Hemsedal kommunehus - opningstider:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommunehus - opningstider:"

Transkript

1 Informasjonsavis for Hemsedal kommune Januar 2012 Opning Hemsedal Skiheiser - 9. desember 1961 Hemsedal kommunehus - opningstider: Opningstid: kl , tlf Send e-post til: Hemsedal folkebibliotek: tysdag og laurdag kl Tysdag, onsdag og torsdag kl , tlf , Bygdearkivet: Ope kvar tysdag kl NAV Hemsedal: ope kvar dag kl , tlf Skattekontoret / Skatt Sør (Folkeregister): NB! Kontoret i Hemsedal vart stengt 1. juni. Kontoret på Gol er ope måndag til fredag, eller ring landsdekkande nummer Fristar for innlegg til Kommuneposten: 22.2., 18.4., , Ein tek atterhald om endringar. Kommuneposten kan du lesa på nettsidene våre her finn du også fristar for innlegg til neste kommunepost:

2 * Ordføraren sitt hjørne * Godt nytt år alle saman! Ved starten av eit nytt år kan det vera naturleg å stille spørsmålet: «Kva vil det nye året gje oss»? Svaret veit me om eit år. Hemsedal kommune har vedtatt budsjettet for 2012, og me har eit langtidsbudsjett for dei neste 4 åra. Det syner at me må ta store lyft på infrastruktur i tida som kjem. Dei 2 siste åra har folketalet vekse veldig mykje. Me er den kommunen i Norge som har hatt størst prosentvis auke i folketalet dei 2 siste åra. Dette er moro, men også krevjande. Det er stor pågang etter byggeklare bustadtomter, og det er opna 4 nye barnehageavdelingar dei siste 2 åra. Det er ikkje plass for nye barnehagar på Ulsåk og Tuv utan tomteutvidingar. På Ulsåk skal me no starte opp med revidering av reguleringsplan for det som heiter Ulsåk vest. I det området har me sentrumsfunksjonane rundt Fossheim og Kiwi, og me har barnehage og skule og også vegløysingar for Lykkjavegen/R52. Det kan òg vera aktuelt å sjå på om det er mogleg å få fortetting med nye sentrumsnære bustadområder inn i den nye planen. Arbeidet startar med det fyrste, og etter kunngjering vil me gjerne ha innspel så tidleg som mogleg. 2 andre planer er også prioritert no i Den eine er områdeplan som omfattar vestre del av Trøim sentrum og austre del av Totteskogen, pluss korridor for heis opp i fjellet. Ein viktig plan som skal avklare ein del viktige funksjonar for dette området - Reguleringsplanen for Trøim sentrum er 11 år gamal. Reguleringsplanen for Totteskogen og nedfart er nyare, men koordineringa mellom desse planane er ikkje god nok. I seinare tid er det også andre aktuelle tema som er reist i denne samanhengen. Den andre planen er revidering av kommunedelplan for Markegardslia og Lykkja. Me har no sak til kommunestyret om oppstart av desse 3 nemnde planarbeida, der innleige av planleggingsfirma og finansiering av arbeidet er det me skal ta stilling til. Desse 3 planane vil koste ca. 1,7 mill. kroner i innleigd hjelp i tillegg til bruk av våre eigne folk. Dette er nødvendig arbeid for å få ei god utvikling av bygda vår, men det syner også at tilrettelegging for næringsliv og anna utvikling kostar. Eg skreiv ikkje mykje om budsjettet før nyttår. Tek derfor litt om det no. Budsjettet er stramt, trass i at me fekk ein auke i sum rammeoverføring og skatt over landssnittet. Denne auken skuldast folketalsveksten, og at me derfor har fleire innbyggarar som skal ha tenester. Me har etter måten mange i barnehage og skule i høve til snittet, og me har færre eldre enn snittet. Det gjer at me må prioritere satsing på skule og barnehage, og ein stor del av totale rammer går dit. Likevel vil det nok for mange synast som det er for lite også der. Me vil ha gode tenester, noko me har, men me greier ikkje å gje maksimale tenester kva no det måtte vera. Me har full barnehagedekning. I det ligg at alle born som var 12 månader eller eldre den 1. september har plass. Dette er slik me er pålagt det skal vera, og me greier ikkje å ta inn yngre born fortløpande utover året. Bemanning og budsjett er lagt opp til det talet ungar me hadde 1/9 2011, men blir det ledige plassar så blir dei sjølvsagt fylt opp. Investeringsbudsjettet er stort. Det er lagt inn tiltak for ca. 30 mill. der utvikling av bustadfeltet på Trøim Sør og Svøo III, nødvendige tiltak på vatn- og kloakkledningar og reinseanlegget på Ulsåk er dei 3 største tiltaka. I tillegg er det fleire mindre tiltak på teknisk sektor og 1,7 mill. til diverse bygningsmessige tiltak på Bygdaheimen. Sistnemnde er sak til kommunestyret no. Det kostar å vekse, men det er moro òg. Det er ein spesiell situasjon for ei lita distriktskommune. Ha ein fin vinter utover! Helsing Oddvar Grøthe ordførar (sign.) 2

3 * Lite tå kort * * Kultur og oppvekst * Hemsedal på 60-talet Besøk av sesongarbeidarar? Hemsedal kommune er svært heldige som får god arbeidskraft i frå sesongarbeidarar kvar einaste sesong. Det er allereie fleire hundre sesongarbeidarar i Hemsedal som er klar til å gjera ein innsats for bygda denne vinteren også. Det er viktig at me tar godt imot dei, og at dei får ei god oppleving her i Hemsedal. Her kjem ei helsing frå ein sesongarbeidar som kom til Hemsedal i midten av desember 2011: «Kvar gong ein kjem til eit nytt land, er det noko på innsida som lurar på korleis denne staden vil ta i mot ein og korleis ein kjem til å føla seg heime. Nyfiken på nye kjennskapar, dagleglivet, vanar, tradisjonar og det å stifta venskap er vanlegvis det mest interessante når ein kjem til ein ny stad. Personleg opplevde eg meg sjølv veldig heldig som fekk moglegheit til å møta flotte menneske som opna dørene julaftan og tilbaud ein varm velkomst. Det å prøva norsk mat, få dela mine eigne familietradisjonar, sjå «Flåklypa», høyra på historier og bli involvert i eit nytt miljø, var ei spanande og uforgløymeleg oppleving. Kultur og menneske er dei mest verdifulle tinga som eit land har, og det er det fyrste som ein «landsbesøkjande» vil oppleve. Eg er ganske sikker på at kvar sesongarbeidar er takksam til alle lokale som ynskjer å dela både tid og krefter på at sesongarbeidarane skal kjenna seg mindre framand og meir trygg, og får moglegheit til å sjå det verkelege Noreg». Karolina frå Litauen, 23 år, fyrste sesongen i Hemsedal som sesongarbeidar. Dersom du har lyst til å ha enkelte sesongarbeidarar på besøk i løpet av vinteren, er det flott om du kontaktar Marianne Gilje Løining på telefon: Ta kontakt dersom du har spørsmål. Har du mista brillene dine? Briller med svart innfatning er funne ved Grøthegardane. Du kan hente dei i Tenestetorget på kommunehuset, ring evt Fekk du sett Hemsedal historielag si fotoutstilling i samband med Hemsedal musikk- og kulturskule sin 60-talskonsert? No heng utstillinga i hallen utanfor Hemsedal bibliotek. Stikk innom og sjå! Bli med på UKM! Lokal mønstring i Hemsedal Laurdag 10. mars Dans - Film - Song - Nysirkus - Musikk - jonglering - Kunst - Trearbeid - Trampolinestunt - Drama m.m. - Har du lyst til å vere med på Ungdommens Kulturmønstring (UKM) 2012? - Har du noko du er god på som du vil syne andre? - Kanskje du kan stille med eit innslag i lag med ein eller fleire andre? For elevar frå 7. trinn og oppover til 20 år Påmeldingsfristen er 1. februar, så her gjeld det å bestemme seg fort! Treng du litt starthjelp eller har du spørsmål om noko? Det er lærarar i kulturskulen, tilsette i fritidsklubben og på kulturkontoret som arrangerer denne mønstringa i år. Vi vil så langt som råd prøve å gje deg hjelp til å gjennomføre mønstringa. Så ta gjerne kontakt om du treng råd og vink: Martin Hjelseth tlf , Kirsten Lund, tlf , Tori Snerte tlf , Eva Bodin tlf Slik går du fram for å melde deg på: Gå inn på Gå til «For ungdom», registrer deg under rett kunstform og følg instruksane steg for steg, det er ikkje vanskeleg! Dersom det er fleire personar på ei framføring/ kunststykke, er det berre kontaktpersonen for gruppa som melder seg på. Ta kontakt dersom de lurer på noko. For meir info: websida til UKM, Helsing arrangørgruppa 3

4 Tilskot av kulturmiddel våren 2012 Hemsedal kommune ynskjer å støtte felleskulturen slik at den kjem flest mogeleg til gode. Viktige verkemiddel er gode tilskotsordningar som sikrar breidda og mangfaldet vi ynskjer i kulturlivet. Alle lag og organisasjonar i Hemsedal kommune kan søkje om tilskot til drift (ein gong i året). Det vert også gjeve støtte til arrangement og prosjekt. Dei som arbeider med målgruppa born og unge vil bli prioritert ved tildelinga. Ein føresetnad for at laget vert vurdert, er at det har medlemskontigent og fører medlemslister. Komplett søknad må vere kommunen i hende innan 1. mars. Søknadene vert handsama i Hovudutval for Livsløp. Søknaden må fyllast ut på gjeldande skjema. Søknadsskjema og retningsliner får du ved å ta kontakt med Tenestetorget eller gå inn på På tur med miss Daisy Filmdag for godt vaksne Fredag 27. januar kl i Kultursalen Vi inviterer til ny filmdag for alle i aldersgruppa år. Vi ser filmen På tur med miss Daisy og tek ein kaffekopp med litt å bite i undervegs. Frivilligsentralen stiller med dyktige sjåførar, ring tlf innan onsdag 25. januar. Daisy Werthan er en kverulantisk og ensom gammel dame, en enke som lever i et stort hus bare omgitt av noen få trofaste negertjenere som hun tyranniserer. Hoke Colburn er hennes sjåfør. En mann preget av de fargedes oppgitthet i forhold til den hvite herskerklassen, men med livsvisdom og takt som gjør at han kan holde ut med den gamle damen. Det skjer en langsom utvikling mellom de to høyst forskjellige personene. Det blir nærmest generasjoner mellom Hokes forsøk på å innsmigre seg hos den gamle damen i 1948, til hendelsen i 1955 da han nekter å kjøre bilen i et forsøk på å frigjøre seg, og fram til miss Daisy i 1973 murrer: "Hoke, du er min beste venn". Lengde: 1 time og 39 min. Arr: Den kulturelle spaserstokken Hvor var du egentlig Filmdag for godt vaksne Fredag 24. februar kl i Kultursalen Vi inviterer til ny filmdag for alle i aldersgruppa år. Vi ser filmen «Hvor var du egentlig» og tek ein kaffekopp med litt å bite i undervegs. Frivilligsentralen stiller med dyktige sjåfører, ring tlf innan onsdag 22. februar HVOR VAR DU, EGENTLIG var kanskje den morsomste filmen i Cannes i 2011 og en verdig vinner av debutantprisen Gullkameraet. Filmen utspiller seg i en liten provinsby 16 år etter 22. desember 1989 da den rumenske diktatoren Nicolae Ceausescu og hans kone Elena flyktet fra presidentpalasset i helikopter. Julen nærmer seg og pensjonisten Pisconi forbereder seg på nok en ensom julefeiring. Den alkoholiserte historielæreren Manescu pøver på sin side å unngå å måtte gi fra seg hele julelønna for å dekke ubetalt gjeld. Jderescu, eieren av byens lokale TVstasjon har overhodet ikke lyst på juleferie og inviterer de førstnevnte til studio for å fortelle om sine gyldne revolusjonære øyeblikk, den gang de angivelig stormet byens rådhus mens de ropte "ned med Ceausescu". Innringere til TV-programmet er imidlertid ikke helt fornøyde med deres versjon av historien. Foregikk det virkelig en revolusjon i byen? Lengde: 1 t 30 min Arr: Den kulturelle spaserstokk Hemsedal musikk og kulturskule Huskonsert Elevar ved musikk- og kulturskulen held huskonsert på musikkrommet ved Hemsedal barne- og ungdomsskule onsdag 25. januar 2012 kl Fri inngang! Alle er velkomne til ein liten og uhøgtideleg konsert! 4

5 Hovudopptak BARNEHAGE og SFO 2012/2013 I samband med overgang til nytt arkivsystem i kommunane i Hallingdal, må søknader til hovudopptak for barnehage og SFO 2012/2013 (gjeld plass frå august 2012) ikkje sendast inn via det elektroniske søknadsskjemaet før etter 1. februar. Dette vil ikkje få nokon innverknad på resultatet av opptaket, då ingen søknader som gjeld hovudopptaket vert handsama før etter at fristen 1. mars er gått ut. Utlysing av nye plassar kjem i Hallingdølen 11. februar, søknadsfrist 1. mars. Ved spørsmål, ta kontakt med barnehagefagleg ansvarleg i kommunen, Marit Fauske Bjerkan, tlf Opning av ny barnehage avdeling Veslehødn Det vert offisiell opning av ny avdeling Veslehødn torsdag 2. februar kl Det skal vere litt underhaldning, bevertning, snorklypping og taler. Det er opent for alle som har lyst til å kome og sjå. Loppemarknad Då er det tid for å finne fram små og store lopper frå loft og kjellar fordi: Laurdag 4. februar kl har 10. trinn ved Hemsedal barne- og ungdomsskule loppemarknad i Trøimshallen. Du kan levere lopper i Trøimshallen fredag 3. februar mellom kl Vi hentar også lopper på fredag 3. februar mellom kl ved desse stadene: - Langs RV52 (mellom Hjelmen Lio) - I alle bustadfelt (NB! Ikkje i Lykkja) - På Tuv v/gamle Coop - På Ulsåk v/fargerike Møt opp og støtt 10. trinn sin klassetur til Polen! Det vert sal av kaffi med noko attåt! * Helse og omsorg * TRIM FOR ELDRE Er du over 65? Trimgruppa for heimebuande over 65 år, starter opp igjen. Måndag 23. januar er fyrste samling, og vi trimmar måndager og torsdager i 10 veker framover (frå 23.jan 29. mars). Du treng slett ikkje vere i god form, men ver villig til å bli andpusten og varm! Stad: Bygdaheimen, Imrevegen 30 Tid: kl (måndag og torsdag) Transport: Dersom du har behov for transport, rekvirerer vi drosje. Trimmen er gratis og blir drifta av Fysioterapi- og Frisklivstenesta i kommunen. For påmelding eller spørsmål ta kontakt med oss på tlf: Hjertelig velkommen! BARNEKOR I KULTURSKULEN * Aldersgruppe: klasse * Øvinsgstid: Onsdagar * Øvingsstad: Biblioteket/musikkrommet på HBU * For info: Kontakt Hemsedal musikk- og kulturskule v/rektor * Kontaktinfo: * Påmelding: Helsing Marianne Intelhus, fysioterapeut Helene Ulvestad Juliebø, fysioterapeut HEMSEDAL LEGEKONTOR Endring i telefonrutiner mellom kl. 11 og 12. Vi henstiller til pasienter om ikke å ringe etter prøvesvar, medisinbestilling eller timebestilling mellom kl. 11 og 12. Vi skal i vår travle hverdag forsøke å få tid til å spise lunch og håper på deres hjelp til å redusere pågang i denne tiden. All øyeblikkelig hjelp mottas som før enten på vanlig telefon, eller helst på legevakttelefonen Laboratorietjenesten vil også bli noe redusert i det samme tidsrom. 5

6 Russen er anbefalt å vaksinere seg mot smittsam hjernehinnebetennelse Smittsam hjernehinnebetennelse kjem av meningokokkbakteriar. Friske personar kan bera på smitte utan å vite om det. Bakterien smittar ved nærkontakt. Ein kombinasjon av tett samvær med andre, festing med høgt alkoholforbruk og lite søvn gjer at russen kan være spesielt mottakeleg for smitte av bakterien, og også vera meir utsatt for å utvikle alvorlig sjukdom. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom som skal delta aktivt i russefeiringa til våren vaksinerer seg med meningokokk A,C,W og Y konjugatvaksine. Sjølv om vaksinen ikkje dekkjer alle typar av meningokokkbakterien kan den hindre ein stor del av hjernehinnebetennelsane blant russ. Det anbefales at vaksinasjonen blir utført i god tid før russefeiringa startar. Russen vil få tilbod på Gol og Ål vidaregåande skoler, eller de kan kontakte Helsestasjon for ungdom, tlf og få satt vaksinen der. Vaksinen blir ikkje tilbode i barnevaksinasjonsprogrammet, og må difor betalast av den enkelte. Pris kr 550,-. Helsestasjonen * Teknisk * Avlesing vassmålar Frist for å lese av vassmålaren var , og for å rapportere inn målarstanden til kommunen var 7. januar. Har du ikkje fått vassmålarkortet i posten, kan du sende inn vassmålarstanden på e-post til: eller ringe til Tenestetorget på telefonnummer Opplysningar du må oppgje - kva eigedom det gjeld (gards- og bruksnr) - vassmålarnr. og stand med alle tal - sei gjerne frå om nokre av tala er raude. - er du i tvil om korleis du skal lese av målaren kan du gjerne ta eit bilete og sende det inn på e-post Om kommunen ikkje mottek ein målarstand, vert forbruket stipulert etter tidlegare forbruk. Endringar i grunnlaget vert då fyrst gjeldande frå neste årsavlesing (pr ). Vassforbruket kan variere mykje frå år til år, så det er lurt sørgje for ei reell avlesing kvart år. Alle abonnentar må levere avlesing, også der det har vore avlest i samband med eigarskifte i løpet av året. MENSENDIECK FYSIOTERAPI GRUPPE Onsdagar kl Oppmøtestad: Kultursalen Med fokus på rygg og bekken. Oppstart onsdag 18. januar, kvar onsdag t.o.m 21. mars (10 ganger). Eigendel på kr 850,- for 10 gonger betales i sin heilhet ved tilsendt faktura. For påmelding og spørsmål kontakt Fysioterapeut Anna Pedersen tlf: , begrensa antall plassar. Gruppa vert leia av Mensendieck fysioterapeut Kristin Carlsen og fysioterapeut Anna Pedersen. Vel møtt! 6 Møteplassen (frokostmøter) Næringsforeningen, Turisttrafikklaget, Bondelaget, banken og kommunen har i fellesskap valgt ut følgende tema for frokostmøter (Møteplassen) utover vinteren/våren. 2. februar: Kva vil me med skiløyper i Bygda, kor viktig er det for deg og næringslivet v/ Nemnda for Utmarksbruk 8. mars: Gründerfrokost Erfaringsutveksling og nettverksbygging 11. april: Kor står Hemsedal i dag som bygd og turistdestinasjon? 3. mai: - Hemsedal ein «suksessfull distrikskommune» kvifor? v/ Telemarksforskning «Møteplassen» finn stad i banken 3. etasje, kl Enkel frokost. Merk av dato og tema. Sekretær - Ola K. Frogner

7 Regional plan for Nordfjella Arbeidet med Regional plan for Nordfjella er i gang. Fylkeskommunane i Buskerud, i Hordaland og i Sogn og Fjordane har hovudansvaret for arbeidet, men det skal utførast i tett samarbeid med kommunane, fylkesmennene og villreinnemnda i området. Hovudformålet med planen er å bestemma ein langsiktig og heilskapleg strategi for bruk av areal som er viktige leveområde for villreinen, eller påverkar leveområdet til villreinen. Gjennom prosessen skal det takast omsyn til ulike brukarinteresse. Villreinen skal sikrast gode leveområde og langsiktig gode livsvilkår. Det skal leggast til rette for friluftsliv og for næringsutvikling basert på naturressursar og bygdeutvikling i lokalsamfunna rundt Nordfjella. Planprogrammet er no vedteke i dei tre fylkesutvala. Dette gjev rammer for det vidare planarbeidet. Kommunane skal gje innspel til planprosessen før arbeidet med utarbeiding av sjølve planen tek til. Det blir derfor opna for ein høyringsperiode der frist for å sende inn innspel er 3. februar * Kyrkja * Velkommen til SMÅBARNSTREFF Alle barn frå 0-5 år i lag med ein vaksen er velkomne på formiddagstreff på Kyrkjestugo. Vi starter med ei lita sangstund og får høyre ei forteljing. Kvar gong har vi ein ny aktivitet for dei største barna, før vi et nistematen og frukt i lag. Leiking er det alltid tid til også. Kom kl og vi er ferdige til om lag kl desse tysdagane: 31. januar, 14. februar, 28. februar, 13. mars og 27. mars. Meir detaljert info kjem på flyers. Ingrid, Helene, Ragnhild og Olga Arr: Trusopplæringa Innspel sendast skriftleg til Hemsedal kommune, 3560 Hemsedal. Meir informasjon om planarbeidet: Anleggstrafikk på Svøovegen Arbeidet med opparbeiding av infrastruktur i tilknyting til bustadfelt Svøo III er no i gang. Anlegget (bortsett frå asfaltering) skal stå ferdig innan utgangen av oktober Vi ber alle være merksame på at det i anleggsperioden må påreknast ein del anleggstrafikk på Svøovegen. Velkomen til open kyrkje - open kyrkje gjev rom for ei stille tid i ein travel kvardag Anten du vil stikke innom for å seie hei, få litt kvile frå for mykje fellesskap, finne eit rom for minne eller tankar, tenne eit ljos, be ei stille bøn, samtale med frivillige medhjelparar i kyrkja, eller du ynskjer å sitje åleine i benkeradene, er du hjarteleg velkomen til å bruke kyrkjerommet til ro og ettertanke. Kvar onsdag frå kl er Hemsedal kyrkje open for alle, anten du er sesongarbeidar, turist eller bur fast i Hemsedal. Takhøgda er stor, og bodskapen enkel: Her er alle velkomne Har du spørsmål, ta kontakt med Stian Møllerplass ( ) eller Marianne G. Løining ( ) 7

8 GUDSTENESTER 22. januar HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste med konfirmantane 12. februar HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste 26. februar HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste 11. mars HEMSEDAL KYRKJE Kl Sprell levende gudsteneste 25. mars HEMSEDAL KYRKJE KL Fasteaksjons-/KRIK Gudsteneste * Kva skjer * Torsdagstreff Kvar torsdag kl Ring viss du treng skyss. Syng m/oss annankvar tysdag kl (veke 2, 4, 6 osv...) Strikkecafè annankvar onsdag kl (veke 3, 5, 7 osv...) Frivilligsentralen v/monica og Mona FRISKLIV HEMSEDAL Frisklivstrening i Trøimshallen: - Måndagar: kl. 15:10 16:15 Step og styrke - Instruktør: Charlotte Landqvist - Tysdagar: kl. 15:10 16:15 Styrke og bevegelighet - Instruktør: Einar Ellseth / Kristin Carlsen Frisklivstrening klubbhuset idrettsbanen: Gågruppe: Tysdagar: kl Påmelding til instruktør Einar Ellseth tlf Turane går på stigar og vegar i nærområdet. Moglegheit for å gå med stavar (utlån friskliv, gi beskjed på forhånd) Oppmøte ved klubbhuset idrettsbanen. Spinning: Fredagar: kl Påmelding til instruktør Einar Ellseth tlf Forbeholdt frisklivsresept/ -sjukmelding. Frisklivstrimmen er eit lågterskeltilbod til alle innbyggjarane i Hemsedal. Trimmen blir lagt opp slik at kvar enkelt kan delta i sitt tempo. Spørsmål? Ta kontakt! Helsing Friskliv Hemsedal v/ Kristin Carlsen, tlf / Hemsedal helselag har årsmøte torsdag 23. februar kl på Helselagshuset. Saker som ønskes tatt opp meldast til Inger-Lise Viljugrein innan 15. februar. Sjå annonse i Hallingdølen seinare for nærmare informasjon. Styret ******************************* Hjertemøte Sett av kvelden 15. mars til møte med hjerteprofessor og hemsedalsvennen Harald Arnesen. Hemsedal Pensjonistlag Har møte onsdag 18. januar kl på Helselagshuset. Kåseri: I Helge Ingstad sine fotspor v/jan Henriksen. Mat Utlodning. Vel møtt te alle! Styret. 8

9 Årsmøte i Hemsedal historielag Onsdag 22. februar kl.19.oo på Helselagshuset. Vanlege årsmøtesaker. Hallingdal i biletkunsten v/nils Ellingsgard og Olav Randen. Vel møtt! Styret Hemsedal Soul Children starter opp igjen med øvinger på Kyrkjestugo annenhver onsdag fra 18. januar kl Koret for deg som går i klasse. Nye kormedlemmer er hjertelig velkommen. Medlemskontigent kr 100,-. Vi gleder oss til sang, leik, egenkonsert, spilleoppdrag og Oslotur i mai. 18.januar, 1. februar, 15. februar, 14. mars, 28. mars - konsert, 11. april, 25. april, 9. mai, mai, Soul Children festival i Oslo 23. mai, 6. juni, 20. juni Soul klem fra Hanna, Ragnhild og resten av crewet i HSC. Følg oss på facebook på gruppen: Hemsedal Soul Children sine venner. ÅRSMØTE I SAMHALD UNGDOMSLAG vert måndag 6. februar kl på Hugnadheim Servering Årsmøtesaker Val av utsendingar til Landsmøtet Endring av nemder og utval Medlemmer er velkomne! Styret i SUL, Hemsedal LHL Hemsedal Blås liv kampanjen LHL sentralt er no inne i ein landsomfattande kampanje dei kallar Blås liv. Dette handlar om lungesjukdomen KOLS (kronisk obstruktiv lungesjukdom). Ekspertane meiner dette vil vera den tredje største dødsårsaken internasjonalt innan år I Norge er det anslått at ca menneske har denne sjukdomen, og at bortimot halvparten av desse ikkje eingong veit om at dei kan bera på denne sjukdomen. Dette er alvorleg. Her i Hemsedal vil me markera denne Blås liv kampanjen med Blås liv kveld på Helselaghuset torsdag 26. januar kl Her vil komunelege Harald Lystad prate om KOLS, om symtptomer, medisinering, behandling o.s.v. Det vert også høve til å stilla spørsmål om sjukdomen. Kulturinnslag. Ola Kvanneberg og Syng med oss gruppa skal vera med og dra i gang allsang. So skal me sjølsagt ha ei matkvil, med triveleg prat, utlodning og div. Ta med deg nabo og vener og kom. Her er alle velkomne! Årsmøte LHL Hemsedal lag held årsmøte torsdag 16. februar kl på Helselaghuset. Vanlege årsmøtesaker. Sakliste og årsmelding vert sendt ut i god tid før møtet. Saker som skal opp på årsmøte må vera styre v/hans Borge i hende innan 2.februar. Einar Ellseth har saman med tvillingbror Oddvar planar om å gå Norge på langs til sumaren. På årsmøtet vil Einar syna film og leggja fram planen for prosjektet. Møt opp for å støtta dette prosjektet. Bevertning og utlodning. Vel møtt! 9

10 S-klubben For deg mellom 5 og12 år. Annankvar onsdag på Kyrkjestugo frå kl Oftast startar vi med bibelforteljing, sang og leikar. Etterpå deler vi oss i grupper og gjer aktivitetar. Kvart år har vi basar til inntekt til barn i andre land. Nytt i år! For deg som går på mellomtrinnet: S-klubben UTE. Bli med og bygg gapahuk! Ta på varme klede og hovudlykt og bli med ut på bygging, leiking og bålkos! 25. januar: Aktivitetar på Kyrkjestugo. Hobby, mat, bilar og snekring. Utegruppa går ut. 8. februar: Akedag på Trøimsjordet! Oppmøte ved Kyrkjestugo. Utegruppa er med på aking. 22. februar: Karneval. Utegruppa ut. Om du heller ynskjer å vere med på karnevalet kan du sjølvsagt det! 7. mars: Spelekveld. Utegruppa er med inne og spelar. 21. mars: Påskeverkstad. Utegruppa ut. 18. april: Fuglekassesnekring for 2. og 3. klasse. 4. klasse får vere med på besøk i gapahuken til utegruppa. 1. klasse og 5 åringane finn vi på noko anna morosamt med. 2. mai: Basar på Kyrkjestugo! Utegruppa er med på basaren juni: Overnattingstur på Fekjan. Meir informasjon kjem når det nærmar seg Velkommen! Anne Berit, Margunn, Sebjørg, Mine, Knut, Ingrid, Monika og Tormod Trøll i Ord Også i vår vert det eventyrlege stunder i Hemsedal bibliotek! Sett av tida frå kl desse laurdagane: 11. februar, 10. mars, 14. april Kvar trøllaurdag startar med musikk av elevar frå Hemsedal musikk- og kulturskule. Trøll i ord høver best for barn mellom 4 og 8 år. Gratis. Velkomen! NYTT FRA HEMSEDAL STATLIGE MOTTAK Først vil vi si TUSEN TUSEN TAKK for alle flotte julegaver som vi fikk fra elevene ved Ulsåk Skule og fra andre hyggelige naboer. Vi hadde en førjulsfest med fylte juleposer til alle. Barna fikk masse fine leker og klær, og de voksne fikk også noe fint i sine poser. Det ble en julemarkering som var hyggelig for alle, både for gjester og beboere. Takket være alt det flotte ulltøyet, så er vi nå i gang med skiopplæring både på bortoverski og nedoverski. Mye skiglede og begrenset med skikompetanse.men dette endrer seg. Om vi skulle ønske oss noe mer hjelp fra de allerede så hjelpsomme hemsedølene, så måtte det være skiklær til de voksne. Om du har en skibukse eller skijakke, et par votter eller gamle skibriller, så er det mange som trenger slikt utstyr for å komme seg ut. Så vil vi være tidlig ute med å informere om at vi kommer til å gjenta forårets fjellturer; TOPP 20 på 10 DAGER!!! Hemsedal Expedition Camp var en stor suksess på tross av varierende vær. Mange flotte turer, og noen fikk gått alle 20 topper. HURRRA!!! Vil du være med å gå turer i sommer, så ta gjerne kontakt. Det er alltid best å ha med seg folk med lokalkunnskap, og vi ansatte rekker ikke å delta på alle turer og samtidig drive mottakets ordinære drift. Mer informasjon om sommerens 10 hyggeligste dager kommer senere. Gry Herland Hemsedal Statlige Mottak 10

11 * Hemsedal kino * Sherlock Holmes: A game of shadows Fredag 13. januar kl Alder: 15 år Lengde: 2t 8min Robert Downey Jr. stråler igjen som verdens mest berømte detektiv, Sherlock Holmes. Guy Richie står nok en gang for regien, og Jude Law er tilbake som hans formidable kollega, Dr. Watson. Sherlock Holmes har alltid vært den smarteste i sin tid, til nå. Men en ny, kriminell mesterhjerne, Professor Moriarty (Jared Harris) dukker opp som en intellektuell utfordring for Holmes. Med sin evne til ondskap og totale mangel på samvittighet, får han taket på selveste Holmes. Når kronprinsen av Østerrike blir funnet død, ser bevisene ut til å peke mot selvmord, i hvert fall ifølge Inspector Lestrade (Eddie Marsan). Men Sherlock Holmes skjønner at prinsen har vært utsatt for mord - et mord som bare er en liten del av en større, illevarslende plan, - iverksatt av en viss Professor Moriarty. Etterforskningen har visse fordelaktige sider når den fører Holmes til en hemmelig "gentlemen's club", der både Sherlock og hans bror, Mycroft Holmes (Stephen Fry), skåler for Dr. Watsons siste dag som ungkar. Her møter også Holmes Sim (Noomi Rapace), en mystisk spåkone, som ser mer enn hun avslører og gjennom sin uvitende deltakelse i mordet på kronprinsen er morderens neste mål. Holmes klarer så vidt å redde livet hennes, og som takk blir hun motvillig med på å hjelpe ham. Etterforskningen blir enda mer farlig når den fører Holmes, Watson og Sim over kontinentet fra England til Frankrike og Tyskland, og videre til Sveits. Men den utspekulerte Moriarty er alltid et steg foran med sitt nett av død og ødeleggelse, og hvis han lykkes vil han kunne endre historien for alltid. Innkalling til årsmøte i Hemsedal Golfklubb 2012 Årsmøte avholdes onsdag 15. februar 2012, kl på Helselagshuset. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være sendt styret senest 2 uker før møtet. Forslag kan sendes på mail til: Alvin og gjengen 3 Søndag 15. januar kl Alder: Alle Lengde: 1t 28min Alvin, Simon, Theodor og Chipettene lever livets glade dager som bare de kan gjøre, dansende og syngende om bord på et cruiseskip i Karibien. Men når ulykken er ute og de havner over bord, skylles de i land og strandes på en tropisk øy... De oppdager at øya ikke er så øde som de først tror, og blir nødt til å bruke fantasien for å prøve og komme seg hjem igjen. Mission Impossible - Ghost Protocol Fredag 3. februar kl Alder: 15 år Lengde: 2t 13min Vinterens største actionbegivenhet står for døren når Tom Cruise er tilbake i rollen som spesialagenten Ethan Hunt i Mission: Impossible - Ghost Protocol. Den to ganger Oscar-vinnende regissøren Brad Bird kombinerer krefter med produsentene Tom Cruise og J.J. Abrams i vinteres mest actionpakkede spionfilm, Mission: Impossible - Ghost Protocol. Agenten Ethan Hunt og teamet hans får skylden for terroristbombingen av Kreml. Hele organisasjonen han arbeider for avvikles når presidenten kort tid etter annonserer "Ghost Protocol". Uten noen ressurser eller forsterkninger til rådighet, må Ethan finne en måte å renvaske navnet til byrået sitt og forhindre et nytt terrorangrep. For å komplisere saken ytterligere tvinges Ethan ut på et farlig oppdrag sammen med andre tidligere agentkolleger på flukt fra myndighetene. Men han vet ingenting om deres personlige motivasjoner. Tom Cruise er tilbake i rollen som Ethan Hunt. Med seg har han et skuespillerteam av internasjonal klasse, med navn som Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton, Vladimir Mashkov, Josh Holloway, Anil Kapoor, Léa Seydoux og svenske Michael Nyqvist. 11

12 NADER OG SIMIN - ET BRUDD 22. januar kl Alder: Alle tilrådd ungdom/vaksen Lengde: 2t 3min NADER OG SIMIN - ET BRUDD er et intenst mellommenneskelig drama om små løgner som får store konsekvenser. Filmen vant Gullbjørnen på Berlin filmfestival og har blitt en kinosuksess over hele verden. Et universelt drama om moralske valg og samtidig en subtil kommentar til livet i dagens Iran. Nader og Simin har vært gift i mange år. Sammen har de tenåringsdatteren Termeh. De har begge gode stillinger og bor i en stor leilighet i en av Teherans bedre bydeler. Simin ønsker å reise ut av landet og vil ha med seg datteren. Nader vil også gjerne flytte, men føler at han ikke kan forlate sin Alzheimer-syke far som bor hjemme hos dem. Han vil heller ikke ta ut skilsmisse som må til for at Simin kan ta med seg Termeh. Det som begynner som et klassisk samlivsdrama utvikler seg raskt til en nervepirrende thriller, der sannheten har mange ansikter. Filmens store persongalleri byr alle på sterke portretter av mennesker fanget i et nett av religiøse regler, uskrevne lover og ønsket om et bedre liv. I tillegg til å vinne Gullbjørnen for beste film mottok hele skuespillerensemblet prisene for beste kvinnelige og mannlige skuespillere på Berlin filmfestival. Denne filmen blir garantert å finne på lister over årets beste filmer. NADER OG SIMIN - ET BRUDD er også Irans kandidat til Oscar for beste fremmedspråklige film. * Hemsedal IL * Trening i vinter med Trimgruppa Vi tilbyr: Box, Step, Step/Styrke og ZUMBA i Trøimshallen Spinn, Morgenspinn, Spinn/Styrke og Styrkepass i Klubbhuset/Garderobebygget ved Fotballbanen Pilates i Tuv barneskule Gymsal. Gå inn på vår hjemmeside: velg Trim i menyen til venstre. Her kan du: * Se uke for uke hva vi tilbyr av trening. * Lese mer om de forskjellige treningspassen. * Se at vi har ekstra teknikk 15 min føre Pilates timens start. * Se hvor mange som er påmeldt, om det fortsatt finnes plass. * Informasjon om hvordan du kan melde deg av eller på. * Priser. * Se om det skjer noe nytt. * Få lite tips om trening. * Se om det er noen forandringer, om noe er innstilt. Ønsker du informasjon av oss på mail? Send oss en mail: Så legger vi inn deg i vår mailing liste (NB! gjelder all gruppetrening under Trimgruppa). Alle som trener med Trimgruppa må være medlemmer i HIL. NB! kom i god tid! Alle skal skrive seg inn og hente div utstyr. Vi begynner timen presis. Det er påmelding til alle plassene som er i Klubbhuset, grunnet begrenset antall plasser. Go trening ønsker Trimgruppa! * Hemsedal Turistkontor * Alpintrening for ALLE fra 1. klasse (må kunne kjøre heis alene!). Mandager og onsdager kl I tillegg trening torsdager for de største (fra ca. 11 år). Mandager er det skileik med hopp, leik og portkjøring for ALLE, også FreeXmedlemmer! Mandager er det også Telenorkarusellen - skirenn for ALLE opp til 12 år. Mandag kl Storslalåm/Super G Mandag kl Parallellslalåm Mandag kl Skicross (3-3 i samme løype!) Velkommen til trening i Holdeløypa! Les mer på 12 Skiskole for barn i Hemsedal Ski School Hemsedal tilbyr skiskole kl søndag januar. Påmelding og betaling i resepsjonen på Alpin Lodge (tlf ). Begrensede plasser pr. gruppe. Pris kr pr barn. Oppmøte i barneområdet ved møteplass Ski School den 8. januar kl

13 Events januar-februar 2012 Informasjon fra Turistkontoret TV2 Sporten Snowshow musikk og konkurranser kl i bakken Blåparken Open Slopestylekonkurranse for ski- og brett ungdom 6-15 år E-co Alpincup landets beste ungdomstalenter i aksjon! Salomon Jib Academy camp og jibbelkonkurranse for skiungdom Quiksilvercamp camp for ski- og brettungdom Akekonkuranse i barnebakken i Solheisen Kretsmesterskap og sonerenn alpinrenn for barn/ungdom Nyhet: Solarium ved bowlingen/experten sportsbar. Ekstra lamper for ansikt, perlende vannduft, aromatiske lukter, musikk og vifter! P.S. Har dere sett Hemsedal ovenifra i den nye skycamen fra Hemsedal sommerstid? Se utsikten fra Ranastøngji m.m. - se på hemsedal.com! Tlf Hemsedal kommune Kunngjering Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: torsdag Tid: Før møte: Folkets spørjetime Etter møte: Open post Eventuelle forfall må meldast til møtesekretær eller Tenestetorget på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmare avtale. Dokumenta er lagt ut til ålment gjennomsyn i Tenestetorget i kommunehuset, biblioteket og SAKSLISTE 1/12 12/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ FORRIGE MØTE 2/12 12/ MELDINGAR 3/12 11/1869 OMBYGGING BYGDAHEIMEN- KORTTIDSPLASSAR, KONTOR OG KAPELL - TILLEGGSOPPLYSNINGAR 4/12 11/1812 IKA KONGSBERG - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE 5/12 11/2211 FINANSIERING AV PLANLEGGINGSOPPGÅVER TRØIM SENTRUM, ULSÅK OG KOMMUNEDELPLAN LYKKJA - MARKEGARDSLIA 13

14 6/12 11/2230 PROSJEKTAVSLUTNING KOMMUNEHUSET - PROSJEKT 014 7/12 12/13 AVTALE MELLOMKRØDSHERAD KOMMUNE OG HALLINGDAL RENOVASJON IKS OM MEDEIGARSKAP I SELSKAPET 8/12 11/315 GRUNNERVERV GRØNDALSVEGEN PROSJEKTAVSLUTNING 9/12 11/1606 LOKALADRESSEFORSKRIFT FOR HEMSEDAL KOMMUNE 10/12 11/1890 SELSKAPSKONTROLL AV HALLINGDAL KRAFTNETT AS - MELDINGSSAK 11/12 11/2163 SAMARBEIDSAVTALE HELSETENESTER VESTRE VIKEN HEMSEDAL KOMMUNE OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE 12/12 11/1285 OMRÅDEPLAN SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG OG BEREDSKAP OG FØLGETENESTE /2119 BOSETTING AV FLYKTNINGER /12 11/962 NAV HEMSEDAL - ORGANISERING 15/12 11/1907 SAMARBEIDSAVTALE HELSETENESTER VESTRE VIKEN HEMSEDAL KOMMUNE OM HENVISNING, BEHANDLING OG UTSKRIVING FRÅ PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE, PSYKISK HELSEVERN FOR VAKSNE OG TVERRFAGLIG SPASIALISERT RUSBEHANDLING 16/12 11/2162 SAMARBEIDSAVTALE HELSESENTER VESTRE VIKEN HEMSEDAL KOMMUNE OM HENVISNING, BEHANDLING OG UTSKRIVING AV PASIENTER MED BEHOV FOR SOMATISKE TENESTER 17/12 10/1086 ENERGI OG KLIMAPLAN OR HEMSEDAL KOMMUNE ENDELEG GODKJENNING 18/12 11/2138 TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) - REVIDERING 19/12 11/2058 SMIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. TILTAKSSTRATEGI Hemsedal, 11. januar 2012 Oddvar Grøthe Ordførar (sign.) 13

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2013 Stølsdag m/helga, Sina, Gunnlaug og Martin Myhr Bli med til Ulsåkstølen torsdag 11. juli kl. 11.30 Servering av stølsmat Underhaldning med familien Myhr

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2015 Hemsedal musikk og kulturskule VÅRKONSERT Musikk- og kulturskulen inviterer l vårkonsert torsdag 21.mai kl. 18.00 på Hugnadheim Elevane våre kan by på mykje

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune November 2014 Troll i Norden Frå 10.-16.november arrangerast Nordisk bibliotekveke over heile Norden med høgtlesing i skumrings men og ved morgongry, med konsertar

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 Valdres Næringshage Uviss framtid 4-5 Kirsten Inga Kamrud Om å fly 6 Temasider Bil 16-20 www.avisa-valdres.no 23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 tirsdag Nr. 66 109. årg. løssalg

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 15. oktober 2013 Nr. 75 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Slutt etter 58 år Leiar...Skuldar vi dei då ikkje meir

Detaljer

TINDERANGLER. Medlemsblad for DNT Valdres Nr. 1 2013 Årgang 32

TINDERANGLER. Medlemsblad for DNT Valdres Nr. 1 2013 Årgang 32 DNT VALDRES 1982 TINDERANGLER Medlemsblad for DNT Valdres Nr. 1 2013 Årgang 32 VALDRES gjev ekte opplevingar! Foto: Jan Askildsen Følg med på nettportalen, 52 gode turforslag lanseres, en for hver uke

Detaljer

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Tema: Samfunnsaktør Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4.

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4. Bygdekvinner nr 4.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Inspirasjonsseminar: For hode, kropp og hjerte s. 10 Etterlysning: Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 5. Narkotikahunden Tara og hundefører Hege

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 5. Narkotikahunden Tara og hundefører Hege N O R G E I N T E R N AT I O N A L I N N E R W H E E L 5 2. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 5 Narkotikahunden Tara og hundefører Hege Fra redaktør Liv Elin Broberg Lewin Kjære Inner Wheel venninner Tenk

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt.

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Velkomen til RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Foto: V.R. Hagen Røldalsmarknaden pågår

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer