Kommunedelplan Osen-området inkl. Slemdalen og Osdalen - Planbeskrivelse KOMMUNEDELPLAN OSEN-OMRÅDET INKL. SLEMDALEN OG OSDALEN PLANBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan Osen-området inkl. Slemdalen og Osdalen - Planbeskrivelse KOMMUNEDELPLAN OSEN-OMRÅDET INKL. SLEMDALEN OG OSDALEN PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 KOMMUNEDELPLAN OSEN-OMRÅDET INKL. SLEMDALEN OG OSDALEN PLANBESKRIVELSE Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

2 INNHOLD 1.0 INNLEDNING side 1.1 Bruk / status Bakgrunn Planprogram Planarbeid prosess medvirkning Revidert planforslag ANALYSE / MULIGHETER 2.1 Innspill planarbeid Kriterier for bolig- og fritidsbebyggelse Areal- og utviklingsløsninger OVERORDNEDE RAMMER / FAKTA 3.1 Generelt Biologisk mangfold / konsekvenser aktuelle nye utbyggingsområder Det forhistoriske kulturmiljøet rundt nordre del av Osensjøen - Kulturmiljø 11 med stor tidsdybde 4.0 PLANFORSLAG 4.1 Generelt Visjon Målsetting Delområde Osnesset Bolig Handel / service / industri Allmennyttig formål Skogskoletomt Friområde / småbåthavn / brygge Offentlige byggeområder Nye byggeområder / flom Offentlige trafikkområder Bevaringsverdig georessursområde Småbåthavn med mer/ Solstad 73/43 og deler av 73/ Delområde: Søndre delen av Osdalen Overordnede planforutsetninger Furutangen hytteområder Hytteområde Bjørke Hytteområde Gammelgården Delområde: Osmundsand friluftsområde - Osensjøen båt- og caravansenter Overordnede planforutsetninger 31 Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

3 4.6.2 Osmundsand friluftsområde Campingplass / småbåthavn Hågne Liberg Osensjøen vannsport og camping Sandvika camping Osensjøen båt - og caravansenter Delområde: Ena - Talsneberget - Fuglesanden Overordnede planforutsetninger Hytteområde Fuglesanden Område Berget / Bergeslottet Hytteområde nord for Skavern Andre utbyggingsområder for hytter Generelt Osdalen Osensjøen vest Valmen Æraområdet Rikssenter for fallskjermhopping Kulturlandskap / kulturminner Generelt Natur-/ kulturleden Rena -Osen Sørlistøa Båtbruk på Osensjøen Generelt Støy Reglement båtbruk Tilrettelegging for båtfolket Regulering av Osensjøen Båtbruk Erosjon Små tiltak i strandsonen Kommuneplanbestemmelser / retningslinjer Plankrav Bebyggelse og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Landbruks- natur og friluftsformål Bruk og vern av sjø og vassdrag Hensynssoner Forholdet til eksisterende planer Saksbehandlingsregler for dispensasjon fra kommuneplan Retningslinjer for skjøtsel og vern av kulturlandskap / kulturminner Særskilte retningslinjer for støy VEDLEGG 5.1 Vedlegg 1:Tabell fritidsbebyggelse Osenområdet Vedlegg 2: Situasjonsplan Osvik Båthavn Vedlegg 3: Situasjonsplan Osen Vannsport og Camping Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

4 1.0 INNLEDNING 1.1 Bruk / status I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Kommuneplanen er en helhetsplan for kommunens utvikling, som skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen. Kommuneplanen inneholder langsiktige mål som beskriver hvordan vi ønsker at kommunen skal være, kortsiktige mål som hjelper oss å styre utviklingen (samfunnsdelen) og en arealdel som skal legge til rette for bruk og vern av kommunens arealer og andre naturressurser i planperioden. Det kan utarbeides arealplan og handlingsprogram for del av kommunen og handlingsprogram for bestemte virksomhetsområder (kommunedelplaner). Kommunedelplan for Osensjøen fra 1993 ble utarbeidet som felles plan for Trysil og Åmot kommuner. Planen ble ikke revidert som del av den gjeldende kommuneplanen. Hovedgrunnen til det var usikkerheten knyttet til etableringen av Regionfelt Østlandet (RØ), som var det dominerende planspørsmålet. Etter det var det meningen at kommunedelplanen for Osensjøen skulle tas opp til revisjon da den nye kommuneplanen var på plass, og konsesjonen for RØ iht Forurensningsloven var fastsatt. Ny kommuneplan for perioden ble vedtatt 14.november 2002, med framtidige utviklingsmuligheter for Osenområdet som er et av flere viktige planspørsmål. Og i samfunnsdelen i den nye planen er det å sikre levekårene i grendene satt opp som en av hovedutfordringene, og det forutsettes at det skal tas et krafttak for Osensamfunnet. Det forutsettes at Osen skal opprettholdes som et aktivt og livskraftig grendesamfunn, og at Forsvaret tilpasser sin virksomhet slik at støypåvirkningen på Osensamfunnet ligger innenfor akseptable rammer. Tilrettelegging for økt bosetting, reiseliv og utmarksbasert turisme er viktige retningslinjer for videre arbeid, noe som for så vidt er en videreføring, og en ytterligere understrekning av det som allerede ligger inne som strategier i Osensjøplanen fra Kommuneplanen vi har i dag har i liten grad tatt konkret tak i spørsmålet om utlegging av nye hytteområder i Osenområdet. Det ble forutsatt at det skulle skje gjennom revisjon av Osensjøplanen, eller i form av nye reguleringsplaner, når de miljømessige konsekvensene av regionfeltetableringen var mer avklart. Som følge av en del nye forutsetninger, bla om sterkere begrensninger av den militære virksomheten i RØ, viste sluttføringen av kommuneplanen at de negative miljøkonsekvensene av regionfeltet for Osenområdet ville bli betydelig mindre enn tidligere forutsatt. Konsesjonsbehandlingen i SFT bekreftet dette bildet. Den største utfordringen for Osen-samfunnet er fortsatt å få til en videreutvikling av næringsliv og bosetting. 1.2 Bakgrunn Av kapasitetsmessige grunner har arbeidet med revisjon av den gjeldende Osensjøplanen blitt mye forsinket. På grunn av dette er det i løpet de fire siste årene blitt sluppet fram en del nye reguleringsplaner for hytter i Osen-området. Det er gjort i forståelse med regionale myndigheter. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

5 Kommunestyret gjennomgikk 1. halvår 2006 gjeldende kommuneplan, og vurderte behovet for endringer. Gjennomgangen konkluderte med at det ikke var behov for en ny og fullstendig revisjon, og at hovedtrekkene i gjeldende plan kan videreføres, men det ble likevel påpekt nødvendigheten av å komme i gang med revisjon av kommunedelplanene for Hovdmoen- Digeråsen- Skramstadsæterområdet og Osensjøen. Oppstart av disse planarbeidene ble innarbeidet som forutsetning i budsjett 2007/ handlingsprogram Trysil kommune hadde nylig revidert sin kommuneplan med arealdel. Det lå derfor til rette for at Åmot gjennomførte revisjon av kommunedelplanens arealdel i egen regi, men det var behov for et nært samarbeid med Trysil også i denne planprosessen når det gjaldt utforming regelverk og styringsverktøy for bruk og vern av selve Osensjøen og dens vassdragsnære områder. 1.3 Planprogram Planoppstart for kommunedelplan Osenområdet ble annonsert i lokalavisene 16. mars I samsvar med kap VII- a. Konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven var det utarbeidet planprogram som samtidig ble sendt på høring i perioden fram til 4. mai Det kom inn i alt 14 planinnspill, men det var også registrert en del innspill tidligere og noen har også kommet i etterkant. Et oppsummeringsnotat etter høringen datert 5. juni 2007 ble lagt fram for formannskapet som kommuneplanutvalg i møte 6. juni Det var enighet om at administrasjonen skulle forberede videre arbeid med delplanen ut fra dette. I forhold til gjeldende kommunedelplan for Osensjøen er det en vesentlig endring ved at det nå foreslås utarbeidet en ny kommunedeplan for Osen- området. Osneset samt hele Slemdalen og Osdalen vil dermed komme innenfor plangrensen. Høringen av planprogrammet viste at det ble godt mottatt, og fikk bred oppslutning. Vedtak av Formannskapet som kommuneplanutvalg i forbindelse med fastsetting planprogrammet 12. mars 2008: 1. Utarbeidelsen av kommunedelplan for Osenområdet gjennomføres i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger (FOR nr 276) 2a, jfr. kap III, slik det framgår av forslag til planprogram utlagt til offentlig ettersyn i forbindelse med varsel om planoppstart 16. mars Planprogrammet slik det nå foreligger i vedlegg 3 og 4, med de bearbeidinger som er foretatt etter offentlig ettersyn, fastsettes som grunnlag for det videre arbeidet med kommunedelplanen. 2. I forbindelse med det videre arbeidet med kommunedelplan for Osenområdet bør det legges til rette for at det kan inngås utbyggingsavtaler med aktuelle utbyggere iht pbl 64 for å medvirke til en god gjennomføring av vedtatte planer. Rådmannen gis i oppdrag å forberede en sak til kommunestyret for nødvendig prinsippvedtak iht pbl 64 a (forventningsvedtak) som også bør vurderes å omfatte andre/ øvrige deler av kommunen. 1.4 Planarbeid prosess - medvirkning Følgende punkter beskriver i kronologisk rekkefølge milepeler mht prosess og medvirkning: - Vedtak om rullering av kommuneplan i formannskapet (= kommuneplanutvalg) i Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

6 møte 25. januar Kunngjort på hjemmeside primo februar 2006 med oppfordring til å komme med innspill. Regionale myndigheter og en rekke lag og organisasjoner ble også tilskrevet. - Kommuneplanseminar 28. og 29. mars Utarbeiding av planprogram februar - mars Planforum Hamar 28. februar Annonsering oppstart planarbeid og tilskriving høringsinstanser 14. mars Oppsummering innspill planarbeid (11 stk) juni Orientering om innspill planprogram i formannskapet 12. juni Møte m/ Osen grendeutvalg 11. oktober Åpent møte Osvang 1. november Åpent møte / seminar på Osvang 17. november Møte prosjektgruppe med deltagelse fra Trysil kommune og prosjektleder for Strandsone Mjøsa den 29. februar Fastsetting av planprogram i formannskapet (kommuneplanutvalg), 12. mars Befaring Osnesset med arkeolog Kjetil Skare 26. juni. Notat Anbefalinger håndtering kulturminner Osnesset, oktober Engasjert Jon Bekken til kartlegging viktige biotoper i området og spesielt i forhold til innspill nye byggeområder, notat oktober Befaring aktuelle utbyggingsområder 24. september Utkast plandokumenter (planbeskrivelse, planbestemmelser, oversiktskart og egen delplan og illustrasjonsplan Osnesset - Osen båt- og caravansenter), november Presentasjon Eltosgodset 8. november Møte med representanter Osen grendeutvalg 9. januar Offentlig høring av planforslag våren Møte med sentrale saksbehandlere i fylkeskommune, fylkesmann og NVE 12. mai Uformell høring på innsigelse småbåthavn øst for utløpet av N.Osa sett i sammenheng med nye utviklingsplaner for Osnesset, høsten Ut over dette har det vært flere møter og befaringer med campingplasseiere, grunneiere og båtforening. I prosjektgruppa har det vært 4 møter pluss div. arbeidsmøter mellom Åmot kommune og konsulent. Åmot kommune v/ kommuneplanlegger Finn Nygård med bistand fra ingeniør Roar Nilsgård har hatt hovedansvaret for kommuneplanarbeidet i kommunen, og har sammen med andre representanter fra administrasjonen, samt Osen grendeutvalg deltatt i ei prosjektgruppe for planarbeidet. Ekstern konsulent for planarbeidet har vært Arkitektbua as v/ landskapsarkitekt Per Anders Rundfloen. 1.5 Revidert planforslag Planforslag datert har vært på offentlig høring i perioden Pga innsigelser og behov for til dels større endringer har det vært behov for en ny høring av revidert planforslag datert Denne høringen har også resultert i behov for visse endringer som nå innarbeidet i revidert plandokument. Oversikten over siste endringer, se saksutredning. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

7 2.0 ANALYSE / MULIGHETER 2.1 Innspill planarbeid Innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan: - Borghild Sømo v/ Randi Sømo, Jacob Hansen, Hågne Liberg, Hågne Liberg, Osmundsand, forslag opparbeidelse grøntanlegg ÅK, Bjørn Inge Os, Sandvika camping, Per Christian Voss, Jens T. Nysæter, Planforslag Tørregga hytteområde, Tore Hartz, datert Søknad om islagt vann til bilbane - ved Osmundsand i Osensjøen, Etter annonsering oppstart planbeid: - Ole Bekkevold. Innspill brygge og elveforbygging, datert Olaf Ilsaas, Glommens og Laagens Brukseierforening, NLF, Moen gård m/ vedlegg , supplert med beskrivelse og kart NVE, Fylkesmannen Hedmark, Norskog, Mattilsynet, Bergvesenet, Osensjøen båtforening, Forsvarsbygg, Opplysningsvesenets fond m/ vedlegg, Hedmark fylkeskommune, Trysil kommune Etter fristen har en fått supplerende / nye innspill fra: - Mads Notkevich, Annonsering oppstart planarbeid Midtli, Nelly Norsted, Øystein Tomter, Per J. Ulvevadet, Hågne Liberg, Melvin Hågensen, Anders Risberget, Stein Erik Skaret gnr 43/ bnr 32, Bjørn Inge Os vedr. Sandvika camping, Peder Brevig, Tom Roger Søberg, Uttalelser 1. gangs offentlig ettersyn: - Solbjørg og Snorre Stener, Riksantikvaren, Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

8 - Statens vegvesen, Jens T. Nysæter, Direktoratet for Mineralforvaltning, Osensjøen båtforening, Fylkesmannen i Hedmark, NVE, Etter høringsfrist: - Jan Skogheim (inkl. også tidl. innspill fra Ole Bekkevold), Axel Mykleby, Osen Historielag, Hedmark Fylkeskommune, Per Olav Sjøen på vegne av Jan Skogheim, datert Reidar Stormoen, datert (pluss uformell kontakt om samme sak tidligere). Vurdering av innspill og høringsuttalelser. - De fleste innspill er vurdert og lagt inn i plan (helt eller delvis) med krav om reguleringsplan eller med muligheter til å gå rett på byggesøknad. Innspillene er nærmere kommentert under aktuelle delområder i planbeskrivelsen. - Høringsuttalelser er behandlet i eget notat (se vedlegg). Innsigelser samt tilrådinger fra offentlige myndigheter er forsøkt imøtekommet. Uttalelser 2. gangs offentlig ettersyn: - Fylkesmannen Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens Vegvesen, Region Øst, Glommens og Laagens Brukseierforening, Forsvarsbygg, Osen Historielag, datert Reidar Hansen, Solheim, registerert Jacob Hansen, Berge Hytteområde, datert Vurdering av innspill og høringsuttalelser. - Høringsuttalelser er behandlet i saksutredning. Innsigelser samt tilrådinger fra offentlige myndigheter er forsøkt imøtekommet. 2.2 Kriterier for bolig- og fritidsbebyggelse Overordnete kriterier: Nye områder som tas i bruk skal ikke berøre arealer som: Ligger over tregrensa (snaufjell). Er viktige for biologisk mangfold, friluftsliv eller er inngrepsfrie områder (i henhold til nasjonal status). Er i aktiv jordbruksdrift. Er viktige i kulturlandskapssammenheng. Utbygging må organiseres på en måte som gir verdiskaping og sysselsetting for lokalsamfunnet. Åmot kommune skal opprettholdes som et høykvalitets reisemål. Nye byggeområder som tas i bruk skal ikke berøre arealer som i gjennomsnitt er Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

9 brattere enn 1:4. Boliger og fritidsbebyggelse skal gis en god tilpasning i landskapet og ikke ligge innenfor 50-/ 100-meters sonen langs vann og vassdrag. Fritidsbebyggelsen må sikres tilfredsstillende løsninger for veg, vann og avløp. Gode energi- og miljøvennlige løsninger. Boligbygging: Ny boligbygging i grendesentrene skal i hovedsak skje i regulerte områder og i tilknytning til offentlig infrastruktur som skole, barnehage, vann og avløp mv. Boligbygging ellers skal skje slik at den styrker eksisterende bomiljøer, grender og tettsteder. Nye boliger skal ha tilgang til friområder og lekeplasser i nærmiljøet. Fritidsbebyggelse: Større sammenhengende natur- og landbruksområder uten konsentrert fritidsbebyggelse fra før skal ikke åpnes for ny bebyggelse. Ny fritidsbebyggelse skal i hovedsak lokaliseres i sammenheng med større eksisterende områder for fritidsbebyggelse (f.eks Osensjøen, Osdalen), eventuelt som fortetting. Eventuelle ubebygde reserver skal legges til grunn i vurderingen av nye tiltak. Ved fortetting skal eksisterende standard videreføres. Ny fritidsbebyggelse skal ikke lokaliseres nært inntil eller slik at det vil medføre økt belastning for etablerte eller framtidige boligområder og nærmiljøfunksjoner. Det skal legges inn skjermingssoner/friområder mellom eksisterende og nye hyttefelt. Utbyggingen må organiseres på en måte som gir verdiskaping og sysselsetting for lokalsamfunnet og mest mulig utbygging bør organiseres gjennom grunneiersamarbeid. 2.3 Areal- og utviklingsløsninger Viktige føringer for satsingsområder og behov for videre avklaringer mht ulike tema er beskrevet i planprogrammet (se vedlegg) og i innspill til planprogram (kapittel 1.3). Forslag til løsninger og konklusjoner er beskrevet nærmere i kapittel 2.0 og 5.0 samt i innledning. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

10 3.0 OVERORDNEDE RAMMER / FAKTA 3.1 Generelt Det henvises til planprogram hvor det er angitt aktuelle overordnede rammer for planarbeidet: - Lover / forskrifter / veiledere - Nasjonale og regionale forutsetninger - Lokale (kommunel) forutsetninger Som en del av planprosessen har en fått innhentet ytterligere fakta mht automatisk fredede kulturminner generelt og spesielt på Osnesset og en vurdering av biologisk viktige områder og spesielt mht aktuelle nye utbyggingsområder. Det er også innhentet kunnskap om støy fra fritidsbåter. 3.2 Biologisk mangfold / konsekvenser aktuelle nye utbyggingsområder Sammendrag fra utredning Kommunedelplan Osensjøen, Biologisk mangfold, november 2008 (se vedlegg): De seks undersøkte områdene ligger ved nordenden av Osensjøen: - HB109: Fiskebuodden hyttegrend - HB108: Vika hytteområde - Osmundsand gjestehavn - HB106: Sandvika hytteområde - HB107: Skavern hytteområde - HC106: Fuglesanden og Skavern skog Alle områdene er avgrenset i kartvedlegget til planprogrammet (Åmot kommune og Arkitektbua 2008). Det er innhentet bakgrunnsmateriale om naturtypelokaliteter (Fylkesmannen i Hedmark), kartlagte viktige kulturlandskap (Naturbase), Nordre Osas delta (Elvedeltadatabasen), og det er innhentet opplysninger om artsforekomster fra Artskart og Artsobservasjoner (Artsdatabanken). Områdene ble undersøkt i felt 18. mai, 3. juni og 4. juli. Konsekvensene for naturmiljøet av utbygging er vurdert for hvert enkelt område. Utbygging av gjestehavn ved Osmundsand vil representere enda et inngrep i elvedeltaet, samtidig som det vil styrke det etablerte friluftslivsområdet. For hytteområde 12 foreslås det en justering av grensa i sør. For et par av de andre områdene er det påpekt mindre forekomster man bør forsøke å ta hensyn til. Regler for båttrafikk blir diskutert i forhold til forekomsten av vannfugler. På grunn av reguleringa synes det å være en lav tetthet av hekkende vannfugler i sjøen, men de som finnes vil trolig være konsentrert til de få holmene i sjøen. Det foreslås derfor forbud mot ilandstigning fram til 1. juli, og det foreslås redusert hastighet nær land. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

11 3.3 Det forhistoriske kulturmiljøet rundt nordre del av Osensjøen - Kulturmiljø med stor tidsdybde De første menneskene som kom til området rundt Nordre Osen for mellom 9000 og 7000 år siden, må raskt ha oppdaget at dette var et attraktivt sted å oppholde seg. Både over og under dagens strandlinje ligger det svært mange og omfangsrike boplasser fra steinbrukende tid. Rundt nordenden av Osensjøen er det funnet flintøkser, flintdolker, skaftfurekøller, pilspisser av skifer, flint og kvartsitt, og et vakkert blad til en sigd laget av flint. Flere av boplassene utmerker seg også med store mengder skjørbrent stein. Antallet flintdolker utgjør den største samlingen i Østerdalen, og her er den største konsentrasjonen av skaftfurekøller i hele Hedmark. Området har en unik funnkonsentrasjon i vår region. Foto: Flintkniv og skaftfurekølle Det er mange likhetstrekk mellom funnene i den nordre delen av Osensjøen og de rikere jordbruksbygdene på Hedemarken og Solør med Elverum, og funnene kan tyde på at nordenden av Osensjøen var et sentralområde for en tidlig jordbruksetablering. Utover i slutten av brosealder og eldre jernalder er sporene etter bosetning og annen aktivitet mer usikre. Men når jernframstillingen tar seg opp mot slutten av vikingtid og inn i tidlig middelalder, er det igjen tydelig at det er stor aktivitet også i området rundt Nordre Osen, for her er svært mange kullgroper og jernvinneanlegg. Samlet utgjør dette et svært rikt funnmiljø og et kulturmiljø med stor tidsdybde. Kulturminner er et viktig grunnlag for tilhørighet i lokalsamfunn. Kulturminner er ressurser for stedsutvikling, både som ledd i å skape inkluderende lokalsamfunn med gode trivselsmuligheter, i den fysiske utformingen av omgivelsene og i næringsutvikling. For å utnytte potensialet til kulturminnene bør et utvalg tilrettelegges for opplevelse. Det lokale museet utgjør et naturlig sentrum for formidling av kulturminneverdiene i området. Men for å kunne oppleve kulturminnene ute i landskapet er det nødvendig å etablere stier (evt. gangveier) og utrede mulighet for skilting. Stiene må tilpasses både kulturminnene og terrenget. Det er derfor nødvendig å kartlegge og avgrense steinalderlokalitetene og øvrige kulturminner. Det er en klar trend i tiden at turistene ønsker kultur-/ kunnskapsbaserte opplevelser. En dokumentasjon av Osens spesielle historie og å få gjort den tilgjengelig, vil kunne bli et bra bidrag til reiselivsnæringen. Det vil også være med på å styrke identitet og kunnskap hos de oppvoksende slekter i kommunen. Hedmark fylke ved kulturavdelingen utførte i tidsrommet mai august 2009 en grundig registrering av kulturminner på Osnesset (Planområde ca delplan Osnesset). Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

12 Konklusjon (utdrag fra rapport) Innenfor planområdet ble det registrert/nyregistrert automatisk ferdede kulturminner i form av elleve (11) lokaliteter med spor fra steinbrukende tid. Lokalitetene omfatter spor som er påvist i utvaskningssonen og på land ovenfor dagens strandlinje. Det ble videre registrert/nyregistrert automatisk fredede kulturminner fra jernalder/middelalder i form av fjorten (17) kullgroper og to (2) jernfremstillingsanlegg. I tillegg ble det registrert en (1) tjæremile av usikker alder. Registrerte kulturminner sommeren 2009 Antall registrerte lokaliteter og lokalitetenes utstrekning bekrefter at området rundt nordenden av Osensjøen representerer et rikt og spesielt funnmiljø. Samlet representerer registrerte lokalitetene fra steinbrukende tid et tilnærmet sammenhengende aktivitetsområde som strekker seg langs strandlinjen mellom gårdene Hagen til Sandvik. Store deler av aktivitetsområdet er forøvrig sterkt skadet som følge av reguleringen m.m., men undersøkelsen bekrefter tidligere observasjoner om at det fremdeles ligger bevart materiale innover stranden ovenfor dagens strandlinje. Alle registreringer er lagt inn på delplan for Osnesset. Evt. konsekvenser / begrensinger for planlagte tiltak er kommentert i planforslaget. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

13 4.0 PLANFORSLAG 4.1 Generelt Foreliggende planforslag har som formål å legge til rette for en positiv samfunnsutvikling i Osen området med tilrettelegging for attraktive boligtomter på Osnesset muligheter for spredt bosetting hyttebygging både ved sjøen og i høyden på en måte som skaper lokal verdiskaping videreutvikling av reiseliv med bla tilrettelegging for videre utvikling av campingplasser og reiselivsanlegg økt tilrettelegging av Osmundsand Friluftsområde samt tur-/ sykkel stier og skiløyper ny bruk av skogskoletomt på Osnesset tilrettelegging for økt båtbruk på Osensjøen inkl. viktige miljøkrav ivaretakelse av kulturminner og kulturlandskap en god forvaltning av naturen og det biologiske mangfold Nye store utbyggingsområder / reserver for fritidsbebyggelse samt økt tilrettelegging for båtbruk på sjøen er faktorer som vil kunne generere ny vekst og lokal verdiskaping (byggebransje, handel- og servicenæring) i Osenområdet. Utbygging og økt aktivitet både i utmark og på sjøen representerer også utfordringer i forhold til kulturminner, sårbar natur og dyreliv. Dette er forsøkt ivaretatt i det foreliggende kommuneplanforslaget. 4.2 Visjon Osen-området skal utvikles til et av de viktigste tyngdepunktene innenfor Østerdalsregionen mht helårs turisme / reiseliv med hovedvekt på natur-/ kulturopplevelse og spesielt vannbaserte aktiviteter. Vannbaserte aktiviteter bør på sikt være CO2- nøytrale og støyfrie (elmotorer). 4.3 Målsetting Utvikle Osnesset som attraktivt regionalt senter med et aktivt næringsliv og godt servicetilbud overfor fastboende, hytteeiere og turister, som kvalifiserer til betegnelsen typisk turiststed. Det skal kunne bygges nye fritidsboliger på attraktive tomter i området. Gjennom planbestemmelser og egen veileder skal en sikre at bebyggelsen får en god miljøprofil. Midler fra tomtesalg skal øremerkes utvikling av prioriterte aktivitetsanlegg og nødvendig infrastruktur. Det skal utarbeides og markedsføres en felles profilering av området. Det skal stilles strenge krav om en skånsom utbygging (på naturens premisser). Prioriterte kulturlandskap skal tas vare på og videreutvikles. Kunnskap om biologisk mangfold og fredede/ truede arter skal styrkes og hensyntas i det videre planarbeid. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

14 4.4 Delområde: Osnesset Utsnitt Osnesset ca 1: Bolig I planforslaget er det lagt inn nytt område for boliger (representerer ca 40 eneboligtomter) i et område med kort avstand til skole, barnehage, idrettsanlegg, lysløype og butikker. Området er småkupert, ligger i furuskog med god byggegrunn, sørvest vendt og med muligheter for utsikt til sjøen. Pga konflikt med kulturminner i området er det satt krav om reguleringsplan. Vest for eldresenter er det lagt inn et areal for framtidig utvikling av leiligheter (Omsorgsboliger og lignende). Rundt torgområdet og langs Rv 215 er det også muligheter for boliger, men da fortrinnsvis i kombinasjon med forretning / næringsvirksomhet. Det er lagt inn en boligtomt på eiendommen gnr76/ bnr26 nordvest for Osnesset. Det er tidligere gitt dispensasjon fra kommuneplanen til fradeling av boligtomt her Handel / service / industri Områder for handel og service er lagt til området rundt torget med eksisterende Jokerbutikk og tidligere COOP-butikk samt langs Rv 215. Økt hyttebygging og flere folk i området vil gi økt omsetning på varer og tjenester i allerede etablerte bedrifter, men også kanskje gi muligheter for ny næringsvirksomhet. Et eksempel på dette er planene for bygging av ny og større Joker-butikk inkl. større parkeringsplass, flytting av miljøstasjon og noe omlegging av vegsystemet i området. Åmot kommune jobber for tiden aktivt for å finne nye eiere og for å få startet opp ny aktivitet på den tidligere Skogskolen. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

15 Det er, delvis etter innspill fra grunneier Tom Roger Søberg, lagt inn et nytt område for industri / lager på deler av eiendommen Solstad 73/46 (tidligere gartneri) Allmennyttig formål Dette gjelder grendehuset Osvang og Osen Bygdemuseum i gammelt skolebygg nordvest for gammelkirken. For Osvang er det ikke andre endringer enn at det er sett på muligheter for å knytte bygget nærmere friområde og mulig båthavn ned ved sjøen. Osen Historielag har signalisert (jfr brev av ) at de ønsker å få utvidet sin tomt mot sør inkl. gammelt stabbur inne på tidligere Skogskolen s område. Ettersom gjeldende planforslag ikke utelukker en slik løsning samt at det vil være nødvendig med en nærmere presentasjon av planer og evt. konsekvenser for omgivelsene før en vet at dette er gjennomførbart, har en ikke valgt å utvide formålet for allmennyttig formål nå Skogskoletomt Utsnitt Osnesset ca 1: 5000 Tidligere skogskoletomt foreslås regulert til et formål som kan utnytte de bygningsmessige fasiliteter og den flotte beliggenheten til en type nærings- /service bedrift. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

16 I og med at det pr. dags dato ikke foreligger noen konkrete planer synes det riktig å holde formålet temmelig åpent. Aktuell bruk som bifalles i planforslaget er: - Hotell (Spesialitet: Helse, rekreasjon, utmarksopplevelser, kurs/ konferanse). - Folkehøgskole eller kanskje en avdeling under Høgskolen i Hedmark (Spesialitet: Utmark, jakt, fiske, friluftsliv). - Privat / offentlig bo- og helsesenter (Spesialitet: Et tilbud som kan fange opp et behov i forbindelse med den forventede eldrebølgen) Friområde / ny småbåthavn / brygge Det foreslås et oppfølgingsprosjekt sammen kulturavdelingen i Hedmark fylkeskommune, Åmot kommune, Osen historielag og Osen grendeutvalg for se på mulighetene til å synliggjøre den kunnskapen som har kommet fram gjennom det omfattende registreringsarbeidet. Aktuelle tiltak er informasjonstavler, utstilling i lokalmuseum sammen med tilrettelegging for friluftsliv (stier, raste/-infoplasser etc). Det anbefales at 2 enkle hytter ute på Osnesset erverves av kommunen. Skisseforslag ny småbåthavn / gjestebrygge Osnesset (1 : 5000) Et mindre bryggeanlegg vest for Osnesset, like ved en tradisjonell badeplass, var avsatt som leteområde i det første høringsutkastet. De gjennomførte kulturminneregistreringene viser at bryggeanlegget befinner seg på en stor steinalderlokalitet. Lokaliteten er erodert og vil kanskje kunne frigis. Etablering av anlegget vil likevel kreve at det gjennomføres en omfattende og relativt kostbar utgraving. Anlegget er derfor tatt ut av planforslaget (ny lokalisering, se nedenfor). Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

17 Pga innsigelse til plassering av en større småbåthavn inntil Fv215, øst for Osa, foreslås denne flyttet vest for Osa med kontakt til bebyggelsen på Osnesset. Viste småbåthavn har formen etter en tidligere meander i Osa. Kapasiteten er redusert fra 200 til ca 100 båtplasser og inkluderer gjestehavn, parkering og noe båtopplag (se illustrasjonsskisse forrige side). Flyfoto: Viser ersjonsproblematikk langs Osas utløp. Piler viser gravesoner. Målestokk ca 1: 5000 Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

18 Som et ledd i massehåndteringen og erosjonssikringen av strekningen bro over Osa (FV215) og videre utover til utløpet foreslås følgende løsning: - Overskuddsmasser fra utgraving av småbåthavn benyttes til å fylle opp et nytt jorde rett øst for den søndre bebyggelsen på Osnesset. Et jorde her vil landskapsmessig (bedre kontakt mellom bebyggelse og sjø) og historisk passe bra (dette er arealer som tidligere har vært dyrket, men som har gått ut av produksjon pga reguleringen av sjøen). - En har i dag en betydelig erosjon langs østsiden av Osa inn mot Osmundsand friluftsområde samt mot sørøstre del av Osnesset (viktig kulturminneområde). Dette skyldes at Osa gjør en sving som medfører sterk strøm inn mot friområdet og videre inn mot Osnesset. Ved å grave ut elveløpet på motsatt side vil en få rettet ut elveløpet og derved minske erosjonen. På sikt bør hele utløpet av Osa fra bro og ut i Osensjøen erosjonssikres (begge sider). Et område nedenfor bro langs vestsiden av elva er tidligere erosjonssikret og ser ut til å holde bra. - Det forutsettes at alle nye kanter mot elva skal erosjonssikres/ stabiliseres. En sannsynlig løsning er å benytte duk og et lag med sprengstein (tilstrekkelig ned i elvebunn for å tåle belastningen av is/ reguleringen av sjøen). På partier med tilrettelegging for båtbruk og eller hvor en ønsker en bedre estetisk løsning foreslås å benytte en avdekking med morenestein, massive blokker av naturstein/ betong eller bryggekonstruksjoner i impregnert treverk. Tidligere aksepterte planer med gjestebrygge og brygge for Trysil Knut langs Osas vestside (mot bebyggelsen på Osnesset), forutsettes innarbeidet sammen med planene for en ny småbåthavn. Et viktig grep er å bedre den visuelle kontakten mellom bebyggelsen og sjøen gjennom å åpne for nye byggeområder, etablering av jorde og generell tynning. Økt båttrafikk på Osensjøen tilsier også større behov for det å kunne fylle drivstoff. I planen er det avsatt et areal sør-vest for bro til dette formålet. Dette kan kombineres med en bensinstasjon og service for båtfolket. Dette bør ikke bli en konkurrent til eksisterende bensinstasjon (evt. flyttes eller et samarbeid om drift sommerstid). Dagens rasteplass bør fortsatt kunne eksistere i samme området med litt tilpassning. Plankrav Oppgradering av friområde, småbåthavn, nye veger og byggeområder på Osnesset krever detaljert reguleringsplan. Lokal småbåthavn for fastboende på Osnesset-vest Pga konflikt med mange kulturminner, er forslag til lokal båthavn vest for skogskolen (jfr. forrige planutkast), for deler av boligene på Osnesset, foreslått flyttet til eiendommen gnr73/ bnr26 litt lenger nord (se kartskisse neste side). Dette er ihht innspill fra grunneier Reidar Stormoen som i første omgang ønsker å bygge ca 10 båtplasser. Med tanke på eksisterende bebyggelse samt foreslått nytt boligområde og et tilbud til disse, forslås at det i kommuneplansammenheng åpnes for etablering av bryggeanelgg med inntil 20 båtplasser. Det ligger et kulturminne i området som det må tas hensyn til. For å sikre allmennhetens interesser, kulturminne og utførelse av anlegget kreves detaljert reguleringsplan (bør også omfatte friområde /badeplass og ny boligtomt). Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

19 Skisse småbåthavn og ny boligtomt Osnesset-vest (innspill Reidar Stormoen) Offentlige byggeområder Areal for offentlige byggeområder er redusert dels gjennom en omdisponering av skogskoletomt samt regulering av en ny parkeringsplass nord for hovedinngang kirke. Videre er det tatt ut tidligere foreslått parkeringsplass øst for utvidelsesareal gravplass. Areal som er tatt ut foreslås innlemmet i friområde og vil fortsatt kunne omdisponeres dersom det skulle være behov en gang i fremtiden. Utvidelse av gravplass (har ligget inne i kommuneplanen lenge) kommer i konflikt med en del kulturminner (jf. fersk kulturminneregistrering). I samråd med fylkeskommunen bør en se hvordan dette kan løses, men i utgangspunktet ønsker kommunen å opprettholde foreslått arealbruk. Dette betyr i tilfelle søknad om å få frigitt kulturminner Nye byggeområder / flom Det foreslås nye byggeområder for sentrumsformål øst for torg / samfunnshus på Osnesset. Deler av dette området ligger forholdsvis lavt. Sannsynlig flomnivå er HRV for Osensjøen, men nødvendig flomsikker høyde må kvalitetssikres i en evt. reguleringsplan. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

20 4.4.8 Offentlige trafikkområder Det foreslås en ny kryssløsning mellom Fv 215 og Osdalsvegen (Fv 611) samt justering av 2 boliggater (Skibakkvegen og Nordnesvegen) med felles avkjøring fra Osdalsvegen. Dette er gjort for å unngå bratte boligveger ned på Osdalsvegen. I tråd med tidligere planer foreslås et sammenhengende gang-/ sykkelvegsystem langs Fv 215 gjennom tettbebyggelsen. Utsnitt kommunedelplan ca mål 1: Bevaringsverdig georessurs-område I Åmot kommunes Georessurssplan fra 1995 er det prioritert forskjellige georessursområder med opplevelsesverdi. Her er det påpekt opplevelsesverdien knyttet til Nordre Osas meandersvinger og deltaavsetninger mellom Gammelgården og utløpet i Osensjøen. Dette området er kategorisert som Gruppe 1 mht nasjonale verneobjekter. Området er angitt som hensynsområde og nærmere avgrenset i kommunedelplanen. Her har en gjort den avveiningen at for område sør for Rv215 bør bevaringsinteressene vike for andre samfunnsinteresser, mens et nærmere avgrenset område nord for Rv 215 og opp til Gammelgården, foreslås som hensynssone for bevaring av geo-ressursområde Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

21 (kvartægeologi knyttet til elvemeandrering, våtmarksområde) Småbåthavn mm Solstad 73/46 og deler av 73/1 Tom Roger Søberg ønsker å etablere småbåthavn (ca 120 båtplasser med opplagsmuligheter på land) på sin eiendom 73/46 og deler av 73/1, beliggende langs Nordre Osa ca 1 km nord for Osnesset (Se kartillustrasjon fra innspill forrige side). Tiltaket er isolert sett prisverdig, men er tidligere ikke prioritert ut fra følgende argumentasjon: - Utgjør et vesentlig inngrep i foreslått hensynssone for bevaring av georessursområde (kvartægeologi knyttet til elvemeandrering, våtmarksområde). - Medfører unødvendig stor båttrafikk på en smal elvestrekning. Passering av bro Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

22 over Osa med en klaring på ca 1,75m ved hrv (se foto), representerer en ulykkesrisiko. - Småbåthavna vil være vanskelig å drifte tidlig vår før sjøen er tilnærmet oppfylt. - Sammenlignet med en større småbåthavn nærmere Osnesset vil en her få mindre næringseffekt mht service-/aktivitetstilbudet på Osnesset. Lokalisering av tilbud og hvor mange båtplasser en ønsker å legge til rette for i planperioden representerer et planfaglig valg. Plankrav En videre tilrettelegging/ utbygging i området må baseres på vedtatt reguleringsplan. Illustrasjon fri høyde bro over N.Osa ved hrv for Osensjøen (foto: Roar Nilsgård) Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

23 4.5 Delområde: Søndre delen av Osdalen inkl. Furutangen, Storholm, Lilleholm og Bjørke hytteområder Overordnede planforutsetninger Utsnitt kommunedelplan ca 1: Ut fra den aktiviteten som allerede er godkjent i reguleringsplanene for Furutangen, Storholm og Lilleholm hytteområder samt en tanke om at en viss konsentrasjon og felles utnyttelse av infrastruktur og aktivitetsanlegg er fornuftig, synes det riktig å se et større område fra Osa og opp til Furutangen i sammenheng. Ut fra dette argumentet har en Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

24 også valgt å ta med ytterligere innspill om hyttebygging i dette området. Det gjelder forslaget om nytt hytteområde på Bjørke og på Gammelgården. På denne måten vil en ha tilgang på tomter både ved vann (nede i Osdalen) og i høyden (med utsikt og nærhet til turterreng). De forskjellige hytteområdene ligger med en tetthet som muliggjør samarbeid om veg, EL, tele, bredbånd og sti-/turløypenett. Åmot kommune kan ikke tvinge de enkelte aktørene i området til å samarbeide, men det anbefales og vil med stor sannsynlighet være til felles beste. Foto: Typisk situasjon kommunal veg Osdalens østside. Kommunal vei på østsiden av Osdalen er i dag i en tvilsom forfatning uten veggrøfter og med en lengdeprofil som delvis ligger som det laveste punktet i terrenget. Det er allerede tatt initiativ for å finne en løsning på dette bla med bidrag fra utbyggerne i området. Dette er også et tema som kan formalisere gjennom utbyggingsavtaler. Det har kommet ønske om at privat skogsbilveg mellom Bjørke og bro over Osa ca 6 km lenger nord, kan åpnes for gjennomkjøring av hensyn til besøkende og ansatte ved alpinanlegg / fasiliteter i Furutangen. Dette løses gjennom en privat avtale med vegeierne på denne strekningen. Et viktig vernehensyn i dette delområdet knytter seg til meanderlandskapet og våtmarksområdet i N. Osa som strekker seg fra utløpet i Osensjøen og de nærmeste 3 km oppover elva. Det har kommet noen innspill om nye bryggeanlegg i dette området. Et par av innspillene kom inn etter høringsfristens utløp. På grunn verneinteressene som knytter seg til denne delen av N. Osa, og at det fra før allerede er en del mindre bryggeanlegg her, foreslås i all hovedsak planforslaget opprettholdt slik det lå ute til 1. gangs offentlig ettersyn. Den lave seilingshøyden til eksisterende bru på Fv.215 er en ekstra begrunnelse for dette standpunktet. Når det gjelder bryggeanlegg foreslås likevel innatt tatt inn en presisering i planbestemmelsene om at konsesjonspliktige gardsbruk skal ha rett til å opprettholde og vedlikehold eksisterende anlegg, evt. gjenoppbygge tidligere anlegg etter søknad om tiltak. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

25 4.5.2 Furutangen hytteområder (HC101 - HC105) Furutangen hytteområde har fått en god start og det ser ut til at grunneierne Jan Skogholm og Arne Andersen Stenstrøm sammen med reguleringsarkitekt Per Olav Sjøen har et godt grep både mht en fornuftig arealutnyttelse, salg /markedsføring og lokal verdiskaping. En har i dag godkjente reguleringsplaner med til sammen 456 tomter. Pr. november 2010 var det solgt ca 355 tomter. I godkjente planer ligger også et alpinanlegg (åpnet vinteren 2007) og arealer for caravanplass og utleiehytter. Videre er det planer om opparbeidede friluftsområder i form av langrennsløyper, skiskytterbane og et kunstig tjern. Utbygger ønsker å lage en egen utmarksplan med turstier, gapahuker / rasteplasser og koier som tilbud for hytteeiere og lokalbefolkning. Godkjent masterplan for Furutangen (Arkitekt Per O. Sjøen) Furutangen hytteområder ligger ca fom til over havet og ligger gunstig til med nærhet til fint turterreng både sommer og vinter. Det store utfartsmålet er Blikufjellet som ligger ca 8-9 km nord for hytteområdet. Dette er også et naturlig turmål i Trysil kommune slik at det vil være naturlig med et samarbeid over kommunegrensene når det gjelder opparbeiding og drifting av løypenett. I dag har Osen Turforening et sammenhengende løypenett fra Osen Vannsport og Camping fram til Furutangen og videre til Rognåsen. I løpet av høsten 2008 er det også Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

26 utarbeidet et forslag til utvidelse av turløypenett spesielt nordover mot Blikufjellet. Dette er lagt inn på plankartet. For mer effektivt å fange opp trafikk fra fristidsbebyggelse og øvrig bosetting i Osdalen er det forslag om at skogsbilveg videre nordover fra Bjørke kan rustes opp og åpnes for fri ferdsel. Et annet alternativ kan være å etablere ny bro over Osa i nærheten av avkjørsel til Furutangen. Jan Skogheim: Aktivitetsbasert næringsutvikling. Dette elementet handler om å få på plass et helhetlig aktivitetstilbud som kan forsvare ei næringsmessig drift. I altfor mange tilfeller ser vi småanlegg for ski, kaféer, overnattingsplasser etc som sliter fordi næringsgrunnlaget blir for lite. I den andre enden er det en grense hvor det kommersielle preget overtar og kravene blir større. Vi har foretatt ei nøye vurdering av hvilket grunnlag som må til for å få på plass et helhetstilbud slik vi ønsker det. Lykkes vi med dette, vi det gi et vesentlig løft for arbeidsplasser og ikke minst tilbud som blir tilgjengelig for hele Osen-området. Grunnlaget er avstemt med potensialet i Masterplanen Masterplanen (detaljert reguleringsplan) for hele Furutangen området ble godkjent i Jan Skogheim har i planinnspill datert 7.desember 2010 kommet med forslag om framtidige nye byggeområder (4 alternativer) i nærheten av Furutangen hytteområde. Innspillet kommer sent i prosessen og er lite dokumentert mht egnethet og evt. konsekvenser. Furutangen hytteområde er allerede stort og evt. utvidelser må utredes nøye og foreslås sett i en større sammenheng i forbindelse med senere rullering av kommuneplan. Foto: Furutangen sett fra Osensjøen. Tatt med telelise (ser nærmere ut enn det i virkeligheten er) Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

27 4.5.3 Hytteområde Bjørke (HB101) Ortofoto over eiendommen Bjørke ca 1 : 7500 Roar Jansen har gitt et innspill med anslagsvis 100 nye hyttetomter på eiendommen Bjørke gnr 36 / bnr 67. Konsekvenser Natur Området ligger på en markert grusavsetning på et platå ovenfor gården Bjørke. Landskapsmessig synes dette å kunne bli et brukbart hytteområde. Friluftsliv Det blir viktig at allmenn ferdsel langs Osa blir ivaretatt i en reguleringsplan. Videre bør en i samarbeid med de andre hytteområdene i området finne en løsning for et felles tursti- / turløypenett. Kulturminner Det må påregnes krav om kulturminneregistrering. Landskap Området har god byggegrunn og vil ikke bli spesielt eksponert i forhold til vassdrag og vegene (fylkesveg / kommunal veg) i området. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

28 Foto: Typisk vegetasjon / landskap oppe på platå. Miljø / forurensning Området er i følge Georessursplan for Åmot godt egnet for infiltrasjon (Område 5: Bjørke Gammelgården). Risiko / sårbarhet Må lages ROS-analyse i forbindelse med reguleringsplan. Kraftlinje Kraftlinje gjennom området bør om mulig forsøkes lagt i bakken. Føringer videre planarbeid - Den videre utvikling og utbygging av området vil kreve en godkjent reguleringsplan. - I forhold til eiendommens totale areal synes 100 tomter å være i overkant og en vil tilrå en maksimal ramme på ca 40 tomter. - Det går ei kraftlinje gjennom området som vil legge beslag på areal både fysisk og visuelt. Bør utredes muligheter til å få lagt den i bakken. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

29 4.5.4 Hytteområde Gammelgården (HB104) Ortofoto over eiendommen Jens Nysæter har i innspill til kommuneplan søkt om godkjenning av ca 38 tomter på eiendommen gnr 58/ bnr 98. Konsekvenser Natur Eiendommen består av 2 delområder på hver side av kommunal veg. Det ene området ligger langs Osa inkludert gården og et skogsområde nord for gården, mens det andre området består av en skogkledd kolle øst for gården/ kommunal veg. Sør for eiendommen er det et våtmarksområde i Osa. Friluftsliv Viktig at allmenn ferdsel langs Osa blir sikret gjennom en evt. reguleringsplan for en hyttebygging i området. Kulturminner Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

30 Det må påregnes krav om kulturminneregistrering i forbindelse med reguleringsplan. Landbruksinteresser For del av areal som er aktuelt for hyttebygging er det ikke registrert landbruksinteresser utover skogbruk. Landskap Potensielt utbyggingsområde langs Osa er relativt flatt og domineres av furuskog. Miljø / forurensning Området er i følge Georessursplan for Åmot godt egnet for infiltrasjon (Område 5: Bjørke Gammelgården). Risiko / sårbarhet Må lages ROS-analyse i forbindelse med reguleringsplan. Føringer videre planarbeid - Den videre utvikling og utbygging av området vil kreve en godkjent reguleringsplan. - I forhold til eiendommens totale areal synes 38 tomter å være i overkant. For eiendommen sett under ett tilrås en maksimal ramme på ca 25 tomter. Foto: Fra nordvestre del av eiendom sett nordover langs N. Osa Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

31 4.6 Delområde: Osmundsand friluftsområde - Osensjøen båtog caravansenter Overordnede planforutsetninger Området langs Osensjøen fra utløpet av Osa til utløpet av Ena utgjør et område med mange aktiviteter i dag og med et potensial for videre utvikling. Følgende aktiviteter er kommentert og behandlet særskilt i planarbeidet: - Osmundsand Friluftsområde - Camping / småbåthavn Hågne Liberg - Osensjøen vannsport og camping - Sandvika camping - Osensjøen båt- og caravansenter Utsnitt plankart, målestokk ca 1 : Pr. dag er det lagt kommunal vann- og avløpsledning (delvis som sjøledning) fram til Osensjøen båt- og caravansenter. Avløpet er koblet til renseanlegget på Osnesset. Næringsvirksomhet i form av camping er et dominerende trekk ved dette området. Nærhet til Osmundsand friluftsområde og Osnesset med div. service er en fin kombinasjon og det synes riktig å legge til rette for en videre utvikling av campingaktiviteten samt noe hyttebygging (Sandvika camping). Det er i forbindelse med tidligere reguleringsplaner registrert flere områder med automatisk fredede kulturminner (bl.a. steinalderboplasser). Beskyttelse av disse blir viktig og er kommentert nærmere under aktuelle delområder. Tidligere foreslåtte småbåthavn på østsiden Osa/ sør for Fv215, foreslås flyttet på vestsiden av Osa (mot Osnesset) og en unngår ved dette et større inngrep i et våtmarksområde/ verdifullt kvartærgeologisk område. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

32 4.6.2 Osmundsand friluftsområde Utsnitt plankart ca 1: Osmundsand friluftsområde er et regionalt friluftsområde sikret med statlige midler. Med 1 km lang sandstrand, stor parkeringsplass, toalettbygg og etter hvert sandvolleyballbane og grasslette for ballspill og soling, har dette blitt en skikkelig attraksjon på varme solrike sommerdager. NVE har sikret stranda mot videre erosjon. Foto (Berit Bøhn): Stranda med erosjonssikring med trykkimpregnerte stokker. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

33 Området bør i samråd med Fylkesmann, Åmot kommune og grendeutvalg kunne utvikles videre med mer grasareal og areal for aktiviteter som naturlig hører til i et friluftsområde. Et viktig tiltak blir å fjerne båttrafikk fra stranda og område for bading. Dette er ikke regulert i dag. Det foreslås at et område ca 300 m ut fra land (sandgrunne) blir markert med bøyer og skiltet med båttrafikk forbudt innenfor badeområde. Besøkende pr. båt henvises til en foreslått ny gjestebrygge på baksiden av selve stranda. Plan for opparbeidelse friområde inkl. gjestebrygge (den foreslås evt. lagt litt lenger mot nord-vest). Med unntak av småbåthavn er det denne planen som ligger til grunn for tilrettelegging i senere år. Et annet viktig tiltak er å knytte badeplassen nærmere selve Osnesset ved hjelp av en ny gang / sykkelveg langs Fv215. Dette kan bli en naturlig forlengelse av Natur- og Kulturleden fra Rena til Osnesset. En framtid og stor tanke kan være å få laget et sammenhengende vandrer-/ sykkelsti system mellom Osensjøen og Trysilfjellet. En ønsker å kunne gjøre om delvis sumpland nord for stranda til areal som kan benyttes til aktiviteter eller som parkmessig ramme (for eksempel forsterke vegetasjonsskjerm mot sur trekk fra nord). Det blir viktig at en i forbindelse med bearbeiding av land / vann i det indre bassenget sørger for tilstrekkelig gjennomstrømning til / fra Osa (hindre gjengroing og motvirke forurensning). Det er lagt inn en mulighet til utvidelse av hovedparkeringsplass for å redusere parkering etter atkomstveg og Rv 215 på store utfartsdager. Området langs N.Osa og ikke minst mot Osmundsand har en betydelig erosjon i dag og Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

REGULERINGSPLAN H E A G R U S T A K Å M O T K O M M U N E DEL I PLANBESKRIVELSE. arkitektbua a/s dato side 1 av 6

REGULERINGSPLAN H E A G R U S T A K Å M O T K O M M U N E DEL I PLANBESKRIVELSE. arkitektbua a/s dato side 1 av 6 REGULERINGSPLAN H E A G R U S T A K Å M O T K O M M U N E DEL I PLANBESKRIVELSE arkitektbua a/s dato 24.2.2012 side 1 av 6 1.0 GENERELT 1.01 BAKGRUNN På vegne av Tollef Mykleby foreslås en revisjon av

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Saknr. 3246/08. Ark.nr Saksbehandler: Elisabeth Enger Kjetil Skare Magne Kvam ÅMOT KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR OSENOMRÅDET

Saknr. 3246/08. Ark.nr Saksbehandler: Elisabeth Enger Kjetil Skare Magne Kvam ÅMOT KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR OSENOMRÅDET Saknr. 3246/08 Ark.nr. 142. Saksbehandler: Elisabeth Enger Kjetil Skare Magne Kvam ÅMOT KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR OSENOMRÅDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet slutter seg til kommunens

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Planprosessen Gjeldende arealplan vedtatt i 2000 Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Vedtak av planprogram for planarbeidet i januar 2006 Vedtak om planprinsipper i februar 2006 Første

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. 1.Lokalisering Planområdet ligger langs Rv 215 like ved Slemmas utløp i Osensjøen i Nordre Osen, i Åmot kommune. Planen omfatter

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

FURUTANGEN HYTTEOMRÅDER

FURUTANGEN HYTTEOMRÅDER FURUTANGEN HYTTEOMRÅDER INNLEDNING. Historikk Åmot Kommune har som mål å sikre levekår og vekst i grendene og har i gjeldende kommuneplan satt som en hovedutfordring at det tas et krafttak for Osensamfunnet.

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Planprogram for Skjemstadaunet hytteområde, Inderøy kommune

Planprogram for Skjemstadaunet hytteområde, Inderøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 1. Innledning... 2 Forord... 2 1.2 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.3 Overordnede føringer... 3 2. Beskrivelse av dagens situasjon... 3 3. Beskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Saksnr.: 2017/13754 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 199763/2017 Klassering: Bukkholmen Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.11.2017 126/17 Forslag til oppheving

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling FORSLAG TIL PLANPROGRAM juni 2017 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 3 2 Planprogram 3 3 Varslingsgrense

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 IBESTAD KOMMUNE Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 Hvorfor Arealplan? Gjennom arealplanarbeidet får en synliggjort konsekvensene av ulike måter å bruke

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/280-14 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet 06.06.2013 42/13

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR «BJONSKOG PRIVATALMENNING - HYTTEFELT VED NORDRE ESPETJERN» Reguleringsplanen for Nordre Espetjern ble vedtatt 19.06.1986.

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet Behandlet i kommuneplanutvalget 16. oktober og 6. november 2013

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Generelle retningslinjer Næringsliv Ved vurdering av tiltak i planområdet

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/ Nesset kommunestyre 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/ Nesset kommunestyre 6/ Nesset kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/105-12 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/09 29.01.2009 Nesset kommunestyre 6/09 12.02.2009 Sluttbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2

PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 HØRINGSFRIST: 29.08.14 Innledning Vi har som målsetting å etablere småbåthavn på Valset, gnr 7 bnr 2. Vi har gjennomført en rekke analyser og kommet fram til egnet

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Nes Kommune Arkivsak-dok. 15/01481-12 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01201506 - JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Planbeskrivelse_Jordeslie_110816

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune,

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, 16.08.2011. Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR GNR. 1, BNR. 2 MEFJORDBOTN I BERG KOMMUNE. Høringsforslag

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR GNR. 1, BNR. 2 MEFJORDBOTN I BERG KOMMUNE. Høringsforslag PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR GNR. 1, BNR. 2 MEFJORDBOTN I BERG KOMMUNE Høringsforslag 01.07.2010. 1 Forord På oppdrag fra Berg kommune er utarbeidet forslag til planprogram for reguleringsplan for gnr.

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD KOMMUNEDELPLAN ALDERSUNDET 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 PLANINNHOLD Arealdelen består av : - Arealplankart over Aldersundet M=1:8 000 - Planinnhold, arealbrukskategorier og bestemmelser - Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Forslag til planprogram Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD 1 Bakgrunn for tiltaket. 2 Formålet med planarbeidet. 3 Problemstillinger.

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201302 Lnr.: 7708/14 Arkivsaksnr.: 13/1454-21 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart datert, 20.08.2014.

Detaljer

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17 Sør-Fron kommune Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre 21.06.2017 042/17 Saksansvar: Arkivkode: JournalpostID: Aker, Espen L12 051920170001 41/5 41/306 17/6902 Sluttbehandling - detaljregulering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer