LB Sakens bakgrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LB-2011-150976 Sakens bakgrunn"

Transkript

1 LB INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: KUNNGJORT: DOKNR/PUBLISERT: LB STIKKORD: Kontraktsforhold. Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven). SAMMENDRAG: Kausjonsavtale som ledd i en avtale om overdragelse av et aksjeselskap ble i sin helhet satt til side som stridende mot avtaleloven 36. Det ble lagt vekt på kausjonsansvarets størrelse, at motparten var klar over at de to kausjonistene ikke hadde formue og styrkeforholdet mellom partene. Selger burde i den konkrete situasjonen ha orientert nærmere om økt risiko for at kausjonsansvar ville bli aktuelt etter at forutsetninger var endret før kontraktsignering. SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/01). Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR U. PARTER: X AS (advokat Bjørn Soltvedt) mot A (advokat Lene Mari Frykman), B (advokat Lene Mari Frykman). FORFATTER: Lagdommer Anne Austbø. Lagdommer Elizabeth Baumann. Ekstraordinær lagdommer Egil F. Jensen. Premisser Saken gjelder gyldigheten av kausjonsavtale. Sakens bakgrunn: Y AS er et selskap som har hatt masseproduksjon av CD- og DVD-plater som sin kjernevirksomhet. C, født i 1961, var i 2007 styreleder og hadde drevet firmaet i mange år. Aksjene i Y var eid av Cs selskap X AS. Selskapet hadde i årene driftsresultater før skatt på 2-3 mill kroner, et mindre underskudd i 2003, overskudd på kr i årene og et overskudd på kr i I følge C hadde han de siste årene vært engasjert mye i andre gjøremål og Y hadde blitt noe stemoderlig behandlet. A, født i juni 1985, var fra august 2005 ansatt i 40% stilling som selger i Y samtidig med at han studerte jus. Fra januar 2007 arbeidet A på heltid med å starte virksomhet i Z AS sammen med sin far og to studievenner. Tanken var å produsere digitale informasjonsplater. Han hadde da avlagt 2. avdeling på jus derunder fag som avtalerett og kjøpsrett. D NUF var et selskap som A hadde stiftet i Storbritannia med norsk avdeling. Han har forklart at selskapet tidligere het E og hadde opprinnelig vært et ungdomsbedriftsprosjekt sammen med medelever på ungdomsskolen. Han hadde bedriftsøkonomi som fag på videregående. B, tidligere B, født i mai 1978, har en bachelor innenfor markedsføring og kjente A fra en tidligere jobbsammenheng. Hun hadde i noen år arbeidet som kontormedarbeider i et eiendomsmeglerfirma, og senere i ca. 5 år som telefonselger i et firma som solgte kredittopplysningsløsninger.

2 A tok høsten 2007 kontakt med C med spørsmål om samarbeid mellom D og Y. C var ikke interessert i samarbeid, men A ble spurt om han kunne tenke seg å være daglig leder i Y. A ønsket imidlertid å drive virksomhet i eget selskap. Kontakten endte med at C i november 2007 tilbød A å kjøpe selskapet. C sendte 12. november 2007 et tilbud med blant annet følgende innhold: Hei A, Helt enig i utsagnet om at «Time Kills Deals». Sender derfor et kjapt og veldig kortfattet forslag/tilbud vedr. overtakelse av Y as. Tilbudet er basert på overtakelse av hele virksomheten pr. 1/1-2008, og er formulert som en verdsettelse av såkalt «Enterprise value»; dvs. selskapsverdi eks. netto cash beholdning og netto fordring/gjeld. Y AS har en prognose som peker mot et årsoverskudd før skatt i 2007 på kr Dette er bedre enn i 2007 (skal være 2006), først og fremst på grunn av lavere kostnader, og bedre marginer på omsetningen. Vi vet begge at det er et stort vekstpotensiale i dette resultatet, og jeg har tro på at dere kan bidra til at dette resultatet kan forbedres betydelig allerede i Med bakgrunn i dette har jeg priset 100% av aksjene i Y as (...) til NOK Gjør oppmerksom på at denne summen er rabattert i forhold til hva vi ville gått ut med «eksternt». (...) Som betaling for aksjekjøpet etableres en låneavtale på tilsvarende beløp med nedbetalingstid på 10 pr etter annuitetsprinsippet (se vedlegg i Excel). Lånet forrentes med en rente tilsvarende ett prosentpoeng over Norges Bank styringsrente. Dette gir månedlig avdragsbeløp (inkl.renter) som på årsbasis er mindre enn det forventede overskuddet i Hensikten med dette er at lånet enkelt skal kunne betjenes over driften av foretaket. Derfor ber jeg heller ikke om noen annen sikkerhet enn et gjeldsbrev hvor du og din(e) partnere solidarisk garanterer for lånebeløpet. Dette vil gi dere svært gode muligheter til å bygge opp selskapet over tid, uten at dere må skaffe til veie ekstern kapital. I tillegg stiller jeg selvsagt opp for å hjelpe dere «over kneika» i en overgangsfase, men dette kan vi avtale nærmere etter behov. Jeg vil jo uansett ha interesse av å hjelpe dere i gang, slik at inntjeningen og dermed betjeningen av lånet, blir sikret. Sammen med tilbudet fulgte regnskapstall per 30. september for årene , årsresultat for 2006 og prognose for årsresultat for Prognosen viste et årsresultat før skatt på kr Det var deretter ytterligere noe kontakt, og det ble fremlagt regnskapstall pr 11. desember 2007 og med samme prognose for årsresultat før skatt. A bekreftet i en epost den 21. desember 2007 til C at han og hans «partner in Crime B (og vårt driftsselskap) ønsker å kjøpe Y AS på de gitte vilkår i tidligere korrespondanse». Det var i tillegg noe epostkorrespondanse knyttet til bl.a. en livsforsikring for A med X som begunstiget. Skriftlig avtale mellom X AS og D NUF ble inngått 28. februar 2008 og med overdragelse pr. 1. mars Fordi revisor ikke var fornøyd med avtaleblandingen av aksjesalg og poster i aksjeforetaket, ble det utarbeidet en revidert avtale. Denne avtale inneholdt en feil som ble rettet opp i tredje undertegnede avtale. Avtalene har ingen

3 avgjørende ulikheter av betydning og overdragelsessummen ble satt til 3,5 mill under forutsetning av netto «cash» i virksomheten på kr Fra den endelige avtalen siteres: 3. Andre forhold Overdragelsen omfatter samtlige aksjer i Y samt alle materielle og immaterielle eiendeler som tilhører foretaket, og som må anses av verdi for videre drift. Det forutsettes at alle ansettelseskontrakter videreføres (...) Det er i tillegg gjensidig forståelse for at Cs stilling som daglig leder skal opphøre etter at Y har flyttet virksomheten. Vedlagt denne avtale følger oversikt over balansen pr. 29/2-08. Kjøper er gjort kjent med foretakets kundefordringer og har akseptert den bokførte avsetning til tap. Utbytte/konsernbidrag for 2007 tilfaller selger. (...) 4. Vederlag Vederlaget fastsettes til NOK Andre justeringer: Vederlaget skal justeres ut i fra foretakets resultat pr. 29/2-08. Dersom resultatet er innenfor +/- NOK blir det ingen justering. (...) 5. Betaling av kjøpesum Det etableres en låneavtale med D som låntaker, og X som långiver med et beløp tilsvarende det totale vederlaget som er angitt i pkt. IV, og med definerte rentebetingelser og nedbetaling. Det etableres autogirobetaling fra D pålydende den månedlige nedbetalingssum (...) Kjøpesummen skal nedbetales over 10 år med månedlige terminer. Dog slik at det årlige nedbetalingsbeløpet til enhver tid skal utgjøre minimum 25% av driftsresultatet før skatt. (...) I tillegg fremgår av avtalen at låneavtalen ble sikret ved - Gjeldsbrev, med D, og Ds eiere som selvskyldnerkausjonister - Pant i Y sine aksjer - Dødsfallsforsikring på kjøpesummen tegnet på A, med X som begunstiget og Y som betaler. - Factoringavtale med pantsettelse av enkle pengekrav i næringsvirksomheten (...) Resultatet før skatt for 2007 ble lavere enn i prognosen, kr Etter overtakelsen ble omsetningen lavere enn forventet og selskapet gikk med betydelig underskudd. Y greidde fra februar 2010 ikke lenger å betale de månedlige nedbetalingsbeløpene til X. Y engasjerte deretter konsulenter til å gå gjennom regnskapene i selskapet. D reklamerte overfor X den 14. juni 2010 og påberopte at de ikke hadde fått det selskap de i henhold til avtalen skulle ha. De viste til en rekke forhold blant annet feil på inntekts- og utgiftssiden, og at det i realiteten var et negativt driftsresultat i Y i Y er senere gått konkurs. D, A og B reiste ved stevning av 27. september 2010 sak med påstand om at både kjøpsavtalen og kausjonsavtalen var ugyldige.

4 Oslo tingrett avsa 8. april 2011 dom med slik domsslutning 1. I tvisten mellom D NUF og X AS om avtaleugyldighet frifinnes X AS dog slik kravet om livsforsikring ikke gis medhold. 2. D NUF dømmes til innen to uker å betale X AS kr tremillionerogtotusenetthundreogfemtisjukroner med tillegg av forsinkelsesrente fra 1. juni 2010 til betaling skjer. 3. I tvisten mellom X AS og A dømmes A som oppgjør for sitt kausjonsansvar å betale X AS kr énmillionkroner med 6% rente p.a. fra dommens dato og med nedbetaling månedlig over 10 år som annuitet. Kausjonsansvaret bortfaller ved D NUFs oppgjør i henhold til pkt. 2 ovenfor. For øvrig frifinnes A. 4. I tvisten mellom X AS og B dømmes B som oppgjør for sitt kausjonsansvar å betale X AS kr femhundretusenkroner med 6% rente p.a. fra dommens dato og med nedbetaling månedlig over 10 år som annuitet. Kausjonsansvaret bortfaller ved D NUFs oppgjør i henhold til pkt. 2 ovenfor. For øvrig frifinnes B. 5. D NUF dømmes til innen to uker å betale X AS sakskostnader med kr etthundreogtjuetusenkroner. 6. For øvrig bærer partene sine egne sakskostnader. For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger nedenfor. X AS har anket dommen til lagmannsretten for så vidt gjelder tvisten med A og B (tidligere B). A og B har inngitt avledet anke. Ankeforhandling er holdt i dagene 5. til 7. februar 2013 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte sammen med sine prosessfullmektiger og avga forklaring. Det ble avhørt fem vitner. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken. Den ankende part, X AS, har i hovedtrekk anført: Utgangspunktet er at avtaler skal holdes med mindre motparten kan påvise forhold som medfører ugyldighet. Selv om tingrettens dom vedrørende forholdet mellom X og D ikke har prosessuell rettskraft mellom partene i denne sak, må tingrettens vurdering legges til grunn. Det er ikke fremkommet noe vesentlig nytt etter tingrettens behandling og tingrettens faktumbeskrivelse er i all hovedsak riktig. Finansavtalelovens bestemmelser er ikke aktuelle. Loven er rettet mot profesjonelle kredittgivere. Det er ikke grunnlag for å si at X har elementer av finansieringsvirksomhet. Tingretten har feilaktig lagt betydelig vekt på omfanget av kausjonsansvaret og dets ruinerende konsekvens. En kausjonists manglende betalingsevne hører etter Høyesteretts praksis under gjeldordningsordningen. A og B er verken unge eller umodne nok til at dette kan tillegges betydning. Deres bakgrunn fra tidligere virksomhet er også god. Sollie kjente også bransjen og måtte kjenne til hva styringsverktøyene ble brukt til. Det er irrelevant hvor aktiv B var. Det avgjørende er hvilken kunnskap de begge hadde da avtalen ble inngått. Regnskapstallene for 2007 ble levert før 12. februar 2008 da regnskapsmedarbeideren dro på ferie. Uansett har A bekreftet at han ble vist regnskapsresultatet den 28. februar 2008 da avtalen ble signert. Det er usikkert hvorfor prognosen for 2007 ikke slo til. Omsetningen i november og desember var alltid stor, men en større ordre kan ha glippet. Det var full åpenhet om alle tall,

5 men A stilte aldri noen spørsmål vedrørende regnskap og undersøkte heller ikke selv. A og B må selv bære ansvaret for sine forutsetninger. Det er lite trolig at de ikke satte opp budsjetter mv. Det vises blant annet til at A kamerat E ikke ønsket å være med på kjøpet fordi han syntes det var for stor risiko. Det bestrides at Y hadde inntekter i form av leieinntekter og regnskap for andre uten korresponderende utgiftsside. For øvrig ble selskapet tilført midler ut over i 2008 ved at leverandørgjelden ble betydelig redusert gjennom forliksforhandlinger med enkelte kreditorer. Når det gjelder selskapets verdi, vises til at det forelå et bud på 2 mill kroner som sannsynligvis kunne vært forhandlet oppover. For å få riktig sammenligningsgrunnlag må det legges til 0,5 mill kroner som refererer til forutsetningen om netto cash i selskapet. For øvrig må ren slakteverdi av selskapet anslås til 1, 2 mill kroner. Weilbulls rapport er basert på uriktig informasjon fra A og kan ikke anses som noen objektiv vurdering. Det blir feil å bare legge vekt på resultatet for Ved vurdering av salgsverdi må det legges avgjørende vekt på fremtidige muligheter. Når det gjelder eventuell opplysnings- og frarådingsplikt, vises til at A og B selv har forklart at nærmere generell veiledning om kausjonsansvar, neppe ville hatt noen konsekvenser for deres vurdering av kjøpet. A og B har på sin side opptrådt grovt uaktsomt. Dersom deres forklaring er riktig, har de «kjøpt i blinde». De må selv ta ansvar for passivitet og manglende undersøkelser. Tingretten har viet for liten oppmerksomhet mot hva som skjedde etter overdragelsen i perioden mars 2007 til våren Skoglunds prinsipale sikkerhet lå i selskapet gjennom pant i aksjene og factoringpant. A og B drev Y svært dårlig. De pådro selskapet økte kostnader og tok ikke med seg selskapets gode rutiner når det gjaldt kredittvurdering av kunder og inndriving av fakturaer. Selskapets midler ble spist opp, og det endte med konkurs. Tingrettens fastsettelse av pro rata ansvar er feil. Dette følger ikke av kausjonsavtalen og ligger uten for partenes påstander. X AS har nedlagt slik påstand: 1. A og B dømmes in solidum til å betale til X AS kr med tillegg av renter fra 1. juni 2010 til betaling skjer. 2. A og B dømmes in solidum til å betale saksomkostninger til X AS for tingretten og lagmannsretten. Ankemotparten, A og B, har i hovedtrekk anført: Avtalen må settes til side eller endres i medhold av avtaleloven 36 da det vil være urimelig og i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det strider også mot redelighet og god tro å gjøre kausjonsavtalen gjeldende, jf. avtaleloven 33. X har brutt lojalitetsplikten i kontraktsforhold, opplysningsplikten i kausjonsforhold samt den frarådingsplikt som er utviklet i rettspraksis. Virksomheten i Y gikk i realiteten med underskudd forut for overdragelsen. Det måtte omfattende endringer av virksomheten til for å kunne generere de inntekter som var nødvendige for å finansiere kjøpet gjennom overskuddet i selskapet. Dette var opplysninger X var kjent med og som selskapet hadde plikt til å formidle til kausjonistene. I dette tilfellet var risikoen for at kausjonen ville bli aktuell svært stor, og X hadde plikt til å orientere om kausjonens ubehagelige sider. Finansavtaleloven har veiledende betydning ved rimelighetsvurderingen etter avtaleloven 36. Opplysningsplikten er regulert i finansavtaleloven 59. Konkret og generell

6 opplysning om risikoen ville ha vært tilstrekkelig til at A og B ville ha avstått fra å stille kausjon. Dersom loven hadde fått direkte anvendelse, ville X også hatt plikt til å frarå begge kausjonistene å stille kausjon etter loven 60. Avtaleloven 36 gjelder også i næringsforhold og bestemmelsen fanger opp området for avtaleloven 33. Ved vurderingen av kausjonsavtalens urimelighet må det legges vekt på styrkeforholdet mellom partene. A og B var unge og hadde svært liten erfaring i ledelse av bedrifter. A hadde vært ansatt som selger i Y, men kjente ikke til regnskapsrutiner og den økonomiske situasjon. C var en erfaren forretningsmann og styrte hele prosessen rundt overdragelsen derunder finansieringsløsningen og kausjonen. Det var ingen forhandlinger, men en «take it or leave it» situasjon. Prognosen for overskudd før skatt for 2007 som ble utarbeidet i november/desember 2007 bygger på uforsvarlige vurderinger og viste seg å ikke være realistisk. Dette måtte C være klar over. Da regnskapstallene forelå, ble det heller ikke foretatt noen justeringer av pris. Det bestrides at A og B fikk overlevert regnskapstall for 2007 før avtalesigneringsmøtet 28. februar I møtet fikk de kun kort se et excelark med regnskapstall. Det har senere også vist seg at det i regnskapet var inntekter som ikke skulle videreføres i Y blant annet leieinntekter for utleie av kontorer til et annet selskap, og fakturering av arbeid for annet selskap. Inntektspotensialet i selskapet var dermed lavere enn forespeilet. I realiteten drev selskapet med underskudd i 2007 da det må gjøres fradrag for en inntektspost på over kr etter oppnådd forlik med F. Når det gjelder den avtalte pris, vises til at en konkurrerende virksomhet ikke var villig til å betale mer enn 2 mill, og at Weibulls rapport som konkluderer med at selskapet hadde en egenkapitalverdi på kr Nedbetalingsplanen var helt urealistisk. Fra Cs side ble det ikke sagt noe om behovet for øyeblikkelige tiltak for å snu utviklingen i selskapet etter at det hadde vært stemoderlig behandlet i flere år. C var på sin side lei av Y og sikret sine interesser godt gjennom salgsavtalen og kausjonen samt annen sikkerhet. C måtte være klar over at A og B ikke hadde noen formue og at et eventuelt kausjonsansvar ville ruinere dem A hadde svært stor tillit til C helt fra han var barn. Han stolte fullt og helt på de tall og vurderinger C ga. A og B opplevde at de fikk en kjempesjanse ved å kjøpe selskapet til rabattert pris med nedbetaling gjennom selskapet. De ble presentert en risikofri investering med svært gode muligheter fremover. Det erkjennes at de på denne bakgrunn ikke ba om eller undersøkte selskapets økonomi nærmere. A og B har slik påstand: 1. A frifnnes. 2. B frifinnes. 3. X AS dømmes til å betale sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett. <prm> Lagmannsretten ser slik på saken: Forholdet mellom D og X er rettskraftig avgjort ved tingrettens dom. Dommen er imidlertid ikke bindende i forholdet mellom A/B og X, jf. Carsten Smith: Kausjonsrett, 2. utgave side 59. A og B kan følgelig fortsatt gjøre gjeldende samme innsigelser som hoveddebitor.

7 Lagmannsretten legger til grunn at finansavtaleloven ikke kommer til anvendelse da den gjelder profesjonelle finansieringsinstitusjoner. Dette fremgår klart av lovens virkeområde som er definert i loven 1, jf. 44 og 57. X kan ikke ses å ha elementer av å være finansforetak som skulle medføre at loven av den grunn skulle ha betydning for rimelighetsvurderingen. Avtaleloven 36 fanger opp en del av de hensyn som er ivaretatt gjennom finansavtalelovens regler om vern av forbrukere ved inngåelse av låneavtaler og kausjon. Prinsippene i finansavtaleloven om styrking av avtalesituasjonen for forbrukere, må antas å kunne ha en viss betydning for den ulovfestede kausjonsrett generelt. Det vises i den forbindelse til professor Viggo Hagstrøms artikkel i Jussens Venner 38/2003 side 53: Kausjonsretten i forandring. Professor Olav Torvund har for øvrig gitt uttrykk for at loven i praksis nok vil bli gitt analogisk anvendelse på avtaler som på grunn av partsforholdet faller utenfor, og nevner som eksempel kausjon stilt overfor andre enn finansinstitusjoner, jf. UiO Nettsted: Lov om finansavtaler og finansoppdrag. Avtaleloven 36 er for øvrig ikke begrenset til forbrukerforhold, og gjelder også i næringsforhold, jf. Ot.prp.nr.5( ) side 30. Etter avtaleloven 36 kan en avtale helt eller delvis settes til side eller endres dersom det vil virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre avtalen gjeldende. Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig. Dette innebærer at urimelighetsvurderingen må skje ut fra en helhetsvurdering hvor det kan tas hensyn til en rekke forhold blant annet styrkeforholdet mellom partene, lojalitets- og opplysningsplikt på den ene siden og undersøkelsesplikt på den andre siden, samt eventuell urimelig fordeling av risiko og plikter. Det er det samlede resultat som skal tillegges vekt. I utgangspunkt må det ut fra rettspraksis og teori legges til grunn at avtaleloven 36 skal brukes med varsomhet og at det må foreligge en klar urimelighet før loven kommer til anvendelse. Avtaleloven 36 har et videre virkeområde enn 33, og har ikke noe krav om at det må stride mot redelighet og god tro å gjøre avtalen gjeldende. En slik situasjon vil imidlertid være et moment ved urimelighetsvurderingen. Partene er enige om at 33 ikke har selvstendig betydning i saken og lagmannsretten finner ikke grunn til å vurdere denne bestemmelsen nærmere. I dette tilfellet er det forholdene på avtaletidspunktet, dvs. omstendighetene omkring avtaleinngåelsen og avtalens innhold, som må være avgjørende. Det er fast rettspraksis for at etterfølgende betalingsvansker ikke skal tillegges vekt i kausjonsforhold, men må løses innenfor rammen av gjeldsordningsloven, jf. Rt avsnitt 39. Kausjonsavtalen er i seg selv svært tyngende for A og B på grunn av det store beløpet sammenholdt med at de ikke hadde noen formue. C var klar over at A og B ikke hadde midler. Rimeligheten av kausjonsavtalen henger ellers nøye sammen med risikoen for at kausjonsansvar skulle inntre. Utgangspunktet er at avtaleparter har risikoen for sine egne forutsetninger. Styrkeforholdet mellom partene var noe ujevnt. C var en forretningsmann med langt bredere erfaring og kunnskaper når det gjaldt bedriftsledelse og økonomi enn det A og B hadde. I tillegg hadde han inngående kjennskap til virksomheten og de daglige rutiner i Y. Både A og B hadde en viss utdanning på høyere nivå og burde ha tilstrekkelige kunnskaper til foreta de mest grunnleggende vurderinger ved kjøp av selskapet, eller eventuelt å be om opplysninger og råd fra andre. A hadde også selv etablert selskaper, men uten særlig virksomhet. A hadde

8 erfaring som selger i Y i halvannet år og måtte ha kjnnskap til de daglige rutiner i selskapet. Han hadde imidlertid ikke særlig innblikk i regnskap og ledelse av selskapet. Lagmannsretten legger til grunn at partene i utgangspunkt hadde stor tillit til hverandre. A var den som først tok kontakt med C med tanke på samarbeid. Han har forklart at han kjente C fra tenårene gjennom en taekwondoklubb og hadde stor tillit til ham. Hans mor kjente også C fra denne klubben. C var den eneste A kjente som kunne tenkes å ha kapital. Hans ide om samarbeid førte ikke fram, men det endte med at C kom med tilbudet om å kjøpe Y i stedet. C må på sin side ha hatt tro på A både ved at han først tilbød ham å være daglig leder i Y og ved tilbudet om å kjøpe Y. Både A og B har erkjent at de visste hva kausjonsansvar innebar. De har også begge bekreftet riktig nok noe nølende at de neppe hadde avstått fra å kausjonere om de hadde fått en mer omfattende generell orientering om kausjonsreglene. Begge har imidlertid i sine forklaringer sagt at de ikke hadde kausjonert om de hadde vært klar over hvor stor risikoen for personlig ansvar var. Muligheten for personlig ansvar ble for øvrig kun nevnt i en epost fra C til A den 21. februar Ut fra forklaringene til A og B må det legges til grunn at de ikke hadde fokus på risikoen for personlig ansvar. A har forklart at det ikke var noen diskusjon rundt kausjonsavtalen, og at han betraktet den nærmest som en «formalitet.» B har forklart at hun følte at det ikke var noen personlig risiko. Hun tolket situasjonen slik at dersom det gikk dårlig, ville C ta selskapet tilbake. Etter lagmannsrettens syn fremstilles kjøpet som svært gunstig og uten særlig risiko i Cs tilbud av november For det første ble prisen opplyst å være rabattert i forhold til hva C ville ha gått ut med eksternt. Det er mulig at C mente at han burde og kunne fått mer for selskapet. Dette synes imidlertid lite realistisk på bakgrunn av dokumentasjon fremlagt for lagmannsretten som viser at et annet firma i bransjen ikke ville forhandle videre på en pris på 2 mill kroner. For det andre fremstår den prognosen som ble utarbeidet før tilbudet i november 2007, og opprettholdt så sent som 11. desember 2007, tre uker før årsskiftet, som svært optimistisk. Verken C eller regnskapsfører har kunnet gi noen konkret forklaring på hvorfor resultatet ble så mye dårligere ut over at omsetningen pleide å være høyest i november/desember. Det er vist til at «det må vel ha vært en større ordre som glapp». Samtidig med presentasjonen av prognosen i tilbudet ble det uttalt «vi vet begge at det er et stort vekstpotensial i dette resultatet, og jeg har tro på at dere kan bidra til at dette resultatet kan forbedres betydelig allerede i 2008». For det tredje vises til omtalen av nedbetalingsordningen hvor det redegjøres for at «Dette gir et månedlig avdragsbeløp (inkl. renter) som på årsbasis er mindre enn det forventede overskuddet for Hensikten med dette er at lånet enkelt skal kunne betjenes over driften av selskapet. Derfor ber jeg heller ikke om noen annen sikkerhet enn et gjeldsbrev hvor du og din(e) partnere solidarisk garanterer for lånebeløpet.» På bakgrunn av resultatene i Y en del år tilbake kunne det muligens være grunn for optimisme, men grunnlaget for en nærmest øyeblikkelig endring, måtte anses usikkert. C har også erkjent at deler av virksomheten i Y nok var avhengig av hans personlige engasjement og kontakter. Formuleringene i tilbudet måtte også styrke tilliten til C blant annet fordi han ga uttrykk for at han selvsagt ville hjelpe til i en overgangsfase. Inntektspotensialet ble diskutert noe også muntlig på telefon mellom A og C og det ble forutsatt at A og B ville komme med «ny giv». A har forklart at han også spurte regnskapsføreren, G, som han stolte veldig på. Hun ga uttrykk for at det med litt større

9 selgeraktivitet ville bli veldig bra. Det må imidlertid legges til grunn at A eller B ikke på noe tidspunkt før signering av avtalen spurte nærmere om regnskapstall eller undersøkte regnskapene selv. Ut fra det inntektspotensialet som prognosen indikerte og de forventninger partene la til grunn, var det den avtalte pris muligens innenfor det akseptable. Lagmannsretten finner i denne sammenheng ikke nødvendig å vurdere om inntektspotensialet burde vært redusert på grunn av leieinntekter som ikke ville bli videreført. Dette ville uansett ikke dreie seg om vesentlige beløp da inntektene i alle fall langt på vei må anses å ha hatt tilsvarende utgiftsposter. Uten at det har betydning for vurderingen av inntektspotensialet bør likevel nevnes at leverandørgjeldsposten ble betydelig redusert, med ca. kr , i løpet av det første året etter overdragelsen. Lagmannsretten legger vekt på at forutsetningene ble vesentlig endret ved at prognosen for 2007 ikke holdt stikk, og at forskjellen mellom prognosen og resultatet var vesentlig. Prognosens beløp for årsresultat før skatt var på kr og ville nokså nøyaktig tilsvare de månedlige nedbetalingsbeløp. Med årsresultat på under kr både i 2006 og 2007 måtte det fortone seg som urealistisk å komme opp i et overskudd på kr allerede i Partene er uenige om regnskapet for 2007 ble overlevert A og B før signeringsmøtet 28. februar A mener at han ikke fikk regnskapene på forhånd, men at han på møtet ble vist et excelark med nøkkeltall og så at overskuddet var betydelig lavere enn forventet. A har videre forklart at han da reiste spørsmål om ikke prisen burde reduseres, men at dette ble «føyset bort» av C. Dette ble ikke nærmere belyst i retten fra C side. Lagmannsretten legger til grunn at signeringsmøtet var et kort møte. C var kjent med regnskapstallene på forhånd, og A og B ble i alle fall kjent med nøkkeltallene på møtet. Lagmannsretten legger til grunn at A og B foretok svært lite undersøkelser og risikovurderinger i forbindelse med kjøpet. De hadde lite fokus på regnskap og budsjetter. Både A og B synes å ha vurdert tilbudet om kjøp som en «kjempesjanse». De var opptatt av å skulle få drive sitt eget selskap og mulighetene i fremtiden. De synes ikke å ha hatt motforestillinger til tross for at A medstudent, E, som opprinnelig skulle være med i D, trakk seg fra prosessen. Dette skyldtes muligens først og fremst at han ville prioritere studiene, men også i følge hans forklaring i tingretten at han anså prosjektet forbundet med «for mye risiko». Både A og B må bebreides for ikke å ha foretatt nærmere undersøkelser omkring risikoen ved kjøpet, driftsforutsetninger og kausjonsansvaret. Deres manglende erfaring og umodenhet ble også bekreftet gjennom driften av Y etter overtakelsen av selskapet. E-postkorrespondanse mellom C og A ultimo august og i september 2008 vitner om manglende oversikt og oppfølgning i Y. Lagmannsretten bemerker særlig at rutinene for kredittvurderinger av kunder og purre- og inkassorutiner ikke ble videreført etter overtakelsen. Meldinger til Brønnøysundregisteret var heller ikke i orden før i september 2008 etter purring fra C. Lagmannsretten slutter seg til tingrettens vurdering på side 12 i dommen: Årsaken til de dårlige driftsresultatene synes å ha vært en blanding av undervurdering av hva som reelt kreves av styring og kontroll for å drive godt, feilansettelse av regnskapsmedarbeider som en lang periode medførte at man ikke hadde gode styringsverkstøy, bortfall av kunder, økt kundekreditt, dårlige purre- og inkassorutiner og finanskrisen som generelt ga redusert aktivitet. C må på sin side sies å ha bidradd til svært optimistiske vurderinger tidlig i salgsprosessen. Lagmannsretten legger særlig vekt på situasjonen ved underskriving av avtalen 28. februar C må bebreides for å gjennomføre overdragelsen uten nærmere samtaler om selskapets reelle situasjon da regnskapet for 2007 forelå. Selv om han hadde tro

10 på det fremtidige inntektspotensialet i Y, måtte han med sin bakgrunn forstå at risikoen for kausjonsansvar var svært stor. Han har forklart at A og B ikke var opptatt av regnskapstall og heller ikke spurte. Han var også klar over at de ikke hadde noen formue og måtte forstå at de ikke hadde full forståelse for den faktiske risikoen for kausjonsansvar. Han var også klar over at de ikke brukte noen profesjonell hjelp i forbindelse med avtaleprosessen hvilket han til dels selv gjorde. På underskriftstidspunktet var forutsetningen for avtalen blitt endret vesentlig fra tilbudet i november Lagmannsretten finner grunn til å nevne at selskapets resultat er tillagt betydning i pkt. 4 i de to siste avtaleutgavene hvor det er tatt inn en prisjusteringsklausul for det tilfelle at resultatet i januar/februar 2008 oversteg +/- kr Denne bestemmelse er imidlertid ikke påberopt eller nærmere belyst av partene, og tillegges ikke noen avgjørende vekt. Viktigere i forhold til kausjonsavtalen var det reduserte inntektspotensialet i alle fall på kort sikt, som i betydelig grad økte risikoen for at kausjonsansvaret ville bli aktuelt. Lagmannsretten finner ikke grunn til å ta standpunkt til om A reiste spørsmål om lavere pris på signeringsmøtet. C var uansett klar over den faktiske situasjon og burde at ha tatt initiativ til en samtale omkring den feilslåtte prognosen. Etter en totalvurdering er lagmannsretten kommet til at det vil være urimelig og stridende mot god forretningsskikk å gjøre kausjonsavtalen gjeldende, og at avtaleloven 36 bør komme til anvendelse når det gjelder den delen av avtalen som gjelder kausjonen. Avtaleloven gir rom for hel eller delvis tilsidesettelse av avtalen. Utgangspunktet antas å være en lemping av det eller de avtalevilkår som anses urimelige, men at avtalen opprettholdes, jf. Ot.prp.nr.5 ( ) side Under lovforberedelsen ble det imidlertid lagt vekt på at forholdene kan tilsi andre løsninger slik at bestemmelsen ble gitt en fleksibel utforming. Ut fra en konkret vurdering kan det være nødvendig med mer vidtgående endringer. Forholdene kan også ligge slik an at det ikke er et bestemt vilkår som er påstått å være urimelig, men avtalen som helhet. Etter en konkret vurdering kan det anses påkrevet med full tilsidesettelse for å unngå urimelighet. Det foreligger få avgjørelser om revisjon av avtaler i medhold av avtalelovens 36. I Rt gis det uttrykk for at «Etter min mening viser ordene «for så vidt» at revisjonsadgangen kun gjelder så langt som en avtale er urimelig eller ubalansert». D har betalt ca. kr av overdragelsessummen derav en god del renter, slik at kausjonsansvaret beløper seg til ca. 3 mill kroner. Lagmannsretten bemerker at det ikke er spesielle vilkår i kausjonsavtalen som er urimelige, men avtalen som sådan. Kausjonsansvaret kan vanskelig sies å bli mer rimelig eller balansert ved en beløpsmessig reduksjon av ansvaret. Det er derfor vanskelig å finne holdepunkter for mellomløsninger. X har fått delvis oppgjør, men med en relativ liten del, ca kr inkl. renter. Lagmannsretten er under (en viss tvil) kommet til at hele kausjonsavtalen må anses urimelig. Ut fra en samlet vurdering kan lagmannsretten heller ikke se at bortfall av kausjonsansvaret ut fra omstendighetene må anses mer urimelig for X enn opprettholdelse av ansvaret vil være for A og B. Det må i denne forbindelse legges til grunn at X fikk en god pris. Beregninger fra konsulentfirmaet Weibull viser en egenkapital på overdragelsestidspunktet på kr , men skal tillegges ca kr i nettokapital i selskapet. Denne beregningen er tatt med utgangspunkt i overskuddet for 2007 og uten at det er lagt inn noen økning i fremtidig inntektspotensial. Forskjellen er likevel relativt stor opp til prisen på 3,5 mill kroner. Kausjonsavtalen settes til side og A og B blir å frifinne.

11 A og B har vunnet saken fullstendig. Anken fra X har ikke ført fram, mens A og B har fått medhold i sin avledede anke. A og B har krav på å få dekket sine sakskostnader i medhold av hovedregelen i tvisteloven 20-2 første og andre ledd. Det kan ikke ses å foreligge tungtveiende grunner som gjør det rimelig å fravike hovedregelen. Sakskostnadene for tingretten skal avgjøres ut fra resultatet i lagmannsretten, jf. tvisteloven 20-9 andre ledd. Lagmannsretten kan heller ikke se at det foreligger tungtveiende grunner som gjør rimelig å fravike hovedregelen når det gjelder sakskostnader for tingretten. Advokat Frykman har for lagmannsretten krevd salær med kr inkl. merverdiavgift. Av tingrettens dom fremgår at hun for tingretten krevde et samlet salær på kr og at tingretten vurderte at kr av salæret burde relateres til tvisten mellom foretakene. Lagmannsretten legger følgelig til grunn at salæret vedrørende tvisten om kausjonsansvaret bør settes til kr Lagmannsretten godtar begge salærkravene, jf. tvisteloven Dommen er enstemmig. 1. A og B frifinnes. Domsslutning 2. X AS betaler innen 2 to uker fra dommens forkynning til A og B sakskostnader med etthundreogfemtisjutusenfemhundre for lagmannsretten, og sekstitotusenetthundreogtjuefem - kroner for tingretten.

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund.

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. RETTSBOK for VOLDGIFTSRETTEN Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. Rettens medlemmer: Sorenskriver Bjørn Solbakken, formann Lege Johs Vatne Lege Norvald Lundetræ

Detaljer

SØRE SUNNMØRE TINGRETT

SØRE SUNNMØRE TINGRETT SØRE SUNNMØRE TINGRETT ~L.- _ Avsagt: Saksnr.: 25.06.2009 i Søre Sunnmøre tingrett, 09-038791 TVI-SOSU Dommer: Sorenskriver Ingolv Joa Saken gjelder: Tvist om kjøp av campingvogn - småkravsprosess KJØPER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, A (advokat Jostein Grosås til prøve) mot B (advokat Anders Flatabø til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet?

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? 2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? Klager hadde flere lån i banken. Lånene var sikret i bl.a. en eiendom som var eid av klagers far. Etter farens død var eiendommen overtatt av klager.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01136-A, (sak nr. 2007/1873), sivil sak, anke, Egil Kristoffersen & Sønner AS (advokat Arvid Dahm) mot Marine Harvest Norway AS (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60 Page 1 of 6 Rt-1990-59 (15-90) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-01-19 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1990-59 (15-90) STIKKORD: (Myra Båt) Entrepriserett. Panterett. Konkurs. Tingsrett. SAMMENDRAG: En entreprenør

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01780-U, (sak nr. 2013/1141), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, KLP Skadeforsikring AS Isbrytertjenesten i Malangen (advokat Frithjof Herlofsen)

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02284-A, (sak nr. 2013/347), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Christian Grant-Carlsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02284-A, (sak nr. 2013/347), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Christian Grant-Carlsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 31. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02284-A, (sak nr. 2013/347), sivil sak, anke over dom, Normannsgate 4 AS (advokat Per Christian Grant-Carlsen til prøve) mot Grünerløkka

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01520-A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff) NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, A (advokat Annette Rygg til prøve) mot B (advokat Trygve Staff) S T E M M

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

LB-2005-5579

LB-2005-5579 <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 7 LB-2005-5579 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2006-02-06 PUBLISERT: LB-2005-5579 STIKKORD: Kjøpsrett. Fast eiendom. Prisavslag. Mangel. Avhendingsloven 3-8. SAMMENDRAG: Oslo kommune

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Falkanger og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 5. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Falkanger og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 5. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Falkanger og Bull i HR-2013-00728-U, (sak nr. 2013/142), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02161-A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, Trygve Tamburstuen (advokat Søren L. Lous til prøve) mot Børge

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, Aase Gunvor Haugseggen Brevik Tangen (advokat Helge Aarseth) mot Ragnhild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 14. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, Compania la Gomera AS (advokat Christian F. Galtung) mot Minnoch

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom: Stangeskovene

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 25.09.2013 i Borgarting lagmannsrett 12-207392ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Elizabeth Baumann Hedda Remen Ingvild Mestad Ankende part Skatt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i HR-2016-00352-U, (sak nr. 2016/232), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og NORGES HØYESTERETT Den 5. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/2102), straffesak, anke over dom, A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-958-A, (sak nr. 2016/2051), sivil sak, anke over dom, Sparebank 1 Skadeforsikring AS If Skadeforsikring NUF (advokat Ståle Hovda til prøve)

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, (advokat Ole Tokvam til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom, Canvas AS (advokat Ole Tokvam til prøve) mot Staten v/nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i HR-2016-01507-U, (sak nr. 2016/1206), sivil sak, anke over kjennelse: Green Living

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp 7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen regler er viktigere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, Christian Bjerke (advokat Ole Løken) mot Ås kommune (advokat Tore Skar til prøve)

Detaljer

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 Page 1 of 5 Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-12-19 PUBLISERT: Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 STIKKORD: Skatterett. Aksjeskatteloven av 19. juni 1969 nr.

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Bårdsen og Webster i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Bårdsen og Webster i NORGES HØYESTERETT Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Bårdsen og Webster i HR-2012-01093-U, (sak nr. 2011/1881), sivil sak, anke over kjennelse: A mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 2. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 2. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 2. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Normann i HR-2016-00935-U, (sak nr. 2016/787), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i Sak nr: 16-118 (arkivnr: 16/1596) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer