OLJEARBEIDERFORENINGEN I TRANSOCEAN NOPEF AVD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLJEARBEIDERFORENINGEN I TRANSOCEAN NOPEF AVD"

Transkript

1 Årsrapport 2004 OLJEARBEIDERFORENINGEN I TRANSOCEAN NOPEF AVD 170

2 Forord Klubbledelsen og klubbens tillitsvalgte har på en god måte videreført Oljearbeiderforeningens engasjement, både eksternt og internt. Oljearbeiderforeningen har god medinnflytelse i de saker NOPEF jobber med. Vi har representanter i en rekke utvalg og råd har vært et utfordrende år. Det har skjedd mye for alle i Transocean, bedriften har fått mer å gjøre. Vår aktivitet på norsk sokkel har økt fra 2 rigger til 4 rigger. En slik økning av aktivitet er utfordrende for hele organisasjonen og ikke minst for oss som fagforening. I en bedrift med slike svingninger som vi opplever, så kommer det endringer hele tiden. Vi kunne gjort som andre, si nei til alt. Det er alltid lett å si nei, men vi har valgt å være med å påvirke. Vi får det ikke alltid slik vi vil, men vi er like vel i posisjon til å påvirke de prosessene som foregår. For oss er løsninger målet, vi søker å finne dem via dialog og samarbeid først. Konflikt og streik er ikke et mål for oss, men et virkemiddel for å oppnå. I begynnelsen av året ble cateringen på Polar Pioneer skilt ut og overdratt til USN. Det var vemodig og Oljearbeiderforeningen argumenterte med at Transocean heller burde drive catering på alle riggene selv. Da vi innså at slaget var tapt, så var vår viktigste oppgave ovenfor medlemmene å sikre virksomhetsoverdragelsen. Slik at alle fikk med seg sin ansiennitet og de ordningene som er bedre i Transocean enn i USN. Vi gikk inn i lønnsoppgjøret med trusler om å miste (AFP) pensjonen og trygghetsforsikringen (loss of licence, etc). For NOPEF var det aller viktigst å redde disse ordningene. Det fikk vi til. Vi fikk selvsagt til flere ting, en av tingene var sammen med DSO og NR å nedsette et utvalg for å se på mulighetene og truslene ved internasjonalisering av norsk sokkel. OFS valgte streik. NOPEF var strekt uenig i denne streiken. Først fordi OFS reiser problemstillinger som vi med suksess har bekjempet siden 1990 og fordi dersom kravene deres ville blitt innfridd, så ville det ødelegge mulighetene for å bruke de midlene vi i over ti år har brukt for å sikre Norsk sokkel mot sosial dumping. Noen medlemmer har kritisert oss for å blande oss inn i OFS streiken. NOPEF kommer alltid til å reagere på ting som truer tariffavtalen og vår jobbtrygghet, enten trusselen kommer fra andre forbund, myndigheter eller bedrift. Selv om jeg er sterkt uenig i OFS streiken, så er jeg like vel fornøyd med å se at OFS endelig ønsker å være med å jobbe mot sosial dumping. NOPEF har stått alene om denne kampen i snart 15 år. I motsetning til de på land, så har vi på sokkelen vært under press fra billigere utenlandske arbeidstakere hele tiden. Det har gjort at NOPEF har bidratt strekt til å opprette Lov om allmenngjøring av tariffavtale, samt å styrke og benytte boikottloven. Jeg ser positivt på at OFS har snudd i sitt syn på disse virkemidlene. La oss derfor håpe at årets 4 mnd lange streik var en nybegynnerfeil i å bekjempe sosial dumping og at vi igjen over tid kan bygge et samarbeid som vil bidra til å sikre våre arbeidsplasser. Aktiviteten for boreentreprenører har økt betraktelig. Fra vi gikk inn i 2004 og til utgangen av året har ting endret seg fra, mange rigger i opplag og mange arbeidsledige oljearbeidere til at det nå er manko både på rigger og kvalifisert personell. 2

3 I høst hadde NOPEF sitt Landsmøte. Landsmøte er vårt øverste organ, det er her vi bestemmer hva som skal være viktig for oss de neste 4 årene. Denne perioden kan bli noe spesiell. Landsmøte vedtok en intensjon om sammenslåing med Kjemisk i 2006, og samtidig at det skal foregå en medlemsdebatt som belyser både fordeler og ulemper ved en sammenslåing. FAFO har fått i oppdrag å utarbeide et debattheftet som etter planen skal være ferdig 1. februar. Videre legges det opp til å gjennomføre medlemsdebatt i februar og mars, slik at avstemning kan starte i begynnelsen av april. Målsettingen er at uravstemningen skal være ferdig 1. mai. I løpet av året så har Oljearbeiderforeningen styrket sin posisjon som den største fagforeningen i Transocean. Vi er over dobbelt så mange medlemmer nå som på samme tid i fjor. Vi hadde 183 innmeldinger, hovedsakelig nyansatte, men også overganger fra andre forbund. Oljearbeiderforeningen er ca dobbelt så stor som den nest største fagforeningen i Transocean. Jeg tror at vårt langsiktige arbeid kan ta en del av æren for utviklingen, men også at mange av medlemmene har vært aktive ambassadører for Oljearbeiderforeningen. For Styret i Oljearbeiderforeningen i Transocean NOPEF Avd 170 Leder 3

4 Innhold FORORD STYRETS SAMMENSETNING OLJEARBEIDERFORENINGENS REPRESENTASJON OG UTVALG AKTIVITETER...7 Styremøter:...7 Tillitsvalgtkonferansen:...7 Riggbesøk...7 BEHANDLEDE SAKER:...7 Protokoller:...7 TARIFFORHANDLINGER:...8 Flyteriggavtalen:...8 Lokale forhandlingen land...8 STØRRE SAKER:...9 Outsourcing av forpleiningen....9 Konflikt med bedriften ang brudd på hovedavtalen...9 Avtale TO Arctic...9 Forholdet til OFS...10 OFS Streik

5 1. Styrets sammensetning. Styret: Leder Heltid klubbkontor Nestleder Jostein Rasmussen TO Arctic Sekretær/ HMS tillitsvalgt Jan Haagensen Polar Pioneer Økonomiansvarlig Jan Saxeide Knudsen Kontor Stavanger AKAN/Like-/Sosial Svein Torgersen Polar Pioneer Studieleder/AOF Hege Klepsvik Polar Pioneer Styremedlem ledende Torbjørn Vølstad TO Seacher Styremedlem Krysztof B. Muscher Polar Pioneer Vararepresentanter: Veronica Leithe Polar Pioneer Terje Johansen TO Arctic Tom Erik Halvorsen Polar Pioneer Gunnar Uberg TO Seacher Av personlige grunner så trakk seg Torbjørn Vølstad fra styret i løpet av perioden. Som følge at outsourcing av cateringen på Polar Pioneer så gikk Hege Klepsvik ut av styret og Veronica Leithe av som vara, Terje Johansen gikk inn i styret ut perioden. Arbeidsutvalget (AU): Revisorer: Ungdomskontakt Jostein Rasmussen Jan Haagensen Jan Saxeide Knudsen (ved økonomiske saker) Terje Haga Kåre Johannesen Veronica Leithe Styremedlemmer som er på valg i 2005: Svein Torgersen Terje Johansen 5

6 2. Oljearbeiderforeningens representasjon og utvalg NOPEF Landsstyre: Etter landsmøtet 2004 Jostein Rasmussen (1. Vara) Gunnar Dalstein (2. Vara) Kjell Sørland (1. Vara) Jan Haagensen (2.Vara) Forhandlingsutvalg Flyttbare: Forhandlingsutvalg Land: Jan Saxeide Knudsen Forhandlingsutvalg Lokale forhandlinger land: Jan Saxeide Knudsen Internasjonaliseringsutvalget med NR (resultat av forhandlingene) Prøvenemnd for borefag: NOPEF HMS utvalg: Jostein Rasmussen (leder for arbeidstaker siden) NOPEF underutvalg av Næringspolitisk utvalg, statlige instrumenter NOPEF Ressursgruppe kran: Jan Haagensen NOPEF NR forum Jostein Rasmussen Jan Haagensen SUL Sikkerhetsutvalg logistikk Statoil: Jan Haagensen (vara) Kompensasjonsfondet for NR området 6

7 3. Aktiviteter Styremøter: Det er blitt avholdt 6 styremøter i perioden. Det er avholdt 4 AU møter i perioden. AU har hatt fortløpende kontakt i behandling av alle større saker som Oljearbeiderforeningen har jobbet med. Tillitsvalgtkonferansen: Årets tillitsvalgtskonferanse ble avholdt på Kiel ferga MS Prinsesse Ragnhild Det var meget godt oppmøte, 19 tillitsvalgte stilte. Hvordan vi skal videreutvikle klubben og klubbarbeidet var hovedtema på konferansen. Tilbakemeldingene fra konferansen var god. Riggbesøk Polar Pioneer: 2 riggbesøk. TO Searcher: 1 riggbesøk TO Leader: 6 riggbesøk TO Arctic: 4 riggbesøk Behandlede saker: Oljearbeiderforeningen har behandlet 214 saker i siste periode. Protokoller: Oljearbeiderforeningen har skrevet 15 protokoller med bedriften. De fordeler seg slik. Kontor. 1 Rigg. 14 7

8 Tarifforhandlinger: Flyteriggavtalen: Det var tøffe lønnsforhandlinger. Rederne rasere pensjon (lik AFP+1G) og "Loss of Lisence" ordningen, de ville gi oss en langt dårligere lønnsutvikling enn på faste installasjoner. Rederne ville fastsette lønnen til individuelt avlønnede lokalt på individuell basis (ingen forhandlinger). Rederiforbundet ville at det skulle være anledning til å avtale bruk av 7,71% trekket (122 timer) og hvilke kompensasjon som skulle gjelde lokalt. Videre ville rederne rasere kursbestemmelsen ved at alle kurs skulle avtales lokalt. Vi fikk. Pensjon lik AFP+1G sikret i 10 år og "Loss of Lisence" sikret. Lik lønnsutvikling som på fast installasjon. Lønnsopprykk for boredekksarbeidere og tårnmannsassistenter med fagbrev som BVO. Nedsatt en gruppe som skal jobbe med spørsmål knyttet til internasjonalisering i forhold til Norsk sokkel. Vi fikk ordnet at også tårnarbeider og tårnarbeiderassistent omfattes av den høyeste satsen for oljemudtillegg. Vi har fått bestemmelse om at det skal lages avtale ang PC basert opplæring. Vi har sikret at vikarer som jobber mer en ett år skal ha dekket repetisjon av Leiro 1-3, samt legeundersøkelse ved helsesertifikat. Motormann flyttes fra E til D (se reglen i protokollen) Det generelle tillegget er på kr ,- I tillegg til det får lønnsgruppe- E, kr ,- D, kr 1.000,- og B kr 2.500,-. Individuelt avlønnede gis en ramme på 1,7%, minimum Kr ,-. Økning i overenskomstens nr vikariat, med kr 45 til kr 350 pr. døgn om bord. Røykdykkertillegget opp kr. 50,- pr. mnd til kr 250,-. Nattillegget økes med 1,- kr pr time til 44,- kr pr time. Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 50 pr dag til kr 1.325,- pr. dag. Vi fikk også med et bilag som regulerer forhold rundt innleie og entreprise. OFS gikk til streik. Lokale forhandlingen land Pr økes satsene i lønnsmatrisen med et generelt tillegg på 1%. Offshoretillegget vil imidlertid bli uforandret. I tillegg er det foretatt en individuell vurdering av den enkeltes lønnsinnplassering. Bedriften informerte om at det er avsatt 0,5% til individuelle tillegg. Ansatte med redusert arbeidstid får sin justering beregnet forholdsmessig. I forbindelse med en eventuell lønnsregulering i 2004 er partene enige om å drøfte effekten av kronetillegg i forhold til et prosenttillegg. 8

9 Større saker: Outsourcing av forpleiningen. Som en konsekvends av at TO Leader nå kommer over til norsk sokkel, sendte Transocean ut ny anbudsinvitasjon for forpleiningstjenestene. I denne forbindelse ble det den avholdt drøftelser mellom bedriften og de tillitsvalgte. Bakgrunnen for drøftelsene var at selskapet hadde som intensjon å samordne organiseringen av forpleiningstjenestene på samtlige av riggene på norsk sokkel. Dette betyr at også forpleiningstjenestene på Polar Pioneer, i tillegg til Transocean Searcher og Transocean Leader, ville inngå anbudet. Oljearbeiderforeningen var imot at forpleiningen på Polar Pioner skulle outsources. Vi mente det ville være mye bedre om Transocean benyttet anledningen til å innføre egen forpleining på alle riggene. Denne saken endte med at forpleiningen mot vårt ønske ble overført til USN. De ansatte ble ved overgangen omfattet av virksomhetsoverdragelse. Konflikt med bedriften ang brudd på hovedavtalen Den ble det brudd mellom Oljearbeiderforeningen, OFS klubben og DSO på den ene siden og Transocean på den andre siden. Grunnen til bruddet var at vi mener at bedriften ikke godt nok forholder seg til informasjonsplikten og arbeidstakermedvirkning. Vi er enige om å følge dette opp videre lokal. Vi er enige om i fellesskap komme frem til bedre retningslinjer for samarbeid mellom bedriften og foreningene. Det er fremdeles ulikt syn på en rekke områder, men det vil være gjennom å diskutere spørsmålene vi kan komme frem til måter å styrke samarbeidet og tilliten mellom bedriften og foreningene. Uenighetene går i stor grad på hva bedriften skal informere oss om og hva vi skal være med på å drøfte. Rederiforbundet var klar på at når spørsmål skal drøftes, så skal dette være reelle drøftelser, før beslutningene er fattet. På de områdene der hvor det er uenighet i forhold til overenskomsten, så har vi alltid en generell rett til å tviste med bedriften. Vi var også i møte med Petroleumstilsynet (OD) å klargjøre arbeidstakermedvirkning i forhold til Arbeidsmiljøloven. Konklusjonen etter det møtet var at vi skulle sette oss ned å lage retningslinjer for samarbeid og saksbehandling i bedriften. Avtale TO Arctic Etter krav fra NOPEF sentralt ble det gjennomført forhandlinger med bedriften angående avtale for Transocean Arctic. Bedriften var innstilt på at alle skulle ha flat lønn og jobbe lik tid på / lik tid av. Det kunne ikke vi være med på. Avtalen sikrer opprettholdelse av nåværende månedslønn, for ansatt i resurspoolen basert på 1582 timer og ansatte som kommer fra fast rotasjon 1460 timer. Vi er enige om fleksibilitet i prosjektperioden og at alle blir avregnet etter modellen i nr 5 i resurspoolavtalen ved utløp av prosjektet. Slik at for mye arbeidet tid godtgjøres med overtid. Det gis ikke trekk ved for lite arbeidet tid, for lite arbeidet tid er bedriftens problem. 9

10 Nyansatte som ikke har tiltrådt er sikret overtid utover lik tid og vil bli avregnet etter samme modell som over. Bedriften var ikke innstilt på å gi de samme betingelser før tiltreding, som de som allerede er ansatt. Denne avtalen er på ingen måte en god nok avtale, men er tross alt mye bedre en alternativet. Med unntak av noen få personer, så har rotasjonen på riggen vært 2 4. Vi har en uenighet med bedriften ang tekniske tillegg, denne saken er ikke på dette tidspunkt løst. Oljearbeiderforeningen besøkte riggen for å forespørre om det var interesse for streike slik at vi kan oppnå en bedre avtale. Mange av medlemmene hadde på det tidspunktet vært arbeidsledig i lengre tid og viljen til å streike var ikke tilstede. Utvalgsarbeid Det var nedsatt 2 utvalg. Ett for å se på organiseringen av teknisk departement og et for å se på radiooperatør. Oljearbeiderforeningen hadde en aktiv rolle i begge utvalgene. OFS ønsket tidlig å trekke seg fra utvalget som skulle se på teknisk departement, Oljearbeiderforeningen representant greide å holde arbeidstakersiden samlet. I utvalget som skulle se på radiooperatør klarte vi ikke å holde arbeidstakersiden samlet. OFS trakk seg fra utvalget etter få timer. Kort tid etter at OFS trakk seg så klarte Oljearbeiderforeningen og DSO å løse et av stridstemaene. Det er enda ikke kommet noe endelig avgjørelse fra bedriften om endringer. Forholdet til OFS Oljearbeiderforeningen og OFS klubben hadde et godt samarbeid under nedbemanningen og videre en tid etter det. Vi fikk i begynnelsen av året følelse av at OFS spilte et taktisk spill for å kunne få til et brudd i samarbeidet og gi oss skylden for å ikke ville samarbeide. Starten på angrepene begynte ved en underskriftsliste ombord TO Searcher, hvor det ble rettet angrep på Oljearbeiderforeningen og NOPEF. Listen kom frem samtidig som Jan Bakker var på riggbesøk. Den sendte Oljearbeiderforeningen et brev til OFS klubben ang samarbeid. Vårt ønske var å rydde avveien ting som vanskeliggjorde samarbeid. Vi ønsket å få et med formelt samarbeid. I brevet skisserte vi noen forutsetninger for samarbeid. Forutsetning 1. Oljearbeiderforeningen kan ikke forplikte seg til å organisere eller gjennomføre ulovlige aksjoner. Forutsetning 2. Oljearbeiderforeningen gis observatørstatus i Sentralt AMU. Og det opprettes samarbeid om AMU og VO tjenesten. Forutsetning 3. Styrene i foreningene har tolkningsrett på om enigheter i samarbeidet er innenfor det mandatet vi er enig om og at de skal godkjenne alle enigheter som ligger utenfor det eventuelle mandat. 10

11 Forutsetning 4. At OFS omgjør sitt styrevedtak fra 1999, der de sier at OFS klubben ikke skal ha noe form for samarbeid med Oljearbeiderforeningen i Transocean. Disse kravene var ikke på noen måte urimelige. Vi mottok aldri noe svar på dette! I brevet så la vi opp til en mulighet for like vel å fortsette det uformelle samarbeidet. OFS Streik OFS valgte streik i år også. NOPEF var strekt uenig i denne streiken. Først fordi OFS reiser problemstillinger som vi med suksess har bekjempet siden 1990 og fordi dersom kravene deres ville blitt innfridd, så ville det ødelegge mulighetene for å bruke de midlene vi i over ti år har brukt for å sikre Norsk sokkel mot sosial dumping. For oss er ikke streik et mål, men et virkemiddel både til å true med og til å bruke når vi skal ha gjennomslag for de krav vi stiller. Vi syns ikke dette virkemidlet skal brukes for ofte. Den som hele tiden roper ulv, ulv, har gjerne et problem den dagen det virkelig røyner på. Vi oppfatter i all hovedsak OFS streikene i år som forsøk på å oppnå en organisasjonsmessig gevinst i forhold til NOPEF. Dersom de hadde villet noe med streiken hadde de tatt ut så pass mange mennesker i streik at den hadde blitt effektiv. Innen boring går det lenge før de får lønnsnemnd uansett. OFS sitt krav om ansettelse i norsk bedrift betyr for eksempel at Transocean må opprette et nytt selskap for å ansette alle de offshoreansatte som per i dag er ansatt i Transocean (dagens offshoreansatte i Transocean er ansatt i et utenlandsk selskap som heter Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF.) Et slik krav et helt i strid med EU retten. Det betyr at utenlandske selskap ikke kan drive næringsvirksomhet i Norge med egne ansatte. Den som fremmer et slikt krav kan umulig ha fått med seg alt som har skjedd vedrørende grenseoverskridende arbeid de siste 10 årene. Det er fri etableringsrett innen EØS. Det vil være ødeleggende for oss å ta en bestemmelse som er ulovlig inn i overenskomsten vår. Da vil det plutselig bli ulovlig å kreve tariffavtalen vår gjort gjeldende. Skulle vi kreve avtalen vår gjort gjeldende for et utenlandsk firma som hadde vunnet en kontrakt på norsk sokkel, ville det ikke bare betydd at vi krevde at de skulle lønne de ansatte slik avtalen fastslår, men også at arbeidsgiveren skulle være tvunget til å si opp alle de ansatte, etablere et nytt norsk firma og nyansatte alle der. Skulle vi måtte gå til boikott for å fremme krav om tariffavtale, og avtalen inneholdt et slik krav, ville boikotten vår ha blitt kjent ulovlig umiddelbart. Dette er et av de kravene OFS streiker for nå. Vi kan ikke være med på det. 11

12 OFS kjørte denne streiken under mottoet ingen utflagging av den norske oljearbeideren og hevder de krever samme lønns- og arbeidsvilkår for utlendinger som for nordmenn. Ser vi på kraven som ble er lagt ut på nettet, så hadde de kun et krav som berører dette fenomenet. Om dette kravet hadde blitt innfridd vil også det sette oss langt tilbake i kampen mot sosial dumping. Kravet var slik: partene har som intensjon (vår utheving) at utenlandsk arbeidskraft ikke skal ha et konkurransefortrinn grunnet lavere lønns- og arbeidsvilkår. I dag er regelen den at alle arbeidstakere i tariffbundne bedrifter som er medlemmer av NR skal ha like lønns- og arbeidsvilkår. Uansett nasjonalitet. I tillegg har vi en avtale som sikrer at arbeidsgiverne må betale like mye i pensjonsutgifter for utlendinger som for nordmenn, selv om utlendingene ikke kan være med i norsk pensjon. OFS har også denne avtalen. Både NOPEF og NR vil begå tariffbrudd om vi oppretter avtaler som avviker fra overenskomsten. Dette står også klart i overenskomsten. At det bare skal være en intensjon at utlendinger skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som nordmenn, er uakseptabelt. Gjennom denne setningen blir det plutselig anledning til å avtale andre vilkår for utlendinger enn det som står i avtalen. Det som før har vært et absolutt har OFS-kravet nå gjort til en intensjon. For oss er det et ufravikelig krav at lønns- og arbeidsvilkår skal være de samme for utlendinger som for nordmenn. Det gjelder i bedrifter innen NR som er tariffbundne, men også for bedrifter utenfor NR. Det er langt mer enn en intensjon. Det er et absolutt. Når vi skal aksjonere mot et utenlandsk riggselskap vil det være til svært liten hjelp å ha en bestemmelse i tariffavtalen som sier at det er en intensjon å ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Det er jo bare en intensjon ville motparten ha møtt oss med, og det vil bli oppfattet som at avtalen gir rom for unntak. Det må være første gang i historien masse mennesker går til streik med krav som vil gjøre det lettere å undergrave egne arbeidsplasser dersom kravene innfris. Noen medlemmer har kritisert oss for å blande oss inn i OFS streiken. NOPEF kommer alltid til å reagere på ting som truer tariffavtalen og vår jobbtrygghet, enten trusselen kommer fra andre forbund, myndigheter eller bedrift. 12

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011. ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening

Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011. ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011 ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening Rogaland Elektromontørforening sine forslag til kandidater og forslag til Landstariffkonferansen

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Risikoen må reduseres. Vi skal ikke trenes til å leve med risikoen.

SAFE MAGASINET 02. Risikoen må reduseres. Vi skal ikke trenes til å leve med risikoen. SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2006 Risikoen må

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer