randaberg arena juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG"

Transkript

1 randaberg arena juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG

2 Innhold SAKSLISTE: Side 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av landsmøtet Godkjenning av forhandlingsreglement Landsstyrets forslag til forhandlingsreglement 2.2 Valg av dirigenter 2.3 Valg av referenter 2.4 Valg av noen til å underskrive protokoll 3. Godkjenning av årsmelding og regnskap for Årsmelding 2014 Årsregnskap Rapport fra kontrollkomité...10 Rapport fra kontrollkomité 5. Statusrapport fra administrasjonen i NLM ung ved daglig leder 6. Innledende samtale om fellesskap på tvers av generasjonene...11 NLM ung «Mot samme mål på tvers av generasjonene» NLM ung strategi og handlingsplan (Vedtatt på NLM GF 2012 og Landsmøte NLM ung 2014) 7. Vedtektsendringer...14 Vedtekter med endringsforslag 7.1 Endring av 3.3f 7.2 Endring av 3.3e 7.3 Endring av 3.2e 7.4 Endring av 3.3 d og Valg Valg av leder Kandidater til styreleder 8.2 Valg av styre Kandidater til styre 8.3 Valg av valgkomité Kandidater til valgkomité 8.4 Valg av kontrollkomite Kandidater til kontrollkomité FORSIDEFOTO: ØYVIND GANESH EKNES 2

3 NLM UNG LANDSMOTE Sak 2 SAK 2 LANDSSTYRETS FORSLAG TIL FORHANDLINGSREGLEMENT 1. Møtets forhandlinger er offentlige. 2. a) Følgende har tale-, forslags- og stemmerett (jf vedtektene for NLM ung 3.2): Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med kan sende seks utsendinger osv. Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung. Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmer på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett. Landsstyret i NLM ung med fem medlemmer. Disse har ikke stemmerett i saker som fremmes av kontrollkomiteen. b) Følgende har tale- og forslagsrett, men uten stemmerett: Ledermøtet i NLM. Inntil to representanter fra NLMs hovedstyre. Alle ansatte i NLM ung. c) Landsstyret kan i tillegg invitere andre gjester uten tale-, forslags- stemmerett. 3. Valgkomiteen er ansvarlig for å utstede stemmekort og delegatnummer på bakgrunn av godkjente fullmakter. Siste frist for innlevering av fullmakter settes til lørdag 11. juli 2015 kl Siste frist for avhenting av stemmekort er lørdag 11. juli kl Valgkomiteen har også ansvar for tellekorps. 4. Til å lede forhandlingene velges to dirigenter. Inntil disse er valgt, ledes landsmøtet av landsstyrets leder. 5. Det velges to referenter til å føre protokollen. 6. I protokollen innføres hva saken gjelder, hovedpunkter fra debatten, forslag og avstemninger, samt de vedtak som er fattet. 7. Dirigentene setter taletid ut fra den totale tid som er til disposisjon for forhandlingene. Replikk er tillatt om dirigentene finner dette tjenlig. 8. Forslag leveres skriftlig til dirigentene undertegnet av forslagsstiller. Ved alle valg skal det gis mulighet til å komme med forslag. 9. Ved valg til verv: Leder av valgkomité presenterer kandidatene til valg av leder for styre, styremedlemmer, medlemmer av valgkomité og kontrollkomité (heretter alle valg). Dirigentene leder alle valg. Det skal gis mulighet for benkeforslag av kandidater ved alle valg. Ved alle benkeforslag skal kandidaten være spurt og ha svart ja på forhånd. Det gis anledning til anbefalinger av kandidater etter instruks fra dirigentene. Alle valg foretas skriftlig. 10. Kandidater til leder av landsstyret som ikke velges, stiller automatisk til valg i landsstyret. 11. Alle beslutninger gjøres med alminnelig flertall, bortsett fra endringer i vedtektene. Alle endringer i vedtekter krever 2/3 flertall, foruten endringer i 1 og 8 som krever 9/10 flertall. Forslag til endring må også være meldt i henhold til 4.4 i vedtektene. 12. Landsmøtet velger to landsmøtedeltakere til å underskrive protokollen. 13. Vanlig forhandlingspraksis gjelder i de tilfeller som ikke er regulert i dette forhandlingsreglementet. Dirigentene skal i siste instans fortolke sin praksis. Reglementet vedtas med alminnelig flertall. Avvik fra det vedtatte reglementet krever 2/3 flertall. 3

4 Sak 3 NLM UNG LANDSMOTE SAK 3 ÅRSMELDING 2014 Ved årsskiftet har NLM ung registrert 650 lag, 452 av disse har levert årsrapport og 330 er tellende for støtte gjennom LNU og Fordelingsutvalget. Vi har totalt medlemmer, er tellende medlemmer for støtte. Det er flere tellende lag i 2014 enn i 2013, men totalt sett er antall lag lavere enn i fjor Totalt antall lag Barn Ungdom Familie - 5 Tellende lag Medlemmer totalt Tellende medlemmer MISJONSBEFALINGEN NLM ungs strategi er forankret i misjonsbefalingen i Matteus 28, Her finner vi vårt oppdrag som misjonsorganisasjon, og på denne bakgrunnen driver NLM ung sitt arbeid med fire fokusområder. Vi vil presentere noen høydepunkter fra hva som har skjedd innenfor disse i UT I NORGE Landsstyret har vedtatt at første prioritet for NLM ung er å jobbe videre med ung:tro-prosjektet (tidligere 10/25-prosjektet), hvor vi har satt oss et mål om å etablere 100 nye barne- og ungdomsfellesskap for åringer innen Arbeidet drives hovedsakelig gjennom de ulike NLM-regionene, men sentralleddet har forsøkt å stimulere dannelsen av nye fellesskap i områder med få eller ingen etablerte fellesskap. Flere unge voksne har tatt kontakt med NLM ung i 2014 fordi de ville bosette seg strategisk. Dette er positivt. Vi ønsker fortsatt et større engasjement blant voksne for prosjektet. Ved utgangen av 2014 hadde det blitt etablert mellom 70 og 80 nye fellesskap siden prosjektet startet. UT I VERDEN Det er jevnlig kontakt mellom NLM ung, NLM Utland og de aktuelle misjonsfeltene. NLM ung har et tydelig ønske om å styrke misjonsfokuset blant barn og unge i Norge. Vi skal bidra i barne- og ungdomsarbeidet som foregår på felt, samt skape engasjement for våre internasjonale prosjekter i Norge. NLM ung har særlig fått et ansvar for å ha kontakt med arbeidet i Nord-Afrika, Etiopia og Indonesia. I 2014 begynte planleggingen og tilretteleggingen av nye TeFT-team til Etiopia i påsken 2015, og til Indonesia der fire volontører skal bidra i NLMs arbeid i Indonesia første halvår i Vi gleder oss også over positive tall på hva barn og unge gir til NLMs misjonsarbeid. I 2014 satte Barnas misjonsprosjekt igjen ny innsamlingsrekord med ,38 kroner. Givertjenesten for ungdom, Siembra, samlet inn kroner. INN I TROEN NLM ung driver nettmagasinet itro.no, som er rettet mot ungdom. itro oppdateres hver dag hele året med nye artikler, andakter og andre ting. I 2014 fikk itro helt nye nettsider, og vi opplever at itro er i en positiv utvikling og når bredt. I 2014 ble SpotOn, en nettressurs for arbeid blant tweens (10 12 år), publisert. I tillegg begynte arbeidet med utvikling av nytt MaksHjelp-hefte. Superblink har også fått en god oppgradering i nye og bedre nettsider. NLM ung har også bidratt i et prosjekt for å utvikle bibelskolene våre. Vi vil videre vurdere nye trosopplæringsprosjekter mot tenåringer. Vi har per i dag ikke økonomi til å starte nye prosjekter, men vil forberede oppstart av dette på sikt. INN I FELLESSKAPET Høsten 2014 startet NLM ung opp et toårig lederutviklingsprosjekt. Prosjektet tar sikte på å rekruttere, utvikle og utruste ledere i vårt barneog ungdomsarbeid. SENTRALE ARRANGEMENT NLM ung gleder seg over at det er stor oppslutning rundt arrangementene våre. Følgende sentrale arrangement ble gjennomført i 2014: Veien til tjeneste (i samarbeid med NLM) Regionlederkonferanser samlinger for regionale ung-ledere (i samarbeid med NLM) Vision på NLMs videregående skoler Ettåringskurs (tre samlinger) UL-lederdagene UL Frontline Barne- og ungdomsarbeiderkurs Lederkonferanse for NLM ungs stab og regionale ung-ledere Landsmøte dagen M4 kurs for etablering av nye fellesskap Youthministry-konferanse i samarbeid med Fjellhaug Internasjonale Høgskole Fagdag om sang og musikk i samarbeid med Fjellhaug Internasjonale Høgskole NLM ung har i tillegg vært medarrangør for misjonskonferansen Reach i Oslo. ØKONOMI Se regnskap side 6. 4

5 NLM UNG LANDSMOTE Sak 3 ANSATTE Disse var ansatt i NLM ung i 2014: Hans Kristian Skaar (daglig leder), Elin Austbø (kreativ leder), Kjersti Lilleaasen (administrasjonsleder), Grete Yksnøy Martinsen (deltid, barne- og familiekonsulent), Inger Melbø Strangstad (deltid, MAKS-hjelp), Hans Arne Sanna (ungdomskonsulent/internasjonal barne- og ungdomskonsulent), John Martin Næss (deltid, administrasjonskonsulent jan. jul.), Kristin Aamodt Hardang (deltid, forkynner), Elisabeth Berg Pedersen (deltid, administrasjonskonsulent jan. jun.), Åsta Kaasa (deltid, administrasjonskonsulent sep. des.), Olof Edsinger (deltid, lederutviklingskonsulent okt. des.) itro: Nils Kåre Bøe (deltid, redaktør), Bård Kristian Bøe (deltid, jan. jun.), John Olav Selstø (deltid), Jenny Stige (deltid jan. nov.), Odd Inge Aas (deltid), Kristin Askjer Lien (deltid des. ) UL: Gjermund Nordhus (prosjektleder jan. aug.), Christina Rydland (prosjektleder), Kristoffer Skuggedal (deltid, prosjektkonsulent), Ole Thomas Fidjeland (deltid, prosjektkonsulent). NLM UNGS LANDSSTYRE NLM ung ble ledet av følgende landsstyre fram til landsmøtet i november: Gunnar Loland (leder), Morten Sirevåg (nestleder), Åshild Alte, Liv Marit Pettersen, Margunn Østebø (styremedlemmer). Astrid Rydland Bjørke (1. vara) og Tarjei Asprusten (2. vara) har blitt innkalt til alle styremøter. På landsmøtet i november ble nytt styre valgt: Gunnar Loland (leder), Morten Sirevåg (nestleder), Liv Marit Pettersen, Astrid Rydland Aasen, Andreas Furnes (styremedlemmer). Barbro Johanne Svendsen (1. vara) og Tarjei Asprusten (2. vara) har blitt innkalt til alle styremøter etter landsmøtet. 5

6 Sak 3 NLM UNG LANDSMOTE RESULTAT ÅRSREGNSKAP 2014 Balanse NLM ung NLM ung Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Medlemskontingent Tilskudd Leieinntekter Gave og provisjonsinntekter Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER EIENDELER Note Anleggsmidler Inventar og utstyr Sum Anleggsmidler Omløpsmidler Varekostnader Lønnskostnader 4, Avskrivninger Kostnader lokaler Leie av maskiner mm Verktøy, inventar, driftsmateriale Reperasjon og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l Kostn. 0g godtj. For reise, diett o.l Salgs, reklame og representasjonskostnad Forsikringspremie, garanti og servicekostn Annen kostnad Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER DRIFTSRESULTAT Finnansinntekter og kostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Valutatap RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT Overføring og disponeringer Overføring annen egenkapital Sum disponert NLM ung ORG NR Side 1 NLM ung ORG NR Side 2 6

7 NLM UNG LANDSMOTE Sak 3 Balanse NLM ung Egenkapital Note Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum Kortsiktig gjeld Sum Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo. 24.april 2015 Landsstyret i NLM ung Gunnar Loland Morten Sirevåg Andreas Furnes (Styreleder NLM Ung) (Nestleder) (Styremedlem) Liv Marit Pettersen Astrid Rydland Aasen Barbro Johanne Svendsen (Styremedlem) (Styremedlem) (1. varamedlem) Tarjei Asprusten Hans Kristian Skaar (2. varamedlem) (Daglig leder NLM Ung) NLM ung ORG NR Side 3 NLM ung NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: - Salgsinntekter resultatføres iht. opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. - Driftskostnader bokføres når de påløper. - Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år klassifiseres som kortsiktig gjeld. - Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. - Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives. - Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet. - Kundefordringer er oppført til pålydende. Da kundefordringer vurderes som sikre er det ikke foretatt avsetning til forventet tap. Andre fordringer er også oppført til pålydende. - Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring for sine ansatte. Note 2 Driftsmidler Bygg Maskin / Inventar Biler Tomt Sum Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets avskrivning i % Økonomisk levetid Avskrivningsplan 33% (antall) år 3 år (antall) år (antall) år Lineær Lineær Lineær Lineær Note 3 Vesentlige leieavtaler Navn Årlig leie Husleie Eiendom og Bolig NLM ung ORG NR Side 4 7

8 Sak 3 NLM UNG LANDSMOTE Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv Lønnskostnader består av følgende poster Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonkostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk 8,5 10,18 Høyere lønnskostnad til tross for redusert antall årsverk grunnet ansettelse av arbeidskraft med høyere lønn. Daglig leder Styre Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Godtgjørelse til revisor 2014 Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Note 5 Bundne midler Bundne midler pr Skyldig skattetrekk pr utgjorde Note 6 Driftsinntekter Driftsinntekter består av Avgiftspliktig salg Ikke avgiftspliktig salg Deltakeravgift arrangement Andre salg ifbm. arrangement Sum salgsinntekter Medlemskontigent Tilskudd fra NLM HK Nasjonal grunnstøtte fra staten Refusjon mva frivillige org Andre offentlige tilskudd / refusjoner Sum tilskudd Leieinntekter Gave og provisjonsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter NLM ung ORG NR Side 5 Note 7 Egenkapital Opptjent egenkapital Annen EK Sum Egenkapital Pr Årets resultat Egenkapital pr Note 8 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 16 personer. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Kollektiv pensjonsordning: DNB NLM ung ORG NR Side 6 8

9 NLM UNG LANDSMOTE Sak 3 9

10 Sak 4 NLM UNG LANDSMOTE SAK 4 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITÉ Rapporten fra kontrollkomiteen vil ikke foreligge før et tidspunkt nærmere landsmøtet, og vil ikke kunne bli sendt ut sammen med disse papirene. Dette kommer av at årsregnskapet ikke foreligger tidlig nok til at kontrollkomiteen kan gjennomgå regnskap og komme med tilbakemeldinger på dette området. Forslag: Kontrollkomiteens rapport legges ut på nlmung.no når den foreligger, og deles ut som supplement under landsmøtet. 10

11 NLM UNG LANDSMOTE Sak 6 SAK 6 INNLEDENDE SAMTALE OM FELLESSKAP PÅ TVERS AV GENERASJONENE MOT SAMME MÅL - PÅ TVERS AV GENERASJONENE På landsmøtet håper vi å samle alle, uansett alder, som har engasjement for barne- og ungdomsarbeidet vårt. I år vil vi særlig ha fokus på hvordan vi kan bygge fellesskap mellom de ulike generasjonene i misjonsarbeidet. I mange år har arbeidet blitt preget av generasjonsmotsetninger og vi har nesten mistet en hel generasjon. Mange steder drives barne- og ungdomsarbeidet som isolerte satellitter uten at voksne er til stede. Det bibelske bildet annerledes. Det bibelske bildet sier at vi er ett i Kristus for at verden skal tro. Det bibelske bildet er at vi er lemmer på det samme legemet for at verden skal tro. Det bibelske bildet er at vi er lemmer på det samme legemet avhengige av hverandre. Det bibelske bildet er at de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn. Det bibelske bildet er at vi forkynner til hverandre på tvers av generasjoner. Vi tror vi trenger hverandre, på tvers av alder, og opplever at mange i den oppvoksende generasjon uttrykker et ønske om fellesskap med voksne kristne forbilder, åndelige fedre og mødre. I noen tilfeller er tett samarbeid naturlig, i andre tilfeller er det mindre naturlig. I forbindelse med landsmøtet ønsker vi derfor å invitere alle til en åpen samtale rundt temaet. Hvordan kan vi skape en kultur for samhandling mellom gamle og unge? Hvordan kan ulike generasjoner arbeide sammen til det beste for misjonen? Hvordan kan vi bygge åndelig fellesskap på tvers av generasjoner? NLM UNG - STRATEGI OG HANDLINGSPLAN VERDEN FOR KRISTUS: VI VIL LÆRE JESUS Å KJENNE OG GJØRE HAM KJENT Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28,18 20 INNLEDNING NLM Ung har utarbeidet dette strategidokumentet med en klar erkjennelse av at en god strategi alene ikke vil gi framgang i arbeidet. Åndelig vekst kan bare Gud skape gjennom sitt ord og sin ånd, der han får slippe til. Vi vil derfor utfordre til å leve i Ordet og i bønnen, med overgivelse og forventing til at han kan skape noe nytt. Denne strategien er utarbeidet i en alvorlig situasjon for barne- og ungdomsarbeidet i Norge. I løpet av de siste 30 årene har vår organisasjon mistet over barne- og ungdomslag, det er synkende kjennskap til kristen tro og i dag vokser flere barn og unge opp i landet vårt uten å ha hørt evangeliet forkynt. Dette er først og fremst alvorlig for barna og ungdommene dette gjelder. I tillegg får det på sikt dramatiske konsekvenser for Norge som nasjon og NLM som organisasjon. Situasjonen kaller oss til handling, og vi vil utfordre hverandre til å ta et større ansvar i barne- og ungdomsarbeidet. Skal vi snu utviklingen er det nødvendig at vi alle involverer oss, enten vi er ansatte eller frivillige, gamle eller unge. Det vil også være avgjørende at dette arbeidet prioriteres økonomisk. «Jesus (...) trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. (...) Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Vi har forankret strategien i misjonsbefalingen i Matteus 28,18 20 som definerer vårt oppdrag som misjonsorganisasjon. Denne befalingen innledes med å minne oss om at Jesus Kristus er Herre. Skal misjon og det å nå barn og unge med evangeliet bli viktig for oss, må Gud først bli Herre i våre liv. På samme måte avsluttes misjonsbefalingen med løftet om at Gud vil gå med oss. Som disipler handler vi ikke på egen hånd. Uten Gud kan vi ingenting gjøre. Misjonsbefalingen rammes inn av proklamasjonen av Guds allmakt og løftet om at han vil være med oss alle dager. På dette grunnlaget gir Gud sin befaling og på dette grunnlaget kan vi frimodig gå inn i tjenesten. Med bakgrunn i misjonsbefalingen har vi funnet fire retninger som definerer hvor vi skal ha vårt fokus. 11

12 Sak 6 NLM UNG LANDSMOTE «GÅ DERFOR OG GJØR ALLE FOLKESLAG TIL DISIPLER» UT I VERDEN: Vi vil være med på det verdensomspennende misjonsoppdraget og reise opp en ny generasjon som vil ta ansvar for å bringe evangeliet til nye folkeslag, og gjennom vårt arbeid skape gjensidige relasjoner med ungdom i andre kulturer. UT I NORGE: Misjonsbefalingen gjelder også i vårt eget land. Vårt barne- og ungdomsarbeid skal være et utadrettet og oppsøkende arbeid som har som mål å vinne nye grupper og kulturer i Norge. Vi ønsker særlig å rette fokus mot barn og unge i norske byer og andre områder som har lite arbeid. «Døp dem (...) og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.» INN I FELLESSKAPET* Ved dåp og tro fødes vi inn i et fellesskap, vi blir lemmer på Kristi kropp. Vi vil bygge et helhetlig og sammenhengende arbeid og rekruttere og utvikle ledere som arbeider for dette. INN I TROEN: I vår kultur må trosopplæring få en sentral plass i barne- og ungdomsarbeidet. Det skal omfatte både kunnskap, kjennskap og hjelp til praktisk trosliv. Vi vil utfordre til et liv i etterfølgelse, helliggjørelse og relasjon til den treenige Gud og utruste barn, ungdom og voksne til å leve som Jesu disipler i sin hverdag. Denne planen omfatter og er utarbeidet for hele NLM Ung sitt barne- og ungdomsarbeid. Den forutsetter god samhandling mellom regionene og mellom regioner og hovedkontor, og at det utarbeides regionale og lokale mål og handlingsplaner. Strategiarbeidet er bygd opp på tre nivåer: formål, mål og handlingsplan. Generalforsamlingen skal kun gjøre vedtak på formålsnivå. Formål uttrykker strategiens hensikt og et ønsket framtidsscenario. Formålet endres ikke. Mål er konkrete resultater vi vil oppnå for å oppfylle strategiens formål. Målene kan justeres underveis. Handlingsplan er de konkrete tiltakene som settes i verk for å oppnå målene. Disse kan justeres underveis. FORMÅL UT I VERDEN: Alle barn og unge i verden skal ha mulighet til å høre om, og ta imot evangeliet. Vi vil arbeide for å være mer delaktige i barneog ungdomsarbeidet på NLMs misjonsfelt. Vi vil arbeide for å vekke ansvar for misjonsoppdraget og formidle eierskap, kjennskap og engasjement for NLMs internasjonale misjonsarbeid og aktivt bidra til utbredelsen av Guds rike blant de minst nådde. UT I NORGE: Alle barn og unge i Norge skal ha mulighet til å høre om, og ta imot evangeliet. Vi vil arbeide for at barn og unge i sine lokalmiljø skal ha jevnlig tilgang til et kristent fellesskap med forkynnelse tilrettelagt for deres alder og utviklingsnivå. Arbeid i områder av Norge som i liten eller ingen grad er nådd med evangeliet må særlig styrkes. Vi vil arbeide for at vårt eksisterende barne- og ungdomsarbeid skal fungere misjonalt* i sitt nærområde. INN I FELLESSKAPET: Vi vil bygge inkluderende, utrustende, bevarende og misjonale felleskap. Vi vil legge til rette for utvikling av nye og allerede etablerte fellesskap. Vi vil arbeide for å utruste medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet. INN I TROEN: Vi vil gi kunnskap og kjennskap om Gud, som leder til liv i etterfølgelse av Jesus Kristus. Vi vil arbeide for at barn og unge skal kjenne Bibelens innhold og budskap. Vi vil arbeide for at evangeliet skal formidles slik at barn og ungdom kan bli frelst og lære å leve som Jesu disipler i etterfølgelse og tjeneste. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen stiller seg bak strategiplanen/vedtar formål til strategiplan for NLM Ung og ber hovedstyret om å følge opp dette med en styrket satsing på barne- og ungdomsarbeid. VEDLEGG 1 Utkast og formål og mål for NLM Ung sentralt. Dette utkastet skal ikke drøftes eller vedtas på generalforsamlingen, men er lagt ved for å gi en dypere forståelse av hva som ligger i formålene, eksemplifisert gjennom hvilke mål NLM Ung sentralt har satt seg for hvert av formålene. I tillegg er det altså utarbeidet en handlingsplan til hvert av disse målene. Vedlegget har symboler som viser hvilke prioriteringer NLM Ung sentralt ser for seg i perioden O Kan gjennomføres med dagens budsjettramme < Kan gjennomføres med organisasjonsstøtte (dersom NLM Ung blir ungdomsorganisasjon) <Kan gjennomføres med ekstra bevilgninger UT I VERDEN: Alle barn og unge i verden skal ha mulighet til å høre om, og ta imot evangeliet. FORMÅL OG MÅL Vi vil arbeide for å være mer delaktige i barne- og ungdomsarbeidet på NLMs misjonsfelt. Vi vil stimulere til fokus på dette gjennom jevnlige møtepunkt med NLM Utland. Vi vil videreføre TeFT** og arbeide for at det innen 2016 har blitt etablert TeFT-team i ytterlige ett misjonsland. O Vi vil utfordre våre misjonsfelt på å ha et bevisst fokus på barne- og ungdomsarbeid ved at NLM ung er høringsinstans i feltstrategien for de ulike misjonsfeltene.o Vi vil bidra med ressurser inn mot, samt motta impulser fra, vårt internasjonale arbeid. Dette vil vi gjøre ved å bruke ansatte ressurser og ha en kontaktperson på alle misjonsfelt innen O Vi vil styrke arbeidet inn mot barne- og ungdomsarbeidet på våre misjonsfelt. Innen 2015 skal ansatte ha satt av tid til å arbeide med dette. De vil både bidra i strategisk tenkning på feltene og gi informasjon om og skape engasjement for dette arbeidet i Norge. < Vi vil arbeide for å vekke ansvar for misjonsoppdraget og formidle eierskap, kjennskap og engasjement for NLMs internasjonale misjonsarbeid, og vi vil aktivt bidra til utbredelsen av Guds rike blant de minst nådde. Vi vil hvert år rekruttere minst ti nye misjonærer med bakgrunn fra NLM Ungs barne- og ungdomsarbeid til NLMs misjonsfelt. O Vi vil sette fokus på misjon på alle våre arrangement. O Innen 2013 skal vi ha utviklet våre nettsider; blant annet med intensjon om å gjøre misjonsinformasjon lettere tilgjengelig. O Materiell som er utarbeidet av NLM Ung skal ha fokus på misjon. O Samarbeidsprosjektene TeFT, «Veien til tjeneste», Siembra og Barnas Misjonsprosjekt videreføres gjennom perioden. O Vi vil arbeide for at det blir ansatt en Siembra- *Med fellesskap mener vi det lokale fellesskap i form av grupper, lag, foreninger og forsamlinger. 12

13 NLM UNG LANDSMOTE Sak 6 konsulent og en Barnas misjonsprosjekt-konsulent. Disse skal gjennomføre samlinger og prosjekter som skaper engasjement og giverglede, rekruttere nye givere samt sørge for utvikling av konseptene og informasjonsmateriell. O Innen 2018 vil vi doble de innsamlede midlene fra Siembra og Barnas misjonsprosjekt. O UT I NORGE Alle barn og unge i Norge skal ha mulighet til å høre om, og ta imot evangeliet. FORMÅL OG MÅL Vi vil arbeide for at barn og unge i sine lokalmiljø skal ha jevnlig tilgang til et kristent fellesskap med forkynnelse tilrettelagt for deres alder og utviklingsnivå. Arbeid i områder av Norge som i liten eller ingen grad er nådd med evangeliet styrkes særlig. Innen utgangen av 2012 skal vi ha invitert andre kristne organisasjoner og kirkesamfunn til sammen å drøfte hvordan vi kan nå denne visjonen. < Vi gjennomfører prosjektet i perioden ***. < Innen 2018 vil vi etablere minst 100 nye barneog ungdomsfellesskap. Det forutsettes at det etableres nye flergenerasjons misjonsfellesskap (jfr. strategi NLM Norge). Minst 30 av de nye fellesskapene etableres i områder med mindre enn 4% deltakelse i kristent barne- og ungdomsarbeid. Minst 20 fellesskap etableres i tilknytning til NLMs institusjoner Vi vil arbeide for at minst 50 ikke-registrerte fellesskap i vårt arbeid skal meldes inn i organisasjonen. Innen juni 2013 er 500 frivillige medarbeidere rekruttert til dette prosjektet. I 2018 har NLM Ung 15 misjonærer i barne- og ungdomsarbeidet i områder i Norge med under 4% deltakelse i kristent barne- og ungdomsarbeid. Vi vil årlig arrangere utadrettede ungdomsarrangement. Vi vil arbeide for at vårt eksisterende barne- og ungdomsarbeid skal fungere misjonalt i sitt nærområde. Vi vil løfte frem relasjonsbyggende arbeid som betydningsfullt, og oppfordre voksne til å være medvandrere for den yngre generasjonen. O NLM Ung vil hvert år i perioden ha satt fokus på misjonal livsstil gjennom NLM Ungs arrangementer, ledertrening, nettsider og materiell. O INN I FELLESSKAPET Vi vil bygge inkluderende, utrustende, bevarende og misjonale felleskap. FORMÅL OG MÅL Vi vil legge til rette for utvikling av nye og allerede etablerte fellesskap. NLM Ung vil innen utgangen av 2013, i samarbeid med NLM Norge, ha etablert et nettverk som vil veilede og støtte medarbeidere som ønsker å utvikle nye og eksisterende fellesskap på tvers av generasjoner og kulturer. O< Innen sommeren 2013 skal NLM Ung ha utviklet en ny startpakke som minst 80% av brukerne skal beskrive som svært eller meget attraktiv, samt kunne tilby et oppfølgingsprogram for ledere i nystartede fellesskap. < NLM Ung vil støtte og styrke samhandlingen mellom lokale fellesskap og institusjoner. O Vi vil arbeide for å utruste medarbeidere i barneog ungdomsarbeidet. NLM Ung vil fra 2013 arrangere nasjonale lederkonferanser. Alle våre lagsledere skal få invitasjon til å delta. O NLM Ung vil innen utgangen av 2013 ha minst to årsverk inn mot ledertreningsarbeid som bidrar med kurs og veiledning regionalt og lokalt. Vi vil også utvikle et program for ledertrening og rekruttering av nye ledere. << Innen 2015 skal alle lagsledere i NLM Ung som ønsker det, ha sin personlige veileder. << NLM Ung vil arbeide for at det innen 2015 skal være etablert et studium i barne- og ungdomsarbeid ved en av våre høgskoler. O INN I TROEN: Gi kunnskap og kjennskap om Gud som leder til liv i etterfølgelse av Jesus Kristus. FORMÅL OG MÅL Vi vil arbeide for at barn og unge skal kjenne Bibelens innhold og budskap. UL, Frontline, Vision, ettåringskurs, TeFT, lederkonferanser og barne- og ungdomsarbeiderkurs skal ha et vekkende og trosopplærende sikte. O NLM Ung vil være en pådriver for trosopplæring i hjem, fellesskap, skoler, barnehager og andre institusjoner. O< Vi ønsker å utruste til å leve trosliv i vår tid. O< Vi vil tilby støtte til det lokale trosopplæringsarbeidet i form av materiell, kurs og arrangement. Vi vil utvikle nytt trosopplæringsmateriell med vekt på etterfølgelse og disippelskap for aldersgruppa 10 12, 12 15, innen utgangen av 2018, og vil bidra til utvikle materiell for trosopplæring i hjemmet innen < Vi vil innen 2015 ha etablert en ressurs for konfirmasjonsundervisning. < NLM Ung skal erfares som en tilfredsstillende faglig ressurs på barne- og ungdomsarbeid i O< Vi vil fra 2015 tilby Vision-team til lokale fellesskap og alle videregående skoler (Frontline, UL). < Vi vil arbeide for at evangeliet skal forkynnes frigjørende, slik at barn og ungdom kan bli frelst og lære å leve som Jesus disipler i etterfølgelse og tjeneste. Vi vil bidra til utrustning av forkynnere til barne- og ungdomsarbeidet ved å etablere et årlig møtepunkt med fokus på formidling til frelse og etterfølgelse. O< Vi vil bidra til rekruttering og utrusting av forkynnere og andre formidlere til barne- og ungdomsarbeidet gjennom blant annet Veien Til Tjeneste, TeFT og lederkonferanser. O Hovedvekten av deltakerne i våre lag skal gi uttrykk for at deltakelsen i våre fellesskap har fått konsekvenser for livet. O *Med «misjonal» forstår vi oss selv som sendt av Gud til verden, og ser vårt liv i lys av det. Misjon, evangelisering og diakoni handler om en livsstil, ikke bare en aktivitet. **TeFT, Tent for å tjene, er et samarbeidsprosjekt for korttidstjeneste i NLM. ***Hovedhensikten med prosjektet er å skape nytt arbeid for aldergruppen år. Særlig ønsker vi å ha fokus på områder med lite kristent barne- og ungdomsarbeid. Det utarbeides en egen strategi for prosjektet. 13

14 Sak 7 NLM UNG LANDSMOTE SAK 7 VEDTEKTSENDRINGER VEDTEKTER MED ENDRINGSFORSLAG Endringsforslag i rød skrift. 1 FORMÅL OG BASIS 1.1 NLM ung er Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) barne- og ungdomsarbeid og har til formål å utbre Guds rike blant barn og unge nasjonalt og internasjonalt, ved å lære dem den treenige Gud å kjenne og gjøre Jesus kjent som Veien, Sannheten og Livet. 1.2 NLM ung bygger sitt arbeid på Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter. 1.3 NLM ung vil arbeide i samsvar med den teologiske og strategiske retning som Norsk Luthersk Misjonssambands generalforsamling, hovedstyre og rådsmøte legger for arbeidet. 2 MEDLEMSKAP 2.1 NLM ung består av a. fellesskap som forplikter seg på å arbeide etter organisasjonens formål og basis og som er innmeldt i NLM ung. b. direktemedlemmer som betaler en fastsatt kontingent til organisasjonen. Alle foreningsmedlemmer betaler en lokalt fastsatt kontingent til sitt lokale fellesskap. Landsstyret i NLM ung kan fastsette en minimumssats for den lokalt fastsatte kontingenten. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for medlemskap i NLM ung. Alle medlemmer som har fylt 12 år er valgbare til NLM ungs landsmøte. 1 FORMÅL OG BASIS 3.1 NLM ung holder landsmøte hvert år på det stedet landsstyret bestemmer 3.2 NLM ungs landsmøte består av a. Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med medlemmer kan sende seks utsendinger osv. b. Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung. c. Landsstyret i NLM ung. d. Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmer på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett. e. Ledermøtet i NLM kan møte med taleog forslagsrett, men uten stemmerett. Alle ansatte i NLM ung har tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Foreslått endring: 3.2 e Hele punktet får tillegget «Alle ansatte i NLM ung har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.» Begrunnelse: I saker som blir behandlet av landsmøtet, vil ansatte i NLM ung ofte kunne være naturlige bidragsytere i samtalen. f. Inntil to representanter fra NLMs hovedstyre møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. g. Landsstyret kan i tillegg invitere andre gjester uten tale-, forslags- og stemmerett. 3.3 Landsmøtets oppgaver: a. Godkjenne dagsorden. Endring i dagsorden må vedtas med minst 2/3 flertall. b. Velge dirigenter, referenter og to til å undertegne protokollen. c. Godkjenne årsmelding og regnskap. d. Vedta strategi og handlingsplan. Vedta strategiplan. Foreslått endring: 3.3 d Punktet erstattes med «Vedta strategiplan» Begrunnelse: Landsstyret finner det lite tjenlig at handlingsplaner skal vedtas av landsmøtet, fordi handlingsplaner ofte må justeres underveis. Derfor strykes «og handlingsplan». 14

15 NLM UNG LANDSMOTE Sak 7 e. Velge landsstyrets fem medlemmer og fire varamedlemmer. To medlemmer velges hvert år for to år. Styreleder og varamedlemmer velges for ett år ved egne valg. Styreleder velges for to år ved eget valg. Varamedlemmer velges for ett år ved eget valg. Foreslått endring: 3.3 e Tredje setning erstattes med «Styreleder velges for to år ved eget valg. Varamedlemmer velges for ett år ved eget valg.» Begrunnelse: Landsstyret mener at det vil være mer tjenlig om man kan velge styreleder for to år. Dette vil kunne være med og gi kontinuitet og et mer stabilt lederskap. f. Velge fem medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité for neste landsmøte. Velge fem medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité. Medlemmene velges for to år, idet to og tre velges vekselsvis hvert år. Varamedlemmer velges for ett år. Foreslått endring: 3.3 f Hele punktet erstattes med «Velge fem medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité. Medlemmene velges for to år, idet to og tre velges vekselsvis hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.» Begrunnelse: I valgkomiteen har man behov for kontinuitet og mulighet for å velge medlemmer som blir sittende over mer enn en periode. Det vil gjøre arbeidet for valgkomiteen lettere og mer stabilt. g. Velge tre medlemmer og to varamedlemmer til kontrollkomiteen. Medlemmene velges for to år, idet en og to velges vekselsvis hvert år. Varamedlemmer velges for ett år. h. Vedta og/eller endre vedtekter for NLM ung. i. Behandle saker fremmet av landsstyret. j. Behandle saker fremmet av fellesskap som er innmeldt i NLM ung. k. Behandle beretning fra kontrollkomiteen. Valg av medlemmer i landsstyret, herunder valg av styreleder og varamedlemmer, valgkomité og kontrollkomité foretas skriftlig. Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte når landsstyret finner det nødvendig eller minst 10 prosent av fellesskapene forlanger det. 4 LANDSSTYRE 4.1 Landsstyret består av fem valgte medlemmer med stemmerett og fire varamedlemmer. 1. varamedlem møter fast i styret, men har ikke stemmerett når alle medlemmene er til stede. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Daglig leder NLM ung møter fast med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Generalsekretær i NLM og én representant for NLMs hovedstyre har møte- og talerett. Landsstyret avgjør om andre skal få delta i møtene uten forslags- og stemmerett. Landsstyret velger én representant med møte- og talerett i NLMs hovedstyre og to representanter med tale- og stemmerett i NLMs rådsmøte. Ansatte i NLM ung sentralt kan ikke være medlem av landsstyret. 4.2 Landsstyret skal lede arbeidet i NLM ung og vedta handlingsplan mellom landsmøtene i samsvar med de linjene landsmøtet trekker opp. Det avholdes minst fire møter hvert år, et av møtene bør holdes sammen med NLMs hovedstyre. Referat fra møtene sendes styrets medlemmer og varamedlemmer, regionenes barne- og ungdomsråd og NLMs hovedstyre. Foreslått endring: 4.2 Første setning får tillegget «og vedta handlingsplan» Begrunnelse: Landsstyret finner det hensiktsmessig å kunne vedta handlingsplaner, uten at dette vedtas av landsmøtet. Dette fordi handlingsplaner ofte har behov for justering underveis Landsstyret ansetter alle medarbeidere i faste stillinger i NLM ungs hovedadministrasjon på bakgrunn av innstilling fra leder NLM ung Leder NLM ung ansettes på bakgrunn av innstillingen fra et innstillingsutvalg som består av landsstyrets leder og nestleder samt generalsekretær i NLM. Hovedstyret i NLM har anledning til å uttale seg om kandidatene før ansettelsen. 4.4 Landsstyret forbereder landsmøtet og sender ut innkalling med forslag til dagsorden. Landsstyret foreslår dirigenter og referenter. Innkallingen sendes senest tre måneder før landsmøtet. Forslag til saker fra fellesskap må være innkommet til landsstyret senest to måneder før landsmøtet. Sakspapirer, årsrapport og forslag til arbeidsplan sendes alle delegater senest én måned før landsmøtet. 5 KONTROLLKOMITÉ 5.1 Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og to varamedlemmer valgt av landsmøtet. Komiteen konstituerer seg selv. 5.2 Komiteen skal føre tilsyn med at landsstyret i NLM ungs virksomhet er i samsvar med NLM ungs vedtekter og handlingsplaner samt relevante lover og forskrifter. Komiteen skal gjennomgå landsstyrets referater/protokoller, landsstyrets melding til landsmøtet og NLM ungs regnskap. Kontrollkomiteens beretning forelegges landsmøtet som fatter beslutning i sakens anledning (jfr. 3.3). Ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon kan ikke være medlemmer av kontrollkomitéen. 6 VALGKOMITÉ 6.1 Valgkomiteen består av fem medlemmer og tre varamedlemmer valgt av landsmøtet. Komiteen konstituerer seg selv. 6.2 Komiteen framlegger forslag til valg av styreleder, landsstyrerepresentanter, kontrollkomité, valgkomité. Forslaget bør inneholde minst det dobbelte antall av dem som skal velges. Ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon kan ikke være medlemmer i valgkomiteen. 7 LOJALITET I LIV OG LÆRE FOR ANSATTE OG TILLITSVALGTE 7.1 Alle ansatte og tillitsvalgte i NLM ung representerer organisasjonen, og må lære og leve i samsvar med organisasjonens gjeldende vedtak. 8 ENDRING 8.1 Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall. 1 og 8 kan kun endres ved 9/10 flertall. 8.2 Dersom NLM ung oppløses, tilfaller organisasjonens eiendeler Norsk Luthersk Misjonssamband, som også overtar ansvaret for å videreføre virksomheten. 1 Fellesskap brukes her som samlebetegnelse for alle foreninger, lag, grupper og forsamlinger 15

16 Sak 8 NLM UNG LANDSMOTE SAK 8 VALG Kandidater til valg Alle kandidatene presenteres alfabetisk KANDIDATER TIL STYRELEDER I NLM UNG et brennende ønske om å knytte barne- og ungdomsrådene rundt om i regionene tettere sammen, og å fortsette det gode misjonsarbeidet vi driver. KANDIDATER TIL STYRE Bosted: Oslo Region: Øst Yrke/utdanning: Studerer bachelorgrad i økonomi og administrasjon Bakgrunn: Har gått på Tryggheim VGS. Et år på Fjellheim Bibelskole. Er nå engasjert i Misjonssalen i Oslo. Skal fra høsten flytte til Harstad i Region Nord. Magnus Mjelstad Alder: 26 år Bosted: Åsane Region: Vest Yrke: Byggingeniør Utdanning: Tømrer og byggingeniør Bakgrunn: Har gått på Tryggheim og Sygna vgs. Jobbet som ettåring ved Sygna vgs. Delaktig i lokalt arbeid. Medlem/leder av barne- og ungdomsrådet i Region Vest. Bibelgruppe tilknyttet Salem Bergen. Jeg har vært leder i noen år i barne- og ungdomsrådet til Region Vest. Den rollen trives jeg godt i, og jeg tror også jeg har noe å bidra med inn mot resten av barne- og ungdomsarbeidet i organisasjonen vår. Vi står overfor mange store utfordringer i arbeidet vårt som jeg har lyst til å gripe tak i. Jeg har Vidar Pettersen Alder: 30 år Bosted: Tromsø Region: Nord Yrke: Lærer på Fjellheim Bibelskole Utdanning: Mastergrad i teologi og misjon, Fjellhaug Internasjonale Høgskole Bakgrunn: Har helt siden ungdomsskolen vært engasjert i lag, styrer, leirer og mye mer. Noe av det har vært i NLM-regi, og en del i regi av LAGET. Tidligere leder av BUN i Nord-Norge. Jeg er målrettet, resultatorientert, og trigges av utfordringer. Jeg er direkte, tydelig, samtidig som jeg setter pris på et humoristisk og uformelt miljø. Helt siden ungdomsskolen har jeg hatt et allsidig engasjement på fritiden min, som innebærer planlegging og gjennomføring av arrangement, evaluering, styrearbeid og mye mer. Jeg tror alt dette kan komme godt med i et NLM ung-styre. Tarjei Tørre Asprusten Alder: 28 år Bosted: Rælingen Region: Øst Yrke/utdanning: Medisinstudent Bakgrunn: Har gått på Kvitsund Gymnas og Fjellheim Bibelskole. Driver for tiden primært med lokalt ungdomsarbeid i Rælingen, er i tillegg engasjert i leirvirksomhet og annet kristent arbeid både i og utenfor NLM. Maria Birkedal Alder: 23 år Lovise Marlene Kristoffersen Alder: 19 år Bosted: Tromsø Region: Nord Yrke/utdanning: Elev på Fjellheim Bibelskole Bakgrunn: Gått på Nordborg og Sygna vgs. og er akkurat ferdig på Fjellheim Bibelskole. Har vært aktiv i leir- og allidrettsarbeid i Region Nord. Har tidligere vært styremedlem i Kårvikhamn Allidrett, og Barne- og ungdomsrådet Region Nord. Sigrid Meling Alder: 24 år Bosted: Oslo Region: Øst Yrke: Lærer i kroppsøving og idrettsfag, spansk og RLE. 16

17 NLM UNG LANDSMOTE Sak 8 Bakgrunn: Har gått på Drottningborg vgs. i tre år og jobber der nå på 7. skoleåret som ungdomsarbeider. Har gått på Fjelltun bibelskole i Stavanger og tok kristendom grunnfag på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Sitter som 1. vara i landsstyret nå og er medlem av bibelgruppene på Drottningborg, som er meldt inn i NLM ung. Bakgrunn: Sitter i valgkomiteen for NLM ung. Har gått på Kvitsund Gymnas og har gått i NLM-forsamlinger i Oslo og Bergen. Satt i styret i Misjonssalens ungdomsforening i Oslo. Utdanning: Bachelorgrad i idrettsfag Bakgrunn: Har gått tre år på Tryggheim vgs. Bor nå i Oslo og er engasjert i Misjonssalen. Er med som leder i barne- og ungdomsarbeidet der. Var i fjor volontør for NLM i Peru, og var blant annet med på leir- og ungdomsarbeidet i kirken. Ragnhild Naterstad Alder: 20 år Bosted: Rosendal Region: Sørvest (to siste årene i Nord) Yrke/ utdanning: Ettåring på Fjellheim Bibelskole Bakgrunn: Har gått tre år ved Lundeneset vgs. Gått Fjellheim Bibelskole og er nå ettåring der i 2014/15. Tidligere med i BUR for Region Sørvest. Begynte i 2006 å være med som hjelpeleder og kjøkkenhjelp på Solgry barne- og ungdomssenter. Har vært aktiv innen diverse kristent barne- og ungdomsarbeid fra Mons Gunnar Selstø Alder: 38 år Bosted: Ganddal Region: Sørvest Yrke: Innvandrerarbeider Utdanning: 4-årig misjonsskole på Fjellhaug + 1 år sosialantropologi på UiO Bakgrunn: Misjonærbarn fra Taiwan. Har vært misjonær i Vest- Afrika for NLM. Gift og far til 4 barn. Jobber nå i Internasjonalt Kristent Fellesskap i Region Sørvest Jenny Stige Alder: 26 år Bosted: Oslo Region: Øst Yrke/utdanning: Studerer Mastergrad i teologi og misjon, Fjellhaug Internasjonale Høgskole Bakgrunn: Har gått på Bibelskolen Fjellhaug. Tok deretter en mastergrad i teologi og misjon ved FiH, med ett års pause med et opphold ved et bønnehus i New Zealand. Har hatt deltidsjobb i itro.no noen år, og jobber nå som ungdomsarbeider i Region Øst. Barbro Johanne Svendsen Alder: 31 år Bosted: Grimstad Region: Sør Yrke/utdanning: Ungdomsarbeider på Drottningborg vgs. Karsten Tollheim Alder: 18 år Bosted: Balestrand Region: Vest Yrke/utdanning: Idrettsfag på Sygna vgs. Bakgrunn: Går på Sygna vgs., og er engasjert i arbeidet der. Har vært aktiv i leirarbeid, og er styremedlem i Balestrand KRIK. KANDIDATER TIL VALGKOMITÉ Hanne Gjerpe Asp Alder: 28 år Bosted: Hemsedal Region: Øst Yrke: Student/jobber på KRIK Høyfjellssenter Utdanning: Er utdannet lærer, tar mastergrad i spesialpedagogikk. Camilla Fidje Alder: 28 år Bosted: Oslo Region: Øst Yrke/utdanning: Tegnspråktolk Bakgrunn: Har gått på Drottningborg vgs. i tre år, og Bildøy Bibelskole året etter. Jobbet så et år som miljøarbeider på KVS Lyngdal. Aktiv i Salem Bergen i nesten fem år. Flyttet til Oslo i 2012 og er nå tilknyttet Misjonssalen. Andreas Norbye Alder: 31 år Bosted: Oslo Region: Øst Yrke/utdanning: Lærer Bakgrunn: Har gått Bibelskolen Fjellhaug og årsstudium på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Utsending i Bolivia ( ). Sitter nå i valgkomiteen for NLM ung. Aktiv i Misjonssalen Oslo. 17

18 Sak 8 NLM UNG LANDSMOTE ret. Vegard Ask Alder: 27 år Bosted: Nærbø Region: Sørvest Yrke: Lærer ved Tryggheim vgs. Utdanning: Mastergrad i sammenlignende politikk. Elisabeth Luhr Alder: 28 år Bosted: Holmestrand Region: Øst Yrke/utdanning: Tar bachelorgrad i regnskap og revisjon Ragnar Nørstrud Alder: 30 år Bosted: Tuddal Region: Sør Yrke: Jobber i Hjartdal kirkelige fellesråd og som yrkessjåfør Bakgrunn: Har jobbet på Kvitsund vgs. som ungdomsarbeider i 2,5 år. Er med som frivillig i konfirmantarbeid, leirarbeid, barnegospel og ungdomsklubb. Styreverv i Hjartdal kirkelige fellesråd, Tuddal sokneråd, Tinnesmoen barnehage og Hjartdal frivilligsentral. Paul Reidar Odeh Alder: 29 år Bosted: Bergen Region: Vest Yrke: Reservoaringeniør i Statoil Utdanning: Mastergrad i petroleumsteknologi, arbeider. Bakgrunn: Har gått på Tryggheim vgs. og Bibelskolen Fjellhaug. Er nå medlem i Salem i Bergen, har blant annet vært leder i ledergruppen for Salem Ung. Også engasjert i forkynnende arbeid i ulike sammenhenger. Og deretter ett år på Bildøy Bibelskole før jobben som bestyrer på Soltun. Tilknyttet NLM og ImF. Lars Martin Flekstad Vik Alder: 21 år Bosted: Øystese Region: Vest Yrke/ utdanning: Ferdig i militæret, og skal starte på sosionomutdanning. Bakgrunn: Vært mye på leir på Setervika i Region Vest, som leder og deltaker. Har gått tre år på Kongshaug Musikkgymnas. Ett år på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. For tiden med som leder i en nystartet bibelgruppe knyttet til NLM ung på Setermoen Leir i Bardu. KANDIDATER TIL KONTROLL- KOMITÉ Per Inge Belt Alder: 30 år Bosted: Tromsø Region: Nord Yrke: Lærer ved Fjellheim Bibelskole Utdannelse: Faglærer idrett, mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse. Erlend Kjærnsrød Alder: 29 år Bosted: Oslo Region: Øst Yrke: Politisk rådgiver Utdannelse: Mastergrad i økonomi og administrasjon Linda Ydstebø Alder: 32 år Bosted: Sola Region: Sørvest Yrke: Økonomi/IT-leder Utdanning: Siviløkonom Lars Inge Stautland Alder: 22 år Bosted: Setermoen Region: Nord Yrke/utdanning: Bestyrer på Soltun Soldatheim Bakgrunn: Har gått tre år på Lundeneset vgs. før ett år i militæ- 18

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 4 6 7 8 10 11 14 22 24 26 2012 - et aktivt arbeidsår BKM Grenland ruster seg for fremtiden Styret for BKM Grenland Høydepunkter i Grenland, 2012 BKM Grenlands virksomhetsområder

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal Nytt fra April/mai 2015 Nr. 2 15. gang www.normisjon.no Østfold????????????????? Soningen og forsoningen langfredag ble bekreftet første påskedag, da Jesus viste seg som seierherre, da han legemlig ble

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Rapport 2014 85 B Resultat 2014 88 C Arbeidsplaner 2015/16

Detaljer