Levanger kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: Saksnr Innhold PS 1/06 Referatsaker - PUK Levanger PS 2/06 Godkjenning av protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte PS 3/06 Steinbrudd langåsdammen, Driftsplan Orienteringer: Fylkesmannen kommer til møtet i PUK. Hvis medlemmene har spørsmål de vil stille Fylkesmannen kan disse sendes til: Sissel Slapgård : e-post: Ragnhild T. Bremset: e-post: Levanger, den 11. januar 2006 Sigvard Gilstad leder OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 1/06 Referatsaker - PUK Levanger 1/06 Levanger Boligforvaltning KF - Bolig med 4 leiligheter /1/375 2/06 Margareth Sivertsen og Stig Gøran Brenne - Revidert situasjonskart for enebolig på eiendommen Brenne /48/42 3/06 Harald Nordaune - Rammetillatelse for tilbygg til eksisterende våningshus på eiendommen Nordaunet /242/11 4/06 Rolf Vegar Hagen - Enebolig - Sørberget /341/10 - innvilget 5/06 Petter Wandsvik - Deling av eiendommen Vandsvik nedre /336/1 6/06 Berg Eiendom AS - Rivetillatelse Badeland, lager og drivhus - Moan /314/235,340 - innvilget 7/06 Brynjar Aksnes - Tilbygg hytte - Kverndalen /292/1/10 - innvilget 8/06 Skjørstad Bil AS - Bruksendring fra forsamlingshus til garasje/lager /366/5 - innvilget 9/06 Steinar Alstad - Gjødselkum - Skogset /297/1-10/06 Bård Olav Leangen - Utslippstillatelse fra privat avløpsrenseanlegg for 14 hyttetomter på eiendommen Leangen vestre 229/3 11/06 Liv Marit Aune Rehn og Ann Kristin Aune Winn - Delingssøknad Løvli /23/23 12/06 Liv Marit Aune Rehn og Ann Kristin Aune Winn - Delingssøknad Løvli /23/23 13/06 Marit og Halvard Ness - Gjødselkumme - Mobekk /295/10-14/06 Johan Myhre - Tilbygg garasje - Ludvig Bremers veg /275/465-15/06 Block Watne AS - Enebolig 2 etg. 1 bo-enhet, 159m2BRA- Bambergvegen 1 A /2/205 16/06 Anne og Johan Husby - Tilbaketrekking ansvarsrett Gml. Kongeveg /275/182 17/06 Stein Roger Husås - Hytte - Skogn bygdealmenning /99/1/239-18/06 Cathrine Vik - Delingssøknad /229/7 - tilleggsareal til 229/43 - innvilget 19/06 Berg Eiendom AS - Tilbygg Magneten Kjøpesenter /314/108 og innvilget 20/06 Lidl Norge NUF - Dagligvarehandel - Røstad /274/20 21/06 Kari Jartveit - påbygg til bolighus /276/059 22/06 Anne-Marie Sæther - Fasadeendring og veranda - Sørvegen 38 D /275/596-23/06 Tommy Berg - Bolighus - Sandberghaugen /32/116 24/06 Kir 57 AS - Tilbygg personalrom og kontorer - Gamle Kongeveg /275/546 2 av 6

3 25/06 Cathrine Vik - Deling av eiendommen Saltbuvik /229/7 - innvilget 26/06 Søknad om ansvarsrett: - Enebolig - Bekkenget /89/23 27/06 Helge Morten Svarva - Uthus - Håa /8/1/7-28/06 Ole Petter Stavrum - Driftsbygning - Østborg /264/1 29/06 Hermann Storflor - Deling av eiendommen Strømmen nedre - 191/2-30/06 Børge Lein - Deling av eiendommen Furulund - 191/15-31/06 Lars Stavrum - Deling av eiendommen Grønvold /156/5 - en boligtomt 32/06 Søknad om ansvarsrett: - Enebolig - Bekkenget /89/23 33/06 Block Watne AS - Endringsmelding - Enebolig Viigs Minde /275/886 34/06 Jarle Hansen - Tilbygg hytte/uthus - Løvtangen /243/1/21 - innvilget 35/06 Kjell Annar Hammerhaug - Anneks og tilbygg hytte - Åsen bygdealmenning /198/1/21 36/06 Cesilie Jacobsen og Anne Lise Gran - Ansvarsrett på våtromsarbeider bolighus på eiendommen Tomt nr 6 Vedul nordre /212/148 37/06 Ida Myhr og Mats Kaspersen - Enebolig - Julsborglia 2 D /17/33-38/06 Knut Johansen - Innløsing av festegrunn - Øra /6/8/1-39/06 Trønderkylling AS - Tilbygg kjølerom og lager- produksjonsareal - Jørstad /362/1 og 6 40/06 Levanger kommune - Tilbygg med undervisningsrom - Åsen Oppvekstsenter /207/15 41/06 Anna og Sverre Bambergs Legat - Deling av eiendommen Nordsivegen /2/105 - innvilget 42/06 Statens Vegvesen - Deling av eiendommen Hammerøyvegen /207/52-43/06 Inge Ulvin - Redskapshus - Strømslia 1719/191/14 - innvilget 44/06 Melding om tiltak : Camilla Hernes : Tilbygg bolig og balkonger : 1719/97/6 - innvilget 45/06 Skogn bygdealmenning - 15 enkeltnaust - Tomtvatnet øst /99/1 46/06 Panini Design - Reklameskilt på eiendommen Håkon den godes gate /315/82-47/06 Ole Stangerholt - Delingssøknad - Nordenget /7/7-48/06 Pål-Jørn Hanssen - Oppføring av pipe utendørs - Bergly /264/59 49/06 Lidl Norge NUF - Dagligvarehandel - Røstad /274/20 50/06 Anna og Egil Lutdal - Enebolig - Tronslia /260/14 51/06 Kjell Otto Haugan - Tilbygg bolig /20 3 av 6

4 PS 2/06 Godkjenning av protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte av 6

5 Levanger kommune Sakspapir STEINBRUDD VED LANGÅSDAMMEN, DRIFTSPLAN Saksbehandler: E-post: Tlf.: Karl Eidsvik Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /06 Rådmannens forslag til vedtak: Driftsplan for steinbrudd ved Langåsdammen, datert , revidert , godkjennes på følgende vilkår, jfr. Bergvesenets kommentarer i brev til Halvorsen Pukk og Transport: * Maksimalt uttak pr. år er kbm, jfr. reguleringsbestemmelsenes 6. * Avdekkingsmassene må plasseres innenfor regulert område. Vedtakspunktet om oppretting av eget fond må sikres gjennom privatrettslig avtale og følges opp ved fastlagte prosedyrer, slik at en snarest kan begynne å praktisere den vedtatte ordningen. Vedlegg: 01. Driftsplan, datert Brev fra Bergvesenet: a) til Levanger kommune. b) til Halvorsen Pukk og Transport AS. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 03. Reguleringsplan, Steinbrudd ved Langåsdammen (plankart og bestemmelser). 04. Brev fra RG PROSJEKT AS. Saksopplysninger: Reguleringsplan for Steinbrudd ved Langåsdammen ble godkjent av Levanger kommunestyre Kommunestyrets vedtak ble påklaget av en rekke parter. Planutvalget behandlet klagene og vedtok at de skulle oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannen avviste samtlige klager, og stadfestet med det kommunestyrets vedtak. I kommunestyrets vedtak heter det, i tillegg til godkjenningsteksten, bl.a.: Med hjemmel i skogbrukslovens 50, jfr. 1, etableres et bundet fond for arrondering og landskapsreparasjon/ utbedring. 5 av 6

6 Det skal legges stor vekt på landskapsestetikk og etappevis uttak og avslutninger/ reetableringer. I planene for driften og gjennom fondsavsetning bør det tas høyde for at det kan skje lengre driftsetapper og tidligere avslutning av driften enn forutsatt. Driftsplanen skal vise framdrift og etapper, samt de enkelte tiltak som skal oppfylle reguleringsplanens målsetting om terrengtilpassing og etterbehandling, utforming og bruk av areal, sikring og skjerming mot utslipp, støy og støv, samt rehabilitering etter hvert som anlegget blir avsluttet. I reguleringsbestemmelsenes 6 heter det bl.a.: Før drift starter, skal det foreligge driftsplan som beskriver etappevis uttak. Driftsplanen skal være godkjent av Bergvesenet og Levanger kommune, og skal vanligvis ajourføres hvert 5. år, eller etter nærmere avtale med Bergvesenet. Utkast til driftsplan for anlegget har vært lagt fram for Bergvesenet til godkjenning. I brev fra Bergvesenet til Halvorsen Pukk og Transport AS heter det bl.a.: Bergvesenet har gått gjennom planutkastet og finner at planen gir en driftsmessig tilfredsstillende løsning for uttaket. Vi vil imidlertid peke på at planen i pkt. 3.7 antyder et årlig uttak på kbm pr. år. Tiltakshaver må være oppmerksom på og ta til etterretning at det i 6 i reguleringsbestemmelsene bare gis anledning til et maksimalt uttak på kbm. På tegning nr. 02 er plassering av avdekningsmassene kommet litt utenfor det regulerte området. Når det blir aktuelt, må massene plasseres innenfor reguleringen. Så fremt disse punktene holdes øye med, har de ingen betydning for driftsmåten. Vi vil ved neste befaring føre kontroll med dette. Med disse kommentarer godkjenner Bergvesenet den framlagte plan, datert I brev til kommunen viser Bergvesenet til nevnte brev til Halvorsen Pukk og Transport AS, der driftsplanen for steinbrudd ved Langåsdammen godkjennes, og uttaler videre: Bergvesenet anbefaler at også Levanger kommune godkjenner planen. Vurdering: Vi slutter oss til Bergvesenets kommentarer til driftsplanen: I henhold til reguleringsbestemmelsenes 6 skal maksimum uttak pr. år være kbm. Avdekkingsmassene må plasseres innenfor det regulerte området. På de nevnte vilkårene foreslås at driftsplan, datert , revidert , godkjennes. Godkjenningen av reguleringsplan og driftsplan forutsetter som nevnt oppretting av et eget fond. Dette punktet må snarest sikres gjennom privatrettslig avtale og følges opp gjennom utarbeiding av faste prosedyrer, slik at en kan begynne å praktisere den vedtatte ordningen. Forøvrig vil fondssystemet gjelde for alle massetak. Ordningen med avsetning av midler i fond blir derfor sammenlignbar for alle planer av lignende type. 6 av 6

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 27.06.2007 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Etter møtets slutt vil det bli servert en enkel julelunch ved Brød og Cirkus.

Etter møtets slutt vil det bli servert en enkel julelunch ved Brød og Cirkus. Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset Dato: 14.12.2010 Tid: 09:00-11:00. Etter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen i sak 21/11, 24/11 og fra driftskomiteen i sakene 21/11 og 22/11 legges ut i møtet.

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen i sak 21/11, 24/11 og fra driftskomiteen i sakene 21/11 og 22/11 legges ut i møtet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.03.2011 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 John Hauge Postveien 97A 4307 SANDNES Byggesak Sandnes, 23.04.2009 Deres ref.: Vår ref : 200900652-8 Saksbehandler: Kristian Harestad Arkivkode : O:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget 07.02.2008 Kommuneplanens arealdel

13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget 07.02.2008 Kommuneplanens arealdel 111ALVIKkommune Arkiv: 13/3 Arkivsaksnr: 2008/1562-9 Saksbehandler: Oddvar Lundberg f( Saksframlegg Utval Planutvalget Utval ssak Metedato 21/09 26.03.2009 13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer