LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd"

Transkript

1 LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen, Øksfjord April 2015

2 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE...3 ANNBUDSINNBYDELSE...5 TILBUDSSKJEMA...6 TEGNINGSOVEIKT...7 OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG ENGASJERTE RÅDGIVERE...8 ORIENTERING OM PROSJEKTET...9 PROSJEKTETS ART OG OMFANG...9 BELIGGENHET OG ADKOMST...9 TIDSFRISTER...9 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN...9 ENTREPRISEFORM OG ANDRE ENTREPRISER...9 PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER...9 ANDRE FORHOLD...9 TILBUDSREGLER...9 GENERELLE TILBUDSREGLER...9 KVALIFIKASJONSKRITERIER: SPESIELLE TILBUDSREGLER Tilbud på pris: Besiktigelse av byggeplass Forbehold Alternative løsninger Underentreprenører og samarbeidende firmaer KONTRAKTEN Avtaledokument TILLEGGSARBEID. REGNINGSARBEID LØNNS- OG PRISREGULERING TIDSFRISTER DAGMULKT VEDLEGG Situasjonsplan geografisk plassering av tiltak Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

3 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Situasjonsplan: Flyfoto område Bilder anleggsområde TEKNISK BESKRIVELSE Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

4 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd ANNBUDSINNBYDELSE På vegne av Loppa kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: SIKRING MOT STEINSPRANG ØKSFJORD SENTRUM SYD. Gjelder bebyggelsen i deler av Kirkeveien og Njordveien i Øksfjord Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil bli avholdt tilbudsbefaring onsdag den 21. mai 2015 kl. 11:00, oppmøte på Rådhuset i Parkveien 2 i Øksfjord. For å være med i tilbudskonkurransen må tilbudet være Loppa kommune, Driftsavdelingen, 9550 Øksfjord i hende innen onsdag 3. juni 2015 kl. 12:00. Sendes i lukket konvolutt til: Loppa kommune Driftsavdelingen 9550 Øksfjord Kan også sendes som e-post til: Tilbudet skal være merket: SIKRING MOT STEINSPRANG ØKSFJORD SENTRUM SYD Tilbudsåpning vil finne sted på Driftsavdelingen i Loppa kommune i Øksfjord den 3. juni 2015 kl. 12:30. Byggherre tar forbehold om finansiering og kommunestyrets endelige godkjenning. Storslett den 9. april Pål Pettersen Sivilingeniør Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

5 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd TILBUDSSKJEMA I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende SIKRING MOT STEINSPRANG ØKSFJORD SENTRUM SYD til de priser som er oppført i tilbudet og som gir en sum inkl. prisstigning på: 1. SIKRING MOT STEINSPRANG ØKSFJORD SENTRUM SYD kr. ekskl. mva. Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra -/eventuelt vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører: Stedlig anleggsleders erfaring fra prosjekter med tilsvarende omfang og vanskelighetsgrad, antall prosjekter:.. og antall års erfaring:.. Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet innen:.. (antall døgn fra byggherres bestilling). Tilbudet vedstås i 90 dager etter tilbudsåpningen Øvrige opplysninger vedrørende tilbudet er gitt i medfølgende tilbudsbrev... den 2015 Tilbyder, stempel og signatur Adresse E-post Mobiltelefon Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

6 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd TEGNINGSOVEIKT 1. Situasjonsplan 2. Eksisterende tegninger (ikke nøyaktige, egne oppmålinger må foretas for eksakte mål) Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

7 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG ENGASJERTE RÅDGIVERE BYGGHERRE: Navn: Loppa kommune Adresse: Parkveien 1-3, 9550 ØKSFJORD Tlf: E-post: Ansvarlig: Marion Høgmo PROSJEKTERENDE Navn: Siv Ing Pål Pettersen NUF Adresse: Rotsundelvdalen 6, 9153 Rotsund Tlf: E-post: Ansvarlig: Pål Pettersen Fagansvarlig skred: Navn: Norges Geotekniske Institutt (NGI) Adresse: Pb. 3930, Ullevål stadion, 0806 Oslo Tlf: E-post: Ansvarlig: Karstein Lied, , Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

8 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd ORIENTERING OM PROSJEKTET PROSJEKTETS ART OG OMFANG Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd. Sikringsgjerde i henhold til beskrivelse. 160 meter langt og 5 meter høyt gjerde bestående av virenett holdt oppe av stålsøyler forankret i grunn. BELIGGENHET OG ADKOMST I Øksfjord, kommunesenteret i Loppa kommune. Til Øksfjord er det ca. 2 timer med bil fra Alta. Daglig anløp av hurtigbåt fra Alta og Hammerfest. Daglig anløp av Hurtigruten fra Tromsø og Hammerfest TIDSFRISTER Tidsfrist for ferdigstillelse av arbeidene er 31. oktober FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Avtale om riggområde må avklares med kommunen. Her forutsettes riggområde på kommunal tomt. Det må tas hensyn til naboer og private grunn. For mindre brakker og kjøretøy er det noe plass i enden av Kirkeveien på snuplassen ved hus nr. 38. Herfra er det kort vei over ura til byggeplass. For større lagerplass finnes plass i Øksfjord, for eksempel i Vassdalen ca. 1,5 km syd for byggeplassen. Her er også plass for landing med Helikopter. Eksisterende 22 KV kraftlinje krysser over byggeplassen og gjerde, linja må flyttes høyere opp og bort fra ferdig gjerde. Byggherre forutsetter at dette er utført for byggingen starter. Entreprenøren må allikevel påregne arbeider delvis under høyspentlinje og ta nødvendige hensyn til dette. Nærmere plassering av linje vises på vedlagt kart. Det finnes overnattingsmuligheter i Øksfjord. For byggestrøm forutsettes bruk rigging av egen byggestrøm fra Alta kraftlag AL, kort vei til nettstasjon. Det er gode forhold for mobiltelefon på byggeplassen. Entreprenøren er ansvarlig for godkjent håndtering av eget avfall. Det finnes leveringssted for mottak av avfall i Øksfjord og i Alta. ENTREPRISEFORM OG ANDRE ENTREPRISER Arbeidet utføres som totalentreprise. PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER Standard rutiner og kommunale retningslinjer følges. ANDRE FORHOLD Arbeidet krever byggetillatelse. Byggherre søker bygge- og gravetillatelse, entreprenør må sende søknad om ansvarsrett. Det tas forbehold om endelig finansiering. Alle mål og dimensjoner er veiledende til bruk i tilbudsprosessen. Før oppstart må Byggherre og NGI sette ut eksakte punkter for plassering av gjerde. All utførelse, leveranser m.m. skal være i henhold til gjeldende dimensjoneringskriterier, evt. forskrifter og krav. TILBUDSREGLER GENERELLE TILBUDSREGLER Loppa kommune er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

9 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd All utførelse og leveranse skal tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter og krav. KVALIFIKASJONSKRITERIER: - Arbeidene krever at bedriften har godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven i forhold til ansvarsrett for tiltaket, tiltaksklasse 3. - Kompetanse i bedriften fra prosjekter med tilsvarende vanskelighetsgrad og omfang, minst 3 i løpet av de siste 10 år. - Produktet som leveres skal ha godkjenning for bruk i Norge og tilfredsstille dimensjoneringskriterier angitt i forespørselen. Type gjerde med nødvendig spesifikasjon skal angis i tilbudet. Dokumentasjonskrav - Oversikt over kompetanse og praksis (inkl. relevante referanseprosjekter, minst 3 ikke eldre en 10 år) for entreprenørens tekniske og/eller administrative ledelse, samt den lokale anleggsledelse. - Firmaattest - Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav) - Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav) - Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) - Foretakets siste års beretning, samt nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall - Oversikt over foretakets totale bemanning - Dokumentasjon / redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhetspolicy samt kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem. SPESIELLE TILBUDSREGLER Tilbud på pris: Tildeling av kontrakt vil skje ut fra lavest pris, basert på tilbudt pris uten justeringer. Tilbyders totalpris slik den fremkommer av tilbudsskjema. Pris / kontraktslengde: Tilbudskonkurranse er lagt opp som åpen tilbudskonkurranse i henhold til vedlagt mengdebeskrivelse. Vedståelsesfrist på tilbud 90 dager. Tidsplan skal oppgis i tilbudet. Besiktigelse av byggeplass Tilbyderne må gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen. Feiltakelser eller unnlatelser i noen som helst grad m.h.t. ovennevnte, berettiger ikke entreprenøren til ekstra krav. Forbehold Eventuelle forbehold skal spesifiseres i tilbudsbrevet og skal være gitt i en slik form at deres økonomiske konsekvenser kan vurderes ved tilbudsbedømmelsen. Forbehold og anmerkninger som Tilbyder gjør i teksten eller i mengdefortegnelsen uten å omtale dem konkret i tilbudsbrevet, anses som ugyldige. Alternative løsninger Det er ikke ønskelig at leverandøren gir tilbud på alternative løsninger ut over det som forespørres. Underentreprenører og samarbeidende firmaer Tilbyderen må oppgi navn på de firmaer, håndverkere eller leverandører som det foreligger tilbud fra eller som det eventuelt vil bli opprettet samarbeid med. Opplysninger gis på skjema; Underentreprenører og samarbeidende firmaer. Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

10 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd KONTRAKTEN Avtaledokument Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherren og entreprenøren. Som grunnlag for dokumentet skal NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt benyttes. TILLEGGSARBEID. REGNINGSARBEID Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeid som skal gjøres opp etter tilbudets enhetspriser eller hvor disse ikke passer, etter tilbud (fast pris) fra entreprenøren eller som regningsarbeid. Ethvert arbeid som medfører krav om tilleggsbetaling utover kontraktsummen, skal ikke settes i gang før det foreligger skriftlig rekvisisjon fra byggherren. LØNNS- OG PRISREGULERING Som følge av endringene i lønns- eller prisnivå eller i størrelsen av de sosiale utgifter skal kontraktens priser ikke endres, eventuelt prisstigning medtas som fastpris i tilbudet. TIDSFRISTER DAGMULKT Byggearbeidet igangsettes og fullføres innenfor de tidsfrister som er angitt under kapittel ORIENTERING hvis ikke annet blir avtalt i kontrakt. Bindende fremdriftsplan vil bli utarbeidet i samråd med alle involverte parter. Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

11 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd VEDLEGG Situasjonsplan geografisk plassering av tiltak Geografisk plassering av tiltak Lokalisering av tiltak i Øksfjord Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

12 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Situasjonsplan: Kartskisse viser tiltak med adkomstmulighet, høyspentlinje m.m. Kartskisse viser anleggsområde med eiendomsgrenser, høyspentlinje m.m. Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

13 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Flyfoto område Flybilde viser anleggsområde med veier, bygg, ur m.m. Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

14 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Bilder anleggsområde Bilde 1 tatt fra Kirkeveien 38, nordre del av gjerdetrase (opp mot fjellet bak gult hus) Bilde 2 tatt fra Kirkeveien 38, midtre del av gjerdetrase og trase for adkomstvei ovenfor stolper. Bilde 3 tatt fra Kirkeveien 38 søndre del av gjerdetrase Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

15 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd TEKNISK BESKRIVELSE Se vedlegg fra NGI Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

16 Dokumentnr.: T Tilbudsgrunnlag, side: 1 Tilbudsgrunnlag Teknisk beskrivelse LOPPA KOMMUNE. SIKRING MOT STEINSPRANG I KIRKEVEGEN, NJORDVEGEN, GNR 26, BRNR 3

17 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 2 Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum 01 KONSTRUKSJONER GENERELT Prosjektet består i leveranse og bygging av steinspranggjerder i Øksfjord sentrum. Anleggsområdene er vist på kart Figur 1 og Figur 2, samt på foto Figur 3, Figur 4, Figur 5, Figur 6 og Figur 7. Steinspranggjerdene skal settes opp umiddelbart ovenfor bebyggelsen omkring kote 20. Terrenget der gjerdene skal plasseres består av til dels grovblokket ur, dels av mer finkornete løsmasser og noe organisk jord. Gjerdet er vist som en sammenhengende rad med to knekkpunkter, og delt i seks segmenter. Samlet lengde er ca 160 m. Plassering og inndeling av rader vil kunne bli endret og orientert om på tilbudsbefaringen. Hver rad er merket av tiltakshaver med pel i hvert endepunkt i terrenget. Pelene er påskrevet radnummer og endepunkt. Gjerdehøyden skal være 5 m. Høyden beregnes som effektiv høyde midtveis mellom to gjerdestolper. Eventuelle avvik mellom de mengder som er gitt i tilbudsgrunnlaget og de faktiske mengder som er bygget, vil bli avregnet etter leverandørens enhetspriser. Steinspranggjerdet består av et wirenett som bæres av stålsøyler. Gjerdet er forankret til bakken med barduner i overkant fra toppen av søylen inn mot terren. I tillegg finnes sideveis forankring og forankring på nedsiden av gjerdet. Det finnes flere leverandører på markedet. Konstruksjonen varierer fra leverandør til leverandør. Se illustrasjon

18 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 3 der det er vist et gjerde fra Geobrugg, Figur 7. All fundamentering av strekkforankring skal foregå med innborete og gyste stag, enten i løsmasser, fjell eller både i løsmasser og fjell. Dersom leverandøren stiller strengere krav til forankring og fundamentering enn det som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget, skal leverandørens krav følges, prises i eget vedlegg. Gjerdelengder og styrke (kapasitet i kj) er gitt i tabellene nedenfor: Nr L (m) Styrke (kj) Sum 160 Gjerdehøyde alle rader: 5 m. Tallstørrelsene kan bli endret. Plassering av radene er vist på kart Figur 1. Steinspranggjerdene og alle deler (også forankringsbolter og wireklemmer) skal være varmgalvanisert. Det skal benyttes gysemasse som er tilpasset dette. Det poengteres at steinspranggjerdene må være levert av en sertifisert leverandør. Leverandøren må kunne vise til praktisk bruk av wirenettgjerdet over lengre tid. Wirenettgjerdene vil bli utsatt for noe snølast. Leverandøren skal dokumentere at steinsprangjerdene er dimensjonert for å tåle følgende belastinger fra snøsig. Lastene er beregnet for wirenett mot snøskred, Gjerdehøyde (m) Belastning (kn/m) 5,0 10

19 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 4 Det skal fremlegges målsatte tegninger av gjerdet med fundamenteringsløsninger, samt dokumentasjon fra fullskalatesting av de aktuelle gjerdene for de oppgitte kapasitetene. (Generelle brosjyrer regnes ikke som dokumentasjon). Tegninger og dokumentasjon skal følge tilbudet. Tilbud basert på sikringsgjerder som ikke er fullskalatestet vil bli forkastet. Entreprenørens priser skal inkludere prøvetrekking av tre ekstra fundamenter til 1,35 ganger karakteristisk last. Disse fundamentene skal kun benyttes til prøvetrekking. Dersom ett eller flere av fundamentene går til brudd under prøvebelastningen, kan byggherren forlange prøvebelastet de fundamenter han måtte ønske for entreprenørens regning. Ved prøvetrekking tillates maksimalt 2,0 cm deformasjon. Prøvetrekkingen skal foregå med trinnvis belastning, der 10% av karakteristisk last påføres i hvert trinn. Kraft og deformasjon loggføres for hvert trinn. Kriteriet for brudd i fundament i løsmasser: 10% økning av belastning medfører 90% av total deformasjon. Post nr Kode/Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum 02 RIGG OG DRIFT AB Forsikringer 02.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR 02.2 AB2 FOIKRING AV KONTRAKTSARBEID

20 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 5 AE Sikkerhetsstillelse 02.3 AE1 SIKKERHETSSTILLELSE KONTRAKTSFORPLIKTELSER AK Rigg FOR 02.4 AK1.1 PLANLEGGING AV ADMINISTRASJON AV EGET KONTRAKTSARBEID 02.5 AK3.199 KLARGJØRING AV BYGGEPLASS OG ADKOMST Beskrivelse: Klargjøringen omfatter areal/område til brakker, maskiner, materialer og utstyr, samt for adkomst, evt. adkomstveg dersom entreprenøren ønsker dette og for evt. helikoptertransport AK3.299 RIGG AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Utførelse: Rigging av alle midlertidige tekniske installasjoner som vann, avløp, el-kraft, trykkluft m.m., som entreprenøren mener er nødvendig AK3.339 RIGG FOR SIKRING OG BESKYTTELSE RUND SUM Omfang: Gjelder evt. adkomstkontroll, vakthold, fysiske tiltak for HMS, mot skade på kontraktsarbeidet og omgivelser, vegetasjon m.m AK3.411 RIGGING AV ROM RUND SUM TYPE: FORLEGNING Utførelse: Gjelder alle nødvendige rom for eget personale, kontor, møterom og ulike lagerfunksjoner.

21 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: AK RIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS RUND SUM Utførelse: Omfatter alle typer kraner og heiseinnretninger, alle behov i forbindelse med eget driftsutstyr, plattformer, adkomstveg, stillas m.m. som entreprenøren anser nødvendige AK3.69 RIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG Utførelse: Omfatter all nødvendig rigg for forskalling, armering og betongstøping, vannforsyning, trykkluft, verksted og evt. andre produserende anlegg entreprenøren anser nødvendige AK RIGG FOR BYGGRENHOLD RUND SUM Omfang: Gjelder renhold av alle anleggsbrakker AK3.721 RIGG FOR OPPVARMING Omfang: Gjelder oppvarming av brakkeriggen og evt. på byggeplassen AK3.81 RIGGING AV OPPSAMLINGS- OG TRANSPORTBEHOLDER FOR AVFALL Sortering: Alt avfall skal sorteres i egnede beholdere. Avfallet leveres godkjent mottak AK3.82 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN AM Drift av byggeplass AM1.1 DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTSARBEID

22 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: AM3.199 DRIFT AV BYGGEPLASS OG ADKOMST Beskrivelse: Gjelder hele riggområdet og adkomst AM3.29 DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjonens omfang: Gjelder alle tekniske installasjoner AM3.39 DRIFT AV RIGG FOR SIKRING OG BESKYTTELSE Omfang: Gjelder alle aktuelle sikringstiltak AM3.49 DRIFT AV ROM Omfang/størrelse: Gjelder alle rom som etableres/brukes ved anlegget AM DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS RUND SUM Utførelse: Gjelder alle anlegg som etableres for gjennomføringen av prosjektet AM3.69 DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG Utførelse: Gjelder drift av alle produserende anlegg AM3.711 LØPENDE BYGGRENHOLD AM3.89 TRANSPORT OG HÅNDTERING AV BYGGEPLASSAVFALL Hvis byggherren forlanger det, skal kvitteringer fra mottaket fremlegges.

23 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: AS1.1 AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING Alle konstruksjoner som leveres skal være fri for betongrester og evt. annen tilgrising. Sum kapittel 02 Rigg og drift. Overføres til sammendrag Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum 03 MÅLINGER AM3.99 STIKNING, MÅLING, KONTROLL Tiltakshaver vil fastlegge endepunkter og knekkpunkter av alle rader med terrengmerker. Endelig plassering er ikke foretatt og det kan komme endringer i forhold til plassering og mengder. Dette vil bli kunngjort ved anbudsbefaring våren Entreprenøren skal foreta all videre utstikking av steinsprangjerdene før arbeidet starter opp. Det tillates ± 0,5 m avvik fra de linjene som er stukket i terrenget. Eventuelt avvik skal fremlegges og diskuteres med byggherren. Byggherren skal godkjenne utstikningen før fundamentarbeidet settes i gang. Entreprenøren skal videre koordinatbestemme endepunkter og knekkpunkter i alle rader. Resultatene leveres byggherren på digital form. Sum post 03 målinger, overføres til sammendraget kr

24 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 9 Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum 04. GRUNNARBEIDER OG FUNDAMENTERING FB1.31 RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL For enkelte partier er det nødvendig å fjerne krattskog. Vegetasjon skal ryddes og fjernes. FB FB LØSGJØRING AV STUBBER, RØTTER OG AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE KOMPLETT. Flere steder er det nødvendig å fjerne matjord/torv. Massen forutsettes ikke fraktet ut av området, men henlagt/ tilbakeført på en stabil og pen måte FH DEMOLERING AV BLOKKER MELLOM 1,0 OG 5,0 m 3 Blokksprengning. Der blokker ligger i vegen for fundamenter. Inkluderer tilpasning/utjevning av terrenget for fundamenter og opprydding etterpå. stk 25 Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum FD3. GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET Fundament for stolpefot Varmgalvanisert. Dimensjon: Etter leverandørens spesifikasjoner. Alt organisk materiale fjernes. Massene lagres stabilt og pent på stedet. Bunn fundamentgrop skal komprimeres med manuell stamping eller med maskin ( Hoppetusse el.lign.). Evt. vann skal dreneres ut. Sjakting for fundamentplate stk 40 Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum LB1.101 FOKALING AV FUNDAMENT.5 VALGFRI LC1.133 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE B 12 mm

25 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 10 LG PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE MF40 BEGRENSET Fundament stolpefot: Komplett fundamentering av stolpefot etter leverandørens spesifikasjoner, inkludert evt. bruk av armert betongfundament. stk FUNDAMENTERING GE FORANKRINGSSTAG I FJELL OG LØSMASSER OPP- OG NEDRIGGING FOR BORING OG INJISERING Oppstilling forflytning Gjelder forflytning og rigging for hvert fundament. (Alle wirestag og stolper). (Entreprenøren oppgir nødvendig antall basert på aktuell gjerdekonstruksjon pluss 3 stk for prøvetrekking) stk Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum HULLBORING-MONTERING AV FORINGSRØR/PERFORERTE RØR/STAG. Varierende dybder Generelt Steinspranggjerdene skal forankres ved innboring av forankringsrør og stag i fjell, gjennom løsmasser til fjell, eller bare i løsmasser, samt gysing av bolter og stag. Det skal føres borelogg for hvert fundament. Boreloggen skal inneholde: Boredybde i løsmasser/fjell. Beskrivelse av løsmassetype/- fjellkvalitet. Forbruk av gysemasse. Forankringsprisen skal omfatte komplett utførelse, med innmåling,

26 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 11 sjakting/boring/gysing inklusiv tilrigging, transport av alle materialer. (Varierende dybder). Gysemassen skal være tilpasset varmgalvaniserte komponenter Forankringsstag i fjell og løsmasser/fjell. Fundamentering av øvre barduner, endebarduner, skråavstivninger og evt. barduner på nedsiden av gjerdet. Fundamentene skal ha minimum 10 m forankringslengde i løsmasser, og 2 m i godt fjell ved grunnere dybder enn 10 m. Dersom leverandørens spesifikasjoner krever større lengder skal dette spesifiseres og inngå i prisene i tilbudet. Blokker i terrengoverflaten skal ikke benyttes til forankring av barduner. Det forventes hulrom mellom blokkene i uren. Bruk av foringsrør kan derfor bli nødvendig. Til forankring av stag skal det i slike tilfeller benyttes perforerte stålrør eller nettstrømpe. Foringsrør skal trekkes. Dimensjon perforerte rør tilpasses stagets kapasitet og diameter etter gjeldende tabeller. Staget skal sentreres i foringsrør/borehull. Eventuelt dimensjonsjoneres etter leverandørens spesifikasjoner.. Enhetsprisene skal inkludere alle kostnader ved fundamenteringen, også tilrigging GE BORING MED FORINGSRØR FOR LØSMASSESTAG OG I FJELL UTEN FORINGSRØR GE3.39 BORING MED FORINGSRØR GJENNOM LØSMASSER INN I BERG. PERFORERTE FORINGS- RØR, EVT NETTSTRØMPE.

27 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 12 GS GS GQ GQ FORANKRINGSSTAG Varmgalvanisert FORANKRINGSSTAG Varmgalvanisert INJEKSJON AV FORANKRINGS- LENGDEN I LØSMASSER. Spesialsement INJEKSJON AV FORANKRINGS- LENGDEN I BERG. Spesialsement (I boretabellen nedenfor er det oppgitt prosentvis fordeling av boredybder. Entreprenøren fordeler sitt totale antall fundamenter som er nødvendig for komplett konstruksjon, inkludert 3 fundamenter for prøvetrekking, ut fra den prosentvise fordelingen i tabellen. Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum Fordeling % Heltall Inntil 0,5 /2m 3 stk Inntil 1,0/2m 3 stk Inntil 2,0m/2m 3 stk Inntil 3,0m/2m 6 stk Inntil 4,0m/2m 6 stk Inntil 5m/2m 8 stk Inntil 6 m/2m 8 stk Inntil 7m/2 m 8 stk Inntil 8 m/2m 15 stk Inntil 9 m/1 m 20 stk Inntil 10 m/0 m 20 stk Sum 100 stk Løsmasser inntil 0,5 m regnes som fjell i dagen). For endelig avregning interpoleres lineært mellom de oppgitte boredybdene i tabellene ovenfor.

28 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: Som foran Avlastningshull: Ved mye vann i grunnen eller ved større hulrom som forhindrer fastgysing av bolter, skal det bores avlastingshull slik at fastgysing kan gjøres. 0-2 m løsmasser / 2 m fjell: 2-4 m løsmasser / 2 m fjell: 4-6 m løsmasser / 2 m fjell: 6-10 m løsmasser stk stk stk stk Sum post 04 Grunnarbeider og Fundamentering overføres til sammendraget. kr Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum nr 05 KP1.19 STEINSPRANGGJERDER Sikringsgjerdenes høyde skal oppfylle de beskrevne høydene målt der nettet har størst pilhøyde. Stålrør/bjelker, fjellbolter, og alt fundamenteringsmateriell, wire/wirenett, klemmer og annet festemateriell skal leveres varmgalvanisert etter Norsk Standard eller tilsvarende (ikke elektrolytisk galvanisert). Åpningen mellom hver nettseksjon skal ikke overstige 10 cm etter montering. Største tillatte klaring mot terreng på undersiden av gjerdet: 15 cm. Eventuelt ekstra materiell og arbeid for å oppnå dette krav skal innkalkuleres i totalprisen. Levering, transport og montering av steinsprangnett mot steinskred, høyde 5,0 m, kapasitet 3000 kj, inklusivt fundamenteringsmateriell. Prisen skal inneholde alle kostnader til komplett ferdigstilling (eks. fundamentering).

29 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 14 Høyde Lengde (m) (m) 5,0 160 Sum 160 m 160 Sum post 05 Steinspranggjerder overføres til sammendraget kr Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum 06 HMS: Forankring av løst berg Dersom entreprenøren av HMS-hensyn finner at det er nødvendig å sikre løst berg eller steinblokker i tilknytning til arbeidet med steinsprangnettet skal sikringsmetode, mengde og kostnad beskrives og fylles inn nedenfor. HMSsikringen skal omfatte alle kostnader til planlegging, anskaffelse og montering av materiellet. Det forutsettes at entreprenøren har gjort seg kjent med alle relevante forhold på stedet. Eventuelle senere behov for HMS sikring som ikke er beskrevet og kostnadsregnet i tilbudet er entreprenørens ansvar Sum post 06 forankring løst berg overføres til sammendraget 07 TIMEARBEID Det kan bli aktuelt å utføre mindre tilleggsarbeider etter skriftlig bestilling. Slikt timeforbruk avregnes etter denne posten Persontimer t Kompressor t Betongpumpe/gyseapparat t Borerigg t 50 Sum post 07 timearbeid overføres til sammendrag

30 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: DOKUMENTASJON M.M. Alle leverte/innbygde materialer skal dokumenteres, slik at materialinnhold, utførelse og fremtidig bruk/vedlikehold er mest mulig entydig definert. Kfr Teknisk Forskrift til PBL, kap V. Dokumentasjonen skal leveres i egen mappe med følgende inndeling: 1. Materialer (generelle) 2. Utførelse, måledata, bilder 3. Bruksanvisninger 4. Vedlikehold 5. Diverse Sum post 08 dokumentasjon overføres til sammendrag SAMMENDRAG Post Navn 02 Rigg og drift 03 Målinger 04 Grunnarbeider og Fundamentering 05 Steinspranggjerder 06 HMS-Forankring av løst berg 07 Timearbeid 08 Dokumentasjon Tilbudssum eks mva Sum kr

31 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 16 Vedlegg Fig 1 2 Kart Fig 3 6 Foto av sikringsområdet Fig 4 Eksempel på steinsprangjerde Figur 1 Oversiktskart over Øksfjord

32 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 17 + Figur 2 Plassering av steinspranggjerder

33 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 18 Figur 3 Området sett fra nordvest. Plassering av steinspranggjerde antydet Figur 4 Bebyggelsen sett fra fjellsiden.

34 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 19 Figur 5 Deler av bebyggelsen med steinspranggjerdet antydet Figur 6 Deler av bebyggelsen med steinspranggjerdet antydet

35 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 20 Figur 7 Skisse av Geobrugg GBE 3000 A.

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Riving kontorbygg i Øksfjord

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Riving kontorbygg i Øksfjord LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE Riving kontorbygg i Øksfjord Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen, Øksfjord Oktober2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 TILBUDSSKJEMA...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE Flytekai Vassdalen industriområde Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Utbedring vannforsyning skolebakken

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Utbedring vannforsyning skolebakken LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE Utbedring vannforsyning skolebakken Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen, Øksfjord Mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE SKREDSIKRING OMBO, HJELMELAND, MED WIRENETTGJERDE. BASERT PÅ FORENKLEDE PROSJEKTDOKUMENTER

ANBUDSINNBYDELSE SKREDSIKRING OMBO, HJELMELAND, MED WIRENETTGJERDE. BASERT PÅ FORENKLEDE PROSJEKTDOKUMENTER Til entreprenører som er interessert i å gi tilbud. Deres ref: Vår ref: A07.003.33 Alta 2007-02-05 ANBUDSINNBYDELSE SKREDSIKRING OMBO, HJELMELAND, MED WIRENETTGJERDE. BASERT PÅ FORENKLEDE PROSJEKTDOKUMENTER

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE TOTALENTREPRISE. 4 manns bolig i Hasvik

HASVIK KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE TOTALENTREPRISE. 4 manns bolig i Hasvik HASVIK KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE TOTALENTREPRISE 4 manns bolig i Hasvik Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Juni 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 ANNBUDSINNBYDELSE... 3 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato:

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B Utgave: 1 Dato: 2014-09-01 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Konkurranseregler... 2 1.1 Generelle konkurranseregler...

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6 01 RIGG OG DRIFT Byggearbeidet utføres som hovedentreprise med sidestilte fagentrepriser. 01.AB 01.AB.1 01.AB.4 01.AE 01.AE.2 01.AJ Dette kapittelet skal dekke

Detaljer

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Utbedring av kaifronter i Loppa havnedistrikt

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Utbedring av kaifronter i Loppa havnedistrikt LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE Utbedring av kaifronter i Loppa havnedistrikt Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen, Rotsundelv Juli 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39

SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39 Vedlegg I.1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR BYGG OG EIENDOM SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39 Signatur (initialer) Side 1 av 5 Prosjekt: Svardokument Nesttun idrettsplass riving av klubbhus

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Søndre Land Kommune Konkurransegrunnlag Nr: 214166 Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Vedlegg D - Prisskjema Side 1 av 6 1 Innhold 1 Innhold 1 2 TILBUDSSKJEMA 3 3 KOSTNADSOVERSIKT 4 3.1 Generelt 4

Detaljer

Østre Gausdal kirke Rehabilitering

Østre Gausdal kirke Rehabilitering Gausdal Kirkelige Fellesråd Østre Gausdal kirke Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for TOTALENTREPRISE TØMRERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO1119 Tilbudsgrunnlag Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2.

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Norconsult AS Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben GENERELL DEL 514 06 77 Lebesby kommune Revisjon 24.10.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Side 00-2 A0 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

Asfaltering av kommunal vei Risdalskrysset - Sørlikrysset

Asfaltering av kommunal vei Risdalskrysset - Sørlikrysset Froland kommune Asfaltering av kommunal vei Risdalskrysset - Sørlikrysset Anbudsdokument 2 INNHOLD Side 1 ANBUDSINNBYDELSE 3 2 PROSJEKTDOKUMENTER 4 3 ANBUDSSKJEMA 5 3.1 Sammenstilling av hovedposter 5

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema 1 FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema PROSJEKT : Grunnarbeid, omlegging av VA, vegomlegging, grøfter elektro i forbindelse med ny flerbrukshall Eikelandsosen. Revisjonsnr.

Detaljer

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg.

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. Tilbudsinnbydelse for entrepriser: Entreprise E1 Bygningsmessig Entreprise E2 Lufthandlingsanlegg Entreprise E3 Sanitær- og varmeanlegg Entreprise E4 Elkraft

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE TILBUD OPPGRAVING OG FJERNING AV OLJETANK VED VESTERSIDASENTERET

STORFJORD KOMMUNE TILBUD OPPGRAVING OG FJERNING AV OLJETANK VED VESTERSIDASENTERET STORFJORD KOMMUNE TILBUD OPPGRAVING OG FJERNING AV OLJETANK VED VESTERSIDASENTERET A. TILBUDSINNBYDELSE. På vegne av Storfjord kommune, driftsetaten, 9046 Oteren innbys det til å gi tilbud på følgende

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT FOR. Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE

ANBUDSDOKUMENT FOR. Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE ANBUDSDOKUMENT FOR Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE Nore og Uvdal Kommune skal innhente anbud på Skatepark i betong på Rødberg. Anbudet skal leveres til: Nore og Uvdal

Detaljer

TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI 5 I HATTFJELLDAL

TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI 5 I HATTFJELLDAL HATTFJELLDAL KOMMUNE NTK - AVDELING Telefon: 75 18 48 00 8690 HATTFJELLDAL Telefaks: 75 18 48 99 Organisasjonsnr.: 944716904 E-post: post@hattfjelldal.kommune.no TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI

Detaljer

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes.

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE. Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole. Ved Nye Sædalsveien Bergen

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE. Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole. Ved Nye Sædalsveien Bergen BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole Ved Nye Sædalsveien 190 5099 Bergen er Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

GIVAS IKS 8 KONGSVINGER RENSEANLEGG Entreprise M. TILBUDSINNBYDELSE Kap. 2 SLAMFORTYKKING TILBUDSBREV KAP. 2 ENTREPRISE M

GIVAS IKS 8 KONGSVINGER RENSEANLEGG Entreprise M. TILBUDSINNBYDELSE Kap. 2 SLAMFORTYKKING TILBUDSBREV KAP. 2 ENTREPRISE M GIVAS IKS 8 TILBUDSBREV KAP. 2 FOR ENTREPRISE ASKINELT- OG PROSESSTEKNISK UTSTYR SLAFORTYKKING GIVAS IKS GIVAS IKS 9 2.0 TILBUDSBREV 2.01 Tilbudssum For GIVAS IKS påtar vi oss de i tilbudsgrunnlaget spesifiserte

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING, NY BRU PÅ NÆVSVEGEN

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING, NY BRU PÅ NÆVSVEGEN TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING, NY BRU PÅ NÆVSVEGEN 1. Innbydelse Melhus kommune ved teknisk drift inviterer til tilbudskonkurranse på prosjektering av ny bru på Nævsvegen i Melhus kommune. Anskaffelsen

Detaljer

Eidsbukta småbåthavn

Eidsbukta småbåthavn 4119308 Eidsbukta småbåthavn Sprengnings- og fyllingsarbeider fra land, bygging av atkomstvei med forstøtningsmurer, kaifront, nødvendig infrastruktur etc. Tilbudsskjema Rev. 0-2.02.2010 Side: 2 av 7 INNHOLD

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

Senter for nordlige folk Oppgradering av kultursal i Kåfjord. Lyd, bilde og scenetekniske anlegg Tilbudsgrunnlag Svardokumenter

Senter for nordlige folk Oppgradering av kultursal i Kåfjord. Lyd, bilde og scenetekniske anlegg Tilbudsgrunnlag Svardokumenter Senter for nordlige folk Oppgradering av kultursal i Kåfjord Lyd, bilde og scenetekniske anlegg Tilbudsgrunnlag Svardokumenter LYD, BILDE OG SCENETEKNISKE ANLEGG Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Dokumentasjon

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 E39 Harangen - Høgkjølen Skogrydding delparsell 2 Halsteinbrua - Høgkjølen. D Beskrivende del

Statens vegvesen Region midt D1-1 E39 Harangen - Høgkjølen Skogrydding delparsell 2 Halsteinbrua - Høgkjølen. D Beskrivende del Statens vegvesen Region midt D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår 7. Tilbygg og oppgradering Eikebergveien bofellesskap, totalentreprise. Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Stavanger eiendom 18.09.2013 A Tilbudsskjema

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Levanger kommune. Sjøgata 42 A. Tilbudsunderlag bok

Levanger kommune. Sjøgata 42 A. Tilbudsunderlag bok Levanger kommune Sjøgata 42 A Tilbudsunderlag bok 0 19.02.15 Tilbudsinnbydelse Bok 0 1 Tilbudsforespørsel Totalentreprise 1.1 Konkurranseform Levanger kommune, Enhet for bygg- og eiendom, som oppdragsgiver

Detaljer

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side 01-1 01 Rigg og drift RIGG OG DRIFT, BYGGENTEPRENØR Til orientering for under- og sideentreprenører Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420A-2009

Detaljer

BYGNINGSVEDLIKEHOLD - TREARBEIDER KONKURRANSE MED FORHANDLING

BYGNINGSVEDLIKEHOLD - TREARBEIDER KONKURRANSE MED FORHANDLING Vesterveien 15 B 4613 KRISTIANSAND Telefon 38 10 30 00 Kunde: Vest-Agder museet avdeling Setesdalsbanen Dokument nr.: 1916-01 Dokumenttittel: BYGNINGSVEDLIKEHOLD - TREARBEIDER KONKURRANSE MED FORHANDLING

Detaljer

Fluberg prestegård Rehabilitering

Fluberg prestegård Rehabilitering Opplysningsvesenets Fond Fluberg prestegård Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for MALERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering GJELDER FRA: 01.02.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 5 TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG PROSJEKTNR/NAVN: 502007-04 Lønnås barnehage - Drenering 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser

Detaljer

SVARDOKUMENT. Sætreparken oppgradering. Anskaffelse for bygging. Bergen kommune, Grønn Etat NS 8405 / NS

SVARDOKUMENT. Sætreparken oppgradering. Anskaffelse for bygging. Bergen kommune, Grønn Etat NS 8405 / NS Svardokument NOR 033-2016 vedlegg 4 SVARDOKUMENT Anskaffelse for bygging av Sætreparken oppgradering NS 8405 / NS 8406 11.12.15 Svardokument Bergen kommune, Grønn Etat Denne og etterfølgende sider returneres

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.:

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.: TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

BYPROSJEKTER ARONSLØKKA SKOLE LEK- OG NÆRMILJØANLEGG B.3.1 TILBUDSSKJEMA

BYPROSJEKTER ARONSLØKKA SKOLE LEK- OG NÆRMILJØANLEGG B.3.1 TILBUDSSKJEMA BYPROSJEKTER Prosjekt: ARONSLØKKA SKOLE LEK- OG NÆRMILJØANLEGG B.3.1 TILBUDSSKJEMA April 2015 Side 1 Side 2 TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet

Detaljer

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus er et bygg på totalt

Detaljer

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Frøya kommune 21.01.2015 Prosjekt: Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka - Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 UTVIDET OMFANG FAGBESKRIVELSE E01 HEISANLEGG 11.01.2016 Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Skriv inn kontraktsnavn under "Fil\Prosjekt oppsett\opplys." E. Mengde og Prosesskodefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skriv inn kontraktsnavn under Fil\Prosjekt oppsett\opplys. E. Mengde og Prosesskodefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning brakkerigg Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Skjeftejordet Bofellesskap er et bygg på totalt 3000 kvm med 32 plasser.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal Ringsaker kommune, Teknisk drift 24.03.2015 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Ringsaker kommune, Teknisk drift Innholdsliste 24.03.2015 A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 Prosjektinformasjon Dokumentliste Innbydelse

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER TILBUDSBESKRIVELSE

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER TILBUDSBESKRIVELSE HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER TILBUDSBESKRIVELSE Kantslått kommunale veier Hemnes kommune2012 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Hemnes kommune innbys det herved til tilbud på brøyting av Brøyterode Bleikvassli

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

NY DYKDALB - ISPS SKJÆRHALDEN

NY DYKDALB - ISPS SKJÆRHALDEN NY DYKDALB - ISPS SKJÆRHALDEN ANBUSDOKUMENT O.NR. 503.027 Utarbeidet : Februar 2014 Surfellingen 2 1739 Borgenhaugen Prosjektansvarlig : Jarle Torp Kvalitetssikrer : ANBUDSINNBYDELSE Byggeobjekt: DYKDALB

Detaljer

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Til alle tilbydere TILBUDSINNBYDELSE Trysil kommune ved teknisk drift innbyr herved til tilbudskonkurranse med mulighet til forhandlinger vedr. renovering

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2

Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2 Anbud 14/09 Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2 Steinkjer kommune Åpen anbudskonkurranse (ingen forhandling) SD-anlegg 19 bygg 2. trinn i utbygging av SD-anlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del 1

Konkurransegrunnlag. Del 1 20140402 Konkurransegrunnlag 1 Berg Skole, Ny Ventilasjon, div. bygningstekniske og elektroarbeider 11.04.2014 Konkurransegrunnlag Del 1 BERG SKOLE Ny ventilasjon, diverse bygningstekniske- og elektroarbeid

Detaljer

IMPLEMENTERING AV VARMEPUMPEANLEGG BOK 1 TILBUDSSKJEMAER

IMPLEMENTERING AV VARMEPUMPEANLEGG BOK 1 TILBUDSSKJEMAER Oppdragsgiver Balsfjord Kommune Rapporttype Konkurransegrunnlag for utbygging anlegg for bergvarmepumpe ved Storsteinnes 2015-04-29 IMPLEMENTERING AV VARMEPUMPEANLEGG BOK 1 TILBUDSSKJEMAER BOK 1 TILBUDSSKJEMAER

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Innholdsliste A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 D D1

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes Terminalutvikling 2013 Entreprise 301 Pirforlengelse vest, commuterterminal og KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Avinor

Detaljer

Kapittel 4. Gjennomføringsfasen

Kapittel 4. Gjennomføringsfasen HMS-plan iht. Byggherreforskriften for sikringsprosjekt Vannvåg Nord Kapittel 4. Gjennomføringsfasen 12. Koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt. Den eller de som koordinerer sikkerhet,

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune SØR-VARANGER KOMMUNE F D V Sør-Varanger kommune Virksomhet FDV Rassikringstiltak langs Vaggeveien, Bugøyfjord. Konkurransegrunnlag. Kirkenes, 19.03.2012 Virksomhetsleder FDV 1 Sør Varanger kommune heretter

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Steinspranggjerde og fjellrensk/bolting - Åtnes bustadfelt

Prosjektbeskrivelse for Steinspranggjerde og fjellrensk/bolting - Åtnes bustadfelt Prosjektbeskrivelse for Steinspranggjerde og fjellrensk/bolting - Åtnes bustadfelt Innbydelse til anbud: Steinspranggjerde og fjellrensk/bolting, Åtnes bustadfelt, Aurland kommune Aurland kommune inviterer

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

Dokumentnr.: 20140617 Dato: 2016 07 06 Rev.nr.: 0 Vedlegg Q1, side: 1 Vedlegg Q1 REDEGJØRELSE FOR SØKNADEN Innhold Q1 Redegjørelse for rammesøknad 2 Q1.1 Søknaden gjelder 2 Q1.2 Bakgrunn for søknaden 2

Detaljer