Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Innledningsvis vil overarkitekt i Stavanger kommune, Pål Kloster, holde innlegg om erfaringer kommunen har gjort innen klimatilpassing. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 24/10 08/133 NYE VEDTEKTER - EIENDOMSSKATT 25/10 09/2747 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER NY HAVNE- OG FARVANNSLOV - IKRAFTREDELSE /10 02/1295 ROGFAST - HØRING VEDRØRENDE BOMPENGEFINANSIERING Behandles i ekstraordinært formannskapsmøte kl /10 09/1747 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 670/09,OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE PÅ GNR. 4/422 MUNKEJORD.

2 28/10 09/1972 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 750/09,OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE PÅ GNR. 4/448 MUNKEJORD. 29/10 09/1801 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 753/09, OPPFØRING AV BOLIG M/GARASJE PÅ GNR. 4/447 MUNKAJORD. 30/10 09/1935 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 672/09,OPPFØRING AV BOLIG PÅ GNR. 4/400 MUNKEJORD 31/10 08/566 REFERATLISTA 32/10 08/567 EVENTUELT Karmøy rådhus, Helga Rullestad Fung. ordfører Kristine Tveit Formannskapssekretær

3 Sak 24/10 NYE VEDTEKTER - EIENDOMSSKATT Saksbehandler: Bjarte Helgeland Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 08/133 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 27/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Vedtekter for taksering til eiendomsskatt av faste eiendommer i Karmøy kommune, vedtatt av Karmøy kommunestyre oppheves. Kommunens skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt legges ned. 2. Karmøy kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til nye eiendomsskattevedtekter for Karmøy kommune, datert Det opprettes en sakkyndig takstnemnd og en sakkyndig overtakstnemnd. 3. Sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd skal begge bestå av tre medlemmer, jf. 1-1 i det fremlagte forslag til vedtekter. Karmøy kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å velge leder, nestleder og medlem av henholdsvis sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd, samt ett personlig varamedlem for hvert av nemndenes medlemmer. 4. Karmøy kommunestyre fastsetter møtegodtgjørelse for møte i sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd. 5. Nye vedtekter trer i kraft med umiddelbar virkning. Valgperioden for sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd skal jf. vedtektenes 1-1 følge kommunestyreperioden. Som en overgangsordning velges medlemmer til sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd for perioden ut inneværende kommunestyreperiode. 6. Eventuelle økte totale kostnader som følge av endret organisering av det takseringsmessige arbeidet dekkes innenfor kommunens årlig vedtatte driftsbudsjett. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 27/10 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 3 av 34

4 SAKSFRAMLEGG Sammendrag av saken: Rådmannen legger frem forslag til nye eiendomsskattevedtekter for Karmøy kommune. De nye vedtektene medfører en endret organisering av det takseringsmessige arbeidet. Det fremlagte forslaget til vedtekter er i tråd med anbefalinger fra sentrale myndigheter, og er ellers tilpasset dagsaktuelle problemstillinger på en rasjonell og hensiktsmessig måte. Utarbeidelse av nye vedtekter og fremming av nærværende sak til formannskapet og kommunestyret følger som ledd i prosessen med gjennomføring av en alminnelig omtaksering av eiendom i Karmøy kommune, jf. tidligere vedtak i Karmøy kommunestyre. Saksopplysninger: Bakgrunn for saken Det er vanlig at en kommune, til bruk ved blant annet taksering av eiendom for eiendomsskatteformål, jf. eiendomsskatteloven 33/ byskatteloven 4 og 5, vedtar såkalte eiendomsskattevedtekter. Disse skal blant annet sikre forsvarlig saksbehandling og at likebehandlingshensyn ivaretas. Gjeldende eiendomsskattevedtekter for Karmøy kommune har vært uendret siden Med bakgrunn i lovendringer foretatt siden dette tidspunktet, etablert rettspraksis samt generelle anbefalinger fra de sentrale myndigheter, ser rådmannen behov for at det etableres nye eiendomsskattevedtekter. Den forestående alminnelige omtaksering i kommunen aktualiserer saken ytterligere. Problemanalyse Den største praktiske endringen i forhold til de gjeldende vedtekter vil være en endret organisering av det takseringsmessige arbeidet. Eiendomsskatteloven 33/ byskatteloven 4 gir anvisning på to alternative fremgangsmåter ved taksering for eiendomsskatteformål; 1) I henhold til første ledd kan taksering foretas av særskilt oppnevnte takstmenn. 2) Etter alternativet i bestemmelsens annet ledd kan kommunen gjøre bruk av en sakkyndig nemnd til å ansette skatteverdien på grunnlag av forslag fra ansatte besiktigelsesmenn. Dagens eiendomsskattevedtekter i Karmøy tar utgangspunkt i de bestemmelser som følger av alternativ 1). Kommunestyret velger i dag en takstnemnd og en overtakstnemnd som selv befarer og avhjemler takst på de respektive eiendommer i kommunen. Ved en slik ordning faller alt det praktiske arbeidet direkte på dem som er valgt til vervet. Dette er et meget omfattende arbeid, men har gjennom tiden vært hovedregelen for hvorledes et slikt arbeid etter loven skal organiseres. Side 4 av 34

5 I stedet for å oppnevne henholdsvis takstmenn/ overtakstmenn til fullt og helt å forestå alt arbeid i tilknytning til befaring og taksering av eiendom i kommunen, kan kommunestyret i tråd med ovennevnte alternatv 2) oppnevne en sakkyndig nemnd/ sakkyndig overtakstnemnd til å ansette skatteverdien på grunnlag av forslag fra ansatte besiktelsesmenn. Dette siste alternativet ble inntatt i byskatteloven ved endringslov 17. juni 1966 nr. 26, og var tidligere å betrakte som en unntaksbestemmelse som før iverksetting krevde departementets samtykke. Det sistnevnte forholdet falt imidlertid bort gjennom Stortingets vedtak i Ot.prp. nr. 1 ( ). De to alternative måtene å organisere arbeidet på er derfor i dag etter loven å anse som likeverdige. Rådmannen legger i denne saken frem forslag til nye eiendomsskattevedtekter som er basert på bruk av ordning etter ovennevnte alternativ 2). De aller fleste kommuner som i dag gjennomfører en alminnelig taksering eller annet større arbeid jf. byskatteloven 4, organiserer arbeidet med utgangspunkt i bruk av sakkyndig takstnemnd/ sakkyndig overtakstnemnd. Den enkelte eiendom blir besiktiget og vurdert etter kriterier fastsatt av kommunens sakkyndige takstnemnd. Innhentede data blir så forelagt den samme nemnden som påser at egne vedtatte retningslinjer for taksering er fulgt samt avhjemler takst. Nemnden vil ved behov for ytterligere informasjon også ved selvsyn ha mulighet for å besiktige den enkelte eiendom. I tillegg gir dagens IT-systemer en rekke muligheter for å fremskaffe aktuell informasjon som sakkyndig takstnemnd kan nytte ved avhjemling av den aktuelle eiendomsskattetakst. En endret nemndsstruktur vil således ikke innskrenke de politisk valgte medlemmenes kompetanse i takseringsarbeidet, men vil åpne opp for at en større del av det praktiske arbeidet, herunder befaring/ innhenting av informasjon om den enkelte eiendom, kan uføres av andre enn nemndens egne medlemmer. En omlegging av nemndsstrukturen vil antas å bidra til større organisatorisk fleksibilitet i det takseringsmessige arbeidet. Dette blant annet ved at en større del av det praktiske arbeidet kan utføres av andre enn nemdens egne medlemmer. Samtidig vil en sakkyndig takstnemnd/ sakkyndig overtakstnemnd i samme grad som tidligere lede og føre kontroll med det takseringsmessige arbeidet den politiske kontroll vil således ikke bli berørt ved endringen. Andre opplysninger Det fremlagte forslag til nye eiendomsskattevedtekter tar utgangspunkt i mal utarbeidet av Finansdepartementet. Kommunenes Sentralforbund anbefaler bruk av denne malen. De nye vedtektene for eiendomsskatt i Karmøy kommune vil således være i tråd med de siste anbefalinger fra sentrale myndigheter, samt ha sterke likhetstrekk med de vedtekter som er gjeldende i mange andre av landets kommuner. Valgperioden for valg til sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd skal følge kommunestyreperioden, jf. 1-1 i det fremlagte forslag til vedtekter. Rådmannen ser det som hensiktsmessig at nye vedtekter, herunder opprettelse av sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd trer i kraft snarest. Rådmannen legger i det fremlagte forslag til vedtak derfor opp til at medlemmer til sakkyndig nemnd og sakkyndig overtakstnemnd som en overgangsordning velges for perioden ut inneværende kommunestyreperiode. Side 5 av 34

6 Økonomi Endring av nemndsstruktur fra dagens ordning til bruk av henholdsvis sakkyndig takstnemnd/ sakkyndig overtakstnemnd vil medføre bruk av besiktigelsesmenn for befaring og innhenting av informasjon til bruk for sakkyndig takstnemnd ved avhjemling av takst. Kostnadene vil et normalår utgjøre i størrelsesorden en 20 % stilling. Det forutsettes at det avsettes budsjettmidler til dette arbeidet fra og med år Rådmannen legger ellers i sitt forslag til vedtak opp til at kommunestyret vurderer og fastsetter møtegodtgjørelse for møter i sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd i forbindelse med opprettelse av de to nemnder. Konklusjon Rådmannen mener det fremlagte forslag til nye eiendomsskattevedtekter på en god måte vil ivareta hensyn til forsvarlig saksbehandling og skattyters rettssikkerthet. Samtidig er det fremlagte forslag til vedtekter i samsvar med eiendomsskattelovens bestemmelser og tilgrensende regelverk, samt allment anerkjent praksis. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 6 av 34

7 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER NY HAVNE- OG FARVANNSLOV - IKRAFTREDELSE Saksbehandler: Kjell B. Gilje Arkiv: P01 Arkivsaksnr.: 09/2747 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 33/10 Hovedutvalg teknisk /10 Formannskapet /10 Kommunestyret Sak 25/10 Forslag til vedtak: I medhold av Lov om havner og farvann av , jf. Lov av om interkommunale selskaper, delegerer Karmøy kommune sitt ansvar og sin myndighet til Karmsund interkommunale havnevesen (IKS). Det ansvar og den myndighet som delegeres skal forvaltes i samsvar med KIH sin selskapsvedtekt 3. Delegasjonen i henhold til dette vedtaket gjelder fra ved ikrafttredelse av den nye havne- og farvannslov og inntil den blir opphevet ved lovendring eller nytt vedtak i kommunestyret. Etter dette vil 3 i selskapsvedtekten for Karmsund Interkommunale Havnevesen ha slik ordlyd: Selskapets formål er å planlegge, utbygge og drive havner, samt å trygge ferdselen, på vegne av de kommuner som er deltakere, jfr. 4, og ivareta disse kommuners oppgaver, rettigheter og forpliktelser i samsvar med den til enhver tid gjeldende havne og farvannslovgivning, jf. I dag til Lov 19. april 2009 nr 19, om havner og farvann m.v., med tilhørende forskrifter (heretter kalt havneloven). Det skal arbeides for økt miljøvennlig sjøtransport, effektiv og samordnet kommunikasjon, tilrettelegge for og medvirke til næringsutvikling i samarbeid med næringslivet, brukerne og transportutøverne. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 33/10 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 28/10 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 7 av 34

8 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) trådde i kraft 1. januar Loven endrer bl.a. ansvarsforholdet mellom stat og kommune, og definerer statlige veier på sjøen. Kommunene vil som følge av den nye loven få ansvar for kontroll med farvannet og sjøsikkerheten innenfor kommunale sjøgrenser. Det kommunale selvstyret i havne- og farvannssaker blir styrket, og kommunene vil få større frihet til å organisere havnedriften slik at havnene kan utvikles til effektive transportknutepunkt. Den nye loven sikter på å øke sjøtransportens konkurranseevne med frakt av gods på vei. Et nytt system av hoved- og bileder setter definerte grenser for de statlige sjøveiene langs norskekysten. Staten beholder ansvar og myndighet for sjøveier som går gjennom kommunens sjøområde. Staten beholder også ansvaret for drift og vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner innenfor kommunale sjøgrenser. Den nye lovens avvikling av kommunale havneavgifter, med unntak anløpsavgiften, åpner for alminnelig prising i den enkelte havn. Myndighetsutøvelse etter havne- og farvannsloven: Havne- og farvannsloven legger forvaltningsansvar og myndighet til henholdsvis departementet (Fiskeri- og kystdepartementet) og kommunen. Utgangspunktet er at departementet har forvaltningsansvar og myndighet etter loven, med mindre noe annet følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, jf. 7, 1. ledd. Kommunen er gitt forvaltningsansvar og myndighet "innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven", jf. 9, 1. ledd. Dette kalles "kommunens sjøområde" og omfatter området innenfor 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Fra dette er det gjort unntak for hovedleder og bileder som fastsatt i farledsforskriften. Her har departementet forvaltningsansvaret og myndigheten, jf. 7, 1. ledd. Fiskeri- og kystdepartementet har delegert mesteparten av sin myndighet til å fatte enkeltvedtak etter havne- og farvannsloven til Kystverket. Det følger av hver enkelt bestemmelse i loven hvem som har myndigheten og ansvaret etter den. Loven bruker noen steder begrepet "myndigheten etter loven". Man må da gå til 7 og 9, jf. farledsforskriften, som beskrevet over, for å finne hvem som har myndigheten i farvannet. Loven legger også myndighet og ansvar direkte til enten departementet eller kommunen. I tillegg kan bestemmelsen selv angi nærmere kriterier for avgjørelsen av hvem som har myndigheten, se f.eks. 27 som angir at også et tiltaks plassering eller virkning får avgjørende betydning for hvem som har myndigheten. I henhold til lovens 10 kan kommunens myndighet delegeres videre til interkommunalt samarbeid eller IKS: 10. Delegasjon av kommunens myndighet Myndighet som etter denne loven tilligger kommunen, kan delegeres til interkommunalt samarbeid, jf. lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), og til selskap etablert i henhold til lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Departementet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift fastsette at en nærmere bestemt del av kommunens myndighet etter denne loven kan delegeres til private. Side 8 av 34

9 Karmsund Havnevesen har i brev datert anmodet den enkelte medlemskommune i havnesamarbeidet om å fatte delegeringsvedtak: I medhold av Lov om havner og farvann av , jf. Lov av om interkommunale selskaper, delegerer ******* kommune sitt ansvar og sin myndighet til Karmsund interkommunale havnevesen (IKS). Det ansvar og den myndighet som delegeres skal forvaltes i samsvar med KIH sin selskapsvedtekt 3. Delegasjonen i henhold til dette vedtaket gjelder fra ved ikrafttredelse av den nye havne- og farvannslov og inntil den blir opphevet ved lovendring eller nytt vedtak i kommunestyret. Etter dette vil 3 i selskapsvedtekten for Karmsund Interkommunale Havnevesen ha slik ordlyd: Selskapets formål er å planlegge, utbygge og drive havner, samt å trygge ferdselen, på vegne av de kommuner som er deltakere, jfr. 4, og ivareta disse kommuners oppgaver, rettigheter og forpliktelser i samsvar med den til enhver tid gjeldende havne og farvannslovgivning, jf. I dag til Lov 19. april 2009 nr 19, om havner og farvann m.v., med tilhørende forskrifter (heretter kalt havneloven). Det skal arbeides for økt miljøvennlig sjøtransport, effektiv og samordnet kommunikasjon, tilrettelegge for og medvirke til næringsutvikling i samarbeid med næringslivet, brukerne og transportutøverne. Karmsund havnevesen arbeider dessuten med tilpasning av virksomheten etter den nye loven. Bl.a. er det i forbindelse med at havnedistriktene er opphevet og erstattet med uttrykket kommunenes sjøområder foretatt en tilpasning av ordensforskriften til den nye loven. Ordensforskriften passerte havnerådet i møte den og er oversendt Lovdata for kunngjøring. Det er ingen materielle endringer i forskriften. Rådmannens vurdering Rådmannen finner det riktig og fornuftig at kommunens ansvar etter den nye havne- og farvannsloven delegeres til Karmsund Interkommunale havnevesen (KIH). Kommunen har ikke lenger ansatte med kompetanse innen dette fagfeltet samt utstyr til å utøve slikt arbeid. På den annen side vil rådmannen understreke at det er hele kommunens ansvar og myndighet etter havne- og farvannsloven som delegeres til KIH (jfr. 10 i loven). Rådmannen henviser til den nye loven der KIH etter delegasjon fra kommunen vil få ansvar for kontroll med farvannet og sjøsikkerheten innenfor kommunale sjøgrenser. Rådmannen viser også til KIH sin egen vedtekt der det fremgår at selskapets formål er å planlegge, utbygge og drive havner, samt å trygge ferdselen. For Karmøy kommune er det viktig at KIH også engasjerer seg i spørsmål som angår både større og mindre havner/kaier med rutebåttrafikk og annen virksomhet. Rådmannen viser også til at den nye loven avvikler kommunale havneavgifter, med unntak av anløpsavgiften, og åpner for alminnelig prising i den enkelte havn. Rådmannen forutsetter at også dette vil bli administrert av KIH gjennom delegeringsvedtaket. Side 9 av 34

10 Vedlegg: 1. Brev fra Karmsund Havnevesen datert Lov nr. 19: Lov om havner og farvann.. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 10 av 34

11 Sak 26/10 ROGFAST - HØRING VEDRØRENDE BOMPENGEFINANSIERING Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: Q00 &30 Arkivsaksnr.: 02/1295 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: / Formannskapet /10 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret i Karmøy er positiv til fremdrift og finansieringsmodell som er illustrert i mulighetsstudien for Bompengefinansiering for Rogfast, og ønsker at det arbeides videre med en slik finansieringsløsning. 2. For raskest mulig realisering av prosjektet, og en mest mulig kostnadseffektiv innkreving av bompengene, går kommunestyret inn for at det blir søkt om å få nytte forskudds-, parallell- og etterskuddsinnkreving. Side 11 av 34

12 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn Statens vegvesen har ved brev datert sendt ut på høring en mulighetsstudie for delvis bompengefinansiering av E39 Kyststamvegen Rogfast. (Sammendrag er vedlagt) Hensikten med mulighetsstudien er i hovedsak: Å kartlegge om det er mulig å finansiere prosjektet helt eller delvis med bompenger. Undersøke hvilke vilkår som kan legges til grunn for en eventuell bompengeordning. Klarlegge om det er lokal og regionalpolitisk oppslutning om en slik ordning Mulighetsstudien viser mulig fremdrift og redegjør for modeller for finansiering av prosjektet. I brevet blir høringsinstansene spesielt bedt om å ta stilling til følgende: 1. Er det interesse for at arbeidet med delvis bompengefinansiering av utbygging av E39 Rogfast skal fortsette? 2. Skal det i så fall legges opp til bruk av forskudds-, parallell- og etterskuddsinnkreving eller bare etterskuddsinkreving? (Forskuddsinnkreving er innkreving av bompenger før arbeidene starter, parallellinnkreving er innkreving mens prosjektet bygges.) Saksutredning I Nasjonal transportplan Handlingsprogrammet er det avsatt midler for E 39 Rogfast skal kunne startes opp i perioden Arbeidet kan startes opp under forutsetning om at videre arbeid viser at prosjektet er realiserbart, og at store deler av prosjektet finansieres vedbompenger. Rogfast er et ferjeavløsningsprosjekt under planleggelse med en 25 km lang undersjøisk tunnel mellom Harestad og Arsvågen med en arm til Kvitsøy. Hovedtunnelen planlegges med to løp med to kjørefelt i hvert løp, mens armen til Kvitsøy planlegges med ett løp med to kjørefelt. Prosjektet vil erstatte dagens ferjesamband på Boknafjorden. Side 12 av 34

13 Investeringskostnadene er beregnet til mill. kr. med en usikkerhet på -25/+40 %. Dagens trafikk (2008) over Skudesnes Kvitsøy og Boknafjorden er til sammen 3600 kjt/døgn med en andel tunge kjøretøy på 16 %. Det er i tillegg til bilførere et passasjerantall på 3950 pers/døgn, der 24 % av disse er busspassasjerer. Mulighetsstudien legger til grunn en trafikkvekst med en bompengesats på 200 kr til en årsdøgntrafikk etter åpning på 4700 kjt/døgn med samme prosentvise fordeling på tunge kjøretøy og passasjerer. I basisalternativet i mulighetsstudien er 2017 brukt som oppstartsår, mens det er beregnet 5 års byggetid. Det er videre lagt til grunn mindre aktivitet første og siste byggeår, og at de statlige bevilgningene er fordelt over hele byggeperioden. På grunn av at Rogfast er et ferjeavløsningsprosjekt er det mulig å søke om anledning til å foreta forhåndsinnkreving av bompenger. I basisalternativet er det lagt opp til at det skal være forhåndsinnkreving på ferjene i perioden mellom stortingsgodkjenning og byggestart, parallellinnkreving på ferjene i byggeperioden og etterskuddsinnkreving etter åpning. Den utførte finansieringsanalysen har følgende forutsetninger:: Parameter, Verdi Investeringskostnad: mill. kr Statlig andel: 500 mill. kr Gjennomsnittlig takst forhånds- og parallellinnkreving: 61 Kr. Årsdøgntrafikk før åpning: Kjt/døgn Trafikkendring ved åpning: + 3,5 % Lånerente: 6,5 % Prisstigning: 2,5 % Lengde på etterskuddsinnkreving: 15 År Beregnede resultater i basisalternativet: (Type, Tidsrom, Antall år, Gj.snittlig inntekt pr. kjøretøy) Forhåndsinnkreving, : 3 år, 61 kr. Parallellinnkreving, : 5 år, 61 kr. Etterskuddsinnkreving, : 15 år, 261 kr. Pr var prisen for å krysse Boknafjorden med liten bil inkl. fører og uten passasjer 156 kr. Taksten fordeler seg på 95 kr i betaling for ferjeturen og 61 kr i bompenger for Rv 47 T-forbindelsen. Side 13 av 34

14 Med en byggeperiode fra 2017 er det mulig å realisere prosjektet innenfor en gjennomsnittlig bompengetakst på 261 kr. dvs. at et lett kjøretøy med maksimal rabatt får en passeringspris på 175 kr. og tunge kjøretøyer tilsvarende høyere. Fra regionalt hold har det vært en klar målsetting å søke å få til en raskere byggestart. Det er derfor også regnet på dette alternativet. Beregningene viser at med en byggestart i 2014 økes den gjennomsnittlige bompengetaksten til 288 kr. dvs. 193 kr. i passeringspris for et lett kjøretøy med maksimal rabatt. Selv med et slikt alternativ vil passeringsprisen over Boknafjorden være på nivå med det den var før Rennfastbompengene falt bort. Offentlig / privat samarbeid (OPS) Statens vegvesen har gjort en grov vurdering muligheten for å realisere Rogfast som OPS prosjekt. Konklusjonen er at prosjektet ikke vil bli mindre kostbart ved en slik løsning, og heller ikke kunne gjennomføres raskere. Lokale konsekvenser ved realisering av Rogfast En undersjøisk tunnel mellom Harestad og Arsvågen vil vesentlig redusere reisetiden mellom Haugalandet og destinasjoner sør for Boknafjorden. Økt fleksibilitet og reduksjon i reisetider vil være positivt for regionens konkurranseevne, noe som blant annet vil slå positivt ut for lokalt næringsliv som vil oppleve reduserte transportkostnader og forbedret tilgang til større markeder. Reisetid mellom områder fungerer som en begrensende faktor på områdenes interaksjon med hverandre. Redusert reisetid mellom Haugalandet og områdene sør for Boknafjorden vil ikke bare utløse næringsmessige fordeler, men også sosiale og kulturelle tilbud vil enklere kunne utveksles med kortere reisetid. Utdannings- og kulturelle tilbud samt tilgang til et større arbeidsmarked er noen av de konsekvensene man vil se i Nord Rogaland ved realisering av Rogfast. Det er også en vesentlig miljøgevinst å hente ved etablering av Rogfast. Med en modell med bompenger vil man kunne oppnå en reduksjon på opp mot tonn CO2 pr år. Rådmannens vurdering Rådmannen ser på Rogfast som et særs viktig prosjekt for Vestlandet generelt, og for Rogaland og Haugalandet spesielt. Raskest mulig byggestart og dermed også raskest mulig gevinst av en slik stor investering i infrastruktur, er etter rådmannens oppfatning særdeles viktig. Side 14 av 34

15 Slik det framgår av det som er sagt over, vil en byggestart så tidlig som 2014, gi en noe høyere bompengetaktst enn det som framgår av basisalternativet. Dersom det kan være praktisk mulig å realisere dette, vil rådmannen anbefale at kommunestyret likevel gir sin tilslutning til en slik løsning. Marginale bompengeøkninger kan etter rådmannens vurdering ikke være et forsinkende argument for et så viktig prosjekt for overordnet infrastruktur. Så lenge prosjektet er et ferjeavløsningsprosjekt, åpner den finansieringsmodellen som er illustrert i mulighetsstudien, for å nå målet om tidlig realisering. Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret gir sin tilslutning til at det arbeides videre med en bompengefinansiering med forskudds-, parallell og etterinnkreving. Denne formen for innkreving av bompenger er en vel kjent med i Rogaland, og Rogfast er et prosjekt som bør kunne finansieres på tilsvarende måte som tidligere sammenlignbare prosjekter, for eksempel T-forbindelsen. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 15 av 34

16 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 670/09,OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE PÅ GNR. 4/422 MUNKEJORD. Sak 27/10 Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 4/422 Arkivsaksnr.: 09/1747 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 670/09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /10 Hovedutvalg teknisk /10 Kommunestyret Forslag til vedtak:.. Saken legges fram for kommunestyret uten forslag til vedtak. På vegne av rådmann anket teknisk sjef følgende vedtak av , sak 38/10 fra hovedutvalg teknisk inn for kommunestyret: 1. Hovedutvalg teknisk (HTS) viser til vedtaket i sak 670/09, og anbefaler dispensasjon fra PBL 67 etter 7 i plan- og bygningsloven. HTS tar klagen til følge og anbefaler oppføring av bolig og garasje på gnr. 4/222 Munkejord som omsøkt. 2. Som vilkår for dispensasjon etter PBL 19.2 må tiltakshaver bidra med inntil kr i et finaniseringsfond for fremtidig opparbeidelse av reguleringsplan for Krokhaug-Siljeberg Særlige grunner: Omsøkte tiltak ligger på en av totalt 4 parseller som ble godkjent fradelt , der de andre parseller har fått godkjent oppføring av bolig og garasje av kommunen. Reguleringsplanen er ikke blitt endret siden disse tillatelsene ble gitt, og HTS ser ut fra ett likhetsbehandlingsprinsipp at vedtaket i 670/09 kan omgjøres. Ved dispensasjon vil veg K i reguleringsplanen bli opparbeidet. Side 16 av 34

17 En vil få tilknyttet nye boliger til det nye VAR-ledningsnettet. Det ble sjekket av flere med kommunen at tomtene var byggeklare før salg, og dette ble bekreftet flere ganger. Det vil bli for stor belastning for tiltakshaver å opparbeide hele Fiskebergvegen alene. Det finnes ikke i dag ledige tomter på Vea. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 176/09 Behandling: Geir S. Toskedal foreslo: Saken utsettes for befaring. Toskedals forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes for befaring. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 196/09 Behandling: Harald Skorpe foreslo: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Skorpes forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 38/10 Behandling: Fellesforslag fra Roald Alsaker og Magny Broshaug: 1. Hovedutvalg teknisk (HTS) viser til vedtaket i sak 670/09, og anbefaler dispensasjon fra PBL 67 etter 7 i plan- og bygningsloven. HTS tar klagen til følge og anbefaler oppføring av bolig og garasje på gnr. 4/222 Munkejord som omsøkt. 2. Felles veg K må opparbeides i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Side 17 av 34

18 Omsøkte tiltak ligger på en av totalt 4 parseller som ble godkjent fradelt , der de andre parseller har fått godkjent oppføring av bolig og garasje av kommunen. Reguleringsplanen er ikke blitt endret siden disse tillatelsene ble gitt, og HTS ser ut fra ett likhetsbehandlingsprinsipp at vedtaket i 670/09 kan omgjøres. Ved dispensasjon vil veg K i reguleringsplanen bli opparbeidet. En vil få tilknyttet nye boliger til det nye VAR-ledningsnettet. Det ble sjekket av flere med kommunen at tomtene var byggeklare før salg, og dette ble bekreftet flere ganger. Det vil bli for stor belastning for tiltakshaver å opparbeide hele Fiskebergvegen alene. Det finnes ikke i dag ledige tomter på Vea. Teknisk sjef redegjorde for dispensasjonsreglene i plan- og bygningslovens 19 pkt. 2 og 3. Pkt. 2 - dispensasjon, pkt. 3 - midlertidig dispensasjon og betydningen av disse lovbestemmelser. Etter denne redegjørelsen endret Alsaker pkt. 2 i forslaget, sålydende: 2. Som vilkår for dispensasjon etter PBL 19.2 må tiltakshaver bidra med inntil kr i et finaniseringsfond for fremtidig opparbeidelse av reguleringsplan for Krokhaug-Siljeberg Før avstemming opplyste teknisk sjef om at et vedtak som foreslått med dispensasjon etter 19.2 ville bli anket inn for kommunestyret. Fellesforslaget (med endret pkt. 2) fra Alsaker og Broshaug vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (1Krf, 1V, 2 Ap) for innstillingen. På vegne av rådmann anket teknisk sjef saken inn for kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i sak 670/09 som opprettholdes. Saken sendes Fylkesmannen. Side 18 av 34

19 SAKSFRAMSTILLING PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 670/09, OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE PÅ GNR. 4/222 MUNKAJORD. Sammendrag av saken: Oppføring av bolig og garasje ble avslått i sak 670/09 med hjemmel i plan- og bygningslovens 67. Fiskebergvegen er ikke oppgradert i forhold til reguleringsplan. Fiskebergvegen ligger innenfor planområdet, og planen viser ca. 40 tomter som ikke er bebygd. Vegen er ikke hensiktmessig dimensjonert for eksisterende trafikk til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Sak 670/09 vedlegges. Parter: Tiltakshaver: Helene og Frode Fidjeland Søker : Eskild Kvala AS Klager : Eskild Kvala AS Klage over vedtaket: Det foreligger klage over vedtaket i brev av Klager viser til godkjent fradeling og tidligere gitte byggetillatelser innen samme planområdet. Da det ikke har vært endringer innen samme området, må vurderingen og behandling være like, og ikke ha forskjellssbehandling mellom de forskjellige bruksnummer. Brevet vedlegges. Teknisk sjef vurdering og anbefalinger: Teknisk sjef viser til at området er regulert til boligformål. Tiltaket er i samsvar med arealanvendelsen i reguleringsplanen, men regulert vegsystem Fiskebergvegen og stikkveg inn til tomten Veg K ikke er opparbeidet i henhold til godkjent plan. Likeledes opparbeidelse av lekeplass. Teknisk sjef viser til vurderingen som er gitt i delingssaken, hvor tekniske anlegg skal være opparbeidet i samsvar med reguleringsplan/teknisk plan før tomtene bebygges. Teknisk sjef viser også til uttale fra driftssjefen i vedlagt notat av , hvor det frarådes dispensasjon fra pbl 67 før Fiskebergvegen er oppgradert i forhold til reguleringsplan. Teknisk sjef ser i ettertid at tidligere gitte tillatelse til oppføring av boliger innen samme planområdet burde vært holdt tilbake, før det forelå en bedre trafikksikkerhetsanalyse og utredning av vegsystemet innen planområdet. Teknisk sjef viser til at Fiskebergvegen i dag ikke er hensiktmessig dimensjonert for den eksisterende trafikken til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Teknisk sjef viser til vedtaket i sak 670/09 som opprettholdes. Teknisk sjef kan ikke se at det i klagen fremkommer opplysninger som tilsier at vedtaket i sak 670/09 bør endres. Saken sendes Fylkesmannen. Side 19 av 34

20 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 750/09,OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE PÅ GNR. 4/448 MUNKEJORD. Sak 28/10 Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 4/448 Arkivsaksnr.: 09/1972 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 750/09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /10 Hovedutvalg teknisk /10 Kommunestyret Forslag til vedtak:.. Saken legges fram for kommunestyret uten forslag til vedtak. På vegne av rådmann anket teknisk sjef følgende vedtak av , sak 39/10 fra hovedutvalg teknisk inn for kommunestyret: 1. Hovedutvalg teknisk tar klagen til følge og vil anbefale oppføring av bolig og garasje på gnr. 4/448 Munkejord som omsøkt. Det anbefales dispensasjon fra PBL Søker må bidra med opparbeidelse av vegnettet i området med kr ,- til en fremtidig gjennomføring av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet, også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet, også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt på beste måte både med fartshumper og lav hastighet på hele vegstrekningen. Side 20 av 34

21 Merbelastning på Fiskebergvegen som omsøkte bolig vil gi, anses å være forsvarlig i forhold til dagens situasjon. Opparbeidelse av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan vil være en altfor stor økonomisk belastning for tiltakshaverne. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 178/09 Behandling: Geir S. Toskedal foreslo: Saken utsettes for befaring. Toskedals forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes for befaring. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 197/09 Behandling: Harald Skorpe foreslo: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Skorpes forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 39/10 Behandling: Fellesforslag fra Magny Broshaug og Roald Alsaker: 1. Hovedutvalg teknisk tar klagen til følge og vil anbefale oppføring av bolig og garasje på gnr. 4/448 Munkejord som omsøkt. Det anbefales dispensasjon fra PBL Søker må bidra med opparbeidelse av vegnettet i området med kr ,- til en fremtidig gjennomføring av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Side 21 av 34

22 Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet, også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt på beste måte både med fartshumper og lav hastighet på hele vegstrekningen. Merbelastning på Fiskebergvegen som omsøkte bolig vil gi, anses å være forsvarlig i forhold til dagens situasjon. Opparbeidelse av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan vil være en altfor stor økonomisk belastning for tiltakshaverne. Fellesforslaget fra Broshaug og Alsaker vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (1Krf, 1V, 2 Ap) for innstillingen. På vegne av rådmann anket teknisk sjef saken inn for kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i sak 750/09 som opprettholdes. Saken sendes Fylkesmannen. Side 22 av 34

23 SAKSFRAMSTILLING PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK I SAK 750/09, OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE PÅ GNR. 4/448 MUNKAJORD. Sammendrag av saken: Oppføring av bolig og garasje ble avslått i sak 750/09 med hjemmel i plan- og bygningslovens 67. Fiskebergvegen er ikke oppgradert i forhold til reguleringsplan. Fikebergvegen ligger innenfor planområdet, og planen viser ca. 40 tomter som ikke er bebygd. Vegen er ikke hensiktmessig dimensjonert for eksisterende trafikk til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Sak 750/09 vedlegges. Parter: Tiltakshaver: Gunnar Gudmundsen Søker : LT Byggservice AS Klager : LT Byggservice AS v/r. Tangen Klage over vedtaket: I brev av påklages vedtaket. Ber om at avslaget omgjøres mot at det blir stilt bankgaranti, for å imøtekomme vilkårene i saken. Brevet vedlegges. Teknisk sjefs vurdering og anbefalinger: Teknisk sjef viser til at området er regulert til boligformål. Tiltaket er i samsvar med arealanvendelsen i reguleringsplanen, men regulert vegsystem Fiskebergvegen og veg/felles veg inn til tomten er ikke opparbeidet i henhold til godkjent plan. Teknisk sjef viser til betingelser gitt i delingssaken, hvor forutsetningen for godkjenningen er at tekniske anlegg opparbeides i samsvar med reguleringsplan/teknisk plan før tomten bebygges, jf pbl 67 og reguleringsbestemmelsene. Teknisk sjef viser også til uttale fra driftssjefen i vedlegg av , hvor det frarådes dispensasjon fra pbl 67 før Fiskebergvegen er oppgradert i forhold til reguleringsplan. Teknisk sjef ser at en bankgaranti ikke løser dagens vegproblemer. En ser også i ettertid at tidligere gitte tillatelser til oppføring av boliger innen samme planområdet burde vært holdt tilbake, før det forelå en trafikksikkerhetsanalyse og utredning av vegsystemet innen planområdet. Teknisk sjef viser til at Fiskebergvegen i dag ikke er hensiktmessig dimensjonert for eksisterende trafikk til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Teknisk sjef viser til vedtaket i sak 750/09 som opprettholdes. Teknisk sjef kan ikke se at det i klagen fremkommer opplysninger som tilsier at vedtaket i sak 750/09 bør endres. Side 23 av 34

24 Sak 29/10 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 753/09, OPPFØRING AV BOLIG M/GARASJE PÅ GNR. 4/447 MUNKAJORD. Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 4/447 Arkivsaksnr.: 09/1801 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 753/09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /10 Hovedutvalg teknisk /10 Kommunestyret Forslag til vedtak:.. Saken legges fram for kommunestyret uten forslag til vedtak. På vegne av rådmann anket teknisk sjef følgende vedtak av , sak 40/10 fra hovedutvalg teknisk inn for kommunestyret: 1. Hovedutvalg teknisk tar klagen til følge og vil anbefale oppføring av bolig og garasje på gnr. 4/447 Munkejord som omsøkt. Det anbefales dispensasjon fra PBL Søker må bidra med opparbeidelse av vegnettet i området med kr ,- til en fremtidig gjennomføring av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet, også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt på beste måte både med fartshumper og lav hastighet på hele vegstrekningen. Merbelastning på Fiskebergvegen som omsøkte bolig vil gi, anses å være forsvarlig i forhold til dagens situasjon. Side 24 av 34

25 Opparbeidelse av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan vil være en altfor stor økonomisk belastning for tiltakshaverne. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 179/09 Behandling: Geir S. Toskedal foreslo: Saken utsettes for befaring. Toskedals forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes for befaring. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 198/09 Behandling: Harald Skorpe foreslo: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Skorpes forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 40/10 Behandling: Fellesforslag fra Magny Broshaug og Roald Alsaker: 1. Hovedutvalg teknisk tar klagen til følge og vil anbefale oppføring av bolig og garasje på gnr. 4/447 Munkejord som omsøkt. Det anbefales dispensasjon fra PBL Søker må bidra med opparbeidelse av vegnettet i området med kr ,- til en fremtidig gjennomføring av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet, også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Side 25 av 34

26 Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt på beste måte både med fartshumper og lav hastighet på hele vegstrekningen. Merbelastning på Fiskebergvegen som omsøkte bolig vil gi, anses å være forsvarlig i forhold til dagens situasjon. Opparbeidelse av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan vil være en altfor stor økonomisk belastning for tiltakshaverne. Fellesforslaget fra Broshaug og Alsaker vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (1Krf, 1V, 2 Ap) for innstillingen. På vegne av rådmann anket teknisk sjef saken inn for kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i sak 753/09 som opprettholdes. Saken sendes Fylkesmannen. Side 26 av 34

27 SAKSFRAMSTILLING PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 753/09, OPPFØRING AV BOLIG M/GARASJE PÅ GNR. 4/447 MUNKAJORD. Sammendrag av saken: Oppføring av bolig m/garasje ble avslått i sak 753/09 med hjemmel i plan- og bygningslovens 67. Fiskebergvegen er ikke oppgradert i forhold til reguleringsplan. Fiskebergvegen ligger innenfor planområdet, og planen viser ca. 40 tomter som ikke bebygd. Vegen er ikke hensiktsmessig dimensjonert for eksiterende trafikk til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Sak 753/09 vedlegges. Parter: Tiltakshaver: Brit Tone Mesøy Søker : LT Byggservice AS Klager : LT Byggservice AS v/r. Tangen Klage over vedtaket: I brev av påklages vedtaket. Ber om at avslaget omgjøres mot at det blir stilt bankgaranti, for å imøtekomme vilkårene i saken. Brevet vedlegges. Teknisk sjefs vurdering og anbefalinger: Teknisk sjef viser til at området er regulert til boligformål. Tiltaket er i samsvar med arealanvendelsen i reguleringsplanen, men regulert vegsystem Fiskebergvegen og veg/felles veg inn til tomten er ikke opparbeidet i henhold til godkjent plan. Teknisk sjef viser til betingelser gitt i delingssaken, hvor forutsetningen for godkjenningen er at tekniske anlegg opparbeides i samsvar med reguleringsplan/teknisk plan før tomten bebygges, jf pbl 67. Teknisk sjef viser også til uttale fra driftssjefen i vedlegg av , hvor det frarådes dispensasjon fra pbl 67 før Fiskebergvegen er oppgradert i henhold til reguleringsplan. Teknisk sjef ser at en bankgaranti ikke løser dagens vegproblemer. En ser også i ettertid at tidligere gitte tillatelser til oppføring av boliger innen samme planområdet burde vært holdt tilbake, før det forelå en trafikksikkerhetsanalyse og utredning av vegsystemet innen planområdet. Teknisk sjef viser til at Fiskebergvegen i dag ikke er hensiktsmessig dimensjonert for eksisterende trafikk til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Teknisk sjef viser til vedtaket i sak 753/09 som opprettholdes. Teknisk sjef kan ikke se at det i klagen fremkommer opplysninger som tilsier at vedtaket i sak 753/09 bør endres. Side 27 av 34

28 Sak 30/10 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 672/09,OPPFØRING AV BOLIG PÅ GNR. 4/400 MUNKEJORD Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 4/400 Arkivsaksnr.: 09/1935 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 672/09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /10 Hovedutvalg teknisk /10 Kommunestyret Forslag til vedtak:.. Saken legges fram for kommunestyret uten forslag til vedtak. På vegne av rådmann anket teknisk sjef følgende vedtak av , sak 41/10 fra hovedutvalg teknisk inn for kommunestyret: 1. Hovedutvalg teknisk tar klagen til følge og vil anbefale oppføring av bolig på gnr. 4/400 Munkejord som omsøkt. Det anbefales dispensasjon fra PBL Søker må bidra med opparbeidelse av vegnettet i området med kr ,- til en fremtidig gjennomføring av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet, også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt på beste måte både med fartshumper og lav hastighet på hele vegstrekningen. Merbelastning på Fiskebergvegen som omsøkte bolig vil gi, anses å være forsvarlig i forhold til dagens situasjon. Side 28 av 34

29 Opparbeidelse av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan vil være en altfor stor økonomisk belastning for tiltakshaverne. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 177/09 Behandling: Geir S. Toskedal foreslo: Saken utsettes for befaring. Toskedals forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes for befaring. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 199/09 Behandling: Harald Skorpe foreslo: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Skorpes forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 41/10 Behandling: Fellesforslag fra Magny Broshaug og Roald Alsaker: 1. Hovedutvalg teknisk tar klagen til følge og vil anbefale oppføring av bolig på gnr. 4/400 Munkejord som omsøkt. Det anbefales dispensasjon fra PBL Søker må bidra med opparbeidelse av vegnettet i området med kr ,- til en fremtidig gjennomføring av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet, også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Side 29 av 34

30 Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt på beste måte både med fartshumper og lav hastighet på hele vegstrekningen. Merbelastning på Fiskebergvegen som omsøkte bolig vil gi, anses å være forsvarlig i forhold til dagens situasjon. Opparbeidelse av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan vil være en altfor stor økonomisk belastning for tiltakshaverne. Fellesforslaget fra Broshaug og Alsaker vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (1Krf, 1V, 2 Ap) for innstillingen. På vegne av rådmann anket teknisk sjef saken inn for kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i sak 672/09 som opprettholdes. Saken sendes Fylkesmannen. Side 30 av 34

31 SAKSFRAMSTILLING PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 672/09, OPPFØRING AV BOLIG PÅ GNR. 4/400 MUNKAJORD. Sammendrag av saken: Oppføring av bolig ble avslått i sak 672/09 med hjemmel i plan- og bygningslovens 67. Fiskebergvegen er ikke oppgradert i forhold til reguleringsplan. Fiskebergvegen ligger innenfor planområdet, og planen viser ca. 40 tomter som ikke er bebygd. Vegen er ikke hensiktmessig dimensjonert for eksisterende trafikk til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Sak 672/09 vedlegges. Parter: Tiltakshaver: Svein Magne Sjøen Søker : EDB Tjenester Norge Limited NUF Klager : EDB Tjenester Norge Limited NUF Klage over vedtaket: Det foreligger klage over vedtaket i brev av Klager viser blant annet til avslaget til å bygge bolig i et område som er regulert til boligformål, og boligen er i samsvar med reguleringsbestemmelsene. Det er uansvarlig å pålegge tiltakshaver å ruste opp en kommunal veg som skal gjelde for 40 boliger. Fiskebergvegen er en kommunal veg, og det er kommunens plikt til å vedlikeholde den. Kommunen bør ruste opp vegen i henhold til reguleringsplan, og heller belaste fremtidige tiltakshaver med gebyr slik at utgiftsfordelingen blir fordelt likt. Det vises også til gitt tillatelse til utvidelse med ny bruksenhet i området som bruker samme veg, mener det er forskjellsbehandling. Ber om at det gis dispensasjon for bruk av eksisterende kommunal veg. Brevet vedlegges. Teknisk sjefs vurdering og anbefalinger: Teknisk sjef viser til at området er regulert til boligformål. Tiltaket er i samsvar med arealanvendelsen i reguleringsplanen, men regulert vegsystem Fiskebergvegen og veg inn til tomten er ikke opparbeidet i henhold til godkjent plan. Teknisk sjef viser til betingelser gitt i delingssaken med krav til opparbeidelse av veg, avløpsanlegg og vannforsyning etter pbl 67 1a, b og c før tomten bebygges. Teknisk sjef viser også til uttale fra driftssjefen i vedlegg av , hvor det frarådes dispensasjon fra pbl 67 før Fikebergvegen er oppgradert i forhold til reguleringsplan. Teknisk sjef ser i ettertid at tidligere gitte tillatelser til oppføring av boliger innen samme planområdet burde vært holdt tilbake, før det forelå en bedre trafikksikkerhetsanalyse og utredning av vegsystemet innen planområdet. Teknisk sjef viser til at Fiskebergvegen i dag ikke er hensiktsmessig dimensjonert for eksisterende trafikk til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Side 31 av 34

32 Teknisk sjef viser til vedtaket i sak 672/09 som opprettholdes. Teknisk sjef kan ikke se at det i klagen fremkommer opplysninger som tilsier at vedtaket i sak 672/09 bør endres. Side 32 av 34

33 Sak 31/10 REFERATLISTA Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/566 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 31/10 Kommunestyret Oversendelsesforslag fra kommunestyret vedtak 26/10 i formannskapet KS Vedtak/høringer fra Hovedstyrets aprilmøte Kommunestyrevalet og fylkestingsvalet 2011 fastetjing av valgdag Side 33 av 34

34 Sak 32/10 EVENTUELT Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/567 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 32/10 Kommunestyret Side 34 av 34

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2010 Tid: Kl. 17.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 38/2 Arkivsaksnr.: 14/1682 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 26.09.2014 Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 DELING BOLIGHUS NR. 2 GNR/BNR 38/2 M.FL.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Funksjon Navn Parti Fremmøte

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Funksjon Navn Parti Fremmøte MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.05.2010 Tid : Kl. 18.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk 12/118 - SEVLAND SØKNAD OM DISPENSASJON, KLAGEBEHANDLING

Detaljer

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 26/10 Arkivsaksnr.: 14/1684. Hovedutvalg teknisk 26.08.2014 Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 26/10 Arkivsaksnr.: 14/1684. Hovedutvalg teknisk 26.08.2014 Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 26/10 Arkivsaksnr.: 14/1684 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 26.08.2014 Hovedutvalg teknisk AVSLAG DELING BOLIGHUS NR. 2-26/10, KVILHAUG - KLAGEBEHANDLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19 /22. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 64/920 Arkivsaksnr.: 13/3639

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 64/920 Arkivsaksnr.: 13/3639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 64/920 Arkivsaksnr.: 13/3639 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV TIL OPPARBEIDLESE AV REGULERT

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGIER 2010-2020 - SENIORTILTAK

ARBEIDSGIVERSTRATEGIER 2010-2020 - SENIORTILTAK Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen : 24.05.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 33/11 Arkivsaksnr.: 11/1541. Hovedutvalg teknisk 18.08.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 33/11 Arkivsaksnr.: 11/1541. Hovedutvalg teknisk 18.08.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 33/11 Arkivsaksnr.: 11/1541 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 18.08.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 FRA SAKSNR: 01/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 04/08 TIL KL: 22.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 146/17 Arkivsaksnr.: 12/4730

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 146/17 Arkivsaksnr.: 12/4730 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 146/17 Arkivsaksnr.: 12/4730 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 31.01.2013 Hovedutvalg teknisk 15.05.2013 Hovedutvalg teknisk PÅKLAGING AV

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 23/7 - NES - DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2

SAKSPROTOKOLL - 23/7 - NES - DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2 SAKSPROTOKOLL - 23/7 - NES - DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2 Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.12.2013, saksnr. 195/13 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 03.12.2014 Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær Page 1 of 9 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 20.11.03 Karmøy kommune Side 9 av 12 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 20.11.03 Tid : Kl.

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - GNR 5 BNR 212 - ENDRING ETTER KLAGE ERLING OG MARIANN LERVIK

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - GNR 5 BNR 212 - ENDRING ETTER KLAGE ERLING OG MARIANN LERVIK HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

SAKSLISTE. 2/13 12/3526 Unntatt offentlighet offl 13 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM FRITAK

SAKSLISTE. 2/13 12/3526 Unntatt offentlighet offl 13 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM FRITAK Rakkestad kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Sted: Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus Dato: 21.3.2013 Tid: 18.30 SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes innen mandag 18. mars

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 17.11.05

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 17.11.05 Page 1 of 11 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 17.11.05 Karmøy kommune Side 13 av 13 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 17.11.05 Tid : Kl. 17.00

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), Varaordfører t.o.m. sak 20/10 tilbake

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 80/13 17.09.2013 Overhalla formannskap 89/13 15.10.2013 Overhalla kommunestyre 80/13 21.10.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 80/13 17.09.2013 Overhalla formannskap 89/13 15.10.2013 Overhalla kommunestyre 80/13 21.10. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/4146-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om kjøp av tilleggstomt i Øysvollen boligfelt, Ann Gregersen og Arnt Wærnes. Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret én eller flere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2013 Møtestart: 10.00 Møteslutt: Ca. kl. 13.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tor Andersen Tom Tobiassen Geir Viggo

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 26.06.2013 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Page 1 of 11 Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Karmøy kommune Side 13 av 13 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset - kommunestyresalen Barnas representant Bjørn Reppe MØTEprotokoll Hovedutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Innhold. Takstvedtektene gjelder fra 08.12.2011

Innhold. Takstvedtektene gjelder fra 08.12.2011 - Takstvedtektene gjelder fra 08.12.2011 Innhold 1 Sakkyndig nemnd og ankenemnd... 3 1.1 Sakkyndig nemnd... 3 1.2 Sakkyndig ankenemnd... 3 1.3 Møteplikt... 3 1.4 Oppnevnelse av nye nemndsmedlemmer og fratredelse...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2012 Kl. 17.00 19.15 Opplæring i bruk av E-pad fra kl. 16.30-17.00 Innkalte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Solstein AS, Vea Øst Møtedato: 20.01.2014 Tid : Kl. 16.00 18.25 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Medlem Thorheim Helge FRP Forfall Medlem Knutsen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kammerset Møtedato: 24.10.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/13 13/722 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 61/13 13/850 RAMMER

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 25.08.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Møtetid: 09.15 11.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 11.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 18.04.2013 Fra og med sak: 29/13 Til og med sak: 35/13 Møtetid: 09.15 11.45 Av utvalgets

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtatt i Kommunestyret 30. januar 2013 sak 10/13, med endringer i kommunestyre 29. april 2013, sak 25/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 680/09, OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG (BYGG 2) PÅ GNR. 127/58 NEDRE HAUGE.

SAKSPROTOKOLL - PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 680/09, OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG (BYGG 2) PÅ GNR. 127/58 NEDRE HAUGE. SAKSPROTOKOLL - PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 680/09, OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG (BYGG 2) PÅ GNR. 127/58 NEDRE HAUGE. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 07.11.2013, saksnr. 165/13 Behandling: Kåre Hatløy

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 07.11.2013 Tid : Kl. 17.00 - ca 19.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Aarhus Dag Inge H Nestleder Hagland Trygve FRP

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

Formannskapets sakliste 11.11.04

Formannskapets sakliste 11.11.04 Page 1 of 5 Formannskapets sakliste 11.11.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Ekstraordinært møte i formannskapet Formannskapssalen 11.11.04Tid: Kl. 17.00 NB! Merk tidspunkt! Eventuelle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2011/1473-18 Saksbehandler: Joar Steinar Uthus Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Skattetakstnemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.

Skattetakstnemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Nord-Aurdal kommune Revisjon 2013.03.18 Vedtatt i kommunestyret i møte 25.04.2013 i sak KS 31/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 MINDRE VESENTLIG ENDRING MEVIK BOLIGFELT, SOLFJELLSJØEN KLAGE PÅ VEDTAK. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vil med bakgrunn

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER FRA 1.1.2012

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER FRA 1.1.2012 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 21.03.2012 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 22.11.2007 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 22.11.2007 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 22.11.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Sted. Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2010 kl. 14.00 15.30 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. 65, BNR 140 Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling fra

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 10:00 12.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 FRA SAKSNR: 038/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 048/07 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato 24.06.2010 Tid : Kl. 17.00 20.00

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato 24.06.2010 Tid : Kl. 17.00 20.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato 24.06.2010 Tid : Kl. 17.00 20.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KrF Nestleder Eriksen Per Inge Ap Forfall

Detaljer

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT I FOLLDAL KOMMUNE Vedtekter for eiendomsskatt gjeldende fra 1. oktober 2015 1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT 1.1 Sakkyndig nemnd Til å foreta taksering av alle

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer