Kopi: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet."

Transkript

1 Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i UUI Tid: mandag 16. februar, kl Sted: rom 435, HF-bygget Til: Thorsteinn Indridason (undervisningsleder), Torodd Kinn (nordisk språk), Ingrid Nymoen (nordisk litteratur), Atle Kristiansen (norsk som andrespråk - språkkurs), Tor Trolie (teatervitenskap), Gisle Kristiansen (litteraturvitenskap), Helge Dyvik (lingvistiske fag), Gjert Vestrheim (klassisk), Hilde Corneliussen (humanistisk informatikk), Henning Laugerud (kunsthistorie), Jens Elmelund Kjeldsen (BA i Retorikk), Ellen Mortensen (BA i Kjønnsstudier), Erling Aadland (BA i Litteraturstudier), Endre Brunstad (Lærerutdanning med master i nordisk), Ranveig Lote (studieleder), Magnus Bøe Michelsen (student, litt.vit), Sunniva P. Johansen (student, nordisk). Kopi: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet. Saksliste UUI-sak 01/09: Godkjenning av innkalling og saksliste. UUI-sak 02/09: Godkjenning av referat fra møtet 17. november Referat vedlagt. UUI-sak 03/09: Orienteringssaker 1. Suppleringsopptak for master våren Dokumentasjon vedlagt. 2. Semesterregistreringer ved LLE for våren Dokumentasjon vedlagt. 3. Uttalelse: Helhetlig skriveopplæring og status i saken. Dokumentasjon vedlagt. 4. Nye studieplaner frist 10. mars. Muntlig orientering. 5. Nye fagkoordinatorer, jfr. e-post fra instituttleder. Dokumentasjon vedlagt. 6. Programsensor/tilsynssensor. Instituttets uttalelse til fakultetet. Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen. 7. Eksterne sensorer, fagmiljøenes praksis, jfr brev av Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen. 8. Studieplanendringer teatervitenskap, jfr. brev av Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen. 9. Møter mellom ledelsen og fagmiljøene våren Foreløpig møteplan vedlagt. 10. Samdal-innstillingen. Uttalelse fra instituttet, jfr. brev av Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen. 11. Eksternweb, status v/håvard Peersen. 12. Utvikling av videreutdanningstilbudet, jfr. anmodning fra KD. Status. Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen.

2 13. Frist for utdanningsmelding, jfr. brev fra studiesjef v/hf, Ronald Worley, 14. januar. Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen. 14. Orientering om budsjettarbeidet. Muntlig orientering ved undervisningsleder. 15. Eventuelt. Vedtakssaker: UUI-sak 04/09: Veiledende retningslinjer for undervisning i emner med få studenter. Dokumentasjon vedlagt. UUI-sak 05/09: Strategidokument for undervisning og internasjonalisering. Dokumentasjon vedlagt. UUI-sak 06/09: Eventuelt.

3 UUI-sak 02/09 Referat fra UUI-møte ThI/RL Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Referat fra møte Utvalg for undervisning og internasjonalisering. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Tid: mandag 17. november 2008 kl Sted: Rom 435, HF-bygget, 4. etg. Til stede: Thorsteinn Indridason (undervisningsleder), Torodd Kinn (nordisk), Atle Kristiansen (norsk som andrespråk - norskkurs), Gisle Selnes (litteraturvitenskap), Helge Dyvik (lingvistiske fag), Gjert Vestrheim (klassisk), Scott Rettberg (humanistisk informatikk), Hilde Corneliussen (humanistisk informatikk), Ellen Mortensen (BA i Kjønnsstudier, kom under sak 50/08, pkt. 2), Ranveig Lote (sekretær), Magnus Bøe Michelsen (stud.repr.), Sunniva P. Johansen (stud.repr.) Møtte ikke: Endre Brunstad (Lærerutdanning med master i nordisk) Tor Trolie (teatervitenskap), Jens Elmelund Kjeldsen (BA i retorikk), Arild Linneberg (BA i litteraturstudier). Saksliste UUI-sak 48/08: Godkjenning av innkalling og saksliste. Ingen merknader. Indridason la frem dokument fra fakultetet som viser forholdet mellom ressurser og studiepoengproduksjon på de enkelte LLE-fagene. Dokumentet ble oversendt instituttet i forbindelse med styringsdialogen tidligere i høst. Det var ikke klart om ressurser viser til antall faste vitenskapelige stillinger eller om timelærerressurser også er inkludert. Det ble bemerket at det som burde vært sammenligningsgrunnlaget er antall undervisningstimer versus studiepoengproduksjon. Norsk som andrespråk - norskkursene ser ikke ut til å være tatt med. Kinn bemerket at samlebetegnelsen nordisk inneholder flere ulike forgreininger med stor variasjon i bemanning og produksjon. Dyvik spurte om det var kommet en avklaring i spørsmålet om studiepoengføringen for EXFAC00SK: Språk og kommunikasjon. Indridason viste til instituttleder har fulgt opp saken og at studiepoengene fra EXFAC00SK vil bli ført i statistikken for lingvistiske fag / LLE. UUI-sak 49/08: Referat fra møtet Ingen merknader. UUI-sak 50/08: Orienteringssaker

4 1. Godkjent grunnlag for PPU med nordisk som undervisningsfag. Fagmiljøet ved nordisk har vedtatt at kombinasjonen MA i litteraturvitenskap + NOSP102 og NOSP103 godkjennes som opptaksgrunnlag til PPU med nordisk som undervisningsfag. Det samme gjelder MA i lingvistikk + NOLI102 og NOLI Årsstudier ved LLE. Instituttrådet har hatt oppe sak om oppretting av årsstudier ved LLE. Teatervitenskap har sendt inn søknad om oppretting av årsstudium i teatervitenskap som vil bli lagt frem for UUI i februar Eksternweb. Fagmiljøene for litteraturvitenskap og kunsthistorie har sendt innspill til forskningskoordinator mht. laging av fagpresentasjoner i eksternweben. Lote nevnte at også fakultetet ved forskningsseksjonen nå tar fatt i saken. 4. Helhetlig skriveundervisning. Fakultetsstyret behandler sak om helhetlig og kontinuitetsbærende skriveundervisning Prodekan for undervisning har diskutert saken med undervisningslederne ved instituttene men har ikke ønsket å sende saken til formell høring på instituttene. Prodekanen har vist til at saken er en videreføring av Breivega-rapporten i 2006 og har ment at en høring ikke er nødvendig da saken ble behandlet den gang. Undervisningsleder ved LLE har likevel sendt saken til fagkoordinatorene og på bakgrunn av tilbakemeldinger fra disse kladdet et utkast til uttalelse som foreslås sendt til fakultetet som innspill i saken innen den behandles i fakultetsstyret. UUI støttet forslaget om å sende en uttalelse, men ønsket en del endringer i det foreslåtte dokumentet. De viktigste merknadene i saken var at saken burde ha vært sendt på høring til instituttene før behandling, at vedtaksforslaget er for uklart og hensikten med saken for dårlig belyst, at det er viktig å unngå pålegg om å utvikle skriveundervisning som vil gå på bekostning av det faglige innholdet i emneporteføljen, eller som man ikke får tilført mer ressurser for å drifte. Det var også et poeng i diskusjonen at fristen for å gjennomføre endringene i studieplanene er satt til våren 2009 og at dette er urealistisk kort frist. Indridason skriver om innspillet til fakultetet og sender dette tirsdag morgen. (Saksopplysning: det nevnte innspillet ble lagt frem i fakultetsstyremøtet av representanten fra LLE (Gjert Kristoffersen) og det ble vedtatt at saken skulle sendes på høring til instituttene før endelig behandling i fakultetsstyret). 5. Studieplanarbeid. Arbeidet med å overføre studieplanene til ny mal settes til 1. mars Det samme gjelder endring av emnekoder til 250-koder. Disse vil da kunne vedtas på UUI-møte Kinn minnet om at nordisk holder på med en større revisjon av 200- og 300-nivået og at denne skal være klar for vedtak høsten kode(r) vil først bli opprettet i denne sammenhengen. 6. Åpne emnekoder. Fakultetet ønsker ikke å opprette åpne emnekoder til tverrfaglig bruk ved instituttene, men anbefaler i stedet at instituttene oppretter enkeltemner for hvert ekstraordinære tilbud de måtte ønske å tilby. 7. Videreutdanningstilbud i nordisk, videreutvikling av eksisterende fjernord. Kinn orienterte om at nordisk er i dialog med SEVU for å søke midler til utvikling av fjernundervisningstilbudet i nordisk. Eksisterende tilbud omfatter 100-nivå, og man ønsker nå å utvide også til 200-nivå og muligens 300-nivå. Dette vil i tilfelle bli et betalingsstudium. 8. Evaluering. Lote minnet om at det er siste uke med undervisning for mange av fagene og at dersom man ønsker støtte fra studieadministrasjonen, så må disse få tilbakemelding nå på hvilke emner som skal evalueres slik at man

5 rekker å fordele oppgaver og få avviklet studentevaluering innen semesterets slutt. Mortensen meldte at hun gjerne ville sette i gang en evaluering av Kjønnsstudier dersom det var åpent for dette. UUI-sak 51/08: Humanistisk informatikk ønsker navneskifte til Digital kultur. Vedtak: UUI vedtar at faget humanistisk informatikk skifter navn til Digital kultur/digital Culture og at navneendringen trer i kraft fra høsten UUI-sak 52/08: Rutiner for eksamensavvikling ved LLE. Ingen spesielle merknader og rutinene vil fortsette å bli brukt i den formen de er foreslått i denne saken. UUI-sak 53/08: Rutiner for timeplanlegging ved LLE. Mortensen bemerket at det er vanskelig å melde inn timelærere på KVIK-emnene med navn allerede 15. oktober fordi det er mange faktorer som spiller inn på hvem som vil være tilgjengelige påfølgende semester og en del av disse faktorene ikke får sin avklaring før like oppunder semesterstart. Mortensen tok også opp spørsmål om rettearbeid honoreres i tillegg til undervisningen for timelærere. Indridason forklarte årsaken til en tidlig frist, som er at dersom timelærere skal få utbetalt lønn fra januar av, så er det nødvendig å få kontrakter på plass tidlig og man trenger tiden som er satt opp. Selnes tok opp at det ikke er gitt endelig beskjed på om innmeldte behov for timelærermidler vil være tilgjengelige for fagkoordinator. UUI-sak 54/08: Eventuelt 1. Nordiskmiljøet har vedtatt at ekstern sensor skal gi kandidatene en skriftlig begrunnelse for karakteren på masteroppgaven. Møtedeltakerne mente stort sett at muligheten for begrunnelse allerede fins, i og med at enhver student kan be om en slik begrunnelse. På fag med muntlig eksamen får studenten normalt også en begrunnelse av sensor under muntlig eksamen. Flere mente en slik ordning vil kunne innebære en uheldig forskjellsbehandling av studenter på ulike fag. Saken ble ikke sluttbehandlet i møtet, men vil bli tatt opp med ledelsen. (Saksopplysning: Saken ble diskutert i ledermøte ved LLE og det ble bestemt at det ikke åpnes for en slik ordning med bakgrunn i prinsippet om likebehandling av studentene ved instituttet.) 2. Møtedatoer for våren ble lagt frem av Indridason. Følgende møtedatoer ble vedtatt: 16. februar, 23. mars, 11. mai, (15. juni). Thorsteinn G. Indridason undervisningsleder Ranveig Lote sekr.

6 UUI-sak 03/09 Orienteringssaker, pkt. 1: Suppleringsopptak til masterstudier ved LLE våren RL Masteropptak våren suppleringsopptak Fag Nye studenter våren 2009 Allmenn lingvistikk 1 Allmenn litteraturvitenskap 6 Datalingvistikk og 0 språkteknologi Digital kultur/humanistisk 1 informatikk Gresk 0 Kunsthistorie 4 Latin 0 Nordisk språk og litteratur 6 Norrøn filologi 0 Teatervitenskap 3

7 UUI-sak 03/09 Orienteringssaker, pkt. 2 Semesterregistreringer ved LLE for våren Eksamensmeldinger våren 2009 Antall emner Antall meldinger Persontall LLE AHKR IF FOF Grieg Studiepoengproduksjon H08 LLE AHKR IF FOF 3749 Grieg 1170 Emnekode Emnenavn Eksamensmeldte studenter Allmenn litteratur ALLV101 Allmenn litteraturvitenskap - Analyse, tolkning og genre 57 ALLV102 Eldre litteratur og poetikk fra antikken til ALLV201 Allmenn litteraturvitenskap Litteraturteoretisk særemne 6 ALLV202 Allmenn litteraturvitenskap: Litterært særemne 26 ALLV301 Litteraturvitenskapelig grunnkurs 6 ALLV303 Litteraturvitenskapelig særemne I 17 ALLV304 Litteraturvitenskapelig særemne II 11 ALLV350 Allmenn litteraturvitenskap mastergradsoppgave 17 PSANA201 Identitet, kjønn og selv i moderne psykoanalyser 13 LITTEHF Litteraturteori - fellesemne 7 RET206 Litteraturvitenskapelig retorikk 25 Kvinne- og kjønnsstudier KVIK101 Introduksjon til kjønnsforskning 23 KVIK202 Fordypning i feministisk litteraturvitenskap eller feministisk filosofi 5 Datalingvistikk og språkteknologi DASP101 Programmering og søkestrategier 18 DASP201 Grammatikker og datalingvistiske verktøy 2 DASP202 Semantisk og pragmatisk prosessering 7 DASP203 Leksikon og ordnett 5

8 DASP302 Statistisk metode 4 DASP307 Språkvitenskapelig skriving for master- og PhD-studenter 3 Allmenn lingvistikk LING111 Syntaks 17 LING114 Særspråk 13 LING120 Morfologi 16 LING121 Fonologi 17 LING203 Diakron lingvistikk og sosiolingvistikk 7 LING204 Språktypologi 7 LING350 Lingvistikk mastergradsoppgave 3 LINGMET Metodeemne for språklige mastergrader 5 Norsk som andrespråk - norskkurs NOR-U01 Introduksjonskurs i norsk 63 NOR-U1 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn NOR-U1/2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 2 81 NOR-U2/3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3 82 Klassiske fag ANT101 Antikkens kultur: Litteratur 2 ANTV101 Antikkens verden 27 GRE101 Gresk elementærkurs 8 GRE102 Gresk prosa og grammatikk 3 GRE201 Gresk: Jonisk og etterklassisk prosa 1 GRE202 Gresk: Attisk drama 1 GRE301 Gresk tekstpensum I 2 GRE303 Gresk valgemne 1 GRE304 Gresk: Metodekurs (masternivå) 1 GRE306 Gresk: Prosjektforberedelse 1 LAT101 Latin elementærkurs 39 LAT102 Latin: Prosa og grammatikk 24 LAT201 Latin: Romersk prosa, historieskriving 3 LAT202 Latin: Romersk poesi, Horats og Vergil 1 LAT204 Latin: Fordypningsstudium 1 LAT303 Latin valgemne (masternivå) 3 LAT304 Latin: Metodekurs (masternivå) 3 LAT305 Latin: Særpensum (masternivå) 1 LAT306 Latin: Prosjektforberedelse 1 Humanistisk informatikk/digital kultur HUIN100 Nettbasert kommunikasjon og publisering 18 HUIN104 Datateknologi: Historie, teori og praksis 12 HUIN105 Webdesign og webestetikk 50 HUIN202 Fordypning i humanistisk informatikk 2 HUIN206 Kritiske innfallsvinkler til teknologi og samfunn I 6 HUIN305 Praksisprosjekt i humanistisk informatikk 4 HUIN307 Kritiske innfallsvinkler til teknologi og samfunn II 3 HUIN350 Mastergradsoppgave i humanistisk informatikk 2 Nordisk språk og litteratur

9 ISL101 Islandsk språk 4 ISL102 Islandsk litteratur og samfunn 3 NODI112 Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning 1 NOFI101 Norrønt språk 12 NOFI104 Norrøn litteratur og kultur I 8 NOFI302 Spesialisert emne i norrøn filologi I 1 NOFI303 Prøveforelesning i norrøn filologi 1 NOLI102 Nordisk: Litteratur etter NOLI102-F Litteratur etter NOLI103 Nordisk: Den eldre litteraturen 33 NOLI208 Nordisk: Fordypningsemne I med semesteroppgave i nordisk litteratur 17 NOLI209 Nordisk: Fordypningsemne II i nordisk litteratur 8 NOLI210-L Litterær analyse og teori for integrert lektorutdanning 3 NOLI308 Nordisk: Fordypning i nordisk litteratur I 2 NOLI309 Nordisk: Fordypning i nordisk litteratur II 3 NOLISP300 Nordisk: Prosjektforberedende emne 16 NOLISP350 Mastergradsoppgave i nordisk 24 NORAN115 Litteratur og tekst i et andrespråksperspektiv 10 NORAN117A Sosiolingvistikk og tospråklighet 4 NORAN117B Sosiolingvistikk og tospråklighet 6 NORAN119A Språktesting og spåkvurdering 9 NORAN119B Språktesting og språkvurdering 5 NOSP102 Nordisk: Moderne språk 48 NOSP103 Nordisk: Språkhistorie og talemål 29 NOSP208 Nordisk: Fordypningsemne I med semesteroppgave i nordisk språk 18 NOSP209 Nordisk: Fordypningsemne II i nordisk språk 13 NOSP210-L Språkbruksanalyse for integrert lektorutdanning 8 NOSP308 Nordisk: Fordypning i nordisk språk I 4 NOSP309 Nordisk: Fordypning i nordisk språk II 1 NOSP311 Nordisk: Språkteoretisk emne 3 PRAKTINF Praktisk informasjonsarbeid 17 RET205 Nordisk retorikk 20 SAS1 Norwegian Language - Scandinavian area studies 15 SAS2B Scandinavian Literature - 20th Century (Scandinavian Area Studies) 6 ZNORD Spesialeksamen i nordisk 1 Kunsthistorie KUN110 Innføring i visuell kultur og kunsthistorie 44 KUN112 Tidlig visuell kultur 18 KUN114 Moderne billedkultur 68 KUN116 Arkitekturhistorie 65 KUN201 Fra bildeteori til estetikk 38 KUN203 Kunsthistorie: Antikken og den klassiske tradisjonen 16 KUN204 Kunsthistorie: Moderne kunst 43 KUN302 Kunsthistoriske tolkningsstrategier 6 KUN321 Kunsthistorie: seminarinnlegg 7 KUN323 Prosjektarbeid på forskningsprofil 1 KUN350 Kunsthistorie mastergradsoppgave 11 Teatervitenskap TEAT112 Moderne teaterhistorie og analyse av teaterframsyningar 5 TEAT113 Dramaturgi og regi (teatervitenskap) 9 TEAT211 Teaterestetikk og teaterteori 6

10 TEAT212 Teoribasert prosjektoppgave i teatervitenskap 5 TEAT213 Praksisbasert prosjektoppgave 5 TEAT303 Teatervitenskap: teoretisk fordypning i et systematisk område 4 TEAT311 Teatervitenskap: seminarinnlegg innenfor selvvalgt område 2 TEAT313 Prosjektoppgave basert på deltakelse i teaterproduksjon 1 TEAT350 Teatervitenskap mastergradsoppgave 2 Tverrfaglige særemner våren 2009 PPP201 Proporsjon, perspektiv og persepsjon 18 PAL201 Innføring i paleografi 51 Nordisk fagdidaktikk DIDANOR1 Norskdidaktikk 1 4 DIDANOR2 Norskdidaktikk 2 12 DIDANORAN2 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk 2 3

11 UUI-sak 03/09 Orienteringssaker pkt. 3 Uttalelse: Helhetlig skriveopplæring og status i saken. ThI Til fakultetet v/fakultetsstyret UUI-sak 50/08, p. 4, fra 17. november 2008 Uttalelse fra LLE angående innstillinga: Implementering av helhetlig og kontinuitetsbærende skriveundervisning, jf. fakstyresak S 92/08 den Denne uttalelsen kommer uoppfordret og som en følge av at selve innstillinga ikke ble sent på høring til instituttene før den ble tatt opp som sak i fakultetsstyret. Det burde fakultetet ha gjort for å få fram en ryddig diskusjon og prosess i fagmiljøene. Når det er sagt er LLE prinsipielt positivt til styrking av skriveopplæringen på alle nivå, der det viser seg å være behov for det. LLE legger vekt på at det blir tatt vare på den skriveundervisninga som allerede finns ved instituttet. Meningsfylt akademisk skrivearbeid skjer i tilknytning til et fagstoff. Derfor vil det virke mot det gode formålet hvis en løsriver skrivingen fra fagstudiet og skiller den ut i særskilte emner. Skriveopplæringen må bli synlig innenfor de aktuelle emnene, men vi må unngå at det blir oppretta særskilte emner for å ta hånd om den. Dersom økt skriveundervisning betyr reduksjon av annen undervisning, og dersom instituttet ikke får tilført nye og permanente lærekrefter, stiller LLE seg skeptisk til en slik implementering. De tidsfristene for revisjon av emneplaner som forøvrig er forespeilet i saken virker fra LLE sitt ståsted urealistiske. LLE syns det også er uklart i skrivende stund hva innstillinga og implementeringa av den skal munne ut i, dvs. om det er snakk om enkle oppdateringer i emneplaner eller mer omfattende arbeid med ressursmessige konsekvenser for fagmiljøene. Vennligst, Thorsteinn G. Indridason undervisningsleder og leder av Utvalget for undervisning- og internasjonalisering ved LLE

12 UUI-sak 03/09 Orienteringssaker, pkt. 5 Nye fagkoordinatorer, jfr. e-post fra instituttleder. Instituttleder sendte ut melding om endringer vedrørende fagkoordinatorvervet for noen av fagene ved instituttet. Se under. I tillegg er det en endring for bachelorprogrammet i litteraturstudier, ved at Erling Aadland fra litteraturvitenskap trer inn som programkoordinator i Arild Linnebergs forskningspermisjon i E-post fra instituttleder til Fra 1 januar 2009 er det oppnenvt fire nye fagkoordinatore som følger: Hilde Corneliussen (for Rolv Beev som har permisjon), HUMINF Henning Laugerud, Kunsthistorie Ingrid Nymoen, Nordisk litteratur, Norrøn filologi og SAS-kursene Torodd Kinn, Nordisk språk, Norsk som andrespråk og Islandsk Som det går frem av denne listen er fagkoordinatorvervet for nordisk nå delt i to. Dette ble besluttet etter en gjennomgang av pliktene for fagkoordinator i nordisk og etter råd fra tidligere fagkoordinator for hele nordiskfaget, Torodd Kinn. Med hilsen, Stein Haugom Olsen Instituttleder, LLE

13 UUI-sak 03/09 Orienteringssaker, pkt. 9 Møter mellom ledelsen og fagmiljøene våren Vedlegg 1 Foreløpig møteplan ThI Mulige tider for fagmøter. Vi har gått gjennom alle fagene nå og sett på timeplaner for å se etter undervisningsfrie tider. Har tenkt to møter per uke og i den rekkefølgen som Thorsteinn har foreslått. Da har vi følgende forslag til tider: Digital kultur, mandag 9/3. Invitasjon sendt Nordisk språk, torsdag 19/2, kl Invitasjon sendt Nordisk litteratur, tirsdag 24/2, kl Invitasjon sendt Uke 10: Litteraturvitenskap, onsdag 4/3, mellom 12 og 16 Eventuelt foreslå å bruke fagmøtetidspunktet deres som er mandager Da blir det mandag 2/3, kl Lingvistiske fag, torsdag 5. mars mellom 12 og 14 Uke 11: Teatervitenskap, torsdag 12/3 mellom 12-16, eller onsdag 11/3 mellom Kunsthistorie, torsdag 12/3 kl Uke 12: Klassiske fag, torsdag eller mandag, tirsdag

14 UUI-sak 04/09 Veiledende retningslinjer for undervisning i emner med få studenter. ThI I de siste semestrene har vi fått en del henvendelser fra lærere som har hatt ansvar med undervisning i emner hvor det er få studenter som møter fram og registrerer seg. Spørsmålet som dukker opp er om undervisningen skal i tilfelle gå som vanlig eller om man skal ta opp alternative ordninger i form av veiledet opplegg fram til eksamen hvor læreren møter studentene par ganger i måneden i undervisningssemesteret. Instituttleder har bedt undervisningsleder om å anbefale noen veiledende retningslinjer som kan gjelde ved slike situasjoner. Målet med denne saken er derfor å prøve å fremskaffe felles forståelse mellom fagmiljøene på det hvordan en legger opp undervisningen med få studenter og få denne forståelsen nedfelt i felles retningslinjer. Men, målet er også å få fram hvordan de diverse fagmiljøene håndterer slike situasjoner. Løsningen kan muligvis være den at UUI anbefaler et minsteantall studenter slik at vanlig klasseundervisning skal kunne foregå. Tallet 5 har vært nevnt i diskusjonen men det er ikke sikkert at det er tilfredsstillende for alle fagmiljø eller alle fagnivå. Noen fag har relativt få studenter gjennomgående og derfor kunne det tenkes å bestemme et annet minimumstall. Disse fag har sikkert også rutiner for å håndtere slike situasjoner og det vil derfor være til nytte å høre om det. Det overordna prinsippet må være at alle studenter som er registrerte i et emne får muligheten til å ta eksamen i det emnet med ev. redusert undervisning. I enkelte tilfeller, hvor det er mulig å ta andre emner på samme nivå, kan det likevel være ønskelig å anbefale studenten å bytte emne. I lys av det som allerede er nevnt ovenfor vil undertegnede prøve å sette ord på de diverse variantene som kan oppstå ved få studenter i et emne, ord som kan da lede til felles kjøreregler. Således kan følgende ordning foreslås: 1. I emner med 5 eller flere studenter med full registering skal studentene få den undervisningsmengden som planlagt. 2. I emner med færre enn 5 studenter kan lærer velge flere alternativer. De kan uttales slik: a. 3-4 studenter: lærer kan undervise som planlagt eller sette opp redusert klasseundervisning. Læreren kan også velge å sette opp et oppfølgingsopplegg, lesekurs, med veiledning hver 14. dag. Dette ville t.d. være hensiktsmessig i emner med veiledet semesteroppgave. De ressursene som frigjøres kan fagkoordinator disponere til andre undervisningsopplegg, mappelesing, eksamensarbeid o.s.v. Valg mellom disse mulighetene avhenger selvsagt av frammøte til undervisningen. I lys av dårlig frammøte de første ukene kan lærer derfor velge å bytte om fra klasseundervisning til veiledet opplegg to ganger i måneden.

15 b. 1-2 studenter: undervisningen foregår i form av veiledet opplegg som beskrevet ovenfor. c. Avlysing av et studietilbud er bare aktuell hvis det ikke er noen registrerte studenter i emnet eller at de som er registerte ikke møter opp par uker inn i semesteret. d. I tilfelle det er timelærer som har et emne som avlyses må han få kompensasjon for allerede ilagt arbeid ved forberedelser. Denne kompensasjonen skal bestemmes av instituttledelsen. 3. På høyere nivå, dvs og 300-nivå, skal det være mulig å utvise skjønn når det gjelder å velge undervisningsordninger. På den måten kan det være aktuelt å tilby klasseundervisning for få studenter. Forslag til vedtak: UUI anbefaler forslaget til retningslinjer med de endringer som fram kom i møtet.

16 UUI-sak 05/09 Vedlegg Strategidokument for undervisning og internasjonalisering. Strategisk plan for undervisning og internasjonalisering ThI Medfølgende er forslag til utdanningsstrategi ved LLE i perioden , utarbeidet av undervisningsleder i samråd med andre i ledelsen og studieleder Lote. På samme måte har det vært utarbeidet forslag for forskning som har vært oppe til behandling i FFU og samsvarende strategidokument for administrasjonen vil bli utarbeidet. Disse tre partene blir deretter støypt sammen i et strategidokument med generelle betraktninger fra instituttleder. LLE sin strategi er et viktig dokument for å bestemme den framtidige virksomheten for instituttet og innenfor hvilke rammer den skal foregå i. Sak om arbeidet videre var oppe i Instituttrådet 2. februar (SAK 02/09) og der heter det bl.a.: En strategisk plan er viktig av to grunner. En strategisk plan utgjør en ramme for instituttets virksomhet som gir forutsigbarhet når det gjelder både utviklingen av studietilbud og forskning. Utad til fakultetet signaliserer den at instituttet fokuserer og prioriterer i sin virksomhet på en rasjonell måte, og øker dermed mulighetene for å få tilført ressurser til definerte områder. Den gir også en ramme for og anledning til nytenkning når det gjelder instituttets virksomhet. På samme møte ble det foreslått følgende tidsplan for arbeidet med strategien. Etter innspillene fra FFU, UUI og administrasjonen lager ledelsen et utkast som skal presenteres på et allmøte den 6. mars. Ledelsen vil i lys av diskusjonene der produsere et nytt utkast som skal opp i Instituttrådet 23. mars. Der er det meningen at Instituttrådet kommer med anbefalinger til instituttleder som deretter vil avslutte arbeidet i løpet av april. Det kan nevnes her at andre institutt ved HF har allerede utarbeidet et strategidokument for virksomheten deres i framtida. Noen av institutta har planer om å laga et handlingsplan for å følge opp strategien på enkelte punkter. Det har ledelsen ved LLE også planer om å gjøre. Forslag til vedtak: UUI vedtar at den forslåtte strategien går til videre behandling i instituttet med de endringene som kom fram i møtet.

17 Vedlegg: Strategisk plan for undervisning og internasjonalisering ved LLE. UNDERVISNING. Hovedmål: LLE skal gi studenter god og oppdatert undervisning i almenn lingvistikk, almenn litteratur, digital kultur, klassiske fag, kunsthistorie, nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk (norskkursene) og teatervitenskap, samt tilby studieprogram som åpner for faglig forståelse og som styrker selvstendig og kritisk tenkning For å oppnå dette vil LLE: 1) sørge for at undervisningsopplegget blir: a. kontinuerlig oppdatert for å imøtekomme faglige og samfunnsmessige behov. b. revidert med sikte på at faggrupper skal få muligheter til å tilby felles undervisningsopplegg. c. dimensjonert slik at det blir tilpasset de faste stillingsressursene instituttet til enhver tid råder over. d. kontinuerlig vurdert for endringer i emneporteføljen. 2) satse på høy kvalitet i undervisningen ved å: a. sørge for at lærere og studenter evaluerer emneporteføljen i henhold til gjeldende evalueringssyklus og at resultatene blir systematisk innrapportert til Utdanningsavdelingen ved UiB. b. evaluere emneporteføljen slik at det blir lett for de fagansvarlige å følge opp resultatene. c. sørge for at emneporteføljen blir evaluert periodisk av tilsynssensorer for å få viktige innspill utenfra. 3) styrke lærerenes fokus på kvalitet i undervisning ved å: a. tilby undervisningsfora for lærerene med undervisningsrelaterte temaer. b. tilby belønningsordninger for ansatte som gjør en spesielt god innsats i undervisningen. 4) øke studiepoengproduksjonen ved å: a. innføre rekrutteringsstrategier på alle nivåer. b. redusere frafall. 5) disponere lærerkreftene slik at: a. de fast ansatte underviser på alle nivåer. b. stipendiater blir engasjert i undervisningen. c. behovet for timelærere blir redusert.

18 6) i framtida: a. videreføre arbeidet med innføring av disiplinbaserte BA-programmer. b. fortsette med å videreutvikle tverfaglige og tverfakultære emner. c. tilby og videreutvikle relevant etter- og videreutdanning. d. vurdere om fag med svak rekruttering kan utvikle emner som kan ha interesse utover fag- og/eller instituttgrenser. e. innføre veiledende retningslinjer for undervisning i emner med få studenter. f. innføre langtidsplaner for undervisningen. g. arbeide med å få på plass en senere undervisningsstart enn nå er tilfelle. h. arbeide mot å få full vikardekning for vakanser ved permisjoner. INTERNASJONALISERING. Hovedmål: LLE skal styrke internasjonaliseringen ved blant annet å bygge på og utvide de allerede eksisterende relasjoner fagmiljøene har med sterke internasjonale forskningsmiljø og nettverk. For å oppnå dette vil LLE: a. systematisere, synliggjøre, videreutvikle og prioritere aktiviteter som allerede er i gang innen forskning, utdanning og formidling. b. øke forskermobiliteten (utreisende LLE-forskere og innreisende gjesteforskere). c. styrke og utvide allerede eksisterende nettverk rundt studentmobiliteten slik at flere av våre studenter reiser ut og at vi tar imot flere innreisende studenter. d. arbeide for å utvide den engelskspråklige emneporteføljen.

Fakultet: 11 Det humanistiske fakultet Institutt: 21.00 Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier

Fakultet: 11 Det humanistiske fakultet Institutt: 21.00 Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier UiB-Utdanningsavdelingen (RAL) FS (2.1.21 Kl. 9:54) Side 1 av 5 FS38.1 : Registreringsstatistikk - stedfordelt Sted: 184.11.21. Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier Termin: 21-VÅR

Detaljer

ALLV VÅR ORD MAO MAO O Allmenn litteraturvitenskap master 18. DASP VÅR ORD S S S Språk og data

ALLV VÅR ORD MAO MAO O Allmenn litteraturvitenskap master 18. DASP VÅR ORD S S S Språk og data UiB-Utdanningsavdelingen (RAL) FS (3.0.00 Kl. 4:36) Side av 6 : Oppmeldingstall for sted ALLV0 0 00 VÅR ORD OM OM Allmenn litteraturvitenskap - Analy 57 ALLV0 0 00 VÅR ORD S S Eldre litteratur og poetikk

Detaljer

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder).

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder). Referat fra mote Utvalg for undervisning og internasjonalisering. Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier Tid: Mandag 15. juni kl. 13.15-14.30 Sted: Rom 435, HF-bygget Til stede: Thorsteinn

Detaljer

DASP HØS ORD S S S Språk og data DASP HØS ORD S S S Statistisk metode

DASP HØS ORD S S S Språk og data DASP HØS ORD S S S Statistisk metode UiB-Utdanningsavdelingen (SIST) FS (0.09.200 Kl. 0:54) Side av 5 : Oppmeldingstall for sted Sted: 84..2.0 Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier Termin: 200 - HØST ALLV02 0 200 HØS

Detaljer

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI)

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Tid: 8.2.2016, kl. 13.15-15.00 Stad: rom 435,

Detaljer

Planlagte studieplanendringer for lingvistikk og datalingvistikk

Planlagte studieplanendringer for lingvistikk og datalingvistikk edlegg til UUI-sak /11: Endring i studieløp - Lingvistikk/Datalingvistikk edlegg 3: Brev til IF med aktuelle emneplaner Institutt for fremmedspråk Programstyret for bachelorprogrammet i språk og informasjon

Detaljer

Ordinær eksamen hausten 2016, nordisk

Ordinær eksamen hausten 2016, nordisk Ordinær eksamen hausten 2016, nordisk November/desember 2016 Viktig informasjon om eksamen og innlevering: OBLIGATORISK ARBEID (r, utkast o.l.) Om ikkje anna er spesifisert, skal obligatorisk arbeid leverast

Detaljer

Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 26. juni 2015 Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Ekspedisjon: ekspedisjonsluke/rom 456/455, 4. et i HF-bygget, e-post: post@lle.uib.no, telefon 55 58 24 00.

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

HF STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER

HF STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER HF2018 - STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER Anbefalinger om ny studieprogramportefølje ved HF.... 3 Styringsgruppens vurderinger... 3 Styringsgruppens anbefalinger... 4 1. Bachelorprogram i historie og kulturvitenskap...

Detaljer

Innkalling til møte i UUI Tid: mandag 17. november 2008, kl Sted: rom 435, HF-bygget. Saksliste

Innkalling til møte i UUI Tid: mandag 17. november 2008, kl Sted: rom 435, HF-bygget. Saksliste Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i UUI Tid: mandag 17. november 2008, kl 13.15 Sted: rom 435, HF-bygget Til: Thorsteinn Indridason

Detaljer

Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Januar 2017 Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Ekspedisjon: ekspedisjonsluke/rom 456/455, 4. et i HF-bygget, e-post: post@lle.uib.no, telefon 55 58 24 00. Kontaktperson

Detaljer

Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Mars 2016 Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Ekspedisjon: ekspedisjonsluke/rom 456/455, 4. et i HF-bygget, e-post: post@lle.uib.no, telefon 55 58 24 00. Kontaktperson

Detaljer

Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier August 2016 Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Ekspedisjon: ekspedisjonsluke/rom 456/455, 4. et i HF-bygget, e-post: post@lle.uib.no, telefon 55 58 24 00. Kontaktperson

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

Semester Emnekode Studiepoeng Emnevalgstatus Foreslått semester 1. semester EXFAC00AS 10 stp O EXFAC00TK 10 stp O RET OP 2.

Semester Emnekode Studiepoeng Emnevalgstatus Foreslått semester 1. semester EXFAC00AS 10 stp O EXFAC00TK 10 stp O RET OP 2. UUI- sak 4/11 Endring i studieløp - retorikk Vedlegg 2: Utdanningsplan for BAHF-RET. Bachelorprogrammet i Retorikk Spesialisering i Medievitskap: MEVI101, MEVI102, MEVI103, MEVI104 og eitt av emna INFOMEVI201,

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

Innkalling til møte i UUI Tid: 19. mai 2008 kl. 13.15 Sted: Rom 435, HF-bygget, 4. etg.

Innkalling til møte i UUI Tid: 19. mai 2008 kl. 13.15 Sted: Rom 435, HF-bygget, 4. etg. side 1 av 30 Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i UUI Tid: 19. mai 2008 kl. 13.15 Sted: Rom 435, HF-bygget, 4. etg. Til: Thorsteinn

Detaljer

Kopi til: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet.

Kopi til: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet. side 1 av 15 Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i UUI Tid: mandag 5. november 2007, kl 13.15 Sted: rom 435, HF-bygget Til: Thorsteinn

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Desember 2015 Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Ekspedisjon: ekspedisjonsluke/rom 456/455, 4. et i HF-bygget, e-post: post@lle.uib.no, telefon 55 58 24 00.

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 23.08.17, kl. 12.15-14.00 Sted: Nygårdsgaten 6, møterom 6143 (resepsjonen) Innkalling er sendt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 5.9.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING onsdag 10. september 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326,

Detaljer

Kopi til: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet.

Kopi til: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i UUI Tid: 28. januar 2008 kl. 13.15. Sted: Rom 435, HF-bygget, 4. etg. Til: Thorsteinn Indridason

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 19.04.17, kl. 12.15-14.00 Sted: HF-bygget, rom 400 Innkalling er sendt til: Claus Huitfeldt,

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet.

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE Sted: Rom 435, HF-bygget Dato/ tid: Mandag 27. august 2012 kl. 10.00

Detaljer

Kopi: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet.

Kopi: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet. side 1 av 25 Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i UUI Tid: mandag 20. oktober 2008, kl 13.15 Sted: rom 435, HF-bygget Til: Thorsteinn

Detaljer

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet.

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE Sted: Rom 435, HF-bygget Dato/ tid: Mandag 10. september 2012 kl. 11.15

Detaljer

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet.

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE Sted: rom 435, HF-bygget Dato/ tid: mandag 10. desember 2012 kl. 11.00

Detaljer

Hilde Corneliussen og Pär Ola Sandin (prosjektgruppemedlemmar og av- og påtroppande undervisningsleiar) har vore orienterte om arbeidet undervegs.

Hilde Corneliussen og Pär Ola Sandin (prosjektgruppemedlemmar og av- og påtroppande undervisningsleiar) har vore orienterte om arbeidet undervegs. HF2018 Programskisser frå arbeidsgruppe for nordisk og lingvistikk Arbeidsgruppa har hatt desse medlemmane: Torodd Kinn, nordisk språk, leiar Ragnhild Lie Anderson, nordisk fagdidaktikk Koenraad de Smedt,

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N PROTOKOLL Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 19.04.2017 kl. 12.15 14.00 Sted: HF-bygget, rom 400 Til stede: Claus Huitfeldt, Ole Hjortland, Pär

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Bakgrunn, målsettinger, organisering \hf\2018 Bakgrunn og kontekst Bedre utdanninger, økt studiekvalitet

Detaljer

Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet

Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet For emneforkortelsene i oversikten og utdypende informasjon viser vi til http://www.hf.uio.no/studier/programmer/

Detaljer

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP Bergen, 20.04.2016 INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE Instituttrådet innkalles med dette til møte torsdag 28. april

Detaljer

Referat frå IR-møta:

Referat frå IR-møta: Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE Stad: Rom 435, HF-bygget Dato/ tid: tirsdag 22. november kl. 13.15 Til:

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 11.04.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 7. april 2011, kl 10.15-12, rom

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 06.02.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 10.02. 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326, HF-bygget Heming Gujord Marie Von der Lippe Myriam Coco Torodd Kinn Silje Klungland Hilde

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 24.03.2015. Møtet ble holdt i møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 12:45. Til stede fra fakultetsstyret

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

!"#$%&!'!!(!)'*+,! *-&!!(!*),!!!".$

!#$%&!'!!(!)'*+,! *-&!!(!*),!!!.$ !!"#$%&!'!!(!)'*+,! *-&!!(!*),!!!".$ /# 0!-"'$)1!'!"'!!!$ 2*!,3*,!!434*, '!#!!!!!!434'! " "#$%&'() "*$%&+ 0443#,04 0443'*!#04 0443'*!#04 ('!#!!#4! , - & ".$%& /( 0,1%2,1 "3$%&4 5+67518/5+67518/ "$%&4 9975+69975+675

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Norsk årsstudium Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Det er mulig å ta studiet på deltid

Detaljer

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING Studiestyresak: 12 Saksnr.: 2009/12377 Møte: 29. september 2010 TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING BAKGRUNN: Arbeidsgruppen for

Detaljer

Kopi til: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet.

Kopi til: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet. side 1 av 26 Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i UUI Tid: 14. april 2008 kl. 14.15 Sted: Rom 435, HF-bygget, 4. etg. Til: Thorsteinn

Detaljer

Innkalling til møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI)

Innkalling til møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Innkalling til møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Tid: 29.08.2016, kl. 13.15-15.00 Stad: rom

Detaljer

Programsensorrapport for bachelorstudiet i nordisk og masterstudiet i nordisk

Programsensorrapport for bachelorstudiet i nordisk og masterstudiet i nordisk 1 av 5 Det humanistiske fakultet Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Notat Til: Kopi til: Programstyret for nordisk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Instituttleder

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

Norsk som andrespråk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i nordisk og litteraturvitenskap.

Norsk som andrespråk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i nordisk og litteraturvitenskap. 256 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Ansatte tilknyttet klassisk seksjon, studenter, interessert offentlighet Dato: 8. april 2014 Ekstern evalueringsrapport,

Detaljer

Kopi: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet.

Kopi: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i UUI Tid: mandag 30. mars, kl 13.15 Sted: rom 435, HF-bygget Til: Thorsteinn Indridason (undervisningsleder),

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

26 timer førelesingar, tilsvarande 1 dobbeltime i veka. Minst 8 dobbelttimar førelesingar og 2 dobbelttimar seminar

26 timer førelesingar, tilsvarande 1 dobbeltime i veka. Minst 8 dobbelttimar førelesingar og 2 dobbelttimar seminar FORSLAG TIL TIMEPLAN FOR NORDISK VÅREN 20 (per 12.10.16) OBS! NOSP212 og NOSP312 skal ikke gå vårsemesteret 20 Emnekode Uke Dager/Tidspunkt Undervisningsomfang Emnea nsvarli g/tema ISL104 3- Forelesinger:

Detaljer

Fagdimensjonering ved HF. Presentasjon av arbeidsgruppens rapport 18. mars 2010

Fagdimensjonering ved HF. Presentasjon av arbeidsgruppens rapport 18. mars 2010 Fagdimensjonering ved HF Presentasjon av arbeidsgruppens rapport 18. mars 2010 1 Arbeidsgruppens sammensetning Instituttleder Leiv Egil Breivik Student Espen Dragstmo Konstituert assisterende fakultetsdirektør

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kjemisk institutt Geofysisk institutt Institutt for biologi Matematisk institutt Institutt for informatikk Institutt for geovitenskap

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 07.09.16, kl. 12.15-14.00 Sted: Seminarrom L, Sydneshaugen skole. Innkalling er sendt til: Claus

Detaljer

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312.

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. UUI-sak 11/12 Vedlegg NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet Emneplanar for NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. Saksomtale: NOLI211 har felles undervisning og vurdering

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET ONSDAG 14.6.2017 kl. 12.15 14.00 Stad: Rom 326 HF-bygget Innkalt: Anne Beate Maurseth (leiar), Helge Sandøy, Henning Laugerud, Christine Hamm, Anders

Detaljer

Teatervitenskap Teatervitenskap har ingen avganger i perioden Den samlede staben utgjør 3 stillinger, alle menn.

Teatervitenskap Teatervitenskap har ingen avganger i perioden Den samlede staben utgjør 3 stillinger, alle menn. side 11 av 18 Nordisk Nordisk er et sammensatt fag bestående av de tre studieprogrammene nordisk språk og litteratur, norrøn filologi (master) og norsk som andrespråk (årsenhet). Nordisk har til sammen

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Kopi til: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet.

Kopi til: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i UUI Tid: mandag 3. desember 2007, kl 13.15 Sted: rom 435, HF-bygget Til: Thorsteinn Indridason

Detaljer

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser:

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser: Studiestyresak: 17/2 Saksnr.: 2014/360 Møte: 22. februar 2017 STUDIESTYRETS OG PROGRAMSTYRENES MANDAT Drøftingssak Studiestyrets og programstyrenes mandat trådte i kraft juli 2003 og ble sist oppdatert

Detaljer

Innkalling til møte i Utvalg for utdanning og internasjonalisering (UUI)

Innkalling til møte i Utvalg for utdanning og internasjonalisering (UUI) Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i Utvalg for utdanning og internasjonalisering (UUI) Tid: 02.10.2017, kl. 13:15-15:00 Sted: rom 435, HF-bygget Til:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 19.11.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 30. november, kl 12.15-14.00, rom 326 HF-bygget,

Detaljer

UTDANNINGSMELDINGEN 2016

UTDANNINGSMELDINGEN 2016 UTDANNINGSMELDINGEN 2016 Innledningsvis vil vi nevne at Griegakademiet - Institutt for musikk gikk ut av Det humanistiske fakultet og over til Fakultet for kunst, musikk og design fra årsskiftet 2017.

Detaljer

REFERAT FRA INSTITUTTRÅDSMØTE

REFERAT FRA INSTITUTTRÅDSMØTE UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for filosofi og førstesemesterstudier REFERAT FRA INSTITUTTRÅDSMØTE Referanse 2016/373 Møtedato 21.01.16 Referatdato 22.01.16 Referent Steinar Thunestvedt Innkalt av Reidar

Detaljer

Prøveordning for organisering av programråd og studieretninger ved ILOS fra januar 2010

Prøveordning for organisering av programråd og studieretninger ved ILOS fra januar 2010 Prøveordning for organisering av programråd og studieretninger ved ILOS fra januar 2010 1. januar 2010 fikk ILOS følgende to studieprogrammer på bachelornivå: Program for europeiske og amerikanske studier:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 17.12.2013. Møtet ble holdt i Møterom i kjeller, Villaveien 1A, og varte fra kl. 09.00 12.25.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Andrespråkspedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Andrespråkspedagogikk er et deltidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter

Detaljer

Språkvitenskapelig skriving på master- og PhD-nivå: noen erfaringer

Språkvitenskapelig skriving på master- og PhD-nivå: noen erfaringer Språkvitenskapelig skriving på master- og PhD-nivå: noen erfaringer Koenraad De Smedt (UiB), 16. april 2012 Erfaringer fra ulike kurs for litt viderekomne DASP307 (5 stp.) semesterkurs, årlig tilbud til

Detaljer

Kopi: Solveig Steinnes, Stein Haugom Olsen, studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet.

Kopi: Solveig Steinnes, Stein Haugom Olsen, studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i UUI Tid: mandag 30. november, kl 13.15-15.00 Sted: rom 435, HF-bygget Til: Thorsteinn Indridason

Detaljer

272 Studiehåndboka for humanistiske fag

272 Studiehåndboka for humanistiske fag 272 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Samisk Født Stilling 1971 Universitetslektor 1955 Førsteamanuensis 1951 Førstelektor 1967 Universitetslektor 1950

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Norsk som andrespråk for opplæring av voksne Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Norsk som andrespråk for opplæring av voksne tilbys i to varianter, en for studenter med

Detaljer

FONETIKK (TALEVITENSKAP)

FONETIKK (TALEVITENSKAP) Fonetikk 129 FONETIKK (TALEVITENSKAP) Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi som vi gjør? Hvordan klarer vi å oppfatte tale og gjenkjenne stemmer? Hvordan lages syntetisk tale? Hvordan hjelper

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 55/16 20.10.2016 Dato: 20.10.2016 Arkivsaksnr: HF2018: Forslag til ny studieprogramportefølje

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

På hvilken måte er studieprogramrådene ved deres institutt involvert i arbeidet med kvalitetssikringsprosessen for utdanning for 2009?

På hvilken måte er studieprogramrådene ved deres institutt involvert i arbeidet med kvalitetssikringsprosessen for utdanning for 2009? Melding om arbeidet med kvalitetssikring av utdanning i 2010 ved Det humanistiske fakultets institutter med eget punkt for fakultetets studenttillitsvalgte Institutt/Studenttillitsvalgte: Velg fra listen

Detaljer

Innkalling til møte Utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI)

Innkalling til møte Utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI) Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Innkalling til møte Utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI) Tid: 18.04.2016, kl. 13.15-15.00 Sted:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i Nordisk språk og litteratur skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse for å kunne undervise

Detaljer

Det foreligger et notat som skisserer sammensetning og oppgaver, og instituttene har på anmodning fra fakultetet oppnevnt medlemmer til forumet.

Det foreligger et notat som skisserer sammensetning og oppgaver, og instituttene har på anmodning fra fakultetet oppnevnt medlemmer til forumet. side 1 av 6 Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 19/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Oppretting og mandat for rekrutteringsforum Dokumenter i saken Brev til instituttene av 17.07. 2015. (vedlagt)

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Sven-Erik Grieg-Smith. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Sven-Erik Grieg-Smith. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 21.03.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 18.mars, kl.14.15-16.00, rom

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". ENGELSK

Detaljer

ENDRING AV BACHELORPROGRAM OG EMNEPORTEFØLJE

ENDRING AV BACHELORPROGRAM OG EMNEPORTEFØLJE Institutt for musikkvitenskap Instituttstyret 26.11.2012 SAK 34/2012 Svein Bjørkås/Mons Thyness ENDRING AV BACHELORPROGRAM OG EMNEPORTEFØLJE I tråd med avtale med Det humanistiske fakultet legges det frem

Detaljer

I tillegg til sakene som var ført opp i innkalling, kom sak FS Møteplan for høsten Arbeidstimenormering. Vedtak (5 mot 4 stemmer):

I tillegg til sakene som var ført opp i innkalling, kom sak FS Møteplan for høsten Arbeidstimenormering. Vedtak (5 mot 4 stemmer): Møte: Fakultetsstyret MØTEREFERAT Møtedato: Onsdag 18.juni 2008 klokka 1315-1600 Sted: Rådsrommet (A 3021) Til stede: Forfall: Rolf Gaasland (dekan), Marie-Theres Federhofer, Ingebjørg Hage, Endre Mørck,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Andrespråkspedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Andrespråkspedagogikk er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner

Detaljer

HF STYRINGSGRUPPENS REVIDERTE ANBEFALINGER

HF STYRINGSGRUPPENS REVIDERTE ANBEFALINGER HF2018 - STYRINGSGRUPPENS REVIDERTE ANBEFALINGER Revidert versjon av styringsgruppens anbefalinger til ny studieprogramportefølje ved Det humanistiske fakultet... 3 Oppsummering av høringsuttalelser...

Detaljer

ARA100 0 2015 HØSTORD S S S Innføringskurs i arabisk språk og kultur30 03.12.2015 2t

ARA100 0 2015 HØSTORD S S S Innføringskurs i arabisk språk og kultur30 03.12.2015 2t UiB-Studieadministrativ avdeling (SIST) FS (0.0.05 Kl. :48) Side av 5 : Oppmeldingstall for sted Sted: 84..0.* Institutt for fremmedspråk med alle grupper Termin: 05 - HØST ARA00 0 05 HØSTORD S S S Innføringskurs

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer