Kommunedelplan Osen-området inkl. Slemdalen og Osdalen - Planbeskrivelse KOMMUNEDELPLAN OSEN-OMRÅDET INKL. SLEMDALEN OG OSDALEN PLANBESKRIVELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan Osen-området inkl. Slemdalen og Osdalen - Planbeskrivelse KOMMUNEDELPLAN OSEN-OMRÅDET INKL. SLEMDALEN OG OSDALEN PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 KOMMUNEDELPLAN OSEN-OMRÅDET INKL. SLEMDALEN OG OSDALEN PLANBESKRIVELSE Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

2 INNHOLD 1.0 INNLEDNING side 1.1 Bruk / status Bakgrunn Planprogram Planarbeid prosess medvirkning Revidert planforslag ANALYSE / MULIGHETER 2.1 Innspill planarbeid Kriterier for bolig- og fritidsbebyggelse Areal- og utviklingsløsninger OVERORDNEDE RAMMER / FAKTA 3.1 Generelt Biologisk mangfold / konsekvenser aktuelle nye utbyggingsområder Det forhistoriske kulturmiljøet rundt nordre del av Osensjøen - Kulturmiljø 11 med stor tidsdybde 4.0 PLANFORSLAG 4.1 Generelt Visjon Målsetting Delområde Osnesset Bolig Handel / service / industri Allmennyttig formål Skogskoletomt Friområde / småbåthavn / brygge Offentlige byggeområder Nye byggeområder / flom Offentlige trafikkområder Bevaringsverdig georessursområde Småbåthavn med mer/ Solstad 73/43 og deler av 73/ Delområde: Søndre delen av Osdalen Overordnede planforutsetninger Furutangen hytteområder Hytteområde Bjørke Hytteområde Gammelgården Delområde: Osmundsand friluftsområde - Osensjøen båt- og caravansenter Overordnede planforutsetninger 31 Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

3 4.6.2 Osmundsand friluftsområde Campingplass / småbåthavn Hågne Liberg Osensjøen vannsport og camping Sandvika camping Osensjøen båt - og caravansenter Delområde: Ena - Talsneberget - Fuglesanden Overordnede planforutsetninger Hytteområde Fuglesanden Område Berget / Bergeslottet Hytteområde nord for Skavern Andre utbyggingsområder for hytter Generelt Osdalen Osensjøen vest Valmen Æraområdet Rikssenter for fallskjermhopping Kulturlandskap / kulturminner Generelt Natur-/ kulturleden Rena -Osen Sørlistøa Båtbruk på Osensjøen Generelt Støy Reglement båtbruk Tilrettelegging for båtfolket Regulering av Osensjøen Båtbruk Erosjon Små tiltak i strandsonen Kommuneplanbestemmelser / retningslinjer Plankrav Bebyggelse og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Landbruks- natur og friluftsformål Bruk og vern av sjø og vassdrag Hensynssoner Forholdet til eksisterende planer Saksbehandlingsregler for dispensasjon fra kommuneplan Retningslinjer for skjøtsel og vern av kulturlandskap / kulturminner Særskilte retningslinjer for støy VEDLEGG 5.1 Vedlegg 1:Tabell fritidsbebyggelse Osenområdet Vedlegg 2: Situasjonsplan Osvik Båthavn Vedlegg 3: Situasjonsplan Osen Vannsport og Camping Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

4 1.0 INNLEDNING 1.1 Bruk / status I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Kommuneplanen er en helhetsplan for kommunens utvikling, som skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen. Kommuneplanen inneholder langsiktige mål som beskriver hvordan vi ønsker at kommunen skal være, kortsiktige mål som hjelper oss å styre utviklingen (samfunnsdelen) og en arealdel som skal legge til rette for bruk og vern av kommunens arealer og andre naturressurser i planperioden. Det kan utarbeides arealplan og handlingsprogram for del av kommunen og handlingsprogram for bestemte virksomhetsområder (kommunedelplaner). Kommunedelplan for Osensjøen fra 1993 ble utarbeidet som felles plan for Trysil og Åmot kommuner. Planen ble ikke revidert som del av den gjeldende kommuneplanen. Hovedgrunnen til det var usikkerheten knyttet til etableringen av Regionfelt Østlandet (RØ), som var det dominerende planspørsmålet. Etter det var det meningen at kommunedelplanen for Osensjøen skulle tas opp til revisjon da den nye kommuneplanen var på plass, og konsesjonen for RØ iht Forurensningsloven var fastsatt. Ny kommuneplan for perioden ble vedtatt 14.november 2002, med framtidige utviklingsmuligheter for Osenområdet som er et av flere viktige planspørsmål. Og i samfunnsdelen i den nye planen er det å sikre levekårene i grendene satt opp som en av hovedutfordringene, og det forutsettes at det skal tas et krafttak for Osensamfunnet. Det forutsettes at Osen skal opprettholdes som et aktivt og livskraftig grendesamfunn, og at Forsvaret tilpasser sin virksomhet slik at støypåvirkningen på Osensamfunnet ligger innenfor akseptable rammer. Tilrettelegging for økt bosetting, reiseliv og utmarksbasert turisme er viktige retningslinjer for videre arbeid, noe som for så vidt er en videreføring, og en ytterligere understrekning av det som allerede ligger inne som strategier i Osensjøplanen fra Kommuneplanen vi har i dag har i liten grad tatt konkret tak i spørsmålet om utlegging av nye hytteområder i Osenområdet. Det ble forutsatt at det skulle skje gjennom revisjon av Osensjøplanen, eller i form av nye reguleringsplaner, når de miljømessige konsekvensene av regionfeltetableringen var mer avklart. Som følge av en del nye forutsetninger, bla om sterkere begrensninger av den militære virksomheten i RØ, viste sluttføringen av kommuneplanen at de negative miljøkonsekvensene av regionfeltet for Osenområdet ville bli betydelig mindre enn tidligere forutsatt. Konsesjonsbehandlingen i SFT bekreftet dette bildet. Den største utfordringen for Osen-samfunnet er fortsatt å få til en videreutvikling av næringsliv og bosetting. 1.2 Bakgrunn Av kapasitetsmessige grunner har arbeidet med revisjon av den gjeldende Osensjøplanen blitt mye forsinket. På grunn av dette er det i løpet de fire siste årene blitt sluppet fram en del nye reguleringsplaner for hytter i Osen-området. Det er gjort i forståelse med regionale myndigheter. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

5 Kommunestyret gjennomgikk 1. halvår 2006 gjeldende kommuneplan, og vurderte behovet for endringer. Gjennomgangen konkluderte med at det ikke var behov for en ny og fullstendig revisjon, og at hovedtrekkene i gjeldende plan kan videreføres, men det ble likevel påpekt nødvendigheten av å komme i gang med revisjon av kommunedelplanene for Hovdmoen- Digeråsen- Skramstadsæterområdet og Osensjøen. Oppstart av disse planarbeidene ble innarbeidet som forutsetning i budsjett 2007/ handlingsprogram Trysil kommune hadde nylig revidert sin kommuneplan med arealdel. Det lå derfor til rette for at Åmot gjennomførte revisjon av kommunedelplanens arealdel i egen regi, men det var behov for et nært samarbeid med Trysil også i denne planprosessen når det gjaldt utforming regelverk og styringsverktøy for bruk og vern av selve Osensjøen og dens vassdragsnære områder. 1.3 Planprogram Planoppstart for kommunedelplan Osenområdet ble annonsert i lokalavisene 16. mars I samsvar med kap VII- a. Konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven var det utarbeidet planprogram som samtidig ble sendt på høring i perioden fram til 4. mai Det kom inn i alt 14 planinnspill, men det var også registrert en del innspill tidligere og noen har også kommet i etterkant. Et oppsummeringsnotat etter høringen datert 5. juni 2007 ble lagt fram for formannskapet som kommuneplanutvalg i møte 6. juni Det var enighet om at administrasjonen skulle forberede videre arbeid med delplanen ut fra dette. I forhold til gjeldende kommunedelplan for Osensjøen er det en vesentlig endring ved at det nå foreslås utarbeidet en ny kommunedeplan for Osen- området. Osneset samt hele Slemdalen og Osdalen vil dermed komme innenfor plangrensen. Høringen av planprogrammet viste at det ble godt mottatt, og fikk bred oppslutning. Vedtak av Formannskapet som kommuneplanutvalg i forbindelse med fastsetting planprogrammet 12. mars 2008: 1. Utarbeidelsen av kommunedelplan for Osenområdet gjennomføres i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger (FOR nr 276) 2a, jfr. kap III, slik det framgår av forslag til planprogram utlagt til offentlig ettersyn i forbindelse med varsel om planoppstart 16. mars Planprogrammet slik det nå foreligger i vedlegg 3 og 4, med de bearbeidinger som er foretatt etter offentlig ettersyn, fastsettes som grunnlag for det videre arbeidet med kommunedelplanen. 2. I forbindelse med det videre arbeidet med kommunedelplan for Osenområdet bør det legges til rette for at det kan inngås utbyggingsavtaler med aktuelle utbyggere iht pbl 64 for å medvirke til en god gjennomføring av vedtatte planer. Rådmannen gis i oppdrag å forberede en sak til kommunestyret for nødvendig prinsippvedtak iht pbl 64 a (forventningsvedtak) som også bør vurderes å omfatte andre/ øvrige deler av kommunen. 1.4 Planarbeid prosess - medvirkning Følgende punkter beskriver i kronologisk rekkefølge milepeler mht prosess og medvirkning: - Vedtak om rullering av kommuneplan i formannskapet (= kommuneplanutvalg) i Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

6 møte 25. januar Kunngjort på hjemmeside primo februar 2006 med oppfordring til å komme med innspill. Regionale myndigheter og en rekke lag og organisasjoner ble også tilskrevet. - Kommuneplanseminar 28. og 29. mars Utarbeiding av planprogram februar - mars Planforum Hamar 28. februar Annonsering oppstart planarbeid og tilskriving høringsinstanser 14. mars Oppsummering innspill planarbeid (11 stk) juni Orientering om innspill planprogram i formannskapet 12. juni Møte m/ Osen grendeutvalg 11. oktober Åpent møte Osvang 1. november Åpent møte / seminar på Osvang 17. november Møte prosjektgruppe med deltagelse fra Trysil kommune og prosjektleder for Strandsone Mjøsa den 29. februar Fastsetting av planprogram i formannskapet (kommuneplanutvalg), 12. mars Befaring Osnesset med arkeolog Kjetil Skare 26. juni. Notat Anbefalinger håndtering kulturminner Osnesset, oktober Engasjert Jon Bekken til kartlegging viktige biotoper i området og spesielt i forhold til innspill nye byggeområder, notat oktober Befaring aktuelle utbyggingsområder 24. september Utkast plandokumenter (planbeskrivelse, planbestemmelser, oversiktskart og egen delplan og illustrasjonsplan Osnesset - Osen båt- og caravansenter), november Presentasjon Eltosgodset 8. november Møte med representanter Osen grendeutvalg 9. januar Offentlig høring av planforslag våren Møte med sentrale saksbehandlere i fylkeskommune, fylkesmann og NVE 12. mai Uformell høring på innsigelse småbåthavn øst for utløpet av N.Osa sett i sammenheng med nye utviklingsplaner for Osnesset, høsten Ut over dette har det vært flere møter og befaringer med campingplasseiere, grunneiere og båtforening. I prosjektgruppa har det vært 4 møter pluss div. arbeidsmøter mellom Åmot kommune og konsulent. Åmot kommune v/ kommuneplanlegger Finn Nygård med bistand fra ingeniør Roar Nilsgård har hatt hovedansvaret for kommuneplanarbeidet i kommunen, og har sammen med andre representanter fra administrasjonen, samt Osen grendeutvalg deltatt i ei prosjektgruppe for planarbeidet. Ekstern konsulent for planarbeidet har vært Arkitektbua as v/ landskapsarkitekt Per Anders Rundfloen. 1.5 Revidert planforslag Planforslag datert har vært på offentlig høring i perioden Pga innsigelser og behov for til dels større endringer har det vært behov for en ny høring av revidert planforslag datert Denne høringen har også resultert i behov for visse endringer som nå innarbeidet i revidert plandokument. Oversikten over siste endringer, se saksutredning. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

7 2.0 ANALYSE / MULIGHETER 2.1 Innspill planarbeid Innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan: - Borghild Sømo v/ Randi Sømo, Jacob Hansen, Hågne Liberg, Hågne Liberg, Osmundsand, forslag opparbeidelse grøntanlegg ÅK, Bjørn Inge Os, Sandvika camping, Per Christian Voss, Jens T. Nysæter, Planforslag Tørregga hytteområde, Tore Hartz, datert Søknad om islagt vann til bilbane - ved Osmundsand i Osensjøen, Etter annonsering oppstart planbeid: - Ole Bekkevold. Innspill brygge og elveforbygging, datert Olaf Ilsaas, Glommens og Laagens Brukseierforening, NLF, Moen gård m/ vedlegg , supplert med beskrivelse og kart NVE, Fylkesmannen Hedmark, Norskog, Mattilsynet, Bergvesenet, Osensjøen båtforening, Forsvarsbygg, Opplysningsvesenets fond m/ vedlegg, Hedmark fylkeskommune, Trysil kommune Etter fristen har en fått supplerende / nye innspill fra: - Mads Notkevich, Annonsering oppstart planarbeid Midtli, Nelly Norsted, Øystein Tomter, Per J. Ulvevadet, Hågne Liberg, Melvin Hågensen, Anders Risberget, Stein Erik Skaret gnr 43/ bnr 32, Bjørn Inge Os vedr. Sandvika camping, Peder Brevig, Tom Roger Søberg, Uttalelser 1. gangs offentlig ettersyn: - Solbjørg og Snorre Stener, Riksantikvaren, Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

8 - Statens vegvesen, Jens T. Nysæter, Direktoratet for Mineralforvaltning, Osensjøen båtforening, Fylkesmannen i Hedmark, NVE, Etter høringsfrist: - Jan Skogheim (inkl. også tidl. innspill fra Ole Bekkevold), Axel Mykleby, Osen Historielag, Hedmark Fylkeskommune, Per Olav Sjøen på vegne av Jan Skogheim, datert Reidar Stormoen, datert (pluss uformell kontakt om samme sak tidligere). Vurdering av innspill og høringsuttalelser. - De fleste innspill er vurdert og lagt inn i plan (helt eller delvis) med krav om reguleringsplan eller med muligheter til å gå rett på byggesøknad. Innspillene er nærmere kommentert under aktuelle delområder i planbeskrivelsen. - Høringsuttalelser er behandlet i eget notat (se vedlegg). Innsigelser samt tilrådinger fra offentlige myndigheter er forsøkt imøtekommet. Uttalelser 2. gangs offentlig ettersyn: - Fylkesmannen Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens Vegvesen, Region Øst, Glommens og Laagens Brukseierforening, Forsvarsbygg, Osen Historielag, datert Reidar Hansen, Solheim, registerert Jacob Hansen, Berge Hytteområde, datert Vurdering av innspill og høringsuttalelser. - Høringsuttalelser er behandlet i saksutredning. Innsigelser samt tilrådinger fra offentlige myndigheter er forsøkt imøtekommet. 2.2 Kriterier for bolig- og fritidsbebyggelse Overordnete kriterier: Nye områder som tas i bruk skal ikke berøre arealer som: Ligger over tregrensa (snaufjell). Er viktige for biologisk mangfold, friluftsliv eller er inngrepsfrie områder (i henhold til nasjonal status). Er i aktiv jordbruksdrift. Er viktige i kulturlandskapssammenheng. Utbygging må organiseres på en måte som gir verdiskaping og sysselsetting for lokalsamfunnet. Åmot kommune skal opprettholdes som et høykvalitets reisemål. Nye byggeområder som tas i bruk skal ikke berøre arealer som i gjennomsnitt er Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

9 brattere enn 1:4. Boliger og fritidsbebyggelse skal gis en god tilpasning i landskapet og ikke ligge innenfor 50-/ 100-meters sonen langs vann og vassdrag. Fritidsbebyggelsen må sikres tilfredsstillende løsninger for veg, vann og avløp. Gode energi- og miljøvennlige løsninger. Boligbygging: Ny boligbygging i grendesentrene skal i hovedsak skje i regulerte områder og i tilknytning til offentlig infrastruktur som skole, barnehage, vann og avløp mv. Boligbygging ellers skal skje slik at den styrker eksisterende bomiljøer, grender og tettsteder. Nye boliger skal ha tilgang til friområder og lekeplasser i nærmiljøet. Fritidsbebyggelse: Større sammenhengende natur- og landbruksområder uten konsentrert fritidsbebyggelse fra før skal ikke åpnes for ny bebyggelse. Ny fritidsbebyggelse skal i hovedsak lokaliseres i sammenheng med større eksisterende områder for fritidsbebyggelse (f.eks Osensjøen, Osdalen), eventuelt som fortetting. Eventuelle ubebygde reserver skal legges til grunn i vurderingen av nye tiltak. Ved fortetting skal eksisterende standard videreføres. Ny fritidsbebyggelse skal ikke lokaliseres nært inntil eller slik at det vil medføre økt belastning for etablerte eller framtidige boligområder og nærmiljøfunksjoner. Det skal legges inn skjermingssoner/friområder mellom eksisterende og nye hyttefelt. Utbyggingen må organiseres på en måte som gir verdiskaping og sysselsetting for lokalsamfunnet og mest mulig utbygging bør organiseres gjennom grunneiersamarbeid. 2.3 Areal- og utviklingsløsninger Viktige føringer for satsingsområder og behov for videre avklaringer mht ulike tema er beskrevet i planprogrammet (se vedlegg) og i innspill til planprogram (kapittel 1.3). Forslag til løsninger og konklusjoner er beskrevet nærmere i kapittel 2.0 og 5.0 samt i innledning. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

10 3.0 OVERORDNEDE RAMMER / FAKTA 3.1 Generelt Det henvises til planprogram hvor det er angitt aktuelle overordnede rammer for planarbeidet: - Lover / forskrifter / veiledere - Nasjonale og regionale forutsetninger - Lokale (kommunel) forutsetninger Som en del av planprosessen har en fått innhentet ytterligere fakta mht automatisk fredede kulturminner generelt og spesielt på Osnesset og en vurdering av biologisk viktige områder og spesielt mht aktuelle nye utbyggingsområder. Det er også innhentet kunnskap om støy fra fritidsbåter. 3.2 Biologisk mangfold / konsekvenser aktuelle nye utbyggingsområder Sammendrag fra utredning Kommunedelplan Osensjøen, Biologisk mangfold, november 2008 (se vedlegg): De seks undersøkte områdene ligger ved nordenden av Osensjøen: - HB109: Fiskebuodden hyttegrend - HB108: Vika hytteområde - Osmundsand gjestehavn - HB106: Sandvika hytteområde - HB107: Skavern hytteområde - HC106: Fuglesanden og Skavern skog Alle områdene er avgrenset i kartvedlegget til planprogrammet (Åmot kommune og Arkitektbua 2008). Det er innhentet bakgrunnsmateriale om naturtypelokaliteter (Fylkesmannen i Hedmark), kartlagte viktige kulturlandskap (Naturbase), Nordre Osas delta (Elvedeltadatabasen), og det er innhentet opplysninger om artsforekomster fra Artskart og Artsobservasjoner (Artsdatabanken). Områdene ble undersøkt i felt 18. mai, 3. juni og 4. juli. Konsekvensene for naturmiljøet av utbygging er vurdert for hvert enkelt område. Utbygging av gjestehavn ved Osmundsand vil representere enda et inngrep i elvedeltaet, samtidig som det vil styrke det etablerte friluftslivsområdet. For hytteområde 12 foreslås det en justering av grensa i sør. For et par av de andre områdene er det påpekt mindre forekomster man bør forsøke å ta hensyn til. Regler for båttrafikk blir diskutert i forhold til forekomsten av vannfugler. På grunn av reguleringa synes det å være en lav tetthet av hekkende vannfugler i sjøen, men de som finnes vil trolig være konsentrert til de få holmene i sjøen. Det foreslås derfor forbud mot ilandstigning fram til 1. juli, og det foreslås redusert hastighet nær land. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

11 3.3 Det forhistoriske kulturmiljøet rundt nordre del av Osensjøen - Kulturmiljø med stor tidsdybde De første menneskene som kom til området rundt Nordre Osen for mellom 9000 og 7000 år siden, må raskt ha oppdaget at dette var et attraktivt sted å oppholde seg. Både over og under dagens strandlinje ligger det svært mange og omfangsrike boplasser fra steinbrukende tid. Rundt nordenden av Osensjøen er det funnet flintøkser, flintdolker, skaftfurekøller, pilspisser av skifer, flint og kvartsitt, og et vakkert blad til en sigd laget av flint. Flere av boplassene utmerker seg også med store mengder skjørbrent stein. Antallet flintdolker utgjør den største samlingen i Østerdalen, og her er den største konsentrasjonen av skaftfurekøller i hele Hedmark. Området har en unik funnkonsentrasjon i vår region. Foto: Flintkniv og skaftfurekølle Det er mange likhetstrekk mellom funnene i den nordre delen av Osensjøen og de rikere jordbruksbygdene på Hedemarken og Solør med Elverum, og funnene kan tyde på at nordenden av Osensjøen var et sentralområde for en tidlig jordbruksetablering. Utover i slutten av brosealder og eldre jernalder er sporene etter bosetning og annen aktivitet mer usikre. Men når jernframstillingen tar seg opp mot slutten av vikingtid og inn i tidlig middelalder, er det igjen tydelig at det er stor aktivitet også i området rundt Nordre Osen, for her er svært mange kullgroper og jernvinneanlegg. Samlet utgjør dette et svært rikt funnmiljø og et kulturmiljø med stor tidsdybde. Kulturminner er et viktig grunnlag for tilhørighet i lokalsamfunn. Kulturminner er ressurser for stedsutvikling, både som ledd i å skape inkluderende lokalsamfunn med gode trivselsmuligheter, i den fysiske utformingen av omgivelsene og i næringsutvikling. For å utnytte potensialet til kulturminnene bør et utvalg tilrettelegges for opplevelse. Det lokale museet utgjør et naturlig sentrum for formidling av kulturminneverdiene i området. Men for å kunne oppleve kulturminnene ute i landskapet er det nødvendig å etablere stier (evt. gangveier) og utrede mulighet for skilting. Stiene må tilpasses både kulturminnene og terrenget. Det er derfor nødvendig å kartlegge og avgrense steinalderlokalitetene og øvrige kulturminner. Det er en klar trend i tiden at turistene ønsker kultur-/ kunnskapsbaserte opplevelser. En dokumentasjon av Osens spesielle historie og å få gjort den tilgjengelig, vil kunne bli et bra bidrag til reiselivsnæringen. Det vil også være med på å styrke identitet og kunnskap hos de oppvoksende slekter i kommunen. Hedmark fylke ved kulturavdelingen utførte i tidsrommet mai august 2009 en grundig registrering av kulturminner på Osnesset (Planområde ca delplan Osnesset). Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

12 Konklusjon (utdrag fra rapport) Innenfor planområdet ble det registrert/nyregistrert automatisk ferdede kulturminner i form av elleve (11) lokaliteter med spor fra steinbrukende tid. Lokalitetene omfatter spor som er påvist i utvaskningssonen og på land ovenfor dagens strandlinje. Det ble videre registrert/nyregistrert automatisk fredede kulturminner fra jernalder/middelalder i form av fjorten (17) kullgroper og to (2) jernfremstillingsanlegg. I tillegg ble det registrert en (1) tjæremile av usikker alder. Registrerte kulturminner sommeren 2009 Antall registrerte lokaliteter og lokalitetenes utstrekning bekrefter at området rundt nordenden av Osensjøen representerer et rikt og spesielt funnmiljø. Samlet representerer registrerte lokalitetene fra steinbrukende tid et tilnærmet sammenhengende aktivitetsområde som strekker seg langs strandlinjen mellom gårdene Hagen til Sandvik. Store deler av aktivitetsområdet er forøvrig sterkt skadet som følge av reguleringen m.m., men undersøkelsen bekrefter tidligere observasjoner om at det fremdeles ligger bevart materiale innover stranden ovenfor dagens strandlinje. Alle registreringer er lagt inn på delplan for Osnesset. Evt. konsekvenser / begrensinger for planlagte tiltak er kommentert i planforslaget. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

13 4.0 PLANFORSLAG 4.1 Generelt Foreliggende planforslag har som formål å legge til rette for en positiv samfunnsutvikling i Osen området med tilrettelegging for attraktive boligtomter på Osnesset muligheter for spredt bosetting hyttebygging både ved sjøen og i høyden på en måte som skaper lokal verdiskaping videreutvikling av reiseliv med bla tilrettelegging for videre utvikling av campingplasser og reiselivsanlegg økt tilrettelegging av Osmundsand Friluftsområde samt tur-/ sykkel stier og skiløyper ny bruk av skogskoletomt på Osnesset tilrettelegging for økt båtbruk på Osensjøen inkl. viktige miljøkrav ivaretakelse av kulturminner og kulturlandskap en god forvaltning av naturen og det biologiske mangfold Nye store utbyggingsområder / reserver for fritidsbebyggelse samt økt tilrettelegging for båtbruk på sjøen er faktorer som vil kunne generere ny vekst og lokal verdiskaping (byggebransje, handel- og servicenæring) i Osenområdet. Utbygging og økt aktivitet både i utmark og på sjøen representerer også utfordringer i forhold til kulturminner, sårbar natur og dyreliv. Dette er forsøkt ivaretatt i det foreliggende kommuneplanforslaget. 4.2 Visjon Osen-området skal utvikles til et av de viktigste tyngdepunktene innenfor Østerdalsregionen mht helårs turisme / reiseliv med hovedvekt på natur-/ kulturopplevelse og spesielt vannbaserte aktiviteter. Vannbaserte aktiviteter bør på sikt være CO2- nøytrale og støyfrie (elmotorer). 4.3 Målsetting Utvikle Osnesset som attraktivt regionalt senter med et aktivt næringsliv og godt servicetilbud overfor fastboende, hytteeiere og turister, som kvalifiserer til betegnelsen typisk turiststed. Det skal kunne bygges nye fritidsboliger på attraktive tomter i området. Gjennom planbestemmelser og egen veileder skal en sikre at bebyggelsen får en god miljøprofil. Midler fra tomtesalg skal øremerkes utvikling av prioriterte aktivitetsanlegg og nødvendig infrastruktur. Det skal utarbeides og markedsføres en felles profilering av området. Det skal stilles strenge krav om en skånsom utbygging (på naturens premisser). Prioriterte kulturlandskap skal tas vare på og videreutvikles. Kunnskap om biologisk mangfold og fredede/ truede arter skal styrkes og hensyntas i det videre planarbeid. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

14 4.4 Delområde: Osnesset Utsnitt Osnesset ca 1: Bolig I planforslaget er det lagt inn nytt område for boliger (representerer ca 40 eneboligtomter) i et område med kort avstand til skole, barnehage, idrettsanlegg, lysløype og butikker. Området er småkupert, ligger i furuskog med god byggegrunn, sørvest vendt og med muligheter for utsikt til sjøen. Pga konflikt med kulturminner i området er det satt krav om reguleringsplan. Vest for eldresenter er det lagt inn et areal for framtidig utvikling av leiligheter (Omsorgsboliger og lignende). Rundt torgområdet og langs Rv 215 er det også muligheter for boliger, men da fortrinnsvis i kombinasjon med forretning / næringsvirksomhet. Det er lagt inn en boligtomt på eiendommen gnr76/ bnr26 nordvest for Osnesset. Det er tidligere gitt dispensasjon fra kommuneplanen til fradeling av boligtomt her Handel / service / industri Områder for handel og service er lagt til området rundt torget med eksisterende Jokerbutikk og tidligere COOP-butikk samt langs Rv 215. Økt hyttebygging og flere folk i området vil gi økt omsetning på varer og tjenester i allerede etablerte bedrifter, men også kanskje gi muligheter for ny næringsvirksomhet. Et eksempel på dette er planene for bygging av ny og større Joker-butikk inkl. større parkeringsplass, flytting av miljøstasjon og noe omlegging av vegsystemet i området. Åmot kommune jobber for tiden aktivt for å finne nye eiere og for å få startet opp ny aktivitet på den tidligere Skogskolen. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

15 Det er, delvis etter innspill fra grunneier Tom Roger Søberg, lagt inn et nytt område for industri / lager på deler av eiendommen Solstad 73/46 (tidligere gartneri) Allmennyttig formål Dette gjelder grendehuset Osvang og Osen Bygdemuseum i gammelt skolebygg nordvest for gammelkirken. For Osvang er det ikke andre endringer enn at det er sett på muligheter for å knytte bygget nærmere friområde og mulig båthavn ned ved sjøen. Osen Historielag har signalisert (jfr brev av ) at de ønsker å få utvidet sin tomt mot sør inkl. gammelt stabbur inne på tidligere Skogskolen s område. Ettersom gjeldende planforslag ikke utelukker en slik løsning samt at det vil være nødvendig med en nærmere presentasjon av planer og evt. konsekvenser for omgivelsene før en vet at dette er gjennomførbart, har en ikke valgt å utvide formålet for allmennyttig formål nå Skogskoletomt Utsnitt Osnesset ca 1: 5000 Tidligere skogskoletomt foreslås regulert til et formål som kan utnytte de bygningsmessige fasiliteter og den flotte beliggenheten til en type nærings- /service bedrift. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

16 I og med at det pr. dags dato ikke foreligger noen konkrete planer synes det riktig å holde formålet temmelig åpent. Aktuell bruk som bifalles i planforslaget er: - Hotell (Spesialitet: Helse, rekreasjon, utmarksopplevelser, kurs/ konferanse). - Folkehøgskole eller kanskje en avdeling under Høgskolen i Hedmark (Spesialitet: Utmark, jakt, fiske, friluftsliv). - Privat / offentlig bo- og helsesenter (Spesialitet: Et tilbud som kan fange opp et behov i forbindelse med den forventede eldrebølgen) Friområde / ny småbåthavn / brygge Det foreslås et oppfølgingsprosjekt sammen kulturavdelingen i Hedmark fylkeskommune, Åmot kommune, Osen historielag og Osen grendeutvalg for se på mulighetene til å synliggjøre den kunnskapen som har kommet fram gjennom det omfattende registreringsarbeidet. Aktuelle tiltak er informasjonstavler, utstilling i lokalmuseum sammen med tilrettelegging for friluftsliv (stier, raste/-infoplasser etc). Det anbefales at 2 enkle hytter ute på Osnesset erverves av kommunen. Skisseforslag ny småbåthavn / gjestebrygge Osnesset (1 : 5000) Et mindre bryggeanlegg vest for Osnesset, like ved en tradisjonell badeplass, var avsatt som leteområde i det første høringsutkastet. De gjennomførte kulturminneregistreringene viser at bryggeanlegget befinner seg på en stor steinalderlokalitet. Lokaliteten er erodert og vil kanskje kunne frigis. Etablering av anlegget vil likevel kreve at det gjennomføres en omfattende og relativt kostbar utgraving. Anlegget er derfor tatt ut av planforslaget (ny lokalisering, se nedenfor). Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

17 Pga innsigelse til plassering av en større småbåthavn inntil Fv215, øst for Osa, foreslås denne flyttet vest for Osa med kontakt til bebyggelsen på Osnesset. Viste småbåthavn har formen etter en tidligere meander i Osa. Kapasiteten er redusert fra 200 til ca 100 båtplasser og inkluderer gjestehavn, parkering og noe båtopplag (se illustrasjonsskisse forrige side). Flyfoto: Viser ersjonsproblematikk langs Osas utløp. Piler viser gravesoner. Målestokk ca 1: 5000 Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

18 Som et ledd i massehåndteringen og erosjonssikringen av strekningen bro over Osa (FV215) og videre utover til utløpet foreslås følgende løsning: - Overskuddsmasser fra utgraving av småbåthavn benyttes til å fylle opp et nytt jorde rett øst for den søndre bebyggelsen på Osnesset. Et jorde her vil landskapsmessig (bedre kontakt mellom bebyggelse og sjø) og historisk passe bra (dette er arealer som tidligere har vært dyrket, men som har gått ut av produksjon pga reguleringen av sjøen). - En har i dag en betydelig erosjon langs østsiden av Osa inn mot Osmundsand friluftsområde samt mot sørøstre del av Osnesset (viktig kulturminneområde). Dette skyldes at Osa gjør en sving som medfører sterk strøm inn mot friområdet og videre inn mot Osnesset. Ved å grave ut elveløpet på motsatt side vil en få rettet ut elveløpet og derved minske erosjonen. På sikt bør hele utløpet av Osa fra bro og ut i Osensjøen erosjonssikres (begge sider). Et område nedenfor bro langs vestsiden av elva er tidligere erosjonssikret og ser ut til å holde bra. - Det forutsettes at alle nye kanter mot elva skal erosjonssikres/ stabiliseres. En sannsynlig løsning er å benytte duk og et lag med sprengstein (tilstrekkelig ned i elvebunn for å tåle belastningen av is/ reguleringen av sjøen). På partier med tilrettelegging for båtbruk og eller hvor en ønsker en bedre estetisk løsning foreslås å benytte en avdekking med morenestein, massive blokker av naturstein/ betong eller bryggekonstruksjoner i impregnert treverk. Tidligere aksepterte planer med gjestebrygge og brygge for Trysil Knut langs Osas vestside (mot bebyggelsen på Osnesset), forutsettes innarbeidet sammen med planene for en ny småbåthavn. Et viktig grep er å bedre den visuelle kontakten mellom bebyggelsen og sjøen gjennom å åpne for nye byggeområder, etablering av jorde og generell tynning. Økt båttrafikk på Osensjøen tilsier også større behov for det å kunne fylle drivstoff. I planen er det avsatt et areal sør-vest for bro til dette formålet. Dette kan kombineres med en bensinstasjon og service for båtfolket. Dette bør ikke bli en konkurrent til eksisterende bensinstasjon (evt. flyttes eller et samarbeid om drift sommerstid). Dagens rasteplass bør fortsatt kunne eksistere i samme området med litt tilpassning. Plankrav Oppgradering av friområde, småbåthavn, nye veger og byggeområder på Osnesset krever detaljert reguleringsplan. Lokal småbåthavn for fastboende på Osnesset-vest Pga konflikt med mange kulturminner, er forslag til lokal båthavn vest for skogskolen (jfr. forrige planutkast), for deler av boligene på Osnesset, foreslått flyttet til eiendommen gnr73/ bnr26 litt lenger nord (se kartskisse neste side). Dette er ihht innspill fra grunneier Reidar Stormoen som i første omgang ønsker å bygge ca 10 båtplasser. Med tanke på eksisterende bebyggelse samt foreslått nytt boligområde og et tilbud til disse, forslås at det i kommuneplansammenheng åpnes for etablering av bryggeanelgg med inntil 20 båtplasser. Det ligger et kulturminne i området som det må tas hensyn til. For å sikre allmennhetens interesser, kulturminne og utførelse av anlegget kreves detaljert reguleringsplan (bør også omfatte friområde /badeplass og ny boligtomt). Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

19 Skisse småbåthavn og ny boligtomt Osnesset-vest (innspill Reidar Stormoen) Offentlige byggeområder Areal for offentlige byggeområder er redusert dels gjennom en omdisponering av skogskoletomt samt regulering av en ny parkeringsplass nord for hovedinngang kirke. Videre er det tatt ut tidligere foreslått parkeringsplass øst for utvidelsesareal gravplass. Areal som er tatt ut foreslås innlemmet i friområde og vil fortsatt kunne omdisponeres dersom det skulle være behov en gang i fremtiden. Utvidelse av gravplass (har ligget inne i kommuneplanen lenge) kommer i konflikt med en del kulturminner (jf. fersk kulturminneregistrering). I samråd med fylkeskommunen bør en se hvordan dette kan løses, men i utgangspunktet ønsker kommunen å opprettholde foreslått arealbruk. Dette betyr i tilfelle søknad om å få frigitt kulturminner Nye byggeområder / flom Det foreslås nye byggeområder for sentrumsformål øst for torg / samfunnshus på Osnesset. Deler av dette området ligger forholdsvis lavt. Sannsynlig flomnivå er HRV for Osensjøen, men nødvendig flomsikker høyde må kvalitetssikres i en evt. reguleringsplan. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

20 4.4.8 Offentlige trafikkområder Det foreslås en ny kryssløsning mellom Fv 215 og Osdalsvegen (Fv 611) samt justering av 2 boliggater (Skibakkvegen og Nordnesvegen) med felles avkjøring fra Osdalsvegen. Dette er gjort for å unngå bratte boligveger ned på Osdalsvegen. I tråd med tidligere planer foreslås et sammenhengende gang-/ sykkelvegsystem langs Fv 215 gjennom tettbebyggelsen. Utsnitt kommunedelplan ca mål 1: Bevaringsverdig georessurs-område I Åmot kommunes Georessurssplan fra 1995 er det prioritert forskjellige georessursområder med opplevelsesverdi. Her er det påpekt opplevelsesverdien knyttet til Nordre Osas meandersvinger og deltaavsetninger mellom Gammelgården og utløpet i Osensjøen. Dette området er kategorisert som Gruppe 1 mht nasjonale verneobjekter. Området er angitt som hensynsområde og nærmere avgrenset i kommunedelplanen. Her har en gjort den avveiningen at for område sør for Rv215 bør bevaringsinteressene vike for andre samfunnsinteresser, mens et nærmere avgrenset område nord for Rv 215 og opp til Gammelgården, foreslås som hensynssone for bevaring av geo-ressursområde Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

21 (kvartægeologi knyttet til elvemeandrering, våtmarksområde) Småbåthavn mm Solstad 73/46 og deler av 73/1 Tom Roger Søberg ønsker å etablere småbåthavn (ca 120 båtplasser med opplagsmuligheter på land) på sin eiendom 73/46 og deler av 73/1, beliggende langs Nordre Osa ca 1 km nord for Osnesset (Se kartillustrasjon fra innspill forrige side). Tiltaket er isolert sett prisverdig, men er tidligere ikke prioritert ut fra følgende argumentasjon: - Utgjør et vesentlig inngrep i foreslått hensynssone for bevaring av georessursområde (kvartægeologi knyttet til elvemeandrering, våtmarksområde). - Medfører unødvendig stor båttrafikk på en smal elvestrekning. Passering av bro Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

22 over Osa med en klaring på ca 1,75m ved hrv (se foto), representerer en ulykkesrisiko. - Småbåthavna vil være vanskelig å drifte tidlig vår før sjøen er tilnærmet oppfylt. - Sammenlignet med en større småbåthavn nærmere Osnesset vil en her få mindre næringseffekt mht service-/aktivitetstilbudet på Osnesset. Lokalisering av tilbud og hvor mange båtplasser en ønsker å legge til rette for i planperioden representerer et planfaglig valg. Plankrav En videre tilrettelegging/ utbygging i området må baseres på vedtatt reguleringsplan. Illustrasjon fri høyde bro over N.Osa ved hrv for Osensjøen (foto: Roar Nilsgård) Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

23 4.5 Delområde: Søndre delen av Osdalen inkl. Furutangen, Storholm, Lilleholm og Bjørke hytteområder Overordnede planforutsetninger Utsnitt kommunedelplan ca 1: Ut fra den aktiviteten som allerede er godkjent i reguleringsplanene for Furutangen, Storholm og Lilleholm hytteområder samt en tanke om at en viss konsentrasjon og felles utnyttelse av infrastruktur og aktivitetsanlegg er fornuftig, synes det riktig å se et større område fra Osa og opp til Furutangen i sammenheng. Ut fra dette argumentet har en Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

24 også valgt å ta med ytterligere innspill om hyttebygging i dette området. Det gjelder forslaget om nytt hytteområde på Bjørke og på Gammelgården. På denne måten vil en ha tilgang på tomter både ved vann (nede i Osdalen) og i høyden (med utsikt og nærhet til turterreng). De forskjellige hytteområdene ligger med en tetthet som muliggjør samarbeid om veg, EL, tele, bredbånd og sti-/turløypenett. Åmot kommune kan ikke tvinge de enkelte aktørene i området til å samarbeide, men det anbefales og vil med stor sannsynlighet være til felles beste. Foto: Typisk situasjon kommunal veg Osdalens østside. Kommunal vei på østsiden av Osdalen er i dag i en tvilsom forfatning uten veggrøfter og med en lengdeprofil som delvis ligger som det laveste punktet i terrenget. Det er allerede tatt initiativ for å finne en løsning på dette bla med bidrag fra utbyggerne i området. Dette er også et tema som kan formalisere gjennom utbyggingsavtaler. Det har kommet ønske om at privat skogsbilveg mellom Bjørke og bro over Osa ca 6 km lenger nord, kan åpnes for gjennomkjøring av hensyn til besøkende og ansatte ved alpinanlegg / fasiliteter i Furutangen. Dette løses gjennom en privat avtale med vegeierne på denne strekningen. Et viktig vernehensyn i dette delområdet knytter seg til meanderlandskapet og våtmarksområdet i N. Osa som strekker seg fra utløpet i Osensjøen og de nærmeste 3 km oppover elva. Det har kommet noen innspill om nye bryggeanlegg i dette området. Et par av innspillene kom inn etter høringsfristens utløp. På grunn verneinteressene som knytter seg til denne delen av N. Osa, og at det fra før allerede er en del mindre bryggeanlegg her, foreslås i all hovedsak planforslaget opprettholdt slik det lå ute til 1. gangs offentlig ettersyn. Den lave seilingshøyden til eksisterende bru på Fv.215 er en ekstra begrunnelse for dette standpunktet. Når det gjelder bryggeanlegg foreslås likevel innatt tatt inn en presisering i planbestemmelsene om at konsesjonspliktige gardsbruk skal ha rett til å opprettholde og vedlikehold eksisterende anlegg, evt. gjenoppbygge tidligere anlegg etter søknad om tiltak. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

25 4.5.2 Furutangen hytteområder (HC101 - HC105) Furutangen hytteområde har fått en god start og det ser ut til at grunneierne Jan Skogholm og Arne Andersen Stenstrøm sammen med reguleringsarkitekt Per Olav Sjøen har et godt grep både mht en fornuftig arealutnyttelse, salg /markedsføring og lokal verdiskaping. En har i dag godkjente reguleringsplaner med til sammen 456 tomter. Pr. november 2010 var det solgt ca 355 tomter. I godkjente planer ligger også et alpinanlegg (åpnet vinteren 2007) og arealer for caravanplass og utleiehytter. Videre er det planer om opparbeidede friluftsområder i form av langrennsløyper, skiskytterbane og et kunstig tjern. Utbygger ønsker å lage en egen utmarksplan med turstier, gapahuker / rasteplasser og koier som tilbud for hytteeiere og lokalbefolkning. Godkjent masterplan for Furutangen (Arkitekt Per O. Sjøen) Furutangen hytteområder ligger ca fom til over havet og ligger gunstig til med nærhet til fint turterreng både sommer og vinter. Det store utfartsmålet er Blikufjellet som ligger ca 8-9 km nord for hytteområdet. Dette er også et naturlig turmål i Trysil kommune slik at det vil være naturlig med et samarbeid over kommunegrensene når det gjelder opparbeiding og drifting av løypenett. I dag har Osen Turforening et sammenhengende løypenett fra Osen Vannsport og Camping fram til Furutangen og videre til Rognåsen. I løpet av høsten 2008 er det også Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

26 utarbeidet et forslag til utvidelse av turløypenett spesielt nordover mot Blikufjellet. Dette er lagt inn på plankartet. For mer effektivt å fange opp trafikk fra fristidsbebyggelse og øvrig bosetting i Osdalen er det forslag om at skogsbilveg videre nordover fra Bjørke kan rustes opp og åpnes for fri ferdsel. Et annet alternativ kan være å etablere ny bro over Osa i nærheten av avkjørsel til Furutangen. Jan Skogheim: Aktivitetsbasert næringsutvikling. Dette elementet handler om å få på plass et helhetlig aktivitetstilbud som kan forsvare ei næringsmessig drift. I altfor mange tilfeller ser vi småanlegg for ski, kaféer, overnattingsplasser etc som sliter fordi næringsgrunnlaget blir for lite. I den andre enden er det en grense hvor det kommersielle preget overtar og kravene blir større. Vi har foretatt ei nøye vurdering av hvilket grunnlag som må til for å få på plass et helhetstilbud slik vi ønsker det. Lykkes vi med dette, vi det gi et vesentlig løft for arbeidsplasser og ikke minst tilbud som blir tilgjengelig for hele Osen-området. Grunnlaget er avstemt med potensialet i Masterplanen Masterplanen (detaljert reguleringsplan) for hele Furutangen området ble godkjent i Jan Skogheim har i planinnspill datert 7.desember 2010 kommet med forslag om framtidige nye byggeområder (4 alternativer) i nærheten av Furutangen hytteområde. Innspillet kommer sent i prosessen og er lite dokumentert mht egnethet og evt. konsekvenser. Furutangen hytteområde er allerede stort og evt. utvidelser må utredes nøye og foreslås sett i en større sammenheng i forbindelse med senere rullering av kommuneplan. Foto: Furutangen sett fra Osensjøen. Tatt med telelise (ser nærmere ut enn det i virkeligheten er) Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

27 4.5.3 Hytteområde Bjørke (HB101) Ortofoto over eiendommen Bjørke ca 1 : 7500 Roar Jansen har gitt et innspill med anslagsvis 100 nye hyttetomter på eiendommen Bjørke gnr 36 / bnr 67. Konsekvenser Natur Området ligger på en markert grusavsetning på et platå ovenfor gården Bjørke. Landskapsmessig synes dette å kunne bli et brukbart hytteområde. Friluftsliv Det blir viktig at allmenn ferdsel langs Osa blir ivaretatt i en reguleringsplan. Videre bør en i samarbeid med de andre hytteområdene i området finne en løsning for et felles tursti- / turløypenett. Kulturminner Det må påregnes krav om kulturminneregistrering. Landskap Området har god byggegrunn og vil ikke bli spesielt eksponert i forhold til vassdrag og vegene (fylkesveg / kommunal veg) i området. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

28 Foto: Typisk vegetasjon / landskap oppe på platå. Miljø / forurensning Området er i følge Georessursplan for Åmot godt egnet for infiltrasjon (Område 5: Bjørke Gammelgården). Risiko / sårbarhet Må lages ROS-analyse i forbindelse med reguleringsplan. Kraftlinje Kraftlinje gjennom området bør om mulig forsøkes lagt i bakken. Føringer videre planarbeid - Den videre utvikling og utbygging av området vil kreve en godkjent reguleringsplan. - I forhold til eiendommens totale areal synes 100 tomter å være i overkant og en vil tilrå en maksimal ramme på ca 40 tomter. - Det går ei kraftlinje gjennom området som vil legge beslag på areal både fysisk og visuelt. Bør utredes muligheter til å få lagt den i bakken. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

29 4.5.4 Hytteområde Gammelgården (HB104) Ortofoto over eiendommen Jens Nysæter har i innspill til kommuneplan søkt om godkjenning av ca 38 tomter på eiendommen gnr 58/ bnr 98. Konsekvenser Natur Eiendommen består av 2 delområder på hver side av kommunal veg. Det ene området ligger langs Osa inkludert gården og et skogsområde nord for gården, mens det andre området består av en skogkledd kolle øst for gården/ kommunal veg. Sør for eiendommen er det et våtmarksområde i Osa. Friluftsliv Viktig at allmenn ferdsel langs Osa blir sikret gjennom en evt. reguleringsplan for en hyttebygging i området. Kulturminner Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

30 Det må påregnes krav om kulturminneregistrering i forbindelse med reguleringsplan. Landbruksinteresser For del av areal som er aktuelt for hyttebygging er det ikke registrert landbruksinteresser utover skogbruk. Landskap Potensielt utbyggingsområde langs Osa er relativt flatt og domineres av furuskog. Miljø / forurensning Området er i følge Georessursplan for Åmot godt egnet for infiltrasjon (Område 5: Bjørke Gammelgården). Risiko / sårbarhet Må lages ROS-analyse i forbindelse med reguleringsplan. Føringer videre planarbeid - Den videre utvikling og utbygging av området vil kreve en godkjent reguleringsplan. - I forhold til eiendommens totale areal synes 38 tomter å være i overkant. For eiendommen sett under ett tilrås en maksimal ramme på ca 25 tomter. Foto: Fra nordvestre del av eiendom sett nordover langs N. Osa Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

31 4.6 Delområde: Osmundsand friluftsområde - Osensjøen båtog caravansenter Overordnede planforutsetninger Området langs Osensjøen fra utløpet av Osa til utløpet av Ena utgjør et område med mange aktiviteter i dag og med et potensial for videre utvikling. Følgende aktiviteter er kommentert og behandlet særskilt i planarbeidet: - Osmundsand Friluftsområde - Camping / småbåthavn Hågne Liberg - Osensjøen vannsport og camping - Sandvika camping - Osensjøen båt- og caravansenter Utsnitt plankart, målestokk ca 1 : Pr. dag er det lagt kommunal vann- og avløpsledning (delvis som sjøledning) fram til Osensjøen båt- og caravansenter. Avløpet er koblet til renseanlegget på Osnesset. Næringsvirksomhet i form av camping er et dominerende trekk ved dette området. Nærhet til Osmundsand friluftsområde og Osnesset med div. service er en fin kombinasjon og det synes riktig å legge til rette for en videre utvikling av campingaktiviteten samt noe hyttebygging (Sandvika camping). Det er i forbindelse med tidligere reguleringsplaner registrert flere områder med automatisk fredede kulturminner (bl.a. steinalderboplasser). Beskyttelse av disse blir viktig og er kommentert nærmere under aktuelle delområder. Tidligere foreslåtte småbåthavn på østsiden Osa/ sør for Fv215, foreslås flyttet på vestsiden av Osa (mot Osnesset) og en unngår ved dette et større inngrep i et våtmarksområde/ verdifullt kvartærgeologisk område. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

32 4.6.2 Osmundsand friluftsområde Utsnitt plankart ca 1: Osmundsand friluftsområde er et regionalt friluftsområde sikret med statlige midler. Med 1 km lang sandstrand, stor parkeringsplass, toalettbygg og etter hvert sandvolleyballbane og grasslette for ballspill og soling, har dette blitt en skikkelig attraksjon på varme solrike sommerdager. NVE har sikret stranda mot videre erosjon. Foto (Berit Bøhn): Stranda med erosjonssikring med trykkimpregnerte stokker. Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

33 Området bør i samråd med Fylkesmann, Åmot kommune og grendeutvalg kunne utvikles videre med mer grasareal og areal for aktiviteter som naturlig hører til i et friluftsområde. Et viktig tiltak blir å fjerne båttrafikk fra stranda og område for bading. Dette er ikke regulert i dag. Det foreslås at et område ca 300 m ut fra land (sandgrunne) blir markert med bøyer og skiltet med båttrafikk forbudt innenfor badeområde. Besøkende pr. båt henvises til en foreslått ny gjestebrygge på baksiden av selve stranda. Plan for opparbeidelse friområde inkl. gjestebrygge (den foreslås evt. lagt litt lenger mot nord-vest). Med unntak av småbåthavn er det denne planen som ligger til grunn for tilrettelegging i senere år. Et annet viktig tiltak er å knytte badeplassen nærmere selve Osnesset ved hjelp av en ny gang / sykkelveg langs Fv215. Dette kan bli en naturlig forlengelse av Natur- og Kulturleden fra Rena til Osnesset. En framtid og stor tanke kan være å få laget et sammenhengende vandrer-/ sykkelsti system mellom Osensjøen og Trysilfjellet. En ønsker å kunne gjøre om delvis sumpland nord for stranda til areal som kan benyttes til aktiviteter eller som parkmessig ramme (for eksempel forsterke vegetasjonsskjerm mot sur trekk fra nord). Det blir viktig at en i forbindelse med bearbeiding av land / vann i det indre bassenget sørger for tilstrekkelig gjennomstrømning til / fra Osa (hindre gjengroing og motvirke forurensning). Det er lagt inn en mulighet til utvidelse av hovedparkeringsplass for å redusere parkering etter atkomstveg og Rv 215 på store utfartsdager. Området langs N.Osa og ikke minst mot Osmundsand har en betydelig erosjon i dag og Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai av 60

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Egengodkjent i bystyret 16.06.2011og egengodkjent tilleggsvedtak 08.12.2011 Saksnr.: 2010/17882 Dokumentnr.: 165 Løpenr.: 127122/2011 Klassering: 143 Saksbehandler:

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 TRYSIL KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 Vurdering av innspill etter siste offentlige etters yn Januar 2014 Datert 23.01.2014 1 VURDERING AV IN NSPILL I dette dokumentet er alle innspillene som

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD Oppdragsgiver Gausdal kommune Rapporttype Reguleringsplan 2011-05-30 BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD 3 (26) BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset MØTEINNKALLING ÅLESUND BYSTYRE Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes på telefon 70 16 20 24 eller på epostadresse toreh@alesund.kommune.no

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

Skoltebyen kulturmiljø

Skoltebyen kulturmiljø Skoltebyen kulturmiljø Forslag til detaljert reguleringsplan 25 februar 2011 Detaljert reguleringsplan for Skoltebyen kulturmiljø Side 1 av 16 Innhold Liste over vedlegg... 3 1. Bakgrunn... 4 2. Planstatus

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer