FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN HÅ KOMMUNE JANUAR 2011

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 5 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse Innledning Lav arbeidsledighet Sysselsatte personer i kommunal forvaltning Vekst i innbyggere i yrkesaktiv alder Årsverk og stillingsprosent Aldersammensetning i Hå kommune Seniorpolitikk og AFP Turnover Sykefravær Medarbeidertilfredshet Gevinst av bindingstid Rekruttering til nye stillinger Sektorvise utfordringer Generelle kommunale tiltak for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver Hvordan kommunens egne ansatte opplever kommunen som arbeidsgiver Vurderinger og anbefalinger Oppsummering Arbeidsgiverstrategi Nyttiggjøring av interne ressurser Stillingsprosenter Medarbeidersamtale Arbeidsgiverrollen Hå kommune

4 1.3.6 Hovedtillitsvalgtes delaktighet Innflytelse under lønnsdannelsen Gevinst av bindingstid Vedlegg Arbeidsgiverrollen Hå kommune

5 SAMMENDRAG Formålet med dette prosjektet har vært å belyse hva Hå kommune gjør for å holde på kvalifisert arbeidskraft, og hva kommunen gjør for å tiltrekke seg ny. Hovedinntrykket er at Hå kommune oppleves som en attraktiv arbeidsgiver blant de ansatte. Kommunen har god evne til å holde på arbeidstakerne. En av de ansatte sa det slik: Klarer du å holde på dem de to-tre første årene så blir de. Unntaket her er høyt utdannede. Denne gruppen har større mobilitet, og utgjør også 70 prosent av de som slutter, selv om turnovertallet totalt sett er lavt. Tilbakemeldingen tyder på at det også er høyt utdannede (herunder ledere) som er vanskeligst å rekruttere. I tabellen under oppsummeres funnene langs fire dimensjoner Tabell 1 Trekk ved arbeidsgiversituasjonen i Hå kommune Trekk ved omgivelsene: Sterk sysselsettingsvekst og svært lav arbeidsledighet i regionen skaper rekrutteringsutfordringer for lokale arbeidsgivere. I stadig flere bransjer er det viktig å ha en strategi for å tiltrekke seg og beholde kvalifisert arbeidskraft. I Hå vil det komme en betydelig befolkningsvekst blant innbyggere i yrkesaktiv alder i årene fremover. Hå kommune har en netto eksport av ansatte i kommunal forvaltning til andre kommuner. I begge disse to siste punktene ligger det et betydelig arbeidskraftspotensial. Ikke minst fordi nærhet til arbeidsplass er avgjørende for mange når de velger arbeidsgiver. Trekk ved arbeidsstokken: Hå har lav turnover. De siste årene har andelen som har sluttet ligget på ca. 4 %. Dette innebærer at det i gjennomsnitt tar ca. 25 år før hele arbeidsstokken blir byttet ut. Rundt 70 % av de som slutter har stillinger som krever høy utdanning (3 år eller mer). Høytutdannede grupper er også de som er vanskeligst å rekruttere. Kommunen har lavt sykefravær og høy medarbeidertilfredshet. Gjennsomsnittsalderen i kommunen er 43,5 år. Nesten 20 % er 30 år eller yngre, og en fjerdedel er 55 år eller mer. Beregninger viser at drøye halvparten av de ansatte i målgruppen tar ut AFP. Trekk ved sektorene Barnehage: Mangel på førskolelærere i fylket, og høy økning i antall plasser i Hå. En del dispensasjoner som følge av dette, men dette løses først og fremst gjennom massiv kompetanseheving. Det er grunn til å tro at antall dispensasjoner i Hå vil gå kraftig nedover i årene fremover. Skole: Rekruttering går stort sett greit, med noen unntak. Betydelig satsing på kompetanseheving og oppfølging av nyansatte. Hå har fast samarbeid med UiS, og kommunen har mange praksisplasser Teknisk: Tøff konkurranse fra private. Få søkere til stillingene, og nyutdannede er vanskelige å beholde. Bedring: For første gang på lenge er det ingen vakante stillinger i etaten. Helse og sosial: Lav vekst i innbyggere over 80 i årene fremover, dvs. ingen eldrebølge med det første altså. Sektoren sitter dessuten på en betydelig bemanningsreserve i de ansatte ved PUboligene/insitutsjonene, men en del av disse trenger omskolering. Trekk ved arbeidsgiverrollen Hå har gjennomført en del tiltak for å øke kommunens attraktivitet som arbeidsgiver, blant annet relativt høy inngangslønn for nyansatte og gode videreutdanningstilbud. Kommunen klarer å rekruttere kvalifiserte folk til mange av de utlyste stillingene, men har en utfordring i å rekruttere folk til lederstillinger, til nøkkelstillinger som krever høyere utdanning, og til nattevakter og mindre stillinger innen pleie og omsorg. Kommunen har ingen overordnet rekrutterings- eller arbeidsgiversstrategi. Flere ansatte etterlyser mer systematisk arbeid med profilering og omdømmebygging, og mener at dette arbeidet blir for tilfeldig i dag. Noen av de hovedtillitsvalgte ønsker mer informasjon om hva som skjer i kommunen, og en større delaktighet i sentrale beslutningsprosesser. Enkelte mellomledere ønsker en sterkere innflytelse på egne ansattes lønnsutvikling Arbeidsgiverrollen Hå kommune

6 I vurderingsdelen utdypes forbedringspunktene/mulighetene. Her nøyer vi oss med anbefalingene. Vi anbefaler kommunen å: Vurdere å utarbeide en egen arbeidsgiverstrategi Sikre at alle ansatte får tilbud om en årlig medarbeidersamtale Fortsette å legge forholdene til rette for at de ansatte skal kunne arbeide i større stillingsprosenter Se nærmere på hva man kan gjøre for bedre informasjon og medvirkning for de tillitsvalgte. Se nærmere på hva man kan gjøre for å sikre mellomlederne en bedre delaktighet i de ansattes lønnsdannelse Arbeidsgiverrollen Hå kommune

7 RÅDMANNENS KOMMENTAR Rådmannen har gitt følgende kommentar til rapporten, datert : Rådmannen har ingen kommentar til rapporten. Arbeidsgiverrollen Hå kommune

8 RAPPORTEN Arbeidsgiverrollen Hå kommune

9 1.1 INNLEDNING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formålet med dette prosjektet er å belyse i hvilken grad Hå kommune framstår som en attraktiv arbeidsgiver blant nåværende og potensielle ansatte, samt å vurdere kommunens innsats for å opprettholde eventuelt styrke sin posisjon. Med bakgrunn i formålet skal prosjektet besvare følgende problemstillinger o Hvilket behov foreligger for å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere de nærmeste årene? o Hva gjør kommunen for å framstå som en attraktiv arbeidsgiver? o Hvilken arbeidsgiverpolitikk har kommunen i form av mål, strategier, handlingsplaner osv. for å sikre en positiv utvikling for kommunen, og hvordan følges disse opp? o Hva gjøres konkret for å tiltrekke seg ny, utvikle og beholde kvalifisert og kompetent arbeidskraft? o I hvilken grad framstår kommunen som en attraktiv arbeidsgiver, sett fra egne ansattes, lederes, tillitsvalgtes og eksternes ståsted? Kontrollutvalget ba om at det i tillegg ble fokusert spesielt på: o Dispensasjoner fra utdanningskrav o Sykefravær o Aldersammensetning og AFP o Kommunens genvinst av bindingstid ved betalt utdanning o Gjennomtrekk av arbeidstakere sammenlignet med andre kommuner REVISJONSKRITERIER OG METODE Revisjonskriterier er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Vi anvender ikke revisjonskriterier for arbeidmiljøloven, som fastsetter regler for arbeidstakeres og arbeidsgiveres plikter i arbeidslivet. I prosjektet konsentrerer vi oss hovedsakelig om det kommunen gjør utover kravene i loven, dvs. det man gjør aktivt for å sikre seg tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Hå kommune har ingen arbeidsgiverstrategi. I de to siste årsmeldingene har rekruttere og beholde kvalifisert vært et mål for arbeidsgiverpolitikken. I begge meldingene står det også et punkt som heter Hva bør gjøres annerledes det kommende året. I 2010 har man nedfelt følgende: Synliggjøre kommunen som en attraktiv arbeidsplass og arbeide systematisk med kommunen sitt omdømme. Øke gruppen med yngre arbeidstakere Investere i ledere på alle nivå m/å utvikle deres potensial Arbeidsgiverrollen Hå kommune

10 Legge til rette for at ledere kan utvikle sin kompetanse og ta utdanning i ledelse på masternivå Disse målene fungerer som revisjonskriterier i dette prosjektet. Metodisk er det benyttet intervju/spørreskjema, dokumentgransking samt sammenligninger (mot seg selv over tid og mot andre kommuner). En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. Arbeidsgiverrollen Hå kommune

11 1.2 FAKTABESKRIVELSE INNLEDNING Arbeidsgiverpolitikk handler om å utvikle tre relasjoner 1 : Relasjonen mellom leder og medarbeider/tillitsvalgt Relasjonen mellom medarbeider og innbygger Relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidsmarked. En god arbeidsgiverpolitikk utgjør et felles verdifundament for folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Den fremmer utvikling og måloppnåelse, arbeidsmiljø og trivsel, og kan brukes i kommunkasjonen overfor omgivelsene for å øke kommunens attraktivitet 2. Begrepet attraktiv arbeidsgiver kan defineres på mange ulike måter. Ofte defineres det ved at man knytter ulike kjennetegn til begrepet. En attraktiv arbeidsgiver kan eksempelvis kjennetegnes ved at den kan tilby et spennende fagmiljø, gode utviklingsmuligheter, trygghet, godt arbeidsmiljø, god lønn, fleksibilitet og frynsegoder. Det er vanskelig å fange inn begrepet i en enkel definisjon, ettersom graden av attraktivitet kan knytte seg til det meste som foregår på en arbeidsplass, og siden hver enkelt arbeidstaker har ulike oppfatninger av hva som gjør en arbeidsgiver attraktiv. For noen er kanskje lønn viktigst, for andre et godt arbeidsmiljø, for atter andre et stimulerende fagmiljø. Det kan også være store forskjeller i oppfatninger fra kommune til kommune, eller fra virksomhet til virksomhet. Dermed blir det vanskelig å fange begrepet i en klar (universell) definisjon som vi vurderer kommunen ut i fra. En vurdering av kommunens attraktivitet bør i stedet bero på hvordan egne ansatte oppfatter kommunen, hvordan eksterne oppfatter den, og på hvilke tiltak kommunen har satt i verk for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver LAV ARBEIDSLEDIGHET Regionen har lav arbeidsledighet. I desember var det registrert 5244 helt ledige i Rogaland fylke (www.nav.no). Dette utgjør 2,2 % av arbeidsstyrken. I Hå var 175 personer arbeidsledige, dvs. 1,9 % av arbeidsstyrken. Over 60 % av de arbeidsledige var menn. Lav arbeidsledighet skaper store rekrutteringsutfordringer for lokale arbeidsgivere. 1 Kilde: Stolt og unik, Arbeidsgiverstrategi mot år Samme kilde. Arbeidsgiverrollen Hå kommune

12 1.2.3 SYSSELSATTE PERSONER I KOMMUNAL FORVALTNING I tabellen under ser vi på hvor mange i som bor i kommunen og arbeider i kommunal forvaltning. Vi sammenligner Hå, Klepp og Time. Bostedskolonnen viser hvor mange i kommunen som arbeider i kommunal forvaltning, enten i bostedskommunen eller i andre kommuner. Arbeideidsstedskolonnen viser hvor mange som arbeider i Hå kommune, som enten bor i kommunen eller som kommer fra andre kommuner. Vi ser at Hå og Time har en relativt høy netto utpendling, mens Klepp har en lav netto utpendling 3. Tabell 1 Sysselsatte personer i kommunal forvaltning (Kilde: SSB. Tall fra 2008)4 Kommune Etter bosted Etter arbeidssted Netto utpendling Andel utpendling Hå ,5 % Klepp ,6 % Time ,8 % Kort sagt: Hå har en netto eksport av offentlig ansatte til andre kommuner, i likhet med de to andre jærkommunene. Dette har vi også funnet i en tilsvarende undersøkelse i Gjesdal og Randaberg. Undersøkelser i Stavanger, Sandnes og Lund tyder derimot på en netto innpendling av kommunalt ansatte. Vi vet imidlertid ikke hvorfor det er sånn, eller om det har noe med attraktivitet å gjøre. Vi vet heller ikke hvilken sektor disse jobber, hvilken utdanning eller stillingsprosent de har osv. Intervjuene kan tyde på at særlig skolesektoren opplever det motsatte. Her pekes det på at lavt utdanningsnivå i kommunen, og stort behov for mange med høy utdanning også øker behov for import av arbeidskraft (lærere) fra andre kommuner. Det vises til at en rekke lærere i Hå-skolen er bosatt i andre kommuner VEKST I INNBYGGERE I YRKESAKTIV ALDER På nasjonalt nivå vil folk i alderen 55+ komme til å øke mest i årene fremover, og da særlig de fra 60 og oppover. Bildet er noe mer sammensatt i Hå kommune (se figur). 3 Vi har ikke tall på hvor mange kommunalt ansatte som pendler inn til Hå og hvor Hå-innbyggere som mange som pendler for å arbeide i andre kommuner. 4 Kommunal forvaltning omfatter i første rekke ansatte i kommunen, men kan også omfatte ansatte i kirkelig fellesråd, KFer og IKSer. Arbeidsgiverrollen Hå kommune

13 Figur 1 Endringer i alderskategorier for Hå kommunes befolkning i yrkesaktiv alder (Kilde SSB, Alternativ høy nasjonal vekst) Endringer fra 2010 til Figuren viser at det i tiårsperioden 2010 til 2020 vil komme en vekst i antall innbyggere i alle alderskategorier, men særlig blant innbyggere mellom 30 og 40, og særlig innbyggere i alderen ÅRSVERK OG STILLINGSPROSENT Fra 2006 til 2009 har antall årsverk i Hå kommune økt fra 836 til 974, dvs. med nesten 16,5 prosent (Kommunens årsmeldinger 2008 og 2009). Tallene avviker en del fra tallene som er rapportert inn til KOSTRA. Disse tallene viser en vekst i årsverk på om lag 24 prosent i denne perioden. Tallene fra KOSTRA viser at den største veksten har kommet i barnehagesektoren (71 %). I kommunen er man usikre på årsaken til forskjellene. Det pekes på følgende mulige forklaringer: Forskjellig rapporteringstidspunkt, vakanse, feilrapportering. I tabellen nedenfor ser vi på gjennomsnittlig stillingsprosent i kommunen. Tabell 2 Utvikling stillingsprosent (KOSTRA) 5 Gjennomsnittlig stillingsprosent Kommunen 70,3 % 71,5 % 71,0 % 72,4 % 73,7 % Kommuneadm 82,1 % 81,0 % 78,2 % 85,8 % 81,6 % Barnehager 76,5 % 82,4 % 81,7 % 79,4 % 78,6 % Grunnskolen 79,0 % 80,3 % 80,3 % 79,0 % 79,8 % Helse- og sosialtjenester 61,3 % 61,5 % 61,0 % 64,7 % 67,2 % Tekniske tjenester 88,2 % 98,2 % 97,5 % 97,5 % 98,3 % Kultur 58,2 % 59,1 % 55,4 % 54,1 % 55,8 % Annet 96,0 % 86,0 % 91,3 % 77,8 % 89,7 % 5 Disse tallene er basert på avtalte årsverk, som er den mest relevante kategorien her. Tallene for 2009 er foreløpige (tatt ut ). De verifiseres endelig i juni Arbeidsgiverrollen Hå kommune

14 Tabellen viser at den gjennomsnittlige stillingsprosenten har økt fra 2005 til Komunens egne tall viser at den gjennomsnittlige stillingsprosenten er noe lavere, 71 prosent i 2009 (årsmelding). De kommunale tallene viser at gjennomsnittlig stillingsprosent har gått opp med 0,8 prosent fra 2008 til 2009, KOSTRA-tallene viser en liknende trend. Den gjennomsnittlige stillingsprosenten på landsbasis var på 76 % i 2009, en nedgang fra 77 % året før. Kort sagt: Den gjennomsnittlige stillingsprosenten i Hå kommune har økt gradvis, men fortsatt er den lavere enn landssnittet. I Kommunal rapport 18. mars 2010 ble det pekt på at den nasjonale reduksjonen i stillingsprosent var stikk i strid med målsettingene. Dette ble kommentert slik av KSdirektør Per Kristian Sundnes: Vi vet at mange jobber ufrivillig deltid. Folk trenger en inntekt å leve av, men får ikke heltidsstillinger. Derfor tar de deltidsarbeid. De baserer inntekten sin så å si på ekstravakter. Økningen i stillingsprosent innen helse- og sosialtjenester har vært betydelig. Dette synes å ha sammenheng med en kommunal satsing på å øke stillingsprosentene de siste årene. Kommunen hadde blant annet en egen undersøkelse som kartla interesse for økt stillingsprosent i Denne viste at 145 ansatte hadde delttidsstillinger, og ønsket å øke stillingsprosenten. Kommunen har igangsatt flere tiltak og prosjekter for å redusere uønsket deltid, blant annet prosjektet fleksibel turnus. På en boenhet går 8 arbeidstakere i en tretten timers turnus hver 4. helg. Dette gir større muligheter for fleksiblitet og lengre perioder med fri innimellom, samt større stillingsprosent. Det har også vært snakk om å etablere en stillingsbank innenfor helse- og sosialetaten, men dette er ikke gjort ennå. En stillingsbank vil si at den ansatte eksempelvis får en 50 % stilling, men jobber 40 % fast. De resterende 10 % er fleksible, dvs. at de ansatte kan bli innkalt når vakter blir ledige. Årsaken til at det fremdeles er en lav gjennomsnittlig stillingsprosent i kommunen generelt, og innenfor helse- og sosial spesielt, forklares på flere måter: Deltiden er ønsket. I de aller fleste tilfeller er redusert stillingsprosent uttrykk for de ansattes egne ønsker. Deltid er nødvendig for å få turnusene til å gå opp. Begrensninger i lov og avtaleverk. Småstillingene som lyses ut er ofte helgevakter, og lov og avtaleverk begrenser for hvor mange helgevakter en stilling kan inneholde. Avtaleverkets bestemmelser om fortrinnsrett kan påvirke stillingsstørrelsene. Et annet moment er at de fleste ønsker å arbeide på dagtid, og at helgevakter ikke er spesielt attraktive. Arbeidsgiverrollen Hå kommune

15 Arbeidstakernes ønsker er blitt arbeidsgiverens problem. Dette er problemstillingen over snudd på hodet. Argumentet lyder som følger: Det er for lett å få redusert stillingsprosent, og arbeidsgiver bør anstrenge seg mer for å motivere de ansatte til å arbeide i større eller fulle stillinger. Men det blir også hevdet at deltiden er uønsket og kunne vært unngått. Det blir vist til eksempler på at kommunen har lyst ut større stillinger eksternt i stedet for å tilby stillingen til kvalifiserte ansatte som har lav stillingsprosent. Fra personalsjef pekes det på at dette har skjedd, men bare fordi det ikke har vært mulig å etterkomme de ansattes ønsker. Deltidsansatte har gjerne ønsket å kombinere eksisterende stillingsprosent med deler av den utlyste stillingen. En oppdeling av stillingen har ikke vært ønskelig fra kommunen sin side ALDERSAMMENSETNING I HÅ KOMMUNE Gjennomsnittsalderen blant de ansatte i Hå kommune er 43,5 år 6. Dette er noe under snittet i andre kommuner. Gjennomsnittsalderen i Sandnes kommune er for eksempel 44,5, mens tall fra KS viste at gjennomsnittsalderen i kommuneforvaltningen i Norge var på 45 år. Vi har ikke tall som sier noe om aldersammensetningen på de ulike tjenesteområdene. Nedenfor presenterer vi i stedet hvor stor prosentandel noen utvalgte grupper utgjør. De utvalgte gruppene er ansatte fra 30 og yngre, ettersom kommunen har som mål å rekruttere flere yngre arbeidstakere, og ansatte i de øvre alderskategoriene Figur 2 Andel ansatte i noen utvalgte aldersgrupper 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 30 år eller yngre Kilde: Antallsoppgave på personal i Hå kommune. Tallene er fra Til tross for at det har vært noen utskiftninger etter det antar vi at dette fremdeles er hovedbildet. Det bør understrekes at dette er antall ansatte og ikke antall årsverk. Tallene sier ikke noe om hvor stor stilingsprosent de ulike ansatte har. Arbeidsgiverrollen Hå kommune

16 Vi ser at nesten 20 prosent av de ansatte er 30 år eller yngre. En fjerdedel er 55 eller mer. Dette tilsvarer hva vi fant i Sandnes kommune. Hå har imidlertid flere i alderen 60+ og 62+ enn Sandnes. Tallene fra Sandnes her var hhv. 10 og 5 % mot Hå sine 12 og 8 %. Det er også en betydelig andel yngre blant de ansatte i Hå kommune. En av målsetningene i årsmeldingen i 2009 og 2010 har vært å øke gruppen med yngre arbeidstakere. De aller fleste spurte mener at kommunen har klart dette, og at det finnes målrettede tiltak for å nå målet (høy inngangslønn og kompetansehevingsmuligheter). Dette går vi nærmere inn på under. Høy kvinneandel. I Hå er en stor andel av de ansatte kvinner, totalt 82,2 % i Dette er noe høyere enn det nasjonale snittet (79,2 %) 7. Av kvinnelige ansatte i Hå kommune er det 36,7 % som har 100 % stilling, i 2008 var tallet 26,7 % (Årsmelding 2009). Totalt har 37,5 prosent av de ansatte 100 % stilling, en økning fra 30 % året før. Kort sagt: Hå kommune har en relativt ung arbeidsstokk, en høy andel er kvinner, og en fjerdedel når AFP-alder om 7 år eller tidligere SENIORPOLITIKK OG AFP Hå kommunens seniorpolitiske tiltak: En uke ekstra med ferie fra det året den ansatte fyller 62 år. I en del andre kommuner vi har undersøkt har man personlig tilskudd og tilretteleggingstilskudd for seniorer. Dette har man valgt å ikke ha i Hå kommune. I intervjuene pekes det på at det ikke finnes noen dokumenterte effekter av å gi slike tilskudd, og at man vurderer friuken som det viktigste (og rimeligste) virkemiddelet. I tabellen under viser vi utviklingen i hvor mange som går av med AFP. 7 Kilde: PAI-registeret. Arbeidsgiverrollen Hå kommune

17 Figur 3 Antall ansatte som har tatt ut AFP i 2008, 2009 og Totalt Hel Delvis Spørsmålet er hvor stor andel dette utgjør i prosent av alle i aldersgruppen. For å kunne vite noe om dette må vi vite hvor mange som kunne inngått AFP-avtale, mot de som faktisk har gjort det. Dette er alle som er i målgruppen, dvs. alle mellom 62 og 67 år som står videre i arbeid, eller som har inngått full eller delvis AFP. Dette tallet har ikke kommunen. Vi har imidlertid tall på hvor mange som blir 62 i , som er 36. En estimering viser derfor at mellom 50 og 60 % av de i målgruppen tar ut AFP, helt eller delvis TURNOVER. Hå kommune har lav turnover, dvs. at det er få som slutter. Både i 2008 og 2009 var det ca. 4 % av de ansatte som sluttet 10. Turnoveren for 2010 ligger an til å ligge på samme nivå 11. Dette er meget lavt, og innebærer at det i gjennomsnitt tar ca. 25 år før hele arbeidsstokken har blitt byttet ut. Dette er betydelig lavere enn kommuner som Randaberg, Sandnes. Sandnes var turnoveren i 2009 på 13 %, mens i Randaberg var turnoveren i 2007/ på om lag 20 %. Vi har sett nærmere på hvem som slutter, og om stillingene de som slutter i krever folk med høy eller lav utdanning. Analysene våre fra 2009 og 2010 viser at hhv. 68 og 70 % av årsverkene som slutter har stillinger som krever høy utdanning (dvs. 3 årig høyskole eller mer). 8 Tall mottatt av fra kommunen (inkluderer både KLP og SPK-tall). 9 Vi har også tall på hvor mange som ble 62 i 2010 og 2009, men vi vet ikke hvor mange AFPere som er ute av denne statistikken. 10 Beregnet på følgende måte: Antall årsverk som har sluttet delt på antall årsverk samme året. Dersom vi ser på antall ansatte som er sluttet blir det omtrent det samme, ca. litt over 4 %. 11 Basert på tall fra Fra mai april Arbeidsgiverrollen Hå kommune

18 Dette er en høyere andel høyt utdannede enn det som etter alt å dømme er ansatt i kommunen. Statistikkfra SSB 4. kvartal 2009 viser at i overkant av 40 % av de ansatte i norske kommuner har utdanning fra universitet/høyskole. Da har man ikke begrenset det til å gjelde de med fullført utdanning. Kort sagt: Det er få som slutter i kommunen, men en stor andel av de som slutter har høy utdanning SYKEFRAVÆR I Hå kommune er det lavt sykefravær. Samlet sykefravær i 2009 var på 5,8 %, og dette ligger omtrent på nivå med de to foregående årene (årsmelding 2009). Tallene (til og med november) tyder på at det blir en nedgang i sykefravær i Arbeidsintensive tjenesteområder som opplæring og kultur og helse og sosial viser en foreløpig nedgang i sykefravær på hhv. 0,7 og 0,6 %. Til sammenligning hadde Sandnes og Lund kommune et sykefravær på hhv. 7,5 % og 8,2 % i Det totale nasjonale sykefraværet var i 2009 på 7,5 % (jf. SSB). Det er vanskelig å gi eksakte forklaringer på hvorfor sykefraværet er såpass lavt i Hå, men forklaringer som fremheves i intervjuene er innstillingen til de ansatte, god sykefraværsoppfølging og høy trivsel MEDARBEIDERTILFREDSHET Hå kommune gjennomfører jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser. Hovedinntrykket fra den ferskeste undersøkelsen (2009) er at de ansatte er tilfredse meg egen arbeidssituasjon, og at trivselen er høy. Medarbeiderne gir en gjennomgående positiv tilbakemelding på sine ledere og den ledelsesfunksjonen de utøver. Den indikatoren som gjennomgående får dårligst score er Får du tilbakemelding på den jobben du utfører? Tilbakemeldinger i dette og i andre prosjekter tyder på at mange ansatte ønsker en tydeligere tilbakemelding på det arbeidet de utfører, både ris og ros. Vi får opplyst av personalsjef at man har hatt fokus på å gi bedre tilbakemelding i etterkant av de to siste medarbeiderundersøkelsene. Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen. Det er delte meninger blant de intervjuede i hvilken grad undersøkelsen blir fulgt opp på en skikkelig måte. Noen mener at oppfølgingen er god og systematisk, mens andre hevder at oppfølgingen ikke er god Arbeidsgiverrollen Hå kommune

19 nok. Det tas også til orde for at det er for mye fokus på sammenligning av avdelinger, og for lite fokus på fagspesfikke spørsmål. Medarbeidersamtale. Rutinen er at medarbeidersamtale skal avholdes minst en gang i året. Vi har ikke tall på hvor stor andel av medarbeiderne som får tilbud om en slik samtale, men tilbakemeldingene tyder på at denne rutinen ikke følges flere steder: En god del ansatte får ikke tilbud om medarbeidsamtale årlig, og noen har ikke hatt en medarbeidersamtale på flere år. Det er litt ulike oppfatninger mht. hvor relevant medarbeidersamtalen er, men hovedinntrykket er at den oppfattes som relevant når den blir gjennomført på en god måte. I dette ligger det at begge parter forbedreder seg, og at mål og tiltak følges opp det påfølgende året. Sluttsamtaler. Vi får opplyst at sluttsamtaler var fast praksis før, men at man har gått bort fra dette. Begrunnelsen for dette var at samtalene ikke gav noe merinformasjon. Dette synes også å være den utbredte oppfatningen i våre intervjuer GEVINST AV BINDINGSTID BINDINGSTID Hovedregel bindingstid: Permisjon med lønn og/eller stipend med ett beløp på over en månedslønn lønnede fridager ved forelsninger medregnes, får bindingstid på ett år. Den som får tilsvarende to månedslønner eller mer får bindingstid på to år. Rekrutteringsstipend barnehager. For å rekruttere førskolelærere til barnehagene i Hå kommune blir det gitt et rekrutteringsstipend på kroner pr år i 4 år for deltidsstudenter. Bindingstid 2 år i hel stilling i aktiv tjeneste. Rekrutteringsstipend lærere. Under utdanning gis rekrutteringsstipend tilsvarende en månedslønn. Ett års bindingstid som ansatt i kommunen. Verne- og sykepleiere. Som et ledd i å rekruttere høgskoleutdannede personer, studenter i verne- og sykepleie, få dekket helge-kveldsvakter og ferie, gis kr pr år i stipend. Bindingstid: 10 helgevakter, lør/sønd, hvert studieår. I tillegg må student være sommervikar i fulls tilling, minimum 4 uker sommeren etter studieåret GEVINST Tilbakemeldingene tyder på at det er svært sjelden at bindingstiden brytes. I de få tilfellene det skjer blir stipendet, eller deler av det, betalt tilbake (avhengig av hvor lenge det er igjen av bindingstiden). Arbeidsgiverrollen Hå kommune

20 Vurdering: De aller fleste som mottar stipend fra kommunen arbeider altså ut bindingstiden. Det er imidlertid vanskelig å si om dette skyldes bindingstiden eller andre forhold (trivsel, spennende arbeidsoppgaver, stabilitet). Derfor er det også vanskelig å si noe om sikkert om bindingstidens effekt. Tett oppfølging fra arbeidsgiver de første to-tre årene har kanskje like stor effekt? REKRUTTERING TIL NYE STILLINGER TOTALBILDE De siste tre årene ( ) har kommunen utlyst mellom 216 og 240 stillinger. Det finnes ikke aggregerte tall som sier noe om hvor mange søkere det er i gjennomsnitt pr. stilling, eller om variasjoner mellom sektorer, utdanningsgrupper og lignende. Tilbakemeldingene tyder på at kommunen klarer å rekruttere kvalifiserte folk til de fleste stillingene. Unntak som nevnes er Ledere. Mange lederstillinger er lyst ut to ganger. Kommunen har blant annet ikke klart å få tak i en assisterende kommunalsjef innen helse og sosial. En sjekk av kommunens stillingsannonser på nett kan være en indikasjon på at dette er i ferd med å bedre seg. Det er registrert 21 søkere til jobben som personalsjef (søknadsfrist samme dag). Det er også registrert 3 søkere til stillingen som assisterende kommunalsjef innen helse og omsorg (frist 3 januar). Vi vet imidlertid ikke noe om kvalifikasjonene til disse søkerne. Andre grupper som er vanskelige å få tak i er førskolelærere ingeniører, psykologer, økonomer, og nattevakter og ferievikarer og mindre stillinger innen pleie og omsorg SEKTORVISE UTFORDRINGER Selv om dette prosjektet dreier seg om hvordan kommunen fremstår som arbeidsgiver, kan det være verdt å minne om at de kommunale sektorene står overfor ulike utfordringer på arbeidsmarkedet. Nedenfor ser vi nærmere på hvilke utfordringer et utvalg sentrale sektorer står ovenfor, og hvordan man har arbeidet med å håndtere utfordringene BARNEHAGESEKTOR Det har utviklet seg en stor mangel på førskolelærere i fylket 13. I 2009 hadde Hå kommune 20 dispensasjoner fra lovkravet om at pedagogiske ledere og styrere har førskoleutdanning (23 %). Time hadde en lavere andel (14 %, mens Klepp hadde høyere (30 %). Mangelen på førskolelærere har sammenheng med sterk vekst i antall barnehage- 13 Jf Førskolemangel i Rogaland, IRIS Arbeidsgiverrollen Hå kommune

21 plasser, samtidig som utdanningskapasiteten er lav. I tillegg er arbeidsmarkedet i Rogaland godt, sett med arbeidstakers øyne. Hå har også hatt en høyere vekst i barnehageplasser enn de to andre jærkommunene. Plassdekningen for 1-2 åringer har økt kraftig i Hå de siste tre årene. Det kan være verdt å presisere at 20 dispensasjoner ikke betyr at dette gjelder 20 årsverk. Interne 2010-tall viser at Hå kommune i dag har 25 dispensasjoner, men at dette bare gjelder 18 årsverk. 14 Økningen i dispensasjoner har altså økt kraftig de siste årene. Men for Hå sin del kan det se det ut til at antallet dispensasjoner er i ferd med å nå toppen. Hå kommune har satset betydelig for å møte kompetansebehovet som har oppstått. Ca. 20 barnehageansatte (mange barne- og ungdomsarbeidere) tar nå en deltids førskoleutdanning ved UiS 15. Dette utgjør en høy andel av det totale antall studieplasser som tilbys ved universitetet. I tillegg tilbys ordinære førskolelærerstudenter stipend mot at de binder seg til å arbeide i kommunen. Det er derfor grunn til å tro at andelen dispensasjoner i Hå vil gå kraftig nedover i årene fremover SKOLESEKTOR Tilbakemeldingene tyder på at rekrutteringen til lærer- og skolestillinger stort sett går greit. Det blir pekt på at man har lite lærere med god engelskkompetanse, at det er vanskelig å få tak i folk med adferdskompetanse, og at det er få søkere til laglederstillinger. Hå kommune har et fast program for å følge opp nyansatte innen opplæring og kultur med fellessamlinger og lignende. Alle nyansatte innen skole og barnehage får en egen veileder på arbeidsplassen, som er deres mentor i 1-2 år. Vi får opplyst at dette nå er lovfestet, men at Hå kommune innførte veiledning av nyansatte for flere år siden. I tillegg er det fire til seks samlinger på kommunenivå der pedagogiske tema diskuteres. I Hå kommune er det mange som utdanner seg til å bli veileder (opplegg ved UiS). Vi får opplyst at dette tilbudet er gratis i år, og at ansatte fra kommunen nesten opptar halvparten av plassene (17 av 35). I mange mindre og mellomstore kommuner pekes det på at det er blitt for kostbart å gi lærerne videreutdanning gjennom den nye statlige finansieringsordningen (2009) 16. Dette gjelder også Hå. Finansieringsordningen er et spleiselag mellom stat, kommune 14 Opplyst på telefon fra rådgiver i opplærings- og kulturetat, Jf. intervju Finansieringsordningen som kom med kunnskapsdepartementets strategi for videreutdanning av lærere (Kompetanse for kvalitet, ) 16. Vi er informert om at flere Rogalandskommuner er kritisk til den nye finansieringsordningen, og ønsker at den skal få en annen innretning. Arbeidsgiverrollen Hå kommune

22 og lærer. De to førstnevnte dekker 40 % hver, og lærer avgjør om hun vil jobbe de resterende 20% eller studere med 80% lønn. For kommunen innebærer dette en kostnad på ca kroner pr. lærer dersom læreren tar et fulltidsstudium (60 studiepoeng). Hovedinnvendingen mot denne ordningen er at den er kostbar og at den når for få lærere. En annen måte å si dette på er at konseptet er feil fordi det er dårlig ressursutnyttelse: Du kan få ganske mange studiepoeng for kroner. Det vises blant annet til et lokalt initiativ gjennom jærnettverket 17 der åtte lærere tok 30 studiepoeng i engelsk. Kostnaden var , og fordelt på fem kommuner. Jærnettverket er et samarbeid mellom kommunene Time, Hå Klepp, Gjesdal og Sola. Jærnettverket har samarbeidet med UiS om undervisningsopplegg tilpasset praktikerne i barnehage og skole. Det har vært 30 studiepoengskurs i ledelsesutvikling, engelsk og flerkulturell kompetanse de siste tre årene. Kursene tas over tre semestre og lar seg kombinere med jobb. Fra UiS har man et godt inntrykk av Hå kommune, og de andre kommunene i jærnettverket, og at de er aktive og pågående mot UiS i positiv forstand. Kompetansesamarbeidet i jærnettverket beskrives som et smart grep. Kommunene blir dermed en stor aktør, som kan komme med anbud på studier, eller som kan komme med forespørsler om fag. Det pekes på at medlemmene i nettverket er gode på å opptre samlet, og at UiS og jærnettverket møtes jevnlig i dialogmøter. Fra kommunen får vi opplyst at UiS også er involvert i kommunens internopplæring. På den måten blir de kjent med oss og hvordan vi jobber. UiS har partnerskapsavtaler med totalt 9 skoleeiere og 38 skoler vedrøende praksisplasser. Hå er en av disse skoleeierne og har 3 praksisskoler (de største skolene). Dette innebærer at lærerstudenter har praksisplass i Hå hvert år. Vi får videre opplyst at ni rektorer og to styrere tar masterutdanning i ledelse, mens fire lærere tar master i matte ved UiS 18. Lønnsmessig ligger lærerne over stillingsgruppenes minstelønn i hht. hovedtariffavtalen (se prinsipp under), og nyutdannede går rett inn på trinnet for fire års aniennietet. De intervjuede oppfatter kommunen å ligge godt an lønnsmessig i forhold til andre kommuner. 17 Samarbeid mellom de tre jærkommunene, Sola og Gjesdal. Jærnettverket har samarbeidet med UiS om undervisningsopplegg tilpasset praktikerne i barnehage og skole. Det har vært 30 studiepoengskurs i ledelserekruttering, engelsk og flerkulturell kompetanse de siste tre årene. Kursene tas over tre semestre og lar seg kombinere med jobb på siden. 18 Fra UiS får vi opplyst at dette studiet har et delttidsløp, slik at det lar seg kombinere med jobb. Arbeidsgiverrollen Hå kommune

23 TEKNISK SEKTOR Tøff konkurranse fra private. I motsetning til innenfor barnehage- og skolesektor trenger ikke teknisk sektor så mange hoder, men det er stor rift om ingeniørkompetansen i regionen. Teknisk sektor i Hå møter både konkurranse fra andre kommuner, men kanskje tøffest konkurranse fra private. Større kommuner kan lokke med større fagmiljøer, de private kan lokke med høyere lønn. De intervjuede peker på at kommunen ikke klarer å matche lønnen som private tilbyr, til tross for at lønningene er blitt bedre. Lønn blir beskrevet som det viktigste virkemiddelet for å rekruttere og beholde ansatte med en teknisk høyskoleutdanning. Utenom lønn er det særlig muligheten til faglig utvikling og variasjon i arbeidsoppgaver som er viktig 19. Det er som regel få søkere til stillingene, og nyutdannede er vanskelige å beholde. De forsvinner gjerne til private arbeidsgivere etter et år eller to, etter å ha fått opplæring og arbeidserfaring i kommunen. Bedring i det siste. Vi får opplyst fra etassjef for tekniske saker og næring at det i år er første gang på åtte år at etaten er fullt besatt, dvs. ingen vakante stillinger. Tilbakemeldingene tyder på at de ansatte stimuleres til å dra på kurs og utveksle kontakter. Det er mest behov for mindre kurs, oppdateringer ( for eksempel plan og bygningslov, vann og avløp for høyskoleutdannede, truckførerkurs, sprøyte- og motorsagkrus for fagarbeidere). En person i etat for tekniske saker og næring tar for tiden master i ledelse. Vi får opplyst at rekrutteringen foregår primært gjennom annonser, selv om en for noen år siden forsøkte seg med utenlandsrekruttering. Det pekes også på at representanter for etaten har vært rundt på relevante høyskoler og universiteteter. Vi har vært i kontakt med en representant for NITO sentralt med spesiell kjennskap til kommunene i regionen.. Det pekes på at de er gode til å sikre seg folk med rett kompetanse, og at de klarer å holde på de ansatte. God bemanning, rett lønn og god omtale i avisene (disse tre faktorene henger sammen) beskrives som medvirkende faktorer til dette. Enkelte peker på at kommunen i større grad bør kontakte folk direkte, i stedet for å nøye seg med å sette inn en annonse når nye medarbeidere skal rekrutteres. Det blir hevdet at dette oppleves som smigrende for den som blir kontaktet, og effektfullt for kommunen. 19 Jf. intervju Arbeidsgiverrollen Hå kommune

24 HELSE OG SOSIAL Rekrutteringen til sektoren rappoteres i hovedsak å gå greit. Unntak her er ferievikarer og mindre stillinger, herunder nattevakter. I motsetning til mange andre kommuner kommer Hå kommune til å oppleve en lav vekst i personer over 80 i årene fremover. Hvis vi legger SSBs befolkningsfremskrivinger til grunn vil antall personer over 80 ligge stabilt de første fem årene 20. Figur 4 Befolkningsfremskrivning for innbyggere over 80 (SSB: Alternativ høy nasjonal vekst) Hå Klepp Time Fra 2015 til 2020 vil det som vi ser komme en mindre økning i eldre i Hå kommune. Den virkelig store økningen for kommunen kommer fra 2020 til 2030 (68 %). Bemanningsreserve. Et annet moment er at helse- og sosialsektoren sitter på en betydelig bemanningsreserve. Hå har tidligere vært vertskommune i forbindelse med HVPU-reformen, men dette er i ferd med å fases ut etterhvert som beboerne faller fra. Pr. i dag (desember 2010) er det 64 ansatte på 32 pasienter i boliger/institusjoner med en gjennomsnittsalder på 73 år 21. Etter hvert som beboerne faller fra, fjernes noen av stillingene. Noen vil pensjoneres, mens andre må over i andre tjenester innen helse og sosialsektoren. Det pekes på at opplæring da blir nødvendig.. Kommunens opplæringstilbud er gjort kjent for denne gruppen, men tilbakemeldingene tyder på at få ønsker å skolere seg. En forklaring på dette hevdes å være høy gjennomsnittsalder blant personalet. Kompetanse. Både internt i kommune og eksterne representanter peker på at kommunen er gode på å legge til rette for videreutdanning, og at man var tidlig ute med å verdsette høyere utdanning. Enkelte peker imidlertid på at det er for lite av mindre kurs og fagkonferanser, dvs. mindre oppdateringer av fagkunnskap. 20 Det blir faktisk en reduksjon på én person, fra 569 til 568. Vi har lagt SSBs alternativ høy nasjonal vekst til grunn for denne befolkningsfremskrivningen. 21 Opplyst i intervju Arbeidsgiverrollen Hå kommune

25 Rekruttering. Elever på medielinjen ved Time videregående skole har laget en rekrutteringsvideo for kommunen. Denne brukes i ungdomsskolen for å rekruttere fagarbeidere innenfor pleie- og omsorgstjenester. Det finnes også stipendordninger for å rekruttere høyskoleutdannet personell. Representanter fra helse og sosialetaten har også hatt stand på diakonhjemmet høgskol i forbindelse med rekrutteringsdag der. Her når man studenter innenfor pleie- og omsorgsfag og sosialfag. Intervjuteam på NAV helgevakter pleie og omsorg. Våren 2009 hadde kommunen problemer med å få tak i nok helgevakter. I forbindelse med en rekrutteringsmesse inviterte kommunen arbeidssøkere innen pleie og omsorg til intervju. 20 personer møtte, og resultatet ble at en håndfull personer fikk tilbud om treningsvakter. Tre av disse arbeider i dag kommunen, og får gode skussmål. Vi får opplyst at det er færre helgevakter nå GENERELLE KOMMUNALE TILTAK FOR Å FREMSTÅ SOM EN ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER TILTAK FOR Å BEHOLDE ANSATTE Seniorpolitisk tiltak: En uke ekstra med ferie. Nevnt over. Kompetanseutvikling. Som vi har vært inne på over er gjennomgangstonen i intervjuene at kommunen har gode stipendordninger og videreutdanningstilbud. I tillegg til det vi har nevnt i gjennomgangen av den enkelte sektor, gjennomførte 70 ansatte utdanning i veiledning tilsvarende 30 studiepoeng ved Universitetet i Agder, og tok eksamen i 2006/2007. Mye av den øvrige opplæringen i kommunen foregår ved intern opplæring. Kommunens egen evaluering fra 2009 viser at det har vært en rekke interne kurstilbud innenfor ulike tjenesteområder. I tillegg har det vært studiereiser, deltakelse på eksterne kurs, konferanser og seminarer. Lederutvikling. Det skal legges til rette for at ledere og mellomledere som ikke har utdanning i ledelse kan ta slik utdanning (minimum 30 studiepoeng) innen 5 år etter tilsetting. 22 Leder eller mellomleder kan få 4 måneder med permisjon med lønn når de har vært tilsatt i lederstillingen i minst 5 år. Forutsetningen er at en skal tilegne seg kunnskap som kommunen har nytte av. 22 Kilde: Lønns- og personalpolitisk plan. Arbeidsgiverrollen Hå kommune

26 Pr. i dag (januar 2011) har to ledere tatt masterutdanning i ledelse, og 11 har begynt på studiet 23. Enkelte av de intervjuede lederne peker på at det er behov lederveiledning eller coaching. Hensikten med dette er å utvikle lederferdighetene til den enkelte leder, og få bistand fra noen som med jevne mellomrom kan gi råd og veiledning med utgangspunkt i konkrete hendelser i hverdagen. Det pekes på at barneverntjenesten får jevnlig veiledning fra fagfolk utenifra, og at noe lignende kan være ønskelig også for en del ledere. Hå kommune har følgende velferdstiltak 24 : Bedriftsidrett, herunder bedriftsorienteringsgruppen Bedriftskunstforening 25 Hå gamle prestegård og obrestad fyr, gratis inngang for ansatte Trim med fysioterapeut på fysioterapiavdeling, og i basseng 30 ganger i året. 4 grupper à personer Gratis svømming for kommunalt ansatte i svømmehallen ved Nærbø ungdomsskole og Vigrestad storskule Fri inngang på Hå gamle prestegård for kommunalt ansatte Lokale juletilstelninger Nordsjørittet lisens for ansatte Leilighet i Berlin Velferdsarrangement i nye Loen, blant annet gratis Vamp-konsert for alle ansatte. Kommentar: De intervjuede berømmer kommunen for en del av disse tiltakene. Gratis Vamp-konsert og leilighet i Berlin trekkes frem som spennende tiltak, som har stor symbolverdi for de ansatte TILTAK FOR Å REKRUTTERE NY ARBEIDSKRAFT Lønnspolitikk: Hå har høyere inngangslønn for nyutdannede enn andre kommuner. Kommunens satser ligger over minstesatsene ihht. Hovedtariffavtalen (se vedlegg). Lærerne oppnår ansiennietet raskere enn det er lagt opp til i hovedtariffavtalen. Hvis man har mellom 0-4 års ansiennitet får man ansiennitet etter 4 år, fra 4 til 8 år får man ansiennitet fra 8 år. Lærlinger. Hå kommunen har pr desember lærlinger, og vanligvis rundt 15 hvert år. De fleste av disse arbeider innenfor pleie- og omsorgssektoren, men en del arbeider også i barnehage, på kjøkken og aktivitetsavdeling. En ansatt har ansvaret for å 23 Ni rektorer, to barnehagestyrere og en ansatt i etat for tekniske saker og næring. 24 Hentet fra årsmelding 2009, budsjett 2010 og intranett. For 2010 var veldferdsbudsjettet på knappe Får ikke tilskudd. Arbeidsgiverrollen Hå kommune

27 følge opp disse, og tilrettelegge arbeidet. Vi får opplyst fra personalsjef at de flinkeste lærlignene blir tatt inn i arbeid etter læretidens slutt. Rekrutteringsfremstøt. I de sektorvise avsnittene over har vi beskrevet hoveddelen av kommunens rekrutteringsfremstøt mot utvalgte målgrupper HVORDAN KOMMUNENS EGNE ANSATTE OPPLEVER KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER Nedenfor oppsummeres våre informanters synspunkter på hvordan kommunens generelt fremstår som arbeidsgiver (ingen prioritering i forhold til relevans). Alle vil ikke kjenne seg igjen i hver beskrivelse, men dette er en oppsummering av de punktene som gikk mest igjen FORTRINN Solid og robust arbeidsplass God økonomistyring i kommunen. Slipper store variasjoner fra år til år. Dette skaper trygghet omkring arbeidssituasjonen for de ansatte. Praktisk kommune som er løsningsorientert og lite byråkratisk God oversikt, gjennomsiktig organisasjon, tette linjer. Interessante og varierte arbeidsoppgaver Gode videreutdanningstilbud og stipendordninger Betydelig faglig ansvar, og det forventes at de ansatte håndterer dette. En del bra velferdsordninger, som tidligere nevnt For mange ansatte er også kort avstand fra hjem til arbeid en viktig faktor når de velger arbeidsgiver. I flere av intervjuene, spesielt innenfor helse og sosial, fremheves dette som en nærhet til arbeidsplass som en viktig suksessfaktor for at de ansatte blir lenge i jobben FORBEDRINGSOMRÅDER PROFILERING OG OMDØMMEBYGGING En av gjengangerne i intervjuene var at kommunen bør bli bedre på å profilere seg mot potensielle arbeidstakere. Dette er hovedinnvendingen: Profilerings- og omdømmebyggingen blir for tilfeldig. Man jobber for lite systematisk med å bygge opp en egen profil og strategi rundt nettsider, stillingsannonser og omdømme. Det hevdes blant annet at annonsene er veldig grå og kjedelige, både når det gjelder form og innhold. Gjesdal og Randaberg nevnes som eksempler på kommuner som har gode annonser og nettsider. Arbeidsgiverrollen Hå kommune

28 Vi har tidligere hatt forvaltningsrevisjon av arbeidsgiverrollen i disse to kommunene, og vet at begge har arbeidet en del med omdømmebygging og profilering. Flere viser til at Hå kommune har fått en del negativ medieomtale i det siste, og mener dette bidrar til å svekke kommunens omdømme. Videre tas det til orde for at kommunen burde hatt en egen mediestrategi. Vi skulle hatt en klarere strategi for å arbeide med mer positiv medieomtale. I dette ligger det blant annet en økt bevissthet i organisasjonen på å servere mediene de gode historiene fra kommunen. Både i 2009 og 2010 har Hå kommune hatt som mål å.. synliggjøre kommunen som en attraktiv arbeidsplass og arbeide systematisk med kommunen sitt omdømme. Selv om det har vært en rekke gode og kreative rekrutteringsfremstøt, og en betydelig satsing på kompetanseheving, tyder tilbakemeldingene på at kommunen ikke har arbeidet systematisk med dette. Målet synes i første rekke å ha vært en visjon eller ledestjerne enn noe som er fulgt opp systematisk med konkrete tiltak. Og det er systematikken i profileringen og omdømmebyggingen informantene våre etterlyser. Potensial: Tilbakemeldingene tyder på at kommunen skulle ha et god potensial for dette: Vi har mye bra å selge. Jeg må ikke gå dypt inn i meg selv for å virker overbevisende på nye medarbeidere. En del, spesielt innen tekniske yrker, peker på at mange i privat sektor ikke vet hvor mange spennende arbeidsoppgaver man kan få i en kommune. En av de intervjuede sa det slik: Mange kommer ikke på at vi er den største arbeidsgiveren i kommunen. Tidligere kollegeaer overrasket og får lyst på lignende oppgaver når jeg forteller hva vi holder på med. Kommunen burde vært en kjempeattraktiv plass. I intervjuende tas det også til orde for at man i noen tilfeller bør vurdere å ta direkte kontakt med personer man tror kan være aktuelle for stillingen, i stedet for å nøye seg med en annonse. Dette er en mer direkte og oppsøkende kommunikasjonsform. HOVEDTILLITSVALGTES MEDVIRKNING I SENTRALE PROSESSER Noen av de hovedtillitsvalgte etterlyser mer informasjon om hva som skjer i kommunen og ønsker en større delaktighet i sentrale beslutningsprosesser. I korte trekk ønsker man mer kontakt og et tettere samarbeid med rådamnnen og personalavdelingen. De tillitsvalgte hevder at det ikke er noen fast møtestruktur og savner dette: Vi blir ofte innkalt på kort varsel. Det pekes på at en fast møtestruktur med jevnlige møter vil kunne gi grobunn for et bedre samarbeid og en større ansvarliggjøring av de tilltisvalgte. MELLOMLEDERS INNFLYTELSE UNDER LØNNSDANNELSEN Noen mellomledere peker på at de kunne tenke seg å ha mer innflytelse over egne ansattes lønnsutvikling. De mener de har en viss innflytelse på inngangslønnen i forbin- Arbeidsgiverrollen Hå kommune

29 delse med ansettelsesen, men at de etterpå er dekoblet fra den ansattes lønnsutvikling. Det vises blant annet til eksempler på at ansatte er blitt hengende etter lønnsmessig, uten at nærmeste leder var klar over dette. Arbeidsgiverrollen Hå kommune

30 1.3 VURDERINGER OG ANBEFALINGER OPPSUMMERING Gjennomgangen tyder på at Hå kommune oppleves som en attraktiv arbeidsgiver blant de ansatte. Kommunen har god evne til å holde på arbeidstakerne. En av de ansatte sa det slik: Klarer du å holde på dem de to-tre første årene så blir de. Unntaket her er høyt utdannede. Denne gruppen utgjør også 70 prosent av de som slutter, selv om turnovertallet totalt sett er lavt. Tilbakemeldingen tyder på at det også er høyt utdannede (herunder ledere) som er vanskeligst å rekruttere. Ellers klarer Hå kommune å rekruttere kvalifiserte folk til de fleste stillingene. Kommunen har de siste årene hatt som mål å øke gruppen av yngre arbeidstakere. Vi har ikke tall på dette, men tilbakemeldingene i intervjuene tyder på at man har økt andelen yngre arbeidstakere. Gode lønnsbetingelser og videreutdanningsmuligheter trekkes frem som noen av grunnene til dette. Kommunen har også hatt som mål å utvikle lederes potensial, og legge til rette for at lederne kan utvikle sin kompetanse og ta utdanning i ledelse på masternivå. Om lag 70 ansatte tok et halvtårsstudium i veiledning ved Universitetet i Agder i 2006/2007. To ledere har tatt masterstudium i ledelse, og 11 ledere er i gang med studiet (januar 2011). Gjennomgangen tyder på at høyere utdanning verdsettes i kommunen, og at kommunen har gode stipendordninger og et godt videreutdanningstilbud. Enkelte av de intervjuede lederne tar til orde for at lederveiledning eller coaching vil være en god måte å utvikle lederferdighetene på. De ønsker bistand fra noen som kan gi råd og veiledning i hverdagen ARBEIDSGIVERSTRATEGI Kommunen har de to siste årene hatt som mål å synliggjøre kommunen som en attraktiv arbeidsplass, og arbeide systematisk med med sitt omdømme. Gjennomgangen vår viser at det har vært jobbet med en del tiltak i tråd med denne målsettingen, spesielt innenfor opplærings- og helse- og sosialsektoren. Grepet som er gjort innenfor barnehagesektoren er et glimrende eksempel på god arbeidsgiverpolitikk. Her har man møtt mangelen på førskolelærere ved å videreutdanne egne ansatte. For kommunen som helhet er imidlertid gjennomgangstonen at Hå bør bli bedre å profilere seg mot potensielle arbeidstakere. Det blir hevdet at profileringen og omdømme- Arbeidsgiverrollen Hå kommune

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i Kommuner Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeidet For å kunne jobbe målrettet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv (IA), er det viktig å kjenne til utfordringer for og kjennetegn ved hver enkelt bransje.

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft

Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft Kommunesektoren er som øvrig norsk arbeidsliv preget av stor mobilitet. Spørsmålet er hvordan kommunenes arbeidsgiverpolitikk kan møte konkurransen om arbeidstakere med høy verdi på et eksternt arbeidsmarked.

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland. Kompetanse i kommunene

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland. Kompetanse i kommunene Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland Kompetanse i kommunene Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland Kompetanse i kommunene Fafo-rapport 2013:51 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0066-9

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer