Innhold. 4 Årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 4 Årsberetning"

Transkript

1

2

3 Innhold 4 Årsberetning Aker Solutions-konsernets årsregnskap 20 Konsolidert resultatregnskap 21 Konsolidert balanse 22 Konsolidert kontantstrømoppstilling 23 Konsolidert egenkapitaloppstilling 24 Noter til konsernregnskapet Aker Solutions ASAs årsregnskap 64 Morselskapets resultatregnskap 65 Morselskapets balanse 66 Morselskapets kontantstrømoppstilling 67 Noter til morselskapets regnskap 72 Revisjonsberetning 74 Aksje- og aksjeeierinformasjon 78 Eierstyring og selskapsledelse 82 Styret 84 Konsernledelsen 86 Selskapsinformasjon Aker Solutions årsrapport

4 Årsberetning Godt forberedt i et uforutsigbart marked Aker Solutions driftsinntekter beløp seg i2008 til millioner kroner, ogdeble dermed opprettholdt på samme nivå som året før. Kostnadsoverskridelser på prosjektene Frigg og Aker H-6e. bidro til at driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) falt med 13,6 prosent fra 2007 til 3382 millioner kroner, mens EBITDA-marginen gikk ned fra 6,8 prosent til 5,8 prosent. Konsernets ordrereserve er solid og av høy kvalitet. Arbeidet med åredusere kostnader ventes ågibetydelig effekt i2009. EBITDA for 2009 forventes åbli høyere enn 4500 millioner kroner, mens inntektsnivået antas åfalle noe. Styret foreslår et ordinært utbytte på 1,60 kroner per aksje for regnskapsåret 2008, tilsvarende totalt 430 millioner kroner. Selv om et høyt inntektsnivå i 2007 var preget av stor aktivitet på flere betydelige prosjekter som da ble ferdigstilt, har Aker Solutions klart å opprettholde et høyt inntektsnivå også i Det er veksten i forretningsområdene Products & Technologies (P&T) og Subsea som har bidratt til dette. I Energy Development & Services (ED&S) og Process & Construction (P&C) har aktiviteten vært lavere enn i Flere viktige prosjekter i konsernets portefølje er ferdigstilt i Et komplett undervanns produksjonssystem er levert til Reliance Industries Ltd til MA-D6-feltet utenfor kysten av India, og verdens første offshore LNG-terminal er levert til Exxon- Mobil i Adriaterhavet. Fire produksjonsanlegg til Kashagan-prosjektet i Det kaspiske hav er ferdigstilt iløpet av året, og det er levert sju komplette boreutstyrspakker i løpet av året som er ioperasjon på rigger hos ulike kunder. Sent i 2008 var også undervannssystemet for vanninjeksjon på Tyrihansfeltet i Norskehavet klart for levering. Dette er et banebrytende prosjekt som styrker konsernets posisjon når det gjelder løsninger for økt utvinning fra eksisterende felt. Aker Solutions er dessuten tildelt fem kontrakter for prosjektering, innkjøp og prosjektledelse (EPCM) for metallprosjekter isør-amerika. Forretningsområdene Subsea, P&C og P&T økte lønnsomheten betydelig, og leverer historisk høye marginer og resultater i2008. Det sammenslåtte forretningsområdet ED&S har styrket konsernets stilling som en ledende leverandør av komplette utbyggingsløsninger for krevende olje- og gassprosjekter. Området har i 2008 hatt operasjonelle utfordringer i forbindelse med enkelte prosjekter. Dette har medført at lønnsomheten ikke er styrket itilsvarende grad som for de øvrige treforretningsområdene. For åreduseresårbarheten overfor svinginger i aktivitetsnivået i de ulike markedene, har det spesielt innenfor Subsea og P&T vært arbeidet med åbygge opp baser og organisasjoner for leveranse av tjenester og produkter til den installerte basen av løsninger. Dette er en del av konsernets langsiktige strategi og egnet til å styrke konsernets posisjon innenfor livssyklusmarkedet. Denne strategien forventes å bidra til høyere marginer. Et omfattende program for å redusere kostnader ble igangsatt i annet halvår 2007 og har pågått i hele De ustabile forholdene i verdensøkonomien gjør at arbeidet med å øke effektiviteten og fleksibiliteten i kostnadsbasen fortsatt vil ha høy prioritet. Aker Solutions har en solid ordrereserve, og kundeporteføljen domineres av anerkjente nasjonale og internasjonale selskaper.konsernet har så langt ikke vært utsatt for vesentlige kanselleringer av allerede tildelte kontrakter, men enkelte forventede, nye kontraktstildelinger er blitt utsatt i tid. Den totale ordreinngangen for 2008 ble på millioner kroner, og ved utgangen av året hadde konsernet en ordreserve på millioner kroner. Ordrereserven er av høy kvalitet og med potensial for å realisere marginforbedringer. På kort sikt er det en viss usikkerhet knyttet til aktivitetsnivået i Aker Solutions hovedmarkeder. Uavhengige markedsanalyser viser at oljeselskapene må opprettholde høy aktivitet innenfor leting og utbygging av olje- og gassressurser for å erstatte fallende produksjon fra eksisterende felt og samtidig møte den antatte veksten i verdens energiforbruk. Det langsiktige markedsfundamentet anses derfor som solid og interessant. Konsernet har satt seg høye mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og de ulike HMS-programmene har fortsatt i 2008 for åbidra til ånåambisjonen om null skader på mennesker, materiell og miljø. Dette arbeidet viser gode resultater, med nedgang i både sykefravær og skadefrekvenser for 2008 sammenlignet med Virksomheten Konsernets hovedvirksomhet Aker Solutions erenledende internasjonal leverandør av ingeniørtjenester,fabrikasjon, teknologiprodukter, vedlikehold, spesialisttjenester og totalløsninger til energi- og prosessindustrien. Hoveddelen av virksomheten omfatter leveranser til olje-, gass- og petrokjemianlegg. Konsernet har også en betydelig virksomhet knyttet til leveranser til prosjekter for gass- og kullkraftverk, metallforedling og andre utvalgte industrier. For å oppnå en organisering av virksomheten som isterkere grad gjenspeiler kundenes behov,erdet i2008 gjennomført en restrukturering av forretningsområdene. Forretningsområdene Field Development (FD) og Maintenance, Modifications and Operations (MMO) ble slått sammen til ett forretningsområde under navnet Energy Development & Services (ED&S). Sammenslåingen skjedde med operasjonell virkning fra 1. september 2008 og regnskapsmessig virkning fra 1. januar Det er også gjennomført strukturelle endringer i de to forretningsområdene Subsea og P&T for årendyrke konsernets tilbud av teknologi, løsninger og tjenester overfor kunder og markedssegmenter. Etter dette er virksomheten organisert i følgende fire forretningsområder og rapporteringssegmenter: Energy Development &Services (ED&S) Subsea Products &Technologies (P&T) Process &Construction (P&C) Ved utgangen av 2008 hadde Aker Solutions ansatte, hvorav i Norge. I tillegg hadde konsernet innleide medarbeidere. Aker Solutions har virksomhet i rundt 30 land. Konsernet har sitt hovedkontor i Norge, på Snarøya utenfor Oslo. 4 Aker Solutions årsrapport 2008

5 Årsberetning Morselskapet Aker Solutions ASA er notert på Oslo Børs med tickerkoden AKSO. Selskapets største eier er Aker Holding AS, som eier 40,27 prosent av aksjene. Strategiske satsingsområder Konsernet Aker Solutions har en visjon om å være den foretrukne partner for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energi- og prosessindustrien. Medarbeiderne representerer spisskompetanse på en rekke områder,og konsernet er anerkjent som en attraktiv forretningspartner og arbeidsgiver. Aker Solutions har en sterk markedsposisjon som skal ivaretas og videreutvikles. Dette krever stor innsats og betydelige ressurser. Forventningene fra investorer, kunder og medarbeidere, samt fra samfunnet og markedet generelt skal innfris gjennom å levere ansvarlig, lønnsomt og konsistent. Konsernets langsiktige strategi står fast, og for 2009 er det definert følgende satsingsområder som skal bidra til å realisere visjonen: Satsing på løsninger for værhardt klima og dypt vann Aker Solutions er en av verdens ledende leverandører av løsninger for energi- og prosessanlegg i værharde strøk, både offshore og på land. Konsernet har en omfattende referanseliste av prosjekter innen betongteknologi, flytende dypvannsplattformer,undervannsteknologi og landanlegg som er egnet for værharde forhold i arktiske strøk og på store vanndyp. En stor andel av olje- og gassressurser som ennå ikke er utnyttet, forventes å ligge i slike områder. Aker Solutions posisjon som en av få leverandører som kombinerer avansert teknologi med evnen til å levere komplette løsninger, gjør konsernet til en attraktiv partner for kunder med krevende prosjekter på dypt vann og i værharde strøk. Løsninger for brønnstrøm og reservoar En stor andel av de nye olje- og gassfeltene som finnes, har høye utbyggingskostnader. For mange operatører ligger det et stort potensial i å utnytte eksisterende olje- og gassfelt bedre. Aker Solutions har spesialiserte virksomheter med ekspertise innenfor reservoaranalyse og optimering av brønnstrømmer. Dette gjør det mulig for operatører av olje- og gassfelt å øke utnyttelsesgraden for eksisterende felt der de allerede har investert i installasjoner og annen infrastruktur. Rundt flere store felt som allerede er i drift, ligger det også andre mindre reservoarer. Aker Solutions avanserte bore- og brønnteknologi gjør det mulig å bore nye brønner fra eksisterende plattformer horisontalt til satellittreservoarer.dermed kan plattformens kapasitet utnyttes bedre. Til felt der trykket i reservoaret har falt etter flere års drift, leverer Aker Solutions teknologi for å øke trykket, ved vanninjeksjon eller gassinjeksjon. Konsernet har også avanserte løsninger for å vedlikeholde og forbedre olje- og gassstrømmen fra eksisterende felt. Dette er et segment hvor det ventes en positiv utvikling. Vekst innen servicemarkedet Aker Solutions er en stor leverandør av komplette produksjonsanlegg til energiog prosessektorene. Itillegg tilbys produkter og systemer som for eksempel undervannsanlegg og boresystemer. Den inngående kunnskapen om anlegget eller produktene som var opparbeidet da prosjektet ble levert, gir mulighet for å tilby effektive modeller for senere vedlikehold, oppgradering og andre tjenester gjennom hele livsløpet for produkter og installasjoner. Ofte krever dette spesialisert kompetanse, noe som gir leverandører med en stor installert base et interessant og langsiktig marked. Aker Solutions har over de siste årene økt antall leveranser av systemer og anlegg betydelig, og markedet for tjenester gjennom hele levetiden for konsernets løsninger gir grunnlag for attraktive marginer. Mens et nytt utbyggingsprosjekt og produkt- eller systemleveranser gjerne har en varighet på ett til fem år, skal installasjonen vedlikeholdes i flere tiår. Servicemarkedet gir derfor også stor grad av langsiktighet og er noe mindre syklisk enn markedet for nye prosjekter. Videreutvikling av konsernets sterke posisjon i det voksende MMO-markedet inordsjøen Aker Solutions har levert en stor andel av offshoreinstallasjonene i Nordsjøen, spesielt på norsk sokkel. Vedlikeholdsmarkedet omfatter både løpende service, større oppgraderinger og effektivisering. Det siste segmentet krever inngående forståelse for arbeid på installasjoner i drift, kombinert med ekspertise for å utføre større endringer og levere nye komponenter og moduler til plattformene. «Aker Solutions har en solid ordrereserve, og kundeporteføljen domineres av anerkjente nasjonale og internasjonale selskaper» Flere av plattformene i Nordsjøen har vært idrift imange år og står foran omfattende oppgraderingsbehov. Aker Solutions har en erfaren og kompetent organisasjon av ingeniører og operatører som sammen med konsernets fabrikasjonskapasitet vil bli utnyttet i konkurransen om større oppdrag for vedlikehold og oppgraderinger. Flytting av tyngdepunktet for P&C mot Kina, India og Sør-Amerika Arbeidet med å øke prosess- og metallvirksomhetenes aktiviteter i Asia og Sør- Amerika vil fortsette. Mye av ny kapasitet innenfor disse områdene vil bli tilført disse regionene. I tillegg vil det i større grad bli tilrettelagt for å overføre teknologi og ekspertise fra Europa til forretningsområdets virksomheter i andre deler av verden, spesielt til vekstmarkeder som India og Kina. Øke effektivitet og fleksibilitet på kostnadsbasen Et omfattende program for å redusere kostnader ble igangsatt i annet halvår 2007 og har pågått i hele Videre fremover vil det legges vekt på forbedringer innenfor risikostyring, prosjektgjennomføring, kostnadsstyring, tilpasning av verftskapasitet, samt bedre utnyttelse av lavkostnadssentre i India, Brasil og Malaysia. Fortsette åforbedre HMS-prestasjonene Aker Solutionsvil fortsetteåsatse på HMS og utvikle Just Care -kulturen som vektlegger HMS i alle prosjekter og produkter som leveres. Den sterke satsingen på HMS-opplæring vil fortsette også i I tillegg vil konsernet fortsette å utvikle sitt ansvar som en god samfunnsaktør. Markedene Aker Solutions hovedmarkeder har over en lang periode vært preget av god utvikling og høy etterspørsel. Med synkende reserver og fallende produksjon fra eksis- Aker Solutions årsrapport

6 Årsberetning terende felt er det på lengre sikt fortsatt et fundamentalt behov for mange nye utbygginger. I kjølvannet av den internasjonale finanskrisen er det imidlertid knyttet større usikkerhet til markedsutsiktene de nærmeste årene. Det er fortsatt for tidlig å bedømme hvordan uroen i verdensøkonomien vil påvirke markedene, og det er usikkert hvor lenge krisen vil vare. På kort sikt vil trolig aktivitetsnivået i Aker Solutions hovedmarkeder falle. På lengre sikt ventes etterspørselen igjen å ta seg opp, basert på en økende knapphet på olje, gass og viktige metaller. Det er derfor grunn til å tro at selve fundamentet for ytterligere markedsvekst er til stede på noe lengre sikt. Oljeprisen påvirker aktivitetsnivået i flere av Aker Solutions hovedmarkeder. Nivået på oljeprisen påvirker også oljeselskapenes prioriteringer og valg mellom nye utbygginger, oppgraderinger av eksisterende fasiliteter eller satsing på økt utvinning fra eksisterende oljefelt. Konsernets andel av nye leveranser i forhold til service kan derfor variere over tid med oljeprisutviklingen. Vanskeligere tilgang på kapital og finansiering av prosjekter reduserer flereavkundenes muligheter til å igangsette nye store prosjekter.for mange oljeselskaper er aktivitetsnivået nært knyttet til utviklingen i deres kontantstrøm, noe som for enkelte operatører innebærer at store, nye utbygginger utsettes. I flere tilfeller blir disse erstattet av økt satsing på oppgradering av eksisterende installasjoner som kan bidra til lavere kostnad per produsert enhet. Oljeselskapenes interesse for oppgradering av eksisterende anlegg, eller investering i økt utvinning fra olje- og gassfelt som allerede er i drift, er vanligvis nært knyttet til marginalkostnaden per produserte enhet. Over de siste årene har ny teknologi på en del anlegg allerede gitt mer automatisert drift og lavere kostnader, og utvinningsgraden på flere felt har brutt grenser for hva som tidligere ble ansett for å være mulig. Likevel er det verden rundt et stort antall felt i operasjon der operatørene finner det interessant å investere betydelig i oppgradering og økt utvinning. Aker Solutions har solid erfaring og egenutviklet teknologi som gir konsernet en sterk posisjon i denne delen av markedet Størstedelen av verdens olje- og gassproduksjon kommer fra anlegg på land, samt fra oljeplattformer på begrenset vanndyp. Dette er felt som ble bygget ut tidlig fordi reservene var forholdsvis lett tilgjengelige. De fleste av installasjonene på disse feltene er nå gamle og har begrensede muligheter til å øke produksjonen ytterligere, og for mange av feltene er utvinnbare reserver og produksjon fallende. Derfor har flere felt på dypt vann blitt bygget ut gjennom de siste 15 årene, og det antas at en vesentlig andel av de reserver som ennå ikke er bygget ut, ligger på dypt vann og i værharde strøk. Mange oljeselskaper har betydelig interesse og til dels konkrete planer for slike utbygginger, men kostnadene er i mange tilfeller på et nivå som betinger en forholdsvis høy oljepris for at prosjektene skal være økonomisk interessante. Dagens usikkerhet rundt verdensøkonomien og den effekten dette har på den kortsiktige utviklingen i oljeprisen, gjør at tidspunktet for beslutning om utbygging er usikkert for flere prospekter. Før produksjon kan starte, tar det vanligvis mange år å gjennomføre større, nye prosjekter. Til tross for et generelt fallende marked, er det noen kunder med sterk likviditet som melder at de planlegger å opprettholde sine investeringsprogrammer. Det gjør de fordi de vil dra fordel av åhany produksjonskapasitet tilgjengelig når etterspørselen øker igjen. Innenfor de fleste bransjer har internasjonal industri opplevd en sterk økning i prisen på materialer og arbeidskraft over de siste årene, og samtidig har produksjonskapasiteten i mange tilfeller vært maksimalt utnyttet. Nedgangskonjunkturene medfører mindre press ihele leverandørkjeden, noe som resulterer i at kundene i økende grad forventer lavere priser. Prispresset må ventes å tilta etter hvert som konkurransen blir hardere når flere leverandører etter hvert får ledig kapasitet. Aker Solutions vil bruke sin attraktive teknologi, solide ordrebok og sterke økonomiske stilling aktivt i konkurransen om nye oppdrag. Konsernet vil opprettholde strategien om å velge, vinne og gjennomføre de prosjektene som det er riktig åengasjere seg i, og derved søke å unngå kontrakter som ikke gir grunnlag for tilfredsstillende resultater. Risikostyring Det vil normalt være knyttet risiko til Aker Solutions forretningsdrift. Konsernet arbeider systematisk med risikostyring gjennom omfattende systemer og prosedyrer innenfor alle sine forretningsområder. Hensikten er å sikre en grundig vurdering av både nye og pågående leveranser. I tillegg er risikostyring og risikobevissthet viktige elementer i opplæringsaktiviteter og i organisasjonskulturen. Målet er ikke å unngå all risiko, men å forstå, håndtere og få betalt for risiko. God evaluering av risiko er en kjernekompetanse som kan gi konsernet konkurransefordeler. Konsernet har en sentralisert finansavdeling (corporate treasury) som bistår de operasjonelle virksomhetene og konsernfunksjonene med håndteringen av finansiell risiko. Andre avdelinger i konsernstaben (for eksempel juridisk og regnskap) har også risiko som sentralt fokus og kompetanseområde. I tillegg er det noen avdelinger som har risiko som sitt særskilte fagområde. Entreprise Risk er etablert for å koordinere konsernets styring av risiko utenfor de tradisjonelle prosjekt- og finansområdene Internrevisjon etterser at policies, instrukser og «best practice» erfaringer implementeres og følges opp Prosjekt og operasjonell støtte bistår operative virksomheter og konsernledelsen med prosjektvurderinger Det er etablert et omfattende system med felles prinsipper, prosedyrer og instrukser for hvordan ulike typer risiko skal identifiseres, rapporteres og behandles. Dette sikrer at alle virksomheter i konsernet har godt innarbeidede retningslinjer å forholde seg til i aktuelle risikosituasjoner. På konsernnivå er det etablert rådgivningskomiteer som ivaretar kvalitetssikringen av størresaker før endelig beslutning i konsernledelsen eller styret. Beslutningssystemet er definert i en autorisasjonsstruktur som bestemmer hvilke beslutninger som kan fattes på forskjellige nivåer i konsernet. På konsernnivå er det etablert følgende komiteer for evaluering av saker før beslutning ikonsernledelsen eller styret; Risikokomiteen som ivaretar operasjonell risiko Investeringskomiteen som ivaretar kjøp og salg av virksomheter, samt øvrige investeringsbeslutninger Finanskomiteen som ivaretar finansiell markedsrisiko Operasjonell prosjektrisiko. Ansvaret for den løpende risikovurdering ligger hos de forskjellige operative forretningsområdene. Typiske eksempler på slik risiko er evne til 6 Aker Solutions årsrapport 2008

7 Årsberetning å levere inngåtte kontrakter til avtalt tid, kvalitet, funksjonalitet og pris. Videre vil resultatet avhenge av egne kostnader, leverandørkostnader, rentekostnader, valutakurser og risiko knyttet til kundens betalingsdyktighet. Levering av prosjekter og utstyr i henhold til kontrakt og innenfor forutsatte kostnadsrammer utgjør et betydelig risikoelement, og dette vil være blant de vesentligste faktorene som påvirker konsernets resultater. Aker Solutions har en felles modell for gjennomføring og oppfølging av leveranser i alle faser: evaluerings-, tilbuds-, beslutnings-, gjennomførings-, og avslutningsfase. Project Execution model (PEM ) er den felles metoden forretningsområdene har for en ensartet gjennomføring og oppfølging av prosjekter og leveranser, dog tilpasset de respektive forretningsområders ulike typer prosjekter og leveranser. Dette sikrer en lik tilnærming og gir muligheter for å gjennomføre prosjekter på tvers av forretningsområdene. Konsernet har etablert ulike nivåer av evaluerings- og beslutningsfora for leveranse av prosjekter og utstyr. Det høyeste organ er konsernets interne risikokomité, som evaluerer og anbefaler kontrakter til konsernsjef eller styret, avhengig av beslutningsmyndighet. Denne risikokomiteen, som typisk vurderer de største og mest omfattende tilbudene, hadde rundt 40 prosjekter til gjennomgang i2008. Kjøp/salg av virksomhet og øvrige investeringsbeslutninger. Større oppkjøp eller salg av virksomheter samt større investeringer i faste aktiva (eiendom, maskiner og utstyr) forelegges investeringskomiteen for anbefaling før endelig godkjennelse av konsernledelsen eller styret. Komiteen er tidlig inne i slike prosesser, og evaluering fra de ulike relevante stabsfagmiljøer er en viktig del av evalueringsprosessen. Gjennom et slikt arbeid kvalitetssikres at alle hensyn er behørig vurdert, herunder at investeringene oppfyller konsernets krav til avkastning. Komiteen gir ofte føringer for forretningsområdenes videre arbeid med oppkjøp og investeringer, samt at foretatte investeringer følges opp med krav til etterkalkyle av de oppnådde resultater. Finansiell markedsrisiko. Aker Solutions har etablerte retningslinjer og systemer for å håndtere konsernets eksponeringer i finansielle markeder. Disse dekker valuta-, rente-, motparts- og likviditetsrisiko. Itil- legg stilles det betydelige garantier overfor kunder i forbindelse med konsernets aktivitet. Valutarisiko: De operasjonelle virksomhetene sikrer sine valutaposisjoner mot Treasury ved kontraktsinngåelse. Treasury vil isin tur sikredisse posisjonene direkte mot eksterne banker. De operative virksomhetene skal sikresine valutaposisjoner ihenhold til sin funksjonelle valuta. Alle store kontrakter blir sikret og dokumentert slik at disse kvalifiseres for sikringsbokføring. Andel kvalifiserte sikringer utgjør vel 80 prosent av den totale valutaeksponeringen. De resterende 20 prosentene sikres med nettoposisjoner som etter regnskapsreglene ikke kvalifiserer for sikringsbokføring. Treasury har itillegg et mandat til åinngå åpne posisjoner innenfor begrensede rammer, for 2008 gav denne aktiviteten en inntjening på 37 millioner kroner. Den totale omsetningen av valuta ikonsernet i2008 mot eksterne banker var nærmere107 milliarder kroner. Renterisiko: På konsernnivå er målet at inntil prosent av bruttogjelden har en fast rente mellom tre ogfem år. Vedårsskiftet hadde ca. 40 prosent av den utestående gjelden fast rente. Motpartsrisiko: Det gjøres konkrete og løpende vurderinger av større kontraktspartnere, og risiko søkes avdekket gjennom morselskapsgarantier, strukturering av betalingsbetingelser eller bankgarantier. For bankrisiko og plasseringsrisiko av overskuddslikviditet er det utarbeidet konkrete maksimumsnivåer for konsernets eksponering per finansinstitusjon. Likviditetsrisiko: Ut over at alle prosjektene søkes åvære likviditetspositive eller nøytrale, er konsernets policy åha tilfredsstillende likviditetsreserver på konsernnivå. Likviditetsreserven er uttrykt som summen av ubenyttede banktrekkrettigheter og tilgjengelig likviditet. Erfaring viser at denne reserven bør tilsvare ca. 3 4 ukers omsetning eller 6 8 prosent av årlig omsetningsvolum. Arbeidskapitalen vil variere over tid avhengig av sammensetningen av omsetningen innenfor de forskjellige segmenter. Gjelden skal søkes åhaen gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3 5 år. Imidten av desember ble «Konsernet vil opprettholde strategien om åvelge, vinne og gjennomføre de prosjektene som det er riktig åengasjere seg i» det inngått en ny bankramme på 2,0 milliarder kroner med løpetid på 3år for åstyrke likviditetsreserven som ved årsskiftet utgjorde 8157 millioner kroner. Dette tilsvarer om lag 14 prosent av omsetningen ved utgangen av Gjennomsnittlig veid løpetid er 3,21 år på løpende gjeld og kommitert lånefasilitet. Konsernet har ikke brudd på noen av sine finansielle betingelser (covenants) (se også note 25.6 Rentebærende gjeld og andre langsiktige forpliktelser til konsernregnskapet). Garantirisiko: En betydelig del av forretningsområdenes kontrakter er støttet med bank- eller forsikringsgarantier. En stor del av disse garantiene, spesielt innenfor Energy Development & Services, Subsea og Products & Technologies, er såkalt «on demand». Dette innebærer at garantiene kan komme til utbetaling på kort varsel. Det gjøres nøye vurderinger før slike on demand-garantier stilles, og om nødvendig tegnes det forsikring mot uberettigede krav under garantiene. Konsernets garantiportefølje var ved årsskiftet om lag 7855 millioner kroner. Økningen fra 5500 millioner kroner i 2007 skyldes svingninger ivaluta- kursene. Det ble stilt ca millioner kroner inye garantier gjennom Usikkerhetsfaktorer og betingede utfall presenteres nærmere inote 13 Betingede utfall til konsernregnskapet. Året 2008 Nytt navn Styrets forslag om navneendring fra Aker Kværner ASA til Aker Solutions ASA ble vedtatt av konsernets generalforsamling den 3. april Endringen er en konsekvens av de avklaringer som i2007 fant sted rundt eierstrukturen i selskapet. Det nye navnet, Aker Solutions, representerer Aker Solutions årsrapport

8 Årsberetning slutten på en integrasjonsprosess mellom to historisk konkurrerende selskaper; Aker Maritime og Kværner, og beskriver en virksomhet som utvikler komplette, industrielle løsninger for sine kunder. Det nye navnet skal symbolisere tydelighet, innovasjon og fremdrift, samtidig som det understreker familietilhørigheten og forretningsmulighetene som skapes isamarbeid med andre Aker-selskaper. I forbindelse med navneendringen ble det også lansert ny logo og ny visuell profil for Aker Solutions. Restrukturering av forretningsområdene For å strømlinjeforme organiseringen av virksomheten ytterligere er det i løpet av 2008 gjennomført en intern prosess som førte til sammenslåingen av forretningsområdene FD og MMO. De to forretningsområdene er slått sammen med virkning fra 1. september 2008, og navnet på det nye området er Energy Development & Services (ED&S). Målet med det nye forretningsområdet er å utnytte faglige ressurser og spisskompetanse på en bedre måte. Dette skaper muligheter for kostnadsreduksjoner og for å utnytte synergier mellom utbygging og service av oljeog gassinstallasjoner. Det er et mål at sammenslåingen skal bidra til en spissing av den kommersielle og teknologiske profilen, og til vekst innenfor eksisterende og utvalgte nye markeder. Også innenfor Subsea og P&T er det gjennomført strukturelle endringer, med mål om å strømlinjeforme konsernets tilbud av teknologi, løsninger og tjenester overfor kundene innenfor disse to forretningsområdene. Endringene innebærer at Aker Marine Contractors, Aker Well Service og Aker Geo, som tidligere tilhørte forretningsområdet P&T, nå er integrert i forretningsområdet Subsea, mens stigerør for boring (drilling risers) er flyttet fra Subsea til P&T. En operasjonell tilpasning startet 1. oktober 2008, og full organisatorisk og regnskapsmessig effekt, vil gjelde fra 1. januar Drivkraften bak restruktureringen har vært å samle alle konsernets undervanns- og havbunnsaktiviteter i samme forretningsområde, for dermed bedre å kunne skape og utnytte forretningsmessige synergier. Endringene innebærer dessuten at både Subsea og P&T ytterligere tilpasser sitt tilbud av løsninger, teknologiprodukter og tjenester til markedets behov. Investeringer Som et ledd i strategien om å komplettere porteføljen av produkter og løsninger er det i løpet av 2008 gjennomført oppkjøp av virksomheter for totalt rundt 1,8 milliarder kroner. I tillegg er det gjort øvrige investeringer for totalt rundt 1,6 milliarder kroner. Investeringer er gjort i tråd med konsernets strategi og i vesentlig grad foretatt i produktområdene Subsea og P&T for å møte kundenes behov. Det har blant annet vært satset på å bygge opp et globalt serviceapparat for åmøte kundenes lokale behov. Det britiske selskapet Qserv Ltd, som spesialiserer seg på brønnintervensjon, ble kjøpt i juli Etterspørselen etter produkter og tjenester som kan forbedre effektiviteten i eksisterende brønner, er i sterk vekst, og oppkjøpet styrker Aker Solutions markedsposisjon innenfor brønnintervensjon. Qserv har nærmere400 ansatte, hvorav 250 offshoreansatte, og hadde en årsomsetning på 711 millioner kroner i I løpet av annet halvår kjøpte Aker Solutions ytterligere 40 prosent av aksjene i Aker Marine Contractors, som etter dette er et heleid datterselskap av Aker Solutions. Oppkjøpet er et ledd i den langsiktige strategien for å styrke posisjonen på tvers av verdikjeden innenfor marine operasjoner og oljeservice. Både Qserv og Aker Marine Contractors vil være endel av forretningsområdet Subsea. I mai ble Well Intervention Academy, et test- og treningssenter for brønntjenester, åpnet i Stavanger. Senterets formål er å gi nye generasjoner av offshoreoperatører og ingeniører førstehåndserfaring med aktiviteter innenfor brønntjenestesegmentet. Det er videre investert i nytt kontorbygg og ny servicebase for Subsea i Perth i Australia, samt at det iseptember 2008 ble besluttet å utvide produksjonsanlegget i Curitiba i Brasil, for å kunne doble produksjonskapasiteten for subsea ventiltrær innen Oppkjøpet av aksjemajoriteten i First Interactive AS er av stor betydning for P&T. First Interactive driver med 3D-visualisering og simulering av boreoperasjoner, blant annet for opplæring av kundenes borepersonell. Oppkjøpet vil bidra til å styrke konsernets markedsposisjon ytterligere på dette feltet. Aker Solutions har også opsjon på å kjøpe de resterende aksjene i selskapet. I Canada ble det investert i en utvidet fabrikasjonsfasilitet for Aker Chemetics i Toronto. Byggingen av dette anlegget øker produksjons- og løftekapasiteten og muliggjør videre utvikling av ekspertise innenfor spesialisert sveising, samt tilvirkning av rustfritt stål og høylegert stål. Redegjørelse for regnskapet Aker Solutions presenterer sine regnskaper i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Resultatregnskapet Konsernets driftsinntekter i 2008 ble millioner kroner, og konsernet innfridde dermed målsettingen på minst 58 milliarder kroner som blant annet ble kommunisert i årsberetningen for Dette gir en vekst på 0,5 prosent fra året før da driftsinntektene var millioner kroner. Stor aktivitet knyttet til ferdigstillelsen av Ormen Lange og Snøhvit bidro til de høye inntektene i2007, og ilys av dette er styret tilfreds med at målet om å opprettholde omsetningsnivået ble nådd. EBITDA (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) ble millioner kroner, en nedgang på 13,6 prosent fra millioner kroner i EBITDA-marginen for 2008 ble 5,8 prosent i 2008 mot 6,8 prosent i Nedgangen i EBITDA skyldes i første rekke kostnadsoverskridelser på prosjektene Frigg og Aker H-6e. Samlede avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer utgjorde 615 millioner kroner i 2008 mot 431 millioner kroner i Konsernets driftsresultat (EBIT) ble 2767 millioner kroner i2008 mot 3482 millioner kroner i Netto finansposter viste en kostnad på 225 millioner kroner i 2008 (en kostnad på 106 millioner kroner i 2007). Konsernet gjennomfører sikring av valutarisiko for alle prosjekteksponeringer i henhold til vel etablert praksis. Selv om dette gir full valutasikring, imøtekommer deler (ca. 20 prosent) av den gjennomførte sikringen ikke kravene til sikringsbokføring etter den internasjonale regnskapsstandarden IAS 39. Dette innebærer at verdisvingningene i de tilhørende sikringsinstrumentene er ført som finanspost i regnskapet. Den regnskapsmessige effekten fremkommer som en kostnad på 439 millioner kroner på egen linje under finansposter 2008 (en inntekt på 162 millioner kroner i 2007). Resultat fra tilknyttede selskap er negativt med 21 millioner kroner (negativt 2 millioner kroner i 2007). Skattekostnaden utgjorde 590 millioner kroner (skattekostnad på 8 Aker Solutions årsrapport 2008

9 Årsberetning millioner kroner i 2007), tilsvarende en skattesats på 28 prosent (30 prosent i 2007). Konsernets årsresultat var i 2008 på millioner kroner (2 464 millioner kroner i2007). Dette gir et resultat per aksje for 2008 på 5,34 kroner, en nedgang fra 8,84 kroner i Kontantstrøm Totalt utgjorde netto kontantstrøm fra den operasjonelle virksomheten -868 millioner kroner i 2008, mot millioner kroner i Konsernets kontantstrøm fra operasjonell virksomhet er avhengig av en rekke faktorer, herunder fremdrift på og leveranse av prosjektene og forskuddsbetalinger fra kunder, som medførte en betydelig økning av arbeidskapitalen i perioden. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde millioner kroner i 2008, som i hovedsak er investeringer i forretningsområdene Subsea og P&T.Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i 2007 utgjorde millioner kroner. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter beløp seg til millioner kroner ( millioner kroner i 2007), hvorav utbytte utbetalt i 2008 utgjorde 807 millioner kroner og tilbakekjøp av egne aksjer utgjorde 70 millioner kroner. Balanse oglikviditet Konsernets rentebærende gjeld beløp seg til 6,7 milliarder kroner ved utgangen av 2008, og har økt fra 1,6 milliarder kroner ved utgangen av Den langsiktige gjelden består av fire obligasjonslån i det norske markedet. Obligasjonslånene er på 500 millioner kroner med forfall i 2009, 650 millioner kroner med forfall i 2011, og to lån på henholdsvis 150 og 300 millioner kroner med forfall i Lånene har flytende rente, bortsett fra lånet på 150 millioner kroner med forfall i 2013 som har en fast rente. Deler av lånene med flytende rente er konvertert til fast rente gjennom rentebytteavtaler. Obligasjonslånene har derfor fast renteforpliktelse på 50 prosent av den totale gjelden. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på obligasjonsgjelden er ca. tre år. Ut over dette er det tidligere etablert en syndikert bankfasilitet på 750 millioner euro(tilsvarende millioner kroner per 31. desember 2008) med fire års gjenstående løpetid, fasilitet etablert 25. oktober Fasiliteten var trukket på ved utgangen av året. Selskapet etablerte en ny kredittfasilitet på millioner kroner i desember 2008 med løpetid på 18 måneder, og en opsjon på forlengelse med ytterligere 18 måneder til sammen tre år. Denne fasiliteten var ikke trukket ved utgangen av året. Som et alternativ til utnyttelse av bankfasiliteten er det norske sertifikatmarkedet benyttet gjennom Netto rentebærende gjeld var millioner kroner ved utgangen av 2008, (eiendeler på millioner kroner i 2007). Reduksjonen skyldes oppkjøp, investeringer, økt arbeidskapital og utbetaling av utbytte. Den kortsiktige gjelden på millioner kroner ved utløpet av 2008 består i hovedsak av leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser ( millioner kroner i2007). Konsernets kortsiktige operasjonelle eiendeler beløp seg til millioner kroner ved utløpet av 2008 ( millioner kroner i 2007). Totale anleggsmidler for konsernet beløp seg til millioner kroner ved utgangen av 2008 (8 650 millioner kroner i 2007). Den største posten er goodwill, som utgjorde millioner kroner ved utløpet av 2008 (4 938 millioner kroner i 2007). Goodwill knytter seg i første rekke til oppkjøpet av Trafalgar House i 1996, sammenslåingen med Aker Maritime i 2001, og oppkjøp av Qserv Ltd og Aker Marine Contractors AS som ble gjort i Vedutgangen av 2008 var bokført egenkapital inklusive minoritetsinteresser på millioner kroner (7 267 millioner kroner i 2007). Minoritetsinteresser beløp seg til 156 millioner kroner. Konsernets egenkapitalandel i forhold til totalbalansen utgjorde 20,1 prosent ved utgangen av 2008 (25,5 prosent i 2007). Konsernets soliditet og likviditet er god, og bidrar til at konsernet er godt rustet til åmøte de utfordringer og muligheter som de nærmeste årene byr på. Forretningsområdene Energy Development & Services er resultatet av en sammenslåing mellom de tidligere forretningsområdene Field Development og Maintenance, Modifications and Operations. Med rundt ansatte er det nye forretningsområdet iseg selv en virksomhet av betydelig format, og en effektiv sammenslåingsprosess ble gjennomført i sommerhalvåret 2008 gjennom god planlegging og godt samarbeid med de ansatte. «Investeringer er gjort itråd med konsernets strategi og ivesentlig grad foretatt iproduktområdene Subsea og P&T for åmøte kundenes behov» Området har opprettholdt et høyt inntektsnivå også i var preget av rekordhøye inntekter knyttet blant annet til stor aktivitet på prosjekter som Ormen Lange og Snøhvit. Driftsinntektene for 2008 ble millioner kroner ( millioner kroner i 2007). Blant de store prosjektene som har pågått i 2008, finnes byggingen og leveringen av verdens første offshore re-gassifiseringsterminal av LNG til ExxonMobils Adriatic LNG-prosjekt. I løpet av 2009 vil denne terminalen levere ti prosent av Italias gassforbruk. Dette er et av Italias mest omfattende prosjekter og regnes som en internasjonal milepæl. Et annet prosjekt som har preget virksomheten i 2008, er byggingen av verdens mest avansette borerigger,aker H-6e, Aker Spitsbergen og Aker Barents, på oppdrag for Aker Drilling. De to riggene ventes å bli ferdigstilt og levert i løpet av første halvår EBITDA for 2008 ble negativ med 475 millioner kroner, mot millioner kroner i EBITDA-marginen ble negativ med 2,1 prosent i2008, mot 5,6 prosent i Arbeidet med fjerningen av plattformer på Frigg-feltet har vært mer krevende og dermed dyrere enn ventet. I tillegg har de operasjonelle utfordringene knyttet til Aker H-6e-riggprosjektet ført til kostnadsoverskridelser. Dette har i 2008 vanskeliggjort arbeidet med å styrke forretningsområdets lønnsomhet i tråd med den overordnede strategien. Nye kontrakter er vunnet på flere områder i Langsiktige, løpende rammeavtaler om drifts- og vedlikeholdsarbeid i Nordsjøen er inngått, og en omfattende «front-end engineering and design»-avtale (FEED) vedrørende fornyelsesarbeid på Ekofisk-feltet er vunnet. Sammen med WorleyParsons og Chicago Bridge &Iron (CB&I) vant Aker Solutions også FEEDkontrakten for neste fase i feltutviklingen for Kashagan-feltet i Det kaspiske hav. Aker Solutions årsrapport

10 Årsberetning Ordrereserven ved inngangen til 2009 var på millioner kroner, mot millioner kroner ett år tidligere. Finanskrisen ventes å bidra til en viss utsettelse av nybyggingsaktivitetene i 2009, men de langsiktige markedsutsiktene for nybygging anses som positive. Den høye aktiviteten innenfor drifts-, vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet i Nordsjøen ventes å fortsette i 2009, ettersom de planlagte aktivitetene i stor grad bidrar til at operatørene opprettholder og styrker effektiviteten i driften av sine plattformer. ED&S har innenfor drift og vedlikeholdssegmentet flere langsiktige rammeavtaler med de største operatørene. Det nye forretningsområdets samlede kompetanse og kapasitet gjør det mulig å påta seg enda flere og større prosjekter enn tidligere i regioner utenfor Nordsjøen. Målet for ED&S er å opprettholde markedsandelen i det tradisjonelle MMO- og nybyggsmarkedet på norsk og engelsk kontinentalsokkel. Det vil samtidig bli satset på å styrke forretningsområdets markedsposisjon i områder som Russland, Barentshavet, Det kaspiske hav, dypvannsområdene i Mexicogolfen, samt i områder hvor virksomheten har teknologiske konkurransefortrinn. Subsea gjennomgikk høsten 2008 en utvidelse og restrukturering med mål om å styrke tilbudet av undervannsteknologier, -løsninger og -tjenester gjennom hele verdikjeden. Som følge av dette integreres Aker Marine Contractors, Aker Well Service og Aker Geo i Subsea, mens drilling riservirksomheten er flyttet fra Subsea til forretningsområdet P&T.Som et ledd i strategien kjøpte Aker Solutions i juli 2008 Qserv Ltd, et ledende brønnserviceselskap som opererer på britisk sokkel. Med dette har Aker Solutions etablert sitt forretningsområde Subsea som den mest komplette leverandøren i bransjen innenfor avanserte undervannsløsninger, med evne til å være samarbeidspartner gjennom undervannsfelts fulle livssyklus. Forretningsområdet hadde høyt aktivitetsnivå med god driftsmessig og finansiell utvikling i 2008, og ettermarkedssegmentet fortsatte åvokse gjennom året. De samlede driftsinntektene økte med 13,8 prosent fra 2007 til millioner kroner i2008. EBITDA for 2008 ble millioner kroner, mot 960 millioner kroner i Lønnsomheten er betydelig styrket i 2008, og EBITDA-marginen steg fra 9,7 prosent i 2007 til 11 prosent i2008, som følge av god utvikling innenfor livssyklustjenester og god prosjektgjennomføring. I Nordsjøen har Subsea sett god fremgang på gjennomføringen av Morvin og Ormen Lange-prosjektene for StatoilHydro. På den indiske kontinentalsokkelen produserte Reliance Industries MA-D6- felt første olje iseptember, kun 16 måneder etter åhatildelt Aker Solutions kontrakt på leveranse av et komplett undervanns produksjonssystem. Aker Solutions fikk i 2008 også en milliardkontrakt for installasjon av feltets andre fase. Aker Solutions fikk flere andre betydelige kontrakter i I Brasil er det inngått rammeavtale med Petrobras for levering av 45 subsea-trær. Langsiktige rammeavtaler for undervannsutstyr ble også inngått med Shell (Malaysia og Storbritannia), Murphy Exploration & Production Company (Mexicogolfen) og BP (Angola og Storbritannia). Markedene forventes på kort sikt å være usikre, men på lengre sikt å være positive. Ved inngangen til 2009 var ordrereserven millioner kroner, mot millioner kroner på samme tid i2008. Subsea har videreført strategien med å investere i produksjons- og livssykluskapasitet for å ha nærhet til regionale markeder og dypvannsregioner. Subsea har et svært moderne og velutviklet produksjons- og livssyklusnettverk, og er godt posisjonert for ytterligere vekst. Det vil også bli satset videre påteknologiutvikling innenfor utvalgte områder, blant annet for å øke utvinningsgraden fra felt som allerede er i produksjon. Dette er et marked hvor Aker Solutions allerede har en ledende posisjon på både teknologi og vedlikeholdstjenester. Products & Technologies markedssegmenter hadde høy aktivitet gjennom 2008, og driftsinntektene steg med 15,1 prosent fra året før til millioner kroner. I alt syv boreutstyrspakker ble ferdigstilt iløpet av året og er ioperasjon på rigger hos ulike kunder. Enheter innenfor P&T har også bidratt med viktige leveranser til Reliance Industries FPSO, Dhirubhai 1. EBITDA for 2008 ble millioner kroner mot 959 millioner kroner i EBITDAmarginen er betydelig styrket og har økt fra 7,8 prosent i 2007 til 10,2 prosent i Lønnsomhetsforbedringen er et resultat av god prosjektgjennomføring i tillegg til bidrag fra en økende servicevirksomhet. Markedet for boreutstyr fortsatte å vokse, og Aker Solutions sterke markedsposisjon ble bekreftet gjennom tildelingen av kontrakter for levering av tolv komplette boreutstyrspakker og seks stigerørskontrakter. Ordreinngangen har vært god i 2008, og ordrereserven var på millioner kroner ved inngangen til 2009, opp fra millioner kroner året før. Gjennom vellykkede oppkjøp av viktige teknologiselskaper er Aker Solutions godt posisjonert for å vokse innenfor boreutstyrsmarkedet. Forretningsområdet har i en årrekke fått viktige komponenter til sine boresystemer fra det tyskbaserte boreteknologiselskapet Wirth GmbH. Oppkjøpet av dette selskapet er et eksempel på komplettering av de mest høyteknologiske delene i verdikjeden samtidig som dette også har økt kundebasen. Med Wirth som et heleid datterselskap forventer Aker Solutions å kunne styrke leveransen av komplette boreutstyrspakker. Det er også investert ietanlegg for produksjon av stigerør for boring på dypt vann. Anlegget ble åpnet i 2008, og har strategisk beliggenhet irio das Ostras, Brasil for både åkunne betjene den hurtigvoksende brasilianske oljeindustrien og det globale riggmarkedet. Som en refleksjon av det høye aktivitetsnivået innenfor olje- og gassindustrien har boreriggoperatører over de siste tre årene bestilt et stort antall boreenheter for både grunt og dypt vann. P&T har etter tildeling av mange nye kontrakter økt sin markedsandel, og er en av markedslederne innenfor avanserte, dypvannsboresystemer. På kort sikt ventes redusert etterspørsel etter nye borerigger. Dette vil delvis bli kompensert av et økende oppgraderingsmarked og mer servicevirksomhet. På lengre sikt forventes markedsdriverne å sikre fortsatt høy aktivitet og behov for avanserte borerigger og utstyrsleveranser til FPSO-er. Mens det ventes at en stadig høyere andel av offshoreaktivitetene vil finne sted på dypt vann og i værharde strøk, er det bare de mest avanserte borerigger som kan operere i slike områder. Mer komplekse brønner, kompliserte operasjonsområder og miljøkrav vil kunne forsterke behovet for avanserte rigger Den kortsiktige markedssituasjonen ventes å være utfordrende og kan føre til aktivitetsnedgang. En stor ordrereserve av høy kvalitet bidrar imidlertid til å opprettholde aktivitetsnivået i 2009 og til dels i 2010 og Aker Solutions årsrapport 2008

11 Årsberetning Process & Construction (P&C) har redusert sine driftsinntekter i 2008 som følge av videre fokusering av virksomheten. Driftsinntektene ble millioner kroner, ( millioner kroner i 2007). I tråd med målet om å styrke lønnsomheten, har marginvekst vært høyt prioritert, og EBITDA for 2008 ble 904 millioner kroner, en økning på 16,5 prosent fra året før. EBITDA-marginen økte fra 6,7 prosent i 2007 til 8,4 prosent i Ordrereserven utgjorde millioner kroner ved inngangen til 2009, mot millioner kroner på samme tidspunkt i Metallvirksomheten har en solid ordrereserve og god markedsposisjon. ISør- Amerika ble konsernets ledende posisjon ytterligere styrket i 2008 gjennom tildelingen av fem nye EPCM-metallprosjekter, deriblant Esperanza, som er verdens største kobberprosjekt. Nye kontorer ble åpnet i Sør-Afrika og Namibia for bedre å kunne betjene Aker Solutions globale metallkunder. Innenfor petrokjemi er Aker Solutions prosjekter gradvis konvertert fra EPC-fastpriskontrakter til EPCM-regningskontrakter. Denne bevisste omleggingen gir noe lavere inntekter, men bedre marginer og lavere risiko. Aker Solutions har en god posisjon innenfor petrokjemi ikina og India. På kort sikt er det usikkerhet knyttet til disse markedene, men på lengre sikt er markedsutsiktene positive. I markedet for bygging av kraftanlegg har konsernet en sterk posisjon innenfor bestemte nisjer, spesielt iusa. IIndia er ingeniørkapasiteten økt i2008, og staben er nå på omkring 1700 ingeniører. Virksomheten i India har etablert seg som et sentrum for ingeniørtjenester og er involvert i mange prosjekter,både lokalt og iaker Solutions prosjekter over hele verden. Arbeidet med å prioritere lønnsomhet fremfor topplinjevekst vil videreføres i Det vil bli satset på å ytterligere forankre P&Cs posisjon i metallmarkedet, spesielt innenfor kobber og i Sør-Amerika hvor det er planlagt mange nye prosjekter i årene som kommer. Forretningsområdet vil fortsatt satse på å være en nisjeleverandør til prosessindustrien, og Kina og India vil fortsatt være viktige vekstmarkeder Forskning ogutvikling Ny teknologi og nye produkter er viktige forutsetninger for å sikre fremtidig konkurransekraft ved salg av prosjekter og tjenester i Norge og internasjonalt. Konsernets store og kompetente ingeniørmiljøer jobber tett med forretningspartnere og kunder over hele verden og har førstehåndskunnskap om deres teknologiutfordringer og behov.i dette nære samarbeidet initieres ideer og konsepter som blir til innovativ teknologi innenfor områder med høy verdiskapning for kundene. Samtidig sikrer dette at forsknings- og utviklingsarbeidet er markedsdrevet og kostnadseffektivt. Ett typisk satsingsområde er teknologier for økt produksjon og reservoarutnyttelse samt forbedrede boreprosesser. Viktige satsingsområder i denne sammenheng er løsninger for pumper på havbunnen for å muliggjøre rørtransport av olje og gass over lengre avstander, eller gasskompresjon for å øke trykket. Aker Solutions har en pilotinstallasjon for havbunnspumper på britisk sokkel som har operert med gode resultater siden 2005, og i 2008 var den første kommersielle installasjonen på plass i Mexicogolfen. Dette er den dypeste undervannspumpeløsningen som er installert noen gang. Samtidig er pumpeanlegget også plassert lengre unna den plattformen det er tilknyttet enn noen tilsvarende løsning. Nye og banebrytende løsninger skal installeres på StatoilHydros Tyrihans-felt i Dette er pumper som skal injisere sjøvann i reservoarene for bedret produksjon og reservoarutnyttelse. Disse pumpene vil være de første av sitt slag levert av Aker Solutions, og de blir de største pumper som noensinne har blitt installert på havbunnen. Det jobbes også videre med gasskompresjonssystemer på havbunnen i tett samarbeid med StatoilHydro og deres partnere på Ormen Lange. Det første målet for dette prosjektet er en 12,5 MW gasskompresjonspilot som er under bygging og vil bli levert for testing i2010. I 2008 investerte Aker Solutions 188 millioner kroner (166 millioner kroner i 2007) i forskning og utvikling gjennom utvalgte prosjekter. Konsernet mottok også midler til teknologiutvikling fra kunder og offentlige myndigheter, i alt 21 millioner kroner (77 millioner kroner i 2007). Hendelser etter balansedagen I midten av januar ble Aker Solutions sammen med CB&I og WorleyParsons tildelt en FEED-kontrakt knyttet til fase to av arbeidene med å utvikle Kashagan-feltet i Det kaspiske hav. Kontraktsverdien er på 90 millioner britiske pund (135 millioner amerikanske dollar). «Konsernets store og kompetente ingeniørmiljøer jobber tett med forretningspartnere ogkunder over hele verden og har førstehåndskunnskap om deres teknologiutfordringer og behov» Et aksjekjøpsprogram for ansatte ble offentliggjort i januar måned, der Aker Solutions tilbyr ca ansatte i Norge, Nederland, Storbritannia, Chile og Canada å kjøpe aksjer i selskapet til rabattert pris. Rabatten er satt til 1500 kroner per ansatt, med en maksimal kjøpesum på kroner per ansatt for de 12 månedene programmet varer. Programmet startet i mars I slutten av januar utøvde Aker Solutions sin opsjon om kjøp av de resterende 50 prosent av aksjene iwirth GmbH, og Wirth er dermed betraktet som et heleid datterselskap av Aker Solutions. Wirth og Aker Solutions har langvarige og gode relasjoner, og oppkjøpet vil styrke totaltilbudet i markedet for boreutstyrsløsninger, samtidig som det vil være synergimuligheter mellom de to selskapene. Sammensetningen av konsernets ledergruppe ble endret i februar Jarle Tautra tok over som executive vice president (EVP) for ED&S etter Nils Arne Hatleskog, mens Gary Mandel tok over som EVP for P&C etter Jarle Tautra. Aksje- og aksjekapitalforhold Iløpet av året har Aker Solutions kjøpt tilbake egne aksjer, tilsvarende 0,2 prosent av totalt antall utestående aksjer, og eier totalt egne aksjer (1,8 prosent). Programmet for tilbakekjøp av egne aksjer er videreført i henhold til fullmakt til styret, vedtatt på konsernets ordinære generalforsamling den 3. april Fullmakten gir konsernet anledning til å kjøpe tilbake aksjer opp til en samlet pålydende verdi på kroner, tilsvarende inntil ti prosent av utestående aksjer. Styret har gitt fullmakt til at administrasjo- Aker Solutions årsrapport

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9 Beerenberg corp. as ÅRSRAPport 09 Årsrapport 2009 Innhold Vår visjon Beyond Expectations 01. Visjon & virksomhet 02. Konsernsjefen har ordet 03. Våre verdier 04. Finansdirektøren har ordet 06. Virksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no. Årsrapport 2010 CORPORATE GOVERNANCE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne, styret

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER the Aker group Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Aker-selskapene deler felles verdier, og står for lange tradisjoner

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer