LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd"

Transkript

1 LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen, Øksfjord April 2015

2 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE...3 ANNBUDSINNBYDELSE...5 TILBUDSSKJEMA...6 TEGNINGSOVEIKT...7 OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG ENGASJERTE RÅDGIVERE...8 ORIENTERING OM PROSJEKTET...9 PROSJEKTETS ART OG OMFANG...9 BELIGGENHET OG ADKOMST...9 TIDSFRISTER...9 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN...9 ENTREPRISEFORM OG ANDRE ENTREPRISER...9 PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER...9 ANDRE FORHOLD...9 TILBUDSREGLER...9 GENERELLE TILBUDSREGLER...9 KVALIFIKASJONSKRITERIER: SPESIELLE TILBUDSREGLER Tilbud på pris: Besiktigelse av byggeplass Forbehold Alternative løsninger Underentreprenører og samarbeidende firmaer KONTRAKTEN Avtaledokument TILLEGGSARBEID. REGNINGSARBEID LØNNS- OG PRISREGULERING TIDSFRISTER DAGMULKT VEDLEGG Situasjonsplan geografisk plassering av tiltak Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

3 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Situasjonsplan: Flyfoto område Bilder anleggsområde TEKNISK BESKRIVELSE Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

4 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd ANNBUDSINNBYDELSE På vegne av Loppa kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: SIKRING MOT STEINSPRANG ØKSFJORD SENTRUM SYD. Gjelder bebyggelsen i deler av Kirkeveien og Njordveien i Øksfjord Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil bli avholdt tilbudsbefaring onsdag den 21. mai 2015 kl. 11:00, oppmøte på Rådhuset i Parkveien 2 i Øksfjord. For å være med i tilbudskonkurransen må tilbudet være Loppa kommune, Driftsavdelingen, 9550 Øksfjord i hende innen onsdag 3. juni 2015 kl. 12:00. Sendes i lukket konvolutt til: Loppa kommune Driftsavdelingen 9550 Øksfjord Kan også sendes som e-post til: Tilbudet skal være merket: SIKRING MOT STEINSPRANG ØKSFJORD SENTRUM SYD Tilbudsåpning vil finne sted på Driftsavdelingen i Loppa kommune i Øksfjord den 3. juni 2015 kl. 12:30. Byggherre tar forbehold om finansiering og kommunestyrets endelige godkjenning. Storslett den 9. april Pål Pettersen Sivilingeniør Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

5 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd TILBUDSSKJEMA I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende SIKRING MOT STEINSPRANG ØKSFJORD SENTRUM SYD til de priser som er oppført i tilbudet og som gir en sum inkl. prisstigning på: 1. SIKRING MOT STEINSPRANG ØKSFJORD SENTRUM SYD kr. ekskl. mva. Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra -/eventuelt vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører: Stedlig anleggsleders erfaring fra prosjekter med tilsvarende omfang og vanskelighetsgrad, antall prosjekter:.. og antall års erfaring:.. Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet innen:.. (antall døgn fra byggherres bestilling). Tilbudet vedstås i 90 dager etter tilbudsåpningen Øvrige opplysninger vedrørende tilbudet er gitt i medfølgende tilbudsbrev... den 2015 Tilbyder, stempel og signatur Adresse E-post Mobiltelefon Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

6 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd TEGNINGSOVEIKT 1. Situasjonsplan 2. Eksisterende tegninger (ikke nøyaktige, egne oppmålinger må foretas for eksakte mål) Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

7 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG ENGASJERTE RÅDGIVERE BYGGHERRE: Navn: Loppa kommune Adresse: Parkveien 1-3, 9550 ØKSFJORD Tlf: E-post: Ansvarlig: Marion Høgmo PROSJEKTERENDE Navn: Siv Ing Pål Pettersen NUF Adresse: Rotsundelvdalen 6, 9153 Rotsund Tlf: E-post: Ansvarlig: Pål Pettersen Fagansvarlig skred: Navn: Norges Geotekniske Institutt (NGI) Adresse: Pb. 3930, Ullevål stadion, 0806 Oslo Tlf: E-post: Ansvarlig: Karstein Lied, , Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

8 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd ORIENTERING OM PROSJEKTET PROSJEKTETS ART OG OMFANG Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd. Sikringsgjerde i henhold til beskrivelse. 160 meter langt og 5 meter høyt gjerde bestående av virenett holdt oppe av stålsøyler forankret i grunn. BELIGGENHET OG ADKOMST I Øksfjord, kommunesenteret i Loppa kommune. Til Øksfjord er det ca. 2 timer med bil fra Alta. Daglig anløp av hurtigbåt fra Alta og Hammerfest. Daglig anløp av Hurtigruten fra Tromsø og Hammerfest TIDSFRISTER Tidsfrist for ferdigstillelse av arbeidene er 31. oktober FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Avtale om riggområde må avklares med kommunen. Her forutsettes riggområde på kommunal tomt. Det må tas hensyn til naboer og private grunn. For mindre brakker og kjøretøy er det noe plass i enden av Kirkeveien på snuplassen ved hus nr. 38. Herfra er det kort vei over ura til byggeplass. For større lagerplass finnes plass i Øksfjord, for eksempel i Vassdalen ca. 1,5 km syd for byggeplassen. Her er også plass for landing med Helikopter. Eksisterende 22 KV kraftlinje krysser over byggeplassen og gjerde, linja må flyttes høyere opp og bort fra ferdig gjerde. Byggherre forutsetter at dette er utført for byggingen starter. Entreprenøren må allikevel påregne arbeider delvis under høyspentlinje og ta nødvendige hensyn til dette. Nærmere plassering av linje vises på vedlagt kart. Det finnes overnattingsmuligheter i Øksfjord. For byggestrøm forutsettes bruk rigging av egen byggestrøm fra Alta kraftlag AL, kort vei til nettstasjon. Det er gode forhold for mobiltelefon på byggeplassen. Entreprenøren er ansvarlig for godkjent håndtering av eget avfall. Det finnes leveringssted for mottak av avfall i Øksfjord og i Alta. ENTREPRISEFORM OG ANDRE ENTREPRISER Arbeidet utføres som totalentreprise. PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER Standard rutiner og kommunale retningslinjer følges. ANDRE FORHOLD Arbeidet krever byggetillatelse. Byggherre søker bygge- og gravetillatelse, entreprenør må sende søknad om ansvarsrett. Det tas forbehold om endelig finansiering. Alle mål og dimensjoner er veiledende til bruk i tilbudsprosessen. Før oppstart må Byggherre og NGI sette ut eksakte punkter for plassering av gjerde. All utførelse, leveranser m.m. skal være i henhold til gjeldende dimensjoneringskriterier, evt. forskrifter og krav. TILBUDSREGLER GENERELLE TILBUDSREGLER Loppa kommune er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

9 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd All utførelse og leveranse skal tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter og krav. KVALIFIKASJONSKRITERIER: - Arbeidene krever at bedriften har godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven i forhold til ansvarsrett for tiltaket, tiltaksklasse 3. - Kompetanse i bedriften fra prosjekter med tilsvarende vanskelighetsgrad og omfang, minst 3 i løpet av de siste 10 år. - Produktet som leveres skal ha godkjenning for bruk i Norge og tilfredsstille dimensjoneringskriterier angitt i forespørselen. Type gjerde med nødvendig spesifikasjon skal angis i tilbudet. Dokumentasjonskrav - Oversikt over kompetanse og praksis (inkl. relevante referanseprosjekter, minst 3 ikke eldre en 10 år) for entreprenørens tekniske og/eller administrative ledelse, samt den lokale anleggsledelse. - Firmaattest - Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav) - Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav) - Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) - Foretakets siste års beretning, samt nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall - Oversikt over foretakets totale bemanning - Dokumentasjon / redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhetspolicy samt kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem. SPESIELLE TILBUDSREGLER Tilbud på pris: Tildeling av kontrakt vil skje ut fra lavest pris, basert på tilbudt pris uten justeringer. Tilbyders totalpris slik den fremkommer av tilbudsskjema. Pris / kontraktslengde: Tilbudskonkurranse er lagt opp som åpen tilbudskonkurranse i henhold til vedlagt mengdebeskrivelse. Vedståelsesfrist på tilbud 90 dager. Tidsplan skal oppgis i tilbudet. Besiktigelse av byggeplass Tilbyderne må gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen. Feiltakelser eller unnlatelser i noen som helst grad m.h.t. ovennevnte, berettiger ikke entreprenøren til ekstra krav. Forbehold Eventuelle forbehold skal spesifiseres i tilbudsbrevet og skal være gitt i en slik form at deres økonomiske konsekvenser kan vurderes ved tilbudsbedømmelsen. Forbehold og anmerkninger som Tilbyder gjør i teksten eller i mengdefortegnelsen uten å omtale dem konkret i tilbudsbrevet, anses som ugyldige. Alternative løsninger Det er ikke ønskelig at leverandøren gir tilbud på alternative løsninger ut over det som forespørres. Underentreprenører og samarbeidende firmaer Tilbyderen må oppgi navn på de firmaer, håndverkere eller leverandører som det foreligger tilbud fra eller som det eventuelt vil bli opprettet samarbeid med. Opplysninger gis på skjema; Underentreprenører og samarbeidende firmaer. Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

10 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd KONTRAKTEN Avtaledokument Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherren og entreprenøren. Som grunnlag for dokumentet skal NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt benyttes. TILLEGGSARBEID. REGNINGSARBEID Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeid som skal gjøres opp etter tilbudets enhetspriser eller hvor disse ikke passer, etter tilbud (fast pris) fra entreprenøren eller som regningsarbeid. Ethvert arbeid som medfører krav om tilleggsbetaling utover kontraktsummen, skal ikke settes i gang før det foreligger skriftlig rekvisisjon fra byggherren. LØNNS- OG PRISREGULERING Som følge av endringene i lønns- eller prisnivå eller i størrelsen av de sosiale utgifter skal kontraktens priser ikke endres, eventuelt prisstigning medtas som fastpris i tilbudet. TIDSFRISTER DAGMULKT Byggearbeidet igangsettes og fullføres innenfor de tidsfrister som er angitt under kapittel ORIENTERING hvis ikke annet blir avtalt i kontrakt. Bindende fremdriftsplan vil bli utarbeidet i samråd med alle involverte parter. Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

11 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd VEDLEGG Situasjonsplan geografisk plassering av tiltak Geografisk plassering av tiltak Lokalisering av tiltak i Øksfjord Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

12 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Situasjonsplan: Kartskisse viser tiltak med adkomstmulighet, høyspentlinje m.m. Kartskisse viser anleggsområde med eiendomsgrenser, høyspentlinje m.m. Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

13 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Flyfoto område Flybilde viser anleggsområde med veier, bygg, ur m.m. Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

14 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Bilder anleggsområde Bilde 1 tatt fra Kirkeveien 38, nordre del av gjerdetrase (opp mot fjellet bak gult hus) Bilde 2 tatt fra Kirkeveien 38, midtre del av gjerdetrase og trase for adkomstvei ovenfor stolper. Bilde 3 tatt fra Kirkeveien 38 søndre del av gjerdetrase Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

15 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd TEKNISK BESKRIVELSE Se vedlegg fra NGI Siv Ing Pål Pettersen NUF, april

16 Dokumentnr.: T Tilbudsgrunnlag, side: 1 Tilbudsgrunnlag Teknisk beskrivelse LOPPA KOMMUNE. SIKRING MOT STEINSPRANG I KIRKEVEGEN, NJORDVEGEN, GNR 26, BRNR 3

17 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 2 Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum 01 KONSTRUKSJONER GENERELT Prosjektet består i leveranse og bygging av steinspranggjerder i Øksfjord sentrum. Anleggsområdene er vist på kart Figur 1 og Figur 2, samt på foto Figur 3, Figur 4, Figur 5, Figur 6 og Figur 7. Steinspranggjerdene skal settes opp umiddelbart ovenfor bebyggelsen omkring kote 20. Terrenget der gjerdene skal plasseres består av til dels grovblokket ur, dels av mer finkornete løsmasser og noe organisk jord. Gjerdet er vist som en sammenhengende rad med to knekkpunkter, og delt i seks segmenter. Samlet lengde er ca 160 m. Plassering og inndeling av rader vil kunne bli endret og orientert om på tilbudsbefaringen. Hver rad er merket av tiltakshaver med pel i hvert endepunkt i terrenget. Pelene er påskrevet radnummer og endepunkt. Gjerdehøyden skal være 5 m. Høyden beregnes som effektiv høyde midtveis mellom to gjerdestolper. Eventuelle avvik mellom de mengder som er gitt i tilbudsgrunnlaget og de faktiske mengder som er bygget, vil bli avregnet etter leverandørens enhetspriser. Steinspranggjerdet består av et wirenett som bæres av stålsøyler. Gjerdet er forankret til bakken med barduner i overkant fra toppen av søylen inn mot terren. I tillegg finnes sideveis forankring og forankring på nedsiden av gjerdet. Det finnes flere leverandører på markedet. Konstruksjonen varierer fra leverandør til leverandør. Se illustrasjon

18 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 3 der det er vist et gjerde fra Geobrugg, Figur 7. All fundamentering av strekkforankring skal foregå med innborete og gyste stag, enten i løsmasser, fjell eller både i løsmasser og fjell. Dersom leverandøren stiller strengere krav til forankring og fundamentering enn det som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget, skal leverandørens krav følges, prises i eget vedlegg. Gjerdelengder og styrke (kapasitet i kj) er gitt i tabellene nedenfor: Nr L (m) Styrke (kj) Sum 160 Gjerdehøyde alle rader: 5 m. Tallstørrelsene kan bli endret. Plassering av radene er vist på kart Figur 1. Steinspranggjerdene og alle deler (også forankringsbolter og wireklemmer) skal være varmgalvanisert. Det skal benyttes gysemasse som er tilpasset dette. Det poengteres at steinspranggjerdene må være levert av en sertifisert leverandør. Leverandøren må kunne vise til praktisk bruk av wirenettgjerdet over lengre tid. Wirenettgjerdene vil bli utsatt for noe snølast. Leverandøren skal dokumentere at steinsprangjerdene er dimensjonert for å tåle følgende belastinger fra snøsig. Lastene er beregnet for wirenett mot snøskred, Gjerdehøyde (m) Belastning (kn/m) 5,0 10

19 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 4 Det skal fremlegges målsatte tegninger av gjerdet med fundamenteringsløsninger, samt dokumentasjon fra fullskalatesting av de aktuelle gjerdene for de oppgitte kapasitetene. (Generelle brosjyrer regnes ikke som dokumentasjon). Tegninger og dokumentasjon skal følge tilbudet. Tilbud basert på sikringsgjerder som ikke er fullskalatestet vil bli forkastet. Entreprenørens priser skal inkludere prøvetrekking av tre ekstra fundamenter til 1,35 ganger karakteristisk last. Disse fundamentene skal kun benyttes til prøvetrekking. Dersom ett eller flere av fundamentene går til brudd under prøvebelastningen, kan byggherren forlange prøvebelastet de fundamenter han måtte ønske for entreprenørens regning. Ved prøvetrekking tillates maksimalt 2,0 cm deformasjon. Prøvetrekkingen skal foregå med trinnvis belastning, der 10% av karakteristisk last påføres i hvert trinn. Kraft og deformasjon loggføres for hvert trinn. Kriteriet for brudd i fundament i løsmasser: 10% økning av belastning medfører 90% av total deformasjon. Post nr Kode/Beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum 02 RIGG OG DRIFT AB Forsikringer 02.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR 02.2 AB2 FOIKRING AV KONTRAKTSARBEID

20 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 5 AE Sikkerhetsstillelse 02.3 AE1 SIKKERHETSSTILLELSE KONTRAKTSFORPLIKTELSER AK Rigg FOR 02.4 AK1.1 PLANLEGGING AV ADMINISTRASJON AV EGET KONTRAKTSARBEID 02.5 AK3.199 KLARGJØRING AV BYGGEPLASS OG ADKOMST Beskrivelse: Klargjøringen omfatter areal/område til brakker, maskiner, materialer og utstyr, samt for adkomst, evt. adkomstveg dersom entreprenøren ønsker dette og for evt. helikoptertransport AK3.299 RIGG AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Utførelse: Rigging av alle midlertidige tekniske installasjoner som vann, avløp, el-kraft, trykkluft m.m., som entreprenøren mener er nødvendig AK3.339 RIGG FOR SIKRING OG BESKYTTELSE RUND SUM Omfang: Gjelder evt. adkomstkontroll, vakthold, fysiske tiltak for HMS, mot skade på kontraktsarbeidet og omgivelser, vegetasjon m.m AK3.411 RIGGING AV ROM RUND SUM TYPE: FORLEGNING Utførelse: Gjelder alle nødvendige rom for eget personale, kontor, møterom og ulike lagerfunksjoner.

21 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: AK RIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS RUND SUM Utførelse: Omfatter alle typer kraner og heiseinnretninger, alle behov i forbindelse med eget driftsutstyr, plattformer, adkomstveg, stillas m.m. som entreprenøren anser nødvendige AK3.69 RIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG Utførelse: Omfatter all nødvendig rigg for forskalling, armering og betongstøping, vannforsyning, trykkluft, verksted og evt. andre produserende anlegg entreprenøren anser nødvendige AK RIGG FOR BYGGRENHOLD RUND SUM Omfang: Gjelder renhold av alle anleggsbrakker AK3.721 RIGG FOR OPPVARMING Omfang: Gjelder oppvarming av brakkeriggen og evt. på byggeplassen AK3.81 RIGGING AV OPPSAMLINGS- OG TRANSPORTBEHOLDER FOR AVFALL Sortering: Alt avfall skal sorteres i egnede beholdere. Avfallet leveres godkjent mottak AK3.82 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN AM Drift av byggeplass AM1.1 DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTSARBEID

22 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: AM3.199 DRIFT AV BYGGEPLASS OG ADKOMST Beskrivelse: Gjelder hele riggområdet og adkomst AM3.29 DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjonens omfang: Gjelder alle tekniske installasjoner AM3.39 DRIFT AV RIGG FOR SIKRING OG BESKYTTELSE Omfang: Gjelder alle aktuelle sikringstiltak AM3.49 DRIFT AV ROM Omfang/størrelse: Gjelder alle rom som etableres/brukes ved anlegget AM DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS RUND SUM Utførelse: Gjelder alle anlegg som etableres for gjennomføringen av prosjektet AM3.69 DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG Utførelse: Gjelder drift av alle produserende anlegg AM3.711 LØPENDE BYGGRENHOLD AM3.89 TRANSPORT OG HÅNDTERING AV BYGGEPLASSAVFALL Hvis byggherren forlanger det, skal kvitteringer fra mottaket fremlegges.

23 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: AS1.1 AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING Alle konstruksjoner som leveres skal være fri for betongrester og evt. annen tilgrising. Sum kapittel 02 Rigg og drift. Overføres til sammendrag Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum 03 MÅLINGER AM3.99 STIKNING, MÅLING, KONTROLL Tiltakshaver vil fastlegge endepunkter og knekkpunkter av alle rader med terrengmerker. Endelig plassering er ikke foretatt og det kan komme endringer i forhold til plassering og mengder. Dette vil bli kunngjort ved anbudsbefaring våren Entreprenøren skal foreta all videre utstikking av steinsprangjerdene før arbeidet starter opp. Det tillates ± 0,5 m avvik fra de linjene som er stukket i terrenget. Eventuelt avvik skal fremlegges og diskuteres med byggherren. Byggherren skal godkjenne utstikningen før fundamentarbeidet settes i gang. Entreprenøren skal videre koordinatbestemme endepunkter og knekkpunkter i alle rader. Resultatene leveres byggherren på digital form. Sum post 03 målinger, overføres til sammendraget kr

24 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 9 Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum 04. GRUNNARBEIDER OG FUNDAMENTERING FB1.31 RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL For enkelte partier er det nødvendig å fjerne krattskog. Vegetasjon skal ryddes og fjernes. FB FB LØSGJØRING AV STUBBER, RØTTER OG AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE KOMPLETT. Flere steder er det nødvendig å fjerne matjord/torv. Massen forutsettes ikke fraktet ut av området, men henlagt/ tilbakeført på en stabil og pen måte FH DEMOLERING AV BLOKKER MELLOM 1,0 OG 5,0 m 3 Blokksprengning. Der blokker ligger i vegen for fundamenter. Inkluderer tilpasning/utjevning av terrenget for fundamenter og opprydding etterpå. stk 25 Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum FD3. GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UAVSTIVET Fundament for stolpefot Varmgalvanisert. Dimensjon: Etter leverandørens spesifikasjoner. Alt organisk materiale fjernes. Massene lagres stabilt og pent på stedet. Bunn fundamentgrop skal komprimeres med manuell stamping eller med maskin ( Hoppetusse el.lign.). Evt. vann skal dreneres ut. Sjakting for fundamentplate stk 40 Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum LB1.101 FOKALING AV FUNDAMENT.5 VALGFRI LC1.133 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE B 12 mm

25 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 10 LG PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,20 BESTANDIGHETSKLASSE MF40 BEGRENSET Fundament stolpefot: Komplett fundamentering av stolpefot etter leverandørens spesifikasjoner, inkludert evt. bruk av armert betongfundament. stk FUNDAMENTERING GE FORANKRINGSSTAG I FJELL OG LØSMASSER OPP- OG NEDRIGGING FOR BORING OG INJISERING Oppstilling forflytning Gjelder forflytning og rigging for hvert fundament. (Alle wirestag og stolper). (Entreprenøren oppgir nødvendig antall basert på aktuell gjerdekonstruksjon pluss 3 stk for prøvetrekking) stk Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum HULLBORING-MONTERING AV FORINGSRØR/PERFORERTE RØR/STAG. Varierende dybder Generelt Steinspranggjerdene skal forankres ved innboring av forankringsrør og stag i fjell, gjennom løsmasser til fjell, eller bare i løsmasser, samt gysing av bolter og stag. Det skal føres borelogg for hvert fundament. Boreloggen skal inneholde: Boredybde i løsmasser/fjell. Beskrivelse av løsmassetype/- fjellkvalitet. Forbruk av gysemasse. Forankringsprisen skal omfatte komplett utførelse, med innmåling,

26 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 11 sjakting/boring/gysing inklusiv tilrigging, transport av alle materialer. (Varierende dybder). Gysemassen skal være tilpasset varmgalvaniserte komponenter Forankringsstag i fjell og løsmasser/fjell. Fundamentering av øvre barduner, endebarduner, skråavstivninger og evt. barduner på nedsiden av gjerdet. Fundamentene skal ha minimum 10 m forankringslengde i løsmasser, og 2 m i godt fjell ved grunnere dybder enn 10 m. Dersom leverandørens spesifikasjoner krever større lengder skal dette spesifiseres og inngå i prisene i tilbudet. Blokker i terrengoverflaten skal ikke benyttes til forankring av barduner. Det forventes hulrom mellom blokkene i uren. Bruk av foringsrør kan derfor bli nødvendig. Til forankring av stag skal det i slike tilfeller benyttes perforerte stålrør eller nettstrømpe. Foringsrør skal trekkes. Dimensjon perforerte rør tilpasses stagets kapasitet og diameter etter gjeldende tabeller. Staget skal sentreres i foringsrør/borehull. Eventuelt dimensjonsjoneres etter leverandørens spesifikasjoner.. Enhetsprisene skal inkludere alle kostnader ved fundamenteringen, også tilrigging GE BORING MED FORINGSRØR FOR LØSMASSESTAG OG I FJELL UTEN FORINGSRØR GE3.39 BORING MED FORINGSRØR GJENNOM LØSMASSER INN I BERG. PERFORERTE FORINGS- RØR, EVT NETTSTRØMPE.

27 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 12 GS GS GQ GQ FORANKRINGSSTAG Varmgalvanisert FORANKRINGSSTAG Varmgalvanisert INJEKSJON AV FORANKRINGS- LENGDEN I LØSMASSER. Spesialsement INJEKSJON AV FORANKRINGS- LENGDEN I BERG. Spesialsement (I boretabellen nedenfor er det oppgitt prosentvis fordeling av boredybder. Entreprenøren fordeler sitt totale antall fundamenter som er nødvendig for komplett konstruksjon, inkludert 3 fundamenter for prøvetrekking, ut fra den prosentvise fordelingen i tabellen. Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum Fordeling % Heltall Inntil 0,5 /2m 3 stk Inntil 1,0/2m 3 stk Inntil 2,0m/2m 3 stk Inntil 3,0m/2m 6 stk Inntil 4,0m/2m 6 stk Inntil 5m/2m 8 stk Inntil 6 m/2m 8 stk Inntil 7m/2 m 8 stk Inntil 8 m/2m 15 stk Inntil 9 m/1 m 20 stk Inntil 10 m/0 m 20 stk Sum 100 stk Løsmasser inntil 0,5 m regnes som fjell i dagen). For endelig avregning interpoleres lineært mellom de oppgitte boredybdene i tabellene ovenfor.

28 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: Som foran Avlastningshull: Ved mye vann i grunnen eller ved større hulrom som forhindrer fastgysing av bolter, skal det bores avlastingshull slik at fastgysing kan gjøres. 0-2 m løsmasser / 2 m fjell: 2-4 m løsmasser / 2 m fjell: 4-6 m løsmasser / 2 m fjell: 6-10 m løsmasser stk stk stk stk Sum post 04 Grunnarbeider og Fundamentering overføres til sammendraget. kr Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum nr 05 KP1.19 STEINSPRANGGJERDER Sikringsgjerdenes høyde skal oppfylle de beskrevne høydene målt der nettet har størst pilhøyde. Stålrør/bjelker, fjellbolter, og alt fundamenteringsmateriell, wire/wirenett, klemmer og annet festemateriell skal leveres varmgalvanisert etter Norsk Standard eller tilsvarende (ikke elektrolytisk galvanisert). Åpningen mellom hver nettseksjon skal ikke overstige 10 cm etter montering. Største tillatte klaring mot terreng på undersiden av gjerdet: 15 cm. Eventuelt ekstra materiell og arbeid for å oppnå dette krav skal innkalkuleres i totalprisen. Levering, transport og montering av steinsprangnett mot steinskred, høyde 5,0 m, kapasitet 3000 kj, inklusivt fundamenteringsmateriell. Prisen skal inneholde alle kostnader til komplett ferdigstilling (eks. fundamentering).

29 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 14 Høyde Lengde (m) (m) 5,0 160 Sum 160 m 160 Sum post 05 Steinspranggjerder overføres til sammendraget kr Post Kode Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum 06 HMS: Forankring av løst berg Dersom entreprenøren av HMS-hensyn finner at det er nødvendig å sikre løst berg eller steinblokker i tilknytning til arbeidet med steinsprangnettet skal sikringsmetode, mengde og kostnad beskrives og fylles inn nedenfor. HMSsikringen skal omfatte alle kostnader til planlegging, anskaffelse og montering av materiellet. Det forutsettes at entreprenøren har gjort seg kjent med alle relevante forhold på stedet. Eventuelle senere behov for HMS sikring som ikke er beskrevet og kostnadsregnet i tilbudet er entreprenørens ansvar Sum post 06 forankring løst berg overføres til sammendraget 07 TIMEARBEID Det kan bli aktuelt å utføre mindre tilleggsarbeider etter skriftlig bestilling. Slikt timeforbruk avregnes etter denne posten Persontimer t Kompressor t Betongpumpe/gyseapparat t Borerigg t 50 Sum post 07 timearbeid overføres til sammendrag

30 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: DOKUMENTASJON M.M. Alle leverte/innbygde materialer skal dokumenteres, slik at materialinnhold, utførelse og fremtidig bruk/vedlikehold er mest mulig entydig definert. Kfr Teknisk Forskrift til PBL, kap V. Dokumentasjonen skal leveres i egen mappe med følgende inndeling: 1. Materialer (generelle) 2. Utførelse, måledata, bilder 3. Bruksanvisninger 4. Vedlikehold 5. Diverse Sum post 08 dokumentasjon overføres til sammendrag SAMMENDRAG Post Navn 02 Rigg og drift 03 Målinger 04 Grunnarbeider og Fundamentering 05 Steinspranggjerder 06 HMS-Forankring av løst berg 07 Timearbeid 08 Dokumentasjon Tilbudssum eks mva Sum kr

31 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 16 Vedlegg Fig 1 2 Kart Fig 3 6 Foto av sikringsområdet Fig 4 Eksempel på steinsprangjerde Figur 1 Oversiktskart over Øksfjord

32 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 17 + Figur 2 Plassering av steinspranggjerder

33 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 18 Figur 3 Området sett fra nordvest. Plassering av steinspranggjerde antydet Figur 4 Bebyggelsen sett fra fjellsiden.

34 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 19 Figur 5 Deler av bebyggelsen med steinspranggjerdet antydet Figur 6 Deler av bebyggelsen med steinspranggjerdet antydet

35 Dokumentnr.: R Tilbudsgrunnlag, side: 20 Figur 7 Skisse av Geobrugg GBE 3000 A.

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Riving kontorbygg i Øksfjord

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Riving kontorbygg i Øksfjord LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE Riving kontorbygg i Øksfjord Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen, Øksfjord Oktober2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 TILBUDSSKJEMA...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE Flytekai Vassdalen industriområde Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

HASVIK KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE TOTALENTREPRISE. 4 manns bolig i Hasvik

HASVIK KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE TOTALENTREPRISE. 4 manns bolig i Hasvik HASVIK KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE TOTALENTREPRISE 4 manns bolig i Hasvik Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Juni 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 ANNBUDSINNBYDELSE... 3 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Søndre Land Kommune Konkurransegrunnlag Nr: 214166 Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Vedlegg D - Prisskjema Side 1 av 6 1 Innhold 1 Innhold 1 2 TILBUDSSKJEMA 3 3 KOSTNADSOVERSIKT 4 3.1 Generelt 4

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE TILBUD OPPGRAVING OG FJERNING AV OLJETANK VED VESTERSIDASENTERET

STORFJORD KOMMUNE TILBUD OPPGRAVING OG FJERNING AV OLJETANK VED VESTERSIDASENTERET STORFJORD KOMMUNE TILBUD OPPGRAVING OG FJERNING AV OLJETANK VED VESTERSIDASENTERET A. TILBUDSINNBYDELSE. På vegne av Storfjord kommune, driftsetaten, 9046 Oteren innbys det til å gi tilbud på følgende

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

GIVAS IKS 8 KONGSVINGER RENSEANLEGG Entreprise M. TILBUDSINNBYDELSE Kap. 2 SLAMFORTYKKING TILBUDSBREV KAP. 2 ENTREPRISE M

GIVAS IKS 8 KONGSVINGER RENSEANLEGG Entreprise M. TILBUDSINNBYDELSE Kap. 2 SLAMFORTYKKING TILBUDSBREV KAP. 2 ENTREPRISE M GIVAS IKS 8 TILBUDSBREV KAP. 2 FOR ENTREPRISE ASKINELT- OG PROSESSTEKNISK UTSTYR SLAFORTYKKING GIVAS IKS GIVAS IKS 9 2.0 TILBUDSBREV 2.01 Tilbudssum For GIVAS IKS påtar vi oss de i tilbudsgrunnlaget spesifiserte

Detaljer

TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI 5 I HATTFJELLDAL

TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI 5 I HATTFJELLDAL HATTFJELLDAL KOMMUNE NTK - AVDELING Telefon: 75 18 48 00 8690 HATTFJELLDAL Telefaks: 75 18 48 99 Organisasjonsnr.: 944716904 E-post: post@hattfjelldal.kommune.no TILBUD RIVING AV FJØS / LÅVE. OL JOHANSVEI

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Fluberg prestegård Rehabilitering

Fluberg prestegård Rehabilitering Opplysningsvesenets Fond Fluberg prestegård Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for MALERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Skjeftejordet Bofellesskap er et bygg på totalt 3000 kvm med 32 plasser.

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Kapittel 4. Gjennomføringsfasen

Kapittel 4. Gjennomføringsfasen HMS-plan iht. Byggherreforskriften for sikringsprosjekt Vannvåg Nord Kapittel 4. Gjennomføringsfasen 12. Koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt. Den eller de som koordinerer sikkerhet,

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav SFO Andebu skole Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt: thore.helge.larsen@andebu.kommune.no

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Andøy kommune - ny fendring industrikai Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Kystverket Vest-Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Dykkerundersøkelse av grunner i Solund, Flora, Bremanger og Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane Fylke. Konkurransegrunnlag del 2 Dykkerundersøkelse

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag del 2 kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Firma: Selskapsform:

Detaljer

VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING

VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING Vesterveien 15 B 4613 KRISTIANSAND Telefon 38 10 30 00 Kunde: Vest-Agder museet IKS Dokument nr.: 1887-01 Dokumenttittel: VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Innledende tekst Kapittel for rigg og drift er beskrevet etter NS3420-A:2009 med rettelsesblad AC:2010 Kapittel for rigg og drift er inndelt i to underkapitler som følger: 01.1 - Felles

Detaljer

SPOROMLEGGING GROVANE KONKURRANSE MED FORHANDLING

SPOROMLEGGING GROVANE KONKURRANSE MED FORHANDLING Vesterveien 5 B 463 KRISTIANSAND Telefon 38 0 30 00 Kunde: Vest-Agder-museet IKS Dokument nr.: 832-0 Dokumenttittel: SPOROMLEGGING GROVANE KONKURRANSE MED FORHANDLING Konkurransegrunnlag del I A 22.4.204

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Anbudsinnbydelse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger, Meldal kommune

Anbudsinnbydelse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger, Meldal kommune Anbudsinnbydelse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger, Meldal kommune Innledning: Meldal kommune innbyr til anbudskonkurranse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger. Grefstad skole

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Statens vegvesen Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Tilbudsinnbydelse i Innholdsfortegnelse 1 Tilbudsinnbydelse... 1 1.1 Bygge- og anleggsoppdrag... 1 1.2 Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav... 2 1.3 Tilbudsbefaring...

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Stenberg gt 13: Totalentreprise. for. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom

Tilbudsforespørsel. Stenberg gt 13: Totalentreprise. for. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom Tilbudsforespørsel Stenberg gt 13: Totalentreprise for Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom Tilbud skal være mottatt senest: 02.10.2012, kl 12.00 Tilbud skal være gyldig tom: 01.01.2013 Side 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

NYDALSELVA KRAFT AS. Sofienlund NYDALSELVA KRAFTVERK SKEI I JØLSTER KOMMUNE FORESPØRSELSDOKUMENT DEL 2A BETONGARBEIDER OVERBYGG

NYDALSELVA KRAFT AS. Sofienlund NYDALSELVA KRAFTVERK SKEI I JØLSTER KOMMUNE FORESPØRSELSDOKUMENT DEL 2A BETONGARBEIDER OVERBYGG NYDALSELVA KRAFTVERK I SKEI I JØLSTER KOMMUNE FORESPØRSELSDOKUMENT DEL 2A BETONGARBEIDER OVERBYGG Mars 2010 Sofienlund Sofienlund Del-2A-Betongarbeider-overbygg-v0 Side ii INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INVITASJON...

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A127372 Økt toalettkapasitet Pir øst Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider B01 03.02.2014 For tilbud GMRBN GMSNG GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Hogst, utkjøring og opprydding av trevirke fra Abbortjernmyr i Asker kommune» Tilbudsfrist: 25.01.2013 kl 12.00 Tilbudet sendes pr mail til Statens naturoppsyn

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region Nord E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2015-04-07 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Prosjekt nr. 1501149 Vedlegg 4 TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1501149 PROSJEKTNAVN: Bærum Rådhus Utskifting av vinduer 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag K Prosjekt: Flytting av skoler i Oslo 2013 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

ALTA KOMMUNE. Etablering av driftskontrollanlegg ved. Bossekop skole. 13.februar 2014. Tilbudsinnbydelse. Fag: Elektroinstallasjon.

ALTA KOMMUNE. Etablering av driftskontrollanlegg ved. Bossekop skole. 13.februar 2014. Tilbudsinnbydelse. Fag: Elektroinstallasjon. Prosjekt SD-anlegg Alta kommune Side 00-1 ALTA KOMMUNE Etablering av driftskontrollanlegg ved Bossekop skole 13.februar 2014 Tilbudsinnbydelse Fag: Elektroinstallasjon Tilbyder: --------------------------------------------

Detaljer

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2 Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO4741 Bok 0 Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallager. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B For tilbud GMKNI GMRBN GMAMA

OSL Utvidelse Sentrallager. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B For tilbud GMKNI GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL Utvidelse Sentrallager Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 13.08.13 For tilbud GMKNI GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent Prosjektnummer:

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

Utbyggingsenheten Åsveien skole, D1_Vederlag_Entreprise riving 01.docx

Utbyggingsenheten Åsveien skole, D1_Vederlag_Entreprise riving 01.docx Utbyggingsenheten 10 38 01 Åsveien skole, BILAG D VEDERLAG D1_Vederlag_Entreprise riving 01.docx Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING

Detaljer

Trondheim eiendom. Tordenskjold barnehage - utomhus. Bilag D Vederlag

Trondheim eiendom. Tordenskjold barnehage - utomhus. Bilag D Vederlag Trondheim eiendom Tordenskjold barnehage - utomhus BILAG D VEDERLAG Bilag D Vederlag Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN...

Detaljer

Sum ekskl. mva. 25 % m.v.a. kr. Tilbudssum inkl. mva

Sum ekskl. mva. 25 % m.v.a. kr. Tilbudssum inkl. mva 1. Tilbudsskjema 1.1 Tilbudssammendrag Kap. 1 Rigg og drift kr Kap. 2 Grunnarbeider inkl. borhull kr Kap. 3 Rørleggerarbeider kr Kap. 4 Ventilhus kr Kap. 5 Regningsarbeider kr Tiltransport av andre entrepriser.

Detaljer