randaberg arena juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG"

Transkript

1 randaberg arena juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG

2 Innhold SAKSLISTE: Side 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av landsmøtet Godkjenning av forhandlingsreglement Landsstyrets forslag til forhandlingsreglement 2.2 Valg av dirigenter 2.3 Valg av referenter 2.4 Valg av noen til å underskrive protokoll 3. Godkjenning av årsmelding og regnskap for Årsmelding 2014 Årsregnskap Rapport fra kontrollkomité...10 Rapport fra kontrollkomité 5. Statusrapport fra administrasjonen i NLM ung ved daglig leder 6. Innledende samtale om fellesskap på tvers av generasjonene...11 NLM ung «Mot samme mål på tvers av generasjonene» NLM ung strategi og handlingsplan (Vedtatt på NLM GF 2012 og Landsmøte NLM ung 2014) 7. Vedtektsendringer...14 Vedtekter med endringsforslag 7.1 Endring av 3.3f 7.2 Endring av 3.3e 7.3 Endring av 3.2e 7.4 Endring av 3.3 d og Valg Valg av leder Kandidater til styreleder 8.2 Valg av styre Kandidater til styre 8.3 Valg av valgkomité Kandidater til valgkomité 8.4 Valg av kontrollkomite Kandidater til kontrollkomité FORSIDEFOTO: ØYVIND GANESH EKNES 2

3 NLM UNG LANDSMOTE Sak 2 SAK 2 LANDSSTYRETS FORSLAG TIL FORHANDLINGSREGLEMENT 1. Møtets forhandlinger er offentlige. 2. a) Følgende har tale-, forslags- og stemmerett (jf vedtektene for NLM ung 3.2): Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med kan sende seks utsendinger osv. Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung. Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmer på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett. Landsstyret i NLM ung med fem medlemmer. Disse har ikke stemmerett i saker som fremmes av kontrollkomiteen. b) Følgende har tale- og forslagsrett, men uten stemmerett: Ledermøtet i NLM. Inntil to representanter fra NLMs hovedstyre. Alle ansatte i NLM ung. c) Landsstyret kan i tillegg invitere andre gjester uten tale-, forslags- stemmerett. 3. Valgkomiteen er ansvarlig for å utstede stemmekort og delegatnummer på bakgrunn av godkjente fullmakter. Siste frist for innlevering av fullmakter settes til lørdag 11. juli 2015 kl Siste frist for avhenting av stemmekort er lørdag 11. juli kl Valgkomiteen har også ansvar for tellekorps. 4. Til å lede forhandlingene velges to dirigenter. Inntil disse er valgt, ledes landsmøtet av landsstyrets leder. 5. Det velges to referenter til å føre protokollen. 6. I protokollen innføres hva saken gjelder, hovedpunkter fra debatten, forslag og avstemninger, samt de vedtak som er fattet. 7. Dirigentene setter taletid ut fra den totale tid som er til disposisjon for forhandlingene. Replikk er tillatt om dirigentene finner dette tjenlig. 8. Forslag leveres skriftlig til dirigentene undertegnet av forslagsstiller. Ved alle valg skal det gis mulighet til å komme med forslag. 9. Ved valg til verv: Leder av valgkomité presenterer kandidatene til valg av leder for styre, styremedlemmer, medlemmer av valgkomité og kontrollkomité (heretter alle valg). Dirigentene leder alle valg. Det skal gis mulighet for benkeforslag av kandidater ved alle valg. Ved alle benkeforslag skal kandidaten være spurt og ha svart ja på forhånd. Det gis anledning til anbefalinger av kandidater etter instruks fra dirigentene. Alle valg foretas skriftlig. 10. Kandidater til leder av landsstyret som ikke velges, stiller automatisk til valg i landsstyret. 11. Alle beslutninger gjøres med alminnelig flertall, bortsett fra endringer i vedtektene. Alle endringer i vedtekter krever 2/3 flertall, foruten endringer i 1 og 8 som krever 9/10 flertall. Forslag til endring må også være meldt i henhold til 4.4 i vedtektene. 12. Landsmøtet velger to landsmøtedeltakere til å underskrive protokollen. 13. Vanlig forhandlingspraksis gjelder i de tilfeller som ikke er regulert i dette forhandlingsreglementet. Dirigentene skal i siste instans fortolke sin praksis. Reglementet vedtas med alminnelig flertall. Avvik fra det vedtatte reglementet krever 2/3 flertall. 3

4 Sak 3 NLM UNG LANDSMOTE SAK 3 ÅRSMELDING 2014 Ved årsskiftet har NLM ung registrert 650 lag, 452 av disse har levert årsrapport og 330 er tellende for støtte gjennom LNU og Fordelingsutvalget. Vi har totalt medlemmer, er tellende medlemmer for støtte. Det er flere tellende lag i 2014 enn i 2013, men totalt sett er antall lag lavere enn i fjor Totalt antall lag Barn Ungdom Familie - 5 Tellende lag Medlemmer totalt Tellende medlemmer MISJONSBEFALINGEN NLM ungs strategi er forankret i misjonsbefalingen i Matteus 28, Her finner vi vårt oppdrag som misjonsorganisasjon, og på denne bakgrunnen driver NLM ung sitt arbeid med fire fokusområder. Vi vil presentere noen høydepunkter fra hva som har skjedd innenfor disse i UT I NORGE Landsstyret har vedtatt at første prioritet for NLM ung er å jobbe videre med ung:tro-prosjektet (tidligere 10/25-prosjektet), hvor vi har satt oss et mål om å etablere 100 nye barne- og ungdomsfellesskap for åringer innen Arbeidet drives hovedsakelig gjennom de ulike NLM-regionene, men sentralleddet har forsøkt å stimulere dannelsen av nye fellesskap i områder med få eller ingen etablerte fellesskap. Flere unge voksne har tatt kontakt med NLM ung i 2014 fordi de ville bosette seg strategisk. Dette er positivt. Vi ønsker fortsatt et større engasjement blant voksne for prosjektet. Ved utgangen av 2014 hadde det blitt etablert mellom 70 og 80 nye fellesskap siden prosjektet startet. UT I VERDEN Det er jevnlig kontakt mellom NLM ung, NLM Utland og de aktuelle misjonsfeltene. NLM ung har et tydelig ønske om å styrke misjonsfokuset blant barn og unge i Norge. Vi skal bidra i barne- og ungdomsarbeidet som foregår på felt, samt skape engasjement for våre internasjonale prosjekter i Norge. NLM ung har særlig fått et ansvar for å ha kontakt med arbeidet i Nord-Afrika, Etiopia og Indonesia. I 2014 begynte planleggingen og tilretteleggingen av nye TeFT-team til Etiopia i påsken 2015, og til Indonesia der fire volontører skal bidra i NLMs arbeid i Indonesia første halvår i Vi gleder oss også over positive tall på hva barn og unge gir til NLMs misjonsarbeid. I 2014 satte Barnas misjonsprosjekt igjen ny innsamlingsrekord med ,38 kroner. Givertjenesten for ungdom, Siembra, samlet inn kroner. INN I TROEN NLM ung driver nettmagasinet itro.no, som er rettet mot ungdom. itro oppdateres hver dag hele året med nye artikler, andakter og andre ting. I 2014 fikk itro helt nye nettsider, og vi opplever at itro er i en positiv utvikling og når bredt. I 2014 ble SpotOn, en nettressurs for arbeid blant tweens (10 12 år), publisert. I tillegg begynte arbeidet med utvikling av nytt MaksHjelp-hefte. Superblink har også fått en god oppgradering i nye og bedre nettsider. NLM ung har også bidratt i et prosjekt for å utvikle bibelskolene våre. Vi vil videre vurdere nye trosopplæringsprosjekter mot tenåringer. Vi har per i dag ikke økonomi til å starte nye prosjekter, men vil forberede oppstart av dette på sikt. INN I FELLESSKAPET Høsten 2014 startet NLM ung opp et toårig lederutviklingsprosjekt. Prosjektet tar sikte på å rekruttere, utvikle og utruste ledere i vårt barneog ungdomsarbeid. SENTRALE ARRANGEMENT NLM ung gleder seg over at det er stor oppslutning rundt arrangementene våre. Følgende sentrale arrangement ble gjennomført i 2014: Veien til tjeneste (i samarbeid med NLM) Regionlederkonferanser samlinger for regionale ung-ledere (i samarbeid med NLM) Vision på NLMs videregående skoler Ettåringskurs (tre samlinger) UL-lederdagene UL Frontline Barne- og ungdomsarbeiderkurs Lederkonferanse for NLM ungs stab og regionale ung-ledere Landsmøte dagen M4 kurs for etablering av nye fellesskap Youthministry-konferanse i samarbeid med Fjellhaug Internasjonale Høgskole Fagdag om sang og musikk i samarbeid med Fjellhaug Internasjonale Høgskole NLM ung har i tillegg vært medarrangør for misjonskonferansen Reach i Oslo. ØKONOMI Se regnskap side 6. 4

5 NLM UNG LANDSMOTE Sak 3 ANSATTE Disse var ansatt i NLM ung i 2014: Hans Kristian Skaar (daglig leder), Elin Austbø (kreativ leder), Kjersti Lilleaasen (administrasjonsleder), Grete Yksnøy Martinsen (deltid, barne- og familiekonsulent), Inger Melbø Strangstad (deltid, MAKS-hjelp), Hans Arne Sanna (ungdomskonsulent/internasjonal barne- og ungdomskonsulent), John Martin Næss (deltid, administrasjonskonsulent jan. jul.), Kristin Aamodt Hardang (deltid, forkynner), Elisabeth Berg Pedersen (deltid, administrasjonskonsulent jan. jun.), Åsta Kaasa (deltid, administrasjonskonsulent sep. des.), Olof Edsinger (deltid, lederutviklingskonsulent okt. des.) itro: Nils Kåre Bøe (deltid, redaktør), Bård Kristian Bøe (deltid, jan. jun.), John Olav Selstø (deltid), Jenny Stige (deltid jan. nov.), Odd Inge Aas (deltid), Kristin Askjer Lien (deltid des. ) UL: Gjermund Nordhus (prosjektleder jan. aug.), Christina Rydland (prosjektleder), Kristoffer Skuggedal (deltid, prosjektkonsulent), Ole Thomas Fidjeland (deltid, prosjektkonsulent). NLM UNGS LANDSSTYRE NLM ung ble ledet av følgende landsstyre fram til landsmøtet i november: Gunnar Loland (leder), Morten Sirevåg (nestleder), Åshild Alte, Liv Marit Pettersen, Margunn Østebø (styremedlemmer). Astrid Rydland Bjørke (1. vara) og Tarjei Asprusten (2. vara) har blitt innkalt til alle styremøter. På landsmøtet i november ble nytt styre valgt: Gunnar Loland (leder), Morten Sirevåg (nestleder), Liv Marit Pettersen, Astrid Rydland Aasen, Andreas Furnes (styremedlemmer). Barbro Johanne Svendsen (1. vara) og Tarjei Asprusten (2. vara) har blitt innkalt til alle styremøter etter landsmøtet. 5

6 Sak 3 NLM UNG LANDSMOTE RESULTAT ÅRSREGNSKAP 2014 Balanse NLM ung NLM ung Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Medlemskontingent Tilskudd Leieinntekter Gave og provisjonsinntekter Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER EIENDELER Note Anleggsmidler Inventar og utstyr Sum Anleggsmidler Omløpsmidler Varekostnader Lønnskostnader 4, Avskrivninger Kostnader lokaler Leie av maskiner mm Verktøy, inventar, driftsmateriale Reperasjon og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l Kostn. 0g godtj. For reise, diett o.l Salgs, reklame og representasjonskostnad Forsikringspremie, garanti og servicekostn Annen kostnad Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER DRIFTSRESULTAT Finnansinntekter og kostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Valutatap RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT Overføring og disponeringer Overføring annen egenkapital Sum disponert NLM ung ORG NR Side 1 NLM ung ORG NR Side 2 6

7 NLM UNG LANDSMOTE Sak 3 Balanse NLM ung Egenkapital Note Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum Kortsiktig gjeld Sum Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo. 24.april 2015 Landsstyret i NLM ung Gunnar Loland Morten Sirevåg Andreas Furnes (Styreleder NLM Ung) (Nestleder) (Styremedlem) Liv Marit Pettersen Astrid Rydland Aasen Barbro Johanne Svendsen (Styremedlem) (Styremedlem) (1. varamedlem) Tarjei Asprusten Hans Kristian Skaar (2. varamedlem) (Daglig leder NLM Ung) NLM ung ORG NR Side 3 NLM ung NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: - Salgsinntekter resultatføres iht. opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. - Driftskostnader bokføres når de påløper. - Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år klassifiseres som kortsiktig gjeld. - Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. - Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives. - Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet. - Kundefordringer er oppført til pålydende. Da kundefordringer vurderes som sikre er det ikke foretatt avsetning til forventet tap. Andre fordringer er også oppført til pålydende. - Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring for sine ansatte. Note 2 Driftsmidler Bygg Maskin / Inventar Biler Tomt Sum Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets avskrivning i % Økonomisk levetid Avskrivningsplan 33% (antall) år 3 år (antall) år (antall) år Lineær Lineær Lineær Lineær Note 3 Vesentlige leieavtaler Navn Årlig leie Husleie Eiendom og Bolig NLM ung ORG NR Side 4 7

8 Sak 3 NLM UNG LANDSMOTE Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv Lønnskostnader består av følgende poster Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonkostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk 8,5 10,18 Høyere lønnskostnad til tross for redusert antall årsverk grunnet ansettelse av arbeidskraft med høyere lønn. Daglig leder Styre Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Godtgjørelse til revisor 2014 Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Note 5 Bundne midler Bundne midler pr Skyldig skattetrekk pr utgjorde Note 6 Driftsinntekter Driftsinntekter består av Avgiftspliktig salg Ikke avgiftspliktig salg Deltakeravgift arrangement Andre salg ifbm. arrangement Sum salgsinntekter Medlemskontigent Tilskudd fra NLM HK Nasjonal grunnstøtte fra staten Refusjon mva frivillige org Andre offentlige tilskudd / refusjoner Sum tilskudd Leieinntekter Gave og provisjonsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter NLM ung ORG NR Side 5 Note 7 Egenkapital Opptjent egenkapital Annen EK Sum Egenkapital Pr Årets resultat Egenkapital pr Note 8 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 16 personer. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Kollektiv pensjonsordning: DNB NLM ung ORG NR Side 6 8

9 NLM UNG LANDSMOTE Sak 3 9

10 Sak 4 NLM UNG LANDSMOTE SAK 4 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITÉ Rapporten fra kontrollkomiteen vil ikke foreligge før et tidspunkt nærmere landsmøtet, og vil ikke kunne bli sendt ut sammen med disse papirene. Dette kommer av at årsregnskapet ikke foreligger tidlig nok til at kontrollkomiteen kan gjennomgå regnskap og komme med tilbakemeldinger på dette området. Forslag: Kontrollkomiteens rapport legges ut på nlmung.no når den foreligger, og deles ut som supplement under landsmøtet. 10

11 NLM UNG LANDSMOTE Sak 6 SAK 6 INNLEDENDE SAMTALE OM FELLESSKAP PÅ TVERS AV GENERASJONENE MOT SAMME MÅL - PÅ TVERS AV GENERASJONENE På landsmøtet håper vi å samle alle, uansett alder, som har engasjement for barne- og ungdomsarbeidet vårt. I år vil vi særlig ha fokus på hvordan vi kan bygge fellesskap mellom de ulike generasjonene i misjonsarbeidet. I mange år har arbeidet blitt preget av generasjonsmotsetninger og vi har nesten mistet en hel generasjon. Mange steder drives barne- og ungdomsarbeidet som isolerte satellitter uten at voksne er til stede. Det bibelske bildet annerledes. Det bibelske bildet sier at vi er ett i Kristus for at verden skal tro. Det bibelske bildet er at vi er lemmer på det samme legemet for at verden skal tro. Det bibelske bildet er at vi er lemmer på det samme legemet avhengige av hverandre. Det bibelske bildet er at de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn. Det bibelske bildet er at vi forkynner til hverandre på tvers av generasjoner. Vi tror vi trenger hverandre, på tvers av alder, og opplever at mange i den oppvoksende generasjon uttrykker et ønske om fellesskap med voksne kristne forbilder, åndelige fedre og mødre. I noen tilfeller er tett samarbeid naturlig, i andre tilfeller er det mindre naturlig. I forbindelse med landsmøtet ønsker vi derfor å invitere alle til en åpen samtale rundt temaet. Hvordan kan vi skape en kultur for samhandling mellom gamle og unge? Hvordan kan ulike generasjoner arbeide sammen til det beste for misjonen? Hvordan kan vi bygge åndelig fellesskap på tvers av generasjoner? NLM UNG - STRATEGI OG HANDLINGSPLAN VERDEN FOR KRISTUS: VI VIL LÆRE JESUS Å KJENNE OG GJØRE HAM KJENT Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28,18 20 INNLEDNING NLM Ung har utarbeidet dette strategidokumentet med en klar erkjennelse av at en god strategi alene ikke vil gi framgang i arbeidet. Åndelig vekst kan bare Gud skape gjennom sitt ord og sin ånd, der han får slippe til. Vi vil derfor utfordre til å leve i Ordet og i bønnen, med overgivelse og forventing til at han kan skape noe nytt. Denne strategien er utarbeidet i en alvorlig situasjon for barne- og ungdomsarbeidet i Norge. I løpet av de siste 30 årene har vår organisasjon mistet over barne- og ungdomslag, det er synkende kjennskap til kristen tro og i dag vokser flere barn og unge opp i landet vårt uten å ha hørt evangeliet forkynt. Dette er først og fremst alvorlig for barna og ungdommene dette gjelder. I tillegg får det på sikt dramatiske konsekvenser for Norge som nasjon og NLM som organisasjon. Situasjonen kaller oss til handling, og vi vil utfordre hverandre til å ta et større ansvar i barne- og ungdomsarbeidet. Skal vi snu utviklingen er det nødvendig at vi alle involverer oss, enten vi er ansatte eller frivillige, gamle eller unge. Det vil også være avgjørende at dette arbeidet prioriteres økonomisk. «Jesus (...) trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. (...) Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Vi har forankret strategien i misjonsbefalingen i Matteus 28,18 20 som definerer vårt oppdrag som misjonsorganisasjon. Denne befalingen innledes med å minne oss om at Jesus Kristus er Herre. Skal misjon og det å nå barn og unge med evangeliet bli viktig for oss, må Gud først bli Herre i våre liv. På samme måte avsluttes misjonsbefalingen med løftet om at Gud vil gå med oss. Som disipler handler vi ikke på egen hånd. Uten Gud kan vi ingenting gjøre. Misjonsbefalingen rammes inn av proklamasjonen av Guds allmakt og løftet om at han vil være med oss alle dager. På dette grunnlaget gir Gud sin befaling og på dette grunnlaget kan vi frimodig gå inn i tjenesten. Med bakgrunn i misjonsbefalingen har vi funnet fire retninger som definerer hvor vi skal ha vårt fokus. 11

12 Sak 6 NLM UNG LANDSMOTE «GÅ DERFOR OG GJØR ALLE FOLKESLAG TIL DISIPLER» UT I VERDEN: Vi vil være med på det verdensomspennende misjonsoppdraget og reise opp en ny generasjon som vil ta ansvar for å bringe evangeliet til nye folkeslag, og gjennom vårt arbeid skape gjensidige relasjoner med ungdom i andre kulturer. UT I NORGE: Misjonsbefalingen gjelder også i vårt eget land. Vårt barne- og ungdomsarbeid skal være et utadrettet og oppsøkende arbeid som har som mål å vinne nye grupper og kulturer i Norge. Vi ønsker særlig å rette fokus mot barn og unge i norske byer og andre områder som har lite arbeid. «Døp dem (...) og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.» INN I FELLESSKAPET* Ved dåp og tro fødes vi inn i et fellesskap, vi blir lemmer på Kristi kropp. Vi vil bygge et helhetlig og sammenhengende arbeid og rekruttere og utvikle ledere som arbeider for dette. INN I TROEN: I vår kultur må trosopplæring få en sentral plass i barne- og ungdomsarbeidet. Det skal omfatte både kunnskap, kjennskap og hjelp til praktisk trosliv. Vi vil utfordre til et liv i etterfølgelse, helliggjørelse og relasjon til den treenige Gud og utruste barn, ungdom og voksne til å leve som Jesu disipler i sin hverdag. Denne planen omfatter og er utarbeidet for hele NLM Ung sitt barne- og ungdomsarbeid. Den forutsetter god samhandling mellom regionene og mellom regioner og hovedkontor, og at det utarbeides regionale og lokale mål og handlingsplaner. Strategiarbeidet er bygd opp på tre nivåer: formål, mål og handlingsplan. Generalforsamlingen skal kun gjøre vedtak på formålsnivå. Formål uttrykker strategiens hensikt og et ønsket framtidsscenario. Formålet endres ikke. Mål er konkrete resultater vi vil oppnå for å oppfylle strategiens formål. Målene kan justeres underveis. Handlingsplan er de konkrete tiltakene som settes i verk for å oppnå målene. Disse kan justeres underveis. FORMÅL UT I VERDEN: Alle barn og unge i verden skal ha mulighet til å høre om, og ta imot evangeliet. Vi vil arbeide for å være mer delaktige i barneog ungdomsarbeidet på NLMs misjonsfelt. Vi vil arbeide for å vekke ansvar for misjonsoppdraget og formidle eierskap, kjennskap og engasjement for NLMs internasjonale misjonsarbeid og aktivt bidra til utbredelsen av Guds rike blant de minst nådde. UT I NORGE: Alle barn og unge i Norge skal ha mulighet til å høre om, og ta imot evangeliet. Vi vil arbeide for at barn og unge i sine lokalmiljø skal ha jevnlig tilgang til et kristent fellesskap med forkynnelse tilrettelagt for deres alder og utviklingsnivå. Arbeid i områder av Norge som i liten eller ingen grad er nådd med evangeliet må særlig styrkes. Vi vil arbeide for at vårt eksisterende barne- og ungdomsarbeid skal fungere misjonalt* i sitt nærområde. INN I FELLESSKAPET: Vi vil bygge inkluderende, utrustende, bevarende og misjonale felleskap. Vi vil legge til rette for utvikling av nye og allerede etablerte fellesskap. Vi vil arbeide for å utruste medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet. INN I TROEN: Vi vil gi kunnskap og kjennskap om Gud, som leder til liv i etterfølgelse av Jesus Kristus. Vi vil arbeide for at barn og unge skal kjenne Bibelens innhold og budskap. Vi vil arbeide for at evangeliet skal formidles slik at barn og ungdom kan bli frelst og lære å leve som Jesu disipler i etterfølgelse og tjeneste. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen stiller seg bak strategiplanen/vedtar formål til strategiplan for NLM Ung og ber hovedstyret om å følge opp dette med en styrket satsing på barne- og ungdomsarbeid. VEDLEGG 1 Utkast og formål og mål for NLM Ung sentralt. Dette utkastet skal ikke drøftes eller vedtas på generalforsamlingen, men er lagt ved for å gi en dypere forståelse av hva som ligger i formålene, eksemplifisert gjennom hvilke mål NLM Ung sentralt har satt seg for hvert av formålene. I tillegg er det altså utarbeidet en handlingsplan til hvert av disse målene. Vedlegget har symboler som viser hvilke prioriteringer NLM Ung sentralt ser for seg i perioden O Kan gjennomføres med dagens budsjettramme < Kan gjennomføres med organisasjonsstøtte (dersom NLM Ung blir ungdomsorganisasjon) <Kan gjennomføres med ekstra bevilgninger UT I VERDEN: Alle barn og unge i verden skal ha mulighet til å høre om, og ta imot evangeliet. FORMÅL OG MÅL Vi vil arbeide for å være mer delaktige i barne- og ungdomsarbeidet på NLMs misjonsfelt. Vi vil stimulere til fokus på dette gjennom jevnlige møtepunkt med NLM Utland. Vi vil videreføre TeFT** og arbeide for at det innen 2016 har blitt etablert TeFT-team i ytterlige ett misjonsland. O Vi vil utfordre våre misjonsfelt på å ha et bevisst fokus på barne- og ungdomsarbeid ved at NLM ung er høringsinstans i feltstrategien for de ulike misjonsfeltene.o Vi vil bidra med ressurser inn mot, samt motta impulser fra, vårt internasjonale arbeid. Dette vil vi gjøre ved å bruke ansatte ressurser og ha en kontaktperson på alle misjonsfelt innen O Vi vil styrke arbeidet inn mot barne- og ungdomsarbeidet på våre misjonsfelt. Innen 2015 skal ansatte ha satt av tid til å arbeide med dette. De vil både bidra i strategisk tenkning på feltene og gi informasjon om og skape engasjement for dette arbeidet i Norge. < Vi vil arbeide for å vekke ansvar for misjonsoppdraget og formidle eierskap, kjennskap og engasjement for NLMs internasjonale misjonsarbeid, og vi vil aktivt bidra til utbredelsen av Guds rike blant de minst nådde. Vi vil hvert år rekruttere minst ti nye misjonærer med bakgrunn fra NLM Ungs barne- og ungdomsarbeid til NLMs misjonsfelt. O Vi vil sette fokus på misjon på alle våre arrangement. O Innen 2013 skal vi ha utviklet våre nettsider; blant annet med intensjon om å gjøre misjonsinformasjon lettere tilgjengelig. O Materiell som er utarbeidet av NLM Ung skal ha fokus på misjon. O Samarbeidsprosjektene TeFT, «Veien til tjeneste», Siembra og Barnas Misjonsprosjekt videreføres gjennom perioden. O Vi vil arbeide for at det blir ansatt en Siembra- *Med fellesskap mener vi det lokale fellesskap i form av grupper, lag, foreninger og forsamlinger. 12

13 NLM UNG LANDSMOTE Sak 6 konsulent og en Barnas misjonsprosjekt-konsulent. Disse skal gjennomføre samlinger og prosjekter som skaper engasjement og giverglede, rekruttere nye givere samt sørge for utvikling av konseptene og informasjonsmateriell. O Innen 2018 vil vi doble de innsamlede midlene fra Siembra og Barnas misjonsprosjekt. O UT I NORGE Alle barn og unge i Norge skal ha mulighet til å høre om, og ta imot evangeliet. FORMÅL OG MÅL Vi vil arbeide for at barn og unge i sine lokalmiljø skal ha jevnlig tilgang til et kristent fellesskap med forkynnelse tilrettelagt for deres alder og utviklingsnivå. Arbeid i områder av Norge som i liten eller ingen grad er nådd med evangeliet styrkes særlig. Innen utgangen av 2012 skal vi ha invitert andre kristne organisasjoner og kirkesamfunn til sammen å drøfte hvordan vi kan nå denne visjonen. < Vi gjennomfører prosjektet i perioden ***. < Innen 2018 vil vi etablere minst 100 nye barneog ungdomsfellesskap. Det forutsettes at det etableres nye flergenerasjons misjonsfellesskap (jfr. strategi NLM Norge). Minst 30 av de nye fellesskapene etableres i områder med mindre enn 4% deltakelse i kristent barne- og ungdomsarbeid. Minst 20 fellesskap etableres i tilknytning til NLMs institusjoner Vi vil arbeide for at minst 50 ikke-registrerte fellesskap i vårt arbeid skal meldes inn i organisasjonen. Innen juni 2013 er 500 frivillige medarbeidere rekruttert til dette prosjektet. I 2018 har NLM Ung 15 misjonærer i barne- og ungdomsarbeidet i områder i Norge med under 4% deltakelse i kristent barne- og ungdomsarbeid. Vi vil årlig arrangere utadrettede ungdomsarrangement. Vi vil arbeide for at vårt eksisterende barne- og ungdomsarbeid skal fungere misjonalt i sitt nærområde. Vi vil løfte frem relasjonsbyggende arbeid som betydningsfullt, og oppfordre voksne til å være medvandrere for den yngre generasjonen. O NLM Ung vil hvert år i perioden ha satt fokus på misjonal livsstil gjennom NLM Ungs arrangementer, ledertrening, nettsider og materiell. O INN I FELLESSKAPET Vi vil bygge inkluderende, utrustende, bevarende og misjonale felleskap. FORMÅL OG MÅL Vi vil legge til rette for utvikling av nye og allerede etablerte fellesskap. NLM Ung vil innen utgangen av 2013, i samarbeid med NLM Norge, ha etablert et nettverk som vil veilede og støtte medarbeidere som ønsker å utvikle nye og eksisterende fellesskap på tvers av generasjoner og kulturer. O< Innen sommeren 2013 skal NLM Ung ha utviklet en ny startpakke som minst 80% av brukerne skal beskrive som svært eller meget attraktiv, samt kunne tilby et oppfølgingsprogram for ledere i nystartede fellesskap. < NLM Ung vil støtte og styrke samhandlingen mellom lokale fellesskap og institusjoner. O Vi vil arbeide for å utruste medarbeidere i barneog ungdomsarbeidet. NLM Ung vil fra 2013 arrangere nasjonale lederkonferanser. Alle våre lagsledere skal få invitasjon til å delta. O NLM Ung vil innen utgangen av 2013 ha minst to årsverk inn mot ledertreningsarbeid som bidrar med kurs og veiledning regionalt og lokalt. Vi vil også utvikle et program for ledertrening og rekruttering av nye ledere. << Innen 2015 skal alle lagsledere i NLM Ung som ønsker det, ha sin personlige veileder. << NLM Ung vil arbeide for at det innen 2015 skal være etablert et studium i barne- og ungdomsarbeid ved en av våre høgskoler. O INN I TROEN: Gi kunnskap og kjennskap om Gud som leder til liv i etterfølgelse av Jesus Kristus. FORMÅL OG MÅL Vi vil arbeide for at barn og unge skal kjenne Bibelens innhold og budskap. UL, Frontline, Vision, ettåringskurs, TeFT, lederkonferanser og barne- og ungdomsarbeiderkurs skal ha et vekkende og trosopplærende sikte. O NLM Ung vil være en pådriver for trosopplæring i hjem, fellesskap, skoler, barnehager og andre institusjoner. O< Vi ønsker å utruste til å leve trosliv i vår tid. O< Vi vil tilby støtte til det lokale trosopplæringsarbeidet i form av materiell, kurs og arrangement. Vi vil utvikle nytt trosopplæringsmateriell med vekt på etterfølgelse og disippelskap for aldersgruppa 10 12, 12 15, innen utgangen av 2018, og vil bidra til utvikle materiell for trosopplæring i hjemmet innen < Vi vil innen 2015 ha etablert en ressurs for konfirmasjonsundervisning. < NLM Ung skal erfares som en tilfredsstillende faglig ressurs på barne- og ungdomsarbeid i O< Vi vil fra 2015 tilby Vision-team til lokale fellesskap og alle videregående skoler (Frontline, UL). < Vi vil arbeide for at evangeliet skal forkynnes frigjørende, slik at barn og ungdom kan bli frelst og lære å leve som Jesus disipler i etterfølgelse og tjeneste. Vi vil bidra til utrustning av forkynnere til barne- og ungdomsarbeidet ved å etablere et årlig møtepunkt med fokus på formidling til frelse og etterfølgelse. O< Vi vil bidra til rekruttering og utrusting av forkynnere og andre formidlere til barne- og ungdomsarbeidet gjennom blant annet Veien Til Tjeneste, TeFT og lederkonferanser. O Hovedvekten av deltakerne i våre lag skal gi uttrykk for at deltakelsen i våre fellesskap har fått konsekvenser for livet. O *Med «misjonal» forstår vi oss selv som sendt av Gud til verden, og ser vårt liv i lys av det. Misjon, evangelisering og diakoni handler om en livsstil, ikke bare en aktivitet. **TeFT, Tent for å tjene, er et samarbeidsprosjekt for korttidstjeneste i NLM. ***Hovedhensikten med prosjektet er å skape nytt arbeid for aldergruppen år. Særlig ønsker vi å ha fokus på områder med lite kristent barne- og ungdomsarbeid. Det utarbeides en egen strategi for prosjektet. 13

14 Sak 7 NLM UNG LANDSMOTE SAK 7 VEDTEKTSENDRINGER VEDTEKTER MED ENDRINGSFORSLAG Endringsforslag i rød skrift. 1 FORMÅL OG BASIS 1.1 NLM ung er Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) barne- og ungdomsarbeid og har til formål å utbre Guds rike blant barn og unge nasjonalt og internasjonalt, ved å lære dem den treenige Gud å kjenne og gjøre Jesus kjent som Veien, Sannheten og Livet. 1.2 NLM ung bygger sitt arbeid på Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter. 1.3 NLM ung vil arbeide i samsvar med den teologiske og strategiske retning som Norsk Luthersk Misjonssambands generalforsamling, hovedstyre og rådsmøte legger for arbeidet. 2 MEDLEMSKAP 2.1 NLM ung består av a. fellesskap som forplikter seg på å arbeide etter organisasjonens formål og basis og som er innmeldt i NLM ung. b. direktemedlemmer som betaler en fastsatt kontingent til organisasjonen. Alle foreningsmedlemmer betaler en lokalt fastsatt kontingent til sitt lokale fellesskap. Landsstyret i NLM ung kan fastsette en minimumssats for den lokalt fastsatte kontingenten. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for medlemskap i NLM ung. Alle medlemmer som har fylt 12 år er valgbare til NLM ungs landsmøte. 1 FORMÅL OG BASIS 3.1 NLM ung holder landsmøte hvert år på det stedet landsstyret bestemmer 3.2 NLM ungs landsmøte består av a. Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med medlemmer kan sende seks utsendinger osv. b. Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung. c. Landsstyret i NLM ung. d. Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmer på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett. e. Ledermøtet i NLM kan møte med taleog forslagsrett, men uten stemmerett. Alle ansatte i NLM ung har tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Foreslått endring: 3.2 e Hele punktet får tillegget «Alle ansatte i NLM ung har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.» Begrunnelse: I saker som blir behandlet av landsmøtet, vil ansatte i NLM ung ofte kunne være naturlige bidragsytere i samtalen. f. Inntil to representanter fra NLMs hovedstyre møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. g. Landsstyret kan i tillegg invitere andre gjester uten tale-, forslags- og stemmerett. 3.3 Landsmøtets oppgaver: a. Godkjenne dagsorden. Endring i dagsorden må vedtas med minst 2/3 flertall. b. Velge dirigenter, referenter og to til å undertegne protokollen. c. Godkjenne årsmelding og regnskap. d. Vedta strategi og handlingsplan. Vedta strategiplan. Foreslått endring: 3.3 d Punktet erstattes med «Vedta strategiplan» Begrunnelse: Landsstyret finner det lite tjenlig at handlingsplaner skal vedtas av landsmøtet, fordi handlingsplaner ofte må justeres underveis. Derfor strykes «og handlingsplan». 14

15 NLM UNG LANDSMOTE Sak 7 e. Velge landsstyrets fem medlemmer og fire varamedlemmer. To medlemmer velges hvert år for to år. Styreleder og varamedlemmer velges for ett år ved egne valg. Styreleder velges for to år ved eget valg. Varamedlemmer velges for ett år ved eget valg. Foreslått endring: 3.3 e Tredje setning erstattes med «Styreleder velges for to år ved eget valg. Varamedlemmer velges for ett år ved eget valg.» Begrunnelse: Landsstyret mener at det vil være mer tjenlig om man kan velge styreleder for to år. Dette vil kunne være med og gi kontinuitet og et mer stabilt lederskap. f. Velge fem medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité for neste landsmøte. Velge fem medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité. Medlemmene velges for to år, idet to og tre velges vekselsvis hvert år. Varamedlemmer velges for ett år. Foreslått endring: 3.3 f Hele punktet erstattes med «Velge fem medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité. Medlemmene velges for to år, idet to og tre velges vekselsvis hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.» Begrunnelse: I valgkomiteen har man behov for kontinuitet og mulighet for å velge medlemmer som blir sittende over mer enn en periode. Det vil gjøre arbeidet for valgkomiteen lettere og mer stabilt. g. Velge tre medlemmer og to varamedlemmer til kontrollkomiteen. Medlemmene velges for to år, idet en og to velges vekselsvis hvert år. Varamedlemmer velges for ett år. h. Vedta og/eller endre vedtekter for NLM ung. i. Behandle saker fremmet av landsstyret. j. Behandle saker fremmet av fellesskap som er innmeldt i NLM ung. k. Behandle beretning fra kontrollkomiteen. Valg av medlemmer i landsstyret, herunder valg av styreleder og varamedlemmer, valgkomité og kontrollkomité foretas skriftlig. Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte når landsstyret finner det nødvendig eller minst 10 prosent av fellesskapene forlanger det. 4 LANDSSTYRE 4.1 Landsstyret består av fem valgte medlemmer med stemmerett og fire varamedlemmer. 1. varamedlem møter fast i styret, men har ikke stemmerett når alle medlemmene er til stede. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Daglig leder NLM ung møter fast med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Generalsekretær i NLM og én representant for NLMs hovedstyre har møte- og talerett. Landsstyret avgjør om andre skal få delta i møtene uten forslags- og stemmerett. Landsstyret velger én representant med møte- og talerett i NLMs hovedstyre og to representanter med tale- og stemmerett i NLMs rådsmøte. Ansatte i NLM ung sentralt kan ikke være medlem av landsstyret. 4.2 Landsstyret skal lede arbeidet i NLM ung og vedta handlingsplan mellom landsmøtene i samsvar med de linjene landsmøtet trekker opp. Det avholdes minst fire møter hvert år, et av møtene bør holdes sammen med NLMs hovedstyre. Referat fra møtene sendes styrets medlemmer og varamedlemmer, regionenes barne- og ungdomsråd og NLMs hovedstyre. Foreslått endring: 4.2 Første setning får tillegget «og vedta handlingsplan» Begrunnelse: Landsstyret finner det hensiktsmessig å kunne vedta handlingsplaner, uten at dette vedtas av landsmøtet. Dette fordi handlingsplaner ofte har behov for justering underveis Landsstyret ansetter alle medarbeidere i faste stillinger i NLM ungs hovedadministrasjon på bakgrunn av innstilling fra leder NLM ung Leder NLM ung ansettes på bakgrunn av innstillingen fra et innstillingsutvalg som består av landsstyrets leder og nestleder samt generalsekretær i NLM. Hovedstyret i NLM har anledning til å uttale seg om kandidatene før ansettelsen. 4.4 Landsstyret forbereder landsmøtet og sender ut innkalling med forslag til dagsorden. Landsstyret foreslår dirigenter og referenter. Innkallingen sendes senest tre måneder før landsmøtet. Forslag til saker fra fellesskap må være innkommet til landsstyret senest to måneder før landsmøtet. Sakspapirer, årsrapport og forslag til arbeidsplan sendes alle delegater senest én måned før landsmøtet. 5 KONTROLLKOMITÉ 5.1 Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og to varamedlemmer valgt av landsmøtet. Komiteen konstituerer seg selv. 5.2 Komiteen skal føre tilsyn med at landsstyret i NLM ungs virksomhet er i samsvar med NLM ungs vedtekter og handlingsplaner samt relevante lover og forskrifter. Komiteen skal gjennomgå landsstyrets referater/protokoller, landsstyrets melding til landsmøtet og NLM ungs regnskap. Kontrollkomiteens beretning forelegges landsmøtet som fatter beslutning i sakens anledning (jfr. 3.3). Ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon kan ikke være medlemmer av kontrollkomitéen. 6 VALGKOMITÉ 6.1 Valgkomiteen består av fem medlemmer og tre varamedlemmer valgt av landsmøtet. Komiteen konstituerer seg selv. 6.2 Komiteen framlegger forslag til valg av styreleder, landsstyrerepresentanter, kontrollkomité, valgkomité. Forslaget bør inneholde minst det dobbelte antall av dem som skal velges. Ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon kan ikke være medlemmer i valgkomiteen. 7 LOJALITET I LIV OG LÆRE FOR ANSATTE OG TILLITSVALGTE 7.1 Alle ansatte og tillitsvalgte i NLM ung representerer organisasjonen, og må lære og leve i samsvar med organisasjonens gjeldende vedtak. 8 ENDRING 8.1 Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall. 1 og 8 kan kun endres ved 9/10 flertall. 8.2 Dersom NLM ung oppløses, tilfaller organisasjonens eiendeler Norsk Luthersk Misjonssamband, som også overtar ansvaret for å videreføre virksomheten. 1 Fellesskap brukes her som samlebetegnelse for alle foreninger, lag, grupper og forsamlinger 15

16 Sak 8 NLM UNG LANDSMOTE SAK 8 VALG Kandidater til valg Alle kandidatene presenteres alfabetisk KANDIDATER TIL STYRELEDER I NLM UNG et brennende ønske om å knytte barne- og ungdomsrådene rundt om i regionene tettere sammen, og å fortsette det gode misjonsarbeidet vi driver. KANDIDATER TIL STYRE Bosted: Oslo Region: Øst Yrke/utdanning: Studerer bachelorgrad i økonomi og administrasjon Bakgrunn: Har gått på Tryggheim VGS. Et år på Fjellheim Bibelskole. Er nå engasjert i Misjonssalen i Oslo. Skal fra høsten flytte til Harstad i Region Nord. Magnus Mjelstad Alder: 26 år Bosted: Åsane Region: Vest Yrke: Byggingeniør Utdanning: Tømrer og byggingeniør Bakgrunn: Har gått på Tryggheim og Sygna vgs. Jobbet som ettåring ved Sygna vgs. Delaktig i lokalt arbeid. Medlem/leder av barne- og ungdomsrådet i Region Vest. Bibelgruppe tilknyttet Salem Bergen. Jeg har vært leder i noen år i barne- og ungdomsrådet til Region Vest. Den rollen trives jeg godt i, og jeg tror også jeg har noe å bidra med inn mot resten av barne- og ungdomsarbeidet i organisasjonen vår. Vi står overfor mange store utfordringer i arbeidet vårt som jeg har lyst til å gripe tak i. Jeg har Vidar Pettersen Alder: 30 år Bosted: Tromsø Region: Nord Yrke: Lærer på Fjellheim Bibelskole Utdanning: Mastergrad i teologi og misjon, Fjellhaug Internasjonale Høgskole Bakgrunn: Har helt siden ungdomsskolen vært engasjert i lag, styrer, leirer og mye mer. Noe av det har vært i NLM-regi, og en del i regi av LAGET. Tidligere leder av BUN i Nord-Norge. Jeg er målrettet, resultatorientert, og trigges av utfordringer. Jeg er direkte, tydelig, samtidig som jeg setter pris på et humoristisk og uformelt miljø. Helt siden ungdomsskolen har jeg hatt et allsidig engasjement på fritiden min, som innebærer planlegging og gjennomføring av arrangement, evaluering, styrearbeid og mye mer. Jeg tror alt dette kan komme godt med i et NLM ung-styre. Tarjei Tørre Asprusten Alder: 28 år Bosted: Rælingen Region: Øst Yrke/utdanning: Medisinstudent Bakgrunn: Har gått på Kvitsund Gymnas og Fjellheim Bibelskole. Driver for tiden primært med lokalt ungdomsarbeid i Rælingen, er i tillegg engasjert i leirvirksomhet og annet kristent arbeid både i og utenfor NLM. Maria Birkedal Alder: 23 år Lovise Marlene Kristoffersen Alder: 19 år Bosted: Tromsø Region: Nord Yrke/utdanning: Elev på Fjellheim Bibelskole Bakgrunn: Gått på Nordborg og Sygna vgs. og er akkurat ferdig på Fjellheim Bibelskole. Har vært aktiv i leir- og allidrettsarbeid i Region Nord. Har tidligere vært styremedlem i Kårvikhamn Allidrett, og Barne- og ungdomsrådet Region Nord. Sigrid Meling Alder: 24 år Bosted: Oslo Region: Øst Yrke: Lærer i kroppsøving og idrettsfag, spansk og RLE. 16

17 NLM UNG LANDSMOTE Sak 8 Bakgrunn: Har gått på Drottningborg vgs. i tre år og jobber der nå på 7. skoleåret som ungdomsarbeider. Har gått på Fjelltun bibelskole i Stavanger og tok kristendom grunnfag på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Sitter som 1. vara i landsstyret nå og er medlem av bibelgruppene på Drottningborg, som er meldt inn i NLM ung. Bakgrunn: Sitter i valgkomiteen for NLM ung. Har gått på Kvitsund Gymnas og har gått i NLM-forsamlinger i Oslo og Bergen. Satt i styret i Misjonssalens ungdomsforening i Oslo. Utdanning: Bachelorgrad i idrettsfag Bakgrunn: Har gått tre år på Tryggheim vgs. Bor nå i Oslo og er engasjert i Misjonssalen. Er med som leder i barne- og ungdomsarbeidet der. Var i fjor volontør for NLM i Peru, og var blant annet med på leir- og ungdomsarbeidet i kirken. Ragnhild Naterstad Alder: 20 år Bosted: Rosendal Region: Sørvest (to siste årene i Nord) Yrke/ utdanning: Ettåring på Fjellheim Bibelskole Bakgrunn: Har gått tre år ved Lundeneset vgs. Gått Fjellheim Bibelskole og er nå ettåring der i 2014/15. Tidligere med i BUR for Region Sørvest. Begynte i 2006 å være med som hjelpeleder og kjøkkenhjelp på Solgry barne- og ungdomssenter. Har vært aktiv innen diverse kristent barne- og ungdomsarbeid fra Mons Gunnar Selstø Alder: 38 år Bosted: Ganddal Region: Sørvest Yrke: Innvandrerarbeider Utdanning: 4-årig misjonsskole på Fjellhaug + 1 år sosialantropologi på UiO Bakgrunn: Misjonærbarn fra Taiwan. Har vært misjonær i Vest- Afrika for NLM. Gift og far til 4 barn. Jobber nå i Internasjonalt Kristent Fellesskap i Region Sørvest Jenny Stige Alder: 26 år Bosted: Oslo Region: Øst Yrke/utdanning: Studerer Mastergrad i teologi og misjon, Fjellhaug Internasjonale Høgskole Bakgrunn: Har gått på Bibelskolen Fjellhaug. Tok deretter en mastergrad i teologi og misjon ved FiH, med ett års pause med et opphold ved et bønnehus i New Zealand. Har hatt deltidsjobb i itro.no noen år, og jobber nå som ungdomsarbeider i Region Øst. Barbro Johanne Svendsen Alder: 31 år Bosted: Grimstad Region: Sør Yrke/utdanning: Ungdomsarbeider på Drottningborg vgs. Karsten Tollheim Alder: 18 år Bosted: Balestrand Region: Vest Yrke/utdanning: Idrettsfag på Sygna vgs. Bakgrunn: Går på Sygna vgs., og er engasjert i arbeidet der. Har vært aktiv i leirarbeid, og er styremedlem i Balestrand KRIK. KANDIDATER TIL VALGKOMITÉ Hanne Gjerpe Asp Alder: 28 år Bosted: Hemsedal Region: Øst Yrke: Student/jobber på KRIK Høyfjellssenter Utdanning: Er utdannet lærer, tar mastergrad i spesialpedagogikk. Camilla Fidje Alder: 28 år Bosted: Oslo Region: Øst Yrke/utdanning: Tegnspråktolk Bakgrunn: Har gått på Drottningborg vgs. i tre år, og Bildøy Bibelskole året etter. Jobbet så et år som miljøarbeider på KVS Lyngdal. Aktiv i Salem Bergen i nesten fem år. Flyttet til Oslo i 2012 og er nå tilknyttet Misjonssalen. Andreas Norbye Alder: 31 år Bosted: Oslo Region: Øst Yrke/utdanning: Lærer Bakgrunn: Har gått Bibelskolen Fjellhaug og årsstudium på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Utsending i Bolivia ( ). Sitter nå i valgkomiteen for NLM ung. Aktiv i Misjonssalen Oslo. 17

18 Sak 8 NLM UNG LANDSMOTE ret. Vegard Ask Alder: 27 år Bosted: Nærbø Region: Sørvest Yrke: Lærer ved Tryggheim vgs. Utdanning: Mastergrad i sammenlignende politikk. Elisabeth Luhr Alder: 28 år Bosted: Holmestrand Region: Øst Yrke/utdanning: Tar bachelorgrad i regnskap og revisjon Ragnar Nørstrud Alder: 30 år Bosted: Tuddal Region: Sør Yrke: Jobber i Hjartdal kirkelige fellesråd og som yrkessjåfør Bakgrunn: Har jobbet på Kvitsund vgs. som ungdomsarbeider i 2,5 år. Er med som frivillig i konfirmantarbeid, leirarbeid, barnegospel og ungdomsklubb. Styreverv i Hjartdal kirkelige fellesråd, Tuddal sokneråd, Tinnesmoen barnehage og Hjartdal frivilligsentral. Paul Reidar Odeh Alder: 29 år Bosted: Bergen Region: Vest Yrke: Reservoaringeniør i Statoil Utdanning: Mastergrad i petroleumsteknologi, arbeider. Bakgrunn: Har gått på Tryggheim vgs. og Bibelskolen Fjellhaug. Er nå medlem i Salem i Bergen, har blant annet vært leder i ledergruppen for Salem Ung. Også engasjert i forkynnende arbeid i ulike sammenhenger. Og deretter ett år på Bildøy Bibelskole før jobben som bestyrer på Soltun. Tilknyttet NLM og ImF. Lars Martin Flekstad Vik Alder: 21 år Bosted: Øystese Region: Vest Yrke/ utdanning: Ferdig i militæret, og skal starte på sosionomutdanning. Bakgrunn: Vært mye på leir på Setervika i Region Vest, som leder og deltaker. Har gått tre år på Kongshaug Musikkgymnas. Ett år på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. For tiden med som leder i en nystartet bibelgruppe knyttet til NLM ung på Setermoen Leir i Bardu. KANDIDATER TIL KONTROLL- KOMITÉ Per Inge Belt Alder: 30 år Bosted: Tromsø Region: Nord Yrke: Lærer ved Fjellheim Bibelskole Utdannelse: Faglærer idrett, mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse. Erlend Kjærnsrød Alder: 29 år Bosted: Oslo Region: Øst Yrke: Politisk rådgiver Utdannelse: Mastergrad i økonomi og administrasjon Linda Ydstebø Alder: 32 år Bosted: Sola Region: Sørvest Yrke: Økonomi/IT-leder Utdanning: Siviløkonom Lars Inge Stautland Alder: 22 år Bosted: Setermoen Region: Nord Yrke/utdanning: Bestyrer på Soltun Soldatheim Bakgrunn: Har gått tre år på Lundeneset vgs. før ett år i militæ- 18

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Innkalling til NLM ungs Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Alle som er medlemmer og har betalt medlemskap for 2013 har stemmerett. Innkallelse og årsmelding

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

LANDSMØTE 2014 NLM UNG

LANDSMØTE 2014 NLM UNG Saksliste og vedlegg til LANDSMØTE 2014 NLM UNG Lørdag 1.november Sinsen kirke 2 Innhold SAKSLISTE 3 VEDLEGG 1: Årsmelding NLM ung 2013 4 VEDLEGG 2: Årsregnskap NLM ung 2013 7 VEDLEGG 3: Rapport fra kontrollkomite

Detaljer

Saksliste. LANDSMØTET 2016 Der du er

Saksliste. LANDSMØTET 2016 Der du er Saksliste LANDSMØTET 2016 Der du er 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet 2.1 Godkjenning av forhandlingsreglement Vedlegg 1: Forslag til forhandlingsreglement 2.2 Valg

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Referat/Protokoll NLM Ung Landsstyre

Referat/Protokoll NLM Ung Landsstyre Referat/Protokoll NLM Ung Landsstyre Type Landsstyremøte NLM Ung Dato 16.01.15/17.01.15 Sted Pilgrimsgården Solåsen, Son Klokka 18.00-21.00 Ref Elin Austbø Simonsen Møte nr 01/15 Navn Fork. Epost Tilstede

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG Navn: Morten Sirevåg Alder: 30 år Region: Sørvest Yrke: Avdelingsleder i Aker Solutions Hvorfor: Jeg ønsker å være med å jobbe for at enda flere skal bli bevart

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Referat fra NLM Ungs. Landsmøte BYGGE GUDS RIKE Torsdag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo

Referat fra NLM Ungs. Landsmøte BYGGE GUDS RIKE Torsdag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Referat fra NLM Ungs Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE Torsdag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo SAK NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Gunnar Loland ønsker velkommen til NLM ungs første ordinære landsmøte

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE Vedtektene har status som generalforsamlingens anbefalte vedtekter for menighetene i Misjonskirken Norge. Generalforsamlingen kan endre vedtektene

Detaljer

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 GRIMSTAD MISJONSMENIGHET VEDTEKTER Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 Statuttene bygger på Anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund vedtatt av DNMs generalforsamling

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 5.-6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Roald Gulbrandsen

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer