Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling"

Transkript

1 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Lågendalsveien 381 RAPPORTANSVARLIG: 3262 LARVIK Stavern Taksering AS Gnr 2024 Bnr 7 Torbjørn Johansen Kommune: 709 Larvik William Sverdrups gate 5, Befaringsdato: Rapportdato: Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

2 Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, OM BOLIGSALGSRAPPORTEN Boligsalgsrapporten og dens avgrensninger Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst, og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av NITO Takst og er utført i henhold til NITO's instrukser Låneverdien er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning Om takstingeniøren NITO Takst er ledende i taksering Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering Etter å ha gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet Boligsalgsrapporten Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra NITO Takst utføre en Boligsalgsrapport Klageordning Det er opprettet en felles, offentlig klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler Klagenemden er sammensatt av en nøytral oppmann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til denne klagenemden Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser Rapportens struktur Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler) Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Befaringen Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3 Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 1 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

3 Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f eks riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el anlegg, osv Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt Bruk av stikktakninger Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs uten forhåndskunnskap om objektet Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten Levetidsbetraktninger Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler Normal levetid er angitt generelt og ca i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid Tilleggsundersøkelser Piper og ildsteder Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier Det anbefales alltid å konsultere en El takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det Andre uttrykk og definisjoner Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens struktur Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering Eiers egenerklæringskjema Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har registrert skal kommenteres i rapporten Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 2 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

4 Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, Egne premisser Denne boligsalgsrapportens gyldighet er 1/2 år fra befaringsdato, men kan fornyes etter avtale og eventuelt ny gjennomgang av undertegnende takstmann Dersom rapport, eldre enn 1/2 år fremlegges ved salg, faller ansvaret for rapportens innhold tilbake til selger Det er ikke vurdert om det foreligger offentlig påbud el eller om benyttet boligrom, hybler, leiligheter mm er godkjent av bygningsmyndighetene ved innredningstidspunkt Reguleringsmessige forhold er heller ikke belyst i rapporten I vurderingen er ikke medtatt skader som takstmannen anser å ha mindre betydning for bygningens verdi Alle bygningsdeler er normalt i kontinuerlig aldring fra ny tilstand Forventet levetid er angitt under levetidsbetraktninger for enkelte bygningsdeler I mange tilfeller kan levetiden være både lengere og kortere enn antatt i forhold til levetidstabell Dette henger sammen med type bruk og hyppighet, vedlikehold, utførelse, kvalitet på bygningsdeler og geografisk plassering Andre forhold kan også påvirke levetiden i begge retninger Tilstandsgrad 2 kan i enkelte tilfeller benyttes på konstruksjoner, bygningsdeler og innredninger Det er ikke synlige vesentlige skader eller svekkelse, men hvor marginal forventet restlevetid gjenstår Opplysninger om oppgraderinger/utskiftninger og årstall for dette, er gitt av eier/representant der hvor denne har vært til stede ved befaringen Ellers er dette antagelser fra undertegnende takstmann, og kan avvike med faktiske forhold Fuktsøk er utført med instrument Protimeter V1-D1, samt vurdring av sansbare inntrykk Samtlige arealer er besiktighet og vurdert så samt annet ikke er kommentert Tomtestørrelse og de reguleringsmessige forhold er oppgitt av kommunens karttjeneste Befaring av eiendommen ble foretatt med de begrensninger som følger av boligen var bebodd og møbler, innredning, lagrede gjenstander ikke ble flyttet på NBI Byggforsks levetidsbetraktninger ligger til grunn for de aktuelle restverdivurderinger Befaring Rekvirent: Gårds og Småbruksmegleren v/advokat Olav Hana Takstingeniør: Torbjørn Johansen NITO Takst Torbjørn Johansen Befaringsdato: Tilstede: Kjell Morten Lunde Eiendomsdata Hjemmelshaver(e): Kjell Morten Lunde Type tomt: Eiet Matrikkel: Gnr 2024 Bnr 7 Adresse: Lågendalsveien LARVIK Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 3 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

5 Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, Dokumentkontroll Egenerklæring er ikke motatt før utarbeidelse av rapporten Megler fremskaffer nødvendig offentlig og privaterettslig dokumentasjon Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgått Registrerte avvik fra eiers egenerklæring: Ikke fremlagt Andre opplysninger Om kjøpers undersøkelsesplikt: Kjøper har blant annet plikt til å sette seg inn i og forstå realitetene i den dokumentasjon som fremlegges i forbindelse med avhending av en brukt bolig Denne rapport kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt for alle å forstå det reelle innholdet av Kjøper oppfordres derfor til og kan vederlagsfritt kontakte takstmannen med spørsmål om innholdet i rapporten Om tilleggsprodukter: Dersom utdypende bygningstekniske undersøkelser (nivå 2 og 3) er ønskelig, kan dette bestilles som et tillegg til rapporten Det gjøres spesielt oppmerksom på selgers ansvar i forbindelse med salg av eiendom, iht "Lov om avhending av fast eiendom" Loven pålegger en boligselger et ansvar for mulige vesentlige feil og mangler ved eiendommen, selv om han ikke kjenner til slike Selger har således plikt til å gi all informasjon om alle forhold som kan ha betydning for en kjøper Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 4 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

6 Konklusjon Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser Våningshus på landbrukseiendom i Lågendalen Bygningen er opprinnelig oppført i 1942, men er påbygd/ombygd i Kledningen og vinduer er skiftet, men stedvise mindre råteskader/værslitasje på kledning og enkelte vinduer Nyere vinduer i glassveranda, samt nyer utgangsdører Terrassedøren i 2 etasje bør påregnes å skiftes på sikt Ny betongtakstein ca 1990 Store deler av yttervegger og bjelkelag er etterisolert Nytt, flislagt bad i 2006, samt nytt kjøkken i 2009 God standard Store deler av kjelleren er innredet til kontor, 2 soverom mv, men er her ikke medregnet som boligrom (PRI) pga lav takhøyde og små vinduer Boligen har i dag normal god boligstandard, og bærer preg av godt vedlikehold over tid Oppført carport/overbygd inngangsparti Noe smekker konstruksjon, samt tegn til noen setninger Konstruksjonen bør forsterkes Som det fremgår av rapporten er det registrert enkelte symptomer på svikt / avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje / elde på bygningsdelene Det bemerkes at bygningen trolig er oppført i hht den byggeskikk / forskrifter som var gjeldene på byggetiden Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er vesentlig strengere enn de som var gjeldene da denne boligen ble oppført og det må følgelig påregnes et avvik i forhold til dagens krav og standard Forøvrig henvises til rapportens enkelte punkter med tilhørende tilstandsgrad Tilstandsgrad kan også være gitt ut fra forventet normal levetid på bygningsdeler og gjenspeiler at deler av normal levetid er oppbrukt Bygninger på eiendommen Type bygg Byggeår Rehab- ombygd år Våningshus Underskrifter Stavern, Takstingeniør Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 5 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

7 Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, Bygg : Våningshus Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Våningshus - arealer Etasje 2 Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Kjeller etg etg Sum bygning Bygg A: Våningshus - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Kjeller Trappehall, bod, garderoberom, 2 soverom og kjellernedgang 1 etg Vindfang, trappehall, kjøkken m/kjølerom, 2 stuer og bad/wc 2 etg Trappehall, garderoberom og 2 soverom Sum alle bygg 2 Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 6 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

8 Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, Kommentarer til arealberegningen Kjelleren er innredet, men arealene kun medregnet som BRA - SEK, pga lav takhøyde og små vinduer Carport ca 18 m2 Ikke medregnet i arealberegningen Arealmålinger er foretatt etter lasermålinger på stedet Takstbransjens retningslinjer av boliger av er lagt til grunn for arealberegningen Kommentarer til planløsningen Boligen har grei planløsning, men mangler bad/toalett i 2 etasje Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering Grunnundersøkelser ikke foretatt Vurdering Grunnforholdene er ikke dokumentert Sansynligvis fundamentert på sandholdige masser Fundamenter er ikke synlige og er derfor ikke vurdert Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger Antas oppført av betongblokker på støpte fundamenter/gulv Utvendig og innvendig kjellerinngang Sprekker kan forekomme som et naturlig resultat av elde og mekanisk slitasje Ingen synlige tegn til setninger, men "normale setninger" pga alder må påregnes Grunnmuren er nymalt Krypkjeller under påbygd glassveranda Ingen adkomst og er derfor ikke inspisert Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 7 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

9 Drenering Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør Observasjonene er visuelle Det er ukjent om det er nedgravd drenssystem og utvendig fuktsikring av grunnmur, men det var vanlig på byggetiden Innvendige symptomer tyder enten på at det finnes slikt utstyr, eller at massene rundt og under boligen har meget gode drenerende egenskaper Tilstandsgrad settes selv om normal levetid er nesten over, og fordi det ikke er tegn til vesentlig svikt Se forøvrig rom under terreng! Tilstandsgrad ut fra levetidsbetraktninger, TG:3 Levetid I følge NBI er normal levetid for nedgravd drenssystem 20 til 60 år Påsmurt utvendig fuktsikring vil forvitre over tid, avhengig av påvirkning fra elementene Taknedløp ført ned i grunnen fordrer at vannet siles for organisk materiale Drenssystemets levetid er sterkt avhengig av plassering av og beskaffenheten på fundamenterende og tilfylte masser, om det er brukt filterduk, mengden og typen tilførte finstoffer fra grunnen og gjennom tilkoblede taknedløp mv Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 8 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

10 Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, Veggkonstruksjon og utvendige fasader Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå Oppført i trekonstruksjoner med tømmermannskledning Kledningen er skiftet over tid, i perioden Påbygd del fra 2009 Kledningen er malt i senere tid Stedvise mindre råteskader og værslitasje på enkelte kledningsbord kan forekomme, TG:2 til TG:3 Normal slitasje/elde forøvrig Ifølge eier er det delvis skiftet isolasjon og etterisolert i yttervegger Normal værslitasje/elde Konstruksjonen er ikke kontrollert Carport i tilknytning til boligen Konstruksjonen har noen setninger og noe smekker takkonstruksjon, TG:2 til TG:3 Taktekking med betongtakstein Levetid I følge NBI anbefales vedlikehold av utvendig kledning av tre i intervall på mellom 2 til 4 år (beis), 4 til 8 år (dekkbeis) og 6 til 12 år (maling) Normal levetid (utskiftning) for utvendig kledning i tre ligger i intervall på mellom 40 til 60 år, lengre for trykkimpregnert Levetiden er sterkt avhengig av virkets kvalitet og den stedlige påvirkning fra naturkrefter Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet Vurdering TG: 2 Losholtvinduer med isolerglass og fastkarmer, de fleste fra Stedvis noe slitasje på underkarmer Et vindu mot syd har overmalt glass Dette vindu bør skiftes, evt, blendes 2 utgangsdører skiftet , TG:1 Biinngangsdør "subber" mot takrenne Kjellervindu og enkel kjellerdør fra 1980-tallet Påbygd glassveranda ca 2007, med vinduer fra samme dato, TG:1 Dobbelt terrassedør i 2 etasje Døren er noe værslitt og bør skiftes på sikt Levetid Normal garantitid for isolerglass er 5 til 10 år I følge NBI er intervallet for utskifting av vinduer fra 20 til 60 år, for utskifting av utvendige dører fra 20 til 60 år, og for utskifting av innvendige dører fra 30 til 50 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 9 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

11 Takkonstruksjon Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjenglige steder Tilfeldige stikktakinger foretas Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende Vurdering Saltak av plassbygde trekonstruksjoner med kaldloft Loftet har ikke adkomst og er derfor ikke inspisert Normal slitasje/elde på konstruksjoner og undertak må påregnes Tilstandsgrad ut fra levetidsbetraktninger TG:2 Taktekking TG: 1 Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser Vurdering Taktekking med enkelkrum betongtakstein fra ca 1990 Normal værslitasje på taktekking, vindskier, takutspring etc Eier opplyser om at det tidligere har vært en lekkasje ned i soveromstaket, men at taktekkingen her er reparert Synlig fuktskjolde i soveromstaket, men ingen fukt på måler på skadestedet Levetid I følge NBI er intervallet for utskifting av luftehatter og pipebeslag fra 20 til 40 år Normal levetid for betongtakstein, lekter, sløyfer og taktro er 30 til 60 år, for stålplater med lakk eller maling er 10 til 45 år, og for vindski/vannbord i tre er 15 til 25 år Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust mm Renner og nedløp i stål, av variabel alder Normal værslitasje Levetid Normal levetid for renner og nedløp i stål er 20 til 30 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 10 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

12 Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, Terrasse, balkonger og utvendige trapper Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger Rekkverk kontrolleres Overbygd inngangsparti med skiferbelagt betongdekke og støpt trapp Biinngang med flisbelagt betongtrapp Noen malingflekker Balkong ut fra 2 etasje Noe slitt rekkverk, TG:2 Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr feieluke Tetthet og funksjon er ikke kontrollert For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale 2 teglsteinspiper beslått over tak Innvendig pipeløp er ikke kontrollert Montert stigetrinn for feier på begge piper Ingen kjente pålegg Liten lekkasje fra pipe er utbedret, men enkelte skjolder er fortsatt synlig i soveromstaket Montert peis med innsats i stue Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha kontruksjonsmessige negative avvik Tradisjonelle bjelkelagskonstruksjoner med underliggende himlinger Mindre gulvknirk og kan forekomme Ifølge eier er deler av gulvene etterisolert Overflater på gulv er vesentlig er nyere laminatgulv og parkett Det ble ikke registrert vesentlig skjevheter som har betydning for konstruksjonens sikkerhet, men mindre skjevheter og gulvknirk må likevel påregnes Det er ikke foretatt nivelering eller andre målinger i forhold til skjevheter Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 11 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

13 Rom under terreng Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt Vurdering TG: 2 Store deler av kjelleren er innredet Kjellergulvet er oppfôret og isolert Kjelleren var tørr på befaringsdagen, men slike eldre murer har ofte fuktinnslag pga manglende fuktsikring utvendig Tegn til noe svell på laminatgulver Det bemerkes spesielt at rom under terreng er en risikokonstruksjon Med det menes og formidle at selv om det ikke måles fukt med skadelige verdier eller observeres sopp og råte, kan dette ligge skjult inne i lukkede konstruksjoner Tilstandsgrad settes fordi dette er en risikokonstruksjon, selv om tilstanden kan være bedre enn normalt for tilsvarende konstruksjoner med samme alder Generellt: Utforede konstruksjoner under bakkeplan regnes som en typisk risikokonstruksjon En annen kan være etterisolering og utforing av vegg i kjeller Etterisoleres denne, flyttes den kritiske tempraturen for kondens innover i konstruksjonen Legger man på 10 cm, flyttes duggpunktet så mye at kondenseringen vil skje mellom isolasjon og mur Man har dermed konstruert et lite drivhus for sopp og mugg Det er viktig å kontrollere en kjeller før en foretar isolering for å bestemme hvor mye isolasjon som er mulig uten å skape problemer Det beste er uansett å isolere fra utsiden Da vil en trekke duggpunktet utover i konstruksjonen Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 12 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

14 Bad, 1 etasje Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet Ventilasjon på rommet kommenteres Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres Baderomsinnredninger vurderes Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Flislagt bad med varmekabler fra 2006 God standard, med innfelt klosett, servant i innredning, dusjkabinett med massasjedusj mm, opplegg for vaskemasking og tørketrommel Rommet er ventilert med vifte i vegg Det var ingen synlige tegn til fuktmerker/skader, eller unormale fuktverdier på fuktmåler i tilstøtende rom Levetid Normal levetid for silicon er 8 til 12 år Normal levetid for fugemasse er 15 til 30 år Normal levetid for motor og vifte er 10 til 20 år Vaskerom Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet Ventilasjon på rommet kommenteres Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Vurdering Se bad! Levetid Toalettrom Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet Vurdering Se bad! Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 13 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

15 Kjølerom / andre rom Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, Visuell observasjon spesielt med hensyn til overflater og ventilering Videre gjøres fuktvurderinger rettet mot kondensproblematikk, som kan medføre råteskader Kjølerom integrert i kjøkkeninnredningen Kjølemotor fra 2009 Ingen fuktskader er registrert Kjøkken Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering Videre bruk av fuktmålerutsyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Nytt kjøkken i 2009 Malt kjøkkeninnredning, utstyrt med komfyr/stekeovn, oppvaskmaskin og kjølehjørne Normal bruksslitasje Laminat gulver og panelte/malte vegger og himlinger Innvendige overflater Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert Boligen er oppusset over tid, og har i dag normal god boligstandard Trivelige innredninger Biinngang og VF med laminatgulv og panel Trappehallen har laminatgulver og panelte/malte vegger Parkett og malt panel i stue Som det fremkommer under pkt om premisser så ble befaringen foretatt med de begrensninger som følger av at boligen var møbelert og og i bruk Det gjøres oppmerksom på at innredninger, lagrede gjenstander og faste innstallasjoner ikke er flyttet ved befaringen Boligen overflater er av noe varierende alder og utførelse, deler noe brukspreget, og vanlig oppussing bør påregnes, alt etter ønske og behov Tilstandsgrad er satt ut fra påviste skader og slitasje, samt normal levetid på gjeldende overflater ihht NBI`s levetidsbetraktninger Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 14 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

16 Innvendige trapper Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk Rekkverkshøyder er også vurdert Vurdering TG: 2 Malt tretrapp til 2 etasje, og repostrapp til kjeller med belegg i trinnenetrappene har stedvis noe lav takhøyde Normal slitasje/elde VVS Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter Vurdering Eiendommen har vanntilførsel fra offentlig anlegg Avløpsanlegg med septiktank og gråvannsanlegg Anlegget blir tømt av kommunen Store deler av rørledninger er skiftet i forbindelse med oppgradering av bad og kjøkken Normal slitasje/elde må påregnes på eldste deler av anlegget Levetid Ifølge NBI er intervallet for utskifting av VVberedere fra 15 til 25 år Forventet levetid for soilrør og avløpsledninger i plast 30 til 50 år, soilrør i støperjern er 25 til 60 år, galvaniserte stålrør 20 til 40 år, vannledninger i kobber 25 til 60 år, tappebatterier 10 til 30 år, blandeventiler og kraner 10 til 25 år, og for vasker, servanter og klosett 30 til 50 år Elektrisk anlegg Vurdering Elanlegg med skru- og automatsikringer Ifølge eier ble hele elanlegget skiftet på 1990-tallet, med nytt inntak og sikringsskap El-anlegget er ikke vurdert Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard Vurdering Vinterhage med eldre vinduer og vinyltak Påbygd bod i 2006 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 15 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

17 Terrengforhold Lågendalsveien 381 Gnr: 2024 Bnr: 7 William Sverdrups gate 5, Vurdering av fallforhold ved grunnmur Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget Vurderingene er basert på visuelle observasjoner Flat jordtomt som er pent opparbeidet med stor plen, beplantning og partier med belegningstein Vinterhage Vurdering TG: 2 Trivelig vinterhage oppført av enkle konstruksjoner med eldre type vinduer og dør Lett takkonstruksjon med vinyltak Tilstandsgrad er satt ut fra alder på bygningsdeler Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 16 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

18 Boligsalgsrapport Verdi-/lånetakst Landbrukstakst Næringstakst - Arvetakst Skade / skjønn Seksjonering Hjemmelshaver: Kjell Morten Lunde Lågendalsveien Larvik Oppdragsgiver: DnBNOR Eiendom v/per Arne Sølyst VERDIVURDERING KONSESJONSBELAGT LANDBRUKSEIENDOM Lunde, Lågendalveien 381 Larvik GBnr 2024/7 og 11 - GBnr 2025/6 i Larvik kommune Befaringsdato: Takstmann: Tilstede ved befaringen: Dokumenter/innhold: og Torbjørn Johansen Elin og Kjell M Lunde Verdivurdering Kart over eiendommen Grunnbok, datert Skogbruksplan Stavern Taksering William Sverdrupsgt 5 wwwtaksering-asno Torbjørn Johansen Takstingeniør / byggmester Foretaksnr NO Bankgiro: Side 1 Tlf: Mob: E-post:

19 Verdivurdering Lunde Lågendalveien 381, Larvik GBnr 2024/7 og /6 i Larvik kommune Bygninger på eiendommen: Våningshus: Grunnflate ca 100 m2 Byggeår: 1943 Restaurert/påbygd Oppført på gråsteinsmurer med kjeller under hele boligen Store deler av kjelleren er innredet Bygningen er oppført i 2 etasjer av tradisjonelle trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning Saltak av plassbygde trekonstruksjoner, med kaldtloft Taktekking med enkelkrum sementtakstein Etasjeskillere av tradisjonelle bjelkelagskonstruksjoner med stubbloft Vinduer og dører er skiftet i nyere tid Overbygd inngangsparti Balkong fra soverom i 2 etasje, samt opparbeidet uteplass Innvendig er boligen oppusset over tid og har i dag normal god boligstandard, bla med nyere kjøkken og bad Oppvarming med vedfyring og varmekabler Boligen bærer preg av meget godt vedlikehold over tid og er i god stand Rominndeling våningshus: 1 etg: Vindfang, trappehall, kjøkken m/kjølerom, vaskerom/bad/wc og stuer 2 etg: Trappehall, garderoberom og 2 soverom Kjeller: Div kjellerrom og 2 soverom Innvendig og utvendig kjellernedgang Vinterhage: Frittliggende vinterhage oppført av enkle trekonstruksjoner med glassrammer i store deler av vegger Pulltak av trekonstruksjoner, tekt med vinylplater Side 2/6

20 Verdivurdering Lunde Lågendalveien 381, Larvik GBnr 2024/7 og /6 i Larvik kommune Bygninger på eiendommen forts: Driftsbygning: Grunnflate ca 200 m 2 Byggeår: Ca 1950 ombygd 1990 Tradisjonelt bindingsverk, utvendig kledd med enkel låvekledning Saltak av plassbygde trekonstruksjoner med nyer taktekking Enkle porter En port er reparert, men en port er noe defekt Bygningen er i grei stand, alder tatt i betraktning Bygningen blir i dag benyttet som vognskjul og lager Vurdering: Bygningen bærer preg av sin alder, og har pr i dag liten bruksverdi som driftsbygning, men er godt egnet til vognsjul/garasje Eiendommen har vanntilførsel fra offentlig anlegg Avløpsanlegg med septiktank og gråvannsanlegg Anlegget blir tømt av kommunen Generelt om bygninger på eiendommen/premisser: Vurdering av bygningenes tilstand er basert på en visuell besiktigelse uten inngrep i konstruksjonene, supplert med enkelte målinger Det er derfor nødvendig å ta forbehold om eventuelle skjulte feil og mangler som ikke kan sees ved en vanlig visuell befaring Arealene på bygningene er også oppgitt i vedlagt Boligsalgsrapport Øvrige arealer er oppgitt i vedlagte Nijos gårdskart Arealer: Samlet utgjør eiendommen 332,9 da, fordelt slik: Skog: Fulldyrka jord: 69,1 da Skog: 260,5 da Annen mark: 3,3 da Skogen er i alt på 260,5 da, store deler med høy bonitet Stående virke er oppgitt å være 2367 m3 tilvekst 102 m2 Eier opplyser om at det i 2007 ble avvirket 760 m3 (til fradrag) God arrondering og grei adkomst Hovedsakelig granskog Dyrket mark: Fulldyrket jord er totalt på 69,1 da, og består av 3 teiger med god arrondering Store deler med sandjord med god drenering Ikke tilknyttet jordvanning, men har 300 m strandlinje mot Lågen Jakt/fiske: Eiendommen har rett til laksefiske i Lågen 2 x 150 m strandlinje Liten jakthytte på eiendommens skogsarealer Side 3/6

21 Andel i elgvald, samt småviltjakt Verdivurdering Lunde Lågendalveien 381, Larvik GBnr 2024/7 og /6 i Larvik kommune Heftelser/servitutter: BESTEMMELSE OM JAKTRETT Rettighetshaver: TRESCHOW Det er ikke opplyst om andre servitutter eller heftelser som har betydning for eiendommens verdi Odel: Det påhviler odel på eiendommen Eiendommen er konsesjonspliktig dersom det selges på det åpne marked Ved taksering er det 2 hovedprinsipper som følges: 1) Odelsloven 49: Verdsetting ved odelstakst skal gjøres på grunnlag av den bruk av eiendommen som er naturlig etter forholdene på stedet, og som er forenelig med at eiendommen hovedsakelig blir brukt til landbruksformål 2) Retningslinjer for verdisetting av landbrukseiendommer ved fritt salg vil tilnærmet falle sammen med odelslovens verdifastsettelse settelse Konsesjonsloven av 28 november 2003 nr 98 regulerer omsetningen av fast eiendom på det frie marked Lovens 9 nevnes spesielt: Ved omsetning av landbrukseiendommer skal det bla særlig legges vekt på at en avtalt pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling Primisser: Denne taksten er basert på en gjennomgang av bygningens ns standard, beskaffenhet, beliggenhet, og gir en generell vurdering, ut fra en gjennomgang g og eiers opplysninger om bygninger og eiendom Den gir en orientering om hva markedet på det aktuelle tidspunktet kan være villig til å gi for den aktuelle eiendommen Her ligger en vurdering av beliggenhet etc i forhold til sjø og turterreng, bygninger, omgivelser, avstand til skole, butikk, servicefunksjoner, trafikk og parkering Side 4/6

22 Verdivurdering Lunde Lågendalveien 381, Larvik GBnr 2024/7 og /6 i Larvik kommune Verdivurderingsgrunnlag: Landbrukseiendom på Lunde i Larvik kommune Ca 8 km til Larvik by med alle sentrumsfasiliteter, samt 12 km til Kvelde sentrum Eiendommen består av et koselig tun med stor plen, skjermet mot Lågendalsveien med høy hekk Adkomst via privat vei, som benyttes og vedlikeholdes av flere naboer Næringsgrunnlaget er kornproduksjon og hogst, samt inntekter fra jakt og fiske Det opplyses at våningshuset er oppført 1943, restaurert/påbygd , bla med nytt bad og kjøkken Bygningen må sies å være i god stand, alder tatt i betraktning Driftsbygningen ngen er på ca 200 m2 og er restauret i senere tid Bygningen blir i dag benyttet som vognskjul og lager Ved verdisettingen av bygningene er det tatt hensyn til standard, teknisk stand, størrelse og bruksverdi Den dyrkede marken er holdt i god skikk og er i senere år vært utleid Den dyrkede marken er godt egnet til dyrking av poteter, gulerøtter og korn, har god arrondering Skogen ligger sentralt på eiendommen, og består av en del hogstmoden granskog og en stor del vedskog Skogen har liten betydning for eiendommens verdigrunnlag Eiendommen kan ikke gi eieren et fullt levebrød De rent driftsmessige synspunkter vil derfor ikke ha en dominerende stilling ved verdifastsettelsen Veiledende normer for slik prisfastsettelse gis av Landbruksdepartementet ementet og gjeldende retningslinjer er gitt i rundskriv M -7/2002 R-994, M-3/2002 R-974 og M-4/2004 R-1075, priser på landbrukseiendommer ved konsesjon I siste rundskriv, datert er det gjort endringer: Boverdi og nedre beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom I siste rundskriv fastsetter departementet at det ved bruksberegning skal benyttes en kapitaliseringsrentefot for jord og skog 4% Boverdi: Størrelsen på den øvre rammen for tillegg av boverdien ved prisvurderingen knyttet til konsesjonsbehandlingen av bebygd eiendom skal være kr ,- Når det gjelder skog og jord benyttes bruksverdien/avkastningsverdien som utgangspunktet for verdisetting etter konsesjonsloven Verdisettingsmåten skal gjenspeile produksjonsegenskapene For bygninger nyttes kostnadsverdiberegning, med utgangspunkt i påregnelig nyanleggskostnader for en tilsvarende bygning Nyanleggskostnaden blir redusert i samsvar med bygningens tilstand ut fra alder, slitasje, vedlikehold og egnethet etter dagens normer og krav Likså kan det være aktuelt å korrigere kostnadsverdien på våningshuset i tilfelle der bygningen åpenbart er unormal stor og over god boligstandard, for et gårdsbruk Det er her ikke gjort fradrag på våningshuset, da boligens standard/størrelse ikke avviker fra normal boligstandard i vårt område Vår prisvurdering er basert på ovennevnte retningslinjer Taksten er gitt etter beste skjønn og overbevisning Side 5/6

23 Verdivurdering Lunde Lågendalveien 381, Larvik GBnr 2024/7 og /6 i Larvik kommune Vi har kommet frem til følgende verdier av jord og skog samt bygninger i forbindelse med landbruksdriften: Dyrket mark 69,1 daa (gjennomsnitt avrundet) Skog/annen mark, 263,8 daa (avrundet) Våningshus med grunnflate ca 100 m2 Innredet 2 etasje og kjelleretasje + carport Dagens byggekostnad med fradrag for slitasje/elde Driftsbygning/låve Fradrag slitasje/elde Jakt/fiske kr 8 000,- pr år kap, faktor 4% Boverdi Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Samlet verdi Kr ,- MARKEDSVERDI: Eiendommens markedsverdi (salgsverdi) ved omsetning i fri handel, som samlet enhet, under hensyn til begrensninger som ligger i konsesjonsloven og odelsloven Kr ,- Stavern Stavern Taksering AS Torbjørn Johansen Takstingeniør/byggmester Side 6/6

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,-

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Fin leilighet i blokk, biloppstillingsplass, heis og fine uteområder. Tinnheia 2 roms Nikkelveien 5 P-rom: 61 Prisantydning: 1.070.000,- Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Caroline Andersen Tlf:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 VEDAVÅGEN Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 Prisantydning: 1750000,- Meget stilig og nyoppusset enebolig! DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no EIK - TØNSBERG Velholdt rekkehus over 2 etasjer med egen hageflekk i barnevennlig boligområde 3 soverom og garasje Prisant: 2 290 000,- Adresse: Årfuglveien 10B P-rom/Bra: 110/116 kvm Fellesutgifter: 200,-

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING!

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! MANDAL Prisantydning: Kr. 8 690 000,- + omk. NR 10 - Stor bygård/forretningsbygg med næringsdel, utleieleilighet og toppleilighet på 136 kvm! Heis!

Detaljer