SØNDRE LAND KOMMUNE Dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 11.05.2012"

Transkript

1 SØNDRE LAND KOMMUNE Dato Vår Ref... Arkiv... Saksnr... Deres Ref... side 1 MØTEINNKALLING, Komite for plan, miljø, teknisk. 21.mai 2012 kl Møtet avholdes i Lillesalen (innenfor Formannskaps- og Kommunestyresalene). Tidsrammen er Kommunestyremøtet starter kl Saksliste: 1. Kort info om ny avdelings-struktur for det som i dag er tjenesteområdene Bygg og Eiendom, Teknisk drift og Plan, miljø, næring. 2. Årsmelding og regnskap 2011 skal behandles i Kommunestyrets møte samme dag. Derfor avsettes litt tid til eventuelle spørsmål knyttet til årsmelding og regnskap. 3. Tiltak knyttet til Energi- og klimaplan, varmeplan Hov og kommunale bygninger. Rune Selj sign 3. Tiltak knyttet til Energi- og klimaplan, varmeplan Hov og kommunale bygninger. Adresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Postgiro: Organisasjonsnummer: 2860 Hov

2 2 Formannskapet vedtok følgende i møte den , saksnr 56/12: 1. Komité for plan, miljø og teknisk gis mandat til å arbeide ut en prioriteringliste for investering fra tiltakslisten i Kap. 2 i Energi- og klimaplan hvor dette sees i sammenheng med premisser tydeliggjort i varmeplan Hov og behov for å utnytte eiendomsmassen mer arealeffektivt. 2. Prioriteringslisten skal presentere tiltakene hvor det fremkommer måtiltak børtiltak og kantiltak. 3. Prioriteringslisten legges frem som grunnlag for budsjettet for 2013/økonomiplan Dette med bakgrunn i følgende tre tidligere vedtak: Energi- og klimaplan: Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar forslag til Energi- og klimaplan for Søndre Land med forslag til tiltaksliste slik den går fram av saksutredningen nedenfor. 2. Komité for plan, miljø og teknisk gis i oppdrag å foreta en gjennomgang og fremme forslag om prioritering av tiltakslisten som grunnlag for budsjettet for 2013/økonomiplan Varmeplan: Vedtak: Kommunestyret godkjenner rapporten Varmeplan for Hov desember 2011 som kommunens gjeldende politiske dokument for etablering av fjernvarmeanlegg i Hov. Planens videre oppfølging skjer i regi av komité for plan, miljø og teknisk etter nærmere mandat fastsatt av formannskapet. Administrasjonen bes om å utferdige forslag til slikt mandat. Utenom sakslista siste Fsk-møte: Vedtak : Når det gjelder protokollen, ble det tatt en del saker utenom saklisten som krever videre oppfølging (se under behandlede saker). I samråd med rådmannen bes da følgende følge opp disse sakene: Morten bes følge opp saken vedr. utarbeiding av mandat som grunnlag for bestilling til komiteen for plan, miljø og teknisk vedr. opplegg for gjennomgang av kommunens bygningsmasse, samt hvordan kommunen kan benytte seg av tilskuddsordningen for etablering av boligprosjekter i kommunen (informasjonen legges i posthylla). Kfr. Nærmere med rådmannen.

3 Den vedtatte tiltakslista (i sin helhet og dermed inkludert kap. 2) i Energi- og klimaplanen og Framdriftsplan for budsjettprosessen slik den er beskrevet i Økonomireglementet, er vedlagt nedenfor. Komiteen organiserer dette arbeidet; tilpasset framdriften i økonomiplan- og budsjettprosessen. Det er verdt å merke seg at planperioden for Energi- og klimaplanen er den har altså et lenger perspektiv enn økonomiplanperioden på 4 år. 3 TILTAKSLISTE ENERGI- OG KLIMAPLAN Redusere trafikkutslipp: Tiltak 1.0: Vurdere krav til Vegvesenet om gang og sykkelveger ved nybygging av vei. Ansvarlig: Rådmannen Administrasjonen skal se til at eventuelt krav om gang- og sykkelveg er vurdert i veg- og utbyggingssaker som legges fram for Planutvalget (Formannskapet). Tiltak 1.1: Skifte ut den kommunale bilparken med miljøvennlige biler Tid: Oppstart 2011; løpende Ansvarlig: Det enkelte tjenesteområde Det er forventet at den regionale innkjøpsenheten bidrar vesentlig på dette feltet framover. (Se side 23.) Tiltak 1.2: Forsøke å få etablert pumpestasjon for biodiesel i kommunen Ansvarlig: Næringskonsulent/Opptur Søndre Land (Se side 23.) Tiltak 1.3: Etablere ladestasjon for el-biler Ansvarlig: Næringskonsulent/Opptur Søndre Land Det finnes pr i dag (iflg ladestasjoner.no) ingen ladestasjoner i Land, Etnedal eller Valdres, men 3 på Gjøvik, 1-2 på Toten, en håndfull på Hadeland og noen fler i Lillehammer- Gudbrandsdalen. En stasjon for hurtiglading (framtidens løsning) bør også vurderes. (Se side 23.) Tiltak 1.4: Etablere prøveprosjekt i samarbeid med regionen om bruk av el-bil i kommunale tjenester. Ansvarlig: Rådmannen Det er forventet at den regionale innkjøpsenheten bidrar. Tiltak 1.5: Forberede vedtak om ikke å ha veisalting innenfor kommunens grenser. Ansvarlig: Rådmannen (Se side 24-25)

4 4 Tiltak 1.6: Promotere økokjøringskurs, i egen organisasjon og på kommunens nettsider Tid: 2012 Ansvarlig: Nettredaktør og tj omr ledere Se side 23. Økokjøring: Bruk høyest mulig gir og hopp over gir Bruk gasspedalen omtenksomt, slipp den i nedoverbakke Kjør med plass omkring deg og velg din egen rytme uten å stanse mer enn nødvendig Unngå tomgangskjøring Planlegg kjørerute og tidspunkt for å unngå unødvendig kjøring og kø Unngå unødvendig bruk av takstativ, skibokser og last i bilen Sørg for riktig trykk i dekkene og vedlikehold bilen Bruk motorvarmer med tidsinnstilling ved temperaturer under +5 C Tenk miljø når du kjøper bil og velger drivstoff Det mest miljøvennlige er selvfølgelig å la bilen stå og i stedet velge kollektivt, ta sykkel eller bruk beina om det er mulig. Tiltak 1.7: Bidra til opplegg for skoleelever ang. trafikkutfordringer, i samarbeid med Trygg Trafikk (inkl. kampanje for samkjøring). Tid: Oppstart 2011; løpende Ansvarlig: Rektor/den enkelte skole Trygg Trafikk m.fl. har laget opplegg som kan vurderes. (Se side 24) 2 Redusere energiforbruk i kommunal bygningsmasse (se side 26-27) Tiltak 2.0: Utarbeide søknad til Enova om Kartleggingsstøtte til energieffektiviserings og konverteringstiltak i kommunale bygg og anlegg Tid: Innen Aktuelle: Rådhuset, Hovli, Helsehuset. Det kan ikke søkes om kartleggingsstøtte til samme bygg mer enn én gang. Det vil kreve ressurser å utarbeide søknad. Dersom kartleggings-støtte blir gitt, vil gjennomføringen av kartleggingen kreve ressurser som Bygg og Eiendom ikke har i dag. Tiltak 2.1: Energimerke alle kommunale bygg. Tid: Oppstart mai 2011, ferdig innen (endret fra ). Kommunen er i gang med å se på dette sammen med andre kommuner i Gjøvik-regionen. Vil bety betydelig ressursinnsats, i tillegg til at det må gjennom en innkjøpsprosess. Tiltak 2.2: Miljøfyrtårnsertifisere alle kommunale bygninger og foretak innen 2016 og inngå interkommunalt samarbeid om dette. Begynne med Fryal/ SLUngdomsskole. Pr. i dag kjenner vi ikke nok til hvor mye arbeid dette innebærer. Det er derfor vanskelig å sette en frist for denne sertifiseringen. Det vil være nødvendig å bruke konsulenter til dette. Et vedtak om sertifisering vil derfor utløse et finansieringsbehov.

5 Tiltak 2.3: Revidere og oppdatere arealoversikt over all bygningsmasse kommunen eier og/eller disponerer i virksomheten. Tid: Innen Dette er et kontinuerlig arbeid som pågår, men som ofte må prioriteres ned. Vil ha behov for hele 2011 for å fullføre dette. Tiltak 2.4: Lage oversikt over tekniske anlegg med drifts- og vedlikeholdsavtaler. Tid: (endret fra 2011). / Teknisk Drift Løpende arbeid, men ikke kapasitet til å fullføre i løpet av Tiltak 2.5: Utføre og lage oversikt over energivurdering av kjelanlegg, kjøleanlegg og ventilasjonsanlegg (inkl. nytt behovsstyrt). Tid: (endret fra ) / Teknisk Drift Løpende arbeid. Henger noe sammen med 2.4. Kan først utføres etter at punkt 2.4 er utført. Tiltak 2.6: Innføre energiledelse og etablere bruk av EOS (Energioppfølgingssystem) Vil kreve at det avsettes ressurser til å utføre energiledelse og bruke et energioppfølgingssystem. Dette er ressurser vi ikke har i dag, men som vi gjerne skulle ha hatt. Ved bruk av EOS kan energibruken reduseres betydelig. Dette vil være et arbeid som går ut over Etableringen, forutsatt tilgjengelige ressurser, vil kunne være på plass innen Kan sees i sammenheng med pkt. 2.8 Tiltak 2.7: Søke om KoBE midler (Kompetanseplan for bedre eiendomsforvaltning) hos Statens bygningstekniske etat i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen (få veiledning fra Energiråd Innlandet i dette arbeidet), og utarbeide plan. Bør prioriteres høyt. Fører til 2.6 og 2.8. Tiltak 2.8: Vurdere ansettelse av prosjektansvarlig (fortrinnsvis en bygningsingeniør) underlagt bygg/eiendom og opprette en ressursgruppe satt sammen av repr.fra hvert område; Teknisk Drift, Bygg og eiendom, mm. Ansvarlig: Rådmann Dette vil være et meget positivt tiltak som bør inngå i den kommende organisasjonsgjennomgangen. Vil gjøre det mulig å sette fokus på feltet energibruk og miljø i mye større grad en vi har ressurser til i dag. Ved nye prosjekter vil vi ha større kunnskap som kan bidra til at disse får en bedre levetid til en rimeligere driftskostnad. Tiltak 2.9: Utrede alle muligheter for bruk av spillvarme ved kommende anlegg. / Teknisk Drift (Spillvarme utnyttes i dag i Hov renseanlegg og er en integrert, lovpålagt del av alle moderne ventilasjonsanlegg.)

6 Tiltak 2.10: Lage kostnadsoversikt inkludert beregning av kostnadseffektivitet og klimaeffekt i forkant av planlagte tiltak. Tid: Før utførelse av tiltak Beregne kostandseffektivitet og klima-effekt som grunnlag for prioriteringer. Det kan listes opp mange tiltak som vil gi en kostnads- og klimaeffekt: Skifte vinduer på Odnes skoles gamle del, skifte vinduer på Lunden, etterisolering Odnes skole, etterisolere loft Odnes helsehus, konvertering til vannbåren varme Odnes helsehus (tilknytning varmepumpe ved Odnes skole). De som er nevnt her er ikke nødvendigvis de med mest effekt. Noen er også avhengig av politiske beslutninger om den videre bruken av byggene. Tiltak 2.11: Gå gjennom energibruken i kirkene og vurdere endringer Ansvar: Tj. omr. Bygg og eiendom i samarbeid med kirkevergen 6 3 Redusere utslipp i landbruket (se side 27-28) Tiltak 3.0: Holde temadag med veiledning for miljøvennlig bruk av husdyrgjødsel. Ansvarlig: Plan, Miljø og Næring Tiltak 3.1: Gjennomføre kurs i teknisk tilsyn for gjødsellager Ansvarlig: Plan, Miljø og Næring Tiltak 3.2: Infoarbeid til jordbrukere om klima- og utslippsproblematikk i landbruket: riktig gjødsling og gjødselplaner, pløying, effekt av jordkomprimering og drenering. Ansvarlig: Plan, Miljø og Næring 4 Redusere svinn i vann og avløp (se side 29) Tiltak 4.0: Rehabilitere ledningsnett, Dampbåtvegen Odnes. Tidsrom: Ferdigstilles Ansvarlig: Teknisk Drift. Tiltak 4.1: Rehabilitering ledningsnett, Rudsjordet mot Nordberg. Tidsrom: Oppstart 2010, ferdigstilles Ansvarlig: Teknisk Drift. Dette er hovedtiltak de neste to år. For øvrig har Teknisk drift en svært god og oversiktelig handlingsplan, utarbeidet i samsvar med budsjett og med klare prioriteringer. (Hovedplan vann og avløp vedtatt 30.mai 2011.)

7 7 5 Generell reduksjon i energiforbruk og utslipp Tiltak 5.0: Utarbeide varmeplan for Hov sentrum (vil bl.a. inkl. Rådhuset og Hovli). Tid: ferdig innen Ansvarlig: Plan, Miljø og Næring v/ skogbrukssjef (Se side 16 og 26-27) Dette arbeidet er igangsatt, jfr Formannskapssak 37/11 den 9.mars der det ble fattet følgende vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til at vedlagte prosjektbeskrivelse for varmeplan Hov er kommunens rammeverk for det videre arbeidet med å kartlegge kommersielt grunnlag for fjern- eller nærvarmeanlegg i Hov, herunder å søke prosjektstøtte fra ENOVA. Søknaden til ENOVA er senere innvilget med 47,6% av godkjente og påløpte prosjektkostnader, oppad begrenset til kr ,-. Tiltak 5.1: Etablere fjernvarmeanlegg i Hov, basert på bioenergi. Tid: Ansvarlig: Avhengig av arbeidet med varmeplan og konklusjoner der. (Se side 15-16) Tiltak 5.2: Lage tilsynsstrategi etter plan- og bygningsloven 25-1 for hvordan følge opp pålagt tilsynsplikt i byggesaker. Dette gjelder her bl.a. avfallsbehandling ved nybygg og riving. Ansvarlig: Plan, Miljø og Næring v/ byggesaksbehandler Å lage tilsynsstrategi er utført, jfr Formannskapssak 36/11 den 9.mars (Se side 30) Tiltak 5.3: Ta inn energibruk som tema i byggesakstilsyn tidligere enn SAK-10 krever. Tid: 2012 Ansvarlig: Plan, Miljø og Næring Kravet i SAK-10 er at kommunene ved tilsyn fra og med 2013 skal sjekke at tiltakenes krav til energibruk er oppfylt. Kommunen kan velge å se på dette tidligere. (Se side 30) Tiltak 5.4: Innarbeide informasjon om Søndre Land kommunes energi- og klimaplan i skolenes lokale læreplaner. Tid: Fra 2011/2012; løpende Ansvarlig: Rektor/den enkelte skole Tiltak 5.5: Lage opplegg for skogdager for 10. klassinger ved SLUS med tema skog og miljø, som del av fagplan i natur og miljøfag. Samarbeid mellom Skogselskapet i Oppland, skolen og tj området PMN. Tid: Oppstart høst 2011; løpende Ansvarlig: Tjenesteområdene Skole- og undervisning og Plan, miljø, næring. Tiltak 5.6: Etablere og ajourføre register over nedgravde oljetanker på mer enn 3200 l

8 Ansvarlig: Teknisk Drift Arbeidet med etablering av register for nyere, omsøkte tanker er påbegynt. Det vil være ferdig i løpet av året. Kartlegging av eldre tanker og innføring av disse i registeret skal også gjennomføres. Tjenesteområdet etablerer rutine for ajourføring og vedlikehold. Tiltak 5.7: Innføre bruk av beregningsverktøy for å beregne klimaeffekt av tiltak. Ansvarlig: Rådmann Det vil være naturlig å gjøre dette i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen. (Se side 35-36) Tiltak 5.8: Utarbeide ny, overordnet ROS analyse som etter Fylkesmannens krav skal inkludere klimaendringer, uforutsigbare menneskelige handlinger og kritisk infrastruktur. Tid: 2012 Ansvarlig: Rådmannen Fylkesmannen har nylig gjennomført beredskapstilsyn i Søndre Land. Rapporten konkluderer med en del vesentlige mangler ved ROS-analyse, beredskapsplan og arealplan. EK-planens kapittel 7 omhandler utfordringer kommunen står overfor med hensyn til klimatilpasning. (Se side 31-32) 8 Tiltak 5.9: Planens tiltak foreslås inn de enkelte områders budsjett og handlingsplan og midler øremerkes til ENØK. Ansvarlig: Rådmann og berørte tjenesteområder. Avgjørelser tas i folkevalgte organer. (Se side 44-45) Tiltak 5.10: Opprette miljøside på Søndre Land kommunes hjemmeside med råd om økokjøring, energisparing og andre tiltak i private husholdninger. Ansvarlig: Nettredaktør Tiltak 5.11: Utarbeide retningslinjer for sektorenes virksomhet som sikrer oppfølging av denne planen. Ansvarlig: Rådmann Gjennom 2009 og 2010 har det vært jobbet med å få på plass et nytt, helhetlig styringssytem basert på indikatorer og resultatmål. En rekke av tiltakene i planen kan og bør innarbeides i dét. (Se side 45) Tiltak 5.12: Utarbeide kompetanseplan for miljøspørsmål for kommunens administrasjon og ledelse. Regionsamarbeid. Tid: Innen 2012 Ansvarlig: Tas opp som sak i regionrådet. (se side 44-45)

9 9 FRA ØKONOMIREGLEMENTET: 2.6. Økonomiplan- og budsjettprosessen i Søndre Land kommune Akt.nr: Aktivitet: Ansvar: Når: 1. Plan- og økonomidag Kommunestyret Ultimo mai 1.1. Status inneværende år 1.2. Økonomiplan og budsjett trekke linjer til inneværende år kommunproposisjonen/revidert nasj.budsj.

10 10 grovskisse til handl.progam og øk. Rammer 2. Rundskriv til tjenesteområdene 3. Budsjettarbeid i tjenesteområdene Rådmann i samråd med ledergruppa Medio juni Til 15. september 4. Samordning av tjenesteområdenes arbeid Rådmannen 15. september - 1. oktober 5. Oppsummering Formannskapet 1. oktober 6. Oppsummering Kommunestyret Medio oktober orientering om tjenesteområdenes arbeid gjennomgang forslag til statsbudsjett nye signaler til videre arbeid Tjenesteområdelederne Akt.nr: Aktivitet: Ansvar: Når: 7. Budsjettarbeid i tjenesteområdene Tjenesteområdelederne Til ca 25. oktober 8. Samordning av tjenesteområdenes arbeid Rådmannen 25. oktober - 1. november 9. Orientering Formannskapet Ca 5. november 10. Orientering Kommunestyret Medio november 11. Behandling AMU, eldreråd, råd for funksjonshemmede m.m. Det enkelte utvalg Ca november 12. Sluttbehandling Formannskapet Ca 20. november 13. Sluttbehandling Kommunestyret Medio desember

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer