FAUSKE KOMMUNE. I henhold tì K-vedtak i sak 98/08 skal den lønnspolitiske planen være retningsgivende og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. I henhold tì K-vedtak i sak 98/08 skal den lønnspolitiske planen være retningsgivende og"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaks 12/7934 I I Arkiv JoumalpostID: sakld.: 12/1870 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskiær instans: Kommunestye Sak nr.: 013/12 PARTSAMMENSATT UTVALG Dato: /12 FORMSKA /12 KOMMUNESTYRE RULLERING AV LØNNSPOLITISK PLAN Vedlegg: Gjeldende Lønnspolitisk plan Forslag til ny Lønnspolitisk plan der endringer er merket Forslag til ny Lønspolitisk plan i ren tekst Sammendrag: I henhold tì K-vedtak i sak 98/08 skal den lønnspolitiske planen være retningsgivende og veiledende for lokal lønnsfastsetting i kommunen. Den skal rulleres og haroniseres med sentralt inngåtte tarffavtaler. I henhold til Lønnspolitisk plans pkt Utvikling av den lokale lønnspolitikken Den lokale lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse òg arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning. legger rådmanen fram vedlagte forslag til ny lønnspolitisk plan. Den er justert i hht ny Hovedtariffavtale pr i - Endret og/eller ny tekst fremkommer i understreket kursiv og strøket tekst slik: gjennomstf. INNSTILLING: 1. Forslag til ny lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. PART-013/12 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

2 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: l. Forslag til ny lønnspoliisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. FOR-133/12 VEDTAK Parsamensatt utvalgs innstillng ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Forslag til ny lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. Even Ediassen rådman

3 ip' Lønnspolitisk plan Fauske kominune Vedtått av komrturtéstyret i K..sak:Zl/ll

4 l. BAKGRuN FOR LØNNSPOLlrISK PLAN :EAUSK'.KÖMMUltS VïSJON...ù..ô...,...~:..."..., "KÒM.lNS HOVtDM"L:.-.' ô...o...ô...',-..., ' F'ÖRBNDf,íNGSí3ÊS'tËMMELSER ' '...'..-...'...w...w...' lJlovedtariffavtalenög. lokal lørnsfastsettelse , Pensjon...ò.....' o o '0..:....'....,',.3. L3.3.tJtviklihg av-den lokale lønnspolitikken.o...ò Utfotdtinget '....;.....i o' i '....4.,2..tøkat LØNNSlOLlïïK...'...:... ~' '...'...'...,.,4. ' LôRALLØAAsFÁSt8EfTELSE. OG LÖKALE FdIfNDLINGER '...'... 4 ' l.1Drøftinger og Forhandlinger......:.:... :.i 'd."...,...,., J!ERSONALPoLÍTrSKE VIRKEMILER ÚTOVER LØNN...'...'...: il ',ml -.0'-'.'.'..-.'e',..-~.-:.:....e..:i-~:~..' e ".-,...ti ~j~.-...'.....-ií.:~ 'l ii...'...-.-~ ~..-..,.):-."~~...~..:..',,~.:,i.--i!;.,-:~,, ~.-. '.;-~ ; ~:.~.-.-~~..'.'.~.,'6 '4~. AV8LUTNt.G...-.ii ~-..-ii.'...-l , ~..._ , '..- _ ~-...-Il--..l'.._~-.-.' '.: ~'i-~-.-..ií:.-.II.~i ~RAMMÈ FOR..IKK LØNNSFAStSETTELSER I FAUSKE KuM1E...FEiLlBÖ"KRK Ê.R UÊFINRT.

5 1. BAdKGRUNN FOR LØNNSPULITISK PLAN L.lFauske kotiilüïnes visjon Ioobyggeme skal oppleve Fauske. som den beste kohilleh å bo og ha sitt virke i. 1.2 Kommu'ñêns hovedmål:..fauske kohûl.e skal sørge forgòdé levekårîor hele.fauskes béîolking. Fauske kommune skal legge til rette fht en aktiv ogvariett livsutfoldelse ti Fauske k:oñilleskal,stimulere til et sunfög livskraftig liåftingsliv 1.3 Fotlìâò.dlìi:gsJjèstemmeIs'er J.-~.lIÌQvedtaríffavtalèïiog lokal lønnsfastsettelse Fauske kommune tåt gjêï1om sitt medlemskap i KS utgangsptm i BTA' s genetel1e løoos.. og.stílingsbetegnelser, ìl'fak ip3 pkt 3.3pr lyâet: Lønisšystenîet f0iitšeftèrênlokallølîšpolitik som må gjørès kjent forallè àrisåftè.atbéidsgivêftat initiativ til regeliessig revideting av lokalløhrspolitik. Lønspolitiske retningslinjer utfóiies etter dtøftingenned de ansattes órganisãsjonet. Det må Vætè en saiienheng mèl10m kbmmülèns mål og den lokale løfispö1iìken. DètföratSêtiê'S at lønn benytes Som et personaipölitisk virkemiddel. Štadigf1ere lønnsplasseringer skjer lokalt innenfor rarer Sbm' settes sentralt. Lønitblir ett av virkemidlehe i en helhetlg atbeidsgi verpolitikk for å nå demålsôm til eñìvêt tid blir satt fotkortiien og den enkelte virksôinhet. 1î;.pó~~ênSjoïi.. '..".'.'..... _ '.'... _ "......,.,.' '.... Kb~UIe~ h~ridag sikret de ans.attepensjongjennom K~P ögstatenspêilsj?nskãs'se.j)ët et.- ~?liljenslnålsetting å videreføre enpensjonsordning soms.ir:er deansattê sålels~~ pertsjo'nistene en pensjonsordning tilsvi;ende dageils nivå uansett hvilken pènsjonslèveranâør Som velges i fråitida, ~.~.3.lJ~jknbgaV.defiIokåie. lonhspölitikien Den lokalë iønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i ënprosessiîellôm ädii.nistrâtiv ledelse og arbeidstiierörganisasjonene før endelig politisk godkjenning. Den skal være veiledende og retningsgivende for løhnsfastsettingen og løî1sütvikliñ.gefi: Den skal videre fange opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt bestèmte lønnsføringer.,. i Den skal bidra til å o sikre en overordnet styring av lønnspolitikken o gi retningslinjer og føringer for de konkete pïiörïteringèr o dane gruag for dialog om mål og virkemidlet i dên lokalé løurspölitikken o Motivere til kompetanseutvikling (nye punkter i HTA kap 3, pkt 3.2 andre ledd). Beholde, utvikle og rekrttere

6 . Sikte kvaliativt gode tjenester Utfordringer. Utfordringene i korfuhe-norge er først og fremst å beholde kvalifiserte arbeidstaere og å rekrttere ny i et samfunn som konkurerer mer og mer Om arbeidskraften.. I HYA pt O er det ko:rêt et nyt punkt i 2.3.1; i Fenêsbesteìfelsene som lyder: bet skal titarbeìdes rethingslinjer méd fotmål å øke áhtall heltidsähsatte. 2. LOKAL LØNNSPOLITIKK 2.1..LökâI lønnsfastsettelse oglokåle forhandlinger LøiuIskal fastsettes ved tilsettng. eller ved forhandlinger med titgåfgspuht i v dtatfe ktiteriét.og fater i forhold til aktelt løfisnivå.. Løïrtškal være gjenytelse fot arbeid, iitsats og ansvar '~.I.J~i1skal v~íegjenyteise fordenal1sättes kompetanse,- både real -og fôi'malkompêtânse~ IJønn skal være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå goderesultatef i heíiold til vedtå.tte mål. effektivitet. kvålitet på tjêliesten. trivsel og bedre arbeidsmiljø. engasj emefit 2,.101 Drøftliîgèr og ForhåìUllìnget ldêlö~ale.pater avholder etteri~ìtiativ fra ar~eidsgiverårlig ettèllert1~íe lønr~póiitiske dtøfting'srtøte (t) som samlet omfattér ane løfiskapitlerte. Jfr Fit A' s kap.3, pkt 'ÃÏbêidsgivêrs~al hvert åt somviserlømisnivå og lønnsutvikling, bla. fordelt drøftelikelømi. legge fram tallrtatetialelstâtist1~... '.. "...,..... i... på kjøfi og stillngskodêtfotogsåã.kûte.l~lcåljtìstetingäviøim skal škje i Samsvar med HYA fothañcì1iiigsbêsteirelser ogitfãd med" løl1spolitisk plan. ' '-~2.2 Petsoìialp()litiske virkemidlet ütover lønn Utover lønn kan en blant amet anvel1de følgeiide personalpolitiske virkemidler.. Kompetansehevende tilak. Jfr HTA's kap 3. pkt 3.3 Kornpetal1se ~ læring og utvikling. Gode og fleksible petmisjohsinuligheter. Ulike velferdstiltak Gfr. HMS-plan og perrisjonsreglement). Gode arbeidstidsordninger'. Trygge arbeidsplasser. Seniortiltak

7 i i I Som igjen kan bidra til å:. Rekrttere kvålifisen â.beidsktaft. Beholde kvalifisert personell. Stimulere til effektivitet.. Stimulere til kompetanseheving. Stimulere til bedre arbeidsmiljø/bedriftskultti 2~3LikeløÌIfi Nytt i.hta2ôlö Løntispölitikketi skal fremme og Mifeta likestiltmg mellom kjønnene, letfge til tette jör jåglig k4ttiereveier ög Clanseirrentsmuligheter. Lørttispolitikken skal virke slik at kvinner og metin lilcebehåndles i vûrde'ritig Cl løhr Og dvânsemênt Óg også vise hvördan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttellng. Kritériér for lnñplåšsëtingi âwinšementstilinger fastsettes som en del av den lokale lønnspolitikken. 'Med likeløtimenesat løïl fastsettes på same måte fot kvil1er og meïl; uten Ìtëfisyntil kkjønn. Dette erhjetnlet itikestillngslovens 5hVot det bl.å. heter: U'J(viooet og menn i saiè virksòïnet skal ha lik løfi for arbeid av likvetdi/' 'FratiyHôvedâvtalesdel B(iOiÖ- 2013), 7(tidligere 8j. FrëIIè likestiling og hindre diskrininéring: Pâï'~lîè leggèt til grun ât likestlllirgs-ög ikke.diskrililleriigsätbeid skjer i trådmè41óv-ögävtalewrk. Patten~mibefaler derfor at arbeidsgiver, soill~~ integrert del av) sin arbeidsgiverpolitik, legget vekt på rekrtt~ring av. arbeidstakere med ulik bakgrunn. 'tpét er.enmålsêtting for partêne at:. AUe arheidstakere inå gis like muligheter til arbeid, og til personlig o~ faglig. ûtvikl4i~ 1-l1~~rbeidstakerè må gis like muligheter med hensyn til tilsetting, lønn, heltidsstiling, ôppl êriiig;og ayansement Pètinå ikëskje usakeligfôtskjellsbehâudling ved irskrenkinger og oppsigelse Det. rekrtteres flere kviner tilledende stilinget Det rektttêrès1'ètêfiênn til kvinedominerte yrkêt i koh1ûíal sektôr Ar'béidêtföt á ftetie II.estiÜing og hindre diskrifiiêring lokal t tillegges de Som har dèt ovèrötcüetè ansvâr föt ar15eidsgiverpoliiken i den enkelte koilune. Ledere og tilitsvalgte hat et sairlig ansvãî for det løpèn-de likestilirgs. og ike-diskriìinerênde arheidet. Z.4Le-tleravløiiiiinget 2,4.1 Lêdêre êttel' ka.p.3.4 M:edlederi hht HtA 's kap 3, pkt og menes den som håt det överônìnete,ansvâ. for. Fag. Personal Budsjett I Fauske kommune gjelder dette. Rådmar og kommunålsjefer

8 . 0köhomisj ef/personalsj ef. enhetsledere Det et êt nedfelt ptinsipp at overordnet skal være løfiet høyere efî liderordhêt. Det bør væte en lønnsforskjell på minimur kt mellom en ledets løhh og høest lønte uidetordíletes gttlønn. uootâk for ordningen kan væte i tilfellet det uidetotdtiet hm særskilt avløhliñgpga spesiell kolfipetåhse,retrettstì1ing eller andre særlige fôrhold. Løñnsmvået bøt være slik at kornunen blir koïîllansedyktigpå atbeidsmatkedetuettiå freñiöîte åt lederstillnger tilegges et stort og sêlvstendig ansvar. Kriteriet for ledetavlømiiiiget fteniöttet i Hr A' s Käp 3 pkt 3.4 Dêtskål inigåsavtaler tnellorlideiietielte leder og nætneste òvètòrdn~te. Disse skål jevnlig. e~aluer~s og ha betydning for løoosutviklingen. Det gjelder krav i hht HT A, genetelie ledetktav, handlingskrav og individùelle krav. )ø'3i~2 Lêdere êttêtkap.4 '!lvecllëdér ihhtht A' skap 4 pkt4b Pkt5tíenes ledere Som et tildelt "...'.," vesentlige arbeids~iverfunksjoner Dísseskalavløllêshøyereenn dem de etsätt til ålède.unrtàkforot~ningè11êt i,de tilfdler underordnete har særskilt avlønning pga spesiell kompetanse/spisskompetanse, rettettstiling eller ândtesætskilte forhold. IF'auske köiiufe g eidêr dette f.eks., Faglederemed vesentlige atbeidsgiverfisjöner.'i~.lønns:politîsk HANDLINGSPLAN 3'..MåÎ Fäuské kornule skal. Häehatt~iv lønnspolitikk fotåre1c~ere og behoi~eaïbeid~t~ete. Ha en lønnspolitikk som skaper engasjement hos den enkelte an,satte. Gideo ênkeltemulighet fot en god ög konkutïãnsêdyktig løtisutvik1iñg.. Ha en lønnspolitikk som skal bidratil å utjevnè løfisfötskjeller merlõm kvi1üe- og matisdoniinerte yrket. 3.2 Kriterier tór løñnsfástsêttêlse Generelt for kriterier. Være objektive. Relatert til enhetens virkeoi:åde. Så langt som mulig kunne måles. Fremme likestiling og likelønn

9 3.2.2 Kritériet Köiipetafise Utdaíling og realkömpetahše IRtA 1dpitel 3, pkt 3.3 Kompetanse, læfingogtlfiikltng står: Det visesfor Ølrig til Riksmeklingsmafilië,nsfofSlag, br pkt. r; litra aj: Partene tilrår at cktias utgangspunkt i lønnsrelasjon etter L O års alisienriitëtmélom mirìstelønfij6rhøyskoleuidanfîtêôg minstelønn lmyttet tilhøskoleutdannete medyttérligele spesialutdahning (om làg kr ) Rom veiledende norm for iønntiliegg etter L års relevant videre-/etterutdanìiing (Jg/ellet vurdert realkompetanse. For relevantvidáe-/etterutdan'fing av kortere wìrighet enn L år, dog begrenset nedad til 3 måneder, berrytìeslønrìrelasjonenf(jrholdsmessig Vîdereutdâühîìlg Afs'a~eskal..l~~alt avlønnes,. ~~ëre pr, åtefistining~ns. griliørtsplâs'~eïi~g.,~âr:. Fauske koiiuìe hat Vurdett akell ütdaiihg somhødvendigfofötganisasjônëti og avtale om dette er ioogått på forhånd. vidëteutdàfingener relevânt for vedkoiiêlldes nåværende stiling. titdåringeh represeñtererminimûi et halvt års studie og kråv fra ütdai1hgsinstitusjonen er il1fridd (eksamen/prosjektoppgave ögìikrehde) ~~ ReSlîÍhîtóppìiå'else/bîf$ats:. god service til brue1ie it evne til åta ctllšvaf.' evne til å ta initiativ. fleksibiltet/omstillñgsevne/utvikling og nytenkng. arbeidsresultater.økohomiãrsvar!bùdsjettstøtteise. Koìiûnikasjonsferdigheter Ktjt~:rêr for ledërâvløö.niñg ",',.,'.,,", LederavløMing må være relatert til spesieile'ktitetier og tildênetiehês le1lêrãisvåf PéfSonalåflvåt o àrbéidsmiljø o Faga.tsvåf o 0könotniåIsvar/bûdsjettsvår o Utvikling og nytenking o Rekrtteringsbehov/kValifisert åtbeidsktaft o OmdøhiIIiebygging 3,3 Lønn uñdervisttiìigsstiilñget Det henvises til HTA's kap. 4Cmed tilpashingetlsæravtaler. FuiiksjOfišiillêgg. Funsjonstilegg er et tilegg for spesielle fusjoner eller sætlig afisvãf ög gis Îòfden perioden dette Våter.. FUnsjonstilegger variabel lønn, og kan kt gjøres pënsjohsgivendenâïden ei gödtgjottgjennom tileggsl0ll som årsbeløpetter HTA kap 3, krf2.3.lög 3.3. I

10 . Tilegget bør kun vurdéres öpprettet ög benytêt det det spésielle âhsvâtêt/fullsjöûert ikke kan ses som na.tutlìg del av stilirtgens öppgavet/aûsvât.. Det utarbéides aktielle veiledere/tiæmierê rethitigs1iijer i samåtbeid mèd aktuelle orga.isasjoner. Retningslinjene godkjennes av rådmanen.,. Tildelìng/fordeling av funksjofistilegg der slìke er opprettet åvgjøfês aveiîetslèdeí' i samsvar med retningslinjer etter eventuelle drøftinger med tilitsvalgte. il Endring/oppretting av nye fusjoner kan foretas i forbindelse inèdårlige lokale fothandlinger. Rådmahnen kan i tilegg etter drøfting ined aktuelle tilltsvalgte, opprette fusjoner/tile'gg ved behov. Følgeride junksjonsstiuillgel kan benyttes i Fauske:. Teämleder. Kontaklærer. Rådgiver/Sosiallærer. Fagansvarlig 3A. ' Sâ:tsniñgsdttrå.dér Kömpètâseutvikliíig ;. godfagdekiingvedalle eooeter. plan for gjel1omføring a.v kompetansehevende tilàki hit HTA'skap3,pkt3.3.6êholde/nHttuttetenødvendÍgärbeidsktaft. Koi)itansedyktiglønn esætskilta.vløï1rtgävyrkesgropper dêt et vanskélìg å fek:ttetê. Atbèidstakereutenyrkesihessig fortalkömpêtafise Som har vært ikolïûìens tj eneste i lâíg tid, skål vuderes lønnsmèssig. e ))etskal utätbeide's têtrtiì1gslifijer mèd formal å øke áhtallheltidsâhsa:tte Sêìiiotti1tak (jfr. Sehiorplâíog arbeidstidsavtåle UndeíVisfiingspersònålet) "4!~i\VS'LÜTNlNG veiledende for lørnsfastsettelse ikofiúlêfi. DefiSkãl n:letes og haroniseres med bl.a. sentralt inngåtte tariffavtaler.,riáðêhskalværetétfiingsgivende og Kommunen som arbeidsgiver gis en frihet til å bruke løl1ssystemêt aktivt i sin personalpolitikk. Det er åpnet for at individuell vudering og dermed resultatoppnåelse káh bëløries gjennom løoosøkiing. Det vesentligste av kommunale arbeidstakeres lørnsutviklirìg vil fortsatt fastsettes isenttàle forhandlinger. Lokale forhandlìnger og lokal lønnsfastsettelse vil væte et supplement Ordførers godtgjørélse reguleres fra sanie tidspunkt som rådllarnens løl1 reguleres.

11 Kãp5,S,l Rammer for lønnsfastsettelse Rådmaiin o Ingen bestemt øvre gtetise/rekrtteringshensyn. MIriimtikt høyete e1u høyeste lønte kort~nalsjef,kommuhaisjefer kr Komiunalsjef som er stedfortreder for rådman har minimuisävstand til den andte koniunalsjefenpåkt Stillhiger med minimumsavløhfiing mak:slmumsävìøüïlií1'g Seniorrådgiver kr Spesiel1eklavtil fofial/realkompetanse og fagansvar. ',',,',",', "','".',,',',',",,',',',',',,... Heri inngår rådgívere i rådmannens stab relatert til spes. oppgaver inédskole, nêïsè, prosj ekt,økononii,persoiiål ogiltviklillg. Eiihetsledet Differensiere lit fra kriterier som utdanng, fagansvar,leûeransvar/årsvetk, Økonomi/btidsjett,tverfaglig, sanarbeid. Rektö,r, styrer, avd. Kap4 boge. sykepleier Kr. 425.trOO StHlingetmed minstelønn ilîhthta' s kã:p 4 Minstelølin ved tilsetting kr Disse er satttil å lede et fagoi:åde og skal være høyere løhhet eii grufiøii istíllngei1. Utdaning pånivå 2 i hht HT à' skap 4, eks fagontåder som refiold Og vedlikehöla, Assisterende styrer i barehäge, fagansvarlige for sosial, barevem og psýkiätrivil Være høyskoleutdanede på iiivå 3 eller 4 i hht HT A. Fagansvarlige med mastergrad vil være på nivå 5 i hht HT A. Inspektører i stilingskode 7954

12 Tritin 8 Fagsti1Ing!øgskölekra.v Kr kr. 31~t5ljO/4I4.0'(m Her inngår stilinger med krav om høgskoleutdaiing og stilinger med krav óff yterligere spesialutdanng (eks: spesialpedagog,spesialsykêpleier, tverrfaglig spesialistitda1tng). Lærere, adjúiiktet og lektorer Enkelte stillnger i stab/støtte-tjenesten. Enkelte i stillngsko~en 6559 k()nsûlènt l!aga.rbeidêr elotilsvâtende Kr ,..kr.33~.300 Her inngår fagàrbeiderstillnger. For enkelte ansatte i stilingskoderte 6559 konsulent, 6863 sekretær, 7520 førstesekretær, 7024 bàrepleier, 7199 helsesêiaetær og7s:n säksbehandlermed tilhørende rappörtetingsbenevnelse skal mitiimuíñsavlønniïigefi Væte tilsvarêtide fagarbeider. Ufa.gl~tt Kr StílIiirget som hiirgår i liht Hl' A ~ skap 5 FagstnliìIglliØgskölêkra.V HerInngårstiliiiger medkrav ófi høgskoleutdaning. Lege, jórdïör, iñgeilør, skogbrussjef,sålfuffsvitêrê"sìviløkóüömetdütis1: '.

13 Lønnsiiolitiskplan Fauskekomffune t~ti:t()~!êl1tt~ fiyttdcst fremkomrret'iìljjti~l'itr'(lll4!t. kursíj!og strøket tekst slik:.,.,... 1

14 1.'BAKRUN FOR tønnspolï'tisk: ptúl.l~.;.;..;..m;..;..';.;;;;';"';;;;",,,';;,;';;;;;;;;..;:..;;;;;,;;;';;;;.;;;;;.1 1.1, ' ",FAuSKE -KêMM.UNÊS visjon...;;..;.,...;;.,...;;;,...,..;;;...;;..;;..,.,.;...;..,...:..:.;;";,.;..;..;;...;;,,.;;;;;.;;;;j 1;2 '.Kêl\f:ENS,tíO'VE'DMhLI.;.;;.;,.;...;..".,...;.'...;.;,.,...;...;;',;;,.;;;;..,..,...;;;;.;.;,;';,.:.;;...;;;...;;.;... J 1;~,FeíUlt..lìÏ:dSilgS'IEMl\E:u;ER...;...,;.;.;...,..;...;...;.';...:.FEIb!',.ÍJeKMERK~ER,îKt :ËFn-ÆIH. 1'$;1 HovedtEfrifîävtäleti eg leka11ømsfastsetlse o;; ;;.;......;;..:;'.;.. ;~:..';.' :....;.;..;;.;;..; :...~J 1;-.2,PeßsjoÍ1,.,';:..; u.;....';..';.,...'.. ;;..:.;:.;;;.;: ;':.:": ;...;;.....: ;....:;.;;:.";...:...:; ;;; ':;;"":.:.:.;...:.; ;;. :';';;;;;;';-.3 1;~.3Utik:Hngâ:Yden lekáe lønspolitkkn;..".;:;.:.:";';;.;.:'.. :...;.;;..:;..;;;:.;. ;;'i;..';';...:;;..: ;..;..;. :4 :3 ;4 Utrlii'Íffger'...:.. ;; ;.;:..:.:...;.;.;:; ;i...; :;...:;. :.";.:...;...:.,;...;;;;... ;..;.. ;;;;...;..; ;..;.;";':'.:.;:;.. ;;;,..4 '.' Z;J:O'KL.LØNNSPOLlTIK..~.;...;...;...,,;;...;..;.;...;;...;;;..;.;;..;..;.;..,,;,;,...,;;;.;..;,;;;;;;...;;..;.;;'..;;:;;;~;;;.;.;4 2;1; LeJ(L 'LØNNSFASTSETtELsE Od LOKALE liolulan-ljnger..;..;..;;;...;,;;...;.;,:.;.;.;...;.;.;;;;;;.;,.;.',.; S g.l 1" Dtøftngerog Fothandlinger.....;....;.;;..:....;..:..:. ;;;... ;..:..;.; :...;;....;. ;; ; :PERSON-l"liOLITISKF VlRM)ÐLERUTOVAA,LØNN,...;..;;...,.;;;.".;..,...;..;;.;...;,...;;.;...;.:;;;'.;. (J :Z~j~Icliæl;øNN...,... ;..;..;;.;;...,.;;... ;;.;,...;...,...,...,......,.;......;...';. -...~;..;;....;.. ;..;;; ;.;;;.;.;.,.'..; ~ ;;' (J.!2,~lLEDERIiØN:ìNGÊR.,.;...;...;'...,... ;.;...,...,...;:...;...;.,;;;..;.;;;.;;...;.;;;;;,..,;.;.:;:.;.;.;.;;~...;.~;, ,Lederëêtetkap.3;4;..;... ;.; ;...,..u.....,.:...:...:... :.....:...;....,y "2:4;g 'Ledeteeterkap 4.;...;...:...;;.;u.;...;...;;::...;...;.:...;.:;u... 7 ;.:;.;,: 3 _~1-1\4l;LÊ'-:~:._~~~-.-~-~_~'..:~ ~~.~- ~ l! ~_. ~ ~ ~.- _. o~ ~; ~ ~'..- ~.~ 'u "l-; Ii~. l-. ~., u. '",.~.. ~ ~'~ ~ ~ '.-..~';.~-~-~ "-.'...,, ~. ;.-. ~-;_-~..:, ~-~.~;; ;','~: ~ ~-~.'~ ~ ~ ~:~'; ~.0. ~.~..' ~:~ ;-;~: ~ i.; -~ ~ ',_~ -.-.-~- ~_~ " ~~ -~'~' ~ -,_~';~: Ii'-~-~ -.' /i3.:i10'lerèîl' Fell-LØNNSFAstSETTELSE '...,.;...,...,.;..;...,;...;~..;;...~;...;;;.;;;.;...~;..~,;...;:;;..;;,, ,GeiiëreltÏer kriterier.; ;...:.....;.".;.FeiUBølmiëtke et iklj;éd.êfløëtt. 1;2.2 Kfitetier:.;.;.: ,...;...;....:i...;......;...;;..'.;..... ;..i...;..;..;...; i..;..'...c;;:. :8 : L Keinetanse:...;.;.; ;...;...;...;.;......;...;...'.' :... :;:...~'..!.. 8 1;2.2.2 Videreutdanng i i...~..;......u..u...;...;...;..;.. eig ",.,~sultatepp1lelselinnsats:....:.:...:...;;..:. Feil Bokmei-keet"ikkëddefi:eFt. : "",Kritrier forlederavløbng'. u.....i.... u......; c LØNN IJNIUHlVISNINBSSTIliLINGER...,...;;...;...;...,..;."..;.;...;;.~:.: li.sa'lsningsol\frðêr...;;,.;..,;...,..;;...,;.,.;,..;...;,...,...,..,.;...;;.;..;...;;;...',:;..;;...;;.r;;~...;..jz ' 4. ia..\rslijtning...,...;...;...;.;...;;..-...'...,...,..'..."...;...;.'12 $; RiA"MME FOR LØNNSFiA..STSETTELSER I FAUSKE KOMME...FF,IL!BøiO.~ER IK.TC DEFINRT. 2

15 1 BAKGRUNN FOR LØNNSPOLlliSK plan l;l-fa\lske kørlîlüäes VisjoB Følkeb:êlse Iimoyggeme skal oppliwe Fauskesemdên hesæ kôtmen å böög ha sift virke i., I! 1~2'K8ÎÜmüäeftslt9VedÎÜål: efauskekömtskal sørge fur gode levekår fot lielèfâuškés ßefollfng. Fauske kömmooeska-llegge til tetefor enak"l og tratièthrvsûtfldelse'. FaUskekö:ie skal stimulere til et suntog IIvskrâfg~ringsliY 1.J Visjon, -Fauske mot åt J02S Fauske ~. folkehelsekommunên den alle trives D2 OVe"lJtdñetmål~Eauške20:i5,. " ',,',' ',.",', ",,',',,. ",,',' _.,,,',',,,'.,'. '. '.' ',,',,,',,' Fråm mot år2025 skalv i sammen videreutvikle Fauske. Valnesûórd og Sulitjeltnätïl samfitnn dêfdet er:. God helse.. Vekst i næringslivet. Vekst i folketallet. (Jode tjenester Forhandlìiìgsbestemmelsêt. "1.3.1 Hóvedtåtiffavtalêh og lokal- løiinsfâstsettelse fatlskekommuhe tar gjennoîn sitt medlemskap i KS utgangspur i B:t A' sgênêrblleiøïìšog stilingsbetegnelser. 1/TAKae3PKt3.f pr. Ol :.',". ".,' " ", ',..,",..',.',','.,'.,',y.i "Hóve,~tariffav alens l~nnssysteln Torutsette~ at det utarbeides en l0ktrlønflseolitik~f0tfrlfå gjørëskjentfpralle 'ansatte. slik at detskapes for~tsigba~het og muli~hetfpr denànsàtte til å innr~tte segl henhold til lønnspolitikken. ArbeidsRiver tar initiàtivtilregelrnessigtevidering av lokal lønnspolitikk. for å sikre at det er sammenheng med kor;munensmål.denlolø,le lønnspolitikken og kriterier (Pr lokale lønnstilegg ut(prrnes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Stadig flere 'løisfjlasseringer skj år lokal irielor ràler söthsetes Senträ1t Lønn blir ett âv virkemidlene i en helhetlig ârbeidsgiverpolitikk for â nå de mâl som Hl enhvër tid blir satt for kommunen og den enkelte virksomhet. ' Pensjon Koinunen har i dag sikret de ansatte pensjon gjennom KLP og Stâtens pensjonskasse. Det köinunens målsetting å videreføre en pensjonsordning som sikrer de ansatte så vel som er 3

16 péhsjonistene en pensjonsordniiig tilsvãiende dagens nivå uåiise1t hvilkên pehsjonsltwèïãrdør soin velges i framtida Utvikling av den lokale lønnspolitikken Den lökale lønnspolitikken ì Fauske koiïtie utvikles i en prosess inellom administrativ ledelse og arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkje:ting. Dêîì Skål være veiled.ende og retningsgivende fot lømsfastseftingen og; løilštìtvikiiîlgen,dên skal videre fange opp lokale utfordringer og være et suppleineiìttìl sêntralt hesætîté lø'ösføìinger. Den Skål bidra tìl å. sikre en overordnèt styriiìg av lønnspolitikken li gi retningslinjer og førîrtger fot de konkete prioriteringer. danne gruag for dialog oin mål og virkemidler i den lokale lønnspolitikken. motivere til koinpetanseutvikling. motivere til mer heltid. Beholde, utvikle og rekrttêre. Sikre kvalitativt gode tjenester árrajita3.2: Lønrrspolitikken skal legge til retteforlaflllfle kãfriefèveief og ijav~n~ementsmuligheter! ogvise"hvordan ønsketog tileg~etkotnpetanse~gir iøtinstr~ssi~ ;uueuing.kriterier,for innplassering i avansementsstilingerfastsettessomen del av l kalelø~ns12olitikk~ii ',,' ',' ',,', " ',,'.',..,. '.,'. '_','.,, "',,. ".,,,',,,'."'.'....,'".,,"',,'.,,",'," ' ;Vetskal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kofnpetâñse,.kompetatlseutyiklingog lønnsutvikling. den '1.3.4 ütfofdtiiîget.. ljtîortlril1gene i kol111é-n orge et først ogftefñst il beliöldè kvaliñsêfté atbeidstakere og åtekrttere nye i et sai1fu soinkötieretiñer og fîeî'bff åtbeidsktaften. lr'fapr~ Ol , êr det kerret et 11, pun i 2;3.1. i~êllèsøêstêl:lsëtlešôm lydet: Det skal utareides retngslinjer medfoimål å øké ättall heltidsànsatte. '. Redusere bruk av uønsket deltid, irr ljta kav l! 2.3. I oflvedlegg 2lLõk~le retninfjlin;er for redusert bruk av uønsket deltid. Videre riksmeklingsm4n~eff$~p~~ Til protokoll. f) Heltid ~ Deltid Sentralt partssammensatt utvalg1everer tiltaksrâpljort LO:KL LØNNSPOLITIKK 2.1 Mål (flyttet fra tidligere punkt 3 soni nå inngår i 2) Fauske kornune skal. Ha en attrakiv lønnspolitikk for â rekrttere og beholde arbeidstakere. Ha en lønnspolitikk som skaper engasjement hos den enkelte ansåtte. Gi den enkelteinulighet for en god og konkuransedyktig lønnsutvikling,. Ha en lønnspolitikk som skal bidra til å utjevne lø11sforskjeller inel1örtrkvi11e'- og mansdominerte yrker. 4

17 2.-2. Lokal lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger Lønn skal fastsettes ved tisetting eller ved forhandlinger med utgangspunk i vedtattê kriterier og rarer i forhold til aktuelt lønnsnivå. Ansattesom far sin lønn regulert gjennom BTA kap 4 følger et minsteløttnssystem der,lønn utover minstelønn forutsettes gitt gjennom lokale forhandlinger.. Løiu skalvære gje.nytelse for arbeid, il1såts og ansvar '. LØfi skal være gjenytelse fonten ansattes kompetanse, både i'ëai" eg ÎoñnalkeJ:éfans'é. Dëtskalværeennaturligsafñmenheng mellom arbeidstakerens. 1lA : kompetanse. kompetanseutvikling og lørtnsutvikling.. 4.A.4IKompetanse: Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en ttrbeidstâkêrhàr gjennomført relevant etter-ividereutdattning. il Løñi skal være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå. gode resultater i henhold ti vedtatte mål. effektivitet. kvalitet påtjènesten il ifrkompetctnseplanen. ttivselog bedre arbeidsmiljø. engasjement i2.3drültifgerøg Forhandlinger d(flta3.i.l:". ','."... '..",". _,,",'..,," '".,",'.,,' ".",",". '..'.',.,,',',' '" "'".,' ".,.",.,',..De lokale paffër avholder etter initiativ fra arbeidsgiver årlig ett eller flèlé ÌøññSpbmískê dr~~ingsfiøte (r) s0trsañilet ÖÌlfatter~ne løiískapitlerte. ',',,'..,',.,',',,', "",...,'.,..'... '. ',,.',', '.', " "..,.,'.. '-i ~Dersom ijnnetikke ávtales. holdes det også særskilte drøftingsmøtérfprhenholdsviskapitt~l' 3"~i4o~5.. ",..,', '",.,' ',. "'.,.,".'".,.,',.,,', ',', ' ',' '. '".',',..,,'....,.,..". '...',"'... '.",',',,..."'.,,.',",',", '., Dtø~inøene tar utgangspunkt i kommu.nens totale situasion. lokal lønnspolitikk ' retningslinjër forlokalefprhandlinger og bruk avhta's (orhandlingsbestemmelser. Videre drøfter partene ktiterierfor lokale lønnstilegg, f\beid~give~ skal hvett åtlegg;e fram talln1aterialelstãtis~i~ 'som viser lønnsnivå og lønnsutvikling, bla. fordelt på kjøhn og; stilirtgsködêrsijm gtuiffìltfg for også å kunne dtøfte likelønn. Lokal justetilig av løtì skal skje i samsvår mêd HTA forhà1dliiig;sbesteîìêlset og i ttåd fuêcl løiisp-olitisk plan. lia's vedlegg 7. pkt 1 Kommunen skal i avtaler om innleie av arbeidskraft sikte at de innleide. sålenge InnleieTorhotdet wirêr,rninst følger lønns- ogarbeidsvilkårene i virksotñhetèñ i si1ffsvarlfed arbeidsmiljølovens S 14-12a og hovedtariffavtalen kapittel 1 SS kap ~ 6 og3. 7.kåp 4 med vedlegg r 4B og 4C, kap 5 pkt 5. O og 5.1 og kapittel 6 samt særavtaler i KStariffmrade. 5

18 2.4 Personalpolitiske vitkèmidlët Utover løfl kan én blant annet anvende følgende personalpolitiske virkemidler. o Koihpetansehevehde tiltak,.ifr kompetansevlanen o' Jfr IITA's kap:l'pkt 3;3 Kumpetanselæringó'gutvikling o Rekrutteringsplan o Rekruttere intern ved vidëreutdanning av egne ansatte/bindirrgstid o,avansementsstillnger o Gode og fleksible pemiisjonslfuligheter o Vlíke Velfetdstiltak Gfr. HMS-plan og periisjon:sreglement) o Gode arbeidstidsordninger o Motivere til mer heltid afro BrA Is vedlegg 2) o lokaleretfingslinjer(or redusert bruk av uønsket deltid ö ulike turnusordninger og lokal kompensasjon o Tryggeàrbeidsplasser b Séílortilak Soffigj eúkan bidra til å:.. Rekrttere kvålifisert arbeidskraft Be~Sldekvalifisert personell. Stimulere til effetivitet. Motivere til utvikling. Stimulere til kompetanseheving. Stiniulere til bedtearbeidsfuilj ø/bedriftskultur. Stimulere til at eldre arbeidstakere står lengte i jobb 2.~~ikéiøñÌl,.,'.' ".','. ' ", '".,',.',,',',',,',',.".,., '",' "',,.,..,', " "',','/,, '/ '.,",".",..,...' ilønnspolitikken skal fren:e ogivàreta likestiling mellom kjønnene, legge til rêtteforfagll'g 'kariereveiet ogavansementsmulighetet.,'.,.,',,',,, ",',',.' ".', "','".',..,,.,.".,,',',.,,",.,.'.,'" '.",/.,.',4rLØÌlSPQlitikken skal virke slik at kvinler og menn likebehandiesiyuderi~g~vi~î1~)"~. :iiyañsèment og også vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir løùistiessig úttéllng. skal hveiiårlegge fram tanrraterialeistâìi~tíkksôllviser ' ~rfi~~a3.2d", 3.avs: Arbeidsgiver '.', I~Îlstiivåog lønns~tvikling bla fördelt på kj Øùi og stilingskoder som gíulag for øgså å kune drøfte likelønn. Likestilingslovens 5 og Hovedavtales del B' ( Ö 13) 1lFrefie likestiïlng Ô~r,hiftdre diskrifuinering Parterte legger tìlgruatlikestilings- og ikke-diskrimineringsarbèidskjèri trad med lov-ög avtäìê~étk. Parene anbefaler derfor at arbeidsgiver, som en integrert del av sin arbeidsgiverpolitik, legger vekt tèkrtterirgav arbeidstakere med -Ulik bakgru. Det er en målsetting for parene at:. Alle arbeidstakere må gis like muligheter ti arbeid og til personlig og faglig titvikíing. Alle arbeidstakere må gis like muligheter m.ed hensyn til tilsetting, lørî, heltidsstiling, öpplæring og avansement. Det må ike skje usaklig forskjellsbehandling ved inskrenkirger og öppsigeìse. Det rekttteres flere kviner til ledende stilinger. Det rekrtteres flere menn til kvinedominerte yrker i koinunal sektor Arbeidet for å fremme likestiling og hindre diskriminering lokal tilegges de söm har det ovefordrete ansvar fôr arbeidsgiverpoliiken i den enkelte kommune. Ledere og tilitsvalgte har et Særlig ansvar for det løpende likestilings- og ike-diskriminerènde arbeidet.,på 6

19 2.6 LederavløniiInger Ledere etter kap.3.4 Med leder i hht HTA 's kap 3, pkt og fór. Fåg "'. Personal. Budsjett menes den som hår det ôverôtdnete ånsvar i Fa.uske korttie gjeldet dette. RådmalU og köittiálsjefer. Økonomisjef/personalsjef. Enhetsledere Det et et ned.felt prinsipp al överótdnetskål væte løfiet høyere eîi tîdêtôrditë't '~etbøtv~te en løbísforskjeilpá minimum kr. 2Q.OOOkr; lo.ooomeilóin en leders IØfuog høyest lønte underordnetes gruhhønn. újiltåkifötordnl1gen ka~ væte i tìlfellet det undetördnet Ha.r sæfskì1ávløïiitigpg'a sp~sien ~*OlIpetaise,rettettstiling elletaidre særlige fothóld.,i,øimsniyáet.bør.væreslikat k0tiunen blirkó11iiå1sedyktig~å,árheiqsmarkêdet.î5êt nå...".., fiefi0tiè at lederstilinger tilegge's et stört og Selvstendig ansvar. ' r,kriteriêtf?tlederâ"10ï1lilgêrfreïño11etil-lfa' s KaîJ3pkt 3.4. ()PIJl1å~deresiilt~ter i. forhold til virksörfetens mål. Utøvelse av lederskap '. Betydelige org~~satoriske endringet. Endtet ansvarsområde. Behövfot å beholde kvalifisêrtarbeidsktaft î.6.2ledêre êtterkâp 4 BOge Med ledet ihhti-î'i'a's kap 4 pkt 413 pkt 5 menes ledere som ertìldelt,. vesentlge atbeidsgiverfutisjofiet Disse skal avløooes høyere elü dem de er satt tìl å lede. 1Jfitak för øfdiingefi et ide tìlîei1êr tidêfórdnete Har Særskilt avløfiing pga spesiell kompetarse/spisskompètåhsê, retrettstillng eller andre særskile forhold. I Fauske kommtie gjelder dette fagledere med vesentlige arbeidsgiverfusjoner, eks:. rektorer. styrere. avdelingssykepleiere. andre med tilsvarende funksjoner 7

20 2~7 ",_' Avlønning dhovedtiliîtšvaigielfellesiillitvâlgte HrA'skap 3. pkt 3.5 De âtbeidstakeresom etter HA del B 3 ~3 ç er innviljret hel permisjon for â fùngere Sdffl hovedtilitsvalgt/fellestilitsvalgt avlønnes med minimum kr pr. år uten tilstaeise,av eventuelle tilegg. Avlønningen er pensjonsgivende og vurderes etterdrøfting engang i åtet. Hovedtilitsvalgt/fellestilitsvalgt som er innvilget minst 2 dager_prüke sorti en fastö 'åtin't skal ha lønn etter samme, bestemmelse for den tidenvedkomwende fungerer som Hl'VIFTV. De.HTVlFTV skal dog underingen omstendighet lønnes undet det vedkommende vile hatt i sin opprinnelige stillng (inklusive eventuelle faste og vtlriable tilegg 2.8 Ktltetier fot lønnsfastsettelse :2.8,1 GeneteIle krîtetier. Væte objektive. Relatert til enhetêns virkeoh'åde.så låígt som mulig kunne måles. FreìUe likestiling og likelønn. Kreditering for kompetanseavlømiittg 2,,8.2 Ktlterier'fot letleravlønning LedéfåNløtng 'må. "læte! feieren dl spesîêlle.ktîtfîêf ögtil àenènê1tes 'lêàêïlisvåï "Peïso-fiålansvar o a;eîdsi:íiiljø o Fagtisvat ö 'Økofiömîais'iat/budsj ettânsvat o'.~îklillgogfiytêfikîng o. Rekitteringsnehöv/kvalîfsei atbeîàskfâf o., 0Û1à:byggîtig Lederavløfiñingmå værê.relatert titötxpnaddètesjiliâlkrfnèdlokusltåtø1gerrde.:'.,. Personalansvar :, forvaltning av pêr~~näipro$edyref o Arbeidsmilø:.m-edhøv.gradav motivasjon o Fagansvar: kvaliteten av tjenesteytêlsen o Økönomistvting: i hht budsjettffâl o InnovasjortnYfenking: tydelige prosesser o Otndømmebyging: aktiv to~veis-kominunikasjon internt og êkstêrnt , Kreditering for etter-/videteutdanting for ledere o Kompetanseavlønning o For ansatte som far sin lønn i hht HrA 'S kap og vises ti de generelle bestemmelsene i BrA 'kap 3 og Kriterier for avlønning i kapittels I HT A frertoìuer:. Ved løn1sfastséttelse skal det bla tas hensyn til stilingens kom:pieksitêt og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse'. 8

21 . V éd lø:tsteguletil1g fotstì1lil1gêl1è i kap 5 tas det hèfis)'l1 til løïsütvíkliilgert ì tatiffortådet 2.8.4,.,.Kôm' etàhseavløntiin,., '" ò 'ãvahsementstilm. ' et Utdarhgugrèa1kumpetansè ~ ijt'ip.ffjs føl' évl'g lilriltsêklfgsflftinenil/ei'ldg, ør. (, ô5.2ó(f: pif.' Vi Îitféi.' ~ o ' ~-.,., mmiltelénkn)'uët,ti hø)'skølef#trlriïfte liled)'tlrligei' spesial itdíiing (8i11 ~ kr.. 2().()()()) S8m WJi1edendeñ~1 /e7 léñul-êgg e#éì' I års relewlnt 'iidi' /etterlltdtnil' 8f!eller wirdert rea1kmpetf,fer i'le'mnf videre /ettl'1dtnin av kørtël' víi iighetëiin L å." de be''nëuiedei til) måneder, bênyiteillijnni'lasllêli/ømeldsmêtiig: Nytt i.hta 2012 Kap. A- Sentrale lønns- og stiuingsbestetntnêlser 4.A. 4Kornpetafise-: ny forhandlingsbestemmelse Partene kan uavhengig av andre forhandlingsbestemmelserfoth~ñdle.omênaretløñn nåren arbeidstaker hargjennornført relevant ettet-lvidereutdanning. Kommer par'tene ikke 'til enighet vedforhandlinger, vedtas arbeidsgivers siste tilbud... ','. ".' Medhie.tnmel i BTAkap. 4.A.l er det full anledni0~ 'til ( forhandle 0tniønnsendring etter aten arbeidstakerharg;ennomført relevant,etter-ogvideyeut~~n0ing,lje?om ar~eids-oggnsvarsområdeter endret somfølge av atarbei~stakeren h~rjullffrt ko)'ylpetanse-givende etter../videreutdanning. lam det gjennomføres fjirhandlinger et'êt STA kap.æa.2 LOkallØñnsjlöimkk legges til grunn ved 4.A.4-((fhan~ltng1!ñe. Kommtfn'e~ë ÎJør'drld'fie tniù1, or~ahisas;onene hvordan bestemmelsen. skal praktiseres. f eks. med hensvntil om.((rhandlinger.g;ennomføres løpende når det fremmes krav om dette, eller,om de sdmlêsöpr og gjennomføres 1-2 ganger pr. år. 'Løfús~OIí~ikk~ÏlSkaI virke slikat kvinner og menn likebehandles î ~deritig avløbr og ;'ä(ai~ertentog ogsåvise hvordan ønsket og tilegnet kompetahse gir lønnsmessig u~eiiing....ktiteriet. for inrplassering j avansemerttstilinger fastsettès som en del av den lokäle.,,'.'løïispolitikkén. 2.8!.54.1'KOilp~tâ~sea'Viøniiiñg L~n.nskalværegjenytelse IOrden ansattes kolnp~tanse. Detskr/væteen,naturlig sammenheng mellom. arbeidstaketens,kornpetañse. kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Kòmpt:tanseavlønning Relevant etter-/videreutdanning ska/vektlegges. Kap 5 For ansattesoyn får sin lønn î hht IttA'S kap 5 vises til de generelle besterniflêlsefìei HTÆ'kap 3. 3 og 5.2 Kap 4 Fdr ansatte som får sin lønn ihhtbta 's kap 4 vises til BrA 's kap 3.3 og 4.A.4. L Fauske kommune ivaretas disse gjennom Kompetanseplanen og følgende: Ansatte skal lokalt avlønnes høyere pr år enn stillngens grunnlønnsplassermg når.' 9

22 . Fauske kommune har vurdert aktuell utdctnning som nødvendig fåt, orgånisasionen og skriftig avtale om dette er inngått på fårhånd. Videreutdanningen er relevant får vedkommendes nåwerende stiling. Den ånsatte har lagt inn sin CV i kompet(msemodulenog dokumentert sin utdanning.. Den aktuelle leder har sendt melding om dette sammen med dokumentasjonen til Personalavdelingen. Fot ansatte som får lønn i hht HTA'S kap 4, stillngsgrupper/nivåatiê the/der: Stilingsgruppêne A og 1J (Stilingetuten særskilt krav om utdanning, og niva fagâtbeidêl )gis følgende tileggkonkrete kreditering:. 15 studiepoeng/tilsvarende 3 måneders etter-/vidéreutdärlhing lc.50oa it 3 O studiepoeng/ tilsvarende' 6 maneders ettet../videreutdanning. 60 studiepoenvtilsvarende, ett års, etter-/videreutdartning,'" kr 'kr tilingsgruppeC (stilinger med krav, om høyskoleutdanning),gis fø/gëndê.filîewkonjdete, kreditering:, ' 15studiepoeng ~kr" studiepoerlg krio 000 ~Ostudiepoeng kr studiepoeng Flvttesdisse til gruppe D (sttllngermed krav om 1øgskoleutdannin"Rmed ytterligere spesialutdanning) nar utdanningen et en. ytterligere spesialisering og relevant frj jobben Stilinf(sgt'uppè 13. Måst~reksamen,.,Flyttes tilgruppee(ßtilinger medktav otnmastet)nât utdanningen er en 'yterligere spesialisering og relevant får jobben. f'( orallegrupjjersettesdetet taktor uttelling ved to studiepôelig.,,.. Kompetansetilegget legges på topp som et fasttilegg. "it Ordningen trer i kraft fra 2012 Ved nytilsettnget. A11kompetanse le-ges inn i komttetansétnodulen 2.8.4~2 Avansementltillinger. For ansatte i stilingsgruppe A, Bi og C som gis tilegg (or JO studiepôéngiflnfør"es avansement stillinger o romertall I bak sin stilingstittel (eks. assistent L fagarbeider L sykepleiêfj). Ansatte i stillngsgruppe C som har tatt relevant videreutdanning tilsvarende 60, studiepoengflttes fra stilingsgruppe gruppe C til D.. For ansatte med tnasterutdanning vurderes hver enkelt plassering individuelt (gêîdef ikke undervisningspersonalet). For ansatte i Kap. 4 C lærere st. kode 7961som gis tilegg får 30 studiepoeng ifirtføtès avansement stillinger o romertall I bak sin sttllngslittel 10

23 . Ansatte i stillngsgruppe D og adjunktm/tileggsutdanning må ha tninim'iun 60 studiepòeng f9r å få uttellng o romertallj bak sin stillngstittel ((eks. spesialsykepleier LacljuJikt 1ntileggsutdanning I) Avlønning av pedagogiske ledere BTA: Pedagogisk leder skal lokalt avlønnes høyete enn grûnnstitinget(ørskolelærers sentrale, minstelønn. Fauske kommune er denne kr Dette teguleresgjennom de lokalef9rhåndlingene ved hvert hovedoppgjør ' 2:8.4.4 Fuñksjonstilegg/ Spesielle tilegg i undervisningsstillnger.,jfr. STA 'skap. 4C mèd tilpasnitfgetlsæravtaler. Ftisjoristilegg êt et tìlegg fot spesielle fusjoner eller sætlìg åñsväfö'g gisfhtdên perioderi dette vater. efunsjòfistillegg ërycrti~bêiiønn"?g~aít kli~øres pensjönsgiveïidênât ~en er. godtgjört gjei1ömtille~gslønr söm årsbeløp etterhta kap3'kî2.3.10g~.3. Tille~get bør kill vuderes opprettet og, benytet der det spesiellé ansvaret/funksjonen ikke kan ses soinnatuligdel av stillipgënsoppgavêr/ansva~... ','...,.,",',.,,',.,' i ".. Re! utatbeidesaktuelleveilederèlg~mièfe rétngslinjer i samaroeidmet4' akêflê., ørgllsasj oner.retningslinjenegodkjeiisav rå~in~?" ".". '",' ",'.',..'...,i", "...,',.,',\\,'.i.",' Tíldelinglfordeling, avfusjonstilegg der slike er opprëttetäv~ør~s av enietsledêt i.'. Sam~VaT,s~arbeid me~ retillgsli~jêf etterèi,:ell.t~elledrøftfigeril1e~ tilltsvalgte. El1dting/oppretting av nye ftsjonstilégg kàn foretas i forbindelse medadige IqKâÍe fothandlinger. Eì1ansatt kar ikke inteliàhiet'eïu to fusjòner Rådiànnen kan i tilegg etter drøfting med akuelle tilitsvålgte, nedlegfefog öpprette ftsjoner/tillegg ved behov. Ftariksmeklingsrtânnêfis forslag, protokollkapv,pktp:nedleggingaylunksioner, it ~PS22f3,.,..." ",...,...,.",",..'.,.'.',..,i ',... Ved eventuellne~l~ikelseav lokalt opprettede funksjoner.soniet tlnai1si~rta1rni~i:,.tjä lokàlefô,.h~~dlin~eriht. BrA kap 4.A.I, skal lønnstilegget regnes inn i grunnlønnen tiille arbeidstakerne $ofnirtnehär funksjonen på det tidspunktêt den nedlegges, Pølgèntléfunks(jlttilingor 'f,hotli'tts i li u, ske:."têl1lêdét. Kôìitaktâ3tet.' 'R4dgìver/8osiallærèr.. '.."Pagans'latlig Følgende fusjoner er sentralt besteint med følgende ininiinums- og lokalt gitt godtgjørelse:. Kontaktlærer. Rådgiver/Sosiallærer kr kr 1O.000/k /k Følgende funksjoner er lokalt opprettet i Fauske koinufe ined følgende sats fremforhandlet i 20 L O. Teaileder kr

24 . Fagansvarlig kr Disseteguleres gjennom de lokale forhandlingene ved hvett hovedoppgjør 2;8;2;2 VideFeutdllllBÏllg Ansatte ska loka avlønes høete pr åt er stillngens-giløfsplasseringnâ:.' -Fauske koffehat 'Vurdert aktúell utdanng som ìldven:dfg'fototganisasj ónef ògavtaleomdete er ihfgåttpå tèrhiid. - vidétéutdànrngener rele ant fot vedkömmetidès n:âværende stillng.' utdarnifigentepresenteter iniiûif et halvt åts studie èglåäv fra", utdaooihgsinstitusj öfiefi êt innidd (eksàiél1ipfèsj ektöppgavéeg liknendé) 3;2;2~3 ResilltattfPP oåêlse!ll Jlsats (tätt ifi:i i kriterier fôt ied.êtavløfiîliìïg~. god sètviee til bruerne. 'e\'ïe til å ta ansvar. 'evne til åta initativ '.' flêksibiltetomstillngsevneiutvikling ogny'enkng e' arbeidsrésultatet.' ', økoíimiaisvatlbüdsjetstøelse.'koíik:sj öhstèdigheter KtitèriêFl':l ledè:lwlløiio.iilg(flyttet frálì til 2,8.2) LøBB uíidetvisíliilgsstîîlîïigèï' (ñyttestil ó'g ) Behôlde/tek.ttere nødvendig arbeidskraft li, MotiVere til mer heltid o Lage lokale retningslinjer for redusert bruk avuøñsketdeliid o 13ruk av ulike turnusordninger og lokal kompensasjon.. Konkurtansedyktig løïl Særskilt avlønning av yrkesgrupper detërva.nskeiig å tëkttteté. Atbeidstakére uten yrkesmessig forialkompetanse som håt vætt i koìmïntfiens tjéneste i lang tid, skal vurderes lønismessig.. Seniortilta 3. AVSLUTNING Planeh skal være retningsgivende og veiledende for løfisfastsettelse i koì.ùfién.. Dêñskål rulleres og haroniseres med bl.a. sentralt inngåtte tariffavtaler. 12

25 Kommunen Soin arbeidsgiver gis en frihet til å bruke løhrssysteinet âkivt isirt petsöñ.alpolitikk. Dét et åpnet for at individuell vurdering og demied resultatoppnåelse kan beløooes gjennom lønnsøkning. Ðersomdet er konkurranse om rekruttering av helt nødvendig spisskom-p'êtånsegisdet änledning ti â fravike fra retningsgivende rammer. rjët vesentligste av kotntiåle ärbeidstakeres lønnsutvikling vil fottsattf~stsëttès isêîîtlále forhandlinger. Lokale forhandlinger og lokal lønnsfastsettelse vil Være etsupplemertt. Ordførers' godtgjørelse regaleres fra såfê 'tidspun som FådmåfeIÌs løntegtiêrês. 13

26 V êìiêdefide ntm11et f(jr lønnsfåstsetlelse Rådîn'âî1n o Irtgertbestemt øvre grense/rekttterirtgshehsyn. Mlhimti kr høyereemi ~este lønte kothtiñålsjêî KÖIIfiuìlâlsjéfet, Kr; 65g.OOOkr. loo.()oo K:01lalsj ei som et stedfortreder fof rådman har miniñ1sa:'/štan tilâéña:dfe,kømmuïsjefepåkf.'2,5.000, SfillIfigêtmèd minilîumsavlønniiig StnlÎnget mêdmifistêlønn i bhthta' skap 4 Stilling Minstèlon1i ved tilsetting Fagaïisvarlige Kl'. 3S0.00ll kr () Disse er satt til å lede et fagområde og skal Væte høyere lønnet eif grtlønn istilîingen. Utdaning på nivå 2 i hht HTA' skap 4, eks fagoìiåder som renhold og vedl1keitóld. ' Assisterende styrer i barehage, fagansvarlige for sosial, bàrevert og psykiatri vil være høyskoleutdanede på nivå'3 eller 4 i hht HTA. Fagansvarlige med mastergrad vil være på nivå 5 i hht HT A. Inspektører i stìlingskode

27 ttiiiii7 Ttii'n8 Fagstilliig/øgskolektav 1à' /(r kf.374.sl)(u414j)øo kr.' /43:5.2ÖÖ Her inngår stilinger med krav om høgskoleutdanng og stilinger med krãv om yterligere spesialutdaning (eks: spesialpedagog, spesialsykepleier, tverrfaglig spesialistutdanning); Lærere, adjtiter og lektorer, Enkelte stilinger, i stâb/støte--jenêstéïi. Enkelte i o stii1üig'sköden 65 59k(jfisiilent, Fag'a.rbeidet el. tilsvarêiide Kr Kr kk33s.'3g0kt. $ konsulêfit, Her inngår fagarbeiderstillnger. For enkelte ânsa.tte i stillngskodene 6863 sekretær, 1520 førstesekretær, 7024 barepleier, 7199 helsesektet-ær og 1531 saksbehåndler med tilhørende rapporteringsbenevnelse skal mirtinumsavløñingenvære tilsvarende fagarbeider.,,., L, KF.~ /(1'.262,100 lü\ kr.1î8/s00 Ufaglært SiktingsbestêmlIëiS~: kr 'ö êtt~t20 år Stillnger som inngår i hht UTA' S käp 5 FagstillinglhøgskólêÎöâV Her inngår stilinger med krav om høgskoleutdaning. te'ge, jordmor;, ingeniør, skogbtnssjef,sâmfusvitere, siviløkönomer, jurist _. _. '.'. " -,'.. ".-. '., " ". '~..'

28 Lønnspolitisk plâjî FauskekomIlun.e Forslag til LP.l 201 Z l

29 L BA:KGRIJNN FOR LØNNSPOLItisK PLAN i.l Visjon ~ Faiiskemot ~ Ovetördnet mål - Fauske i...' Föthaidlifigsbesterrelsel'...i...'...'..;' Hôvedtatiffavtalen og lokal løitsfastsettelse...,...' PeTIsjon.,...,...,...;'..., Utviklirtg av defi lokale lønnspolitikken...,...'...' Utfôttlrihger...,...,...,...,...'...'...' tökall0nnspotrtikk...,...'...'...'..:.;...,;-4 2.' Mål...,...'...'...'...'...,..., i.,..iI...'..'...,.,...'..",. 4 2;2 Lökal lønnsfâstsettelse og lökale fothartdlinget...i...;,...;...; Dtøftirtgerög Fôrhaiidlinger...;...;...:5 2.4 Pefsönalpolitiske vitkemidlet...ù Likelønn Le"detavløî1nget...f...,...'...i...' '.'..,., Ledere eftet kap '...;...,...'...'.,."...6, Ledere ettet kap 4:B og'c...,...,.,..., AvløÏ1ing hôvedtilitsvalgte/fellestilitvalgte ,.....,...;...,7 2.8 :Ktitetiet fot lø:isfastsettelse...,...,...;...,..7" Generelle kriterier ".....' Kriteriet for ledetavløtiing...,...,..., , Kreditering fot ettet:'lvideteù.tdaiing fot ledete...i..i...'i...: Ktitetier fôt avløtiing i kap Kötìpetansea:v lønningög åyajisemeiitstiiinget 2,8;4..1 K.ömpetanseaviønning...,...i...i..;'...,..."...' 9 2.8,4.2 Avahsementstillinget 'ó..',...;., :4.3 Avlønning av pedagogiske ledere...,.;...,...,..,..,lo" Fütisjonstilegg/ Spesielle tii1egg i ûh"dervishirtgssti1ingèr...,; Satsrtingsotïåder '...'...;.'.,...,..'...,..."..i... Il AVSLUTNING...i...'...,...'

30 1. BAKGR.UNN FOR. LØNNSPOLITISK PLAN 1.1 Visjon -' Fauske mot2()25 Fauske - folkehelsekonih1uìen'den alle trives 1.2 OVetbrdfiet mål- F'äuske 2025 Ffamfhöt år 2025 skal vi sanien videreutvikle Fauské,Valhêsfjord ogsülitjèimatil sàrfu der det er:. God helse. V,ekst i næringslivet. Vekst i folketallet it Godetj ehestet F'othâItdIingsbestélfifiléIset ~;'HfA.N.ap3pkt3.2 pr.ul :,,' ",' ','" " ','..' ',',',,"'.,,',".',"", '.",, ',,"",'",'"",, ",' y 'ii?vedtariffay-alens, lønfssystem forutsetter at det utarbeides.ènlokal lønnspóhti15sòrfnïâ gjøreskjentfor alle ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet:feircteüafìsättëtill iniètte seg i henhold til løílspölitikken. Arbeidsgivertar Iiiitiativtil tegelméssigl'êvidel'rtg 'a.vjokallønnsimlitikk, for å sikre at det er samenheng ined.kolnuheus mål. Detilokale, ;løiisj:'oliikken og kriterier forlokale lønnstillegg utfómies êfter drøfthigerfuêd de åõsâttéš organisasj oner... L.Ømiblifeftävvirkemidlene ieri helhetlig arbeidsgiverpolitikkfofånå dëìîiålsöfu tiîêãfvêr' tid blit sattfor koimunèn og den efie1tevirksomhet. ' 1~~.2PeÍîsjdn, ',",',',",,",d, ",',. '" ','., '.', ' ' ',,' ",\d gjennom KLP o-gstátertspel1sjonskìfšse;.d~têf "K.0~UIen har i. dag silãet de ansattepensj on kommti:ensmålsétting ávidereføre en pensjonsordning som sikrer de afsätte såvel Som pensjóhistel1eën pensj onsordning tilsvarende dagens nivå ualsetthvilkenpensjohsleverêllîdøt. som velges i framtida. i.3.3utviklifig av tlenlökälejønfisp'ólitiitetl ",' ',',.',,' ',',",,.',.",'," ",,', d ;.,,'.", " '. ',.,' Den lokale lønnspolitikken i Fauske kortune utvikles i ertptosèss niellom àdministïativ ledelseog arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning. Den skal være veiledende og retningsgivende for lønnsfastsettingen og løl1sutviklingen. Den skal videre fange opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt bestemte lønnsføringer. Den skal bidra til å '. sikre en overordnet styring av lønrspolitikken. ' gi retningslinjer og føringer for de konkete prioritèringèr 3

31 . dane gtulag for dialog om mål og virkemidler i den lokale lønnspolitikken ifiotivere til kompetanseutvikling.' motivere til mer heltid. Beholde, utvikle ogrek:ttere. Sikte kvalitåtivt gode tjenester Frä ijt A 3.2: LØoospolitikken, skal legge til rette for faglige karrièreveier og avånseffèi1tsmulighèter, og vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir løhísilessig uttellng. Kritêrier for iiiplasserìng i avansertentsstillnger fåstsettes som en del av den lokale lønnspolitikken. bet skal.være en naturlig saienheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og løíisütvikliiig. l.,'3.4ütfótdtinget. Utfordringene i koinune-norge er først og fremst å beholde kvalifisertè arbeidstakere og å rekrttere nye i et samfu som konkurerer i1ìet og mèr bm arbeidskraften it. RedlîSere bñi aviiøiisketdeltid,jfrbta kàp l, 2.3.i ogvedieggtllok~l~",,'.'. tetningslinj er for redusert bru av iiønsk~t delti9: Videre ri~~inekli~gsfíànnelis~kt\t Til protokoll,f) Heltid..Deltid. Sentralt pàftssanrtensatt utvalg leverertiltaitsrappöñ to KAL L0NNSPÖtlflKK Mål F âüske koniiie skal H~el1 attaktiv IØfispolitikkfor årektttere og beholde âr~eidst~ketê Ila e~l~nišpolitikk soiii skapere~gasjementhos. den enkel;ea~s~~e Gi de~7ilelteinulig~et fo:en go~ og korttians~~yktig IØïistityikl~ïig. -Ha en løï1spolitikksom skal bidra til å utjevne lønnsforskjeller tienoin kviñìejgg ifatsdòmiilerte yrker. 2;2 Lokal løfiïisfäsfsettelse og lokale fofhaódhfiget Løoo skal fastsettes ved tilsetting eller ved forhaiidliiiger med utgangspti i vedtattekrifêtiêt ogtahèr i forhold til aktuelt lønnsnivå. Atsatte, som får sin lønn regulert gjeilort HTA kap 4 følger etmiiisteløbrssystem der lønn utover minstelønn forutsettes gitt gjennom lokale forhandlinger -.1! -~..._.."-. Lønn skal være gjenytelse for arbeìd, innsats og ansvar. Lønn skal være gjenytelse for deii ansattes kompetaiise. HTA: Det skal være en natulig sárenheng mellom arbeidstakeréns koinpetåhse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling.. 4.A.4/Koinpetanse: Párene lokalt kån uavhengig av øvrige forhaidlingsbesteifelšer forhandle om endret'lønn når en arbeidstaker har gjellomføff:fèlevanf etter--- /videreutdanning. 4

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1333 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 003/1 1 PARTSAMMENSATT UTVALG Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres.

FAUSKE KOMMUNE. Ordførers godtgjørelse reguleres fra samme tidspunkt som rådmannens lønn reguleres. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/085 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 1l/336 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr. 026/11 FORMANNSKAP Dato: 11.04.2011 021/11

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Gjeldene Lønnspolitisk plan 2008 med innførte endringer i hht HTA pr. 01.05.08. Forslag til Lønnspolitisk plan. Fauske kommune. Pr. 20.08.

Gjeldene Lønnspolitisk plan 2008 med innførte endringer i hht HTA pr. 01.05.08. Forslag til Lønnspolitisk plan. Fauske kommune. Pr. 20.08. Forslag til Lønnspolitisk plan Q Fauske kommune Pr. 20.08.08 1. BAKGRUNN FOR LØNNSPOLITISK PLAN...3 1.1 FAUSKE KOMMUNES VISJON.................................3 1.2 KOMMUNENS OVERORDNETE MÅL :.........................

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: PART-026/10 VEDTAK- 20.09.2010 RULLERING AV LØNNSPOLITISK PLAN SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: PART-026/10 VEDTAK- 20.09.2010 RULLERING AV LØNNSPOLITISK PLAN SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/7921 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 10/1957 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sakm.: 026110 PARTSAMMENSATT UTVALG Dato: 20.09.2010

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016 Vågan kommune Personal- og lønnsavdeling Dato: Vår ref: Arkivkode: 14.10.2014 14/15529 FE- Deres ref: Saksbehandler: Lill-Tove Halden, tlf:, e-post: lill.tove.halden@vagan.kommune.no LØNNSPOLITISK PLAN

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk,

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Torsken kommune Lønnspolitisk handlingsplan 9380 Gryllefjord Lokale forhandlinger TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Godkjent i kommunestyret 19.12.06 Virkningstid til 31.12.2008 LØNNSPOLITISK

Detaljer

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske tiltak 2.3Forhandlingsutvalg 2.4Forhandlingsstruktur

Detaljer

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken Overordnede i Midtre føringer Gauldal og prinsipper kommune Utgave pr. 21.09.15 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Behovet for en overordnet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5 OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokal lønspolitikk, kap 3.2. må gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk.

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE Utformet i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. 1 INNHOLD 1. Innledning - Bakgrunn for lønnspolitisk plan 1.2 Mål med lønnspolitisk plan 1.3

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Gran kommune

Lønnspolitisk plan. Gran kommune Lønnspolitisk plan Gran kommune INNHOLD 1. Lokal lønnspolitikk innledning... 3 2. Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse... 4 2.1 Større frihet for lokal lønnsdannelse... 4 2.2

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE PARTSAMMENSATT UTVALG - KOMMUNELOVENS 25. Av møteprotokollen etter Parssamensatt utvalg 4.05.12 fremkommer følgende:

FAUSKE KOMMUNE PARTSAMMENSATT UTVALG - KOMMUNELOVENS 25. Av møteprotokollen etter Parssamensatt utvalg 4.05.12 fremkommer følgende: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/7916 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 12/1868 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskiær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye Sak nr.: 011/12 PARTSAMMENSATT UTVALG Dato: 24.09.2012

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg For perioden 1.1.2010 til 31.12.2013 er partene gjennom forhandlinger blitt enige om å anbefale forslaget til Hovedavtale

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Sørum kommunes lønnspolitikk

Sørum kommunes lønnspolitikk Sørum kommunes lønnspolitikk Vedtatt av Administrasjonsutvalget 15.08.01, sist revidert; ØA 09.06.2010 1 2 Innholdsfortegnelse: Innledning Sørum kommunes lønnspolitikk.... 4 DEL I.... 4 1. Mål... 4 2.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE Sauherad kommune Side 1 av 9 LØNNSPOLITISK Sauherad kommune Side 2 av 9 LØNNSPOLITISK FORORD Lønnspolitisk plattform inngår som et av flere element i Sauherad kommunes

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 3 30. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 KS opprettholder krav/tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 3. og 24. april 2014 med mindre annet fremkommer.

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 10/5478. I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/1386 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær

FAUSKE KOMMUNE 10/5478. I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/1386 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/5478 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/1386 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: I KOMMUNESTYRE Dato: 17.06.2010 I TARIFF PR. 01.05.10

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 1 14.JUNI 2012 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE.

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 15/4253 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 11.11.2015 ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 PROTOKOLL Saks.nr. 13-00722-2 Arkivkode: 512 Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 Til stede: KS: Sigrun Vågeng, Per Kristian

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Leka kommune Personalkontoret

Leka kommune Personalkontoret (Først i samme møte innkalles ADU inkl. samtlige tillitsvalgte til diskusjonsmøte med tema: ansettelser, status lederstillinger, politisk/administrativ tilsetting mv) INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE KOMMUNESTYRESALEN

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016

Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Lønnspolitisk plan for Kåfjord kommune 2014 2016 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014- Sak 15/14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 Mål for den lokale lønnspolitikken...4 1.2 FORHANDLINGSUTVALG..5

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 3 28. april 2010 kl. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010 samt KS krav/tilbud nr. 2, 21. april.

Detaljer

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 KA TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 Endringer er markert som følger: Tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er overstrøket, kommentarer er understreket.

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.1.Generelt 1.2.Målsetting 2.LØNN VED TILSETTING 2.1. Utlysningstekst 2.2.Rammer for lønnsfastsettelse

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Tariff 2013. Utdanningsforbundet Bergen

Tariff 2013. Utdanningsforbundet Bergen Tariff 2013 300000 320000 340000 360000 380000 400000 420000 440000 460000 480000 500000 520000 540000 560000 580000 Resultat 2013 Generelt tillegg kr 3100 eller 0,75% «Knekkpunkt» kr 414 000 Mindrelønnsutvikling?

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART 1/15 13/03041-8 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016 Innholdsoversikt 1. Innledning.. side 2 2. Lønn som arbeidsgiverpolitisk virkemiddel... side 2 3. Lønnspolitisk målsetting i Vestvågøy kommune side 3 4. Lønnsfastsettelse i Vestvågøy kommune prinsipper

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer Lønnspolitiske retningslinjer Verran kommune 18.09.12 Vedtatt av Administrasjonsutvalget Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Målsettinger med retningslinjene... 4 4. Beskrivelse av lønnssystemet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger og prioriteringer som framkommer av saksframlegget vedr. lokale forhandlinger 2014.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger og prioriteringer som framkommer av saksframlegget vedr. lokale forhandlinger 2014. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/3841-1 Arkiv: 515 Sakbeh.: Linda Pedersen Sakstittel: LOKALE FORHANDLINGER 2014 Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet Administrasjonens innstilling: Formannskapet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 01/04 TID: 12.01.2004 13:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151. Bare arbeidsgiverrepsentantene innkalles

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning VEILEDNINGSHEFTE Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning HR-enheten 2013 Foto: Mette Fagerli, Bernt M. Tordhol 2 Innhold 04 04 05 06 09 09 09 10 11 12 12 13 13 Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL

Hovedtariffavtalen. Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL Hovedtariffavtalen Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL Hovedtariffavtalen (HTA) HTA inneholder følgende kapitler: 1. Fellesbestemmelser 2. Pensjonsforhold og personalforsikring 3. Lønnssystem 4. Forhandlingsbestemmelser

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold

Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold 1. Arbeidsgiverpolitikk... 2 1.1 Mål for lokal lønnspolitikk i VAM... 3 1.2 Tariffavtaler... 3 2. Overordnede lønnspolitiske kriterier... 4 2.1 Ved rekruttering/ansettelse

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr.

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/13 Sak 6/13 REFERATSAKER LIKESTILLINGSRAPPORT 2012

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SakSopplysninger: SAKSPAPIR HELHETLIG VURDERING A V DEN KOMMUNALE EIENDOMSFORVALTNING I FAUSKE KOMMUNE

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SakSopplysninger: SAKSPAPIR HELHETLIG VURDERING A V DEN KOMMUNALE EIENDOMSFORVALTNING I FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4399 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 12/109 I Saksbehandler: Even Ediassen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 049/13 I FORMNNSKAP I Dato: 03.06.2013 HELHETLIG VURDERING

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger oppdatert seniorplan i hht gjeldende tariff og faktaopplysninger.

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger oppdatert seniorplan i hht gjeldende tariff og faktaopplysninger. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3104 I I Arkiv JouialpostID: sakid.: 10/805 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: PARTSAMMENSATT UTVALG Dato: 037/10 FORMANNSKAP

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune

Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune Revidert utgave, mai -2016 Innholdsfortegnelse; INNHOLDSFORTEGNELSE;...2 1. INNLEDNING...3 2. MÅL...4 3. FORBEREDELSER TIL LOKALE FORHANDLINGER...4 3.1 DRØFTINGSMØTER...4

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer