COWI AS 2005.cowi.no www

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COWI AS 2005.cowi.no www"

Transkript

1 COWI AS 2005

2 Utgiver COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon Telefaks e-post COWI konsern er en ledende nordeuropeisk rådgivervirksomhet med ca 3300 medarbeidere. Vi leverer tjenester over hele verden innen teknikk, miljø og samfunnsøkonomi, basert på miljø- og samfunnsmessige hensyn. I Norge er COWI AS et av de ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap med ca 550 medarbeidere i inn- og utland. Kjerneaktiviteten har hovedvekt på sektorene avfall og miljø, prosjektadministrasjon, samferdselsteknikk, tekniske installasjoner og byggrådgivning, vann og avløpsteknikk. Vi satser spesielt på å videreutvikle vår sterke posisjon innen helsebygg. Redaksjon Christian Nørgaard Madsen Torill Odden Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen Foto/illustrasjoner Birgit Farstad Larsen Carina H. Thorvaldsen Jan Edvardsen Jaro Hollan Marianne Solberg Samfoto/Robert Bråthen Samfoto/Marianne Grøndahl Trykkeri Spectra Offset AS Omslag Kåre Groven: Utkast. Skulptur ved Oslo Lufthavn Gardermoen Kåre Groven/BONO 2006 Foto: Jan Edvardsen Opplag Oslo, april 2006.

3 Innhold 2 God alene - best sammen 3 Glimt fra vårt indre liv 4 Avfall og miljø 6 Bygg 8 Forsyning 10 Helsebygg 12 Industri 14 Samfunn 16 Transport Resultatregnskap 23 Balanse 25 Kontantstrømoppstilling 26 Regnskapsprinsipper 28 Noter 36 Revisjonsberetning Organisasjon

4 God alene best sammen 2005 var et godt år for de fleste virksomheter i Norge. Også for COWI AS ble resultatet meget tilfredsstillende, vi la nok en viktig byggestein for videre vekst. Vår omsetning endte på MNOK 481, dette er en økning på 5% i forhold til Resultatet før overskuddsdeling med våre ansatte og før skatt, endte på MNOK 34,9, hvilket er godt over budsjettet. Før skatt ble resultatet MNOK 29,3. Alle øvrige nøkkeltall utviklet seg i henhold til de budsjetterte, eller bedre. Den viktigste grunnen til å sette klare økonomiske mål for en kunnskapsbedrift, er å oppnå handlingsfrihet til å videreutvikle medarbeidernes faglige og mellommenneskelige kompetanse. Vi er på god vei til å innfri våre mål, i tråd med vår visjon. Etter å ha blitt en del av COWI-konsernet årsskiftet 2002/03, samt en rekke endringsprosesser, gikk vi inn i 2005 med navneendring fra Interconsult ASA til COWI AS. Basert på vår nye strategi for det norske markedet, tuftet på konsernstrategien One company thinking, har iverksatte tiltak medvirket til positive resultater for våre kunder og medarbeidere. COWIkonsernet beviste også i driftsåret 2005 sin internasjonalt ledende posisjon, blant annet innen bru-området. Dette ble stadfestet da konkurransen om den banebrytende Messina-bruen ble vunnet. Med et fritt spenn på 3300 meter, blir dette den lengste hengebrukonstruksjonen i verden. Viktige strategiske hendelser i 2005 Overtakelse og styrking av COWIs kompetanse innen bygg- og konstruksjon, ved kjøpet av Aadnesen as Oppbygging av bygg- og konstruksjonskompetanse ved vårt Trondheimskontor Overtakelse av energi- og miljøfirmaet DEMP I denne årsberetningen presenterer vi et utvalg av våre interne og eksterne suksesshistorier, det vil si oppdragene, personene og prosessene bak våre bidrag til å planlegge Norge. Gjennom årsberetningen og den daglige kundedialogen ønsker vi å understøtte vårt slagord god alene best sammen. God lesning! Christian Nørgaard Madsen 2

5 Glimt fra vårt indre liv Midt oppe i hverdagens prestasjons- og konkurransefokuserte jag, er det viktig å huske at mennesket ikke lever av brød alene; det trenger mer enn ernæringsriktig føde. Dermed oppstår behovet for sosiale møteplasser og delte opplevelser; viktige byggesteiner for identitet og fellesskap. Respekt og raushet Sentralt i COWIs visjon er målet om være en organisasjon preget av arbeidsglede og godt humør. Kombinert med høy og variert kompetanse, skal dette skape en attraktiv og romslig arbeidsplass. Medarbeiderne skal vise hverandre respekt og raushet, unne hverandre suksess. For å oppnå den tryggheten dette betinger, må vi bli kjent på mer enn det faglige plan. Sosiale møteplasser Møteplassene skaper vi sammen. Listen over COWIs interne aktiviteter er mange. De spenner fra reiser, kunst- og kulturbegivenheter til klatring, brevandring, skiog fjellturer, dykking, padling og båtturer, til mer eller mindre strukturerte utflukter og innfall. Planlegging, gjennomføring og mimring, alt skaper et godt kollegialt lim. Intern og ekstern brobygging Ung i COWI er en strukturert møteplass og et forum for erfarings- og informasjonsutveksling blant yngre medarbeidere. Det sikrer også tette bånd mot eldre kollegaer og ledelsen. Kontakten mellom COWIs medarbeidere og ledelse er for øvrig så god at Tekna Privat valgte COWI til Årets Bedriftsgruppe i COWI ønsker å bruke sport og kultur som en brobygger og har blant annet inngått en samarbeidsavtale med Curlinggutta, bedre kjent som OL-mestrene fra Salt Lake City i Dette gjør curling til en arena for relasjonsbygging overfor kunder og samarbeidsparnere, samt en intern motivasjonsfaktor. Curling er en gentlemansport og lagidrett som lett kan assosieres med god alene - best sammen. 3

6 Avfall og miljø Bærekraftig forvaltning av naturressursene forutsetter samspill mellom ulike miljøhensyn. Avfall er ofte en verdifull ressurs. Levestandarden og forbruket i den industrialiserte verden øker sterkt, opphoping av avfall er en stor utfordring. Myndighetene stiller krav til en bærekraftig håndtering av avfallsressursene via gjenbruk og forsvarlig håndtering av husholdnings- og næringsfarlig avfall. Når det gjelder miljøet generelt, er krav om naturbeskyttelse en del av beslutningsgrunnlaget for offentlige etater og private firmaer. Miljøvern, helse, livskvalitet og samfunnsøkonomi henger sammen. Å se dette, samt anbefale tiltak som ivaretar alle faktorene, forutsetter flerfaglig kompetanse og erfaring. COWI besitter dette. Miljøhensyn bør være en rød tråd i all planlegging og rådgivning. I tillegg til å ivareta dette, er vi rådgivere når myndighetene skal definere regler for beskyttelse av naturen, samt hjelper private med å tolke hvordan lover og regler skal etterleves i praksis. Vårt datterselskap Norsas har spesiell kompetanse innen utredninger for håndtering og behandling av avfall, administrasjon av returordninger, informasjon og kompetanseutvikling. Kurs- og opplæringsvirksomhet innen farlig avfall Norsas er en av de største norske kursleverandørene innen håndtering av farlig avfall. Det kan være grunn- og videregående kurs, eller oppdateringskurs/seminar knyttet til nye regelverk, ny praksis og nye avfallsfraksjoner som er blitt farlig avfall. Grunnkursene er tilpasset avfallsprodusenter og avfallsmottakere. De videregående kursene har mottakere av farlig avfall som målgruppe. Sammen med Farlig Gods AS, arrangerer Norsas kurs for sikkerhetsrådgivere for transport av farlig gods. Spesialtilpassede bedriftsinterne kurs for avfallsprodusenter eller mottakere av farlig avfall, eksempelvis store industriforetak, står også på Norsas referanseliste. Vurdering av kontrollordningen for asfaltgjenvinning (KFA) Kontrollordningen har eksistert siden januar 2001 og styres av Norsk Asfaltforening. Etter 5 års drift ønsket de en grundig og uavhengig vurdering av ordningen. Norsas ble engasjert til å evaluere hvordan den hadde fungert, blant annet i forhold til informasjonsarbeid, brukertilfredshet, ordningens organisering og måloppnåelse. Og, ikke minst, komme med anbefalninger om fremtidige prioriteringer og tiltak. 4 avfallsanlegg/avfallsforbrenning avfallsutredninger bioenergi bymiljø elkraft energi- og varmeplaner enøk

7 Bergen havn Bunnen av Bergen havn er sterkt forurenset av en rekke miljøgifter. COWI har utarbeidet en tiltaksplan for å rydde opp i miljøproblemene. Arbeidet er utført for SFT ved Fylkesmannen i Hordaland og i samarbeid med NIVA, NGI og NGU. Det er utført supplerende kartlegging, undersøkelser av spredning av forurensede sedimenter i havnebassenget og kartlegging av aktive forurensingskilder på land, samt risikoanalyse av ulike delområder. Overskridelse av human tolererbar risiko overfor PCB er brukt for å rangere behovet for tiltak. Det er påvist aktiv spredning av PCB i store deler av det sentrale byområdet. Første anbefalte tiltak er å få bedre kontroll på landbaserte kilder, primært avrenning fra de urbane områdene. Vågen er et viktig byområde. De mange fornminnene gjør den til Nord-Europas viktigste marinarkeologiske havneområde. Det er foreslått tiltak som ivaretar disse verdiene. forurenset grunn, men vi må ha både et historisk og nåværende perspektiv på vurderingene våre. Noen miljøsynder er det for sent å gjøre noe med, derfor må vi bruke mer kraft på å kartlegge de forurensingskildene vi kan redusere, eller stoppe. Dette krever en systematisk og bred gjennomgang av hele problemstillingen, hvor parametrene er mange og til dels diffuse, resultatene tidvis overraskende. Eksempelvis er det påvist at PCB-holdig maling og murpuss utgjør en diffus, dog aktiv forurensingskilde i store deler av Bergen sentrum. I hvor stor grad dette er en trussel for havneområdet, er under utredning. Systematikk og nøkternhet COWIs prosjektleder, Oddmund Soldal, forteller at opprydding i havneområder er svært komplisert og trenger nytenking. Det er lett å konsentrere seg om én stor miljøsynder, mens bildet som regel er mer sammensatt. I urbane områder er det ofte en mengde miljøgifter i fritt omløp. Jeg sier ikke at vi skal avdramatisere eksempelvis forurensning fra industri og Finansielle og operative utfordringer For å bringe dynamikk inn i prosessen, mener Soldal det er viktig å skape forståelse for hva den enkelte borger kan bidra med, parallelt med tiltak i offentlig regi. Dette krever penger, dermed er kampen om offentlige midler i gang. Utfordringen er å få fram alvoret i situasjonen og nå ut med popularisert informasjon, uten å skape panikk i befolkningen. fjernvarme og -kjøling forurenset grunn hydro- og miljøgeologi klimaplaner/kuldeanlegg konkurranseutsetting naturgass varmepumpe 5

8 Bygg Et bygg er mer enn et klimaskall. Det skal legge til rette for ulike private og profesjonelle aktiviteter, samt være fleksibelt overfor fremtidige behov. Bygningsmassen er en viktig del av en nasjons infrastruktur. Den representerer en stor kapitalbinding som krever profesjonell verdiforvaltning. En stor del av verdens energi- og materialproduksjon går til oppføring og drift av bygninger. Det er et mål for oss i COWI å la miljøeffektivitet være en rød tråd i vårt arbeid. En bygnings plassering, med trygg atkomst og trafikale hensyn, samt stabilitet i infrastruktur som vei, vann, avløp og avfall, er grunnleggende for vår hverdag. I et trygt og godt miljø inngår også nisjefag fag som akustikk, brannsikring og security. COWI har alle fagdisipliner i egen organisasjon og følger prosjektet fra idé til eventuelt gjenbruk. Hålogaland Teater 4. november 2005 åpnet dronning Sonja Hålogaland Teater med bevingede ord og stor entusiasme. Norges mest moderne teater kunne tas i bruk. Bygningen er preget av enkelthet og rene linjer. Lys, luft og Tromsøsundet utenfor de store vinduene skal slippe tanken fri, åpne opp for assosiasjoner. Gode skuespillerprestasjoner er ikke nok for å skape den rette stemningen. De færreste er klar over at ca. 80 % av en teaterbygning er fylt med til dels sofistikert teknologi. Hålogaland Teater inneholder blant annet tre scener, to heiser, kranbane, løftebord, verksteder og tekniske rom. COWI hadde forprosjekt og detaljprosjektering av de elektrotekniske anleggene, samt oppfølging i byggeperioden inkludert ferdigstillelse av elektrotekniske anlegg og elektroakustikk. Bladet Byggeindustrien kåret Hålogaland Teater til Årets Bygg Nytt tungregneanlegg ved NTNU NTNU i Trondheim satser på å være en nasjonal ressurs for tungregning innen grunnforskning, anvendt forskning og praktiske anvendelser i næringsliv og forvaltning. Meteorologisk Institutt benytter tungregneanlegget til utarbeidelse av værprognoser. 6 akustikk brannsikring byggeledelse byggeteknikk elektro EMC

9 I løpet av 2006 skal et nytt anlegg settes i drift. Det blir bygget opp fra bunnen som en produksjonslinje, kravet til sikkerhet er meget høyt i alle ledd. Den nye modellen gjør det enkelt å skifte selve regneutstyret. Det har mye kortere levetid enn resten av linjen, eksempelvis dieselaggregat og avbruddsfri strømforsyning, (UPS). Hele produksjonslinjen er designet av COWI. Arbeidene har omfattet ingeniørfagene elektro, VVS, bygg, geoteknikk og brann, samt prosjekterings- og byggeledelse. Deler av anlegget skal stå i rom som bygges nye, andre skal inn i bygg som er i full bruk til undervisning og forskning. At det eksisterende tungregneanlegget er i drift i de samme arealene, gjør prosjektet svært komplisert. Før det gamle demonteres, skal det driftes parallelt med det nye, som vil bli Norges mest moderne og driftssikre anlegg for levering av tungregnetjenester. Oppgradering av sikkerheten Oslo Lufthavn Gardermoen, OSL Økende fare for terroranslag har fått fart på EU-systemet, blant annet er nye og strenge sikkerhetskrav til flyplasser lansert med svært korte frister for ferdigstillelse. Bakgrunnen er direktivet om økt kontroll av personer og varer som skal innenfor det ytre gjerdet på alle flyplasser. COWIs oppgave for OSL var å prosjektere 3 nye porter, det vil si hovedport, cargoport og vestport med tilhørende vakter, samt nye veier inne på området. At terroranslagene tas alvorlig, illustreres ved at mens 21 personer tidligere tok seg av den ytre vakten på Oslo Lufthavn Gardermoen, må bemanningen økes med 80 personer for å oppfylle de nye EU-reglene. COWI er rådgiver for bygg, arkitekt, akustikk, brann, elektro, landskapsarkitektur, vann og avløp, vei og VVS. Forprosjekt, detaljprosjekt og arbeidstegninger er produsert på rekordtid. Stor bevissthet rundt intern KS i gruppen, samt tett møtevirksomhet med OSL, gjorde at prosjektet kom vel i havn innen tidsfristen. Vi tillater oss å være fornøyd med at vi, til tross for korte frister, leverte dokumenter i tide uten å hindre de utførendes fremdrift, sier COWIs prosjektleder Olav Økern. FDVU landskapsarkitektur miljø security tele- og datakommunikasjon VVS/inneklima/automatiseringsanlegg 7

10 Forsyning Dagens åpne samfunn skjerper kravene til kompetanse og innsikt innen forsyningssektorene. Vann er vårt viktigste næringsmiddel. En stabil og sunn vannforsyning og effektive avløpsløsninger er avgjørende for vår helse. Vårt teknologiske samfunn er avhengig av effektive og velfungerende forsyningssystemer. Sikkerhet i ytelser og infrastruktur er viktig, sårbarheten er stor i forhold til samfunnsfunksjonene. Bærekraftig forvaltning av naturressursene er et viktig element innen forsyningssektoren. Den globale ressurssituasjonen tvinger frem en effektivisering av energisystemene, samt fleksible og effektive løsninger for produksjon, distribusjon og energibruk. Overvannshåndtering i arealplanlegging Stavsberg ligger dels i Hamar, dels i Ringsaker kommune, området planlegges til boligområde. Det drenerer naturlig mot Hamar sentrum, der er imidlertid overvannsnettet overbelastet. Kommunen stiller derfor strenge krav til ytterligere påslipp til det kommunale ledningsnettet. COWI foreslo på et tidlig stadium i planleggingen en blå-grønn overvannsløsning, noe som er fanget opp i kommunedelplanen. Dette betyr at overvannet håndteres lokalt på overflaten i grønne korridorer integrert i bebyggelsen. Korridorene benyttes også til gang- og sykkelveier, fremføring av ledningsanlegg, lekeområder og generell grøntstruktur. Konkret betyr dette at overvannet håndteres ved infiltrasjon kombinert med grønne kanaler, forsenkninger og dammer for transport og magasinering, uten ordinære overvannsledninger. Tiltakene reduserer avrenningsintensiteten fra feltet tilstrekkelig til at den kan slippes inn på det kommunale nettet. Påkoblingen skjer til eksisterende ledninger i ytterkant av boligfeltet. COWIs overvannsløsning gir blant annet disse fordelene utbygging kan gjennomføres uavhengig av kapasitetsproblemer på kommunens overvannsnett løsningen gir en samfunnsøkonomisk gevinst ved at den kan gjenomføres i kombinasjon med eksisterende infrastruktur løsningen styrker trivselsfaktoren for beboerne ved at overvannet blir til estetiske og rekreasjonsfremmende elementer i boligområdet. 8 energiplanlegging og energisystemer hovedplaner vann og avløp modellering vann og avløp naturbasert VA renseanlegg

11 Fredrikstad fornyer gågata i sentrum Gågata i Fredrikstad var preget av tidens tann, sentrumsområdet trengte revitalisering for å trekke til seg forretninger og bli attraktiv for publikum. Kommunen besluttet å gjennomføre en sentrumsfornyelse ved å anlegge ny gågate med granittbelegg og vannbåren gatevarme. Eksisterende infrastruktur som vann- og avløpsledninger blir skiftet ut samtidig. For å unngå oppgraving av gata, er vannog avløpsrør, fjernvarmerør, gatevarmerør og kabler lagt i en gangbar servicekulvert av betong. Gatevarmeanleggets sentral er plassert i en parkeringskjeller som er forbundet med servicekulverten gjennom en gangbar sidekulvert. De største utfordringene var av geoteknisk art, samt å velge gode tekniske løsninger for midlertidige vann- og avløpsløsninger. COWI har prosjektert og koordinert vann- og avløpsanleggene, byggkonstruksjoner, gatevarme og elektrotekniske anlegg, samt fulgt opp i anleggstiden. Naturgass ut til by og land Landets energiforsyning er til tider vanskelig, mange ønsker at våre enorme naturgassressurser under havbunnen skal tas i bruk i langt større grad enn hittil. For Gasnor as, landets største distributør av naturgass, har COWI hatt prosjektoppdrag i 15 år. Mange kilometer distribusjonsnett er bygget på Vestlandet. Flere bedrifter og boliger har byttet forurensende oljebruk ut med naturvennlig gass. Med få unntak er dette et vestlandsfenomen; et landsdekkende ledningsnett er kostbart å bygge i et land som vårt, med høye fjell og dype fjorder. LNG (Liquified Natural Gas), er naturgass nedkjølt til -162 C. Den flytende gassen kan fraktes med tankbil eller tankbåt og oppbevares på godt isolerte tanker. Dette gjør det mulig å bringe den ut til norske byer og bygder uten å måtte etablere kostbar infrastruktur. Fabrikkanlegg for å omdanne gassen til flytende form ble bygget på Karmøy i 2003, et nytt anlegg er under bygging i Øygarden. COWI er ansvarlig for alt civilarbeid. Det er bygget flere titalls LNGmottaksanlegg i Norge hittil, mange er under planlegging. COWI er sterkt delaktig i prosjektering og bygging av disse. Nye Notodden vannverk Det er ikke dagligdags at norske byer bygger nytt vannverk. Notodden er unntaket, etter et par tiår med utredninger er arbeidet med Nye Notodden vannverk i gang. Løsningen er basert på nytt inntak via råvannspumpestasjon i Kloumannsjøen, ca 3 kilometer nord for bykjernen. Derfra fraktes vannet i nytt hovedledningsanlegg til eksisterende bynett via et topp moderne renseanlegg. Et stort utjevningsmagasin i byområdet sikrer stabil forsyning til abonnentene. For å redusere den hygieniske risikoen til et minimum, skal alle eksisterende utslipp fra et stort område rundt Kloumannsjøen fjernes og overføres til byens kloakkrenseanlegg. Selv om det bygges et helt nytt vannverk med høy teknologisk kvalitet, er det ikke mulig å sikre seg mot ekstreme situasjoner, eksempelvis tilsig fra en ulykke i nærheten av inntaket. Parallelt skal det derfor bygges ut en beredskapskilde som kan levere nok vann med fullgod kvalitet under uforutsette forhold. COWI prosjekterer alle tiltakene, det vil si for- og detaljprosjektering, oppfølging i byggeperioden, samt driftsmanualer. saneringsplaner vann og avløp telekommunikasjon vann- og avløpssystemer vannbehandling vannressursforvaltning

12 Helsebygg Bygningene og de interne prosessene skal legge til rette for høy funksjonalitet, avansert utstyr, effektiv og omsorgsfull behandling av sårbare sluttbrukere. Planlegging og prosjektering av sykehusbygg og omsorgsboliger stiller derfor høye krav til rådgivernes kompetanse. Vi skal ikke lenger kun prosjektere de bygningsmessige og tekniske anleggene, vi skal også beskrive funksjoner som rammer for hele prosjektet, pris inkludert. Lang erfaring og bred flerfaglighet er forklaringen på COWIs ledende posisjon på det norske helsebyggmarkedet. Vår samlede kompetanse gjør det mulig å holde tritt med den raske teknologiutviklingen, samtidig som den er et fortrinn når det gjelder rehabilitering/drift. Flerfagligheten gir overblikk til å tenke helhetlig og utvikle gode prosesser, både hva konkrete løsninger og samarbeids- og gjennomføringsmodeller angår. I skrivende stund er vi involvert i utbygging av ca m 2 sykehus og omsorgsboliger. St. Olavs Hospital COWI har vært engasjert ved nye St. Olavs Hospital siden Vi har bidratt med prosjektering og oppfølging i byggefasen for de tekniske fagene på de tre sentrene i byggefase 1. Laboratoriesenteret ble idriftsatt i 2005, mens Kvinne-barn-senteret og Nevrosenteret er planlagt ferdigstilt i I byggefase 2 er vi sentrale i prosjekteringsgruppen Team St. Olav, et ansvarlig selskap etablert etter å ha vunnet prosjekteringsoppdraget for nevnte byggefase. Forprosjektet for byggefase 2 ble ferdigstilt januar Hyggelig å nevne at skisse- og forprosjektet kvalifiserte prosjekteringsgruppen til bonusutbetaling. Funksjonsprosjektet er ferdigstilt. Byggestart fase 2 skjedde høsten Stor produksjon av tegninger på alle fagområder gjør at produksjonen til entreprenøren kan holdes. Parallelt med produksjon på byggeplass, er vi som rådgivere i samhandling med entreprenører og Helsebygg Midt-Norge for å etablere et faglig og økonomisk fundament for det videre arbeidet. Nye Ahus COWI har vært engasjert ved Nye Ahus siden sommeren Vi er ansvarlig rådgiver for elektro, IKT og SD-anlegg, samt branntetting. Sykehuset skal fremstå som heldigitalt, elektroentreprisen er vurdert som tidenes største i Norge. Ifølge fremdriftsplanen skal hovedbygget tas i bruk høsten 2008, mens byggearbeidene i sin helhet er planlagt avsluttet i Nå pågår detaljprosjektering og fysisk utførelse parallelt i stort tempo. Mens råbygg tar form, er innredningsarbeidet startet i andre bygg. Det har vært store endringer i rammevilkårene underveis, spesielt omorgani- 10 akustikk brannsikring byggeteknikk byggeledelse elektro EMC FDVU

13 seringen til helseforetak og i byggherrens organisasjon. En reduksjon av budsjettet med 2 milliarder og tilhørende redusert areal, ga mange omveier via nye forprosjekt. Grunnlag for detaljprosjektering ble utarbeidet i nært samarbeid med byggherre og sykehusets brukerkoordinatorer. Uten å endre tidsfristen for ferdigstillelse, er byggetiden blitt ekstremt kort. Dette skal innfris ved nært samarbeid med byggherren, tydelige grensesnittavklaringer, samt gode systemer og god vilje mellom alle involverte. Bærum sykehus Prosjekt Ny nordfløy er et relativt stort byggeprosjekt ved sykehuset Asker og Bærum HF. COWIs engasjement startet i 2002 med for- og detaljprosjektering av VVS- og elektrotekniske anlegg, bygningsteknikk, akustikk, brann, VA og vei. Etter kontrahering av totalentreprenør, ble COWI engasjert til detalj- og omprosjektering av de elektrotekniske anleggene. De nye bygningene er tatt i bruk, rehabilitering av eksisterende startet, COWI er rådgiver for de elektrotekniske anleggene. I tillegg til prosjekt Ny nordfløy, har vi vært engasjert i ulike prosjekt ved sykehuset, blant annet nytt datarom, sikkerhetsstrategi og oppgradering av elektroteknisk sikring, prosjektering og byggeledelse for utskifting av gammel automatikk på alle ventilasjonsanlegg i eksisterende bygningsmasse, samt integrering av nytt SD-anlegg. Rikshospitalet Siden Rikshospitalet sto ferdig 1999, har COWI vært engasjert som rådgiver for større og mindre endringer og utvidelser. Vi har hatt rammeavtale for elektroteknikk siden Den siste tiden har vi blant annet vært engasjert med ny barnehage i Gaustadveien, utvidelse av eksisterende pasienthotell, samt etablering av nytt PET-senter (Positron Emission Tomografi). Senteret utgjør nederste etasje av et framtidig visualiseringssenter og kan i grove trekk deles inn i produksjonslokaler for fremstilling av radiofarmaka, kliniske lokaler for pasientundersøkelser og reserve/fou-lokaler. Radiumhospitalet COWI har vært fast engasjert til ulike rehabiliteringsprosjekt ved Radiumhospitalet siden Oppdragene har i hovedsak vært knyttet til prosjektering og oppfølging innen elektroteknikk, samt VVS-relaterte oppdrag som vannbåren varme og brannsikring. Andre prosjekteksempler Utover de nevnte referansene, har COWI en rekke rådgiveroppdrag landet over knyttet til sykehus, sykehjem, trygdeleiligheter, PU- og omsorgsboliger, etc. Eksempler er Sykehuset Østfold i Fredrikstad, Halden, Sarpsborg og Moss, Sandviken Psykiatriske Sykehus, Bergen, Solli Sykehus, Fana, Silsand psykiatriske senter, Håkøya ungdomshjem, Lundefuglen omsorgsboliger, Tromsø, Grande sykehjem, Frogn. For Boligbygg KF i Oslo har vi et stort antall prosjekter innen ulike bygningskategorier. landskapsarkitektur miljøsikkerhet miljøvennlig riving prosjektadministrasjon tele- og datakommunikasjon termografi VVS og inneklima 11

14 Industri Industrien gir betydelige bidrag til en nasjons verdiskaping og er viktig for stabilitet og utvikling. En industribedrift skal produsere varer og tjenester til konkurransedyktige priser som samtidig gir god avkastning til eierne. En bevisst og sunn bedrift bør også ivareta sitt samfunnsmessige ansvar overfor miljø, fysiske og personalmessige ressurser. Dette krever kontinuitet i endringer overfor indre og ytre rammebetingelser, effektivisering av ulike nivåer i prosess og produksjon, samt utvikling av nye metoder og produkter. COWI tilbyr rådgivning til private og offentlige industribedrifter innen olje og gass, større landbasert prosess- og næringsmiddelindustri og mindre industribedrifter. Våre tjenester dekker strategisk,- ledelses,- organisasjons- og operativt nivå. Vi gir råd gjennom hele prosessen fra for- og detaljprosjektering, kontrahering og bygging, til drift, vedlikehold og utvikling. Risikovurdering av kjemikalier i arbeidsmiljø På oppdrag fra Peterson Linerboard foretok vi en gjennomgang og vurdering av bedriftens kjemikaliebruk i forhold til arbeidsmiljøet. Risiko for uhell og helseskader ble vurdert med utgangspunkt i kjemikalienes helsefarlige egenskaper, bruksmåte og eksponeringsnivå. Basert på resultatene, ble det utarbeidet en handlingsplan for å redusere risikoen. Arbeidet ble utført i nært samarbeid med en arbeidsgruppe ved bedriften. COWI benytter en egen analysemetodikk ved gjennomføring av slike risikovurderinger. Rådgivning i tilknytning til IPPCdirektivet Ved utarbeidelse av nye utslippstillatelser, skal miljømyndighetene legge til grunn kravene i IPPC-direktivet. Dette innebærer at bedriftene må gjennomføre en kartlegging og rapportering av egen miljøstatus i forhold til bransjebeskrivelse av Best Available Technology. COWI bisto Jøtul med å gjennomføre deres statuskartlegging. Vi benytter en arbeidsmetode og systematikk som gir en oversiktlig og systematisk arbeidsprosess og rapporteringsform. I tillegg til risikoanalyser og arbeidsmiljøoppdrag for industrien, utfører vi blant annet Due Diligence-revisjoner og revisjoner i forbindelse med ISO sertifiseringer, samt oppdrag knyttet til forurenset grunn og avfallsdeponering. Industribygg Borregaard Industrier COWI er en betydelig leverandør til Borregaard Industrier i Sarpsborg. Vårt engasjement gjelder i hovedsak Miljø 2007 og består av flere delprosjekt for å innfri nye utslippskrav som trer i kraft fra slutten av Utgangspunktet for vårt oppdrag er en rammeavtale innen byggeteknisk rådgivning. På grunn av vår store flerfaglighet 12 CFD-simuleringer industribygg miljømessig Due Diligence olje og gass

15 er flere fagdisipliner kommet til etter hvert. Halvparten av våre tjenester er innen byggeteknisk rådgivning inkludert prosjekt- og byggeledelse. Resten er knyttet til elektro, VVS, vann og avløp, akustikk og miljøteknikk. Industrien stiller store krav til rådgiverne. Bygningene skal tilpasses de krav som prosessleverandørene stiller, kombinert med blant annet strenge krav til arbeidsmiljø. Dette krever rådgivere med en fleksibel organisasjon som kan håndtere hyppige endringer og korte tidsfrister. COWIs flerfaglige kompetanse og kapasitet er meget hensiktsmessig for denne type industriprosjekter. Simuleringsverktøy for Sør Korea Trondheimsbaserte ComputIT er et deleid selskap tilknyttet COWI. Internasjonalt er ComputIT blant de ledende rådgiverne innen brann- og strømningssimulering, med oppdrag for blant andre Statoil, Hydro, Total, ENI-gruppen, Conoco Phillips, Gaz de France og BP. På oppdrag av det Sørkoreanske industriselskapet Hansol EME, har ComputIT utviklet en avansert simulator for detaljert simulering av de forbrenningstekniske prosessene i et fluidized bed forbrenningskammer. Simulatoren skal være et redskap for optimal design av forbrenningsovner med minimale utslipp av uønskede stoffer til atmosfæren. Den er svært fleksibel i forhold til avfall, utforming av ovnene, luftsystemer og bruk av sekundærbrensel. Dette gir brukerne stor frihet til å tilpasse designet til avfallstype, volum og bygningskropp. Simulatoren er basert på ComputITs eget CFD simuleringsverktøy Kameleon FireEx, KFX. produksjons- og prosessanlegg risiko- og sårbarhetsanalyser ytre miljø, helse og sikkerhet 13

16 Samfunn Samfunnsplanlegging er vidtfavnende og sammensatt, det berører og skal tilfredsstille svært ulike grupperinger og interesser. Det kan være kommuner, grunneiere, lover og regler, etiske retningslinjer, sikkerhet, brukere og nabolag. COWI arbeider blant annet med arealplanlegging, utvikling av GIS-baserte systemer, risiko- og sårbarhetsanalyser, offentlig forvaltning, oppmåling og jordskifte, sosial- og samfunnsøkonomi, sosial utvikling og utviklingsbistand. Nytt kurs og konferansesenter på Nesodden På oppdrag for Fristaten AS har COWI utarbeidet reguleringsplan og konsekvensutredning for nytt kurs- og konferansesenter, næringseiendom og boliger på Nesodden. Det er lagt til rette for småbåthavn, offentlig tilgang til området og kystkultursti. Eiendommen var et tidligere oljelager. Stikkord for prosjektløsningen er strandsoneproblematikk, forurenset grunn, offentlig tilgang, friluftsområde, verneverdig villaområde, utvikling av eksisterende næringsområde og atkomstvei. Nå kommer vi og tar deg I samarbeid med Bergen Parkeringsselskap, har COWI utviklet et nytt on-linesystem for ileggelse av gebyrer og oppfølging av disse. Systemet inkluderer håndholdte maskiner, strekkodeleser og trådløs skriver. Hele løsningen er koblet opp mot etatens sentrale database, med mulighet til å hente informasjon fra blant annet motorvognregisteret. Løsningen inkluderer det siste av teknologi og står for noe nytt ved å være koblet mot sentrale databaser. Systemet fungerer ved at kjøretøyets skilt leses med strekkodeleser. Gebyret fylles ut ved nedtrekksmenyer på en håndholdt maskin, for deretter å bli skrevet ut via kobling mot en skriver trafikkbetjenten bærer i beltet. Innbetalinger hentes fra BBS, eieropplysninger for de som ikke har betalt gebyret hentes automatisk fra motorvognregisteret. COWI er i samtaler med en rekke norske, danske og tyske parkeringsselskap om tilsvarende installasjoner. 14 arealplanlegging geografiske informasjonssystemer og IKT geografisk kartlegging konsekvensutredninger offentlig forvaltning

17 Risiko- og sårbarhets analyser, ROS ROS-analyser er et verktøy for å kartlegge og styre risiko, samt planlegge forebyggende tiltak og beredskap. Offentlige myndigheter, etater og virksomheter er pålagt å gjennomføre denne type analyser innen ulike samfunnskritiske områder. En rekke forskrifter innen HMS- og forsyningsområdet inneholder krav om risikovurderinger eller ROS-analyser. Dette er viktige grunnlag for retningslinjer og bestemmelser for kommuneplanenes arealdel. Kravene gjelder også for private virksomheter når uønskede hendelser kan få store samfunnsmessige konsekvenser. Aktuelle områder for ROS-analyser er drikkevannsforsyning, energiforsyning, fjernvarmeanlegg, sikkerhetsarbeid i næringslivet, kjemikaliehåndtering i industrien, kommunalt planarbeid og reguleringsplaner. Noen referanseeksempler: Helse Bergen ROS-analyse brannsikkerhet og teknisk infrastruktur. Helse Stavanger ROS-analyse kriminelle handlinger. Nordlandssykehuset ROS-analyse landingsplass for helikopter, knyttet til brann, havari og personsikkerhet. Nasjonalgalleriet ROS-analyse sikkerhet i bygningen. FREVAR ROS-analyse og beredskapsplan vannverk, rense- og forbrenningsanlegg, avfallsfylling og spesialavfallsmottak. Norske Skog, Saugbruks ROS-analyse kjemikaliebruk i arbeidsmiljø, langtids- og uhellseksponering. Internasjonal virksomhet COWI har lang internasjonal erfaring fra sering av vannsektoren. Videre har vi Øst-Europa, Asia og Afrika. Vår virksomhet dreier seg i hovedsak om miljørelaings- og forretningsmodeller og planer, foretatt studier av alternative finansierterte oppgaver med vekt på institusjonsbygging og opplæring innen vann- og niske forundersøkelser og foreløpige sosioøkonomiske undersøkelser, tek- avløpssektoren. Å være en del av Cowigruppen gir økte ressurser og stor tyngde Miljøkonsekvensstudier, kostnadsbe- tekniske planer. i markedet. Oppdragene er knyttet til norske og internasjonalt finansierte bistandsmenter, kontraktsmodeller og seminarer regninger, tariffutredninger, anbudsdokumidler og kommersielle prosjekt i samarbeid med norsk industri. hører også med. WASHE - Water Sanitation and Verdensbankstudie i Laos - privatisering av vannforsyning i små byer COWI er rådgiver for å etablere vann- Health Education, Malawi Studien gjennomføres som pilotprosjekter i seks små kommunesentra spredt helsestasjoner, de fleste i landlige omforsyning og avløps-/avfallssystem for over hele landet. Vi analyserer eksisterende pumpemodeller for privat drift av paraplyorganisasjon med nær 200 helseråder. Den lokale kunden er en kirkelig små vannanlegg, for deretter å tilpasse stasjoner spredt over hele Malawi. COWI de mest anvendelige til laotiske forhold. bistår blant annet med å finne tekniske COWI har utarbeidet reformforslag for løsninger som kan forvaltes, driftes og å tilpasse det juridiske, regulerende og vedlikeholdes av lokale krefter. institusjonelle rammeverket til en privati- oppmåling og jordskifte sosial- og samfunnsøkonomi sosial utvikling steds- og landskapsanalyser utviklingsbistand 15

18 Transport En nasjons transportsystemer skal legge til rette for best mulig fremkommelighet og sikkerhet, alt innen samfunnsøkonomisk forsvarlige rammer. COWI løser transportoppgaver med vekt på samspill mellom høy teknisk spesialisering og kompetanse innen økonomi, miljø og risikovurderinger. Vår flerfaglighet gjør at vi kan planlegge og gi råd for alle prosjektfaser. Ytelsene våre omfatter analyser, planlegging, forberedende undersøkelser, prosjektering og utarbeidelse av anbuds- og plandokumenter, samt tilrettelegging for gode drifts- og vedlikeholdssystemer. Kollektivt samarbeid på tvers av fylkegrensene Kollektivtilbudet i Norge varierer fra fylke til fylke. Dette har ofte sammenheng med variasjon i befolkningsmengder, bosettingsmønstre og geografi. Det henger også sammen med ulike ambisjonsnivåer og måter å organisere kollektivtrafikken på. Buskerud, Telemark og Vestfold har innledet et regionsamarbeid, BTV. Gode felles løsninger for kollektivtrafikken er en målsetting i dette samarbeidet. De tre fylkene har etablert et felles administrasjonsselskap, Vestviken Kollektivtrafikk. Målene er et bedre tilbud, flere og mer fornøyde kunder, samt en effektivisert drift av kollektivtrafikken i regionen. Selv om det har vært en klar samarbeidsvilje i de tre fylkene, har tradisjoner og kulturforskjeller vært et hinder for å nå de oppsatte målene. BTV innså behovet for en uavhengig rådgiver til å fungere som en katalysator og prosesspådriver. De henvendte seg til COWIs trafikk- og utredningsgruppe for å få utformet en samordnet kollektivtrafikkplan. Arbeidet er konkertisert i en plan som synliggjør utfordringer og tiltak for en helhetlig og styrket kollektivtrafikk i BTVregionen. Planen er et styringsverktøy for Vestviken Kollektivtrafikk, samtidig som den gir politikere og myndighetspersoner et bedre grunnlag for prioriteringer og valg. 16 bruer flyplasser havner og marine konstruksjoner jernbane og forstadsbaner

19 COWI planlegger hovedveisystemet på Nord-Jæren COWI arbeider med kommunedelplanen for Gandsfjord bru i Sandnes og tilførselsveier på hver side. Prosjektet er et element i en regional utvikling i Norges sterkest voksende område. Det byr på store utfordringer med tilkobling til E 39 og kjøpesenteret Kvadrat, samt nærføring til byområder i Sandnes. I tildelingsbrevet for prosjektet, sier Statens vegvesen Region vest, i sine kriterier COWI vant på god erfaring, best flerfaglig sammensetning og faglig tyngde, god oppgaveforståelse og fokus på de riktige tema. Parallelt er COWI med på å planlegge Ryfast, fastlandsforbindelsen til Ryfylke mellom Stavanger og Tau. Byggeplan Rv 165 Slemmestadveien, nytt kollektivfelt Slemmestadveien sliter med køproblemer i morgenrushet, hvilket medfører store forsinkelser for kollektivtrafikken. Dette skal det gjøres noe med. På oppdrag av Statens vegvesen, Region øst, har COWI utarbeidet byggeplan for nytt kollektivfelt mellom Holmen og Hvalstrand. Veien får nå tre felt i stedet for to. Avkjøringer og kryss blir sanert vekk for å bedre oversikten over trafikken som skal ut på Slemmestadveien. Alle gjenværende kryss på strekningen blir fullkanaliserte, noe som øker trafikksikkerheten for området og letter fremkommeligheten for den øvrige trafikken. Strekningen får en gjennomgående gang-/sykkelvei med planskilt kryssing av Slemmestadveien i form av to gangkulverter. Prosjektet er et typisk samferdselsprosjekt hvor fagfelt som vei, støy, landskap, VA og konstruksjon samarbeider tett for å oppnå det beste resultatet. COWI sikrer togtrafikken GSM-R (GSM-Rail) er et digitalt radiosystem, utviklet for det europeiske jernbanenettet. Systemet tilfredsstiller strengere krav til dekning, tilgjengelighet og sikkerhetskritiske funksjoner for togtrafikk enn den ordinære GSM-standarden. COWI har prosjektert og utarbeidet prosjektunderlagene for samtlige GSM- R-tunneler i Norge. Det omfatter ca. 500 tunneler med hovedvekt på Nordlandsbanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen. Prosjekteringen er utført i samarbeid med Baneservice AS og Netel AS. Vi har vært med i hele prosessen fra besiktigelse av tunnelene til utarbeidelse av arbeidsunderlag for teleinstallasjoner og strømsforsyning. Når det gjelder strømforsyningen, er det prosjektert syv større 1000V-anlegg for lange tunneler og utilgjengelige strekninger som høyfjellet på Bergensbanen og Drangsdalen på Sørlandsbanen. Ikke bare troll i de norske fjell COWI har varierte oppdrag knyttet til anlegg i fjell, eksempelvis jernbane- og veitunneler, lagerhaller, renseanlegg og krafttunneler. I forbindelse med totalrenovering av to undersjøiske tunneler i Ålesund, samt Freifjordtunnelen ved Kristiansund, arbeidet vi i 2005 blant annet med prosjekteringen av dette for Statens vegvesen, Region vest. Tunnelene skal være åpne for trafikk under ombyggingsperioden, hovedutfordringen var å planlegge trinnvis utskifting for å opprettholde god sikkerhet i anleggsperioden, samt velge løsninger og utstyr som reduserer vedlikeholdsbehovet. Det er også prioritet på systemer og driftsformer som ivaretar krav til energieffektiv drift. I nært samarbeid med vegvesenets driftspersonell, har COWI utviklet funksjonelle og kostnadseffektive løsninger, samt utarbeidet konkurransegrunnlaget for de elektrotekniske løsningene. trafikkanalyser transportplanlegging tunneler veier 17

20 En betydelig bedre utvikling enn budsjettert, ga et overskudd på 22,2 mill.kr. etter skatt og overskuddsdeling til medarbeiderne. Dette bekrefter at 2005 var et godt år for konsernet. Implementerte strategiske endringer innen kundeorientering, organisatorisk utvikling og faglig satsing, har dermed vist seg vellykket. Den positive utviklingen gjennom hele året ga gode muligheter til å fokusere mer på fremtiden enn daglige operative aktiviteter. Iverksettelse av praktiske og målrettede tiltak knyttet til vedtatt strategiplan har stått meget sentralt i styrets og ledelsens arbeid i store deler av Et spesielt positivt element var økt fokusering på vekst, noe som konkret førte til overtakelse av et par mindre virksomheter i løpet av året. Det er også lagt ned betydelig innsats i rekruttering og generell effektivisering for å sikre langsiktig stabil lønnsomhet i konsernet. Virksomheten Vår visjon som rådgivende ingeniørselskap er blitt verifisert og opprettholdt; COWI AS skal være ledende innen rådgivning og prosjektering, spesielt med henblikk på kundeforståelse og kompetanse. Solid bredde- og dybdekompetanse er plattformen for de rådgivningsog prosjekteringstjenestene vi tilbyr våre kunder, nasjonalt og internasjonalt. Videreutvikling av et tett og godt samarbeid innen COWI-gruppen er en klar forutsetning for å lykkes. Vårt omdømme i markedet skal reflektere at vi er faglig dyktige, tør å presentere nye løsninger og er kundeorienterte. Selskapet arbeider for en tydelig nasjonal profil med sterk lokal forankring. For de ansatte skal selskapet være en arbeidsplass preget av arbeidsglede og godt humør, hvor dyktighet og innsats er verdsatt. Selskapet har i tillegg til større enheter i Oslo (hovedkontor), Trondheim, Bergen og Fredrikstad, en rekke mindre og mellomstore kontorsteder rundt om i landet. En desentralisert tilstedeværelse skaper nærhet til de lokale markedene og gir samlet kapasitet og kompetanse til å dekke store prosjektoppgaver. Tilhørigheten til COWI-gruppen, representert over hele verden, betyr en ytterligere styrking av vårt tjenestetilbud og vår soliditet. Dette, sammen med gode samarbeidsrelasjoner med norske bedrifter og bistandsorganisasjoner, danner grunnlaget for selskapets aktivitet i utlandet. Flerfaglighet og differensierte virksomhetsområder sikrer helhetlige vurderinger av prosjektoppgavene. Dette er forutsetningen for å innfri COWIs mål om miljøvennlig prosjektering og økt verdiskaping for kunde, samfunn og sluttbrukere. Marked Konsernet tilbyr rådgivnings- og prosjekteringstjenester med hovedvekt på: bygg forsyning industri miljø samfunn transport Også i 2005 ga COWIs satsing på å sikre flerfaglige oppdrag med utgangspunkt i vår spisskompetanse god uttelling. Vi har blant annet store løpende prosjekteringsoppdrag på Nye Ahus, St. Olavs Hospital og Nye Lysaker stasjon. Sammen med en rekke andre vil disse oppdragene bli videreført i Overtakelsen av virksomhetene DEMP AS og Aadnesen AS i siste halvdel av 2005, ga tilgang til ny og utvidet kompetanse, samt nye markeder og kundegrupper. Markedsutviklingen var generelt positiv i hele For offentlig sektor var aktiviteten spesielt høy innen helsebygg og samferdsel. Det er for øvrig signaler om vekst innen andre offentlige markeder. Også privat sektor kan vise til en forsiktig bedring av aktivitetsnivået. Morselskap COWI AS oppnådde i 2005 en omsetning på 470,4 mill.kr., som er 38,6 mill. kr. høyere enn for Driftsresultatet i 2005 var på 25,6 mill.kr, mot 10,1 mill.kr. i Etter finansposter ble overskuddet 25,5 mill.kr. før skatt og 18,8 mill.kr. etter skatt, mot overskudd på henholdsvis 11,6 mill.kr. før skatt og 17,9 mill.kr. etter skatt for Styret ser seg godt fornøyd med resultatet og mener at utviklingen også i 2005 har vært meget tilfredsstillende. De samlede investeringene utgjorde 17,6 mill.kr. Utover investeringer til kjøp av virksomheter, består beløpet i hovedsak av investeringer i enten hardware eller software (datautstyr). Med regnskaps- og skattemessig virkning pr , ble datterselskapet Ingeniørene Strand og Grindahl AS fusjonert inn i COWI AS. Tallene for COWI AS i 2004 er ikke omarbeidet som følge av fusjonen. Etter styrets og administrasjonens oppfatning, gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og selskapets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til forhold som kan påvirke bedømmelsen av selskapet utover det som fremgår av regnskapet. Konsern Konsernet hadde i 2005 en samlet omsetning på 481,4 mill.kr., som er 25,9 mill.kr. høyere enn for Etter overskuddsdeling til ansatte på kr. 5,6 mill.kr., ble resultatet for konsernet 29,3 mill.kr. før skatt og 22,2 mill.kr. etter skatt, mot et overskudd på 13,4 mill.kr. før skatt og 19,8 mill.kr. etter skatt for De samlede investeringene for konsernet utgjorde 18,6 mill.kr. Konsernet har langsiktige leieavtaler for samtlige eiendommer i Norge og binder derfor ingen kapital i fast eiendom i Norge. I løpet av året er det foretatt nedbeta- 18

21 ling av rentebærende gjeld på til sammen 6,8 mill.kr., herav 2,0 mill.kr. i ansvarlig lån fra eier. Dette lånet er siden 2004 blitt tilbakebetalt med 2,0 mill.kr. pr. år. Konsernets likviditetssituasjon er betydelig bedret gjennom driftsåret, blant annet gjennom målrettet arbeid for å redusere kapitalbindingen. Ved årets utgang var konsernets kontantbeholdning på 36,0 mill.kr. Det er på samme tidspunkt ikke trukket noe av etablert kredittramme på 30,0 mill.kr. Med unntak av det ansvarlige lånet, har konsernet ingen langsiktig gjeld. Bortsett fra at det er avsatt normale reserver til reklamasjoner og kredittrisiko, er virksomheten i liten grad eksponert for rente-, valuta- eller annen finansiell risiko. Styret og ledelsen er opptatt av å bedre konsernets likviditet og arbeider kontinuerlig med dette og løpende risikokontroll. Egenkapital Selskapets egenkapitalandel, inkludert ansvarlig lån, var ved årsskiftet 37,8% av totalkapitalen, mens tilsvarende nøkkeltall for konsernet var 41,2%. Alle forpliktelser overfor konsernets bankforbindelser er overholdt. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven, blir det bekreftet at en forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for antagelsen ligger en sunn økonomisk og finansiell stilling, budsjettet for 2006, og tidligere omtalte langsiktige strategiske planer og målsetninger. Arbeidet med å ta ut synergier på ulike nivåer innen konsernet fortsetter, med særlig bevissthet på bedrede kunderelasjoner og mer poengtert markedsorientering. Organisasjon og miljøforhold Pr hadde konsernet 474,7 årsverk fordelt på 460,2 årsverk i morselskapet og 14,5 årsverk i selskapets norske datterselskap. I tillegg arbeider ca. 70 personer i datterselskap/tilknyttede selskap som COWI AS eier i utlandet. I løpet av året ble det ansatt 66 nye medarbeidere i morselskapet (inkl. ansatte fra innfusjonerte datterselskap), mens 54 sluttet. Organisasjonen var også i året som gikk relativt stabil. Bedre tilpasset oppdragsmengde i forhold til bemanningen, samt reduserte kostnader, ga økonomisk handlingsfrihet og nye muligheter for vekst og videreutvikling. Det har vært et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner og fellesutvalg. Dette underbygges blant annet av at Tekna sentralt valgte Teknas bedriftsgruppe i COWI til Årets Bedriftsgruppe Hovedbegrunnelsen var det gode samarbeidet mellom de tillitsvalgte og virksomheten. Sykefraværet var på 3,9 % i 2005 (mot 3,4 % i 2004), hvorav 3,0 % (2,5 % i 2004) utgjorde langtids sykefravær for morselskapet. Det ble registrert 1 skade/ ulykke i 2005 uten sykefravær. Det ble i forbindelse med hendelsen ikke avdekket svikt i selskapets interne sikkerhetsrutiner eller arbeidsprosesser. COWI AS driver sin virksomhet i moderne lokaler med tidsmessige hjelpemidler. Arbeidsmiljøet anses som godt. Miljørapportering COWI konsern har ingen produksjon som forurenser det ytre miljøet. Virksomheten er videre direkte engasjert med forbedringsforslag og rådgivningstiltak innen miljøsektoren hos mange kunder. Konsernet er bevisst på at også vår type kunnskapsbedrift indirekte påvirker miljøet og følger tett opp forhold knyttet til det interne miljøarbeidet. COWI ønsker å fremstå med høy miljøprofil og arbeider for økt bevissthet om dette i hele konsernet, blant annet gjennom sertifisering som Miljøfyrtårn. Likestilling COWI AS og de norske datterselskapene fører en likestillingspolitikk basert på et mangfold av verdier og egenskaper blant medarbeiderne, med like muligheter for begge kjønn ved rekruttering, videreutdanning, avansement og egenutvikling i jobben. Virksomheten har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor kvinner har vært underrepresentert. Vi har i dag en total kvinneandel på 25 % (24 % i 2004), med høyest kvinneandel i administrasjonen på 75 % (58 % i 2004). I de operative enhetene er kvinneandelen 17 % (21 % i 2004). Videre er 2 av 6 faste styremedlemmer kvinner, 1 av 7 ledere i konsernet er kvinne, mens 5 av 39 i mellomledelsen er kvinner. Det er et mål å øke kvinneandelen på alle nivåer i konsernet. Det vil derfor satses på å utvikle kvinnelige ledere gjennom lederutvikling og andre tiltak. I kontakt med universiteter og høyskoler blir det i våre presentasjoner lagt vekt på å fremheve COWI som en attraktiv, utfordrende og spennende arbeidsplass for kvinner. Ved rekruttering søker konsernet den til enhver tid faglig best kvalifiserte person. Ved like forhold velges det underrepresenterte kjønn. I de siste tre årene har kvinner utgjort 20,5 %, tilsvarende 17 % i 2004 av våre nyansettelser. Lønnspolitikken er uavhengig av kjønn. For morselskapet utgjør gjennomsnittlig årslønn for kvinnelige ingeniører og sivilingeniører 97,7 % (90,2 % i 2004) av gjennomsnittlig årslønn for mannlige ingeniører og sivilingeniører. Årsaken til denne forskjellen er at gjennomsnittsalderen for kvinner ligger 2,0 år (6,1 år i 2004) lavere enn for menn. Justert for denne forskjellen i alder for våre mannlige og kvinnelige sivilingeniører og ingeniører, blir avviket ubetydelig. Ledere er ikke inkludert i de refererte gjennomsnittslønningene. Arbeidstidsordningen er ikke avhengig av kjønn, vår erfaring er imidlertid at flere kvinner enn menn foretrekker deltidsstillinger. I dag har 30,2 % (32,5 % i 2004) av våre kvinnelige medarbeidere deltidsstilling. Gjennomsnittlig stillingsandel for kvinner er på 93,6 % (92,7 % i 2004) og for våre mannlige medarbeidere 97,1 % (99,0 %). Konsernet legger til rette for fe- 19

Redaksjon Torill Odden Christian Nørgaard Madsen. Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen

Redaksjon Torill Odden Christian Nørgaard Madsen. Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen COWI AS 2007 Utgiver COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 02694 e-post: tood@cowi.no www.cowi.no COWI konsern er en ledende nordeuropeisk rådgivervirksomhet med ca 4000 medarbeidere.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3 ÆrMERE Innhold ÅRSRAPPORT 2005 Til tjeneste Leder 3 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2005 5 Da fiber kom til bygda 6 Dårlig vær gjør oss dyktige 8 Vi har fått sjumilsstøvler 10 Får vi låne litt strøm av

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Vi vil satse industrielt og markedsrettet

Vi vil satse industrielt og markedsrettet Vi vil satse industrielt og markedsrettet Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter slår fast at Hafslund framover skal være et energiselskap med en tydelig industriell og markedsrettet profil, hvor finansielt

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold Årsrapport 2004 3 Dette er Entra Eiendom AS 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked 6 Viktige hendelser 2004 10 Hovedtall og finansielle forhold 16 Eiendomsporteføljen 20 Vurderinger av markedsverdier EVA

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12 ULTUR OG MILJØ Innhold ÅRSRAPPORT 2004 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2004 5 Direktøren har ordet 7 Pålag med naturen 8 Fra ild til vann 10 Miljø skaper miljø 12 Fornybar kulturell energi 14 Lokalpatrioten

Detaljer

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven.

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven. Trykk: Ottostensersen.no Design: madeinoslo.com PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 HEFTE 1 En introduksjon til plan- og bygningsloven. PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten 8-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid Lars Ellingbø Arvid Tangerås Inger Elisabeth Dahl Sigve Gudbrandsen Tore Nygård

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 Papir i en digital verden Du fikk antagelig denne årsmeldingen i postkassen. Det kan virke underlig i en tid

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer