles prosjekt, sier Utgård, som også understreker viktigheten av ikke å glemme mellomlederne. De sitter ofte med mindre informasjon enn de tillitsvalgte. - Ledelsen kan oppnå mye dersom de velger å ta sine ansatte på alvor og spille på lag med dem, sier Utgård. Da Kværnerkonsernet kjempet mot konkurs og styret jobbet dag og natt for å reise ny egenkapital, var det de ansatte ved Rosenberg verft i Stavanger som startet en kronerulling, som endte med at de ansatte tegnet seg for 25 millioner kroner i garantikonsortiet. Som konserntillitsvalgt i Kværner var Utgård og Røkke knyttet opp i et felles prosjekt. Utgård var en aktiv konserntillitsvalgt og Røkke var en svært aktiv hovedeier. Media fremstilte det som en krig oss i mellom, hvor de også fremhevet hvor Unnlater man å involvere, kan man heller ikke klage over passive, uansvarlige eller dårlige tillitsvalgte. diametralt forskjellige vi fremsto som personer. Men dette handler om noe helt annet enn Røkkes 36 doer på hytta si og det faktum at han levde et liv som var helt fjernt fra livet til oss «gutta på gølvet». Det er også uinteressant hva vi måtte synes om hverandre på et personlig plan, eller at vi hadde en stormfull relasjon. Det vesentlige var at når kampen om eierskapet var over, hadde vi fortsatt et felles prosjekt, nemlig å jobbe for selskapets beste og en vellykka fusjon mellom Aker og Kværner forteller Utgård. 13

14 Som konserntillitsvalgt opplevde han av og til å bli anklaget for å være i lommen på ledelsen, men selv trekker han frem ansvaret for å se helheten og for å se fremover. Det er kun dersom ledelsen svikter fellsprosjektet at det er legitimt å motarbeide dem. Jeg var selv med på å avsette to toppsjefer og flere lokale direktører. Og selv om det aldri ble gjort med et lett hjerte, så må man som konserntillitsvalgt og styrerepresentant ta det ansvaret, dersom ledelsen ikke handler ut fra hva som er best for virksomheten, sier Utgård. Før 1980 var forholdet mellom de åtte fagforeningene i Kværner kjølig, og i mange bedrifter hilste man ikke en gang på hverandre når man møttes. Representanter for de ulike forbundene så på hverandre primært som konkurrenter. For LOforbundene ble «røkla» omtalt som gule forbund og man innlot seg ikke på noe samarbeid med dem. På 1980-tallet var tiden overmoden for samarbeid og det var nødvendig å gå bort fra å tenke kjøttvekt og maktkamp i relasjon til ledelsen. Bruk av tillitsvalgte gir gevinster Hva skal til for å oppnå en slik fellesskapsfølelse? Er det avgjørende at man må ha en ytre fiende for å samle troppene? Fra 1970-talllet og utover ble det en tøffere internasjonal konkurranse, blant annet ved at sørkoreanske verft meldte sin ankomst. Omstillinger var 1980-tallets moteord. Med omstillingene fulgte også dyptgripende endringer av virksomheten, som vi ikke hadde noen erfaringer med. Det ble helt avgjørende som tillitsvalgt å ta stilling til hvorvidt vi skulle involvere På mange måter er man litt som Jeppe på Bjerget når han våkner i Baronens seng. Og da er det viktig aldri å glemme at man er Jeppe. Samtidig understreker han at det er viktig å være bevisst sin rolle når man sitter som sentral tillitsvalgt. På mange måter er man litt som Jeppe på Bjerget når han våkner i Baronens seng. Og da er det viktig aldri å glemme at man er Jeppe, humrer Utgård. Samle særinteressene for å få innflytelse Hvilke utfordringer hadde du som konserntillitsvalgt i å få de øvrige tillitsvalgte til å trekke i samme retning? Det handlet om å finne gode og konstruktive måter å samarbeide på overfor ledelsen, sier Utgård, og understreker at en ledelse som benytter splitt og hersk til å spille fagforeningene ut mot hverandre kun bidrar til å gjøre det vanskeligere for seg selv. Vi fikk på plass et konsernutvalg. Til alles store overraskelse inngikk vi, fra Jern og Metall, som jo var dobbelt så store som de andre forbundene til sammen, en allianse med funksjonærene, og de fikk langt flere representanter i utvalget enn deres størrelse tilsa. Vi var nødt til å samle oss, dersom vi skulle få gjennomslag overfor ledelsen. De kunne jo ikke innlate seg på diskusjoner med tillitsvalgte fra de åtte forbundene som var representert i Kværner på den tiden, én for én. Da krisen kom, så vi også tydelig at vi sto mye sterkere sammen, forteller Utgård. Konsernutvalget opererte helt frem til fusjonen med Aker i Ordningen med konsernutvalg og konserntillitsvalgt for å samle særinteressene, har etter hvert blitt vanlig i alle deler av arbeidslivet. oss i noe vi oppfattet som en ledelsesgreie, og de første omstillingsprosjektene møtte motstand fra oss, fordi vi hverken var spurt eller involvert. Ledelsen skjønte straks at dette var nødvendig, og vi grep anledningen, så fremfor å føre til ytterligere splittelse mellom ledelsen og de ansatte, bidro dette til at vi jobbet enda tettere sammen, og det oppsto en helt ny samarbeidsarena. Det var først når vi som tillitsvalgte ble involvert i, og gikk inn i, de virkelig vanskelige sakene, at vi oppnådde innflytelsen. Før det hadde vi jo makt gjennom streikevåpenet, men vi var ansvarlige også i bruken av dette, og vi visste at vi løp en stor risiko for egen del ved å sette i gang en konflikt. Vårens store medlemskonferanse 9. og 10. mars 2011 Velkommen til et nylig utvidet Sundvolden Hotel 14 Aspekter Nr

15 I Aker-skolen for lederopplæring var de tillitsvalgte viktige. I dette ligger det jo også en gjensidighet begge parter ser verdien av samarbeid eller for å si det mer kynisk de bruker oss, og vi bruker dem. Rolf Utgård er opptatt av at ledelsen og de tillitsvalgte må spille på lag for å realisere virksomhetens mål og felles prosjekt. Foto: Helene Dannevig, Spekter Samarbeidet ble gradvis sterkere og viktigere ettersom globaliseringen utfordret selskapets lønnsomhet og egne arbeidsplasser. På mange måter kan du si at virkeligheten førte partene sammen. I en større Fafo-studie jeg gjennomførte for en tid tilbake, ble ledelsen og tillitsvalgte intervjuet separat om hva de mente var virksomhetens mest sentrale utfordringer. Mange ble nok overrasket over at det var stor enighet om hva som var fellesprosjektet. Det å ha en ytre fiende er nok viktig for å samle troppene, men det er også avgjørende at ledelsen ser at det å bruke de tillitsvalgte gir gevinster. Det kan synes som om det er forskjell på privat og offentlig sektor i forhold til hvor enkelt det er å få på plass et fellesprosjekt mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Dersom man mangler en ytre fiende kan det ha en mobiliserende effekt å vise til utfordringer som kan komme. Men det er også store ulikheter i tradisjoner og kultur for samarbeid mellom ledelsen og tillitsvalgte i privat sektor. Aker og Kværner kom fra to helt ulike tradisjoner, som nok i stor grad skyldtes synet til personer som Fred Olsen d.e. i Aker og Kjell B. Langballe i Kværner. I Aker hadde man en lang tradisjon for samarbeid, og tidlig ble de tillitsvalgte ansett å ha en sentral rolle i ledelsens «verktøykasse». I Kværner derimot var det et heller kjølig forhold mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Historikeren Knut Kjeldstadli har omtalt lederstilen som regjerte i Kværner tradisjonelt, for personlig diktatur. Det var mer føydale tilstander. I Aker så Fred Olsen d.e. tidlig verdien av å benytte de tillitsvalgte for å få resten av de ansatte med på betydelige endringer. I Aker-skolen for lederopplæring var de tillitsvalgte viktige. I dette ligger det jo også en gjensidighet begge parter ser verdien av samarbeid eller for å si det mer kynisk de bruker oss, og vi bruker dem. Fagforeningene har i dag større makt både reelt og formelt enn tidligere. De har mange kanaler de kan benytte, og i noen tilfeller som i HMS-saker, har man både vetorett og bestemmende myndighet, men det brukes ytterst sjelden der partene opplever at de har et felles prosjekt. 15

16 Arbeidslivskonferanse om lederskap og medvirkning Spekter arrangerte 18. november konferansen «Ledertrøya ikke på deling» Alle foto: Åsmund Lang, Spekter Viseadministrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, var konferansier og den som holdt den røde tråden gjennom de ulike foredragene. Systemer for medvirkning må ta utgangspunkt i ledelse. Det er ledelsen som innehar styringsretten og derav har rett og plikt til å treffe beslutninger, og som til syvende og sist bærer ansvaret. Det er viktig at de ansatte bidrar med sin kompetanse, slik at ledelsen får et best mulig beslutningsgrunnlag for å fatte best mulig beslutninger, sa hun. Fafo-forsker Gudmund Hernes så på hva som gir makt, og ga forsamlingen en oppskrift med sju regler som kan øke deres makt, eller bedre deres posisjon i en forhandlingsrelasjon. Videre så Hernes på hva som er de grunnleggende forskjellene på privat og offentlig sektor, og hvordan disse ulikhetene bør påvirke ledelsens strategier og måten de involverer de ansatte på. Ledelsen kan styre, men de er avhengig av maktens speilbilde nemlig motmakt. Makt er blant annet også betinget av tilslutning og legitimitet, sa Hernes. Spekters administrerende direktør Lars Haukaas holdt åpningsforedraget på konferansen. Vi må alltid huske på at medvirkningsbestemmelsene er etablert for å gjøre lederens beslutninger bedre. De ansatte skal bidra med sin kompetanse om virksomheten slik at lederen får et bredest mulig grunnlag for å treffe beslutninger. Lederen må også være tydelig og evne å bygge en lagånd. De ansatte og deres tillitsvalgte må forstå at de deltar på et fellesprosjekt hvor særinteresser må vike, sa Haukaas. Det var stor interesse for arbeidslivskonferansen. Nær 130 ansatte fra Spekters medlemsvirksomheter hadde funnet veien til Hotel Bristol i Oslo for å få med seg denne fagdagen om ledelse og medvirkning. 16 Aspekter Nr

17 medvirkning hovedavtalen Ledertrøya ikke på deling! samarbeidsprosesser Som tidligere konserntillitsvalgt i Kværner har Rolf Utgård opplevd at det som skaper godt samarbeid og fellesskap mellom ledelsen og de ansatte, eller kanskje særlig de tillitsvalgte, er når man står sammen om et felles prosjekt og drar mot et felles mål. Ledelsen får de tillitsvalgte de fortjener. Dersom de involverer dem i de sentrale utfordringene for virksomheten og gir dem innflytelse, blir de med spillere. Velger ledelsen kun å møte dem i lønnsoppgjørene, vil mange tillitsvalgte naturlig innta en posisjon som motspiller, da dette blir den eneste arenaen for å vise at de har oppnådd resultater for sine medlemmer, sa Utgård. Christine Koht, kjent fra tv-serien «Koht på jobben», hadde en fargerik opptreden med en viss alvorlig undertone. Det aller viktigste i norsk arbeidsliv i dag er at både ledere og kolleger blir flinkere til å se og verdsette hverandre. Vi må bli litt mer sprø og å by mer på oss selv, var hennes hovedbuskap. Tom Colbjørnsen deltok i kraft av sin rolle som professor i organisasjon og ledelse, mer enn som BI-rektor, og fokuserte på to aspekter ved lederrollen; tilretteleggeren og «den styrende». På den ene måten så Colbjørnsen på lederen som den som skal motivere, inspirere og utvikle medarbeidernes initiativ, kompetanse og selvstendighet, mens det i den andre modellen skal være lederen som gjennom sine beslutninger gir forutsigbarhet, retning og mål for virksomheten. Min magefølelse er at tilretteleggerrollen er i ferd med å ta overhånd, mens styringsaspektet får for lite rom. Dette kan henge sammen med at styringsprinsippet ikke alltid vil være i overensstemmelse med medarbeidernes ønsker. Samtidig kan det også være slik at økt styring fra ledelsens side kan fremme lokalt initiativ og utfoldelse. Ledelsen må ikke vegre seg for å bruke styringsretten, mente Colbjørnsen. 17

18 Streikeslutt Av administrerende direktør, Lars Haukaas, Spekter Jeg har i høst brukt spalteplass både i media og i Aspekter på å kritisere to streiker som ble gjennomført i helseforetakene. Ingen har valgt å la seg opprøre så mye at de har kastet seg over argumentene og latt seg forlede inn i den saklige diskusjonen. Det har blitt med personkarakteristikkene og en markering av at her går grensen for hva man kan tillate seg å invitere til diskusjon om. Unio valgte å gjennomføre en streik som ikke var rettet mot arbeidsgiver, men mot Regjeringen. På neste side har vi samlet et ikke ubetydelig antall sitater fra Unios leder Anders Folkestad som viser hvem Unio hadde som målgruppe for sine krav og sin streik. Formelle krav til streiken Både arbeidstvistloven og tjenestetvistloven definerer en streik som en arbeidsstans, som er iverksatt for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom fagforening og arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening. Definisjonen har et formålskrav og et partskrav. Hensikten skal være å tvinge frem en løsning av en tvist, og dette skal være en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver(forening). En streik som har et annet formål, eller retter seg mot andre enn arbeidsgiversiden, faller utenfor denne definisjonen, og er ikke arbeidskamp, slik uttrykket vanligvis brukes. Når politiske aksjoner av noen timers varighet tillates i tariffperioden, er det nettopp fordi deres formål er et annet enn streikens og fordi de retter seg mot andre enn arbeidsgiver. Ved streiken i vår gjorde Unio forsøk på å utvide streikeretten. Hvis det er slik at det ikke er mulig å føre en anstendig debatt om dette i Norge, må arbeidsgiver være bedre forberedt neste gang. Neste gang vi ser forsøk på at kravene rettes andre steder enn mot arbeidsgiver, eller vi ser at noen forsøker å utvide streikeretten til å bli et virkemiddel som kan anvendes mot Regjeringen, vil vi si ifra i tide. Vi kommer til å være på vakt, og vil reise debatten allerede ved første antydning til at kravene og begrunnelsene er innrettet slik at den reelle arbeidsgiver blir irrelevant. Vi vil også raskt minne de politikere, som eventuelt vil støtte en slik utvidelse av streikeretten, på at dette egentlig handler om å undergrave det norske forhandlingssystemet og partenes legitimitet. Uansvarlig YS-streik YS-streiken handlet om noe helt annet. De norske forhandlingssystemene og inntektspolitikkens virkemidler er fremdeles ganske robuste. Det skal vi være svært fornøyde med. Når noen prøver å bryte ut av den disiplinen som ligger i dette systemet for å få mer til sine grupper enn det andre store organisasjoner allerede har akseptert innenfor inntektspolitikkens rammer, lykkes de ikke. Det er forutsigbart, og aktørene vet dette svært godt. Alle visste derfor hva Rikslønnsnemnda ville beslutte i YS-saken. Det er dette som er styrken i systemet. Rikslønnsnemnda skal være forutsigbar. Hadde den ikke vært det ville den mye oftere vært i aktivitet. Det i seg selv ville ha undergravd forhandlingssystemet og partenes legitimitet og evne til å ta ansvar. Også de ansvarlige i YS visste dette, og de uttaler da også ganske freidig at streikens formål ikke var å skape andre resultater for sine medlemmer enn det som allerede lå på bordet, men å skape oppmerksomhet i forhold til en gruppe og en fagforening. Å utsette helseforetakene og pasientene for en streik med et slikt formål er det jeg har karakterisert som uansvarlig, og det mener jeg like sterkt fortsatt. Spekter vil være på vakt Formålet med mitt engasjement i forhold til disse to streikene har ikke vært en naiv drøm om at det vil være mulig å få til en offentlig diskusjon om dette fenomenet. Hensikten har vært å påpeke fenomenet, slik at arbeidsgiversiden er bedre forberedt neste gang. Vi må se tegnene til slike krefter tidligere, slik at debatten kan reises underveis og før det kommer til streik. Debatten må reises slik at det blir mer ubehaglig for aktørene å misbruke forhandlingssystemet. Neste gang skal det ikke være like lett å skyve ansvaret for streikens avslutning over på Regjeringen og ansvaret for resultatet over på Rikslønnsnemnda. Neste gang skal det tydeliggjøres at dette er en adferd som undergraver forhandlingssystemet og partenes legitimitet og evne til å ta ansvar. Det har vært flere streiker i år enn disse to. Men tar man seg bryet ved å gå inn og analysere dem, vil det være tydelig at alle streikene har virket slik at partene har satt press på hverandre og resultatet har blitt et annet ved streikens slutt enn det som lå på bordet ved streikens begynnelse. Det er dette som er kjernene i forhandlingssystemene, det er dette som er kjernen i det ansvaret og den legitimitet partene skal ha. Det er dette forhandlingssystemet vi skal verne om. 18 Aspekter Nr

19 Det er klare forventinger om at staten skal bidra ved å dra rammene oppover. NTB, 26. mai 2010 Et nei fra Jens vil være et slag i ansiktet for kvinner i det offentlige. Dagbladet, 5. oktober 2009 For å få til et løft som monner, trengs det medvirkning i regjeringen slik at det økonomiske grunnlaget kan utvides. NTB, 24. februar 2010 Foto: Bjørn Sigurdsøn/SCANPIX Regjeringen har vært med på å skape forventinger som gjør at de ikke uten videre kan trekke seg tilbake. Dagsavisen, 29. mai 2010 Lønnsgapet mellom kvinner og menn let seg ikkje tette gjennom vanlege tarifforhandlingar aleine. Det trengst politisk vilje og handling i tillegg. Unio forventar at regjeringa no tek større ansvar for å fjerne lønnsdiskriminering av kvinner i arbeidslivet. Unio.no, 7. august 2010 Budskapet er ikke til å ta feil av. Regjeringen må komme med ekstra penger til et likelønnsløft. Unio.no, 5. mai 2010 Vi forventer likelønnspenger. Regjeringen har skapt disse forventningene, både i valgkampen og i Soria Moria II. Klassekampen, 18. mars 2010 Pengene skal man finne dels i det ordinære tariffoppgjøret, men først og fremst hos regjeringen fordi det trengs friske likelønnspenger inn i offentlig sektor for å få til det løftet som alle er enige om trengs. Nå må regjeringen vurdere situasjonen, og hvis de mener alvor må de gjøre et forsøk mens saken faktisk ligger på forhandlingsbordet, sier Folkestad. Dagsavisen, 9. april 2010 NRK.no: 19. februar 2010 La denne markeringen være en klar melding til uansvarlige arbeidsgivere og en regjering som har forholdt seg helt passiv. Det er ikke nok at statsministeren snakker om at utdanning skal lønne seg i nyttårstaler. Sykepleien.no, 31. mai 2010 Arbeidsgiverne ville ikke ha politisk innblanding i tariffoppgjøret. Vi konstaterer at regjeringen rygget unna og satte likelønnsløftet på vent. Dette viser at regjeringen ikke mente alvor verken under valgkampen eller Soria Moria II, der regjeringen forplikter seg til dialog med partene i arbeidslivet om likelønnstiltak. Dagbladet, 10. juni

20 7 forslag for å øke kvinners inntekt Av viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Regjeringen har nylig lagt frem en stortingsmelding om likelønn. Hensikten med meldingen er å drøfte tiltak som kan bidra til å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Spekter mener likelønnsdiskusjonen må ta utgangspunkt i hva kvinnene og deres menn selv kan gjøre for å utjevne de økonomiske forskjellene mellom kjønnene. Det er også avgjørende at likestillingsarbeidet tar utgangspunkt i reelle utfordringer, og tiltakene må ikke være myte- og symbolbasert. Spekter har derfor lansert sju konkrete forslag for å øke kvinners lønn: Likelønnskommisjonens rapport fra 2008 dokumenterte at Likestillingslovens definisjon av likelønn er oppfylt i Norge. Likevel er kvinners inntekt bare ca 60 prosent av menns. En av de viktigste årsakene til gapet er at kvinner jobber mindre enn menn. Ca 50 prosent av mødrene jobber deltid, men bare 5 prosent av fedrene gjør det. Jo flere barn en kvinne har, jo mindre jobber hun, mens det motsatte er tilfellet for mennene: jo flere barn en mann har, jo mer jobber han. 1 Likestilling i hjemmet er en forut - setning for likestilling i arbeidslivet. Familiepolitiske tiltak må bygge opp under arbeidslivspolitiske og likestillingspolitiske mål. Utvidelse av foreldre permisjonen må ikke føre til at tilknytningen til arbeidslivet svekkes p.g.a. for langt fravær fra arbeidet. SSBs arbeidskraftsundersøkelse viser at de fleste kvinner som jobber deltid, gjør dette frivillig. Av de som ønsker høyere stillingsprosent, vil bare et mindretall ha full stilling. Deltid avler deltid. Når en arbeidstaker går ned i stilling, oppstår det behov for å fylle opp resten av stillingen med en ny deltidsansatt. Det er derfor virkelighetsfjernt og absurd når Unio, YS og enkelte forbund i LO krever lovfestet rett til heltid. Dersom folk skal ha en lovfestet rett til heltid, må offentlige arbeidsgivere stramme inn på sin sjenerøse personalpolitikk som innebærer at alle som ønsker det, får redusert sin stilling når de selv ønsker det. 2 Forslag om lovfesting av retten til full stilling, må legges død en gang for alle. All deltidsproblematikk i norske sykehus kan elimineres dersom de ansatte jobber tre fire helger mer pr år. Dagens arbeidsmiljølov gir fagforeningene vetorett når det gjelder oppsett av arbeidsplaner, som er nødvendig og vanlig i virksomheter som driver døgnkontinuerlig. Mange arbeidsgivere ønsker å tilby sine ansatte fulle stillinger, og kan få til dette ved enkle grep i arbeidstidsordningene (selvsagt innenfor Arbeidsmiljøloven og tariffavtalen), men får ofte ikke godkjenning fra fagforeningene, ikke engang til forsøk. 3 Ha tillit til at arbeidstakerne selv er i stand til å vurdere hva som passer best for hver enkelt og deres livs situasjon. Dersom noen f eks ønsker å jobbe 12 timers vakter i helgene for på den måten å slippe flere helgevakter, må de få lov til det. Det må være Arbeidstilsynet, ikke fag foreningene, som må sitte med den 20 Aspekter Nr

21 Likestillingsminister Audun Lysbakken la frem sin stortingsmelding 26. oktober - før han selv gikk ut i fire måneder pappapermisjon. Foto: Vidar Ruud, ANB Foto endelige beslutningen dersom partene ikke blir enige om arbeidsplanene slik loven åpnet for før Norske kvinner føder 1,9 barn i snitt. I Norge er det tilnærmet full barnehagedekning, full lønn under sykdom, en solid folketrygd med universelle velferdsgoder, og vi har en lovgivning som forbyr diskriminering p.g.a. kjønn. Fødselsraten i en del europeiske land som ikke har alle disse godene, er betraktelig lavere. Det må sikres at flere i Norge forstår at det er arbeid som bærer den norske velferden på ryggen. Spekter mener at det er for få som har tatt innover seg at vi kommer til å ha en betydelig mangel på arbeidskraft dersom ikke flere jobber mer. 4 Regjeringens prosjekt «Samarbeid for arbeid» må intensiveres og målrettes. Flest mulig må jobbe mest mulig, fordi det bare er på den måten vi kan sikre velferdsstaten. En sterk velferdsstat fører til likestilling mellom kjønnene, et egalitært samfunn, med små forskjeller som sin grunnforutsetning. 81 prosent av topplederne er menn, bare 19 prosent er kvinner. Jo mer kompetanseutvikling en kvinne får, desto sterkere tilknytning til arbeidslivet får hun. En sterk tilknytning til arbeidslivet, gir mer arbeidskraft for samfunnet og bedriften og økonomisk selvstendighet for den enkelte kvinne. 21

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det?

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det? AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011 Fordi vi fortjener det? Side 13 Punktlighet i togtrafikken: Vi må tenke nytt Side 22 Vil, bør og kan Side 19 Likestillingens ubehagelige sannhet Side

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik FORORD På oppdrag fra NHO/Abelia og YS, Finansforbundet, IT-forbundet, STAFO, PARAT har De Facto gjennomført

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET Forsknings og oppdragssenter Krafttaket På sporet av et bedre arbeidsliv for seniorer? Refleksjoner fra nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer