MØTEINNKALLING SAKSLISTE NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE"

Transkript

1 Berg Gi kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/14 14/591 NUF - BERG KOMMUNE - TILSKUDD TIL TURISTINFO 17/14 14/368 18/14 14/371 19/14 14/551 20/14 14/505 21/14 14/557 22/14 14/560 23/14 14/559 24/14 14/558 NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE NF - SNOWMAN SALESNISIT THE ARTIC - SØKNAD TILSKUDD MARKEDSFØRING REISELIVSBEDRIFTER NF - FISKERISERVICE SENJA AS - SØKNAD TILSKUDD LINEEGNERSENTRAL NF - SENJA FISKERISERVICE AS - OPPLÆRING LINEEGNING NF - HAMN I SENJA AS - SØKNAD TILSKUDD KOMPETANSEHEVING NF - MEFJORD EIENDOM AS - FORPROSJEKT "NORDLYSRORBUER" NF - SENJA KYSTLAG - SØKNAD TILSKUDD SIKKERHETSUTSTYR SENJAKYST

2 25/14 14/540 26/14 14/555 27/14 14/552 28/14 14/554 29/14 14/553 NF - SKALAND DAGLIGVARE AS - SØKNAD TILSKUDD INNREDNING NY BUTIKK NF - AKSEL HANSEN AS - FORPROSJEKT LEVENDEFANGST AV TORSK SØKNAD TILSKUDD NF - BERG FISKERISELSKAP FORPROSJEKT LEVENDELAGRING AV TORSK - SØKNAD TILSKUDD NF - VENGSØYBUEN AS - FORPROSJEKT LEVENDEFANGST AV TORSK SØKNAD TILSKUDD NF - TROMSTIND Il AS - FORPROSJEKT LEVENDEFANGST AV TORSK SØKNAD TILSKUDD Skaland, Guttorm Nergård ordfører

3 Sak 16/14 NÆR-Sak 16/14 NUF - BERG KOMMUNE - TILSKUDD TIL TURISTINFO Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: 14/591 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 16/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: 1. Berg kommune innvilges tilskudd kr til samarbeidsprosjekt om turistinfo sommer 2014 i henhold til søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over kraftfondet. Skaland Bj ørn Fredriksen Rådmann Side 3 av 36

4 Sak 16/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til samarbeidsprosjekt med Midt-Troms Museum om turistinfo i Berg. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Berg kommune. Prosjektleder er rådmannen. Bakgrunn for søknaden er samarbeidsavtale mellom Berg kommune og Midt-Troms Museum om utprøving av turistinfo i Berg sommer Vurdering: Det har vært uttrykt et behov for lokal turistinfo i Berg for å ivareta den stadig økende strømmen av tilreisende til kommunen sommerstid. Midt-Troms museum har påtatt seg ansvar som arbeidsgiver for turistvert og ansvar for å gjøre avtaler omkring egnede lokaler samt skaffe til veie nødvendig informasjonsmateriell. Tilbakemeldingene har vært positive og synes å indikere at det faktisk er et behov for en slik lokal turistinfo på sommeren. Det innstilles på å støtte tiltaket fullt ut ettersom søknadsbeløpet er relativt lavt. Prosjektstøtte kan i henhold til behandlingskriteriene ytes som tilskudd alene. Det anbefales at midlene hentes fra kraftfondet. Skaland Wenche Pedersen Leder plan, utvikling og drift Side 4 av 36

5 RF SEPT 2014 Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Turistinfo i Berg Arkivsak Kort beskrivelse Samarbeidsprosjekt med Midt-Troms Museum om turistinfo i Berg. Prosjektbeskrivelse Utgifter i forbindelse samarbeid om turistinfo i Berg sommer Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Berg kommune v/nærings- Prosjekteier og utviklingsleder 9385 SKALAND Org.nr: Kontakt- Berg kommune v/næringsperson og utviklingsleder 9385 SKALAND Berg kommune v/nærings- Prosjektleder og utviklingsleder 9385 SKALAND Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Oppgis før eventuell konvertering av tilskudd. Spesifikasjon Bakgrunn Bakgrunn for søknaden er samarbeidsavtale med Midt-Troms Museum om utprøving av turistinfo i Berg sommer Prosjektmål Målet med prosjektet er å finne ut om det er behov for en lokal turistinfo i Berg, og hvilke rammer som eventuelt bør skapes rundt dette. Forankring Prosjektet er forankret i samarbeidsavtale mellom Midt-Troms Museum og Berg kommune. Prosjektorganisering Midt-Troms Museum har arbeidsgiveransvar for turistvert, samt ansvar for opplæring. Berg kommune er premissleverandør. Samarbeidspartnere - 1 -

6 RF Midt-Troms Museum Berg kommune Aktiviteter Forberedelser: Leie av lokale, ansette turistvert. Prøvedrift av turistinfo. Evaluering. Målgrupper Tilreisende. Resultat Avklaring omkring behov for lokal turistinfo. Effekter Effekten er økt besøk til Skaland, Berg og Senja. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Gjennomføres sommer Kostnadsplan Tittel SUM Drift av turistinfo Planlegging, opplæring Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Berg nærings- og utviklingsfond Midt-Troms Museum Sum finansiering Geografi 1929-Berg Vedleggiliste 'i'''"øii!iiø:--.-i#btmfiw M' - 2 -

7 Turistinformasjoner i Midt-Troms TURISTINFORMASJON BESØKENDE 2014 BESØKENDE 2013 BESØKENDE 2012 BESØKENDE 2011 Midt-Troms 917 (uke 26-35, vil (fra ) Turistinformasjon, antagelig ende opp ganske hovedkontor, Finnsnes lik 2013) Midt-Troms Turistinformasjon, Bardu Bvqdetun Midt-Troms Turistinformasjon, Bardufoss Midt-Troms Turistinformasjon, Skaland Midt-Troms 50 Turistinformasjon, Øverbotn

8 Sak 17/14 NÆR-Sak 17/14 NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: 14/368 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 17/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: 1. FilmCamp innvilges tilskudd kr til grunnfinansiering i henhold til søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over kommunalt utviklingsfond av midler øremerket til regionale samarbeidsprosjekt. Skaland Bj ørn Fredriksen Rådmann Side 5 av 36

9 Sak 17/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om grunnfinansiering fra FilmCamp for Omsøkte midler skal finansiere FilmCamps utviklingsvirksomhet i Prosjektet skal gjennom aktiviteter beskrevet i søknad resultere i økt antall produksjoner i regionen, med de ringvirkninger dette gir. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er FilmCamp AS. Prosjektleder er Kj etil Jensberg. I søknaden beskrives følgende prosjektmål nærmere: 1. Dra flere filmproduksjoner til regionen og bidra til produksjoner med regionale produsenter. 2. Utvikle infrastrukturen på FilmCamp. Spesielt fokus på utvikling av filmstudioet. 3. Registrere nye locations, utvikle og promotere regionens locations nasjonalt og internasjonalt. 4. Heve kompetansen i filmbransjen i regionen, herunder også intern kompetanse spesielt med tanke på markedsføring, internasjonal co-produksjon og filmfinansiering. 5. Bedre rammevilkårene for filmbransjen generelt og den regionale bransjen spesielt. Politisk og fagligjobbing. 6. Bidra til nye store filmproduksjoner. 7. Utvikle regionalt fond for investering i filmproduksjoner. Vurdering: Aktiviteten ved FilmCamp skaper positive ringvirkninger i hele regionen. Søknaden kan defineres inn under ordningen for regionale samarbeidsprosjekt, og finansieres av disse midlene. Berg kommune har også tidligere år støttet FilmCamp. De av kommunene i regionen som har behandlet søknaden har gitt tilsagn om støtte. De som ikke har behandlet søknaden enda vil gjøre det innen utgangen av 2014 og det vil bli innstilt positivt. Skaland Wenche Pedersen Leder plan, utvikling og drift Side 6 av 36

10 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Grun nfinansiering 2014 Arkivsak Kort beskrivelse Grunnfinansiering av FilmCamps regionale utviklingsvirksomhet - herunder utvikling av egen infrastruktur og kompetanse. Prosjektbeskrivelse Bedriften er et redskap for eiernes strukturelle mål. FilmCamp skal bidra til å øke filmproduksjonen i regionen, både kvalitativt og kvantitativt. FilmCamp fremmer samtidig en betydelig regional kultur og næringsutvikling i tilstøtende bransjer og virksomheter. FilmCamp arbeider ut fra det kulturelle og næringsstrategiske samspillet mellom de fem virkeområdene som ligger til grunn for virksomheten. Disse delområdene er definert som: Infrastruktur, fond, locations, nettverk og kompetanse. Det er dette samspillet - summen av dette, som har gitt de positive resultatene og ringvirkningene FilmCamp så langt kan vise til. Prosjektet skal gjennom de aktivitetene som blir beskrevet resultere i økt antall produksjoner med de ringvirkningene dette gir. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / FilmCamp AS Holmen Prosjekteier Org.nr: ØVERBYGD Kontakt- Kjetil Jens berg Holmen person 9335 ØVERBYGD Prosjekt- Kjetil Jensberg leder 9335 ØVERBYGD Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Troms fylkeskommune til fondsvirksomheten kr 2,5 mill pr år (regionale matchingsmidler) 2013 kr 1,6 mill i regionale matchingsmidler 2014 kr 2,5 mill i regionale matchingsmidler Tilsvarende beløp fra Staten v/ Kulturdepartementet Troms fylkeskommune gjennom RDA I kr 25 mill (flere tilsagn) RDA li kr 5 mill gjennom TFK Regionale strategi og utviklingsmidler til FilmCamp - 1 -

11 RF kr , 2007 kr , 2008 kr , 2009 kr , 2010 kr 1,22 mill 2011 kr , 2012 kr , 2012 kr , til gjennomføring av Sources kr ,- + kr fra Kulturetaten Målselv kommune næringsfondet 2008 kr , 2009 kr , 2010 kr , 2013 kr , Bardu kommune 2013 kr Berg kommune 2013 kr Lenvik kommune 2013 kr , Spesifikasjon Bakgrunn Viser til søknader, budsjett, rapporter og regnskap sendt Troms fylkeskommune bl.a SA 12/09, tilsagn nr li 11/10 og TFK Som beskrevet i søknaden 2013 og rapport er hovedmålene i dette utviklingsarbeidet omfattende og langsiktige prosesser som krever en kontinuerlig oppfølging fra bedriftens side. En utfordrende konkurransesituasjon med høyt kostnadsnivå på varer og tjenester, sterk kronekurs og fremdeles ma ngel på insentivordninger i Norge gjør at FilmCamp må ha sterkt fokus på kompetanse og kvalitet, samt samspillet mellom våre fem virksomhetsområder/hovedpilarer (infrastruktur, fond, locations, nettverk, kompetanse) i møte med markedet. De konkrete aktivitetene som gjennomføres nå i 2014 og videre i 2015 er derfor basert på tidligere erfaringer,konklusjoner og oppfølginger i forhold til det arbeidet som ble satt i gang i 2009 og siden videreført. Arbeidet følger de planene med de justeringene som disse rapportene peker på. FilmCamps tilskudd fra KUD er under stadig evaluering. Regjeringen har satt i gangarbeide med ny statlig filmmelding. Den forventes å bli gjort gjeldende far I den forbindelse er det derfor viktig at FilmCamps strategi- og utviklingsarbeid knyttes opp mot disse nasjonale prosessene. For FilmCamp vil dette kunne medføre en enda sterkere fokusering på de næringsmessige sidene knyttet til filmproduksjon. Med de erfa ringene vi har fra den regionale bransjen, og etterhvert den norske bransjen generelt, vil det i praksis si at FilmCamp i enda sterkere grad må jobbe internasjonalt med tanke på å få filmproduksjoner lagt til regionen. Dette er også i trå med de nye politiske signalene som sendes fra regjeringen

12 RF13.SO - FilmCamps virksomhet må totalt rettes inn mot å få en mer kontinuerlig produksjonsvirksomhet knyttet til FilmCamp og regionen. Prosjektmål 1.Dra flere filmproduksjoner til regionen og bidra til produksjoner med regionale produsenter. 2.Utvikle infrastrukturen på FilmCamp. Spesielt fokus på utvikling av filmstudioet. 3.Registrere nye locations, utvikle og promotere regionens locations nasjonalt og internasjonalt. 4.Heve kompetansen i filmbransjen i regionen, herunder også intern kompetanse spesielt med tanke på markedsføring, salg, internasjonal co produksjon og filmfinansiering. 5.Bedre rammevilkårene for filmbransjen generelt og den regionale bransjen spesielt. Politisk og faglig jobbing. 6.Bidra til nye store filmproduksjoner. 7.Utvikle regionalt fond for investering i filmproduksjoner. Forankring Utviklingene av FilmCamp og dermed den regionale bransjen er foran kret i Troms fylkeskommune gjennom vedtak i Fylkestinget og kommer konkret til uttrykk gjennom de bevilgningene som er gitt de siste årene. FilmCamp er foran kret i Midt-Troms regionråd som et av regionens næringsfyrtårn for andre periode. Målselv kommune som vertskommune og eierkommune, har FilmCamp som et næringsfyrtårn og har bevilget penger fra kommunens næringsfond. Den fondsmessige delen av FilmCamps virksomhet er også foran kret i den statlige filmpolitikken ved at FilmCamp er et av fem regionale filmfond som hvert år har mottatt midler fra staten v/ Kulturdepartementet. Prosjektorganisering Prosjektet inngår som en del av FilmCamps totale virksomhet og er dermed underlagt eiernes strategiske målsetninger. Styret i bedriften er ansvarlig med direktør som ansvarlig for den daglige drifte n og gjennomføringen. Samarbeidspartnere Som bedrift har og er FilmCamp avhengig av et nettverk av samarbeidspartnere. FilmCamps virksomhet retter seg mot filmbransjen og markedet for spillefilm og TV-serieprodu ksjon både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidspartnerne er derfor i hovedsak bransjens produsenter, leverandører og filmarbeidere, men også institusjoner og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt

13 RFB FilmCamp er medlem i FilmReg, interesseorganisasjon for norske regionale filmsentra og fond, samt CineRegio interesseorganisasjon for regionale fond i Europa. Andre samarbeidspartnere vil være utviklingsaktører som Sourses 2, EAVE og lignende internasjonale kommersielle aktører som selger og gir kompetansehevende tilbud til bransjen. FilmCamp vil som regional næringsfyrtårn/utvikler samarbeide tett med eierkommunene og ikke minst Troms Fylkeskommune, samt andre som bidrar til slik utvikling (eks. lntrofondet i Tromsø, Innovasjon Norge, Næringshager etc.) Det samarbeides også med Kulturnæringsstiftelsen Sparebanken 1 Nord Norge om finansiering av enkeltprosjekter med stor regional tilknytning. Aktiviteter Aktivitetene er de samme som tidligere er beskrevet i en rekke søknader og rapporter til Troms Fylkeskommune. Aktivitetene skal bidra til økt filmproduksjon på FilmCamp og i regionen med de ringvirkningene dette vil gi kulturelt- og ikke minst næringsmessig for FilmCamp, tilstøtende bedrifter/næringer og regionens filmarbeidere. Hovedaktivitetene vil være: 1. Dra flere filmproduksjoner til regionen og bidra til produksjoner med regionale produsenter. Dette er den viktigste og mest fokuserte delen av virksomheten. Når vi lykkes med å dra store spillefilm- og TV-serieproduksjoner til regionen, danner det grobunn for det meste av FilmCamps øvrige virksomhet, og ikke minst gir det arbeid og utvikling for den øverige bransjen som er knyttet til FilmCamp og disse produksjonene. (se også punkt 4 under) Deltakelse på filmfestivalene i Tromsø, Berlin, Trondheim, Nordisk Panorama, Cannes og Haugesund er viktig og møteplasser med nye prosjekter. Deltakelse på internasjonale finansieringsforum er også prioritert område. Markedsføringsarbeidet må styrkes. (se punkt 3 under) Samarbeid med Innovasjon Norge for markedsføring og kontakter i utlandet. Markedsarbeid og direkte kontakt rettet mot utvalgte utenlandske produsenter er et område som skal utvikles. Samarbeide med regionale produsenter om utvikling av deres prosjekter. I dette ligger nettverksbygging og finansiering. 2. Utvikle infrastrukturen på FilmCamp. Spesielt utvikling av filmstudio. FilmCamps virksomhet og suksess bygger på samspillet mellom de fem hovedområdene infrastruktur, locations, fond, nettverk og kompetanse. Skal utenlandske og norske produksjoner, ikke minst TV-serie produksjoner bli lagt til regionen, er en god infrastruktur, herunder også utstyrsleveranser osv.avgjørende faktorer. Et studio med god kvalitet og fagkompetanse er i denne sammenhengen viktig og ofte en avgjørende faktor. FilmCamp vil derfor fortsett arbeidet med å utvikle studio i takt med de produksjonene vi klarer å dra -4-

14 RF inn, og de studio-fasilitetene vi erfarer markedet etterspør. Befaring i andre studio skal bidra til at bedriften finner tekniske og økonomisk gjennomførbare løsninger for videre utvikling av studio. Gjennom bl.a lnterregprosjektet Filmare har FilmCamp bidratt til at filmarbeidere og leverandører har fått mulighet til å utvikling av egne bedrifter for å kunne imøtekomme krav og forventninger i markedet med tanke på kvalitet, pris og kompetanse. Avtaler med leverandører utenom regionen vil også bli prioritert der disse leverer typer av varer og tjenester og med en kvalitet og pris, regionen ikke har i dag. Dette er nødvendig for å kunne delta i en reell konkurranse med resten av verden. 3. Registrere nye, utvikle og promotere regionens locations nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med å oppdatere og utvide databasen med locations er en kontinuerlig prosess. Locationdatabasen har vist seg å være et svært nyttig verktøy internt, og i arbeidet mot og med filmprosjekter som ønsker å komme, eller som er på befaring i regionen. Målsettingen er å gjennomføre minimum 10 locationsbefainger pr år med tanke på å dra nye spillefilmprosjekter til FilmCamp og regionen. Markedsføringsarbeidet krever at vi er aktiv og tar del i den utviklingen og markedsføringen som nye sosiale media gir mulighet for - og krever. Fornyelse av brosjyre og alt annet trykket materiale er prosesser som krever stadig oppgradering. (se også punkt 4 under) Et bedre og mer forpliktende samarbeidet med turistnæringen. Arbeid med brosjyrer, bilder, felles markedsføringstiltak etc er noe vi mener kan være en del av et slikt samarbeid. Videreutvikle nettverket med ressurspersoner i regionen og øke deres kompetanse. Dette skjer bl.a gjennom besøk, møter og kurs. Produsere showreels, som viser locations, infrastruktur etc til bruk i markedsføring. 4. Heve kompetansen i filmbransjen i regionen, herunder også intern kompetanse spesielt med tanke på markedsføring, salg, internasjonal co-produksjon og filmfinansiering. Dette skal oppnås på ulike måter. Deltakelse på kurs, fagseminarer rettet mot ulike deler av, og ulike behov i bransjen. Filmbransjen er i rask utvikling, og i tildels store endringer. FilmCamp vil i så stor grad som mulig holde tritt med disse endringene gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale fora med aktuelle tema. Disse fungerer også som nettverksarenaer og møteplasser for aktuelle co-produksjoner. (Se også punkt 1 over) Heve kompetansen på det juridiske området i forbindelse med kontraktinngåelser. Spesielt er dette viktig i forbindelse med internasjonal co-produksjon og salg/distribusjon. Innhenting av juridiske kompetanse er nødvendig. Arbeid på filmproduksjoner er en av bransjens viktigste virkemiddel for utvikling og kompetanseheving. Dette punktet må derfor ses i nær sammenheng med det å få flere produksjoner til regionen. Gjennom å bidra til en bedre kontinuitet i filminnspillinger, vil dette føre til kompetanseheving, bedret økonomi og nettverksbygging for hele bransjen i regionen. -5-

15 RF Bedre rammevilkårene for filmbransjen generelt og den regionale bransjen spesielt. Politisk og faglig jobbing. Denne delen av virksomheten innebærer arbeid knyttet til politiske prosesser regionalt og nasjonalt. Deltakelse på bransjens møter og seminarer vil være en viktig aktivitet. det er satt i gang arbeid med å legge fram en ny filmmelding i Det er viktig at FilmCamp også i denne sammenhengen bidrar til at byråkrati og politikere får nødvendig og viktig informasjon om filmfeltet. Deltakelse på filmfestivaler og bransjens fora er nødvendig og viktig. Arbeide for å få innført incentivordninger også i Norge, vil fortsatt være et prioritert området. Møter med politikere og andre beslutningstakere som kan bidra til en positiv beslutning om dette er viktig. FilmCamp skal invitere politikere og andre til FilmCamp for at de gjennom slike besøk skal få best mulig kunnskap og forståelse for virksomhetens kompleksitet. 6. Bidra til nye store filmproduksjoner Det er fremdelse mange viktige og gode historier fra vår del av verden som må/ bør/kan utvikles til store filmer for et stort publikum. I dette arbeidet er FilmCamp avhengig av samarbeid med mange ulike deler av bransjen; manus, produsent, finasiering osv. Slike store prosjekter vil kreve stor gjennomføringsevne og god, og tildels ny organisering med tanke på produksjonsansvar. Vi vet at nettopp slike prosjekter vil være et bevis på at produksjoner kan gjøres "her", noe som igjen gir en uvurderlig markedsføringsverdi i markedet. Nye begrep som locationsbasert konseptutvikling bør gis innhold også i vår region. FilmCamp vil fortsette å ta aktiv initiativ ovenfor manusforfattere og produsenter for å få startet slike prosjekter. 7. Utvikle regionalt fond for investering i filmproduksjoner. Arbeidet med å få forutsigbarhet rundt fondsdelen av FilmCamps virksomhet er en helt avgjørende faktor for at virksomheten skal lykkes. Vurdering av ulike modeller for fondsdelen, og hvordan denne lar seg finansiere er utfordrende, men dette er et område som må ha høy prioritet i FilmCamps aktivitetsplan. Samarbeid med offentlige og private aktører er nødvendig. Filmfinasiering er et samspill mellom offentlig støtte og privat investering i ulike former. Dette er igjen nært knyttet til de forskrifter og regler som gjelder i bransjen. Innhenting av ekstern kompetanse (økonomisk og juridisk) er nødvendig. De siste årene har FilmCamp flere ganger fått erfare at filmproduksjoner, gjerne etter lange forhandlinger og mye arbeid, forsvinner til land med incentivordninger. (se også punkt 5 over) Det må utvikles mer gjensidige og forpliktende avtaler med produsentene. Revisjon av FilmCamps "Regler og retningslinjer for investering i film- og TV-produksjoner" blir ferdigstilt slik at de er tilpasset nye forutsetninger fra tilskuddspartnere, og til det markedet de skal virke i. Målgrupper -6-

16 RF Egen bedrift v/våre ansatte, vårt styre og vår virksomhet. FilmCamp er på mange måter regionens nav i de fleste av de beskrevne aktivitetene.lykkes FilmCamp vil dette gi aktivitet, kompetanse utvikling og økt omsetning for regional bransje og tilstøtende virksomheter. 2. Regional bransje, produsenter, filmarbeidere ulike leverandører. 3. Regionale ressurspersoner Resultat En rekke av de aktivitetene som er beskrevet over og som denne søknaden er ment og skulle finansiere, er langsiktige prosesser. Noen aktiviteter har gått over flere år og noen vil starte, eller intensiveres i Det viktigste resultatet og målsetningen med den samlede aktiviteten som er beskrevet over er at det legges spillefilm- og/eller TV serieinnspillinger til FilmCamp og regionen. Dette vil resultere i økt omsetning og dermed mulighet for bedre driftsgrunnlag og utvikling for FilmCamp og en samlet filmbransje i Troms. Resultat på de enkelte aktivitetsområdene kan oppsummeres slik: Aktivitetsområde 1: - 3 spillefilmproduksjoner på eller i tilknytning til FilmCamp - minimum 20 nye filmprosjekter til vurdering. - det skal sendes ut mail med info om FilmCamp og regionen til utvalgte produsenter i Europa og USA. - minimum en regional spillefilm skal jobbes fram mot produksjon i 2015 Aktivitetsområde 2: - utvikle studio mht toalett og oppholdsrom, sikkerhet - avtaler med leverandører - fortrinnsvis regionale - om foretningsmessig samarbeid med FilmCamp Aktivitetsområde 3: - økt mengde bilder og informasjon i locationdatabasen - gjennomføre minimum 10 location befaringer med potensielle filmprosjekter - nytt brosjyremateriell/ markedsføringsmateriell - samarbeide med de andre regionale fondene om en norsk paviljong i Cannes. - mer film på hjemmesiden som viser ulike deler av infrastrukturen på FilmCamp. - aktiviteten og informasjonsflyten på sosiale media skal styrkes - møte/ kurs for utvalgte ressurspersoner med tanke på ulike deler av locationsarbeid - mer formelt/ forpliktende samarbeid med turistnæringen i regionen. -7-

17 RF13.SO - www. regionalforvaltning.no Aktivitetsområde 4: - ansatte i FilmCamp skal delta på ulike kurs og i ulike fora for å bedre kompetansen på markedsføring, co-produksjon, salg/ distribusjon og filmfinansiering. - utarbeide kontraktsutkast med tanke på internasjonal co-produksjon - legge til rette fo r og bidra til ulike kompetansehevende kurs fo r bransjen. Aktivitetsområde 5: - minimum 3 politikerbesøk på FilmCamp - utnytte de mulighetene den nye regjeringen synes å gir for å fremme regional filmpolitikk. - delta aktivt i arbeidet med den nye filmmeldingen både som regional enkeltbedrift, men også sammen med resten av de regionale aktørene gjennom interesseorganisasjonen Filmreg. - jobbe mot regionale aktører og pollitikere for å bidra til at man få r innført incentivordning også i Norge. Aktivitetsområde 6: det tas kontakt med aktuell manusforfatter og produsent med tanke på et stort regionalt It filmprosjekt. Aktivitetsområde 7: - på bakgrunn av saksutredninger og søknader gjøres det nødvendige politiske vedtak som sikrer grunnfinansiering av FilmCamp og tilførsel av kapital til fo ndsdelen. - nye reviderte "Regler og retningslinjer for FilmCamps investering i film-og TV produksjoner" vedtas i styret. Effekter Dersom arbeidet med å få flere filminnspillinger til FilmCamp og regionen lykkes, vil det gi økt etterspørsel etter ulike varer og tjenester. Det vil gi stor overrislingseffekt for regionens kultur og næringsliv. FilmCamps aktivitet så langt, oppsummert etter 31 filminnspillinger, viser at kjøp av varer og tjenester i regionen ligger på ca 90 mill kr med en investering fra FilmCamps side på ca 22 mill. I tillegg vil det gi grunnlag for filmarbeidere til å etablere seg i regionen, noe som igjen vil bedre FilmCamp og regionens mulighet i en internasjonal konkurransesituasjon. At FilmCamp utvikles til et foretrukket alternativ for bransjen vil gi økt omsetning for FilmCamp og dermed bransjen og tilstøtende bedrifter og virksomheter. Tids- og kostnadsplan - 8 -

18 RF Tidsplan Omsøkte midlene skal finasiere FilmCamps utviklingsvirksomhet i Prosessene i dette arbeidet er kontinuerlige og vil på de fleste områdene strekke seg over flere år og være i stadig endring i takt med de rammebetingelsene som er med på å definere denne virksomheten. (f.eks statlige insentivordninger, støtte og tilskudsordninger i bransjen osv) Kostnadsplan Tittel SUM Bilgodtgjøelse Diettkostnader Div kontor Eget personal inkl sosiale kostnader Eksterne tjenester Leasing utstyr og inventar Lokalkostnader Markedsføring, annonser, promotering Nettverks/partner arr og deltakelse Regnska p, revisjon Reisekostnader Telefon datakommunikasjon Utg scouting innsalg locations Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Berg nærings- og utviklingsfond Lenvik kommune Målselv kommune Regionale utviklingsmidler (RUP) Sørreisa kommune Torsken kommune Tra nøy kommune Sum finansiering Geografi 1900-Troms, 1929-Berg Vedleg liste ll'l::ø:li:i&:----#sti#!i*"i -9-

19 NÆR-Sak 18/14 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: 14/371 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 18/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: 1. Visit Bardu SA innvilges tilskudd kr til produksjon og distribusjon av leverandørliste i henhold til søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over kommunalt utviklingsfond av midler øremerket til regionale samarbeidsprosjekt. Skaland Bjørn Fredriksen Rådmann Side 7 av 36

20 Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasjonsreglement 2 pkt 3 er det delege1i til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om tilskudd for å utarbeide en liste på leverandører av produkter og tj enester. Lista skal distribueres til Statnett i forbindelse med bygging av 420 kv linje mellom Ofoten og Balsfjord. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Visit Bardu SA. Prosjektleder er leder i Visit Bardu SA. Bakgrunn for søknaden er at næringsforeningene i indre Troms ble invitert av Statnett til å lage en leverandørliste, og være med å konkurrere om kontrakter for å levere produkter og tj enester i forbindelse med at Statnett skal bygge 420 kv linje mellom Ofoten og Balsfjord. Prosjektet skal gå fram til 2018 og har en kostnadsramme på mellom 3 og 4 mrd kroner. Søknad er vedlagt prosjektbeskrivelse. Vurdering: Siden søknadstidspunktet er leverandørlisten oppe og går, og det er kommet flere nye versjoner av den. Næringsaktører i regionen har landet flere betydelige kontrakter med bakgunn i leverandørlista. Foreløpig er det stort sett leverandører fra indre Troms og aksen Ofoten - Balsfjord som er med på lista. Intensjonen er imidlertid at lista ikke skal brukes eksklusivt mot Statnett sitt prosjekt, men også andre prosjekt og offentlige instanser i forhold til kj øp av varer og tj enester. Som eksempel nevnes Forsvaret, kommuner, fylkeskommunen og ikke minst internt i næringslivet som informasjon og mulighet for å finne samarbeidspartnere. Invitasjon til å slutte seg til leverandørlista vil bli distribuert til næringsaktører i Berg. Søknaden kan defineres inn under ordningen for regionale samarbeidsprosjekt, og finansieres av disse midlene. Skaland Wenche Pedersen Leder plan, utvikling og drift Side 8 av 36

21 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Leverandørliste Arkivsak Kort beskrivelse Utarbeide og produsere en liste på leverandører av produkter og tjenester. Lista skal distribueres til Statnett i forbindelse med bygging av 420 kv linje mellom Ofoten og Balsfjord. I tillegg til å rette seg mot Statnett sitt prosjekt er listen også ment brukt mot andre prosjekter og offentlige instanser i forhold til kjøp av varer og tjenester. For eksempel forsvaret, kommuner, fylkeskommunen og ikke minst internt i næringslivet som informasjon og mulighet til å finne samarbeidspartnere. Prosjektbeskrivelse Se vedlegg Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Visit Bardu SA Org.nr: Fogd Holboesgt BARDU Kontaktperson Sigbjørn Sørensen Fogd Holmboesgt BARDU Prosjektleder Sigbjørn Sørensen Fogd Holmboesgt BARDU Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja 2011 Innovasjon Norge (samarb.prosj. 3 bedrifter. kompetanseheving) 2011 La ndbruks- og Matdep (innlandsfiskeprosjekt) 2012 La ndbruks- og Matdep (lnnlandsfiskeprosjekt fase 2) 2012 Troms Fylkeskommune (Nordisk campingtreff. utflukter/profilering) 2013 Innovasjon Norge (kompetansehevingskurs) Spesifikasjon Bakgrunn Statnett skal bygge ny 420 kv linje fra Ofoten til Balsfjord. Prosjektet skal gå frem til 2018 og har en kostnadsramme på mellom 3 og 4 mrd. kroner Hovedentrepriser for linjebygging, skogrydding, veibygging etc. vil avgjøres i april For at lokalt næringsliv i regionen skal ha mulighet for å komme i inngrep med de store entreprenørene som får kontrakter, er det kommet en anbefaling fra Statnett om å lage en leverandørliste over bedrifter som kan levere varer og tjenester til disse entreprenørene

22 RF «Dialogen» er en arena for næringsutvikling i Bardu og består av næringsavdelingen i kommunen samt næringsforeningene Visit Bardu SA og Bardu Utvikling SA. Disse foreningene gj ennomførte et åpent næringslivsmøte hvor prosjektledelsen i Statnett SF orienterte om mulighetene for leveranser i forbindelse med bygging av den nye linja mellom Ofoten-Balsfjord. De 36 som deltok på møtet representerte 25 bedrifter lokalisert til Bardu, Lavangen, Salangen, Målselv og Sørreisa. På møtet ble arrangørene oppfordret til å dra i gang arbeidet med å utvikle en leverandørliste med tilbydere av varer, tjenester og kompetanse i kommunene i regionen. Lista skal distribueres til Statnett SF og deres hovedentreprenører. «Dialogen» har tatt utfordringen med å utvikle en slik leverandørliste. I tillegg til å rette seg mot Statnett sitt prosjekt er listen også ment brukt mot andre prosjekter og offe ntlige instanser i forhold til kjøp av varer og tjenester. For eksempel forsvaret, kommuner, fylkeskommunen og ikke minst internt i næringslivet som informasjon og mulighet til å finne samarbeidspartnere. Prosjektmål Effektmål Gi lokalt/regionalt næringsliv mulighet til å levere sine tj enester og produkter i forbindelse med byggeprosjektet. Etablere en markedskanal for lokale og regionale bedrifter både i dette prosjektet og andre sammenhenger. Skape dialog og samhandling i lokalt og regionalt næringsliv. Resultatmål Etablere leverandørliste på norsk. Denne oversettes til engelsk (supplier list). Leverandørlisten produseres i papirformat og elektronisk format (PDF). Listen distribueres til Statnett SF og deres hovedleverandører. Listen legges også ut på aktuelle nettsider og distribueres pr e-post Etablere en webportal/webside på norsk og engelsk. Her samles all informasjon om næringsaktørenes produkter og tjenester. Webportalen nyttes som en elektronisk markedsføringskanal ut mot Statnett SF sitt byggeprosjekt og i andre prosjekter og sammenhenger Forankring Næringsforeningene Visit Bardu SA og Bardu Utvikling SA har i samarbeid med Bardu Kommune avdeling næring i februar 2014 gjennomført et åpent næringslivsmøte der næringsliv/kommuner i Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy, Bardu, Målselv, Sørreisa og Balsfjord var invitert. På møtet presenterte Statnett SF sine planer for byggingen av ny 420 kv fra Ofoten-Balsfjord. På dette møtet deltok 36 deltakere fo rdelt på ca 25 bedrifter fra kommunene i nedslagsfeltet) En av konklusjonene fra møtet var at deltakerne ønsket at Bardu Kommune med dets næringsforeninger skulle ta et initiativ til å få etablert en leverandørliste/supplierlist samt utviklet en web basert leverandørportal for regionalt næringsliv i regionen. Disse "verktøyene" var det ønskelig at vi skulle formidle til Statnett SF og deres entreprise leverandører slik at både Statnett SF og deres leverandører få r kunnskap om tilbudene til regionalt næringsliv. Etter møte i næringsforum i Berg den 22.5 ble det utrykt ønske om å utvide leverandørlistas nedslagsområde til også å gjelde kommunene Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Prosjektorganisering - 2 -

23 RF Prosjektledelse Prosjektansvarlig: Bardu Utvikling SA og Visit Bardu SA ved styrene Prosjektledere: Arild Nordal, Sigbjørn Sørensen Øvrige roller Prosjekteier: Bardu Utvikling SA, Visit Bardu SA Prosjektgruppe: Næringssjef Bardu Kommune, leder Bardu Utvikling, leder Visit Bardu Deltagere i prosjektgruppe kompletteres ut fra behov og tema. Styringsgruppe: Det skal ikke være styringsgruppe i prosjektet. Samarbeidspartnere - Grantangen Kommune - Lavangen Kommune - Salangen Kommune - Dyrøy Kommune - Bardu Kommune - Målselv Kommune - Sørreisa Kommune - Balsfjord Kommune. - Berg Kommune - Torsken Kommune - Tranøy Kommune - Lenvik Kommune Aktiviteter Hovedaktiviteter HA 1 Prosjektledelse og sluttrapportering. HA 2 Designe og utforme mal for leverandør liste Sektorvis inndeling, navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, web adresse, produkter & tjenester, format, logo til den enkelte bedrift. HA 3 Designe web portal/web side for publikasjon av informasjon om leverandører. Kjøp av ekstern tjeneste. HA 4 Utsendelse og innhenting av informasjon fra interesserte leverandører. Sammenfatte og legge opplysninger inn i liste. Kjøp av ekstern tjeneste. HA 5 Oversettelse leverandørliste til engelsk HA 6 Trykking og utsendelse av leverandørliste til entreprenører som Statnett har opprettet kontrakt med. HA 7 Vedlikeholde webside og leverandørliste Totalt antall timeverk 300 timer Målgrupper Aktuelle bedrifter i kommuner i regionen

24 RF www. regionalforvaltning.no Resultat Etablere leverandørliste på norsk. Denne oversettes til engelsk (supplier list). Leverandørlisten produseres i papirformat og elektronisk format (PDF). Listen distribueres til Statnett SF og deres hovedleverandører. Listen legges også ut på aktuelle nettsider og distribueres pr e-post Etablere en webportal/webside på norsk og engelsk. Her samles all informasjon om næringsaktørenes produkter og tjenester. Webportalen nyttes som en elektronisk markedsføringskanal ut mot Statnett SF sitt byggeprosjekt og i andre prosjekter og sammenhenger Effekter Gi lokalt/regionalt næringsliv mulighet til å levere sine tjenester og produkter i forbindelse med byggeprosjektet. Etablere en markedskanal for lokale og regionale bedrifter både i dette prosjektet og andre sammenhenger. Skape dialog og samhandling i loka lt og regionalt næringsliv. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Kostnadsplan Tittel SUM Hovedaktiviteter Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Balsfjord Kommune Bardu Kommune Berg Kommune Dyrøy Kommune Gratangen kommune Lavangen Kommune Lenvik Kommune Målselv Kommune Salangen Kommune Sørreise Kommune Torsken Kommune Tranøy Kommune Sum finansiering Geografi 1919-Gratangen, 1920-Lavangen, 1922-Bardu, 1923-Salangen, 1924-Målselv, 1925-Sørreisa, 1926-Dyrøy, 1927-Tranøy, 1928-Torsken, 1929-Berg, 1931-Lenvik, 1933-Balsfjord Vedleggsliste -4-

25 RF13.SO

26 Prosjektbeskrivelse LEVERANDØRLISTE (SUPPLIER LIST) Dato:

27 Innholdsfortegnelse 1. M Å L OG RAMMER BAKGRUNN EFFEKTMÅL RESULTATMÅL RAMMER... ""... """... "... "... """."... ".. "".. "... " ORGANISERING... "... "... "... "... "... "... " PROSJEKTLEDELSE... ".. "... "... "... "... "... ".. "."... "... "... " ØVRIGE ROLLER...""..."..."..."..." BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER..."..."..."...""...".." BESLUTNINGSPUNKTER RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING...""...""...""..." KRITISKE RISIKOFAKTORER..."..."..."..."."......" GJENNOMFØRING..." HOVEDAKTIVITETER.."."..."..."..."..."."...""."" AKTIVITETSPLAN ØKONOMI..."...".".."..."..." KOSTNADER..."."..."..."..."..."..." FINANSIERINGSPLAN... ""... "... "... "... "... "... "... " KONTRAKTER OG AVTALER... "... ""... "... ".. ""... "... """.. ".. "."

28 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Statnett skal bygge ny 420 kv linj e fra Ofoten til Balsfjord. Prosjektet skal gå frem til 2018 og har en kostnadsramme på mellom 3 og 4 mrd. kroner Hovedentrepriser for linjebygging, skogrydding, veibygging etc. vil avgjøres i april For at lokalt næringsliv i regionen skal ha mulighet for å komme i inngrep med de store entreprenørene som rar kontrakter, er det kommet en anbefaling fra Statnett om å lage en leverandørliste over bedrifter som kan levere varer og tj enester til disse entreprenørene. «Dialogen» er en arena for næringsutvikling i Bardu og består av næringsavdelingen i kommunen samt næringsforeningene Visit Bardu SA og Bardu Utvikling SA. Disse foreningene gjennomførte et åpent næringslivsmøte hvor prosjektledelsen i Statnett SF orienterte om mulighetene for leveranser i forbindelse med bygging av den nye linja mellom Ofoten-Balsfjord. De 36 som deltok på møtet representerte 25 bedrifter lokalisert til Bardu, Lavangen, Salangen, Målselv og Sørreisa. På møtet ble arrangørene oppfordret til å dra i gang arbeidet med å utvikle en leverandørliste med tilbydere av varer, tj enester og kompetanse i kommunene fra Narvik til Balsfjord. Lista skal distribueres til Statnett SF og deres hovedentreprenører. «Dialogen» har tatt utfordringen med å utvikle en slik leverandørliste. I tillegg til å rette seg mot Statnett sitt prosjekt er listen også ment brukt mot andre prosjekter og offentlige instanser i forhold til kj øp av varer og tj enester. For eksempel forsvaret, kommuner, fylkeskommunen og ikke minst internt i næringslivet som informasjon og mulighet til å finne samarbeidspartnere. 1.2 Effektmål Gi lokalt/regionalt næringsliv mulighet til å levere sine tj enester og produkter i forbindelse med byggeprosjektet. Etablere en markedskanal for lokale og regionale bedrifter både i dette prosjektet og andre sammenhenger. Skape dialog og samhandling i lokalt og regionalt næringsliv. 1.3 Resultatmål Etablere leverandørliste på norsk. Denne oversettes til engelsk (supplier list). Leverandørlisten produseres i papirformat og elektronisk format (PDF). Listen distribueres til Statnett SF og deres hovedleverandører. Listen legges også ut på aktuelle nettsider og distribueres pr e-post Etablere en webportal/webside på norsk og engelsk. Her samles all informasjon om næringsaktørenes produkter og tj enester. Webportalen nyttes som en elektronisk markedsføringskanal ut mot Statnett SF sitt byggeprosj ekt og i andre prosjekter og sammenhenger 3

29 1.4Rammer Prosjektet har en kostnadsramme på kr ,-. Søknaden baserer seg på tilskudd fra regionale utviklingsmidler i følgende kommuner. Grantangen Kommune Lavangen Kommune Salangen Kommune Dyrøy Kommune Bardu Kommune Målselv Kommune Sørreisa Kommune Balsfjord Kommune. Lenvik Kommune Berg Kommune Torsken Kommune Tranøy Kommune 3. ORGANISERING 3.1 prosjektledelse Prosjektansvarlig: Bardu Utvikling SA og Visit Bardu SA ved styrene Prosjektledere: Asbjørn Josefsen, Sigbjørn Sørensen 3.2 Øvrige roller Prosjekteier: Prosjektgruppe: Styringsgruppe: Bardu Utvikling SA, Visit Bardu SA Næringssjef Bardu Kommune, leder Bardu Utvikling, leder Vis it Bardu Deltagere i prosjektgruppe kompletteres ut fra behov og tema. Det skal ikke være styringsgruppe i forprosjektet. 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 beslutningspunkter Nr Fase Tidspunkt Beslutnin2s2runnla2 BP 1 Oppstart Tilsagn om finansiering BP 2 Avslutning Rapport om utførte aktiviteter. 15. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske risikofaktorer Kritisk risikofaktor Konsekvens Mottiltak Manglende finansiering Planlagte aktiviteter kan Søke andre finansieringskilder ikke gjennomføres 4

30 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter Nr Aktivitet Resursbruk HA 1 Prosjektledelse og sluttrapportering. Kr ,- HA 2 Designe og utforme mal for leverandør liste Sektorvis inndeling, navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, web adresse, produkter & tjenester, fo rmat, logo til den enkelte bedrift. 50 timer HA 3 Designe web portal/web side for publikasjon av informasjon om leverandører. Kjøp av ekstern tj eneste. 25 timer HA 4 Nettsidekostnad kr ,- Utsendelse og innhenting av informasjon fra interesserte leverandører. Sammenfatte og legge opplysninger inn i liste. Kj øp av ekstern tj eneste. 150 timer. HA S Oversettelse leverandørliste til engelsk Kr HA 6 Trykking og utsendelse av leverandørliste til entreprenører Kr som Statnett har opprettet kontrakt med. 200 eksemplarer. HA 7 Vedlikeholde webside og leverandørliste Kr HA S Merkostnad ved utvidelse av prosjektet til 12 kommuner 75 timer Totalt antall timeverk 300 timer 6.2 Aktivitetsplan Aktivitet an. feb. HA 1 HA 2 HA 3 HA 4 HA S HA 6 5

31 7. ØKONOMI 7.1 Kostnader Aktivitet Kostnadstype Kostnad HA 1 Prosjektledelse Kr ,- HA 1 50 Timeverk Kr ,- HA 2 25 Timeverk Kr ,- Nettsidekostnad Kr ,- HA Timeverk (kjøp av ekstern tj eneste) Kr ,- HA 4 Oversettelse (kjøp av ekstern tj eneste) Kr ,- HA S Trykking utsendelse Kr ,- HA 6 Vedlikehold av leverandørliste /webside 5 år Kr ,- HA 7 Kostnad ved utvidelse Kr ,- Totalt Kr ,- Beregnet timepris 450,- 7.2 Finansieringsplan Finansiering Beløp Regionale utviklingsmidler 12 kommuner , ,- pr kommune Totalt ,- 8. KONTRAKTER OG AVTALER Ved igangsettelse av prosjektet utarbeides det en samarbeidsavtale mellom de to næringsforeningene og Bardu Kommunes næringsavdeling hvor Visit Bardu SA har den administrative ledelsen av prosjektet. 6

32 Sak 19/14 NÆR-Sak 19/14 NF - SNOWMAN SALESNISIT THE ARTIC - SØKNAD TILSKUDD MARKEDSFØRING REISELIVSBEDRIFTER Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksm.: 14/551 Arkiv: 223 Saksnr.: Utvalg 19/14 Næringsfondet Møtedato Innstilling: 1. Snowman Sales AS innvilges tilskudd kr til markedsføring av reiselivsbedrifter. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over kommunalt utviklingsfond av midler øremerket til regionale samarbeidsprosjekt. Skaland Bj ørn Fredriksen Rådmann Side 12 av 36

33 Sak 19/14 Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Saka behandles etter "Behandlingskriterier for næringsfond i Berg" vedtatt av kommunestyret I henhold til gjeldende delegasj onsreglement 2 pkt 3 er det delegert til næringsfondsstyret å fatte avgjørelser i næringsfondssaker. Saken gjelder søknad om støtte til markedsføring av reiselivsbedrifter. Søknadsbeløp kr Totalbudsjett kr Søker er Snowman Sales I Visit the Arctic. Prosjektleder er Kj ell Espnes. Snowman Sales er et salgs- og promosjonsselskap. Senja Reiseliv AS er den største eieren med 70 %. Selskapet har tidligere vært finansiert som et spleiselag mellom eiere, kommuner og Troms fylkeskommune. Etter siste stortingsvalg blir det ikke lenger gitt støtte fra Troms fylkeskommune. Selskapet søker derfor Målselv og Berg om støtte til å fortsette driften av selskapet. Målselv kommune har innvilget støtte i henhold til finansieringsplan. Vurdering: Reiseliv er satsingsområde i Berg, som den største reiselivskommunen i regionen. Over tid har organisering av reiselivsnæringa vært gjenstand for utallige diskusjoner, mange ulike modeller og prøving og feiling, både nasj onalt, regionalt og lokalt. Det har fra reiselivsaktørenes side vært uttrykt behov for salgskanaler, kanskje i enda større grad enn ivaretakelse av markedsførings- og vertskapsoppgaver. Snowman Sales er en slik salgskanal, som server de største reiselivsbedriftene i regionen, Senja Reiseliv (Hamn i Senj a), Mefjord Brygge og Målselv Fjellandsby. For de aktuelle bedriftene vil det være av stor betydning at selskapet får fortsette sin drift. Søknaden kan defineres inn under ordningen for regionale samarbeidsprosjekt, og finansieres av disse midlene. Skaland Wenche Pedersen Leder plan, utvikling og drift Side 13 av 36

34 RF Søknad Søknadsnr. Støtteordning Prosjektnavn Søknadsår 2014 Berg nærings- og utviklingsfond Markedsføring Reiselivsbedrifter Arkivsak Kort beskrivelse Markedsføring og annen promotering av reiselivsbedrifter i Berg Kommune. Prosjektbeskrivelse Vi i Snowman Sales as er et salg og promoteringselskap som Senja Reiseliv er den største eieren med 70%. Vi har tidligere vært finansiert som et spleiselag mellom eiere, kommuner og Troms fylkeskommune. Etter siste stortingsvalg ble det dessverre slutt på støtten fra Fylkeskommunen. Derfor søker vi Berg Kommune om midler for å fortsette vår drift. Vi deltar på messer i inn og utland for å promotere reiselivsaktører i vår region. Vi jobber med å få inn til Bardufoss fra Russland 2 charterfly i forbindelse med julen Det har vært fly fra Russland i 2011 og 2012 pga. konkursen i Fjellandsbyen ble det ikke gjennomført i I 2014 vil vi på nytt få inn 2 fly til Bardufoss med boalternativer på Hamn og Målselv Fjellandsby. Vi jobber også med et fiskeprosjekt som involverer Hamn og Medfjord Brygge Vi deltar foruten dette på messer i Nederland, Russland,Japan og Tyskland. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Snowman Sales, Visit the Arctic Org.nr: kjell Espnes Kjell Espnes Rustad høgda 9325 BARDUFOSS Rustad høgda BARDUFOSS Rustad høgda BARDUFOSS Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Kr fra Målselv Kommune Spesifikasjon Bakgrunn Se prosjektbeskrivelse Prosjektmål Øke tilstrømming av turister til regionen - 1 -

35 RF Forankring Se prosjektbeskrivelse Prosjektorganisering Organ iseres gjennom Snowman Sales Samarbeidspartnere Se prosjektbeskrivelse Aktiviteter Messedeltakelse, visningstu rer for turoperatører og presse Målgrupper Tu roperatører i diverse markeder Resultat Økt tilstrømming av turister Effekter Messe og promotering Tids- og kostnadsplan Tidsplan Vi har jobbet gjennom hele 2014 med messedeltakelse og vertskap for visningstu rer Kostnadsplan Tittel Egenkapital Eget arbeid Tilskudd næringsfond Sum kostnad SUM Finansieringsplan Tittel Berg nærings- og utviklingsfond Egenkapital Eget arbeid Målselv Næringsfond Sum finansiering SUM Geografi 1929-Berg Vedleg liste -2-

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.1 1.2013 Tid: 09.00 Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER l Berg kommune Utvalg: Møtested: NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: Barnevern:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 5-2013 Styremøte 18.11.2013 Side 1 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 29 REFERAT FRA STYREMØTER... 6 1.1. Forslag til

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer