FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 3. JUNI 2008 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 3. JUNI 2008 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS"

Transkript

1 Møte nr. 7 Protokoll fra møtet 3. juni 2008 FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 3. JUNI 2008 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møtet starter umiddelbart etter møtet i administrasjonsutvalget, som starter kl SAKLISTE B 64/ PERIODERAPPORT OG BUDSJETTJUSTERINGER PR B 65/08 B 66/ SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S UTBYGGING AVLØP SANDNES VEST - PUMPESTASJONER 67/ TILDELING AV SKJENKEBEVILLINGER FOR BEVILLINGSPERIODEN 1. JULI JUNI / HØRINGSUTTALELSE - NOU 2007:12 - OFFENTLIG INNKREVING 69/ KOSTNADSOVERSLAG II FOR REHABILITERING AV RISKA UNGDOMSSKOLE (TRINN2) (Utenom kartet) MELDINGER Dokumenter, som følger sakene, ligger til ettersyn på politisk sekretariat og servicekontoret i Sandnes rådhus, biblioteket, samt på politikk på Vennligst meld forfall snarest på tlf Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Møtet er åpent for publikum. Sandnes, 21. mai 2008 Norunn Østråt Koksvik ordfører Kirsten Vatne formannskapssekretær

2 M E L D I N G E R FORMANNSKAPET 3. JUNI 2008 Nr. 32/08 Nr. 33/08 Norgesmesterskap i friidrett Melding fra park og idrettssjef datert Opplysningsplikt og forskrift mot sosial dumping. Melding fra rådmannen datert

3 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtenr.: 7 Møtedato: 3. juni 2008 Utvalgssaksnr.: 64/08-69/08 Til stede: Pål Morten Borgli (Frp), Henny M. Mauritzen (Frp), Anders Mjelde (Frp), Tore Martinsen (Frp) (møtte for Solveig M. Borgersen (Frp)), Norunn Østråt Koksvik (H), Olav Birkeland (H), Kenny E. Rettore (H), Kåre Hauge (Ap), Karen Irene Stangeland (Ap), Stanley Wirak (Ap), Sverre Hetland (Krf), Tove Frantzen (V), Martin S. Håland (Sp) Rådmann Tore Sirnes og var til stede. Ordfører Norunn Østråt Koksvik ledet møtet som begynte kl og sluttet kl Innkallingen ble godkjent uten merknader. I forbindelse med behandling av protokollen fra møte 20. mai 2008 viste Martin S. Håland (Sp) til sak 62/08 Boligsosial handlingsplan 2008 og etterlyste sitt spørsmål vedrørende boliger for vanskeligstilte. Det er i saken beskrevet at det er tatt ut 11 boliger, og Håland ba om en tilbakemelding vedrørende status for disse. Protokollen for øvrig ble godkjent uten ytterligere merknader. Følgende dokument ble lagt på bordet i møtet: Vedlegg til sak 67/08 Notat datert fra rådmannen. Vedlegg til sak 67/08 Notat datert fra rådmannen. Melding nr. 34/08 Møtereferat fra styret i Sørmarka kunstisbane m/vedlegg. Innkallingen ble godkjent uten merknader. Protokollen fra møte 20. mai 2008 ble godkjent uten merknader. Sak 64/ PERIODERAPPORT OG BUDSJETTJUSTERINGER PR Administrasjonsutvalget behandlet saken i møtet : Gerd Astrid Bolager (LOK) foreslo: Kommunen holder tilbake 10 % av det offentlige tilskuddet, frem til styret i barnehagen inngår tariffavtale. Votering: Pkt. 1 i rådmannens innstilling datert ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Bolagers forslag fikk 2 stemmer (LOK) og falt. 1

4 PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Perioderapport pr godkjennes og fremmes som melding til utvalgene. 2. Tilleggsbevilgninger/merinntekter/omdisponeringer som fremgår av vedlegg 4, godkjennes. Rammen for låneopptak 2008 økes med følgende: Ordinære lån kr 22,297 millioner (30 år). Startlån til videre utlån fra Husbanken kr 45 millioner (20 år). Totalt låneopptak etter denne saken er kr 517,606 millioner. Formannskapets behandling: Stanley Wirak (Ap) fremmet på vegne av Ap, H, Krf og V følgende forslag til pkt. 1: Perioderapport pr godkjennes og fremmes som melding til utvalgene, med endringene i pkt. 2. Videre fremmet Stanley Wirak (Ap) på vegne av Ap, H, Krf og V forslag til nytt vedlegg 4: TILLEGGSBEVILGNINGER, MERINNTEKTER OG OMDISPONERINGER DRIFT Fellesforslaget fra Ap, H, Krf og V er markert i kursiv. Resultatenhet Sak Nytt disp fond 2007 (Fsak 47/08, pkt 8) Reservefond Tilleggsbev./- omdisp. Felles skoler Funksjonshemmede elever etter skoletid og skolefridager Barnevern Prosjektet "Førstegangskriminelle" Barnevern Prosjektet "Førstegangskriminelle" Flere Barnas By Flere Barnas By Levekår Reversering av nytt husleienivå Levekår Ekstraordinær avlønning sommerferieavviklingen Flyktningkont. Økt bosetting av flyktninger Omsorg øst Respiratorpasient Sandnes Minoritetsspråklige elever læringssenter skoleåret 2008/2009 Levekår Senter Mot Seksuelle Overgrep Levekår Senter Mot Seksuelle Overgrep Park og idrett Ordinær drift av svømme og idrettshaller Park og idrett Tariffmessig godtgjøring til tilsynsvakter i tørrhallene (Lura, Sørbø og Hana) Park og idrett Tariffmessig godtgjøring til tilsynsvakter i tørrhallene (Lura, Sørbø og Hana) (dekkes innen gjeldende budsjett) 0 Side 2 av 26

5 Resultatenhet Sak Nytt disp fond 2007 (Fsak 47/08, pkt 8) Reservefond Tilleggsbev./- omdisp. Park og idrett Bestiller/utfører-modell Park og idrett Bestiller/utfører-modell (redusert) Park og idrett Kollektiv forsikring for velforeningers ansvar for lekeutstyr på felles lekeplasser Kultur Kongebesøk Kultur Kongebesøk Kultur Spilleglede Kultur Spilleglede Dokumentsent. Styrking av budsjettrammen for å kunne opprettholde driften Dokumentsent. Styrking av budsjettrammen for å kunne opprettholde driften (reduseres for halvårseffekt) Dokumentsent. Driftsutgifter Doculive HMS Verneombud 0,5 årsverk Personal Økt frikjøp tillitvalgt 0, årsverk HMS Refusjon av utgifter hos fysioterapeuter og kiropraktor for ansatte IKT Sambandslinjer, partikontorene i Langgt 1c IKT Sambandslinjer, komtek Hoveveien 30 Kompetansetjen. Opplæring av internkonsulenter Kompetansetjen. Opplæring av internkonsulenter Kompetansetjen. Lederutviklingsprogram Kompetansetjen. Lederutviklingsprogram Kommune felles Inndekning av underskudd i Brannvesenet i Sør- Rogaland IKS Kommune felles Kommune felles Kommune felles Inndekning av underskudd i Brannvesenet i Sør- Rogaland IKS Park og idrett, tilrettelegging for ny organisering bestiller/utfører Park og idrett, tilrettelegging for ny organisering bestiller/utfører (må behandles av foretakets styre og søkes dekket innenfor selskapets driftsbudsjett, evt. behandles 2. tertial) (redusert) Kommune felles Seniortiltak Side 3 av 26

6 Resultatenhet Sak Nytt disp fond 2007 (Fsak 47/08, pkt 8) Reservefond Tilleggsbev./- omdisp. Kommune felles Kommune felles Lønnsvekst fra 5,0% til 5,5% Lønnsvekst fra 5,0% til 5,5% (justeres etter 2. tertial) Eiendom Renhold, styrking Sentrale inntekter Økt skatteanslag Sentrale inntekter Økt skatteanslag (vurderes etter 2.tertial) Sentrale inntekter Økt integreringstilskudd flyktninger Sentrale inntekter Startlån, økte renteutgifter Sentrale inntekter Startlån, økte renteinntekter Sentrale inntekter Økte finanskostnader ordinære lån Sentrale inntekter Sentrale inntekter Sentrale inntekter Sentrale inntekter Økte finanskostnader ordinære lån Reduserte finanskostnader ordinære lån Redusert overføring til investering Redusert overføring til investering 0 (beregnes etter 2.tertial) - (beregnes etter 2.tertial) (justeres etter 2. tertial) Sum Sum INVESTERING Tjenesteområde Sak - prosjekt Reservefond Omdisp./ tilleggsbev. Oppvekst skoler Høle skole - ombygging SFO Oppvekst skoler Lurahammaren skole ballbinge ( ) Kultur og byutv Park og idrett, biler og maskiner Kultur og byutv Bibliotektet, innleveringsautomat Kultur og byutv Bibliotektet, innleveringsautomat (utsettes til 2009) Felles Sandnes sykehus Ansvar 9000 Startlån Bruk av Startlån Avdragsutgifter Startlån Avdragsinntekter Startlån Avdragsinntekter Startlån Økt låneopptak ordinære lån Økt låneopptak ordinære lån (vurderes etter 2. tertial) Side 4 av 26

7 Votering: Ved alternativ votering over fellesforslagets pkt. 1 og pkt. 1 i rådmannens inntilling datert , ble fellesforslaget vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Frp, Sp). Ved alternativ votering over Wiraks forslag til nytt vedlegg 4 og rådmannens forslag, ble Wiraks forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Frp, Sp). 1. Perioderapport pr godkjennes og fremmes som melding til utvalgene, med endringene i pkt Tilleggsbevilgninger/merinntekter/omdisponeringer som fremgår av vedlegg 4, med de vedtatte endringer, godkjennes. Rammen for låneopptak 2008 økes med følgende: Ordinære lån kr 25,898 millioner (30 år). Startlån til videre utlån fra Husbanken kr 45 millioner (20 år). Totalt låneopptak etter denne saken er kr 521,207 millioner. Vedlegg 4: TILLEGGSBEVILGNINGER, MERINNTEKTER OG OMDISPONERINGER DRIFT Resultatenhet Sak Nytt disp fond 2007 (Fsak 47/08, pkt 8) Tjenesteområde Sak - prosjekt Reservefond Omdisp./ tilleggsbev. Redusert overføring fra drift Redusert overføring fra drift Sum Sum Reservefond Tilleggsbev./- omdisp. Felles skoler Funksjonshemmede elever etter skoletid og skolefridager Barnevern Prosjektet "Førstegangskriminelle" Flere Barnas By Levekår Reversering av nytt husleienivå Levekår Ekstraordinær avlønning sommerferieavviklingen Flyktningkont. Økt bosetting av flyktninger Omsorg øst Respiratorpasient Sandnes læringssenter Levekår Park og idrett Park og idrett Minoritetsspråklige elever skoleåret 2008/2009 Senter Mot Seksuelle Overgrep Ordinær drift av svømme og idrettshaller Tariffmessig godtgjøring til tilsynsvakter i tørrhallene (Lura, Sørbø og Hana) (dekkes innen gjeldende budsjett) 0 Side 5 av 26

8 Resultatenhet Sak Nytt disp fond 2007 (Fsak 47/08, pkt 8) Reservefond Tilleggsbev./- omdisp. Park og idrett Bestiller/utfører-modell (redusert) Park og idrett Kollektiv forsikring for velforeningers ansvar for lekeutstyr på felles lekeplasser Kultur Kongebesøk Kultur Spilleglede Dokumentsent. Styrking av budsjettrammen for å kunne opprettholde (reduseres for halvårseffekt) driften Dokumentsent. Driftsutgifter Doculive HMS Verneombud 0,5 årsverk Personal Økt frikjøp tillitvalgt 0, årsverk HMS Refusjon av utgifter hos fysioterapeuter og kiropraktor for ansatte IKT Sambandslinjer, partikontorene i Langgt 1c IKT Sambandslinjer, komtek Hoveveien 30 Kompetansetjen. Opplæring av internkonsulenter Kompetansetjen. Lederutviklingsprogram Kommune felles Kommune felles Inndekning av underskudd i Brannvesenet i Sør- Rogaland IKS Park og idrett, tilrettelegging for ny organisering bestiller/utfører 0 (må behandles av foretakets styre og søkes dekket innenfor selskapets driftsbudsjett, evt. behandles 2. tertial) (redusert) Kommune felles Seniortiltak Kommune felles Lønnsvekst fra 5,0% til 5,5% (justeres etter 2. tertial) Eiendom Renhold, styrking Sentrale inntekter Sentrale inntekter Sentrale inntekter Økt skatteanslag (vurderes etter 2.tertial) Økt integreringstilskudd flyktninger Startlån, økte renteutgifter Side 6 av 26

9 Resultatenhet Sak Nytt disp fond 2007 (Fsak 47/08, pkt 8) Reservefond Tilleggsbev./- omdisp. Sentrale inntekter Sentrale inntekter Sentrale inntekter Sentrale inntekter Startlån, økte renteinntekter Økte finanskostnader ordinære lån Reduserte finanskostnader ordinære lån Redusert overføring til investering (beregnes etter 2 tertial) - (beregnes etter 2.tertial) (justeres etter 2. tertial) Sum INVESTERING Tjenesteområde Sak - prosjekt Reservefond Omdisp./ tilleggsbev. Oppvekst skoler Høle skole - ombygging SFO Oppvekst skoler Lurahammaren skole ballbinge ( ) Kultur og byutv Park og idrett, biler og maskiner Kultur og byutv Bibliotektet, innleveringsautomat (utsettes til 2009) Felles Sandnes sykehus Ansvar 9000 Startlån Bruk av Startlån Avdragsutgifter Startlån Avdragsinntekter Startlån Avdragsinntekter Startlån Økt låneopptak ordinære lån (vurderes etter 2. tertial) Redusert overføring fra drift Sum Saken går videre til bystyret for behandling. Sak 65/ SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S Rådmannens innstilling datert ble enstemmig vedtatt. Side 7 av 26

10 PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Sandnes kommune garanterer med simpel garanti for lån på kr 1,1 mill. som Strutsen barnehage tar opp til utvidelse av eksisterende barnehage med fire avdelinger. Sandnes bystyre har i vedtak av imøtekommet søknad om garanti for lån på kr 9,9 millioner. Totalt sett garanteres det således for lån på tilsammen kr 11,0 millioner. 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 1 år. 3. Rådmannen gis fullmakt til å utstede garantierklæring. Saken går videre til bystyret for behandling. Sak 66/ UTBYGGING AVLØP SANDNES VEST - PUMPESTASJONER Rådmannens innstilling datert ble enstemmig vedtatt. 1. Bevilgning av investeringsmidler til bygging/viderføring av pumpestasjoner igangsettes og utføres innenfor en kostnadsramme på kr ,-. 2. Arbeidene utføres samlet under prosjektnummer , Utbygging Avløp Sandnes vest - Pumpestasjoner og finansieres slik: Ansvar Tjeneste Art Prosj.nr Prosjektnavn Beløp Utbygging Avløp Sandnes vest - Pumpestasjoner , Avløp Sandnes vest, ,- 3. Resterende bevilgning på kr ,- innarbeides i økonomiplanen for 2009 Saken går videre til bystyret for behandling. Sak 67/ TILDELING AV SKJENKEBEVILLINGER FOR BEVILLINGSPERIODEN 1. JULI JUNI 2012 Notat datert fra rådmannen vedrørende korrigering av vedtak for Dolly Dimple, Sandnes og Gauken AS skjenking utendørs, samt notat datert fra rådmannen vedrørende tilleggssøknad fra Smart Hotel Forus om skjenking utendørs, ble lagt på bordet i møtet. Side 8 av 26

11 Karen Irene Stangeland (Ap) foreslo: Det må i alle tildelinger henvises til: Bestemmelser for skjenkebevilling 3-6a, både med hensyn til alder og forutsetningen om at det ikke skal ha annen bevilling i samme lokaler ved tildeling av nattklubb. Det må og presiseres at natt til høytidsdager og skal dekkes med dørvakter på lik linje med natt til lørdag og natt til søndag. Forslaget fra Stangeland ble enstemmig vedtatt. 1. RESTAURANT SANDNÆS DAMPSKIBSEXPEDITION AS NB SØRENSENS DAMPSKIBSEXPEDITION SANDNES/ SANDNES KULTURHUS VEDTAK (NB Sørensen Dampskibsexpedition Sandnes): Restaurant Sandnæs Dampskibsexpedition AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i tilknytning til Sandnes kulturhus i Sandnes sentrum, med Kevin Skog som styrer og Ilker Gur som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 6. november 2007 samt Sandnes kommunes VEDTAK (Kulturhuset): Restaurant Sandnæs Dampskibsexpedition AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til serveringsvirksomhet i Sandnes kulturhus sine serveringsområder (utenom spiserestauranten og uteserveringsområdet) i Sandnes sentrum med Ilker Gur som styrer og Kevin Skog som stedfortreder for styrer. Bevillingen kan i den grad den berører biblioteksdriften kun benyttes når bibliotek er stengt og/eller når arrangementet ikke er beregnet på et publikum som hovedsakelig er barn og unge. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 6. november 2007 samt Sandnes kommunes 2. SANDNES BRYGGE AS SANDNES BRYGGE Sandnes Brygge AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/kafè/ bar i lokalene til Sandnes Brygge i Havnegaten 15 i Sandnes sentrum, med Lena Grimsrud som styrer og Siv Sivertsen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 9. desember 2007 samt Sandnes kommunes Side 9 av 26

12 3. ALLETIDERS AS ALLETIDERS RESTAURANT KAFFE & VINBAR Alletiders AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/kafè i lokalene til Alletiders i Langgaten 34 i Sandnes sentrum, med Anne-Merethe Erga som styrer og Merete Undheim som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 5. november 2007 samt Sandnes kommunes 4. PASTABAKERIET AS PASTABAKERIET Pastabakeriet AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/kafè i lokalene til Pastabakeriet i Flintergaten 3 i Sandnes sentrum, med Jill Pedersen som styrer og Åsta Bråtveit som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 7. november 2007 samt Sandnes kommunes 5. CHEANG JONG TAI MACAU RESTAURANT & BAR Cheang Jong Tai gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Macau Restaurant & Bar i Olav Kyrresgt 4 i Sandnes sentrum, med Cao Thi Kim Dung som styrer og Vu Lan Phuong Truong som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni CHINA STEAK HOUSE LIS AS CHINA STEAK HOUSE China Steak House Lis AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til China Steak House i Gjesdalveien 30 i Sandnes sentrum, med Li Yiu Sum som styrer og Ida Lan Kiu Yeung som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 20. oktober 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Side 10 av 26

13 7. CHINA RESTAURANT SANDNES AS PEKING CUISINE PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE China Restaurant Sandnes AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Peking Cuisine i Storgaten 41 i Sandnes sentrum, med Zhuang Lian Lu som styrer og Ka Ying Yiu som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 21. november 2007 samt Sandnes kommunes 8. LE VAN HUNG ASIA NEWS Le Van Hung gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Asia News i Langgaten 25 i Sandnes sentrum, med Le Van Hung som styrer og Pham Hong Thu Thi som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 26. november 2007 samt Sandnes kommunes 9. LARA AS BIG HORN STEAK HOUSE Lara AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/kafè i lokalene til Big Horn Steak House i Vågsgaten 33 i Sandnes sentrum, med Laila Bårdsen som styrer og Ragnhild Karlsen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 19. november 2007 samt Sandnes kommunes 10. EL GREKO AKROPOLIS AS KARACHIS El Greko Akropolis AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/ bar i lokalene til Karachi i Langgaten 66 i Sandnes sentrum, med Haraiabos Karachristianidis som styrer og Naim Plakaj som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. november 2007 samt Sandnes kommunes Side 11 av 26

14 11. MATHUSET SANDNES AS CHARLES & DE PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Mathuset Sandnes AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/ kafé i lokalene til Charles & de i Langgaten 41 i Sandnes sentrum, med Charles Tjessem som styrer og Monica Tjessem som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 26. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni DOLLY DIMPLE AS DOLLY DIMPLE`S FORUS Dolly Dimple AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Dolly Dimple`s Lura i Luramyrveien 79, med Hilde Haugstad som styrer og Hilde Sande som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 18. desember 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni DOLLY DIMPLE AS DOLLY DIMPLE`S SANDNES Rådmannens innstilling datert , samt endring i henhold til notat datert ble enstemmig vedtatt. Dolly Dimple AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Dolly Dimple`s Sandnes i Vågsgaten 33a, med Lene Skjørestad som styrer og Anneli Eide som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 18. desember 2007 samt Sandnes kommunes 14. NYE BRYGGA NUF BRYGGEN BISTRO Nye Brygga NUF gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Bryggen Bistro i Kaiveien 27 på Hommersåk, med Per Egil Lie som styrer og Ole Kommedal som stedfortreder for styrer. Side 12 av 26

15 Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs på uteområdet i henhold til tegning som vender vekk fra hovedinngangen til Bryggen handlesenter. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 2. januar 2008 samt Sandnes kommunes 15. LURA BISTRO AS LURA BISTRO/ LIM NAM THAI Lura Bistro AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/kafé og bar i lokalene til Lura Bistro/ Lim Nam Thai i Gamleveien 25 i Sandnes sentrum, med Kåre Sandanger som styrer og Brit N. Berg som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 2. januar 2008 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni GAMLAVÆRKET AS GAMLAVÆRKET Gamlaværket AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til Gamlaværket i St. Olavsgate 38, med Ann Kristin Kro som styrer og Walter Raugstein som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter minibarer på hotell rommene. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 25. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni SMART HOTEL FORUS AS SMART HOTEL FORUS Rådmannens innstilling datert , samt endring i henhold til notat datert , ble enstemmig vedtatt. Smart Hotel Forus AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til Smart Hotel i Luramyrveien 12, med Siri Stokke som styrer og Sissel L. Stangeland som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelse av skjenkebevillingen at skjenkingen av alkoholholdige drikker enten skjer over disk eller fra serveringspersonale. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. oktober 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Side 13 av 26

16 18. KRONEN GAARD AS KRONEN GAARD HOTELL PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Kronen Gaard AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til Kronen Gaard på Vatne, med Bodil Skjørestad som styrer og Hanne T. Simonsen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. oktober 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni HOTEL SVERRE AS HOTEL SVERRE Hotel Sverre AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til hotel Sverre, med Walter Raustein som styrer og Helmer Steinsvåg som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter minibarer på hotell rommene. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 29. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni SANDNES HOTELL AS THON HOTEL SANDNES VEDTAK (Roald Amundsensgate 115): Sandnes Hotell AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til Thon Hotel Sandnes i Roald Amundsensgate 115, med Tor Gunnar Solvang som styrer og Hilde Homme som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen omfatter minibarer på hotell rommene. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni VEDTAK (Leilighetshotell Luravika gnr 69 bnr 2656): Sandnes Hotell AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til leilighetshotell i Luravika gnr 69 bnr 2656, med Hilde Homme som styrer og Tor Gunnar Solvang som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter minibarer på hotell rommene. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni QUALITY HOTEL RESIDENCE AS QUALITY HOTEL RESIDENCE OG CHILI Side 14 av 26

17 VEDTAK (Quality Hotel): Quality Hotel Residence AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til Quality Hotel Residence med unntak av lokalene til serveringsstedet Chili, med Gjermund Dahl som styrer og Ivan Vågstøl som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter minibarer på hotell rommene. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 27. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni VEDTAK (Chili): Quality Hotel Residence AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til lokalene til Chili i Quality Hotel Residence, med Ivan Vågstøl som styrer og Gjermund Dahl som stedfortreder for styrer. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 27. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni LURA TURISTHEIM AS LURA TURISTHEIM Lura Turistheim AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til Lura Turistheim, med Siv Rovik som styrer og Liv Norås som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 22. oktober 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni PAVILLION AS MEGLEREN ØL & VINSTUE Pavillion AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant, diskotek og pub i lokalene til Megleren øl & vinstue i Industrigaten 2 i Sandnes sentrum, med Bjørn Oskar Fuglestad som styrer og Harry Mehl som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 29. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Side 15 av 26

18 24. GAZZA ROCK CAFÉ AS HELAN & HALVAN Gazza Rock Cafe AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for nattklubbdrift i samsvar med retningslinjenes punkt 3-6a til nattklubb i lokalene til Helan & Halvan i Ole Bullsgt 10 i Sandnes sentrum, med Jørund S. Soma som styrer og Einar S. Soma som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 15. oktober 2007 samt søknad om nattklubb av 13. mai 2008 og Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni RESTAURANT DBS SANDNES NUF DET B STED Restaurant DBS Sandnes NUF gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/ pub i lokalene til Restaurant DBS i Kirkegaten 9 i Sandnes sentrum, med Ugne Faizovaite som styrer og Ilker Cimen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 19. november 2007 samt Sandnes kommunes 26. SCENEN AS BAKGAARDEN BAR & CAFÉ Scenen AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/kafé/pub i lokalene til Bakgaarden Bar & Café i Olav Kyrresgate 1 i Sandnes sentrum, med Reidun Danielsen som styrer og Hans Monsen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 29. november 2007 samt Sandnes kommunes Side 16 av 26

19 27. RAGNAR & ÅGES RESTAURANT DA - BRASSERIET PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Ragnar & Åges Restaurant DA gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Brasseriet i Kirkegaten 15 i Sandnes sentrum, med Ragnar Haugen som styrer og Åge Olsen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. april 2004 til og med 31. mars Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 29. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni MELKEBAREN AS MELKEBAREN Melkebaren AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til pub med matservering på dagtid i lokalene til Melkebaren i Industrigaten 1 i Sandnes sentrum, med Mikal Tengesdal som styrer og Mari Aartun som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 21. november 2007 samt Sandnes kommunes 29. SCENEN AS SCENEN HOMMERSÅK Scenen AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for nattklubbdrift i samsvar med retningslinjenes punkt 3-6a til nattklubb i lokalene til Scenen i Kaiveien 37 på Hommersåk, med Reidun Danielsen som styrer og Hans Monsen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. november 2007 og søknad om nattklubbevilling av 11. mai 2008 samt Sandnes kommunes Side 17 av 26

20 30. GAUKEN AS MADAME AASE Rådmannens innstilling datert , samt endring i henhold til notat datert , ble enstemmig vedtatt. Gauken AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til pub i lokalene til Madame Aase i Olav Kyrresgt 2 i Sandnes sentrum, med Jorunn Fosse som styrer og Ulf Wiken som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 6. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni COOK DA BANKEN Cook DA gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til pub i lokalene til Banken i Langgaten 52 i Sandnes sentrum, med Alistair Cook som styrer og Colin Cook som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 24. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni KOS AS CADUVIL Kos AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for nattklubbdrift i samsvar med retningslinjenes punkt 3-6a til nattklubb i lokalene til Caduvil i Ole Bullsgt 8 i Sandnes sentrum, med Ole Eie som styrer og Cecilie Skjørestad som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 6. november 2007 og søknad om nattklubb datert samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Side 18 av 26

21 33. CATS FUN PUB AS CATS NIGHTCLUB PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Cats Fun Pub AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til nattklubb/pub i lokalene til Cats Nightclub i Erling Skjalgsonsgt 2 i Sandnes sentrum, med Einar S. Soma som styrer og Jørund S. Soma som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 15. oktober 2007 samt Sandnes kommunes 34. TRIBUTE AS TRIBUTE Tribute AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til pub i lokalene til Tribute i Ole Bullsgt 12 i Sandnes sentrum, med Jens Petter Juul Holing som styrer og Geir Pettersen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 23. desember 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni SKJÆVELAND AS BARONEN Skjæveland AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til diskotek/nattklubb/pub i lokalene til Baronen i Kirkegaten 4 i Sandnes sentrum, med Roald Mobekk som styrer og Alv Skjæveland som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. november 2007 samt Sandnes kommunes Side 19 av 26

22 36. JOHHA RESTAURANT AS (UNDER ETABLERING) SATURN NATTKLUBB Johha Restaurant AS (under etablering) gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for nattklubbdrift i samsvar med retningslinjenes punkt 3-6a til nattklubb i lokalene til Saturn Nattklubb i Storgaten 45 i Sandnes sentrum, med Alv Skjæveland som styrer og Harry Mehl som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 16. april 2008 samt Sandnes kommunes 37. AKROPOLIS SANDNES AS AKROPOLIS RESTAURANT OG NAPOLI KAFE BAR OG RESTAURANT I LANGGATEN 87 VEDTAK (Akropolis restaurant 2. etasje): Akropolis Sandnes AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Akropolis i 2. etasje i Langgaten 87 i Sandnes sentrum, med Naim Plakaj som styrer og Muharrem Gashi som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 5. november 2007 samt Sandnes kommunes VEDTAK (Napoli Kafè Bar og Restaurant 1. etasje): Akropolis Sandnes AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/ kafè i lokalene til Napoli Kafè Bar og Restaurant i1. etasje i Langgaten 87 i Sandnes sentrum, med Muharrem Gashi som styrer og Naim Plakaj som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 5. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni MONA EGELAND NIELSEN CLINIQUE HELENE Mona Egeland Nielsen gis ikke alminnelig skjenkebevilling. Side 20 av 26

23 Mona Egeland Nielsen gis skjenkebevilling for øl og vin til sluttede selskaper i lokalene til velværeklinikken Clinique Helene i Storgaten 31/33 Sandnes sentrum, med Mona Egeland Nielsen som styrer og Gry Egeland som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Stedet må i forkant av bruk av denne bevillingen melde fra til skjenkekontrollen i Sandnes kommunes. 39. ARVID JACOBSEN THAI & NORSK MAT Arvid Jakobsen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Thai & Norsk Mat i Kvernelandsveien 26 på Ganddal, med Arvid Jakobsen og Naruemon Thamrajoen som styrer og stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 14. desember 2007 samt Sandnes kommunes 40. DACO MARINE AS BÅTEN MS ANNE VIKING Daco Marine AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin om bord i MS Anne Viking med Jan Olav Lofthus som styrer og Arild Lofthus som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 15. januar 2008 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Daco Marine AS må i forkant av bruk av denne bevillingen melde fra til skjenkekontrollen i Sandnes kommunes. 41. RISKA FJORDCRUISE AS BÅTEN MS LILLI MARLEEN Riska Fjordcruise AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til bruk ved sluttete selskaper om bord i MS Lilli Marleen med Tor Reidar Riska som styrer og Torill Riska som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 22. januar 2008 samt Sandnes kommunes Riska Fjordcruise AS må i forkant av bruk av denne bevillingen melde fra til skjenkekontrollen i Sandnes kommunes. 42. SIVILFORSVARETS SKOLE JÆREN - VAGLELEIREN Side 21 av 26

24 PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Sivilforsvarets skole Jæren gis skjenkebevilling for sluttede selskaper for øl, vin og brennevin i Vagleleiren, med Jørgen Mjelva som styrer og Susanne R. Roaldkvam som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 15. januar 2008 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Bevillingshaver må i forkant av bruk av denne bevillingen melde fra til skjenkekontrollen i Sandnes kommunes. 43. METRO BOWLING SANDNES AS METRO BOWLING SANDNES Metro Bowling Sandnes AS gis ikke alminnelig skjenkebevilling. Metro Bowling Sandnes AS gis skjenkebevilling for sluttede selskaper for øl, vin og brennevin i Metro Bowling Sandnes, med Rune Skandsen som styrer og Tom Helge Arvik som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 20. januar 2008 samt Sandnes kommunes Bevillingshaver må i forkant av bruk av denne bevillingen melde fra til skjenkekontrollen i Sandnes kommunes. 44. AS RISKAFJORD BÅTEN MS RISKAFJORD II AS Riskafjord gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin om bord i MS Riskafjord II med Bjørn M. Haaland som styrer og Alf Fredriksen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 15. januar 2008 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni AS Riskafjord må i forkant av bruk av denne bevillingen melde fra til skjenkekontrollen i Sandnes kommunes. 45. WILBERG AS PERSONALKANTINE PÅ FORUS Wilberg AS gis skjenkebevilling for sluttede selskaper for øl, vin og brennevin i forbindelse med drift av personalkantine i Vestre Svanholmen 6 på Forus, med Runar Sageng som styrer og Morten Aksnes som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 8. januar 2008 samt Sandnes kommunes Bevillingshaver må i forkant av bruk av denne bevillingen melde fra til skjenkekontrollen i Sandnes kommunes. Side 22 av 26

25 46. AL FORNO NUF PIZZERIA AL FORNO PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Al Forno NUF gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til serveringssted i lokalene til Pizzeria Al Forno i Ole Bullsgate 14 i Sandnes sentrum, med Sameeh Qadri som styrer og Hamadi Mohamad som stedfortreder for styrer. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 10. februar 2008 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni NYE HOLIDAY MOTELL AS HOLIDAY MOTEL Nye Holiday Motell AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin til hotelldrift/ kafè i lokalene til Holiday Motell i Jærveien 136, med Karl Andre Oddsen som styrer og Birgit Marie Njærheim som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 27. februar 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni INVENTAR INVEST AS INVENTAR INVEST Inventar Invest AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for nattklubbdrift i samsvar med retningslinjenes punkt 3-6a til nattklubb i lokalene til selskapet i Storgaten 61 i Sandnes sentrum, med Odd Thorleif Lande som styrer og Marit Hjartøy som stedfortreder for styrer. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 24. januar 2008 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Side 23 av 26

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Egersund Arena 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 ORIENTERINGER Etter møtestart vil det bli holdt følgende presentasjoner/orienteringer.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Tidspunkt: Torsdag 05.06.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, eller epost:

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.05.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 10:00 Tidspunkt - til: 14:10 Sak fra / til: 056/10-066/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 10:10 Til behandling: Sakene 039/15-050/15 Møte nr: 5/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 8. JUNI 2009 Sak 8/09 GNR 37 BNR 10 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 24.11.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Egersund Arena 05.11.2012 Utvalg: Møtested: Dato: kl 18:00 Tidspunkt: 18:00 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi v/reinert Vassbø og Kåre

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer