Kopi: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet."

Transkript

1 Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i UUI Tid: mandag 16. februar, kl Sted: rom 435, HF-bygget Til: Thorsteinn Indridason (undervisningsleder), Torodd Kinn (nordisk språk), Ingrid Nymoen (nordisk litteratur), Atle Kristiansen (norsk som andrespråk - språkkurs), Tor Trolie (teatervitenskap), Gisle Kristiansen (litteraturvitenskap), Helge Dyvik (lingvistiske fag), Gjert Vestrheim (klassisk), Hilde Corneliussen (humanistisk informatikk), Henning Laugerud (kunsthistorie), Jens Elmelund Kjeldsen (BA i Retorikk), Ellen Mortensen (BA i Kjønnsstudier), Erling Aadland (BA i Litteraturstudier), Endre Brunstad (Lærerutdanning med master i nordisk), Ranveig Lote (studieleder), Magnus Bøe Michelsen (student, litt.vit), Sunniva P. Johansen (student, nordisk). Kopi: Solveig Steinnes (adm.sjef), Stein Haugom Olsen (instituttleder), studieadministrasjonen, studentrepresentantene i instituttrådet. Saksliste UUI-sak 01/09: Godkjenning av innkalling og saksliste. UUI-sak 02/09: Godkjenning av referat fra møtet 17. november Referat vedlagt. UUI-sak 03/09: Orienteringssaker 1. Suppleringsopptak for master våren Dokumentasjon vedlagt. 2. Semesterregistreringer ved LLE for våren Dokumentasjon vedlagt. 3. Uttalelse: Helhetlig skriveopplæring og status i saken. Dokumentasjon vedlagt. 4. Nye studieplaner frist 10. mars. Muntlig orientering. 5. Nye fagkoordinatorer, jfr. e-post fra instituttleder. Dokumentasjon vedlagt. 6. Programsensor/tilsynssensor. Instituttets uttalelse til fakultetet. Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen. 7. Eksterne sensorer, fagmiljøenes praksis, jfr brev av Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen. 8. Studieplanendringer teatervitenskap, jfr. brev av Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen. 9. Møter mellom ledelsen og fagmiljøene våren Foreløpig møteplan vedlagt. 10. Samdal-innstillingen. Uttalelse fra instituttet, jfr. brev av Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen. 11. Eksternweb, status v/håvard Peersen. 12. Utvikling av videreutdanningstilbudet, jfr. anmodning fra KD. Status. Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen.

2 13. Frist for utdanningsmelding, jfr. brev fra studiesjef v/hf, Ronald Worley, 14. januar. Dokumentasjon vedlagt i eget vedlegg til innkallingen. 14. Orientering om budsjettarbeidet. Muntlig orientering ved undervisningsleder. 15. Eventuelt. Vedtakssaker: UUI-sak 04/09: Veiledende retningslinjer for undervisning i emner med få studenter. Dokumentasjon vedlagt. UUI-sak 05/09: Strategidokument for undervisning og internasjonalisering. Dokumentasjon vedlagt. UUI-sak 06/09: Eventuelt.

3 UUI-sak 02/09 Referat fra UUI-møte ThI/RL Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Referat fra møte Utvalg for undervisning og internasjonalisering. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Tid: mandag 17. november 2008 kl Sted: Rom 435, HF-bygget, 4. etg. Til stede: Thorsteinn Indridason (undervisningsleder), Torodd Kinn (nordisk), Atle Kristiansen (norsk som andrespråk - norskkurs), Gisle Selnes (litteraturvitenskap), Helge Dyvik (lingvistiske fag), Gjert Vestrheim (klassisk), Scott Rettberg (humanistisk informatikk), Hilde Corneliussen (humanistisk informatikk), Ellen Mortensen (BA i Kjønnsstudier, kom under sak 50/08, pkt. 2), Ranveig Lote (sekretær), Magnus Bøe Michelsen (stud.repr.), Sunniva P. Johansen (stud.repr.) Møtte ikke: Endre Brunstad (Lærerutdanning med master i nordisk) Tor Trolie (teatervitenskap), Jens Elmelund Kjeldsen (BA i retorikk), Arild Linneberg (BA i litteraturstudier). Saksliste UUI-sak 48/08: Godkjenning av innkalling og saksliste. Ingen merknader. Indridason la frem dokument fra fakultetet som viser forholdet mellom ressurser og studiepoengproduksjon på de enkelte LLE-fagene. Dokumentet ble oversendt instituttet i forbindelse med styringsdialogen tidligere i høst. Det var ikke klart om ressurser viser til antall faste vitenskapelige stillinger eller om timelærerressurser også er inkludert. Det ble bemerket at det som burde vært sammenligningsgrunnlaget er antall undervisningstimer versus studiepoengproduksjon. Norsk som andrespråk - norskkursene ser ikke ut til å være tatt med. Kinn bemerket at samlebetegnelsen nordisk inneholder flere ulike forgreininger med stor variasjon i bemanning og produksjon. Dyvik spurte om det var kommet en avklaring i spørsmålet om studiepoengføringen for EXFAC00SK: Språk og kommunikasjon. Indridason viste til instituttleder har fulgt opp saken og at studiepoengene fra EXFAC00SK vil bli ført i statistikken for lingvistiske fag / LLE. UUI-sak 49/08: Referat fra møtet Ingen merknader. UUI-sak 50/08: Orienteringssaker

4 1. Godkjent grunnlag for PPU med nordisk som undervisningsfag. Fagmiljøet ved nordisk har vedtatt at kombinasjonen MA i litteraturvitenskap + NOSP102 og NOSP103 godkjennes som opptaksgrunnlag til PPU med nordisk som undervisningsfag. Det samme gjelder MA i lingvistikk + NOLI102 og NOLI Årsstudier ved LLE. Instituttrådet har hatt oppe sak om oppretting av årsstudier ved LLE. Teatervitenskap har sendt inn søknad om oppretting av årsstudium i teatervitenskap som vil bli lagt frem for UUI i februar Eksternweb. Fagmiljøene for litteraturvitenskap og kunsthistorie har sendt innspill til forskningskoordinator mht. laging av fagpresentasjoner i eksternweben. Lote nevnte at også fakultetet ved forskningsseksjonen nå tar fatt i saken. 4. Helhetlig skriveundervisning. Fakultetsstyret behandler sak om helhetlig og kontinuitetsbærende skriveundervisning Prodekan for undervisning har diskutert saken med undervisningslederne ved instituttene men har ikke ønsket å sende saken til formell høring på instituttene. Prodekanen har vist til at saken er en videreføring av Breivega-rapporten i 2006 og har ment at en høring ikke er nødvendig da saken ble behandlet den gang. Undervisningsleder ved LLE har likevel sendt saken til fagkoordinatorene og på bakgrunn av tilbakemeldinger fra disse kladdet et utkast til uttalelse som foreslås sendt til fakultetet som innspill i saken innen den behandles i fakultetsstyret. UUI støttet forslaget om å sende en uttalelse, men ønsket en del endringer i det foreslåtte dokumentet. De viktigste merknadene i saken var at saken burde ha vært sendt på høring til instituttene før behandling, at vedtaksforslaget er for uklart og hensikten med saken for dårlig belyst, at det er viktig å unngå pålegg om å utvikle skriveundervisning som vil gå på bekostning av det faglige innholdet i emneporteføljen, eller som man ikke får tilført mer ressurser for å drifte. Det var også et poeng i diskusjonen at fristen for å gjennomføre endringene i studieplanene er satt til våren 2009 og at dette er urealistisk kort frist. Indridason skriver om innspillet til fakultetet og sender dette tirsdag morgen. (Saksopplysning: det nevnte innspillet ble lagt frem i fakultetsstyremøtet av representanten fra LLE (Gjert Kristoffersen) og det ble vedtatt at saken skulle sendes på høring til instituttene før endelig behandling i fakultetsstyret). 5. Studieplanarbeid. Arbeidet med å overføre studieplanene til ny mal settes til 1. mars Det samme gjelder endring av emnekoder til 250-koder. Disse vil da kunne vedtas på UUI-møte Kinn minnet om at nordisk holder på med en større revisjon av 200- og 300-nivået og at denne skal være klar for vedtak høsten kode(r) vil først bli opprettet i denne sammenhengen. 6. Åpne emnekoder. Fakultetet ønsker ikke å opprette åpne emnekoder til tverrfaglig bruk ved instituttene, men anbefaler i stedet at instituttene oppretter enkeltemner for hvert ekstraordinære tilbud de måtte ønske å tilby. 7. Videreutdanningstilbud i nordisk, videreutvikling av eksisterende fjernord. Kinn orienterte om at nordisk er i dialog med SEVU for å søke midler til utvikling av fjernundervisningstilbudet i nordisk. Eksisterende tilbud omfatter 100-nivå, og man ønsker nå å utvide også til 200-nivå og muligens 300-nivå. Dette vil i tilfelle bli et betalingsstudium. 8. Evaluering. Lote minnet om at det er siste uke med undervisning for mange av fagene og at dersom man ønsker støtte fra studieadministrasjonen, så må disse få tilbakemelding nå på hvilke emner som skal evalueres slik at man

5 rekker å fordele oppgaver og få avviklet studentevaluering innen semesterets slutt. Mortensen meldte at hun gjerne ville sette i gang en evaluering av Kjønnsstudier dersom det var åpent for dette. UUI-sak 51/08: Humanistisk informatikk ønsker navneskifte til Digital kultur. Vedtak: UUI vedtar at faget humanistisk informatikk skifter navn til Digital kultur/digital Culture og at navneendringen trer i kraft fra høsten UUI-sak 52/08: Rutiner for eksamensavvikling ved LLE. Ingen spesielle merknader og rutinene vil fortsette å bli brukt i den formen de er foreslått i denne saken. UUI-sak 53/08: Rutiner for timeplanlegging ved LLE. Mortensen bemerket at det er vanskelig å melde inn timelærere på KVIK-emnene med navn allerede 15. oktober fordi det er mange faktorer som spiller inn på hvem som vil være tilgjengelige påfølgende semester og en del av disse faktorene ikke får sin avklaring før like oppunder semesterstart. Mortensen tok også opp spørsmål om rettearbeid honoreres i tillegg til undervisningen for timelærere. Indridason forklarte årsaken til en tidlig frist, som er at dersom timelærere skal få utbetalt lønn fra januar av, så er det nødvendig å få kontrakter på plass tidlig og man trenger tiden som er satt opp. Selnes tok opp at det ikke er gitt endelig beskjed på om innmeldte behov for timelærermidler vil være tilgjengelige for fagkoordinator. UUI-sak 54/08: Eventuelt 1. Nordiskmiljøet har vedtatt at ekstern sensor skal gi kandidatene en skriftlig begrunnelse for karakteren på masteroppgaven. Møtedeltakerne mente stort sett at muligheten for begrunnelse allerede fins, i og med at enhver student kan be om en slik begrunnelse. På fag med muntlig eksamen får studenten normalt også en begrunnelse av sensor under muntlig eksamen. Flere mente en slik ordning vil kunne innebære en uheldig forskjellsbehandling av studenter på ulike fag. Saken ble ikke sluttbehandlet i møtet, men vil bli tatt opp med ledelsen. (Saksopplysning: Saken ble diskutert i ledermøte ved LLE og det ble bestemt at det ikke åpnes for en slik ordning med bakgrunn i prinsippet om likebehandling av studentene ved instituttet.) 2. Møtedatoer for våren ble lagt frem av Indridason. Følgende møtedatoer ble vedtatt: 16. februar, 23. mars, 11. mai, (15. juni). Thorsteinn G. Indridason undervisningsleder Ranveig Lote sekr.

6 UUI-sak 03/09 Orienteringssaker, pkt. 1: Suppleringsopptak til masterstudier ved LLE våren RL Masteropptak våren suppleringsopptak Fag Nye studenter våren 2009 Allmenn lingvistikk 1 Allmenn litteraturvitenskap 6 Datalingvistikk og 0 språkteknologi Digital kultur/humanistisk 1 informatikk Gresk 0 Kunsthistorie 4 Latin 0 Nordisk språk og litteratur 6 Norrøn filologi 0 Teatervitenskap 3

7 UUI-sak 03/09 Orienteringssaker, pkt. 2 Semesterregistreringer ved LLE for våren Eksamensmeldinger våren 2009 Antall emner Antall meldinger Persontall LLE AHKR IF FOF Grieg Studiepoengproduksjon H08 LLE AHKR IF FOF 3749 Grieg 1170 Emnekode Emnenavn Eksamensmeldte studenter Allmenn litteratur ALLV101 Allmenn litteraturvitenskap - Analyse, tolkning og genre 57 ALLV102 Eldre litteratur og poetikk fra antikken til ALLV201 Allmenn litteraturvitenskap Litteraturteoretisk særemne 6 ALLV202 Allmenn litteraturvitenskap: Litterært særemne 26 ALLV301 Litteraturvitenskapelig grunnkurs 6 ALLV303 Litteraturvitenskapelig særemne I 17 ALLV304 Litteraturvitenskapelig særemne II 11 ALLV350 Allmenn litteraturvitenskap mastergradsoppgave 17 PSANA201 Identitet, kjønn og selv i moderne psykoanalyser 13 LITTEHF Litteraturteori - fellesemne 7 RET206 Litteraturvitenskapelig retorikk 25 Kvinne- og kjønnsstudier KVIK101 Introduksjon til kjønnsforskning 23 KVIK202 Fordypning i feministisk litteraturvitenskap eller feministisk filosofi 5 Datalingvistikk og språkteknologi DASP101 Programmering og søkestrategier 18 DASP201 Grammatikker og datalingvistiske verktøy 2 DASP202 Semantisk og pragmatisk prosessering 7 DASP203 Leksikon og ordnett 5

8 DASP302 Statistisk metode 4 DASP307 Språkvitenskapelig skriving for master- og PhD-studenter 3 Allmenn lingvistikk LING111 Syntaks 17 LING114 Særspråk 13 LING120 Morfologi 16 LING121 Fonologi 17 LING203 Diakron lingvistikk og sosiolingvistikk 7 LING204 Språktypologi 7 LING350 Lingvistikk mastergradsoppgave 3 LINGMET Metodeemne for språklige mastergrader 5 Norsk som andrespråk - norskkurs NOR-U01 Introduksjonskurs i norsk 63 NOR-U1 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn NOR-U1/2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 2 81 NOR-U2/3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3 82 Klassiske fag ANT101 Antikkens kultur: Litteratur 2 ANTV101 Antikkens verden 27 GRE101 Gresk elementærkurs 8 GRE102 Gresk prosa og grammatikk 3 GRE201 Gresk: Jonisk og etterklassisk prosa 1 GRE202 Gresk: Attisk drama 1 GRE301 Gresk tekstpensum I 2 GRE303 Gresk valgemne 1 GRE304 Gresk: Metodekurs (masternivå) 1 GRE306 Gresk: Prosjektforberedelse 1 LAT101 Latin elementærkurs 39 LAT102 Latin: Prosa og grammatikk 24 LAT201 Latin: Romersk prosa, historieskriving 3 LAT202 Latin: Romersk poesi, Horats og Vergil 1 LAT204 Latin: Fordypningsstudium 1 LAT303 Latin valgemne (masternivå) 3 LAT304 Latin: Metodekurs (masternivå) 3 LAT305 Latin: Særpensum (masternivå) 1 LAT306 Latin: Prosjektforberedelse 1 Humanistisk informatikk/digital kultur HUIN100 Nettbasert kommunikasjon og publisering 18 HUIN104 Datateknologi: Historie, teori og praksis 12 HUIN105 Webdesign og webestetikk 50 HUIN202 Fordypning i humanistisk informatikk 2 HUIN206 Kritiske innfallsvinkler til teknologi og samfunn I 6 HUIN305 Praksisprosjekt i humanistisk informatikk 4 HUIN307 Kritiske innfallsvinkler til teknologi og samfunn II 3 HUIN350 Mastergradsoppgave i humanistisk informatikk 2 Nordisk språk og litteratur

9 ISL101 Islandsk språk 4 ISL102 Islandsk litteratur og samfunn 3 NODI112 Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning 1 NOFI101 Norrønt språk 12 NOFI104 Norrøn litteratur og kultur I 8 NOFI302 Spesialisert emne i norrøn filologi I 1 NOFI303 Prøveforelesning i norrøn filologi 1 NOLI102 Nordisk: Litteratur etter NOLI102-F Litteratur etter NOLI103 Nordisk: Den eldre litteraturen 33 NOLI208 Nordisk: Fordypningsemne I med semesteroppgave i nordisk litteratur 17 NOLI209 Nordisk: Fordypningsemne II i nordisk litteratur 8 NOLI210-L Litterær analyse og teori for integrert lektorutdanning 3 NOLI308 Nordisk: Fordypning i nordisk litteratur I 2 NOLI309 Nordisk: Fordypning i nordisk litteratur II 3 NOLISP300 Nordisk: Prosjektforberedende emne 16 NOLISP350 Mastergradsoppgave i nordisk 24 NORAN115 Litteratur og tekst i et andrespråksperspektiv 10 NORAN117A Sosiolingvistikk og tospråklighet 4 NORAN117B Sosiolingvistikk og tospråklighet 6 NORAN119A Språktesting og spåkvurdering 9 NORAN119B Språktesting og språkvurdering 5 NOSP102 Nordisk: Moderne språk 48 NOSP103 Nordisk: Språkhistorie og talemål 29 NOSP208 Nordisk: Fordypningsemne I med semesteroppgave i nordisk språk 18 NOSP209 Nordisk: Fordypningsemne II i nordisk språk 13 NOSP210-L Språkbruksanalyse for integrert lektorutdanning 8 NOSP308 Nordisk: Fordypning i nordisk språk I 4 NOSP309 Nordisk: Fordypning i nordisk språk II 1 NOSP311 Nordisk: Språkteoretisk emne 3 PRAKTINF Praktisk informasjonsarbeid 17 RET205 Nordisk retorikk 20 SAS1 Norwegian Language - Scandinavian area studies 15 SAS2B Scandinavian Literature - 20th Century (Scandinavian Area Studies) 6 ZNORD Spesialeksamen i nordisk 1 Kunsthistorie KUN110 Innføring i visuell kultur og kunsthistorie 44 KUN112 Tidlig visuell kultur 18 KUN114 Moderne billedkultur 68 KUN116 Arkitekturhistorie 65 KUN201 Fra bildeteori til estetikk 38 KUN203 Kunsthistorie: Antikken og den klassiske tradisjonen 16 KUN204 Kunsthistorie: Moderne kunst 43 KUN302 Kunsthistoriske tolkningsstrategier 6 KUN321 Kunsthistorie: seminarinnlegg 7 KUN323 Prosjektarbeid på forskningsprofil 1 KUN350 Kunsthistorie mastergradsoppgave 11 Teatervitenskap TEAT112 Moderne teaterhistorie og analyse av teaterframsyningar 5 TEAT113 Dramaturgi og regi (teatervitenskap) 9 TEAT211 Teaterestetikk og teaterteori 6

10 TEAT212 Teoribasert prosjektoppgave i teatervitenskap 5 TEAT213 Praksisbasert prosjektoppgave 5 TEAT303 Teatervitenskap: teoretisk fordypning i et systematisk område 4 TEAT311 Teatervitenskap: seminarinnlegg innenfor selvvalgt område 2 TEAT313 Prosjektoppgave basert på deltakelse i teaterproduksjon 1 TEAT350 Teatervitenskap mastergradsoppgave 2 Tverrfaglige særemner våren 2009 PPP201 Proporsjon, perspektiv og persepsjon 18 PAL201 Innføring i paleografi 51 Nordisk fagdidaktikk DIDANOR1 Norskdidaktikk 1 4 DIDANOR2 Norskdidaktikk 2 12 DIDANORAN2 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk 2 3

11 UUI-sak 03/09 Orienteringssaker pkt. 3 Uttalelse: Helhetlig skriveopplæring og status i saken. ThI Til fakultetet v/fakultetsstyret UUI-sak 50/08, p. 4, fra 17. november 2008 Uttalelse fra LLE angående innstillinga: Implementering av helhetlig og kontinuitetsbærende skriveundervisning, jf. fakstyresak S 92/08 den Denne uttalelsen kommer uoppfordret og som en følge av at selve innstillinga ikke ble sent på høring til instituttene før den ble tatt opp som sak i fakultetsstyret. Det burde fakultetet ha gjort for å få fram en ryddig diskusjon og prosess i fagmiljøene. Når det er sagt er LLE prinsipielt positivt til styrking av skriveopplæringen på alle nivå, der det viser seg å være behov for det. LLE legger vekt på at det blir tatt vare på den skriveundervisninga som allerede finns ved instituttet. Meningsfylt akademisk skrivearbeid skjer i tilknytning til et fagstoff. Derfor vil det virke mot det gode formålet hvis en løsriver skrivingen fra fagstudiet og skiller den ut i særskilte emner. Skriveopplæringen må bli synlig innenfor de aktuelle emnene, men vi må unngå at det blir oppretta særskilte emner for å ta hånd om den. Dersom økt skriveundervisning betyr reduksjon av annen undervisning, og dersom instituttet ikke får tilført nye og permanente lærekrefter, stiller LLE seg skeptisk til en slik implementering. De tidsfristene for revisjon av emneplaner som forøvrig er forespeilet i saken virker fra LLE sitt ståsted urealistiske. LLE syns det også er uklart i skrivende stund hva innstillinga og implementeringa av den skal munne ut i, dvs. om det er snakk om enkle oppdateringer i emneplaner eller mer omfattende arbeid med ressursmessige konsekvenser for fagmiljøene. Vennligst, Thorsteinn G. Indridason undervisningsleder og leder av Utvalget for undervisning- og internasjonalisering ved LLE

12 UUI-sak 03/09 Orienteringssaker, pkt. 5 Nye fagkoordinatorer, jfr. e-post fra instituttleder. Instituttleder sendte ut melding om endringer vedrørende fagkoordinatorvervet for noen av fagene ved instituttet. Se under. I tillegg er det en endring for bachelorprogrammet i litteraturstudier, ved at Erling Aadland fra litteraturvitenskap trer inn som programkoordinator i Arild Linnebergs forskningspermisjon i E-post fra instituttleder til Fra 1 januar 2009 er det oppnenvt fire nye fagkoordinatore som følger: Hilde Corneliussen (for Rolv Beev som har permisjon), HUMINF Henning Laugerud, Kunsthistorie Ingrid Nymoen, Nordisk litteratur, Norrøn filologi og SAS-kursene Torodd Kinn, Nordisk språk, Norsk som andrespråk og Islandsk Som det går frem av denne listen er fagkoordinatorvervet for nordisk nå delt i to. Dette ble besluttet etter en gjennomgang av pliktene for fagkoordinator i nordisk og etter råd fra tidligere fagkoordinator for hele nordiskfaget, Torodd Kinn. Med hilsen, Stein Haugom Olsen Instituttleder, LLE

13 UUI-sak 03/09 Orienteringssaker, pkt. 9 Møter mellom ledelsen og fagmiljøene våren Vedlegg 1 Foreløpig møteplan ThI Mulige tider for fagmøter. Vi har gått gjennom alle fagene nå og sett på timeplaner for å se etter undervisningsfrie tider. Har tenkt to møter per uke og i den rekkefølgen som Thorsteinn har foreslått. Da har vi følgende forslag til tider: Digital kultur, mandag 9/3. Invitasjon sendt Nordisk språk, torsdag 19/2, kl Invitasjon sendt Nordisk litteratur, tirsdag 24/2, kl Invitasjon sendt Uke 10: Litteraturvitenskap, onsdag 4/3, mellom 12 og 16 Eventuelt foreslå å bruke fagmøtetidspunktet deres som er mandager Da blir det mandag 2/3, kl Lingvistiske fag, torsdag 5. mars mellom 12 og 14 Uke 11: Teatervitenskap, torsdag 12/3 mellom 12-16, eller onsdag 11/3 mellom Kunsthistorie, torsdag 12/3 kl Uke 12: Klassiske fag, torsdag eller mandag, tirsdag

14 UUI-sak 04/09 Veiledende retningslinjer for undervisning i emner med få studenter. ThI I de siste semestrene har vi fått en del henvendelser fra lærere som har hatt ansvar med undervisning i emner hvor det er få studenter som møter fram og registrerer seg. Spørsmålet som dukker opp er om undervisningen skal i tilfelle gå som vanlig eller om man skal ta opp alternative ordninger i form av veiledet opplegg fram til eksamen hvor læreren møter studentene par ganger i måneden i undervisningssemesteret. Instituttleder har bedt undervisningsleder om å anbefale noen veiledende retningslinjer som kan gjelde ved slike situasjoner. Målet med denne saken er derfor å prøve å fremskaffe felles forståelse mellom fagmiljøene på det hvordan en legger opp undervisningen med få studenter og få denne forståelsen nedfelt i felles retningslinjer. Men, målet er også å få fram hvordan de diverse fagmiljøene håndterer slike situasjoner. Løsningen kan muligvis være den at UUI anbefaler et minsteantall studenter slik at vanlig klasseundervisning skal kunne foregå. Tallet 5 har vært nevnt i diskusjonen men det er ikke sikkert at det er tilfredsstillende for alle fagmiljø eller alle fagnivå. Noen fag har relativt få studenter gjennomgående og derfor kunne det tenkes å bestemme et annet minimumstall. Disse fag har sikkert også rutiner for å håndtere slike situasjoner og det vil derfor være til nytte å høre om det. Det overordna prinsippet må være at alle studenter som er registrerte i et emne får muligheten til å ta eksamen i det emnet med ev. redusert undervisning. I enkelte tilfeller, hvor det er mulig å ta andre emner på samme nivå, kan det likevel være ønskelig å anbefale studenten å bytte emne. I lys av det som allerede er nevnt ovenfor vil undertegnede prøve å sette ord på de diverse variantene som kan oppstå ved få studenter i et emne, ord som kan da lede til felles kjøreregler. Således kan følgende ordning foreslås: 1. I emner med 5 eller flere studenter med full registering skal studentene få den undervisningsmengden som planlagt. 2. I emner med færre enn 5 studenter kan lærer velge flere alternativer. De kan uttales slik: a. 3-4 studenter: lærer kan undervise som planlagt eller sette opp redusert klasseundervisning. Læreren kan også velge å sette opp et oppfølgingsopplegg, lesekurs, med veiledning hver 14. dag. Dette ville t.d. være hensiktsmessig i emner med veiledet semesteroppgave. De ressursene som frigjøres kan fagkoordinator disponere til andre undervisningsopplegg, mappelesing, eksamensarbeid o.s.v. Valg mellom disse mulighetene avhenger selvsagt av frammøte til undervisningen. I lys av dårlig frammøte de første ukene kan lærer derfor velge å bytte om fra klasseundervisning til veiledet opplegg to ganger i måneden.

15 b. 1-2 studenter: undervisningen foregår i form av veiledet opplegg som beskrevet ovenfor. c. Avlysing av et studietilbud er bare aktuell hvis det ikke er noen registrerte studenter i emnet eller at de som er registerte ikke møter opp par uker inn i semesteret. d. I tilfelle det er timelærer som har et emne som avlyses må han få kompensasjon for allerede ilagt arbeid ved forberedelser. Denne kompensasjonen skal bestemmes av instituttledelsen. 3. På høyere nivå, dvs og 300-nivå, skal det være mulig å utvise skjønn når det gjelder å velge undervisningsordninger. På den måten kan det være aktuelt å tilby klasseundervisning for få studenter. Forslag til vedtak: UUI anbefaler forslaget til retningslinjer med de endringer som fram kom i møtet.

16 UUI-sak 05/09 Vedlegg Strategidokument for undervisning og internasjonalisering. Strategisk plan for undervisning og internasjonalisering ThI Medfølgende er forslag til utdanningsstrategi ved LLE i perioden , utarbeidet av undervisningsleder i samråd med andre i ledelsen og studieleder Lote. På samme måte har det vært utarbeidet forslag for forskning som har vært oppe til behandling i FFU og samsvarende strategidokument for administrasjonen vil bli utarbeidet. Disse tre partene blir deretter støypt sammen i et strategidokument med generelle betraktninger fra instituttleder. LLE sin strategi er et viktig dokument for å bestemme den framtidige virksomheten for instituttet og innenfor hvilke rammer den skal foregå i. Sak om arbeidet videre var oppe i Instituttrådet 2. februar (SAK 02/09) og der heter det bl.a.: En strategisk plan er viktig av to grunner. En strategisk plan utgjør en ramme for instituttets virksomhet som gir forutsigbarhet når det gjelder både utviklingen av studietilbud og forskning. Utad til fakultetet signaliserer den at instituttet fokuserer og prioriterer i sin virksomhet på en rasjonell måte, og øker dermed mulighetene for å få tilført ressurser til definerte områder. Den gir også en ramme for og anledning til nytenkning når det gjelder instituttets virksomhet. På samme møte ble det foreslått følgende tidsplan for arbeidet med strategien. Etter innspillene fra FFU, UUI og administrasjonen lager ledelsen et utkast som skal presenteres på et allmøte den 6. mars. Ledelsen vil i lys av diskusjonene der produsere et nytt utkast som skal opp i Instituttrådet 23. mars. Der er det meningen at Instituttrådet kommer med anbefalinger til instituttleder som deretter vil avslutte arbeidet i løpet av april. Det kan nevnes her at andre institutt ved HF har allerede utarbeidet et strategidokument for virksomheten deres i framtida. Noen av institutta har planer om å laga et handlingsplan for å følge opp strategien på enkelte punkter. Det har ledelsen ved LLE også planer om å gjøre. Forslag til vedtak: UUI vedtar at den forslåtte strategien går til videre behandling i instituttet med de endringene som kom fram i møtet.

17 Vedlegg: Strategisk plan for undervisning og internasjonalisering ved LLE. UNDERVISNING. Hovedmål: LLE skal gi studenter god og oppdatert undervisning i almenn lingvistikk, almenn litteratur, digital kultur, klassiske fag, kunsthistorie, nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk (norskkursene) og teatervitenskap, samt tilby studieprogram som åpner for faglig forståelse og som styrker selvstendig og kritisk tenkning For å oppnå dette vil LLE: 1) sørge for at undervisningsopplegget blir: a. kontinuerlig oppdatert for å imøtekomme faglige og samfunnsmessige behov. b. revidert med sikte på at faggrupper skal få muligheter til å tilby felles undervisningsopplegg. c. dimensjonert slik at det blir tilpasset de faste stillingsressursene instituttet til enhver tid råder over. d. kontinuerlig vurdert for endringer i emneporteføljen. 2) satse på høy kvalitet i undervisningen ved å: a. sørge for at lærere og studenter evaluerer emneporteføljen i henhold til gjeldende evalueringssyklus og at resultatene blir systematisk innrapportert til Utdanningsavdelingen ved UiB. b. evaluere emneporteføljen slik at det blir lett for de fagansvarlige å følge opp resultatene. c. sørge for at emneporteføljen blir evaluert periodisk av tilsynssensorer for å få viktige innspill utenfra. 3) styrke lærerenes fokus på kvalitet i undervisning ved å: a. tilby undervisningsfora for lærerene med undervisningsrelaterte temaer. b. tilby belønningsordninger for ansatte som gjør en spesielt god innsats i undervisningen. 4) øke studiepoengproduksjonen ved å: a. innføre rekrutteringsstrategier på alle nivåer. b. redusere frafall. 5) disponere lærerkreftene slik at: a. de fast ansatte underviser på alle nivåer. b. stipendiater blir engasjert i undervisningen. c. behovet for timelærere blir redusert.

18 6) i framtida: a. videreføre arbeidet med innføring av disiplinbaserte BA-programmer. b. fortsette med å videreutvikle tverfaglige og tverfakultære emner. c. tilby og videreutvikle relevant etter- og videreutdanning. d. vurdere om fag med svak rekruttering kan utvikle emner som kan ha interesse utover fag- og/eller instituttgrenser. e. innføre veiledende retningslinjer for undervisning i emner med få studenter. f. innføre langtidsplaner for undervisningen. g. arbeide med å få på plass en senere undervisningsstart enn nå er tilfelle. h. arbeide mot å få full vikardekning for vakanser ved permisjoner. INTERNASJONALISERING. Hovedmål: LLE skal styrke internasjonaliseringen ved blant annet å bygge på og utvide de allerede eksisterende relasjoner fagmiljøene har med sterke internasjonale forskningsmiljø og nettverk. For å oppnå dette vil LLE: a. systematisere, synliggjøre, videreutvikle og prioritere aktiviteter som allerede er i gang innen forskning, utdanning og formidling. b. øke forskermobiliteten (utreisende LLE-forskere og innreisende gjesteforskere). c. styrke og utvide allerede eksisterende nettverk rundt studentmobiliteten slik at flere av våre studenter reiser ut og at vi tar imot flere innreisende studenter. d. arbeide for å utvide den engelskspråklige emneporteføljen.

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo 1 Dato: 22.11.2013 Deres ref.: Vår ref.: 2013/127 Sakskart for møte i Programutvalg for masterstudiet i rettsvitenskap Tid og sted: Fredag 29. november kl. 13.15,

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen Forslag til styrende prinsipper for en revisjon av studieplanen på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen Bergen desember 2010 1 Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer