Styrets beretning OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening. - fremtiden skapes nå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2010 1. OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening. - fremtiden skapes nå"

Transkript

1 Styrets beretning OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening Styrets Styrets beretning beretning fremtiden skapes nå

2 2 Styrets beretning 2010

3 Styrets beretning Styrets beretning har vært nok et år med høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Olje- og gassindustrien bidrar fortsatt med omfattende sysselsetting og store inntekter til fellesskapet. Likevel kommer man ikke bort fra det faktum at oljeproduksjonen har falt med over 40 prosent siden Uten tilgang til nye og attraktive leteområder vil produksjonsfallet bli brattere enn nødvendig. Norge er i dag en litt handlingslammet energinasjon i en svært handlekraftig verden. Det mangler ikke på muligheter, men disse har klar datostempling. Politiske beslutninger som snart må fattes, vil definere fremtiden for velferdsstaten slik vi kjenner den. Fremtiden skapes nå.

4 4 Styrets beretning 2010 Vår oljeproduksjon er snart halvert og viser tegn til å falle raskere enn myndighetene tidligere har lagt til grunn

5 Styrets beretning Aktivitetsnivå Vedvarende høy aktivitet i petroleumsnæringen har vært en stabiliserende faktor i norsk økonomi gjennom krisen som har preget verdensøkonomien de siste par årene. Med lysere tider i internasjonal økonomi og stabilt høye oljepriser, har oljeselskapenes vilje til å påta seg nye investeringer blitt markert sterkere enn forventningene var for ett år siden. Potensialet for fremtidig verdiskaping og aktivitetsnivå på norsk sokkel rommer likevel betydelige utfordringer. Vår oljeproduksjon er snart halvert og viser tegn til å falle raskere enn myndighetene tidligere har lagt til grunn. Den største usikkerheten utgjøres likevel av mangelen på uttrykt politisk støtte til en historisk forankret petroleumspolitikk som gjennom årene har vært innrettet mot en systematisk og langsiktig utnyttelse av ressurspotensialet på norsk sokkel. Rekordhøy letevirksomhet få store funn Den sterke veksten i leteaktiviteten de siste årene fortsatte også i Hele 72 letebrønner ble ferdigstilt (47 undersøkelsesbrønner og 25 avgrensningsbrønner), mot 49 året før. Samlet resulterte dette i 28 funn, hvorav 21 i Nordsjøen og 7 i Norskehavet. Forventningsverdien av de utvinnbare ressursene i disse funnene utgjør ifølge ODs foreløpige vurderinger 62 mill. Sm 3 olje og 83 mrd. Sm 3 gass. Utvinnbare ressurser i fjorårets funn er dermed de høyeste siden 2000, men ligger fortsatt klart under produksjonen samme år. Leteaktiviteten har holdt seg godt oppe også gjennom Per 21. oktober var 34 letebrønner registrert som ferdigstilte, mens 8 brønner var under boring. Trenger nye leteområder Petroleumsnæringen er en svært langsiktig næring. Vi må regne med at det tar 15 år fra et nytt område åpnes, til produksjon fra funn i dette området starter opp. Det er fortsatt betydelige ressurser igjen på norsk sokkel. De totale utvinnbare ressursene per anslås til 13,4 mrd. Sm 3 o.e. (oljeekvivalenter). Av dette er 5,3 mrd. Sm 3 o.e så langt utvunnet. Totale gjenværende utvinnbare ressurser er beregnet til 8,1 mrd. Sm 3 o.e. med et usikkerhetsspenn på mellom 5,3 og 11,7 mrd. Sm 3 o.e. Anslaget for uoppdagede ressurser utgjør 3,3 mrd. Sm 3 o.e. eller 41 prosent av de gjenværende ressursene. Det store usikkerhetsspennet må særlig ses i sammenheng med at kunnskapen om ressursgrunnlaget i store deler av Barentshavet og Norskehavet fortsatt er begrenset. Delelinjeløsningen mellom Norge og Russland gir også fremtidige muligheter for økt olje- og gassvirksomhet. Det er derfor viktig at å komme raskt i gang med en nærmere kartlegging av ressursene på norsk side av delelinjen.

6 6 Styrets beretning 2010 Med dagens utbyggingsportefølje vil vi kunne stå overfor et betydelig fall i petroleumsinvesteringene rundt midten av neste tiår. Skal vi unngå at fallet blir så stort at Norges viktigste kompetansemiljø på energi forvitrer, må næringen raskest mulig gis tilgang til nye og attraktive letearealer. Vedvarende høy TFO-interesse Mens det siden midten av 1990-tallet ikke har vært åpnet nye områder på sokkelen, er interessen for leteaktivitet i modne områder fortsatt svært høy. Kort gjenværende levetid på deler av infrastrukturen gir samtidig et begrenset tidsvindu til å finne og utvinne ressursene. I alt 14 installasjoner planlegges tatt ut av bruk i perioden , mens antallet i den påfølgende femårsperioden anslås til 18. De såkalte TFO-rundene (Tildelinger i Forhåndsdefinerte Områder) har siden 2003 vært et viktig redskap for å sikre at disse ressursene ikke går tapt. Interessen for modne områder av norsk sokkel har de siste årene vært særlig høy blant mindre selskaper. En foreløpig opptelling viser at 41 selskaper har søkt om areal i årets TFO-runde. Dette er tre færre enn i fjor, men OD har samtidig mottatt om lag 30 prosent flere søknader enn i Det var i år mulig å søke på 302 blokker eller deler av blokker, som er en utvidelse med 63 blokker eller deler av blokker fra TFO-området i Norskehavet er utvidet med 43 blokker eller deler av blokker, mens utvidelsen i Barentshavet utgjør 20 blokker eller deler av blokker. Letearealene som nå utlyses er hovedsakelig tilbakeleverte blokker der det tidligere har foregått petroleumsaktivitet. Forventninger til ny petroleumsmelding Forutsigbarhet i petroleumspolitikken har vært en sentral forutsetning for aktørene på norsk sokkel siden virksomheten startet opp for over 40 år siden. De lange linjene i petroleumspolitikken ble sist gang trukket opp i St.meld. nr. 38 ( ). Grunnlaget for politikken var, i likhet med oljemeldingen to år tidligere, bygd opp rundt muligheter for å realisere den såkalt langsiktige utviklingsbanen for norsk sokkel. En realisering av denne banen krever blant annet at alle lønnsomme petroleumsressurser på sokkelen

7 Styrets beretning blir produsert og tar utgangspunkt i Oljedirektoratets ressursanslag. Også i Stoltenberg II-regjeringens tiltredelseserklæring (Soria-Moria II) ble det lagt vekt på å opprettholde verdiskapingen, sysselsettingen og kompetansen i petroleumsnæringen på et høyt nivå. Hvordan dette skal sikres er samtidig uklart. Skal næringen fortsatt kunne utvikle seg må den gis nye utfordringer. Da trenger vi nye og større funn som gir grunnlag for teknologisk nybrottsarbeid. Regjeringens forslag i statsbudsjettet om å bevilge ti millioner kroner til videre åpningsprosess rundt Jan Mayen er i en slik sammenheng et galt svar på en viktig utfordring. I 2011 er det igjen tid for en petroleumsmelding. Tatt i betraktning at det er syv år siden den forrige, er dette langt på overtid. Norsk petroleumsnæring forventer en dyptgripende analyse av næringens plass i norsk økonomi og hvilke muligheter og utfordringer vi står over. Næringen trenger klare signaler for en fremtid på norsk sokkel. Håndtering av forvaltningsplanen viktig for adgang til nye områder De faglige grunnlaget for forvaltning av områdene fra Lofoten til Barentshavet er betydelig styrket sammenliknet med situasjonen i Det er OLFs vurdering at det nå foreligger et fullt ut tilstrekkelig grunnlag for å fatte beslutninger om å sette i gang arbeid med konsekvensutredninger for hele, eller deler av området rundt Lofoten, Vesterålen og Senja. Disse må også omfatte virkninger for samfunn, økonomi, mulig åpning for leteaktivitet samt konsekvenser av utbygging og drift. Det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten bekrefter også at det kan være betydelige olje- og gassressurser i dette området og at det vil kunne bli store lokale og nasjonale ringvirkninger som følge av petroleumsvirksomhet i nord. Regjeringen må legge dette til grunn når de neste vår legger frem revidert Helhetlig Forvaltningsplan for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (HFB).

8 8 Styrets beretning 2010 Ansatte opplever at det blir stadig tryggere å dra på jobb på norsk sokkel

9 Styrets beretning Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet Å arbeide mot et mål om å bli verdensledende innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er krevende all den tid virksomheten oftest foregår langt til havs, under krevende værforhold og med operasjoner som har potensielt høy risiko for storulykker dersom ikke arbeidsoperasjonene styres og utføres på rett måte. En samlet næring er svært bevisst på at det ikke finnes hvileskjær i HMSarbeidet. OLF og de enkelte selskapene er opptatt av å lære for å bli bedre både av de gode historiene og også av hendelser og ulykker, uavhengig om de skjer i Norge eller i andre deler av verden. OLFs HMS-arbeid er rettet mot å redusere risikoen for storulykker, redusere alvorlige personskader, redusere antallet fallende gjenstander, forhindre langtidsskader som følge av arbeidsmiljøet og å arbeide for erfaringsoverføring/beste praksis på tvers i næringen. Tallenes tale er klar. Petroleumstilsynets årlige undersøkelse av risikonivået på norsk sokkel (RNNP), viser at risikonivået er blitt redusert de siste årene. Den samme undersøkelsen viser også at de ansatte opplever at det blir stadig tryggere å dra på jobb på norsk sokkel. Deepwater Horizon 20. april 2010 eksploderte boreriggen Deepwater Horizon i Mexicogulfen. Elleve mennesker omkom. Utblåsningen i etterkant førte til at store mengder olje slapp ut i havet, og viste hvor vanskelig det er å stoppe utblåsninger av denne typen på dypt vann. Da katastrofen med Deepwater Horizon inntraff, ble det tidlig klart at norsk olje- og gassindustri måtte dra lærdom av katastrofen for å gjøre det vi kan for å hindre at noe lignende skjer i Norge uavhengig av at forholdene i Mexicogolfen er annerledes enn i Norge. For bedre å kunne forstå funnene i de amerikanske granskningsrapportene, fikk OLF og Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) og Det Norske Veritas (DNV) i oppdrag å lage en rapport som skulle beskrive henholdsvis det norske og det amerikanske petroleumsregelverket. Det har også blitt opprettet et eget selskapsdrevet prosjekt som tilrettelegges av OLF. Prosjektgruppen skal gå gjennom alt tilgjengelig materiell/data som omhandler ulykken, inkludert granskningsrapportene fra hendelsen

10 10 Styrets beretning 2010 i Mexicogolfen, slik at den norske olje- og gassnæringen kan dra systematisk lærdom av hendelsen. Arbeidsgruppen følger også opp internasjonale initiativ for å sikre bredest mulig erfaringsoverføring til selskapene som opererer på norsk sokkel. Gasslekkasjer Antall lekkasjer per innretningsår i 2009 var på linje med gjennomsnittet for perioden , men viste en liten økning fra året før. OLFs medlemsbedrifter er ikke fornøyd med økningen, og fortsetter arbeidet med å ytterligere redusere antall lekkasjer. Det er utarbeidet retningslinjer for ønsket kompetanse for ansatte som arbeider med trykksatt hydrokarbonførende utstyr. Forventningene er at økt fokus på kompetanse vil bidra til en ytterligere reduksjon i antall gasslekkasjer på norsk sokkel. Brønnhendelser Oppmerksomhet rettet mot brønnhendelser har gjennom arbeidet i Well Integrity Forum resultert i retningslinjer for opplæring, handover-dokumentasjon og standardiserte barrieretegninger. Det er også etablert rapporteringsbasis for brønnintegritet ved en felles mal for brønnkategorisering. Skip på kollisjonskurs Siden 2000 er det registrert en klar nedgang i hendelser der båter har vært på kollisjonskurs med innretningene. Næringen arbeider målrettet med ytterligere å redusere antallet hendelser. I 2010 er der nedsatt en arbeidsgruppe som skal gå enda dypere inn i problemstillingen. I tillegg har en partssammensatt arbeidsgruppe under Samarbeid for Sikkerhet (SfS) utarbeidet utkast til felles sjekkliste for offshore servicefartøyers entring av sikkerhetssonen på 500 meter. Personskader Antall alvorlige personskader på norsk sokkel har vist en jevn nedgang de siste årene. Utviklingen er positiv også i Men med et mål om å oppnå null ulykker, fortsetter næringen arbeidet med ytterligere å redusere personskadene. Virkemidlene for å få ned skadefrekvensen, er blant annet arbeidet med erfaringsoverføring mellom selskapene i OLF-regi og gjennom Samarbeid for Sikkerhet (SfS). Fallende gjenstander Fallende gjenstander har potensial i seg til å forårsake skader på både mennesker og utstyr. Utviklingen på dette området er dessverre ikke tilfredsstillende og fortsatt fokus er nødvendig. Samarbeid for Sikkerhet har utgitt en egen håndbok for å forebygge disse hendelsene. I 2009 ble det startet en egen arbeidsgruppe i OLFs regi for å få økt oppmerksomhet på utfordringen. I prosjektet har det vært viktig å få innspill til tiltak fra de som arbeider ute på installasjonene. Responsen og engasjementet har vært stor, og gir gode forhåpninger for det videre arbeidet. Arbeidsmiljøpåvirkninger Det er de siste årene blitt økende oppmerksomhet rundt støyskader i næringen, noe ikke minst innmeldte skader til Petroleumstilsynet viser. OLFs medlemsbedrifter har tatt tak i problemet, og det er utarbeidet en retningslinje for å systematisere praksis i norske oljeselskaper med tanke på håndtering av hørselsskadelig støy. Bransjeprosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien har det et siste året lagt fram flere rapporter, blant annet om historisk eksponering for kjemikalier, om eksponering for oljedamp og oljetåke, om metoder for prøvetaking av kjemikalier, om biologiske eksponeringsmarkører og andre aktuelle tema. Det er under

11 Styrets beretning ferdigstillelse flere retningslinjer for arbeid med kjemikalier og for helseovervåkning. Det er arrangert seminar, frokostmøter og kurs med mange deltakere fra hele næringen, men også fra andre næringer. Flere kurs blir arrangert i samarbeid med ledende internasjonale fagmiljøer. Arbeidet i bransjen er presentert på flere konferanser i inn- og utland. Livbåter Arbeidet med fritt-fall-livbåtene er i hovedsak overstått. I 2010 har arbeidet hovedsakelig rettet seg inn mot lårelivbåtene og utsettingsarrangementene. OLFs livbåtprosjekt har vakt internasjonal oppmerksomhet, og vant våren 2010 en pris på SPEs globale HMS-konferanse i Brasil. Helikoptersikkerhet Den tredje store rapporten om helikoptersikkerhet på norsk sokkel, ble ferdigstilt i Konklusjonen i rapporten er at risikoen forbundet med helikoptertrafikk har gått ned på norsk sokkel den siste tiårsperioden. Studien forventer også en ytterligere risikoreduksjon de neste ti årene. Driftsforbedringer Gode resultater innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet henger tett sammen med driften av virksomheten. OLFs levetidsprosjekt har utarbeidet en retningslinje som beskriver forslag til tiltak som operatørene bør gjennomføre for å sikre at innretningene holder forsvarlig standard ut over den opprinnelig planlagte levetiden. Det er også utarbeidet standarder og sjekklister som kan benyttes i de vurderinger og analyser som bør foretas før en levetidsforlengelse. Kostnadsbildet og regelverksutformingen Arbeidsdepartementet arbeider med en nye Stortingsmelding om arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv. OLF er fornøyd med at olje- og gassvirksomheten blir tatt med i en fellesmelding for hele arbeidslivet, og ikke blir tilgodesett med en egen Stortingsmelding om temaet. Tilnærmingen regjeringen har valgt, gjør at det vil bli lettere å se arbeidslivet under ett, noe som ikke minst er viktig for å unngå et regelverk som fører til økte kostnader på norsk sokkel. OLF har understrekt ovenfor departementet at hensynene til god ressursforvaltning, økonomiske og administrative konsekvenser, virksomhetens egenart, stedlige forhold og operasjonelle forutsetninger må bli ivaretatt ved regelverksarbeid og i tilsynssammenheng. Standardisering Standardisering er helt nødvendig for å bidra til et høyt HMS-nivå. Standarder er også industriens eget verktøy for utfylling av det funksjonsbaserte regelverket. Utviklingen av internasjonal standarder, blant annet gjennom ISO (International Organisation for Standardisation), er sentralt for øke kostnadseffektiviteten i næringen.

12 12 Styrets beretning 2010 Olje- og gassindustrien overvåker havmiljøet for å undersøke mulige effekter av virksomheten

13 Styrets beretning Miljø Olje- og gassindustrien har i mange år hatt stort fokus på å minimere sine utslipp til luft og sjø. De årlige og detaljerte miljørapporteringene viser at arbeidet bærer frukter. Samtidig er det også enkelte områder hvor det er mer å hente. Derfor har norsk petroleumsindustri ambisiøse mål: Næringen skal være verdensledende innen miljø samt jobbe for kontinuerlig forbedrede miljøresultater. Den tragiske ulykken i Mexicogolfen er ikke bare en påminnelse om viktigheten av stort sikkerhetsfokus i næringen. Fordi ulykken også førte til et betydelig oljeutslipp, har den også preget den hjemlige miljødebatten knyttet til offshore olje- og gassvirksomhet. Oppfølgingen etter utblåsningen i Mexicogulfen må være basert på fakta og læring etter granskningene av ulykken, som motvekt til de krefter som vil bruke hendelsen for å fremme sine politiske mål. Et eksempel på det siste er når vår egen miljøvernminister sammenligner miljøkonsekvensene av ulykken med Armageddon. For å skaffe mest mulig kunnskap om hvordan fisk, fugl, pattedyr og livet i havet har blitt påvirket av oljesølet, blir det viktig å følge de faglige miljørapportene som kommer i kjølvannet av Deepwater-ulykken. Disse vil gi en god indikasjon på miljøstatus. Samtidig er det viktig å være klar over at det vil ta tid å kartlegge eventuelle langtidsvirkninger av oljesølet. Lavere sannsynlighet Olje- og gassindustrien på norsk sokkel har kontinuerlig fokus på innføring av tiltak for å forebygge hendelser som kan føre til akutte utslipp. Analyser gjennomført av Petroleumstilsynet og Det Norske Veritas (DNV) det siste året, viser at disse tiltakene har redusert sannsynligheten for akutte utslipp. DNV har dokumentert at sannsynligheten for utblåsning på norsk sokkel er redusert med mer enn 70 prosent de siste 20 årene. Basert på aktivitetsnivået beregnet DNV sannsynligheten for utblåsninger i Mexicogolfen å være nær ti ganger høyere enn på norsk sokkel. Denne ene hendelsen i Mexicogolfen endrer verken sannsynligheten for at utblåsninger skal skje eller rate-/varighetsvurderinger for Lofoten-Barentshavet. Det er også grunn til å minne om Oljedirektoratets oppsummering fra 15. september av de petroleumsrelaterte forskjellene mellom Mexicogolfen og Lofoten- Vesterålen. Vurderinger av utslippsstørrelse må baseres på best mulig viten om lokale forhold, ikke på hendelser i andre deler av verden.

14 14 Styrets beretning 2010 Færre større akuttutslipp av olje Det er verdt å merke seg at antall utslipp med volum større enn 50 liter olje har gått ned med mer enn 65 prosent siste ti år. I alle størrelseskategorier var det i 2009 totalt 147 hendelser, hvorav kun fire var større enn en kubikkmeter. I løpet av mer enn 40 år er det ikke påvist miljøeffekter av betydning som følge av akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten offshore. Olje- og gassindustrien overvåker havmiljøet for å undersøke mulige effekter av virksomheten. Overvåkingen har pågått siden 70-tallet, og både havbunnen og vannsøylen følges tett. Begge overvåkingene viser nok en gang at effektene av offshorevirksomheten er meget begrensede. Oljevern i stadig utvikling Oljenæringen har i flere år jobbet for å få endret regelverket, slik at fiskebåter skal kunne inngår som en del av oljevernberedskapen. I løpet av 2010 har arbeidet båret frukter, slik at det fra 2011 vil være mulig å ta i bruk fiskefartøyer i den kystnære beredskapen i Norge. I tillegg har oljenæringen gjennom en årrekke gjennomført tiltak for å bedre oljevernberedskapen på norsk sokkel, og da spesielt kystnært. I 2010 inkluderer dette blant annet et omfattende kartleggingsarbeid og utredning av beredskapsbehov i tilknytning til kyst- og strandberedskapen både i Finnmark og Lofoten- Vesterålen. Dette vil være et godt grunnlag for å gjennomgå beredskapsbehovet i kyst- og strandsonen i forvaltningsplanområdet på nytt, slik Klima og forurensningsdirektoratet anbefaler i sitt høringsbrev til Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. Klima på vent København-forhandlingene i desember 2009 ble ikke den viktige veiviseren for verdenssamfunnets videre klimaarbeid som mange hadde håpet på. Stillstanden i klimaforhandlingene skyldes blant annet at de to største utslippsnasjonene, Kina og USA, har ulike oppfatninger om hvordan regningen for utslippskutt skal fordeles. Det er et helt klart behov for et sett politisk balanserte beslutninger som hindrer et gap i klimaarbeidet etter 2012, og som sikrer kontinuitet i markedsmekanismene for karbon. En internasjonal prising av karbon vil være avgjørende for å mobilisere privat sektor til å finansiere tiltak. At klimautfordringen er global, er noe som ofte blir glemt i den norske debatten. Fokus blir for ofte satt utelukkende på hjemlige utslippsreduksjoner, selv om større kutt og bedre miljøløsninger kunne vært oppnådd ved å løfte blikket ut over landets grenser. For eksempel oppleves det at enkelte tar til orde for lavere aktivitet på norsk sokkel for å redusere nasjonale klimautslipp, mens det faktisk er slik at eksport av norsk gass er sentralt i EUs strategi for å få ned sine CO2-utslipp ved mindre bruk av kullkraft i Europa. Offshoresektorens klimasituasjon ble grundig dokumentert i februar 2010 i rapporten fra Klimakur. Her sammenfaller analysene av offshoresektoren med bransjens egne vurderinger, både når det gjelder tiltaksmuligheter, potensial for CO2-reduksjon og kostnadsanslag for tiltakene. Tiltakskostnadene i Klimakur er gjennomgående høyere enn tidligere anslag. Dette gjelder også elektrifisering, som er en potensiell tiltaksmulighet mange har stort fokus på. Kostnadene for å elektrifisere enkeltfelt er kalkulert til kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Elektrifisering av innretninger offshore er dessuten allerede gjennomført eller vil bli gjennomført på flere felt der forholdene ligger til rette for det. Bransjen vurderer elektrifisering for alle nye utbygginger på norsk sokkel.

15 Styrets beretning Fangst og lagring Klimakur-rapporten gir også støtte til bransjens vurdering av at karbonfangst og lagring brukt på avgass ikke vil ha et reelt potensial i offshorevirksomheten før etter Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til teknologi og kostnader for karbonfangst og lagring, og teknologien må utprøves på land før en eventuell anvendelse offshore. Næringen vil fortsette arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser gjennom energieffektivisering, elektrifisering, fornybar kraft og utvikling av karbonfangst og lagring. Hvilke tiltak som bør gjennomføres fremover må vurderes ut fra et helhetlig perspektiv med vekt på å få mest mulig miljø for pengene. Betydelige NOx-kutt I prosessen rundt innføring av NOx-avgiften i 2007 etablerte myndighetene og næringsorganisasjonene et frivillig alternativ. Dette innebærer at bedriftene i stedet for avgift kan innbetale til et fond som skal brukes til investering i utslippsreduserende tiltak. Avtalen regulerer næringsorganisasjonenes forpliktelser overfor myndighetene til å redusere sine samlete NOx-utslipp. Avgiftspliktige virksomheter har sluttet godt opp om avtalen flere enn 600 virksomheter er med, inkludert alle operatørselskapene med ansvar for drift på norsk sokkel. Dette er over 90 prosent av registrerte, avgiftspliktige virksomheter og representerer om lag 95 prosent av det avgiftspliktige utslippet. Alle bedriftene rapporterer utslipp til Næringslivets NOx-fond som grunnlag for fakturering av betalingsplikten til fondet. Innbetalingen fra tilsluttede virksomheter i 2009 var 650 millioner kroner. Samlet vil NOx-fondet disponere rundt 1,8 milliarder kroner til gjennomføring av tiltak i avtaleperioden. Verifisert reduksjon av NOx-utslipp som følge av gjennomførte prosjekter i 2008 og 2009 dokumenterer at næringsorganisasjonenes reduksjonsforpliktelse for disse årene er oppfylt. Hvis alle omsøkte tiltak frem til utløpet av 2011 blir gjennomført som forutsatt, vil også næringsorganisasjonene med stor sannsynlighet oppfylle de samlete reduksjonsforpliktelsene i avtalen. Norge vil samtidig oppfylle forpliktelsene i henhold til Gøteborg-protokollen. Kreativ løsning Betydelig reduserte NOx-utslipp viser at en kombinert avtale og fondsløsning kan være en kostnadseffektiv måte å redusere nasjonale utslipp. Dette har resultert i at myndighetene og næringsorganisasjonene nå forhandler om en videreføring av avtalen. Det vurderes en forlengelse på inntil sju år, slik EU-reglene åpner for. Det er foreløpig ikke kjent hva som kan bli mulige nye internasjonale reduksjonsforpliktelser for Norge etter at Gøteborg-protokollen er oppfylt. Reduksjonsmålet i en ny miljøavtale vil derfor i større grad måtte ta utgangspunkt i en vurdering av gjenværende nasjonalt reduksjonspotensial, og samtidig vektlegge utvikling av bærekraftig miljøteknologi med føringer i et langt tidsperspektiv. Det samme perspektivet med både effektiv utslippsreduksjon på kort sikt og en mer langsiktig teknologiutvikling bør legges til grunn dersom et eller flere klimafond skal realiseres.

16 16 Styrets beretning 2010 Tall fra SSB anslår at omlag personer er sysselsatt i bedrifter tilknyttet norsk petroleumsvirksomhet

17 Styrets beretning Arbeidsliv og kompetanse Vi har lagt bak oss en periode med noe usikkerhet, og ser nå en svak vekst i sysselsettingen i petroleumsvirksomheten. Deler av leverandørindustrien måtte i 2009 rapportere om en urovekkende ordresituasjon, også her ser vi nå tegn på optimisme. Olje- og gassindustrien er avhengig av tilgang på kompetent personell i årene som kommer. Det være et stort behov for personer med real- og teknologifaglig kompetanse på alle nivå. OLF gjennomfører derfor en rekke tiltak som skal vekke ungdommers interesse for real- og teknologifag, og senere, en jobb i næringen. Gjennom året har OLF bidratt med å gi råd til medlemsbedriftene i konkrete arbeidslivsspørsmål og tvistesaker. I 2010 har det vært et spesielt fokus på pensjon og ny folketrygd. I tillegg er det startet opp et kontraktsforum etter ønske fra medlemsbedriftene. Her tar man opp aktuelle temaer knyttet til kontraktuelle problemstillinger på et generelt grunnlag. Tegn på optimisme i leverandørindustrien Flere bedrifter i leverandørindustrien ble i 2009 nødt til å nedjustere bemanningen, gjennom permitteringer, naturlig avgang og oppsigelser. Det var først og fremst den delen av industrien som jobber med nye prosjekter som ble rammet. I 2010 har bemanningssituasjonen i stor grad stabilisert seg. Selv om utsiktene er ulike for de forskjellige segmentene ser man nå tegn på optimisme. Olje- og gassindustrien står i dag foran flere utfordringer for eksempel knyttet opp mot miljøhensyn, økt utvinning eller operasjoner i krevende havområder. Dette er utfordringer som må løses av eller i samarbeid med leverandørindustrien. I en tid med synkende olje- og gassproduksjon på norsk sokkel må disse teknologiske utfordringene ses på som unike muligheter for leverandørindustrien. Ved å være med på å utvikle ny teknologi blir de en del av løsningen på bransjens utfordringer. Svak økning i sysselsettingen Tall fra SSB (2010) anslår at om lag personer er sysselsatt i bedrifter tilknyttet norsk petroleumsvirksomhet. Dette tallet er basert på direkte og indirekte sysselsetting. SSBs utgir en egen sysselsettingsrapport for petroleumsrelatert virksomhet. 1 I fjerde kvartal 2009 arbeidet personer 1 Denne er avgrenset til SSBs standard for næringsgruppering og deler virksomheten i to hovedgrupper: Petroleumsnæringene er bedrifter som står for utvinning av råolje og naturgass på norsk sokkel. Den andre hovedgruppen er bedrifter som produserer varer og tjenester som brukes som innsatsfaktorer i bedrifter i petroleumsnæringene i Norge eller i utlandet. Denne gruppen har SSB valgt å kalle de petroleumsrelaterte næringene.

18 18 Styrets beretning 2010

19 Styrets beretning i petroleumsnæringene. Dette var en økning på personer, eller 4 prosent, i forhold til fjerde kvartal Økningen var svakere enn fra 2007 til Fra 2003 til 2009 har antall sysselsatte i næringene som er bosatt i Norge økt med over personer, eller 40 prosent. I de petroleumsrelaterte næringene var det i fjerde kvartal sysselsatte. Dette er en nedgang på 721 personer, eller 3,5 prosent, fra Avgrensingen av denne gruppen ble endret i 2008 og kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Brønnteknikk: Etterspørsel etter læreplasser Boring- og brønnteknikk er en spesialisert fagutdanning direkte rettet inn mot en jobb i olje- og gassindustrien. Elever som søker på dette faget, gjør dette med et klart ønske og forventning om å jobbe offshore. Faget har blitt stadig mer populært. Antallet søkere øker fra år til år, nærmest uavhengig av konjunkturer. Til 150 elevplasser fordelt over fem fylker var det 600 søkere i år. I tillegg til Hordaland og Rogaland, har også skoler i Møre og Romsdal, Nordland og Troms de senere årene begynt å tilby denne utdanningen. Kombinasjonen av flere elever og en krevende dimensjoneringskabal av antall lærlingplasser, har ført til at noen elever har hatt opplæring i skole det siste året. OLF har ved flere anledninger oppfordret sine medlemsbedrifter til å vise samfunnsansvar ved å øke inntaket av lærlinger. Vi håper situasjonen på sikt vil bedres, da opplæring i bedrift utgjør en viktig del av fagbrevet. Økning i søknadstallene til MNT-fagene De såkalte MNT-fagene (matematikk, naturfag og teknologi) er sentrale for petroleumsnæringen. I flere år har søkertallene til disse fagene vært lave. Både her til lands og i store deler av Europa for øvrig, ligger det en utfordring for industrien i å tiltrekke seg unge til disse studiene. Utviklingen går i riktig retning, men den er ikke like rask som en skulle ønske. Tall fra universitetene viser en økning i søkertallene til både real- og teknologifagene fra år til år. MNT-fagene hadde en liten samlet vekst fra 2009 til Viktig næring i mange år Det er en utfordring for olje- og gassnæringen å få formidlet den sentrale rollen olje og gass spiller og vil spille i tiår fremover. For å dekke energibehovet, både nasjonalt og internasjonalt, vil industrien måtte utforske nye områder, på dypere vann og kanskje lengre fra land enn noen gang før. Miljøkravene blir strengere og petroleumsforekomstene mer utilgjengelige. Til dette kreves stadig mer avansert teknologi. Olje- og gassindustrien vil i mange år fremover ha et stort behov for kreative og dyktige fagfolk. Næringen har også en demografisk utfordring, ved at snittalderen på teknologiutdannet arbeidskraft blir høyere. Modellberegninger foretatt av SSB viser at etterspørselen etter realfagsutdannede vil øke i tiden som kommer. Da har vi som bransje en viktig jobb å gjøre i å være attraktive arbeidsgivere, slik at vi også i fremtiden vinner kampen om de kloke hodene. Rekrutteringsaktiviteter OLF tror at økt kunnskap om hvordan det er å jobbe i olje- og gassindustrien kan føre til at flere søker seg til studier som senere kvalifiserer til en jobb i bransjen. OLFs rekrutteringsprosjekter handler om kunnskapsformidling til målgrupper som ungdom i en valgsituasjon, foreldre, lærere og skolerådgivere. OLF representerer hvert år olje- og gassindustrien på yrkes- og utdanningsmesser. I år var vi tilstede i syv byer. Her promoterer vi bransjen som en attraktiv arbeidsplass, med høy teknologi og spennende, internasjonale jobber i mange år fremover. Vi legger spesielt vekt på mulighetene en har med en utdanning i geologi og ingeniørfag, i tillegg til yrkesfagene som er relevante for olje- og gassindustrien. I år arrangeres den interaktive oljesimuleringskonkurransen PetroChallenge for sjette år på rad. Gjennom PetroChallenge får 1200 elever fra store deler av landet et grundig innblikk i hvordan oljeleting foregår.

20 20 Styrets beretning 2010 Spillet går over to dager og gir elevene faglig utbytte i real- og teknologifagene, samfunnsfagene og engelsk. PetroChallenge er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og OLF. Spillet gir også omtale i lokalmedier hvor konkurransene avholdes. I tillegg arrangerer OLF en rekke andre møteplasser mellom industri, skoleverk og elever. Blant disse er geofagdag, som arrangeres i samarbeid med Oljedirektoratet og Oljemuseet, offshore maritime dager, som er en møteplass mellom 10.-klassinger som er interessert i yrkesfag og potensielle fremtidige arbeidsgivere fra våre næringer. I tillegg til dette arrangerer vi Realfagstorg, hvor vi viser 10.-klassinger hvordan man kan bruke realfagene i praksis. OLF arbeider også med informasjonstiltak overfor skolerådgivere. Blant annet arrangeres en samling for rådgivere i ungdoms- og videregående skole i samarbeid med Maritimt Forum. Hensikten med arrangementet er å øke rådgivernes kunnskaper slik at de kan gi sine elever bedre veiledning når det gjelder karrieremuligheter innen petroleumsindustrien. På kvinnedagen, 8. mars i år, arrangerte OLF for første gang et informasjonsmøte for realfagsinteresserte jenter og mødrene deres på Universitetet i Stavanger. Her fikk jentene fra videregående skole møte kvinnelige rollemodeller med realfaglig bakgrunn. Disse fortalte om valgene de hadde tatt og mulighetene de hadde fått. Rundt 300 deltagere møtte opp. Aktiviteter for ansatte i industrien Det er også viktig med tiltak overfor ansatte som allerede arbeider i petroleumsnæringen. OLF arrangerer Female Future, som er et karriereutviklingsprogram for kvinner i olje- og gassindustrien. Målet med dette er å bidra til å øke kvinneandelen i olje- og gassindustrien og å få flere kvinner inn i ledelse og styrer. Årets program har 20 deltakere fra OLFs medlemsbedrifter. UNG ENERGI er en møteplass for de unge i bransjen. Sammen med NPF arrangerer OLF flere frokostmøter og en årlig heldagskonferanse, hvor de unge i bransjen kan knytte kontakter på tvers av fagområder og bedrifter. Målet med UNG ENERGI-arrangementene er nettverksbygging og å øke de unges bransjekunnskap. Lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret 2010 startet på våren, et tidspunkt hvor norsk økonomi fortsatt var preget av finanskrisens virkninger. Det var bred enighet mellom hovedorganisasjonene om at i en situasjon med overkapasitet og lav internasjonal etterspørsel, måtte konkurranseevnen for eksportrettede bedrifter forbedres. OLFs målsetting ved årets oppgjør var å få til et moderat lønnsoppgjør i tråd med de føringer som ble lagt til grunn gjennom forhandlingene for frontfagene (omtrent 3 prosent). Et mål i disse forhandlingene var blant annet å styrke norsk industris konkurranseevne ved å holde lønnsveksten på samme nivå som i de viktigste konkurrentland for norsk næringsliv. Da LO drøftet rammene for årets oppgjør ble det også lagt vekt på konkurranseevnen, og i LOs vedtak heter det blant annet: Frontfagsmodellen er den viktigste mekanisme for sysselsetting og økonomisk bærekraft. Næringer utsatt for internasjonal konkurranse må bestemme rammene for lønnsutviklingen. Tøffe forhandlinger til mekling OLFs forhandlinger på tariffavtalene som omfatter offshorepersonell gikk alle til mekling. Det samme gjorde tariffavtalene som gjelder forsyningsbasene på land.

21 Styrets beretning Sokkelavtalene, som omfatter operatørbedriftene, boring og forpleining med Industri Energi, SAFE og Lederne ble etter mekling på overtid løst blant annet ved at alle fikk et tillegg på kroner per år samt at tilleggene for nattarbeid og konferansetid ble hevet med henholdsvis 8 og 10 kroner per time. I boring og forpleining ble det gitt et eget etterslepstillegg på 4700 kroner per år. Det ble også gitt et løft for renholdsoperatører med fagbrev. Samlet sett er lønnsveksten anslått til om lag 3 prosent. I tillegg kommer lønnsglidning. På oljeserviceavtalen med Industri Energi ble det gitt et tillegg på kroner per år. På grunn av lønnssystemet offshore har grupper innen dette området også fått betydelige lønnstillegg gjennom såkalte ansiennitetstillegg. Samlet anslås årslønnsveksten for offshoredelen av denne tariffavtalen til å være drøyt 4 prosent. I forhandlingene på tariffavtalen for forsyningsbasene ble det også enighet i tråd med det som var avtalt for frontfagene. OLF er bekymret over lønnsutviklingen i næringen og ser ingen grunn til at denne skal ligge vesentlig over gjennomsnittet i annen industrivirksomhet. Kontakt og dialog OLF har i 2010 videreutviklet sin kontakt- og dialogvirksomhet med Stortinget, regionale og lokale politikere og andre samfunnsaktører. Dialog- og kontaktmøtene er viktige arenaer for deling av kunnskap, erfaringer og synspunktet. Kontakten og dialogen mellom næringen og de politiske miljøene er betydningsfull i det næringspolitiske arbeidet med konkrete saker og saksfelt i energipolitikken. Dialogmøtene kommer i tillegg til saksspesifikk kontakt med Stortinget, regjeringsapparatet og ulike departementer. I 2010 ble det avholdt dialogmøter i Brussel og Svolvær. Møtet i Brussel ble spesielt viet til energisikkerhet og bærekraftig bruk av ressurser i Nord. Her ble det lagt til rette for dialog mellom politikere fra Europaparlamentet, norske politikere, representanter fra europeiske institusjoner, NGOer samt representanter fra petroleumsindustrien. Møtet hadde 120 deltagere og ble arrangert i samarbeid med Troms fylkeskommune. Temaet for dialogmøtet i Svolvær var forventninger til ringvirkninger av olje og gassutvinning på sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Sikkerhet og beredskap var også på agendaen. Møtet hadde 100 deltagere og ble arrangert i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Gjennom året ble det avholdt Petroleumsdager på Universitetene i Oslo, Bergen, NTNU og på Høgskolene i Oslo og Bodø. Hensikten er å vise studenter mangfold og muligheter for en framtidig karriere i olje- og gassindustrien samt å gi informasjon om utviklingen i petroleumsindustrien. OLF arrangere Petroleumsdagen i samarbeid med det enkelte universitet/høgskole, Norsk Industri, OG21 og NPF. OLFs årskonferanse et viktig møtepunkt OLFs årskonferanse 2010 ble avholdt 21. oktober på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Årets tittel var Fremtiden skapes nå og Instituttet for Fremtidsforskning, København, la frem sin scenarierapport som tok for seg mulige utviklingstrekk mot I tillegg delte også Helge Lund, Roar Flåthen, Terje Riis-Johansen og Gro Brækken sine fremtidsperspektiver med de 300 deltagerne. OLFs årskonferanse er en viktig arena for nettverking og faglig påfyll hvor norske politikere, representanter for petroleumsindustrien og presse møtes.

22 22 Styrets beretning 2010

23 Styrets beretning OLFs styre 2010 Steinar Våge, styreleder ConocoPhillips Norge Øystein Michelsen Statoil ASA Øyvind Grotmol Baker Hughes Arne Westeng Bayerngas Norge AS John Vemmestad Talisman Energy Norge AS Jorunn Sætre Halliburton AS Knut Bø Technip Norge AS Terje Overvik GDF SUEZ E&P Norge AS Rolf M. Leknes Weatherford Norge AS

24 24 Styrets beretning 2010 Våre medlemsbedrifter OLFs medlemmer er 47 olje- og gasselskaper og 57 leverandørbedrifter på norsk sokkel. Medlemsbedriftene representerer om lag ansatte. Olje- og gasselskaper Bayerngas Norge AS BG Norge Limited BP Norge AS Bridge Energy AS Centrica Energi Chevron Norge AS Concedo ASA ConocoPhillips Norge Dana Petroleum Norway Det norske oljeselskap ASA DONG E&P Norge AS Edison International Norway Branch Eni Norge AS E.ON Ruhrgas Norge AS Esso Norge AS Faroe Petroleum Norge AS Front Exploration AS Gassco AS GDF SUEZ E&P Norge AS Hess Norge AS Idemitsu Petroleum Norge a.s LOTOS Exploration and Production Norge AS Lundin Norway AS Maersk Oil Norway AS Marathon Petroleum Company (Norway) Nexen Exploration Norge AS Norske AEDC AS Norwegian Energy Company AS A/S Norske Shell North Energy OMV (Norge) AS Petoro AS Petro-Canada Norge AS PGNIG Norway AS Premier Oil Norge AS Repsol Exploration Norge AS Rocksource ASA RWE Dea Norge AS Skeie Energy AS Spring Energy Norway AS Statoil Svenska Petroleum Exploration AS Talisman Energy Norge AS Total E&P Norge AS VNG Norge AS Wintershall Norge ASA Borings- og brønnservicebedrifter Aker Subsea AS Aker Well Service AS Baker Hughes Norge BJ Services AS BJ Process & Pipeline Services AS Franks International AS Geoservices Halliburton AS I.O.S. Tubular Management AS Intertek West Lab AS KCA Deutag Drilling Norge AS M-I Swaco Norge AS M-I EPCON AS Prosafe ASA Ramco Norway AS Schlumberger Norge AS Smith International Norway A.S Vetco Gray Scandinavia Weatherford Norge AS Weatherford Laboratories As WellDynamics Norge a.s. Welltec Norway

25 Styrets beretning Undervannsentreprenører Acergy Norway AS Nui A/S Oceaneering A/S Riise Underwater Engineering Scan Mudring AS Subsea 7 Norway Technip Norge Forpleiningsbedrifter ESS Support Services AS Sodexo Remote Sites Norway AS Andre bedrifter AGR EmiTeam AS Benor AS Expro Norway AS Expro Group Norway NUF Landmark Graphics AS NOSEFO Tau AS Falck Nutec AS Petrotech AS ResQ as Securitas A/S SGS Norge TWMA Norge AS Teekay Shipping Norway AS Forsyningsbaser ASCo Norge AS Coast Center Base AS Helgelandsbase A/S Mongstadbase A/S NorSea AS Polarbase A.S Saga Fjordbase AS Vestbase AS

26 26 Styrets beretning 2010

27 Styrets beretning Styrets beretning 2010 er utgitt av OLF Oljeindustriens Landsforening Utforming: Finnestad AS

28 28 Styrets beretning 2010 Design: FINNESTAD AS OLF Oljeindustriens Landsforening HOVEDKONTOR OLF Oljeindustriens Landsforening Postboks 8065, 4068 Stavanger Besøksadresse: Vassbotnen 1, 4313 Sandnes Telefon Telefaks KONTOR OSLO OLF Oljeindustriens Landsforening Postboks 5481, Majorstuen, 0305 Oslo Besøksadresse: Næringslivets hus, Middelthunsgate 27, OSLO Telefon Telefaks OLF er en landsforening i NHO

NFLBs høstkonferanse 25. 26. september 2009. Oljeindustriens Landsforening OLF Fagsjef Boring Jan Krokeide

NFLBs høstkonferanse 25. 26. september 2009. Oljeindustriens Landsforening OLF Fagsjef Boring Jan Krokeide NFLBs høstkonferanse 25. 26. september 2009 Oljeindustriens Landsforening OLF Fagsjef Boring Jan Krokeide NFLBs høstkonferanse 25. 26. september 2009 Disposisjon for noen signaler fra OLF: Hvem og hva

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Styrets beretning 2009 1. OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening. - et hav av muligheter

Styrets beretning 2009 1. OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening. - et hav av muligheter Styrets beretning 2009 1 OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening Styrets Styrets beretning beretning 2009 2007 - et hav av muligheter 2 Styrets beretning 2009 En av de store

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland V, VI, VII og Troms II) Novemberkonferansen Narvik 2014 Stig-Morten Knutsen Oljedirektoratet Harstad 18. Mai 2010 Petroleumsressursene i havområdene

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Topplederforum 3. mars 2009 Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

OLF Oljeindustriens Landsforening. NFLBs Vinterkonferanse 9. februar 2007 Jan Krokeide Fagsjef boring/hms & drift

OLF Oljeindustriens Landsforening. NFLBs Vinterkonferanse 9. februar 2007 Jan Krokeide Fagsjef boring/hms & drift NFLBs Vinterkonferanse 9. februar 2007 Jan Krokeide Fagsjef boring/hms & drift Om OLF OLF, Oljeindustriens Landsforening, er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

1 INNLEDNING. 1.1 Konsesjonspolitikk og utforskingshistorie Figur 1.1 gir en oversikt over status for områder på norsk kontinentalsokkel.

1 INNLEDNING. 1.1 Konsesjonspolitikk og utforskingshistorie Figur 1.1 gir en oversikt over status for områder på norsk kontinentalsokkel. 1 INNLEDNING Bakgrunn for arbeidet Forvaltningsplanen Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (FLB) ble lagt fram for Stortinget i Stortingsmelding nr. 8

Detaljer

Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner Pressemelding 29. november 2012

Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner Pressemelding 29. november 2012 Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner Pressemelding 29. november 2012 Utlignet petroleumsskatt utgjorde 235,9 milliarder kroner for 2011. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet 9 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet 60 50 Undersøkelse Avgrensning Antall brønner 40 30 20 10 0 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Detaljer

STYRETS BERETNING 2011. - Elefantene vender tilbake

STYRETS BERETNING 2011. - Elefantene vender tilbake 1 OLF Oljeindustriens Landsforening STYRETS BERETNING 2011 - Elefantene vender tilbake 2 FORORD For norsk olje- og gassindustri skulle 2011 vise seg å bli et langt mer innholdsrikt år enn de fleste kunne

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

OLF mener at nye data som samles inn må bli gjort tilgjengelig for industrien når dataene foreligger.

OLF mener at nye data som samles inn må bli gjort tilgjengelig for industrien når dataene foreligger. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo postmottak@oed.dep.no Deres ref: 10/01989 Vår ref: EL/EK/ED Arkiv: Dato: 21.3.2011 Oljeindustriens Landsforenings kommentarer til forslag til program

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Antall brønner 60 50 40 30 20 Avgrensning Undersøkelse 10 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet

Detaljer

08/01064-102 20.6.2011

08/01064-102 20.6.2011 DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT I henhold tll vedlagt adresseliste Deres ref Vår ref Dato 08/01064-102 20.6.2011 Oversendelse av rapporteringsskjemaer i henhold til forskrift om rapportering og

Detaljer

Kurs: Arbeidsmedisin i olje- og gassindustrien

Kurs: Arbeidsmedisin i olje- og gassindustrien Kurs: Arbeidsmedisin i olje- og gassindustrien Aud Nistov Fagsjef HMS Oljeindustriens Landsforening Os, 2. mai 2011 Innhald 1. Olje- og gasshistorien 2. Landanlegg 3. Særtrekk ved industrien 4. Oljeindustriens

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart?

Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart? Produksjon (millioner Sm 3 o.e. per år) 300 250 200 150 100 50 Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart? Bente Nyland Oljedirektør Historisk produksjon Basisprognose

Detaljer

Norsk sokkel; ressursperspektiv?

Norsk sokkel; ressursperspektiv? millioner Sm 3 o.e. million Sm 3 o.e. 300 250 200 150 100 50 Gass/Gas Hva kan Kondensat/Condensate nye selskaper bidra med i et NGL Olje/Oil Norsk sokkel; ressursperspektiv? Bente Nyland Oljedirektør Finnmarkskonferansen

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

Framtidig aktivitet og konsesjonsrunder. Espen Myhra Leteseksjonen Olje- og energidepartementet

Framtidig aktivitet og konsesjonsrunder. Espen Myhra Leteseksjonen Olje- og energidepartementet Framtidig aktivitet og konsesjonsrunder Espen Myhra Leteseksjonen Norske konsesjonsrunder Kilde: OD 18. runde omfattende tildelinger sommeren 2004 Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder 2004 Nordsjøen

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Sokkelåret 2008 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Innhold Økonomisk bakteppe Leting Produksjon og ressursregnskap Seismikk og sameksistens Utfordringer Oljeprisutvikling Økonomisk

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

Olje- og gassvirksomhet i nord

Olje- og gassvirksomhet i nord Olje- og gassvirksomhet i nord KonKraft-rapport 6 Topplederforum 3. mars 2009 Lars Arne Ryssdal Rapporten favner bredden i spørsmålet Hvorfor bygge videre på Norge som energinasjon Hvorfor områdene utenfor

Detaljer

Topplederforum KonKraft rapport V: Petroleumsnæringen og klimaspørsmål. 3. Mars 2009

Topplederforum KonKraft rapport V: Petroleumsnæringen og klimaspørsmål. 3. Mars 2009 Topplederforum KonKraft rapport V: Petroleumsnæringen og klimaspørsmål 3. Mars 2009 Kontekst På lang sikt må verdens økende energibehov dekkes av fornybar energi. I overgangsfasen vil fossile brensler

Detaljer

Hvordan ser myndighetene på norsk sokkel?

Hvordan ser myndighetene på norsk sokkel? Hvordan ser myndighetene på norsk sokkel? Statssekretær Oluf Ulseth (H) Bergen, 20. oktober 2004 Et av verdens mest nyskapende land.. Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 Dato: 1. juni 16 v/ Frode Alfheim Aktivitetsstatus Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Nordnorsk sokkel

Detaljer

Sentrale saker sett fra OLF. Petropolen, Kristiansund 16. juni 2011 Bengt Eidem Fagsjef samfunnskontakt, Oljeindustriens Landsforening

Sentrale saker sett fra OLF. Petropolen, Kristiansund 16. juni 2011 Bengt Eidem Fagsjef samfunnskontakt, Oljeindustriens Landsforening Sentrale saker sett fra OLF Petropolen, Kristiansund 16. juni 2011 Bengt Eidem Fagsjef samfunnskontakt, Oljeindustriens Landsforening 1 Agenda for innledning og diskusjon 1. Norsk olje og gass i 40 år,

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Norsk sokkel - næringsutvikling og miljø. Per Terje Vold Administrerende direktør Lofotakvariet 6. mai 2004

Norsk sokkel - næringsutvikling og miljø. Per Terje Vold Administrerende direktør Lofotakvariet 6. mai 2004 Norsk sokkel - næringsutvikling og miljø Per Terje Vold Administrerende direktør Lofotakvariet 6. mai 2004 OLF representerer 23 oljeselskaper Oljeselskapene er enten innehavere av eller deltakere i utvinningstillatelser

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger

Detaljer

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Hva står på spill? Kjøpekraft Arbeidsledighet Norge Fastlands- Sverige Danmark Euro- USA Norge området Kjøpekraftsjustert BNP per innbygger. Indeks. OECD-gjennomsnitt

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet!

Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet! Ministry of Petroleum and Energy Olje- og energiminister Thorhild Widvey Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet! BRU-seminar Teknologi- og strategi innen petroleum

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 5. Petroleumsnæringen og. klimaspørsmål

Et sammendrag av KonKraft-rapport 5. Petroleumsnæringen og. klimaspørsmål Et sammendrag av KonKraft-rapport 5 Petroleumsnæringen og klimaspørsmål Petroleumsnæringen og klimaspørsmål Det er bred vitenskapelig enighet om at menneskeskapte klimagassutslipp fører til klimaendringer

Detaljer

CO 2 reduksjoner - StatoilHydro

CO 2 reduksjoner - StatoilHydro Status: Draft CO 2 reduksjoner - StatoilHydro Klimakur 2020 seminar, OD, 20.08.2009 2 StatoilHydro og klimautfordringen StatoilHydro har stor fokus på klima med egen klimastrategi og kontinuerlig fokus

Detaljer

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Innspill til 21.konsesjonsrunde

Innspill til 21.konsesjonsrunde WWF-Norge Kristian Augusts gate 7a Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 info@wwf.no www.wwf.no Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Olje- og energidepartementet

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Delutredning 9-c: Økonomisk analyse

Delutredning 9-c: Økonomisk analyse 23.05.2003 Scenarier for helårig petroleumsaktivitet i området Lofoten og Barentshavet i 2005-2020 Delutredning 9-c: Økonomisk analyse 1 Bakgrunn Utgangspunktet for delutredningen er scenariene for helårig

Detaljer

Nordområdene perspektiver og utfordringer

Nordområdene perspektiver og utfordringer Nordområdene perspektiver og utfordringer Finn Roar Aamodt, Statoil Presentasjon for Fellesforbundet avd. 5. i Bergen 16.2.2011 Petroleumsnæringen - stor samfunnsmessig betydning Sysselsetting Industri

Detaljer

Utfordringer på norsk sokkel

Utfordringer på norsk sokkel Utfordringer på norsk sokkel Nye funn, infrastruktur, nye områder, Teknologibehov Bente Nyland Oljedirektoratet "DEMO 2000 i 10 år - hva er oppnådd" Årskonferanse 22.10 2009 Viktigste bidragsyter til norsk

Detaljer

PETROMAKS 2 10 nye år med petroleumsforskning. Per Gerhard Grini, leder for programplanutvalg og nyutnevnt leder av programstyret

PETROMAKS 2 10 nye år med petroleumsforskning. Per Gerhard Grini, leder for programplanutvalg og nyutnevnt leder av programstyret PETROMAKS 2 10 nye år med petroleumsforskning Per Gerhard Grini, leder for programplanutvalg og nyutnevnt leder av programstyret Programstyre for PETROMAKS 2 Per Gerhard Grini, Karin Andreassen, Anne Dalager

Detaljer

Norsk sokkel. Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008

Norsk sokkel. Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008 Norsk sokkel Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008 Agenda Leteåret 2007, inkl. viktige utviklingstrekk i letepolitikken Utsikter fremover produksjon, investeringer,

Detaljer

Petroleumspolitikk i nordområdene. Statssekretær Robin Kåss 15. april 2010

Petroleumspolitikk i nordområdene. Statssekretær Robin Kåss 15. april 2010 Petroleumspolitikk i nordområdene Statssekretær Robin Kåss 15. april 2010 Realitetene vi står overfor: Store klimautfordringer Økende energibehov Energi innen bærekraftige rammer Flere tanker i hodet!

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest!

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Innlegg 25. september 2012 Følgende manus dannet utgangspunkt for innlegget til olje- og energiministeren sitt innlegg på konferansen. Innledning - Sogn og Fjordane

Detaljer

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Kjell Agnar Dragvik - OD 3. Mai 2016 2 Et kort tilbakeblikk 2012-2013 3 Skuffende avkastning til tross for høye priser De neste fem åra vil det skje

Detaljer

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på olje og gasskonferansen i Sandnessjøen 11. juni 2010 Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Forsidebilde: Først vil jeg takke for invitasjonen

Detaljer

Nye muligheter på NCS av Ola Westby, 12.03.2009. Et innlegg basert på strukturendringer på sokkelen

Nye muligheter på NCS av Ola Westby, 12.03.2009. Et innlegg basert på strukturendringer på sokkelen Nye muligheter på NCS av Ola Westby, 12.03.2009 Et innlegg basert på strukturendringer på sokkelen Karakteristiske trekk i 90-årene 12 operatører på NCS Operatører er i hovedsak Majors Majors har høy kompetanse

Detaljer

Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten

Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten HMS-seminar for SOL selskapene 10. november 2011 Hilde-Karin Østnes & Kristen Kjeldstad Petroleumstilsynet Risikobasert tilnærming Utblåsningen

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Ivar Kristiansen stortingsrepresentant (H)

Ivar Kristiansen stortingsrepresentant (H) Ivar Kristiansen stortingsrepresentant (H) OLJEKONFERANSE SANDNESSJØEN 15. juni 2011 Det norske olje- og gasseventyret Gjennom 40 år har Norge gjennomgått en eventyrlig utvikling som olje- og gassnasjon.

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Sokkelåret 2007 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Leteåret 2007 Det er påbegynt 32 letebrønner: 20 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. 33 letebrønner er avsluttet.

Detaljer

Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi

Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi Investeringer Andre nøkkeltall prosent 50 40 Andel av eksport Andel av statens inntekter Andel av BNP Andel av investeringer * foreløpige nasjonalregnskapstall 10

Detaljer

Goliat Produserer Hvordan fremtiden nordpå kan bli seende ut for Eni Norge

Goliat Produserer Hvordan fremtiden nordpå kan bli seende ut for Eni Norge Goliat Produserer Hvordan fremtiden nordpå kan bli seende ut for Eni Norge www.eninorge.com Bjørn Bjørgve Industrikoordinator / samfunnskontakt Mars 2016: Aller første oljeleveranse fra Barentshavet 2

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25.

Nytt industriprosjekt Konkurransekraft norsk sokkel i endring Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. april 2017 KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKraft er en samarbeidsarena

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke.

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll LO`s Olje og gasskonferansen 01.november 2016, Bodø Akkurat nå er det 314 dager igjen til stortingsvalget. Det valget dreier seg om en retningsendring på mange områder. Det

Detaljer

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet Muligheter og Utfordringer Finnmarkskonferansen Alta 08.09.04 Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet

Detaljer

Arbeidsforpliktelse og beslutninger O / P. PL nummer. Andel (%) 038 E 15/12 Talisman Energy O 65 Norge AS Det norske P 5

Arbeidsforpliktelse og beslutninger O / P. PL nummer. Andel (%) 038 E 15/12 Talisman Energy O 65 Norge AS Det norske P 5 038 E 1512 Talisman Energy 65 Det norske 5 oljeselskap A etoro 30 044 B 19 27 Conocohillips 41,88 Skandinavia Eni 13,12 Statoil etroleum 30 Total E& 15 072 D 167 Statoil etroleum 50 ExxonMobil 50 Exploration

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

Høyring - forslag om blokker til utlysing i 21.konsesjonsrunde

Høyring - forslag om blokker til utlysing i 21.konsesjonsrunde Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.05.2010 23880/2010 Bengt Endreseth Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 31.05.2010 Høyring - forslag om blokker til utlysing

Detaljer

Petroleumstilsynet og det ytre miljøet

Petroleumstilsynet og det ytre miljøet Petroleumstilsynet og det ytre miljøet Sikkerhetsforum - 29.11.07 27.03.2008 1 Petroleumstilsynet er en viktig aktør i miljøforvaltningen TEKNOLOGI AKTIVITET (type og omfang) STYRING & KONTROLL Design

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller. 13. desember

Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller. 13. desember Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller 13. desember Hva vet du om oljedirektoratet? 08:30 Registrering og kaffe 09:00 Velkommen Eldbjørg Vaage Melberg 09:15 Rammeverk og myndighetsroller

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap 2016-2020 Samarbeid Effektivt & robust oljevern Utvikling Strategi for NOFO 2016 2020 Innledning Sikkerhets - og beredskapsnivået knyttet til petroleumsvirksomheten

Detaljer

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011 Oljevirksomheten mot nord Brønnøysund 1. april 2011 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Vi er i dag 190 ansatte, kontor i Harstad med 12 ansatte Hovedkontor i Trondheim 2 Det norskes

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer