Innhold. 4 Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 4 Årsberetning"

Transkript

1

2

3 Innhold 4 Årsberetning Aker Solutions-konsernets årsregnskap 20 Konsolidert resultatregnskap 21 Konsolidert balanse 22 Konsolidert kontantstrømoppstilling 23 Konsolidert egenkapitaloppstilling 24 Noter til konsernregnskapet Aker Solutions ASAs årsregnskap 64 Morselskapets resultatregnskap 65 Morselskapets balanse 66 Morselskapets kontantstrømoppstilling 67 Noter til morselskapets regnskap 72 Revisjonsberetning 74 Aksje- og aksjeeierinformasjon 78 Eierstyring og selskapsledelse 82 Styret 84 Konsernledelsen 86 Selskapsinformasjon Aker Solutions årsrapport

4 Årsberetning Godt forberedt i et uforutsigbart marked Aker Solutions driftsinntekter beløp seg i2008 til millioner kroner, ogdeble dermed opprettholdt på samme nivå som året før. Kostnadsoverskridelser på prosjektene Frigg og Aker H-6e. bidro til at driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) falt med 13,6 prosent fra 2007 til 3382 millioner kroner, mens EBITDA-marginen gikk ned fra 6,8 prosent til 5,8 prosent. Konsernets ordrereserve er solid og av høy kvalitet. Arbeidet med åredusere kostnader ventes ågibetydelig effekt i2009. EBITDA for 2009 forventes åbli høyere enn 4500 millioner kroner, mens inntektsnivået antas åfalle noe. Styret foreslår et ordinært utbytte på 1,60 kroner per aksje for regnskapsåret 2008, tilsvarende totalt 430 millioner kroner. Selv om et høyt inntektsnivå i 2007 var preget av stor aktivitet på flere betydelige prosjekter som da ble ferdigstilt, har Aker Solutions klart å opprettholde et høyt inntektsnivå også i Det er veksten i forretningsområdene Products & Technologies (P&T) og Subsea som har bidratt til dette. I Energy Development & Services (ED&S) og Process & Construction (P&C) har aktiviteten vært lavere enn i Flere viktige prosjekter i konsernets portefølje er ferdigstilt i Et komplett undervanns produksjonssystem er levert til Reliance Industries Ltd til MA-D6-feltet utenfor kysten av India, og verdens første offshore LNG-terminal er levert til Exxon- Mobil i Adriaterhavet. Fire produksjonsanlegg til Kashagan-prosjektet i Det kaspiske hav er ferdigstilt iløpet av året, og det er levert sju komplette boreutstyrspakker i løpet av året som er ioperasjon på rigger hos ulike kunder. Sent i 2008 var også undervannssystemet for vanninjeksjon på Tyrihansfeltet i Norskehavet klart for levering. Dette er et banebrytende prosjekt som styrker konsernets posisjon når det gjelder løsninger for økt utvinning fra eksisterende felt. Aker Solutions er dessuten tildelt fem kontrakter for prosjektering, innkjøp og prosjektledelse (EPCM) for metallprosjekter isør-amerika. Forretningsområdene Subsea, P&C og P&T økte lønnsomheten betydelig, og leverer historisk høye marginer og resultater i2008. Det sammenslåtte forretningsområdet ED&S har styrket konsernets stilling som en ledende leverandør av komplette utbyggingsløsninger for krevende olje- og gassprosjekter. Området har i 2008 hatt operasjonelle utfordringer i forbindelse med enkelte prosjekter. Dette har medført at lønnsomheten ikke er styrket itilsvarende grad som for de øvrige treforretningsområdene. For åreduseresårbarheten overfor svinginger i aktivitetsnivået i de ulike markedene, har det spesielt innenfor Subsea og P&T vært arbeidet med åbygge opp baser og organisasjoner for leveranse av tjenester og produkter til den installerte basen av løsninger. Dette er en del av konsernets langsiktige strategi og egnet til å styrke konsernets posisjon innenfor livssyklusmarkedet. Denne strategien forventes å bidra til høyere marginer. Et omfattende program for å redusere kostnader ble igangsatt i annet halvår 2007 og har pågått i hele De ustabile forholdene i verdensøkonomien gjør at arbeidet med å øke effektiviteten og fleksibiliteten i kostnadsbasen fortsatt vil ha høy prioritet. Aker Solutions har en solid ordrereserve, og kundeporteføljen domineres av anerkjente nasjonale og internasjonale selskaper.konsernet har så langt ikke vært utsatt for vesentlige kanselleringer av allerede tildelte kontrakter, men enkelte forventede, nye kontraktstildelinger er blitt utsatt i tid. Den totale ordreinngangen for 2008 ble på millioner kroner, og ved utgangen av året hadde konsernet en ordreserve på millioner kroner. Ordrereserven er av høy kvalitet og med potensial for å realisere marginforbedringer. På kort sikt er det en viss usikkerhet knyttet til aktivitetsnivået i Aker Solutions hovedmarkeder. Uavhengige markedsanalyser viser at oljeselskapene må opprettholde høy aktivitet innenfor leting og utbygging av olje- og gassressurser for å erstatte fallende produksjon fra eksisterende felt og samtidig møte den antatte veksten i verdens energiforbruk. Det langsiktige markedsfundamentet anses derfor som solid og interessant. Konsernet har satt seg høye mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og de ulike HMS-programmene har fortsatt i 2008 for åbidra til ånåambisjonen om null skader på mennesker, materiell og miljø. Dette arbeidet viser gode resultater, med nedgang i både sykefravær og skadefrekvenser for 2008 sammenlignet med Virksomheten Konsernets hovedvirksomhet Aker Solutions erenledende internasjonal leverandør av ingeniørtjenester,fabrikasjon, teknologiprodukter, vedlikehold, spesialisttjenester og totalløsninger til energi- og prosessindustrien. Hoveddelen av virksomheten omfatter leveranser til olje-, gass- og petrokjemianlegg. Konsernet har også en betydelig virksomhet knyttet til leveranser til prosjekter for gass- og kullkraftverk, metallforedling og andre utvalgte industrier. For å oppnå en organisering av virksomheten som isterkere grad gjenspeiler kundenes behov,erdet i2008 gjennomført en restrukturering av forretningsområdene. Forretningsområdene Field Development (FD) og Maintenance, Modifications and Operations (MMO) ble slått sammen til ett forretningsområde under navnet Energy Development & Services (ED&S). Sammenslåingen skjedde med operasjonell virkning fra 1. september 2008 og regnskapsmessig virkning fra 1. januar Det er også gjennomført strukturelle endringer i de to forretningsområdene Subsea og P&T for årendyrke konsernets tilbud av teknologi, løsninger og tjenester overfor kunder og markedssegmenter. Etter dette er virksomheten organisert i følgende fire forretningsområder og rapporteringssegmenter: Energy Development &Services (ED&S) Subsea Products &Technologies (P&T) Process &Construction (P&C) Ved utgangen av 2008 hadde Aker Solutions ansatte, hvorav i Norge. I tillegg hadde konsernet innleide medarbeidere. Aker Solutions har virksomhet i rundt 30 land. Konsernet har sitt hovedkontor i Norge, på Snarøya utenfor Oslo. 4 Aker Solutions årsrapport 2008

5 Årsberetning Morselskapet Aker Solutions ASA er notert på Oslo Børs med tickerkoden AKSO. Selskapets største eier er Aker Holding AS, som eier 40,27 prosent av aksjene. Strategiske satsingsområder Konsernet Aker Solutions har en visjon om å være den foretrukne partner for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energi- og prosessindustrien. Medarbeiderne representerer spisskompetanse på en rekke områder,og konsernet er anerkjent som en attraktiv forretningspartner og arbeidsgiver. Aker Solutions har en sterk markedsposisjon som skal ivaretas og videreutvikles. Dette krever stor innsats og betydelige ressurser. Forventningene fra investorer, kunder og medarbeidere, samt fra samfunnet og markedet generelt skal innfris gjennom å levere ansvarlig, lønnsomt og konsistent. Konsernets langsiktige strategi står fast, og for 2009 er det definert følgende satsingsområder som skal bidra til å realisere visjonen: Satsing på løsninger for værhardt klima og dypt vann Aker Solutions er en av verdens ledende leverandører av løsninger for energi- og prosessanlegg i værharde strøk, både offshore og på land. Konsernet har en omfattende referanseliste av prosjekter innen betongteknologi, flytende dypvannsplattformer,undervannsteknologi og landanlegg som er egnet for værharde forhold i arktiske strøk og på store vanndyp. En stor andel av olje- og gassressurser som ennå ikke er utnyttet, forventes å ligge i slike områder. Aker Solutions posisjon som en av få leverandører som kombinerer avansert teknologi med evnen til å levere komplette løsninger, gjør konsernet til en attraktiv partner for kunder med krevende prosjekter på dypt vann og i værharde strøk. Løsninger for brønnstrøm og reservoar En stor andel av de nye olje- og gassfeltene som finnes, har høye utbyggingskostnader. For mange operatører ligger det et stort potensial i å utnytte eksisterende olje- og gassfelt bedre. Aker Solutions har spesialiserte virksomheter med ekspertise innenfor reservoaranalyse og optimering av brønnstrømmer. Dette gjør det mulig for operatører av olje- og gassfelt å øke utnyttelsesgraden for eksisterende felt der de allerede har investert i installasjoner og annen infrastruktur. Rundt flere store felt som allerede er i drift, ligger det også andre mindre reservoarer. Aker Solutions avanserte bore- og brønnteknologi gjør det mulig å bore nye brønner fra eksisterende plattformer horisontalt til satellittreservoarer.dermed kan plattformens kapasitet utnyttes bedre. Til felt der trykket i reservoaret har falt etter flere års drift, leverer Aker Solutions teknologi for å øke trykket, ved vanninjeksjon eller gassinjeksjon. Konsernet har også avanserte løsninger for å vedlikeholde og forbedre olje- og gassstrømmen fra eksisterende felt. Dette er et segment hvor det ventes en positiv utvikling. Vekst innen servicemarkedet Aker Solutions er en stor leverandør av komplette produksjonsanlegg til energiog prosessektorene. Itillegg tilbys produkter og systemer som for eksempel undervannsanlegg og boresystemer. Den inngående kunnskapen om anlegget eller produktene som var opparbeidet da prosjektet ble levert, gir mulighet for å tilby effektive modeller for senere vedlikehold, oppgradering og andre tjenester gjennom hele livsløpet for produkter og installasjoner. Ofte krever dette spesialisert kompetanse, noe som gir leverandører med en stor installert base et interessant og langsiktig marked. Aker Solutions har over de siste årene økt antall leveranser av systemer og anlegg betydelig, og markedet for tjenester gjennom hele levetiden for konsernets løsninger gir grunnlag for attraktive marginer. Mens et nytt utbyggingsprosjekt og produkt- eller systemleveranser gjerne har en varighet på ett til fem år, skal installasjonen vedlikeholdes i flere tiår. Servicemarkedet gir derfor også stor grad av langsiktighet og er noe mindre syklisk enn markedet for nye prosjekter. Videreutvikling av konsernets sterke posisjon i det voksende MMO-markedet inordsjøen Aker Solutions har levert en stor andel av offshoreinstallasjonene i Nordsjøen, spesielt på norsk sokkel. Vedlikeholdsmarkedet omfatter både løpende service, større oppgraderinger og effektivisering. Det siste segmentet krever inngående forståelse for arbeid på installasjoner i drift, kombinert med ekspertise for å utføre større endringer og levere nye komponenter og moduler til plattformene. «Aker Solutions har en solid ordrereserve, og kundeporteføljen domineres av anerkjente nasjonale og internasjonale selskaper» Flere av plattformene i Nordsjøen har vært idrift imange år og står foran omfattende oppgraderingsbehov. Aker Solutions har en erfaren og kompetent organisasjon av ingeniører og operatører som sammen med konsernets fabrikasjonskapasitet vil bli utnyttet i konkurransen om større oppdrag for vedlikehold og oppgraderinger. Flytting av tyngdepunktet for P&C mot Kina, India og Sør-Amerika Arbeidet med å øke prosess- og metallvirksomhetenes aktiviteter i Asia og Sør- Amerika vil fortsette. Mye av ny kapasitet innenfor disse områdene vil bli tilført disse regionene. I tillegg vil det i større grad bli tilrettelagt for å overføre teknologi og ekspertise fra Europa til forretningsområdets virksomheter i andre deler av verden, spesielt til vekstmarkeder som India og Kina. Øke effektivitet og fleksibilitet på kostnadsbasen Et omfattende program for å redusere kostnader ble igangsatt i annet halvår 2007 og har pågått i hele Videre fremover vil det legges vekt på forbedringer innenfor risikostyring, prosjektgjennomføring, kostnadsstyring, tilpasning av verftskapasitet, samt bedre utnyttelse av lavkostnadssentre i India, Brasil og Malaysia. Fortsette åforbedre HMS-prestasjonene Aker Solutionsvil fortsetteåsatse på HMS og utvikle Just Care -kulturen som vektlegger HMS i alle prosjekter og produkter som leveres. Den sterke satsingen på HMS-opplæring vil fortsette også i I tillegg vil konsernet fortsette å utvikle sitt ansvar som en god samfunnsaktør. Markedene Aker Solutions hovedmarkeder har over en lang periode vært preget av god utvikling og høy etterspørsel. Med synkende reserver og fallende produksjon fra eksis- Aker Solutions årsrapport

6 Årsberetning terende felt er det på lengre sikt fortsatt et fundamentalt behov for mange nye utbygginger. I kjølvannet av den internasjonale finanskrisen er det imidlertid knyttet større usikkerhet til markedsutsiktene de nærmeste årene. Det er fortsatt for tidlig å bedømme hvordan uroen i verdensøkonomien vil påvirke markedene, og det er usikkert hvor lenge krisen vil vare. På kort sikt vil trolig aktivitetsnivået i Aker Solutions hovedmarkeder falle. På lengre sikt ventes etterspørselen igjen å ta seg opp, basert på en økende knapphet på olje, gass og viktige metaller. Det er derfor grunn til å tro at selve fundamentet for ytterligere markedsvekst er til stede på noe lengre sikt. Oljeprisen påvirker aktivitetsnivået i flere av Aker Solutions hovedmarkeder. Nivået på oljeprisen påvirker også oljeselskapenes prioriteringer og valg mellom nye utbygginger, oppgraderinger av eksisterende fasiliteter eller satsing på økt utvinning fra eksisterende oljefelt. Konsernets andel av nye leveranser i forhold til service kan derfor variere over tid med oljeprisutviklingen. Vanskeligere tilgang på kapital og finansiering av prosjekter reduserer flereavkundenes muligheter til å igangsette nye store prosjekter.for mange oljeselskaper er aktivitetsnivået nært knyttet til utviklingen i deres kontantstrøm, noe som for enkelte operatører innebærer at store, nye utbygginger utsettes. I flere tilfeller blir disse erstattet av økt satsing på oppgradering av eksisterende installasjoner som kan bidra til lavere kostnad per produsert enhet. Oljeselskapenes interesse for oppgradering av eksisterende anlegg, eller investering i økt utvinning fra olje- og gassfelt som allerede er i drift, er vanligvis nært knyttet til marginalkostnaden per produserte enhet. Over de siste årene har ny teknologi på en del anlegg allerede gitt mer automatisert drift og lavere kostnader, og utvinningsgraden på flere felt har brutt grenser for hva som tidligere ble ansett for å være mulig. Likevel er det verden rundt et stort antall felt i operasjon der operatørene finner det interessant å investere betydelig i oppgradering og økt utvinning. Aker Solutions har solid erfaring og egenutviklet teknologi som gir konsernet en sterk posisjon i denne delen av markedet Størstedelen av verdens olje- og gassproduksjon kommer fra anlegg på land, samt fra oljeplattformer på begrenset vanndyp. Dette er felt som ble bygget ut tidlig fordi reservene var forholdsvis lett tilgjengelige. De fleste av installasjonene på disse feltene er nå gamle og har begrensede muligheter til å øke produksjonen ytterligere, og for mange av feltene er utvinnbare reserver og produksjon fallende. Derfor har flere felt på dypt vann blitt bygget ut gjennom de siste 15 årene, og det antas at en vesentlig andel av de reserver som ennå ikke er bygget ut, ligger på dypt vann og i værharde strøk. Mange oljeselskaper har betydelig interesse og til dels konkrete planer for slike utbygginger, men kostnadene er i mange tilfeller på et nivå som betinger en forholdsvis høy oljepris for at prosjektene skal være økonomisk interessante. Dagens usikkerhet rundt verdensøkonomien og den effekten dette har på den kortsiktige utviklingen i oljeprisen, gjør at tidspunktet for beslutning om utbygging er usikkert for flere prospekter. Før produksjon kan starte, tar det vanligvis mange år å gjennomføre større, nye prosjekter. Til tross for et generelt fallende marked, er det noen kunder med sterk likviditet som melder at de planlegger å opprettholde sine investeringsprogrammer. Det gjør de fordi de vil dra fordel av åhany produksjonskapasitet tilgjengelig når etterspørselen øker igjen. Innenfor de fleste bransjer har internasjonal industri opplevd en sterk økning i prisen på materialer og arbeidskraft over de siste årene, og samtidig har produksjonskapasiteten i mange tilfeller vært maksimalt utnyttet. Nedgangskonjunkturene medfører mindre press ihele leverandørkjeden, noe som resulterer i at kundene i økende grad forventer lavere priser. Prispresset må ventes å tilta etter hvert som konkurransen blir hardere når flere leverandører etter hvert får ledig kapasitet. Aker Solutions vil bruke sin attraktive teknologi, solide ordrebok og sterke økonomiske stilling aktivt i konkurransen om nye oppdrag. Konsernet vil opprettholde strategien om å velge, vinne og gjennomføre de prosjektene som det er riktig åengasjere seg i, og derved søke å unngå kontrakter som ikke gir grunnlag for tilfredsstillende resultater. Risikostyring Det vil normalt være knyttet risiko til Aker Solutions forretningsdrift. Konsernet arbeider systematisk med risikostyring gjennom omfattende systemer og prosedyrer innenfor alle sine forretningsområder. Hensikten er å sikre en grundig vurdering av både nye og pågående leveranser. I tillegg er risikostyring og risikobevissthet viktige elementer i opplæringsaktiviteter og i organisasjonskulturen. Målet er ikke å unngå all risiko, men å forstå, håndtere og få betalt for risiko. God evaluering av risiko er en kjernekompetanse som kan gi konsernet konkurransefordeler. Konsernet har en sentralisert finansavdeling (corporate treasury) som bistår de operasjonelle virksomhetene og konsernfunksjonene med håndteringen av finansiell risiko. Andre avdelinger i konsernstaben (for eksempel juridisk og regnskap) har også risiko som sentralt fokus og kompetanseområde. I tillegg er det noen avdelinger som har risiko som sitt særskilte fagområde. Entreprise Risk er etablert for å koordinere konsernets styring av risiko utenfor de tradisjonelle prosjekt- og finansområdene Internrevisjon etterser at policies, instrukser og «best practice» erfaringer implementeres og følges opp Prosjekt og operasjonell støtte bistår operative virksomheter og konsernledelsen med prosjektvurderinger Det er etablert et omfattende system med felles prinsipper, prosedyrer og instrukser for hvordan ulike typer risiko skal identifiseres, rapporteres og behandles. Dette sikrer at alle virksomheter i konsernet har godt innarbeidede retningslinjer å forholde seg til i aktuelle risikosituasjoner. På konsernnivå er det etablert rådgivningskomiteer som ivaretar kvalitetssikringen av størresaker før endelig beslutning i konsernledelsen eller styret. Beslutningssystemet er definert i en autorisasjonsstruktur som bestemmer hvilke beslutninger som kan fattes på forskjellige nivåer i konsernet. På konsernnivå er det etablert følgende komiteer for evaluering av saker før beslutning ikonsernledelsen eller styret; Risikokomiteen som ivaretar operasjonell risiko Investeringskomiteen som ivaretar kjøp og salg av virksomheter, samt øvrige investeringsbeslutninger Finanskomiteen som ivaretar finansiell markedsrisiko Operasjonell prosjektrisiko. Ansvaret for den løpende risikovurdering ligger hos de forskjellige operative forretningsområdene. Typiske eksempler på slik risiko er evne til 6 Aker Solutions årsrapport 2008

7 Årsberetning å levere inngåtte kontrakter til avtalt tid, kvalitet, funksjonalitet og pris. Videre vil resultatet avhenge av egne kostnader, leverandørkostnader, rentekostnader, valutakurser og risiko knyttet til kundens betalingsdyktighet. Levering av prosjekter og utstyr i henhold til kontrakt og innenfor forutsatte kostnadsrammer utgjør et betydelig risikoelement, og dette vil være blant de vesentligste faktorene som påvirker konsernets resultater. Aker Solutions har en felles modell for gjennomføring og oppfølging av leveranser i alle faser: evaluerings-, tilbuds-, beslutnings-, gjennomførings-, og avslutningsfase. Project Execution model (PEM ) er den felles metoden forretningsområdene har for en ensartet gjennomføring og oppfølging av prosjekter og leveranser, dog tilpasset de respektive forretningsområders ulike typer prosjekter og leveranser. Dette sikrer en lik tilnærming og gir muligheter for å gjennomføre prosjekter på tvers av forretningsområdene. Konsernet har etablert ulike nivåer av evaluerings- og beslutningsfora for leveranse av prosjekter og utstyr. Det høyeste organ er konsernets interne risikokomité, som evaluerer og anbefaler kontrakter til konsernsjef eller styret, avhengig av beslutningsmyndighet. Denne risikokomiteen, som typisk vurderer de største og mest omfattende tilbudene, hadde rundt 40 prosjekter til gjennomgang i2008. Kjøp/salg av virksomhet og øvrige investeringsbeslutninger. Større oppkjøp eller salg av virksomheter samt større investeringer i faste aktiva (eiendom, maskiner og utstyr) forelegges investeringskomiteen for anbefaling før endelig godkjennelse av konsernledelsen eller styret. Komiteen er tidlig inne i slike prosesser, og evaluering fra de ulike relevante stabsfagmiljøer er en viktig del av evalueringsprosessen. Gjennom et slikt arbeid kvalitetssikres at alle hensyn er behørig vurdert, herunder at investeringene oppfyller konsernets krav til avkastning. Komiteen gir ofte føringer for forretningsområdenes videre arbeid med oppkjøp og investeringer, samt at foretatte investeringer følges opp med krav til etterkalkyle av de oppnådde resultater. Finansiell markedsrisiko. Aker Solutions har etablerte retningslinjer og systemer for å håndtere konsernets eksponeringer i finansielle markeder. Disse dekker valuta-, rente-, motparts- og likviditetsrisiko. Itil- legg stilles det betydelige garantier overfor kunder i forbindelse med konsernets aktivitet. Valutarisiko: De operasjonelle virksomhetene sikrer sine valutaposisjoner mot Treasury ved kontraktsinngåelse. Treasury vil isin tur sikredisse posisjonene direkte mot eksterne banker. De operative virksomhetene skal sikresine valutaposisjoner ihenhold til sin funksjonelle valuta. Alle store kontrakter blir sikret og dokumentert slik at disse kvalifiseres for sikringsbokføring. Andel kvalifiserte sikringer utgjør vel 80 prosent av den totale valutaeksponeringen. De resterende 20 prosentene sikres med nettoposisjoner som etter regnskapsreglene ikke kvalifiserer for sikringsbokføring. Treasury har itillegg et mandat til åinngå åpne posisjoner innenfor begrensede rammer, for 2008 gav denne aktiviteten en inntjening på 37 millioner kroner. Den totale omsetningen av valuta ikonsernet i2008 mot eksterne banker var nærmere107 milliarder kroner. Renterisiko: På konsernnivå er målet at inntil prosent av bruttogjelden har en fast rente mellom tre ogfem år. Vedårsskiftet hadde ca. 40 prosent av den utestående gjelden fast rente. Motpartsrisiko: Det gjøres konkrete og løpende vurderinger av større kontraktspartnere, og risiko søkes avdekket gjennom morselskapsgarantier, strukturering av betalingsbetingelser eller bankgarantier. For bankrisiko og plasseringsrisiko av overskuddslikviditet er det utarbeidet konkrete maksimumsnivåer for konsernets eksponering per finansinstitusjon. Likviditetsrisiko: Ut over at alle prosjektene søkes åvære likviditetspositive eller nøytrale, er konsernets policy åha tilfredsstillende likviditetsreserver på konsernnivå. Likviditetsreserven er uttrykt som summen av ubenyttede banktrekkrettigheter og tilgjengelig likviditet. Erfaring viser at denne reserven bør tilsvare ca. 3 4 ukers omsetning eller 6 8 prosent av årlig omsetningsvolum. Arbeidskapitalen vil variere over tid avhengig av sammensetningen av omsetningen innenfor de forskjellige segmenter. Gjelden skal søkes åhaen gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3 5 år. Imidten av desember ble «Konsernet vil opprettholde strategien om åvelge, vinne og gjennomføre de prosjektene som det er riktig åengasjere seg i» det inngått en ny bankramme på 2,0 milliarder kroner med løpetid på 3år for åstyrke likviditetsreserven som ved årsskiftet utgjorde 8157 millioner kroner. Dette tilsvarer om lag 14 prosent av omsetningen ved utgangen av Gjennomsnittlig veid løpetid er 3,21 år på løpende gjeld og kommitert lånefasilitet. Konsernet har ikke brudd på noen av sine finansielle betingelser (covenants) (se også note 25.6 Rentebærende gjeld og andre langsiktige forpliktelser til konsernregnskapet). Garantirisiko: En betydelig del av forretningsområdenes kontrakter er støttet med bank- eller forsikringsgarantier. En stor del av disse garantiene, spesielt innenfor Energy Development & Services, Subsea og Products & Technologies, er såkalt «on demand». Dette innebærer at garantiene kan komme til utbetaling på kort varsel. Det gjøres nøye vurderinger før slike on demand-garantier stilles, og om nødvendig tegnes det forsikring mot uberettigede krav under garantiene. Konsernets garantiportefølje var ved årsskiftet om lag 7855 millioner kroner. Økningen fra 5500 millioner kroner i 2007 skyldes svingninger ivaluta- kursene. Det ble stilt ca millioner kroner inye garantier gjennom Usikkerhetsfaktorer og betingede utfall presenteres nærmere inote 13 Betingede utfall til konsernregnskapet. Året 2008 Nytt navn Styrets forslag om navneendring fra Aker Kværner ASA til Aker Solutions ASA ble vedtatt av konsernets generalforsamling den 3. april Endringen er en konsekvens av de avklaringer som i2007 fant sted rundt eierstrukturen i selskapet. Det nye navnet, Aker Solutions, representerer Aker Solutions årsrapport

8 Årsberetning slutten på en integrasjonsprosess mellom to historisk konkurrerende selskaper; Aker Maritime og Kværner, og beskriver en virksomhet som utvikler komplette, industrielle løsninger for sine kunder. Det nye navnet skal symbolisere tydelighet, innovasjon og fremdrift, samtidig som det understreker familietilhørigheten og forretningsmulighetene som skapes isamarbeid med andre Aker-selskaper. I forbindelse med navneendringen ble det også lansert ny logo og ny visuell profil for Aker Solutions. Restrukturering av forretningsområdene For å strømlinjeforme organiseringen av virksomheten ytterligere er det i løpet av 2008 gjennomført en intern prosess som førte til sammenslåingen av forretningsområdene FD og MMO. De to forretningsområdene er slått sammen med virkning fra 1. september 2008, og navnet på det nye området er Energy Development & Services (ED&S). Målet med det nye forretningsområdet er å utnytte faglige ressurser og spisskompetanse på en bedre måte. Dette skaper muligheter for kostnadsreduksjoner og for å utnytte synergier mellom utbygging og service av oljeog gassinstallasjoner. Det er et mål at sammenslåingen skal bidra til en spissing av den kommersielle og teknologiske profilen, og til vekst innenfor eksisterende og utvalgte nye markeder. Også innenfor Subsea og P&T er det gjennomført strukturelle endringer, med mål om å strømlinjeforme konsernets tilbud av teknologi, løsninger og tjenester overfor kundene innenfor disse to forretningsområdene. Endringene innebærer at Aker Marine Contractors, Aker Well Service og Aker Geo, som tidligere tilhørte forretningsområdet P&T, nå er integrert i forretningsområdet Subsea, mens stigerør for boring (drilling risers) er flyttet fra Subsea til P&T. En operasjonell tilpasning startet 1. oktober 2008, og full organisatorisk og regnskapsmessig effekt, vil gjelde fra 1. januar Drivkraften bak restruktureringen har vært å samle alle konsernets undervanns- og havbunnsaktiviteter i samme forretningsområde, for dermed bedre å kunne skape og utnytte forretningsmessige synergier. Endringene innebærer dessuten at både Subsea og P&T ytterligere tilpasser sitt tilbud av løsninger, teknologiprodukter og tjenester til markedets behov. Investeringer Som et ledd i strategien om å komplettere porteføljen av produkter og løsninger er det i løpet av 2008 gjennomført oppkjøp av virksomheter for totalt rundt 1,8 milliarder kroner. I tillegg er det gjort øvrige investeringer for totalt rundt 1,6 milliarder kroner. Investeringer er gjort i tråd med konsernets strategi og i vesentlig grad foretatt i produktområdene Subsea og P&T for å møte kundenes behov. Det har blant annet vært satset på å bygge opp et globalt serviceapparat for åmøte kundenes lokale behov. Det britiske selskapet Qserv Ltd, som spesialiserer seg på brønnintervensjon, ble kjøpt i juli Etterspørselen etter produkter og tjenester som kan forbedre effektiviteten i eksisterende brønner, er i sterk vekst, og oppkjøpet styrker Aker Solutions markedsposisjon innenfor brønnintervensjon. Qserv har nærmere400 ansatte, hvorav 250 offshoreansatte, og hadde en årsomsetning på 711 millioner kroner i I løpet av annet halvår kjøpte Aker Solutions ytterligere 40 prosent av aksjene i Aker Marine Contractors, som etter dette er et heleid datterselskap av Aker Solutions. Oppkjøpet er et ledd i den langsiktige strategien for å styrke posisjonen på tvers av verdikjeden innenfor marine operasjoner og oljeservice. Både Qserv og Aker Marine Contractors vil være endel av forretningsområdet Subsea. I mai ble Well Intervention Academy, et test- og treningssenter for brønntjenester, åpnet i Stavanger. Senterets formål er å gi nye generasjoner av offshoreoperatører og ingeniører førstehåndserfaring med aktiviteter innenfor brønntjenestesegmentet. Det er videre investert i nytt kontorbygg og ny servicebase for Subsea i Perth i Australia, samt at det iseptember 2008 ble besluttet å utvide produksjonsanlegget i Curitiba i Brasil, for å kunne doble produksjonskapasiteten for subsea ventiltrær innen Oppkjøpet av aksjemajoriteten i First Interactive AS er av stor betydning for P&T. First Interactive driver med 3D-visualisering og simulering av boreoperasjoner, blant annet for opplæring av kundenes borepersonell. Oppkjøpet vil bidra til å styrke konsernets markedsposisjon ytterligere på dette feltet. Aker Solutions har også opsjon på å kjøpe de resterende aksjene i selskapet. I Canada ble det investert i en utvidet fabrikasjonsfasilitet for Aker Chemetics i Toronto. Byggingen av dette anlegget øker produksjons- og løftekapasiteten og muliggjør videre utvikling av ekspertise innenfor spesialisert sveising, samt tilvirkning av rustfritt stål og høylegert stål. Redegjørelse for regnskapet Aker Solutions presenterer sine regnskaper i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Resultatregnskapet Konsernets driftsinntekter i 2008 ble millioner kroner, og konsernet innfridde dermed målsettingen på minst 58 milliarder kroner som blant annet ble kommunisert i årsberetningen for Dette gir en vekst på 0,5 prosent fra året før da driftsinntektene var millioner kroner. Stor aktivitet knyttet til ferdigstillelsen av Ormen Lange og Snøhvit bidro til de høye inntektene i2007, og ilys av dette er styret tilfreds med at målet om å opprettholde omsetningsnivået ble nådd. EBITDA (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) ble millioner kroner, en nedgang på 13,6 prosent fra millioner kroner i EBITDA-marginen for 2008 ble 5,8 prosent i 2008 mot 6,8 prosent i Nedgangen i EBITDA skyldes i første rekke kostnadsoverskridelser på prosjektene Frigg og Aker H-6e. Samlede avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer utgjorde 615 millioner kroner i 2008 mot 431 millioner kroner i Konsernets driftsresultat (EBIT) ble 2767 millioner kroner i2008 mot 3482 millioner kroner i Netto finansposter viste en kostnad på 225 millioner kroner i 2008 (en kostnad på 106 millioner kroner i 2007). Konsernet gjennomfører sikring av valutarisiko for alle prosjekteksponeringer i henhold til vel etablert praksis. Selv om dette gir full valutasikring, imøtekommer deler (ca. 20 prosent) av den gjennomførte sikringen ikke kravene til sikringsbokføring etter den internasjonale regnskapsstandarden IAS 39. Dette innebærer at verdisvingningene i de tilhørende sikringsinstrumentene er ført som finanspost i regnskapet. Den regnskapsmessige effekten fremkommer som en kostnad på 439 millioner kroner på egen linje under finansposter 2008 (en inntekt på 162 millioner kroner i 2007). Resultat fra tilknyttede selskap er negativt med 21 millioner kroner (negativt 2 millioner kroner i 2007). Skattekostnaden utgjorde 590 millioner kroner (skattekostnad på 8 Aker Solutions årsrapport 2008

9 Årsberetning millioner kroner i 2007), tilsvarende en skattesats på 28 prosent (30 prosent i 2007). Konsernets årsresultat var i 2008 på millioner kroner (2 464 millioner kroner i2007). Dette gir et resultat per aksje for 2008 på 5,34 kroner, en nedgang fra 8,84 kroner i Kontantstrøm Totalt utgjorde netto kontantstrøm fra den operasjonelle virksomheten -868 millioner kroner i 2008, mot millioner kroner i Konsernets kontantstrøm fra operasjonell virksomhet er avhengig av en rekke faktorer, herunder fremdrift på og leveranse av prosjektene og forskuddsbetalinger fra kunder, som medførte en betydelig økning av arbeidskapitalen i perioden. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde millioner kroner i 2008, som i hovedsak er investeringer i forretningsområdene Subsea og P&T.Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i 2007 utgjorde millioner kroner. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter beløp seg til millioner kroner ( millioner kroner i 2007), hvorav utbytte utbetalt i 2008 utgjorde 807 millioner kroner og tilbakekjøp av egne aksjer utgjorde 70 millioner kroner. Balanse oglikviditet Konsernets rentebærende gjeld beløp seg til 6,7 milliarder kroner ved utgangen av 2008, og har økt fra 1,6 milliarder kroner ved utgangen av Den langsiktige gjelden består av fire obligasjonslån i det norske markedet. Obligasjonslånene er på 500 millioner kroner med forfall i 2009, 650 millioner kroner med forfall i 2011, og to lån på henholdsvis 150 og 300 millioner kroner med forfall i Lånene har flytende rente, bortsett fra lånet på 150 millioner kroner med forfall i 2013 som har en fast rente. Deler av lånene med flytende rente er konvertert til fast rente gjennom rentebytteavtaler. Obligasjonslånene har derfor fast renteforpliktelse på 50 prosent av den totale gjelden. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på obligasjonsgjelden er ca. tre år. Ut over dette er det tidligere etablert en syndikert bankfasilitet på 750 millioner euro(tilsvarende millioner kroner per 31. desember 2008) med fire års gjenstående løpetid, fasilitet etablert 25. oktober Fasiliteten var trukket på ved utgangen av året. Selskapet etablerte en ny kredittfasilitet på millioner kroner i desember 2008 med løpetid på 18 måneder, og en opsjon på forlengelse med ytterligere 18 måneder til sammen tre år. Denne fasiliteten var ikke trukket ved utgangen av året. Som et alternativ til utnyttelse av bankfasiliteten er det norske sertifikatmarkedet benyttet gjennom Netto rentebærende gjeld var millioner kroner ved utgangen av 2008, (eiendeler på millioner kroner i 2007). Reduksjonen skyldes oppkjøp, investeringer, økt arbeidskapital og utbetaling av utbytte. Den kortsiktige gjelden på millioner kroner ved utløpet av 2008 består i hovedsak av leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser ( millioner kroner i2007). Konsernets kortsiktige operasjonelle eiendeler beløp seg til millioner kroner ved utløpet av 2008 ( millioner kroner i 2007). Totale anleggsmidler for konsernet beløp seg til millioner kroner ved utgangen av 2008 (8 650 millioner kroner i 2007). Den største posten er goodwill, som utgjorde millioner kroner ved utløpet av 2008 (4 938 millioner kroner i 2007). Goodwill knytter seg i første rekke til oppkjøpet av Trafalgar House i 1996, sammenslåingen med Aker Maritime i 2001, og oppkjøp av Qserv Ltd og Aker Marine Contractors AS som ble gjort i Vedutgangen av 2008 var bokført egenkapital inklusive minoritetsinteresser på millioner kroner (7 267 millioner kroner i 2007). Minoritetsinteresser beløp seg til 156 millioner kroner. Konsernets egenkapitalandel i forhold til totalbalansen utgjorde 20,1 prosent ved utgangen av 2008 (25,5 prosent i 2007). Konsernets soliditet og likviditet er god, og bidrar til at konsernet er godt rustet til åmøte de utfordringer og muligheter som de nærmeste årene byr på. Forretningsområdene Energy Development & Services er resultatet av en sammenslåing mellom de tidligere forretningsområdene Field Development og Maintenance, Modifications and Operations. Med rundt ansatte er det nye forretningsområdet iseg selv en virksomhet av betydelig format, og en effektiv sammenslåingsprosess ble gjennomført i sommerhalvåret 2008 gjennom god planlegging og godt samarbeid med de ansatte. «Investeringer er gjort itråd med konsernets strategi og ivesentlig grad foretatt iproduktområdene Subsea og P&T for åmøte kundenes behov» Området har opprettholdt et høyt inntektsnivå også i var preget av rekordhøye inntekter knyttet blant annet til stor aktivitet på prosjekter som Ormen Lange og Snøhvit. Driftsinntektene for 2008 ble millioner kroner ( millioner kroner i 2007). Blant de store prosjektene som har pågått i 2008, finnes byggingen og leveringen av verdens første offshore re-gassifiseringsterminal av LNG til ExxonMobils Adriatic LNG-prosjekt. I løpet av 2009 vil denne terminalen levere ti prosent av Italias gassforbruk. Dette er et av Italias mest omfattende prosjekter og regnes som en internasjonal milepæl. Et annet prosjekt som har preget virksomheten i 2008, er byggingen av verdens mest avansette borerigger,aker H-6e, Aker Spitsbergen og Aker Barents, på oppdrag for Aker Drilling. De to riggene ventes å bli ferdigstilt og levert i løpet av første halvår EBITDA for 2008 ble negativ med 475 millioner kroner, mot millioner kroner i EBITDA-marginen ble negativ med 2,1 prosent i2008, mot 5,6 prosent i Arbeidet med fjerningen av plattformer på Frigg-feltet har vært mer krevende og dermed dyrere enn ventet. I tillegg har de operasjonelle utfordringene knyttet til Aker H-6e-riggprosjektet ført til kostnadsoverskridelser. Dette har i 2008 vanskeliggjort arbeidet med å styrke forretningsområdets lønnsomhet i tråd med den overordnede strategien. Nye kontrakter er vunnet på flere områder i Langsiktige, løpende rammeavtaler om drifts- og vedlikeholdsarbeid i Nordsjøen er inngått, og en omfattende «front-end engineering and design»-avtale (FEED) vedrørende fornyelsesarbeid på Ekofisk-feltet er vunnet. Sammen med WorleyParsons og Chicago Bridge &Iron (CB&I) vant Aker Solutions også FEEDkontrakten for neste fase i feltutviklingen for Kashagan-feltet i Det kaspiske hav. Aker Solutions årsrapport

10 Årsberetning Ordrereserven ved inngangen til 2009 var på millioner kroner, mot millioner kroner ett år tidligere. Finanskrisen ventes å bidra til en viss utsettelse av nybyggingsaktivitetene i 2009, men de langsiktige markedsutsiktene for nybygging anses som positive. Den høye aktiviteten innenfor drifts-, vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet i Nordsjøen ventes å fortsette i 2009, ettersom de planlagte aktivitetene i stor grad bidrar til at operatørene opprettholder og styrker effektiviteten i driften av sine plattformer. ED&S har innenfor drift og vedlikeholdssegmentet flere langsiktige rammeavtaler med de største operatørene. Det nye forretningsområdets samlede kompetanse og kapasitet gjør det mulig å påta seg enda flere og større prosjekter enn tidligere i regioner utenfor Nordsjøen. Målet for ED&S er å opprettholde markedsandelen i det tradisjonelle MMO- og nybyggsmarkedet på norsk og engelsk kontinentalsokkel. Det vil samtidig bli satset på å styrke forretningsområdets markedsposisjon i områder som Russland, Barentshavet, Det kaspiske hav, dypvannsområdene i Mexicogolfen, samt i områder hvor virksomheten har teknologiske konkurransefortrinn. Subsea gjennomgikk høsten 2008 en utvidelse og restrukturering med mål om å styrke tilbudet av undervannsteknologier, -løsninger og -tjenester gjennom hele verdikjeden. Som følge av dette integreres Aker Marine Contractors, Aker Well Service og Aker Geo i Subsea, mens drilling riservirksomheten er flyttet fra Subsea til forretningsområdet P&T.Som et ledd i strategien kjøpte Aker Solutions i juli 2008 Qserv Ltd, et ledende brønnserviceselskap som opererer på britisk sokkel. Med dette har Aker Solutions etablert sitt forretningsområde Subsea som den mest komplette leverandøren i bransjen innenfor avanserte undervannsløsninger, med evne til å være samarbeidspartner gjennom undervannsfelts fulle livssyklus. Forretningsområdet hadde høyt aktivitetsnivå med god driftsmessig og finansiell utvikling i 2008, og ettermarkedssegmentet fortsatte åvokse gjennom året. De samlede driftsinntektene økte med 13,8 prosent fra 2007 til millioner kroner i2008. EBITDA for 2008 ble millioner kroner, mot 960 millioner kroner i Lønnsomheten er betydelig styrket i 2008, og EBITDA-marginen steg fra 9,7 prosent i 2007 til 11 prosent i2008, som følge av god utvikling innenfor livssyklustjenester og god prosjektgjennomføring. I Nordsjøen har Subsea sett god fremgang på gjennomføringen av Morvin og Ormen Lange-prosjektene for StatoilHydro. På den indiske kontinentalsokkelen produserte Reliance Industries MA-D6- felt første olje iseptember, kun 16 måneder etter åhatildelt Aker Solutions kontrakt på leveranse av et komplett undervanns produksjonssystem. Aker Solutions fikk i 2008 også en milliardkontrakt for installasjon av feltets andre fase. Aker Solutions fikk flere andre betydelige kontrakter i I Brasil er det inngått rammeavtale med Petrobras for levering av 45 subsea-trær. Langsiktige rammeavtaler for undervannsutstyr ble også inngått med Shell (Malaysia og Storbritannia), Murphy Exploration & Production Company (Mexicogolfen) og BP (Angola og Storbritannia). Markedene forventes på kort sikt å være usikre, men på lengre sikt å være positive. Ved inngangen til 2009 var ordrereserven millioner kroner, mot millioner kroner på samme tid i2008. Subsea har videreført strategien med å investere i produksjons- og livssykluskapasitet for å ha nærhet til regionale markeder og dypvannsregioner. Subsea har et svært moderne og velutviklet produksjons- og livssyklusnettverk, og er godt posisjonert for ytterligere vekst. Det vil også bli satset videre påteknologiutvikling innenfor utvalgte områder, blant annet for å øke utvinningsgraden fra felt som allerede er i produksjon. Dette er et marked hvor Aker Solutions allerede har en ledende posisjon på både teknologi og vedlikeholdstjenester. Products & Technologies markedssegmenter hadde høy aktivitet gjennom 2008, og driftsinntektene steg med 15,1 prosent fra året før til millioner kroner. I alt syv boreutstyrspakker ble ferdigstilt iløpet av året og er ioperasjon på rigger hos ulike kunder. Enheter innenfor P&T har også bidratt med viktige leveranser til Reliance Industries FPSO, Dhirubhai 1. EBITDA for 2008 ble millioner kroner mot 959 millioner kroner i EBITDAmarginen er betydelig styrket og har økt fra 7,8 prosent i 2007 til 10,2 prosent i Lønnsomhetsforbedringen er et resultat av god prosjektgjennomføring i tillegg til bidrag fra en økende servicevirksomhet. Markedet for boreutstyr fortsatte å vokse, og Aker Solutions sterke markedsposisjon ble bekreftet gjennom tildelingen av kontrakter for levering av tolv komplette boreutstyrspakker og seks stigerørskontrakter. Ordreinngangen har vært god i 2008, og ordrereserven var på millioner kroner ved inngangen til 2009, opp fra millioner kroner året før. Gjennom vellykkede oppkjøp av viktige teknologiselskaper er Aker Solutions godt posisjonert for å vokse innenfor boreutstyrsmarkedet. Forretningsområdet har i en årrekke fått viktige komponenter til sine boresystemer fra det tyskbaserte boreteknologiselskapet Wirth GmbH. Oppkjøpet av dette selskapet er et eksempel på komplettering av de mest høyteknologiske delene i verdikjeden samtidig som dette også har økt kundebasen. Med Wirth som et heleid datterselskap forventer Aker Solutions å kunne styrke leveransen av komplette boreutstyrspakker. Det er også investert ietanlegg for produksjon av stigerør for boring på dypt vann. Anlegget ble åpnet i 2008, og har strategisk beliggenhet irio das Ostras, Brasil for både åkunne betjene den hurtigvoksende brasilianske oljeindustrien og det globale riggmarkedet. Som en refleksjon av det høye aktivitetsnivået innenfor olje- og gassindustrien har boreriggoperatører over de siste tre årene bestilt et stort antall boreenheter for både grunt og dypt vann. P&T har etter tildeling av mange nye kontrakter økt sin markedsandel, og er en av markedslederne innenfor avanserte, dypvannsboresystemer. På kort sikt ventes redusert etterspørsel etter nye borerigger. Dette vil delvis bli kompensert av et økende oppgraderingsmarked og mer servicevirksomhet. På lengre sikt forventes markedsdriverne å sikre fortsatt høy aktivitet og behov for avanserte borerigger og utstyrsleveranser til FPSO-er. Mens det ventes at en stadig høyere andel av offshoreaktivitetene vil finne sted på dypt vann og i værharde strøk, er det bare de mest avanserte borerigger som kan operere i slike områder. Mer komplekse brønner, kompliserte operasjonsområder og miljøkrav vil kunne forsterke behovet for avanserte rigger Den kortsiktige markedssituasjonen ventes å være utfordrende og kan føre til aktivitetsnedgang. En stor ordrereserve av høy kvalitet bidrar imidlertid til å opprettholde aktivitetsnivået i 2009 og til dels i 2010 og Aker Solutions årsrapport 2008

11 Årsberetning Process & Construction (P&C) har redusert sine driftsinntekter i 2008 som følge av videre fokusering av virksomheten. Driftsinntektene ble millioner kroner, ( millioner kroner i 2007). I tråd med målet om å styrke lønnsomheten, har marginvekst vært høyt prioritert, og EBITDA for 2008 ble 904 millioner kroner, en økning på 16,5 prosent fra året før. EBITDA-marginen økte fra 6,7 prosent i 2007 til 8,4 prosent i Ordrereserven utgjorde millioner kroner ved inngangen til 2009, mot millioner kroner på samme tidspunkt i Metallvirksomheten har en solid ordrereserve og god markedsposisjon. ISør- Amerika ble konsernets ledende posisjon ytterligere styrket i 2008 gjennom tildelingen av fem nye EPCM-metallprosjekter, deriblant Esperanza, som er verdens største kobberprosjekt. Nye kontorer ble åpnet i Sør-Afrika og Namibia for bedre å kunne betjene Aker Solutions globale metallkunder. Innenfor petrokjemi er Aker Solutions prosjekter gradvis konvertert fra EPC-fastpriskontrakter til EPCM-regningskontrakter. Denne bevisste omleggingen gir noe lavere inntekter, men bedre marginer og lavere risiko. Aker Solutions har en god posisjon innenfor petrokjemi ikina og India. På kort sikt er det usikkerhet knyttet til disse markedene, men på lengre sikt er markedsutsiktene positive. I markedet for bygging av kraftanlegg har konsernet en sterk posisjon innenfor bestemte nisjer, spesielt iusa. IIndia er ingeniørkapasiteten økt i2008, og staben er nå på omkring 1700 ingeniører. Virksomheten i India har etablert seg som et sentrum for ingeniørtjenester og er involvert i mange prosjekter,både lokalt og iaker Solutions prosjekter over hele verden. Arbeidet med å prioritere lønnsomhet fremfor topplinjevekst vil videreføres i Det vil bli satset på å ytterligere forankre P&Cs posisjon i metallmarkedet, spesielt innenfor kobber og i Sør-Amerika hvor det er planlagt mange nye prosjekter i årene som kommer. Forretningsområdet vil fortsatt satse på å være en nisjeleverandør til prosessindustrien, og Kina og India vil fortsatt være viktige vekstmarkeder Forskning ogutvikling Ny teknologi og nye produkter er viktige forutsetninger for å sikre fremtidig konkurransekraft ved salg av prosjekter og tjenester i Norge og internasjonalt. Konsernets store og kompetente ingeniørmiljøer jobber tett med forretningspartnere og kunder over hele verden og har førstehåndskunnskap om deres teknologiutfordringer og behov.i dette nære samarbeidet initieres ideer og konsepter som blir til innovativ teknologi innenfor områder med høy verdiskapning for kundene. Samtidig sikrer dette at forsknings- og utviklingsarbeidet er markedsdrevet og kostnadseffektivt. Ett typisk satsingsområde er teknologier for økt produksjon og reservoarutnyttelse samt forbedrede boreprosesser. Viktige satsingsområder i denne sammenheng er løsninger for pumper på havbunnen for å muliggjøre rørtransport av olje og gass over lengre avstander, eller gasskompresjon for å øke trykket. Aker Solutions har en pilotinstallasjon for havbunnspumper på britisk sokkel som har operert med gode resultater siden 2005, og i 2008 var den første kommersielle installasjonen på plass i Mexicogolfen. Dette er den dypeste undervannspumpeløsningen som er installert noen gang. Samtidig er pumpeanlegget også plassert lengre unna den plattformen det er tilknyttet enn noen tilsvarende løsning. Nye og banebrytende løsninger skal installeres på StatoilHydros Tyrihans-felt i Dette er pumper som skal injisere sjøvann i reservoarene for bedret produksjon og reservoarutnyttelse. Disse pumpene vil være de første av sitt slag levert av Aker Solutions, og de blir de største pumper som noensinne har blitt installert på havbunnen. Det jobbes også videre med gasskompresjonssystemer på havbunnen i tett samarbeid med StatoilHydro og deres partnere på Ormen Lange. Det første målet for dette prosjektet er en 12,5 MW gasskompresjonspilot som er under bygging og vil bli levert for testing i2010. I 2008 investerte Aker Solutions 188 millioner kroner (166 millioner kroner i 2007) i forskning og utvikling gjennom utvalgte prosjekter. Konsernet mottok også midler til teknologiutvikling fra kunder og offentlige myndigheter, i alt 21 millioner kroner (77 millioner kroner i 2007). Hendelser etter balansedagen I midten av januar ble Aker Solutions sammen med CB&I og WorleyParsons tildelt en FEED-kontrakt knyttet til fase to av arbeidene med å utvikle Kashagan-feltet i Det kaspiske hav. Kontraktsverdien er på 90 millioner britiske pund (135 millioner amerikanske dollar). «Konsernets store og kompetente ingeniørmiljøer jobber tett med forretningspartnere ogkunder over hele verden og har førstehåndskunnskap om deres teknologiutfordringer og behov» Et aksjekjøpsprogram for ansatte ble offentliggjort i januar måned, der Aker Solutions tilbyr ca ansatte i Norge, Nederland, Storbritannia, Chile og Canada å kjøpe aksjer i selskapet til rabattert pris. Rabatten er satt til 1500 kroner per ansatt, med en maksimal kjøpesum på kroner per ansatt for de 12 månedene programmet varer. Programmet startet i mars I slutten av januar utøvde Aker Solutions sin opsjon om kjøp av de resterende 50 prosent av aksjene iwirth GmbH, og Wirth er dermed betraktet som et heleid datterselskap av Aker Solutions. Wirth og Aker Solutions har langvarige og gode relasjoner, og oppkjøpet vil styrke totaltilbudet i markedet for boreutstyrsløsninger, samtidig som det vil være synergimuligheter mellom de to selskapene. Sammensetningen av konsernets ledergruppe ble endret i februar Jarle Tautra tok over som executive vice president (EVP) for ED&S etter Nils Arne Hatleskog, mens Gary Mandel tok over som EVP for P&C etter Jarle Tautra. Aksje- og aksjekapitalforhold Iløpet av året har Aker Solutions kjøpt tilbake egne aksjer, tilsvarende 0,2 prosent av totalt antall utestående aksjer, og eier totalt egne aksjer (1,8 prosent). Programmet for tilbakekjøp av egne aksjer er videreført i henhold til fullmakt til styret, vedtatt på konsernets ordinære generalforsamling den 3. april Fullmakten gir konsernet anledning til å kjøpe tilbake aksjer opp til en samlet pålydende verdi på kroner, tilsvarende inntil ti prosent av utestående aksjer. Styret har gitt fullmakt til at administrasjo- Aker Solutions årsrapport

12 Årsberetning nen kan kjøpe tilbake inntil fem prosent. Tilbakekjøp ut over dette, innenfor generalforsamlingens fullmakt, skal styrebehandles. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i2009 som skal avholdes 2. april Inntil 28. februar 2009 hadde ingen aksjer blitt ervervet under den nye fullmakten. Styret vil foreslå forlengelse av fullmakten fra generalforsamlingens beslutning frem til neste generalforsamling. Nye vilkår for tilbakekjøpsprogrammet vil da bli fastsatt. Styret har i 2008 ikke hatt fullmakter til å forhøye aksjekapitalen. Forutsetning om fortsatt drift Med henvisning til konsernets resultat og finansielle stilling bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet for Utbyttepolitikk Aker Solutions utbyttepolitikk innebærer en intensjon om å gi aksjeeierne et årlig utbytte på mellom 30 og 50 prosent av nettoresultatet. Utbyttet vil bli utdelt i form av kontantutbytte og/eller gjennom tilbakekjøp av aksjer. For 2008 vil styret foreslå overfor generalforsamlingen et totalt utbytte på 1,60 kroner per aksje. Totalt vil da aksjeeierne ha mottatt 33 prosent av nettoresultatet for 2008 i form av tilbakekjøp av aksjer, samt utbytte for det aktuelle regnskapsåret. Morselskapets regnskap og disponering av årets resultat Morselskapet Aker Solutions ASA hadde i 2008 et årsresultat på 205 millioner kroner. I henhold til konsernets utbyttepolitikk foreslår styret at det utbetales et ordinært utbytte på 1,60 kroner per aksje. Til sammen utgjør dette 430 millioner kroner. Styret foreslår dermed følgende disponering av årets resultat: Utbytte¹ Annen egenkapital Sum disponert 1) Ekskl. utbytte på egne aksjer. 430 millioner kroner -225 millioner kroner 205 millioner kroner Fri egenkapital etter utdeling av utbytte utgjør millioner kroner. Helse, miljø ogsikkerhet Hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en av kjerneverdiene i Aker Solutions. Den grunnleggende visjon og holdning er at alle ulykker kan forebygges. Basert på dette arbeides det kontinuerlig for å forhindre hendelser som kan forårsake skade på personell, materiell og immaterielle verdier. Med omtanke som drivkraft Begrepet Just Care benyttes som et symbol og merkenavn på HMS-kulturen og HMS-arbeidet i konsernet. Det at hver enkelt tar personlig ansvar for helse, miljø og sikkerhet basert på omtanke for menneskene og miljøet, er et sentralt element i Just Care. Gjennom Just Care når HMS-budskapet mer effektivt ut til den enkelte ansatte. Ledere som rollemodeller samt sterk satsing på kommunikasjon og opplæring skaper holdninger som integrerer helse, miljø og sikkerhet i det daglige arbeidet. Dette bidrar til gode prosjekter og bedre HMS-resultater. En felles HMS-kultur Opplæring står sentralt i Aker Solutions HMS-program. Over ledere har vært gjennom et egenutviklet, skreddersydd lederutviklingsprogram i HMS siden dette ble introdusert i Gjennom dette programmet får lederne kompetanse til å være bedre rollemodeller og til å gjennomføre HMS-forbedringer. For å nå ut til alle ansatte på en effektiv måte har konsernet også utviklet egne elæringsprogrammer på viktige områder. Dette inkluderer Just Care -kultur og HMS som kjerneverdi samt mer spesifikke temaer som stressmestring og ytre miljø. Over elæringssesjoner har blitt gjennomført siden introduksjonen av disse programmene. Klare forventninger Et felles HMS-styringssystem for hele konsernet setter krav til de viktigste elementer innen HMS-styring og ledelse. Gjennom regelmessige revisjoner avdekkes eventuelle avvik fra forventningene, og de nødvendige tiltak blir identifisert og iverksatt for å møte forventningene. Dette systemet fungerer også som et rammeverk for deling og læring på tvers av organisasjonen. Læring fra ulykker Basert på analyser av siste års hendelser og erfaringsdeling i industrien, har Aker Solutions utviklet og lagt til et nytt element i konsernets HMS-program. Under tittelen «Just Rules» har det blitt utviklet et sett av enkle, men spesifikke sikkerhetsregler for bestemte arbeidsoperasjoner som av erfaring kan utgjøre høyere risiko. Disse reglene har i løpet av 2008 blitt implementert i hele konsernet. Over egne ansatte, innleide, og ansatte hos underleverandører har i løpet av året deltatt på presentasjoner av «Just Rules» som en del av den omfattende utrullingen. Gjennom å gjøre de viktigste forebyggende tiltakene obligatoriske, klare og enkle skal «Just Rules» være et viktig bidrag for å hindre alvorlige hendelser. Antallet ulykker som medførte alvorlig personskade, har gått ned fra 30 i2007 til 17 i Totalskadefrekvensen (totalt antall skader per million arbeidstimer) har gått fra 3,7 i 2007 til 3,6 i Fraværsskadefrekvensen (antall fraværsskader per million arbeidstimer) gikk fra 0,68 i2007 til 0,93 i Disse tallene omfatter også Aker Solutions underleverandører. Alle signifikante ulykker og nestenulykker granskes, og læringen fra disse implementeres med mål om å forhindrelignende hendelser ifremtiden. Sykefravær Sykefraværet utgjorde i ,3 prosent av totale arbeidstimer, mens sykefraværsprosenten i 2007 var på 2,4. Tendensen er at sykefraværet i konsernet er stabilt på et lavt nivå etter en klar nedgang i perioden 2003 til Det gjøres imidlertid oppmerksom på at forskjeller i lokale bestemmelser vanskeliggjør en direkte sammenligning av statistikk for sykefravær iulike land. Ytre miljø Deterstyrets oppfatning at Aker Solutions virksomhet kun i begrenset grad utgjør en direkte belastning på det ytre miljø. Det ble ikke registrert utilsiktede utslipp til det omkringliggende miljøet i Det totale registrerte energiforbruket i forbindelse med virksomheten, basert på forbruk av olje, gass og elektrisitet, var megawatttimer i2008. Det beregnede CO 2-utslipp relatert til dette er tonn. Den totale mengden avfall registrert i forbindelse med virksomheten i 2008 var tonn, hvorav 62 prosent ble resirkulert. Rapporteringsprosessene for miljøparametere har blitt forbedret, og fra 2008 er tallene ovenfor rapportert med størrenøyaktighet enn tidligere. Konsernet har som mål å heve kompetansen og bevisstheten blant de ansatte med hensyn til miljøarbeid i Dette vil bli gjort igjennom en felles global miljøkampanje som blant annet omfatter videre utrulling av elæringskurs til alle ansatte, ytterligere fokus på miljørapportering, miljø-workshops for toppledere, oppmuntre 12 Aker Solutions årsrapport 2008

13 Årsberetning «Det at hver enkelt tar personlig ansvar for helse, miljø og sikkerhet basert på omtanke for menneskene og miljøet, er et sentralt element i Just Care» Fraværsskadefrekvens Per mill. arb.timer inkl. underlev. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Totalskadefrekvens Per mill. arb.timer inkl. underlev Sykefravær Prosent av arbeidstimer flere selskaper til å bli ISO14001 sertifisert og en miljøportal på intranett. Dette gjøres i samspill med økt fokus på miljørelaterte forhold både internt, hos kunder, underleverandører, myndigheter og samfunnet generelt. Det viktigste er at alle ansatte får et personlig forhold til miljøarbeidet. 19 av virksomhetens forretningsenheter er nå sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO Fem av disse ble sertifisert i løpet av Et elæringsprogram med spesielt søkelys på ytre miljø har blitt introdusert i2008, og 9000 ansatte har så langt gjennomført dette programmet. De tidligere nevnte HMS-initiativ innen lederutvikling og styringssystem har også klare komponenter som setter søkelyset på miljøet. Sammen bidrar disse til kontinuerlig forbedring av miljøbevissthet og holdninger hos ledere og ansatte. Gjennom dette inspireres organisasjonen til ytterligere forbedringer i miljøytelsen relatert til egne aktiviteter, og til å hjelpe kundene til miljøforbedringer gjennom de produkter Aker Solutions utvikler.noen eksempler på dette finner vi på områdene CO 2-rensing, borerigger med høy miljøytelse under arktiske forhold, rensing av flyktige organiske forbindelser, rensing av svovel og ammoniakkutslipp, og neste generasjons biodrivstoff. Mennesker og organisasjon Medarbeiderutvikling Aker Solutions satser sterkt på ledelse og kompetanseutvikling som et konkurransefortrinn. Aker Academy tilbyr programmer innenfor viktige kompetanseområder som for eksempel generell ledelse på ulike nivåer, prosjektgjennomføring, kommersiell ledelse og HMS. Programmene er primært blitt gjennomført itre regioner,europa, USA og Asia, med ialt 1334 deltakerei2008. Itillegg har det vært lagt vekt på gjennomføring av elæringsprogrammer med totalt aktive brukere i over 30 land. Det er ialt gjennomført over elæringsprogram siden I konsernets globale elæringsportal finnes det over 30 skreddersydde programmer som støtter opp om globale og sentrale konserninitiativ. Kursporteføljen for elæringsprogrammer dekker områder blant annet innenfor PEM, HMS Just Care, miljøhensyn, samfunnsansvar, og mer bedriftsspesifikke elæringsprogram. Et nytt elæringsprogram for stressmestring ble lansert i forbindelse med forbedringstiltak identifisert gjennom medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i Aker Solutions i Satsingen på elæring har bidratt til ågialle medarbeidere etsamlende, kostnadseffektivt og tilgjengelig kurstilbud. I tillegg til den fagkompetansen kursene formidler innenfor sentrale områder, bidrar de sterkt til byggingen av en felles bedriftskultur gjennom ensartet tilnærming og konsistente budskap, samt muligheter til pålagt sertifisering innenfor spesielle områder. Ut over konsernprogrammene som tilbys på tvers i konsernet, gjennomføres en rekke opplæringstilbud som organiseres av de lokale enhetene i Aker Solutions. Akers Solutions internasjonale traineeprogram går nå inn isitt tredje år. Traineene har rotert mellom ulike stillinger i konsernet globalt, totalt 66 stillinger, hvorav over halvparten utenfor Norge. I september 2008 fullførte det første trainee-kullet sitt program, og alle de åtte traineene fra dette kullet har fått permanente stillinger i Aker Solutions i henholdsvis USA, Brasil, Kina, Malaysia og Norge. Stillingene er innenfor fagområder som forretningsutvikling, innkjøp og finans. Det tredje trainee-kullet ble rekruttert høsten 2008 og skal gjennomføre et toårs trainee-program i Aker Solutions. Traineene er rekruttert fra India, Malaysia, Norge og Russland, og Aker Solutions mottok mer enn søknader til disse ti trainee-stillingene. I forbindelse med etableringen av det nye forretningsområdet ED&S ble det lansert et globalt talentprogram. Programmets hovedmål er å utvikle forretningsområdets ledelseskapasitet for å møte de ledelsesutfordringer som oppstår med større andel internasjonale prosjekter, økt global sammensetning av team og operasjoner i ukjente regioner. Aker Solutions åpnet våren 2008 også opplæringssenteret «Well Intervention Academy» i Stavanger. Dette testanlegget vil gi neste generasjon av offshoreoperatører og-ingeniører førstehåndskunnskap og erfaring i kritiske brønnintervensjonsaktiviteter. Testanlegget kan tilby realistisk og praktisk trening i et miljø som er tilnærmet lik operasjoner offshore. Organisasjon Vedutgangen av 2008 hadde Aker Solutions en total arbeidsstyrke på personer. Av disse var egne ansatte og innleide ressurser. Av egne ansatte jobbet 49,7 prosent inorge, 17,2 prosent i Amerika, 14,6 prosent i Asia og Australia, 17,5 prosent i Europa (utenom Norge) og 1,1 prosent i Afrika og Midt-østen. Aker Solutions årsrapport

14 Årsberetning Gjennomsnittlig avgang av ansatte i løpet av 2008 var ni prosent, en nedgang på 1,4 prosent poeng fra året før. I2008 har det vært et ufordrende arbeidsmarked for Aker Solutions, og det har vært jobbet målrettet for å sikre tilgang til kvalifiserte ressurser gjennom rekruttering. Det har i hovedsak vært lagt vekt på åimplementere en felles global rekrutteringsmodell i konsernet. Dette har blant annet bidratt til et mer transparent internt arbeidsmarked, en felles intervjuguide basert på konsernets verdigrunnlag, standard informasjonsmateriell og opplæring av interne ressurser. Hensikten er å sikre at flest mulig potensielle kandidater skal oppleve en profesjonell rekrutteringsprosess i et marked og en industri der konkurransen om kompetent arbeidskraft stadig tilspisses. Det har også vært gjennomført felles rekrutteringskampanjer i Norge og USA med stor suksess. I2008 ble det registrert over søkere fra mer enn 30 land i konsernets rekrutteringssystem. Blant disse ble det rekruttert nye medarbeidere i 2008, hvorav 25 prosent kvinner og 75 prosent menn. Endringer i styre og ledelse Simen Lieungh tok over som ny konsernsjef og administrerende direktør i Aker Solutions ASA med virkning fra 1. mars Han etterfølger Martinus Brandal, som gikk over i ny stilling som senior partner & president i Aker ASA med ansvar for sektoren Energiteknologi. Leif Borge ble utnevnt som ny finansdirektør etter Bjørn Erik Næss fra april Under generalforsamlingen den 3. april ble Martinus Brandal valgt som ny styreleder, mens Leif-Arne Langøy og Bjørn Flatgård ble valgt som styremedlemmer for en valgperiode på to år. I forbindelse med restruktureringen av forretningsområdene har det vært flere endringer i konsernledelsen i løpet av året. Jarle Tautra er fra februar 2009 utnevnt til EVP for det nye forretningsområdet ED&S etter Nils Arne Hatleskog som ledet sammenslåingsprosessen mellom forretningsområdene Field Development og Maintenance, Modifications and Operations, Tidligere EVP for Field Development, Pål Helsing, ble i april 2008 utnevnt som senior vice president (SVP) for Strategy and Technology, med direkterapportering til konsernsjef Simen Lieungh. Gary Mandel er fra februar 2009 utnevnt til EVP for forretningsområdet P&C etter Jarle Tautra. Mandel har vært CEO i Aker American Shipping siden 2007, og har tidligere vært ansatt i konsernet og ledet det tidligere forretningsområdet Oil, Gas, Process and Energy (OGPE) fra 2002 til Per Harald Kongelf tok over som EVP for P&T etter Mads Andersen, som i september 2008 ble utnevnt som ny EVP for Subsea. Raymond Carlsen, som tidligere ledet forretningsområdet Subsea, gikk i oktober 2008 over i en stilling som partner iaker ASA. Likestilling og mangfold Aker Solutions ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for mennesker med forskjellig bakgrunn, uavhengig av etnisk tilhørighet, kjønn, religion og alder. Med virksomhet i rundt 30 land og på alle kontinenter er mangfold en ønsket og positiv del av bedriftskulturen, noe som styrker konsernets evne til åoperere under forskjellige forhold og rammebetingelser. Aker Solutions er omfattet av en treparts rammeavtale mellom Aker ASA, Fellesforbundet og den internasjonale metallarbeiderføderasjonen, der de involverte lover å jobbe for gode arbeidsvilkår for de ansatte. Avtalen består av elleve hovedpunkter som blant annet omhandler diskriminering, arbeidstid og generelle arbeidsvilkår. Avtalen skal ha en årlig gjennomgang for å sikre at partene overholder sine forpliktelser. Konsernet skal betale lik lønn for likt arbeid, samt belønne gode resultater. Sentrale elementer ved lønnsfastsettelse er ansvarsområde, stillingsinnhold, den enkelte ansattes kompetanse og arbeidsinnsats, faktiske resultater, samt det lokale lønnsnivået. Det gjennomsnittlige lønnsnivået i konsernet ligger noe høyere for menn enn for kvinner. I gjennomsnitt har de mannlige ansatte høyere lønnsansiennitet enn kvinner. Aker Solutions har to hovedkategorier ansatte; fagarbeidere/operatører (29 prosent) og funksjonærer (71 prosent). Konsernet setter krav til mangfold i rekruttering og lederutvikling. For ledelsesprogrammer gjennomført i Aker Academy var det en kvinneandel på 23 prosent på mellomlederprogrammet, samt en kvinneandel på 11 prosent på ledelsesprogram på det øverste nivået. Aker Solutions har høyt fokus på å tiltrekke seg unge talenter og i Akers internasjonale trainee-program er kvinneandelen 69 prosent. I selskapets styre er det tre kvinner blant de seks aksjeeiervalgte medlemmene, tilsvarende en kvinneandel på 50 prosent. Alle de ansattes representanter i styret er menn. Det er det «Med virksomhet i rundt 30 land og på alle kontinenter er mangfold en ønsket og positiv del av bedriftskulturen» Samlet arbeidsstyrke Geografisk fordeling Egne ansatte Geografisk fordeling Norge 49,7% Amerika 20,4% Afrika &Midtøsten 0,6% Asia & Australia 13,7% Europa (ekskl. Norge) 15,2% Norge 49,7% Amerika 17,2% Afrika &Midtøsten 0,6% Asia & Australia 14,6% Europa (ekskl. Norge) 17,5% Innleid arbeidskraft Geografisk fordeling Norge 49,6% Amerika 27,4% Afrika &Midtøsten 0,6% Asia & Australia 11,7% Europa (ekskl. Norge) 10,2% 14 Aker Solutions årsrapport 2008

15 Årsberetning anledning til fordi antall kvinner totalt utgjør mindre enn 20 prosent av arbeidsstokken. I selskapets konsernledelse var det ved utgangen av 2008 ingen kvinner. Konsernet har ordninger som fleksibel arbeidstid og fjernarbeid dersom arbeidets art gjør dette mulig uten særlige ulemper for virksomheten. Prestasjonskultur ogresultatstyring Aker Solutions ønsker at organisasjonen og den enkelte medarbeider skal være fokusert på resultatoppnåelse på kort og lang sikt. Prosesser for fastsettelse av mål og måling av resultatoppnåelse, samt belønning av medarbeidere i henhold til oppnådde resultater er viktige virkemidler i denne forbindelse. Mål for ledere og medarbeidere fastsettes med utgangspunkt i strategier og budsjetter i de enkelte enhetene. Målene fastsettes på årsbasis, men følges opp og videreutvikles eventuelt gjennom året. De årlige målprosessene omfatter både finansielle mål og utvikling og forbedring av produkter,prosjektstyring, service og lignende. I tillegg etableres det mål innen HMS og personlig utvikling av den enkelte leder og medarbeider. For å sikre utvikling og optimal anvendelse av konsernets lederressurser gjennomføres det årlig evaluering av ledere som underlag for fastsettelse av planer for lederutvikling, ledermobilitet og utvikling av ledertalenter. Aker Solutions ønsker å belønne ledere og medarbeidere i henhold til de resultater som oppnås. Dette gjøres gjennom fastsettelse av individuell grunnlønn for grupper av medarbeidere, samt lønnssystemer for utbetaling av en årlig variabel lønn til ledere ogmedarbeidere. For medarbeidere utbetales den årlige variable lønnen på grunnlag av forretningsmessige resultater i den enkelte bedrift eller prosjekt. For ledere opptjenes variabel lønn basert på forretningsmessige resultater i de enheter lederen påvirker, samt hvorvidt lederen følger konsernets verdier. Ledere på høyere nivå får sin variable lønn fordelt over flere år for å stimulere til langsiktig resultatoppnåelse og et langsiktig ansettelsesforhold. Avlønning av konsernets ledere er forøvrig nærmere beskrevet i note 18 til konsernregnskapet, Lønn og sosiale kostnader. Eierstyring ogselskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Aker Solutions bygger i all hovedsak på de prinsipper som er gjengitt i den gjeldende norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse, som også i stor grad harmonerer med gjeldende internasjonale anbefalinger. Den årlige redegjørelsen for hvordan Aker Solutions innretter seg etter NUES gjeldende anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, finnes på side 78 i årsrapporten. Samfunnsansvar Som etnorsk konsern med et sterkt internasjonalt nærvær,ogsom leverandør til den globale energi- og prosessindustrien, påvirker Aker Solutions økonomien, miljøet og livet til mennesker verden over. En slik posisjon er forbundet med ansvar: Ansvar for åetablere ogetterleve høye standarder, for åvære enverdidrevet virksomhet og for åopptresom en god samfunnsborger. Konsernets historie og verdier samt internasjonale normer og standarder, blant dem FNs Global Compact, Global Reporting Initiative og retningslinjer etablert av OECD, danner grunnlaget for Aker Solutions prinsipper for samfunnsansvar. Konsernet har forpliktet seg til kontinuerlig åforbedre sine prestasjoner ihenhold til disse. Konsernet har valgt å rette et særlig søkelys mot to områder innenfor samfunnsansvar: Håndtering av utfordringer forbundet med inntreden inye, fremvoksende markeder Utvikling av og støtte til effektive og miljømessig forsvarlige løsninger I2008 ble Aker Solutions medlem av FNs Global Compact. Både globalt og lokalt åpner et slikt medlemskap for muligheter for dialog og samarbeid om en rekke saker av avgjørende betydning, det være seg med andre virksomheter, frivillige organisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner eller offentlige myndigheter. Videre har Aker ASA, som har en betydelig eierinteresse i Aker Solutions, inngått en rammeavtale med Fellesforbundet og den internasjonale yrkesføderasjonen International Metalworkers Federation på vegne av alle Aker-selskapene. I henhold til avtalen er Aker Solutions og alle selskaper som inngår i Aker-familien, forpliktet til å arbeide for å utvikle gode arbeidslivsrelasjoner samt respektere menneskerettigheter og fagforeningsrettigheter i de samfunnene der de har aktiviteter. Som en del av Aker Solutions arbeid med åøke bevisstheten omkring og forståelsen av samfunnsansvar innad i organisasjonen, ble det etablert et eget elæringsprogram for samfunnsansvar midtveis i Kurset er obligatorisk for alle ansatte i konsernet verden over. Aker Solutions kan i 2008 notere seg for en vellykket implementering av første fase i den treårige strategiske samarbeidsavtalen konsernet har inngått med Norges Røde Kors. Samarbeidet omfatter økonomisk støtte, kunnskapsutveksling og frivillig innsats. I første fase ble medarbeidere ved Aker Solutions kontorer i Norge gjort kjent med Røde Kors aktiviteter i eget lokalmiljø. Flereavkontorene tar nå aktivt del ifrivillig virksomhet i regi av Norges Røde Kors. Andrefase isamarbeidsavtalen er allerede i gang; her er målet åutvide samarbeidet til å omfatte Aker Solutions kontorer verden over. I desember publiserte Aker Solutions sin samfunnsansvarsrapport for 2008/09 med tittelen «Face Value». Rapporten presenterer utfordringer som konsernet står overfor med hensyn til samfunnsansvar, oppnådde resultater og ambisjoner for det videre arbeidet. Rapporten er tilgjengelig på Aker Solutions hjemmeside. Kunderelasjoner Mange av Aker Solutions kunder er verdensledende aktører isine bransjer som gjennomfører omfattende prosjekter. Prosjektene er gjerne av en slik karakter at avvik fra avtalt fremdrift, budsjett, kvalitet og effektivitet kan få store konsekvenser. Aker Solutions legger stor vekt på å være leveringsdyktig, og er også anerkjent for å tilby løsninger som skaper merverdi for kundene. Kundene har gjennom flere år vist stor tillit ved å tildele konsernet viktige prosjekter. Denne tilliten er et betydelig aktivum som det er viktig å ivareta og videreutvikle. Aker Solutions legger stor vekt på å finne de beste og mest effektive løsningene for hver enkelt kunde. Dette gjøres ved å kombinere forståelse for kundens spesifikke utfordringer med Aker Solutions kompetanse, erfaring, teknologi og produkter og ikke minst ved hjelp av konsernets anerkjente og velprøvde modell for prosjektgjennomføring. I 2008 har konsernet også gjennomført viktige organisatoriske endringer for enda bedre å kunne tilpasset sitt tilbud til kundenes behov. Kontakten med kundene foregår på flere nivåer: på toppledernivå, i regi av det enkelte forretningsområde, gjennom prosjektledelsen og i et tett samarbeid med aktuelle ekspertmiljøer. Aker Solutions årsrapport

16 Årsberetning Både konsernledelsen og ledere på andre nivåer har definerte roller for å ivareta en best mulig oppfølging av den enkelte kunde. Gjennom kontakt på flere nivåer sikres en god oversikt over og forståelse for kundenes behov på både kort og lang sikt. I tillegg til den direkte kundekontakten benytter Aker Solutions også eksterne markedsanalyser og målinger av kundetilfredshet som verktøy for å sikre at konsernet imøtekommer kundenes forventninger og behov. Aker Solutions betjener bransjer der det er forholdsvis få kunder innenfor de ulike nisjene, men de fleste av disse kundene representerer et bredt og langsiktig potensial for samarbeid. Målet er å etablere gode og langsiktige relasjoner med sine kunder, basert på konsernets prestasjoner og konkurransedyktige tilbud. Den gjensidige tilliten som de mangeårige forretningsforbindelsene har ført med seg, bidrar ofte til å skape nye muligheter. Det kan for eksempel dreie seg om nye kontrakter med enda bedre belønningsmodeller eller utvikling av nye løsninger og ny teknologi i tett samarbeid med kunden. Tillit er også verdifullt når prosjekter i nye regioner skal vurderes. Det vil ofte være lettere åhåndtere blant annet risikoforhold overfor kunder som har et etablert forhold til Aker Solutions fra tidligere samarbeid. Fremtidsutsikter Styret presiserer at det normalt knytter seg usikkerhet til vurderinger av fremtidige forhold. På kapitalmarkedsdagen 30. november 2007 ble konsernets mål for vekst og lønnsomhet iperioden kommunisert. Styringsmålene var fastsatt med basis i konsernets solide ordrereserve og de gode markedsutsiktene i energi- og prosessindustrien. Iløpet av 2008 har finanskrisen og konjunkturnedgangen medført større usikkerhet om markedsutsiktene, og de generelle forutsetningene for å nå disse målene er betydelig endret. Som følge av dette ble det på kapitalmarkedsdagen 9. desember 2008 fremlagt nye styringsmål for For 2009 forventes det at nominell EBITDA vil øke og bli høyere enn 4500 millioner kroner,ogatomsetningen vil bli noe lavere enn i Disse prognosene er basert på en solid ordrereserve av høy kvalitet, og de forventninger konsernet har til å bli tildelt nye kontrakter. Mange viktige organisasjonstilpasninger og endringer ble gjennomført iløpet av 2008, og dette har gitt Aker Solutions et godt utgangspunkt i møtet med den globale konjunkturnedgangen. Det er imidlertid fortsatt for tidlig å si sikkert hvordan denne nedgangen vil påvirke konsernets virksomhet og markeder.det er ingen sikre analyser på når markedsaktiviteten igjen vil øke. Markedsforholdene i 2009 vil bli utfordrende, og det ventes et ytterligere press på prisene. Under disse markedsforholdene blir det enda viktigere å fortsette arbeidet med å optimalisere kostnader og kapasitet. Det omfattende programmet for kostnadsreduksjoner som ble påbegynt i 2007, har gått som forventet i2008, og som planlagt vil dette programmet gi resultateffekt i Aker Solutions er med sin fleksibilitet relativt godt rustet til å håndtere de utfordringene som ventes iden nærmeste perioden. Det er sannsynlig at det vil være ledig kapasitet i konsernet i løpet av Eksiterende kapasitet må utnyttes der det er mulig, og et viktig tiltak vil bli åflytte kapasitet internt i konsernet, på tvers av både virksomhetsområder og geografi. Eventuelle behov for å justere kapasiteten følges nøye, slik at tilpasninger kan gjennomføres raskt om det skulle bli behov for det. Selv om aktivitetsnivået i Aker Solutions hovedmarkeder skulle avta på kort sikt, er det grunn til åtro at selve fundamentet for ytterligere markedsvekst vil være til stede på lengre sikt. I sin årlige rapport om energimarkedets utsikter, konkluderte det internasjonale energibyrået IEA med at verdens energietterspørsel er økende, med utviklingen i de asiatiske økonomiene som en viktig driver. IEA regner med at den globale etterspørselen etter primær energi kan komme til åøke med 45 prosent i løpet av de neste 20 årene. Rapporten konkluderer med at nye krav vil bli introdusert for å redusere karbonutslipp, men selv om dette påvirker etterspørselen etter fossilt brensel på lang sikt, antas det at dette de nærmeste tiårene først og fremst vil bety implementering av ny renseteknologi, og at verden i mange tiår fremover fortsatt vil ha stort behov for olje og gass. Utvikling og bygging av rensetekonologi for CO 2 er også et område der Aker Solutions ligger langt fremme. De olje- og gassfelt som idag er iproduksjon, vil ikke kunne dekke hele etterspørselen på lengre sikt. Det utvinnes allerede mer olje og gass hvert år enn det industrien evner åfinne og bygge ut av nye reserver. Skulle det bli en periode med lavere tempo i utbyggingen av nye felt, ventes det å skape et oppdemmet underskudd på energi som vil kunne øke aktivitetsnivået når etterspørselen igjen tar seg opp. En betydelig del av de fremtidige utbyggingene antas å komme på dypt vann og i områder med værhardt klima, nettopp slike forhold hvor Aker Solutions har et sterkt konkurransefortrinn. Også innenfor landbaserte prosessanlegg for raffinerte oljeprodukter og kunststoffer samt metallutvinningsanlegg forventes det å bli et gradvis lavere aktivitetsnivå som følge av fallende internasjonal forretningsaktivitet. Kina har over de senere år vært en betydelig forbruker av slike materialer. Veksten i den kinesiske industrien forventes å bli lavere i en periode iforhold til hva den har vært de siste årene, men tilbakegangen vil muligens være mindre enn i de fleste andre deler av verden. Aker Solutions virksomhet innenfor slike prosjekter er fokusert mot nisjer der konsernet har en sterk posisjon, for eksempel innen kobber, gull og andre utvalgte metaller. De fundamentale forhold er derfor til stede for ny vekst iaktiviteten også for disse segmentene av konsernets virksomhet når verdensøkonomien igjen tar seg opp. Energibransjen preges av noen få globale operatører, mange nasjonale oljeselskaper, et mindre antall internasjonale og store leverandører slik som Aker Solutions, samt et meget stort antall mellomstore og små operatører og underleverandører. De fleste aktørene i bransjen har styrket sine økonomiske resultater i oppgangsperioden de siste årene, men ikke alle har en finansiell styrke og likviditet til å gjennomgå en langvarig og kraftig nedgangsperiode uten å gjennomføre betydelige endringer. Styret vil takke ledelse og medarbeidere for den gode innsatsen som er nedlagt i Den kvaliteten og kompetansen som er bygget opp iaker Solutions, bidrar, etter styrets oppfatning, til å gi konsernet klare konkurransefortrinn, også i en mer krevende markedssituasjon. 16 Aker Solutions årsrapport 2008

17 Årsberetning Fornebu, 3. mars 2009 Styret i Aker Solutions ASA Martinus Brandal Styreformann Bjørn Flatgård Nestformann Heidi M. Petersen Vibeke Hammer Madsen Leif-Arne langøy Siri Fürst Åsmund Knutsen Ingebreth Forus Arve Toft Atle Teigland Simen Lieungh Konsernsjef og adm. direktør Aker Solutions årsrapport

18 Årsregnskap Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef Styret og konsernsjefen har idag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Aker Solutions ASA, konsernogmorselskap, for kalenderåret 2008 og per 31. desember 2008, årsrapporten Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med EU-godkjente IFRS-er og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes per Årsregnskapet for morselskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk per Årsberetningen for konsern og morselskap er i samsvar med regnskapslovens krav og Norsk Regnskapsstandard 16 per Etter vår beste overbevisning: er årsregnskapet 2008 for og konsernet og morselskapet utarbeidet isamsvar med gjeldende regnskapsstandarder gir opplysningene iregnskapet et rettvisende bilde av konsernets og morselskapets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember 2008 gir årsberetning for konsernet og morselskapet en rettvisende oversikt over: utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet demest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet og selskapet står overfor Fornebu, 3. mars 2009 Styret og konsernsjefen i Aker Solutions ASA Martinus Brandal Styreformann Bjørn Flatgård Nestformann Heidi M. Petersen Vibeke Hammer Madsen Leif-Arne langøy Siri Fürst Åsmund Knutsen Ingebreth Forus Arve Toft Atle Teigland Simen Lieungh Konsernsjef og adm. direktør 18 Aker Solutions årsrapport 2008

19 Årsregnskap Innhold: Regnskap og noter Aker Solutions-konsernet 20 Konsolidert resultatregnskap 21 Konsolidert balanse 22 Konsolidert kontantstrømoppstilling 23 Konsolidert egenkapitaloppstilling Noter til konsernregnskapet 24 Note 1 Generell informasjon 24 Note 2 Regnskapsprinsipper 29 Note 3 Regnskapsmessige estimater og vurderinger 30 Note 4 Overtakelse av datterforetak og minoritetsinteresser 32 Note 5 Nærstående parter 33 Note 6 Segmentrapportering 35 Note 7 Andre driftskostnader 35 Note 8 Netto operasjonelle eiendeler 36 Note 9 Kortsiktige operasjonelle eiendeler 36 Note 10 Kortsiktig operasjonell gjeld 36 Note 11 Kontrakter 38 Note 12 Avsetninger 38 Note 13 Betingede utfall 39 Note 14 Eiendom, anlegg og utstyr 40 Note 15 Operasjonelle leieavtaler 40 Note 16 Immaterielle eiendeler 41 Note 17 Skatt 43 Note 18 Lønn og sosiale kostnader 46 Note 19 Antall ansatte 46 Note 20 Ytelse til ansatte pensjoner 49 Note 21 Investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden 50 Note 22 Investeringer ifelleskontrollert virksomhet 51 Note 23 Finansiell risikostyring 54 Note 24 Finansielle inntekter og kostnader 55 Note 25 Finansielle instrumenter 56 Note 25.1 Kontanter og kontantekvivalenter 56 Note 25.2 Investeringer iandre foretak 56 Note 25.3 Derivater 58 Note 25.4 Rentebærende langsiktige fordringer 58 Note 25.5 Utlån og fordringer 59 Note 25.6 Langsiktige fordringer 60 Note 26 Hendelser etter balansedagen 60 Note 27 Ikke-videreført virksomhet 61 Note 28 Konsernselskaper per 31. desember 2008 Aker Solutions ASA 64 Morselskapets resultatregnskap 65 Morselskapets balanse 66 Morselskapets kontantstrømoppstilling Noter til morselskapets regnskap 67 Note 1 Regnskapsprinsipper 67 Note 2 Driftskostnader 68 Note 3 Netto finansposter 68 Note 4 Skatt 69 Note 5 Aksjer idatterforetak 69 Note 6 Ikke-rentebærende poster 70 Note 7 Egenkapital 70 Note 8 Rentebærende poster 71 Note 9 Langsiktige lån 71 Note 10 Garantier 71 Note 11 Finansielle instrumenter 71 Note 12 Betingede utfall og nærstående parter Aker Solutions årsrapport

20 Årsregnskap Aker Solutions-konsernet: Konsolidert resultatregnskap Beløp i millioner kroner Note Driftsinntekter Materialer, varer og tjenester Lønn og andresosiale tjenester 18, 19, Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger Avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger 6, 14, Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Andel av resultater fra tilknyttede selskaper 6, Gevinst (+) /tap (-) på valutaterminer Resultat før skatt Skattekostnad Periodens resultat gjenværende virksomhet Resultat fra ikke-videreført virksomhet (netto etter skatt) Periodens resultat Henføres til Eiere imorforetaket Minoritetsinteresser Periodens resultat Gjennomsnittlig antall aksjer Basisresultat og utvannet resultat per aksje igjenværende virksomhet (kroner) 2 5,34 8,84 4,53 Basisresultat og utvannet resultat per aksje iikke-videreført virksomhet (kroner) 0,00 0,00 9,06 Basisresultat og utvannet resultat per aksje (kroner) 2 5,34 8,84 13,59 1) Gevinst /tap på valutaterminer som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring. 2) Eiere imorforetakets andel av årets resultat /gjennomsnittlig antall aksjer. Det er ikke utstedt finansielle instrumenter med potensiell utvanningseffekt. 20 Aker Solutions årsrapport 2008

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal

Hovedpunkter 1. kvartal Hovedpunkter 1. kvartal Nordlys over Melkøya (Snøhvit) Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 2 % EBITDA økte med 32 % Rekordhøy ordrereserve på 62,8 milliarder kroner Fortsatt sterkt marked

Detaljer

Beste kvartal noensinne

Beste kvartal noensinne Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per

Detaljer

Rekordhøyt overskudd i Subsea og P&T Vellykket levering av prosjektene Snøhvit og Ormen Lange Fortsatt positivt marked God operasjonell kontantstrøm

Rekordhøyt overskudd i Subsea og P&T Vellykket levering av prosjektene Snøhvit og Ormen Lange Fortsatt positivt marked God operasjonell kontantstrøm Nok et sterkt Nok kvartal et sterkt kvartal Hovedpunkter 3. kvartal 27 Skroget til Aker H-6e Spitsbergen fortøyd ved verftet på Stord Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 83% EBITDA økte

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

2. kvartal Finansielt EBITDA-margin 8,0 %

2. kvartal Finansielt EBITDA-margin 8,0 % 2. kvartal 20 Finansielt EBITDA-margin 8,0 % EBITDA på 951 millioner kroner Driftsinntekter på 11,9 milliarder kroner Resultat per aksje på 1,65 kroner Netto operasjonelle eiendeler på 1,9 milliarder kroner

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter)

Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter) Forbedret margin Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter) EBITDA: 1 6 millioner kroner (1 278 millioner kroner inkl. engangsposter) Driftsinntekter på 11,6 milliarder kroner

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

1. kvartal Høydepunkter. Finansielt. Drift. Nøkkeltall

1. kvartal Høydepunkter. Finansielt. Drift. Nøkkeltall 1. kvartal 2011 Høydepunkter Rendyrking av Aker Solutions i tråd med ny strategi på det nærmeste ferdig. Salg av Process & Construction og Marine Contractors sluttført. Fisjonen av Aker Solutions går som

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg Capital Markets Day 2006 Finansiell status CFO Arne Solberg WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG September 20, 2006 1 Agenda Kongsberg Gruppen et world class teknologiselskap

Detaljer

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 243381 Innsendt dato: 13.08.2009 15:02 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: INC Incus Investor ASA INC -

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden.

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal

Detaljer

Resultat for andre kvartal Hallgeir Skogen CEO Live Haukvik Aker CFO

Resultat for andre kvartal Hallgeir Skogen CEO Live Haukvik Aker CFO Resultat for andre kvartal 2007 Hallgeir Skogen CEO Live Haukvik Aker CFO Oslo, 17. august 2007 Agenda Hovedpunkter Hallgeir skogen Nøkkeltall Live Haukvik Aker Teknologi Hallgeir Skogen Fabrikasjon Hallgeir

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

4 Årsberetning. 16 Konsolidert resultatregnskap. 17 Konsolidert balanse. 18 Konsolidert kontantstrømoppstilling. 19 Konsolidert egenkapitaloppstilling

4 Årsberetning. 16 Konsolidert resultatregnskap. 17 Konsolidert balanse. 18 Konsolidert kontantstrømoppstilling. 19 Konsolidert egenkapitaloppstilling Årsrapport 2007 Innhold 4 Årsberetning Aker Kværner-konsernets årsregnskap 16 Konsolidert resultatregnskap 17 Konsolidert balanse 18 Konsolidert kontantstrømoppstilling 19 Konsolidert egenkapitaloppstilling

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 139,5 MILLIONER I 1. KVARTAL 2003 HOVEDPUNKTER FOE hadde

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Aker Kværner. Resultat for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2004 Et år med solid fremgang. Hovedtall for konsernet¹

Aker Kværner. Resultat for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2004 Et år med solid fremgang. Hovedtall for konsernet¹ Resultat for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2004 Et år med solid fremgang Aker Kværner opplevde solid fremgang i 2004. En fortsatt bedring av EBITDA i årets fjerde kvartal er en bekreftelse

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 153,4 MILLIONER, EKSKLUSIVE ET REGNSKAPSMESSIG TAP VED

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA Hovedtrekk og viktigste hendelser BØRSMELDING 1258/140803 DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO oppnådde gode operasjonelle og finansielle resultater i 1. halvår 2003. I 2. kvartal ble feltutviklingsplanen

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall Et nytt godt år for NorgesGruppen Driftsinntektene i 2010 ble 55 675 MNOK (53 232 MNOK), en økning på 4,6 %. Driftsresultat (EBIT) ble 2 105 MNOK

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer