Vidar Andersen, Finn Triger, Cathrine Andersen, Øyvind Lorentzen og Anne Bente Løvdal Nygaard,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vidar Andersen, Finn Triger, Cathrine Andersen, Øyvind Lorentzen og Anne Bente Løvdal Nygaard,"

Transkript

1

2 Bystyregruppa har siden valget i 2011, og siste årsmøte bestått av: Vidar Andersen, Finn Triger, Cathrine Andersen, Øyvind Lorentzen og Anne Bente Løvdal Nygaard, Gruppestyret: Sandefjord FrP s gruppestyre har bestått av: Gruppeleder Vidar Andersen, Nestgruppeleder Finn Triger, Gruppesekretær Cathrine Andersen og medlem Øyvind Lorentzen. Finn Triger ønsket å trekke seg som nestgruppeleder før sommeren, og sekretær Cathrine Andersen fyller den funksjonen ut valgperioden. Etter siste årsmøte gikk studieleder Stian Caius Pedersen inn i gruppen som lokallagets representant. Det har for øvrig ikke vært avholdt egne møter i gruppestyret i perioden Det har vært avholdt 8 bystyremøter og 9 gruppemøter siden siste årsmøte. Fra gruppens ledelse kunne det vært ønskelig at noen flere i varamedlemsrekken møtte på de faste gruppemøtene i forkant av hovedutvalgsmøter og bystyremøter. I gruppemøtene blir sakene til hovedutvalgene gjennomgått sammen med sakskartet til bystyremøtet den påfølgende torsdag. Hovedutvalgene har møter tirsdag og onsdag i samme uke, og gruppemøtet er satt til mandag. Bystyregruppa møtes i formannskapssalen, og normal møtestart er kl Bystyret har behandlet 81 saker i denne perioden, møtet i mars ble avlyst, og av de største er selvfølgelig rammer for budsjettet i juni og selve budsjettsaken i desember. I tillegg til dette har selvfølgelig fergesaken engasjert gruppens medlemmer på gruppemøter, i formannskap og bystyre Samarbeidet med Høyre, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet ble ikke satt på de store prøvene i saker av økonomisk karakter i perioden vi har bak oss. En sak som dog er viktig å merke seg er gruppas negative holdning til eierskap av bygningen på Midtås. Her er vi sørgelig alene i holdningen, når en ser bort fra Rådmannens innstilling om salg der kun gruppen fulgte rådmannens innstillig om å selge. Det har fra gruppas medlemmer i perioden som har gått vært fremmet to interpellasjoner til bystyrets møter. Den ene om å følge opp regjeringens målsetting i regjeringsplattformen og statlig finansiering av sykehjemsplasser, og den andre om finansiering av boliger for mindreårige flyktninger. Preben Kolding meldte i løpet av sommeren flytting til Oslo og overgang til Oslo FrP, og i henhold til samarbeidsavtalen ble nyvalg av representanter fra gruppen til de verv han innehadde utført.

3 Varaordfører Vidar Andersen Representasjon i Hovedutvalg: Formannskap Vidar Andersen Administrasjonsutvalg Vidar Andersen (leder) Skole- og barnehageutvalget Anne Bente Lødval Nygaard (nestleder) Preben Kolding etter 25. sept. Per Skorge Helse- og Sosialutvalget Ole Trygsland Hoelseth (nestleder) Kultur- og Fritidsutvalget Øyvind Lorentzen (nestleder) Monica Lystad Plan- og Utbyggingsutvalget Finn Triger (nestleder) fram til 29. apr Cathrine Andersen fra 29. apr. (nestleder) Kontrollutvalget Solveig Bagås Bygge- og Eiendomsutvalget Finn Triger Varamedlemmer 1. Finn Triger 2. Cathrine Andersen 3. Øyvind Lorentzen Varamedlemmer 1. Cathrine Andersen 2. Øyvind Lorentzen Varamedlemmer 2. Per Skorge fram til 25. sept. 2. Cathrine Andersen etter 25. sept. 5. Christer Noren Thorsen 9. Cathrine Andersen fram til 25. sept. Varamedlemmer 2. Preben Kolding fram til 25. sept. 2. Vidar Andersen etter 25. sept. 9. Elise Andersen Varamedlemmer 2. Vidar Andersen 4. Cathrine Andersen 10. Anne Bente Løvdal Nygaard Varamedlemmer 2. Monica Lystad 5. Elise Andersen 9. Per Skorge Varamedlemmer 1. Leif Christian Hunskaar 2. Kai Roger Johansen Varamedlemmer Vidar Andersen

4 Formannskapet av avholdt 14 møter siden siste årsmøte og behandlet 200 saker. Den saken som nok har tatt mest ressurser både administrativt og politisk er saken om adgang til Sandefjord Havn for Fjord Line A/S. 6 av sakene har omhandlet fergene og adgangen til Sandefjord Havn. Trusler om voldgiftssak fra Color Line og rettssak med erstatningskrav fra Fjord Line har vært temaer. Foreløpig er status stevning for tingretten av Fjord Line a/s, hvor Sandefjord Kommune har gått til motmæle og innkalt Color Line til bistand. Totale antall sider med saksdokumenter i fergestriden er ca Arbeidet med kommuneplan har også tatt mye tid. Dette endte med et omfattende forslag fra samarbeidspartiene basert på rådmannens innstilling på 86 sider. Utklipp av protokoller fra enkelte saker i perioden for bystyre og formannskap: Faksimile av forside endringsforslag kommuneplan.

5

6 Dette er en av sakene som har skuffet partiets representanter mest i perioden som har gått. Det nordiske samarbeidet startet opp i 1949, og har gitt de forskjellige kommunene verdifulle inputs til sin daglige drift av hverandre. Vi er vel ikke sikre på om de øvrige vennskapsbyene aksepterer Høyres forslag i pkt. 1., og viderefører sitt samarbeid uten Sandefjord. Ser en på avstemningsresultatet ser en at Høyre og SV utgjør flertallet.

7 57/13 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR Formannskapets innstilling: Formannskapet anbefaler at bystyret fatter følgende vedtak: (Likelydende forslag fra Høyre, FrP, KrF og PP i formannskapet) 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan vedtas som vist i Budsjettskjema 1A og 1B for driftsbudsjettet Budsjettskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet med endringer som følger av notat fra rådmannen og med følgende endringer: Meravkastning fra kraftfondet pr , utover avsetning til kursreguleringsfond, skal prioriteres til følgende prosjekter. o Sluttfinansiering av flerbrukshall i Bugården. o Tilskudd til Sandar som delfinansiering av anlegg på Vesterøya. o Gatelys i sentrum/byutvikling. o Økning av investeringsprosjekt 4 Oppgraderinger Nygård (Søppelsjakt oppgradering av alle 7 skyllerom utskifting av 13 avdelingskjøkken samt oppussing av noen fellesrom.) o Klokkespill Sandefjord Kirke Hvilke beløp som skal prioriteres til de ulike formål, forutsettes avklart ved folkevalgt behandling av regnskap 2013/ regnskapsgjennomgang etter 1. tertial 2014/rammer for budsjett 2015 og økonomiplan Før rammesaken i 2014 legges det frem en sak for Helse- og sosialutvalget og formannskapet som viser hvordan kommunen kan innta en offensiv rolle i utvikling av tomten på Lunden etter 2016, bl.a. ved å legge til rette for private eiendomsutviklere. Det skal tas utgangspunkt i kommunens fremtidige behov for bo- og servicesenter og andre tilrettelagte boliger for eldre, gjerne samlokalisert med andre typer boliger. Saksutredningen bør vise hvordan en konkurranseprosess kan gjennomføres for å sikre at tomten utvikles med kreative og fremtidsrettede løsninger. I henhold til HS-utvalgets vedtak den bes rådmannen utrede en videre utvikling av Nygård bo- og behandlingssenter basert på en utvikling av avd. G og nordre fløy og med et eventuelt tilbygg for å binde fløyene sammen, med minimum 16 enkeltrom etter ombygging for å oppnå kostnadseffektiv drift. Kontorer, møterom og midlertidig rehab. lokaliseres i paviljonger. Prosjektet skal ta sikte på å imøtekomme Husbankens krav til investeringstilskudd. Utredningen skal inneholde en beskrivelse av bygningstekniske løsninger, et tilhørende investeringsestimat, samt estimat for driftsutgifter og en mulig fremdriftsplan. Utredningen legges frem for HS-utvalget og formannskapet forut for rammesaken i juni 2014, med sikte på at prosjektet kan innarbeides i

8 I investeringsprogrammet ved behandling av budsjett og økonomiplan i desember mill avsatt i økonomiplan 2014/17 for tilbygg/nybygg sykehjems/omsorgsplasser, prioriteres Nygård Bo- og Behandlingssenter, og prosjektet forsøkes fremskyndet. Bystyret ber ordføreren ta initiativ overfor den nye Regjeringen for å sikre tilskudd til påbygg av Hvalfangstmuseet i Museumsgata. Flertallspartiene vil stille seg positivt til en søknad om prosjekttilskudd fra foreningen Kulturelt Initiativ for arrangementer innen klassisk/opera i Kommunen tar opp 54 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i Låneopptaket i 2014 legges til sertifikat-/pengemarkedslånene som utgjør 150 mill. kr per Gjelden kan refinansieres gjennom året. 3. Kommunen tar opp inntil 60 mill. kr som startlån i Husbanken i Lån tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år. 4. Kommunens betalingssatser justeres iht. til bilag 5, Betalingssatser. Nye satser gjøres gjeldende fra 1. januar 2014 der annet tidspunkt ikke er angitt. 5. Sandefjord Bredbånd KF - Budsjettrammer for 2014 og økonomiplan vedtas som vist i vedlegg 1 og 2. Sandefjord Bredbånd KF tar ikke opp lån til finansiering av investeringer i Foretakets sertifikat- /pengemarkedslån, som utgjør 164 mill. kr per , kan refinansieres gjennom året. 41/14 MIDTÅSEN AS - TILBUD OM KJØP AV AKSJER - GENERALFORSAMLING ØKONOMI - SALG/KJØP Formannskapets innstilling: Formannskapet anbefaler at bystyret fatter følgende vedtak: 1. Sandefjord kommune kjøper fylkeskommunens aksjer i selskapet. 2. Ordføreren gis fullmakt til å representere kommunen i generalforsamling 16. juni. Møtebehandling: Cathrine Andersen, Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag: Rådmannens innstilling til formannskapet. ***** Det ble votert over forslag fremmet av Andersen, FRP. Forslag fremmet av Andersen, FRP falt med 33 mot 5 stemmer. Det ble votert over formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 33 mot 5 stemmer.

9

10

11 Det har vært bred konsensus rundt satsing på eldreomsorg i perioden fram til rett før årsmøtet. Budsjettmidler i økonomiplanen for ombygging og oppussing av Nygård Sykehjem har det vært bred oppslutning rundt, inntil siste møte i Helse og Sosialutvalget, hvor det ble vedtatt å omgjøre planene til å mulig bygge en «Demenslandsby» etter modell av DE HOEGEWEYK utenfor Amsterdam i Nederland. Lunden som demensinstitusjon er nok gått ut på dato, men Fremskrittspartiet vil kjempe videre for å få til et tilbud for demente på denne tomta, og mener klart at bygging av «demenslandsby» her, hvor den ærverdige «Oddberggården inngår er en bedre løsning enn tomta på Nygård.

12 Ved forfall fra bystyrets faste medlemmer til bystyremøtene har varamedlem Ole T. Hoelseth møtt på 3 møter, Per Skorge på ett møte og Christer Noreen Thorsen i en sak i et møte grunnet Inhabilitet. Varaordfører har representert Sandefjord Kommune i flere sammenhenger ved åpninger av kurs, konferanser, stevner og andre arrangementer i Sandefjord. Den mest spesielle var vel å ønske representanter for kulturminnevern og UNESCO velkommen til Gokstadhaugen i anledning en befaring grunnet verdensarven. En sak hvor som kjent gruppa var negativ til. Det er god dialog mellom ordfører og varaordfører sett fra varaordførers side, selv om det er saklige politiske uenigheter tilstede.

13 Noen presseoppslag fra perioden.

14 Det var her ideen om tidligere åpning av E18 ble lansert av styreleder for Sandefjord Lufthavn, Bjørn Walle og varaordfører.

15 ØKONOMI Parti Stemmetall Representant AP SV RV SP KrF Venstre Høyre FrP PP MPGrønne Kristelige dem Andre Antall i utvalget 11 Fyll inn parti Bystyrerep Utvalgsplass AP 11 4 SV 1 0 RV 0 0 SP 0 0 KrF 2 0 Venstre 2 0 Høyre 14 5 FrP 8 2 PP 0 0 MPGrønne 1 0 Kristelige dem 0 0 Andre 0 0 Om resultatet ved valget høsten 2013 til Stortinget, hadde vært lokalvalg ville Bystyret sett annerledes ut. Grunnet økt representasjon og økt stemmestøtte betydd betydelig økning av gruppas inntekter i form av statlig og kommunal støtte. Noe som kunne gjort oss i stand til en mye mer utadvendt profil. Gruppen har absolutt satt tæring etter næring i året som har gått, og det vises til lokallagets regnskap. Bystyregruppa hadde vært tilbake med 8 representanter og vi hadde hatt 2 i alle hovedutvalg inklusive formannskapet. Vi hadde også vært «vippeparti» i formannskap og hovedutvalg med våre 2 representanter. KURS/KONFERANSER: Flere av bystyregruppens medlemmer har vært tilstede på noen av de kurs, seminarer og konferanser arrangert av Sandefjord FrP, Vestfold FrP og partiet sentralt. Også på lokallagets medlemsmøter og sosiale arrangementer har bystyregruppa med varamedlemmer møtt opp. Fylkeslagets rådsmøter har også vært prioritert. Årsmøte i Vestfold FrP Den 7. og 8. februar avholdt Vestfold FrP sitt årsmøte på Quality Grand Hotell Farris i Larvik. Bystyregruppas medlemmer og varamedlemmer var godt representert blant delegatene fra Sandefjord FrP. Vidar Andersen ble valgt som en av møtelederne og Solveig Bagås som en av referentene. Et godt møte hvor Sandefjord FrP blant annet fremmet et resolusjonsforslag med tittelen «Et hårete Mål. Norge skal sørge for at ingen flyktninger må bo i telt.» Vedtaket om at denne skulle fremmes på landsmøtet ble fulgt opp, og i etterkant har det blitt en del mediaoppslag rundt dette. Konsekvensene av behandlingen har også blitt godt mottatt av Flyktningehjelpen og Lars Egeland. Vi i Sandefjord FrP må ta de seiere der de er.

16 Landsmøtet 2014

17 Fremskrittspartiet avholdt sitt 40. landsmøte på Clarion Hotel Oslo Airport i tiden mai Sandefjord FrP stilte med følgende: Delegat Ole Trygsland Hoelseth. Gjest på deler av landsmøtet Anne Bente Løvdal Nygaard. POLITIKK Det er i valgperioden vi er inne i, fire partier som har inngått et teknisk samarbeid i Sandefjord Det er nå en stor part i samarbeidet i og med at Høyre har 18 av bystyrets 39 plasser, mot våre 5. Det er lett å bli frustrert i en slik sammenheng når Høyre bruker den makten de har fått etter valget. Vi har ingen skriftlig politisk avtale å forholde oss til i denne perioden, kun den valgtekniske. Vi er dog enige om å kunne være uenige. Det er fremkommet noe kritikk på at vi blir oppfattet som et «haleheng» til Høyre. Til det er det å si at gruppa forsøker til beste evne å fremme egen politikk, og arkivet til Sandefjords Blad viser 73 oppslag i form av leserbrev og redaksjonelle oppslag der medlemmer av gruppa har stått fram. Med 5 representanter i Bystyret må en si seg tilfreds med det. Det valgresultatet vi oppnådde ved Stortingsvalget i 2013 viser at byens borgere er fornøyd med den jobben som blir gjort også i bystyret. Ved kontakter ute blant innbyggerne føler en også tilfredshet med hvordan oppgavene løses. Dette til tross for at det helt klart er mangler og utfordringer som står uløst. Innenfor byggesak framstår Sandefjord FrP som et klart JA-parti, på kultur og fritidsområdet setter vi barn og unge i fokus når det gjelder bevilgninger. Innen skole og Barnehage er det kvalitet på tilbudet som står i fokus. Helse og Sosial er tonen helt klar: Flere omsorgsplasser til byens eldre og færre på sosialhjelp. De 5 som utgjør bystyregruppen er sitt ansvar bevist. Vi har varaordfører, et medlem i formannskapet og to medlemmer i hovedutvalgene bortsett fra Helse og Sosial hvor vi har et medlem. Varaordfører er i 20% stilling i Sandefjord og er å treffe på Rådhuset stort sett hver tirsdag, om han ikke er opptatt med annen politisk aktivitet. Han ønsker gjerne flere besøk av partiets medlemmer og velgere, og han ber om at avtale om dette blir gjort pr. telefon eller via e-post. De fem som i denne perioden utgjør Sandefjord FrP i bystyret mangler ikke erfaring. Det som nå blir uvant for oss lokalt er å forsvare den sittende regjering. Det skal vi gjøre, samtidig som vi ikke skal være tilbakeholdende med å kontakte våre statsråder for på den måten yte bedre service som ombud for våre innbyggere. For bystyregruppa 17. oktober 2014 Vidar Andersen Gruppeleder

18

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Egersund Arena 05.11.2012 Utvalg: Møtested: Dato: kl 18:00 Tidspunkt: 18:00 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi v/reinert Vassbø og Kåre

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - 1 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER... 3 3. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN... 3 4. MÅL FOR DEN

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

SAKSUTSKRIFT. Byjubileet 2016 - forprosjekt

SAKSUTSKRIFT. Byjubileet 2016 - forprosjekt SARPSBORG KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak 07/08490 Arkivkode Blank;C03;&20 Saksbehandler Birgitte Dahlstrøm Saksgang Møtedato Saksnr Hovedutvalg kultur 13.10.2009 45/09 Bystyret 22.10.2009 63/09 Byjubileet

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer