Kopi: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet."

Transkript

1 Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i UUI Tid: mandag 16. februar, kl Sted: rom 435, HF-bygget Til: Thorsteinn Indridason (undervisningsleder), Torodd Kinn (nordisk språk), Ingrid Nymoen (nordisk litteratur), Atle Kristiansen (norsk som andrespråk - språkkurs), Tor Trolie (teatervitenskap), Gisle Kristiansen (litteraturvitenskap), Helge Dyvik (lingvistiske fag), Gjert Vestrheim (klassisk), Hilde Corneliussen (humanistisk informatikk), Henning Laugerud (kunsthistorie), Jens Elmelund Kjeldsen (BA i Retorikk), Ellen Mortensen (BA i Kjønnsstudier), Erling Aadland (BA i Litteraturstudier), Endre Brunstad (Lærerutdanning med master i nordisk), Ranveig Lote (studieleder), Magnus Bøe Michelsen (student, litt.vit), Sunniva P. Johansen (student, nordisk). Kopi: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet. Saksliste UUI-sak 01/09: Godkjenning av innkalling og saksliste. UUI-sak 02/09: Godkjenning av referat fra møtet 17. november Referat vedlagt. UUI-sak 03/09: Orienteringssaker 1. Suppleringsopptak for master våren Dokumentasjon vedlagt. 2. Semesterregistreringer ved LLE for våren Dokumentasjon vedlagt. 3. Uttalelse: Helhetlig skriveopplæring og status i saken. Dokumentasjon vedlagt. 4. Nye studieplaner frist 10. mars. Muntlig orientering. 5. Nye fagkoordinatorer, jfr. e-post fra instituttleder. Dokumentasjon vedlagt. 6. Programsensor/tilsynssensor. Instituttets uttalelse til fakultetet. Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen. 7. Eksterne sensorer, fagmiljøenes praksis, jfr brev av Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen. 8. Studieplanendringer teatervitenskap, jfr. brev av Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen. 9. Møter mellom ledelsen og fagmiljøene våren Foreløpig møteplan vedlagt. 10. Samdal-innstillingen. Uttalelse fra instituttet, jfr. brev av Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen. 11. Eksternweb, status v/håvard Peersen. 12. Utvikling av videreutdanningstilbudet, jfr. anmodning fra KD. Status. Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen.

2 13. Frist for utdanningsmelding, jfr. brev fra studiesjef v/hf, Ronald Worley, 14. januar. Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen. 14. Orientering om budsjettarbeidet. Muntlig orientering ved undervisningsleder. 15. Eventuelt. Vedtakssaker: UUI-sak 04/09: Veiledende retningslinjer for undervisning i emner med få studenter. Dokumentasjon vedlagt. UUI-sak 05/09: Strategidokument for undervisning og internasjonalisering. Dokumentasjon vedlagt. UUI-sak 06/09: Eventuelt.

3 UUI-sak 02/09 Referat fra UUI-møte ThI/RL Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Referat fra møte Utvalg for undervisning og internasjonalisering. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Tid: mandag 17. november 2008 kl Sted: Rom 435, HF-bygget, 4. etg. Til stede: Thorsteinn Indridason (undervisningsleder), Torodd Kinn (nordisk), Atle Kristiansen (norsk som andrespråk - norskkurs), Gisle Selnes (litteraturvitenskap), Helge Dyvik (lingvistiske fag), Gjert Vestrheim (klassisk), Scott Rettberg (humanistisk informatikk), Hilde Corneliussen (humanistisk informatikk), Ellen Mortensen (BA i Kjønnsstudier, kom under sak 50/08, pkt. 2), Ranveig Lote (sekretær), Magnus Bøe Michelsen (stud.repr.), Sunniva P. Johansen (stud.repr.) Møtte ikke: Endre Brunstad (Lærerutdanning med master i nordisk) Tor Trolie (teatervitenskap), Jens Elmelund Kjeldsen (BA i retorikk), Arild Linneberg (BA i litteraturstudier). Saksliste UUI-sak 48/08: Godkjenning av innkalling og saksliste. Ingen merknader. Indridason la frem dokument fra fakultetet som viser forholdet mellom ressurser og studiepoengproduksjon på de enkelte LLE-fagene. Dokumentet ble oversendt instituttet i forbindelse med styringsdialogen tidligere i høst. Det var ikke klart om ressurser viser til antall faste vitenskapelige stillinger eller om timelærerressurser også er inkludert. Det ble bemerket at det som burde vært sammenligningsgrunnlaget er antall undervisningstimer versus studiepoengproduksjon. Norsk som andrespråk - norskkursene ser ikke ut til å være tatt med. Kinn bemerket at samlebetegnelsen nordisk inneholder flere ulike forgreininger med stor variasjon i bemanning og produksjon. Dyvik spurte om det var kommet en avklaring i spørsmålet om studiepoengføringen for EXFAC00SK: Språk og kommunikasjon. Indridason viste til instituttleder har fulgt opp saken og at studiepoengene fra EXFAC00SK vil bli ført i statistikken for lingvistiske fag / LLE. UUI-sak 49/08: Referat fra møtet Ingen merknader. UUI-sak 50/08: Orienteringssaker

4 1. Godkjent grunnlag for PPU med nordisk som undervisningsfag. Fagmiljøet ved nordisk har vedtatt at kombinasjonen MA i litteraturvitenskap + NOSP102 og NOSP103 godkjennes som opptaksgrunnlag til PPU med nordisk som undervisningsfag. Det samme gjelder MA i lingvistikk + NOLI102 og NOLI Årsstudier ved LLE. Instituttrådet har hatt oppe sak om oppretting av årsstudier ved LLE. Teatervitenskap har sendt inn søknad om oppretting av årsstudium i teatervitenskap som vil bli lagt frem for UUI i februar Eksternweb. Fagmiljøene for litteraturvitenskap og kunsthistorie har sendt innspill til forskningskoordinator mht. laging av fagpresentasjoner i eksternweben. Lote nevnte at også fakultetet ved forskningsseksjonen nå tar fatt i saken. 4. Helhetlig skriveundervisning. Fakultetsstyret behandler sak om helhetlig og kontinuitetsbærende skriveundervisning Prodekan for undervisning har diskutert saken med undervisningslederne ved instituttene men har ikke ønsket å sende saken til formell høring på instituttene. Prodekanen har vist til at saken er en videreføring av Breivega-rapporten i 2006 og har ment at en høring ikke er nødvendig da saken ble behandlet den gang. Undervisningsleder ved LLE har likevel sendt saken til fagkoordinatorene og på bakgrunn av tilbakemeldinger fra disse kladdet et utkast til uttalelse som foreslås sendt til fakultetet som innspill i saken innen den behandles i fakultetsstyret. UUI støttet forslaget om å sende en uttalelse, men ønsket en del endringer i det foreslåtte dokumentet. De viktigste merknadene i saken var at saken burde ha vært sendt på høring til instituttene før behandling, at vedtaksforslaget er for uklart og hensikten med saken for dårlig belyst, at det er viktig å unngå pålegg om å utvikle skriveundervisning som vil gå på bekostning av det faglige innholdet i emneporteføljen, eller som man ikke får tilført mer ressurser for å drifte. Det var også et poeng i diskusjonen at fristen for å gjennomføre endringene i studieplanene er satt til våren 2009 og at dette er urealistisk kort frist. Indridason skriver om innspillet til fakultetet og sender dette tirsdag morgen. (Saksopplysning: det nevnte innspillet ble lagt frem i fakultetsstyremøtet av representanten fra LLE (Gjert Kristoffersen) og det ble vedtatt at saken skulle sendes på høring til instituttene før endelig behandling i fakultetsstyret). 5. Studieplanarbeid. Arbeidet med å overføre studieplanene til ny mal settes til 1. mars Det samme gjelder endring av emnekoder til 250-koder. Disse vil da kunne vedtas på UUI-møte Kinn minnet om at nordisk holder på med en større revisjon av 200- og 300-nivået og at denne skal være klar for vedtak høsten kode(r) vil først bli opprettet i denne sammenhengen. 6. Åpne emnekoder. Fakultetet ønsker ikke å opprette åpne emnekoder til tverrfaglig bruk ved instituttene, men anbefaler i stedet at instituttene oppretter enkeltemner for hvert ekstraordinære tilbud de måtte ønske å tilby. 7. Videreutdanningstilbud i nordisk, videreutvikling av eksisterende fjernord. Kinn orienterte om at nordisk er i dialog med SEVU for å søke midler til utvikling av fjernundervisningstilbudet i nordisk. Eksisterende tilbud omfatter 100-nivå, og man ønsker nå å utvide også til 200-nivå og muligens 300-nivå. Dette vil i tilfelle bli et betalingsstudium. 8. Evaluering. Lote minnet om at det er siste uke med undervisning for mange av fagene og at dersom man ønsker støtte fra studieadministrasjonen, så må disse få tilbakemelding nå på hvilke emner som skal evalueres slik at man

5 rekker å fordele oppgaver og få avviklet studentevaluering innen semesterets slutt. Mortensen meldte at hun gjerne ville sette i gang en evaluering av Kjønnsstudier dersom det var åpent for dette. UUI-sak 51/08: Humanistisk informatikk ønsker navneskifte til Digital kultur. Vedtak: UUI vedtar at faget humanistisk informatikk skifter navn til Digital kultur/digital Culture og at navneendringen trer i kraft fra høsten UUI-sak 52/08: Rutiner for eksamensavvikling ved LLE. Ingen spesielle merknader og rutinene vil fortsette å bli brukt i den formen de er foreslått i denne saken. UUI-sak 53/08: Rutiner for timeplanlegging ved LLE. Mortensen bemerket at det er vanskelig å melde inn timelærere på KVIK-emnene med navn allerede 15. oktober fordi det er mange faktorer som spiller inn på hvem som vil være tilgjengelige påfølgende semester og en del av disse faktorene ikke får sin avklaring før like oppunder semesterstart. Mortensen tok også opp spørsmål om rettearbeid honoreres i tillegg til undervisningen for timelærere. Indridason forklarte årsaken til en tidlig frist, som er at dersom timelærere skal få utbetalt lønn fra januar av, så er det nødvendig å få kontrakter på plass tidlig og man trenger tiden som er satt opp. Selnes tok opp at det ikke er gitt endelig beskjed på om innmeldte behov for timelærermidler vil være tilgjengelige for fagkoordinator. UUI-sak 54/08: Eventuelt 1. Nordiskmiljøet har vedtatt at ekstern sensor skal gi kandidatene en skriftlig begrunnelse for karakteren på masteroppgaven. Møtedeltakerne mente stort sett at muligheten for begrunnelse allerede fins, i og med at enhver student kan be om en slik begrunnelse. På fag med muntlig eksamen får studenten normalt også en begrunnelse av sensor under muntlig eksamen. Flere mente en slik ordning vil kunne innebære en uheldig forskjellsbehandling av studenter på ulike fag. Saken ble ikke sluttbehandlet i møtet, men vil bli tatt opp med ledelsen. (Saksopplysning: Saken ble diskutert i ledermøte ved LLE og det ble bestemt at det ikke åpnes for en slik ordning med bakgrunn i prinsippet om likebehandling av studentene ved instituttet.) 2. Møtedatoer for våren ble lagt frem av Indridason. Følgende møtedatoer ble vedtatt: 16. februar, 23. mars, 11. mai, (15. juni). Thorsteinn G. Indridason undervisningsleder Ranveig Lote sekr.

6 UUI-sak 03/09 Orienteringssaker, pkt. 1: Suppleringsopptak til masterstudier ved LLE våren RL Masteropptak våren suppleringsopptak Fag Nye studenter våren 2009 Allmenn lingvistikk 1 Allmenn litteraturvitenskap 6 Datalingvistikk og 0 språkteknologi Digital kultur/humanistisk 1 informatikk Gresk 0 Kunsthistorie 4 Latin 0 Nordisk språk og litteratur 6 Norrøn filologi 0 Teatervitenskap 3

7 UUI-sak 03/09 Orienteringssaker, pkt. 2 Semesterregistreringer ved LLE for våren Eksamensmeldinger våren 2009 Antall emner Antall meldinger Persontall LLE AHKR IF FOF Grieg Studiepoengproduksjon H08 LLE AHKR IF FOF 3749 Grieg 1170 Emnekode Emnenavn Eksamensmeldte studenter Allmenn litteratur ALLV101 Allmenn litteraturvitenskap - Analyse, tolkning og genre 57 ALLV102 Eldre litteratur og poetikk fra antikken til ALLV201 Allmenn litteraturvitenskap Litteraturteoretisk særemne 6 ALLV202 Allmenn litteraturvitenskap: Litterært særemne 26 ALLV301 Litteraturvitenskapelig grunnkurs 6 ALLV303 Litteraturvitenskapelig særemne I 17 ALLV304 Litteraturvitenskapelig særemne II 11 ALLV350 Allmenn litteraturvitenskap mastergradsoppgave 17 PSANA201 Identitet, kjønn og selv i moderne psykoanalyser 13 LITTEHF Litteraturteori - fellesemne 7 RET206 Litteraturvitenskapelig retorikk 25 Kvinne- og kjønnsstudier KVIK101 Introduksjon til kjønnsforskning 23 KVIK202 Fordypning i feministisk litteraturvitenskap eller feministisk filosofi 5 Datalingvistikk og språkteknologi DASP101 Programmering og søkestrategier 18 DASP201 Grammatikker og datalingvistiske verktøy 2 DASP202 Semantisk og pragmatisk prosessering 7 DASP203 Leksikon og ordnett 5

8 DASP302 Statistisk metode 4 DASP307 Språkvitenskapelig skriving for master- og PhD-studenter 3 Allmenn lingvistikk LING111 Syntaks 17 LING114 Særspråk 13 LING120 Morfologi 16 LING121 Fonologi 17 LING203 Diakron lingvistikk og sosiolingvistikk 7 LING204 Språktypologi 7 LING350 Lingvistikk mastergradsoppgave 3 LINGMET Metodeemne for språklige mastergrader 5 Norsk som andrespråk - norskkurs NOR-U01 Introduksjonskurs i norsk 63 NOR-U1 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn NOR-U1/2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 2 81 NOR-U2/3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3 82 Klassiske fag ANT101 Antikkens kultur: Litteratur 2 ANTV101 Antikkens verden 27 GRE101 Gresk elementærkurs 8 GRE102 Gresk prosa og grammatikk 3 GRE201 Gresk: Jonisk og etterklassisk prosa 1 GRE202 Gresk: Attisk drama 1 GRE301 Gresk tekstpensum I 2 GRE303 Gresk valgemne 1 GRE304 Gresk: Metodekurs (masternivå) 1 GRE306 Gresk: Prosjektforberedelse 1 LAT101 Latin elementærkurs 39 LAT102 Latin: Prosa og grammatikk 24 LAT201 Latin: Romersk prosa, historieskriving 3 LAT202 Latin: Romersk poesi, Horats og Vergil 1 LAT204 Latin: Fordypningsstudium 1 LAT303 Latin valgemne (masternivå) 3 LAT304 Latin: Metodekurs (masternivå) 3 LAT305 Latin: Særpensum (masternivå) 1 LAT306 Latin: Prosjektforberedelse 1 Humanistisk informatikk/digital kultur HUIN100 Nettbasert kommunikasjon og publisering 18 HUIN104 Datateknologi: Historie, teori og praksis 12 HUIN105 Webdesign og webestetikk 50 HUIN202 Fordypning i humanistisk informatikk 2 HUIN206 Kritiske innfallsvinkler til teknologi og samfunn I 6 HUIN305 Praksisprosjekt i humanistisk informatikk 4 HUIN307 Kritiske innfallsvinkler til teknologi og samfunn II 3 HUIN350 Mastergradsoppgave i humanistisk informatikk 2 Nordisk språk og litteratur

9 ISL101 Islandsk språk 4 ISL102 Islandsk litteratur og samfunn 3 NODI112 Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning 1 NOFI101 Norrønt språk 12 NOFI104 Norrøn litteratur og kultur I 8 NOFI302 Spesialisert emne i norrøn filologi I 1 NOFI303 Prøveforelesning i norrøn filologi 1 NOLI102 Nordisk: Litteratur etter NOLI102-F Litteratur etter NOLI103 Nordisk: Den eldre litteraturen 33 NOLI208 Nordisk: Fordypningsemne I med semesteroppgave i nordisk litteratur 17 NOLI209 Nordisk: Fordypningsemne II i nordisk litteratur 8 NOLI210-L Litterær analyse og teori for integrert lektorutdanning 3 NOLI308 Nordisk: Fordypning i nordisk litteratur I 2 NOLI309 Nordisk: Fordypning i nordisk litteratur II 3 NOLISP300 Nordisk: Prosjektforberedende emne 16 NOLISP350 Mastergradsoppgave i nordisk 24 NORAN115 Litteratur og tekst i et andrespråksperspektiv 10 NORAN117A Sosiolingvistikk og tospråklighet 4 NORAN117B Sosiolingvistikk og tospråklighet 6 NORAN119A Språktesting og spåkvurdering 9 NORAN119B Språktesting og språkvurdering 5 NOSP102 Nordisk: Moderne språk 48 NOSP103 Nordisk: Språkhistorie og talemål 29 NOSP208 Nordisk: Fordypningsemne I med semesteroppgave i nordisk språk 18 NOSP209 Nordisk: Fordypningsemne II i nordisk språk 13 NOSP210-L Språkbruksanalyse for integrert lektorutdanning 8 NOSP308 Nordisk: Fordypning i nordisk språk I 4 NOSP309 Nordisk: Fordypning i nordisk språk II 1 NOSP311 Nordisk: Språkteoretisk emne 3 PRAKTINF Praktisk informasjonsarbeid 17 RET205 Nordisk retorikk 20 SAS1 Norwegian Language - Scandinavian area studies 15 SAS2B Scandinavian Literature - 20th Century (Scandinavian Area Studies) 6 ZNORD Spesialeksamen i nordisk 1 Kunsthistorie KUN110 Innføring i visuell kultur og kunsthistorie 44 KUN112 Tidlig visuell kultur 18 KUN114 Moderne billedkultur 68 KUN116 Arkitekturhistorie 65 KUN201 Fra bildeteori til estetikk 38 KUN203 Kunsthistorie: Antikken og den klassiske tradisjonen 16 KUN204 Kunsthistorie: Moderne kunst 43 KUN302 Kunsthistoriske tolkningsstrategier 6 KUN321 Kunsthistorie: seminarinnlegg 7 KUN323 Prosjektarbeid på forskningsprofil 1 KUN350 Kunsthistorie mastergradsoppgave 11 Teatervitenskap TEAT112 Moderne teaterhistorie og analyse av teaterframsyningar 5 TEAT113 Dramaturgi og regi (teatervitenskap) 9 TEAT211 Teaterestetikk og teaterteori 6

10 TEAT212 Teoribasert prosjektoppgave i teatervitenskap 5 TEAT213 Praksisbasert prosjektoppgave 5 TEAT303 Teatervitenskap: teoretisk fordypning i et systematisk område 4 TEAT311 Teatervitenskap: seminarinnlegg innenfor selvvalgt område 2 TEAT313 Prosjektoppgave basert på deltakelse i teaterproduksjon 1 TEAT350 Teatervitenskap mastergradsoppgave 2 Tverrfaglige særemner våren 2009 PPP201 Proporsjon, perspektiv og persepsjon 18 PAL201 Innføring i paleografi 51 Nordisk fagdidaktikk DIDANOR1 Norskdidaktikk 1 4 DIDANOR2 Norskdidaktikk 2 12 DIDANORAN2 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk 2 3

11 UUI-sak 03/09 Orienteringssaker pkt. 3 Uttalelse: Helhetlig skriveopplæring og status i saken. ThI Til fakultetet v/fakultetsstyret UUI-sak 50/08, p. 4, fra 17. november 2008 Uttalelse fra LLE angående innstillinga: Implementering av helhetlig og kontinuitetsbærende skriveundervisning, jf. fakstyresak S 92/08 den Denne uttalelsen kommer uoppfordret og som en følge av at selve innstillinga ikke ble sent på høring til instituttene før den ble tatt opp som sak i fakultetsstyret. Det burde fakultetet ha gjort for å få fram en ryddig diskusjon og prosess i fagmiljøene. Når det er sagt er LLE prinsipielt positivt til styrking av skriveopplæringen på alle nivå, der det viser seg å være behov for det. LLE legger vekt på at det blir tatt vare på den skriveundervisninga som allerede finns ved instituttet. Meningsfylt akademisk skrivearbeid skjer i tilknytning til et fagstoff. Derfor vil det virke mot det gode formålet hvis en løsriver skrivingen fra fagstudiet og skiller den ut i særskilte emner. Skriveopplæringen må bli synlig innenfor de aktuelle emnene, men vi må unngå at det blir oppretta særskilte emner for å ta hånd om den. Dersom økt skriveundervisning betyr reduksjon av annen undervisning, og dersom instituttet ikke får tilført nye og permanente lærekrefter, stiller LLE seg skeptisk til en slik implementering. De tidsfristene for revisjon av emneplaner som forøvrig er forespeilet i saken virker fra LLE sitt ståsted urealistiske. LLE syns det også er uklart i skrivende stund hva innstillinga og implementeringa av den skal munne ut i, dvs. om det er snakk om enkle oppdateringer i emneplaner eller mer omfattende arbeid med ressursmessige konsekvenser for fagmiljøene. Vennligst, Thorsteinn G. Indridason undervisningsleder og leder av Utvalget for undervisning- og internasjonalisering ved LLE

12 UUI-sak 03/09 Orienteringssaker, pkt. 5 Nye fagkoordinatorer, jfr. e-post fra instituttleder. Instituttleder sendte ut melding om endringer vedrørende fagkoordinatorvervet for noen av fagene ved instituttet. Se under. I tillegg er det en endring for bachelorprogrammet i litteraturstudier, ved at Erling Aadland fra litteraturvitenskap trer inn som programkoordinator i Arild Linnebergs forskningspermisjon i E-post fra instituttleder til Fra 1 januar 2009 er det oppnenvt fire nye fagkoordinatore som følger: Hilde Corneliussen (for Rolv Beev som har permisjon), HUMINF Henning Laugerud, Kunsthistorie Ingrid Nymoen, Nordisk litteratur, Norrøn filologi og SAS-kursene Torodd Kinn, Nordisk språk, Norsk som andrespråk og Islandsk Som det går frem av denne listen er fagkoordinatorvervet for nordisk nå delt i to. Dette ble besluttet etter en gjennomgang av pliktene for fagkoordinator i nordisk og etter råd fra tidligere fagkoordinator for hele nordiskfaget, Torodd Kinn. Med hilsen, Stein Haugom Olsen Instituttleder, LLE

13 UUI-sak 03/09 Orienteringssaker, pkt. 9 Møter mellom ledelsen og fagmiljøene våren Vedlegg 1 Foreløpig møteplan ThI Mulige tider for fagmøter. Vi har gått gjennom alle fagene nå og sett på timeplaner for å se etter undervisningsfrie tider. Har tenkt to møter per uke og i den rekkefølgen som Thorsteinn har foreslått. Da har vi følgende forslag til tider: Digital kultur, mandag 9/3. Invitasjon sendt Nordisk språk, torsdag 19/2, kl Invitasjon sendt Nordisk litteratur, tirsdag 24/2, kl Invitasjon sendt Uke 10: Litteraturvitenskap, onsdag 4/3, mellom 12 og 16 Eventuelt foreslå å bruke fagmøtetidspunktet deres som er mandager Da blir det mandag 2/3, kl Lingvistiske fag, torsdag 5. mars mellom 12 og 14 Uke 11: Teatervitenskap, torsdag 12/3 mellom 12-16, eller onsdag 11/3 mellom Kunsthistorie, torsdag 12/3 kl Uke 12: Klassiske fag, torsdag eller mandag, tirsdag

14 UUI-sak 04/09 Veiledende retningslinjer for undervisning i emner med få studenter. ThI I de siste semestrene har vi fått en del henvendelser fra lærere som har hatt ansvar med undervisning i emner hvor det er få studenter som møter fram og registrerer seg. Spørsmålet som dukker opp er om undervisningen skal i tilfelle gå som vanlig eller om man skal ta opp alternative ordninger i form av veiledet opplegg fram til eksamen hvor læreren møter studentene par ganger i måneden i undervisningssemesteret. Instituttleder har bedt undervisningsleder om å anbefale noen veiledende retningslinjer som kan gjelde ved slike situasjoner. Målet med denne saken er derfor å prøve å fremskaffe felles forståelse mellom fagmiljøene på det hvordan en legger opp undervisningen med få studenter og få denne forståelsen nedfelt i felles retningslinjer. Men, målet er også å få fram hvordan de diverse fagmiljøene håndterer slike situasjoner. Løsningen kan muligvis være den at UUI anbefaler et minsteantall studenter slik at vanlig klasseundervisning skal kunne foregå. Tallet 5 har vært nevnt i diskusjonen men det er ikke sikkert at det er tilfredsstillende for alle fagmiljø eller alle fagnivå. Noen fag har relativt få studenter gjennomgående og derfor kunne det tenkes å bestemme et annet minimumstall. Disse fag har sikkert også rutiner for å håndtere slike situasjoner og det vil derfor være til nytte å høre om det. Det overordna prinsippet må være at alle studenter som er registrerte i et emne får muligheten til å ta eksamen i det emnet med ev. redusert undervisning. I enkelte tilfeller, hvor det er mulig å ta andre emner på samme nivå, kan det likevel være ønskelig å anbefale studenten å bytte emne. I lys av det som allerede er nevnt ovenfor vil undertegnede prøve å sette ord på de diverse variantene som kan oppstå ved få studenter i et emne, ord som kan da lede til felles kjøreregler. Således kan følgende ordning foreslås: 1. I emner med 5 eller flere studenter med full registering skal studentene få den undervisningsmengden som planlagt. 2. I emner med færre enn 5 studenter kan lærer velge flere alternativer. De kan uttales slik: a. 3-4 studenter: lærer kan undervise som planlagt eller sette opp redusert klasseundervisning. Læreren kan også velge å sette opp et oppfølgingsopplegg, lesekurs, med veiledning hver 14. dag. Dette ville t.d. være hensiktsmessig i emner med veiledet semesteroppgave. De ressursene som frigjøres kan fagkoordinator disponere til andre undervisningsopplegg, mappelesing, eksamensarbeid o.s.v. Valg mellom disse mulighetene avhenger selvsagt av frammøte til undervisningen. I lys av dårlig frammøte de første ukene kan lærer derfor velge å bytte om fra klasseundervisning til veiledet opplegg to ganger i måneden.

15 b. 1-2 studenter: undervisningen foregår i form av veiledet opplegg som beskrevet ovenfor. c. Avlysing av et studietilbud er bare aktuell hvis det ikke er noen registrerte studenter i emnet eller at de som er registerte ikke møter opp par uker inn i semesteret. d. I tilfelle det er timelærer som har et emne som avlyses må han få kompensasjon for allerede ilagt arbeid ved forberedelser. Denne kompensasjonen skal bestemmes av instituttledelsen. 3. På høyere nivå, dvs og 300-nivå, skal det være mulig å utvise skjønn når det gjelder å velge undervisningsordninger. På den måten kan det være aktuelt å tilby klasseundervisning for få studenter. Forslag til vedtak: UUI anbefaler forslaget til retningslinjer med de endringer som fram kom i møtet.

16 UUI-sak 05/09 Vedlegg Strategidokument for undervisning og internasjonalisering. Strategisk plan for undervisning og internasjonalisering ThI Medfølgende er forslag til utdanningsstrategi ved LLE i perioden , utarbeidet av undervisningsleder i samråd med andre i ledelsen og studieleder Lote. På samme måte har det vært utarbeidet forslag for forskning som har vært oppe til behandling i FFU og samsvarende strategidokument for administrasjonen vil bli utarbeidet. Disse tre partene blir deretter støypt sammen i et strategidokument med generelle betraktninger fra instituttleder. LLE sin strategi er et viktig dokument for å bestemme den framtidige virksomheten for instituttet og innenfor hvilke rammer den skal foregå i. Sak om arbeidet videre var oppe i Instituttrådet 2. februar (SAK 02/09) og der heter det bl.a.: En strategisk plan er viktig av to grunner. En strategisk plan utgjør en ramme for instituttets virksomhet som gir forutsigbarhet når det gjelder både utviklingen av studietilbud og forskning. Utad til fakultetet signaliserer den at instituttet fokuserer og prioriterer i sin virksomhet på en rasjonell måte, og øker dermed mulighetene for å få tilført ressurser til definerte områder. Den gir også en ramme for og anledning til nytenkning når det gjelder instituttets virksomhet. På samme møte ble det foreslått følgende tidsplan for arbeidet med strategien. Etter innspillene fra FFU, UUI og administrasjonen lager ledelsen et utkast som skal presenteres på et allmøte den 6. mars. Ledelsen vil i lys av diskusjonene der produsere et nytt utkast som skal opp i Instituttrådet 23. mars. Der er det meningen at Instituttrådet kommer med anbefalinger til instituttleder som deretter vil avslutte arbeidet i løpet av april. Det kan nevnes her at andre institutt ved HF har allerede utarbeidet et strategidokument for virksomheten deres i framtida. Noen av institutta har planer om å laga et handlingsplan for å følge opp strategien på enkelte punkter. Det har ledelsen ved LLE også planer om å gjøre. Forslag til vedtak: UUI vedtar at den forslåtte strategien går til videre behandling i instituttet med de endringene som kom fram i møtet.

17 Vedlegg: Strategisk plan for undervisning og internasjonalisering ved LLE. UNDERVISNING. Hovedmål: LLE skal gi studenter god og oppdatert undervisning i almenn lingvistikk, almenn litteratur, digital kultur, klassiske fag, kunsthistorie, nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk (norskkursene) og teatervitenskap, samt tilby studieprogram som åpner for faglig forståelse og som styrker selvstendig og kritisk tenkning For å oppnå dette vil LLE: 1) sørge for at undervisningsopplegget blir: a. kontinuerlig oppdatert for å imøtekomme faglige og samfunnsmessige behov. b. revidert med sikte på at faggrupper skal få muligheter til å tilby felles undervisningsopplegg. c. dimensjonert slik at det blir tilpasset de faste stillingsressursene instituttet til enhver tid råder over. d. kontinuerlig vurdert for endringer i emneporteføljen. 2) satse på høy kvalitet i undervisningen ved å: a. sørge for at lærere og studenter evaluerer emneporteføljen i henhold til gjeldende evalueringssyklus og at resultatene blir systematisk innrapportert til Utdanningsavdelingen ved UiB. b. evaluere emneporteføljen slik at det blir lett for de fagansvarlige å følge opp resultatene. c. sørge for at emneporteføljen blir evaluert periodisk av tilsynssensorer for å få viktige innspill utenfra. 3) styrke lærerenes fokus på kvalitet i undervisning ved å: a. tilby undervisningsfora for lærerene med undervisningsrelaterte temaer. b. tilby belønningsordninger for ansatte som gjør en spesielt god innsats i undervisningen. 4) øke studiepoengproduksjonen ved å: a. innføre rekrutteringsstrategier på alle nivåer. b. redusere frafall. 5) disponere lærerkreftene slik at: a. de fast ansatte underviser på alle nivåer. b. stipendiater blir engasjert i undervisningen. c. behovet for timelærere blir redusert.

18 6) i framtida: a. videreføre arbeidet med innføring av disiplinbaserte BA-programmer. b. fortsette med å videreutvikle tverfaglige og tverfakultære emner. c. tilby og videreutvikle relevant etter- og videreutdanning. d. vurdere om fag med svak rekruttering kan utvikle emner som kan ha interesse utover fag- og/eller instituttgrenser. e. innføre veiledende retningslinjer for undervisning i emner med få studenter. f. innføre langtidsplaner for undervisningen. g. arbeide med å få på plass en senere undervisningsstart enn nå er tilfelle. h. arbeide mot å få full vikardekning for vakanser ved permisjoner. INTERNASJONALISERING. Hovedmål: LLE skal styrke internasjonaliseringen ved blant annet å bygge på og utvide de allerede eksisterende relasjoner fagmiljøene har med sterke internasjonale forskningsmiljø og nettverk. For å oppnå dette vil LLE: a. systematisere, synliggjøre, videreutvikle og prioritere aktiviteter som allerede er i gang innen forskning, utdanning og formidling. b. øke forskermobiliteten (utreisende LLE-forskere og innreisende gjesteforskere). c. styrke og utvide allerede eksisterende nettverk rundt studentmobiliteten slik at flere av våre studenter reiser ut og at vi tar imot flere innreisende studenter. d. arbeide for å utvide den engelskspråklige emneporteføljen.

Fakultet: 11 Det humanistiske fakultet Institutt: 21.00 Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier

Fakultet: 11 Det humanistiske fakultet Institutt: 21.00 Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier UiB-Utdanningsavdelingen (RAL) FS (2.1.21 Kl. 9:54) Side 1 av 5 FS38.1 : Registreringsstatistikk - stedfordelt Sted: 184.11.21. Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier Termin: 21-VÅR

Detaljer

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder).

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder). Referat fra mote Utvalg for undervisning og internasjonalisering. Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier Tid: Mandag 15. juni kl. 13.15-14.30 Sted: Rom 435, HF-bygget Til stede: Thorsteinn

Detaljer

Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 26. juni 2015 Administrasjonen ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Ekspedisjon: ekspedisjonsluke/rom 456/455, 4. et i HF-bygget, e-post: post@lle.uib.no, telefon 55 58 24 00.

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

Kopi til: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet.

Kopi til: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet. side 1 av 15 Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i UUI Tid: mandag 5. november 2007, kl 13.15 Sted: rom 435, HF-bygget Til: Thorsteinn

Detaljer

Innkalling til møte i UUI Tid: 19. mai 2008 kl. 13.15 Sted: Rom 435, HF-bygget, 4. etg.

Innkalling til møte i UUI Tid: 19. mai 2008 kl. 13.15 Sted: Rom 435, HF-bygget, 4. etg. side 1 av 30 Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i UUI Tid: 19. mai 2008 kl. 13.15 Sted: Rom 435, HF-bygget, 4. etg. Til: Thorsteinn

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet.

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE Sted: Rom 435, HF-bygget Dato/ tid: Mandag 10. september 2012 kl. 11.15

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 06.02.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 10.02. 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326, HF-bygget Heming Gujord Marie Von der Lippe Myriam Coco Torodd Kinn Silje Klungland Hilde

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Henriette Berg Nordmoen,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2016/2017 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i Nordisk språk og litteratur skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse for å kunne undervise

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.2/2013 Møtedato:14.04.2013 Notatdato:15.03.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2006-2007

Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2006-2007 Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2006-2007 Saksnummer 05/18619 1 Data med kommentarer Kilder: http://www.hf.uio.no/internt/studier/studiestatistikk/index.html

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

ARA100 0 2015 HØSTORD S S S Innføringskurs i arabisk språk og kultur30 03.12.2015 2t

ARA100 0 2015 HØSTORD S S S Innføringskurs i arabisk språk og kultur30 03.12.2015 2t UiB-Studieadministrativ avdeling (SIST) FS (0.0.05 Kl. :48) Side av 5 : Oppmeldingstall for sted Sted: 84..0.* Institutt for fremmedspråk med alle grupper Termin: 05 - HØST ARA00 0 05 HØSTORD S S S Innføringskurs

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere som underviser engelsk i ungdomsskolen, og som har mindre enn 60 sp i faget.

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk

Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk Universitetet i Oslo 7. mars 2013 SAKER Sak 1 Sak 2 Referat og saksliste godkjent. Nytt styre for fagrådet ble valgt ved akklamasjon. Leder: Elisabeth

Detaljer

Kopi: Solveig Steinnes, Stein Haugom Olsen, studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet.

Kopi: Solveig Steinnes, Stein Haugom Olsen, studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet. side 1 av 22 Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i UUI Tid: mandag 28. september, kl 13.15-15 Sted: rom 435, HF-bygget Til: Thorsteinn

Detaljer

10.10.2012 PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13.

10.10.2012 PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13. UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 10.10.2012 Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom

Detaljer

Oppretting av årsstudier i allmenn språkvitenskap, fransk, nordsamisk som fremmedspråk, nordsamisk som morsmål, russisk, spansk og tysk våren 2011

Oppretting av årsstudier i allmenn språkvitenskap, fransk, nordsamisk som fremmedspråk, nordsamisk som morsmål, russisk, spansk og tysk våren 2011 Oppretting av årsstudier i allmenn språkvitenskap, fransk, nordsamisk som fremmedspråk, nordsamisk som morsmål, russisk, spansk og tysk våren 2011 1. Årsstudium i allmenn språkvitenskap s. 2 2. Årsstudium

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

Merk at kommentarer som kommer inn etter oppgitt frist for tilbakemelding, ikke vil bli tatt til etterretning.

Merk at kommentarer som kommer inn etter oppgitt frist for tilbakemelding, ikke vil bli tatt til etterretning. UNDERVISNINGSREGNSKAPET VED IF Undervisningsregnskapet brukes for å ivareta forskningstid for den enkelte, for å oppnå en rettferdig fordeling mellom de ansatte og for å dimensjonere undervisningen i fagene.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, BACHELOR (BA) Saksnr. 05/18619

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, BACHELOR (BA) Saksnr. 05/18619 ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, BACHELOR (BA) Saksnr. 05/18619 1. Oversikt over studietilbudet 1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som er gjort i studietilbudet

Detaljer

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet.

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE Sted: rom 435, HF-bygget Dato/ tid: torsdag 20. mars 2014 kl. 10.15-12

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, NYNORSK, 2011 HØST, versjon 08.aug.201 11:16:26 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, MASTER (MA) Saksnr. 05/18619

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, MASTER (MA) Saksnr. 05/18619 ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, MASTER (MA) Saksnr. 05/18619 1. Oversikt over studietilbudet 1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som er gjort i studietilbudet

Detaljer

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: 12.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Møteleder/referent: Inger Marie

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng)

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emnets engelske tittel: Norwegian for interpreters (15 ECTS) Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012. Studieprogramkode: NFT Emnekode:

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 12.06.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møtebok Organ: Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sturla Rolfsen LEDER

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Utskriftsdato: 10.01.2009 Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Antall kandidater 6 5 4 3 2 Sensor Kandidat 1 0 A B C D E F Karakter Du finner mer om resultat fra opplegget

Detaljer

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.09. Revidert 15.01.14 Bachelorgradsprogram

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Tilsynssensors årsrapport for bachelorprogrammet i utviklingsstudier, UiO

Tilsynssensors årsrapport for bachelorprogrammet i utviklingsstudier, UiO Tilsynssensors årsrapport for bachelorprogrammet i utviklingsstudier, UiO 1. Bakgrunnsinformasjon 1.1 Emne og studieprogram rapporten er gyldig for Rapporten gjelder for UTV 1000 og UTV 3091 på bachelorprogrammet

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis 1964 Førsteamanuensis (kval.) 1978 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis b.

Detaljer

INSTITUTT FOR BIOLOGI: INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI

INSTITUTT FOR BIOLOGI: INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI Studiestyresak: 05/09 Saksnr.: 2009/1510 Møte: 18. mars 09 MINDRE STUDIEPLANENDRINGER FOR HØSTEN 2009 Fakultetssekretariatet sendte brev den 29.januar til alle institutt, hvor det ble minnet om den faste

Detaljer

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Rundskriv F-06-13 bemerker følgende om krav til lektorutdanningen for trinn 8-13: For at utdanningen

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:10 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Medlemmer av programrådet for profesjonsstudiet i psykologi Dato: 30.05.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU/UMB Referat fra møte i programrådet

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - PEK. Program for evaluering og kvalitetsutvikling 2016

SØKNADSSKJEMA - PEK. Program for evaluering og kvalitetsutvikling 2016 SØKNADSSKJEMA - PEK Program for evaluering og kvalitetsutvikling 2016 Fakultet: Det humanistiske fakultet, Institutt for fremmedspråk Dato: 15. september 2015 1: Om prosjektet: «Nye veier for nettspansk»

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 21.10.2013 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 25. november 2013, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget. Heming Gujord Marie Von der Lippe Myriam Coco Torodd Kinn Silje Klungland

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2009 ØST, versjon 08.aug.2013 11:13:21 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i engelsk språk og litteratur eltid/deltid:

Detaljer

Ny emneplan master - Psychology of Physical Activity (20 sp) Forslag om navneendring Trenerrollen

Ny emneplan master - Psychology of Physical Activity (20 sp) Forslag om navneendring Trenerrollen STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 9/10 fra møte onsdag 10. november 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Egil Johansen - vara (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Berit Skirstad - vara (SKS), Jorunn Sundgot-Borgen

Detaljer

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken 3/2014 REFERAT Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 3. april 2014, kl. 12.30 14.30, møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Olgunn Ransedokken,

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer