FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 3. JUNI 2008 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 3. JUNI 2008 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS"

Transkript

1 Møte nr. 7 Protokoll fra møtet 3. juni 2008 FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 3. JUNI 2008 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møtet starter umiddelbart etter møtet i administrasjonsutvalget, som starter kl SAKLISTE B 64/ PERIODERAPPORT OG BUDSJETTJUSTERINGER PR B 65/08 B 66/ SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S UTBYGGING AVLØP SANDNES VEST - PUMPESTASJONER 67/ TILDELING AV SKJENKEBEVILLINGER FOR BEVILLINGSPERIODEN 1. JULI JUNI / HØRINGSUTTALELSE - NOU 2007:12 - OFFENTLIG INNKREVING 69/ KOSTNADSOVERSLAG II FOR REHABILITERING AV RISKA UNGDOMSSKOLE (TRINN2) (Utenom kartet) MELDINGER Dokumenter, som følger sakene, ligger til ettersyn på politisk sekretariat og servicekontoret i Sandnes rådhus, biblioteket, samt på politikk på Vennligst meld forfall snarest på tlf Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Møtet er åpent for publikum. Sandnes, 21. mai 2008 Norunn Østråt Koksvik ordfører Kirsten Vatne formannskapssekretær

2 M E L D I N G E R FORMANNSKAPET 3. JUNI 2008 Nr. 32/08 Nr. 33/08 Norgesmesterskap i friidrett Melding fra park og idrettssjef datert Opplysningsplikt og forskrift mot sosial dumping. Melding fra rådmannen datert

3 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtenr.: 7 Møtedato: 3. juni 2008 Utvalgssaksnr.: 64/08-69/08 Til stede: Pål Morten Borgli (Frp), Henny M. Mauritzen (Frp), Anders Mjelde (Frp), Tore Martinsen (Frp) (møtte for Solveig M. Borgersen (Frp)), Norunn Østråt Koksvik (H), Olav Birkeland (H), Kenny E. Rettore (H), Kåre Hauge (Ap), Karen Irene Stangeland (Ap), Stanley Wirak (Ap), Sverre Hetland (Krf), Tove Frantzen (V), Martin S. Håland (Sp) Rådmann Tore Sirnes og var til stede. Ordfører Norunn Østråt Koksvik ledet møtet som begynte kl og sluttet kl Innkallingen ble godkjent uten merknader. I forbindelse med behandling av protokollen fra møte 20. mai 2008 viste Martin S. Håland (Sp) til sak 62/08 Boligsosial handlingsplan 2008 og etterlyste sitt spørsmål vedrørende boliger for vanskeligstilte. Det er i saken beskrevet at det er tatt ut 11 boliger, og Håland ba om en tilbakemelding vedrørende status for disse. Protokollen for øvrig ble godkjent uten ytterligere merknader. Følgende dokument ble lagt på bordet i møtet: Vedlegg til sak 67/08 Notat datert fra rådmannen. Vedlegg til sak 67/08 Notat datert fra rådmannen. Melding nr. 34/08 Møtereferat fra styret i Sørmarka kunstisbane m/vedlegg. Innkallingen ble godkjent uten merknader. Protokollen fra møte 20. mai 2008 ble godkjent uten merknader. Sak 64/ PERIODERAPPORT OG BUDSJETTJUSTERINGER PR Administrasjonsutvalget behandlet saken i møtet : Gerd Astrid Bolager (LOK) foreslo: Kommunen holder tilbake 10 % av det offentlige tilskuddet, frem til styret i barnehagen inngår tariffavtale. Votering: Pkt. 1 i rådmannens innstilling datert ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Bolagers forslag fikk 2 stemmer (LOK) og falt. 1

4 PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Perioderapport pr godkjennes og fremmes som melding til utvalgene. 2. Tilleggsbevilgninger/merinntekter/omdisponeringer som fremgår av vedlegg 4, godkjennes. Rammen for låneopptak 2008 økes med følgende: Ordinære lån kr 22,297 millioner (30 år). Startlån til videre utlån fra Husbanken kr 45 millioner (20 år). Totalt låneopptak etter denne saken er kr 517,606 millioner. Formannskapets behandling: Stanley Wirak (Ap) fremmet på vegne av Ap, H, Krf og V følgende forslag til pkt. 1: Perioderapport pr godkjennes og fremmes som melding til utvalgene, med endringene i pkt. 2. Videre fremmet Stanley Wirak (Ap) på vegne av Ap, H, Krf og V forslag til nytt vedlegg 4: TILLEGGSBEVILGNINGER, MERINNTEKTER OG OMDISPONERINGER DRIFT Fellesforslaget fra Ap, H, Krf og V er markert i kursiv. Resultatenhet Sak Nytt disp fond 2007 (Fsak 47/08, pkt 8) Reservefond Tilleggsbev./- omdisp. Felles skoler Funksjonshemmede elever etter skoletid og skolefridager Barnevern Prosjektet "Førstegangskriminelle" Barnevern Prosjektet "Førstegangskriminelle" Flere Barnas By Flere Barnas By Levekår Reversering av nytt husleienivå Levekår Ekstraordinær avlønning sommerferieavviklingen Flyktningkont. Økt bosetting av flyktninger Omsorg øst Respiratorpasient Sandnes Minoritetsspråklige elever læringssenter skoleåret 2008/2009 Levekår Senter Mot Seksuelle Overgrep Levekår Senter Mot Seksuelle Overgrep Park og idrett Ordinær drift av svømme og idrettshaller Park og idrett Tariffmessig godtgjøring til tilsynsvakter i tørrhallene (Lura, Sørbø og Hana) Park og idrett Tariffmessig godtgjøring til tilsynsvakter i tørrhallene (Lura, Sørbø og Hana) (dekkes innen gjeldende budsjett) 0 Side 2 av 26

5 Resultatenhet Sak Nytt disp fond 2007 (Fsak 47/08, pkt 8) Reservefond Tilleggsbev./- omdisp. Park og idrett Bestiller/utfører-modell Park og idrett Bestiller/utfører-modell (redusert) Park og idrett Kollektiv forsikring for velforeningers ansvar for lekeutstyr på felles lekeplasser Kultur Kongebesøk Kultur Kongebesøk Kultur Spilleglede Kultur Spilleglede Dokumentsent. Styrking av budsjettrammen for å kunne opprettholde driften Dokumentsent. Styrking av budsjettrammen for å kunne opprettholde driften (reduseres for halvårseffekt) Dokumentsent. Driftsutgifter Doculive HMS Verneombud 0,5 årsverk Personal Økt frikjøp tillitvalgt 0, årsverk HMS Refusjon av utgifter hos fysioterapeuter og kiropraktor for ansatte IKT Sambandslinjer, partikontorene i Langgt 1c IKT Sambandslinjer, komtek Hoveveien 30 Kompetansetjen. Opplæring av internkonsulenter Kompetansetjen. Opplæring av internkonsulenter Kompetansetjen. Lederutviklingsprogram Kompetansetjen. Lederutviklingsprogram Kommune felles Inndekning av underskudd i Brannvesenet i Sør- Rogaland IKS Kommune felles Kommune felles Kommune felles Inndekning av underskudd i Brannvesenet i Sør- Rogaland IKS Park og idrett, tilrettelegging for ny organisering bestiller/utfører Park og idrett, tilrettelegging for ny organisering bestiller/utfører (må behandles av foretakets styre og søkes dekket innenfor selskapets driftsbudsjett, evt. behandles 2. tertial) (redusert) Kommune felles Seniortiltak Side 3 av 26

6 Resultatenhet Sak Nytt disp fond 2007 (Fsak 47/08, pkt 8) Reservefond Tilleggsbev./- omdisp. Kommune felles Kommune felles Lønnsvekst fra 5,0% til 5,5% Lønnsvekst fra 5,0% til 5,5% (justeres etter 2. tertial) Eiendom Renhold, styrking Sentrale inntekter Økt skatteanslag Sentrale inntekter Økt skatteanslag (vurderes etter 2.tertial) Sentrale inntekter Økt integreringstilskudd flyktninger Sentrale inntekter Startlån, økte renteutgifter Sentrale inntekter Startlån, økte renteinntekter Sentrale inntekter Økte finanskostnader ordinære lån Sentrale inntekter Sentrale inntekter Sentrale inntekter Sentrale inntekter Økte finanskostnader ordinære lån Reduserte finanskostnader ordinære lån Redusert overføring til investering Redusert overføring til investering 0 (beregnes etter 2.tertial) - (beregnes etter 2.tertial) (justeres etter 2. tertial) Sum Sum INVESTERING Tjenesteområde Sak - prosjekt Reservefond Omdisp./ tilleggsbev. Oppvekst skoler Høle skole - ombygging SFO Oppvekst skoler Lurahammaren skole ballbinge ( ) Kultur og byutv Park og idrett, biler og maskiner Kultur og byutv Bibliotektet, innleveringsautomat Kultur og byutv Bibliotektet, innleveringsautomat (utsettes til 2009) Felles Sandnes sykehus Ansvar 9000 Startlån Bruk av Startlån Avdragsutgifter Startlån Avdragsinntekter Startlån Avdragsinntekter Startlån Økt låneopptak ordinære lån Økt låneopptak ordinære lån (vurderes etter 2. tertial) Side 4 av 26

7 Votering: Ved alternativ votering over fellesforslagets pkt. 1 og pkt. 1 i rådmannens inntilling datert , ble fellesforslaget vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Frp, Sp). Ved alternativ votering over Wiraks forslag til nytt vedlegg 4 og rådmannens forslag, ble Wiraks forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Frp, Sp). 1. Perioderapport pr godkjennes og fremmes som melding til utvalgene, med endringene i pkt Tilleggsbevilgninger/merinntekter/omdisponeringer som fremgår av vedlegg 4, med de vedtatte endringer, godkjennes. Rammen for låneopptak 2008 økes med følgende: Ordinære lån kr 25,898 millioner (30 år). Startlån til videre utlån fra Husbanken kr 45 millioner (20 år). Totalt låneopptak etter denne saken er kr 521,207 millioner. Vedlegg 4: TILLEGGSBEVILGNINGER, MERINNTEKTER OG OMDISPONERINGER DRIFT Resultatenhet Sak Nytt disp fond 2007 (Fsak 47/08, pkt 8) Tjenesteområde Sak - prosjekt Reservefond Omdisp./ tilleggsbev. Redusert overføring fra drift Redusert overføring fra drift Sum Sum Reservefond Tilleggsbev./- omdisp. Felles skoler Funksjonshemmede elever etter skoletid og skolefridager Barnevern Prosjektet "Førstegangskriminelle" Flere Barnas By Levekår Reversering av nytt husleienivå Levekår Ekstraordinær avlønning sommerferieavviklingen Flyktningkont. Økt bosetting av flyktninger Omsorg øst Respiratorpasient Sandnes læringssenter Levekår Park og idrett Park og idrett Minoritetsspråklige elever skoleåret 2008/2009 Senter Mot Seksuelle Overgrep Ordinær drift av svømme og idrettshaller Tariffmessig godtgjøring til tilsynsvakter i tørrhallene (Lura, Sørbø og Hana) (dekkes innen gjeldende budsjett) 0 Side 5 av 26

8 Resultatenhet Sak Nytt disp fond 2007 (Fsak 47/08, pkt 8) Reservefond Tilleggsbev./- omdisp. Park og idrett Bestiller/utfører-modell (redusert) Park og idrett Kollektiv forsikring for velforeningers ansvar for lekeutstyr på felles lekeplasser Kultur Kongebesøk Kultur Spilleglede Dokumentsent. Styrking av budsjettrammen for å kunne opprettholde (reduseres for halvårseffekt) driften Dokumentsent. Driftsutgifter Doculive HMS Verneombud 0,5 årsverk Personal Økt frikjøp tillitvalgt 0, årsverk HMS Refusjon av utgifter hos fysioterapeuter og kiropraktor for ansatte IKT Sambandslinjer, partikontorene i Langgt 1c IKT Sambandslinjer, komtek Hoveveien 30 Kompetansetjen. Opplæring av internkonsulenter Kompetansetjen. Lederutviklingsprogram Kommune felles Kommune felles Inndekning av underskudd i Brannvesenet i Sør- Rogaland IKS Park og idrett, tilrettelegging for ny organisering bestiller/utfører 0 (må behandles av foretakets styre og søkes dekket innenfor selskapets driftsbudsjett, evt. behandles 2. tertial) (redusert) Kommune felles Seniortiltak Kommune felles Lønnsvekst fra 5,0% til 5,5% (justeres etter 2. tertial) Eiendom Renhold, styrking Sentrale inntekter Sentrale inntekter Sentrale inntekter Økt skatteanslag (vurderes etter 2.tertial) Økt integreringstilskudd flyktninger Startlån, økte renteutgifter Side 6 av 26

9 Resultatenhet Sak Nytt disp fond 2007 (Fsak 47/08, pkt 8) Reservefond Tilleggsbev./- omdisp. Sentrale inntekter Sentrale inntekter Sentrale inntekter Sentrale inntekter Startlån, økte renteinntekter Økte finanskostnader ordinære lån Reduserte finanskostnader ordinære lån Redusert overføring til investering (beregnes etter 2 tertial) - (beregnes etter 2.tertial) (justeres etter 2. tertial) Sum INVESTERING Tjenesteområde Sak - prosjekt Reservefond Omdisp./ tilleggsbev. Oppvekst skoler Høle skole - ombygging SFO Oppvekst skoler Lurahammaren skole ballbinge ( ) Kultur og byutv Park og idrett, biler og maskiner Kultur og byutv Bibliotektet, innleveringsautomat (utsettes til 2009) Felles Sandnes sykehus Ansvar 9000 Startlån Bruk av Startlån Avdragsutgifter Startlån Avdragsinntekter Startlån Avdragsinntekter Startlån Økt låneopptak ordinære lån (vurderes etter 2. tertial) Redusert overføring fra drift Sum Saken går videre til bystyret for behandling. Sak 65/ SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S Rådmannens innstilling datert ble enstemmig vedtatt. Side 7 av 26

10 PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Sandnes kommune garanterer med simpel garanti for lån på kr 1,1 mill. som Strutsen barnehage tar opp til utvidelse av eksisterende barnehage med fire avdelinger. Sandnes bystyre har i vedtak av imøtekommet søknad om garanti for lån på kr 9,9 millioner. Totalt sett garanteres det således for lån på tilsammen kr 11,0 millioner. 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 1 år. 3. Rådmannen gis fullmakt til å utstede garantierklæring. Saken går videre til bystyret for behandling. Sak 66/ UTBYGGING AVLØP SANDNES VEST - PUMPESTASJONER Rådmannens innstilling datert ble enstemmig vedtatt. 1. Bevilgning av investeringsmidler til bygging/viderføring av pumpestasjoner igangsettes og utføres innenfor en kostnadsramme på kr ,-. 2. Arbeidene utføres samlet under prosjektnummer , Utbygging Avløp Sandnes vest - Pumpestasjoner og finansieres slik: Ansvar Tjeneste Art Prosj.nr Prosjektnavn Beløp Utbygging Avløp Sandnes vest - Pumpestasjoner , Avløp Sandnes vest, ,- 3. Resterende bevilgning på kr ,- innarbeides i økonomiplanen for 2009 Saken går videre til bystyret for behandling. Sak 67/ TILDELING AV SKJENKEBEVILLINGER FOR BEVILLINGSPERIODEN 1. JULI JUNI 2012 Notat datert fra rådmannen vedrørende korrigering av vedtak for Dolly Dimple, Sandnes og Gauken AS skjenking utendørs, samt notat datert fra rådmannen vedrørende tilleggssøknad fra Smart Hotel Forus om skjenking utendørs, ble lagt på bordet i møtet. Side 8 av 26

11 Karen Irene Stangeland (Ap) foreslo: Det må i alle tildelinger henvises til: Bestemmelser for skjenkebevilling 3-6a, både med hensyn til alder og forutsetningen om at det ikke skal ha annen bevilling i samme lokaler ved tildeling av nattklubb. Det må og presiseres at natt til høytidsdager og skal dekkes med dørvakter på lik linje med natt til lørdag og natt til søndag. Forslaget fra Stangeland ble enstemmig vedtatt. 1. RESTAURANT SANDNÆS DAMPSKIBSEXPEDITION AS NB SØRENSENS DAMPSKIBSEXPEDITION SANDNES/ SANDNES KULTURHUS VEDTAK (NB Sørensen Dampskibsexpedition Sandnes): Restaurant Sandnæs Dampskibsexpedition AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i tilknytning til Sandnes kulturhus i Sandnes sentrum, med Kevin Skog som styrer og Ilker Gur som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 6. november 2007 samt Sandnes kommunes VEDTAK (Kulturhuset): Restaurant Sandnæs Dampskibsexpedition AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til serveringsvirksomhet i Sandnes kulturhus sine serveringsområder (utenom spiserestauranten og uteserveringsområdet) i Sandnes sentrum med Ilker Gur som styrer og Kevin Skog som stedfortreder for styrer. Bevillingen kan i den grad den berører biblioteksdriften kun benyttes når bibliotek er stengt og/eller når arrangementet ikke er beregnet på et publikum som hovedsakelig er barn og unge. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 6. november 2007 samt Sandnes kommunes 2. SANDNES BRYGGE AS SANDNES BRYGGE Sandnes Brygge AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/kafè/ bar i lokalene til Sandnes Brygge i Havnegaten 15 i Sandnes sentrum, med Lena Grimsrud som styrer og Siv Sivertsen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 9. desember 2007 samt Sandnes kommunes Side 9 av 26

12 3. ALLETIDERS AS ALLETIDERS RESTAURANT KAFFE & VINBAR Alletiders AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/kafè i lokalene til Alletiders i Langgaten 34 i Sandnes sentrum, med Anne-Merethe Erga som styrer og Merete Undheim som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 5. november 2007 samt Sandnes kommunes 4. PASTABAKERIET AS PASTABAKERIET Pastabakeriet AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/kafè i lokalene til Pastabakeriet i Flintergaten 3 i Sandnes sentrum, med Jill Pedersen som styrer og Åsta Bråtveit som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 7. november 2007 samt Sandnes kommunes 5. CHEANG JONG TAI MACAU RESTAURANT & BAR Cheang Jong Tai gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Macau Restaurant & Bar i Olav Kyrresgt 4 i Sandnes sentrum, med Cao Thi Kim Dung som styrer og Vu Lan Phuong Truong som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni CHINA STEAK HOUSE LIS AS CHINA STEAK HOUSE China Steak House Lis AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til China Steak House i Gjesdalveien 30 i Sandnes sentrum, med Li Yiu Sum som styrer og Ida Lan Kiu Yeung som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 20. oktober 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Side 10 av 26

13 7. CHINA RESTAURANT SANDNES AS PEKING CUISINE PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE China Restaurant Sandnes AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Peking Cuisine i Storgaten 41 i Sandnes sentrum, med Zhuang Lian Lu som styrer og Ka Ying Yiu som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 21. november 2007 samt Sandnes kommunes 8. LE VAN HUNG ASIA NEWS Le Van Hung gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Asia News i Langgaten 25 i Sandnes sentrum, med Le Van Hung som styrer og Pham Hong Thu Thi som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 26. november 2007 samt Sandnes kommunes 9. LARA AS BIG HORN STEAK HOUSE Lara AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/kafè i lokalene til Big Horn Steak House i Vågsgaten 33 i Sandnes sentrum, med Laila Bårdsen som styrer og Ragnhild Karlsen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 19. november 2007 samt Sandnes kommunes 10. EL GREKO AKROPOLIS AS KARACHIS El Greko Akropolis AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/ bar i lokalene til Karachi i Langgaten 66 i Sandnes sentrum, med Haraiabos Karachristianidis som styrer og Naim Plakaj som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. november 2007 samt Sandnes kommunes Side 11 av 26

14 11. MATHUSET SANDNES AS CHARLES & DE PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Mathuset Sandnes AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/ kafé i lokalene til Charles & de i Langgaten 41 i Sandnes sentrum, med Charles Tjessem som styrer og Monica Tjessem som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 26. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni DOLLY DIMPLE AS DOLLY DIMPLE`S FORUS Dolly Dimple AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Dolly Dimple`s Lura i Luramyrveien 79, med Hilde Haugstad som styrer og Hilde Sande som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 18. desember 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni DOLLY DIMPLE AS DOLLY DIMPLE`S SANDNES Rådmannens innstilling datert , samt endring i henhold til notat datert ble enstemmig vedtatt. Dolly Dimple AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Dolly Dimple`s Sandnes i Vågsgaten 33a, med Lene Skjørestad som styrer og Anneli Eide som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 18. desember 2007 samt Sandnes kommunes 14. NYE BRYGGA NUF BRYGGEN BISTRO Nye Brygga NUF gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Bryggen Bistro i Kaiveien 27 på Hommersåk, med Per Egil Lie som styrer og Ole Kommedal som stedfortreder for styrer. Side 12 av 26

15 Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs på uteområdet i henhold til tegning som vender vekk fra hovedinngangen til Bryggen handlesenter. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 2. januar 2008 samt Sandnes kommunes 15. LURA BISTRO AS LURA BISTRO/ LIM NAM THAI Lura Bistro AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/kafé og bar i lokalene til Lura Bistro/ Lim Nam Thai i Gamleveien 25 i Sandnes sentrum, med Kåre Sandanger som styrer og Brit N. Berg som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 2. januar 2008 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni GAMLAVÆRKET AS GAMLAVÆRKET Gamlaværket AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til Gamlaværket i St. Olavsgate 38, med Ann Kristin Kro som styrer og Walter Raugstein som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter minibarer på hotell rommene. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 25. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni SMART HOTEL FORUS AS SMART HOTEL FORUS Rådmannens innstilling datert , samt endring i henhold til notat datert , ble enstemmig vedtatt. Smart Hotel Forus AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til Smart Hotel i Luramyrveien 12, med Siri Stokke som styrer og Sissel L. Stangeland som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelse av skjenkebevillingen at skjenkingen av alkoholholdige drikker enten skjer over disk eller fra serveringspersonale. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. oktober 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Side 13 av 26

16 18. KRONEN GAARD AS KRONEN GAARD HOTELL PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Kronen Gaard AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til Kronen Gaard på Vatne, med Bodil Skjørestad som styrer og Hanne T. Simonsen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. oktober 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni HOTEL SVERRE AS HOTEL SVERRE Hotel Sverre AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til hotel Sverre, med Walter Raustein som styrer og Helmer Steinsvåg som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter minibarer på hotell rommene. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 29. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni SANDNES HOTELL AS THON HOTEL SANDNES VEDTAK (Roald Amundsensgate 115): Sandnes Hotell AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til Thon Hotel Sandnes i Roald Amundsensgate 115, med Tor Gunnar Solvang som styrer og Hilde Homme som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen omfatter minibarer på hotell rommene. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni VEDTAK (Leilighetshotell Luravika gnr 69 bnr 2656): Sandnes Hotell AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til leilighetshotell i Luravika gnr 69 bnr 2656, med Hilde Homme som styrer og Tor Gunnar Solvang som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter minibarer på hotell rommene. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni QUALITY HOTEL RESIDENCE AS QUALITY HOTEL RESIDENCE OG CHILI Side 14 av 26

17 VEDTAK (Quality Hotel): Quality Hotel Residence AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til Quality Hotel Residence med unntak av lokalene til serveringsstedet Chili, med Gjermund Dahl som styrer og Ivan Vågstøl som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter minibarer på hotell rommene. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 27. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni VEDTAK (Chili): Quality Hotel Residence AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til lokalene til Chili i Quality Hotel Residence, med Ivan Vågstøl som styrer og Gjermund Dahl som stedfortreder for styrer. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 27. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni LURA TURISTHEIM AS LURA TURISTHEIM Lura Turistheim AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til hotelldrift i lokalene til Lura Turistheim, med Siv Rovik som styrer og Liv Norås som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 22. oktober 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni PAVILLION AS MEGLEREN ØL & VINSTUE Pavillion AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant, diskotek og pub i lokalene til Megleren øl & vinstue i Industrigaten 2 i Sandnes sentrum, med Bjørn Oskar Fuglestad som styrer og Harry Mehl som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 29. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Side 15 av 26

18 24. GAZZA ROCK CAFÉ AS HELAN & HALVAN Gazza Rock Cafe AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for nattklubbdrift i samsvar med retningslinjenes punkt 3-6a til nattklubb i lokalene til Helan & Halvan i Ole Bullsgt 10 i Sandnes sentrum, med Jørund S. Soma som styrer og Einar S. Soma som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 15. oktober 2007 samt søknad om nattklubb av 13. mai 2008 og Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni RESTAURANT DBS SANDNES NUF DET B STED Restaurant DBS Sandnes NUF gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/ pub i lokalene til Restaurant DBS i Kirkegaten 9 i Sandnes sentrum, med Ugne Faizovaite som styrer og Ilker Cimen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 19. november 2007 samt Sandnes kommunes 26. SCENEN AS BAKGAARDEN BAR & CAFÉ Scenen AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/kafé/pub i lokalene til Bakgaarden Bar & Café i Olav Kyrresgate 1 i Sandnes sentrum, med Reidun Danielsen som styrer og Hans Monsen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 29. november 2007 samt Sandnes kommunes Side 16 av 26

19 27. RAGNAR & ÅGES RESTAURANT DA - BRASSERIET PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Ragnar & Åges Restaurant DA gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Brasseriet i Kirkegaten 15 i Sandnes sentrum, med Ragnar Haugen som styrer og Åge Olsen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. april 2004 til og med 31. mars Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 29. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni MELKEBAREN AS MELKEBAREN Melkebaren AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til pub med matservering på dagtid i lokalene til Melkebaren i Industrigaten 1 i Sandnes sentrum, med Mikal Tengesdal som styrer og Mari Aartun som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 21. november 2007 samt Sandnes kommunes 29. SCENEN AS SCENEN HOMMERSÅK Scenen AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for nattklubbdrift i samsvar med retningslinjenes punkt 3-6a til nattklubb i lokalene til Scenen i Kaiveien 37 på Hommersåk, med Reidun Danielsen som styrer og Hans Monsen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. november 2007 og søknad om nattklubbevilling av 11. mai 2008 samt Sandnes kommunes Side 17 av 26

20 30. GAUKEN AS MADAME AASE Rådmannens innstilling datert , samt endring i henhold til notat datert , ble enstemmig vedtatt. Gauken AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til pub i lokalene til Madame Aase i Olav Kyrresgt 2 i Sandnes sentrum, med Jorunn Fosse som styrer og Ulf Wiken som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 6. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni COOK DA BANKEN Cook DA gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til pub i lokalene til Banken i Langgaten 52 i Sandnes sentrum, med Alistair Cook som styrer og Colin Cook som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 24. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni KOS AS CADUVIL Kos AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for nattklubbdrift i samsvar med retningslinjenes punkt 3-6a til nattklubb i lokalene til Caduvil i Ole Bullsgt 8 i Sandnes sentrum, med Ole Eie som styrer og Cecilie Skjørestad som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 6. november 2007 og søknad om nattklubb datert samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Side 18 av 26

21 33. CATS FUN PUB AS CATS NIGHTCLUB PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Cats Fun Pub AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til nattklubb/pub i lokalene til Cats Nightclub i Erling Skjalgsonsgt 2 i Sandnes sentrum, med Einar S. Soma som styrer og Jørund S. Soma som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 15. oktober 2007 samt Sandnes kommunes 34. TRIBUTE AS TRIBUTE Tribute AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til pub i lokalene til Tribute i Ole Bullsgt 12 i Sandnes sentrum, med Jens Petter Juul Holing som styrer og Geir Pettersen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 23. desember 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni SKJÆVELAND AS BARONEN Skjæveland AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til diskotek/nattklubb/pub i lokalene til Baronen i Kirkegaten 4 i Sandnes sentrum, med Roald Mobekk som styrer og Alv Skjæveland som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. november 2007 samt Sandnes kommunes Side 19 av 26

22 36. JOHHA RESTAURANT AS (UNDER ETABLERING) SATURN NATTKLUBB Johha Restaurant AS (under etablering) gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for nattklubbdrift i samsvar med retningslinjenes punkt 3-6a til nattklubb i lokalene til Saturn Nattklubb i Storgaten 45 i Sandnes sentrum, med Alv Skjæveland som styrer og Harry Mehl som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 16. april 2008 samt Sandnes kommunes 37. AKROPOLIS SANDNES AS AKROPOLIS RESTAURANT OG NAPOLI KAFE BAR OG RESTAURANT I LANGGATEN 87 VEDTAK (Akropolis restaurant 2. etasje): Akropolis Sandnes AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Akropolis i 2. etasje i Langgaten 87 i Sandnes sentrum, med Naim Plakaj som styrer og Muharrem Gashi som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 5. november 2007 samt Sandnes kommunes VEDTAK (Napoli Kafè Bar og Restaurant 1. etasje): Akropolis Sandnes AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant/ kafè i lokalene til Napoli Kafè Bar og Restaurant i1. etasje i Langgaten 87 i Sandnes sentrum, med Muharrem Gashi som styrer og Naim Plakaj som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 5. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni MONA EGELAND NIELSEN CLINIQUE HELENE Mona Egeland Nielsen gis ikke alminnelig skjenkebevilling. Side 20 av 26

23 Mona Egeland Nielsen gis skjenkebevilling for øl og vin til sluttede selskaper i lokalene til velværeklinikken Clinique Helene i Storgaten 31/33 Sandnes sentrum, med Mona Egeland Nielsen som styrer og Gry Egeland som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 30. november 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Stedet må i forkant av bruk av denne bevillingen melde fra til skjenkekontrollen i Sandnes kommunes. 39. ARVID JACOBSEN THAI & NORSK MAT Arvid Jakobsen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til spiserestaurant i lokalene til Thai & Norsk Mat i Kvernelandsveien 26 på Ganddal, med Arvid Jakobsen og Naruemon Thamrajoen som styrer og stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 14. desember 2007 samt Sandnes kommunes 40. DACO MARINE AS BÅTEN MS ANNE VIKING Daco Marine AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin om bord i MS Anne Viking med Jan Olav Lofthus som styrer og Arild Lofthus som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 15. januar 2008 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Daco Marine AS må i forkant av bruk av denne bevillingen melde fra til skjenkekontrollen i Sandnes kommunes. 41. RISKA FJORDCRUISE AS BÅTEN MS LILLI MARLEEN Riska Fjordcruise AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til bruk ved sluttete selskaper om bord i MS Lilli Marleen med Tor Reidar Riska som styrer og Torill Riska som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 22. januar 2008 samt Sandnes kommunes Riska Fjordcruise AS må i forkant av bruk av denne bevillingen melde fra til skjenkekontrollen i Sandnes kommunes. 42. SIVILFORSVARETS SKOLE JÆREN - VAGLELEIREN Side 21 av 26

24 PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Sivilforsvarets skole Jæren gis skjenkebevilling for sluttede selskaper for øl, vin og brennevin i Vagleleiren, med Jørgen Mjelva som styrer og Susanne R. Roaldkvam som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 15. januar 2008 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Bevillingshaver må i forkant av bruk av denne bevillingen melde fra til skjenkekontrollen i Sandnes kommunes. 43. METRO BOWLING SANDNES AS METRO BOWLING SANDNES Metro Bowling Sandnes AS gis ikke alminnelig skjenkebevilling. Metro Bowling Sandnes AS gis skjenkebevilling for sluttede selskaper for øl, vin og brennevin i Metro Bowling Sandnes, med Rune Skandsen som styrer og Tom Helge Arvik som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 20. januar 2008 samt Sandnes kommunes Bevillingshaver må i forkant av bruk av denne bevillingen melde fra til skjenkekontrollen i Sandnes kommunes. 44. AS RISKAFJORD BÅTEN MS RISKAFJORD II AS Riskafjord gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin om bord i MS Riskafjord II med Bjørn M. Haaland som styrer og Alf Fredriksen som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 15. januar 2008 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni AS Riskafjord må i forkant av bruk av denne bevillingen melde fra til skjenkekontrollen i Sandnes kommunes. 45. WILBERG AS PERSONALKANTINE PÅ FORUS Wilberg AS gis skjenkebevilling for sluttede selskaper for øl, vin og brennevin i forbindelse med drift av personalkantine i Vestre Svanholmen 6 på Forus, med Runar Sageng som styrer og Morten Aksnes som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen omfatter skjenking utendørs. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 8. januar 2008 samt Sandnes kommunes Bevillingshaver må i forkant av bruk av denne bevillingen melde fra til skjenkekontrollen i Sandnes kommunes. Side 22 av 26

25 46. AL FORNO NUF PIZZERIA AL FORNO PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Al Forno NUF gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til serveringssted i lokalene til Pizzeria Al Forno i Ole Bullsgate 14 i Sandnes sentrum, med Sameeh Qadri som styrer og Hamadi Mohamad som stedfortreder for styrer. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 10. februar 2008 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni NYE HOLIDAY MOTELL AS HOLIDAY MOTEL Nye Holiday Motell AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin til hotelldrift/ kafè i lokalene til Holiday Motell i Jærveien 136, med Karl Andre Oddsen som styrer og Birgit Marie Njærheim som stedfortreder for styrer. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 27. februar 2007 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni INVENTAR INVEST AS INVENTAR INVEST Inventar Invest AS gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for nattklubbdrift i samsvar med retningslinjenes punkt 3-6a til nattklubb i lokalene til selskapet i Storgaten 61 i Sandnes sentrum, med Odd Thorleif Lande som styrer og Marit Hjartøy som stedfortreder for styrer. Det settes som vilkår for utøvelsen av bevillingen at stedet må ha dørvakter godkjent av politiet fra kl og til skjenkeslutt natt til lørdag og natt til søndag. Politiet bestemmer antall dørvakter. Politiet kan i samråd med Sandnes kommune utvide eller innskrenke tidspunktet for dørvaktsordningen. Skjenkebevillingen gjelder for bevillingsperioden 1. juli 2008 til og med 30. juni Skjenkebevillingen er gitt i samsvar med søknaden datert 24. januar 2008 samt Sandnes kommunes retningslinjer for bevillingsperioden 1. juli juni Side 23 av 26

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200704233 : E: U60 &18. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200704233 : E: U60 &18. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 67/08 TILDELING AV SKJENKEBEVILLINGER

Detaljer

Formannskapet 28.08.12 / TILDELING AV SKJENKEBEVILLINGER FOR BEVILLINGSPERIODEN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016

Formannskapet 28.08.12 / TILDELING AV SKJENKEBEVILLINGER FOR BEVILLINGSPERIODEN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Formannskapet 28.08.12 / TILDELING AV SKJENKEBEVILLINGER FOR BEVILLINGSPERIODEN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Innledningsvis behandlet formannskapet spørsmålet om Sofie Margrethe Selvikvågs (Sp) habilitet

Detaljer

FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 29. SEPTEMBER 2009 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS.

FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 29. SEPTEMBER 2009 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS. PROTOKOLL FRA MØTET 29. SEPTEMBER 2009 FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 29. SEPTEMBER 2009 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS. MØTET STARTER UMIDDELBART ETTER MØTET I ADMINISTRASJONSUTVALGET, SOM BEGYNNER

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Oppdatert pr. 23.01.13 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105699 : E: 033 : Kirsti Lygre Rostøl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER

Detaljer

FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 8. DESEMBER 2009 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 8. DESEMBER 2009 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS PROTOKOLL FRA MØTET 8. DESEMBER 2009 FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 8. DESEMBER 2009 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møtet starter umiddelbart etter møtet i administrasjonsutvalget, som starter kl. 17.00

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103130 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 107/11 DET BESTE STED AS SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Detaljer

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 1 Protokoll fra møtet 30. januar 2008 UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Det vil i forkant av møtet bli foretatt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200806027 Arkivkode E: 611 D11 &30 Saksbehandler: Ane Rostrup Eikehaugen m.fl. Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 30.09.08 103/08 Bystyret 14.10.08 123/08 DISPOSISJONSPLAN FOR

Detaljer

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 5 Protokoll fra møtet 10. september 2008 UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Det vil i forkant av møtet bli befaring

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801471 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 AL FORNO AS - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 7 Protokoll fra møtet 5. november 2008 UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE 55/08 200806447 AKTIVE SANDNES RULLERING HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina

Detaljer

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 16. SEPTEMBER 2009 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 16. SEPTEMBER 2009 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS PROTOKOLL FRA MØTET 16. SEPTEMBER 2009 UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 16. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE 15/09 200905899 OPPRETTELSE AV SYKEHJEMSAVDELING

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2006 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 VEDTAK:

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 VEDTAK: SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101491 : E: 033 &17 : Sissel Hellevik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 82/11 PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Forfall Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 22:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 22:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 28.01.2016 Tidspunkt: 18:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid : Kl. 18.30 20.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

UTVALG FOR BYUTVIKLING INNKALLES TIL MØTE 9. DESEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR BYUTVIKLING INNKALLES TIL MØTE 9. DESEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS PROTOKOLL FRA MØTET 9. DESEMBER 2009 UTVALG FOR BYUTVIKLING INNKALLES TIL MØTE 9. DESEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS I forkant av møtet vil det bli foretatt befaring i tilknytning

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 14.11.2017 Tid: 08:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører ÅF-AP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 12.12.2013 kl. 13:30-13.45. Sted: Hol kommunehus, møterom 3. Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 128/15 Til sak: PS 136/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

11 representanter (av 11) til stede. Bjarne Hansen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 11) til stede.

11 representanter (av 11) til stede. Bjarne Hansen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 11) til stede. Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 21.05.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Ap: Leder Willy Olsen, nestleder

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Gunnar Hallager Svein Jørgen Svensson AP/SP Sverre Sundfær Jan Arne Solvang FRP/H/KRF

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Gunnar Hallager Svein Jørgen Svensson AP/SP Sverre Sundfær Jan Arne Solvang FRP/H/KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.10.2009 Tid: 09:00 12:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.10.2014 Tid: 10:40 13:55 Til stede: 9 til stede. Ole G. Hallager fratrådte som inhabil i sak

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2013 Tid: 13.20-13.35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen (ekstraordinært møte) Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:25 Sak fra / til: 033/11-034/11 Terje

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Valgnemnda /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Valgnemnda /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803260 : E: 216 : Kirsten Vatne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Valgnemnda 27.04.2010 Bystyret 27.04.2010 62/10 VALG AV MEDLEMMER

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kolstad MEDL SP/V/SV/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kolstad MEDL SP/V/SV/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.08.2017 Tid: 13:00 14.00 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i kommuneplankomiteen

Protokoll fra møte i kommuneplankomiteen Protokoll fra møte i kommuneplankomiteen Dato: 23.03.2015 kl. 17:00 Sted: formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 14/00027 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Olav Birkeland (H), Norunn Østråt Koksvik

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. JUNI 2009 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. JUNI 2009 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS PROTOKOLL FRA MØTET 10. JUNI 2009 UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. JUNI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Innledningsvis vil det bli en kort orientering om Samhandlingsreformen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 10.11.2010 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 134/10 Til saknr.: 144/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.04.2016 Tid: 11:50 14:00 Til stede: 9 representanter. Marit Voll fikk permisjon fra og med sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 10 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL NR 10 Formannskapet RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 10 Formannskapet Møtested: Veien Kulturminnepark, Langhuset Møtet startet med omvisning i det nye museet. Møtedato: 18.08.2009 Tid: 15.00 18.00 Innkalte: Funksjon Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-13/6982-7 75198/14 11.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.08.2014 Stavanger

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 14. APRIL 2008 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 14. APRIL 2008 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 3 Protokoll fra møtet 14. april 2008 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 14. APRIL 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Utvalgets medlemmer inviteres til et dialogmøte med

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2011 35/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2011 35/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101493 : E: 033 : Kirsten Vatne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2011 35/11 MELDINGER Nr. 9/11 Nr. 10/11 Nr.

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.10.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTESTED: KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad DATO: 08.09.2011 TIDSPUNKT: 18:00 19:30 MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom LEDER SP Svein A Hompland MEDL KRF Helge M Tonstad

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møteprotokoll Møtedato: 12.04.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: PS 23/16 Til sak: PS 29/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE SAKLISTE Riska bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2007 Sak 24/07 AKTIVE SANDNES HØRING

Detaljer

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2005 Tid: 18.00 22.15. Til stede på møtet Medlemmer:

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2005 Tid: 18.00 22.15. Til stede på møtet Medlemmer: STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2005 Tid: 18.00 22.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen: Innkalling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEREFERAT MØTEREFERENT: Britt Sandven

MØTEREFERAT MØTEREFERENT: Britt Sandven MØTETYPE: MØTE NR.: SANDNES KOMMUNE DATO: 27.03.2008 Opplæring bydelsutvalgene STED: Bystyresalen MØTELEDER: Sissel Hellevik / Britt Sandven MØTEREFERAT MØTEREFERENT: Britt Sandven Tilstede: Austrått bydelsutvalg:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Blåheia, Rissa Rådhus Dato: Tid: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Blåheia, Rissa Rådhus Dato: Tid: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Blåheia, Rissa Rådhus Dato: 24.11.2016 Tid: 09:00-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Leder RI-HØ Liv Darell Nestleder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 14. MAI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 14. MAI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Bydelsutvalgenes ledere Møte nr. 1/2009 BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 14. MAI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møtet innledes med informasjon vedrørende høringssaken

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2016 Tid: 09:55-10:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger ungdomsskole Dato: 23.09.2015 Tid: 14:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE Austrått bydelsutvalg Møte nr. 4/2011 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. JUNI 2011 Sak 16/11 MELDING OM NY, BEGRENSET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 21.05.2015 Tidspunkt: 12:00 12.50 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Grete Bækken Mollan Varaordfører AP Anita

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Melding til formannskapet 23.09.08-50/08

Melding til formannskapet 23.09.08-50/08 Melding til formannskapet 23.09.08-50/08 Oversikt over saker tatt opp i forbindelse med behandling av saker, meldinger og under eventuelt i formannskapet f.o.m. 12.02.08 26.08.08 Forslag/vedtak Dato Ansvarlig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalget avbrøt møtet kl for å dra på befaring i de nye lokalene til Frivillig Inderøy. Møtet ble satt igjen kl. 12.

Møteprotokoll. Hovedutvalget avbrøt møtet kl for å dra på befaring i de nye lokalene til Frivillig Inderøy. Møtet ble satt igjen kl. 12. Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 09:00-14.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Lisa Hetzler,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli,

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.02.2011 001/11 Godkjenning av møteprotokoll 09.12.2010 002/11 Delegasjonssaker 003/11 Meldinger 004/11 Søknad om fritak politiske verv 005/11 Valgstyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 27. AUGUST 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 27. AUGUST 2007

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 27. AUGUST 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 27. AUGUST 2007 RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 27. AUGUST 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE Riska bydelsutvalg Møte nr. 5/2007 SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 27. AUGUST 2007 Sak 34/07 BYGGESAK GNR/BNR 110/106

Detaljer

UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS PROTOKOLL FRA MØTET 7. SEPTEMBER 2009 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE B 52/09 200804769 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

PROTOKOLL. Anita Egeli (FrP), Nestleder. Per Inge Kvindesland (Frp)

PROTOKOLL. Anita Egeli (FrP), Nestleder. Per Inge Kvindesland (Frp) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 03.02.2010 Kl. 18.00 19.00 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid: Kragerø kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det møtte følgende 9 representanter: Faste medlemmer: Henning

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møtedato: 25.10.2016 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 66/16 Til sak: PS 72/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 16:00 18:00

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 16:00 18:00 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 01.03.2016 Tid: 16:00 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører ÅF-AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.06.2013 Tid: 13:00-13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen, 3 etasje i Rådhuset Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 4. JUNI 2007 Sak 18/07 Sak 19/07 Sak 20/07

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.05.2015 Tid: 18:00 20:00 Til stede: 35 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 22 AV 23

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 22 AV 23 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyre Møtedato: 18.10.2007 Møtested: Aure Gjestegård Fra kl: 10.00 Til kl: 12.00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 22 AV 23 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer