Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Innledningsvis vil overarkitekt i Stavanger kommune, Pål Kloster, holde innlegg om erfaringer kommunen har gjort innen klimatilpassing. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 24/10 08/133 NYE VEDTEKTER - EIENDOMSSKATT 25/10 09/2747 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER NY HAVNE- OG FARVANNSLOV - IKRAFTREDELSE /10 02/1295 ROGFAST - HØRING VEDRØRENDE BOMPENGEFINANSIERING Behandles i ekstraordinært formannskapsmøte kl /10 09/1747 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 670/09,OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE PÅ GNR. 4/422 MUNKEJORD.

2 28/10 09/1972 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 750/09,OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE PÅ GNR. 4/448 MUNKEJORD. 29/10 09/1801 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 753/09, OPPFØRING AV BOLIG M/GARASJE PÅ GNR. 4/447 MUNKAJORD. 30/10 09/1935 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 672/09,OPPFØRING AV BOLIG PÅ GNR. 4/400 MUNKEJORD 31/10 08/566 REFERATLISTA 32/10 08/567 EVENTUELT Karmøy rådhus, Helga Rullestad Fung. ordfører Kristine Tveit Formannskapssekretær

3 Sak 24/10 NYE VEDTEKTER - EIENDOMSSKATT Saksbehandler: Bjarte Helgeland Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 08/133 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 27/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Vedtekter for taksering til eiendomsskatt av faste eiendommer i Karmøy kommune, vedtatt av Karmøy kommunestyre oppheves. Kommunens skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt legges ned. 2. Karmøy kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til nye eiendomsskattevedtekter for Karmøy kommune, datert Det opprettes en sakkyndig takstnemnd og en sakkyndig overtakstnemnd. 3. Sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd skal begge bestå av tre medlemmer, jf. 1-1 i det fremlagte forslag til vedtekter. Karmøy kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å velge leder, nestleder og medlem av henholdsvis sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd, samt ett personlig varamedlem for hvert av nemndenes medlemmer. 4. Karmøy kommunestyre fastsetter møtegodtgjørelse for møte i sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd. 5. Nye vedtekter trer i kraft med umiddelbar virkning. Valgperioden for sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd skal jf. vedtektenes 1-1 følge kommunestyreperioden. Som en overgangsordning velges medlemmer til sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd for perioden ut inneværende kommunestyreperiode. 6. Eventuelle økte totale kostnader som følge av endret organisering av det takseringsmessige arbeidet dekkes innenfor kommunens årlig vedtatte driftsbudsjett. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 27/10 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 3 av 34

4 SAKSFRAMLEGG Sammendrag av saken: Rådmannen legger frem forslag til nye eiendomsskattevedtekter for Karmøy kommune. De nye vedtektene medfører en endret organisering av det takseringsmessige arbeidet. Det fremlagte forslaget til vedtekter er i tråd med anbefalinger fra sentrale myndigheter, og er ellers tilpasset dagsaktuelle problemstillinger på en rasjonell og hensiktsmessig måte. Utarbeidelse av nye vedtekter og fremming av nærværende sak til formannskapet og kommunestyret følger som ledd i prosessen med gjennomføring av en alminnelig omtaksering av eiendom i Karmøy kommune, jf. tidligere vedtak i Karmøy kommunestyre. Saksopplysninger: Bakgrunn for saken Det er vanlig at en kommune, til bruk ved blant annet taksering av eiendom for eiendomsskatteformål, jf. eiendomsskatteloven 33/ byskatteloven 4 og 5, vedtar såkalte eiendomsskattevedtekter. Disse skal blant annet sikre forsvarlig saksbehandling og at likebehandlingshensyn ivaretas. Gjeldende eiendomsskattevedtekter for Karmøy kommune har vært uendret siden Med bakgrunn i lovendringer foretatt siden dette tidspunktet, etablert rettspraksis samt generelle anbefalinger fra de sentrale myndigheter, ser rådmannen behov for at det etableres nye eiendomsskattevedtekter. Den forestående alminnelige omtaksering i kommunen aktualiserer saken ytterligere. Problemanalyse Den største praktiske endringen i forhold til de gjeldende vedtekter vil være en endret organisering av det takseringsmessige arbeidet. Eiendomsskatteloven 33/ byskatteloven 4 gir anvisning på to alternative fremgangsmåter ved taksering for eiendomsskatteformål; 1) I henhold til første ledd kan taksering foretas av særskilt oppnevnte takstmenn. 2) Etter alternativet i bestemmelsens annet ledd kan kommunen gjøre bruk av en sakkyndig nemnd til å ansette skatteverdien på grunnlag av forslag fra ansatte besiktigelsesmenn. Dagens eiendomsskattevedtekter i Karmøy tar utgangspunkt i de bestemmelser som følger av alternativ 1). Kommunestyret velger i dag en takstnemnd og en overtakstnemnd som selv befarer og avhjemler takst på de respektive eiendommer i kommunen. Ved en slik ordning faller alt det praktiske arbeidet direkte på dem som er valgt til vervet. Dette er et meget omfattende arbeid, men har gjennom tiden vært hovedregelen for hvorledes et slikt arbeid etter loven skal organiseres. Side 4 av 34

5 I stedet for å oppnevne henholdsvis takstmenn/ overtakstmenn til fullt og helt å forestå alt arbeid i tilknytning til befaring og taksering av eiendom i kommunen, kan kommunestyret i tråd med ovennevnte alternatv 2) oppnevne en sakkyndig nemnd/ sakkyndig overtakstnemnd til å ansette skatteverdien på grunnlag av forslag fra ansatte besiktelsesmenn. Dette siste alternativet ble inntatt i byskatteloven ved endringslov 17. juni 1966 nr. 26, og var tidligere å betrakte som en unntaksbestemmelse som før iverksetting krevde departementets samtykke. Det sistnevnte forholdet falt imidlertid bort gjennom Stortingets vedtak i Ot.prp. nr. 1 ( ). De to alternative måtene å organisere arbeidet på er derfor i dag etter loven å anse som likeverdige. Rådmannen legger i denne saken frem forslag til nye eiendomsskattevedtekter som er basert på bruk av ordning etter ovennevnte alternativ 2). De aller fleste kommuner som i dag gjennomfører en alminnelig taksering eller annet større arbeid jf. byskatteloven 4, organiserer arbeidet med utgangspunkt i bruk av sakkyndig takstnemnd/ sakkyndig overtakstnemnd. Den enkelte eiendom blir besiktiget og vurdert etter kriterier fastsatt av kommunens sakkyndige takstnemnd. Innhentede data blir så forelagt den samme nemnden som påser at egne vedtatte retningslinjer for taksering er fulgt samt avhjemler takst. Nemnden vil ved behov for ytterligere informasjon også ved selvsyn ha mulighet for å besiktige den enkelte eiendom. I tillegg gir dagens IT-systemer en rekke muligheter for å fremskaffe aktuell informasjon som sakkyndig takstnemnd kan nytte ved avhjemling av den aktuelle eiendomsskattetakst. En endret nemndsstruktur vil således ikke innskrenke de politisk valgte medlemmenes kompetanse i takseringsarbeidet, men vil åpne opp for at en større del av det praktiske arbeidet, herunder befaring/ innhenting av informasjon om den enkelte eiendom, kan uføres av andre enn nemndens egne medlemmer. En omlegging av nemndsstrukturen vil antas å bidra til større organisatorisk fleksibilitet i det takseringsmessige arbeidet. Dette blant annet ved at en større del av det praktiske arbeidet kan utføres av andre enn nemdens egne medlemmer. Samtidig vil en sakkyndig takstnemnd/ sakkyndig overtakstnemnd i samme grad som tidligere lede og føre kontroll med det takseringsmessige arbeidet den politiske kontroll vil således ikke bli berørt ved endringen. Andre opplysninger Det fremlagte forslag til nye eiendomsskattevedtekter tar utgangspunkt i mal utarbeidet av Finansdepartementet. Kommunenes Sentralforbund anbefaler bruk av denne malen. De nye vedtektene for eiendomsskatt i Karmøy kommune vil således være i tråd med de siste anbefalinger fra sentrale myndigheter, samt ha sterke likhetstrekk med de vedtekter som er gjeldende i mange andre av landets kommuner. Valgperioden for valg til sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd skal følge kommunestyreperioden, jf. 1-1 i det fremlagte forslag til vedtekter. Rådmannen ser det som hensiktsmessig at nye vedtekter, herunder opprettelse av sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd trer i kraft snarest. Rådmannen legger i det fremlagte forslag til vedtak derfor opp til at medlemmer til sakkyndig nemnd og sakkyndig overtakstnemnd som en overgangsordning velges for perioden ut inneværende kommunestyreperiode. Side 5 av 34

6 Økonomi Endring av nemndsstruktur fra dagens ordning til bruk av henholdsvis sakkyndig takstnemnd/ sakkyndig overtakstnemnd vil medføre bruk av besiktigelsesmenn for befaring og innhenting av informasjon til bruk for sakkyndig takstnemnd ved avhjemling av takst. Kostnadene vil et normalår utgjøre i størrelsesorden en 20 % stilling. Det forutsettes at det avsettes budsjettmidler til dette arbeidet fra og med år Rådmannen legger ellers i sitt forslag til vedtak opp til at kommunestyret vurderer og fastsetter møtegodtgjørelse for møter i sakkyndig takstnemnd og sakkyndig overtakstnemnd i forbindelse med opprettelse av de to nemnder. Konklusjon Rådmannen mener det fremlagte forslag til nye eiendomsskattevedtekter på en god måte vil ivareta hensyn til forsvarlig saksbehandling og skattyters rettssikkerthet. Samtidig er det fremlagte forslag til vedtekter i samsvar med eiendomsskattelovens bestemmelser og tilgrensende regelverk, samt allment anerkjent praksis. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 6 av 34

7 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER NY HAVNE- OG FARVANNSLOV - IKRAFTREDELSE Saksbehandler: Kjell B. Gilje Arkiv: P01 Arkivsaksnr.: 09/2747 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 33/10 Hovedutvalg teknisk /10 Formannskapet /10 Kommunestyret Sak 25/10 Forslag til vedtak: I medhold av Lov om havner og farvann av , jf. Lov av om interkommunale selskaper, delegerer Karmøy kommune sitt ansvar og sin myndighet til Karmsund interkommunale havnevesen (IKS). Det ansvar og den myndighet som delegeres skal forvaltes i samsvar med KIH sin selskapsvedtekt 3. Delegasjonen i henhold til dette vedtaket gjelder fra ved ikrafttredelse av den nye havne- og farvannslov og inntil den blir opphevet ved lovendring eller nytt vedtak i kommunestyret. Etter dette vil 3 i selskapsvedtekten for Karmsund Interkommunale Havnevesen ha slik ordlyd: Selskapets formål er å planlegge, utbygge og drive havner, samt å trygge ferdselen, på vegne av de kommuner som er deltakere, jfr. 4, og ivareta disse kommuners oppgaver, rettigheter og forpliktelser i samsvar med den til enhver tid gjeldende havne og farvannslovgivning, jf. I dag til Lov 19. april 2009 nr 19, om havner og farvann m.v., med tilhørende forskrifter (heretter kalt havneloven). Det skal arbeides for økt miljøvennlig sjøtransport, effektiv og samordnet kommunikasjon, tilrettelegge for og medvirke til næringsutvikling i samarbeid med næringslivet, brukerne og transportutøverne. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 33/10 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 28/10 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 7 av 34

8 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) trådde i kraft 1. januar Loven endrer bl.a. ansvarsforholdet mellom stat og kommune, og definerer statlige veier på sjøen. Kommunene vil som følge av den nye loven få ansvar for kontroll med farvannet og sjøsikkerheten innenfor kommunale sjøgrenser. Det kommunale selvstyret i havne- og farvannssaker blir styrket, og kommunene vil få større frihet til å organisere havnedriften slik at havnene kan utvikles til effektive transportknutepunkt. Den nye loven sikter på å øke sjøtransportens konkurranseevne med frakt av gods på vei. Et nytt system av hoved- og bileder setter definerte grenser for de statlige sjøveiene langs norskekysten. Staten beholder ansvar og myndighet for sjøveier som går gjennom kommunens sjøområde. Staten beholder også ansvaret for drift og vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner innenfor kommunale sjøgrenser. Den nye lovens avvikling av kommunale havneavgifter, med unntak anløpsavgiften, åpner for alminnelig prising i den enkelte havn. Myndighetsutøvelse etter havne- og farvannsloven: Havne- og farvannsloven legger forvaltningsansvar og myndighet til henholdsvis departementet (Fiskeri- og kystdepartementet) og kommunen. Utgangspunktet er at departementet har forvaltningsansvar og myndighet etter loven, med mindre noe annet følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, jf. 7, 1. ledd. Kommunen er gitt forvaltningsansvar og myndighet "innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven", jf. 9, 1. ledd. Dette kalles "kommunens sjøområde" og omfatter området innenfor 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Fra dette er det gjort unntak for hovedleder og bileder som fastsatt i farledsforskriften. Her har departementet forvaltningsansvaret og myndigheten, jf. 7, 1. ledd. Fiskeri- og kystdepartementet har delegert mesteparten av sin myndighet til å fatte enkeltvedtak etter havne- og farvannsloven til Kystverket. Det følger av hver enkelt bestemmelse i loven hvem som har myndigheten og ansvaret etter den. Loven bruker noen steder begrepet "myndigheten etter loven". Man må da gå til 7 og 9, jf. farledsforskriften, som beskrevet over, for å finne hvem som har myndigheten i farvannet. Loven legger også myndighet og ansvar direkte til enten departementet eller kommunen. I tillegg kan bestemmelsen selv angi nærmere kriterier for avgjørelsen av hvem som har myndigheten, se f.eks. 27 som angir at også et tiltaks plassering eller virkning får avgjørende betydning for hvem som har myndigheten. I henhold til lovens 10 kan kommunens myndighet delegeres videre til interkommunalt samarbeid eller IKS: 10. Delegasjon av kommunens myndighet Myndighet som etter denne loven tilligger kommunen, kan delegeres til interkommunalt samarbeid, jf. lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), og til selskap etablert i henhold til lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Departementet kan ved enkeltvedtak eller i forskrift fastsette at en nærmere bestemt del av kommunens myndighet etter denne loven kan delegeres til private. Side 8 av 34

9 Karmsund Havnevesen har i brev datert anmodet den enkelte medlemskommune i havnesamarbeidet om å fatte delegeringsvedtak: I medhold av Lov om havner og farvann av , jf. Lov av om interkommunale selskaper, delegerer ******* kommune sitt ansvar og sin myndighet til Karmsund interkommunale havnevesen (IKS). Det ansvar og den myndighet som delegeres skal forvaltes i samsvar med KIH sin selskapsvedtekt 3. Delegasjonen i henhold til dette vedtaket gjelder fra ved ikrafttredelse av den nye havne- og farvannslov og inntil den blir opphevet ved lovendring eller nytt vedtak i kommunestyret. Etter dette vil 3 i selskapsvedtekten for Karmsund Interkommunale Havnevesen ha slik ordlyd: Selskapets formål er å planlegge, utbygge og drive havner, samt å trygge ferdselen, på vegne av de kommuner som er deltakere, jfr. 4, og ivareta disse kommuners oppgaver, rettigheter og forpliktelser i samsvar med den til enhver tid gjeldende havne og farvannslovgivning, jf. I dag til Lov 19. april 2009 nr 19, om havner og farvann m.v., med tilhørende forskrifter (heretter kalt havneloven). Det skal arbeides for økt miljøvennlig sjøtransport, effektiv og samordnet kommunikasjon, tilrettelegge for og medvirke til næringsutvikling i samarbeid med næringslivet, brukerne og transportutøverne. Karmsund havnevesen arbeider dessuten med tilpasning av virksomheten etter den nye loven. Bl.a. er det i forbindelse med at havnedistriktene er opphevet og erstattet med uttrykket kommunenes sjøområder foretatt en tilpasning av ordensforskriften til den nye loven. Ordensforskriften passerte havnerådet i møte den og er oversendt Lovdata for kunngjøring. Det er ingen materielle endringer i forskriften. Rådmannens vurdering Rådmannen finner det riktig og fornuftig at kommunens ansvar etter den nye havne- og farvannsloven delegeres til Karmsund Interkommunale havnevesen (KIH). Kommunen har ikke lenger ansatte med kompetanse innen dette fagfeltet samt utstyr til å utøve slikt arbeid. På den annen side vil rådmannen understreke at det er hele kommunens ansvar og myndighet etter havne- og farvannsloven som delegeres til KIH (jfr. 10 i loven). Rådmannen henviser til den nye loven der KIH etter delegasjon fra kommunen vil få ansvar for kontroll med farvannet og sjøsikkerheten innenfor kommunale sjøgrenser. Rådmannen viser også til KIH sin egen vedtekt der det fremgår at selskapets formål er å planlegge, utbygge og drive havner, samt å trygge ferdselen. For Karmøy kommune er det viktig at KIH også engasjerer seg i spørsmål som angår både større og mindre havner/kaier med rutebåttrafikk og annen virksomhet. Rådmannen viser også til at den nye loven avvikler kommunale havneavgifter, med unntak av anløpsavgiften, og åpner for alminnelig prising i den enkelte havn. Rådmannen forutsetter at også dette vil bli administrert av KIH gjennom delegeringsvedtaket. Side 9 av 34

10 Vedlegg: 1. Brev fra Karmsund Havnevesen datert Lov nr. 19: Lov om havner og farvann.. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 10 av 34

11 Sak 26/10 ROGFAST - HØRING VEDRØRENDE BOMPENGEFINANSIERING Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: Q00 &30 Arkivsaksnr.: 02/1295 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: / Formannskapet /10 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret i Karmøy er positiv til fremdrift og finansieringsmodell som er illustrert i mulighetsstudien for Bompengefinansiering for Rogfast, og ønsker at det arbeides videre med en slik finansieringsløsning. 2. For raskest mulig realisering av prosjektet, og en mest mulig kostnadseffektiv innkreving av bompengene, går kommunestyret inn for at det blir søkt om å få nytte forskudds-, parallell- og etterskuddsinnkreving. Side 11 av 34

12 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn Statens vegvesen har ved brev datert sendt ut på høring en mulighetsstudie for delvis bompengefinansiering av E39 Kyststamvegen Rogfast. (Sammendrag er vedlagt) Hensikten med mulighetsstudien er i hovedsak: Å kartlegge om det er mulig å finansiere prosjektet helt eller delvis med bompenger. Undersøke hvilke vilkår som kan legges til grunn for en eventuell bompengeordning. Klarlegge om det er lokal og regionalpolitisk oppslutning om en slik ordning Mulighetsstudien viser mulig fremdrift og redegjør for modeller for finansiering av prosjektet. I brevet blir høringsinstansene spesielt bedt om å ta stilling til følgende: 1. Er det interesse for at arbeidet med delvis bompengefinansiering av utbygging av E39 Rogfast skal fortsette? 2. Skal det i så fall legges opp til bruk av forskudds-, parallell- og etterskuddsinnkreving eller bare etterskuddsinkreving? (Forskuddsinnkreving er innkreving av bompenger før arbeidene starter, parallellinnkreving er innkreving mens prosjektet bygges.) Saksutredning I Nasjonal transportplan Handlingsprogrammet er det avsatt midler for E 39 Rogfast skal kunne startes opp i perioden Arbeidet kan startes opp under forutsetning om at videre arbeid viser at prosjektet er realiserbart, og at store deler av prosjektet finansieres vedbompenger. Rogfast er et ferjeavløsningsprosjekt under planleggelse med en 25 km lang undersjøisk tunnel mellom Harestad og Arsvågen med en arm til Kvitsøy. Hovedtunnelen planlegges med to løp med to kjørefelt i hvert løp, mens armen til Kvitsøy planlegges med ett løp med to kjørefelt. Prosjektet vil erstatte dagens ferjesamband på Boknafjorden. Side 12 av 34

13 Investeringskostnadene er beregnet til mill. kr. med en usikkerhet på -25/+40 %. Dagens trafikk (2008) over Skudesnes Kvitsøy og Boknafjorden er til sammen 3600 kjt/døgn med en andel tunge kjøretøy på 16 %. Det er i tillegg til bilførere et passasjerantall på 3950 pers/døgn, der 24 % av disse er busspassasjerer. Mulighetsstudien legger til grunn en trafikkvekst med en bompengesats på 200 kr til en årsdøgntrafikk etter åpning på 4700 kjt/døgn med samme prosentvise fordeling på tunge kjøretøy og passasjerer. I basisalternativet i mulighetsstudien er 2017 brukt som oppstartsår, mens det er beregnet 5 års byggetid. Det er videre lagt til grunn mindre aktivitet første og siste byggeår, og at de statlige bevilgningene er fordelt over hele byggeperioden. På grunn av at Rogfast er et ferjeavløsningsprosjekt er det mulig å søke om anledning til å foreta forhåndsinnkreving av bompenger. I basisalternativet er det lagt opp til at det skal være forhåndsinnkreving på ferjene i perioden mellom stortingsgodkjenning og byggestart, parallellinnkreving på ferjene i byggeperioden og etterskuddsinnkreving etter åpning. Den utførte finansieringsanalysen har følgende forutsetninger:: Parameter, Verdi Investeringskostnad: mill. kr Statlig andel: 500 mill. kr Gjennomsnittlig takst forhånds- og parallellinnkreving: 61 Kr. Årsdøgntrafikk før åpning: Kjt/døgn Trafikkendring ved åpning: + 3,5 % Lånerente: 6,5 % Prisstigning: 2,5 % Lengde på etterskuddsinnkreving: 15 År Beregnede resultater i basisalternativet: (Type, Tidsrom, Antall år, Gj.snittlig inntekt pr. kjøretøy) Forhåndsinnkreving, : 3 år, 61 kr. Parallellinnkreving, : 5 år, 61 kr. Etterskuddsinnkreving, : 15 år, 261 kr. Pr var prisen for å krysse Boknafjorden med liten bil inkl. fører og uten passasjer 156 kr. Taksten fordeler seg på 95 kr i betaling for ferjeturen og 61 kr i bompenger for Rv 47 T-forbindelsen. Side 13 av 34

14 Med en byggeperiode fra 2017 er det mulig å realisere prosjektet innenfor en gjennomsnittlig bompengetakst på 261 kr. dvs. at et lett kjøretøy med maksimal rabatt får en passeringspris på 175 kr. og tunge kjøretøyer tilsvarende høyere. Fra regionalt hold har det vært en klar målsetting å søke å få til en raskere byggestart. Det er derfor også regnet på dette alternativet. Beregningene viser at med en byggestart i 2014 økes den gjennomsnittlige bompengetaksten til 288 kr. dvs. 193 kr. i passeringspris for et lett kjøretøy med maksimal rabatt. Selv med et slikt alternativ vil passeringsprisen over Boknafjorden være på nivå med det den var før Rennfastbompengene falt bort. Offentlig / privat samarbeid (OPS) Statens vegvesen har gjort en grov vurdering muligheten for å realisere Rogfast som OPS prosjekt. Konklusjonen er at prosjektet ikke vil bli mindre kostbart ved en slik løsning, og heller ikke kunne gjennomføres raskere. Lokale konsekvenser ved realisering av Rogfast En undersjøisk tunnel mellom Harestad og Arsvågen vil vesentlig redusere reisetiden mellom Haugalandet og destinasjoner sør for Boknafjorden. Økt fleksibilitet og reduksjon i reisetider vil være positivt for regionens konkurranseevne, noe som blant annet vil slå positivt ut for lokalt næringsliv som vil oppleve reduserte transportkostnader og forbedret tilgang til større markeder. Reisetid mellom områder fungerer som en begrensende faktor på områdenes interaksjon med hverandre. Redusert reisetid mellom Haugalandet og områdene sør for Boknafjorden vil ikke bare utløse næringsmessige fordeler, men også sosiale og kulturelle tilbud vil enklere kunne utveksles med kortere reisetid. Utdannings- og kulturelle tilbud samt tilgang til et større arbeidsmarked er noen av de konsekvensene man vil se i Nord Rogaland ved realisering av Rogfast. Det er også en vesentlig miljøgevinst å hente ved etablering av Rogfast. Med en modell med bompenger vil man kunne oppnå en reduksjon på opp mot tonn CO2 pr år. Rådmannens vurdering Rådmannen ser på Rogfast som et særs viktig prosjekt for Vestlandet generelt, og for Rogaland og Haugalandet spesielt. Raskest mulig byggestart og dermed også raskest mulig gevinst av en slik stor investering i infrastruktur, er etter rådmannens oppfatning særdeles viktig. Side 14 av 34

15 Slik det framgår av det som er sagt over, vil en byggestart så tidlig som 2014, gi en noe høyere bompengetaktst enn det som framgår av basisalternativet. Dersom det kan være praktisk mulig å realisere dette, vil rådmannen anbefale at kommunestyret likevel gir sin tilslutning til en slik løsning. Marginale bompengeøkninger kan etter rådmannens vurdering ikke være et forsinkende argument for et så viktig prosjekt for overordnet infrastruktur. Så lenge prosjektet er et ferjeavløsningsprosjekt, åpner den finansieringsmodellen som er illustrert i mulighetsstudien, for å nå målet om tidlig realisering. Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret gir sin tilslutning til at det arbeides videre med en bompengefinansiering med forskudds-, parallell og etterinnkreving. Denne formen for innkreving av bompenger er en vel kjent med i Rogaland, og Rogfast er et prosjekt som bør kunne finansieres på tilsvarende måte som tidligere sammenlignbare prosjekter, for eksempel T-forbindelsen. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 15 av 34

16 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 670/09,OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE PÅ GNR. 4/422 MUNKEJORD. Sak 27/10 Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 4/422 Arkivsaksnr.: 09/1747 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 670/09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /10 Hovedutvalg teknisk /10 Kommunestyret Forslag til vedtak:.. Saken legges fram for kommunestyret uten forslag til vedtak. På vegne av rådmann anket teknisk sjef følgende vedtak av , sak 38/10 fra hovedutvalg teknisk inn for kommunestyret: 1. Hovedutvalg teknisk (HTS) viser til vedtaket i sak 670/09, og anbefaler dispensasjon fra PBL 67 etter 7 i plan- og bygningsloven. HTS tar klagen til følge og anbefaler oppføring av bolig og garasje på gnr. 4/222 Munkejord som omsøkt. 2. Som vilkår for dispensasjon etter PBL 19.2 må tiltakshaver bidra med inntil kr i et finaniseringsfond for fremtidig opparbeidelse av reguleringsplan for Krokhaug-Siljeberg Særlige grunner: Omsøkte tiltak ligger på en av totalt 4 parseller som ble godkjent fradelt , der de andre parseller har fått godkjent oppføring av bolig og garasje av kommunen. Reguleringsplanen er ikke blitt endret siden disse tillatelsene ble gitt, og HTS ser ut fra ett likhetsbehandlingsprinsipp at vedtaket i 670/09 kan omgjøres. Ved dispensasjon vil veg K i reguleringsplanen bli opparbeidet. Side 16 av 34

17 En vil få tilknyttet nye boliger til det nye VAR-ledningsnettet. Det ble sjekket av flere med kommunen at tomtene var byggeklare før salg, og dette ble bekreftet flere ganger. Det vil bli for stor belastning for tiltakshaver å opparbeide hele Fiskebergvegen alene. Det finnes ikke i dag ledige tomter på Vea. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 176/09 Behandling: Geir S. Toskedal foreslo: Saken utsettes for befaring. Toskedals forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes for befaring. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 196/09 Behandling: Harald Skorpe foreslo: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Skorpes forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 38/10 Behandling: Fellesforslag fra Roald Alsaker og Magny Broshaug: 1. Hovedutvalg teknisk (HTS) viser til vedtaket i sak 670/09, og anbefaler dispensasjon fra PBL 67 etter 7 i plan- og bygningsloven. HTS tar klagen til følge og anbefaler oppføring av bolig og garasje på gnr. 4/222 Munkejord som omsøkt. 2. Felles veg K må opparbeides i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Side 17 av 34

18 Omsøkte tiltak ligger på en av totalt 4 parseller som ble godkjent fradelt , der de andre parseller har fått godkjent oppføring av bolig og garasje av kommunen. Reguleringsplanen er ikke blitt endret siden disse tillatelsene ble gitt, og HTS ser ut fra ett likhetsbehandlingsprinsipp at vedtaket i 670/09 kan omgjøres. Ved dispensasjon vil veg K i reguleringsplanen bli opparbeidet. En vil få tilknyttet nye boliger til det nye VAR-ledningsnettet. Det ble sjekket av flere med kommunen at tomtene var byggeklare før salg, og dette ble bekreftet flere ganger. Det vil bli for stor belastning for tiltakshaver å opparbeide hele Fiskebergvegen alene. Det finnes ikke i dag ledige tomter på Vea. Teknisk sjef redegjorde for dispensasjonsreglene i plan- og bygningslovens 19 pkt. 2 og 3. Pkt. 2 - dispensasjon, pkt. 3 - midlertidig dispensasjon og betydningen av disse lovbestemmelser. Etter denne redegjørelsen endret Alsaker pkt. 2 i forslaget, sålydende: 2. Som vilkår for dispensasjon etter PBL 19.2 må tiltakshaver bidra med inntil kr i et finaniseringsfond for fremtidig opparbeidelse av reguleringsplan for Krokhaug-Siljeberg Før avstemming opplyste teknisk sjef om at et vedtak som foreslått med dispensasjon etter 19.2 ville bli anket inn for kommunestyret. Fellesforslaget (med endret pkt. 2) fra Alsaker og Broshaug vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (1Krf, 1V, 2 Ap) for innstillingen. På vegne av rådmann anket teknisk sjef saken inn for kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i sak 670/09 som opprettholdes. Saken sendes Fylkesmannen. Side 18 av 34

19 SAKSFRAMSTILLING PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 670/09, OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE PÅ GNR. 4/222 MUNKAJORD. Sammendrag av saken: Oppføring av bolig og garasje ble avslått i sak 670/09 med hjemmel i plan- og bygningslovens 67. Fiskebergvegen er ikke oppgradert i forhold til reguleringsplan. Fiskebergvegen ligger innenfor planområdet, og planen viser ca. 40 tomter som ikke er bebygd. Vegen er ikke hensiktmessig dimensjonert for eksisterende trafikk til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Sak 670/09 vedlegges. Parter: Tiltakshaver: Helene og Frode Fidjeland Søker : Eskild Kvala AS Klager : Eskild Kvala AS Klage over vedtaket: Det foreligger klage over vedtaket i brev av Klager viser til godkjent fradeling og tidligere gitte byggetillatelser innen samme planområdet. Da det ikke har vært endringer innen samme området, må vurderingen og behandling være like, og ikke ha forskjellssbehandling mellom de forskjellige bruksnummer. Brevet vedlegges. Teknisk sjef vurdering og anbefalinger: Teknisk sjef viser til at området er regulert til boligformål. Tiltaket er i samsvar med arealanvendelsen i reguleringsplanen, men regulert vegsystem Fiskebergvegen og stikkveg inn til tomten Veg K ikke er opparbeidet i henhold til godkjent plan. Likeledes opparbeidelse av lekeplass. Teknisk sjef viser til vurderingen som er gitt i delingssaken, hvor tekniske anlegg skal være opparbeidet i samsvar med reguleringsplan/teknisk plan før tomtene bebygges. Teknisk sjef viser også til uttale fra driftssjefen i vedlagt notat av , hvor det frarådes dispensasjon fra pbl 67 før Fiskebergvegen er oppgradert i forhold til reguleringsplan. Teknisk sjef ser i ettertid at tidligere gitte tillatelse til oppføring av boliger innen samme planområdet burde vært holdt tilbake, før det forelå en bedre trafikksikkerhetsanalyse og utredning av vegsystemet innen planområdet. Teknisk sjef viser til at Fiskebergvegen i dag ikke er hensiktmessig dimensjonert for den eksisterende trafikken til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Teknisk sjef viser til vedtaket i sak 670/09 som opprettholdes. Teknisk sjef kan ikke se at det i klagen fremkommer opplysninger som tilsier at vedtaket i sak 670/09 bør endres. Saken sendes Fylkesmannen. Side 19 av 34

20 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 750/09,OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE PÅ GNR. 4/448 MUNKEJORD. Sak 28/10 Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 4/448 Arkivsaksnr.: 09/1972 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 750/09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /10 Hovedutvalg teknisk /10 Kommunestyret Forslag til vedtak:.. Saken legges fram for kommunestyret uten forslag til vedtak. På vegne av rådmann anket teknisk sjef følgende vedtak av , sak 39/10 fra hovedutvalg teknisk inn for kommunestyret: 1. Hovedutvalg teknisk tar klagen til følge og vil anbefale oppføring av bolig og garasje på gnr. 4/448 Munkejord som omsøkt. Det anbefales dispensasjon fra PBL Søker må bidra med opparbeidelse av vegnettet i området med kr ,- til en fremtidig gjennomføring av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet, også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet, også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt på beste måte både med fartshumper og lav hastighet på hele vegstrekningen. Side 20 av 34

21 Merbelastning på Fiskebergvegen som omsøkte bolig vil gi, anses å være forsvarlig i forhold til dagens situasjon. Opparbeidelse av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan vil være en altfor stor økonomisk belastning for tiltakshaverne. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 178/09 Behandling: Geir S. Toskedal foreslo: Saken utsettes for befaring. Toskedals forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes for befaring. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 197/09 Behandling: Harald Skorpe foreslo: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Skorpes forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 39/10 Behandling: Fellesforslag fra Magny Broshaug og Roald Alsaker: 1. Hovedutvalg teknisk tar klagen til følge og vil anbefale oppføring av bolig og garasje på gnr. 4/448 Munkejord som omsøkt. Det anbefales dispensasjon fra PBL Søker må bidra med opparbeidelse av vegnettet i området med kr ,- til en fremtidig gjennomføring av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Side 21 av 34

22 Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet, også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt på beste måte både med fartshumper og lav hastighet på hele vegstrekningen. Merbelastning på Fiskebergvegen som omsøkte bolig vil gi, anses å være forsvarlig i forhold til dagens situasjon. Opparbeidelse av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan vil være en altfor stor økonomisk belastning for tiltakshaverne. Fellesforslaget fra Broshaug og Alsaker vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (1Krf, 1V, 2 Ap) for innstillingen. På vegne av rådmann anket teknisk sjef saken inn for kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i sak 750/09 som opprettholdes. Saken sendes Fylkesmannen. Side 22 av 34

23 SAKSFRAMSTILLING PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK I SAK 750/09, OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE PÅ GNR. 4/448 MUNKAJORD. Sammendrag av saken: Oppføring av bolig og garasje ble avslått i sak 750/09 med hjemmel i plan- og bygningslovens 67. Fiskebergvegen er ikke oppgradert i forhold til reguleringsplan. Fikebergvegen ligger innenfor planområdet, og planen viser ca. 40 tomter som ikke er bebygd. Vegen er ikke hensiktmessig dimensjonert for eksisterende trafikk til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Sak 750/09 vedlegges. Parter: Tiltakshaver: Gunnar Gudmundsen Søker : LT Byggservice AS Klager : LT Byggservice AS v/r. Tangen Klage over vedtaket: I brev av påklages vedtaket. Ber om at avslaget omgjøres mot at det blir stilt bankgaranti, for å imøtekomme vilkårene i saken. Brevet vedlegges. Teknisk sjefs vurdering og anbefalinger: Teknisk sjef viser til at området er regulert til boligformål. Tiltaket er i samsvar med arealanvendelsen i reguleringsplanen, men regulert vegsystem Fiskebergvegen og veg/felles veg inn til tomten er ikke opparbeidet i henhold til godkjent plan. Teknisk sjef viser til betingelser gitt i delingssaken, hvor forutsetningen for godkjenningen er at tekniske anlegg opparbeides i samsvar med reguleringsplan/teknisk plan før tomten bebygges, jf pbl 67 og reguleringsbestemmelsene. Teknisk sjef viser også til uttale fra driftssjefen i vedlegg av , hvor det frarådes dispensasjon fra pbl 67 før Fiskebergvegen er oppgradert i forhold til reguleringsplan. Teknisk sjef ser at en bankgaranti ikke løser dagens vegproblemer. En ser også i ettertid at tidligere gitte tillatelser til oppføring av boliger innen samme planområdet burde vært holdt tilbake, før det forelå en trafikksikkerhetsanalyse og utredning av vegsystemet innen planområdet. Teknisk sjef viser til at Fiskebergvegen i dag ikke er hensiktmessig dimensjonert for eksisterende trafikk til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Teknisk sjef viser til vedtaket i sak 750/09 som opprettholdes. Teknisk sjef kan ikke se at det i klagen fremkommer opplysninger som tilsier at vedtaket i sak 750/09 bør endres. Side 23 av 34

24 Sak 29/10 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 753/09, OPPFØRING AV BOLIG M/GARASJE PÅ GNR. 4/447 MUNKAJORD. Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 4/447 Arkivsaksnr.: 09/1801 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 753/09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /10 Hovedutvalg teknisk /10 Kommunestyret Forslag til vedtak:.. Saken legges fram for kommunestyret uten forslag til vedtak. På vegne av rådmann anket teknisk sjef følgende vedtak av , sak 40/10 fra hovedutvalg teknisk inn for kommunestyret: 1. Hovedutvalg teknisk tar klagen til følge og vil anbefale oppføring av bolig og garasje på gnr. 4/447 Munkejord som omsøkt. Det anbefales dispensasjon fra PBL Søker må bidra med opparbeidelse av vegnettet i området med kr ,- til en fremtidig gjennomføring av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet, også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt på beste måte både med fartshumper og lav hastighet på hele vegstrekningen. Merbelastning på Fiskebergvegen som omsøkte bolig vil gi, anses å være forsvarlig i forhold til dagens situasjon. Side 24 av 34

25 Opparbeidelse av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan vil være en altfor stor økonomisk belastning for tiltakshaverne. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 179/09 Behandling: Geir S. Toskedal foreslo: Saken utsettes for befaring. Toskedals forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes for befaring. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 198/09 Behandling: Harald Skorpe foreslo: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Skorpes forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 40/10 Behandling: Fellesforslag fra Magny Broshaug og Roald Alsaker: 1. Hovedutvalg teknisk tar klagen til følge og vil anbefale oppføring av bolig og garasje på gnr. 4/447 Munkejord som omsøkt. Det anbefales dispensasjon fra PBL Søker må bidra med opparbeidelse av vegnettet i området med kr ,- til en fremtidig gjennomføring av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet, også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Side 25 av 34

26 Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt på beste måte både med fartshumper og lav hastighet på hele vegstrekningen. Merbelastning på Fiskebergvegen som omsøkte bolig vil gi, anses å være forsvarlig i forhold til dagens situasjon. Opparbeidelse av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan vil være en altfor stor økonomisk belastning for tiltakshaverne. Fellesforslaget fra Broshaug og Alsaker vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (1Krf, 1V, 2 Ap) for innstillingen. På vegne av rådmann anket teknisk sjef saken inn for kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i sak 753/09 som opprettholdes. Saken sendes Fylkesmannen. Side 26 av 34

27 SAKSFRAMSTILLING PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 753/09, OPPFØRING AV BOLIG M/GARASJE PÅ GNR. 4/447 MUNKAJORD. Sammendrag av saken: Oppføring av bolig m/garasje ble avslått i sak 753/09 med hjemmel i plan- og bygningslovens 67. Fiskebergvegen er ikke oppgradert i forhold til reguleringsplan. Fiskebergvegen ligger innenfor planområdet, og planen viser ca. 40 tomter som ikke bebygd. Vegen er ikke hensiktsmessig dimensjonert for eksiterende trafikk til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Sak 753/09 vedlegges. Parter: Tiltakshaver: Brit Tone Mesøy Søker : LT Byggservice AS Klager : LT Byggservice AS v/r. Tangen Klage over vedtaket: I brev av påklages vedtaket. Ber om at avslaget omgjøres mot at det blir stilt bankgaranti, for å imøtekomme vilkårene i saken. Brevet vedlegges. Teknisk sjefs vurdering og anbefalinger: Teknisk sjef viser til at området er regulert til boligformål. Tiltaket er i samsvar med arealanvendelsen i reguleringsplanen, men regulert vegsystem Fiskebergvegen og veg/felles veg inn til tomten er ikke opparbeidet i henhold til godkjent plan. Teknisk sjef viser til betingelser gitt i delingssaken, hvor forutsetningen for godkjenningen er at tekniske anlegg opparbeides i samsvar med reguleringsplan/teknisk plan før tomten bebygges, jf pbl 67. Teknisk sjef viser også til uttale fra driftssjefen i vedlegg av , hvor det frarådes dispensasjon fra pbl 67 før Fiskebergvegen er oppgradert i henhold til reguleringsplan. Teknisk sjef ser at en bankgaranti ikke løser dagens vegproblemer. En ser også i ettertid at tidligere gitte tillatelser til oppføring av boliger innen samme planområdet burde vært holdt tilbake, før det forelå en trafikksikkerhetsanalyse og utredning av vegsystemet innen planområdet. Teknisk sjef viser til at Fiskebergvegen i dag ikke er hensiktsmessig dimensjonert for eksisterende trafikk til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Teknisk sjef viser til vedtaket i sak 753/09 som opprettholdes. Teknisk sjef kan ikke se at det i klagen fremkommer opplysninger som tilsier at vedtaket i sak 753/09 bør endres. Side 27 av 34

28 Sak 30/10 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 672/09,OPPFØRING AV BOLIG PÅ GNR. 4/400 MUNKEJORD Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 4/400 Arkivsaksnr.: 09/1935 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 672/09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /09 Hovedutvalg teknisk /10 Hovedutvalg teknisk /10 Kommunestyret Forslag til vedtak:.. Saken legges fram for kommunestyret uten forslag til vedtak. På vegne av rådmann anket teknisk sjef følgende vedtak av , sak 41/10 fra hovedutvalg teknisk inn for kommunestyret: 1. Hovedutvalg teknisk tar klagen til følge og vil anbefale oppføring av bolig på gnr. 4/400 Munkejord som omsøkt. Det anbefales dispensasjon fra PBL Søker må bidra med opparbeidelse av vegnettet i området med kr ,- til en fremtidig gjennomføring av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet, også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt på beste måte både med fartshumper og lav hastighet på hele vegstrekningen. Merbelastning på Fiskebergvegen som omsøkte bolig vil gi, anses å være forsvarlig i forhold til dagens situasjon. Side 28 av 34

29 Opparbeidelse av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan vil være en altfor stor økonomisk belastning for tiltakshaverne. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 177/09 Behandling: Geir S. Toskedal foreslo: Saken utsettes for befaring. Toskedals forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes for befaring. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 199/09 Behandling: Harald Skorpe foreslo: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Skorpes forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 41/10 Behandling: Fellesforslag fra Magny Broshaug og Roald Alsaker: 1. Hovedutvalg teknisk tar klagen til følge og vil anbefale oppføring av bolig på gnr. 4/400 Munkejord som omsøkt. Det anbefales dispensasjon fra PBL Søker må bidra med opparbeidelse av vegnettet i området med kr ,- til en fremtidig gjennomføring av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet, også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Side 29 av 34

30 Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt på beste måte både med fartshumper og lav hastighet på hele vegstrekningen. Merbelastning på Fiskebergvegen som omsøkte bolig vil gi, anses å være forsvarlig i forhold til dagens situasjon. Opparbeidelse av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan vil være en altfor stor økonomisk belastning for tiltakshaverne. Fellesforslaget fra Broshaug og Alsaker vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (1Krf, 1V, 2 Ap) for innstillingen. På vegne av rådmann anket teknisk sjef saken inn for kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i sak 672/09 som opprettholdes. Saken sendes Fylkesmannen. Side 30 av 34

31 SAKSFRAMSTILLING PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 672/09, OPPFØRING AV BOLIG PÅ GNR. 4/400 MUNKAJORD. Sammendrag av saken: Oppføring av bolig ble avslått i sak 672/09 med hjemmel i plan- og bygningslovens 67. Fiskebergvegen er ikke oppgradert i forhold til reguleringsplan. Fiskebergvegen ligger innenfor planområdet, og planen viser ca. 40 tomter som ikke er bebygd. Vegen er ikke hensiktmessig dimensjonert for eksisterende trafikk til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Sak 672/09 vedlegges. Parter: Tiltakshaver: Svein Magne Sjøen Søker : EDB Tjenester Norge Limited NUF Klager : EDB Tjenester Norge Limited NUF Klage over vedtaket: Det foreligger klage over vedtaket i brev av Klager viser blant annet til avslaget til å bygge bolig i et område som er regulert til boligformål, og boligen er i samsvar med reguleringsbestemmelsene. Det er uansvarlig å pålegge tiltakshaver å ruste opp en kommunal veg som skal gjelde for 40 boliger. Fiskebergvegen er en kommunal veg, og det er kommunens plikt til å vedlikeholde den. Kommunen bør ruste opp vegen i henhold til reguleringsplan, og heller belaste fremtidige tiltakshaver med gebyr slik at utgiftsfordelingen blir fordelt likt. Det vises også til gitt tillatelse til utvidelse med ny bruksenhet i området som bruker samme veg, mener det er forskjellsbehandling. Ber om at det gis dispensasjon for bruk av eksisterende kommunal veg. Brevet vedlegges. Teknisk sjefs vurdering og anbefalinger: Teknisk sjef viser til at området er regulert til boligformål. Tiltaket er i samsvar med arealanvendelsen i reguleringsplanen, men regulert vegsystem Fiskebergvegen og veg inn til tomten er ikke opparbeidet i henhold til godkjent plan. Teknisk sjef viser til betingelser gitt i delingssaken med krav til opparbeidelse av veg, avløpsanlegg og vannforsyning etter pbl 67 1a, b og c før tomten bebygges. Teknisk sjef viser også til uttale fra driftssjefen i vedlegg av , hvor det frarådes dispensasjon fra pbl 67 før Fikebergvegen er oppgradert i forhold til reguleringsplan. Teknisk sjef ser i ettertid at tidligere gitte tillatelser til oppføring av boliger innen samme planområdet burde vært holdt tilbake, før det forelå en bedre trafikksikkerhetsanalyse og utredning av vegsystemet innen planområdet. Teknisk sjef viser til at Fiskebergvegen i dag ikke er hensiktsmessig dimensjonert for eksisterende trafikk til boliger og sjøeiendommer samtidig som den er skoleveg for området. Side 31 av 34

32 Teknisk sjef viser til vedtaket i sak 672/09 som opprettholdes. Teknisk sjef kan ikke se at det i klagen fremkommer opplysninger som tilsier at vedtaket i sak 672/09 bør endres. Side 32 av 34

33 Sak 31/10 REFERATLISTA Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/566 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 31/10 Kommunestyret Oversendelsesforslag fra kommunestyret vedtak 26/10 i formannskapet KS Vedtak/høringer fra Hovedstyrets aprilmøte Kommunestyrevalet og fylkestingsvalet 2011 fastetjing av valgdag Side 33 av 34

34 Sak 32/10 EVENTUELT Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/567 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 32/10 Kommunestyret Side 34 av 34

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide.

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.02.2010 Sak: 1/10 Arkivkode: 232 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1485-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT Behandling: Forslag fra FRP v/allan

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer