Beretning fra landsstyret. for perioden. juni 2013 juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beretning fra landsstyret. for perioden. juni 2013 juni 2014"

Transkript

1 Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2013 juni 2014 Vedlegg sak 7 Representantskapet mai 2014

2 Innhold Innledning...3 Egen organisasjon...3 Sekretariatet...3 Revisor...4 Æresmedlem...4 Landsstyremøter...4 Nærpolitiutvalg...4 Lokallagsledersamlinger...4 Medlemsutvikling...4 Aktiviteter...5 Politianalysen...5 Endringsprogram...7 Merverdiprogrammet...8 Ledersamling mai Lokale medlemsmøter og seminarer...9 Hovedorganisasjonen YS...10 Aktiviteter i hovedorganisasjonens regi...10 YS-stat kurs i omstilling...10 YS-stat - omstillings og IA utvalg...10 YS-stat - plankonferanse YS-stat ledersamling YS-stat Medbestemmelseskonferanse YS-stat konferansen YS-stat studium for topptillitsvalgte Internasjonalt samarbeid...11 Nordisk Insolvenskonferanse i Åbo, Finland...11 UIHJ- Permanent Council of the UIHJ Samarbeid med andre organisasjoner...12 Kommunikasjon fagbladet/hjemmesiden...12 Kommunikasjonsarbeid...12 Lensmannsbladet - Politilederen...13 Politilederen.no...13 Twitter...14 Høringsuttalelser...14 Møter sentralt med justisminister politidirektør politikere...14 Lønns- og arbeidsvilkår...14 Lokale lønnsforhandlinger Hovedoppgjøret Bistand til medlemmer...15 Medbestemmelse, drøfting og forhandlinger...15 Forhandling av særavtaler...15 Råd og referansegrupper...15 Driftsenhetsstruktur...15 Side 2 av 15

3 Innledning Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2013 juni Siste representantskapsmøte ble holdt på Gardermoen 30. mai Landsstyret har i siste periode bestått av: Leder Nestleder og styrmedlem Østlandet Varamedlem Styremedlem Sør- og Vestlandet Varamedlem Styremedlem Midt-Norge Varamedlem Styremedlem Nord-Norge Varamedlem Jonny Nauste Bjørn Bergundhaugen Frank Gran Kjetil Andersen Anita Stenvik Elisabeth Eldegard Eriksen Marit Fostervold Johansen Alf-Erling Isaksen Asbjørn Sjølie Representantskapet består av medlemmene av landsstyret og lederne av lokallagene. Lokallagsledere er pr. i dag følgende: Akershus og Østfold Elisabeth Bråten Engen Lørenskog Oslo Knut Kværner Politidirektoratet Hedmark/Oppland Jørn Arild Flatha Åsnes Buskerud Stein Olav Bredli Drammen Vestfold og Telemark Petter Aronsen Tønsberg Agder Jan Sverre Krogstad Arendal Rogaland og Haugaland Edvin Gard Stavanger Hordaland Tore Salvesen Bergen vest Sogn og Fjordane Webjørn Moa Eid Sunnmøre Hans Erik Pettersen Vestnes Nordmøre og Romsdal Alf Sollid Tingvoll Sør-Trøndelag Rune Halvorsen Fosen Midt Norge Walter Pedersen Bodø Hålogaland Asbjørn Sjølie Vest-Lofoten Finnmark Tarjei Leinan Matheisen Porsanger Egen organisasjon Sekretariatet Norges Politilederlags sekretariat er lokalisert i Tine Bygget, Lakkegata 23, Oslo. Her holder vi til i moderne lokaler som vi fremleier av Negotia. Vi flyttet hit den Sekretariatet ledes av lagets leder Jonny Nauste, som har permisjon fra stillingen som namsfogd i Asker og Bærum. Forbundssekretær Geir Krogh har permisjon fra sin stilling som politistasjonssjef i Follo. Forbundssekretæren er frikjøpt ut Generalsekretær Svein Stuberg sluttet den etter 37 år i laget. I tillegg har vi avtalt en fast godtgjørelse for nestleder Bjørn Bergundhaugen og for regnskapsføreren Paul Johan Nauste som regnskapsfører. Side 3 av 15

4 Revisor Otto Stærk har fungert som lagets revisor i perioden. Æresmedlem Svein Stuberg ble innvotert som æresmedlem på Representantskapsmøtet Landsstyremøter Det er avholdt seks Landsstyremøte i perioden: 28. august 2013 Trondheim 27. september Gardermoen 9. januar 2014 Telefonmøte mars 2014 Gardermoen 24. april 2014 Telefonmøte 14. mai 2014 Telefonmøte Nærpolitiutvalg Landsstyret nedsatte 19. januar et internt arbeidsutvalg med mandat om å foreslå konkrete kriterier for organisering av fremtidens nærpoliti. Utvalget har bestått av forbundssekretær Geir Krogh, Elisabeth Eldegard Eriksen, Bjørn Bergundhaugen og Asbjørn Sjølie. Et utkast til rapporten ble behandlet på lokallagsledersamlingen 7. mars og den ferdige rapporten ble behandlet og godkjent av landsstyret 24. april. Landsstyret ba forbundskontoret om å utarbeide et forslag til resolusjon for organisering av fremtiden nærpoliti med bakgrunn i rapporten. Rapporten og resolusjonen vli bli behandlet på representantskapsmøte 22. mai Lokallagsledersamlinger Det er avholdt to lokallagsledersamlinger i perioden: 27. september 2013 Gardermoen. Hovedtema var høringsuttalelsen til Politianalysen. 7. mars 2014 Gardermoen. Hovedtema var fremtidens nærpoliti. Medlemsutvikling Vi har i dag 263 yrkesaktive medlemmer og 365 pensjonistmedlemmer. Det er en økning på fem yrkesaktive medlemmer siden sist representantskapsmøte. Det er imidlertid et stykke igjen til det kortsiktige målet på 10 % i året. Den 8. mai i år ble en historisk dag for Norges Politilederlag, NPL Oslo ble stiftet. 130 år etter at det første lokallaget ble stiftet. Ved å stifte et lokallag i Oslo markerer Norges Politilederlag at det er et behov for lokallag som organiserer ledere i Oslo. I følge vedtektene i det nye lokallaget kan ansatte i ledende stillinger i politi- og lensmannsetaten i Oslo, herunder Justis- og beredskapsdepartementet, politiets sikkerhetstjeneste og Politidirektoratet med underliggende enheter bli medlemmer. Side 4 av 15

5 Aktiviteter Politianalysen Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer (NOU 2013:9) Onsdag den 19. juni 2013 ble Politianalysen (NOU 2013:9) overlevert statsråd Grete Faremo. Jeg ønsker et godt faglig grunnlag for fremtidens organisering av politi- og lensmannsetaten, sa hun i forbindelse med oppnevningen av utvalget 8. november Analyseutvalget ble ledet av Arne Røksund, departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet. Både han og gruppemedlem Frede Hermansen hadde bakgrunn fra arbeidet med Forsvarets langtidsplan. Politidirektør Odd Reidar Humlegård og PST-sjef Benedicte Bjørnland deltok også i utvalget. Klipp fra utvalgets egen pressemelding : Politiet er i dag under et betydelig endringspress. Grunnleggende utviklingstrekk i samfunnet utfordrer den norske politimodellen og stiller nye krav til hva som er en god polititjeneste. Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende kriminaliteten og samtidig levere en god polititjeneste der befolkningen bor. Utvalget mener at politiet ikke i tilstrekkelig grad er organisert, styrt og ledet for å møte denne utviklingen. Den underliggende årsaken til dagens utfordringer er etter utvalgets vurdering todelt. På den ene siden har ikke politiet nødvendige rammevilkår for å kunne styre, lede og utvikle virksomheten på en måte som best mulig svarer til oppgavene. På den annen side har heller ikke politiet evnet å utnytte de muligheter som faktisk finnes. For å utvikle et bedre og mer effektivt politi i fremtiden må politiet gis større handlingsrom til å organisere, styre og lede virksomheten. Samtidig må politiets egen evne til å gjøre nettopp dette også forbedres. Utvalget anbefaler at det gjennomføres to reformer i norsk politi; en strukturreform og en kvalitetsreform. Strukturreformen har som formål å styrke politiets innsats mot kjerneoppgavene, bygge robuste politidistrikter og sikre et lokalt politi med gode forutsetninger for å drive effektiv forebygging, sikre lov og orden og tilby en god polititjeneste lokalt. Utvalget anbefaler: - å fokusere politiets oppgavesett mot kjerneoppgavene - at politiet organiseres i seks politidistrikter - at den lokale strukturen styrkes gjennom økt politibemanning og færre små tjenesteder Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Kvalitetsreformen omfatter forbedringer i styring og ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og prestasjoner. Norges Politilederlag hadde en grundig prosess i organisasjonen før vi gav vår høringsuttalelse. Analysen ble førstegang behandlet på landsstyremøte i Trondheim den Side 5 av 15

6 28. august. Rapporten ble sendt til lokallagene for høringsuttalelse med frist til 19. september Vi ba om at høringssvarene i hovedsak dreide seg om følgende hovedpunkt: 1. Endring av oppgavesett sivil rettspleie 2. Endring av oppgavesett forvaltning 3. Politidistrikts- og driftsenhetsstruktur 4. Sentralisering av administrative støttefunksjoner 5. Ledelse og styring: Standardisering av lederutvelgelse og utvikling og reformering av styring og utviklingsarbeidet (herunder prestasjonsledelse, bestpraksis-metoder, kompetanse og karriereplaner mv) Vi samlet Landsstyret og lokallagslederne på Gardermoen fredag 27. september og gjennomgikk av høringssvarene. Ut fra høringssvarene og prosessen på Gardermoen den 27.september leverte Norges Politilederlag sitt høringssvar den 1.oktober Høringsuttalelsen kan oppsummeres slik: Norges Politilederlag mener anbefalingene i Politianalysen vil føre til et mer effektivt og velfungerende politi i Norge. Vi oppsummerer her våre kommentarer til de enkelte forslag: Politianalysens definisjon av politiets kjerneoppgaver er for snevert og favner ikke helheten i politiets samfunnsoppdrag. Eventuelle endringer i politiets rolle og oppgaver bør vurderes og utredes nærmere. I vurderingen må det legges vekt på hvilket politi vi vil ha i Norge og i hvilken grad tilleggsoppgavene hemmer eller fremmer samfunnsoppdraget. Vi mener dagensoppgaveportefølje i all hovedsak kan begrunnes i politiets 10 grunnprinsipper, med en bred kontaktflate et sivilt preg og et større ressursmessig handlingsrom. Vi støtter en reduksjon av antallet politidistrikter, men mener mellommodellen med politidistrikter er mer praktisk gjennomførbart enn den foreslåtte regionsmodellen (6 politidistrikter). Med 6 politidistrikter kan de geografiske avstandene bli så store at stordriftsfordelene med større fagmiljøer bli redusert. Samtidig kan de kulturelle forskjellene i politidistriktet bli for store og hemme samhandling og effektiv utnyttelse av ressursene. Vi er enige i behovet for reduksjon av antall tjenestesteder, men dette må være gjenstand for lokale prosesser og bred involvering. Endringene må bygge på politiets grunnleggende verdier og prinsipper. Vi er enige i forslaget om at beslutningsmyndigheten for intern organisering av delegeres til Politidirektoratet. Vi støtter forslagene om sentralisering av administrative støttefunksjoner og opprettelse av en sentral kompetanse og koordineringsenhet. Vi støtter utvalgets forslag til styrket kompetansestyring og mer strategisk utvikling og utvelgelse av ledere. Vi anbefaler derfor at det opprettes et vurderingssenter for ledere i politiet. Gjennomføring Erfaringer fra store omstillinger både nasjonalt og internasjonalt viser at gevinstene uteblir eller at omstillingen tar veldig lang tid uten at det tilføres egne omstillingsmidler. Samtidig synes det som om det estimerte økonomiske gevinstene i Politianalysen er noe vel optimistiske. Vi anbefaler derfor at det settes av egne Side 6 av 15

7 omstillingsmidler for gjennomføring av Politianalysen slik at det er mulig å gjennomføre de ulike tiltakene før gevinstene er realisert. Medlemmene i Norges Politilederlag er positive til de endringene som nå kan forventes, samtidig skaper dette en stor uro for mange av våre medlemmer. Vi håper derfor de politiske beslutningene blir tatt raskt. Norges Politilederlag har hatt møter og samtaler med stortingspolitikere, partienes justisfraksjoner på Stortinget og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen om Politireformen. I tillegg har vi utarbeidet en rapport om kriterier som bør oppfylles ved etablering fremtidens nærpoliti. Videre har statsråd Anundsen har invitert Norges Politilederlag og de andre personellorganisasjonene til et tett samarbeid med Politireformen. Vi antar at regjeringen vil omtale Politireformen i statsbudsjettet for 2015, og at det kommer en stortings proposisjon til høsten som avklarer struktur og oppgaveporteføljen til politiet. Endringsprogram Som et ledd i oppfølgingen av Gjørv-kommisjonens anbefalinger ga Justisdepartementet Politidirektoratet i 2012 i oppdrag å etablere et bredt anlagt endringsprogram for politiet. På grunnlag av Gjørv - rapporten identifiserte programmet hele 203 oppfølgingspunkter. Visjonen skulle være: Et handlekraftig politi på rett sted til rett tid for et tryggere samfunn. Sentralt i programmet står betydningen av klare mål og resultater, holdninger og kultur, endringsledelse og helhetlig beredskapstenkning. Arbeidet med ledelse, kultur og holdninger knyttet til risikoerkjennelse og gjennomføringsevne er et grunnleggende og langsiktig endringsarbeid. Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av hendelser på alle nivå i organisasjonen krever et systematisk arbeid. Endringsprogrammet skal styre og koordinere prioriterte innsatsområder og prosjekter med sikte på videreutvikling og reelle forbedringer i politiet i tråd med Gjørv-kommisjonens anbefalinger. Endringsprogrammet omfatter tiltak rettet mot ledelse, kultur og holdninger og tiltak rettet mot erkjennelse av risiko og sårbarhet. Det er besluttet fem overordnede innsatsområder for endringsprogrammet: Styring, ledelse og kultur Kommunikasjon og samhandling Teknologi Kapasitet, bemanning og ressurser Kompetanse, øving, trening og læring Side 7 av 15

8 Pr har Endringsprogrammet rapportert slik status mht oppfølgingsområder: Det er levert flere sentrale sluttrapporter i perioden; - Responstid og responskvalitet - Kompetanseheving for innsatspersonell - Kompetanse på operasjonssentralen - Medarbeiderplattform - Politiets helikopterkapasitet - Treningsfasiliteter operativt personell - Kunnskapsbasert erfaringslæring Flg. prosjekter pågår: - Politiets luftkapasitet hele landet - Transport kjøretøy - Forskningsprosjekt IP-trening i Hordaland - Politiets bruk av droner - Arbeidsprosesser teknologi på stedet, pilot - Krisekommunikasjon overført kommunikasjonsstaben Det er pågående aktivitet på samtlige forbedringsområder, med unntak av 12 hvor ansvaret tilligger Justis- og beredskapsdepartementet. For å få et bedre og mer helhetlig grep om endringsarbeidet jobber POD nå med å replanlegge Endringsprogrammet. Dette vil være klart før sommeren. Nestleder Bjørn E. Bergundhaugen har representert Norges Politilederlag i programstyret for Endringsprogrammet. Merverdiprogrammet Merverdiprogrammet er fortsatt det mest omfattende utviklingsprogrammet i politi- og lensmannsetaten. Norges Politilederlag har med politiinspektør Nina Bjørlo (Asker og Bærum) i referansegruppen. Politioverbetjent Ove Furseth (Follo) har møtte i Ninas fravær. Side 8 av 15

9 Programmet er nå noe forsinket i påvente av modningsarbeidet i Politidirektoratet. I forbindelse med tildeling av ressurser til programmet ble alle sider ved programmet høsten 2013 evaluert av et Holte Consulting. De konkluderte med at politiet burde ferdigstelle flere tiltak, bl.a. innen ledelse, styring og organisasjonsutvikling. Norges Politilederlag er aktivt med i programmet og bidrar med et lederperspektiv gjennom deltagelsen i referansegruppen. I tillegg har vi invitert representanter fra Merverdiprogrammet på våre samlinger og til å bidra i fagbladet og på hjemmesidene. Ledersamling mai 2013 Ledersamlingen 2013 ble arrangert på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen torsdag 30 fredag 31. mai. Temaet for samlingen var, ledelse av et politi i endring. I underkant av 90 deltagerne deltok. Foredragsholdere var følgende: - Politidirektør Odd Reidar Humlegård med temaet: Hvor går veien videre?. - PST-sjef Benedicte Bjørnland med temaet: Kunnskapsledelse i praksis - Debattredaktør i VG Elisabeth Skarsbø Moen med temaet: Politiet sett fra den fjerde statsmakt - Ekspedisjonsråd Thor Arne Aas informerte fra Justis- og beredskapsdepartementet - Sivilingeniør og styreleder Siri Hatlen med temaet: Endringer og omstillinger i sykehussektoren - Politimesterne Hans Vik og Arne Hammersmark orientert om status innenfor sine ansvarsområder i Endringsprogrammet. - Leder av Merverdiprogrammet, Johan Skutle orientert sammen med leder for virksomhetsutvikling Ida Melbo Øystese. - Riksadvokat Tor-Aksel Busch avsluttet med temaet: Påtalemyndighetene må også forvente endring En mer omfattende artikkel om lederseminaret 2013 ble trykket i Lensmannsbladet Politilederen nr Lokale medlemsmøter og seminarer Det har vært avholdt årsmøter og medlemsmøter i de fleste lokallagene i perioden. Forbundskontoret har tatt initiativ til medlemsmøter hvor vi foruten orienteringer fra sentralt har gjennomført et foredrag om omstillinger i politiet. I tillegg har Terje Nybø ved Riksadvokaten og Arne Isak Tveitan fra Nasjonalt ID-senter deltatt med foredrag. Feler av lokallagene har også vært flinke å skaffe egne lokale foredragsholdere til medlemsmøtene. Noen av lokallagene har arrangert to eller tre dagers samlinger i løpet av perioden. NPL Midt-Norge samlet medlemmene i Mosjøen i november til fagseminar, mens NPL Finnmark samlet sine medlemmer til årsmøte i Karasjok i desember. NPL Buskerud inviterte både egne medlemmer og medlemmer fra Vestfold til lederutvikling i Stavern i februar. NPL Vestfold var ikke snauere enn at de invitert med seg medlemmer både fra Agder og Buskerud til lederseminar på Svalbard i mars. Disse samlingene var svært vellykket både faglig og sosialt og landsstyret vil oppfordre de øvrige lokallagene til å gjøre det samme. Alle lokallagene har søkt og fått støtte fra forbundskontoret til gjennomføringen. Side 9 av 15

10 Hovedorganisasjonen YS Vi har også i denne perioden hatt stor glede og nytte av å være et YS-forbund. Sekretariatet har hatt kontakt med sekretariatet i YS-Stat i enkeltsaker og fått god hjelp. Vi har også god kontakt med de andre forbundene i YS-Stat. Laget deltar med leder eller forbundssekretær på YS-Stat sektorstyremøter, forbundsledermøter og representantskapsmøte i YS. Aktiviteter i hovedorganisasjonens regi YS-stat kurs i omstilling YS-stat gjennomførte omstillingskurs januar 2014 på Comfort Hotel Runway Gardermoen. De fleste av YS-Stats forbund var representert på kurset. Fra Norges Politilederlag deltok forbundssekretær Geir Krogh og lokallagsleder i Østfold og Akershus, Elisabeth Bråthen Engen. Kurset inneholdt regler for omstilling, tariffavtaler, endringsprosesser og konflikthåndtering. I tillegg fikk vi en gjennomgang av IA-avtalen og innsikt i en dreiebok for omstillinger, utarbeidet av som YS-stat. Vi fikk mange gode forelesninger og ikke minst nyttige meningsutvekslinger om utfordringer ved omstilling og endring. Kurset arrangeres hvert år og det anbefales på det sterkeste for ledere i politi- og lensmannsetaten. YS-stat - omstillings og IA utvalg YS-stat har et eget fagutvalg for omstillings og IA arbeid. Forbundssekretær Geir Krogh med i utvalget på vegne av Norges Politilederlag. Utvalget har ansvaret for å arrangere kurs i omstilling og delansvar for Ys-stats studie i tariff og personaljuss. For første gang arrangerte YS-stat i 2014 en medbestemmelseskonferanse hvor utvalget hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring. Utvalget har ca seks møter i året. YS-stat - plankonferanse 2013 YS Stats plankonferanse ble i år lagt til Engø gård, Tjøme i perioden september Tema var statspensjon og tariffoppgjøret Leder Jonny Nauste deltok. YS-stat ledersamling 2013 For tredje gang arrangerte YS-Stat ledersamling desember på Gardermoen. Tema for årets samling var; Mål og resultatstyring. Mål- og resultatstyringen i staten har tatt overhånd og det må brukes mer tid på å utøve lederskap, uttalte leder Pål N Arnesen ved åpningen av den tredje lederkonferansen i Ys-stat. Samtidig pekte han på ledelse og motivasjon som et forsømt område. Side 10 av 15

11 Vi var 40 medlemmer fra YS-forbundene, Norges Politilederlag var heldig som fikk stille med seks medlemmer. Utenom det faglige utbyttet vi får er det nyttig å treffe andre ledere fra forskjellige statlige sektorer. En artikkel fra Ys-stat ledersamling ble tatt inn Lensmannsbladet Politilederen nr YS-stat Medbestemmelseskonferanse 2014 YS stats medbestemmelseskonferanse den 6. mars på Thon Hotell, Ullevål, ble et vellykket arrangement. Det var 160 deltagere fra YS-forbundene, vi deltok med 6 medlemmer. Fra Politidirektoratet deltok to personer. - Det hviler et stort ansvar på ledere om å ikke prioritere bort kompetansen til de tillitsvalgte, sa Pål Arnesen, leder i YS Stat ved åpningen. En artikkel fra medbestemmelseskonferansen er tatt inn i Politilederen Lensmannsbladet nr YS-stat konferansen 2014 Den årlige YS stat konferansen ble avholdt januar 2014 på Soria Moria Hotell i Oslo. Seksjonssjef Stein Olav Bredli, forbundssekretær Geir Krogh og leder Jonny Nauste var med som deltakere fra NPL. Tema for konferansen var blant annet; Arbeidsgiverpolitikk i staten, muligheter og utfordringer, Den nye arbeidsgiverpolitikken i staten, muligheter og utfordringer. Ys-stat konferansen er er omtalt på ys.no og en artikkel basert på foredraget av Einar Øverenget er tatt inn i Lensmannsbladet Politilederen nr YS-stat studium for topptillitsvalgte YS-stats studium for topptillitsvalgte har nå endret navn studie i tariff og personaljuss og gir 15 studiepoeng. I perioden ble studiet gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Forbundssekretær Geir Krogh var eneste deltager fra Norges Politilederlag. Alle samlingene ble holdt på Comfort Runway hotell på Gardermoen med avsluttende hjemmeeksamen i begynnelsen av april. Tilbakemeldingen fra deltagerne er gjennomgående svært gode både i forhold til endring og omstillinger, og drøfting og forhandlinger etter hovedavtalen. Studiet passet svært godt for landstyremedlemmer og lokallagsledere. Internasjonalt samarbeid Nordisk Insolvenskonferanse i Åbo, Finland For 8. gang ble Nordisk Insolvenskonferansen arrangert. Denne gangen var det Finland som var arrangør og namsmenn satte seg i stevne i Åbo i perioden september Fra Norge var det 15 deltagere, og alle de nordiske landene var representert utenom Island. Tema i år var: «Grå økonomi, svart framtid.» Side 11 av 15

12 En artikkel fra insolvenskonferansen er tatt inn i Lensmannsbladet Politilederen nr UIHJ- Permanent Council of the UIHJ 2013 Norges Politilederlag er medlem av UIHJ. Årsmøtet blir hvert år arrangert i Paris og 28. og 29. november representerte Lillian Borge Bersaas og Anita Stenvik Norge på årsmøte i UIHJ i Paris. UIHJ, som er en forkortelse for International Union of Judicial Officers, ble etablert i UIHJ består i dag av 73 medlemsland. Noen av hovedoppgavene til organisasjonen er å bistå sine medlemsland i arbeidet med tvangsinndrivning og implementering av tvangsinndrivelse i land der dette ikke er en legalisert oppgave. UIHJ bistår både med lovgining og opplæring av de som skal jobbe med fagfeltet. Anita Stenvik har skrevet en artikkel fra årsmøte i Lensmannsbladet Politilederen nr Samarbeid med andre organisasjoner Også i denne perioden har det vært landsstyrets klare målsetting å videreutvikle et godt og konstruktivt samarbeid med de andre organisasjonene i politi- og lensmannsetaten. Vi har hatt felles interesse i noen saker og i andre saker har vi stått hver for oss. Samhandlingen med de andre personellorganisasjonene oppleves fra leder og forbundssekretær til å fungere godt sentralt. Det samme gjelder tilbakemeldingene vi får fra våre lokale tillitsvalgte. I de aller fleste saker har vi felles interesser og samarbeider godt, der vi har forskjellige interesser er det stor respekt for hverandres standpunkt. Samarbeide med hovedverneombudet, Audun Buseth er også godt. Leder, Jonny Nauste, deltok på Politiets Fellesforbunds landsmøte på i Sarpsborg den 20. november 2013 og på Parat i Politiets konferanse i Oslo den 24. oktober Kommunikasjon fagbladet/hjemmesiden Kommunikasjonsarbeid Norges Politielderlag har et kontinuerlig fokus på kommunikasjon i ulike kanaler. De viktigste kommunikasjonskanalene er i dag og fagbladet Politilederen. I løpet av året har vi ønsket å dra med oss flere av medlemmene i kommunikasjonsarbeidet og inviterte til en idédugnad innen kommunikasjonsfeltet 28. november Utgangspunktet for samlingen var hvordan Norges Politilederlag kan kommunisere bedre både eksternt og internt. Et spesielt fokus hadde vi på utforming, innhold og layout for hjemmesiden og fagbladet. Sammen med Hilde Andreassen fra Helgeland, Gunhild Olstad fra Gudbransdal, Torgny Alstad fra Vestfold, vår journalist Lene Bovim og lokallagslederi Hordaland, Tore Salvesen, fant vi frem til mange forbedringsmuligheter i fagbladet og på hjemmesidene. Side 12 av 15

13 Bruk av sosiale medier var også tema og konklusjonen var entydig. Twitter på nettsidene er en god start, men vi har et stort mulighetsrom for kommunikasjon på sosiale medier. Det ble bl.a. foreslått å opprette en lukket Facebook gruppe for dialog mellom medlemmene. Innholdet på våre eksterne medier ble kommentert og selv om mye er bra var det åpenbart behov for mer variert stoff og gjerne innlegg med mer spissede meninger fra medlemmene. Denne oppfordringen sendte vi videre til medlemmene og vi opprettet en egen del i bladet for leserinnlegg. Kommunikasjonsdagen ble meget nyttig for oss. Vi fikk ærlige tilbakemeldinger og gode innspill i det videre arbeidet. Lensmannsbladet - Politilederen Redaktøren av fagbladet, Svein Stuberg, gikk av med pensjon i juni 2013 og forbundssekretær Geir Krogh overtok som ny redaktør fra og med utgivelse nr Samtidig ble det avtalt med journalist Lene Bovim om å bidra med portrettintervju og andre artikler til hver utgivelse. Svein bidrog med fagstoff til innen sivil rettpleie ut Fra nyttår har Birthe Pihl ved Namsfogden i Oslo overtatt ansvaret for fagsidene. Vi utgir fortsatt seks utgaver i året, tre før sommerferien og tre på høst, med siste utgave rundt juletider. Det har ikke vært mangel på stoff til bladene og ikke minst har antall leserinnlegg økt. Opplaget er 1600, inkludert et eksemplar til alle annonsører. Bladet sendes til medlemmer, pensjonister og alle lensmannskontor, politistasjoner, tingrett m.v. 30. april 2014 inngikk vi avtale med ny ansvarlig utgiver av bladet. Grøset grafisk kommunikasjon overtar ansvarer for ombrekking, layout, trykkeri og distribusjon fra og med nr Ekås grafiske som vi har samarbeidet med i mange pr skal fortsatt ha ansvaret for salg og design av annonsene. I siste nummer (nr ) endret vi navnet til Politilederen Lensmannsbladet med en mer nedtoning av Lensmannsbladet. Politilederen.no Internettsidene har blitt en svært viktig kommunikasjonskanal for Norges Politilederlag. I løpet av det siste året har antall unike brukere økt fra ca 1500 til ca 2500 pr måned. Forbundssekretær Geir Krogh er redaktør og ansvarlig for av sidene. Vi mener selv å ha funnet en bra balanse mellom fagbladet og hjemmesidene hvor de artiklene som har nyhetsverdi publiseres først på nett, mens mer generelle og dybdeartikler publiseres først i bladet. Det er fortsatt et mål å ha gjennomsnittelig 2 3 nye publikasjoner på hjemmesidene hver uke. Nytt i periodene er utviklingen av en ny brukerportal for medlemmene og ny layout og funksjonalitet for lokallagssidene. Vi har også utviklet et system med en oversikt på første side (Hva skjer?) med korte meldinger over kommende arrangementer i lokalalgene med kobling til lokallagsidene. Vi har brukt høst og vinteren på å ta nyvinningen i bruk og lokallagene begynner å få øynene opp for hvilke muligheter som ligger i lokallagsidene. Side 13 av 15

14 Vi har også utviklet en god form på de ukentlige infobrevene fra forbundslederen. Disse publiseres nå på hjemmesidene under valget Info uke # øverst til høyre. I tillegg sendes det en mail til alle medlemmene med link til uke infoen. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på denne informasjonskanalen. Twitter I løpet av 2013 har vi tatt i bruk microblogg mediet Twitter. Vi er fortsatt i utprøvingsfasen med en konto for egne og andres meninger og en for nyheter Nyhetskontoen erstatter den tidligere newsfeeden vi fikk levert via et eksternt mediafirma. Begge kontoene ligger synlig på hjemmesidene i tillegg til at de har egne følgere. Erfaringer så langt er at dette er et nyttig medium for å få ut meninger raskt. Bl.a. har vi opplevd at journalister har tatt kontakt med oss etter en twittermelding. Flere av medlemmene er også aktive på Twitter og vi har ved flere anledninger retwitret meldinger som medlemmene har lagt ut. Høringsuttalelser Blant høringsuttalelser som er avgitt kan nevnes: - Politianalysen - Lov om forsvarets bistand til politiet - Rapporter i Endringsprogrammet Møter sentralt med justisminister politidirektør politikere Vi har hatt møter med stortingsrepresentanter som sitter i Justiskomiteen, og møter med justisfraksjoner for de forskjellige partiene på Stortinget. Laget deltok på Stortinget om høring av budsjettet for politi- og lensmannsetaten. Vi deltar sammen med de andre personell organisasjonene på kvartalsmøte med politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet og i IDF-møtene i Politidirektoratet. Vi har også hatt særmøter med statsråd Anundsen. Foruten faste møte en gang per måned med politidirektøren, er det er kontakter fra sak til sak. Lønns- og arbeidsvilkår Lokale lønnsforhandlinger 2013 Det var åpnet for lokale lønnsforhandlinger i 2013, men potten måtte tas lokalt. Det var få politidistrikt og særorgan som hadde lokale lønnsforhandlinger. Hovedoppgjøret 2014 Forhandlingene med staten ble brutt den 30.april og partene møttes til megling hos Riksmegleren den 12.mai. Meglingen skal være avsluttet innen 25.mai kl Side 14 av 15

15 YS-stat har i år fremmet krav alene og krever at alle tre elementene skal være med i årets oppgjør; hovedoppgjør, sentrale justeringstillegg og lokale forhandlinger. Det økonomiske kravet er i tråd med Frontfagets oppgjør, 3,8 % årslønnsvekst, 3,3 % for årets oppgjør og 0,5 % etterslep. Partene skal også inngå ny hovedtariffavtale for perioden 1.mai 2014 til 30.april Bistand til medlemmer Vi har bistått medlemmer som har hatt behov for det i lønns- og arbeidsforhold. Norges Politilederlag har inngått avtale med adv Harald Pedersen, som etter avtale med forbundskontoret, bistår medlemmer i arbeidsmiljørettslig/arbeidsrettslige spørsmål knyttet til arbeidsforhold. Medbestemmelse, drøfting og forhandlinger Forhandling av særavtaler Det har vært gjennomført eller oppstartet sentrale forhandlinger av tre særavtaler i perioden. Ny avtale om godtgjørelse for praksisveiledere ble forhandlet mellom personellorganisasjonene og Politidirektoratet i februar og signert 13. februar. Lensmann Bjørn Bratteng og forbundssekretær Geir Krogh deltok i forhandlingen e på vegne av Norges Politilederlag. Det var etter vår mening et godt forhandlingsklima og en god avtale både for praksisveilederne og for de som skal administrer den. Videre er det startet opp forhandlinger av ny særavtale av godtgjørelse for IP3 (UEH) mannskap og instruktørgodtgjørelse. Disse forhandlingene er ikke sluttført enda. Politiinspektør John Rune Lunder og forbundssekretær Geir Krogh deltar i forhandlingene på vegne av Norges Politilederlag. Råd og referansegrupper Norges Politilederlag har bl.a. vært representert i følgende råd- referansegrupper mv: Styringsgruppe Endringsprogrammet Referansegruppe for Merverdiprogrammet Styringsgruppa for Enhetlig HR- Portefølje HAMU observatør Lokale styring- og arbeidsgrupper Driftsenhetsstruktur Sentralt har vi vært i forhandlinger om regionalisering av driftsenhetsstrukturen for: Nordre Buskerud politidistrikt Søndre Buskerud politidistrikt Agder politidistrikt Oslo Jonny Nauste leder Side 15 av 15

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116 AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4 Ledersamling fra s. 5 Redaktørskifte s 19 Politianalysen s 22 STIFTET 1893 Besøksadresse: Brugata 19, Oslo Postboks

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE POLITILEDEREN NR. 3 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt Stiftet 1893 Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008.

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008. Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2008 juni 2009 Innledning Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117 Vi vil bidra til fremtidens politi! Portrettet: Kristin Kvigne Nærpolitiet REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Vårens vakreste eventyr? Ved årets lønnsoppgjør

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå?

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå? POLITILEDEREN NR. 6 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch Midlertidig generell bevæpning hva nå? God jul og godt nyttår PORTRETTET innhold PORTRETTET Riksadvokat Tor-Aksel

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

- ansvarlig, åpen og fremtidsrettet

- ansvarlig, åpen og fremtidsrettet Fagorganisasjonen for ledere i politi- og lensmannsetaten - ansvarlig, åpen og fremtidsrettet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Organisasjon... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlag... 3 Mål... 3 Tiltak... 4 Politisk

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

11. Styrets forslag til valgkomite 2005

11. Styrets forslag til valgkomite 2005 11. Styrets forslag til valgkomite 2005 Styret i OPF innstiller på følgende valgkomité for 2005: Valgkomité: Torbjørn Silseth Avdeling 1 Vivian A. Johnsen Avdeling 2 Finn Tore Pettersen Avdeling 3 Linda

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Vararepresentanter: 1. Geir-Åge Svenning, Troms (styremedlem fra 18.05.09) 2. Sissel Aasheim, Rogaland 3. Åse Jektvik, Nordland

Vararepresentanter: 1. Geir-Åge Svenning, Troms (styremedlem fra 18.05.09) 2. Sissel Aasheim, Rogaland 3. Åse Jektvik, Nordland Aktivitetsrapport for landsmøteperioden 2007-2009 (november 2007 november 2009) Sentralstyret Norsk Lektorlag har hatt følgende styresammensetning: Leder: Gro Elisabeth Paulsen, Oppland 1. nestleder: Helge

Detaljer