Barn og unge med (mulig) ADHD i Østfold: Manual for fastlege.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn og unge med (mulig) ADHD i Østfold: Manual for fastlege."

Transkript

1 Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Østfold Sykehuset Østfold v/ Psykisk helsevern for barn og unge har i samarbeid med kommunene i Østfold utarbeidet en behandlingslinje for barn og unge med ADHD. Her klargjøres det hvilken rolle de ulike aktørene har i forhold til oppfanging, henvisning, utredning / diagnostisering og oppfølging / tiltak. Hvilken rolle de enkelte aktørene har rent konkret, er beskrevet i manualer for henholdsvis fastlege, PPT, helsestasjon, barnevern, skole / barnehage, BUPP og foreldre. Disse manualene foreligger både i elektronisk versjon og i papirversjon. Alle manualene er bygget over samme lest. Innrammet tekst går igjen i alle. Barn og unge med (mulig) ADHD i Østfold: Manual for fastlege. Generelt om ADHD: ADHD (kombinert type) kjennetegnes ved påfallende høyt aktivitetsnivå, impulsive ( uoverveide ) handlinger og vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet, sett i forhold til hva som forventes ut i fra alder og situasjon. Forekomsten blant barn i skolealder regnes å være fra 3-5%. Symptomene skal ha vist seg før skolestart, og vart ved over tid (mer enn 6 mnd.). De skal kunne ses i ulike situasjoner som hjem og skole, men ikke nødvendigvis i nye omgivelser, en til en situasjoner, eller ved selvvalgt aktivitet. Vanskene skal skape problemer for barnet og / eller omgivelsene for at diagnose skal kunne settes. Diagnosen settes vanligvis i spesialisthelsetjenesten (BUPP). Svært ofte foreligger det tilleggsvansker som atferdsproblemer, emosjonelle problemer, lærevansker, motorisk klossethet m.m. At foreldrene sliter i samhandlingen med barnet er vanlig. Utviklingsproblemer, psykiske, atferdsmessige og familiære vansker utelukker ikke ADHD. En undergruppe av ADHD (ofte betegnet ADD) har lite, eller kun lettere grader av hyperaktivitet og impulsivitet, men betydelige vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet. Noen kan være fjerne eller drømmende og arbeide sent. De kan ha lærevansker og sosialt sett være på utsiden. Det er godt dokumentert at ADHD innebærer risiko for skjevutvikling. De fleste har behov for bredspektrede tiltak over lang tid, bl.a. informasjon, foreldrerådgivning, støttetiltak i skolen og medisinering. Individualterapi kan være aktuelt i forhold til (emosjonelle) tilleggsvansker. Medisinering regnes som en trygg behandling med få bivirkninger for de fleste. De aktuelle preparatene er ikke vanedannende. Flere store undersøkelser viser redusert risiko for utvikling av rusmiddelmisbruk når ADHD behandles medikamentelt. Det er dog ingen automatikk i at barn med ADHD settes på medisin. For de yngste vil man for eksempel ofte avvente effekten av andre tiltak. Se også Veileder i diagnostisering og behandling av ADHD Sosial og helsedirektoratet 2005 (1) 1

2 Generelt om oppfanging Det er viktig at barn med ulike vansker fanges opp tidlig slik at nødvendige hjelpetiltak kan settes i verk. Dette må kombineres med et romslig normalitetsbegrep. De sentrale aktørene når det gjelder å fange opp barn og unge med vansker, inkludert ADHD, er foreldrene, helsestasjonen, barnehagen og skolen Fastlegens rolle ved oppfanging I sin kontakt med barn og unge kan fastlegen få mistanke om ADHD. Henvendelsen til legen kan i utgangspunktet dreie seg om andre forhold. Foreldre eller en ungdom kan selv ta opp problemstillingen ved en konsultasjon. Det kan bli aktuelt for legen å ta initiativ til en utredning etter retningslinjene i denne manualen. Generelt om henvisning Behandlingslinja legger opp til at fastlege og PPT gjør grunnutredninger før eventuell henvisning til BUPP. Dette begrunnes med at det som kan gjøres lokalt skal gjøres lokalt, og at PPT og fastlege er de som i slike saker har formell utredningskompetanse på kommunalt nivå. De er imidlertid helt avhengige av informasjoner, observasjoner og vurderinger fra andre: Foreldre, helsestasjon, barnehage / skole, andre.. Fastlegens rolle ved henvisning En del fastleger har tidligere avgrenset seg til å skrive under på en henvisning fra PPT eller helsestasjonen til BUPP for utredning av mulig ADHD uten selv å ha undersøkt barnet. Dette er ikke i tråd med prinsippene i behandlingslinja. Legens vurderinger er en viktig del av helheten. Hva en vurdering fra fastlegen bør omfatte, finnes i denne manualen. Generelt om utredning og diagnostisering Kort omtale av ADHD finnes først i alle manualene. Diagnostiske kriterier finnes HER(2). Se også Veileder i diagnostisering og behandling av ADHD Sosial og helsedirektoratet ADHD diagnoser stilles vanligvis i spesialisthelsetjenesten, som regel BUPP. Tilsendte vurderinger fra PPT og fastlege er av stor betydning for BUPP i dette arbeidet. Det finnes ingen enkelttest eller blodprøve som avgjør diagnosen. Kompetente fagfolk baserer seg på utviklingshistorien, symptomer i ulike situasjoner og grad av funksjonsnedsettelse. Til hjelp har man ulike intervjuskjemaer, normerte sjekklister og tester. Barn og unge med normal uro, periodevis dårlig konsentrasjon eller kun atferdsvansker, får ikke ADHD diagnose. Den vanskeligste delen av diagnostiseringsarbeidet er å vurdere om symptomene best forstås som uttrykk for noe annet enn ADHD, samt å kartlegge tilleggsvansker. En utredning skal ikke bare munne ut i en formell diagnose (ADHD), men beskrive styrker, svakheter og behov hos barnet / ungdommen på en måte som styrer videre tiltak. 2

3 Fastlegens rolle ved utredning og diagnostisering Grunnutredninger foretas av fastlege og PPT. Det vil ofte være naturlig at legen innhenter opplysninger fra helsestasjonen. På utredningssiden er fastlegens viktigste rolle å vurdere om det finnes andre, primært medisinske (somatiske) årsaker til barnets vansker, eller om slike forhold kan bidra til å forsterke vanskene. Fordi medikamentell behandling er aktuelt for en del, bør eventuelle kontraindikasjoner for slik behandling vurderes (Se pkt. 6 under fastlegens oppgaver). ADHD saker kan i visse tilfeller utredes og behandles uten henvisning til BUPP (se avsnittet: Prosedyre i saker som ikke henvises BUPP ). Det følgende er stikkord vedrørende fastlegens rolle: Bakgrunn for henvisning Det kan være forskjellige grunner til at fastlegen kontaktes i saker med mulig ADHD: Foresatte lurer på om barnet kan ha ADHD. De kan henvende seg på eget initiativ eller etter samtale med lærer / førskolelærer, helsesøster eller andre. Foresatte kommer motvillig fordi andre, for eksempel skolen, mener det er noe i veien med barnet som minner om ADHD. I noen tilfeller kan foresatte da underrapportere når man spør etter symptomer. Foresatte lurer på om et eller annet kan være i veien, og legen selv vurderer ADHD som en mulighet. Barnet er utredet av PP tjenesten og foresatte henvender seg for å få gjennomført den medisinske delen av den lokale utredningen. PPT s vurderinger bør da være tilgjengelige for legen. Ved viderehenvisning til BUPP sendes henvisningspapirer både fra fastlegen og PPT. Lege må skrive under på henvisninger til BUPP. Fastlegens oppgaver. 1. Gjør en rask screening av ADHD symptomer (se over). Bruk ev. sjekkliste (3).Dette vil PPT / BUPP gå nøyere inn i. 2. Kortfattet medisinsk anamnese. Standard anamnese som også inneholder startpunkt for vanskene, utviklingsmessige milepæler, opplysninger om eventuelle hodeskader, kramper, psykiske belastninger / traumer. Opplysninger om ADHD, psykiske lidelser, rusmisbruk, lærervansker m.m. i nær familie inngår. BUPP vil alltid foreta utfyllende anamnese hvis saken henvises dit. 3. Medisinske undersøkelser. Generell somatisk undersøkelse inkl. høyde, vekt, blodtrykk, puls og hjerterytme. Spør om andre sykdommer og medisinbruk. Undersøk syn og hørsel hvis ikke det er gjort, foreta ev. forenklet nevrologisk screening. Spør om søvnvansker og allergier. 4. Blodprøver. HB, leukocytter, diff.telling, kreatinin, ASAT, ALAT, gamma GT, Tyroksin, TSH, Ferritin, folsyre, Cøliaki, MCV, MCH, MCHC, Urinstix. 3

4 5. Vurdering av somatisk og annen komorbiditet / differensialdiagnose. Vurder om somatiske tilstander eller sykdommer kan spille en rolle, for eksempel epilepsi, hypothyreose, cøliaki, bivirkninger av medikamenter o.a. Anmerk også eventuelle mistanker om autisme / Aspergers syndrom, psykisk utviklingshemning, omsorgssvikt, depresjon, mobbing, bruk av rusmidler (ungdom) m.m. 6. Kontraindikasjoner for behandling med stimulanter. Siden oppstart av slik behandling normalt vil være BUPP s ansvar, må også kontraindikasjonene vurderes der. Hjertesykdom, psykosefare og aktivt rusmisbruk er de viktigste kontraindikasjonene Legen kan vurdere å sette opp mer enn en konsultasjon til dette arbeidet. Viderehenvisninger. Hvis det er behov for å henvise til undersøkelser som ikke har direkte sammenheng med ADHD, gjøres dette. Hvis det er grunn til å gå videre i utredningen av ADHD og tilleggsvansker, koples normalt PP tjenesten inn. (Hvis det ikke alt er gjort). Når man der har utført sitt arbeid sendes en henvisning til BUPP som både inneholder PPT s og legens vurderinger. Unntaket er der saken blir godt nok ivaretatt uten viderehenvisning til BUPP (se nedenfor). Prosedyre i saker som ikke henvises BUPP. Spesialist i allmennmedisin, eller annen spesialist som kan dokumentere god kunnskap om ADHD, kan innvilges generell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler. Samarbeider legen med kompetente fagfolk i PPT og andre instanser, kan lettere ADHD saker i sin helhet håndteres utenfor spesialisthelsetjenesten (BUPP). Indre Østfold har hatt en slik ordning organisert rundt områdepediater. Dette er en supplerende ordning som pt. er av begrenset omfang. 4

5 Generelt om oppfølging og tiltak For de fleste barn og unge med ADHD vil følgende prinsipper for oppfølging og tiltak være viktige: Barn og unge med ADHD har (selvfølgelig) samme grunnleggende behov som andre for å bli verdsatt som de personene de er, bli sett, og oppleve mestring. De skal møte krav, grenser og forventninger som andre, dog tilpasset det som er mulig for dem å innfri, basert på kunnskap om deres sterke og svake sider Behandlingen bør være multimodal, dvs. sammensatt av flere elementer. Medisinering, foreldreveiledning (PMT) og skoletiltak er de elementene som både forskning og erfaring viser har størst effekt. Hva som er nødvendig, vil selvsagt variere. Informasjon er av stor betydning både for barnet / ungdommen, foreldrene, barnehagen / skolen og andre. Man trenger informasjon både om hva ADHD er og ikke er, tilleggsvansker, utfordringer og løsninger. I like stor grad trenger man å få informasjon om det enkelte barnets styrker, svakheter og muligheter Tiltakene bør ha et langsiktig perspektiv. Selv om man forandrer seg og modnes, vil ADHD for mange ha et kronisk forløp. De betyr at de fleste ikke er ferdigbehandlet etter en tidsavgrenset innsatsperiode. Overgangsfaser er ofte særlig sårbare, for eksempel overgangen fra barne til ungdomsskole, fra grunnskole til videregående opplæring (VGO) og overgangen fra VGO til høyere utdanning eller arbeid. For å ivareta disse prinsippene er et koordinert samarbeid mellom familien og ulike aktører i hjelpeapparatet viktig. Ansvarsgruppemøter og Individuell Plan er nyttige elementer i slikt samarbeid. I hver enkelt sak bør det avklares hvem som har et koordinerende og oppfølgende ansvar. For foreldre er det viktig å vite hvem i hjelpeapparatet man kan henvende seg til Fastlegens rolle ved oppfølging og tiltak Deltakelse i samarbeid. I mange saker er fastlegen en viktig aktør i samarbeidet rundt barnet. Det kan innebære deltakelse på noen ansvarsgruppemøter. Gjør klart for samarbeidspartnerne hvordan du best kan få innpasset dette. (Slike møter dekkes etter takst 14 i normaltariff for leger). Delegert ansvar for medisinering. En relativt stor del av barn og unge med ADHD blir medisinert med metylfenidat (Ritalin, Concerta,..), amfetamin (Dexedrine ) eller atomoxetin (Strattera, ikke sentralstimulerende). For sentralstimulerende legemidler kan fastlegen overta forskrivningsansvaret for navngitt pasient når spesialist i psykiatri eller pediatri står bak som veileder. Omfanget av denne ordningen forventes å øke. Vedr. søknadsprosedyrer vises det til vedlegg. (3) 5

6 Halvårlige kontroller. Hvis ansvaret for medisinering er overført til fastlegen bør pasienten innkalles til halvårlige kontroller. Man kan gjøre mye av dette arbeidet i forbindelse med et ansvarsgruppemøte. Somatisk sett er kontroll av høyde vektutvikling samt blodtrykk og hjertefunksjon sentralt. EKG bør tas, i alle fall etter en tids medisinbruk. Det er selvsagt viktig å vurdere om medisinen fortsatt har god effekt, og om det foreligger bivirkninger. Vanligst er nedsatt appetitt og innsovningsvansker. Økning i alder og vekt kan gjøre det nødvendig med høyere dose, men medisinbehovet kan også gå ned. Foresatte bør på forhånd ha vært i kontakt med skolen for å får deres vurdering av medisineffekt. Det er naturlig at legen spør om barnets situasjon generelt og ved behov får tillatelse til å kontakte saksansvarlig i PPT, skole eller BUPP. Det er selvsagt også viktig å forsikre seg om at medisinen tas som foreskrevet og under tilsyn av voksne. Dosering av sentralstimulerende medisin avgjøres av effekt, og sammenheng mellom dose og kroppsstørrelse / alder er relativt liten. Ritalindose vil som regel være mellom 0.5 2mg./kg/døgn fordelt på 2 4 doser med 3-4 timers mellomrom. I praksis vil enkeltdosene ligge fra det laveste nivået på 5mg til det høyeste på 20mg, med doser på 10mg og 15 mg som det vanligste. Er man i tvil om effekt, dose, valg av preparat tas kontakt med den instans som initierte behandlingen. Seponeringsforsøk kan være aktuelt. Det enkleste ved sentralstimulerende midler er å vurdere effekten av å gå uten medisin i en uke. Støtte for legen. Spesialist som startet behandlingen kan kontaktes. Det er få leger i BUP systemet, men andre i poliklinikken kan svare på noen spørsmål, eller bringe dem videre til legen. I samarbeid med legeforeningen vil det bli holdt meritterende kurs om ADHD. Manualen for lege, som finnes både i papirutgave og elektronisk, inneholder den mest nødvendige informasjonen samt referanser. Generell info om ADHD kan hentes på og Man kan også få tilsendt brosjyremateriell fra begge disse kontorene: Tlf. ADHD foreningen: , Tlf. Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi: , Brosjyrer og info kan også fås fra Nevropsykiatrisk enhet Åsebråten barne og ungdomspsykiatriske klinikk tlf Vedlegg: Disse finnes tilgjengelige i den elektroniske versjonen. 6

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

H ERTEBARNET. Les mer om:

H ERTEBARNET. Les mer om: Nr. 2 2015 UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN H ERTEBARNET Les mer om: Thomine har hjertefeil og ADHD side 5-9 Framsnakker fastlegen side 18-20 Med hjerte i hånden - Sykehuset i Telemark side 25-27

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre IS-1575 Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre Helsedirektoratets vurdering Heftets tittel: Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer