Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ØKONOMIPLAN"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 09/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ØKONOMIPLAN Planlagt behandling: Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Ungdomsrådet Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for kultur og næring Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for : 1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,2 % årlig i planperioden. Det forutsettes videre at Alta kommune får høyere vekst enn landet både i aldersgruppen 6-15 år og år. 2. Nord-Norge tilskuddet forutsettes prisjustert hvert år i planperioden. 3. Skjønnstilskudd forutsettes videreført på nivå med tildelingen for Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca 18,03 % for Vital, 11,2 % for Statens pensjonskasse, og 16,93 % for sykepleieordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 5. Kommunestyret ber om at det gjennom 2010 foretas en gjennomgang av organisasjonen for å finne permanent inndekning for forutsetningen om en innsparing på 6 millioner kroner årlig ved vakanser. 6. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med 4 % rente på nye lån fra 2010, og 5 % på nye lån fra Videre forutsettes det 1 % vekst i rentene på eksisterende lån fra 2009 til 2010, og ytterligere 1 % fra 2010 til Nye lån tas opp med en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. 7. Investeringene i perioden beløper seg til totalt 464,064 mill. kr. Herav utlån og avdrag på lån til videreutlån 185,173 mill. kr. og selvkostinvesteringer 102 millioner kroner. 8. Det er lagt til grunn for planperioden at all momskompensasjon fra investeringer brukes til finansiering av investeringene. 9. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2010 priser forutsettes det at den

2 gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 3,1 %. 10. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 12. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2010 priser. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2010 og økonomiplan Driftsbudsjett Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til budsjett for 2010 og økonomiplan for perioden Årets budsjettarbeid har vært krevende, til tross for at vi har hatt en nominell vekst som ligger høyere enn landsgjennomsnittet. Regjeringen anslår veksten i frie inntekter for Alta kommune til å bli ca 5,6 % fra regnskap 2009 til budsjett Fratrukket deflator på 3,1 % gir det en realvekst på 2,5 %, eller ca 17 mill. Utfordringen for Alta kommune var imidlertid at det gjennom våren 2009 ble meldt om behov og ønsker som gjorde at kommunen til tross for vekst manglet vel 18 millioner når kommunestyret behandlet foreløpige rammer for 2010 med basis i kommuneøkonomiproposisjonen. Årsakene er det gjort nærmere rede for under rådmannens budsjettkommentar, men kort oppsummert vokser befolkningens behov og forventninger til den kommunale tjenesteproduksjon raskere enn veksten i tilgjengelige ressurser. I tillegg til dette er kommunesektoren pålagt å frigjøre seg fra å bruke momskompensasjon fra investeringer til finansiering av drift gradvis fra 2010 til Dette skal skje UTEN at staten kompenserer for innstrammingen gjennom økte frie inntekter. I regnskap 2008 brukte Alta kommune 31,5 millioner i momskompensasjon fra investeringer til finansiering av drift. Fra og med budsjett 2010 overfører vi i Alta kommune all momskompensasjon fra investeringer tilbake til investeringsbudsjettet som erstatning for lån. For Alta kommune faller omleggingen vedrørende moms sammen med en nødvendig nedkjøling av investeringsnivået som uansett gir oss betydelig lavere momskompensasjon fra investeringer. Økningen av eiendomsskatten med 20 millioner fra 2008 til 2009 og videre er nødvendig for at ikke nedgangen i inntektene fra momskompensasjon, og omleggingen av bruken av disse inntektene skal føre til kutt i det velferdstilbudet kommunen yter til sine innbyggere. Vi forventer at rentenivået øker i planperioden, og har tatt høyde for ca 1 prosentpoeng økning i 2010, og ytterligere 1 prosentpoeng i Renten ligger likevel fortsatt lavere enn et normalt rentenivå på 5-6 %.

3 Når rådmannen kan legge fram et budsjett hvor en rekke nye tiltak er finansiert, så er forutsetningen om et rentenivå som ligger lavere enn normalt en viktig finansieringskilde. I rådmannens budsjettforslag er alle ordinære driftsutgifter gitt et prisjusteringstillegg på 1,8 % tilsvarende forventet vekst i konsumprisindeksen. Varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er som hovedregel justert med deflator (3,1 %) siden disse forutsettes å innbefatte en betydelig grad av lønn. Statsbudsjettet signaliserer en forventet lønnsvelst på 3,5 % fra 2009 til Overhenget, virkningen av at lønnsnivået fra har hel års virkning i 2010, er beregnet til ca 1,5 %. Det er derfor satt av 2 % av lønnsmassen på sektor 109 til dekning av lønnsoppgjøret fra Disse midlene fordeles til sektorene i forhold til faktisk lønnsvekst når oppgjøret er kjent. Foreldrebetalingen i barnehagene fastholdes på samme nivå som tidligere. Det statlige øremerkede barnehagetilskuddet øker med ca 4 %. Det er ikke tilstrekkelig til å dekke opp for at foreldrebetalingen ikke prisjusteres. Rådmannen forutsetter videre at det øremerkede skjønnstilskuddet til barnehagene øker med 3,1 %. Staten har ikke fullfinansiert barnehagereformen, og det ser ikke ut som om de fullfinansierer kostnadsveksten innenfor barnehager fra 2009 til 2010 heller. Rådmannen foreslår at foreldrebetalingen i SFO ikke økes fra 2009 til Dette gjøres til tross for at kostnadene til drift av SFO øker med lønns og prisstigning, og at statens kompensasjon for å tilby 8 timer gratis leksehjelp i SFO ikke dekker våre faktiske kostnader til å tilby dette. Årsaken til at prisen foreslås uendret, er at den statlige frysingen av foreldrebetaling i barnehagene over tid gjør SFO prisen urimelig høy i forhold til barnehageprisen. Parkeringsavgiften endres ikke, og prisene i eksisterende kommunale svømmebasseng endres ikke. Innenfor selvkostområdene økes avgiften for avløp med 6 % på grunn av økte krav til behandling av avløpsvannet, og avgiften på renovasjon med 5 % på grunn av tilsvarende økning på den prisen kommunen betaler til Vefas. Avgiften for slamtømming økes med 8 % på grunn av økte krav til behandling av slammet. Feieavgiften økes med deflator 3,1 % Tilknytningsavgiftene og årsavgiften for vann økes ikke. Forøvrig økes alle andre avgifter og gebyrer med 3,1 % hvis det ikke er fattet særskilt vedtak om annen justering. Rådmannen har ikke funnet rom for å ta bort forutsetningen om å spare 6 millioner kroner på vakanser hvert år i planperioden. Denne innsparingen er en krevende forutsetning. Det settes av midler til bufferfond hvert år i planperioden, men svært lite de første to årene. Netto driftsresultat vil etter rådmannens budsjettforslag bli slik i planperioden: Mot slutten av økonomiplanperioden vil kommunen gradvis gjenvinne handlingsrommet, forutsatt at det ikke iverksettes nye lånefinansierte investeringer eller nye driftstiltak ut over det som ligger i økonomiplanen. Selv om handlingsrommet blir forbedret, så vil vi ikke nå målsettingen om netto driftsresultat på 3 % i planperioden , men netto driftsresultat vil gradvis forbedres fra Vi mangler vel 24 millioner for å nå netto driftsresultat på 3% i 2010.

4 Økonomiplan hadde en netto avsetning til bufferfond på ca 17,9 mill i planperioden. Økonomiplan har en avsetning på 29,6 millioner. Realisering av disse avsetningene, og realisering av netto driftsresultat som vist ovenfor avhenger av en fortsatt befolkningsvekst i Alta og i landet som veksten fra 2008 til 2009, og at det ikke tas inn andre nye drifts eller investeringstiltak enn de som er tatt med i rådmannens budsjettforslag. Selv med styrking av bufferfondet i planperioden som forutsatt, har Alta kommune små reserver til å møte eventuell svikt i inntektene, eller kostnadsøkninger som ikke ligger i budsjettet. Sektorene har arbeidet med detaljering av budsjettet for 2010 parallelt med rådmannens arbeid med budsjett og økonomiplan. Rådmannen forutsetter at samtlige sektorer i sin endelige detaljering sørger for å tilpasse aktiviteten til tildelt ramme. Reglene for bokføring og bruk av momskompensasjon fra investeringer blir endret fra 2010 slik at en stigende andel av momskompensasjon fra investeringer pliktes avsatt til investeringsformål. I rådmannens budsjettforslag er dette innarbeidet slik: Når vi avsetter mer enn 100 % av momskompensasjonen, så er det knyttet til at vi i alle år har hatt en del faste investeringsprosjekter som finansieres med driftsmidler. Merk at regnskapsreglene vil bli endret fra 2014 slik at vi fra da av skal bokføre momskompensasjonen fra investeringer direkte i investeringsregnskapet. Dette vil fra 2014 redusere netto driftsresultat med størrelsen på momskompensasjonen. I vedleggsdelen til budsjett og økonomiplan følger en detaljert oversikt over alle tiltak som er tatt med. Rådmannen viser også til den enkelte sektors kommentarer i budsjettet. Følgende større sektorovergripende endringer/forutsetninger er lagt inn i driftsbudsjettet: Det tas høyde for en samlet lønnsvekst på 3,5 % fra 2009 til Overhenget, som er lagt inn i sektorenes rammer er beregnet til 1,5 %, slik at det avsettes 2,0 % til å fordele i forbindelse med lønnsoppgjøret våren ,0 % av ca 765 millioner blir 15,3 mill. Forventet inntekt fra premieavvik pensjon, 29,5 mill er lagt inn som inntekt i sektor 109. Etter eksisterende regler vil kommunen framføre premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad over 15 år. Rådmannen vil påpeke at dagens bokføringsregler påfører kommunen en likviditetsbelastning når årets premie overstiger langsiktig kostnad. Denne belastningen kan ikke lånefinansieres. Hvis vi får flere år hvor den betalbare premien overstiger den langsiktige kostnaden kan det bli nødvendig å bevilge midler til å styrke kommunens likviditetsreserve. Det settes av 2,2 millioner til seniortiltak. Dette er en klar økning i forhold til opprinnelig budsjett 2009, men 1,3 millioner mindre enn det som ble vedtatt i foreløpige rammer 2010 i juni. Det er dermed ikke rom for å trappe opp tiltakene slik som tidligere signalisert. Kommunebudsjettet er saldert med forventet innsparing ved vakanser på 6 millioner kroner årlig. Arbeidsgivers pensjonskostnad er innarbeidet i sektorenes budsjettrammer med et nivå på 18,03 % for Vital, 11,2 % for statens pensjonskasse og 16,93 % for sykepleieordningen i KLP.

5 I tillegg er det ut fra budsjett fra pensjonsleverandørene forutsatt inntektsføring av premieavvik på ca 29,5 millioner. Denne inntekten er budsjettert i sektor 109 reserver. Budsjettet for er satt opp ut fra en forutsetning om at man får avsluttet regnskapet for 2009 i teknisk balanse. Regnskapsrapport for 3. kvartal signaliserer at dette er en krevende forutsetning. Likestillingslovens krav om redegjørelse for likestillingsaktiviteten i virksomheten vil det bli nærmere redegjort for i årsmelding For øvrig viser rådmannen til innstillingen og spesifikasjonene av det enkelte tiltak i det tekniske budsjettvedlegget. Rådmannens forslag til budsjett 2010 og økonomiplan er utarbeidet i faste 2010 priser, og rådmannen forutsetter at staten kompenserer for den reelle lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. Med andre ord: ingen skjulte effektiviseringskrav fra statens side gjennom underregulering av lønns og prisvekst. Investeringsbudsjett Rådmannen har fortsatt arbeidet med å legge investeringsbudsjettet om fra å være et finansieringsbudsjett til å være et forbruksbudsjett. I budsjett 2010 og økonomiplan er dette i hovedsak på plass, men det krever større grad av kontinuerlig oppfølging enn tidligere, og kommunestyret må årlig i november fatte vedtak om omprioritering mellom år for å fange opp at ulike prosjekter har forsert eller forsinket framdrift i forhold til opprinnelig vedtatt plan. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for viser kun de prosjekter som har bevilgning disse årene. I tillegg til disse vil det også bli arbeidet med å fullføre en del prosjekter som er ferdig finansiert i 2009, men hvor noe arbeid gjenstår. For å gjenvinne handlingsrommet i kommuneøkonomien er kommunens investeringsbudsjett for planperioden lavere enn på mange år. Den medfølgende reduksjonen i kommunens gjeld, og det avdempede presset på å finne finansiering til drift av stadig større arealer vil gjennom planperioden skaffe rom for styrking av netto driftsresultat samtidig som det også er rom for en begrenset vekst i tjenesteproduksjonen. En avdemping av investeringene i kommunens investeringsbudsjett betyr ikke nødvendigvis at de samlede investeringer i Altasamfunnet går ned. Utenom kommunens investeringsbudsjett vil Nordlyskatedralen bli realisert i planperioden. Alta har også mange livskraftige bedrifter som investerer, og som vil fortsette å gjøre dette. I et langsiktig perspektiv ut over de 4 årene må Altasamfunnet investere mer enn et gjennomsnittssamfunn hvis vi skal fortsette å ha en befolkningsvekst som er høyere enn landsgjennomsnittet. Men hvis vi skal ha realøkonomisk dekning for å investere mer enn en gjennomsnittskommune, så kan vi ikke samtidig forvente at den løpende kommunale tjenesteproduksjon skal ha både større omfang og høyere kvalitet enn i andre kommuner. For øvrig viser rådmannen til innstillingen, beskrivelsen av det enkelte investeringsprosjekt, og de vedtak kommunestyret allerede har fattet om de fleste av investeringsprosjektene. Budsjett 2010 Rådmannens kommentarer

6 Prosessen med å utarbeide budsjett for 2010 og for økonomiplanperioden startet gjennom Kommunestyrets tildeling av Foreløpige budsjettrammer Budsjettarbeidet for 2010 baserer seg i stor grad på Kommunestyrets vedtak i sak 48/09 av Kommunestyret vedtok bl.a. følgende: Alle endringer fra 2009 til 2010 i vedtatt økonomiplan innarbeides. I tillegg er alle budsjettendringer som er vedtatt av Kommunestyret, sist i sak 86/09 av og som videreføres i 2010 innarbeidet. Statsbudsjettet for 2010 gir Alta kommune en nominell vekst på 6,1 % noe som utgjør ca 42 mill. Kommunen har en litt høyere vekst enn gjennomsnittet, noe som i hovedsak kommer av endringer i befolkningssammensetningen som gir seg utslag i økt utgiftsutjevning. Isolert sett har Alta kommune vekst i inntektene, men vi har økt budsjettene mer en realveksten gir grunnlag for. Dette medfører at vi fortsatt står i den situasjonen at vi må stramme inn driftsrammene for I forhold til det rådmannen signaliserte i juni 2009 til Kommunestyret (foreløpige budsjettrammer for 2010) har ikke statsbudsjettet bedret situasjonen. Til tross for vekst i frie inntekter er de økonomiske utsiktene for Alta kommune, som for de fleste andre kommuner, fremdeles krevende. Økte behov i de store sektorene er betydelig høyere enn veksten i frie midler. Hovedkilden til kommunens økonomiske ubalanse er nye behov både i Barn og unge, og i Helse og sosial, samt et ønske om å øke innsatsen til vedlikehold av både bygninger og veier. Disse behovene går langt ut over forventet vekst i ressurser til kommunen. Årsaken til at vi den siste tiden likevel kan finansiere ganske mange nye tiltak, er fallet i rentenivået. Men det lave rentenivået vi har i 2009, og kanskje i 2010 kan ikke forventes å vedvare. Mot slutten av planperioden er det derfor sannsynlig at de ca 15 mill i rentebesparelser blir borte, og da har vi en omstillingsutfordring på ca samme nivå. Rådmannen har i samarbeid med sektor- og stabslederne gjennomført en prosess/drøfting i de respektive sektorene/staben hvor det er utarbeidet forslag til innsparingstiltak. Innsparingsbehovet var i utgangspunktet på ca 30 mill. Det er i hovedsak foretatt innstramninger på følgende områder: Stillingsreduksjoner Innstramning seniortiltak Utsettelse av noen kompetansehevingstiltak innen Barn og unge sektoren Avvikling av en midlertidig barnehage Reduksjon i energikostnader Reduksjon vedlikehold bygninger/veier Redusert økning i sosialhjelpsutgiftene Generelle innstramninger i driftsbudsjettene Prosessen førte til innsparinger i størrelsesorden 20 mill. Ut over dette forventer rådmannen at økt fokus på arbeidet med sykefravær vil ha et innsparingspotensial ut over beløp som er signalisert fra sektorene. Kommunens nærværsprosjekt vil være fullt operativt fra årsskifte. I

7 tillegg er det etablert et nært samarbeid med NAV i forhold til oppfølging av langtidssykemeldte. Det er videre en forutsetning i økonomiplanperioden å spare inn 6 mill pr år ved å holde stillinger vakant. Rådmannen har tatt utgangspunkt i inneværende økonomiplan, og innarbeidet de endringer fra 2009 til 2010 som følger av denne. I tillegg er en del av tiltakene (styrkningene) i statsbudsjettet innarbeidet. Andre grunnleggende forutsetninger er: Anslaget for skatt og rammetilskudd er i henhold til forutsetningene fra regjeringen i statsbudsjettet. Anslaget for Alta kommune er en vekst på 6,1% Det er foretatt en beregning av befolkningssammensettingen i økonomiplanperioden sammenlignet med landet, noe som gir Alta kommune økt utgiftsutjevning. Det er lagt inn en forutsetning om en forsiktig vekst i rentenivået i tråd med prognosene til Norges Bank. Nye lån er budsjettert med 4% rente i 2010 og 5% rente i For eksisterende lån er det forutsatt en renteøkning på i gjennomsnitt 1 prosentpoeng fra 2009 til 2010, og ytterligere 1 prosentpoeng opp fra En økning av renten med 1% gir økte renteutgifter på ca 8 mill. All investeringsmoms vil fra 2010 og i økonomiplanperioden bli pløyd tilbake til investeringsbudsjettet som delfinansiering av prosjektene. Bokføring av investeringsmomsen blir ikke endret før i Fram til da bokføres kompensasjon av investeringsmoms som en driftsinntekt som vi selv må se til at avsettes til investeringsformål. I forhold til føringer i statsbudsjettet er det lagt inn 0,55 mill i rammen til Helse og sosial for oppfølging av Samhandlingsreformen, styrking av timetallet i grunnskolen (forsterket innsats) med 1,1 mill og 8 timer gratis SFO med 0,5 mill. Innstramningen i forhold til finansieringen av ressurskrevende brukere er budsjettert opp i forhold til faktiske kostnader for Alta kommune med 1,5 mill. I økonomiplanperioden er det budsjettert med 0,5 mill i årlig driftstilskudd til Aurora kino IKS, 2,5 mill i økt tilskudd til Stiftelsen Betania for kjøp av 49 sykehjemsplasser, 4,0 mill ( 4 mill i nye midler + 1,0 mill fra drift av basseng ved ungdomsskolen og 2,0 mill i rentekompensasjon) til drift av Nordlysbadet Alta KF, og en økning i sosialhjelpsutgiftene med 3,0 mill. Kommunal deflator er lagt inn med 3,1%. Til tross for betydelig vekst i frie inntekter er de økonomiske utsiktene for Alta kommune, som for de fleste andre kommuner, betydelig mer krevende enn på mange år. Hovedårsakene til at Alta kommune nå er kommet i en presset økonomisk situasjon kan oppsummeres av følgende: Høyt lånefinansiert investeringsvolum over flere år. På grunn av den kraftige rentenedgangen på slutten av 2008 og i 2009 har belastningen på renteutgiftene blitt redusert merkbart. Dette er imidlertid en kortsiktig gevinst som vil bli borte i løpet av økonomiplanperioden. Alta kommune må ta høyde for et rentenivå over tid på 5-6%.

8 Driften av Nordlysbadet Alta KF tar en stor del av veksten i de frie inntektene Behovene i de store sektorene har økt betydelig mer en realveksten gir grunnlag for. Kommunen har over tid økt driftsvolumet mer enn veksten i frie inntekter skulle tilsi. Lønns- og pensjonsutgiftene har økt mer enn forutsetningene i de siste statsbudsjettene. Høyt sykefravær over flere år. Som det fremgår av Regnskapsrapport 3/2009 er Alta kommunens økonomiske situasjon bekymringsfull. Vi bruker alle kjente finansieringskilder for å unngå å komme i en underskuddssituasjon. Kommunens fond/buffere er på et minimumsnivå. Gjennom div. budsjettekniske grep klarer vi å komme ut i tilnærmet balanse inneværende år Alta kommune har over flere år hatt realvekst som følge av befolkningsøkning og vekst i de frie inntektene gjennom de årlige statsbudsjettene. Hvorvidt denne utviklingen vil fortsette er det i dag en del usikkerhet forbundet med. Alta er avhengig av fortsatt vekst i folketallet. I våre prognoser er det lagt inn en befolkningsvekst på ca 1,1% årlig. Utviklingen så langt viser at dette er et realistisk mål. Det er imidlertid større usikkerhet forbundet med veksten i de frie inntektene de kommende årene. Det har kommet klare politiske signaler om at veksten i de offentlige utgiftene må avdempes i økonomiplanperioden. Norge som nasjon bruker for mye oljepenger(handlingsregelen) til løpende drift. Norges Bank skriver i sin Pengepolitisk rapport 3/09 følgende: Finanspolitikken er ekspansiv i år, og i følge Nasjonalbudsjettet 2010 legges det opp til en ytterligere, men mindre ekspansiv impuls til økonomien neste år. Fra 2008 til 2009 øker det oljekorrigerte underskuddet med vel 106 milliarder koner. Fra 2009 til 2010 ventes underskuddet å øke med ytterligere 36 milliarder kroner. Av statens anslåtte netto oljeinntekter i 2010 vil 153 milliarder brukes over statsbudsjettet, mens 66 milliarder overføres statens pensjonsfond utland. I våre anslag legger vi til grunn en ekspansiv impuls fra finanspolitikken i 2010 i tråd med Nasjonalbudsjettet. For 2011 og 2012 legger vi beregningsteknisk til grunn at det strukturelle oljekorrigerte underskuddet videreføres på nivå fra Det Norges Bank sier her er at det ikke kan forventes en økning i statens utgifter (bruk av oljepenger), og at disponible midler vil flate ut fra Dette vil få som konsekvens at det må strammes inn på statens budsjettrammer for bl.a. offentlig virksomhet fra Dette vil også påvirke rammebetingelsene for kommunesektoren. Kommunene kan ikke regne med at økte inntekter vil løse alle de utfordringene vi står overfor: Mange år med sterkere vekst i aktiviteten enn i inntekter herunder på grunn av underfinansiering av barnehagereformen som har gitt en høy gjeldsgrad og meget svak finansiell balanse. Trass i årets tiltakspakke, store vedlikeholdsoppgaver over 130 mrd som er skjøvet ut i tid. Påløpte pensjonskostnader nær 15 mrd som er skjøvet ut i tid. Store utfordringer med å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft.

9 Det er flere ganger advart mot forventningsgapet som skapes av nasjonale politikeres løfter på vegne av kommunesektoren, uten at kommunene tildeles tilstrekkelig med midler til å løse oppgavene. Utviklingen tilsier nå økt fokus på sunn kommuneøkonomi. Kommunene vil selv måtte øke sitt fokus på bedre ressursutnyttelse. Mens staten i større grad må sikre at forventninger og inntekter følges ad, innenfor en langsiktig og forutsigbar ramme. For å oppnå økt handlefrihet de kommende årene foreslår rådmannen et meget forsiktig investeringsnivå i økonomiplanperioden. Dersom kommunestyret vedtar rådmannens investeringsnivå vil vi betale ned ca 90 mill av gjelda i økonomiplanperioden. Dette er videre en forutsetning for å settes oss i stand til å overta et lån på 74 mill fra Kirkelig fellesråd i Samtidig bør det nevnes at i 2010 overtar kommunen store forpliktelser i forbindelse med driften av Nordlysbadet KF. Dette vises ikke i investeringsbudsjettet men i driftsbudsjettet. Det er budsjettert med en styrking av bufferfondet med ca 30 mill i økonomiplanperioden, men denne styrkingen skjer i hovedsak i 2012 og 2013, og forutsetter at skatt og rammetilskudd øker, renten ikke stiger ut over forutsetningene, og at det ikke iverksettes nye tiltak ut over det som er lagt inn i rådmannens forslag til økonomiplan. Selv om investeringsnivået er forsiktig er det funnet rom for å opparbeide nye bolig- og industriområder, videre renovering av Bossekop skole, renovering av Komsa skole, ferdigstillelse av Øvre-Alta skole, Enøk tiltak, utbygging av Alta Museum, vedlikeholdsoppgaver og økning av asfalteringspotten fra 1 mill til 2 mill årlig. Nivået på vedlikeholdsbudsjettene for bygninger og annen infrastruktur er i utgangspunktet for knapp. Det er imidlertid i 2009 gjennomført mye ekstraordinært vedlikehold ved bruk av regjeringens tiltakspakke. Kommunen har i løpet av året hatt tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet. Det er ikke avdekket noen graverende mangler gjennom disse tilsynene. Som en generell betraktning kan det med god grunn hevdes at tilstanden på kommunale bygg i Alta i dag er tilfredsstillende. Vi har mange nye bygg med meget god standard. Det må samtidig sies at en del av den eldste bygningsmassen trenger oppgradering. På sikt må kommunens vedlikeholdsbudsjetter økes merkbart. Alta kommune har i dag tilstrekkelig bygningsmessig kapasitet innenfor grunnskolesektoren. Det er fortsatt rom for økning av elevtallet uten at dette vil utløse behov for nybygg. Det er imidlertid svak rekruttering i noen av skolekretsene, som vil føre til strukturelle endringer dersom denne utviklingen fortsetter. Vi har i dag full barnehagedekning, med en viss overkapasitet. Det er tatt høyde for avvikling av en midlertidig barnehage i Barn og ungesektoren vil for de kommende årene ha hovedfokus på kvalitetsutvikling innenfor skole og barnehage. Helse og sosialsektoren er i sluttfasen med utarbeidelse av en boligsosial handlingsplan, samt at det i løpet av 2010 vil bli utarbeidet en helhetlig plan for helse, sosial og omsorgstilbudet i kommunen. I økonomiplanperioden vil det bli behov for å bygge flere omsorgsboliger. Med dagens tilskuddsmidler og husleie vil denne investeringen være tilnærmet selvfinansierende. Hvorvidt denne utbyggingen skal skje i regi av Alta kommune eller boligstiftelsen må vurderes nærmere når det foreligger en endelig dom i momssaken vi fører overfor staten. I tillegg må arbeide med å plassere samt eventuelt tidfeste bygging av nytt sykehjem gjennomføres i Etter rådmannens vurdering vil det bli behov for å bygge et nytt sykehjem/bygge ut et av de

10 eksisterende sykehjemmene i Alta kommune en gang ut i neste økonomiplanperiode. I økonomiplanen er det lagt inn en styrkning av sektorens driftsrammer. Kultur og landbrukssektoren vil første halvdel av 2010 ta i bruk et nytt bibliotek. Investering og drift dekkes innenfor sektorens rammer. Ut over dette er det lagt opp til videreføring av dagens driftsnivå. Økningen i sektorens samlede ramme i planperioden gjelder forventet utvikling i nødvendig tilskudd til Nordlysbadet Alta KF. Høsten 2008 startet prosessen med rullering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Alta by. Dette er store prosesser som legger beslag på betydelige administrative ressurser. Arbeidet har god framdrift, og det er planlagt for godkjenning i Kommunestyret høsten Dette arbeidet vil legge føringer for utviklingen av Alta de kommende årene, og vil medføre store infrastruktur investeringer fra det offentlige og private. Ny reguleringsplan for Alta sentrum vil bli sluttbehandlet på nyåret. Disse planprosessene vil sette kommunen i stand til å ha en planmessig tilnærming til framtidige utfordringer og muligheter. Høsten 2008 ble det gjennomført en rullering av prioriteringer i forhold til Alta Vil samfunnsdelen. Rådmannen foreslår at hovedfokusområdene beholdes for 2010, men at det i forbindelse med virksomhetsplanleggingen for neste år foretas en gjennomgang av tiltaksdelen. Rapportering til politisk nivå i forhold til kommuneplanens handlingsdel og virksomhetsplanene vil skje i et samlet dokument.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&&

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 150 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: BUDSJETT 2010

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 150 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: BUDSJETT 2010 Saksfremlegg Saksnr.: 09/4853-2 Arkiv: 150 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: BUDSJETT 2010 Planlagt behandling: Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Ungdomsrådet Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den kl i møterom Altafjord Gjestegaard og Spa

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den kl i møterom Altafjord Gjestegaard og Spa SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 24.11.2009 kl. 10.00 i møterom Altafjord Gjestegaard og Spa Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 politisk.sekretariat@alta.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 13.12.2010 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 13.12.2010 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 13.12.2010 kl. 10.00 i møterom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 11.11.2014 Tid: 10:00 11:35 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Økonomiplan

Årsbudsjett 2010 Økonomiplan Årsbudsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Driftsbudsjett... 5 1.2 Investeringsbudsjett... 7 1.3 Budsjett 2010 Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 150 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: BUDSJETT 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 150 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: BUDSJETT 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 11/3375-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: BUDSJETT 2012 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Vertshuset Møtedato: Tid: 10:

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Vertshuset Møtedato: Tid: 10: Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Vertshuset Møtedato: 13.11.2012 Tid: 10:00 12.15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Knutsen May Kristin KYST Nestleder Andersen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2593-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2593-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 09/2593-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for kultur

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksprotokoll. INVESTERINGER: Hovedavløp for Tverrelvdalen fremskyndes maksimalt: (Belastes selvkostområdet)

Saksprotokoll. INVESTERINGER: Hovedavløp for Tverrelvdalen fremskyndes maksimalt: (Belastes selvkostområdet) Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 10.12.2012 Sak: PS 142/12 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: 145 Arkivsak: 12/4499-11 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kommunestyrets behandling: Behandling:

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2014 Tid: 10:00 12:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Nestleder Johansen Bengt S H Medlem Pedersen

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.11.2016 Tid: 10:00-13:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde SV Nestleder Tommy

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Næring,drift og miljø har møte den 23.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Næring,drift og miljø har møte den 23.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Næring,drift og miljø har møte den 23.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455157 eller postps@alta.kommune.no

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.2009 Tid: 10.00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen AP Nestleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 21.11.2012 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 13.03.2017 17/7556 17/60361 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 12:00. i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 12:00. i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 14.11.2012 kl. 12:00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Nestleder

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/4438-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2018-2021 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5533-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2017-2020 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 12.10.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 12.10.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 12.10.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455178. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd:

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.12.2010 Sak: PS 98/10 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkivsak: 10/3964 Tittel: SP: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Kommunestyrets behandling: Behandling:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: BUDSJETTØKNING - 1.

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: BUDSJETTØKNING - 1. Saksfremlegg Saksnr.: 07/1354-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: BUDSJETTØKNING - 1. REGULERING 2007 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Høring - Midlertid endring i balansekravet - Endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Arkivsaksnr.: 07/44117 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet gir sin tilslutning

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 A-sak.Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 09:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 09:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 14.12.2015 kl. 09:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer