Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap"

Transkript

1 STRATEGISKE GREP: Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger og institutter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Katja Strøm Cappelen epost: 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Bakgrunn for strategien 4 3. Pedagogisk entreprenørskap 9 4. Visjon for innovasjon og entreprenørskap ved UMB Målsettinger Hva er viktig? Tiltak Rammeverk for implementering av innovasjon og entreprenørskap Oppsummering av hovedpunkter Avslutning: Betydning for UMB Referanser 18 Katja Strøm Cappelen epost: 2

3 1. Innledning Nasjonalt og internasjonalt arbeides det med å etablere tiltak og virkemidler for å legge til rette for entreprenørielle økonomier. Innovasjon og kreativitet blir betegnet som viktige drivere for å skape og opprettholde konkurransekraft i den komplekse og uforutsigbare økonomiske og sosiale realiteten vi lever i i dag (Herrmann 2008). I en verden som beveger seg stadig raskere, med forskyvning av økonomisk tyngdepunkt, demografiske endringer, miljø og helseutfordringer, antas kunnskap å være nøkkelen til å skape konkurransekraft i et land som Norge. Kunnskap for å utvikle bedre prosesser, produkter og ytelser som imøtekommer dagens og morgendagens utfordringer (Sydow 2010). Utfordringer som til dels er så komplekse at enkeltaktører ikke kan utarbeide løsningsforslag alene. I vårt postindustrielle samfunn er det vesentlig at utdannelsesinstitusjoner tar for seg globale, så vel som lokale spørsmål som angår kjernen i de komplekse utfordringene vi som samfunn står ovenfor (Alt 2011). For å styrke Norges konkurranseevne i kunnskapsøkonomien er vi avhengig av å utdanne kandidater som evner å tenke nytt, se muligheter og å omsette ideer til verdi. Tre aktuelle initiativer fra den Europeiske Union understreker behovet for å forbedre den entreprenørielle og innovative kapasitet blant Europas borgere: a) Innovation Union, Europe 2020-strategy for jobs and sustainable growth 1 b) Youth on the move Katja Strøm Cappelen epost: 3

4 c) Agenda for new skills and jobs 3 Et hovedfunn fra undersøkelsen Effects and impact of entrepreneurship programs in higher education (2012) fra den Europeiske Kommisjon er at entreprenørskapsutdannelse har positiv innvirkning på unge menneskers entreprenørielle mind-set. Undersøkelsen viser at de som har vært involvert i entreprenørskapsaktiviteter under studieforløpet viser mer entreprenørielle holdninger, får arbeid raskere, evner å innovere innad i eksisterende bedrifter og starter flere virksomheter enn kontrollgruppen. I dette strategidokumentet argumenteres det for at det er behov for en bevissthetsendring i vår forståelse av entreprenørskapets rolle i dagens samfunn. Strategien beskriver en aktiv investering i entreprenørskapsutdannelse på tvers av institutter og faggrenser. Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har de siste årene tatt en rekke grep for å fremme entreprenørskap på campus, blant annet gjennom etableringen av en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon i Videre har UMB iverksatt en rekke initiativ for å motivere flere studenter til å starte egen bedrift gjennom enkeltkurs, studentorganisasjoner, gründercamps og ved å oppfordre til deltagelse i nasjonale forretningsplankonkurranser. Næringslivskontoret ved UMB har hatt en strategisk og formalisert rolle for spredning av entreprenørskapskultur ved UMB, men er avhengig av godt samarbeid mot instituttene for å komme videre. Dette strategidokumentet bygger videre på den innsats UMB har gjort innen innovasjon og entreprenørskap frem til nå. 2. Bakgrunn for strategien Antallet norske universiteter og høyskoler som tilbyr utdannelse innen entreprenørskap og dertil hørende entreprenørskapsrelaterte fagdisipliner er stadig stigende. Utviklingen henger sammen med at den Norske Regjering I 2004 i europeisk sammenheng var tidlig ute 3 Katja Strøm Cappelen epost: 4

5 med å lansere en nasjonal strategi for entreprenørskapsutdannelse (Eurydice 2012). Det er likevel behov for å styrke innsatsen og optimalisere gjennomføringen på området. I faglitteraturen er man seg relativt enig i at entreprenørskapsutdannelse må bestå av en kombinasjon av teori og praksis. Forskning på entreprenørskap viser at læring best oppnås gjennom å løse praktiske problemer hvor faglig viten kombineres med eksperimentell kunnskap (European Commission 2012; Strategi for uddannelse i entreprenørskab 2011). Utfordringen i dag er at utdannelsessystemet har en tendens til å fylle studentene med teori og kunnskap istedenfor å fokusere på å utvikle studentenes innovative evner og motivasjon for entrepreneurial thinking. Den tradisjonelle handelshøykolemodellen for entreprenørskapsutdannelse har et relativt smalt syn på fagfeltet og fokus for undervisningen ligger i regelen på en tradisjonell forståelse av forretningsplan og management. Denne fokuseringen har gjennom tidligere undersøkelser vist seg å være fremmedgjørende for en rekke studenter og undervisningskrefter fra andre fagdisipliner (Herrmann 2008; Hulsey et al. 2006; Nordisk ministerråd 2011). Utfordringen for et universitet med stort innslag av naturvitenskap og teknologi som UMB, ligger i å integrere innovasjon og entreprenørskap på tvers av institutter og fagretninger utover de tradisjonelle økonomifagene. Tidligere undersøkelser har konkludert med at det er en rekke kriterier som må være oppfylt for å lykkes med å integrere innovasjon og entreprenørskap på tvers av institutter og fagretninger. Først og fremst kreves det nøye planlegning for å sikre nye programmers bærekraft over tid (Hulsey et al. 2006). Entreprenørskap og innovasjon må være godt integrert i studieplanene for å kunne skape entreprenørielle personligheter og nye tenkemåte blant studenter (OECD 2008). Dernest er synlighet og tilgjengelighet viktige nøkkelord for å nå ut til en bredere studentmasse med entreprenørskapsrelaterte kurstilbud. Sist, men ikke minst trekker Hulsey et al. (2006) frem viktigheten av engasjerte og motiverte undervisnings-krefter. Organisasjonskultur, fastlåste mønstrer og institusjonelle policies står ofte i veien for å utvikle entreprenørielle miljøer innenfor universitetssektoren. For å imøtekomme dissee utfordringene, hevder Karen Wilson i en OECD rapport fra 2008, at interne entreprenørskap Katja Strøm Cappelen epost: 5

6 champions spiller en vesentlig rolle. Samtidig er man her avhengig av en tydelig forpliktelse fra universitetsledelsens side (European Foundation for Entrepreneurial Research (EFER) 2006; OECD 2008). Nøkkelspørsmålet er hva skal en entreprenørskapsutdannelse kunne? Overordnet handler det om å utvikle en kultur gjennom, for og om entreprenørskap. Helt konkret betyr det blant annet (i) å forbedre det entreprenørielle mind-set hos unge mennesker. Det og gjøre unge mennesker i stand til å være mer kreative og selvsikre i det de gjør og å høyne deres attraktivitet for arbeidsgivere. (ii) Å motivere innovative oppstartsbedrifter og (iii) å forbedre unge menneskers rolle i samfunn og økonomi. Sistnevnte er et viktig moment i de nyeste studiene om entreprenørskap og utdannelse fra den Europeiske kommisjon hvor det understrekes at det er limiterende å definere entreprenørskapsutdannelse som en forberedelse til deltagelse i næringslivet (European Commission 2012). Rapporten peker på at vi må åpne opp forståelsen av entreprenørskap til å omfatte livet som helhet og det å utvikle evner til å handle entreprenøriellt. Det betyr at holdninger og verdigrunnlag er like viktig som kunnskap om hvordan starte en virksomhet. Hva skal en entreprenørskapsutdannelse kunne? i. Forbedre det entreprenørielle mindset hos unge mennesker ii. Motivere innovative start-ups iii. Forbedre unge menneskers rolle i samfunn og økonomi Entreprenøriell kompetanse kan beskrives som en kombinasjon av entreprenørielle holdninger, ferdigheter og kunnskap om entreprenørskap (European Commission 2012). Holdninger i betydningen av å handle og ta ansvar for egen læring, liv og karriere. Entreprenørielle ferdigheter handler om evnen til å gjøre ideer til virkelighet. Kunnskap om entreprenørskap refererer til bred viten og forståelse av entreprenørskap og entreprenørens rolle i moderne samfunn og økonomi. Katja Strøm Cappelen epost: 6

7 HOLDNINGER Som hjelper individer til å handle og ta ansvar for egen læring, liv og karriere FERDIGHETER Evnen til å gjøre ideer om til handling. Kreativitet Analytiske evner Være i stand til å motivere andre til å realisere muligheter Nettverkskompetanse Endringsledelse KUNNSKAP Refererer til bred viten og forståelse av entreprenørskap og entreprenørens rolle i moderne økonomi og samfunn. Kunnskap om entreprenørskap omfatter evnen til å skille gode og dårlige entreprenører fra hverandre og viten om suksesskriterier for Katja Strøm Cappelen epost: 7

8 Kritiske suksessfaktorer for entreprenørskapsutdannelse Fokusert fagprofil Dedikerte fagpersoner Å utdanne og etterutdanne lærekrefter Begrepsforståelse Kultur og bevissthet Langsiktig planlegning Forpliktelse og samarbeid fra ledelsen Synlighet og tilgjengelighet Eksperimentell og aktiv læring Samarbeid på tvers av fagområder og institutter Typiske strategier universiteter og høyskoler har fulgt for å promotere entreprenørskap og øke faginteressen på tvers av institutter, har vært å tilby kurs i bedriftsetablering, spesialiserte grader innen innovasjon og entreprenørskap samt å øke antall entreprenørskapsaktiviteter og markedsføring av disse (eksempelvis camps, forretningsplankonkurranser og inspirasjonsforedrag). Den amerikanske stiftelsen Kauffman Foundation gjennomførte i 2006 en undersøkelse hvor de så på entreprenørskapstilbudet ved åtte amerikanske universiteter. I undersøkelsen blir det trukket frem at i de tilfellene der integrering av entreprenørskap på tvers av fagretninger har vært en suksess, har man valgt et utradisjonelt begrepsapparat (Hulsey et al. 2006). I disse tilfellene hadde man bevist valgt å definere entreprenørskap litt på siden av de mer tradisjonelle økonomiske fagtermene, eksempelvis: a) Transforming ideas into an enterprise that generates value b) Process through which individuals and groups take advantage of their knowledge and resources to identify and pursue opportunities, initiate change, and create value in their lives and the lives of others c) A process that can lead to creative solutions to social problems or the formation of new and innovative enterprises Resultatet fra Kaufmann Foundation rapporten viser at ordvalg, språk og begrepsapparat er av betydning når man arbeider med integrasjon av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger. Katja Strøm Cappelen epost: 8

9 3. Pedagogisk entreprenørskap Nordisk ministerråd publiserte i 2011 rapporten Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden. Rapporten presenterer en kartlegging og evaluering av tilbud innen entreprenørskapsutdannelser i de nordiske landene. En viktig konklusjon i rapporten peker på at en forutsetning for at entreprenørskap skal ha mulighet til å gjennomsyre utdannelsen på alle nivåer er at universitetslærere utdannes innen pedagogisk entreprenørskap (Nordisk ministerråd 2011). Funn i rapporten tilsier at lærere etterlyser en viss pedagogikk og didaktisk tilnærming til tematikken. Den norske pedagogen Inger Karin Røe Ødegård har beskrevet pedagogisk entreprenørskap som en forskyvning av fokus fra passivitet til aktivitet, fra lydighet til selvstendighet, fra reproduksjon til nyskaping. Røe Ødegårds beskrivelse av pedagogisk entreprenørskap sier videre noe om at vi må gå fra å lære bort å ramse opp faktakunnskaper til å forstå sammenhenger og problemløsninger. Helt sentralt i denne beskrivelsen ligger en tiltrengt forskyvning fra innstillingen om at man kan bli ferdigutdannet, til en grunnleggende forandringsvilje og motivasjon for livslang læring (Nordisk ministerråd 2011; Rød 2000). Europa Kommisjonens 2020-satsing vektlegger at Europa trenger entreprenørielle borgere. I rapporten Effects and impact of entrepreneurship programs in higher education fra mars 2012 kan man lese: Europa står ovenfor en rekke utfordringer som bare kan møtes hvis vi har innovasjon, velutdannede og entreprenørielle borgere. Borgere som uansett hvilken vei de velger å gå gjennom livet, har spirit og lyst til å tenke i nye baner samt mot til å møte og tilpasse seg endringer som møter dem (European Commission 2012). Hvis entreprenørskapsutdannelse skal føre til mer ansvarlige borgere og flere innovative oppstartsbedrifter er vi avhengig av at utdannelsessystemet byr på en rekke kompetanser som Viktige ferdigheter i dagens samfunn: Kritisk tenkning og problemløsing (evnen til å stille de riktige spørsmålene) Samarbeid på tvers av etablerte nettverk Beherske kompleksitet Initiativ og entreprenøriell adferd Å finne og å analysere informasjon Effektiv kommunikasjon Rask endring Kreativitet Katja Strøm Cappelen epost: 9

10 imøtekommer dagens krav og etterspørsel. Dette er ferdigheter som Caroline Jenner, lederen av Junior Achievement Young Enterprise Europe kaller 21-centry skills. Under Norgesuniversitetetskonferanse om entreprenørskap i høyere utdanning i Oslo 11.mai 2012, trakk Jenner blant annet frem evnen til å samarbeide, kreativitet, endringsledelse og å være i stand til å beherske kompleksitet som noen av de viktigste kompetansene som etterspørres i dagens samfunn. I aprilutgaven av magasinet Forbes, beskriver Harvard Innovation Education Fellow Tony Wagner det han kaller et utdatert amerikansk utdannelsessystem. I dag endres kunnskap raskt, vokser fort og den er gratis. Det er ikke lengre et konkurransefortrinn å ha kunnskap sier Wagner (2012), det som er viktig er hva du kan gjøre med det du vet. 4. Visjon for innovasjon og entreprenørskap ved UMB Regjeringens visjon er at det norske utdanningssystemet skal bli blant de beste i verden når det gjelder opplæring i entreprenørskap (Herrmann 2008; Se mulighetene og gjør noe med dem! 2004). Målet for Handlingsplan for entreprenørskap , utarbeidet i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, er at alle studenter i høyere utdanning innen år 2012 skal få kompetanse knyttet til nyskaping og innovasjon (Kunnskapsdepartementet 2009). Regjeringens visjon og målsetning for entreprenørskap i det norske utdanningssystemet er naturligvis ledende for UMBs arbeid med entreprenørskap. UMB ønsker å arbeide målrettet med entreprenørskap og innovasjon på alle gradsnivåer og på tvers av fagretninger. UMB bør ha en visjon om at alle studenter ved ved UMB skal ha kjennskap til entreprenørskap og innovasjon og kunne se og realisere verdiskapingspotensialet i egen faglig virksomhet. Katja Strøm Cappelen epost: 10

11 Visjonen skal oppnås gjennom: a. At studenter på tvers av fagretninger og institutter blir eksponert for, og kommer i kontakt med entreprenøriell tenkning b. Utvikle studentenes kunnskap om entreprenørskap i teori og praksis c. Stimulere og motivere studenter til å agere entreprenøriellt Målsettingen skal oppnås ved at: 4. Målsettinger Entreprenørskapsutdannelse er essensielt for å forme unge menneskers mindset, og for å tilføre ferdigheter og kunnskap som står sentralt i å utvikle en entreprenøriell kultur (Eurydice 2012). Målsetningen må være at entreprenørskap integreres som komponent i alle fag utover det akademiske teorigrunnlaget. I rapporten Developing Entrepreneurial Graduates fra 2008 fremheves det at studenter må få mulighet til å tilegne seg ferdigheter som gjør dem i stand til å se og utforske muligheter, løse problemer, generere og kommunisere ideer som gjøre dem i stand til å skape en reel forskjell i den enkeltes situasjon. Entreprenørskap skal inngå som en integrert del av studentens faglighet og på den måte utvikle deres entreprenørielle evner Tiltak som iverksettes må tilpasses den enkelte fagretning og gradsnivå Økt samarbeid mellom institutter og mellom faggrupper Det er en målsetting å legge til rette for en kultur for entreprenøriell tenkning og handling ved universitetet Utvidet kontakt mellom studenter, små og mellomstore bedrifter og lokalt næringsliv gjennom hele studieforløpet Styrket kontakt til utenlandske utdannelsesinstitusjoner for å trekke på internasjonal ekspertise og erfaringer UMB ønsker med denne strategien å styrke universitetets tilbud innen entreprenørskap ved alle institutter og fagretninger og å gjøre dette til en fast bestanddel av universitetslivet. Flere studenter skal motiveres til å starte egne virksomheter og å handle innovativt. På sikt er det planlagt et entreprenørskapssenter ved UMB. Katja Strøm Cappelen epost: 11

12 5. Hva er viktig? I forkant av strategiimplementering for integrering av innovasjon og entreprenørskap ved UMB, er det viktig å etablere en klar identitet for initiativet. Erfaring fra andre utdannelsesinstitusjoner tilsier at et nytt initiativet bør avgrenses tydelig fra andre prosjekter samt at det bør utarbeides en tydelig profil for initiativet (Hulsey et al. 2006). Videre er det en forutsetning for langsiktighet i initiativet, at undervisningskrefter er engasjert og dedikerte. Strategien må fokusere på å gjøre entreprenørskap til en integrert del av universitetsundervisningen gjennom dedikerte lærekrefter. Å skape et godt grunnlag for entreprenøriell læring handler ikke bare om å tilby flere og mer varierte kurs, men om å skape endring i kultur og bevissthet. Det må legges til rette for å skape et entreprenøriellt tankesett hos både undervisere og studenter (The Copenhagen Case 2011; Jonsson 2012; Wagner 2012). Dette bekrefter argumentet om at entreprenørskap ikke bare må sees på som et akademisk fokusområde, men også bør integreres i allerede eksisterende kurs. Tidligere studier har pekt på en rekke grunner til at studenter ikke deltar i entreprenørskapskurs: a) Fullpakket studiekalender b) entreprenørskap oppfattes å være forbeholdt handelshøyskolestudenter c) studentene er ikke vant til å besøke kurs og forelesninger ved andre institutter enn sitt eget d) til tross for at en rekke kurs innen entreprenørskap er åpne for alle, blir de ikke oppfattet slik på grunn av faktorer som lokalisering og benyttet fagspråk (Hulsey et al. 2006). Disse funnene fra Kauffman Foundations 2006 undersøkelse tydeliggjør at det er en rekke utfordringer knyttet til å etablere tverrfaglige kurs på tvers av fagdisipliner. En strategi for entreprenørskap og innovasjon ved UMB må ta inn over seg diversiteten av akademiske disipliner og de ulike formål og målsetninger som ligger til grunn for de ulike kursene. Tiltak som iverksettes for å eksponere studenter for innovasjon og entreprenørskap må være med på å fremme studentenes evne til å omsette ideer til handling. Studentene må ikke kun trenes i å løse problemer etter læreboken, men må utfordres til å formulere problemer og løsningsforslag selv (Windeløv-Lidzélius 2012). Målsetningen må være en entreprenørskapsundervisning som har en god balanse mellom hodet, hjertet og hånden hvor de intellektuelle, emosjonelle og handlingsbaserte delene av læringsbegrepet utfordres Katja Strøm Cappelen epost: 12

13 (Herrmann 2008). For å komme dit må vi lykkes i å øke studenter og lærekrefters forståelse for relevansen av entreprenørskapsutdannelse. Verdien av entreprenørskapsutdannelse ligger blant annet i kombinasjonen av innovasjon, kreativitet, samarbeid og det å ta sjanser (Herrmann 2008). Dette er elementer som er viktige ferdigheter for en lang rekke fagdisipliner uavhengig av om den enkelte ønsker å starte egen bedrift eller ikke. I praksis handler entreprenøriell utdannelse om mer enn gruppearbeid og ansvar for egen læring. Minst like viktig er en sterk kobling til virkeligheten utenfor utdannelsesinstitusjonen, en virkelighet som er av kompleks karakter og som krever omfattende koordinering (Lackéus et al. 2011). Studenter og oppgavene de stilles ovenfor må ut av klasserommet og inn i den virkelige verden. Utdannelse i entreprenørskap og innovasjon må streve etter å stimulere studentenes nysgjerrighet. Et avgjørende punkt for å kunne tilby et velfundert utdannelsestilbud innen innovasjon og entreprenørskap er at utdannelsesinstitusjonen i sin tilgang selv er innovativ og entreprenøriell (Windeløv-Lidzélius 2012). 6. Betingelser for implementering Tiltak for økt deltagelse i entreprenørskapsaktiviteter De undervisningsansvarlige må være i stand til å skape et miljø som bygger på åpenhet og tillitt for at studentene skal kunne utvikle de nødvendige ferdighetene som kreves for å stille gode spørsmål og å ta sjanser. Generell konfrontasjon med entreprenørskap for å endre tankemønstre og holdninger. Mer må gjøres for å fasilitere og muliggjøre samarbeid mellom undervisningskrefter på tvers av fagretninger og institutter. Etablere prosjekter og studieprogrammer på tvers av fagdisipliner Rekruttere professorer som har erfaring med entreprenørskap i praksis (OECD 2008) For å utvikle entreprenørielle kandidater i henhold til Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap (2009), må entreprenørskap integreres i alle fag. Studentene må få mulighet til å tilegne seg entreprenørielle ferdigheter som gjør dem i stand til å se og utforske muligheter, løse problemer, genererer og kommunisere ideer samt å gjøre en reell forskjell i deres egne omgivelser (Herrmann 2008). Katja Strøm Cappelen epost: 13

14 7. Rammeverk for implementering av innovasjon og entreprenørskap Målet med å integrere innovasjon og entreprenørskap på universitetsnivå er å utdanne kandidater med entreprenørielle ferdigheter og kompetanser. Dette kapittelet vil beskrive et rammeverk for hvordan lykkes med integrasjon av innovasjon og entreprenørskap på tvers av fagretninger, samt belyse hovedprinsippene som bygger opp under et slikt rammeverk. Implementeringsrammeverket er utviklet på bakgrunn av en gjennomgang av erfaringer og anbefalinger fra andre utdannelsesinstitusjoners arbeid med innovasjon og entreprenørskap. Rammeverket som foreslås bygger på et sett generelle prinsipper for denne typen arbeid, men er tilpasset den konkrete konteksten ved UMB. Prinsipper for vellykket strategiimplementering: a. Et muliggjørende institusjonelt miljø b. Engasjerte interne og eksterne stakholders c. Utvikling av pedagogisk entreprenørskap i undervisningen a. Behov for et muliggjørende institusjonelt miljø Universitetsmiljøet må inspirere og motivere undervisningskrefter så vel som studenter til å forfølge og utprøve egne ideer. For dette kreves institusjonell kapasitetsbygging, mulighetsrom og gjenkjennelse av disse (Mendes & Kehoe 2007). For at studenter skal kunne lære i et miljø som oppfordrer til entreprenøriell tenking og handling, er man i følge Herrmann (2008), avhengig av at de akademisk ansatte tilegner seg en entreprenøriell tilgang til undervisning og forskning. b. Engasjerte interne og eksterne stakeholders Studenter og underviseres interesse for entreprenørskap er en forutsetning for vellykket implementering av strategien. Implementeringen avhenger av at den foreslåtte strategien er et tett samarbeid med eksterne partnere så som næringsliv, kommuner, Katja Strøm Cappelen epost: 14

15 lokale aktører med videre. Eksterne stakeholders vil kunne være mulige medfinansierer for konkrete aktiviteter. Det vil videre være viktig å trekke på erfaringer fra sterke entreprenørielle miljøer og enkeltaktører gjennom samarbeid med andre norske og utenlandske utdannelsesinstitusjoner. Faglitteraturen fremhever viktigheten av å utvikle entreprenørielle økosystemer. Entreprenørielle økosystemer refererer til selvorganiserende og selvregulerende interaksjon mellom individuelle organismer. Et entreprenøriellt økosystem er altså ikke å forstå som en sjekkliste eller konstruert nettverk av interne og eksterne nettverksaktører. Et levedyktig entreprenøriellt økosystem må betraktes som et naturlig økosystem, eller biotop som vokser organisk (Isenberg 2012). Det entreprenørielle økosystem kan altså ikke konstrueres etter oppskrift, men må gis tid og rom til å utvikles seg naturlig og over tid. c. Utvikling av pedagogisk entreprenørskap i undervisningen I utviklingen av et entreprenøriellt universitetsmiljø må man ikke undervurdere den viktige rollen lærekreftene spiller. Å inspirere lærekrefter til å implementere entreprenørielle teorier og metoder blir betegnet som en av de aller viktigste skrittene for å etablere et entreprenøriellt utdanningsmiljø (The Copenhagen Case 2011). Målet må være lærere som inkluderer entreprenørielle perspektiver i den enkelte teoretiske diskurs. For dette trengs kompetanseheving hos institusjonens utdanningskrefter. Herunder videreutdannelse, oppfølging og veiledningsprogrammer (European Foundation for Entrepreneurial Research (EFER) 2006; Nordisk ministerråd 2011; Rød 2000). 8. Oppsummering av hovedpunkter Entreprenørskapsutdannelse handler om å utvikle unge menneskers evne til å handle entreprenøriellt og handler således mer om innstilling og holdninger enn om teoretisk viten om hvordan man driver en bedrift. I følge rapporten Enabling Teachers as a Critical Katja Strøm Cappelen epost: 15

16 Success Factor (2011), handler entreprenørskapsutdannelse om å utvikle en kultur gjennom, for og om entreprenørskap. Undersøkelser har vist at entreprenørskapsutdannelse har sosial og økonomisk påvirkning i videre forstand enn å kunne tallfeste hvor mange kandidater som blir entreprenører. Utdannelsestilbud innen innovasjon og entreprenørskap handler også om å bygge opp en kreativ og innovativ kapasitet hos ansvarlige borgere og fremtidig ansatte. Innovative og entreprenørielle ferdigheter bør derfor betraktes som fagovergripende kompetanser som må tilbys studenter fra alle fagdisipliner. For å lykkes med dette er det en forutsetning at man legger til grunn en klar visjon for underviserens rolle som læringsfasilitator (European Commission 2011). Anbefalinger for veien videre For å skape rett klima, en entreprenøriell kultur, er man avhengig av: - Innhold - Undervisning og læringsmetoder - Kunnskap, ferdigheter og holdninger - Begrepsforståelse Entreprenørskapsutdanning bør bli obligatorisk og utvidet til alle fagdisipliner Kompetanseheving stab Klar visjon for underviserens rolle Fokus fra arbeidsliv til også å inkludere personlig og sosialt liv Praksisorientert læring Kvinnelige studenter En forutsetning for at entreprenørskap skal kunne integreres på all nivåer i utdannelsessystemet er at lærekrefter og kommende universitetslærere utdannes innen pedagogisk entreprenørskap (Rød 2000). I dette strategidokumentet understrekes viktigheten av å utvide fokuset i dagens entreprenørskapsutdanning til å omhandle entreprenørielle og innovative kompetanser hos hele mennesket og ikke kun fagpersoner. Et ytterligere punkt som ikke har vært nærmere omtalt i denne rapporten, men som tidligere rapporter peker på er kjønnsskjevheten i dagens entreprenørskapsutdannelser. Langt flere mannlige enn kvinnelige studenter velger entreprenørskapsrelaterte fagretninger hvilket igjen gir seg utslag i en overvekt av mannlige entreprenører. Det oppfordres til å legge et særlig fokus på å nå kvinnelige studenter med entreprenørskapsaktiviteter. 9. Avslutning: Hvordan videreutvikle entreprenørskapsundervisning ved UMB? UMB er inne i en sammenslutningsprosess med Norges Veterinærhøgskole og det vil skje flere strukturelle endringer de neste årene. Samtidig er det slik at bygging av fasiliteter for Veterinærhøgskolen har førsteprioritet og andre strategiske prosesser Katja Strøm Cappelen epost: 16

17 stopper opp til veterinærene er på plass på Ås. Det eksisterer også planer for et nytt innovasjonsbygg finansiert av SIVA, når dette kommer på plass er ikke klart i skrivende stund. I dette prosjektet har vi dannet et nettverk av personer som er interessert i å være pådrivere for å utvikle entreprenørskap ved UMB/Veterinærhøgskolen. Flere initiativ er tatt for samarbeid mellom ulike institutter og dette vil fortsette etter at prosjektet er slutt. I disse samarbeidsprosjektene spiller næringslivskontoret ved UMB en sentral rolle som pådriver og for å koordinere dette. På avslutningsseminaret ble det også diskutert noen tiltak som kan være med på å utvikle fagområdet i årene framover: Opprette et eget strategisk universitetsprogram for undervisning og forskning innen entreprenørskap og innovasjon. Det et lagt et grunnlag for dette i og med dette prosjektet men det trengs mer arbeid og forankring i fagmiljøene før dette kan være på plass. Det er hard kamp om midler til strategiske programmer. Opprette et senter for entreprenørskap og innovasjon. Dette kan bli aktuelt når det nye innovasjonsbygget kommer og må ses i sammenheng med lokalisering av næringslivskontoret ved UMB og UMB s samhandling med næringsliv, forvaltning og samfunn (samfunnsansvar). Næringslivskontoret ved UMB får større oppfølgingsansvar når det gjelder tiltak som kobler næringsliv med studiene og de vil bidra ved arrangement av camps og ulike samarbeidstiltak mellom næringsliv og undervisningsprogrammene. Det nettverket som er dannet gjennom prosjektet vil fortsette å ha møter etter at prosjektet er slutt for å diskutere ulike samarbeidstiltak og påvirke satsingen på entreprenørskap ved UMB. Et mer formalisert samarbeide vil også bli vurdert. De pilotprosjektene som er startet i prosjektet vil fortsette også i Dette gjelder undervisning i studentbedrift (Institutt for matematiske og tekniske fag, Handelshøgskolen og Næringslivskontoret), et tverrfaglig ph.d. kurs i «IPR and Innovation» og en-dags workshop om ideutvikling i matvarebransjen (Institutt for kjemi og bioteknologifag og Handelshøgskolen). Videreutvikling av mentorordninger, få med erfarne mentorer fra næringslivet til veiledning av studenter som arbeider med kommersialiseringsprosjekter. Dette har vært prøvd med stor suksess i et kurs og vil bli videreutviklet. Katja Strøm Cappelen epost: 17

18 Tettere kopling mellom forskere og studenter, dette ble prøvd med stor suksess i en innovasjonscamp finansiert av et annet prosjekt, vi arbeider videre med dette i samarbeid med næringslivskontoret. En annen modell er å la studenter arbeide i internship(og få kurspoeng for det) med kommersialiseringsutfordringer på forskerprosjekter i samarbeid med næringslivskontoret. Dette er også prøvd ut og vil bli videreutviklet. 10. Referanser Alt, P.-A. (2011). Innovationen aus der Wissenschaft. Profund das Magazin der Gründungsförderung and der Freien Universität Berlin. The Copenhagen Case. (2011). Copenhagen: The Danish Foundation for Entrepreneurship - Young Enterprise. European Commission. (2011). Entrepreneurship Education: Enabling Teachers as a Critical Success Factor. Brussel: Entrepreneurship Unit Directorate-General for Enterprise and Industry. European Commission. (2012). Effects and impact of entrepreneurship programmes in higher education. Commission, E. Brussel: European Commision. European Foundation for Entrepreneurial Research (EFER). (2006). Tilgjengelig fra: Eurydice. (2012). Entrepreneurship Education at School in Europe: European Commission. Herrmann, K. (2008). Developing Entrepreneurial Graduates. Putting entrepreneurship at the centre of higher education: NESTA. Hulsey, L., Rosenberg, L. & Kim, B. (2006). Seeding Entrepreneurship Across Campus: Early Implementation Experiences of the Kauffman Campuses Initiative. Mathematica Policy Research Inc.: Kauffman Foundation. Isenberg, D. (2012). Entrepreneurship: Still Lost in the Davos Dialog. Harvard Business Review, 2012: Harvard Business Review. Jonsson, E. I. (red.). (2012). Nordic Innovation. Reykjavik: Klak. 48 s. Katja Strøm Cappelen epost: 18

19 Kunnskapsdepartementet. (2009). Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning Oslo: Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Lackéus, M., Williams-Middleton, K. & Lundqvist, M. (2011). Staten bör syna Bauerskolorna. Tilgjengelig fra: Mendes, A. & Kehoe, C. (2007). Academic Entrepreneurship: Possibilities and Pitfalls. Illinois: University of Illinois. Nordisk ministerråd. (2011). Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden København: Nordisk Ministeråd. OECD. (2008). Entrepreneurship and Higher Education, chapter 5. Wilson, K.: OECD. Rød, Ø. (2000). Lærprocesse i pedagogisk entreprenørskap: å lære i dillemma og kaos. Kristiansand: Høyskoleførlaget AS. Se mulighetene og gjør noe med dem! (2004). forskningsdempartementet, U.-o. Oslo: Regjeringen. Strategi for uddannelse i entreprenørskab. (2011). Ministeriet for videnskab, u. o. t. København: Undervisningsministeriet, Kulturministeriet. Sydow, J. (2010). Die Welt ist ein Netzwerk. Profund das Magazin der Gründungsförderung and der Freien Universität Berlin. Wagner, T. (2012). Creating Innovators: Why America s Education System Is Obsolete. Forbes. Windeløv-Lidzélius, C. (2012). Foretagsomhet bør ha pedagogisk oppmerksomhet. Mandag Morgen. Katja Strøm Cappelen epost: 19

Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av alle fagretninger og institutter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av alle fagretninger og institutter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap SLUTTRAPPORT NORGESUNIVERSITET PROSJEKTET: Integrering av innovasjon og entreprenørskap på tvers av alle fagretninger og institutter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Ingrid Tvete Studiekvalitetetsdagene Høgskolen i Lillehammer

Ingrid Tvete Studiekvalitetetsdagene Høgskolen i Lillehammer Hva er sosialt entreprenørskap og hvordan kan dette inngå i undervisningsarbeidet ved høgskolens studier? Ingrid Tvete Studiekvalitetetsdagene Høgskolen i Lillehammer Hva er entreprenørskap? Entreprenørskap

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning 17.november 2016 Torild Nilsen Mohn, Ungt Entreprenørskap Norge Torild.mohn@ Arbeidslivet søker: Evne og vilje til initiativ Nytenking og kreativitet Selvtillit

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Hva er entreprenørskap? en dynamisk og sosial prosess, der individer,

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) Det kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato 15.10.2015 Vår ref.: 15/06781-1 Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Kreativt partnerskap Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Creative Partnerships er Storbritannias flaggskip inne kreativ læring. Det administreres

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

SIU Konkrete muligheter i nordisk utdanningssmarbeid Bergen, 7. mars Avdelingsdirektør Vidar Pedersen

SIU Konkrete muligheter i nordisk utdanningssmarbeid Bergen, 7. mars Avdelingsdirektør Vidar Pedersen SIU Konkrete muligheter i nordisk utdanningssmarbeid Bergen, 7. mars 2013 Avdelingsdirektør Vidar Pedersen 2 Nordplus Nordisk-baltisk utdanningssamarbeid på alle utdanningsnivå 5 nordiske land, 3 baltiske

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring Refleksjonsnotat 1 i studiet Master i IKT-støttet læring v/ Høgskolen i Oslo og Akershus Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Innhold Informasjon... 2 Den femte

Detaljer

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Utdanning, forskning og arbeidsliv Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Mål med samarbeid med næringsliv 1) Styrke kvalitet og relevans på utdanning bidrar til humankapital og employability

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Hvordan kan internasjonalisering bidra til å styrke universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen

Hvordan kan internasjonalisering bidra til å styrke universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen Hvordan kan internasjonalisering bidra til å styrke universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen K. Atakan Viserektor for utdanning, professor Universitetet

Detaljer

Sak nr.: Møte: 07.11.12

Sak nr.: Møte: 07.11.12 FORSKNINGSUTVALGET Universitetet i Bergen Forskningsutvalget Universitetet i Bergen Arkivkode: FU sak:20/12 Sak nr.: Møte: 07.11.12 KARRIEREVEILDNING FOR PH.D. KANDIDATER Bakgrunn Tallenes tale er klare.

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Innspill til kompetansestrategi Agder. Hans Chr. Garmann Johnsen Strand hotel Fevik, 7. desember 2017

Innspill til kompetansestrategi Agder. Hans Chr. Garmann Johnsen Strand hotel Fevik, 7. desember 2017 Innspill til kompetansestrategi Agder Hans Chr. Garmann Johnsen Strand hotel Fevik, 7. desember 2017 Hva er en kompetansestrategi? OECD definerer i sin rapport: OECD skills strategi: Action report Norway,

Detaljer

Utvikle kvalitet i høyere utdanning som å spikre syltetøy på veggen?

Utvikle kvalitet i høyere utdanning som å spikre syltetøy på veggen? Kunnskapsdepartementet Utvikle kvalitet i høyere utdanning som å spikre syltetøy på veggen? Bjørn Haugstad UHR Representantskapsmøte 20 mai 2016 Kunnskapsdepartementet Norsk økonomi i omstilling Klimautfordringer

Detaljer

Innovasjon i ph.d.-utdanningen. Forum for forskerutdanning 8. september 2016 Else Marie Lingaas

Innovasjon i ph.d.-utdanningen. Forum for forskerutdanning 8. september 2016 Else Marie Lingaas Innovasjon i ph.d.-utdanningen Forum for forskerutdanning 8. september 2016 Else Marie Lingaas Hvorfor innovasjon? Kvalifikasjonsrammeverket - nivå 8: Ph.d. (3. syklus): Kunnskap: Kandidaten kan bidra

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Framtidens universitet

Framtidens universitet 1 Framtidens universitet Aktuelle trender og tema Tone Merethe Aasen, september 2013 2 Aktuelle tema som påvirker utviklingen av universitetene Globalisering, konkurranse, alliansebygging og kompleksitet

Detaljer

Strategi Ny kunnskap ny praksis

Strategi Ny kunnskap ny praksis Strategi 2024 Ny kunnskap ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løyser samfunnet sine utfordringar. Slagord Ny kunnskap ny praksis Verdiane våre Lærande I tett samspel med samfunns-

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

SIU. Internasjonalt samarbeid om grader og studieprogram SIUs undersøkelse fra. Bergen, 12 januar 2012 Arne Haugen

SIU. Internasjonalt samarbeid om grader og studieprogram SIUs undersøkelse fra. Bergen, 12 januar 2012 Arne Haugen SIU Internasjonalt samarbeid om grader og studieprogram SIUs undersøkelse fra 2011 Bergen, 12 januar 2012 Arne Haugen 1 Bakgrunn for SIUs undersøkelse om fellesgrader SIU skal stimulere til internasjonalisering

Detaljer

Hva er de viktigste nye elementene i EUs smart spesialiseringsstrategi? Hva nytt tilfører smart spesialisering? Hva er Smart Spesialisering?

Hva er de viktigste nye elementene i EUs smart spesialiseringsstrategi? Hva nytt tilfører smart spesialisering? Hva er Smart Spesialisering? Hva er de viktigste nye elementene i EUs smart spesialiseringsstrategi? Hva nytt tilfører smart spesialisering? Åge Mariussen seniorforsker, Nordlandsforskning Hva er Smart Spesialisering? EUs strategi

Detaljer

Karrierekompetanse - CMS Hva er det og hvordan kan det være relevant for dere? Nasjonalt studieveilederseminar 22. September 2016

Karrierekompetanse - CMS Hva er det og hvordan kan det være relevant for dere? Nasjonalt studieveilederseminar 22. September 2016 tonje.gravaas@vox.no Karrierekompetanse - CMS Hva er det og hvordan kan det være relevant for dere? Nasjonalt studieveilederseminar 22. September 2016 Tonje F. Gravås Nasjonal enhet for karriereveiledning,

Detaljer

Høringsinnspill fra Abelia til NOU- 2015:8 Fremtidens skole -

Høringsinnspill fra Abelia til NOU- 2015:8 Fremtidens skole - Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 15.10. 2015 Høringsinnspill fra Abelia til NOU- 2015:8 Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanse. Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps-

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Yrkesfaglærerløftet, en strategi mange tiltak helhet og sammenheng?

Yrkesfaglærerløftet, en strategi mange tiltak helhet og sammenheng? Yrkesfaglærerløftet, en strategi mange tiltak helhet og sammenheng? Hans Jacob Edvardsen Fagopplæringssjef Samarbeid skole-arbeidsliv i Yrkesfaglærerløftet 11-12 mai 2017 Trondheim «Skolen er en felles

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid 13.04.11 v/ Karin-Elin Berg Innhold Hensikten med kvalifikasjonsrammeverk Europeiske rammeverk Utviklingen av et norsk rammeverk Utfordringer 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

the Entrepreneurial Skills Pass Ungt Entreprenørskap Norge November 2017

the Entrepreneurial Skills Pass Ungt Entreprenørskap Norge November 2017 the Entrepreneurial Skills Pass Ungt Entreprenørskap Norge November 2017 Innhold Udir: Kompetansebegrepet ESP: Overblikk & tidslinje Egenevaluering Eksamen Ressurser Kompetanse i fagene (Udir) «Kompetanse

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Pedagogisk entreprenørskap som fenomen i utdanningskontekst

Pedagogisk entreprenørskap som fenomen i utdanningskontekst Høgskolen i Lillehammer Studiekvalitetsdagene 2012 Pedagogisk entreprenørskap som fenomen i utdanningskontekst Inger Karin Røe Ødegård Førsteamanuensis Entreprenørskap et multidisiplinært fenomen Økonomi

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 18. og 19. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 18. og 19. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Høringssvar fra Fellesadministrasjonen: 06.04.16 Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Et ungt og innovativt universitet med et regionalt og globalt engasjement.

Detaljer

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 Tydeligere kobling mellom

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser i norsk skole. Gøteborg 21. november Hege Nilssen Direktør, Utdanningsdirektoratet

Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser i norsk skole. Gøteborg 21. november Hege Nilssen Direktør, Utdanningsdirektoratet Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser i norsk skole Gøteborg 21. november Hege Nilssen Direktør, Utdanningsdirektoratet Innhold i presentasjonen Hovedkonklusjoner fra utvalgsarbeidet Begrunnelser

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Internasjonalisering. August 2013

Internasjonalisering. August 2013 1 Internasjonalisering 2 Internasjonal handlingsplan 2011 2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer Internasjonalisering er et virkemiddel for å oppnå kvalitet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET 2016-2018 Hovedmål: Det medisinske fakultet skal være et internasjonalt ledende fakultet med en aktiv likestillingspolitikk for kjønnsbalanse

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kunnskapsdepartementet OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Anders K. Rinna 27. Oktober 2016 Agenda Hva er kompetansepolitikk? Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer