Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge"

Transkript

1 Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123 Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Fylke: Sør-Trøndelag Vestre Rosten 81, 7075 TILLER Inngrepsnr.: Tlf.: Faks:

2

3 Vassdragets vernestatus: Vassdraget er ikke vernet. Tiltakets hensikt: Bakgrunnen for Fase-1 er å sikre området i nord for Håggåbekken, Trøbakken, slik at etablering av nye boliger kan gjennomføres. Den vesentligste virkningen av tiltaket er at stabiliteten i sonen blir akseptabel, og videre at den pågående erosjon stanses, og dermed at sannsynligheten for skred med fare for tap av liv og verdier reduseres. Nøkkeldata Plandato: 24. februar 2014 Revidert: Lengde totalt: Fase 1: 340 m Kostnadsoverslag: kr 4,2 mill. (inkl. mva.) Inngrepstype: erosjonssikring Antall parseller: Fase 1 1 Elveside: Venstre, høyre og bunn Sikkerhetsklasse: S3 Stedfesting Fase-1 Punkt Sone UTM - Ø UTM - N Vassdragsnr. Kommunenr. Øvre Håggåbekken Nedre Håggåbekken Tegninger/Vedlegg Oversiktskart, lokalisering av tiltak, sikringsomfang, anleggsveger Faregradskart for Klæbu kommune Lengdeprofil gårdsveg til Borgen Bilder/Flyfoto Lavvannskart, flomberegning og hydrauliske beregninger Naturbase, artskart Masseberegninger Prinsippskisse for støttefylling og drensribber Lengdeprofil erosjonssikring Tverrprofiler, Håggåbekken øvre del Geotekniske rapporter (nøkkelinformasjon/sammendrag) Vedlegg A Vedlegg B Vedlegg C Vedlegg D Vedlegg E Vedlegg F Vedlegg G Vedlegg H Vedlegg I Vedlegg J Vedlegg K

4 Registrering i databasen, Planer Utfylt dato: Kontrollert dato: Registrert dato: Sign. Sign. Sign.

5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 5 1 Innledning Beliggenhet Bakgrunnen for sikringsplan (Fase -1 og Fase -2) Forslag til sikringstiltak: Erosjonssikring av Håggåbekken Fase Generell kommentar: Grunnlagsdata: Generelt om vassdraget Kvikkleiresonen 1102 Hallset ( Klæbu ). Grunnforhold Spesielt om planområdet Innhenting av grunnlagsdata og dokumentasjon Naturforhold og arealbruk 12 4 Beskrivelse av sikringstiltaket Omfang av tiltak og virkninger Behov for fjerning av eksisterende vegetasjon: Sikringsprofil Teknisk beskrivelse av erosjonssikring i Håggåbekken Fase Oversikt over erosjonssikringen i Håggåbekken Krav til sikringsmassene Sikringsprinsipp erosjonssikring Fase Adkomst/anleggsveger Anleggsfasen - teknisk utførelse av sikringsarbeidene i Fase Generelt Fyllinger av leire. Værforhold, vannhåndtering og fyllingsprinsipp Værforhold og forholdsregler Vannhåndtering Fylling av leire Drenslag mot terreng 18 7 Naturmangfoldloven. Miljøtilpassing av sikringstiltaket Informasjon om vassdraget NVEs Lavvannskart DNs Naturbase Gint.no, lakseregisteret.no og artsdatabanken.no Miljøtilpassing av bekkeprofilet Virkninger Biologisk mangfold i bekker som skal sikres mot kvikkleireras Håggåbekken i Klæbu kommune Hydrauliske og hydrologiske forhold Gjennomføring 21 5

6 10 Oppfølging og vedlikehold Kostnadsoverslag Vedlegg 23 6

7 1 Innledning 1.1 Beliggenhet Planen Fase-1 omfatter sikringstiltak i kvikkleiresone 1102 Hallset (også omtalt som sone Klæbu) som omfatter en stor del av Klæbu sentrum. Fase-1 omfatter erosjonssikring av øvre del av Håggåbekken. I sonens østlige avgrensning omfatter planen sikring av Håggåbekken fra kulvertutløpet ved vegen til Borgen og nedover bekken i underkant av 300 meter. Bekkesystemet i kvikkleiresonen renner ut i Nidelva ved Storvollen ca. 670 meter nedstrøms brua til fylkesveg 885 ved Svean. Området dekkes av kartblad 1621 IV Trondheim i kartserie M-711 (1:50 000). Se vedlegg A. Kvikkleiresone Hallset (Klæbu) Tiltaksområde Fase 1 Nidelva Figur 1: Lokalisering av tiltaksområdet 1.2 Bakgrunnen for sikringsplan (Fase -1 og Fase -2) Gjennom NVEs program for økt sikkerhet mot leirskred er det kartlagt 10 kvikkleiresoner i Klæbu kommune. Kvikkleiresonen Hallset ( Klæbu ) har faregrad høy, konsekvensklasse meget alvorlig og har risikoklasse 5 og har en størrelse på 0,465 km 2. Innenfor sonen ligger Hallsetheimen, Sletten skole, gårder, bolighus og idrettshall. I tillegg går fylkesveg 885 gjennom sonen. Risikoklassifiseringen av kvikkleiresonene i Klæbu ble i 2005 ferdigstilt av NGI, og resultatene ble lagt frem for Klæbu kommune av NGI og NVE. Se vedlegg B for faregradskart for Klæbu kommune. 7

8 Klæbu kommune ønsket et nært samarbeid med NVE med tanke på hvordan håndtere kvikkleireproblematikken i kommunen. En av sonene som kommunen ønsket å prioritere var kvikkleiresone 1102 Hallset med tanke på planlegging og eventuelle sikringstiltak. På oppdrag fra Klæbu kommune og NVE har Rambøll Norge AS foretatt stabilitetsanalyser for vurdering av faren for større kvikkleireskred i sone 1102 Hallset. Rapportene/notatene omhandler resultater av de utførte analyser og vurderinger av stabilitet og sikringstiltak. Følgende geotekniske rapporter/notater er lagt til grunn for sikringsplan Fase-1: Tekniske notat fra Rambøll datert og e-post av omfatter erosjonssikringen (Fase-1) fra tverrprofil P0 og ned til ca. P200. Rambølls rapport (datert ): Sonens sentrale og nordre del - Håggåbekken i nord fra kryssingen av gårdsvegen til eiendommen Borgen ned til sonens søndre del ca. ved Rambølls profil SD1 - Trøbakken (nord for Håggåbekken) 2 Forslag til sikringstiltak: 2.1 Erosjonssikring av Håggåbekken Fase-1 Denne planen omfatter kun erosjonssikring av øvre del av Håggåbekken og er planlagt å inngå i en mer komplett sikringsplan for kvikkleiresonen (Fase-2). Strekningen som planlegges erosjonssikret begynner ca. 50 meter oppstrøms kulverten under gårdsvegen til Borgen og ca. 290 meter nedstrøms denne, totalt ca. 340 meter. Erosjonssikringen omfatter sikringsmasser på ca vlm 3. Bakgrunnen for Fase-1 er å foreta en rask sikring av erosjon som utløsende faktor for området nord for Håggåbekken, inklusive området for ny utbygging ved Trøbakken. Tekniske notat fra Rambøll datert og e-post av omfatter hele strekningen som er planlagt erosjonssikret. Topp sikringshøyde er som følger: Tverr profil Venstre side, kote Bunn, kote Høyre side, kote P ,0 eksisterende bunn 136,0 P ,3 134,0 135,3 P0 135,0 132,0 135,0 P14 134,0 131,9 135,0 P53 133,0 131,0 134,0 P95 (Rambøll P6) 132,0 130,0 133,0 P ,0 (minimum) 129,3 133,0 P ,0 128,0 130,0 P ,5 127,0 128,5 8

9 2.2 Generell kommentar: Kantvegetasjonen er en viktig del av det totale miljøet langs et vassdrag. Den fungerer som filter mot forurensning fra arealavrenning, begrenser erosjon, er et viktig leveområde for mange arter, samt et viktig landskapselement. Under anleggsarbeidet vil man i størst mulig grad prøve å beholde den eksisterende vegetasjonen slik at tiltaksområdet får mest mulig artsmangfold. 3 Grunnlagsdata: 3.1 Generelt om vassdraget Det er to hovedbekker i kvikkleiresonen som skal være sikret når Fase-2 er gjennomført; Håggåbekken og Haugdalsbekken. Planen for erosjonssikring Fase-1 omfatter kun øvre del av Håggåbekken. Bilder av området som Håggåbekken renner gjennom framgår i vedlegg D (utdrag fra befaringsrapport datert og flyfoto). I kvikkleiresonens østlige avgrensning omfatter planen eosjonssikring av Håggåbekken over en bekkestrekning på ca. 340 meter, ca. 50 meter oppstrøms kulverten under vegen til gården Borgen og ca. 290 meter nedstrøms denne. Nordre del av dalen øst for platået med Skarpsnovegen er bred og har litt skog langs bekken på venstre side (sett medstrøms). Ellers er terrenget åpent med preg av beiteland (gress). I søndre del av bekken nedstrøms tidligere anlagte dammer er det skog på begge sider av bekken. Bekkesystemet i kvikkleiresonen renner ut i Nidelva ved Storvollen ca. 670 meter nedstrøms brua til fylkesveg 885 ved Svean. NVEs Lavvannskart gir et nedbørsfelt for Håggåbekken ved øvre dam på ca. 3,1 km 2. Ut fra NVEs avrenningskart for normalperioden har vi følgende: Gjennomsnittlig avløp (spesifikk avrenning) 21,1 l/sekund pr. km 2 (middelvannføring) Gjennomsnittlig avløp 65,4 l/s [0,065 m 3 /s] (middel tilsig) Gjennomsnittlig avløp pr. år = 2,05 mill m 3 pr. år (middel årstilsig) Disse verdiene er gjennomsnittsverdier og sier ikke noe om feltets lav- og flomvannføringer, eller vannføringsvariasjoner gjennom året. Dimensjonerende flom Q max = 4,3 m 3 /s (døgnmiddelverdi 200-årsflom) Med en forventet klimautvikling frem til år 2100 benyttes en faktor på 1,2 (20 økning) slik at dimensjonerende flom da blir 5,2 m 3 /s (jf. NVE-report 5/2011 Hydrological projections for floods in Norway under a future climate, avsnitt 8.3). Søgnens formel for påregnelig maksimal flom S f maks = 6 m 3 /s (ble brukt for større felt) Flere detaljer om nedbørsfeltet og utregning av dimensjonerende flom, se vedlegg E. 9

10 3.2 Kvikkleiresonen 1102 Hallset ( Klæbu ). Grunnforhold Informasjonen i dette kapittelet er utdrag fra foreløpig rapport Rambøll datert , Rambøll datert og rapport Rambøll datert Rapport ( ): Rapporten dekker den sentrale og nordre del av sonen og sørvestre del opp mot Klæbu kirke vest for fv885 og sør for fv921. Kvikkleiresone 1102 deles av fv885 (Hestrøvegen) i en østre og en vestre del (Rambøll tegning 270 datert vedlegg C) Østre del: Østre del av sone 1102 består av en sentral del med et platå på ca kt , stigende mot nord, med bratte skråningen ned mot Håggåbekken i øst og sør, og noe slakere skråninger mot fylkesvegen i vest. Nordre del av østre del av sonen grenser mot Trøåsen i øst og skråner relativt slakt ned mot fylkesvegen i vest. Høydeforskjellene i skråningene i nordre del ligger stort sett i området ca meter, noe mindre sentralt i området. Under platået sentralt i dette området består grunnen øverst av ca meter lagdelt silt, sand og leire. Leirlagene i denne lagpakken er stedvis kvikke eller sensitive, men lagpakken som sådan vurderes ikke å oppføre seg som et sprøbruddmateriale. Under de lagdelte massene er det mer ren leire, og etter hvert kvikkleire i dybden. Overgangen til kvikkleire ligger omkring kt , og ser ut til å stige slakt mot nord. Ved Håggåbekken i øst og Haugdalsbekken i vest er det stedvis registrert kvikkleire fra ca. 1 3 m dybde under bekkenivå. Videre nordover avtar mektigheten av lagdelte masser i toppen, og det er leire få meter under terreng. På den høyestliggende del av området oppe ved Trøåsen er det stedvis registrert kvikkleire fra ca. 5 m dybde, mens kvikkleira faller av mot vest og ligger mer enn 15 m under terreng ved foten av skråningen i denne del av området. Vestre del: NVEs faresonekart viser at vestre del av kvikkleiresonen dekker området mellom fylkesveg 885 og Haugdalsbekken, og litt videre oppover skråningen mot Klæbu kirke. Grunnundersøkelser indikerer at kvikkleira her har en noe større utbredelse enn det som er angitt på NVEs faresonekart. Terrenget stiger fra fylkesveg 885 og Haugdalsbekken i nord og øst, opp mot kirka. Skråningshøyden er også i dette området i størrelsesorden 25 m. Også i dette området er det et øvre lag av ca m lagdelt silt, sand og leire ved toppen av skråningene, med leire og kvikkleire i dybden. Mektigheten av dette øvre laget avtar nedover mot Haugdalsbekken, og mot nordvest. Leira i dybden er også lagdelt med en god del grovere lag, men omfanget av grove lag avtar vestover. Under platået ved kirka ligger overgangen til kvikkleire omkring kt 105, mens den ved Haugdalsbekken og videre vestover ligger på ca. kt

11 Rapport ( ): Denne rapporten er en komplettering av rapport Rapporten omfatter Flåttådalen (se Rambølls tegning 102 datert vedlegg C). Sonderingene indikerer relativt lagdelte masser med sand, silt og leire i varierende lagtykkelser i de øvre lag (over ca. kt ). Enkelte leirlag er sensitive eller kvikke. Under denne øvre lagpakken er det mer leire, men også denne er for en stor del noe lagdelt. Så vel sonderinger som prøvetaking indikerer at leira i dybden inneholder sensitiv eller kvikk leire av noe større mektighet, Det er påvist kvikkleire i dybden ved prøvetaking i punkt 21 i øst ved Østbyvegen, sentralt i området ved punkt 43 og 48 og i sørvest ved punkt 47, Leira er for det meste middels fast. Boringene lengst vest (45, 46 og 47) skiller seg noe ut fra de øvrige boringer ved at det her ser ut til å være mer ren leire og færre/tynnere grove lag, og at det ei tydelig indikasjon på kvikkleire med noe større mektighet de nederste ca m over antatt fjell. Ved boring 51 lengst sør er det også svært lagdelte masser de øverste m. Dreietrykksonderingen indikerer mulighet for kvikkleire i de dypere partier av denne lagpakken, mellom ca. kt , men dette er ikke bekreftet ved prøvetaking. Generelt ser det ut til at overgangen til mer sammenhengende kvikkleire av en viss mektighet faller av fra relativt liten dybde (ca. kt ) under dalbunnen i øst langs fv885 og Haugdalsbekken i nordøst, til kt sentralt i området. overgang til kvikkleira stiger imidlertid på mot nordvest, hvor også overgangen til antatt fjell stiger på. Rapport ( ): Rapporten dekker søndre del av kvikkleiresonen (se Rambølls tegning 102 av vedlegg C). Avgrensing av kvikkleiresone 1102 Klæbu fremgår av Rambølls tegning 102 i rapporten. Den søndre delen av sonen som er vurdert består av et smalt og ca. 300 meter langt platå begrenset av skråninger både mot øst og vest. Skråningene er omkring 20 meter høye og er antatt dannet ved tidligere ravinedannelse og skredvirksomhet. I dalbunnen på begge sider av terrassen er det bekkeløp, henholdsvis Haugdalsbekken i vest og Håggåbekken i øst. Grunnforholdene består i all hovedsak av vekslende og lagdelt sand, silt og leire i øvre del av terrassen. Fra kt.126 påtreffes leire, kvikk og sensitiv fra ca. kt Kvikkleira stiger både mot øst og vest. Boringer på begge sider av platået viser opptreden av kvikk/sensitiv leire få meter under terreng, tilsvarende ca. kt. 120 langs Håggåbekken, og ca. kt. 115 langs Haugdalsbekken. For mer detaljert bilde av antatt lagdeling vises til tegning i rapporten. 11

12 Spesielt om planområdet Innhenting av grunnlagsdata og dokumentasjon NVE har foretatt flere befaringer i området. Det aktuelle området er blitt kartlagt vha. oppmåling av tverr- og lengdeprofiler. Arbeidet er blitt utført av NVE og Klæbu kommune Til oppmåling ble det brukt GPS-utstyr i tillegg til tradisjonelt oppmålingsutstyr Naturforhold og arealbruk Området som erosjonssikringen er planlagt består av litt skog langs Håggåbekken på venstre side. Høyre side av bekken består av åpen grasmark helt opp til platået (se vedlegg D). Området er å regne som utmark og deler har tidligere vært benyttet i forbindelse med dyrepark. Dalføret i den delen som erosjonssikringen er planlagt anlagt er på det bredeste ca. 120 meter (kote 140). Bredden på ca. kote 134 hvor den flate dalbunnen stiger markant opp til platået er ca. 80 meter. 12

13 4 Beskrivelse av sikringstiltaket 4.1 Omfang av tiltak og virkninger De sikringstiltak som skal gjennomføres i kvikkleiresonen 1102 Hallset er basert på geotekniske anbefalinger og beregninger utført av Rambøll AS. Gjennomføringen av sikringstiltakene er delt opp i Fase-1 og Fase-2. Prinsippskissen (figur 3) gjelder for begge utbyggingsfasene. Foreløpig er omfanget av Fase-2 noe usikkert. Det er den mest omfattende sikringen som er tegnet inn i figur 3. Fase 2 Fase 1 Figur 2: Omfang av erosjonssikringen Fase-1 er inntegnet med grå farge. Område i rød farge viser sikring Fase-2 med støttefylling opp mot platået (maks omfang). Sikringsplan Fase-1 for Håggåbekken går ut på erosjonssikring i bunn og sider. Fra eksisterende bekkebunn og ca. 5 meter opp skal sikringsmassene fortrinnsvis bestå av sprengstein. Hvis andre masser (f.eks. leire) benyttes som sikringsmasser må det anlegges drenslag eller drensribber av sand/grus med tykkelse ca. 0,5 meter. Ved bruk av ribber legges disse med bredde 2 meter og med senteravstand 10 meter. Drenslaget/ribbene av sand/grus som skal legges mot dagens terreng vil hindre at det bygges opp et destabiliserende poretrykk i grunnen. Drenslaget/ribbene vil drenere utstrømmende grunnvann. I endelig utformet bekkeprofil skal det legges et tetningslag på ca. 0,8 meter. Det nye bekkeløpet skal legges i formet steinfylling oppå tetningslaget. 13

14 Over ca. 5 meter (målt fra dagens bekkebunn) kan sikringsmassene også bestå av nedplaneringsmasser benyttes slik at behovet for sprengt stein reduseres tilsvarende. Støttefyllingene tildekkes av et vekstlag (overdekning) på ca. 0,2 meter. Ny kulvert med Ø 1600mm vil erstatte eksisterende kulvert (Ø 1200 mm) under vegen til Borgen. 4.2 Behov for fjerning av eksisterende vegetasjon: Der hvor eventuelt drensribber skal ligge må all vegetasjon fjernes. På strekningene mellom ribbene er det ikke nødvendig å fjerne all vegetasjon. På disse strekningene må alle stubber som står igjen etter skogryddingen fjernes. Dette gjelder også for de skråningene hvor det ikke er behov for drenslag. 4.3 Sikringsprofil Sikringsprinsippet i figur 3 viser anlagt sikring Fase-1 (erosjonssikring) og Fase-2 (støttefylling maks omfang). Prinsippskisse for ren erosjonssikring Fase-1 vises i figur 4 (se kap. 5.3). Figur 3: Prinsippskisse for total sikring(fase-1 og Fase-2) Drenslag (evt. ribber) tykkelse ca. 0,5 meter fra 5 meter over eksisterende bekkebunn og oppover mot platået. Ribbene graves ned i eksisterende terreng og avsluttes ca. 1,5 meter under topp sikring.. Tetningslag i selve bekkeprofilet ca. 0,8 meter, laget av vekstmasser ca. 0,2 meter. Drenslag/ribber av stein/grus legges med tykkelse ca. 0,5 meter hvis det benyttes andre masser enn sprengstein for sikring med høyde mer enn 3 meter. Ribbene graves ned i eksisterende terreng. Fyllingsmassene legges ut med sprengstein til nivå 5 meter over eksisterende bekkebunn (nivå-1). I nivå høyere enn 5 meter kan sikringsmassene delvis bestå av andre typer masser som f.eks. leire. For sikringshøyde mer enn 3 meter over nivå-1 legges drenering. Dreneringen kan bestå av drenslag eller drensribber av stein/grus med tykkelse ca. 0,5 meter. Andre masser enn stein plasseres ikke i direkte kontakt med drenslaget, men skilles med duk eller overgangslag. Ribbene avsluttes ca. 1,5 meter under topp kotehøyde støttefylling. 14

15 På den delen av sikringen som ikke overdekkes av Fase-2, anlegges er vekstlag med min. tykkelse 0,2 meter. Tetningslag legges med å blande middels gradert sprengstein og grus i forholdet 2:1 eller kun tunnelstein (mye finstoff), tykkelse ca. 0,8 meter. Se vedlegg H for mer detaljert prinsippskisse. 5 Teknisk beskrivelse av erosjonssikring i Håggåbekken Fase-1 Denne sikringsplanen for Fase-1 omfatter kun erosjonssikring i Håggåbekkens øvre del. Vedlegg A : Kart med lokalisering av tiltaksområdene og omfang av tiltak Vedlegg C : Plassering av samtlige tverrprofiler Vedlegg I : Lengdeprofil erosjonssikring (kommentar til strekningslengde se kap. 5.1) Vedlegg J : Tverrprofil for erosjonssikring 5.1 Oversikt over erosjonssikringen i Håggåbekken Planen omfatter erosjonssikring av Håggåbekken over en strekning på ca. 50 meter oppstrøms gårdsvegen til Borgen og ca. 290 meter nedstrøms denne. Totalt volum av sikringsmasser utgjør her ca vlm 3 inkludert tetningslaget over en strekning på ca. 50 meter som utgjør ca vlm 3 hvorav grus ca. 370 vlm 3. Tetningslaget (med stein og grus i forholdet 2:1) legges med tykkelse 0,8 meter. Hvis det antas å gå lang tid mellom utførelse av Fase-1 og Fase-2 kan det være aktuelt å legge et tynnere tetningslag med tykkelse ca. 0,5 meter fra ca. P50 og videre ca. 200 meter nedstrøms. Volum av totalt tetningslag blir da ca vlm 3 hvorav grus utgjør ca.640 vlm 3. På strekningen for ren erosjonssikring benyttes ikke drenslag bestående av sand/grus ned mot eksisterende terreng. 5.2 Krav til sikringsmassene Det skal leveres velgraderte samfengte sprengte masser med fraksjoner fra 0 mm til maksimal steinstørrelse (d 100 ) under 700 mm og midlere steinstørrelse (d mid ) omkring 200 mm. Godt samfengte masser vil redusere porøsiteten i steinfyllingen slik at vannet i bekkene lettere vil komme til overflaten av den nye bunnen. Drenslaget/ribber skal bestå av middels til grov eller sand/grusig sand med gradienttall Cu (d 60 /d 10 ) ca 5 og maksimal finstoffinnhold på ca 3 (materiale < 0,072mm). 5.3 Sikringsprinsipp erosjonssikring Fase-1 Sikring Fase-1 vil føre til en gjennomsnittlig bunnheving av bekkene på ca 1 meter med unntak av 15

16 P150 hvor bunnhevingen skal være ca. 2 meter. Minimum høydeforskjell mellom ny bekkebunn og topp sikring er ca. 2 meter. Sikringsmasser bestående av samfengt sprengt stein kan legges ut direkte på eksisterende terreng. For å sikre vannspeil i det nye bekkeløpet skal et tetningslag på ca. 0,8 meter legges fra kulverten og ca. 50 meter nedover bekken og fra kulverten og ca. 27 meter oppstrøms denne for så å gå i null ca. 45 meter oppstrøms kulverten. Grunnen til at ikke tetningslaget legges i hele erosjonssikringen er at endelig bekkebunn (Fase 2) nedstrøms P53 skal anlegges adskillig høyere enn erosjonssikringens tykkelse. Tetningslaget vil nedstrøms P53 ha en bunnkote som ligger høyere enn den midlertidige bekkebunnen i erosjonssikringen. Tetningslaget skal bestå av blandet middels gradert sprengstein og grus i forholdet 2:1 eller kun tunnelstein (mye finstoff). Massene vil ha funksjon som en solid erosjonssikring. I nedstrøms ende av strekningen som skal sikres går ny bekkebunnen over i eksisterende bekkebunn. Lengdeprofil for erosjonssikringen øvre del av Håggåbekken, se vedlegg I. Figur 4: Prinsippskisse for erosjonssikring Fase-1 (profil P14) Tetningslag med tykkelse 0,8 meter på strekning P0 til ca. P50. Stiplet strek viser sikringstiltak Fase-2. (se vedlegg H for mer detaljert prinsippskisse). Sikringsmassene vil først legges i selve bekkeprofilet. Når selve erosjonssikringen er lagt vil oppfyllingsmassene på høyre side legges. Oppfyllingsmassene vil først legges tilnærmet flatt slik at fyllingen kan fungere som fundament for anleggsveg. Det tas sikte på at nytt bekkeprofil får sin endelige utforming fra P0 til P50. Endelig utforming av sikringens venstre side for bekkeløpet får sin endelige utforming i Fase Adkomst/anleggsveger Eksisterende adkomstveg til gården Borgen benyttes for å komme til anleggsområdet. Fra denne anlegges anleggsvegene inn i selve sikringsområdet. Anleggsvegene blir å inngå i sikringsmassene. Anleggsveg 1 anlegges i selve bekkeløpet under utførelse av selve erosjonssikringsarbeidet. Anleggsveg 2 legges slik at sikringsmassene i oppfyllingsområdene. Anleggsvegen bygges opp av et 0,5 meter tykt lag av grus/stein på utlagte sikringsmasser av sprengstein. Bredde på anleggsvegen er ca. 6 meter og lengde ca. 315 meter (se kart vedlegg A). Snuplass med bredde ca. 10 meter anlegges etter behov. Massene som brukes i anleggsvegen blir å inngå i den endelige sikringsplanen. 16

17 6 Anleggsfasen - teknisk utførelse av sikringsarbeidene i Fase Generelt I en anleggsfase med transport, graving og fylling må all aktivitet være grundig vurdert/beregnet for å unngå situasjoner som øker rasfaren. Dette gjelder bl.a. adkomstveier/nedkjøringer. Graving må helst unngås, og til nød bare i korte sekvenser etter avtale med fagansvarlig. Fyllinger må ikke være så høye at de i seg selv kan gli ut og dermed utløse et større ras i kvikkleira. Hvis det er nødvendig å skape høydeforskjeller i tverrprofilet må disse ikke være høyere en 1,5 meter uten at fagansvarlig godkjenner dette. Fyllinger må ikke plasseres slik i profilet at de skaper erosjon og dermed øker rasfaren Utleggingen av sikringsmassene vil foregå på tradisjonelt vis. Sikringsmassene anrettes i første omgang som en kjørevei i bekken (anleggsveg 1). Massene legges ut jevnt over hele bunnen av bekken slik at strømningen ikke konsentreres i en del av tverrsnittet og forårsaker økt erosjon under anleggsutførelsen. På strekningen fra P0 til ca. P50 skal et tetningssjikt legges. Når angitt mengde masser er fraktet ut i bekkene, ordnes massene i henhold til tverrprofilene i planen (vedlegg J). På streningen 45 meter oppstrøms kulverten og ca. 15 meter nedstrøms kulverten (P15) vil erosjonssikringen ha endelig utforming av selve bekkeløpet. Det er derfor svært viktig at massene komprimeres tilstrekkelig slik at vannet blir rennende oppå steinfyllingen. 6.2 Fyllinger av leire. Værforhold, vannhåndtering og fyllingsprinsipp Beskrivelsen i dette kapittelet gjelder for all håndtering av leirmassene i prosjektet Værforhold og forholdsregler Oppbygging av leirfyllinger/kvalitetsfyllinger er ikke vinterarbeid Utlegging og komprimering av leire kun ved oppholdsvær. Vann og snø må ikke bygges inn i fyllingene Oppbygging av leirfyllinger/kvalitetsfyllinger er ikke vinterarbeid Noe frost (tele) tåles i fyllmassen (må vurderes under anleggsarbeidene) Fyllingsoverflaten må glattvalses når nedbør forventes, og fyllinga må bygges med overflatefall for å sikre god avrenning i anleggsperioden Glattvalsing må utføres ved arbeidsdagens slutt Sterkt oppbløtte lag må skrapes av før nye lag utlegges Vannhåndtering Fyllinger av leire er lettere eroderbare enn naturlige leiravsetninger (omrørte partikler og større hulrom) Uønsket overvann til fylling må avskjæres (grøfter) Permanente grøfter og bekker på leirfylling må erosjonssikres Ferdig leirfylling må snarest gis vegetasjonsdekke 17

18 6.2.3 Fylling av leire Fyllmassen må utlegges lagvis (lagtykkelse 0,3 0,5 m) med komprimering for å oppnå god tetthet Skjærstyrken øker med fyllinga sin tetthet Komprimering nødvendig for å oppnå tetthet Drenslag mot terreng Leirfyllinger med høyde > 3 m må bygges opp med drenerende lag for å sikre at oppbygde poretrykk i fyllmassen dreneres effektivt, slik at egenstabiliteten til fyllinga blir tilfredsstillende Drenslag/drensribber skal ha tykkelse på ca 0,5 m (se vedlegg H) Dette gjelder for hele støttefyllinga i Håggåbekken mellom 5 meter over eksisterende bekkebunn og 1,5 meter under topp støttefylling 7 Naturmangfoldloven. Miljøtilpassing av sikringstiltaket Naturmangfoldloven er den eneste sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter. Lovens formål og grunndel, som omfatter forvaltningsmål, kunnskapskrav og miljøprinsipper, gjelder ved myndighetsbeslutninger etter alle lover som berører naturen. Loven skal ta vare på naturens biologiske landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser, men samtidig også gi grunnlag for menneskers virksomhet. Alle NVEs sikringstiltak skal utformes på en slik måte at tiltakene gjør minst mulig skade på det lokale unike miljøet. Tiltakene skal på best mulig måte ta vare på den eksisterende vegetasjonen og ha en utforming som gjenspeiler den opprinnelige tilstanden best mulig. 7.1 Informasjon om vassdraget NVEs Lavvannskart NVEs Lavvannskart gir et nedbørsfelt for Håggåbekken ved øvre dam på ca. 3,1 km 2 og middelvannføringen (61-90) ligger på 21,1 l/s pr. km 2. Feltet har en årsnedbør på 990 mm fordelt på 429 mm (sommer) og 561 mm (vinter). Nedbørsfeltet strekker seg fra H max 505 moh. ned til til H min 134 moh. og består ac ca. 0,3 dyrka mark, 11,0 myr og 82,3 skog. For total oversikt, se vedlegg E DNs Naturbase Naturbasen viser en forekomst av Nær truet art. Denne registreringen gjelder fiskemåke og forekomsten er angitt nedstrøms området for erosjonssikringsplanen (Fase 1). (Se vedlegg F) Gint.no, lakseregisteret.no og artsdatabanken.no I området og på strekningen som er planlagt å erosjonssikres er det ikke registreringer på noe som det må tas hensyn til (se vedlegg F). 18

19 7.2 Miljøtilpassing av bekkeprofilet Med unntak av øverste del av sikringsstrekningen på ca. 50 meter, vil hele sikringen inngå som en del av total sikringstiltak (Fase-2). Endelig utforming av bekkeprofilet vil foretas under Fase-2. For Fase-1 og Fase-2 gjelder følgende: Kantvegetasjonen er en viktig del av det totale miljøet langs et vassdrag. Den fungerer som filter mot forurensning fra arealavrenning, begrenser erosjon, er et viktig leveområde for mange arter, samt et viktig landskapselement. Anleggsarbeidene dekker store arealer og man vil i størst mulig grad prøve å beholde den eksisterende vegetasjonen langs bekken. Eventuell mellomlagringen av de stedlige vegetasjonsmassene (velegnede deponi) skal gjøres på en slik måte at mest mulig frø og røtter overlever. Disse massene skal brukes til slutt som toppdekke over sikringsmassene slik at tiltaks- området får et artsmangfold som mest mulig hører hjemme på stedet. Figur 5: Prinsippskisse for miljøtilpassing av steinfylling) Eksempel på miljøtilpassing kan være Valsetbekken i Skaun kommune hvor det ble gjennomført miljøtiltak over steinsikringen. Bilde 4: Miljøtilpasset steinfylling. Valsetbekken i Skaun kommune 1 år etter lagt fylling Sikringsmassene (sprengstein) i Håggåbekken skal tildekkes med et ca. 20 cm tykt lag av tilgroingsmasser, som primært skal bestå av løsmasser, vegetasjon, røtter og busker. Tilgroingsmassene vil medvirke til rask revegetering og en reetablering av det biologiske mangfoldet. 19

20 8 Virkninger 8.1 Biologisk mangfold i bekker som skal sikres mot kvikkleireras Som et ledd i programmet for økt sikkerhet mot leirskred, arbeider NVE Region Midt-Norge fortløpende med å sikre kvikkleireutsatte områder. SWECO Grøner AS og NINA ble engasjert i 2007 av NVE for å dokumentere biologisk mangfold i denne type vassdragsnatur, samt vannkvalitet før det gjennomføres sikringstiltak. På dette grunnlaget kan man i forbindelse med sikring av leirbekker kunne tilpasse inngrepet i forhold til verdifull natur. Ved å dokumentere det biologiske mangfoldet og vannkvalitet i bekkene kan man i ettertid se på om tiltaket har hatt noen konsekvens for fagtemaene som er undersøkt. Dette vil gi NVE et bedre grunnlag for å kunne vurdere hvilke konsekvenser sikringstiltak i elver og bekker får for det biologisk mangfoldet. Til sammen ni ravinesystemer ble undersøkt i kommunene Rissa, Leksvik, Klæbu, Melhus og Meråker. To av disse var valgt ut som referansebekker; Langbekken i Melhus og Plassabekken i Rissa. Av de undersøkte bekkene var det mange bekker som utpekte seg som spesielt viktig for biologisk mangfold. Bare Slettabekken, Plassabekken, Sunndalsbekken (bekkesystemene i Litlugla) og Langbekken har områder som ikke er av stor verdi. Resultatet av disse undersøkelsene er presentert i Sweco Grøners rapport datert ; Biologisk mangfold i bekker som skal sikres mot kvikkleireras. I rapporten er det i tabellform vist verdi før tiltak og konsekvens av tiltak for forskjellige miljøtema for de forskjellige bekkene. Miljøtemaene er Flora, vegetasjon og naturtyper, Kryptogamer, Fugl og pattedyr, Bunndyr, Vannkvalitet. I rapporten er alle bekkene i Klæbu som skal sikres i kvikkleiresonen 1100 Litlugla definert som Sunndalsbekken. Kvikkleiresonen Litlugla ligger like vest for Klæbu sentrum. Håggåbekken ligger i kvikkleiresone 1102 Hallset ( Klæbu ) rett øst for Klæbu sentrum og er på mange måter lik Sunndalsbekken som ved grundig kartlagt dokumenterer det biologiske mangfold i denne type vassdragsnatur, og vannkvalitet før det gjennomføres tiltak Håggåbekken i Klæbu kommune Den totale verdivurderingen for Håggåbekken er som følger: Verdi/status: Området som blir berørt i Fase-1 er å betrakte som kulturlandskap. Området har tidligere vært benyttet bl.a. til dyrepark og består i dag stort sett av grasslette og grasbevokst dalside opp mot platået og regnes ikke som et område av spesiell verdi. Som følge av kulvertrøret ved fv885 og uheldig utformede terskler/dammer nedstrøms sikringsområde går det ikke fisk opp vassdraget (se vedlegg D). Konsekvens av tiltaket: Erosjonssikringen Fase-1 vil medføre at noe skog langs venstre side av Håggåbekken må fjernes. På høyre side av bekken vil de grasbevokste områdene bli dekket av sikringsmasser av sprengstein i anleggsperioden da dette kun er første fase i den totale sikringsplanen. Endelig sikring vil omfatte vekstlag på steinmassene slik at grasslettene vil gjenoppstå. Fase-1 inngår i helhet i Fase-2 (støttefyllinger, oppfyllinger, nedplaneringer). Fase-2 vil medføre en del fjerning av skog på begge sider av bekken. Endelig utforming av 20

21 sikringstiltakene vil innbære vekstlag over hele arealet av sikringsmassene av sprengstein. Skogen vil etter vært vokse seg ned til bekken igjen. Kommentarer: For alle fagtema er det viktig at det tas vare på et så bredt belte av vegetasjonen som mulig. Dette er viktigst på den strekningen der det i dag er et bredt belte av kantvegetasjon. Gamle og storvokste trær bør spares. 8.2 Hydrauliske og hydrologiske forhold Det er ikke forventet noen store endringer av de hydrauliske forholdene i Fase-1. Bekkens tverrsnitt blir ikke redusert av tiltaket, slik at avløpskapasiteten blir uendret. Ny kulvert med Ø 1600mm vil erstatte eksisterende kulvert (Ø 1200 mm) under vegen til Borgen. For Håggåbekken omfatter Fase-2 hele strekningen ned til fv885 Hestrøvegen med dammer, terskler, kulvertgjennomføringer og støttefyllinger opp mot platået. Eksisterende dammer vil bli bygd opp igjen med terskler så langt som mulig. 9 Gjennomføring Ved oppstart av anlegget skal planlegger og anleggsleder gå gjennom planene med det utførende ledd, slik at en sikrer at resultatet blir i samsvar med planen. Planlegger skal på stedet anvise nedkjørsel og avmerke vegetasjon som skal bevares. I samarbeid med kommunen skal berørte grunneiere varsles og orienteres om oppstart av arbeidene. Det kan bli nødvendig med noen mindre justeringer av planen, for å tilpasse anlegget til evt. endringer frem til anleggsstart. 10 Oppfølging og vedlikehold Erosjonssikringstiltaket inngår i den totale sikringsplanen som vil være gjenstand for oppfølging og vedlikehold. Dette omtales derfor ikke videre her i denne planen som kun omfatter Fase-1. 21

22 11 Kostnadsoverslag Erosjonssikring i Håggåbekken (Fase-1) mot kvikkleireskred i kvikkleiresone 1102 Hallset. B - Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kr Rigging/nedrigging av byggeplass (15) Drift av byggeplass, administrasjon byggherre F - Markrydding, grunnforsterking, graving og fylling kr Markrydding (fjerning skog) RS kr Markrydding/avtaking, lasting løsmasser/matjord Transport løsmasser Mottak/utlegging løsmasser Behandling terrengmasser/påføring tilgroingsmasser G - Berg (sikringsmasser) kr Steinbehov sikringstiltak: vlm 3 (120,- kr/m 3 ) kr Sand/grus (tetningslag): 370 vlm 3 ( 90,- kr/m 3 ) kr Anleggsvei 300 m (grus): 2.241vlm 3 ( 90,- kr/m 3 ) kr H Rørarbeider/kabler kr Rør/dreneringer (utover drenslag/ribber i støttefylling) Fjerning/flytting/forlengelse av rør Kulvert under gårdsvegen til Borgen Diverse uforutsett (ca 15 ) kr Sum eks. mva. kr mva. kr Beregnet kostnad inkl. mva. (avrundet) kr Pris- og lønnsstigning frem til utførelse vil påløpe i tillegg. 22

23 12 Vedlegg Vedlegg A Oversiktskart, lokalisering av tiltak, sikringsomfang, anleggsveger Vedlegg B Faregradskart Klæbu kommune sone 1102 Vedlegg C Kart over samtlige tverrprofiler (Rambøll og NVE) i sone 1102 Vedlegg D Vedlegg E Vedlegg F Vedlegg G Vedlegg H Vedlegg I Vedlegg J Vedlegg K Bilder/flyfoto Lavvannskart, flomberegning og hydrauliske beregninger Naturbase og artskart Masseberegninger Prinsippskisse for støttefylling og drensribber Lengdeprofil erosjonssikring, Håggåbekkens øvre del Tverrprofiler for erosjonssikringen i Håggåbekken Geotekniske rapporter (nøkkelinformasjon/sammendrag) 23

24 Erosjonssikring - omfang Erosjonssikring (grå farge)

25 Anleggsveg - Fase 1 Vegen til gården Borgen anleggsveg

26 T e g n e t ju n i P r in s ip p te g n in g fo r m o tfy llin g V e k s tla g N y b e k k e b u n n T e tn in g s la g F y llin g s m a s s e r a v s te in /a n d r e k o m p im e r b a r e m a s s e r D r e n s la g a v g r u s /s te in E k s is te r e n d e te r r e n g V e k s tla g m in. 0,2 m e te r T e t n in g s la g 0,8 m P r in s ip p fo r u tle g g in g a v s ik r in g s m a s s e r : F y llin g s m a s s e r b e s tå e n d e a v k u n s p r e n g s te in k a n le g g e s u t d ir e k te p å e k s is te r e n d e te r r e n g. T e tte f y llm a s s e r, s o m f.e k s. s ilt /le ir e m å le g g e s p å e t d r e n s la g a v s te in /g r u s, o g d a m e d d u k e lle r e t o v e r g a n g s la g m e llo m fy llin g s la g o g d r e n s la g fo r å u n n g å a t fin e r e m a s s e r te tte r d r e n e r in g e n. D e r s o m te tte m a s s e r (s ilt/le ir e ) s k a l fy lle s o p p å fy llin g s la g a v s p r e n g s te in, m å m a s s e n e s e p a r e r e s m e d d u k e lle r e g n e t filte r la g. F ilte r la g e t v u r d e r e s i fh t. a k tu e lt fy llin g s m a te r ia le. F ilte r d u k /e v t. o v e r g a n g s la g L a g ty k k e ls e r : E k s is te r e n d e te r r e n g D r e n s la g a v g r u s /s t e in, t y k k e ls e c a. 0,5 m e t e r D r e n s la g a v s t e in /g r u s le g g e s m e d t y k k e ls e c a. 0,5 m. B e h o v f o r d r e n s la g i b u n n e n ; s e t e k s t b o k s o v e r. F y llin g s m a s s e n e b e s tå r h o v e d s a k e lig a v s p r e n g s te in, m e n k a n o g s å d e lv is b e s tå a v a n d r e ty p e m a s s e r s o m p la s s e r e s ik k e d ir e k te k o n ta k t m e d d r e n s la g e t, m e n a v s k ille s m e d d u k e lle r o v e r g a n s la g. f.e k s. le ir e. A n d r e m a s s e r e n n s t e in T e t n in g s la g le g g e s m e d å b la n d e m id d e ls g r a d e r t s p r e n g s t e in o g g r u s i f o r h o ld e t 2 : 1 e lle r k u n t u n n e ls t e in ( m y e f in s t o f f ), t y k k e ls e c a. 0,8 m. O v e r s ik r in g s m a s s e n e a n le g g e s e t v e k s t la g m e d m in. t y k k e ls e 0,2 m. H R V K o m m u n e M å lt S a k T e g n A O S K læ b u K o n f D a to S ik r in g s tilta k K v ik k le ir e s o n e H a lls e tt T e g n in g : H e n v is n in g : E n d rin g M å le s to k k 1 :2 0 0 F y lk e S ø r-t rø n d e la g N V E E rs ta tn in g fo r: T e g n. n r. V a s s d r.n r : Z E rs ta tte t a v : F o rm a t: A 3

27 0 C C > A A A H I I I E H E C J A D A 6 L A H H F H B E K A H 0 5 J F F J A. = I A 8 5 J F F J A. = I A 5 E H E C I > K J J = I E H E C. = I A 6 A J E C I = C J A > K. = I A * A A > K A H I I I E H E C. = I A * A A > K A I E I J A H A > A 6 L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > 6 A J E C I = C J O A I A? = A J A H E J A C A J B H A E C I E H E C. = I A. E C K H A L E I A H D L = A H I I I E H E C A. = I A E C C A H E B D J A E C K J B H E C = L I E H E C. = I A K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

28 VEDLEGG J TVERRPROFILER EROSJONSSIKRING

29 2 J A J E C I = C 0 C C > A A 6 A C A J I A F J F F I J H I K L A H J O > A A > K J 6 A J E C I = C C I L A C = C A I > A A > K J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J 6 F F I E H E C 0 5 J 6 A J E C I = C J O A I A? = A J A H J L A H H I E J J I = H A = J A J E C I = C 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C A H J E F = I I A J J A H H A C A J L K L A H J K J F A J 6 L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

30 2 0 C C > A A 6 A C A J I A F J A I E I J A H A C I L A C J J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J 6 F F I E H E C 0 5 J 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

31 2 J A J E C I = C 0 C C > A A 6 A C A J I A F J 6 A J E C I = C A I E I J A H A C I L A C J J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J 6 F F I E H E C 0 5 J 6 A J E C I = C J O A I A? = A J A H J L A H H I E J J I = H A = J A J E C I = C 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

32 2 H B E 2 0 C C > A A 6 A C A J I A F J A E C F H B E J O C I L A C C I L A C J J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J 6 F F I E H E C 0 5 J 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

33 2 J A J E C I = C 0 C C > A A 6 A C A J I A F J A E C F H B E J 6 A J E C I = C O C I L A C C I L A C J J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J 6 F F I E H E C 0 5 J 6 A J E C I = C J O A I A? = A J A = A E C I E H E C I E L L E E C C A I E E C D O A H A 6 L A H I E J J I = H A = J A J E C I = C 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

34 2 H B E 2 4 = > 2 0 C C > A A 6 A C A J I A F J 0 A E C 0 A E C A E C F H B E C I L A C J J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J J E F = I I A J 8 - J L A H H F H B E 4 = > D = H I E I I A H J? = J B A J J A F H B E A J 6 F F I E H E C 0 5 J 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

35 2 4 = > 2 J A J E C I = C 0 C C > A A 6 A C A J I A F J 0 A E C 0 A E C A E C F H B E C I L A C J J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J J E F = I I A J 8 - J L A H H F H B E 4 = > D = H I E I I A H J? = J B A J J A F H B E A J 6 F F I E H E C 0 5 J 6 A J E C I = C J O A I A? = A J A = A E C I E H E C I E L L E E C C A I E E C D O A H A 6 L A H I E J J I = H A = J A J E C I = C 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

36 2 H B E 2 0 C C > A A 6 A C A J I A F J 0 A E C 0 A E C A E C F H B E J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J E E K 6 F F I E H E C 0 5 J 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

37 2 J A J E C I = C 0 C C > A A 6 A C A J I A F J 0 A E C 0 A E C A E C F H B E J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J E E K 6 F F I E H E C 0 5 J 6 A J E C I = C J O A I A? = A J A = A E C I E H E C I E L L E E C C A I E E C D O A H A 6 L A H I E J J I = H A = J A J E C I = C 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

38 2 0 C C > A A 6 A C A J I A F J A E C F H B E J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J 6 F F I E H E C 0 5 J 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

39 2 J A E C I = C 0 C C > A A 6 A C A J I A F J A E C F H B E J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J 6 F F I E H E C 0 5 J 6 A J E C I = C J O A I A 8 5 C? = A J A H 0 = A E C I E H E C I E L L E E C C A O A D O A H A 6 L A H I E J J I = H A = J A J E C I = C 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde NOTAT OPPDRAG Boliger i Risgropa, Steinkjer DOKUMENTKODE 416127-rig-not-01 EMNE og fundamentering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Prosjekt-partner Midt-Norge as ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Detaljplan Plandato: 02.11.2010 Saksnr.: 200704890, 20060609 Revidert: Vassdragsnr.: 139.A6 Kommune: Overhalla NVE Region Midt-Norge Fylke:

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær. Plan AKEB AS. Einar Beheim. Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.:

Tiltak i vassdrag. Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær. Plan AKEB AS. Einar Beheim. Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.: Tiltak i vassdrag Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær Plan Plandato: 28.11.2014 Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.: Einar Beheim Kommune: Bamle AKEB AS Fylke: Telemark Gamle Kongevei 22, 3070

Detaljer

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no)

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no) Omsorgsboliger Klæbu, GNR/BNR 21/137u Geoteknisk vurdering av bebyggbarhet multiconsult.no 1 Innledning Klæbu kommune planlegger for bygging av omsorgsboliger i Klæbu. Beliggenheten av området er vist

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Miljøtiltak i Bognelva: deltiltak 3 og 5. Detaljplan. Plandato: 04.08.2006 Saksnr.: 200400524. Revidert: Vassdragsnr.: 211.

Tiltak i vassdrag. Miljøtiltak i Bognelva: deltiltak 3 og 5. Detaljplan. Plandato: 04.08.2006 Saksnr.: 200400524. Revidert: Vassdragsnr.: 211. Tiltak i vassdrag Miljøtiltak i Bognelva: deltiltak 3 og 5 Detaljplan Plandato: 04.08.2006 Saksnr.: 200400524 Revidert: Vassdragsnr.: 211.8Z Kommune: Alta NVE Region Nord Fylke: Finnmark Postboks 394,

Detaljer

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres.

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres. TEKNISK NOTAT TIL: Hotellfinans AS v/helge Solberg Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111079n2 Prosjekt: 110913 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Runar Larsen Bø. Hotell Geotekniske

Detaljer

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Tiendeholmen park, Namsos DOKUMENTKODE 416566-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jon A. Olsen Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON Mikael Løfsnes Haagensen

Detaljer

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål.

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål. TEKNISK NOTAT TIL: Nedre Eiker kommune v/rune Bratlie Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110868n1 Prosjekt: 110759 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Geir Solheim Ytterkollen og Brakerøya

Detaljer

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta.

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Omnibo Eiendom AS v/olav Jordanger Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111328n3 Prosjekt: 111072 Utarbeidet av: Lars Erik Haug Kontrollert av: Geir Solheim Øvre Eiker. Arnekbekktunet

Detaljer

R.1527 ESP BYNESET, KVIKKLEIRESKRED

R.1527 ESP BYNESET, KVIKKLEIRESKRED R.1527 ESP BYNESET, KVIKKLEIRESKRED GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT FLAKK TROLLA RYE SPONGDAL 18.09.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Søndag 1. januar 2012 gikk et kvikkleireskred ved Esp på Byneset, ca 5

Detaljer

RISIKO FOR LEIRSKRED LANGS SKIENSELVA Informasjon om sikringstiltak, mars 2003

RISIKO FOR LEIRSKRED LANGS SKIENSELVA Informasjon om sikringstiltak, mars 2003 SKIEN KOMMUNE PORSGRUNN KOMMUNE RISIKO FOR LEIRSKRED LANGS SKIENSELVA Informasjon om sikringstiltak, mars 2003 Program for økt sikkerhet mot leirskred Risiko for leirskred HVEM INFORMERER? Skien og Porsgrunn

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Vinje kommune GS Fv 362 Rauland Profil 0-2500 Oppdrag nr:2110074 Rapport nr. 1 Dato: 05.09.2011 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Telemark Kommune Vinje Sted Haddland

Detaljer

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Til: Jack Andersen, Agderbygg AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LYSTAD MASSEMOTTAK. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LYSTAD MASSEMOTTAK. Ordfører 1 ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LYSTAD MASSEMOTTAK DELER AV GNR/BNR 7/1, 7/3, 7/5, 7/17, 11/4, 11/6, 13/3, 13/4, 215/8 OG 215/11 Vedtatt av Ullensaker Kommune den Ordfører Reguleringsplanen

Detaljer

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19 Geoteknikk Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012059940-36 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15 Geoteknikk E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013084090-15 Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2014-01-29 Oppdragsrapport Nr. 2013084090-15

Detaljer

NOTAT. Vurdering av geotekniske forhold vedrørende ny skole i Hønefoss. 1. Bakgrunn. 2. Topografi og grunnforhold

NOTAT. Vurdering av geotekniske forhold vedrørende ny skole i Hønefoss. 1. Bakgrunn. 2. Topografi og grunnforhold NOTAT Oppdrag 1350005925 Skoletomter Hønefoss sør Kunde Ringerike kommune Notat nr. G-not-001 Dato 31.10.2014 Til Nina Solli, Ringerike Kommune Fra Tor-Ivan Granheim, Rambøll Kopi Vurdering av geotekniske

Detaljer

HP Anlegg og Prosjektledelse AS

HP Anlegg og Prosjektledelse AS HP Anlegg og Prosjektledelse AS Steinfylt tomt i Dale. Sogn og Fjordane HP Anlegg og Prosjektledelse AS. Geoteknisk prosjektering og rådgivning. Rapport tittel: Dale Rapport nr. : RIG.1 Revisjon nr. :

Detaljer

Undergang Hans Egedes vei Vurdering av områdestabilitet

Undergang Hans Egedes vei Vurdering av områdestabilitet Undergang Hans Egedes vei Vurdering av områdestabilitet Sammendrag/konklusjon Det er tenkt å etablere en kulvert under dagens jernbanetrase for å forbinde Hans Egedes vei og Marcus Thranes vei, i Lørenskog

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Beregnet til Reguleringsplan massedeponi Torp Dokument type Notat Dato Juli 2014 REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Revisjon 0 Dato 2014/07/25 Utført av jsm Kontrollert

Detaljer

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1 RAPPORT Hurum Eiendomsselskap KF Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger Geoteknisk rapport 110345r1 26. september 2012 RAPPORT Prosjekt: Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua

Detaljer

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 Oppdrag: Røstad studentboliger Dato: 21. mars 2013 Emne: Oppdr.nr.: 415823 Til: Stiklestad Eiendom as v/gunnar Reitan reitan@bygginvest.no Kopi: Utarbeidet av: Erling Romstad

Detaljer

Geologisk vurdering Oppdrag 20130404G

Geologisk vurdering Oppdrag 20130404G Geologisk vurdering Vurdering av stabilitet / skredfare plass Gnr / bnr 21 / 2, Rapport nr 01. Situasjon Skjærbugen, Snillfjord Geologisk / geoteknisk vurdering / vurdering av stabilitet, skredfare Skjærbugen

Detaljer

TEKNISKNOTAT. Asplan Viak AS Skien v/ Lars Krugerud. Kopi: GrunnTeknikk AS

TEKNISKNOTAT. Asplan Viak AS Skien v/ Lars Krugerud. Kopi: GrunnTeknikk AS TEKNISKNOTAT TIL: Asplan Viak AS Skien v/ Lars Krugerud Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111307n1 Prosjekt: 110736 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Detaljregulering

Detaljer

EKSEMPLER PÅ KLIMATILPASNING I REGULERINGSPLANER VED ELV OG FJORD I TRONDHEIM.

EKSEMPLER PÅ KLIMATILPASNING I REGULERINGSPLANER VED ELV OG FJORD I TRONDHEIM. Til nettverkssamling om klimatilpasning, i Fredrikstad 31.8.2010 og 1.9.2010, ved Synøve Tangerud EKSEMPLER PÅ KLIMATILPASNING I REGULERINGSPLANER VED ELV OG FJORD I TRONDHEIM. nheim Trondheim kommunes

Detaljer

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Meløy kommune Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Vurdering av flomfare og sikringstiltak 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5150664 Oppdragsnr.: 5150664 A01 7.9.2015 Foreløpig, til vurdering hos oppdragsgiver L.Jenssen

Detaljer

NOTAT Kvestadkollen, Porsgrunn kommune. Skredfarevurdering

NOTAT Kvestadkollen, Porsgrunn kommune. Skredfarevurdering NOTAT 14354001 Kvestadkollen, Porsgrunn kommune. Skredfarevurdering Notat nr.: RIG-01 21.09.2016 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Erling Lunde Kopi til: Ole Marius Gulbrandsen Sweco Norge AS Fra:

Detaljer

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata.

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata. Gnr/bnr 1/56, Buvikstranda Geotekniske grunnundersøkelser- Generell geoteknisk vurdering av planer MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Henvisninger... 4

Detaljer

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4 DATARAPPORT OPPDRAG: OPPDRAGSGIVER: Eid barnehage Askim kommune PROSJEKT NR: 13312-007 PROSJEKT FASE / FAGOMRÅDE: ANSVARLIG: Geoteknikk Sólveig K. Sigurðardóttir DATO: NR.: 2015-02-20 SK-0261 SAMMENDRAG:

Detaljer

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. C 24.04.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer

R Ladebekken kulvert - styrt boring

R Ladebekken kulvert - styrt boring Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1647-2 Ladebekken kulvert - styrt boring 07.07.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Ladebekken kulvert skal legges om. Nye avløpsledninger skal utføres med

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Grunnlag... 3 2.1 Topografi.... 3 2.2 Kvartærgeologisk kart.... 4 2.3 Berggrunn... 4 2.4 Radon... 4 2.5 Observasjoner på befaring.... 5 3. Blokker langs Midtåsveien.

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Konseptuelt forslag til avslutning av eksisterende SiMn-deponi på Fosselandsheia.

Teknisk notat. Innhold. Konseptuelt forslag til avslutning av eksisterende SiMn-deponi på Fosselandsheia. Teknisk notat Til: Eramet Norway Kvinesdal A/S v/: Leif Hunsbedt Fra: NGI Dato: 30. april 2012 Dokumentnr.: 20111039-00-11-TN Rev.nr. / Dato: 2, 03. april 2013 Prosjekt: Deponier på Fosselandsheia i Kvinesdal

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Kontrollklasse. 3. Tiltaksklasse HELGELAND PLAST BESKRIVELSE AV FYLLINGSARBEIDER

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Kontrollklasse. 3. Tiltaksklasse HELGELAND PLAST BESKRIVELSE AV FYLLINGSARBEIDER NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350004088 Helgeland Plast Helgeland Eiendom Båsmoen AS G-not-002 Helgeland Eiendom Båsmoen AS ved Tore Karlsen og Johan Roger Smith-Nilsen Entreprenør for utførelse Fra

Detaljer

R Risvollan senterområde

R Risvollan senterområde Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1565-2 Risvollan senterområde Dato: 14.05.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Risvollan senterområde. Pir II

Detaljer

Detaljplan. Ny bukt med boligøyer og omkringliggende leilighetsbygg på Sjøparken Agnes Geotekniske innspill til reguleringsbestemmelser

Detaljplan. Ny bukt med boligøyer og omkringliggende leilighetsbygg på Sjøparken Agnes Geotekniske innspill til reguleringsbestemmelser TEKNISK NOTAT TIL: Agnes Utvikling AS v/arne Hermansen Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110289n1 Prosjekt: 110278 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Detaljplan.

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Breivika Nord DOKUMENTKODE 711865-RIG-NOT-002 EMNE Etablering av mudringsrenne TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tromsø Havn OPPDRAGSLEDER Erlend B. Kristiansen KONTAKTPERSON Erling Bangsund

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

TEKNISK NOTAT. Bjørndalen Bileiendom AS v/per Helge Gumpen. Halvorsen & Reine AS v/birgitta Norrud. GrunnTeknikk AS

TEKNISK NOTAT. Bjørndalen Bileiendom AS v/per Helge Gumpen. Halvorsen & Reine AS v/birgitta Norrud. GrunnTeknikk AS TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: Bjørndalen Bileiendom AS v/per Helge Gumpen Halvorsen & Reine AS v/birgitta Norrud GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 112100n1 Prosjekt: 111258 Utarbeidet av: Eelco van Raaij

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr Tiltak i vassdrag Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr. 2012 006 INNHOLD: 1.0 Bakgrunn 2.0 Planlagt tiltak / Gjennomføring 3.0 Vurdering av

Detaljer

R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG

R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 29.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger langs

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forprosjekt med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde. Borg Næring og Eiendom AS.

Innholdsfortegnelse. Forprosjekt med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde. Borg Næring og Eiendom AS. Borg Næring og Eiendom AS med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer "

Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer " Allmenne, velkjente metoder for å beskytte seg mot farer: 1. Skaff deg kunnskap om hvor farene er og når de kommer (kartlegging, overvåkning, varsling)

Detaljer

Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn

Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn Veilengde: Veiklasse: Detaljplanlegging: Ny vei 1842 meter Opprustning 50 meter Anleggsvei 100 meter 5 (landbruksvei) FanAgro AS Utarbeidet: Oktober/November 2016 Beskrivelse

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Notat nr.: 5 Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Notat nr.: 5 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Nesset kommune / Fra: Norconsult AS / Sigurbjorn Orri Ulfarsson Oppdragsnr. : 5123694 Notat nr : 5 : - Gjelder : Eidsvåg Elv Molde, 2015-04-17 Kontrollert Sigurbjorn Orri Ulfarssson Tony Zalik INNHOLD

Detaljer

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Taraldrud alunskiferdeponi DOKUMENTKODE 125868-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Øst Plan AS OPPDRAGSLEDER Inger Marie Bjølseth KONTAKTPERSON Terje Rønning SAKSBEH Truls

Detaljer

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren.

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Innledning: Det starte ny drift i Moe Steinbrudd. Ta ut stein til produksjon av grus og pukk til mange bruksområder, primært:

Detaljer

Innledning... 1 Grunnforhold Vurdering... 3 Flomforhold Vurderinger... 4 Overvann... 6

Innledning... 1 Grunnforhold Vurdering... 3 Flomforhold Vurderinger... 4 Overvann... 6 Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 24.02.2016 Skrevet av: Per Kraft Kvalitetskontroll: Ingvild Johnsen Jokstad VURDERING AV GRUNNFORHOLD, FLOM OG OVERVANN INNHOLD

Detaljer

Notat G11 Stabilitet.doc Side 2/4

Notat G11 Stabilitet.doc Side 2/4 skjæring forbi Holmestrand kirke. Jernbanen går generelt på fylling gjennom den midtre og søndre delen av sentrum. Fra jernbanen faller terrenget mot sjøen i øst. Grunnen i sentrum består generelt av et

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE AS Melhus Tomteselskap Korsvegen, Melhus Oppdrag nr: 1350009370 Rapport nr. 1 Dato: 11.05.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt...

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110902r1 6. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg, Kjelle næringsområde Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg...

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg... NOTAT OPPDRAG Lørenskog Vinterpark DOKUMENTKODE 125331-RIG-NOT-005 EMNE Geotekniske forhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Selvaag Gruppen AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Lars P. Thorbjørnsen

Detaljer

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område syd r1

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område syd r1 RAPPORT Follo Prosjekt a.s Utvidelse Nesodden kirkegård Geoteknisk rapport - område syd 110329r1 28.09.2012 RAPPORT Prosjekt: Follo Prosjekt a.s Dokumentnavn: Utvidelse Nesodden kirkegård Dokumentnr: 110329r1

Detaljer

KVIKKLEIRE = FARE FOR SKRED RISSA - 1978

KVIKKLEIRE = FARE FOR SKRED RISSA - 1978 KVIKKLEIRE = FARE FOR SKRED RISSA - 1978 TEMAKART FARESONER REVIDERT FAREASONE - GJELDER NY FAREASONE - GJELDER Sande kommunes utfordringer Sande ikke spesielt utsatt for ekstremvær stormflo, havnivåstigning,

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

Lundbekken, dimensjonering av erosjonssikring og vurdering av massebasseng

Lundbekken, dimensjonering av erosjonssikring og vurdering av massebasseng Til: Nord-Fron kommune ved Arne Skuterud Fra: Lars Jenssen Dato/Rev: 18.6.2105 Kopi: Øivind Pedersen, Norconsult Otta Lundbekken, dimensjonering av erosjonssikring og vurdering av massebasseng 1 BAKGRUNN

Detaljer

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune Voss Fjellandsby Grunnundersøkelser Vårstølshaugen Myrkdalen, Voss

Detaljer

Org.no Oppdrag G Gnr/bnr 165/1, 2, 14 og 182/1. Massedeponi Skjefstad Vestre / Hestsjøen

Org.no Oppdrag G Gnr/bnr 165/1, 2, 14 og 182/1. Massedeponi Skjefstad Vestre / Hestsjøen Vedlegg 10 Org.no 997 700 244 Geoteknisk utredning Gnr/bnr 165/1, 2, 14 og 182/1. Massedeponi Skjefstad Vestre / Hestsjøen Deponi Skjefstad Vestre, Hestsjøen, gnr/bnr 165/1,2,14 og 182/1 Side 1 av 19 Fylke:

Detaljer

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område nord r2

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område nord r2 RAPPORT Follo Prosjekt a.s Utvidelse Nesodden kirkegård Geoteknisk rapport - område nord 110329r2 28.09.2012 RAPPORT Prosjekt: Follo Prosjekt a.s Dokumentnavn: Utvidelse Nesodden kirkegård Dokumentnr:

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63 NOTAT Oppdrag Lade Alle 59-63 Kunde Heimdal bolig AS Notat nr. G-not-001 Til Heimdal bolig AS v/børge Grønli Fra Kopi Rambøll Norge AS v/ Eirin Husdal Faveo prosjektledelse AS v/ Liv Svare GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Inger Synnøve Kolsrud Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes LANDSKAPSVURDERING AV

Detaljer

Finansiering av stabiliserende sikringstiltak i Skage sentrum

Finansiering av stabiliserende sikringstiltak i Skage sentrum Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/403-4 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Finansiering av stabiliserende sikringstiltak i Skage sentrum Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 17.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye spillvanns- og overvannsledninger i

Detaljer

Vedlegg nr. 11 RAPPORT. Indre Østfold Renovasjon IKS. Askim. Stegen avfallsdeponi Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

Vedlegg nr. 11 RAPPORT. Indre Østfold Renovasjon IKS. Askim. Stegen avfallsdeponi Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Indre Østfold Renovasjon IKS Askim. Stegen avfallsdeponi Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111401r1 03.08.2015 RAPPORT Prosjekt: Askim. Stegen avfallsdeponi Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Notat Befaring Åretta Deltakere: Erik Friele Lie og Gaute Thomassen

Notat Befaring Åretta Deltakere: Erik Friele Lie og Gaute Thomassen Notat Befaring Åretta 23.10.2015 Deltakere: Erik Friele Lie og Gaute Thomassen Bakgrunn I forbindelse med planlagt etablering av ny jernbanekulvert ble Åretta befart og oversiktsfisket med elektrisk fiskeapparat

Detaljer

Geir Solheim GrunnTeknikk AS 6. mars 2012

Geir Solheim GrunnTeknikk AS 6. mars 2012 NVE fagdag 2012 Geoteknisk utredning av skredfare, (kvikkleireskred) Geir Solheim GrunnTeknikk AS 6. mars 2012 Geoteknisk utredning av skredfare Ulike typer/nivåer på geoteknisk utredning Hva bør kommunene

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG E6 Kollektivfelt Mortensrud - Skullerud DOKUMENTKODE 126977-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hjellnes Consult as OPPDRAGSLEDER Jan Finstad KONTAKTPERSON Roar Oliver SAKSBEHANDLER

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BERG OG JORDARTER... 3 2.1 Bergarter... 3 2.2 Jordarter... 3 2.2.1 Generelle byggetekniske egenskaper...3 3 HØYDEREFERANSE... 4 4 DIMENSJONERENDE

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Saksbehandler/innvalgsnr: Morten Christiansen - 37019844 Vår dato: 04.07.2011 Vår referanse: 2011/035622-011 Fv

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Tiltakshaver: Levanger Næringsselskap As Konsulent: Selberg Arkitektkontor As 29.06.2010 1 Bakgrunn Planforslaget er innsendt 29.06.2010 av Levanger Næringsselskap

Detaljer

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1 RAPPORT Porsgrunn. Mule Sykehjem runnundersøkelser eoteknisk 110891r1 datarapport 28. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Mule Sykehjem Dokumentnavn: runnundersøkelser Dokumentnr: 110891r1 Dato: 28.

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: GEO 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: GEO 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Nord-Trøndelag fylkeskommune v/jan Halvard Haugen jan.halvard.haugen@ntfk.no Fra: Norconsult v/sindre Sandbakk sindre.sandbakk@norconsult.com Dato/Rev: 2015-01-20 Kopi til: Arcon prosjekt v/inge Fagerhaug

Detaljer

RAPPORT. Telemark Vestfold Entreprenør AS. Bamble. Herre. Tilbygg Coop Prix butikk Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger

RAPPORT. Telemark Vestfold Entreprenør AS. Bamble. Herre. Tilbygg Coop Prix butikk Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger RAPPORT Telemark Vestfold Entreprenør AS Bamble. Herre. Tilbygg Coop Prix butikk Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Geoteknisk rapport 111219r1 rev. A 31.10.2014 RAPPORT Prosjekt: Bamble. Herre.

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110904r1 6. mai.2014 RAPPORT Prosjekt: Dokumentnavn: Dokumentnr: Dato: Kunde: Kontaktperson: Kopi:

Detaljer

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING 2 (11) VASSELJA

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Foreliggende notat inneholder overordnende stabilitetsvurderinger og generelle vurderinger/råd vedr. fundamenteringsforhold i området.

Foreliggende notat inneholder overordnende stabilitetsvurderinger og generelle vurderinger/råd vedr. fundamenteringsforhold i området. TEKNISK NOTAT TIL: Indre Østfold Renovasjon IKS v/rita Heide Eggen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: Prosjekt: 111127 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Sivert Skoga Johansen Askim.

Detaljer

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B Flomberegninger Langmyrvegen 19 B 17-02-2015 Tittel: Flomberegninger Langmyrvegen19 B Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT DGL EiendomRomsdalAS Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Gotfred Lies plass

Detaljer

Fv. 84 x jernbanen x Fv. 212 Ny G/S veg K100 Pellervika Bru Riving av eksisterende konstruksjon Bygging av ny konstruksjon

Fv. 84 x jernbanen x Fv. 212 Ny G/S veg K100 Pellervika Bru Riving av eksisterende konstruksjon Bygging av ny konstruksjon Ny G/S veg Riving av eksisterende konstruksjon Bygging av ny konstruksjon FORPROSJEKT September 2015 RAPPORT Pellervika Bru Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 16626001 17.09.2015 Kunde: Statens vegvesen

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

Min. tykkelse (m) Ras nr.

Min. tykkelse (m) Ras nr. Ras nr. 1 Resent 2 Resent 3 Resent Stratigrafisk posisjon Opptreden: linjenr. (start - stopp skuddpunkt) Min. tykkelse (m) Max. tykkelse (m) 0201083 (1-8) 0,8 1,6 0-0,8 0201084 (19-22,5) 0,8 1,6 0-0,8

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Rema Vinterbro - Geoteknikk Rema Eiendomsutvikling Øst AS G-not-001 Petter Tiltnes Fra Kopi Morten Tveit SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN 1. Innledning

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14 RAPPORT RoAF Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan Geoteknisk rapport 111239r2 RAPPORT Prosjekt: Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Dokumentnavn: Reguleringsplan Dokumentnr: 111239r2 Dato: Kunde:

Detaljer

Kristiansand kommune. Geoteknisk rapport Områdestabilitet Eg sykehusområde Fase 1- Innledende arbeid

Kristiansand kommune. Geoteknisk rapport Områdestabilitet Eg sykehusområde Fase 1- Innledende arbeid Geoteknisk rapport Områdestabilitet Eg sykehusområde Fase 1- Innledende arbeid Kristiansand kommune Områdestabilitet Eg sykehusområder - Fase 1 Oppdrag nr: 1350005219 Rapport nr. 1 Dato: 15.9.2014 AVDELING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Knut Nyland Ragnhild Øvrevik og Øystein Holstad Saksbehandler/innvalgsnr: Ragnhild Øvrevik - 51911527 Vår dato: 06.12.2010 Vår referanse: 2010/083935-022 Ev 134 Stordalsprosjektet

Detaljer

RAPPORT. Sverre Langgård. Reguleringsplan "Langgård Søndre", Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport 111169r1

RAPPORT. Sverre Langgård. Reguleringsplan Langgård Søndre, Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport 111169r1 RAPPORT Sverre Langgård Reguleringsplan "Langgård Søndre", Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet Geoteknisk rapport 111169r1 15.10.2014 RAPPORT Prosjekt: Reguleringsplan "Langgård Søndre",

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer