LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd"

Transkript

1 LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen, Øksfjord April 2015

2 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE...3 ANNBUDSINNBYDELSE...5 TILBUDSSKJEMA...6 TEGNINGSOVEIKT...7 OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG ENGASJERTE RÅDGIVERE...8 ORIENTERING OM PROSJEKTET...9 PROSJEKTETS ART OG OMFANG...9 BELIGGENHET OG ADKOMST...9 TIDSFRISTER...9 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN...9 ENTREPRISEFORM OG ANDRE ENTREPRISER...9 PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER...9 ANDRE FORHOLD...9 TILBUDSREGLER...9 GENERELLE TILBUDSREGLER...9 KVALIFIKASJONSKRITERIER: SPESIELLE TILBUDSREGLER Tilbud på pris: Besiktigelse av byggeplass Forbehold Alternative løsninger Underentreprenører og samarbeidende firmaer KONTRAKTEN Avtaledokument TILLEGGSARBEID. REGNINGSARBEID LØNNS- OG PRISREGULERING TIDSFRISTER DAGMULKT VEDLEGG Situasjonsplan geografisk plassering av tiltak Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

3 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Situasjonsplan: Flyfoto område Bilder anleggsområde TEKNISK BESKRIVELSE Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

4 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd ANNBUDSINNBYDELSE På vegne av Loppa kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: SIKRING MOT STEINSPRANG ØKSFJORD SENTRUM SYD. Gjelder bebyggelsen i deler av Kirkeveien og Njordveien i Øksfjord Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil bli avholdt tilbudsbefaring onsdag den 21. mai 2015 kl. 11:00, oppmøte på Rådhuset i Parkveien 2 i Øksfjord. For å være med i tilbudskonkurransen må tilbudet være Loppa kommune, Driftsavdelingen, 9550 Øksfjord i hende innen onsdag 3. juni 2015 kl. 12:00. Sendes i lukket konvolutt til: Loppa kommune Driftsavdelingen 9550 Øksfjord Kan også sendes som e-post til: Tilbudet skal være merket: SIKRING MOT STEINSPRANG ØKSFJORD SENTRUM SYD Tilbudsåpning vil finne sted på Driftsavdelingen i Loppa kommune i Øksfjord den 3. juni 2015 kl. 12:30. Byggherre tar forbehold om finansiering og kommunestyrets endelige godkjenning. Storslett den 9. april Pål Pettersen Sivilingeniør Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

5 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd TILBUDSSKJEMA I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende SIKRING MOT STEINSPRANG ØKSFJORD SENTRUM SYD til de priser som er oppført i tilbudet og som gir en sum inkl. prisstigning på: 1. SIKRING MOT STEINSPRANG ØKSFJORD SENTRUM SYD kr. ekskl. mva. Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra -/eventuelt vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører: Stedlig anleggsleders erfaring fra prosjekter med tilsvarende omfang og vanskelighetsgrad, antall prosjekter:.. og antall års erfaring:.. Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet innen:.. (antall døgn fra byggherres bestilling). Tilbudet vedstås i 90 dager etter tilbudsåpningen Øvrige opplysninger vedrørende tilbudet er gitt i medfølgende tilbudsbrev... den 2015 Tilbyder, stempel og signatur Adresse E-post Mobiltelefon Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

6 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd TEGNINGSOVEIKT 1. Situasjonsplan 2. Eksisterende tegninger (ikke nøyaktige, egne oppmålinger må foretas for eksakte mål) Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

7 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG ENGASJERTE RÅDGIVERE BYGGHERRE: Navn: Loppa kommune Adresse: Parkveien 1-3, 9550 ØKSFJORD Tlf: E-post: Ansvarlig: Marion Høgmo PROSJEKTERENDE Navn: Siv Ing Pål Pettersen NUF Adresse: Rotsundelvdalen 6, 9153 Rotsund Tlf: E-post: Ansvarlig: Pål Pettersen Fagansvarlig skred: Navn: Norges Geotekniske Institutt (NGI) Adresse: Pb. 3930, Ullevål stadion, 0806 Oslo Tlf: E-post: Ansvarlig: Karstein Lied, , Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

8 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd ORIENTERING OM PROSJEKTET PROSJEKTETS ART OG OMFANG Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd. Sikringsgjerde i henhold til beskrivelse. 160 meter langt og 5 meter høyt gjerde bestående av virenett holdt oppe av stålsøyler forankret i grunn. BELIGGENHET OG ADKOMST I Øksfjord, kommunesenteret i Loppa kommune. Til Øksfjord er det ca. 2 timer med bil fra Alta. Daglig anløp av hurtigbåt fra Alta og Hammerfest. Daglig anløp av Hurtigruten fra Tromsø og Hammerfest TIDSFRISTER Tidsfrist for ferdigstillelse av arbeidene er 31. oktober FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Avtale om riggområde må avklares med kommunen. Her forutsettes riggområde på kommunal tomt. Det må tas hensyn til naboer og private grunn. For mindre brakker og kjøretøy er det noe plass i enden av Kirkeveien på snuplassen ved hus nr. 38. Herfra er det kort vei over ura til byggeplass. For større lagerplass finnes plass i Øksfjord, for eksempel i Vassdalen ca. 1,5 km syd for byggeplassen. Her er også plass for landing med Helikopter. Eksisterende 22 KV kraftlinje krysser over byggeplassen og gjerde, linja må flyttes høyere opp og bort fra ferdig gjerde. Byggherre forutsetter at dette er utført for byggingen starter. Entreprenøren må allikevel påregne arbeider delvis under høyspentlinje og ta nødvendige hensyn til dette. Nærmere plassering av linje vises på vedlagt kart. Det finnes overnattingsmuligheter i Øksfjord. For byggestrøm forutsettes bruk rigging av egen byggestrøm fra Alta kraftlag AL, kort vei til nettstasjon. Det er gode forhold for mobiltelefon på byggeplassen. Entreprenøren er ansvarlig for godkjent håndtering av eget avfall. Det finnes leveringssted for mottak av avfall i Øksfjord og i Alta. ENTREPRISEFORM OG ANDRE ENTREPRISER Arbeidet utføres som totalentreprise. PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER Standard rutiner og kommunale retningslinjer følges. ANDRE FORHOLD Arbeidet krever byggetillatelse. Byggherre søker bygge- og gravetillatelse, entreprenør må sende søknad om ansvarsrett. Det tas forbehold om endelig finansiering. Alle mål og dimensjoner er veiledende til bruk i tilbudsprosessen. Før oppstart må Byggherre og NGI sette ut eksakte punkter for plassering av gjerde. All utførelse, leveranser m.m. skal være i henhold til gjeldende dimensjoneringskriterier, evt. forskrifter og krav. TILBUDSREGLER GENERELLE TILBUDSREGLER Loppa kommune er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

9 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd All utførelse og leveranse skal tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter og krav. KVALIFIKASJONSKRITERIER: - Arbeidene krever at bedriften har godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven i forhold til ansvarsrett for tiltaket, tiltaksklasse 3. - Kompetanse i bedriften fra prosjekter med tilsvarende vanskelighetsgrad og omfang, minst 3 i løpet av de siste 10 år. - Produktet som leveres skal ha godkjenning for bruk i Norge og tilfredsstille dimensjoneringskriterier angitt i forespørselen. Type gjerde med nødvendig spesifikasjon skal angis i tilbudet. Dokumentasjonskrav - Oversikt over kompetanse og praksis (inkl. relevante referanseprosjekter, minst 3 ikke eldre en 10 år) for entreprenørens tekniske og/eller administrative ledelse, samt den lokale anleggsledelse. - Firmaattest - Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav) - Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav) - Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) - Foretakets siste års beretning, samt nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall - Oversikt over foretakets totale bemanning - Dokumentasjon / redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhetspolicy samt kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem. SPESIELLE TILBUDSREGLER Tilbud på pris: Tildeling av kontrakt vil skje ut fra lavest pris, basert på tilbudt pris uten justeringer. Tilbyders totalpris slik den fremkommer av tilbudsskjema. Pris / kontraktslengde: Tilbudskonkurranse er lagt opp som åpen tilbudskonkurranse i henhold til vedlagt mengdebeskrivelse. Vedståelsesfrist på tilbud 90 dager. Tidsplan skal oppgis i tilbudet. Besiktigelse av byggeplass Tilbyderne må gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen. Feiltakelser eller unnlatelser i noen som helst grad m.h.t. ovennevnte, berettiger ikke entreprenøren til ekstra krav. Forbehold Eventuelle forbehold skal spesifiseres i tilbudsbrevet og skal være gitt i en slik form at deres økonomiske konsekvenser kan vurderes ved tilbudsbedømmelsen. Forbehold og anmerkninger som Tilbyder gjør i teksten eller i mengdefortegnelsen uten å omtale dem konkret i tilbudsbrevet, anses som ugyldige. Alternative løsninger Det er ikke ønskelig at leverandøren gir tilbud på alternative løsninger ut over det som forespørres. Underentreprenører og samarbeidende firmaer Tilbyderen må oppgi navn på de firmaer, håndverkere eller leverandører som det foreligger tilbud fra eller som det eventuelt vil bli opprettet samarbeid med. Opplysninger gis på skjema; Underentreprenører og samarbeidende firmaer. Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

10 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd KONTRAKTEN Avtaledokument Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherren og entreprenøren. Som grunnlag for dokumentet skal NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt benyttes. TILLEGGSARBEID. REGNINGSARBEID Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeid som skal gjøres opp etter tilbudets enhetspriser eller hvor disse ikke passer, etter tilbud (fast pris) fra entreprenøren eller som regningsarbeid. Ethvert arbeid som medfører krav om tilleggsbetaling utover kontraktsummen, skal ikke settes i gang før det foreligger skriftlig rekvisisjon fra byggherren. LØNNS- OG PRISREGULERING Som følge av endringene i lønns- eller prisnivå eller i størrelsen av de sosiale utgifter skal kontraktens priser ikke endres, eventuelt prisstigning medtas som fastpris i tilbudet. TIDSFRISTER DAGMULKT Byggearbeidet igangsettes og fullføres innenfor de tidsfrister som er angitt under kapittel ORIENTERING hvis ikke annet blir avtalt i kontrakt. Bindende fremdriftsplan vil bli utarbeidet i samråd med alle involverte parter. Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

11 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd VEDLEGG Situasjonsplan geografisk plassering av tiltak Geografisk plassering av tiltak Lokalisering av tiltak i Øksfjord Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

12 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Situasjonsplan: Kartskisse viser tiltak med adkomstmulighet, høyspentlinje m.m. Kartskisse viser anleggsområde med eiendomsgrenser, høyspentlinje m.m. Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

13 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Flyfoto område Flybilde viser anleggsområde med veier, bygg, ur m.m. Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

14 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Bilder anleggsområde Bilde 1 tatt fra Kirkeveien 38, nordre del av gjerdetrase (opp mot fjellet bak gult hus) Bilde 2 tatt fra Kirkeveien 38, midtre del av gjerdetrase og trase for adkomstvei ovenfor stolper. Bilde 3 tatt fra Kirkeveien 38 søndre del av gjerdetrase Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

15 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd TEKNISK BESKRIVELSE Se vedlegg fra NGI Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

16 Dokumentnr.: T Tilbudsgrunnlag, side: 1 Tilbudsgrunnlag Teknisk beskrivelse LOPPA KOMMUNE. SIKRING MOT STEINSPRANG I KIRKEVEGEN, NJORDVEGEN, GNR 26, BRNR 3

17 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 2 Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum 01 KONSTRUKSJONER GENERELT Prosjektet består i leveranse og bygging av steinspranggjerder i Øksfjord sentrum. Anleggsområdene er vist på kart Figur 1 og Figur 2, samt på foto Figur 3, Figur 4, Figur 5, Figur 6 og Figur 7. Steinspranggjerdene skal settes opp umiddelbart ovenfor bebyggelsen omkring kote 20. Terrenget der gjerdene skal plasseres består av til dels grovblokket ur, dels av mer finkornete løsmasser og noe organisk jord. Gjerdet er vist som en sammenhengende rad med to knekkpunkter, og delt i seks segmenter. Samlet lengde er ca 160 m. Plassering og inndeling av rader vil kunne bli endret og orientert om på tilbudsbefaringen. Hver rad er merket av tiltakshaver med pel i hvert endepunkt i terrenget. Pelene er påskrevet radnummer og endepunkt. Gjerdehøyden skal være 5 m. Høyden beregnes som effektiv høyde midtveis mellom to gjerdestolper. Eventuelle avvik mellom de mengder som er gitt i tilbudsgrunnlaget og de faktiske mengder som er bygget, vil bli avregnet etter leverandørens enhetspriser. Steinspranggjerdet består av et wirenett som bæres av stålsøyler. Gjerdet er forankret til bakken med barduner i overkant fra toppen av søylen inn mot terren. I tillegg finnes sideveis forankring og forankring på nedsiden av gjerdet. Det finnes flere leverandører på markedet. Konstruksjonen varierer fra leverandør til leverandør. Se illustrasjon

18 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 3 der det er vist et gjerde fra Geobrugg, Figur 7. All fundamentering av strekkforankring skal foregå med innborete og gyste stag, enten i løsmasser, fjell eller både i løsmasser og fjell. Dersom leverandøren stiller strengere krav til forankring og fundamentering enn det som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget, skal leverandørens krav følges, prises i eget vedlegg. Gjerdelengder og styrke (kapasitet i kj) er gitt i tabellene nedenfor: Nr L (m) Styrke (kj) Sum 160 Gjerdehøyde alle rader: 5 m. Tallstørrelsene kan bli endret. Plassering av radene er vist på kart Figur 1. Steinspranggjerdene og alle deler (også forankringsbolter og wireklemmer) skal være varmgalvanisert. Det skal benyttes gysemasse som er tilpasset dette. Det poengteres at steinspranggjerdene må være levert av en sertifisert leverandør. Leverandøren må kunne vise til praktisk bruk av wirenettgjerdet over lengre tid. Wirenettgjerdene vil bli utsatt for noe snølast. Leverandøren skal dokumentere at steinsprangjerdene er dimensjonert for å tåle følgende belastinger fra snøsig. Lastene er beregnet for wirenett mot snøskred, Gjerdehøyde (m) Belastning (kn/m) 5,0 10

19 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 4 Det skal fremlegges målsatte tegninger av gjerdet med fundamenteringsløsninger, samt dokumentasjon fra fullskalatesting av de aktuelle gjerdene for de oppgitte kapasitetene. (Generelle brosjyrer regnes ikke som dokumentasjon). Tegninger og dokumentasjon skal følge tilbudet. Tilbud basert på sikringsgjerder som ikke er fullskalatestet vil bli forkastet. Entreprenørens priser skal inkludere prøvetrekking av tre ekstra fundamenter til 1,35 ganger karakteristisk last. Disse fundamentene skal kun benyttes til prøvetrekking. Dersom ett eller flere av fundamentene går til brudd under prøvebelastningen, kan byggherren forlange prøvebelastet de fundamenter han måtte ønske for entreprenørens regning. Ved prøvetrekking tillates maksimalt 2,0 cm deformasjon. Prøvetrekkingen skal foregå med trinnvis belastning, der 10% av karakteristisk last påføres i hvert trinn. Kraft og deformasjon loggføres for hvert trinn. Kriteriet for brudd i fundament i løsmasser: 10% økning av belastning medfører 90% av total deformasjon. Post nr Kode/Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum 02 RIGG OG DRIFT AB Forsikringer 02.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR 02.2 AB2 FOIKRING AV KONTRAKTSARBEID

20 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 5 AE Sikkerhetsstillelse 02.3 AE1 SIKKERHETSSTILLELSE KONTRAKTSFORPLIKTELSER AK Rigg FOR 02.4 AK1.1 PLANLEGGING AV ADMINISTRASJON AV EGET KONTRAKTSARBEID 02.5 AK3.199 KLARGJØRING AV BYGGEPLASS OG ADKOMST Beskrivelse: Klargjøringen omfatter areal/område til brakker, maskiner, materialer og utstyr, samt for adkomst, evt. adkomstveg dersom entreprenøren ønsker dette og for evt. helikoptertransport AK3.299 RIGG AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Utførelse: Rigging av alle midlertidige tekniske installasjoner som vann, avløp, el-kraft, trykkluft m.m., som entreprenøren mener er nødvendig AK3.339 RIGG FOR SIKRING OG BESKYTTELSE RUND SUM Omfang: Gjelder evt. adkomstkontroll, vakthold, fysiske tiltak for HMS, mot skade på kontraktsarbeidet og omgivelser, vegetasjon m.m AK3.411 RIGGING AV ROM RUND SUM TYPE: FORLEGNING Utførelse: Gjelder alle nødvendige rom for eget personale, kontor, møterom og ulike lagerfunksjoner.

21 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: AK RIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS RUND SUM Utførelse: Omfatter alle typer kraner og heiseinnretninger, alle behov i forbindelse med eget driftsutstyr, plattformer, adkomstveg, stillas m.m. som entreprenøren anser nødvendige AK3.69 RIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG Utførelse: Omfatter all nødvendig rigg for forskalling, armering og betongstøping, vannforsyning, trykkluft, verksted og evt. andre produserende anlegg entreprenøren anser nødvendige AK RIGG FOR BYGGRENHOLD RUND SUM Omfang: Gjelder renhold av alle anleggsbrakker AK3.721 RIGG FOR OPPVARMING Omfang: Gjelder oppvarming av brakkeriggen og evt. på byggeplassen AK3.81 RIGGING AV OPPSAMLINGS- OG TRANSPORTBEHOLDER FOR AVFALL Sortering: Alt avfall skal sorteres i egnede beholdere. Avfallet leveres godkjent mottak AK3.82 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN AM Drift av byggeplass AM1.1 DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTSARBEID

22 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: AM3.199 DRIFT AV BYGGEPLASS OG ADKOMST Beskrivelse: Gjelder hele riggområdet og adkomst AM3.29 DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjonens omfang: Gjelder alle tekniske installasjoner AM3.39 DRIFT AV RIGG FOR SIKRING OG BESKYTTELSE Omfang: Gjelder alle aktuelle sikringstiltak AM3.49 DRIFT AV ROM Omfang/størrelse: Gjelder alle rom som etableres/brukes ved anlegget AM DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS RUND SUM Utførelse: Gjelder alle anlegg som etableres for gjennomføringen av prosjektet AM3.69 DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG Utførelse: Gjelder drift av alle produserende anlegg AM3.711 LØPENDE BYGGRENHOLD AM3.89 TRANSPORT OG HÅNDTERING AV BYGGEPLASSAVFALL Hvis byggherren forlanger det, skal kvitteringer fra mottaket fremlegges.

23 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: AS1.1 AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING Alle konstruksjoner som leveres skal være fri for betongrester og evt. annen tilgrising. Sum kapittel 02 Rigg og drift. Overføres til sammendrag Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum 03 MÅLINGER AM3.99 STIKNING, MÅLING, KONTROLL Tiltakshaver vil fastlegge endepunkter og knekkpunkter av alle rader med terrengmerker. Endelig plassering er ikke foretatt og det kan komme endringer i forhold til plassering og mengder. Dette vil bli kunngjort ved anbudsbefaring våren Entreprenøren skal foreta all videre utstikking av steinsprangjerdene før arbeidet starter opp. Det tillates ± 0,5 m avvik fra de linjene som er stukket i terrenget. Eventuelt avvik skal fremlegges og diskuteres med byggherren. Byggherren skal godkjenne utstikningen før fundamentarbeidet settes i gang. Entreprenøren skal videre koordinatbestemme endepunkter og knekkpunkter i alle rader. Resultatene leveres byggherren på digital form. Sum post 03 målinger, overføres til sammendraget kr

24 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 9 Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum 04. GRUNNARBEIDER OG FUNDAMENTERING FB1.31 RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL For enkelte partier er det nødvendig å fjerne krattskog. Vegetasjon skal ryddes og fjernes. FB FB LØSGJØRING AV STUBBER, RØTTER OG AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE KOMPLETT. Flere steder er det nødvendig å fjerne matjord/torv. Massen forutsettes ikke fraktet ut av området, men henlagt/ tilbakeført på en stabil og pen måte FH DEMOLERING AV BLOKKER MELLOM 1,0 OG 5,0 m 3 Blokksprengning. Der blokker ligger i vegen for fundamenter. Inkluderer tilpasning/utjevning av terrenget for fundamenter og opprydding etterpå. stk 25 Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum FD3. GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET Fundament for stolpefot Varmgalvanisert. Dimensjon: Etter leverandørens spesifikasjoner. Alt organisk materiale fjernes. Massene lagres stabilt og pent på stedet. Bunn fundamentgrop skal komprimeres med manuell stamping eller med maskin ( Hoppetusse el.lign.). Evt. vann skal dreneres ut. Sjakting for fundamentplate stk 40 Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum LB1.101 FOKALING AV FUNDAMENT.5 VALGFRI LC1.133 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE B 12 mm

25 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 10 LG PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE MF40 BEGRENSET Fundament stolpefot: Komplett fundamentering av stolpefot etter leverandørens spesifikasjoner, inkludert evt. bruk av armert betongfundament. stk FUNDAMENTERING GE FORANKRINGSSTAG I FJELL OG LØSMASSER OPP- OG NEDRIGGING FOR BORING OG INJISERING Oppstilling forflytning Gjelder forflytning og rigging for hvert fundament. (Alle wirestag og stolper). (Entreprenøren oppgir nødvendig antall basert på aktuell gjerdekonstruksjon pluss 3 stk for prøvetrekking) stk Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum HULLBORING-MONTERING AV FORINGSRØR/PERFORERTE RØR/STAG. Varierende dybder Generelt Steinspranggjerdene skal forankres ved innboring av forankringsrør og stag i fjell, gjennom løsmasser til fjell, eller bare i løsmasser, samt gysing av bolter og stag. Det skal føres borelogg for hvert fundament. Boreloggen skal inneholde: Boredybde i løsmasser/fjell. Beskrivelse av løsmassetype/- fjellkvalitet. Forbruk av gysemasse. Forankringsprisen skal omfatte komplett utførelse, med innmåling,

26 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 11 sjakting/boring/gysing inklusiv tilrigging, transport av alle materialer. (Varierende dybder). Gysemassen skal være tilpasset varmgalvaniserte komponenter Forankringsstag i fjell og løsmasser/fjell. Fundamentering av øvre barduner, endebarduner, skråavstivninger og evt. barduner på nedsiden av gjerdet. Fundamentene skal ha minimum 10 m forankringslengde i løsmasser, og 2 m i godt fjell ved grunnere dybder enn 10 m. Dersom leverandørens spesifikasjoner krever større lengder skal dette spesifiseres og inngå i prisene i tilbudet. Blokker i terrengoverflaten skal ikke benyttes til forankring av barduner. Det forventes hulrom mellom blokkene i uren. Bruk av foringsrør kan derfor bli nødvendig. Til forankring av stag skal det i slike tilfeller benyttes perforerte stålrør eller nettstrømpe. Foringsrør skal trekkes. Dimensjon perforerte rør tilpasses stagets kapasitet og diameter etter gjeldende tabeller. Staget skal sentreres i foringsrør/borehull. Eventuelt dimensjonsjoneres etter leverandørens spesifikasjoner.. Enhetsprisene skal inkludere alle kostnader ved fundamenteringen, også tilrigging GE BORING MED FORINGSRØR FOR LØSMASSESTAG OG I FJELL UTEN FORINGSRØR GE3.39 BORING MED FORINGSRØR GJENNOM LØSMASSER INN I BERG. PERFORERTE FORINGS- RØR, EVT NETTSTRØMPE.

27 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 12 GS GS GQ GQ FORANKRINGSSTAG Varmgalvanisert FORANKRINGSSTAG Varmgalvanisert INJEKSJON AV FORANKRINGS- LENGDEN I LØSMASSER. Spesialsement INJEKSJON AV FORANKRINGS- LENGDEN I BERG. Spesialsement (I boretabellen nedenfor er det oppgitt prosentvis fordeling av boredybder. Entreprenøren fordeler sitt totale antall fundamenter som er nødvendig for komplett konstruksjon, inkludert 3 fundamenter for prøvetrekking, ut fra den prosentvise fordelingen i tabellen. Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum Fordeling % Heltall Inntil 0,5 /2m 3 stk Inntil 1,0/2m 3 stk Inntil 2,0m/2m 3 stk Inntil 3,0m/2m 6 stk Inntil 4,0m/2m 6 stk Inntil 5m/2m 8 stk Inntil 6 m/2m 8 stk Inntil 7m/2 m 8 stk Inntil 8 m/2m 15 stk Inntil 9 m/1 m 20 stk Inntil 10 m/0 m 20 stk Sum 100 stk Løsmasser inntil 0,5 m regnes som fjell i dagen). For endelig avregning interpoleres lineært mellom de oppgitte boredybdene i tabellene ovenfor.

28 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: Som foran Avlastningshull: Ved mye vann i grunnen eller ved større hulrom som forhindrer fastgysing av bolter, skal det bores avlastingshull slik at fastgysing kan gjøres. 0-2 m løsmasser / 2 m fjell: 2-4 m løsmasser / 2 m fjell: 4-6 m løsmasser / 2 m fjell: 6-10 m løsmasser stk stk stk stk Sum post 04 Grunnarbeider og Fundamentering overføres til sammendraget. kr Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum nr 05 KP1.19 STEINSPRANGGJERDER Sikringsgjerdenes høyde skal oppfylle de beskrevne høydene målt der nettet har størst pilhøyde. Stålrør/bjelker, fjellbolter, og alt fundamenteringsmateriell, wire/wirenett, klemmer og annet festemateriell skal leveres varmgalvanisert etter Norsk Standard eller tilsvarende (ikke elektrolytisk galvanisert). Åpningen mellom hver nettseksjon skal ikke overstige 10 cm etter montering. Største tillatte klaring mot terreng på undersiden av gjerdet: 15 cm. Eventuelt ekstra materiell og arbeid for å oppnå dette krav skal innkalkuleres i totalprisen. Levering, transport og montering av steinsprangnett mot steinskred, høyde 5,0 m, kapasitet 3000 kj, inklusivt fundamenteringsmateriell. Prisen skal inneholde alle kostnader til komplett ferdigstilling (eks. fundamentering).

29 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 14 Høyde Lengde (m) (m) 5,0 160 Sum 160 m 160 Sum post 05 Steinspranggjerder overføres til sammendraget kr Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum 06 HMS: Forankring av løst berg Dersom entreprenøren av HMS-hensyn finner at det er nødvendig å sikre løst berg eller steinblokker i tilknytning til arbeidet med steinsprangnettet skal sikringsmetode, mengde og kostnad beskrives og fylles inn nedenfor. HMSsikringen skal omfatte alle kostnader til planlegging, anskaffelse og montering av materiellet. Det forutsettes at entreprenøren har gjort seg kjent med alle relevante forhold på stedet. Eventuelle senere behov for HMS sikring som ikke er beskrevet og kostnadsregnet i tilbudet er entreprenørens ansvar Sum post 06 forankring løst berg overføres til sammendraget 07 TIMEARBEID Det kan bli aktuelt å utføre mindre tilleggsarbeider etter skriftlig bestilling. Slikt timeforbruk avregnes etter denne posten Persontimer t Kompressor t Betongpumpe/gyseapparat t Borerigg t 50 Sum post 07 timearbeid overføres til sammendrag

30 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: DOKUMENTASJON M.M. Alle leverte/innbygde materialer skal dokumenteres, slik at materialinnhold, utførelse og fremtidig bruk/vedlikehold er mest mulig entydig definert. Kfr Teknisk Forskrift til PBL, kap V. Dokumentasjonen skal leveres i egen mappe med følgende inndeling: 1. Materialer (generelle) 2. Utførelse, måledata, bilder 3. Bruksanvisninger 4. Vedlikehold 5. Diverse Sum post 08 dokumentasjon overføres til sammendrag SAMMENDRAG Post Navn 02 Rigg og drift 03 Målinger 04 Grunnarbeider og Fundamentering 05 Steinspranggjerder 06 HMS-Forankring av løst berg 07 Timearbeid 08 Dokumentasjon Tilbudssum eks mva Sum kr

31 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 16 Vedlegg Fig 1 2 Kart Fig 3 6 Foto av sikringsområdet Fig 4 Eksempel på steinsprangjerde Figur 1 Oversiktskart over Øksfjord

32 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 17 + Figur 2 Plassering av steinspranggjerder

33 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 18 Figur 3 Området sett fra nordvest. Plassering av steinspranggjerde antydet Figur 4 Bebyggelsen sett fra fjellsiden.

34 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 19 Figur 5 Deler av bebyggelsen med steinspranggjerdet antydet Figur 6 Deler av bebyggelsen med steinspranggjerdet antydet

35 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 20 Figur 7 Skisse av Geobrugg GBE 3000 A.

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 026 026 November 2007 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole SIDE 1 AV 29 Færder videregående skole Anbudsgrunnlag Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere 18. august 2009 SIDE 2 AV 29 17.08.09 Anbudsgrunnlag samspillprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNBYDELSE

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer