Innst. S. nr. 84 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. S. nr. 84 ( )"

Transkript

1 Innst. S. nr. 84 ( ) Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet St.prp. nr. 15 ( ) Til Stortinget SAMANDRAG Departementet gjer framlegg om å justere løyvingane for inneverande år 2000 på i alt 58 kapittel og om einskilde andre vedtak, m.a. om Stiftinga NORSAR. Det er for ein del gjort parallelle endringar i inntektsog utgiftsløyvingane til institusjonane. Framlegget om reduksjon for 2000 under kap post 49 Sal av eigedom er fylgt opp med tilsvarande auke for 2001, jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3 ( ). For ein rad regelstyrte ordningar har departementet tilpassa løyvingane til den aktiviteten som har vore i Det gjeld tilskott til trudomssamfunn og til private skule- og kyrkjebygg (kap. 210), verkemiddeltiltaka i Nord-Noreg, skulefritidsordninga, finskopplæringa, morsmålsopplæringa og omlagløyvinga til dei kommunale musikk- og kulturskulane (kap. 221). På same måten har det vore eit mindre forbruk i tilskottet til lærebedriftar (kap. 234), utvida elevtal ved godkjende private skular (kap. 240) og ved grunnskuleopplæringa for innvandrarar år (kap. 254). Også endringane over kap gjeld mest endra grunnlag for omlagløyvingar. Andre justeringar er knytte til omorganisering eller nyetablering. Såleis er 94 mill. kroner av driftsmidlane under kap. 243 Kompetansesentra for spesialundervisning, overførte til kommunal sektor. Omlegginga av ordninga med tilskott til norskopplæring for innvandrarar gir eit meirbehov på 175 mill. kroner (kap. 254). Opprettinga av Vaksenopplæringsinstituttet (VOX) har gjeve ein meirkostnad på 3 mill. kroner (kap. 256). Senteret i Villa Grande blir ikkje oppretta i 2000, og tilskottet er gjort overførbart (kap. 260). I samband med opprettinga av Bedriftsuniversitetet som aksjeselskap er 7,5 mill. kroner av fellesmidlane for universitet og høgskular overførte som kapitalinnskott (kap. 281). Departementet legg opp til at forsøka med alternativ tildeling av timar på ungdomstrinnet vert å gjennomføre i skuleåra 2000/2001 og 200H002 innafor den økonomiske ramma på totalt 34 mill. kroner (kap. 228), jf. Stortinget si handsaming av St.meld. nr. 28 ( ) Mot rikare mål, og seinare Revidert nasjonalbudsjett 2000 ut frå Innst. S. nr. 22 ( ). Departementet er i dialog med kommunane om å sjå dette i samanheng med andre forsøk med utviklingsarbeid og arbeidstidsordningar, jf. intensjonserklæringa med lærarorganisasjonane 19. mai Forsøka vil bli evaluerte. Departementet gjer framlegg om justerte tilskott til internasjonale program under kap. 239 og 281, og internasjonale grunnforskningsorganisasjonar under kap. 288, dei siste pga. endra valutakursar. Etter lærarlønsoppgjeret gjer departementet framlegg om kompensasjon til statlege skolar og tilskott til opplæring innanfor kriminalomsorgen over kap. 222, 231, 232, 243 og 256. Studentboligane i Bjerregaardsgt. 21 vert å overføre utan vederlag til Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad. Det er ikkje lenger aktuelt for staten å kjøpe Menighetsfakultetet sitt bygg. 25 mill. kroner var ei første løyving til dette i budsjettet for 1998 (kap. 281 post 49). Departementet gjer framlegg om å nytte dei overførte midlane slik: 4 mill. kroner til å tilpasse den noverande bygninga til Noregs musikkhøgskole før tilbygg kan realiserast (kap. 281), 10 mill. kroner til Menighetsfakultetet som kompensasjon for utsett rehabilitering (kap. 282) og 7 mill. kroner til forprosjekt for Musikkhøgskolen på Trafotomten, jf. kap under Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Jordskjelvobservatoriet NORSAR vart fristilt frå Noregs forskingsråd 1. juli 1999, men Riksrevisjonen har teke opp at samtykke frå Stortinget mangla. Depar-

2 2 Innst. S. nr tementet foreslår åpningsbalanse, gjer greie for verdier og rettar ein vil overføre til Stiftelsen NORSAR og ber om Stortinget sitt samtykke til overføringa. MERKNADER FRÅ KOMITEEN K o m i t e e n s i t t f l e i r t a l, alle unnateke medlemene frå Framstegspartiet, sluttar seg til løyvingsendringane. Komiteens flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, minner om at Stortinget i juni i år vedtok en presisering av lovteksten for å gjøre behandlingen av søknader om godkjenning i henhold til privatskolelovens 3 a og 3 b så rettferdig og forutsigbar som mulig. Når et godkjenningsvedtak blir omgjort, må det etter f l e r t a l l e t s syn stilles enda strengere krav til saklighet og forutsigbarhet i behandlingen av klage på omgjøringsvedtaket, bl.a. ut fra de krav Forvaltningsloven stiller til klagebehandling. F l e r t a l l et finner det lite betryggende at det etter regjeringsskiftet i vår gikk mindre enn to uker før kirke-, utdannings- og forskningsministeren fant grunn til omgjøre godkjenningen av Oasen barneskole i Songdalen, mens det er gått nær et halvt år uten at klageren har fått noe svar fra Regjeringen på sin anke. F l e r t a l l e t forutsetter at behandlingen av klagesaken fullføres umiddelbart og på det grunnlag som søknaden bygger på. F l e r t a l l e t legger til grunn at norsk lov følges av denne skolen slik det gjelder for alle andre skoler. F l e r t a l l e t har merket seg søkerens presisering av dette. Komiteen sine medlemer frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at dei læremiddel som A.C.E.-skulane nyttar i dag, og som Oasen Bibelsenter ønskjer å nytte i sin skule, blei oversende til Likestillingsombodet for vurdering 17. juli Likestillingsombodet si avgjersle i saka blei lagd fram 2. oktober Desse medlemene har merka seg at Likestillingsombodet har kome fram til den konklusjon at læremiddel som A.C.E.-skulane nyttar ikkje er bygde på likestilling mellom kjønna, og at skular som nyttar desse læremidla bryt med likestillingslova. D e s s e m e d l e m e n e er kjent med at A.C.E. Norge har klaga Likestillingsombodet si avgjersle inn for Klagenemnda for likestilling. Klagenemnda for likestilling har enno ikkje teke stilling til om desse læremidla bryt med likestillingslova. D e s s e m e d l e m e n e meiner at godkjenninga skal trekkast tilbake for skular som bruker undervisningsmateriell i strid med norsk lov. 228 Kvalitetsutvikling i grunnskolen K o m i t e e n s f l e r t a l l, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til Budsjett-innst. S. nr. 12 ( ) der flertallet la inn en tiltakspakke for skoleutvikling for ungdomstrinnet med bl.a. 14 mill. kroner til forsøk med alternative time-tildelingsressurser. Flertallet har merket seg at det synes som om dette tiltaket har vært dårlig kjent. F l e r t a l l e t forventer at departementet følger aktivt opp når nye tiltak foreslås. F l e r t a l l e t viser videre til at det på det nåværende tidspunkt er en dialog mellom kommuner og departement om forsøksmidlene. 243 Kompetansesentra for spesialundervisning Komiteens medlemmer fra Fremskrittsp a r t i e t viser til Budsjett-innst. S. nr. 12 ( ) og Budsjett-innst. S. nr. 12 ( ). Her fremgår at d i s s e m e d l e m m e r ønsker en høy faglig kvalitet, noe som er avhengig av tilstrekkelig store fagmiljøer. På denne bakgrunn vil det være avgjørende å beholde og videreutvikle kompetansesentrene. Som en naturlig konsekvens av dette vil d i s s e m e d l e m m e r gå imot forslaget til reduksjon av kompetansesentrenes driftsmidler på post 1. D i s s e m e d l e m m e r går også imot forslaget om å øke tilskuddet til kommuner og fylkeskommuner på post 60 med 94 mill. kroner. D i s s e m e d l e m m e r foreslår i stedet å øke de spesielle driftsmidlene til kompetansesentrene over post 21 tilsvarende dvs. med 94 mill. kroner. Bevilgningen gjøres overførbar. Komiteens medlemmer fra Høyre og Sosialistisk Venstreparti henviser til at Høyre og Sosialistisk Venstreparti i Budsjett-innst. S. nr. 12 ( ) foreslår at Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2001 redegjør for spørsmålet om arbeidsdelingen mellom kompetansesentrene og de kommunale tjenester er blitt en annen enn forutsatt. Dette vil gi Stortinget anledning til å drøfte forholdet mellom sentrene og kommunene på nytt. Komiteens medlemmer fra Høyre slutter seg til proposisjonen. D i s s e m e d l e m m e r minner om at Høyre under behandlingen av meldingen om spesialundervisning gikk imot forslaget om sterk nedbygging av kompetansesentrene, kfr. Innst. S. nr. 228 ( ). Høyres syn fikk ikke oppslutning, og d i s s e m e d l e m m e r må derfor forholde seg til Stortingets vedtak.

3 Innst. S. nr FORSLAG FRÅ MINDRETAL Forslag fra Fremskrittspartiet: I statsbudsjettet for 2000 gjøres følgende endringer: 243 Kompetansesentra for spesialundervisning 1 Driftsutgifter, kan nyttes under postene 21 og 60, b l i r r e d u s e r t med Spesielle driftsutgifter, kan overføres, b l i r ø k t med TILRÅDING FRÅ KOMITEEN K o m i t e e n syner til proposisjonen og det som står ovanfor og rår Stortinget til å gjere sikt vedtak: I statsbudsjettet for 2000 gjøres følgende endringer: I Utgifter: 202 Læringssenteret 1 Driftsutgifter b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Statens utdanningskontorer 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 200 post 01, b l i r ø k t med fra kr til kr Foreldreutvalget for grunnskolen 1 Driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Tilskudd til trossamfunn m.m. og privateide skole- og kirkebygg 70 Tilskudd til registrerte trossamfunn, overslagsbevilgning, b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Tilskudd til livssynssamfunn, overslagsbevilgning, b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Tilskudd til privateide skole- og kirkebygg b l i r ø k t med fra kr til kr Tilskudd til grunnskolen 60 Tilskudd til virkemiddeltiltak i Nord-Norge, kan overføres, b l i r økt med fra kr til kr Tilskudd til skolefritidsordninger, kan overføres, b l i r ø k t med fra kr til kr Tilskudd til undervisning i finsk b l i r ø k t med fra kr til kr Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen, b l i r ø k t med fra kr til kr Tilskudd til kommunale musikk- og kulturskoler, overslagsbevilgning, b l i r ø k t med fra kr til kr Statens grunnskoler og grunnskoleinternat 1 Driftsutgifter, b l i r ø k t med fra kr til kr Tilskudd til opplæring innenfor kriminalomsorgen b l i r ø k t med

4 4 Innst. S. nr fra kr til kr Statlige skoler med opplæring på videregående nivå 1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 60, b l i r ø k t med fra kr til kr Tilskudd til lærebedrifter og lærlinger 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Andre formål i videregående opplæring 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogrammer (LEONARDO m.fl.) b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Private skoler m.v. 70 Tilskudd, overslagsbevilgning, b l i r ø k t med fra kr til kr Kompetansesentra for spesialundervisning 1 Driftsutgifter, kan nyttes under postene 21 og 60, b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, kan overføres, b l i r ø k t med fra kr til kr Nasjonalt læremiddelsenter 1 Driftsutgifter b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, b l i r ø k t med fra kr til kr Tilskudd til voksenopplæring 60 Tilskudd til norskopplæring for innvandrere b l i r ø k t med fra kr til kr Tilskudd til grunnskoleopplæring for innvandrere år b l i r ø k t med fra kr til kr Statlige voksenopplæringsinstitusjoner 1 Driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Universitetet i Oslo 1 Driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Universitetet i Bergen 1 Driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Kjøp av eiendom, kan overføres, b l i r ø k t med fra kr til kr Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr

5 Innst. S. nr Kjøp av eiendom, kan overføres, b l i r ø k t med fra kr til kr Universitetet i Tromsø 1 Driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Norges handelshøgskole 1 Driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Arkitekthøgskolen i Oslo 1 Driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Norges idrettshøgskole 1 Driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Norges musikkhøgskole 1 Driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Studier i utlandet og sosiale formål for studenter og elever 73 Tilskudd til studentbarnehager b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Statlige kunsthøgskoler 21 Spesielle driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Statlige høgskoler 1 Driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Fellesutgifter for universiteter og høgskoler 1 Driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Fellesmidler, kan overføres, b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Tilskudd til internasjonale programmer b l i r ø k t med fra kr til kr Kapitalinnskudd i forskningsstiftelser m.v. b l i r ø k t med fra kr til kr Privat høgskoleutdanning 70 Tilskudd ø k e s med fra kr til kr Det norske meteorologiske institutt 1 Driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Spesielle driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Internasjonale samarbeidstiltak 72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr

6 6 Innst. S. nr Nidaros domkirke m.m. 1 Driftsutgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Statens lånekasse for utdanning 70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Andre stipend, overslagsbevilgning, b l i r ø k t med fra kr til kr Rentestøtte, overslagsbevilgning, b l i r ø k t med fra kr til kr Avskrivninger, overslagsbevilgning, b l i r ø k t med fra kr til kr Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning, blir økt med fra kr til kr Inntekter: 3202 Læringssenteret 1 Inntekter ved oppdrag b l i r ø k t med fra kr til kr Salgsinntekter m.v. b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Statens utdanningskontorer 2 Salgsinntekter m.v. b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Kursavgifter b l i r ø k t med fra kr til Foreldreutvalget for grunnskolen 2 Salgsinntekter m.v. b l i r ø k t med fra kr til kr Refusjon av ODA-godkjente utgifter b l i r ø k t med fra kr til kr Statens grunnskoler og grunnskoleinternat 2 Salgsinntekter m.v. b l i r ø k t med fra kr til kr Statlige skoler med opplæring på videregående nivå 2 Salgsinntekter m.v. b l i r ø k t med fra kr til kr Kompetansesentra for spesialundervisning 1 Inntekter ved oppdrag b l i r ø k t med fra kr til kr Salgsinntekter m.v. b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Betaling fra kommuner og fylkeskommuner b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Nasjonalt læremiddelsenter 1 Inntekter ved oppdrag b l i r ø k t med fra kr til kr Salgsinntekter m.v. b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Tilskudd til voksenopplæring 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter b l i r ø k t med

7 Innst. S. nr fra kr til kr Statlige voksenopplæringsinstitusjoner 1 Inntekter ved oppdrag b l i r ø k t med fra kr til kr Universitetet i Oslo 1 Inntekter ved oppdrag b l i r ø k t med fra kr til kr Salgsinntekter m.v. b l i r ø k t med fra kr til kr Kursavgift ved voksenopplæringstiltak b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Universitetet i Bergen 1 Inntekter ved oppdrag b l i r ø k t med fra kr til kr Salgsinntekter m.v. b l i r ø k t med fra kr til kr Kursavgift ved voksenopplæring b l i r ø k t med fra kr til kr Salg av eiendom b l i r ø k t med fra kr til kr Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Inntekter ved oppdrag b l i r ø k t med fra kr til kr Salgsinntekter m.v. b l i r ø k t med fra kr til kr Kursavgift ved voksenopplæringstiltak b l i r ø k t med fra kr til kr Salg av eiendom b l i r ø k t med fra kr til kr Refusjon fra SINTEF o.a.. b l i r ø k t med fra kr til kr Universitetet i Tromsø 82 Refusjon fra Sosial- og helsedepartementet b l i r ø k t med fra kr 0 til kr Norges handelshøgskole 2 Salgsinntekter o.a. b l i r ø k t med fra kr til kr Arkitekthøgskolen i Oslo 1 Inntekter ved oppdrag b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Salgsinntekter b l i r ø k t med fra kr til kr Norges idrettshøgskole 1 Inntekter ved oppdrag b l i r ø k t med fra kr til kr Salgsinntekter m.v. b l i r ø k t med fra kr til kr Refusjon fra Forsvarsdepartementet b l i r ø k t med fra kr til kr Norges musikkhøgskole

8 8 Innst. S. nr Inntekter ved konserter og tjenester b l i r ø k t med fra kr 0 til kr Statlige kunsthøgskoler 1 Inntekter ved oppdrag b l i r ø k t med fra kr til kr Statlige høgskoler 1 Inntekter ved oppdrag b l i r ø k t med fra kr til kr Salgsinntekter m.v. b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Kursavgift ved voksenopplæringstiltak b l i r ø k t med fra kr 0 til kr Norges landbrukshøgskole 49 Salg av eiendom b l i r r e d u s e r t med fra kr til kr Fellesutgifter for universiteter og høgskoler 2 Salgsinntekter m.v. b l i r ø k t med fra kr til kr Det norske meteorologiske institutt 1 Inntekter ved oppdrag b l i r ø k t med fra kr til kr Salgsinntekter m.v. b l i r ø k t med fra kr til kr Refusjon for flyværtjenester b l i r ø k t med fra kr til kr Nidaros domkirke m.v. 2 Salgsinntekter m.v. b l i r ø k t med fra kr til kr Leieinntekter b l i r ø k t med fra kr til kr Statens lånekasse for utdanning 90 Avdrag b l i r ø k t med fra kr til kr Tap og avskrivninger b l i r ø k t med fra kr til kr Renter fra Statens lånekasse for utdanning 80 Renter b l i r ø k t med fra kr til kr Stortinget samtykker i at: II Andre vedtak 1. kap. 260 post 70 får stikkordet "kan overføres". 2. kap. 281 post 76 får stikkordet "kan overføres". 3. Studenthjemmet i Bjerregaardsgate 21 overføres vederlagsfritt til Oslo- og Akershushøgskolenes studentskipnad (OAS). 4. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Norges forskningsråds avdeling NORSAR overføres til Stiftelsen NORSAR, slik at Stiftelsen NORSAR får den egenkapital som er angitt i åpningsbalansen. Oslo, i kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen, den 7. desember 2000 Lobo Media AS

9 Innst. S. nr Ranveig Frøiland leiar Sigvald Oppebøen Hansen ordførar Rune E. Kristiansen sekretær

Innst. S. nr. 63. ( )

Innst. S. nr. 63. ( ) Innst. S. nr. 63. (1998-99) Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 1998 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet.

Detaljer

Innst. S. nr. 53 (2001-2002)

Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. S. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. S. nr. 71 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 24 (2002-2003) og St.prp. nr. 23 (2002-2003) kap. 1020 Innstilling fra kirke-, utdannings-

Detaljer

St.prp. nr. 14 ( )

St.prp. nr. 14 ( ) St.prp. nr. 14 (1999-2000) Om endringar på statsbudsjettet for 1999 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet Tilråding frå Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 84. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 15 (2003-2004)

Innst. S. nr. 84. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 15 (2003-2004) Innst. S. nr. 84 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 15 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, om endringer

Detaljer

Innst. S. nr. 57. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 10 (2005-2006)

Innst. S. nr. 57. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 10 (2005-2006) Innst. S. nr. 57 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 10 (2005-2006) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005)

Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005) Innst. S. nr. 85 (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 19 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på

Detaljer

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. S. nr. 70 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 21 (2006-2007), unntatt kap. 231, og St.prp. nr. 23 (2006-2007), kap. 920 Innstilling fra

Detaljer

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 7 ( ) unntatt kap.

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 7 ( ) unntatt kap. Innst. S. nr. 72 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 7 (2007-2008) unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

St.prp. nr. 10 ( )

St.prp. nr. 10 ( ) Utdannings- og forskningsdepartementet St.prp. nr. 10 (2005 2006) Om endringer på statsbudsjettet for 2005 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet Tilråding fra Utdannings-

Detaljer

Prop. 17 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 17 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Prop. 17 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 24. november 2017, godkjent

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE Utdanningsdirektoratet PB 2924 Tøyen 0608 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2008/405 200705135-/GE 30.05.2008 Statsbudsjettet 2008 Supplerende tildelingsbrev nr. 1 Det vises til hovedtildelingsbrev av 19.12.2007,

Detaljer

Innst. 111 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag

Innst. 111 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag Innst. 111 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 37 S (2012 2013), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Ot.prp. nr. 49 ( )

Ot.prp. nr. 49 ( ) Ot.prp. nr. 49 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 15. mars 2002, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Innst. S. nr. 98. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 23 ( ) unntatt kap.

Innst. S. nr. 98. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 23 ( ) unntatt kap. Innst. S. nr. 98 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 23 (2008 2009) unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Innst. 109 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 109 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag Innst. 109 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 25 S (2014 2015), kap. 222, 225 228, 230, 252, 256, 270, 276, 280, 283, 284, 287, 288, 2410, 3222,

Detaljer

Innst. S. nr. 99. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. S. nr. 99. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. S. nr. 99 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.prp. nr. 23 (2007-2008) unntatt kap. 340, 341, 342, 3340, 3341 og 3342 Innstilling fra familie- og kulturkomiteen

Detaljer

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 22 S (2014 2015) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 12

Budsjett-innst. S. nr. 12 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2000-2001) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 vedkommende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Nærings-

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003)

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innst. S. nr. 285 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera

Detaljer

Innst. S. nr. 37 ( )

Innst. S. nr. 37 ( ) Innst. S. nr. 37 (2001-2002) Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet St.prp. nr. 25 (2001-2002) Til Stortinget SAMMENDRAG Landbruksdepartementet

Detaljer

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Prop. 25 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( )

Innst. 132 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 21 S ( ) Innst. 132 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 21 S (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Til

Detaljer

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Prop. 24 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 18. november 2011,

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

St.prp. nr. 27 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet

St.prp. nr. 27 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet St.prp. nr. 27 (2008 2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 14. november 2008, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 12

Budsjett-innst. S. nr. 12 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002 2003) Budsjettinnstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 1 (2002-2003), St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2002-2003) og St.prp. nr.

Detaljer

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 St.prp. nr. 25 (2006 2007) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 24. november 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

St.prp. nr. 7 ( )

St.prp. nr. 7 ( ) Kultur- og kirkedepartementet St.prp. nr. 7 (2005 2006) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2005 Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 25. november 2005

Detaljer

Innst. 93 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 17 S (2015 2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet St.prp. nr. 21 (2006 2007) Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 24. november 2006,

Detaljer

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet St.prp. nr. 19 (2008 2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 14. november 2008, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

Prop. 14 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 14 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Prop. 14 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 22. november 2013, godkjent

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Kap. 228 Tilskott til private skolar o.a.

Kap. 228 Tilskott til private skolar o.a. Kap. 228 Tilskott til private skolar o.a. (i 1 000 kr) Post Nemning Rekneskap 2012 Saldert budsjett 2013 Forslag 2014 70 Private grunnskolar, overslagsløyving 1 345 278 1 397 510 1 606 363 71 Private vidaregåande

Detaljer

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( )

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( ) Innst. 92 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 20 S (2013 2014) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( )

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( ) Innst. S. nr. 69 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen St.prp. nr. 17 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda

Detaljer

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 109 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 29 S (2015 2016), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. S. nr. 74 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2003-2004) unntatt kap. 1594, 2541, 2542, 2543, 4590, 4595 og 5705 Innstilling fra

Detaljer

Innst. S. nr. 86 ( )

Innst. S. nr. 86 ( ) Innst. S. nr. 86 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2000 m.v. under Sosial- og helsedepartementet St.prp. nr. 28 (2000-2001) unntatt kap.

Detaljer

Innst. S. nr. 57 ( )

Innst. S. nr. 57 ( ) Innst. S. nr. 57 (199 9-200 0) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 1999 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Innst. 74 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 2. Programkategori Administrasjon. 1.

Innst. 74 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 2. Programkategori Administrasjon. 1. Innst. 74 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2009 2010) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag Innst. 76 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 9 S (2013 2014), unntatt kap. 1, 1562 og 1590 Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar

Detaljer

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Prop. 28 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 25. november 2016, godkjent

Detaljer

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( )

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( ) Innst. 125 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 27 S (2015 2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 30 ( ) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 30 ( ) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet St.prp. nr. 30 (2003 2004) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 14. november 2003, godkjend i statsråd same

Detaljer

Innst. 123 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 123 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 123 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 25 S (2012 2013) unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 18 ( )

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 18 ( ) Innst. S. nr. 72 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.prp. nr. 18 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 73 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 73 ( ) Innst. S. nr. 284 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 73 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2003 Til Stortinget SAMANDRAG Det blir i proposisjonen

Detaljer

Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet.

Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet. Innst. S. nr. 71. (1998-99) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet. St.prp. nr. 18 (1998-99) (unntatt kap. 666).

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Prop. 46 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 13. november 2009,

Detaljer

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 19 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet St.prp. nr. 19 (2007 2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 16. november 2007, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Prop. 31 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

St.prp. nr. 5 ( )

St.prp. nr. 5 ( ) St.prp. nr. 5 (2000-2001) Om endringar på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 13. oktober 2000, godkjend i statsråd same

Detaljer

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010)

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010) Innst. 85 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 46 S (2009 2010) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 42 ( ) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet

Innst. S. nr. 42 ( ) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet Innst. S. nr. 42 (2001-2002) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet St.prp. nr. 21 (2001-2002) Til Stortinget FORMÅL OG HOVEDOVERSIKT Formål

Detaljer

Innst. 121 S. ( ) Innstilling til Storting fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Prop. 35 S ( )

Innst. 121 S. ( ) Innstilling til Storting fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Prop. 35 S ( ) Innst. 121 S (2012 2013) Innstilling til Storting fra familie- og kulturkomiteen Prop. 35 S (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006)

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innst. S. nr. 42 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( )

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( ) Innst. 76 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( )

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( ) Innst. 72 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 12 S (2013 2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Helseog omsorgsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2000 St.prp. nr. 77 ( ) 1. SAMANDRAG ( ) Til Stortinget

Innst. S. nr Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2000 St.prp. nr. 77 ( ) 1. SAMANDRAG ( ) Til Stortinget Innst. S. nr. 218 (1999-2000) Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2000 St.prp. nr. 77 (1999-2000) Til Stortinget 1. SAMANDRAG Det blir i proposisjonen fremja forslag om regulering av grunnbeløpet

Detaljer

Innst. 134 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 134 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 134 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 23 S (2010 2011) unntatt kap. 820, 821, 822 og 847 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 89 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 7 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 17 ( )

St.prp. nr. 17 ( ) St.prp. nr. 17 (2006 2007) Om endringar i statsbudsjettet for 2006 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 24. november 2006, godkjend i statsråd same

Detaljer

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop.

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop. Innst. 488 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 167 S (2012 2013) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 13 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 13 ( ) Innst. S. nr. 122 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 13 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2008 under

Detaljer

Innst. S. nr. 80. (2003-2004) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen. St.meld. nr. 6 (2003-2004)

Innst. S. nr. 80. (2003-2004) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen. St.meld. nr. 6 (2003-2004) Innst. S. nr. 80 (2003-2004) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen St.meld. nr. 6 (2003-2004) Innstilling frå kommunalkomiteen om kostnadsnøkkel for sosiale tenester i inntektssystemet for kommunane

Detaljer

Innst. S. nr. 98. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 20 (2007-2008)

Innst. S. nr. 98. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 20 (2007-2008) Innst. S. nr. 98 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.prp. nr. 20 (2007-2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2007 under Barne-

Detaljer

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde St.prp. nr. 18 (2004 2005) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 12. november 2004, godkjent

Detaljer

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Prop. 22 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 24. november 2017, godkjent

Detaljer

Innst. S. nr. 338 ( )

Innst. S. nr. 338 ( ) Innst. S. nr. 338 (2000-2001) Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om framlegg frå stortingsrepresentantane Rolf Reikvam og Kristin Halvorsen om handlingsplan for auka satsing på grunnskulen

Detaljer

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006)

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innst. S. nr. 46 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet

Detaljer

St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II

St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II Innst. S. nr. 51 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593,

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

Innst. S. nr. 54. ( ) Til Stortinget.

Innst. S. nr. 54. ( ) Til Stortinget. Innst. S. nr. 54. (1998-99) Innstilling frå utanrikskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 1998 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet. St.prp. nr. 25 (1998-99). Til Stortinget. Samandrag

Detaljer

Innst. S. nr. 152. (1998-99) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning.

Innst. S. nr. 152. (1998-99) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning. Innst. S. nr. 152. (1998-99) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning. St.meld. nr. 27 (1998-99). Til Stortinget. SAMMENDRAG

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.prp. nr.

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.prp. nr. Innst. S. nr. 290 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 72 (2002-2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lønnsregulering

Detaljer

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 15 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 Prop. 59 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 26 ( )

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 26 ( ) Innst. S. nr. 70 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 26 (2002-2003) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden

Detaljer

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Kommunal- og regionaldepartementet St.prp. nr. 26 (2006 2007) Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Innst. 124 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag

Innst. 124 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag Innst. 124 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 28 S (2015 2016), unntatt kap. 542, 595 og 3595 Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer

Detaljer

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 3 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Tilråding

Detaljer

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 47 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av

Detaljer

Innst. S. nr. 58. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.prp. nr.

Innst. S. nr. 58. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.prp. nr. Innst. S. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 26 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringar

Detaljer

Tittel: Høyring - Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte

Tittel: Høyring - Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte Saksprotokoll Organ: Hovudutval for opplæring Møtedato: 21.11.2017 Sak nr.: 17 / 8252-6 Internt l.nr. 44354 / 17 Sak: 32 / 17 Tittel: Høyring - Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2018-2019

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/1292 Klassering: A06 Saksbehandler: Robert Ertsås MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE SA - SØKNAD

Detaljer

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 131 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 19 S (2011 2012) unntatt kap. 821, 822, 3821, 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. S. nr. 77. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen

Innst. S. nr. 77. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Innst. S. nr. 77 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.prp. nr. 20 (2004-2005) kap. 630, 634, 642, 2541, 2543, 3630, 3634, 3635, 3640, 3642 og 5705 Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) () Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Tilråding

Detaljer

Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Prop. 19 S ( ), unntatt kap.

Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Prop. 19 S ( ), unntatt kap. Innst. 54 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Prop. 19 S (2013 2014), unntatt kap. 2426 og 5613 Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Nærings-

Detaljer

St.prp. nr. 23 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet

St.prp. nr. 23 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet St.prp. nr. 23 (2007 2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 16. november 2007, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Innst. 149 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 34 S (2012 2013)

Innst. 149 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 34 S (2012 2013) Innst. 149 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 34 S (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under

Detaljer