OLJEARBEIDERFORENINGEN I TRANSOCEAN NOPEF AVD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLJEARBEIDERFORENINGEN I TRANSOCEAN NOPEF AVD"

Transkript

1 Årsrapport 2004 OLJEARBEIDERFORENINGEN I TRANSOCEAN NOPEF AVD 170

2 Forord Klubbledelsen og klubbens tillitsvalgte har på en god måte videreført Oljearbeiderforeningens engasjement, både eksternt og internt. Oljearbeiderforeningen har god medinnflytelse i de saker NOPEF jobber med. Vi har representanter i en rekke utvalg og råd har vært et utfordrende år. Det har skjedd mye for alle i Transocean, bedriften har fått mer å gjøre. Vår aktivitet på norsk sokkel har økt fra 2 rigger til 4 rigger. En slik økning av aktivitet er utfordrende for hele organisasjonen og ikke minst for oss som fagforening. I en bedrift med slike svingninger som vi opplever, så kommer det endringer hele tiden. Vi kunne gjort som andre, si nei til alt. Det er alltid lett å si nei, men vi har valgt å være med å påvirke. Vi får det ikke alltid slik vi vil, men vi er like vel i posisjon til å påvirke de prosessene som foregår. For oss er løsninger målet, vi søker å finne dem via dialog og samarbeid først. Konflikt og streik er ikke et mål for oss, men et virkemiddel for å oppnå. I begynnelsen av året ble cateringen på Polar Pioneer skilt ut og overdratt til USN. Det var vemodig og Oljearbeiderforeningen argumenterte med at Transocean heller burde drive catering på alle riggene selv. Da vi innså at slaget var tapt, så var vår viktigste oppgave ovenfor medlemmene å sikre virksomhetsoverdragelsen. Slik at alle fikk med seg sin ansiennitet og de ordningene som er bedre i Transocean enn i USN. Vi gikk inn i lønnsoppgjøret med trusler om å miste (AFP) pensjonen og trygghetsforsikringen (loss of licence, etc). For NOPEF var det aller viktigst å redde disse ordningene. Det fikk vi til. Vi fikk selvsagt til flere ting, en av tingene var sammen med DSO og NR å nedsette et utvalg for å se på mulighetene og truslene ved internasjonalisering av norsk sokkel. OFS valgte streik. NOPEF var strekt uenig i denne streiken. Først fordi OFS reiser problemstillinger som vi med suksess har bekjempet siden 1990 og fordi dersom kravene deres ville blitt innfridd, så ville det ødelegge mulighetene for å bruke de midlene vi i over ti år har brukt for å sikre Norsk sokkel mot sosial dumping. Noen medlemmer har kritisert oss for å blande oss inn i OFS streiken. NOPEF kommer alltid til å reagere på ting som truer tariffavtalen og vår jobbtrygghet, enten trusselen kommer fra andre forbund, myndigheter eller bedrift. Selv om jeg er sterkt uenig i OFS streiken, så er jeg like vel fornøyd med å se at OFS endelig ønsker å være med å jobbe mot sosial dumping. NOPEF har stått alene om denne kampen i snart 15 år. I motsetning til de på land, så har vi på sokkelen vært under press fra billigere utenlandske arbeidstakere hele tiden. Det har gjort at NOPEF har bidratt strekt til å opprette Lov om allmenngjøring av tariffavtale, samt å styrke og benytte boikottloven. Jeg ser positivt på at OFS har snudd i sitt syn på disse virkemidlene. La oss derfor håpe at årets 4 mnd lange streik var en nybegynnerfeil i å bekjempe sosial dumping og at vi igjen over tid kan bygge et samarbeid som vil bidra til å sikre våre arbeidsplasser. Aktiviteten for boreentreprenører har økt betraktelig. Fra vi gikk inn i 2004 og til utgangen av året har ting endret seg fra, mange rigger i opplag og mange arbeidsledige oljearbeidere til at det nå er manko både på rigger og kvalifisert personell. 2

3 I høst hadde NOPEF sitt Landsmøte. Landsmøte er vårt øverste organ, det er her vi bestemmer hva som skal være viktig for oss de neste 4 årene. Denne perioden kan bli noe spesiell. Landsmøte vedtok en intensjon om sammenslåing med Kjemisk i 2006, og samtidig at det skal foregå en medlemsdebatt som belyser både fordeler og ulemper ved en sammenslåing. FAFO har fått i oppdrag å utarbeide et debattheftet som etter planen skal være ferdig 1. februar. Videre legges det opp til å gjennomføre medlemsdebatt i februar og mars, slik at avstemning kan starte i begynnelsen av april. Målsettingen er at uravstemningen skal være ferdig 1. mai. I løpet av året så har Oljearbeiderforeningen styrket sin posisjon som den største fagforeningen i Transocean. Vi er over dobbelt så mange medlemmer nå som på samme tid i fjor. Vi hadde 183 innmeldinger, hovedsakelig nyansatte, men også overganger fra andre forbund. Oljearbeiderforeningen er ca dobbelt så stor som den nest største fagforeningen i Transocean. Jeg tror at vårt langsiktige arbeid kan ta en del av æren for utviklingen, men også at mange av medlemmene har vært aktive ambassadører for Oljearbeiderforeningen. For Styret i Oljearbeiderforeningen i Transocean NOPEF Avd 170 Leder 3

4 Innhold FORORD STYRETS SAMMENSETNING OLJEARBEIDERFORENINGENS REPRESENTASJON OG UTVALG AKTIVITETER...7 Styremøter:...7 Tillitsvalgtkonferansen:...7 Riggbesøk...7 BEHANDLEDE SAKER:...7 Protokoller:...7 TARIFFORHANDLINGER:...8 Flyteriggavtalen:...8 Lokale forhandlingen land...8 STØRRE SAKER:...9 Outsourcing av forpleiningen....9 Konflikt med bedriften ang brudd på hovedavtalen...9 Avtale TO Arctic...9 Forholdet til OFS...10 OFS Streik

5 1. Styrets sammensetning. Styret: Leder Heltid klubbkontor Nestleder Jostein Rasmussen TO Arctic Sekretær/ HMS tillitsvalgt Jan Haagensen Polar Pioneer Økonomiansvarlig Jan Saxeide Knudsen Kontor Stavanger AKAN/Like-/Sosial Svein Torgersen Polar Pioneer Studieleder/AOF Hege Klepsvik Polar Pioneer Styremedlem ledende Torbjørn Vølstad TO Seacher Styremedlem Krysztof B. Muscher Polar Pioneer Vararepresentanter: Veronica Leithe Polar Pioneer Terje Johansen TO Arctic Tom Erik Halvorsen Polar Pioneer Gunnar Uberg TO Seacher Av personlige grunner så trakk seg Torbjørn Vølstad fra styret i løpet av perioden. Som følge at outsourcing av cateringen på Polar Pioneer så gikk Hege Klepsvik ut av styret og Veronica Leithe av som vara, Terje Johansen gikk inn i styret ut perioden. Arbeidsutvalget (AU): Revisorer: Ungdomskontakt Jostein Rasmussen Jan Haagensen Jan Saxeide Knudsen (ved økonomiske saker) Terje Haga Kåre Johannesen Veronica Leithe Styremedlemmer som er på valg i 2005: Svein Torgersen Terje Johansen 5

6 2. Oljearbeiderforeningens representasjon og utvalg NOPEF Landsstyre: Etter landsmøtet 2004 Jostein Rasmussen (1. Vara) Gunnar Dalstein (2. Vara) Kjell Sørland (1. Vara) Jan Haagensen (2.Vara) Forhandlingsutvalg Flyttbare: Forhandlingsutvalg Land: Jan Saxeide Knudsen Forhandlingsutvalg Lokale forhandlinger land: Jan Saxeide Knudsen Internasjonaliseringsutvalget med NR (resultat av forhandlingene) Prøvenemnd for borefag: NOPEF HMS utvalg: Jostein Rasmussen (leder for arbeidstaker siden) NOPEF underutvalg av Næringspolitisk utvalg, statlige instrumenter NOPEF Ressursgruppe kran: Jan Haagensen NOPEF NR forum Jostein Rasmussen Jan Haagensen SUL Sikkerhetsutvalg logistikk Statoil: Jan Haagensen (vara) Kompensasjonsfondet for NR området 6

7 3. Aktiviteter Styremøter: Det er blitt avholdt 6 styremøter i perioden. Det er avholdt 4 AU møter i perioden. AU har hatt fortløpende kontakt i behandling av alle større saker som Oljearbeiderforeningen har jobbet med. Tillitsvalgtkonferansen: Årets tillitsvalgtskonferanse ble avholdt på Kiel ferga MS Prinsesse Ragnhild Det var meget godt oppmøte, 19 tillitsvalgte stilte. Hvordan vi skal videreutvikle klubben og klubbarbeidet var hovedtema på konferansen. Tilbakemeldingene fra konferansen var god. Riggbesøk Polar Pioneer: 2 riggbesøk. TO Searcher: 1 riggbesøk TO Leader: 6 riggbesøk TO Arctic: 4 riggbesøk Behandlede saker: Oljearbeiderforeningen har behandlet 214 saker i siste periode. Protokoller: Oljearbeiderforeningen har skrevet 15 protokoller med bedriften. De fordeler seg slik. Kontor. 1 Rigg. 14 7

8 Tarifforhandlinger: Flyteriggavtalen: Det var tøffe lønnsforhandlinger. Rederne rasere pensjon (lik AFP+1G) og "Loss of Lisence" ordningen, de ville gi oss en langt dårligere lønnsutvikling enn på faste installasjoner. Rederne ville fastsette lønnen til individuelt avlønnede lokalt på individuell basis (ingen forhandlinger). Rederiforbundet ville at det skulle være anledning til å avtale bruk av 7,71% trekket (122 timer) og hvilke kompensasjon som skulle gjelde lokalt. Videre ville rederne rasere kursbestemmelsen ved at alle kurs skulle avtales lokalt. Vi fikk. Pensjon lik AFP+1G sikret i 10 år og "Loss of Lisence" sikret. Lik lønnsutvikling som på fast installasjon. Lønnsopprykk for boredekksarbeidere og tårnmannsassistenter med fagbrev som BVO. Nedsatt en gruppe som skal jobbe med spørsmål knyttet til internasjonalisering i forhold til Norsk sokkel. Vi fikk ordnet at også tårnarbeider og tårnarbeiderassistent omfattes av den høyeste satsen for oljemudtillegg. Vi har fått bestemmelse om at det skal lages avtale ang PC basert opplæring. Vi har sikret at vikarer som jobber mer en ett år skal ha dekket repetisjon av Leiro 1-3, samt legeundersøkelse ved helsesertifikat. Motormann flyttes fra E til D (se reglen i protokollen) Det generelle tillegget er på kr ,- I tillegg til det får lønnsgruppe- E, kr ,- D, kr 1.000,- og B kr 2.500,-. Individuelt avlønnede gis en ramme på 1,7%, minimum Kr ,-. Økning i overenskomstens nr vikariat, med kr 45 til kr 350 pr. døgn om bord. Røykdykkertillegget opp kr. 50,- pr. mnd til kr 250,-. Nattillegget økes med 1,- kr pr time til 44,- kr pr time. Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 50 pr dag til kr 1.325,- pr. dag. Vi fikk også med et bilag som regulerer forhold rundt innleie og entreprise. OFS gikk til streik. Lokale forhandlingen land Pr økes satsene i lønnsmatrisen med et generelt tillegg på 1%. Offshoretillegget vil imidlertid bli uforandret. I tillegg er det foretatt en individuell vurdering av den enkeltes lønnsinnplassering. Bedriften informerte om at det er avsatt 0,5% til individuelle tillegg. Ansatte med redusert arbeidstid får sin justering beregnet forholdsmessig. I forbindelse med en eventuell lønnsregulering i 2004 er partene enige om å drøfte effekten av kronetillegg i forhold til et prosenttillegg. 8

9 Større saker: Outsourcing av forpleiningen. Som en konsekvends av at TO Leader nå kommer over til norsk sokkel, sendte Transocean ut ny anbudsinvitasjon for forpleiningstjenestene. I denne forbindelse ble det den avholdt drøftelser mellom bedriften og de tillitsvalgte. Bakgrunnen for drøftelsene var at selskapet hadde som intensjon å samordne organiseringen av forpleiningstjenestene på samtlige av riggene på norsk sokkel. Dette betyr at også forpleiningstjenestene på Polar Pioneer, i tillegg til Transocean Searcher og Transocean Leader, ville inngå anbudet. Oljearbeiderforeningen var imot at forpleiningen på Polar Pioner skulle outsources. Vi mente det ville være mye bedre om Transocean benyttet anledningen til å innføre egen forpleining på alle riggene. Denne saken endte med at forpleiningen mot vårt ønske ble overført til USN. De ansatte ble ved overgangen omfattet av virksomhetsoverdragelse. Konflikt med bedriften ang brudd på hovedavtalen Den ble det brudd mellom Oljearbeiderforeningen, OFS klubben og DSO på den ene siden og Transocean på den andre siden. Grunnen til bruddet var at vi mener at bedriften ikke godt nok forholder seg til informasjonsplikten og arbeidstakermedvirkning. Vi er enige om å følge dette opp videre lokal. Vi er enige om i fellesskap komme frem til bedre retningslinjer for samarbeid mellom bedriften og foreningene. Det er fremdeles ulikt syn på en rekke områder, men det vil være gjennom å diskutere spørsmålene vi kan komme frem til måter å styrke samarbeidet og tilliten mellom bedriften og foreningene. Uenighetene går i stor grad på hva bedriften skal informere oss om og hva vi skal være med på å drøfte. Rederiforbundet var klar på at når spørsmål skal drøftes, så skal dette være reelle drøftelser, før beslutningene er fattet. På de områdene der hvor det er uenighet i forhold til overenskomsten, så har vi alltid en generell rett til å tviste med bedriften. Vi var også i møte med Petroleumstilsynet (OD) å klargjøre arbeidstakermedvirkning i forhold til Arbeidsmiljøloven. Konklusjonen etter det møtet var at vi skulle sette oss ned å lage retningslinjer for samarbeid og saksbehandling i bedriften. Avtale TO Arctic Etter krav fra NOPEF sentralt ble det gjennomført forhandlinger med bedriften angående avtale for Transocean Arctic. Bedriften var innstilt på at alle skulle ha flat lønn og jobbe lik tid på / lik tid av. Det kunne ikke vi være med på. Avtalen sikrer opprettholdelse av nåværende månedslønn, for ansatt i resurspoolen basert på 1582 timer og ansatte som kommer fra fast rotasjon 1460 timer. Vi er enige om fleksibilitet i prosjektperioden og at alle blir avregnet etter modellen i nr 5 i resurspoolavtalen ved utløp av prosjektet. Slik at for mye arbeidet tid godtgjøres med overtid. Det gis ikke trekk ved for lite arbeidet tid, for lite arbeidet tid er bedriftens problem. 9

10 Nyansatte som ikke har tiltrådt er sikret overtid utover lik tid og vil bli avregnet etter samme modell som over. Bedriften var ikke innstilt på å gi de samme betingelser før tiltreding, som de som allerede er ansatt. Denne avtalen er på ingen måte en god nok avtale, men er tross alt mye bedre en alternativet. Med unntak av noen få personer, så har rotasjonen på riggen vært 2 4. Vi har en uenighet med bedriften ang tekniske tillegg, denne saken er ikke på dette tidspunkt løst. Oljearbeiderforeningen besøkte riggen for å forespørre om det var interesse for streike slik at vi kan oppnå en bedre avtale. Mange av medlemmene hadde på det tidspunktet vært arbeidsledig i lengre tid og viljen til å streike var ikke tilstede. Utvalgsarbeid Det var nedsatt 2 utvalg. Ett for å se på organiseringen av teknisk departement og et for å se på radiooperatør. Oljearbeiderforeningen hadde en aktiv rolle i begge utvalgene. OFS ønsket tidlig å trekke seg fra utvalget som skulle se på teknisk departement, Oljearbeiderforeningen representant greide å holde arbeidstakersiden samlet. I utvalget som skulle se på radiooperatør klarte vi ikke å holde arbeidstakersiden samlet. OFS trakk seg fra utvalget etter få timer. Kort tid etter at OFS trakk seg så klarte Oljearbeiderforeningen og DSO å løse et av stridstemaene. Det er enda ikke kommet noe endelig avgjørelse fra bedriften om endringer. Forholdet til OFS Oljearbeiderforeningen og OFS klubben hadde et godt samarbeid under nedbemanningen og videre en tid etter det. Vi fikk i begynnelsen av året følelse av at OFS spilte et taktisk spill for å kunne få til et brudd i samarbeidet og gi oss skylden for å ikke ville samarbeide. Starten på angrepene begynte ved en underskriftsliste ombord TO Searcher, hvor det ble rettet angrep på Oljearbeiderforeningen og NOPEF. Listen kom frem samtidig som Jan Bakker var på riggbesøk. Den sendte Oljearbeiderforeningen et brev til OFS klubben ang samarbeid. Vårt ønske var å rydde avveien ting som vanskeliggjorde samarbeid. Vi ønsket å få et med formelt samarbeid. I brevet skisserte vi noen forutsetninger for samarbeid. Forutsetning 1. Oljearbeiderforeningen kan ikke forplikte seg til å organisere eller gjennomføre ulovlige aksjoner. Forutsetning 2. Oljearbeiderforeningen gis observatørstatus i Sentralt AMU. Og det opprettes samarbeid om AMU og VO tjenesten. Forutsetning 3. Styrene i foreningene har tolkningsrett på om enigheter i samarbeidet er innenfor det mandatet vi er enig om og at de skal godkjenne alle enigheter som ligger utenfor det eventuelle mandat. 10

11 Forutsetning 4. At OFS omgjør sitt styrevedtak fra 1999, der de sier at OFS klubben ikke skal ha noe form for samarbeid med Oljearbeiderforeningen i Transocean. Disse kravene var ikke på noen måte urimelige. Vi mottok aldri noe svar på dette! I brevet så la vi opp til en mulighet for like vel å fortsette det uformelle samarbeidet. OFS Streik OFS valgte streik i år også. NOPEF var strekt uenig i denne streiken. Først fordi OFS reiser problemstillinger som vi med suksess har bekjempet siden 1990 og fordi dersom kravene deres ville blitt innfridd, så ville det ødelegge mulighetene for å bruke de midlene vi i over ti år har brukt for å sikre Norsk sokkel mot sosial dumping. For oss er ikke streik et mål, men et virkemiddel både til å true med og til å bruke når vi skal ha gjennomslag for de krav vi stiller. Vi syns ikke dette virkemidlet skal brukes for ofte. Den som hele tiden roper ulv, ulv, har gjerne et problem den dagen det virkelig røyner på. Vi oppfatter i all hovedsak OFS streikene i år som forsøk på å oppnå en organisasjonsmessig gevinst i forhold til NOPEF. Dersom de hadde villet noe med streiken hadde de tatt ut så pass mange mennesker i streik at den hadde blitt effektiv. Innen boring går det lenge før de får lønnsnemnd uansett. OFS sitt krav om ansettelse i norsk bedrift betyr for eksempel at Transocean må opprette et nytt selskap for å ansette alle de offshoreansatte som per i dag er ansatt i Transocean (dagens offshoreansatte i Transocean er ansatt i et utenlandsk selskap som heter Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF.) Et slik krav et helt i strid med EU retten. Det betyr at utenlandske selskap ikke kan drive næringsvirksomhet i Norge med egne ansatte. Den som fremmer et slikt krav kan umulig ha fått med seg alt som har skjedd vedrørende grenseoverskridende arbeid de siste 10 årene. Det er fri etableringsrett innen EØS. Det vil være ødeleggende for oss å ta en bestemmelse som er ulovlig inn i overenskomsten vår. Da vil det plutselig bli ulovlig å kreve tariffavtalen vår gjort gjeldende. Skulle vi kreve avtalen vår gjort gjeldende for et utenlandsk firma som hadde vunnet en kontrakt på norsk sokkel, ville det ikke bare betydd at vi krevde at de skulle lønne de ansatte slik avtalen fastslår, men også at arbeidsgiveren skulle være tvunget til å si opp alle de ansatte, etablere et nytt norsk firma og nyansatte alle der. Skulle vi måtte gå til boikott for å fremme krav om tariffavtale, og avtalen inneholdt et slik krav, ville boikotten vår ha blitt kjent ulovlig umiddelbart. Dette er et av de kravene OFS streiker for nå. Vi kan ikke være med på det. 11

12 OFS kjørte denne streiken under mottoet ingen utflagging av den norske oljearbeideren og hevder de krever samme lønns- og arbeidsvilkår for utlendinger som for nordmenn. Ser vi på kraven som ble er lagt ut på nettet, så hadde de kun et krav som berører dette fenomenet. Om dette kravet hadde blitt innfridd vil også det sette oss langt tilbake i kampen mot sosial dumping. Kravet var slik: partene har som intensjon (vår utheving) at utenlandsk arbeidskraft ikke skal ha et konkurransefortrinn grunnet lavere lønns- og arbeidsvilkår. I dag er regelen den at alle arbeidstakere i tariffbundne bedrifter som er medlemmer av NR skal ha like lønns- og arbeidsvilkår. Uansett nasjonalitet. I tillegg har vi en avtale som sikrer at arbeidsgiverne må betale like mye i pensjonsutgifter for utlendinger som for nordmenn, selv om utlendingene ikke kan være med i norsk pensjon. OFS har også denne avtalen. Både NOPEF og NR vil begå tariffbrudd om vi oppretter avtaler som avviker fra overenskomsten. Dette står også klart i overenskomsten. At det bare skal være en intensjon at utlendinger skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som nordmenn, er uakseptabelt. Gjennom denne setningen blir det plutselig anledning til å avtale andre vilkår for utlendinger enn det som står i avtalen. Det som før har vært et absolutt har OFS-kravet nå gjort til en intensjon. For oss er det et ufravikelig krav at lønns- og arbeidsvilkår skal være de samme for utlendinger som for nordmenn. Det gjelder i bedrifter innen NR som er tariffbundne, men også for bedrifter utenfor NR. Det er langt mer enn en intensjon. Det er et absolutt. Når vi skal aksjonere mot et utenlandsk riggselskap vil det være til svært liten hjelp å ha en bestemmelse i tariffavtalen som sier at det er en intensjon å ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Det er jo bare en intensjon ville motparten ha møtt oss med, og det vil bli oppfattet som at avtalen gir rom for unntak. Det må være første gang i historien masse mennesker går til streik med krav som vil gjøre det lettere å undergrave egne arbeidsplasser dersom kravene innfris. Noen medlemmer har kritisert oss for å blande oss inn i OFS streiken. NOPEF kommer alltid til å reagere på ting som truer tariffavtalen og vår jobbtrygghet, enten trusselen kommer fra andre forbund, myndigheter eller bedrift. 12

OLJEARBEIDERFORENINGEN I TRANSOCEAN NOPEF AVD

OLJEARBEIDERFORENINGEN I TRANSOCEAN NOPEF AVD Årsrapport 2003 OLJEARBEIDERFORENINGEN I TRANSOCEAN NOPEF AVD 170 Forord Etter årsmøte, nominasjonsprosess og valg, ble styret konstituert 12. mars. Klubbledelsen og klubbens tillitsvalgte har på en god

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V.

KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. 1 Stavanger 25. mai 2004 NOPEFs KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Årsmøte i SAFE Dolphin 2006

Årsmøte i SAFE Dolphin 2006 Årsmøte i SAFE Dolphin 2006 Avholdt på Quality Hotell, Olavsgaard Lillestrøm 15. og 16. mars Ordstyrer Lisbeth Øgren Referent Onar Sandnes Øvrige deltagere til stede: Terje Evensen Frank B. Nyheim Iren

Detaljer

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

Tillitsvalgtavtale 2010-2012. mellom. YS i Statoil. Statoil ASA

Tillitsvalgtavtale 2010-2012. mellom. YS i Statoil. Statoil ASA Tillitsvalgtavtale 2010-2012 mellom YS i Statoil og Statoil ASA Innhold 1 Del 1 Særlige bestemmelser... 3 1.1 Avtalens omfang og hjemmel... 3 1.2 Tillitsvalgte i YS i Statoil... 3 1.2.1 Tillitsvalgte med

Detaljer

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale.

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale. Stavanger 16. januar 2006 NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005 FORHANDLINGER 19. OG 20. JANUAR 2006 Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

Energioppgjøret

Energioppgjøret Energioppgjøret 2016 23.11.2016 Informasjon til bedrifter som følger Energiavtale I og II Etter 53 dager i streik ble forhandlingsutvalget i KS Bedrift 8. november enige med motpartene i Energiavtale I

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte

Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Henrik Munthe, advokat, Næringslivets Hovedorganisasjon I de aller fleste mediebedriftene er det inngått en eller

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2012 Saksnr.: 7/2012 Lnr.: 31/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

Detaljer

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger:

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: ÅRSBERETNING 2010 ABC Industri Energi Avd. 043. Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: ALT leder Styremedlem nr 1: Styremedlem nr 2: Styremedlem

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON Denne lokale avtalen er et supplement til: Tariffavtalen Norges Rederiforbund (NR) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Industri Energi for flyttbare innretninger samt boring og forpleining på permanent

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Særavtale. Sokkeloverenstkomsten 4a. mellom. Statoil ASA. YS i Statoil

Særavtale. Sokkeloverenstkomsten 4a. mellom. Statoil ASA. YS i Statoil Særavtale 2010 2012 Sokkeloverenstkomsten 4a mellom Statoil ASA og YS i Statoil 01.07.2008 Side 1 av 8 1 Særavtalens hjemmel og omfang... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser...3 2.1

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 ULIKE ROLLER: tillitsvalgt ansatt likeverdig part underordnet representerer

Detaljer

VERNEOMBUDSORDNINGEN NORSK SOKKEL

VERNEOMBUDSORDNINGEN NORSK SOKKEL VERNEOMBUDSORDNINGEN PÅ NORSK SOKKEL Kapittel I: FORORD VERNETJENESTEN SKAL I SAMARBEID MED LEDELSEN BIDRA TIL Å ETABLERE ET GOD ARBEIDSMILJØ, VIDEREUTVIKLE DETTE OG SKAPE EN SIKKER ARBEIDSPLASS. Vernetjenestens

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Forhandlingene med PBL og Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet om ny hovedavtale og hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 25. mai, 8. og 9. juni

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

PROTOKOLL. Svein Eivind Solheim Anita Bødtger Øivind Juul Schjetne. LO Stat/EL & IT Forbundet: Hans Felix

PROTOKOLL. Svein Eivind Solheim Anita Bødtger Øivind Juul Schjetne. LO Stat/EL & IT Forbundet: Hans Felix PROTOKOLL Tilstede: Relacom AS: Hugo Maurstad Johan Ek Stein Martinsen Gunnar Lien Viggo Larsen NAVO: Lars Haukaas EL & IT Forbundet: Svein Eivind Solheim Anita Bødtger Øivind Juul Schjetne LO Stat/EL

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon Næringslivets Hovedorganisasjon Helene Naper, advokat NHO Telemark 8.12.2017 HMS Forum Bedriften og de tillitsvalgte roller, målsetting og opptreden Informasjon, samarbeid medbestemmelse Samarbeid for

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Styremøte IE avd. 300 02-03.09.2009

Styremøte IE avd. 300 02-03.09.2009 Styremøte IE avd. 300 02-03.09.2009 Tilstede: Forfall : Kjell Vestly Aril Bråten Rune Westad Trond Våga Egil Bjørheim Stein Lilledal Trond Bjelland Kenneth Idsø onsdag & torsdag Til : Medlemmene avd. 300

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

Den 27. august 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 27/2006, lnr. 16/2008:

Den 27. august 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 27/2006, lnr. 16/2008: ARBEIDSRETTEN Den 27. august 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 27/2006, lnr. 16/2008: SAFE (Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren) (advokat Bent Endresen) mot Norges Rederiforbund (advokat

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Industri Energi i Archer

Industri Energi i Archer Industri Energi i Archer INDUSTRIENERGI AVD. 391 ÅRSBERETNING FOR PERIODEN FEBRUAR 2012 TIL FEBRUAR 2013 Styret i avd. 391 har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: 1. Nestleder: Bjørn Erik Thorsen

Detaljer

FRI FLYT. Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen

FRI FLYT. Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen FRI FLYT Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU SVs faglige / EØS-konferanse, november 2016 Saken som ikke fantes Case 189/14 Bogdan Chain

Detaljer

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Vår referanse: Deres referanse: Dato: 2013-0404 14/2614 24.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com Høring

Detaljer

www.industrienergi.no Industri Energi - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien

www.industrienergi.no Industri Energi - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Industri Energi - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Fagforbundet Industri Energi er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for ansatte på flyttbare rigger, plattformboring og

Detaljer

Medvirkning i og medbestemmelse

Medvirkning i og medbestemmelse Medvirkning i og medbestemmelse NALF 3. mai 2010 kristin.juliussen@spekter.no Utvalget skulle Beskrive Vurdere Ev. foreslå Prinsippet i mandatet: Diagnosen som grunnlag for medisinen Hva skjedde? Beskrev

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

Styremøte IE avd. 300 28-29.04.2009

Styremøte IE avd. 300 28-29.04.2009 Styremøte IE avd. 300 28-29.04.2009 Tilstede: Forfall : Kjell Vestly Aril Bråten Rune Westad Kenneth Idsø Egil Bjørheim Stein Lilledal Trond Bjelland Rune Westad tirsdag & onsdag Trond Våga tirsdag & onsdag

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

EL&IT - medvirkning i energibransjen

EL&IT - medvirkning i energibransjen EL&IT - medvirkning i energibransjen På oppdrag for EL & IT og Energi Norge gjennomfører forskningsstiftelsen Fafo en undersøkelse blant ledere og tillittsvalgte på ulike nivå. Hensikten med undersøkelsen

Detaljer

Overenskomsten videreføres med følgende endringer:

Overenskomsten videreføres med følgende endringer: Overenskomsten videreføres med følgende endringer: 1 OMFANG..som er medlem av LO/EL & IT 4 FAGPRØVE Lærlingen skal gis varsel... 6 LØNNSBESTEMMELSER Minstelønnssatser: Fagarbeidere med 4 ½ år læretid (f.eks.

Detaljer

for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA

for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA TARIFFOPPGJØRET 2016 -Spekter Til medlemmene LO Stat og forbundene har nådd fram til nye avtaler etter forhandlinger og mekling for område 9 i Spekter, Øvrige

Detaljer

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012 Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen NTL 27. september 2012 Hva er sosial dumping? En østeuropeer som jobber i Norge bør ikke ha norsk lønn. Dersom en østeuropeer skulle hatt lønn på

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl.

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. P R O T O K O L L År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. Til stede fra SAMFO: Astrid Flesland, Jan Aksel Knudsen,

Detaljer

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL PROTOKOLL Ãr 2013 den 7. januar ble det forhandlet om revisjon av overenskomst mellom Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge/ Industri Energi for Offshore Servicebedrifter på norsk kontinentalsokkel.

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2016 2018 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2016 31. mars 2018 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN TILTAK MOT UFRIVILLIG DELTID

HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN TILTAK MOT UFRIVILLIG DELTID Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: 12/4229 Oslo, 9. februar 2013 Vår ref.: EF Må alltid oppgis. HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

NEWS. 6. juli 2006. Det var ikke gjort forsøk på å inngå en nedstengningsavtale (Rammeforskiftens 31).

NEWS. 6. juli 2006. Det var ikke gjort forsøk på å inngå en nedstengningsavtale (Rammeforskiftens 31). 6. juli 2006 Informasjon om konflitknivået i Saipem Heisan Gudmund, og også Bondi for den skyld. Heisan også til dere på cc-listen, spesielt dere tillitsvalgte ute i havet som sliter med en motvillig ledelse

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER Sist revidert av arbeidsgiver og drøftet i samarbeidsrådet

PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER Sist revidert av arbeidsgiver og drøftet i samarbeidsrådet Norges KFUK-KFUM-speidere PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER Sist revidert av arbeidsgiver og drøftet i samarbeidsrådet 12.06.15 1 Målsetting Norges KFUK-KFUM-speidere skal ha en personalpolitikk som fremmerorganisasjonens

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune 01.01.2016 31.12.2017 Mål for denne samlinga Grunnleggande forståing for Hovedavtalen sitt formål og intensjonar Best mulig samarbeid mellom partane

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Sosial dumping - en felles utfordring

Sosial dumping - en felles utfordring Sosial dumping - en felles utfordring 26.01.2010 1 Hvordan opplever Arbeidstilsynet bransjen? Erfaring fra kontroller og tanker om fremtidig samarbeid Ørnulf Halmrast regiondirektør Sosial dumping - en

Detaljer

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Funksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5.7 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014 VEDTEKTER for Arbeidsgiverforeningen Spekter Sist endret på generalforsamlingen 2014 INNHOLD Innholdsfortegnelse... 2 FORMÅL... 4 1-1 (Formål)... 4 MEDLEMSKAP... 4 2-1 (Medlemskap)... 4 2-2 (Søknad om

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

4056 Tananger 4056 Tananger Telefon: 51 71 75 65 Telefon: 51 71 75 00 Mobil: 91 89 25 65 Faks: 51 71 75 01 E-mail: nopef.avd53@inteq.

4056 Tananger 4056 Tananger Telefon: 51 71 75 65 Telefon: 51 71 75 00 Mobil: 91 89 25 65 Faks: 51 71 75 01 E-mail: nopef.avd53@inteq. INNKALLELSE Det innkalles herved til årsmøte i Nopef avd 53 torsdag 10 februar 2005 kl. 1700. Det er ikke kommet inn noen forslag til delegater utenom styret eller forslag til nye tillitsvalgte. Dette

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

ÅRSBERETNING. ABC IE avdeling 043. Avdelingsstyret i ABC har siden årsmøte i 2011 vært sammensatt som følger: Olav Henriksen/ Synnøve S.

ÅRSBERETNING. ABC IE avdeling 043. Avdelingsstyret i ABC har siden årsmøte i 2011 vært sammensatt som følger: Olav Henriksen/ Synnøve S. ÅRSBERETNING 2011 ABC IE avdeling 043 Avdelingsstyret i ABC har siden årsmøte i 2011 vært sammensatt som følger: Leder Nestleder: Områdeansvarlig ALT: Sekretær: Kasserer: Styremedlemmer: Christopher Birknes

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

for Landsoverenskomsten

for Landsoverenskomsten for Landsoverenskomsten Nå er det din tur! Forhandlinger ble ført mellom HK og SAMFO den 19. og 20. april. Det ble brudd, og meklingen ble gjennomført i tidsrommet 13 og 14. mai. Nå må du bruke din rett

Detaljer

«Arbeidstid på sokkelen»

«Arbeidstid på sokkelen» «Arbeidstid på sokkelen» Arbeidstidsutvalget 2015 Leif Sande, Forbundsleder Lovens arbeidstid på sokkelen Halden utvalget konkluderte i sin innstilling av 27 juli 1976 at arbeidsmiljøloven burde gjelde

Detaljer

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Salgsfunksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia gjennomført revisjon av Salgsfunksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5 nr. 6 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato:23.06.2017 Ref. nr.: 17/14266 Saksbehandler: Anders R. Holm VEDTAK NR 151/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 31.

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Hovedavtalen Spekter Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser?

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? 08.11.2012 / Advokat Gunn Kristin Q. Olimstad Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Tema Hva er innleie? Når er det lov å leie inn arbeidstakere?

Detaljer