Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap"

Transkript

1 STRATEGISKE GREP: Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Katja Strøm Cappelen epost: 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Bakgrunn for strategien 4 3. Pedagogisk entreprenørskap 9 4. Visjon for innovasjon og entreprenørskap ved UMB Målsettinger Hva er viktig? Tiltak Rammeverk for implementering av innovasjon og entreprenørskap Oppsummering av hovedpunkter Avslutning: Betydning for UMB Referanser 18 Katja Strøm Cappelen epost: 2

3 1. Innledning Nasjonalt og internasjonalt arbeides det med å etablere tiltak og virkemidler for å legge til rette for entreprenørielle økonomier. Innovasjon og kreativitet blir betegnet som viktige drivere for å skape og opprettholde konkurransekraft i den komplekse og uforutsigbare økonomiske og sosiale realiteten vi lever i i dag (Herrmann 2008). I en verden som beveger seg stadig raskere, med forskyvning av økonomisk tyngdepunkt, demografiske endringer, miljø og helseutfordringer, antas kunnskap å være nøkkelen til å skape konkurransekraft i et land som Norge. Kunnskap for å utvikle bedre prosesser, produkter og ytelser som imøtekommer dagens og morgendagens utfordringer (Sydow 2010). Utfordringer som til dels er så komplekse at enkeltaktører ikke kan utarbeide løsningsforslag alene. I vårt postindustrielle samfunn er det vesentlig at utdannelsesinstitusjoner tar for seg globale, så vel som lokale spørsmål som angår kjernen i de komplekse utfordringene vi som samfunn står ovenfor (Alt 2011). For å styrke Norges konkurranseevne i kunnskapsøkonomien er vi avhengig av å utdanne kandidater som evner å tenke nytt, se muligheter og å omsette ideer til verdi. Tre aktuelle initiativer fra den Europeiske Union understreker behovet for å forbedre den entreprenørielle og innovative kapasitet blant Europas borgere: a) Innovation Union, Europe 2020-strategy for jobs and sustainable growth 1 b) Youth on the move Katja Strøm Cappelen epost: 3

4 c) Agenda for new skills and jobs 3 Et hovedfunn fra undersøkelsen Effects and impact of entrepreneurship programs in higher education (2012) fra den Europeiske Kommisjon er at entreprenørskapsutdannelse har positiv innvirkning på unge menneskers entreprenørielle mind-set. Undersøkelsen viser at de som har vært involvert i entreprenørskapsaktiviteter under studieforløpet viser mer entreprenørielle holdninger, får arbeid raskere, evner å innovere innad i eksisterende bedrifter og starter flere virksomheter enn kontrollgruppen. I dette strategidokumentet argumenteres det for at det er behov for en bevissthetsendring i vår forståelse av entreprenørskapets rolle i dagens samfunn. Strategien beskriver en aktiv investering i entreprenørskapsutdannelse på tvers av institutter og faggrenser. Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har de siste årene tatt en rekke grep for å fremme entreprenørskap på campus, blant annet gjennom etableringen av en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon i Videre har UMB iverksatt en rekke initiativ for å motivere flere studenter til å starte egen bedrift gjennom enkeltkurs, studentorganisasjoner, gründercamps og ved å oppfordre til deltagelse i nasjonale forretningsplankonkurranser. Næringslivskontoret ved UMB har hatt en strategisk og formalisert rolle for spredning av entreprenørskapskultur ved UMB, men er avhengig av godt samarbeid mot instituttene for å komme videre. Dette strategidokumentet bygger videre på den innsats UMB har gjort innen innovasjon og entreprenørskap frem til nå. 2. Bakgrunn for strategien Antallet norske universiteter og høyskoler som tilbyr utdannelse innen entreprenørskap og dertil hørende entreprenørskapsrelaterte fagdisipliner er stadig stigende. Utviklingen henger sammen med at den Norske Regjering I 2004 i europeisk sammenheng var tidlig ute 3 Katja Strøm Cappelen epost: 4

5 med å lansere en nasjonal strategi for entreprenørskapsutdannelse (Eurydice 2012). Det er likevel behov for å styrke innsatsen og optimalisere gjennomføringen på området. I faglitteraturen er man seg relativt enig i at entreprenørskapsutdannelse må bestå av en kombinasjon av teori og praksis. Forskning på entreprenørskap viser at læring best oppnås gjennom å løse praktiske problemer hvor faglig viten kombineres med eksperimentell kunnskap (European Commission 2012; Strategi for uddannelse i entreprenørskab 2011). Utfordringen i dag er at utdannelsessystemet har en tendens til å fylle studentene med teori og kunnskap istedenfor å fokusere på å utvikle studentenes innovative evner og motivasjon for entrepreneurial thinking. Den tradisjonelle handelshøykolemodellen for entreprenørskapsutdannelse har et relativt smalt syn på fagfeltet og fokus for undervisningen ligger i regelen på en tradisjonell forståelse av forretningsplan og management. Denne fokuseringen har gjennom tidligere undersøkelser vist seg å være fremmedgjørende for en rekke studenter og undervisningskrefter fra andre fagdisipliner (Herrmann 2008; Hulsey et al. 2006; Nordisk ministerråd 2011). Utfordringen for et universitet med stort innslag av naturvitenskap og teknologi som UMB, ligger i å integrere innovasjon og entreprenørskap på tvers av institutter og fagretninger utover de tradisjonelle økonomifagene. Tidligere undersøkelser har konkludert med at det er en rekke kriterier som må være oppfylt for å lykkes med å integrere innovasjon og entreprenørskap på tvers av institutter og fagretninger. Først og fremst kreves det nøye planlegning for å sikre nye programmers bærekraft over tid (Hulsey et al. 2006). Entreprenørskap og innovasjon må være godt integrert i studieplanene for å kunne skape entreprenørielle personligheter og nye tenkemåte blant studenter (OECD 2008). Dernest er synlighet og tilgjengelighet viktige nøkkelord for å nå ut til en bredere studentmasse med entreprenørskapsrelaterte kurstilbud. Sist, men ikke minst trekker Hulsey et al. (2006) frem viktigheten av engasjerte og motiverte undervisnings-krefter. Organisasjonskultur, fastlåste mønstrer og institusjonelle policies står ofte i veien for å utvikle entreprenørielle miljøer innenfor universitetssektoren. For å imøtekomme dissee utfordringene, hevder Karen Wilson i en OECD rapport fra 2008, at interne entreprenørskap Katja Strøm Cappelen epost: 5

6 champions spiller en vesentlig rolle. Samtidig er man her avhengig av en tydelig forpliktelse fra universitetsledelsens side (European Foundation for Entrepreneurial Research (EFER) 2006; OECD 2008). Nøkkelspørsmålet er hva skal en entreprenørskapsutdannelse kunne? Overordnet handler det om å utvikle en kultur gjennom, for og om entreprenørskap. Helt konkret betyr det blant annet (i) å forbedre det entreprenørielle mind-set hos unge mennesker. Det og gjøre unge mennesker i stand til å være mer kreative og selvsikre i det de gjør og å høyne deres attraktivitet for arbeidsgivere. (ii) Å motivere innovative oppstartsbedrifter og (iii) å forbedre unge menneskers rolle i samfunn og økonomi. Sistnevnte er et viktig moment i de nyeste studiene om entreprenørskap og utdannelse fra den Europeiske kommisjon hvor det understrekes at det er limiterende å definere entreprenørskapsutdannelse som en forberedelse til deltagelse i næringslivet (European Commission 2012). Rapporten peker på at vi må åpne opp forståelsen av entreprenørskap til å omfatte livet som helhet og det å utvikle evner til å handle entreprenøriellt. Det betyr at holdninger og verdigrunnlag er like viktig som kunnskap om hvordan starte en virksomhet. Hva skal en entreprenørskapsutdannelse kunne? i. Forbedre det entreprenørielle mindset hos unge mennesker ii. Motivere innovative start-ups iii. Forbedre unge menneskers rolle i samfunn og økonomi Entreprenøriell kompetanse kan beskrives som en kombinasjon av entreprenørielle holdninger, ferdigheter og kunnskap om entreprenørskap (European Commission 2012). Holdninger i betydningen av å handle og ta ansvar for egen læring, liv og karriere. Entreprenørielle ferdigheter handler om evnen til å gjøre ideer til virkelighet. Kunnskap om entreprenørskap refererer til bred viten og forståelse av entreprenørskap og entreprenørens rolle i moderne samfunn og økonomi. Katja Strøm Cappelen epost: 6

7 HOLDNINGER Som hjelper individer til å handle og ta ansvar for egen læring, liv og karriere FERDIGHETER Evnen til å gjøre ideer om til handling. Kreativitet Analytiske evner Være i stand til å motivere andre til å realisere muligheter Nettverkskompetanse Endringsledelse KUNNSKAP Refererer til bred viten og forståelse av entreprenørskap og entreprenørens rolle i moderne økonomi og samfunn. Kunnskap om entreprenørskap omfatter evnen til å skille gode og dårlige entreprenører fra hverandre og viten om suksesskriterier for Katja Strøm Cappelen epost: 7

8 Kritiske suksessfaktorer for entreprenørskapsutdannelse Fokusert fagprofil Dedikerte fagpersoner Å utdanne og etterutdanne lærekrefter Begrepsforståelse Kultur og bevissthet Langsiktig planlegning Forpliktelse og samarbeid fra ledelsen Synlighet og tilgjengelighet Eksperimentell og aktiv læring Samarbeid på tvers av fagområder og institutter Typiske strategier universiteter og høyskoler har fulgt for å promotere entreprenørskap og øke faginteressen på tvers av institutter, har vært å tilby kurs i bedriftsetablering, spesialiserte grader innen innovasjon og entreprenørskap samt å øke antall entreprenørskapsaktiviteter og markedsføring av disse (eksempelvis camps, forretningsplankonkurranser og inspirasjonsforedrag). Den amerikanske stiftelsen Kauffman Foundation gjennomførte i 2006 en undersøkelse hvor de så på entreprenørskapstilbudet ved åtte amerikanske universiteter. I undersøkelsen blir det trukket frem at i de tilfellene der integrering av entreprenørskap på tvers av fagretninger har vært en suksess, har man valgt et utradisjonelt begrepsapparat (Hulsey et al. 2006). I disse tilfellene hadde man bevist valgt å definere entreprenørskap litt på siden av de mer tradisjonelle økonomiske fagtermene, eksempelvis: a) Transforming ideas into an enterprise that generates value b) Process through which individuals and groups take advantage of their knowledge and resources to identify and pursue opportunities, initiate change, and create value in their lives and the lives of others c) A process that can lead to creative solutions to social problems or the formation of new and innovative enterprises Resultatet fra Kaufmann Foundation rapporten viser at ordvalg, språk og begrepsapparat er av betydning når man arbeider med integrasjon av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger. Katja Strøm Cappelen epost: 8

9 3. Pedagogisk entreprenørskap Nordisk ministerråd publiserte i 2011 rapporten Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden. Rapporten presenterer en kartlegging og evaluering av tilbud innen entreprenørskapsutdannelser i de nordiske landene. En viktig konklusjon i rapporten peker på at en forutsetning for at entreprenørskap skal ha mulighet til å gjennomsyre utdannelsen på alle nivåer er at universitetslærere utdannes innen pedagogisk entreprenørskap (Nordisk ministerråd 2011). Funn i rapporten tilsier at lærere etterlyser en viss pedagogikk og didaktisk tilnærming til tematikken. Den norske pedagogen Inger Karin Røe Ødegård har beskrevet pedagogisk entreprenørskap som en forskyvning av fokus fra passivitet til aktivitet, fra lydighet til selvstendighet, fra reproduksjon til nyskaping. Røe Ødegårds beskrivelse av pedagogisk entreprenørskap sier videre noe om at vi må gå fra å lære bort å ramse opp faktakunnskaper til å forstå sammenhenger og problemløsninger. Helt sentralt i denne beskrivelsen ligger en tiltrengt forskyvning fra innstillingen om at man kan bli ferdigutdannet, til en grunnleggende forandringsvilje og motivasjon for livslang læring (Nordisk ministerråd 2011; Rød 2000). Europa Kommisjonens 2020-satsing vektlegger at Europa trenger entreprenørielle borgere. I rapporten Effects and impact of entrepreneurship programs in higher education fra mars 2012 kan man lese: Europa står ovenfor en rekke utfordringer som bare kan møtes hvis vi har innovasjon, velutdannede og entreprenørielle borgere. Borgere som uansett hvilken vei de velger å gå gjennom livet, har spirit og lyst til å tenke i nye baner samt mot til å møte og tilpasse seg endringer som møter dem (European Commission 2012). Hvis entreprenørskapsutdannelse skal føre til mer ansvarlige borgere og flere innovative oppstartsbedrifter er vi avhengig av at utdannelsessystemet byr på en rekke kompetanser som Viktige ferdigheter i dagens samfunn: Kritisk tenkning og problemløsing (evnen til å stille de riktige spørsmålene) Samarbeid på tvers av etablerte nettverk Beherske kompleksitet Initiativ og entreprenøriell adferd Å finne og å analysere informasjon Effektiv kommunikasjon Rask endring Kreativitet Katja Strøm Cappelen epost: 9

10 imøtekommer dagens krav og etterspørsel. Dette er ferdigheter som Caroline Jenner, lederen av Junior Achievement Young Enterprise Europe kaller 21-centry skills. Under Norgesuniversitetetskonferanse om entreprenørskap i høyere utdanning i Oslo 11.mai 2012, trakk Jenner blant annet frem evnen til å samarbeide, kreativitet, endringsledelse og å være i stand til å beherske kompleksitet som noen av de viktigste kompetansene som etterspørres i dagens samfunn. I aprilutgaven av magasinet Forbes, beskriver Harvard Innovation Education Fellow Tony Wagner det han kaller et utdatert amerikansk utdannelsessystem. I dag endres kunnskap raskt, vokser fort og den er gratis. Det er ikke lengre et konkurransefortrinn å ha kunnskap sier Wagner (2012), det som er viktig er hva du kan gjøre med det du vet. 4. Visjon for innovasjon og entreprenørskap ved UMB Regjeringens visjon er at det norske utdanningssystemet skal bli blant de beste i verden når det gjelder opplæring i entreprenørskap (Herrmann 2008; Se mulighetene og gjør noe med dem! 2004). Målet for Handlingsplan for entreprenørskap , utarbeidet i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, er at alle studenter i høyere utdanning innen år 2012 skal få kompetanse knyttet til nyskaping og innovasjon (Kunnskapsdepartementet 2009). Regjeringens visjon og målsetning for entreprenørskap i det norske utdanningssystemet er naturligvis ledende for UMBs arbeid med entreprenørskap. UMB ønsker å arbeide målrettet med entreprenørskap og innovasjon på alle gradsnivåer og på tvers av fagretninger. UMB bør ha en visjon om at alle studenter ved ved UMB skal ha kjennskap til entreprenørskap og innovasjon og kunne se og realisere verdiskapingspotensialet i egen faglig virksomhet. Katja Strøm Cappelen epost: 10

11 Visjonen skal oppnås gjennom: a. At studenter på tvers av fagretninger og institutter blir eksponert for, og kommer i kontakt med entreprenøriell tenkning b. Utvikle studentenes kunnskap om entreprenørskap i teori og praksis c. Stimulere og motivere studenter til å agere entreprenøriellt Målsettingen skal oppnås ved at: 4. Målsettinger Entreprenørskapsutdannelse er essensielt for å forme unge menneskers mindset, og for å tilføre ferdigheter og kunnskap som står sentralt i å utvikle en entreprenøriell kultur (Eurydice 2012). Målsetningen må være at entreprenørskap integreres som komponent i alle fag utover det akademiske teorigrunnlaget. I rapporten Developing Entrepreneurial Graduates fra 2008 fremheves det at studenter må få mulighet til å tilegne seg ferdigheter som gjør dem i stand til å se og utforske muligheter, løse problemer, generere og kommunisere ideer som gjøre dem i stand til å skape en reel forskjell i den enkeltes situasjon. Entreprenørskap skal inngå som en integrert del av studentens faglighet og på den måte utvikle deres entreprenørielle evner Tiltak som iverksettes må tilpasses den enkelte fagretning og gradsnivå Økt samarbeid mellom institutter og mellom faggrupper Det er en målsetting å legge til rette for en kultur for entreprenøriell tenkning og handling ved universitetet Utvidet kontakt mellom studenter, små og mellomstore bedrifter og lokalt næringsliv gjennom hele studieforløpet Styrket kontakt til utenlandske utdannelsesinstitusjoner for å trekke på internasjonal ekspertise og erfaringer UMB ønsker med denne strategien å styrke universitetets tilbud innen entreprenørskap ved alle institutter og fagretninger og å gjøre dette til en fast bestanddel av universitetslivet. Flere studenter skal motiveres til å starte egne virksomheter og å handle innovativt. På sikt er det planlagt et entreprenørskapssenter ved UMB. Katja Strøm Cappelen epost: 11

12 5. Hva er viktig? I forkant av strategiimplementering for integrering av innovasjon og entreprenørskap ved UMB, er det viktig å etablere en klar identitet for initiativet. Erfaring fra andre utdannelsesinstitusjoner tilsier at et nytt initiativet bør avgrenses tydelig fra andre prosjekter samt at det bør utarbeides en tydelig profil for initiativet (Hulsey et al. 2006). Videre er det en forutsetning for langsiktighet i initiativet, at undervisningskrefter er engasjert og dedikerte. Strategien må fokusere på å gjøre entreprenørskap til en integrert del av universitetsundervisningen gjennom dedikerte lærekrefter. Å skape et godt grunnlag for entreprenøriell læring handler ikke bare om å tilby flere og mer varierte kurs, men om å skape endring i kultur og bevissthet. Det må legges til rette for å skape et entreprenøriellt tankesett hos både undervisere og studenter (The Copenhagen Case 2011; Jonsson 2012; Wagner 2012). Dette bekrefter argumentet om at entreprenørskap ikke bare må sees på som et akademisk fokusområde, men også bør integreres i allerede eksisterende kurs. Tidligere studier har pekt på en rekke grunner til at studenter ikke deltar i entreprenørskapskurs: a) Fullpakket studiekalender b) entreprenørskap oppfattes å være forbeholdt handelshøyskolestudenter c) studentene er ikke vant til å besøke kurs og forelesninger ved andre institutter enn sitt eget d) til tross for at en rekke kurs innen entreprenørskap er åpne for alle, blir de ikke oppfattet slik på grunn av faktorer som lokalisering og benyttet fagspråk (Hulsey et al. 2006). Disse funnene fra Kauffman Foundations 2006 undersøkelse tydeliggjør at det er en rekke utfordringer knyttet til å etablere tverrfaglige kurs på tvers av fagdisipliner. En strategi for entreprenørskap og innovasjon ved UMB må ta inn over seg diversiteten av akademiske disipliner og de ulike formål og målsetninger som ligger til grunn for de ulike kursene. Tiltak som iverksettes for å eksponere studenter for innovasjon og entreprenørskap må være med på å fremme studentenes evne til å omsette ideer til handling. Studentene må ikke kun trenes i å løse problemer etter læreboken, men må utfordres til å formulere problemer og løsningsforslag selv (Windeløv-Lidzélius 2012). Målsetningen må være en entreprenørskapsundervisning som har en god balanse mellom hodet, hjertet og hånden hvor de intellektuelle, emosjonelle og handlingsbaserte delene av læringsbegrepet utfordres Katja Strøm Cappelen epost: 12

13 (Herrmann 2008). For å komme dit må vi lykkes i å øke studenter og lærekrefters forståelse for relevansen av entreprenørskapsutdannelse. Verdien av entreprenørskapsutdannelse ligger blant annet i kombinasjonen av innovasjon, kreativitet, samarbeid og det å ta sjanser (Herrmann 2008). Dette er elementer som er viktige ferdigheter for en lang rekke fagdisipliner uavhengig av om den enkelte ønsker å starte egen bedrift eller ikke. I praksis handler entreprenøriell utdannelse om mer enn gruppearbeid og ansvar for egen læring. Minst like viktig er en sterk kobling til virkeligheten utenfor utdannelsesinstitusjonen, en virkelighet som er av kompleks karakter og som krever omfattende koordinering (Lackéus et al. 2011). Studenter og oppgavene de stilles ovenfor må ut av klasserommet og inn i den virkelige verden. Utdannelse i entreprenørskap og innovasjon må streve etter å stimulere studentenes nysgjerrighet. Et avgjørende punkt for å kunne tilby et velfundert utdannelsestilbud innen innovasjon og entreprenørskap er at utdannelsesinstitusjonen i sin tilgang selv er innovativ og entreprenøriell (Windeløv-Lidzélius 2012). 6. Betingelser for implementering Tiltak for økt deltagelse i entreprenørskapsaktiviteter De undervisningsansvarlige må være i stand til å skape et miljø som bygger på åpenhet og tillitt for at studentene skal kunne utvikle de nødvendige ferdighetene som kreves for å stille gode spørsmål og å ta sjanser. Generell konfrontasjon med entreprenørskap for å endre tankemønstre og holdninger. Mer må gjøres for å fasilitere og muliggjøre samarbeid mellom undervisningskrefter på tvers av fagretninger og institutter. Etablere prosjekter og studieprogrammer på tvers av fagdisipliner Rekruttere professorer som har erfaring med entreprenørskap i praksis (OECD 2008) For å utvikle entreprenørielle kandidater i henhold til Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap (2009), må entreprenørskap integreres i alle fag. Studentene må få mulighet til å tilegne seg entreprenørielle ferdigheter som gjør dem i stand til å se og utforske muligheter, løse problemer, genererer og kommunisere ideer samt å gjøre en reell forskjell i deres egne omgivelser (Herrmann 2008). Katja Strøm Cappelen epost: 13

14 7. Rammeverk for implementering av innovasjon og entreprenørskap Målet med å integrere innovasjon og entreprenørskap på universitetsnivå er å utdanne kandidater med entreprenørielle ferdigheter og kompetanser. Dette kapittelet vil beskrive et rammeverk for hvordan lykkes med integrasjon av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger, samt belyse hovedprinsippene som bygger opp under et slikt rammeverk. Implementeringsrammeverket er utviklet på bakgrunn av en gjennomgang av erfaringer og anbefalinger fra andre utdannelsesinstitusjoners arbeid med innovasjon og entreprenørskap. Rammeverket som foreslås bygger på et sett generelle prinsipper for denne typen arbeid, men er tilpasset den konkrete konteksten ved UMB. Prinsipper for vellykket strategiimplementering: a. Et muliggjørende institusjonelt miljø b. Engasjerte interne og eksterne stakholders c. Utvikling av pedagogisk entreprenørskap i undervisningen a. Behov for et muliggjørende institusjonelt miljø Universitetsmiljøet må inspirere og motivere undervisningskrefter så vel som studenter til å forfølge og utprøve egne ideer. For dette kreves institusjonell kapasitetsbygging, mulighetsrom og gjenkjennelse av disse (Mendes & Kehoe 2007). For at studenter skal kunne lære i et miljø som oppfordrer til entreprenøriell tenking og handling, er man i følge Herrmann (2008), avhengig av at de akademisk ansatte tilegner seg en entreprenøriell tilgang til undervisning og forskning. b. Engasjerte interne og eksterne stakeholders Studenter og underviseres interesse for entreprenørskap er en forutsetning for vellykket implementering av strategien. Implementeringen avhenger av at den foreslåtte strategien er et tett samarbeid med eksterne partnere så som næringsliv, kommuner, Katja Strøm Cappelen epost: 14

15 lokale aktører med videre. Eksterne stakeholders vil kunne være mulige medfinansierer for konkrete aktiviteter. Det vil videre være viktig å trekke på erfaringer fra sterke entreprenørielle miljøer og enkeltaktører gjennom samarbeid med andre norske og utenlandske utdannelsesinstitusjoner. Faglitteraturen fremhever viktigheten av å utvikle entreprenørielle økosystemer. Entreprenørielle økosystemer refererer til selvorganiserende og selvregulerende interaksjon mellom individuelle organismer. Et entreprenøriellt økosystem er altså ikke å forstå som en sjekkliste eller konstruert nettverk av interne og eksterne nettverksaktører. Et levedyktig entreprenøriellt økosystem må betraktes som et naturlig økosystem, eller biotop som vokser organisk (Isenberg 2012). Det entreprenørielle økosystem kan altså ikke konstrueres etter oppskrift, men må gis tid og rom til å utvikles seg naturlig og over tid. c. Utvikling av pedagogisk entreprenørskap i undervisningen I utviklingen av et entreprenøriellt universitetsmiljø må man ikke undervurdere den viktige rollen lærekreftene spiller. Å inspirere lærekrefter til å implementere entreprenørielle teorier og metoder blir betegnet som en av de aller viktigste skrittene for å etablere et entreprenøriellt utdanningsmiljø (The Copenhagen Case 2011). Målet må være lærere som inkluderer entreprenørielle perspektiver i den enkelte teoretiske diskurs. For dette trengs kompetanseheving hos institusjonens utdanningskrefter. Herunder videreutdannelse, oppfølging og veiledningsprogrammer (European Foundation for Entrepreneurial Research (EFER) 2006; Nordisk ministerråd 2011; Rød 2000). 8. Oppsummering av hovedpunkter Entreprenørskapsutdannelse handler om å utvikle unge menneskers evne til å handle entreprenøriellt og handler således mer om innstilling og holdninger enn om teoretisk viten om hvordan man driver en bedrift. I følge rapporten Enabling Teachers as a Critical Katja Strøm Cappelen epost: 15

16 Success Factor (2011), handler entreprenørskapsutdannelse om å utvikle en kultur gjennom, for og om entreprenørskap. Undersøkelser har vist at entreprenørskapsutdannelse har sosial og økonomisk påvirkning i videre forstand enn å kunne tallfeste hvor mange kandidater som blir entreprenører. Utdannelsestilbud innen innovasjon og entreprenørskap handler også om å bygge opp en kreativ og innovativ kapasitet hos ansvarlige borgere og fremtidig ansatte. Innovative og entreprenørielle ferdigheter bør derfor betraktes som fagovergripende kompetanser som må tilbys studenter fra alle fagdisipliner. For å lykkes med dette er det en forutsetning at man legger til grunn en klar visjon for underviserens rolle som læringsfasilitator (European Commission 2011). Anbefalinger for veien videre For å skape rett klima, en entreprenøriell kultur, er man avhengig av: - Innhold - Undervisning og læringsmetoder - Kunnskap, ferdigheter og holdninger - Begrepsforståelse Entreprenørskapsutdanning bør bli obligatorisk og utvidet til alle fagdisipliner Kompetanseheving stab Klar visjon for underviserens rolle Fokus fra arbeidsliv til også å inkludere personlig og sosialt liv Praksisorientert læring Kvinnelige studenter En forutsetning for at entreprenørskap skal kunne integreres på all nivåer i utdannelsessystemet er at lærekrefter og kommende universitetslærere utdannes innen pedagogisk entreprenørskap (Rød 2000). I dette strategidokumentet understrekes viktigheten av å utvide fokuset i dagens entreprenørskapsutdanning til å omhandle entreprenørielle og innovative kompetanser hos hele mennesket og ikke kun fagpersoner. Et ytterligere punkt som ikke har vært nærmere omtalt i denne rapporten, men som tidligere rapporter peker på er kjønnsskjevheten i dagens entreprenørskapsutdannelser. Langt flere mannlige enn kvinnelige studenter velger entreprenørskapsrelaterte fagretninger hvilket igjen gir seg utslag i en overvekt av mannlige entreprenører. Det oppfordres til å legge et særlig fokus på å nå kvinnelige studenter med entreprenørskapsaktiviteter. 9. Avslutning: Hvordan videreutvikle entreprenørskapsundervisning ved UMB? UMB er inne i en sammenslutningsprosess med Norges Veterinærhøgskole og det vil skje flere strukturelle endringer de neste årene. Samtidig er det slik at bygging av fasiliteter for Veterinærhøgskolen har førsteprioritet og andre strategiske prosesser Katja Strøm Cappelen epost: 16

17 stopper opp til veterinærene er på plass på Ås. Det eksisterer også planer for et nytt innovasjonsbygg finansiert av SIVA, når dette kommer på plass er ikke klart i skrivende stund. I dette prosjektet har vi dannet et nettverk av personer som er interessert i å være pådrivere for å utvikle entreprenørskap ved UMB/Veterinærhøgskolen. Flere initiativ er tatt for samarbeid mellom ulike institutter og dette vil fortsette etter at prosjektet er slutt. I disse samarbeidsprosjektene spiller næringslivskontoret ved UMB en sentral rolle som pådriver og for å koordinere dette. På avslutningsseminaret ble det også diskutert noen tiltak som kan være med på å utvikle fagområdet i årene framover: Opprette et eget strategisk universitetsprogram for undervisning og forskning innen entreprenørskap og innovasjon. Det et lagt et grunnlag for dette i og med dette prosjektet men det trengs mer arbeid og forankring i fagmiljøene før dette kan være på plass. Det er hard kamp om midler til strategiske programmer. Opprette et senter for entreprenørskap og innovasjon. Dette kan bli aktuelt når det nye innovasjonsbygget kommer og må ses i sammenheng med lokalisering av næringslivskontoret ved UMB og UMB s samhandling med næringsliv, forvaltning og samfunn (samfunnsansvar). Næringslivskontoret ved UMB får større oppfølgingsansvar når det gjelder tiltak som kobler næringsliv med studiene og de vil bidra ved arrangement av camps og ulike samarbeidstiltak mellom næringsliv og undervisningsprogrammene. Det nettverket som er dannet gjennom prosjektet vil fortsette å ha møter etter at prosjektet er slutt for å diskutere ulike samarbeidstiltak og påvirke satsingen på entreprenørskap ved UMB. Et mer formalisert samarbeide vil også bli vurdert. De pilotprosjektene som er startet i prosjektet vil fortsette også i Dette gjelder undervisning i studentbedrift (Institutt for matematiske og tekniske fag, Handelshøgskolen og Næringslivskontoret), et tverrfaglig ph.d. kurs i «IPR and Innovation» og en-dags workshop om ideutvikling i matvarebransjen (Institutt for kjemi og bioteknologifag og Handelshøgskolen). Videreutvikling av mentorordninger, få med erfarne mentorer fra næringslivet til veiledning av studenter som arbeider med kommersialiseringsprosjekter. Dette har vært prøvd med stor suksess i et kurs og vil bli videreutviklet. Katja Strøm Cappelen epost: 17

18 Tettere kopling mellom forskere og studenter, dette ble prøvd med stor suksess i en innovasjonscamp finansiert av et annet prosjekt, vi arbeider videre med dette i samarbeid med næringslivskontoret. En annen modell er å la studenter arbeide i internship(og få kurspoeng for det) med kommersialiseringsutfordringer på forskerprosjekter i samarbeid med næringslivskontoret. Dette er også prøvd ut og vil bli videreutviklet. 10. Referanser Alt, P.-A. (2011). Innovationen aus der Wissenschaft. Profund das Magazin der Gründungsförderung and der Freien Universität Berlin. The Copenhagen Case. (2011). Copenhagen: The Danish Foundation for Entrepreneurship - Young Enterprise. European Commission. (2011). Entrepreneurship Education: Enabling Teachers as a Critical Success Factor. Brussel: Entrepreneurship Unit Directorate-General for Enterprise and Industry. European Commission. (2012). Effects and impact of entrepreneurship programmes in higher education. Commission, E. Brussel: European Commision. European Foundation for Entrepreneurial Research (EFER). (2006). Tilgjengelig fra: Eurydice. (2012). Entrepreneurship Education at School in Europe: European Commission. Herrmann, K. (2008). Developing Entrepreneurial Graduates. Putting entrepreneurship at the centre of higher education: NESTA. Hulsey, L., Rosenberg, L. & Kim, B. (2006). Seeding Entrepreneurship Across Campus: Early Implementation Experiences of the Kauffman Campuses Initiative. Mathematica Policy Research Inc.: Kauffman Foundation. Isenberg, D. (2012). Entrepreneurship: Still Lost in the Davos Dialog. Harvard Business Review, 2012: Harvard Business Review. Jonsson, E. I. (red.). (2012). Nordic Innovation. Reykjavik: Klak. 48 s. Katja Strøm Cappelen epost: 18

19 Kunnskapsdepartementet. (2009). Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning Oslo: Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Lackéus, M., Williams-Middleton, K. & Lundqvist, M. (2011). Staten bör syna Bauerskolorna. Tilgjengelig fra: Mendes, A. & Kehoe, C. (2007). Academic Entrepreneurship: Possibilities and Pitfalls. Illinois: University of Illinois. Nordisk ministerråd. (2011). Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden København: Nordisk Ministeråd. OECD. (2008). Entrepreneurship and Higher Education, chapter 5. Wilson, K.: OECD. Rød, Ø. (2000). Lærprocesse i pedagogisk entreprenørskap: å lære i dillemma og kaos. Kristiansand: Høyskoleførlaget AS. Se mulighetene og gjør noe med dem! (2004). forskningsdempartementet, U.-o. Oslo: Regjeringen. Strategi for uddannelse i entreprenørskab. (2011). Ministeriet for videnskab, u. o. t. København: Undervisningsministeriet, Kulturministeriet. Sydow, J. (2010). Die Welt ist ein Netzwerk. Profund das Magazin der Gründungsförderung and der Freien Universität Berlin. Wagner, T. (2012). Creating Innovators: Why America s Education System Is Obsolete. Forbes. Windeløv-Lidzélius, C. (2012). Foretagsomhet bør ha pedagogisk oppmerksomhet. Mandag Morgen. Katja Strøm Cappelen epost: 19

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved UMB

Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved UMB IDEKATALOG Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved UMB Det følgende er et vedlegg til strategidokumentet Integrering av innovasjon og entreprenørskap på

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

E-læring i møte med morgendagens utfordringer - En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen.

E-læring i møte med morgendagens utfordringer - En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen. E-læring i møte med morgendagens utfordringer - En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen. Publisert: Juli 2015 Skrevet av: Karin Marie Antonsen, Arbeidsnotat nr.:

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Utredning for landbruks- og matdepartementet Januar 2011 2 Innhold Forord Sammendrag 1. Bakgrunn for arbeidet med et senter

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Utdanning + FoU = Sant

Utdanning + FoU = Sant Utdanning + FoU = Sant De studerende bruger for meget tid i auditorierne, og det forringer læringen. Derfor slår uddannelsesforskere til lyd for at slippe de studerende løs, så de kan prøve teorierne af

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Framtidas kompetanse En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 3 Definisjonen av kompetanse Ludvigsen- utvalget definerer kompetanse

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer