Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge"

Transkript

1 Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123 Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Fylke: Sør-Trøndelag Vestre Rosten 81, 7075 TILLER Inngrepsnr.: Tlf.: Faks:

2

3 Vassdragets vernestatus: Vassdraget er ikke vernet. Tiltakets hensikt: Bakgrunnen for Fase-1 er å sikre området i nord for Håggåbekken, Trøbakken, slik at etablering av nye boliger kan gjennomføres. Den vesentligste virkningen av tiltaket er at stabiliteten i sonen blir akseptabel, og videre at den pågående erosjon stanses, og dermed at sannsynligheten for skred med fare for tap av liv og verdier reduseres. Nøkkeldata Plandato: 24. februar 2014 Revidert: Lengde totalt: Fase 1: 340 m Kostnadsoverslag: kr 4,2 mill. (inkl. mva.) Inngrepstype: erosjonssikring Antall parseller: Fase 1 1 Elveside: Venstre, høyre og bunn Sikkerhetsklasse: S3 Stedfesting Fase-1 Punkt Sone UTM - Ø UTM - N Vassdragsnr. Kommunenr. Øvre Håggåbekken Nedre Håggåbekken Tegninger/Vedlegg Oversiktskart, lokalisering av tiltak, sikringsomfang, anleggsveger Faregradskart for Klæbu kommune Lengdeprofil gårdsveg til Borgen Bilder/Flyfoto Lavvannskart, flomberegning og hydrauliske beregninger Naturbase, artskart Masseberegninger Prinsippskisse for støttefylling og drensribber Lengdeprofil erosjonssikring Tverrprofiler, Håggåbekken øvre del Geotekniske rapporter (nøkkelinformasjon/sammendrag) Vedlegg A Vedlegg B Vedlegg C Vedlegg D Vedlegg E Vedlegg F Vedlegg G Vedlegg H Vedlegg I Vedlegg J Vedlegg K

4 Registrering i databasen, Planer Utfylt dato: Kontrollert dato: Registrert dato: Sign. Sign. Sign.

5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 5 1 Innledning Beliggenhet Bakgrunnen for sikringsplan (Fase -1 og Fase -2) Forslag til sikringstiltak: Erosjonssikring av Håggåbekken Fase Generell kommentar: Grunnlagsdata: Generelt om vassdraget Kvikkleiresonen 1102 Hallset ( Klæbu ). Grunnforhold Spesielt om planområdet Innhenting av grunnlagsdata og dokumentasjon Naturforhold og arealbruk 12 4 Beskrivelse av sikringstiltaket Omfang av tiltak og virkninger Behov for fjerning av eksisterende vegetasjon: Sikringsprofil Teknisk beskrivelse av erosjonssikring i Håggåbekken Fase Oversikt over erosjonssikringen i Håggåbekken Krav til sikringsmassene Sikringsprinsipp erosjonssikring Fase Adkomst/anleggsveger Anleggsfasen - teknisk utførelse av sikringsarbeidene i Fase Generelt Fyllinger av leire. Værforhold, vannhåndtering og fyllingsprinsipp Værforhold og forholdsregler Vannhåndtering Fylling av leire Drenslag mot terreng 18 7 Naturmangfoldloven. Miljøtilpassing av sikringstiltaket Informasjon om vassdraget NVEs Lavvannskart DNs Naturbase Gint.no, lakseregisteret.no og artsdatabanken.no Miljøtilpassing av bekkeprofilet Virkninger Biologisk mangfold i bekker som skal sikres mot kvikkleireras Håggåbekken i Klæbu kommune Hydrauliske og hydrologiske forhold Gjennomføring 21 5

6 10 Oppfølging og vedlikehold Kostnadsoverslag Vedlegg 23 6

7 1 Innledning 1.1 Beliggenhet Planen Fase-1 omfatter sikringstiltak i kvikkleiresone 1102 Hallset (også omtalt som sone Klæbu) som omfatter en stor del av Klæbu sentrum. Fase-1 omfatter erosjonssikring av øvre del av Håggåbekken. I sonens østlige avgrensning omfatter planen sikring av Håggåbekken fra kulvertutløpet ved vegen til Borgen og nedover bekken i underkant av 300 meter. Bekkesystemet i kvikkleiresonen renner ut i Nidelva ved Storvollen ca. 670 meter nedstrøms brua til fylkesveg 885 ved Svean. Området dekkes av kartblad 1621 IV Trondheim i kartserie M-711 (1:50 000). Se vedlegg A. Kvikkleiresone Hallset (Klæbu) Tiltaksområde Fase 1 Nidelva Figur 1: Lokalisering av tiltaksområdet 1.2 Bakgrunnen for sikringsplan (Fase -1 og Fase -2) Gjennom NVEs program for økt sikkerhet mot leirskred er det kartlagt 10 kvikkleiresoner i Klæbu kommune. Kvikkleiresonen Hallset ( Klæbu ) har faregrad høy, konsekvensklasse meget alvorlig og har risikoklasse 5 og har en størrelse på 0,465 km 2. Innenfor sonen ligger Hallsetheimen, Sletten skole, gårder, bolighus og idrettshall. I tillegg går fylkesveg 885 gjennom sonen. Risikoklassifiseringen av kvikkleiresonene i Klæbu ble i 2005 ferdigstilt av NGI, og resultatene ble lagt frem for Klæbu kommune av NGI og NVE. Se vedlegg B for faregradskart for Klæbu kommune. 7

8 Klæbu kommune ønsket et nært samarbeid med NVE med tanke på hvordan håndtere kvikkleireproblematikken i kommunen. En av sonene som kommunen ønsket å prioritere var kvikkleiresone 1102 Hallset med tanke på planlegging og eventuelle sikringstiltak. På oppdrag fra Klæbu kommune og NVE har Rambøll Norge AS foretatt stabilitetsanalyser for vurdering av faren for større kvikkleireskred i sone 1102 Hallset. Rapportene/notatene omhandler resultater av de utførte analyser og vurderinger av stabilitet og sikringstiltak. Følgende geotekniske rapporter/notater er lagt til grunn for sikringsplan Fase-1: Tekniske notat fra Rambøll datert og e-post av omfatter erosjonssikringen (Fase-1) fra tverrprofil P0 og ned til ca. P200. Rambølls rapport (datert ): Sonens sentrale og nordre del - Håggåbekken i nord fra kryssingen av gårdsvegen til eiendommen Borgen ned til sonens søndre del ca. ved Rambølls profil SD1 - Trøbakken (nord for Håggåbekken) 2 Forslag til sikringstiltak: 2.1 Erosjonssikring av Håggåbekken Fase-1 Denne planen omfatter kun erosjonssikring av øvre del av Håggåbekken og er planlagt å inngå i en mer komplett sikringsplan for kvikkleiresonen (Fase-2). Strekningen som planlegges erosjonssikret begynner ca. 50 meter oppstrøms kulverten under gårdsvegen til Borgen og ca. 290 meter nedstrøms denne, totalt ca. 340 meter. Erosjonssikringen omfatter sikringsmasser på ca vlm 3. Bakgrunnen for Fase-1 er å foreta en rask sikring av erosjon som utløsende faktor for området nord for Håggåbekken, inklusive området for ny utbygging ved Trøbakken. Tekniske notat fra Rambøll datert og e-post av omfatter hele strekningen som er planlagt erosjonssikret. Topp sikringshøyde er som følger: Tverr profil Venstre side, kote Bunn, kote Høyre side, kote P ,0 eksisterende bunn 136,0 P ,3 134,0 135,3 P0 135,0 132,0 135,0 P14 134,0 131,9 135,0 P53 133,0 131,0 134,0 P95 (Rambøll P6) 132,0 130,0 133,0 P ,0 (minimum) 129,3 133,0 P ,0 128,0 130,0 P ,5 127,0 128,5 8

9 2.2 Generell kommentar: Kantvegetasjonen er en viktig del av det totale miljøet langs et vassdrag. Den fungerer som filter mot forurensning fra arealavrenning, begrenser erosjon, er et viktig leveområde for mange arter, samt et viktig landskapselement. Under anleggsarbeidet vil man i størst mulig grad prøve å beholde den eksisterende vegetasjonen slik at tiltaksområdet får mest mulig artsmangfold. 3 Grunnlagsdata: 3.1 Generelt om vassdraget Det er to hovedbekker i kvikkleiresonen som skal være sikret når Fase-2 er gjennomført; Håggåbekken og Haugdalsbekken. Planen for erosjonssikring Fase-1 omfatter kun øvre del av Håggåbekken. Bilder av området som Håggåbekken renner gjennom framgår i vedlegg D (utdrag fra befaringsrapport datert og flyfoto). I kvikkleiresonens østlige avgrensning omfatter planen eosjonssikring av Håggåbekken over en bekkestrekning på ca. 340 meter, ca. 50 meter oppstrøms kulverten under vegen til gården Borgen og ca. 290 meter nedstrøms denne. Nordre del av dalen øst for platået med Skarpsnovegen er bred og har litt skog langs bekken på venstre side (sett medstrøms). Ellers er terrenget åpent med preg av beiteland (gress). I søndre del av bekken nedstrøms tidligere anlagte dammer er det skog på begge sider av bekken. Bekkesystemet i kvikkleiresonen renner ut i Nidelva ved Storvollen ca. 670 meter nedstrøms brua til fylkesveg 885 ved Svean. NVEs Lavvannskart gir et nedbørsfelt for Håggåbekken ved øvre dam på ca. 3,1 km 2. Ut fra NVEs avrenningskart for normalperioden har vi følgende: Gjennomsnittlig avløp (spesifikk avrenning) 21,1 l/sekund pr. km 2 (middelvannføring) Gjennomsnittlig avløp 65,4 l/s [0,065 m 3 /s] (middel tilsig) Gjennomsnittlig avløp pr. år = 2,05 mill m 3 pr. år (middel årstilsig) Disse verdiene er gjennomsnittsverdier og sier ikke noe om feltets lav- og flomvannføringer, eller vannføringsvariasjoner gjennom året. Dimensjonerende flom Q max = 4,3 m 3 /s (døgnmiddelverdi 200-årsflom) Med en forventet klimautvikling frem til år 2100 benyttes en faktor på 1,2 (20 økning) slik at dimensjonerende flom da blir 5,2 m 3 /s (jf. NVE-report 5/2011 Hydrological projections for floods in Norway under a future climate, avsnitt 8.3). Søgnens formel for påregnelig maksimal flom S f maks = 6 m 3 /s (ble brukt for større felt) Flere detaljer om nedbørsfeltet og utregning av dimensjonerende flom, se vedlegg E. 9

10 3.2 Kvikkleiresonen 1102 Hallset ( Klæbu ). Grunnforhold Informasjonen i dette kapittelet er utdrag fra foreløpig rapport Rambøll datert , Rambøll datert og rapport Rambøll datert Rapport ( ): Rapporten dekker den sentrale og nordre del av sonen og sørvestre del opp mot Klæbu kirke vest for fv885 og sør for fv921. Kvikkleiresone 1102 deles av fv885 (Hestrøvegen) i en østre og en vestre del (Rambøll tegning 270 datert vedlegg C) Østre del: Østre del av sone 1102 består av en sentral del med et platå på ca kt , stigende mot nord, med bratte skråningen ned mot Håggåbekken i øst og sør, og noe slakere skråninger mot fylkesvegen i vest. Nordre del av østre del av sonen grenser mot Trøåsen i øst og skråner relativt slakt ned mot fylkesvegen i vest. Høydeforskjellene i skråningene i nordre del ligger stort sett i området ca meter, noe mindre sentralt i området. Under platået sentralt i dette området består grunnen øverst av ca meter lagdelt silt, sand og leire. Leirlagene i denne lagpakken er stedvis kvikke eller sensitive, men lagpakken som sådan vurderes ikke å oppføre seg som et sprøbruddmateriale. Under de lagdelte massene er det mer ren leire, og etter hvert kvikkleire i dybden. Overgangen til kvikkleire ligger omkring kt , og ser ut til å stige slakt mot nord. Ved Håggåbekken i øst og Haugdalsbekken i vest er det stedvis registrert kvikkleire fra ca. 1 3 m dybde under bekkenivå. Videre nordover avtar mektigheten av lagdelte masser i toppen, og det er leire få meter under terreng. På den høyestliggende del av området oppe ved Trøåsen er det stedvis registrert kvikkleire fra ca. 5 m dybde, mens kvikkleira faller av mot vest og ligger mer enn 15 m under terreng ved foten av skråningen i denne del av området. Vestre del: NVEs faresonekart viser at vestre del av kvikkleiresonen dekker området mellom fylkesveg 885 og Haugdalsbekken, og litt videre oppover skråningen mot Klæbu kirke. Grunnundersøkelser indikerer at kvikkleira her har en noe større utbredelse enn det som er angitt på NVEs faresonekart. Terrenget stiger fra fylkesveg 885 og Haugdalsbekken i nord og øst, opp mot kirka. Skråningshøyden er også i dette området i størrelsesorden 25 m. Også i dette området er det et øvre lag av ca m lagdelt silt, sand og leire ved toppen av skråningene, med leire og kvikkleire i dybden. Mektigheten av dette øvre laget avtar nedover mot Haugdalsbekken, og mot nordvest. Leira i dybden er også lagdelt med en god del grovere lag, men omfanget av grove lag avtar vestover. Under platået ved kirka ligger overgangen til kvikkleire omkring kt 105, mens den ved Haugdalsbekken og videre vestover ligger på ca. kt

11 Rapport ( ): Denne rapporten er en komplettering av rapport Rapporten omfatter Flåttådalen (se Rambølls tegning 102 datert vedlegg C). Sonderingene indikerer relativt lagdelte masser med sand, silt og leire i varierende lagtykkelser i de øvre lag (over ca. kt ). Enkelte leirlag er sensitive eller kvikke. Under denne øvre lagpakken er det mer leire, men også denne er for en stor del noe lagdelt. Så vel sonderinger som prøvetaking indikerer at leira i dybden inneholder sensitiv eller kvikk leire av noe større mektighet, Det er påvist kvikkleire i dybden ved prøvetaking i punkt 21 i øst ved Østbyvegen, sentralt i området ved punkt 43 og 48 og i sørvest ved punkt 47, Leira er for det meste middels fast. Boringene lengst vest (45, 46 og 47) skiller seg noe ut fra de øvrige boringer ved at det her ser ut til å være mer ren leire og færre/tynnere grove lag, og at det ei tydelig indikasjon på kvikkleire med noe større mektighet de nederste ca m over antatt fjell. Ved boring 51 lengst sør er det også svært lagdelte masser de øverste m. Dreietrykksonderingen indikerer mulighet for kvikkleire i de dypere partier av denne lagpakken, mellom ca. kt , men dette er ikke bekreftet ved prøvetaking. Generelt ser det ut til at overgangen til mer sammenhengende kvikkleire av en viss mektighet faller av fra relativt liten dybde (ca. kt ) under dalbunnen i øst langs fv885 og Haugdalsbekken i nordøst, til kt sentralt i området. overgang til kvikkleira stiger imidlertid på mot nordvest, hvor også overgangen til antatt fjell stiger på. Rapport ( ): Rapporten dekker søndre del av kvikkleiresonen (se Rambølls tegning 102 av vedlegg C). Avgrensing av kvikkleiresone 1102 Klæbu fremgår av Rambølls tegning 102 i rapporten. Den søndre delen av sonen som er vurdert består av et smalt og ca. 300 meter langt platå begrenset av skråninger både mot øst og vest. Skråningene er omkring 20 meter høye og er antatt dannet ved tidligere ravinedannelse og skredvirksomhet. I dalbunnen på begge sider av terrassen er det bekkeløp, henholdsvis Haugdalsbekken i vest og Håggåbekken i øst. Grunnforholdene består i all hovedsak av vekslende og lagdelt sand, silt og leire i øvre del av terrassen. Fra kt.126 påtreffes leire, kvikk og sensitiv fra ca. kt Kvikkleira stiger både mot øst og vest. Boringer på begge sider av platået viser opptreden av kvikk/sensitiv leire få meter under terreng, tilsvarende ca. kt. 120 langs Håggåbekken, og ca. kt. 115 langs Haugdalsbekken. For mer detaljert bilde av antatt lagdeling vises til tegning i rapporten. 11

12 Spesielt om planområdet Innhenting av grunnlagsdata og dokumentasjon NVE har foretatt flere befaringer i området. Det aktuelle området er blitt kartlagt vha. oppmåling av tverr- og lengdeprofiler. Arbeidet er blitt utført av NVE og Klæbu kommune Til oppmåling ble det brukt GPS-utstyr i tillegg til tradisjonelt oppmålingsutstyr Naturforhold og arealbruk Området som erosjonssikringen er planlagt består av litt skog langs Håggåbekken på venstre side. Høyre side av bekken består av åpen grasmark helt opp til platået (se vedlegg D). Området er å regne som utmark og deler har tidligere vært benyttet i forbindelse med dyrepark. Dalføret i den delen som erosjonssikringen er planlagt anlagt er på det bredeste ca. 120 meter (kote 140). Bredden på ca. kote 134 hvor den flate dalbunnen stiger markant opp til platået er ca. 80 meter. 12

13 4 Beskrivelse av sikringstiltaket 4.1 Omfang av tiltak og virkninger De sikringstiltak som skal gjennomføres i kvikkleiresonen 1102 Hallset er basert på geotekniske anbefalinger og beregninger utført av Rambøll AS. Gjennomføringen av sikringstiltakene er delt opp i Fase-1 og Fase-2. Prinsippskissen (figur 3) gjelder for begge utbyggingsfasene. Foreløpig er omfanget av Fase-2 noe usikkert. Det er den mest omfattende sikringen som er tegnet inn i figur 3. Fase 2 Fase 1 Figur 2: Omfang av erosjonssikringen Fase-1 er inntegnet med grå farge. Område i rød farge viser sikring Fase-2 med støttefylling opp mot platået (maks omfang). Sikringsplan Fase-1 for Håggåbekken går ut på erosjonssikring i bunn og sider. Fra eksisterende bekkebunn og ca. 5 meter opp skal sikringsmassene fortrinnsvis bestå av sprengstein. Hvis andre masser (f.eks. leire) benyttes som sikringsmasser må det anlegges drenslag eller drensribber av sand/grus med tykkelse ca. 0,5 meter. Ved bruk av ribber legges disse med bredde 2 meter og med senteravstand 10 meter. Drenslaget/ribbene av sand/grus som skal legges mot dagens terreng vil hindre at det bygges opp et destabiliserende poretrykk i grunnen. Drenslaget/ribbene vil drenere utstrømmende grunnvann. I endelig utformet bekkeprofil skal det legges et tetningslag på ca. 0,8 meter. Det nye bekkeløpet skal legges i formet steinfylling oppå tetningslaget. 13

14 Over ca. 5 meter (målt fra dagens bekkebunn) kan sikringsmassene også bestå av nedplaneringsmasser benyttes slik at behovet for sprengt stein reduseres tilsvarende. Støttefyllingene tildekkes av et vekstlag (overdekning) på ca. 0,2 meter. Ny kulvert med Ø 1600mm vil erstatte eksisterende kulvert (Ø 1200 mm) under vegen til Borgen. 4.2 Behov for fjerning av eksisterende vegetasjon: Der hvor eventuelt drensribber skal ligge må all vegetasjon fjernes. På strekningene mellom ribbene er det ikke nødvendig å fjerne all vegetasjon. På disse strekningene må alle stubber som står igjen etter skogryddingen fjernes. Dette gjelder også for de skråningene hvor det ikke er behov for drenslag. 4.3 Sikringsprofil Sikringsprinsippet i figur 3 viser anlagt sikring Fase-1 (erosjonssikring) og Fase-2 (støttefylling maks omfang). Prinsippskisse for ren erosjonssikring Fase-1 vises i figur 4 (se kap. 5.3). Figur 3: Prinsippskisse for total sikring(fase-1 og Fase-2) Drenslag (evt. ribber) tykkelse ca. 0,5 meter fra 5 meter over eksisterende bekkebunn og oppover mot platået. Ribbene graves ned i eksisterende terreng og avsluttes ca. 1,5 meter under topp sikring.. Tetningslag i selve bekkeprofilet ca. 0,8 meter, laget av vekstmasser ca. 0,2 meter. Drenslag/ribber av stein/grus legges med tykkelse ca. 0,5 meter hvis det benyttes andre masser enn sprengstein for sikring med høyde mer enn 3 meter. Ribbene graves ned i eksisterende terreng. Fyllingsmassene legges ut med sprengstein til nivå 5 meter over eksisterende bekkebunn (nivå-1). I nivå høyere enn 5 meter kan sikringsmassene delvis bestå av andre typer masser som f.eks. leire. For sikringshøyde mer enn 3 meter over nivå-1 legges drenering. Dreneringen kan bestå av drenslag eller drensribber av stein/grus med tykkelse ca. 0,5 meter. Andre masser enn stein plasseres ikke i direkte kontakt med drenslaget, men skilles med duk eller overgangslag. Ribbene avsluttes ca. 1,5 meter under topp kotehøyde støttefylling. 14

15 På den delen av sikringen som ikke overdekkes av Fase-2, anlegges er vekstlag med min. tykkelse 0,2 meter. Tetningslag legges med å blande middels gradert sprengstein og grus i forholdet 2:1 eller kun tunnelstein (mye finstoff), tykkelse ca. 0,8 meter. Se vedlegg H for mer detaljert prinsippskisse. 5 Teknisk beskrivelse av erosjonssikring i Håggåbekken Fase-1 Denne sikringsplanen for Fase-1 omfatter kun erosjonssikring i Håggåbekkens øvre del. Vedlegg A : Kart med lokalisering av tiltaksområdene og omfang av tiltak Vedlegg C : Plassering av samtlige tverrprofiler Vedlegg I : Lengdeprofil erosjonssikring (kommentar til strekningslengde se kap. 5.1) Vedlegg J : Tverrprofil for erosjonssikring 5.1 Oversikt over erosjonssikringen i Håggåbekken Planen omfatter erosjonssikring av Håggåbekken over en strekning på ca. 50 meter oppstrøms gårdsvegen til Borgen og ca. 290 meter nedstrøms denne. Totalt volum av sikringsmasser utgjør her ca vlm 3 inkludert tetningslaget over en strekning på ca. 50 meter som utgjør ca vlm 3 hvorav grus ca. 370 vlm 3. Tetningslaget (med stein og grus i forholdet 2:1) legges med tykkelse 0,8 meter. Hvis det antas å gå lang tid mellom utførelse av Fase-1 og Fase-2 kan det være aktuelt å legge et tynnere tetningslag med tykkelse ca. 0,5 meter fra ca. P50 og videre ca. 200 meter nedstrøms. Volum av totalt tetningslag blir da ca vlm 3 hvorav grus utgjør ca.640 vlm 3. På strekningen for ren erosjonssikring benyttes ikke drenslag bestående av sand/grus ned mot eksisterende terreng. 5.2 Krav til sikringsmassene Det skal leveres velgraderte samfengte sprengte masser med fraksjoner fra 0 mm til maksimal steinstørrelse (d 100 ) under 700 mm og midlere steinstørrelse (d mid ) omkring 200 mm. Godt samfengte masser vil redusere porøsiteten i steinfyllingen slik at vannet i bekkene lettere vil komme til overflaten av den nye bunnen. Drenslaget/ribber skal bestå av middels til grov eller sand/grusig sand med gradienttall Cu (d 60 /d 10 ) ca 5 og maksimal finstoffinnhold på ca 3 (materiale < 0,072mm). 5.3 Sikringsprinsipp erosjonssikring Fase-1 Sikring Fase-1 vil føre til en gjennomsnittlig bunnheving av bekkene på ca 1 meter med unntak av 15

16 P150 hvor bunnhevingen skal være ca. 2 meter. Minimum høydeforskjell mellom ny bekkebunn og topp sikring er ca. 2 meter. Sikringsmasser bestående av samfengt sprengt stein kan legges ut direkte på eksisterende terreng. For å sikre vannspeil i det nye bekkeløpet skal et tetningslag på ca. 0,8 meter legges fra kulverten og ca. 50 meter nedover bekken og fra kulverten og ca. 27 meter oppstrøms denne for så å gå i null ca. 45 meter oppstrøms kulverten. Grunnen til at ikke tetningslaget legges i hele erosjonssikringen er at endelig bekkebunn (Fase 2) nedstrøms P53 skal anlegges adskillig høyere enn erosjonssikringens tykkelse. Tetningslaget vil nedstrøms P53 ha en bunnkote som ligger høyere enn den midlertidige bekkebunnen i erosjonssikringen. Tetningslaget skal bestå av blandet middels gradert sprengstein og grus i forholdet 2:1 eller kun tunnelstein (mye finstoff). Massene vil ha funksjon som en solid erosjonssikring. I nedstrøms ende av strekningen som skal sikres går ny bekkebunnen over i eksisterende bekkebunn. Lengdeprofil for erosjonssikringen øvre del av Håggåbekken, se vedlegg I. Figur 4: Prinsippskisse for erosjonssikring Fase-1 (profil P14) Tetningslag med tykkelse 0,8 meter på strekning P0 til ca. P50. Stiplet strek viser sikringstiltak Fase-2. (se vedlegg H for mer detaljert prinsippskisse). Sikringsmassene vil først legges i selve bekkeprofilet. Når selve erosjonssikringen er lagt vil oppfyllingsmassene på høyre side legges. Oppfyllingsmassene vil først legges tilnærmet flatt slik at fyllingen kan fungere som fundament for anleggsveg. Det tas sikte på at nytt bekkeprofil får sin endelige utforming fra P0 til P50. Endelig utforming av sikringens venstre side for bekkeløpet får sin endelige utforming i Fase Adkomst/anleggsveger Eksisterende adkomstveg til gården Borgen benyttes for å komme til anleggsområdet. Fra denne anlegges anleggsvegene inn i selve sikringsområdet. Anleggsvegene blir å inngå i sikringsmassene. Anleggsveg 1 anlegges i selve bekkeløpet under utførelse av selve erosjonssikringsarbeidet. Anleggsveg 2 legges slik at sikringsmassene i oppfyllingsområdene. Anleggsvegen bygges opp av et 0,5 meter tykt lag av grus/stein på utlagte sikringsmasser av sprengstein. Bredde på anleggsvegen er ca. 6 meter og lengde ca. 315 meter (se kart vedlegg A). Snuplass med bredde ca. 10 meter anlegges etter behov. Massene som brukes i anleggsvegen blir å inngå i den endelige sikringsplanen. 16

17 6 Anleggsfasen - teknisk utførelse av sikringsarbeidene i Fase Generelt I en anleggsfase med transport, graving og fylling må all aktivitet være grundig vurdert/beregnet for å unngå situasjoner som øker rasfaren. Dette gjelder bl.a. adkomstveier/nedkjøringer. Graving må helst unngås, og til nød bare i korte sekvenser etter avtale med fagansvarlig. Fyllinger må ikke være så høye at de i seg selv kan gli ut og dermed utløse et større ras i kvikkleira. Hvis det er nødvendig å skape høydeforskjeller i tverrprofilet må disse ikke være høyere en 1,5 meter uten at fagansvarlig godkjenner dette. Fyllinger må ikke plasseres slik i profilet at de skaper erosjon og dermed øker rasfaren Utleggingen av sikringsmassene vil foregå på tradisjonelt vis. Sikringsmassene anrettes i første omgang som en kjørevei i bekken (anleggsveg 1). Massene legges ut jevnt over hele bunnen av bekken slik at strømningen ikke konsentreres i en del av tverrsnittet og forårsaker økt erosjon under anleggsutførelsen. På strekningen fra P0 til ca. P50 skal et tetningssjikt legges. Når angitt mengde masser er fraktet ut i bekkene, ordnes massene i henhold til tverrprofilene i planen (vedlegg J). På streningen 45 meter oppstrøms kulverten og ca. 15 meter nedstrøms kulverten (P15) vil erosjonssikringen ha endelig utforming av selve bekkeløpet. Det er derfor svært viktig at massene komprimeres tilstrekkelig slik at vannet blir rennende oppå steinfyllingen. 6.2 Fyllinger av leire. Værforhold, vannhåndtering og fyllingsprinsipp Beskrivelsen i dette kapittelet gjelder for all håndtering av leirmassene i prosjektet Værforhold og forholdsregler Oppbygging av leirfyllinger/kvalitetsfyllinger er ikke vinterarbeid Utlegging og komprimering av leire kun ved oppholdsvær. Vann og snø må ikke bygges inn i fyllingene Oppbygging av leirfyllinger/kvalitetsfyllinger er ikke vinterarbeid Noe frost (tele) tåles i fyllmassen (må vurderes under anleggsarbeidene) Fyllingsoverflaten må glattvalses når nedbør forventes, og fyllinga må bygges med overflatefall for å sikre god avrenning i anleggsperioden Glattvalsing må utføres ved arbeidsdagens slutt Sterkt oppbløtte lag må skrapes av før nye lag utlegges Vannhåndtering Fyllinger av leire er lettere eroderbare enn naturlige leiravsetninger (omrørte partikler og større hulrom) Uønsket overvann til fylling må avskjæres (grøfter) Permanente grøfter og bekker på leirfylling må erosjonssikres Ferdig leirfylling må snarest gis vegetasjonsdekke 17

18 6.2.3 Fylling av leire Fyllmassen må utlegges lagvis (lagtykkelse 0,3 0,5 m) med komprimering for å oppnå god tetthet Skjærstyrken øker med fyllinga sin tetthet Komprimering nødvendig for å oppnå tetthet Drenslag mot terreng Leirfyllinger med høyde > 3 m må bygges opp med drenerende lag for å sikre at oppbygde poretrykk i fyllmassen dreneres effektivt, slik at egenstabiliteten til fyllinga blir tilfredsstillende Drenslag/drensribber skal ha tykkelse på ca 0,5 m (se vedlegg H) Dette gjelder for hele støttefyllinga i Håggåbekken mellom 5 meter over eksisterende bekkebunn og 1,5 meter under topp støttefylling 7 Naturmangfoldloven. Miljøtilpassing av sikringstiltaket Naturmangfoldloven er den eneste sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter. Lovens formål og grunndel, som omfatter forvaltningsmål, kunnskapskrav og miljøprinsipper, gjelder ved myndighetsbeslutninger etter alle lover som berører naturen. Loven skal ta vare på naturens biologiske landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser, men samtidig også gi grunnlag for menneskers virksomhet. Alle NVEs sikringstiltak skal utformes på en slik måte at tiltakene gjør minst mulig skade på det lokale unike miljøet. Tiltakene skal på best mulig måte ta vare på den eksisterende vegetasjonen og ha en utforming som gjenspeiler den opprinnelige tilstanden best mulig. 7.1 Informasjon om vassdraget NVEs Lavvannskart NVEs Lavvannskart gir et nedbørsfelt for Håggåbekken ved øvre dam på ca. 3,1 km 2 og middelvannføringen (61-90) ligger på 21,1 l/s pr. km 2. Feltet har en årsnedbør på 990 mm fordelt på 429 mm (sommer) og 561 mm (vinter). Nedbørsfeltet strekker seg fra H max 505 moh. ned til til H min 134 moh. og består ac ca. 0,3 dyrka mark, 11,0 myr og 82,3 skog. For total oversikt, se vedlegg E DNs Naturbase Naturbasen viser en forekomst av Nær truet art. Denne registreringen gjelder fiskemåke og forekomsten er angitt nedstrøms området for erosjonssikringsplanen (Fase 1). (Se vedlegg F) Gint.no, lakseregisteret.no og artsdatabanken.no I området og på strekningen som er planlagt å erosjonssikres er det ikke registreringer på noe som det må tas hensyn til (se vedlegg F). 18

19 7.2 Miljøtilpassing av bekkeprofilet Med unntak av øverste del av sikringsstrekningen på ca. 50 meter, vil hele sikringen inngå som en del av total sikringstiltak (Fase-2). Endelig utforming av bekkeprofilet vil foretas under Fase-2. For Fase-1 og Fase-2 gjelder følgende: Kantvegetasjonen er en viktig del av det totale miljøet langs et vassdrag. Den fungerer som filter mot forurensning fra arealavrenning, begrenser erosjon, er et viktig leveområde for mange arter, samt et viktig landskapselement. Anleggsarbeidene dekker store arealer og man vil i størst mulig grad prøve å beholde den eksisterende vegetasjonen langs bekken. Eventuell mellomlagringen av de stedlige vegetasjonsmassene (velegnede deponi) skal gjøres på en slik måte at mest mulig frø og røtter overlever. Disse massene skal brukes til slutt som toppdekke over sikringsmassene slik at tiltaks- området får et artsmangfold som mest mulig hører hjemme på stedet. Figur 5: Prinsippskisse for miljøtilpassing av steinfylling) Eksempel på miljøtilpassing kan være Valsetbekken i Skaun kommune hvor det ble gjennomført miljøtiltak over steinsikringen. Bilde 4: Miljøtilpasset steinfylling. Valsetbekken i Skaun kommune 1 år etter lagt fylling Sikringsmassene (sprengstein) i Håggåbekken skal tildekkes med et ca. 20 cm tykt lag av tilgroingsmasser, som primært skal bestå av løsmasser, vegetasjon, røtter og busker. Tilgroingsmassene vil medvirke til rask revegetering og en reetablering av det biologiske mangfoldet. 19

20 8 Virkninger 8.1 Biologisk mangfold i bekker som skal sikres mot kvikkleireras Som et ledd i programmet for økt sikkerhet mot leirskred, arbeider NVE Region Midt-Norge fortløpende med å sikre kvikkleireutsatte områder. SWECO Grøner AS og NINA ble engasjert i 2007 av NVE for å dokumentere biologisk mangfold i denne type vassdragsnatur, samt vannkvalitet før det gjennomføres sikringstiltak. På dette grunnlaget kan man i forbindelse med sikring av leirbekker kunne tilpasse inngrepet i forhold til verdifull natur. Ved å dokumentere det biologiske mangfoldet og vannkvalitet i bekkene kan man i ettertid se på om tiltaket har hatt noen konsekvens for fagtemaene som er undersøkt. Dette vil gi NVE et bedre grunnlag for å kunne vurdere hvilke konsekvenser sikringstiltak i elver og bekker får for det biologisk mangfoldet. Til sammen ni ravinesystemer ble undersøkt i kommunene Rissa, Leksvik, Klæbu, Melhus og Meråker. To av disse var valgt ut som referansebekker; Langbekken i Melhus og Plassabekken i Rissa. Av de undersøkte bekkene var det mange bekker som utpekte seg som spesielt viktig for biologisk mangfold. Bare Slettabekken, Plassabekken, Sunndalsbekken (bekkesystemene i Litlugla) og Langbekken har områder som ikke er av stor verdi. Resultatet av disse undersøkelsene er presentert i Sweco Grøners rapport datert ; Biologisk mangfold i bekker som skal sikres mot kvikkleireras. I rapporten er det i tabellform vist verdi før tiltak og konsekvens av tiltak for forskjellige miljøtema for de forskjellige bekkene. Miljøtemaene er Flora, vegetasjon og naturtyper, Kryptogamer, Fugl og pattedyr, Bunndyr, Vannkvalitet. I rapporten er alle bekkene i Klæbu som skal sikres i kvikkleiresonen 1100 Litlugla definert som Sunndalsbekken. Kvikkleiresonen Litlugla ligger like vest for Klæbu sentrum. Håggåbekken ligger i kvikkleiresone 1102 Hallset ( Klæbu ) rett øst for Klæbu sentrum og er på mange måter lik Sunndalsbekken som ved grundig kartlagt dokumenterer det biologiske mangfold i denne type vassdragsnatur, og vannkvalitet før det gjennomføres tiltak Håggåbekken i Klæbu kommune Den totale verdivurderingen for Håggåbekken er som følger: Verdi/status: Området som blir berørt i Fase-1 er å betrakte som kulturlandskap. Området har tidligere vært benyttet bl.a. til dyrepark og består i dag stort sett av grasslette og grasbevokst dalside opp mot platået og regnes ikke som et område av spesiell verdi. Som følge av kulvertrøret ved fv885 og uheldig utformede terskler/dammer nedstrøms sikringsområde går det ikke fisk opp vassdraget (se vedlegg D). Konsekvens av tiltaket: Erosjonssikringen Fase-1 vil medføre at noe skog langs venstre side av Håggåbekken må fjernes. På høyre side av bekken vil de grasbevokste områdene bli dekket av sikringsmasser av sprengstein i anleggsperioden da dette kun er første fase i den totale sikringsplanen. Endelig sikring vil omfatte vekstlag på steinmassene slik at grasslettene vil gjenoppstå. Fase-1 inngår i helhet i Fase-2 (støttefyllinger, oppfyllinger, nedplaneringer). Fase-2 vil medføre en del fjerning av skog på begge sider av bekken. Endelig utforming av 20

21 sikringstiltakene vil innbære vekstlag over hele arealet av sikringsmassene av sprengstein. Skogen vil etter vært vokse seg ned til bekken igjen. Kommentarer: For alle fagtema er det viktig at det tas vare på et så bredt belte av vegetasjonen som mulig. Dette er viktigst på den strekningen der det i dag er et bredt belte av kantvegetasjon. Gamle og storvokste trær bør spares. 8.2 Hydrauliske og hydrologiske forhold Det er ikke forventet noen store endringer av de hydrauliske forholdene i Fase-1. Bekkens tverrsnitt blir ikke redusert av tiltaket, slik at avløpskapasiteten blir uendret. Ny kulvert med Ø 1600mm vil erstatte eksisterende kulvert (Ø 1200 mm) under vegen til Borgen. For Håggåbekken omfatter Fase-2 hele strekningen ned til fv885 Hestrøvegen med dammer, terskler, kulvertgjennomføringer og støttefyllinger opp mot platået. Eksisterende dammer vil bli bygd opp igjen med terskler så langt som mulig. 9 Gjennomføring Ved oppstart av anlegget skal planlegger og anleggsleder gå gjennom planene med det utførende ledd, slik at en sikrer at resultatet blir i samsvar med planen. Planlegger skal på stedet anvise nedkjørsel og avmerke vegetasjon som skal bevares. I samarbeid med kommunen skal berørte grunneiere varsles og orienteres om oppstart av arbeidene. Det kan bli nødvendig med noen mindre justeringer av planen, for å tilpasse anlegget til evt. endringer frem til anleggsstart. 10 Oppfølging og vedlikehold Erosjonssikringstiltaket inngår i den totale sikringsplanen som vil være gjenstand for oppfølging og vedlikehold. Dette omtales derfor ikke videre her i denne planen som kun omfatter Fase-1. 21

22 11 Kostnadsoverslag Erosjonssikring i Håggåbekken (Fase-1) mot kvikkleireskred i kvikkleiresone 1102 Hallset. B - Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kr Rigging/nedrigging av byggeplass (15) Drift av byggeplass, administrasjon byggherre F - Markrydding, grunnforsterking, graving og fylling kr Markrydding (fjerning skog) RS kr Markrydding/avtaking, lasting løsmasser/matjord Transport løsmasser Mottak/utlegging løsmasser Behandling terrengmasser/påføring tilgroingsmasser G - Berg (sikringsmasser) kr Steinbehov sikringstiltak: vlm 3 (120,- kr/m 3 ) kr Sand/grus (tetningslag): 370 vlm 3 ( 90,- kr/m 3 ) kr Anleggsvei 300 m (grus): 2.241vlm 3 ( 90,- kr/m 3 ) kr H Rørarbeider/kabler kr Rør/dreneringer (utover drenslag/ribber i støttefylling) Fjerning/flytting/forlengelse av rør Kulvert under gårdsvegen til Borgen Diverse uforutsett (ca 15 ) kr Sum eks. mva. kr mva. kr Beregnet kostnad inkl. mva. (avrundet) kr Pris- og lønnsstigning frem til utførelse vil påløpe i tillegg. 22

23 12 Vedlegg Vedlegg A Oversiktskart, lokalisering av tiltak, sikringsomfang, anleggsveger Vedlegg B Faregradskart Klæbu kommune sone 1102 Vedlegg C Kart over samtlige tverrprofiler (Rambøll og NVE) i sone 1102 Vedlegg D Vedlegg E Vedlegg F Vedlegg G Vedlegg H Vedlegg I Vedlegg J Vedlegg K Bilder/flyfoto Lavvannskart, flomberegning og hydrauliske beregninger Naturbase og artskart Masseberegninger Prinsippskisse for støttefylling og drensribber Lengdeprofil erosjonssikring, Håggåbekkens øvre del Tverrprofiler for erosjonssikringen i Håggåbekken Geotekniske rapporter (nøkkelinformasjon/sammendrag) 23

24 Erosjonssikring - omfang Erosjonssikring (grå farge)

25 Anleggsveg - Fase 1 Vegen til gården Borgen anleggsveg

26 T e g n e t ju n i P r in s ip p te g n in g fo r m o tfy llin g V e k s tla g N y b e k k e b u n n T e tn in g s la g F y llin g s m a s s e r a v s te in /a n d r e k o m p im e r b a r e m a s s e r D r e n s la g a v g r u s /s te in E k s is te r e n d e te r r e n g V e k s tla g m in. 0,2 m e te r T e t n in g s la g 0,8 m P r in s ip p fo r u tle g g in g a v s ik r in g s m a s s e r : F y llin g s m a s s e r b e s tå e n d e a v k u n s p r e n g s te in k a n le g g e s u t d ir e k te p å e k s is te r e n d e te r r e n g. T e tte f y llm a s s e r, s o m f.e k s. s ilt /le ir e m å le g g e s p å e t d r e n s la g a v s te in /g r u s, o g d a m e d d u k e lle r e t o v e r g a n g s la g m e llo m fy llin g s la g o g d r e n s la g fo r å u n n g å a t fin e r e m a s s e r te tte r d r e n e r in g e n. D e r s o m te tte m a s s e r (s ilt/le ir e ) s k a l fy lle s o p p å fy llin g s la g a v s p r e n g s te in, m å m a s s e n e s e p a r e r e s m e d d u k e lle r e g n e t filte r la g. F ilte r la g e t v u r d e r e s i fh t. a k tu e lt fy llin g s m a te r ia le. F ilte r d u k /e v t. o v e r g a n g s la g L a g ty k k e ls e r : E k s is te r e n d e te r r e n g D r e n s la g a v g r u s /s t e in, t y k k e ls e c a. 0,5 m e t e r D r e n s la g a v s t e in /g r u s le g g e s m e d t y k k e ls e c a. 0,5 m. B e h o v f o r d r e n s la g i b u n n e n ; s e t e k s t b o k s o v e r. F y llin g s m a s s e n e b e s tå r h o v e d s a k e lig a v s p r e n g s te in, m e n k a n o g s å d e lv is b e s tå a v a n d r e ty p e m a s s e r s o m p la s s e r e s ik k e d ir e k te k o n ta k t m e d d r e n s la g e t, m e n a v s k ille s m e d d u k e lle r o v e r g a n s la g. f.e k s. le ir e. A n d r e m a s s e r e n n s t e in T e t n in g s la g le g g e s m e d å b la n d e m id d e ls g r a d e r t s p r e n g s t e in o g g r u s i f o r h o ld e t 2 : 1 e lle r k u n t u n n e ls t e in ( m y e f in s t o f f ), t y k k e ls e c a. 0,8 m. O v e r s ik r in g s m a s s e n e a n le g g e s e t v e k s t la g m e d m in. t y k k e ls e 0,2 m. H R V K o m m u n e M å lt S a k T e g n A O S K læ b u K o n f D a to S ik r in g s tilta k K v ik k le ir e s o n e H a lls e tt T e g n in g : H e n v is n in g : E n d rin g M å le s to k k 1 :2 0 0 F y lk e S ø r-t rø n d e la g N V E E rs ta tn in g fo r: T e g n. n r. V a s s d r.n r : Z E rs ta tte t a v : F o rm a t: A 3

27 0 C C > A A A H I I I E H E C J A D A 6 L A H H F H B E K A H 0 5 J F F J A. = I A 8 5 J F F J A. = I A 5 E H E C I > K J J = I E H E C. = I A 6 A J E C I = C J A > K. = I A * A A > K A H I I I E H E C. = I A * A A > K A I E I J A H A > A 6 L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > 6 A J E C I = C J O A I A? = A J A H E J A C A J B H A E C I E H E C. = I A. E C K H A L E I A H D L = A H I I I E H E C A. = I A E C C A H E B D J A E C K J B H E C = L I E H E C. = I A K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

28 VEDLEGG J TVERRPROFILER EROSJONSSIKRING

29 2 J A J E C I = C 0 C C > A A 6 A C A J I A F J F F I J H I K L A H J O > A A > K J 6 A J E C I = C C I L A C = C A I > A A > K J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J 6 F F I E H E C 0 5 J 6 A J E C I = C J O A I A? = A J A H J L A H H I E J J I = H A = J A J E C I = C 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C A H J E F = I I A J J A H H A C A J L K L A H J K J F A J 6 L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

30 2 0 C C > A A 6 A C A J I A F J A I E I J A H A C I L A C J J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J 6 F F I E H E C 0 5 J 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

31 2 J A J E C I = C 0 C C > A A 6 A C A J I A F J 6 A J E C I = C A I E I J A H A C I L A C J J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J 6 F F I E H E C 0 5 J 6 A J E C I = C J O A I A? = A J A H J L A H H I E J J I = H A = J A J E C I = C 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

32 2 H B E 2 0 C C > A A 6 A C A J I A F J A E C F H B E J O C I L A C C I L A C J J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J 6 F F I E H E C 0 5 J 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

33 2 J A J E C I = C 0 C C > A A 6 A C A J I A F J A E C F H B E J 6 A J E C I = C O C I L A C C I L A C J J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J 6 F F I E H E C 0 5 J 6 A J E C I = C J O A I A? = A J A = A E C I E H E C I E L L E E C C A I E E C D O A H A 6 L A H I E J J I = H A = J A J E C I = C 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

34 2 H B E 2 4 = > 2 0 C C > A A 6 A C A J I A F J 0 A E C 0 A E C A E C F H B E C I L A C J J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J J E F = I I A J 8 - J L A H H F H B E 4 = > D = H I E I I A H J? = J B A J J A F H B E A J 6 F F I E H E C 0 5 J 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

35 2 4 = > 2 J A J E C I = C 0 C C > A A 6 A C A J I A F J 0 A E C 0 A E C A E C F H B E C I L A C J J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J J E F = I I A J 8 - J L A H H F H B E 4 = > D = H I E I I A H J? = J B A J J A F H B E A J 6 F F I E H E C 0 5 J 6 A J E C I = C J O A I A? = A J A = A E C I E H E C I E L L E E C C A I E E C D O A H A 6 L A H I E J J I = H A = J A J E C I = C 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

36 2 H B E 2 0 C C > A A 6 A C A J I A F J 0 A E C 0 A E C A E C F H B E J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J E E K 6 F F I E H E C 0 5 J 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

37 2 J A J E C I = C 0 C C > A A 6 A C A J I A F J 0 A E C 0 A E C A E C F H B E J J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J E E K 6 F F I E H E C 0 5 J 6 A J E C I = C J O A I A? = A J A = A E C I E H E C I E L L E E C C A I E E C D O A H A 6 L A H I E J J I = H A = J A J E C I = C 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

38 2 0 C C > A A 6 A C A J I A F J A E C F H B E J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J 6 F F I E H E C 0 5 J 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

39 2 J A E C I = C 0 C C > A A 6 A C A J I A F J A E C F H B E J 6 L A H H I E J J I = H A = I E H E C I F H B E ) H A = 5 G K = H A 5 E H E C I J O A I A? = A J A H 6 F F I E H E C 8 5 J 6 F F I E H E C 0 5 J 6 A J E C I = C J O A I A 8 5 C? = A J A H 0 = A E C I E H E C I E L L E E C C A O A D O A H A 6 L A H I E J J I = H A = J A J E C I = C 7 J > H A I A = L A H I I I E H E C K J B H = F H E I E F F I E I I A B H = 4 = > F H B E D L H = L I J B H = + > A A H? = B H 8 5 C? = B H L A H H F H B E A H K I J A H J E D D J A F I J C 4 = > K A. O A J 6 A C B, = J A I J ) 5 5 = 6 A C E C > K 5 E H E C I J E J = L E A E H A I A 0 = I A J J 0 A L E I E C H E C 6 A C H H I J = J E C B H - H I J = J J A J = L 8 = I H H 5 H 6 A = C. H = J )

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg . Rapport 2014-04 Vurderinger og forslag til habitatforbedrende tiltak i lakseførende del av Stjørdalselva Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Rapport nr. 2014-04

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING Austri Vind DA Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING 2 Oppdrag 167860; RAPPORT RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 167860-1 / 2012 167860 Kunde: Austri Vind

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Rosten kraftverk. Sel kommune i Oppland fylke. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning

Rosten kraftverk. Sel kommune i Oppland fylke. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Rosten kraftverk Sel kommune i Oppland fylke Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Juni 2009 Konsesjonssøknad Rosten kraftverk 2 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO juni 2009

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder R A P P O R Konsekvensvurdering T Rådgivende Biologer AS 2010 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

Konsekvensutredning samlerapport "Ny jord"

Konsekvensutredning samlerapport Ny jord Region øst Prosjektavdeling øst E18 Ørje-Vinterbro 8. januar 2015 HØRINGSUTGAVE Konsekvensutredning samlerapport "Ny jord" Reguleringsplan E18 Retvet Vinterbro: Konsekvensutredninger til reguleringsplan

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Forurensningsmessige konsekven ser er utredet for Planområdet: Dagens forurens n ingssituasjon (alternativ 0). Etablering av deponivirksomhet, ordinært deponi

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE/JÆREN VANNOMRÅDE PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING SEPTEMBER 2013 LOKAL FORDRØYNINGSDAM FOR OVERVANN I TETT BEBYGGELSE BJØLSEN I OSLO (LARK: SNØHETTA, FOTO:RAINER

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer