COWI AS 2005.cowi.no www

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COWI AS 2005.cowi.no www"

Transkript

1 COWI AS 2005

2 Utgiver COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon Telefaks e-post COWI konsern er en ledende nordeuropeisk rådgivervirksomhet med ca 3300 medarbeidere. Vi leverer tjenester over hele verden innen teknikk, miljø og samfunnsøkonomi, basert på miljø- og samfunnsmessige hensyn. I Norge er COWI AS et av de ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap med ca 550 medarbeidere i inn- og utland. Kjerneaktiviteten har hovedvekt på sektorene avfall og miljø, prosjektadministrasjon, samferdselsteknikk, tekniske installasjoner og byggrådgivning, vann og avløpsteknikk. Vi satser spesielt på å videreutvikle vår sterke posisjon innen helsebygg. Redaksjon Christian Nørgaard Madsen Torill Odden Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen Foto/illustrasjoner Birgit Farstad Larsen Carina H. Thorvaldsen Jan Edvardsen Jaro Hollan Marianne Solberg Samfoto/Robert Bråthen Samfoto/Marianne Grøndahl Trykkeri Spectra Offset AS Omslag Kåre Groven: Utkast. Skulptur ved Oslo Lufthavn Gardermoen Kåre Groven/BONO 2006 Foto: Jan Edvardsen Opplag Oslo, april 2006.

3 Innhold 2 God alene - best sammen 3 Glimt fra vårt indre liv 4 Avfall og miljø 6 Bygg 8 Forsyning 10 Helsebygg 12 Industri 14 Samfunn 16 Transport Resultatregnskap 23 Balanse 25 Kontantstrømoppstilling 26 Regnskapsprinsipper 28 Noter 36 Revisjonsberetning Organisasjon

4 God alene best sammen 2005 var et godt år for de fleste virksomheter i Norge. Også for COWI AS ble resultatet meget tilfredsstillende, vi la nok en viktig byggestein for videre vekst. Vår omsetning endte på MNOK 481, dette er en økning på 5% i forhold til Resultatet før overskuddsdeling med våre ansatte og før skatt, endte på MNOK 34,9, hvilket er godt over budsjettet. Før skatt ble resultatet MNOK 29,3. Alle øvrige nøkkeltall utviklet seg i henhold til de budsjetterte, eller bedre. Den viktigste grunnen til å sette klare økonomiske mål for en kunnskapsbedrift, er å oppnå handlingsfrihet til å videreutvikle medarbeidernes faglige og mellommenneskelige kompetanse. Vi er på god vei til å innfri våre mål, i tråd med vår visjon. Etter å ha blitt en del av COWI-konsernet årsskiftet 2002/03, samt en rekke endringsprosesser, gikk vi inn i 2005 med navneendring fra Interconsult ASA til COWI AS. Basert på vår nye strategi for det norske markedet, tuftet på konsernstrategien One company thinking, har iverksatte tiltak medvirket til positive resultater for våre kunder og medarbeidere. COWIkonsernet beviste også i driftsåret 2005 sin internasjonalt ledende posisjon, blant annet innen bru-området. Dette ble stadfestet da konkurransen om den banebrytende Messina-bruen ble vunnet. Med et fritt spenn på 3300 meter, blir dette den lengste hengebrukonstruksjonen i verden. Viktige strategiske hendelser i 2005 Overtakelse og styrking av COWIs kompetanse innen bygg- og konstruksjon, ved kjøpet av Aadnesen as Oppbygging av bygg- og konstruksjonskompetanse ved vårt Trondheimskontor Overtakelse av energi- og miljøfirmaet DEMP I denne årsberetningen presenterer vi et utvalg av våre interne og eksterne suksesshistorier, det vil si oppdragene, personene og prosessene bak våre bidrag til å planlegge Norge. Gjennom årsberetningen og den daglige kundedialogen ønsker vi å understøtte vårt slagord god alene best sammen. God lesning! Christian Nørgaard Madsen 2

5 Glimt fra vårt indre liv Midt oppe i hverdagens prestasjons- og konkurransefokuserte jag, er det viktig å huske at mennesket ikke lever av brød alene; det trenger mer enn ernæringsriktig føde. Dermed oppstår behovet for sosiale møteplasser og delte opplevelser; viktige byggesteiner for identitet og fellesskap. Respekt og raushet Sentralt i COWIs visjon er målet om være en organisasjon preget av arbeidsglede og godt humør. Kombinert med høy og variert kompetanse, skal dette skape en attraktiv og romslig arbeidsplass. Medarbeiderne skal vise hverandre respekt og raushet, unne hverandre suksess. For å oppnå den tryggheten dette betinger, må vi bli kjent på mer enn det faglige plan. Sosiale møteplasser Møteplassene skaper vi sammen. Listen over COWIs interne aktiviteter er mange. De spenner fra reiser, kunst- og kulturbegivenheter til klatring, brevandring, skiog fjellturer, dykking, padling og båtturer, til mer eller mindre strukturerte utflukter og innfall. Planlegging, gjennomføring og mimring, alt skaper et godt kollegialt lim. Intern og ekstern brobygging Ung i COWI er en strukturert møteplass og et forum for erfarings- og informasjonsutveksling blant yngre medarbeidere. Det sikrer også tette bånd mot eldre kollegaer og ledelsen. Kontakten mellom COWIs medarbeidere og ledelse er for øvrig så god at Tekna Privat valgte COWI til Årets Bedriftsgruppe i COWI ønsker å bruke sport og kultur som en brobygger og har blant annet inngått en samarbeidsavtale med Curlinggutta, bedre kjent som OL-mestrene fra Salt Lake City i Dette gjør curling til en arena for relasjonsbygging overfor kunder og samarbeidsparnere, samt en intern motivasjonsfaktor. Curling er en gentlemansport og lagidrett som lett kan assosieres med god alene - best sammen. 3

6 Avfall og miljø Bærekraftig forvaltning av naturressursene forutsetter samspill mellom ulike miljøhensyn. Avfall er ofte en verdifull ressurs. Levestandarden og forbruket i den industrialiserte verden øker sterkt, opphoping av avfall er en stor utfordring. Myndighetene stiller krav til en bærekraftig håndtering av avfallsressursene via gjenbruk og forsvarlig håndtering av husholdnings- og næringsfarlig avfall. Når det gjelder miljøet generelt, er krav om naturbeskyttelse en del av beslutningsgrunnlaget for offentlige etater og private firmaer. Miljøvern, helse, livskvalitet og samfunnsøkonomi henger sammen. Å se dette, samt anbefale tiltak som ivaretar alle faktorene, forutsetter flerfaglig kompetanse og erfaring. COWI besitter dette. Miljøhensyn bør være en rød tråd i all planlegging og rådgivning. I tillegg til å ivareta dette, er vi rådgivere når myndighetene skal definere regler for beskyttelse av naturen, samt hjelper private med å tolke hvordan lover og regler skal etterleves i praksis. Vårt datterselskap Norsas har spesiell kompetanse innen utredninger for håndtering og behandling av avfall, administrasjon av returordninger, informasjon og kompetanseutvikling. Kurs- og opplæringsvirksomhet innen farlig avfall Norsas er en av de største norske kursleverandørene innen håndtering av farlig avfall. Det kan være grunn- og videregående kurs, eller oppdateringskurs/seminar knyttet til nye regelverk, ny praksis og nye avfallsfraksjoner som er blitt farlig avfall. Grunnkursene er tilpasset avfallsprodusenter og avfallsmottakere. De videregående kursene har mottakere av farlig avfall som målgruppe. Sammen med Farlig Gods AS, arrangerer Norsas kurs for sikkerhetsrådgivere for transport av farlig gods. Spesialtilpassede bedriftsinterne kurs for avfallsprodusenter eller mottakere av farlig avfall, eksempelvis store industriforetak, står også på Norsas referanseliste. Vurdering av kontrollordningen for asfaltgjenvinning (KFA) Kontrollordningen har eksistert siden januar 2001 og styres av Norsk Asfaltforening. Etter 5 års drift ønsket de en grundig og uavhengig vurdering av ordningen. Norsas ble engasjert til å evaluere hvordan den hadde fungert, blant annet i forhold til informasjonsarbeid, brukertilfredshet, ordningens organisering og måloppnåelse. Og, ikke minst, komme med anbefalninger om fremtidige prioriteringer og tiltak. 4 avfallsanlegg/avfallsforbrenning avfallsutredninger bioenergi bymiljø elkraft energi- og varmeplaner enøk

7 Bergen havn Bunnen av Bergen havn er sterkt forurenset av en rekke miljøgifter. COWI har utarbeidet en tiltaksplan for å rydde opp i miljøproblemene. Arbeidet er utført for SFT ved Fylkesmannen i Hordaland og i samarbeid med NIVA, NGI og NGU. Det er utført supplerende kartlegging, undersøkelser av spredning av forurensede sedimenter i havnebassenget og kartlegging av aktive forurensingskilder på land, samt risikoanalyse av ulike delområder. Overskridelse av human tolererbar risiko overfor PCB er brukt for å rangere behovet for tiltak. Det er påvist aktiv spredning av PCB i store deler av det sentrale byområdet. Første anbefalte tiltak er å få bedre kontroll på landbaserte kilder, primært avrenning fra de urbane områdene. Vågen er et viktig byområde. De mange fornminnene gjør den til Nord-Europas viktigste marinarkeologiske havneområde. Det er foreslått tiltak som ivaretar disse verdiene. forurenset grunn, men vi må ha både et historisk og nåværende perspektiv på vurderingene våre. Noen miljøsynder er det for sent å gjøre noe med, derfor må vi bruke mer kraft på å kartlegge de forurensingskildene vi kan redusere, eller stoppe. Dette krever en systematisk og bred gjennomgang av hele problemstillingen, hvor parametrene er mange og til dels diffuse, resultatene tidvis overraskende. Eksempelvis er det påvist at PCB-holdig maling og murpuss utgjør en diffus, dog aktiv forurensingskilde i store deler av Bergen sentrum. I hvor stor grad dette er en trussel for havneområdet, er under utredning. Systematikk og nøkternhet COWIs prosjektleder, Oddmund Soldal, forteller at opprydding i havneområder er svært komplisert og trenger nytenking. Det er lett å konsentrere seg om én stor miljøsynder, mens bildet som regel er mer sammensatt. I urbane områder er det ofte en mengde miljøgifter i fritt omløp. Jeg sier ikke at vi skal avdramatisere eksempelvis forurensning fra industri og Finansielle og operative utfordringer For å bringe dynamikk inn i prosessen, mener Soldal det er viktig å skape forståelse for hva den enkelte borger kan bidra med, parallelt med tiltak i offentlig regi. Dette krever penger, dermed er kampen om offentlige midler i gang. Utfordringen er å få fram alvoret i situasjonen og nå ut med popularisert informasjon, uten å skape panikk i befolkningen. fjernvarme og -kjøling forurenset grunn hydro- og miljøgeologi klimaplaner/kuldeanlegg konkurranseutsetting naturgass varmepumpe 5

8 Bygg Et bygg er mer enn et klimaskall. Det skal legge til rette for ulike private og profesjonelle aktiviteter, samt være fleksibelt overfor fremtidige behov. Bygningsmassen er en viktig del av en nasjons infrastruktur. Den representerer en stor kapitalbinding som krever profesjonell verdiforvaltning. En stor del av verdens energi- og materialproduksjon går til oppføring og drift av bygninger. Det er et mål for oss i COWI å la miljøeffektivitet være en rød tråd i vårt arbeid. En bygnings plassering, med trygg atkomst og trafikale hensyn, samt stabilitet i infrastruktur som vei, vann, avløp og avfall, er grunnleggende for vår hverdag. I et trygt og godt miljø inngår også nisjefag fag som akustikk, brannsikring og security. COWI har alle fagdisipliner i egen organisasjon og følger prosjektet fra idé til eventuelt gjenbruk. Hålogaland Teater 4. november 2005 åpnet dronning Sonja Hålogaland Teater med bevingede ord og stor entusiasme. Norges mest moderne teater kunne tas i bruk. Bygningen er preget av enkelthet og rene linjer. Lys, luft og Tromsøsundet utenfor de store vinduene skal slippe tanken fri, åpne opp for assosiasjoner. Gode skuespillerprestasjoner er ikke nok for å skape den rette stemningen. De færreste er klar over at ca. 80 % av en teaterbygning er fylt med til dels sofistikert teknologi. Hålogaland Teater inneholder blant annet tre scener, to heiser, kranbane, løftebord, verksteder og tekniske rom. COWI hadde forprosjekt og detaljprosjektering av de elektrotekniske anleggene, samt oppfølging i byggeperioden inkludert ferdigstillelse av elektrotekniske anlegg og elektroakustikk. Bladet Byggeindustrien kåret Hålogaland Teater til Årets Bygg Nytt tungregneanlegg ved NTNU NTNU i Trondheim satser på å være en nasjonal ressurs for tungregning innen grunnforskning, anvendt forskning og praktiske anvendelser i næringsliv og forvaltning. Meteorologisk Institutt benytter tungregneanlegget til utarbeidelse av værprognoser. 6 akustikk brannsikring byggeledelse byggeteknikk elektro EMC

9 I løpet av 2006 skal et nytt anlegg settes i drift. Det blir bygget opp fra bunnen som en produksjonslinje, kravet til sikkerhet er meget høyt i alle ledd. Den nye modellen gjør det enkelt å skifte selve regneutstyret. Det har mye kortere levetid enn resten av linjen, eksempelvis dieselaggregat og avbruddsfri strømforsyning, (UPS). Hele produksjonslinjen er designet av COWI. Arbeidene har omfattet ingeniørfagene elektro, VVS, bygg, geoteknikk og brann, samt prosjekterings- og byggeledelse. Deler av anlegget skal stå i rom som bygges nye, andre skal inn i bygg som er i full bruk til undervisning og forskning. At det eksisterende tungregneanlegget er i drift i de samme arealene, gjør prosjektet svært komplisert. Før det gamle demonteres, skal det driftes parallelt med det nye, som vil bli Norges mest moderne og driftssikre anlegg for levering av tungregnetjenester. Oppgradering av sikkerheten Oslo Lufthavn Gardermoen, OSL Økende fare for terroranslag har fått fart på EU-systemet, blant annet er nye og strenge sikkerhetskrav til flyplasser lansert med svært korte frister for ferdigstillelse. Bakgrunnen er direktivet om økt kontroll av personer og varer som skal innenfor det ytre gjerdet på alle flyplasser. COWIs oppgave for OSL var å prosjektere 3 nye porter, det vil si hovedport, cargoport og vestport med tilhørende vakter, samt nye veier inne på området. At terroranslagene tas alvorlig, illustreres ved at mens 21 personer tidligere tok seg av den ytre vakten på Oslo Lufthavn Gardermoen, må bemanningen økes med 80 personer for å oppfylle de nye EU-reglene. COWI er rådgiver for bygg, arkitekt, akustikk, brann, elektro, landskapsarkitektur, vann og avløp, vei og VVS. Forprosjekt, detaljprosjekt og arbeidstegninger er produsert på rekordtid. Stor bevissthet rundt intern KS i gruppen, samt tett møtevirksomhet med OSL, gjorde at prosjektet kom vel i havn innen tidsfristen. Vi tillater oss å være fornøyd med at vi, til tross for korte frister, leverte dokumenter i tide uten å hindre de utførendes fremdrift, sier COWIs prosjektleder Olav Økern. FDVU landskapsarkitektur miljø security tele- og datakommunikasjon VVS/inneklima/automatiseringsanlegg 7

10 Forsyning Dagens åpne samfunn skjerper kravene til kompetanse og innsikt innen forsyningssektorene. Vann er vårt viktigste næringsmiddel. En stabil og sunn vannforsyning og effektive avløpsløsninger er avgjørende for vår helse. Vårt teknologiske samfunn er avhengig av effektive og velfungerende forsyningssystemer. Sikkerhet i ytelser og infrastruktur er viktig, sårbarheten er stor i forhold til samfunnsfunksjonene. Bærekraftig forvaltning av naturressursene er et viktig element innen forsyningssektoren. Den globale ressurssituasjonen tvinger frem en effektivisering av energisystemene, samt fleksible og effektive løsninger for produksjon, distribusjon og energibruk. Overvannshåndtering i arealplanlegging Stavsberg ligger dels i Hamar, dels i Ringsaker kommune, området planlegges til boligområde. Det drenerer naturlig mot Hamar sentrum, der er imidlertid overvannsnettet overbelastet. Kommunen stiller derfor strenge krav til ytterligere påslipp til det kommunale ledningsnettet. COWI foreslo på et tidlig stadium i planleggingen en blå-grønn overvannsløsning, noe som er fanget opp i kommunedelplanen. Dette betyr at overvannet håndteres lokalt på overflaten i grønne korridorer integrert i bebyggelsen. Korridorene benyttes også til gang- og sykkelveier, fremføring av ledningsanlegg, lekeområder og generell grøntstruktur. Konkret betyr dette at overvannet håndteres ved infiltrasjon kombinert med grønne kanaler, forsenkninger og dammer for transport og magasinering, uten ordinære overvannsledninger. Tiltakene reduserer avrenningsintensiteten fra feltet tilstrekkelig til at den kan slippes inn på det kommunale nettet. Påkoblingen skjer til eksisterende ledninger i ytterkant av boligfeltet. COWIs overvannsløsning gir blant annet disse fordelene utbygging kan gjennomføres uavhengig av kapasitetsproblemer på kommunens overvannsnett løsningen gir en samfunnsøkonomisk gevinst ved at den kan gjenomføres i kombinasjon med eksisterende infrastruktur løsningen styrker trivselsfaktoren for beboerne ved at overvannet blir til estetiske og rekreasjonsfremmende elementer i boligområdet. 8 energiplanlegging og energisystemer hovedplaner vann og avløp modellering vann og avløp naturbasert VA renseanlegg

11 Fredrikstad fornyer gågata i sentrum Gågata i Fredrikstad var preget av tidens tann, sentrumsområdet trengte revitalisering for å trekke til seg forretninger og bli attraktiv for publikum. Kommunen besluttet å gjennomføre en sentrumsfornyelse ved å anlegge ny gågate med granittbelegg og vannbåren gatevarme. Eksisterende infrastruktur som vann- og avløpsledninger blir skiftet ut samtidig. For å unngå oppgraving av gata, er vannog avløpsrør, fjernvarmerør, gatevarmerør og kabler lagt i en gangbar servicekulvert av betong. Gatevarmeanleggets sentral er plassert i en parkeringskjeller som er forbundet med servicekulverten gjennom en gangbar sidekulvert. De største utfordringene var av geoteknisk art, samt å velge gode tekniske løsninger for midlertidige vann- og avløpsløsninger. COWI har prosjektert og koordinert vann- og avløpsanleggene, byggkonstruksjoner, gatevarme og elektrotekniske anlegg, samt fulgt opp i anleggstiden. Naturgass ut til by og land Landets energiforsyning er til tider vanskelig, mange ønsker at våre enorme naturgassressurser under havbunnen skal tas i bruk i langt større grad enn hittil. For Gasnor as, landets største distributør av naturgass, har COWI hatt prosjektoppdrag i 15 år. Mange kilometer distribusjonsnett er bygget på Vestlandet. Flere bedrifter og boliger har byttet forurensende oljebruk ut med naturvennlig gass. Med få unntak er dette et vestlandsfenomen; et landsdekkende ledningsnett er kostbart å bygge i et land som vårt, med høye fjell og dype fjorder. LNG (Liquified Natural Gas), er naturgass nedkjølt til -162 C. Den flytende gassen kan fraktes med tankbil eller tankbåt og oppbevares på godt isolerte tanker. Dette gjør det mulig å bringe den ut til norske byer og bygder uten å måtte etablere kostbar infrastruktur. Fabrikkanlegg for å omdanne gassen til flytende form ble bygget på Karmøy i 2003, et nytt anlegg er under bygging i Øygarden. COWI er ansvarlig for alt civilarbeid. Det er bygget flere titalls LNGmottaksanlegg i Norge hittil, mange er under planlegging. COWI er sterkt delaktig i prosjektering og bygging av disse. Nye Notodden vannverk Det er ikke dagligdags at norske byer bygger nytt vannverk. Notodden er unntaket, etter et par tiår med utredninger er arbeidet med Nye Notodden vannverk i gang. Løsningen er basert på nytt inntak via råvannspumpestasjon i Kloumannsjøen, ca 3 kilometer nord for bykjernen. Derfra fraktes vannet i nytt hovedledningsanlegg til eksisterende bynett via et topp moderne renseanlegg. Et stort utjevningsmagasin i byområdet sikrer stabil forsyning til abonnentene. For å redusere den hygieniske risikoen til et minimum, skal alle eksisterende utslipp fra et stort område rundt Kloumannsjøen fjernes og overføres til byens kloakkrenseanlegg. Selv om det bygges et helt nytt vannverk med høy teknologisk kvalitet, er det ikke mulig å sikre seg mot ekstreme situasjoner, eksempelvis tilsig fra en ulykke i nærheten av inntaket. Parallelt skal det derfor bygges ut en beredskapskilde som kan levere nok vann med fullgod kvalitet under uforutsette forhold. COWI prosjekterer alle tiltakene, det vil si for- og detaljprosjektering, oppfølging i byggeperioden, samt driftsmanualer. saneringsplaner vann og avløp telekommunikasjon vann- og avløpssystemer vannbehandling vannressursforvaltning

12 Helsebygg Bygningene og de interne prosessene skal legge til rette for høy funksjonalitet, avansert utstyr, effektiv og omsorgsfull behandling av sårbare sluttbrukere. Planlegging og prosjektering av sykehusbygg og omsorgsboliger stiller derfor høye krav til rådgivernes kompetanse. Vi skal ikke lenger kun prosjektere de bygningsmessige og tekniske anleggene, vi skal også beskrive funksjoner som rammer for hele prosjektet, pris inkludert. Lang erfaring og bred flerfaglighet er forklaringen på COWIs ledende posisjon på det norske helsebyggmarkedet. Vår samlede kompetanse gjør det mulig å holde tritt med den raske teknologiutviklingen, samtidig som den er et fortrinn når det gjelder rehabilitering/drift. Flerfagligheten gir overblikk til å tenke helhetlig og utvikle gode prosesser, både hva konkrete løsninger og samarbeids- og gjennomføringsmodeller angår. I skrivende stund er vi involvert i utbygging av ca m 2 sykehus og omsorgsboliger. St. Olavs Hospital COWI har vært engasjert ved nye St. Olavs Hospital siden Vi har bidratt med prosjektering og oppfølging i byggefasen for de tekniske fagene på de tre sentrene i byggefase 1. Laboratoriesenteret ble idriftsatt i 2005, mens Kvinne-barn-senteret og Nevrosenteret er planlagt ferdigstilt i I byggefase 2 er vi sentrale i prosjekteringsgruppen Team St. Olav, et ansvarlig selskap etablert etter å ha vunnet prosjekteringsoppdraget for nevnte byggefase. Forprosjektet for byggefase 2 ble ferdigstilt januar Hyggelig å nevne at skisse- og forprosjektet kvalifiserte prosjekteringsgruppen til bonusutbetaling. Funksjonsprosjektet er ferdigstilt. Byggestart fase 2 skjedde høsten Stor produksjon av tegninger på alle fagområder gjør at produksjonen til entreprenøren kan holdes. Parallelt med produksjon på byggeplass, er vi som rådgivere i samhandling med entreprenører og Helsebygg Midt-Norge for å etablere et faglig og økonomisk fundament for det videre arbeidet. Nye Ahus COWI har vært engasjert ved Nye Ahus siden sommeren Vi er ansvarlig rådgiver for elektro, IKT og SD-anlegg, samt branntetting. Sykehuset skal fremstå som heldigitalt, elektroentreprisen er vurdert som tidenes største i Norge. Ifølge fremdriftsplanen skal hovedbygget tas i bruk høsten 2008, mens byggearbeidene i sin helhet er planlagt avsluttet i Nå pågår detaljprosjektering og fysisk utførelse parallelt i stort tempo. Mens råbygg tar form, er innredningsarbeidet startet i andre bygg. Det har vært store endringer i rammevilkårene underveis, spesielt omorgani- 10 akustikk brannsikring byggeteknikk byggeledelse elektro EMC FDVU

13 seringen til helseforetak og i byggherrens organisasjon. En reduksjon av budsjettet med 2 milliarder og tilhørende redusert areal, ga mange omveier via nye forprosjekt. Grunnlag for detaljprosjektering ble utarbeidet i nært samarbeid med byggherre og sykehusets brukerkoordinatorer. Uten å endre tidsfristen for ferdigstillelse, er byggetiden blitt ekstremt kort. Dette skal innfris ved nært samarbeid med byggherren, tydelige grensesnittavklaringer, samt gode systemer og god vilje mellom alle involverte. Bærum sykehus Prosjekt Ny nordfløy er et relativt stort byggeprosjekt ved sykehuset Asker og Bærum HF. COWIs engasjement startet i 2002 med for- og detaljprosjektering av VVS- og elektrotekniske anlegg, bygningsteknikk, akustikk, brann, VA og vei. Etter kontrahering av totalentreprenør, ble COWI engasjert til detalj- og omprosjektering av de elektrotekniske anleggene. De nye bygningene er tatt i bruk, rehabilitering av eksisterende startet, COWI er rådgiver for de elektrotekniske anleggene. I tillegg til prosjekt Ny nordfløy, har vi vært engasjert i ulike prosjekt ved sykehuset, blant annet nytt datarom, sikkerhetsstrategi og oppgradering av elektroteknisk sikring, prosjektering og byggeledelse for utskifting av gammel automatikk på alle ventilasjonsanlegg i eksisterende bygningsmasse, samt integrering av nytt SD-anlegg. Rikshospitalet Siden Rikshospitalet sto ferdig 1999, har COWI vært engasjert som rådgiver for større og mindre endringer og utvidelser. Vi har hatt rammeavtale for elektroteknikk siden Den siste tiden har vi blant annet vært engasjert med ny barnehage i Gaustadveien, utvidelse av eksisterende pasienthotell, samt etablering av nytt PET-senter (Positron Emission Tomografi). Senteret utgjør nederste etasje av et framtidig visualiseringssenter og kan i grove trekk deles inn i produksjonslokaler for fremstilling av radiofarmaka, kliniske lokaler for pasientundersøkelser og reserve/fou-lokaler. Radiumhospitalet COWI har vært fast engasjert til ulike rehabiliteringsprosjekt ved Radiumhospitalet siden Oppdragene har i hovedsak vært knyttet til prosjektering og oppfølging innen elektroteknikk, samt VVS-relaterte oppdrag som vannbåren varme og brannsikring. Andre prosjekteksempler Utover de nevnte referansene, har COWI en rekke rådgiveroppdrag landet over knyttet til sykehus, sykehjem, trygdeleiligheter, PU- og omsorgsboliger, etc. Eksempler er Sykehuset Østfold i Fredrikstad, Halden, Sarpsborg og Moss, Sandviken Psykiatriske Sykehus, Bergen, Solli Sykehus, Fana, Silsand psykiatriske senter, Håkøya ungdomshjem, Lundefuglen omsorgsboliger, Tromsø, Grande sykehjem, Frogn. For Boligbygg KF i Oslo har vi et stort antall prosjekter innen ulike bygningskategorier. landskapsarkitektur miljøsikkerhet miljøvennlig riving prosjektadministrasjon tele- og datakommunikasjon termografi VVS og inneklima 11

14 Industri Industrien gir betydelige bidrag til en nasjons verdiskaping og er viktig for stabilitet og utvikling. En industribedrift skal produsere varer og tjenester til konkurransedyktige priser som samtidig gir god avkastning til eierne. En bevisst og sunn bedrift bør også ivareta sitt samfunnsmessige ansvar overfor miljø, fysiske og personalmessige ressurser. Dette krever kontinuitet i endringer overfor indre og ytre rammebetingelser, effektivisering av ulike nivåer i prosess og produksjon, samt utvikling av nye metoder og produkter. COWI tilbyr rådgivning til private og offentlige industribedrifter innen olje og gass, større landbasert prosess- og næringsmiddelindustri og mindre industribedrifter. Våre tjenester dekker strategisk,- ledelses,- organisasjons- og operativt nivå. Vi gir råd gjennom hele prosessen fra for- og detaljprosjektering, kontrahering og bygging, til drift, vedlikehold og utvikling. Risikovurdering av kjemikalier i arbeidsmiljø På oppdrag fra Peterson Linerboard foretok vi en gjennomgang og vurdering av bedriftens kjemikaliebruk i forhold til arbeidsmiljøet. Risiko for uhell og helseskader ble vurdert med utgangspunkt i kjemikalienes helsefarlige egenskaper, bruksmåte og eksponeringsnivå. Basert på resultatene, ble det utarbeidet en handlingsplan for å redusere risikoen. Arbeidet ble utført i nært samarbeid med en arbeidsgruppe ved bedriften. COWI benytter en egen analysemetodikk ved gjennomføring av slike risikovurderinger. Rådgivning i tilknytning til IPPCdirektivet Ved utarbeidelse av nye utslippstillatelser, skal miljømyndighetene legge til grunn kravene i IPPC-direktivet. Dette innebærer at bedriftene må gjennomføre en kartlegging og rapportering av egen miljøstatus i forhold til bransjebeskrivelse av Best Available Technology. COWI bisto Jøtul med å gjennomføre deres statuskartlegging. Vi benytter en arbeidsmetode og systematikk som gir en oversiktlig og systematisk arbeidsprosess og rapporteringsform. I tillegg til risikoanalyser og arbeidsmiljøoppdrag for industrien, utfører vi blant annet Due Diligence-revisjoner og revisjoner i forbindelse med ISO sertifiseringer, samt oppdrag knyttet til forurenset grunn og avfallsdeponering. Industribygg Borregaard Industrier COWI er en betydelig leverandør til Borregaard Industrier i Sarpsborg. Vårt engasjement gjelder i hovedsak Miljø 2007 og består av flere delprosjekt for å innfri nye utslippskrav som trer i kraft fra slutten av Utgangspunktet for vårt oppdrag er en rammeavtale innen byggeteknisk rådgivning. På grunn av vår store flerfaglighet 12 CFD-simuleringer industribygg miljømessig Due Diligence olje og gass

15 er flere fagdisipliner kommet til etter hvert. Halvparten av våre tjenester er innen byggeteknisk rådgivning inkludert prosjekt- og byggeledelse. Resten er knyttet til elektro, VVS, vann og avløp, akustikk og miljøteknikk. Industrien stiller store krav til rådgiverne. Bygningene skal tilpasses de krav som prosessleverandørene stiller, kombinert med blant annet strenge krav til arbeidsmiljø. Dette krever rådgivere med en fleksibel organisasjon som kan håndtere hyppige endringer og korte tidsfrister. COWIs flerfaglige kompetanse og kapasitet er meget hensiktsmessig for denne type industriprosjekter. Simuleringsverktøy for Sør Korea Trondheimsbaserte ComputIT er et deleid selskap tilknyttet COWI. Internasjonalt er ComputIT blant de ledende rådgiverne innen brann- og strømningssimulering, med oppdrag for blant andre Statoil, Hydro, Total, ENI-gruppen, Conoco Phillips, Gaz de France og BP. På oppdrag av det Sørkoreanske industriselskapet Hansol EME, har ComputIT utviklet en avansert simulator for detaljert simulering av de forbrenningstekniske prosessene i et fluidized bed forbrenningskammer. Simulatoren skal være et redskap for optimal design av forbrenningsovner med minimale utslipp av uønskede stoffer til atmosfæren. Den er svært fleksibel i forhold til avfall, utforming av ovnene, luftsystemer og bruk av sekundærbrensel. Dette gir brukerne stor frihet til å tilpasse designet til avfallstype, volum og bygningskropp. Simulatoren er basert på ComputITs eget CFD simuleringsverktøy Kameleon FireEx, KFX. produksjons- og prosessanlegg risiko- og sårbarhetsanalyser ytre miljø, helse og sikkerhet 13

16 Samfunn Samfunnsplanlegging er vidtfavnende og sammensatt, det berører og skal tilfredsstille svært ulike grupperinger og interesser. Det kan være kommuner, grunneiere, lover og regler, etiske retningslinjer, sikkerhet, brukere og nabolag. COWI arbeider blant annet med arealplanlegging, utvikling av GIS-baserte systemer, risiko- og sårbarhetsanalyser, offentlig forvaltning, oppmåling og jordskifte, sosial- og samfunnsøkonomi, sosial utvikling og utviklingsbistand. Nytt kurs og konferansesenter på Nesodden På oppdrag for Fristaten AS har COWI utarbeidet reguleringsplan og konsekvensutredning for nytt kurs- og konferansesenter, næringseiendom og boliger på Nesodden. Det er lagt til rette for småbåthavn, offentlig tilgang til området og kystkultursti. Eiendommen var et tidligere oljelager. Stikkord for prosjektløsningen er strandsoneproblematikk, forurenset grunn, offentlig tilgang, friluftsområde, verneverdig villaområde, utvikling av eksisterende næringsområde og atkomstvei. Nå kommer vi og tar deg I samarbeid med Bergen Parkeringsselskap, har COWI utviklet et nytt on-linesystem for ileggelse av gebyrer og oppfølging av disse. Systemet inkluderer håndholdte maskiner, strekkodeleser og trådløs skriver. Hele løsningen er koblet opp mot etatens sentrale database, med mulighet til å hente informasjon fra blant annet motorvognregisteret. Løsningen inkluderer det siste av teknologi og står for noe nytt ved å være koblet mot sentrale databaser. Systemet fungerer ved at kjøretøyets skilt leses med strekkodeleser. Gebyret fylles ut ved nedtrekksmenyer på en håndholdt maskin, for deretter å bli skrevet ut via kobling mot en skriver trafikkbetjenten bærer i beltet. Innbetalinger hentes fra BBS, eieropplysninger for de som ikke har betalt gebyret hentes automatisk fra motorvognregisteret. COWI er i samtaler med en rekke norske, danske og tyske parkeringsselskap om tilsvarende installasjoner. 14 arealplanlegging geografiske informasjonssystemer og IKT geografisk kartlegging konsekvensutredninger offentlig forvaltning

17 Risiko- og sårbarhets analyser, ROS ROS-analyser er et verktøy for å kartlegge og styre risiko, samt planlegge forebyggende tiltak og beredskap. Offentlige myndigheter, etater og virksomheter er pålagt å gjennomføre denne type analyser innen ulike samfunnskritiske områder. En rekke forskrifter innen HMS- og forsyningsområdet inneholder krav om risikovurderinger eller ROS-analyser. Dette er viktige grunnlag for retningslinjer og bestemmelser for kommuneplanenes arealdel. Kravene gjelder også for private virksomheter når uønskede hendelser kan få store samfunnsmessige konsekvenser. Aktuelle områder for ROS-analyser er drikkevannsforsyning, energiforsyning, fjernvarmeanlegg, sikkerhetsarbeid i næringslivet, kjemikaliehåndtering i industrien, kommunalt planarbeid og reguleringsplaner. Noen referanseeksempler: Helse Bergen ROS-analyse brannsikkerhet og teknisk infrastruktur. Helse Stavanger ROS-analyse kriminelle handlinger. Nordlandssykehuset ROS-analyse landingsplass for helikopter, knyttet til brann, havari og personsikkerhet. Nasjonalgalleriet ROS-analyse sikkerhet i bygningen. FREVAR ROS-analyse og beredskapsplan vannverk, rense- og forbrenningsanlegg, avfallsfylling og spesialavfallsmottak. Norske Skog, Saugbruks ROS-analyse kjemikaliebruk i arbeidsmiljø, langtids- og uhellseksponering. Internasjonal virksomhet COWI har lang internasjonal erfaring fra sering av vannsektoren. Videre har vi Øst-Europa, Asia og Afrika. Vår virksomhet dreier seg i hovedsak om miljørelaings- og forretningsmodeller og planer, foretatt studier av alternative finansierterte oppgaver med vekt på institusjonsbygging og opplæring innen vann- og niske forundersøkelser og foreløpige sosioøkonomiske undersøkelser, tek- avløpssektoren. Å være en del av Cowigruppen gir økte ressurser og stor tyngde Miljøkonsekvensstudier, kostnadsbe- tekniske planer. i markedet. Oppdragene er knyttet til norske og internasjonalt finansierte bistandsmenter, kontraktsmodeller og seminarer regninger, tariffutredninger, anbudsdokumidler og kommersielle prosjekt i samarbeid med norsk industri. hører også med. WASHE - Water Sanitation and Verdensbankstudie i Laos - privatisering av vannforsyning i små byer COWI er rådgiver for å etablere vann- Health Education, Malawi Studien gjennomføres som pilotprosjekter i seks små kommunesentra spredt helsestasjoner, de fleste i landlige omforsyning og avløps-/avfallssystem for over hele landet. Vi analyserer eksisterende pumpemodeller for privat drift av paraplyorganisasjon med nær 200 helseråder. Den lokale kunden er en kirkelig små vannanlegg, for deretter å tilpasse stasjoner spredt over hele Malawi. COWI de mest anvendelige til laotiske forhold. bistår blant annet med å finne tekniske COWI har utarbeidet reformforslag for løsninger som kan forvaltes, driftes og å tilpasse det juridiske, regulerende og vedlikeholdes av lokale krefter. institusjonelle rammeverket til en privati- oppmåling og jordskifte sosial- og samfunnsøkonomi sosial utvikling steds- og landskapsanalyser utviklingsbistand 15

18 Transport En nasjons transportsystemer skal legge til rette for best mulig fremkommelighet og sikkerhet, alt innen samfunnsøkonomisk forsvarlige rammer. COWI løser transportoppgaver med vekt på samspill mellom høy teknisk spesialisering og kompetanse innen økonomi, miljø og risikovurderinger. Vår flerfaglighet gjør at vi kan planlegge og gi råd for alle prosjektfaser. Ytelsene våre omfatter analyser, planlegging, forberedende undersøkelser, prosjektering og utarbeidelse av anbuds- og plandokumenter, samt tilrettelegging for gode drifts- og vedlikeholdssystemer. Kollektivt samarbeid på tvers av fylkegrensene Kollektivtilbudet i Norge varierer fra fylke til fylke. Dette har ofte sammenheng med variasjon i befolkningsmengder, bosettingsmønstre og geografi. Det henger også sammen med ulike ambisjonsnivåer og måter å organisere kollektivtrafikken på. Buskerud, Telemark og Vestfold har innledet et regionsamarbeid, BTV. Gode felles løsninger for kollektivtrafikken er en målsetting i dette samarbeidet. De tre fylkene har etablert et felles administrasjonsselskap, Vestviken Kollektivtrafikk. Målene er et bedre tilbud, flere og mer fornøyde kunder, samt en effektivisert drift av kollektivtrafikken i regionen. Selv om det har vært en klar samarbeidsvilje i de tre fylkene, har tradisjoner og kulturforskjeller vært et hinder for å nå de oppsatte målene. BTV innså behovet for en uavhengig rådgiver til å fungere som en katalysator og prosesspådriver. De henvendte seg til COWIs trafikk- og utredningsgruppe for å få utformet en samordnet kollektivtrafikkplan. Arbeidet er konkertisert i en plan som synliggjør utfordringer og tiltak for en helhetlig og styrket kollektivtrafikk i BTVregionen. Planen er et styringsverktøy for Vestviken Kollektivtrafikk, samtidig som den gir politikere og myndighetspersoner et bedre grunnlag for prioriteringer og valg. 16 bruer flyplasser havner og marine konstruksjoner jernbane og forstadsbaner

19 COWI planlegger hovedveisystemet på Nord-Jæren COWI arbeider med kommunedelplanen for Gandsfjord bru i Sandnes og tilførselsveier på hver side. Prosjektet er et element i en regional utvikling i Norges sterkest voksende område. Det byr på store utfordringer med tilkobling til E 39 og kjøpesenteret Kvadrat, samt nærføring til byområder i Sandnes. I tildelingsbrevet for prosjektet, sier Statens vegvesen Region vest, i sine kriterier COWI vant på god erfaring, best flerfaglig sammensetning og faglig tyngde, god oppgaveforståelse og fokus på de riktige tema. Parallelt er COWI med på å planlegge Ryfast, fastlandsforbindelsen til Ryfylke mellom Stavanger og Tau. Byggeplan Rv 165 Slemmestadveien, nytt kollektivfelt Slemmestadveien sliter med køproblemer i morgenrushet, hvilket medfører store forsinkelser for kollektivtrafikken. Dette skal det gjøres noe med. På oppdrag av Statens vegvesen, Region øst, har COWI utarbeidet byggeplan for nytt kollektivfelt mellom Holmen og Hvalstrand. Veien får nå tre felt i stedet for to. Avkjøringer og kryss blir sanert vekk for å bedre oversikten over trafikken som skal ut på Slemmestadveien. Alle gjenværende kryss på strekningen blir fullkanaliserte, noe som øker trafikksikkerheten for området og letter fremkommeligheten for den øvrige trafikken. Strekningen får en gjennomgående gang-/sykkelvei med planskilt kryssing av Slemmestadveien i form av to gangkulverter. Prosjektet er et typisk samferdselsprosjekt hvor fagfelt som vei, støy, landskap, VA og konstruksjon samarbeider tett for å oppnå det beste resultatet. COWI sikrer togtrafikken GSM-R (GSM-Rail) er et digitalt radiosystem, utviklet for det europeiske jernbanenettet. Systemet tilfredsstiller strengere krav til dekning, tilgjengelighet og sikkerhetskritiske funksjoner for togtrafikk enn den ordinære GSM-standarden. COWI har prosjektert og utarbeidet prosjektunderlagene for samtlige GSM- R-tunneler i Norge. Det omfatter ca. 500 tunneler med hovedvekt på Nordlandsbanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen. Prosjekteringen er utført i samarbeid med Baneservice AS og Netel AS. Vi har vært med i hele prosessen fra besiktigelse av tunnelene til utarbeidelse av arbeidsunderlag for teleinstallasjoner og strømsforsyning. Når det gjelder strømforsyningen, er det prosjektert syv større 1000V-anlegg for lange tunneler og utilgjengelige strekninger som høyfjellet på Bergensbanen og Drangsdalen på Sørlandsbanen. Ikke bare troll i de norske fjell COWI har varierte oppdrag knyttet til anlegg i fjell, eksempelvis jernbane- og veitunneler, lagerhaller, renseanlegg og krafttunneler. I forbindelse med totalrenovering av to undersjøiske tunneler i Ålesund, samt Freifjordtunnelen ved Kristiansund, arbeidet vi i 2005 blant annet med prosjekteringen av dette for Statens vegvesen, Region vest. Tunnelene skal være åpne for trafikk under ombyggingsperioden, hovedutfordringen var å planlegge trinnvis utskifting for å opprettholde god sikkerhet i anleggsperioden, samt velge løsninger og utstyr som reduserer vedlikeholdsbehovet. Det er også prioritet på systemer og driftsformer som ivaretar krav til energieffektiv drift. I nært samarbeid med vegvesenets driftspersonell, har COWI utviklet funksjonelle og kostnadseffektive løsninger, samt utarbeidet konkurransegrunnlaget for de elektrotekniske løsningene. trafikkanalyser transportplanlegging tunneler veier 17

20 En betydelig bedre utvikling enn budsjettert, ga et overskudd på 22,2 mill.kr. etter skatt og overskuddsdeling til medarbeiderne. Dette bekrefter at 2005 var et godt år for konsernet. Implementerte strategiske endringer innen kundeorientering, organisatorisk utvikling og faglig satsing, har dermed vist seg vellykket. Den positive utviklingen gjennom hele året ga gode muligheter til å fokusere mer på fremtiden enn daglige operative aktiviteter. Iverksettelse av praktiske og målrettede tiltak knyttet til vedtatt strategiplan har stått meget sentralt i styrets og ledelsens arbeid i store deler av Et spesielt positivt element var økt fokusering på vekst, noe som konkret førte til overtakelse av et par mindre virksomheter i løpet av året. Det er også lagt ned betydelig innsats i rekruttering og generell effektivisering for å sikre langsiktig stabil lønnsomhet i konsernet. Virksomheten Vår visjon som rådgivende ingeniørselskap er blitt verifisert og opprettholdt; COWI AS skal være ledende innen rådgivning og prosjektering, spesielt med henblikk på kundeforståelse og kompetanse. Solid bredde- og dybdekompetanse er plattformen for de rådgivningsog prosjekteringstjenestene vi tilbyr våre kunder, nasjonalt og internasjonalt. Videreutvikling av et tett og godt samarbeid innen COWI-gruppen er en klar forutsetning for å lykkes. Vårt omdømme i markedet skal reflektere at vi er faglig dyktige, tør å presentere nye løsninger og er kundeorienterte. Selskapet arbeider for en tydelig nasjonal profil med sterk lokal forankring. For de ansatte skal selskapet være en arbeidsplass preget av arbeidsglede og godt humør, hvor dyktighet og innsats er verdsatt. Selskapet har i tillegg til større enheter i Oslo (hovedkontor), Trondheim, Bergen og Fredrikstad, en rekke mindre og mellomstore kontorsteder rundt om i landet. En desentralisert tilstedeværelse skaper nærhet til de lokale markedene og gir samlet kapasitet og kompetanse til å dekke store prosjektoppgaver. Tilhørigheten til COWI-gruppen, representert over hele verden, betyr en ytterligere styrking av vårt tjenestetilbud og vår soliditet. Dette, sammen med gode samarbeidsrelasjoner med norske bedrifter og bistandsorganisasjoner, danner grunnlaget for selskapets aktivitet i utlandet. Flerfaglighet og differensierte virksomhetsområder sikrer helhetlige vurderinger av prosjektoppgavene. Dette er forutsetningen for å innfri COWIs mål om miljøvennlig prosjektering og økt verdiskaping for kunde, samfunn og sluttbrukere. Marked Konsernet tilbyr rådgivnings- og prosjekteringstjenester med hovedvekt på: bygg forsyning industri miljø samfunn transport Også i 2005 ga COWIs satsing på å sikre flerfaglige oppdrag med utgangspunkt i vår spisskompetanse god uttelling. Vi har blant annet store løpende prosjekteringsoppdrag på Nye Ahus, St. Olavs Hospital og Nye Lysaker stasjon. Sammen med en rekke andre vil disse oppdragene bli videreført i Overtakelsen av virksomhetene DEMP AS og Aadnesen AS i siste halvdel av 2005, ga tilgang til ny og utvidet kompetanse, samt nye markeder og kundegrupper. Markedsutviklingen var generelt positiv i hele For offentlig sektor var aktiviteten spesielt høy innen helsebygg og samferdsel. Det er for øvrig signaler om vekst innen andre offentlige markeder. Også privat sektor kan vise til en forsiktig bedring av aktivitetsnivået. Morselskap COWI AS oppnådde i 2005 en omsetning på 470,4 mill.kr., som er 38,6 mill. kr. høyere enn for Driftsresultatet i 2005 var på 25,6 mill.kr, mot 10,1 mill.kr. i Etter finansposter ble overskuddet 25,5 mill.kr. før skatt og 18,8 mill.kr. etter skatt, mot overskudd på henholdsvis 11,6 mill.kr. før skatt og 17,9 mill.kr. etter skatt for Styret ser seg godt fornøyd med resultatet og mener at utviklingen også i 2005 har vært meget tilfredsstillende. De samlede investeringene utgjorde 17,6 mill.kr. Utover investeringer til kjøp av virksomheter, består beløpet i hovedsak av investeringer i enten hardware eller software (datautstyr). Med regnskaps- og skattemessig virkning pr , ble datterselskapet Ingeniørene Strand og Grindahl AS fusjonert inn i COWI AS. Tallene for COWI AS i 2004 er ikke omarbeidet som følge av fusjonen. Etter styrets og administrasjonens oppfatning, gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og selskapets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til forhold som kan påvirke bedømmelsen av selskapet utover det som fremgår av regnskapet. Konsern Konsernet hadde i 2005 en samlet omsetning på 481,4 mill.kr., som er 25,9 mill.kr. høyere enn for Etter overskuddsdeling til ansatte på kr. 5,6 mill.kr., ble resultatet for konsernet 29,3 mill.kr. før skatt og 22,2 mill.kr. etter skatt, mot et overskudd på 13,4 mill.kr. før skatt og 19,8 mill.kr. etter skatt for De samlede investeringene for konsernet utgjorde 18,6 mill.kr. Konsernet har langsiktige leieavtaler for samtlige eiendommer i Norge og binder derfor ingen kapital i fast eiendom i Norge. I løpet av året er det foretatt nedbeta- 18

21 ling av rentebærende gjeld på til sammen 6,8 mill.kr., herav 2,0 mill.kr. i ansvarlig lån fra eier. Dette lånet er siden 2004 blitt tilbakebetalt med 2,0 mill.kr. pr. år. Konsernets likviditetssituasjon er betydelig bedret gjennom driftsåret, blant annet gjennom målrettet arbeid for å redusere kapitalbindingen. Ved årets utgang var konsernets kontantbeholdning på 36,0 mill.kr. Det er på samme tidspunkt ikke trukket noe av etablert kredittramme på 30,0 mill.kr. Med unntak av det ansvarlige lånet, har konsernet ingen langsiktig gjeld. Bortsett fra at det er avsatt normale reserver til reklamasjoner og kredittrisiko, er virksomheten i liten grad eksponert for rente-, valuta- eller annen finansiell risiko. Styret og ledelsen er opptatt av å bedre konsernets likviditet og arbeider kontinuerlig med dette og løpende risikokontroll. Egenkapital Selskapets egenkapitalandel, inkludert ansvarlig lån, var ved årsskiftet 37,8% av totalkapitalen, mens tilsvarende nøkkeltall for konsernet var 41,2%. Alle forpliktelser overfor konsernets bankforbindelser er overholdt. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven, blir det bekreftet at en forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for antagelsen ligger en sunn økonomisk og finansiell stilling, budsjettet for 2006, og tidligere omtalte langsiktige strategiske planer og målsetninger. Arbeidet med å ta ut synergier på ulike nivåer innen konsernet fortsetter, med særlig bevissthet på bedrede kunderelasjoner og mer poengtert markedsorientering. Organisasjon og miljøforhold Pr hadde konsernet 474,7 årsverk fordelt på 460,2 årsverk i morselskapet og 14,5 årsverk i selskapets norske datterselskap. I tillegg arbeider ca. 70 personer i datterselskap/tilknyttede selskap som COWI AS eier i utlandet. I løpet av året ble det ansatt 66 nye medarbeidere i morselskapet (inkl. ansatte fra innfusjonerte datterselskap), mens 54 sluttet. Organisasjonen var også i året som gikk relativt stabil. Bedre tilpasset oppdragsmengde i forhold til bemanningen, samt reduserte kostnader, ga økonomisk handlingsfrihet og nye muligheter for vekst og videreutvikling. Det har vært et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner og fellesutvalg. Dette underbygges blant annet av at Tekna sentralt valgte Teknas bedriftsgruppe i COWI til Årets Bedriftsgruppe Hovedbegrunnelsen var det gode samarbeidet mellom de tillitsvalgte og virksomheten. Sykefraværet var på 3,9 % i 2005 (mot 3,4 % i 2004), hvorav 3,0 % (2,5 % i 2004) utgjorde langtids sykefravær for morselskapet. Det ble registrert 1 skade/ ulykke i 2005 uten sykefravær. Det ble i forbindelse med hendelsen ikke avdekket svikt i selskapets interne sikkerhetsrutiner eller arbeidsprosesser. COWI AS driver sin virksomhet i moderne lokaler med tidsmessige hjelpemidler. Arbeidsmiljøet anses som godt. Miljørapportering COWI konsern har ingen produksjon som forurenser det ytre miljøet. Virksomheten er videre direkte engasjert med forbedringsforslag og rådgivningstiltak innen miljøsektoren hos mange kunder. Konsernet er bevisst på at også vår type kunnskapsbedrift indirekte påvirker miljøet og følger tett opp forhold knyttet til det interne miljøarbeidet. COWI ønsker å fremstå med høy miljøprofil og arbeider for økt bevissthet om dette i hele konsernet, blant annet gjennom sertifisering som Miljøfyrtårn. Likestilling COWI AS og de norske datterselskapene fører en likestillingspolitikk basert på et mangfold av verdier og egenskaper blant medarbeiderne, med like muligheter for begge kjønn ved rekruttering, videreutdanning, avansement og egenutvikling i jobben. Virksomheten har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor kvinner har vært underrepresentert. Vi har i dag en total kvinneandel på 25 % (24 % i 2004), med høyest kvinneandel i administrasjonen på 75 % (58 % i 2004). I de operative enhetene er kvinneandelen 17 % (21 % i 2004). Videre er 2 av 6 faste styremedlemmer kvinner, 1 av 7 ledere i konsernet er kvinne, mens 5 av 39 i mellomledelsen er kvinner. Det er et mål å øke kvinneandelen på alle nivåer i konsernet. Det vil derfor satses på å utvikle kvinnelige ledere gjennom lederutvikling og andre tiltak. I kontakt med universiteter og høyskoler blir det i våre presentasjoner lagt vekt på å fremheve COWI som en attraktiv, utfordrende og spennende arbeidsplass for kvinner. Ved rekruttering søker konsernet den til enhver tid faglig best kvalifiserte person. Ved like forhold velges det underrepresenterte kjønn. I de siste tre årene har kvinner utgjort 20,5 %, tilsvarende 17 % i 2004 av våre nyansettelser. Lønnspolitikken er uavhengig av kjønn. For morselskapet utgjør gjennomsnittlig årslønn for kvinnelige ingeniører og sivilingeniører 97,7 % (90,2 % i 2004) av gjennomsnittlig årslønn for mannlige ingeniører og sivilingeniører. Årsaken til denne forskjellen er at gjennomsnittsalderen for kvinner ligger 2,0 år (6,1 år i 2004) lavere enn for menn. Justert for denne forskjellen i alder for våre mannlige og kvinnelige sivilingeniører og ingeniører, blir avviket ubetydelig. Ledere er ikke inkludert i de refererte gjennomsnittslønningene. Arbeidstidsordningen er ikke avhengig av kjønn, vår erfaring er imidlertid at flere kvinner enn menn foretrekker deltidsstillinger. I dag har 30,2 % (32,5 % i 2004) av våre kvinnelige medarbeidere deltidsstilling. Gjennomsnittlig stillingsandel for kvinner er på 93,6 % (92,7 % i 2004) og for våre mannlige medarbeidere 97,1 % (99,0 %). Konsernet legger til rette for fe- 19

COWI AS. en del av COWIgruppen. Næringslivsdagen ved IPM. onsdag 20. mars 2013. Benedikte Oliver COWI FIRMAPRESENTASJON - KOMMUNIKASJON OG DESIGN

COWI AS. en del av COWIgruppen. Næringslivsdagen ved IPM. onsdag 20. mars 2013. Benedikte Oliver COWI FIRMAPRESENTASJON - KOMMUNIKASJON OG DESIGN COWI AS en del av COWIgruppen Næringslivsdagen ved IPM onsdag 20. mars 2013 Benedikte Oliver 1 Disposisjon: Litt om COWIgruppen og COWI Norge Presentasjon av prosjekter 2 COWIgruppen en av Nord-Europas

Detaljer

Djevelen skuler seg i detaljene. Andreas Erichsen. Overtagelse og drift av bygninger Hva må rådgiver bidra med for å få til ferdigstillingsprosessen?

Djevelen skuler seg i detaljene. Andreas Erichsen. Overtagelse og drift av bygninger Hva må rådgiver bidra med for å få til ferdigstillingsprosessen? Overtagelse og drift av bygninger Hva må rådgiver bidra med for å få til ferdigstillingsprosessen? Andreas Erichsen 1 Djevelen skuler seg i detaljene 2 Forutsetning for en vellykket ferdigstillingsprosess

Detaljer

COWI AS. en del av COWIgruppen 23. APRIL 2014 COWI PRESENTASJON KOMMUNIKASJON

COWI AS. en del av COWIgruppen 23. APRIL 2014 COWI PRESENTASJON KOMMUNIKASJON COWI AS en del av COWIgruppen 1 COWIgruppen en av Nord-Europas ledende rådgivervirksomheter COWI har totalt ca 6.200 medarbeidere, hvorav ca. 1120 i Norge (2014) årlig omsetning 5,8 mrd NOK (2013) uavhengig

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør VA-divisjonen Region Innlandet Næringslivsringen 2 aktuelle

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Momentum Arkitekter 1AS Innledning Tidligere prosjektfaser Funksjonsprosjekt Fremdrift Brukersamarbeid i MVG Momentum Arkitekter 2AS Tidligere

Detaljer

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Teknakonferanse: En blågrønn fremtid Clarion Hotel Gardermoen 15.-16. oktober 2013 Pedro Ardila Samarbeid

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS VA-konferansen Møre og Romsdal 2011 Årsmøte Driftsassistansen Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter Svein Ole Åstebøl, COWI AS Overvann som ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

Tavleforum rådgivers rolle. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon 28.10.2010 Tavleforum Rådgivers rolle

Tavleforum rådgivers rolle. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon 28.10.2010 Tavleforum Rådgivers rolle Tavleforum rådgivers rolle Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen 1 COWIgruppen en av Nord-Europas ledende rådgivervirksomheter ca. 6000 medarbeidere årlig omsetning DKK 3,5 mrd uavhengig rådgivervirksomhet

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG. Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm

KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG. Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm 1997august FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 330 ansatte. Omsetning NOK 460 mill Tilbyr

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram FOR HOVEDPLAN VANN, VANNMILJØ OG AVLØP FLAKSTAD KOMMUNE 2018-2028 Forslag til planprogram for Hovedplan Vann, Vannmiljø og Avløp Flakstad kommune 2018-2028 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Nytt fra RIF. RIF Rogaland, 22. mars 2017

Nytt fra RIF. RIF Rogaland, 22. mars 2017 Nytt fra RIF RIF Rogaland, 22. mars 2017 RIFs strategiske målsetninger 1. Styrke rådgiverbransjens posisjon, kommersielle grunnlag og rammebetingelser 2. Utvikle rådgiverbransjen i Norge 3. Være den foretrukne

Detaljer

Klimatilpasning i samfunnssikkerhetsarbeidet og erfaringer fra Framtidens byer. Cathrine Andersen

Klimatilpasning i samfunnssikkerhetsarbeidet og erfaringer fra Framtidens byer. Cathrine Andersen Klimatilpasning i samfunnssikkerhetsarbeidet og erfaringer fra Framtidens byer Cathrine Andersen Aller først: Samfunnssikkerhet enkelt forklart Oversikt over risiko og sårbarhet Unngå ny risiko og sårbarhet

Detaljer

2315 STRATEGI MOT

2315 STRATEGI MOT STRATEGI MOT 2012 2315 2007 Sammen for miljøets beste Siden opprettelsen av SFT i 1974 er de fleste utslippene til luft og vann i Norge redusert med 60 90 prosent. Mye av dette er resultat av SFTs kravstilling

Detaljer

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING Fra idé til gjennomføring Vi er menneskene som skaper trygghet i prosjektene Det er nærliggende å assosiere et selskap som har mange av sine største kunder i byggog anleggsbransjen

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet jorgen.brun@kdm.dep.no Nettverkssamling i Framtidens Byer, Tromsø, 25. mars 2014 Disposisjon

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker ved HR-sjef Asker kommune Jostein Bø og prosjektleder A/P2 Stine Førlie Felles ledersamling for Asker, Røyken og Hurum kommuner 7.-8. desember 2017 Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Forsikringsbransjens skadedata

Forsikringsbransjens skadedata Klimaseminar 22.5.2013 Forsikringsbransjens skadedata Innspill Stavanger kommune Klimaprosjekter Tid 2006-2008 2007 2011 2008 2014 2009 2011 2009 2011 2011 2011/12 2012 2012 2014 2012-2012- 2012- Prosjekt

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 Plantegninger // 2 INNHOLD Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi

Detaljer

NBEF. OVERTAKELSE OG DRIFT AV BYGNINGER Ferdigstillelse krever planlegging og styring Reg.dir Sven Erik Nørholm

NBEF. OVERTAKELSE OG DRIFT AV BYGNINGER Ferdigstillelse krever planlegging og styring Reg.dir Sven Erik Nørholm NBEF. OVERTAKELSE OG DRIFT AV BYGNINGER Ferdigstillelse krever planlegging og styring Reg.dir Sven Erik Nørholm FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 330 ansatte. Omsetning

Detaljer

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift 1 OVERTAKELSE OG DRIFT AV BYGNINGER TFSK Hotel 33-27.11.14 Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift johan.arnt.vatnan@metier.no Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG.

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen:

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Lørenskog skal være en trivelig og trygg kommune å leve og bo i, med godt fellesskap, der innbyggerne tar medansvar for hverandre

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no NTNU Kursdagene Trondheim 07.01.15 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND notat 10.11.2015 / ERA DRIFTSOPERATØRSAMLING 11. 12. NOVEMBER I KRISTIANSUND Kommunalteknikk har ansvar og arbeidsoppgaver på drift, vedlikehold og utbygging av veier/trafikk, anlegg for vannforsyning

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til utvelgelse

Bok 0 Invitasjon til utvelgelse Bok 0 Invitasjon til utvelgelse Prekvalifisering for rammeavtale prosjekteringsoppdrag Konkurranse med forhandling P-50226 Rammeavtale prosjekteringsoppdrag byggeteknikk OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2016 2018 // UNIVERSITETET I BERGEN HR-AVDELINGEN HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2016 2018 HR-AVDELINGEN 2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED UiB ET GODT

Detaljer

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten Forventninger.. overordnet helhetlig Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset).

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design Sweco Et av Europas ledende rådgiverselskaper innen teknikk, miljø og arkitektur Virksomhetsområder Sweco konsern 17% Vann og miljø 16% Industri 15% Energi 14% Areal

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

«Stavanger-regionen: Regional planlegging og utbygging i en usikker tid»

«Stavanger-regionen: Regional planlegging og utbygging i en usikker tid» Tekna Strategisk eiendomsledelse - med fokus på offentlig sektor «Stavanger-regionen: Regional planlegging og utbygging i en usikker tid» Grete Kvinnesland, leder Utbygging Bymiljø og utbygging Stavanger

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014. Olav Volldal Styreleder

Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014. Olav Volldal Styreleder Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014 Olav Volldal Styreleder Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2013 3. Utfordringer, muligheter og rammebetingelser i lys av eierstrategien 4.

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand AF Gruppen 4. kvartal 2010 15. februar 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Rekordresultat og god vekst i 2010 Resultat før skatt 4. kvartal: MNOK 118 (107) 2010: MNOK 372 (366) Høy avkastning på investert

Detaljer

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig.

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig. (13) Grøftefrie løsninger. NoDig. Bruk av NoDig-metoder for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Magnar Sekse, VA-etaten - Bergen kommune Infrastrukturdagene 2010, 11.febr.ms 1 Hva kjennetegner NoDig-løsninger.

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 Side 1 av 6 1. Fremdrift Rapporten dekker perioden 30.04.11 til 31.08.11. Det er forutsatt at prosjektet gjenomføres i henhold til

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no FBA- Vækerø-Oslo 02.06.16 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer