Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst"

Transkript

1 Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst TOMANNSBOLIG Nedre Goslia Gnr. 96 Bnr. 165 SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas B. Vogt Bygningsingeniør Oppdrag Bef.dato Vedlegg m.fl. 1

2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det m.fl. 2 av 15

3 - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. EGNE FORUTSETNINGER Boligen er taksert som om den skulle vært seksjonert. Fradrag for elde, bruksslitasje, værslitasje og utidsmessighet gjort i teknisk verdiberegning omfatter i tillegg til boligen også bygningens bygningsdeler som: Taktekking, fasader, drenering, felles røranlegg og el.anlegg, samt alle avvik i fra dagens konstruksjonsprinsipp (TEK 10), med nye krav til isolasjon, universell utforming mm. Alle bygningsdeler er vurdert utifra levetidsbetraktninger. Dette innebærer at en bygningsdel- eller komponent etter en viss tid "går ut på dato". Den er eldre en det som erfaringsmessig er normal / forventet levetid for komponenten Det vises særlig til levetidsbetraktninger-/levetidstabeller utarbeidet fra Norges Byggforsknings Institutt. Det er store forskjeller i faktisk levetid, avhengig av den handverksmessige utførelse, vær vind, vedlikeholdsintervaller, m.fl. 3 av 15

4 forskriftenes krav på byggetiden, endret bruksmønster osv. osv. Levetidsbetraktninger-/levetidstabeller bør derfor brukes med forsiktighet og skjønn. Rapportsammendrag Sammenfattet annen beskrivelse Vertikaldelt tomannsbolig fra 1996 med rolig beliggenhet i Lommedalen. Panoramautsikt. Terrasse og Carport. Gangavstand skitrekk og turområder. Kort vei til offentlig kommunikasjon, butikk, skoler, barnehaver. Etablert lite boligområde, hovedsakelig bestående av småhusbebyggelse, område uten gjennomgangs trafikk. Meget barnevennlig område. Meget terrassert, skrånede tomt mot øst, med hageflekk. Boligen ligger i stille, lite trafikkert vei uten gjennomgangstrafikk. Felles adkomst. Bolig med enkel standard på overflater, innredninger og utstyr. Normal bruksslitasje. I følge rekvirent er boligen under fradeling, og seksjonering. Konklusjon tilstand Tilstandsanalysen er utført i forbindelse med taksering for salg. Det er ikke fremlagt egenerklæring, da rekvirent ikke har bebodd eiendommen og har derfor ikke kjennskap til tilstand og boforhold. Slitasje, utidsmessighet og feil som følge av normal bruksslitasje er ikke bemerket. REVIDERT RAPPORT Det er utført tilleggsarbeid på piper og beslag av firma Dan Blikk A/S. - Utskifting av eldre beslag, og etabler underblikk rundt pipene, samt underblikk. KONKLUSJON Bygging. Taktekking og beslag, er fra byggeåret. Salet tak med w-takstoler, luftet/ kald loft, sutakplater og takstein. Ikke registret slitasje utover det som er normalt byggeåret tatt i betrakting, noe mose på enkelte takstein. Bygningsmassen ser ut til å ha noen settingsskader, ukjent årsak. Utvending panel har normal værslitasje, vedlikehold er påregnelig. Pipeløpet bør pusses / males inne på loftet. Belisting rundt pipestokk, tillates ikke av brannmyndighetene. Pipen er ikke feiet. Det er registret fuktmerker på veggen ved pipen ned til underetasjen og rennemerker i overgangen pipe vegg og på pipe. Det er registret fuktmerker på veggene til ett av soverommene og på gulvoverflaten. Dette er merker som trolig stammer fra kondens. Kondens som trolig har oppstått ved luftlekkasjer i bygningsmassen. Ikke registret fukt på befaring. Gulvbelegget har løsnet på flere steder på gulvet i underetasjen. Det er registret noe forhøyede fuktverdier i disse områdene. Fukt som trolig stammer fra kondensproblematikken i boligen. Det ble utført fuktmålinger i vegg ut mot terreng i underetasjen etasjen. Ingen fukt registret på befaring. Årsaken til luftlekkasjene i boligen kommer trolig fra de settingsbevegelsene og "byggfusk". Kondenseringen i veggen/ gulvet, kommer av at varmluft treffer kaldluft og/eller kalde overflater og kondenserer (blir til vann). Dette vannet renner ut der det kommer frem på overflater. Luftlekkasjen kan sammen med mangelfull isolering og mangelfull vindtetting forsterkes. Luftlekkasjene forsterkes også ytterligere ved at ventilasjonen ikke fungerer optimalt, eller er defekt. Ventilasjonsanlegget er defekt, og er ikke i bruk i dette bygget. Ytterlige undersøkelser er påkrevet for å avdekke omfanget av disse luftlekkasjene og skadene. Gelendret ned til underetasjen er mangelfullt montert. Byggingskomponenten bad er bygget etter eldre teknisk forskrift, da var det ikke byggeskikk med membransystem i sprutsonen. Generelt trenger boligen en del oppgradering innvendig og noe vedlikehold utvendig. Ved omsetning av boliger har både kjøper og selger selvstendig undersøkelses- og opplysningsplikt, jfr. Avhendingsloven av Boligsalgsrapport fritar ikke partene for disse pliktene. En tilstandsbeskrivelse har til hensikt å oppfordre bruker til å foreta en kritisk gjennomgang av de anmerkede m.fl. 4 av 15

5 punktene. Ytterligere undersøkelser anbefales: - Piper og ildsteder bør kontrolleres av feievesen, (kommunens brann/feiervesen). - Det anbefales el. takst for det elektriske anlegget (Norsk El-Takst). TRYKKTESTING OG TERMOGRAFERING Det er utført stikkprøve kontroll av luftveksling og enkel termografering i husene i Nedre Goslia og 15 den På befaringen som jeg utførte ble det registret mulig kondensmerker i konstruksjonen og skjevheter i vegger. Stikkprøvene ble utført for å avdekke omfanget, og bekrefte tilstanden som ble registrert. Omfanget er mindre en først antatt, men utelukkes ikke. Husene i Nedre Goslia har samme konstruksjonsmetode, og er konstruert tilnærmet likt og med de samme grunnforholdene. Undersøkelsene og rapporten som ble utført viser at luftvekslingen (lekkasjetall) som er registrert er noe høyere en anbefalt iht. plan og byggs byggeforskrift av TEK Resultatet som er registrert ligger ca. 3-4 poeng over kravet som var anbefalt da boligene var nye. Kravene som var gjeldene da boligene var nye, var ikke ett absolutt krav, men en anbefaling om en luftveksling på 4. (lekkasjetall 4).På generelt grunnlag, er dette ikke mer en man kan forvente byggeåret og konstruksjonen tatt i betraktning. Sammen med trykktestingen, ble det gjort termografering av vegger mot fri og andre utsatt overganger. Bildene viser stedvis noe mangelfull isolasjon og enkelte luftlekkasjer på utsatte steder som: pipeløp, rundt vinduer/ dører. Enkelte forhøyde verdier på noen vegoverflater, ikke her er det mer en man kan forvente. Det anbefales når panelt byttes utvendig, at vindsperre, isolasjon og omlegg rundt bygningsdeler kontrolleres. Der det er mangelfullt, eller svikt bør det etterisoleres og etableres ytterligere vindsperre/ issolasjon. Bygningen er konstruert med sentralt ventilasjonsanlegg. Det er viktig at dette til en hver tid er i funksjonen og riktig innstilt. Utskifting av filter jevnlig er påkrevet. GEOTEKNIKK Det er utført en befaring fra Geoteknikker fra Reinertsen AS for og vurderer geotekniske aspekter ved grunnforholdene ved Nedre Goslia 5, 7, 13, 15, 21, 23, 25 og 27. Det ble ikke gjort befaring ved Nedre Goslia 9,11,19 og 17, men det er påregnelig at det her å er de samme funnen i større eller mindre grad. Kontrollør Gunnlaugur B. Thorbergsson ved Reinertsen AS har følgende konklusjon. "Generelt er det ikke registrert setninger eller deformasjoner på boligene. For samtlige boliger gjelder at balkongen er utsatt for mindre setninger og følgende deformasjoner. Dette skyldes at søyler som støtter under balkongene er fundamentert på enkelt fundamenter som ikke er ført til fast masser eller berg. Tilsvarende er det registrert skjevheter og setninger ved carportene. Selve konstruksjonen mangler skråstiver men en del av bunnplatene og tilhørende redskapsskur er preget av mindre setninger og skjevheter. Carportene og redskapsskurene er ikke fundamentert på fast masser eller berg. Ytterligere er det registrert setninger/skjevheter i tørrmurer mellom boligen. Det er ikke registrert setninger eller ustabiliteter i skråninger nedenfor boligene." Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Bolig med bra beliggenhet, i boligområde med grei etterspørsel. Antas lett å leie ut. Antas greit omsettelig. Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr m.fl. 5 av 15

6 Oslo, Thomas B. Vogt Takstmann MNTF Bygg. ing m.fl. 6 av 15

7 Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Forsvarsbygg Skifte Eiendom Besiktigelse, tilstede Dato: Thomas B. Vogt Takstmann Tlf.: Dato: Thomas B. Vogt Oppdatert med Gnr og Bnr Tlf.: Dato: Thomas B. Vogt Oppdatert takst Tlf.: Dato: Thomas B. Vogt Oppdatert takst Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Egne observasjoner Hjemmel, gnr, bnr, byggeår, tomtestørrelse, ifølge Norsk Eiendomsinformasjon A/S med GABregisteret som datakilde. Bekreftelse på ferdigattest Kommentar til egenerklæring Takstmannens kommentar til egenerklæringen: Geoteknisk rapport fra Reinertsen Termografering fra Omega Termografering Utført av Gunnlaugur B. Thorbergsson Utført av Hans Christian Elstad Boligen er ikke vært bebodd av rekvirent. Derfor er ikke egenerklæring produsert. Vedlegg Nr Dokument/beskrivelse Fra Ant. sider 1 Planskisse Thomas B Vogt 2 Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 96 Bnr. 165 Hjemmelshaver: FORSVARSBYGG Tomt: Eiet tomt. Areal 359 m² Konsesjonsplikt: Nei Adkomst: Offentlig Vann: Offentlig Avløp: Offentlig Regulering: Regulert område. Kommuneplan: Ja. Offentl. avg. pr. år: Kr Ansatt Forsikringsforhold Kommentar: Forsikringsdokumenter ikke framvist. Bygninger på eiendommen Vertikaldelt tomannsbolig Byggeår: m.fl. 7 av 15

8 Carport Byggeår: Gnr. 96 Bnr. 165 Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Vertikaldelt tomannsbolig - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Bruksareal BRA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Anvendelse 1. etasje Entré/ gang, kjøkken med spiseplass, stue med utgang terrasse, bad, bod u. etasje Trapperom, gang, 2 soverom, soverom med utgang terreng, bad/wc/vaskerom, bod. I tillegg kommer: utebod. Loft 36 Kaldt loft med adkomst via luke med nedtrekks trapp. Sum bygning Vertikaldelt tomannsbolig - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 1. etasje Entré/ gang, kjøkken med spiseplass, stue med Bod utgang terrasse, bad u. etasje Trapperom, gang, 2 soverom, soverom med utgang terreng, bad/wc/vaskerom Bod m.fl. 8 av 15

9 Beskrivelser - Vertikaldelt tomannsbolig Bygning generelt Bygning, generelt Vedlikehold ol: Primære bygningsdeler, generelt Bygget er satt opp med modulvegger og trekonstruksjon. Utvending grunnmur med sprøytebetong. Betongplate på mark. Det er registret små setningsskader og bevegelser i bygningsmassen. Vindtetting, isolasjon m.m Det er påvist enkelte skjevheter/ settinger i bygningsmassen. Dette kan forårsake bevegelse/ forskyvinger av vindsperre/ plasten/ isolasjon som igjen kan forårsake luftlekkasjer og kuldebroer. Dette kan resultere i kondensering i etasjeskill og i vegg. Ikke reg. fuktmerker. TG: 1. Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Gulv på grunn Betongplate på mark. Isoleringsprinsipp fra byggeåret. Fundamentert på fjell, løsemasser og fyllmasser. Generelt: Enkelte setninger. Bygningsmassen har vært utsatt for settinger og det er usikkert om dette har satt seg. Settinger som bør holdes under observasjon. TG: 2. Støpt gulv på grunn i u. etg. Material/komponent: Vegger mot grunn. Det er målt med motstansmåler på overflaten på vegene mot grunn. Ikke registrert fukt på befaring. Det kunne ikke konstateres om det var anlagt fuktsperre mot grunn. Det antas at det er anlagt fuktsperre mot grunn da dette var vanlig på byggetiden. TG: 1. Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Vegger mot grunn Modulvegger og treverk. Sprøytebetong på utsiden. Isolerte vegge på utsiden. Det er ikke utført fuktkontroll i utlektet trekonstruksjon i u. etg ut mot terreng. Da det ikke var symptomer på fukt ved overflatemåling. Bygningen ligger i meget terrassert terreng, og skal normalt ha god naturlig drenering. Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Drenering og fuktsikring fra byggeåret, det foreligger ingen opplysninger om at det er utført tiltak i forbindelse med drenering eller fuktsikring. Synlige anlagt grunnmurspapp rundt bygningen. Det var ikke mulighet for visuell besiktigelse av drenssystemet. Det er ikke fremkommet opplysninger som tyder på at dreneringen m.fl. 9 av 15

10 Gnr. 96 Bnr. 165 ikke fungerer etter hensikten. Tomten ligger i ett meget skrånet terreng, og skal ha god naturlig drenering. Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Modul vegger, bindingsverk med isolasjonsprinsipp fra byggetiden. Liggende malt ytterpanel. Material/komponent: Panel. Utvending panel har en god del værslitasje Vedlikehold er påregnelig. TG: 3. Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Vedlikehold ol: Levetider: Ytterdører og porter Innvendige dører Isolerglass fra -95 i ubehandlet trerammer. Løse sprosser. Vinduer fra 90 tallet har en U-verdi på rundt 1,6 W/m2K Material/komponent: Isolerglass. Tilstandsgrad med bakgrunn i alder. TG: 2. Material/komponent: Vindusrammer i trekonstruksjon. Det ble ikke registrert skader på rammer, utover det som er normalt, alder tatt i betraktning. TG: 1. Normal tid før utskifting av trevindu er år. Lydisolert og brannklassifisert (B30) inngangsdør i boligen med glassfelt fra byggeåret. Terrassedør med isolerglass fra -95. Kotodører. Doble dører med glassfelt. Noen småskader og merker. Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Saltak med w-takstoler og sutakplater. Loftet er platet og i bruk til lagring. Ikke reg. fukt på befaring. Godt luftet. Ingen feil eller mangler utover normal bruksslitasje ble registrert m.fl. 10 av 15

11 Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Levetider: Sutakplater og taksten. Takrenner og nedløp i plastbelagt stål. Material/komponent: Taktekking. Taktekking er fra byggåret. Tilstandsgrad med bakgrunn i alder og symptomer. TG: 1. Material/komponent: Takrenner, nedløp- og beslag. Takrenner, nedløp- og beslag er fra byggåret det ble reg. noe nedbøyning av renner og noe værslitasje på renner, nedløp- og beslag. TG: 2. Material/komponent: Pipebeslag. TG:1. Normal tid før utskifting av betongtakstein er år. Normal tid før omlegging av betongtakstein er år. Terrasse, balkonger, trapper ol. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Balkonger, terrasser ol. Trapper og ramper Terrasse i lett trekonstruksjon etablert på pilarer. Markterrasse belagt med betongstein, adkomst hage. Material/komponent: Gelender. Noe værslitasje og avflassing. TG: 3. Material/komponent: Terrassen Tydelige tegn på setninger. Bærebjelken viser tydelig sveige og nedbøyning. TG:3 Tretrapp mellom etasjene. Nedtrekks trapp til loft plassert i gang i 1. etasje. Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Ettløps lettklinker pipe. Påkostninger: REVIDERT RAPPORT Det er utført tilleggsarbeid på piper og beslag av firma Dan Blikk A/S. - Utskifting av eldre beslag, og etabler underblikk rundt pipene, samt underblikk. Vedlikehold ol: Anbefaler puss/ brannhemmende maling over loft m.fl. 11 av 15

12 Piper, plassbygde ildsteder m.v. Vedlikehold ol: Gnr. 96 Bnr. 165 Peis ovn. Sprekk i overgang tilfarer / pipeløp. ikke forskriftsmessig. De ble ikke prøvefyrt. Kontroll av brann -og feievesen er påkrevet. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Frittbærende dekker Levetider: Trebjelkelag isolert med mineralull (Ikke besiktiget). Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er år. Kjøkken Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkkeninnredning Enkel kjøkkeninnredning med hvite profilerte fronter, laminert benkeplate med stålbeslag og kum. Avtrekksvifte montert i overskap med utløp utgjennom vegg. Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Overflater på innvendige vegger Vedlikehold ol: Levetider: Dekker - gulv og overflate Levetider: Hovedsakelig malte glassfiberstrie/ malte flater.. BAD: Fliser i sprutsonen og som brysting. Malt våtromstapet. En del hull og sår etter festeanordninger. Material/komponent: Tettefunksjon. Konstruksjonsprinsipp fra byggeåret. Det lot seg ikke konstanter hvordan membraner var anlagt, da dette krever inngrep i konstruksjonene. Tilstandsgrad med bakgrunn i alder. TG: 2. Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5-15 år. Linolium. BAD 1: Støpte gulv med fliser, membransystem, pvc sluk. Konstruksjon fra byggeåret. BAD U: Betong såle med fliser, membransystem, pvc sluk. Konstruksjon fra byggeåret. Material/komponent: Tettefunksjon i badegulv. Det lot seg ikke konstantere hvordan membraner var anlagt, da dette krever inngrep i konstruksjonene. Tilstandsgrad med bakgrunn i alder og visuelle observasjoner. TG: 1. Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, mur og betong er år m.fl. 12 av 15

13 Overflater på innvendig himling Gnr. 96 Bnr. 165 Tak ess. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Luftbehandling, generelt VVS-installasjoner, generelt Generelt luftlekkasjer i boligen. Det er ikke utført kontroll av denne boligen. Men det kan rimelig antas, at de samme resultatene er her som i de andre kontrollerte boligene. TG: 2. Bygningens røranlegg er hovedsakelig fra byggetiden. Vedlikehold ol: MERK: Vannet var avskrudd på befaring Utstyr for sanitærinstallasjoner Varme, generelt Luftbehandling, generelt Vedlikehold ol: Bygningens røranlegg er hovedsakelig innebygget i bygningens konstruksjoner og har derfor ikke vært gjenstand for inspeksjon. Avløpsrør i plast, og vannrør i kobber. Tilstandsgrad med bakgrunn i alder. TG: 2. BAD 1: Badekar med løs front, servant med underskap, wc. BAD U: Dusjrom med skjermvegg i pvc, wc, servant i benk. wc. Utslagskum. VASKEROM: Opplegg vaskemaskin. Elektrisk. Ved ovn. Elektrisk. Ved ovn. Sentralt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Sentralt mekanisk Villavent ventilasjonsanlegg og lufteslisser i vindusrammene. Styringspanel på veggen i kjøkkent. Avtrekksvifte i kjøkken med utløp i yttervegg. Det bør påregnes rens av kanaler og filter. Material/komponent/bygningsdel: Motor i ventilasjonsanlegg. Motoren var defekt. Tilstandsgrad med bakgrunn i svikt. TG: 3. Elektrisk anlegg Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt Fordelingstavle med automatiske vippebrytere, jordfeilbryter og varsler. 40amp, hovedsikringer. Material/komponent: Fordelernett Fordelernett i hele boligen er fra byggeåret Tilstandsgrad med bakgrunn i alder. TG: m.fl. 13 av 15

14 Varmeelementer for innebygging Vannvarmere og elektrokjeler Alarm- og signalsystemer, generelt Varmekabel i bad. Termostat. Ikke fuksjonstestet varmekabel. Varmtvannsbereder fra -95 på 200l, montert i vaskerom. Material/komponent: Varmtvannsbereder. En god del rust og slitasje på rør og beholder ned mot gulv. Tilstandsgrad med bakgrunn i svikt. TG: 3. Opplegg kabel-tv. Tlf.utak. Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Transportanlegg for tørr og løs masse Beskrivelser - Carport Bygning generelt Bygning generelt Sentralstøvsuger montert i bod i underetasjen. Carport med utebod. Oppført i lett trekonstruksjon, salet tak med takstein. Støpt oppstillingsplass i carporten. Verdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Årlige kostnader Årlige kostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: Sum kostnader Kr: Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Vertikaldelt tomannsbolig Sum normale byggekostnader: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomteverdi: Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: m.fl. 14 av 15

15 Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: m.fl. 15 av 15

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang ø elinfo Kvitfjell Vest Særegen, praktfull eiendom beliggende i "smørøyet" på Kvitfjells vestside. Eiendommen består av 8 bygninger, bl.a stort gjennoppført "hovedhus" og en "gildehall". Beliggenhet helt

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING!

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! MANDAL Prisantydning: Kr. 8 690 000,- + omk. NR 10 - Stor bygård/forretningsbygg med næringsdel, utleieleilighet og toppleilighet på 136 kvm! Heis!

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B Det tas forbehold mot eventuelle feil i salgsoppgaven NØKKELINFORMASJON Adresse Vindholmheia 9B, 4842 Arendal Selger Marit Fredriksen (privat selger) Mob: 93 06 05 82 Advokat

Detaljer

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol.

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. Kraksøya Vestre MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer