Beretning fra landsstyret. for perioden. juni 2013 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beretning fra landsstyret. for perioden. juni 2013 juni 2014"

Transkript

1 Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2013 juni 2014 Vedlegg sak 7 Representantskapet mai 2014

2 Innhold Innledning...3 Egen organisasjon...3 Sekretariatet...3 Revisor...4 Æresmedlem...4 Landsstyremøter...4 Nærpolitiutvalg...4 Lokallagsledersamlinger...4 Medlemsutvikling...4 Aktiviteter...5 Politianalysen...5 Endringsprogram...7 Merverdiprogrammet...8 Ledersamling mai Lokale medlemsmøter og seminarer...9 Hovedorganisasjonen YS...10 Aktiviteter i hovedorganisasjonens regi...10 YS-stat kurs i omstilling...10 YS-stat - omstillings og IA utvalg...10 YS-stat - plankonferanse YS-stat ledersamling YS-stat Medbestemmelseskonferanse YS-stat konferansen YS-stat studium for topptillitsvalgte Internasjonalt samarbeid...11 Nordisk Insolvenskonferanse i Åbo, Finland...11 UIHJ- Permanent Council of the UIHJ Samarbeid med andre organisasjoner...12 Kommunikasjon fagbladet/hjemmesiden...12 Kommunikasjonsarbeid...12 Lensmannsbladet - Politilederen...13 Politilederen.no...13 Twitter...14 Høringsuttalelser...14 Møter sentralt med justisminister politidirektør politikere...14 Lønns- og arbeidsvilkår...14 Lokale lønnsforhandlinger Hovedoppgjøret Bistand til medlemmer...15 Medbestemmelse, drøfting og forhandlinger...15 Forhandling av særavtaler...15 Råd og referansegrupper...15 Driftsenhetsstruktur...15 Side 2 av 15

3 Innledning Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2013 juni Siste representantskapsmøte ble holdt på Gardermoen 30. mai Landsstyret har i siste periode bestått av: Leder Nestleder og styrmedlem Østlandet Varamedlem Styremedlem Sør- og Vestlandet Varamedlem Styremedlem Midt-Norge Varamedlem Styremedlem Nord-Norge Varamedlem Jonny Nauste Bjørn Bergundhaugen Frank Gran Kjetil Andersen Anita Stenvik Elisabeth Eldegard Eriksen Marit Fostervold Johansen Alf-Erling Isaksen Asbjørn Sjølie Representantskapet består av medlemmene av landsstyret og lederne av lokallagene. Lokallagsledere er pr. i dag følgende: Akershus og Østfold Elisabeth Bråten Engen Lørenskog Oslo Knut Kværner Politidirektoratet Hedmark/Oppland Jørn Arild Flatha Åsnes Buskerud Stein Olav Bredli Drammen Vestfold og Telemark Petter Aronsen Tønsberg Agder Jan Sverre Krogstad Arendal Rogaland og Haugaland Edvin Gard Stavanger Hordaland Tore Salvesen Bergen vest Sogn og Fjordane Webjørn Moa Eid Sunnmøre Hans Erik Pettersen Vestnes Nordmøre og Romsdal Alf Sollid Tingvoll Sør-Trøndelag Rune Halvorsen Fosen Midt Norge Walter Pedersen Bodø Hålogaland Asbjørn Sjølie Vest-Lofoten Finnmark Tarjei Leinan Matheisen Porsanger Egen organisasjon Sekretariatet Norges Politilederlags sekretariat er lokalisert i Tine Bygget, Lakkegata 23, Oslo. Her holder vi til i moderne lokaler som vi fremleier av Negotia. Vi flyttet hit den Sekretariatet ledes av lagets leder Jonny Nauste, som har permisjon fra stillingen som namsfogd i Asker og Bærum. Forbundssekretær Geir Krogh har permisjon fra sin stilling som politistasjonssjef i Follo. Forbundssekretæren er frikjøpt ut Generalsekretær Svein Stuberg sluttet den etter 37 år i laget. I tillegg har vi avtalt en fast godtgjørelse for nestleder Bjørn Bergundhaugen og for regnskapsføreren Paul Johan Nauste som regnskapsfører. Side 3 av 15

4 Revisor Otto Stærk har fungert som lagets revisor i perioden. Æresmedlem Svein Stuberg ble innvotert som æresmedlem på Representantskapsmøtet Landsstyremøter Det er avholdt seks Landsstyremøte i perioden: 28. august 2013 Trondheim 27. september Gardermoen 9. januar 2014 Telefonmøte mars 2014 Gardermoen 24. april 2014 Telefonmøte 14. mai 2014 Telefonmøte Nærpolitiutvalg Landsstyret nedsatte 19. januar et internt arbeidsutvalg med mandat om å foreslå konkrete kriterier for organisering av fremtidens nærpoliti. Utvalget har bestått av forbundssekretær Geir Krogh, Elisabeth Eldegard Eriksen, Bjørn Bergundhaugen og Asbjørn Sjølie. Et utkast til rapporten ble behandlet på lokallagsledersamlingen 7. mars og den ferdige rapporten ble behandlet og godkjent av landsstyret 24. april. Landsstyret ba forbundskontoret om å utarbeide et forslag til resolusjon for organisering av fremtiden nærpoliti med bakgrunn i rapporten. Rapporten og resolusjonen vli bli behandlet på representantskapsmøte 22. mai Lokallagsledersamlinger Det er avholdt to lokallagsledersamlinger i perioden: 27. september 2013 Gardermoen. Hovedtema var høringsuttalelsen til Politianalysen. 7. mars 2014 Gardermoen. Hovedtema var fremtidens nærpoliti. Medlemsutvikling Vi har i dag 263 yrkesaktive medlemmer og 365 pensjonistmedlemmer. Det er en økning på fem yrkesaktive medlemmer siden sist representantskapsmøte. Det er imidlertid et stykke igjen til det kortsiktige målet på 10 % i året. Den 8. mai i år ble en historisk dag for Norges Politilederlag, NPL Oslo ble stiftet. 130 år etter at det første lokallaget ble stiftet. Ved å stifte et lokallag i Oslo markerer Norges Politilederlag at det er et behov for lokallag som organiserer ledere i Oslo. I følge vedtektene i det nye lokallaget kan ansatte i ledende stillinger i politi- og lensmannsetaten i Oslo, herunder Justis- og beredskapsdepartementet, politiets sikkerhetstjeneste og Politidirektoratet med underliggende enheter bli medlemmer. Side 4 av 15

5 Aktiviteter Politianalysen Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer (NOU 2013:9) Onsdag den 19. juni 2013 ble Politianalysen (NOU 2013:9) overlevert statsråd Grete Faremo. Jeg ønsker et godt faglig grunnlag for fremtidens organisering av politi- og lensmannsetaten, sa hun i forbindelse med oppnevningen av utvalget 8. november Analyseutvalget ble ledet av Arne Røksund, departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet. Både han og gruppemedlem Frede Hermansen hadde bakgrunn fra arbeidet med Forsvarets langtidsplan. Politidirektør Odd Reidar Humlegård og PST-sjef Benedicte Bjørnland deltok også i utvalget. Klipp fra utvalgets egen pressemelding : Politiet er i dag under et betydelig endringspress. Grunnleggende utviklingstrekk i samfunnet utfordrer den norske politimodellen og stiller nye krav til hva som er en god polititjeneste. Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende kriminaliteten og samtidig levere en god polititjeneste der befolkningen bor. Utvalget mener at politiet ikke i tilstrekkelig grad er organisert, styrt og ledet for å møte denne utviklingen. Den underliggende årsaken til dagens utfordringer er etter utvalgets vurdering todelt. På den ene siden har ikke politiet nødvendige rammevilkår for å kunne styre, lede og utvikle virksomheten på en måte som best mulig svarer til oppgavene. På den annen side har heller ikke politiet evnet å utnytte de muligheter som faktisk finnes. For å utvikle et bedre og mer effektivt politi i fremtiden må politiet gis større handlingsrom til å organisere, styre og lede virksomheten. Samtidig må politiets egen evne til å gjøre nettopp dette også forbedres. Utvalget anbefaler at det gjennomføres to reformer i norsk politi; en strukturreform og en kvalitetsreform. Strukturreformen har som formål å styrke politiets innsats mot kjerneoppgavene, bygge robuste politidistrikter og sikre et lokalt politi med gode forutsetninger for å drive effektiv forebygging, sikre lov og orden og tilby en god polititjeneste lokalt. Utvalget anbefaler: - å fokusere politiets oppgavesett mot kjerneoppgavene - at politiet organiseres i seks politidistrikter - at den lokale strukturen styrkes gjennom økt politibemanning og færre små tjenesteder Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Kvalitetsreformen omfatter forbedringer i styring og ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og prestasjoner. Norges Politilederlag hadde en grundig prosess i organisasjonen før vi gav vår høringsuttalelse. Analysen ble førstegang behandlet på landsstyremøte i Trondheim den Side 5 av 15

6 28. august. Rapporten ble sendt til lokallagene for høringsuttalelse med frist til 19. september Vi ba om at høringssvarene i hovedsak dreide seg om følgende hovedpunkt: 1. Endring av oppgavesett sivil rettspleie 2. Endring av oppgavesett forvaltning 3. Politidistrikts- og driftsenhetsstruktur 4. Sentralisering av administrative støttefunksjoner 5. Ledelse og styring: Standardisering av lederutvelgelse og utvikling og reformering av styring og utviklingsarbeidet (herunder prestasjonsledelse, bestpraksis-metoder, kompetanse og karriereplaner mv) Vi samlet Landsstyret og lokallagslederne på Gardermoen fredag 27. september og gjennomgikk av høringssvarene. Ut fra høringssvarene og prosessen på Gardermoen den 27.september leverte Norges Politilederlag sitt høringssvar den 1.oktober Høringsuttalelsen kan oppsummeres slik: Norges Politilederlag mener anbefalingene i Politianalysen vil føre til et mer effektivt og velfungerende politi i Norge. Vi oppsummerer her våre kommentarer til de enkelte forslag: Politianalysens definisjon av politiets kjerneoppgaver er for snevert og favner ikke helheten i politiets samfunnsoppdrag. Eventuelle endringer i politiets rolle og oppgaver bør vurderes og utredes nærmere. I vurderingen må det legges vekt på hvilket politi vi vil ha i Norge og i hvilken grad tilleggsoppgavene hemmer eller fremmer samfunnsoppdraget. Vi mener dagensoppgaveportefølje i all hovedsak kan begrunnes i politiets 10 grunnprinsipper, med en bred kontaktflate et sivilt preg og et større ressursmessig handlingsrom. Vi støtter en reduksjon av antallet politidistrikter, men mener mellommodellen med politidistrikter er mer praktisk gjennomførbart enn den foreslåtte regionsmodellen (6 politidistrikter). Med 6 politidistrikter kan de geografiske avstandene bli så store at stordriftsfordelene med større fagmiljøer bli redusert. Samtidig kan de kulturelle forskjellene i politidistriktet bli for store og hemme samhandling og effektiv utnyttelse av ressursene. Vi er enige i behovet for reduksjon av antall tjenestesteder, men dette må være gjenstand for lokale prosesser og bred involvering. Endringene må bygge på politiets grunnleggende verdier og prinsipper. Vi er enige i forslaget om at beslutningsmyndigheten for intern organisering av delegeres til Politidirektoratet. Vi støtter forslagene om sentralisering av administrative støttefunksjoner og opprettelse av en sentral kompetanse og koordineringsenhet. Vi støtter utvalgets forslag til styrket kompetansestyring og mer strategisk utvikling og utvelgelse av ledere. Vi anbefaler derfor at det opprettes et vurderingssenter for ledere i politiet. Gjennomføring Erfaringer fra store omstillinger både nasjonalt og internasjonalt viser at gevinstene uteblir eller at omstillingen tar veldig lang tid uten at det tilføres egne omstillingsmidler. Samtidig synes det som om det estimerte økonomiske gevinstene i Politianalysen er noe vel optimistiske. Vi anbefaler derfor at det settes av egne Side 6 av 15

7 omstillingsmidler for gjennomføring av Politianalysen slik at det er mulig å gjennomføre de ulike tiltakene før gevinstene er realisert. Medlemmene i Norges Politilederlag er positive til de endringene som nå kan forventes, samtidig skaper dette en stor uro for mange av våre medlemmer. Vi håper derfor de politiske beslutningene blir tatt raskt. Norges Politilederlag har hatt møter og samtaler med stortingspolitikere, partienes justisfraksjoner på Stortinget og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen om Politireformen. I tillegg har vi utarbeidet en rapport om kriterier som bør oppfylles ved etablering fremtidens nærpoliti. Videre har statsråd Anundsen har invitert Norges Politilederlag og de andre personellorganisasjonene til et tett samarbeid med Politireformen. Vi antar at regjeringen vil omtale Politireformen i statsbudsjettet for 2015, og at det kommer en stortings proposisjon til høsten som avklarer struktur og oppgaveporteføljen til politiet. Endringsprogram Som et ledd i oppfølgingen av Gjørv-kommisjonens anbefalinger ga Justisdepartementet Politidirektoratet i 2012 i oppdrag å etablere et bredt anlagt endringsprogram for politiet. På grunnlag av Gjørv - rapporten identifiserte programmet hele 203 oppfølgingspunkter. Visjonen skulle være: Et handlekraftig politi på rett sted til rett tid for et tryggere samfunn. Sentralt i programmet står betydningen av klare mål og resultater, holdninger og kultur, endringsledelse og helhetlig beredskapstenkning. Arbeidet med ledelse, kultur og holdninger knyttet til risikoerkjennelse og gjennomføringsevne er et grunnleggende og langsiktig endringsarbeid. Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av hendelser på alle nivå i organisasjonen krever et systematisk arbeid. Endringsprogrammet skal styre og koordinere prioriterte innsatsområder og prosjekter med sikte på videreutvikling og reelle forbedringer i politiet i tråd med Gjørv-kommisjonens anbefalinger. Endringsprogrammet omfatter tiltak rettet mot ledelse, kultur og holdninger og tiltak rettet mot erkjennelse av risiko og sårbarhet. Det er besluttet fem overordnede innsatsområder for endringsprogrammet: Styring, ledelse og kultur Kommunikasjon og samhandling Teknologi Kapasitet, bemanning og ressurser Kompetanse, øving, trening og læring Side 7 av 15

8 Pr har Endringsprogrammet rapportert slik status mht oppfølgingsområder: Det er levert flere sentrale sluttrapporter i perioden; - Responstid og responskvalitet - Kompetanseheving for innsatspersonell - Kompetanse på operasjonssentralen - Medarbeiderplattform - Politiets helikopterkapasitet - Treningsfasiliteter operativt personell - Kunnskapsbasert erfaringslæring Flg. prosjekter pågår: - Politiets luftkapasitet hele landet - Transport kjøretøy - Forskningsprosjekt IP-trening i Hordaland - Politiets bruk av droner - Arbeidsprosesser teknologi på stedet, pilot - Krisekommunikasjon overført kommunikasjonsstaben Det er pågående aktivitet på samtlige forbedringsområder, med unntak av 12 hvor ansvaret tilligger Justis- og beredskapsdepartementet. For å få et bedre og mer helhetlig grep om endringsarbeidet jobber POD nå med å replanlegge Endringsprogrammet. Dette vil være klart før sommeren. Nestleder Bjørn E. Bergundhaugen har representert Norges Politilederlag i programstyret for Endringsprogrammet. Merverdiprogrammet Merverdiprogrammet er fortsatt det mest omfattende utviklingsprogrammet i politi- og lensmannsetaten. Norges Politilederlag har med politiinspektør Nina Bjørlo (Asker og Bærum) i referansegruppen. Politioverbetjent Ove Furseth (Follo) har møtte i Ninas fravær. Side 8 av 15

9 Programmet er nå noe forsinket i påvente av modningsarbeidet i Politidirektoratet. I forbindelse med tildeling av ressurser til programmet ble alle sider ved programmet høsten 2013 evaluert av et Holte Consulting. De konkluderte med at politiet burde ferdigstelle flere tiltak, bl.a. innen ledelse, styring og organisasjonsutvikling. Norges Politilederlag er aktivt med i programmet og bidrar med et lederperspektiv gjennom deltagelsen i referansegruppen. I tillegg har vi invitert representanter fra Merverdiprogrammet på våre samlinger og til å bidra i fagbladet og på hjemmesidene. Ledersamling mai 2013 Ledersamlingen 2013 ble arrangert på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen torsdag 30 fredag 31. mai. Temaet for samlingen var, ledelse av et politi i endring. I underkant av 90 deltagerne deltok. Foredragsholdere var følgende: - Politidirektør Odd Reidar Humlegård med temaet: Hvor går veien videre?. - PST-sjef Benedicte Bjørnland med temaet: Kunnskapsledelse i praksis - Debattredaktør i VG Elisabeth Skarsbø Moen med temaet: Politiet sett fra den fjerde statsmakt - Ekspedisjonsråd Thor Arne Aas informerte fra Justis- og beredskapsdepartementet - Sivilingeniør og styreleder Siri Hatlen med temaet: Endringer og omstillinger i sykehussektoren - Politimesterne Hans Vik og Arne Hammersmark orientert om status innenfor sine ansvarsområder i Endringsprogrammet. - Leder av Merverdiprogrammet, Johan Skutle orientert sammen med leder for virksomhetsutvikling Ida Melbo Øystese. - Riksadvokat Tor-Aksel Busch avsluttet med temaet: Påtalemyndighetene må også forvente endring En mer omfattende artikkel om lederseminaret 2013 ble trykket i Lensmannsbladet Politilederen nr Lokale medlemsmøter og seminarer Det har vært avholdt årsmøter og medlemsmøter i de fleste lokallagene i perioden. Forbundskontoret har tatt initiativ til medlemsmøter hvor vi foruten orienteringer fra sentralt har gjennomført et foredrag om omstillinger i politiet. I tillegg har Terje Nybø ved Riksadvokaten og Arne Isak Tveitan fra Nasjonalt ID-senter deltatt med foredrag. Feler av lokallagene har også vært flinke å skaffe egne lokale foredragsholdere til medlemsmøtene. Noen av lokallagene har arrangert to eller tre dagers samlinger i løpet av perioden. NPL Midt-Norge samlet medlemmene i Mosjøen i november til fagseminar, mens NPL Finnmark samlet sine medlemmer til årsmøte i Karasjok i desember. NPL Buskerud inviterte både egne medlemmer og medlemmer fra Vestfold til lederutvikling i Stavern i februar. NPL Vestfold var ikke snauere enn at de invitert med seg medlemmer både fra Agder og Buskerud til lederseminar på Svalbard i mars. Disse samlingene var svært vellykket både faglig og sosialt og landsstyret vil oppfordre de øvrige lokallagene til å gjøre det samme. Alle lokallagene har søkt og fått støtte fra forbundskontoret til gjennomføringen. Side 9 av 15

10 Hovedorganisasjonen YS Vi har også i denne perioden hatt stor glede og nytte av å være et YS-forbund. Sekretariatet har hatt kontakt med sekretariatet i YS-Stat i enkeltsaker og fått god hjelp. Vi har også god kontakt med de andre forbundene i YS-Stat. Laget deltar med leder eller forbundssekretær på YS-Stat sektorstyremøter, forbundsledermøter og representantskapsmøte i YS. Aktiviteter i hovedorganisasjonens regi YS-stat kurs i omstilling YS-stat gjennomførte omstillingskurs januar 2014 på Comfort Hotel Runway Gardermoen. De fleste av YS-Stats forbund var representert på kurset. Fra Norges Politilederlag deltok forbundssekretær Geir Krogh og lokallagsleder i Østfold og Akershus, Elisabeth Bråthen Engen. Kurset inneholdt regler for omstilling, tariffavtaler, endringsprosesser og konflikthåndtering. I tillegg fikk vi en gjennomgang av IA-avtalen og innsikt i en dreiebok for omstillinger, utarbeidet av som YS-stat. Vi fikk mange gode forelesninger og ikke minst nyttige meningsutvekslinger om utfordringer ved omstilling og endring. Kurset arrangeres hvert år og det anbefales på det sterkeste for ledere i politi- og lensmannsetaten. YS-stat - omstillings og IA utvalg YS-stat har et eget fagutvalg for omstillings og IA arbeid. Forbundssekretær Geir Krogh med i utvalget på vegne av Norges Politilederlag. Utvalget har ansvaret for å arrangere kurs i omstilling og delansvar for Ys-stats studie i tariff og personaljuss. For første gang arrangerte YS-stat i 2014 en medbestemmelseskonferanse hvor utvalget hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring. Utvalget har ca seks møter i året. YS-stat - plankonferanse 2013 YS Stats plankonferanse ble i år lagt til Engø gård, Tjøme i perioden september Tema var statspensjon og tariffoppgjøret Leder Jonny Nauste deltok. YS-stat ledersamling 2013 For tredje gang arrangerte YS-Stat ledersamling desember på Gardermoen. Tema for årets samling var; Mål og resultatstyring. Mål- og resultatstyringen i staten har tatt overhånd og det må brukes mer tid på å utøve lederskap, uttalte leder Pål N Arnesen ved åpningen av den tredje lederkonferansen i Ys-stat. Samtidig pekte han på ledelse og motivasjon som et forsømt område. Side 10 av 15

11 Vi var 40 medlemmer fra YS-forbundene, Norges Politilederlag var heldig som fikk stille med seks medlemmer. Utenom det faglige utbyttet vi får er det nyttig å treffe andre ledere fra forskjellige statlige sektorer. En artikkel fra Ys-stat ledersamling ble tatt inn Lensmannsbladet Politilederen nr YS-stat Medbestemmelseskonferanse 2014 YS stats medbestemmelseskonferanse den 6. mars på Thon Hotell, Ullevål, ble et vellykket arrangement. Det var 160 deltagere fra YS-forbundene, vi deltok med 6 medlemmer. Fra Politidirektoratet deltok to personer. - Det hviler et stort ansvar på ledere om å ikke prioritere bort kompetansen til de tillitsvalgte, sa Pål Arnesen, leder i YS Stat ved åpningen. En artikkel fra medbestemmelseskonferansen er tatt inn i Politilederen Lensmannsbladet nr YS-stat konferansen 2014 Den årlige YS stat konferansen ble avholdt januar 2014 på Soria Moria Hotell i Oslo. Seksjonssjef Stein Olav Bredli, forbundssekretær Geir Krogh og leder Jonny Nauste var med som deltakere fra NPL. Tema for konferansen var blant annet; Arbeidsgiverpolitikk i staten, muligheter og utfordringer, Den nye arbeidsgiverpolitikken i staten, muligheter og utfordringer. Ys-stat konferansen er er omtalt på ys.no og en artikkel basert på foredraget av Einar Øverenget er tatt inn i Lensmannsbladet Politilederen nr YS-stat studium for topptillitsvalgte YS-stats studium for topptillitsvalgte har nå endret navn studie i tariff og personaljuss og gir 15 studiepoeng. I perioden ble studiet gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Forbundssekretær Geir Krogh var eneste deltager fra Norges Politilederlag. Alle samlingene ble holdt på Comfort Runway hotell på Gardermoen med avsluttende hjemmeeksamen i begynnelsen av april. Tilbakemeldingen fra deltagerne er gjennomgående svært gode både i forhold til endring og omstillinger, og drøfting og forhandlinger etter hovedavtalen. Studiet passet svært godt for landstyremedlemmer og lokallagsledere. Internasjonalt samarbeid Nordisk Insolvenskonferanse i Åbo, Finland For 8. gang ble Nordisk Insolvenskonferansen arrangert. Denne gangen var det Finland som var arrangør og namsmenn satte seg i stevne i Åbo i perioden september Fra Norge var det 15 deltagere, og alle de nordiske landene var representert utenom Island. Tema i år var: «Grå økonomi, svart framtid.» Side 11 av 15

12 En artikkel fra insolvenskonferansen er tatt inn i Lensmannsbladet Politilederen nr UIHJ- Permanent Council of the UIHJ 2013 Norges Politilederlag er medlem av UIHJ. Årsmøtet blir hvert år arrangert i Paris og 28. og 29. november representerte Lillian Borge Bersaas og Anita Stenvik Norge på årsmøte i UIHJ i Paris. UIHJ, som er en forkortelse for International Union of Judicial Officers, ble etablert i UIHJ består i dag av 73 medlemsland. Noen av hovedoppgavene til organisasjonen er å bistå sine medlemsland i arbeidet med tvangsinndrivning og implementering av tvangsinndrivelse i land der dette ikke er en legalisert oppgave. UIHJ bistår både med lovgining og opplæring av de som skal jobbe med fagfeltet. Anita Stenvik har skrevet en artikkel fra årsmøte i Lensmannsbladet Politilederen nr Samarbeid med andre organisasjoner Også i denne perioden har det vært landsstyrets klare målsetting å videreutvikle et godt og konstruktivt samarbeid med de andre organisasjonene i politi- og lensmannsetaten. Vi har hatt felles interesse i noen saker og i andre saker har vi stått hver for oss. Samhandlingen med de andre personellorganisasjonene oppleves fra leder og forbundssekretær til å fungere godt sentralt. Det samme gjelder tilbakemeldingene vi får fra våre lokale tillitsvalgte. I de aller fleste saker har vi felles interesser og samarbeider godt, der vi har forskjellige interesser er det stor respekt for hverandres standpunkt. Samarbeide med hovedverneombudet, Audun Buseth er også godt. Leder, Jonny Nauste, deltok på Politiets Fellesforbunds landsmøte på i Sarpsborg den 20. november 2013 og på Parat i Politiets konferanse i Oslo den 24. oktober Kommunikasjon fagbladet/hjemmesiden Kommunikasjonsarbeid Norges Politielderlag har et kontinuerlig fokus på kommunikasjon i ulike kanaler. De viktigste kommunikasjonskanalene er i dag og fagbladet Politilederen. I løpet av året har vi ønsket å dra med oss flere av medlemmene i kommunikasjonsarbeidet og inviterte til en idédugnad innen kommunikasjonsfeltet 28. november Utgangspunktet for samlingen var hvordan Norges Politilederlag kan kommunisere bedre både eksternt og internt. Et spesielt fokus hadde vi på utforming, innhold og layout for hjemmesiden og fagbladet. Sammen med Hilde Andreassen fra Helgeland, Gunhild Olstad fra Gudbransdal, Torgny Alstad fra Vestfold, vår journalist Lene Bovim og lokallagslederi Hordaland, Tore Salvesen, fant vi frem til mange forbedringsmuligheter i fagbladet og på hjemmesidene. Side 12 av 15

13 Bruk av sosiale medier var også tema og konklusjonen var entydig. Twitter på nettsidene er en god start, men vi har et stort mulighetsrom for kommunikasjon på sosiale medier. Det ble bl.a. foreslått å opprette en lukket Facebook gruppe for dialog mellom medlemmene. Innholdet på våre eksterne medier ble kommentert og selv om mye er bra var det åpenbart behov for mer variert stoff og gjerne innlegg med mer spissede meninger fra medlemmene. Denne oppfordringen sendte vi videre til medlemmene og vi opprettet en egen del i bladet for leserinnlegg. Kommunikasjonsdagen ble meget nyttig for oss. Vi fikk ærlige tilbakemeldinger og gode innspill i det videre arbeidet. Lensmannsbladet - Politilederen Redaktøren av fagbladet, Svein Stuberg, gikk av med pensjon i juni 2013 og forbundssekretær Geir Krogh overtok som ny redaktør fra og med utgivelse nr Samtidig ble det avtalt med journalist Lene Bovim om å bidra med portrettintervju og andre artikler til hver utgivelse. Svein bidrog med fagstoff til innen sivil rettpleie ut Fra nyttår har Birthe Pihl ved Namsfogden i Oslo overtatt ansvaret for fagsidene. Vi utgir fortsatt seks utgaver i året, tre før sommerferien og tre på høst, med siste utgave rundt juletider. Det har ikke vært mangel på stoff til bladene og ikke minst har antall leserinnlegg økt. Opplaget er 1600, inkludert et eksemplar til alle annonsører. Bladet sendes til medlemmer, pensjonister og alle lensmannskontor, politistasjoner, tingrett m.v. 30. april 2014 inngikk vi avtale med ny ansvarlig utgiver av bladet. Grøset grafisk kommunikasjon overtar ansvarer for ombrekking, layout, trykkeri og distribusjon fra og med nr Ekås grafiske som vi har samarbeidet med i mange pr skal fortsatt ha ansvaret for salg og design av annonsene. I siste nummer (nr ) endret vi navnet til Politilederen Lensmannsbladet med en mer nedtoning av Lensmannsbladet. Politilederen.no Internettsidene har blitt en svært viktig kommunikasjonskanal for Norges Politilederlag. I løpet av det siste året har antall unike brukere økt fra ca 1500 til ca 2500 pr måned. Forbundssekretær Geir Krogh er redaktør og ansvarlig for av sidene. Vi mener selv å ha funnet en bra balanse mellom fagbladet og hjemmesidene hvor de artiklene som har nyhetsverdi publiseres først på nett, mens mer generelle og dybdeartikler publiseres først i bladet. Det er fortsatt et mål å ha gjennomsnittelig 2 3 nye publikasjoner på hjemmesidene hver uke. Nytt i periodene er utviklingen av en ny brukerportal for medlemmene og ny layout og funksjonalitet for lokallagssidene. Vi har også utviklet et system med en oversikt på første side (Hva skjer?) med korte meldinger over kommende arrangementer i lokalalgene med kobling til lokallagsidene. Vi har brukt høst og vinteren på å ta nyvinningen i bruk og lokallagene begynner å få øynene opp for hvilke muligheter som ligger i lokallagsidene. Side 13 av 15

14 Vi har også utviklet en god form på de ukentlige infobrevene fra forbundslederen. Disse publiseres nå på hjemmesidene under valget Info uke # øverst til høyre. I tillegg sendes det en mail til alle medlemmene med link til uke infoen. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på denne informasjonskanalen. Twitter I løpet av 2013 har vi tatt i bruk microblogg mediet Twitter. Vi er fortsatt i utprøvingsfasen med en konto for egne og andres meninger og en for nyheter Nyhetskontoen erstatter den tidligere newsfeeden vi fikk levert via et eksternt mediafirma. Begge kontoene ligger synlig på hjemmesidene i tillegg til at de har egne følgere. Erfaringer så langt er at dette er et nyttig medium for å få ut meninger raskt. Bl.a. har vi opplevd at journalister har tatt kontakt med oss etter en twittermelding. Flere av medlemmene er også aktive på Twitter og vi har ved flere anledninger retwitret meldinger som medlemmene har lagt ut. Høringsuttalelser Blant høringsuttalelser som er avgitt kan nevnes: - Politianalysen - Lov om forsvarets bistand til politiet - Rapporter i Endringsprogrammet Møter sentralt med justisminister politidirektør politikere Vi har hatt møter med stortingsrepresentanter som sitter i Justiskomiteen, og møter med justisfraksjoner for de forskjellige partiene på Stortinget. Laget deltok på Stortinget om høring av budsjettet for politi- og lensmannsetaten. Vi deltar sammen med de andre personell organisasjonene på kvartalsmøte med politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet og i IDF-møtene i Politidirektoratet. Vi har også hatt særmøter med statsråd Anundsen. Foruten faste møte en gang per måned med politidirektøren, er det er kontakter fra sak til sak. Lønns- og arbeidsvilkår Lokale lønnsforhandlinger 2013 Det var åpnet for lokale lønnsforhandlinger i 2013, men potten måtte tas lokalt. Det var få politidistrikt og særorgan som hadde lokale lønnsforhandlinger. Hovedoppgjøret 2014 Forhandlingene med staten ble brutt den 30.april og partene møttes til megling hos Riksmegleren den 12.mai. Meglingen skal være avsluttet innen 25.mai kl Side 14 av 15

15 YS-stat har i år fremmet krav alene og krever at alle tre elementene skal være med i årets oppgjør; hovedoppgjør, sentrale justeringstillegg og lokale forhandlinger. Det økonomiske kravet er i tråd med Frontfagets oppgjør, 3,8 % årslønnsvekst, 3,3 % for årets oppgjør og 0,5 % etterslep. Partene skal også inngå ny hovedtariffavtale for perioden 1.mai 2014 til 30.april Bistand til medlemmer Vi har bistått medlemmer som har hatt behov for det i lønns- og arbeidsforhold. Norges Politilederlag har inngått avtale med adv Harald Pedersen, som etter avtale med forbundskontoret, bistår medlemmer i arbeidsmiljørettslig/arbeidsrettslige spørsmål knyttet til arbeidsforhold. Medbestemmelse, drøfting og forhandlinger Forhandling av særavtaler Det har vært gjennomført eller oppstartet sentrale forhandlinger av tre særavtaler i perioden. Ny avtale om godtgjørelse for praksisveiledere ble forhandlet mellom personellorganisasjonene og Politidirektoratet i februar og signert 13. februar. Lensmann Bjørn Bratteng og forbundssekretær Geir Krogh deltok i forhandlingen e på vegne av Norges Politilederlag. Det var etter vår mening et godt forhandlingsklima og en god avtale både for praksisveilederne og for de som skal administrer den. Videre er det startet opp forhandlinger av ny særavtale av godtgjørelse for IP3 (UEH) mannskap og instruktørgodtgjørelse. Disse forhandlingene er ikke sluttført enda. Politiinspektør John Rune Lunder og forbundssekretær Geir Krogh deltar i forhandlingene på vegne av Norges Politilederlag. Råd og referansegrupper Norges Politilederlag har bl.a. vært representert i følgende råd- referansegrupper mv: Styringsgruppe Endringsprogrammet Referansegruppe for Merverdiprogrammet Styringsgruppa for Enhetlig HR- Portefølje HAMU observatør Lokale styring- og arbeidsgrupper Driftsenhetsstruktur Sentralt har vi vært i forhandlinger om regionalisering av driftsenhetsstrukturen for: Nordre Buskerud politidistrikt Søndre Buskerud politidistrikt Agder politidistrikt Oslo Jonny Nauste leder Side 15 av 15

Beretning fra landsstyret for perioden juni 2012 juni 2013

Beretning fra landsstyret for perioden juni 2012 juni 2013 Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2012 juni 2013 Innledning Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2012 juni 2013. Siste representantskapsmøte ble holdt på

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Beretning fra landsstyret. for perioden. mai 2014 mai 2015

Beretning fra landsstyret. for perioden. mai 2014 mai 2015 Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden mai 2014 mai 2015 Vedlegg sak 7 Representantskapet 2015 28. mai 2014 Innhold Innledning...3 Egen organisasjon...3 Sekretariatet...3 Revisor...3 Æresmedlem...4

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL. Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

PROTOKOLL. Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen PROTOKOLL Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen SAKLISTE Nr Sak Merknad/saksordfrer i Åpning av representantskapsmøtet Jonny Nauste 2 Navneopprop Jonny Nauste 3 Godkjenning

Detaljer

NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen. Overlevering, Onsdag 19. juni 2013

NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen. Overlevering, Onsdag 19. juni 2013 NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Overlevering, Onsdag 19. juni 2013 Overordnede konklusjoner Norge har i dag ikke ett politi. Det er store variasjoner i den

Detaljer

Politiets beredskap og krisehåndtering

Politiets beredskap og krisehåndtering Politiets beredskap og krisehåndtering Viktige prosjekter, dokumenter og Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Stortingsmelding Samfunnsikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering av POD Styrket bemanning

Detaljer

Høringssvar - NOU 2013:9 - «Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer»

Høringssvar - NOU 2013:9 - «Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer» Stiftet 1893 Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@jd.dep.no Deres referanse Vår referanse Dato NOU 2013:9 2013006 01.10.2013 Høringssvar - NOU 2013:9 - «Ett politi rustet til å møte fremtidens

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG Stiftet 1893 HANDLINGSPROGRAM 2013 2015 NORGES POLITILEDERLAG Fagorganisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten Vedtatt på representantskapsmøtet den 30.05.2013 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE NATIONAL POLICE DIRECTORATE Viktige prosjekter, dokumenter og tiltak i 2013 Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Innstillingen fra KKK Stortingsmelding Samfunnssikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering

Detaljer

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008.

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008. Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2008 juni 2009 Innledning Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

- ansvarlig, åpen og fremtidsrettet

- ansvarlig, åpen og fremtidsrettet Fagorganisasjonen for ledere i politi- og lensmannsetaten - ansvarlig, åpen og fremtidsrettet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Organisasjon... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlag... 3 Mål... 3 Tiltak... 4 Politisk

Detaljer

Et YS forbund. Program mai 2017

Et YS forbund. Program mai 2017 Et YS forbund Program 11. - 12. mai 2017 Teknisk arrangør: NPL www.politilederen.no www.facebook.com/politilederen #politiledere2017 Stiftet 1893 Landsstyret for perioden 2016 2017 Leder Geir Krogh 915

Detaljer

Norges Politilederlags Representantskapsmøte 12.6. 2009 Quality Hotell Mastemyr SAKLISTE

Norges Politilederlags Representantskapsmøte 12.6. 2009 Quality Hotell Mastemyr SAKLISTE Norges Politilederlags Representantskapsmøte 12.6. 2009 Quality Hotell Mastemyr SAKLISTE Nr Sak Merknad 1 Åpning av representantskapsmøte Leder 2 Navneopprop 3 Godkjenning av innkalling og sakliste 4 Valg

Detaljer

Saksbehandler: Anne Berit Berge Ims Saksfremlegg Arkivsaksnr: 05/2319

Saksbehandler: Anne Berit Berge Ims Saksfremlegg Arkivsaksnr: 05/2319 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Anne Berit Berge Ims Saksfremlegg Arkivsaksnr: 05/2319 Arkiv: 31 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 10.10.2013 090/13 ABBI

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Tidenes politireform? Nærpolitireformen i et historisk perspektiv

Tidenes politireform? Nærpolitireformen i et historisk perspektiv Tidenes politireform? Nærpolitireformen i et historisk perspektiv Birgitte Ellefsen Doktorgradsstipendiat og høgskolelektor, Politihøgskolen 06.02.2017 Historiske ambisjoner «Vi har bedt om, og dere har

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Mandag 26.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Mandag 26.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Mandag 26.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116 AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4 Ledersamling fra s. 5 Redaktørskifte s 19 Politianalysen s 22 STIFTET 1893 Besøksadresse: Brugata 19, Oslo Postboks

Detaljer

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig)

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) Politimester i Agder 2 Karlsen, Runar 48 Visepolitimester Porsgrunn 3 Parnemann, Ole Petter 53 Politiinspektør Bærum 4 Lier, Curt A. 43 Forbundsleder Oslo

Detaljer

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder Nærpolitireformen Ordførere og rådmenn 11.5.2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Kommentarer til Høring NOU : Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Kommentarer til Høring NOU : Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Selbu kommune Arkivkode: X30 Arkivsaksnr: 2013/898-2 Saksbehandler: Ingrid Rolseth Holt Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommentarer til Høring NOU 2013-9: Ett politi - rustet til

Detaljer

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG Stiftet 1893 HANDLINGSPROGRAM 2009 2011 NORGES POLITILEDERLAG Fagorganisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten Representantskapsmøtet den 12.6.09 HANDLINGSPROGRAM FOR PERIODEN 2009 2011 1 Innledning

Detaljer

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Krødsherad kommune 3536 NORESUND Deres ref. Vår ref. Dato 16/918 17/3060 24.05.2017 Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst

Detaljer

RAPPORT. Fra: Nærpolitiutvalget i. Norges Politilederlag. Sak: Forslag til prinsipper for organiseringen av fremtidens nærpoliti Dato: 24.4.

RAPPORT. Fra: Nærpolitiutvalget i. Norges Politilederlag. Sak: Forslag til prinsipper for organiseringen av fremtidens nærpoliti Dato: 24.4. RAPPORT Fra: Nærpolitiutvalget i Norges Politilederlag VEDLEGG SAK 8 Representantskapet 2014 Sak: Forslag til prinsipper for organiseringen av fremtidens nærpoliti Dato: 24.4.2014 Sist oppdatert: 2.5.2014

Detaljer

Notat. Lovforslaget ble vedtatt i Stortingets møte Ikrafttredelsestidspunkt for lovendringene vil bli fremmet av departementet i Statsråd.

Notat. Lovforslaget ble vedtatt i Stortingets møte Ikrafttredelsestidspunkt for lovendringene vil bli fremmet av departementet i Statsråd. Sak Notat Nærpolitireformen. Organisering av den sivile rettspleien i nye politidistrikter Dato 16.06.2017 Bakgrunn Utvalget for sivil rettspleie i Norges Politilederlag har arbeidet med ulike prinsippmodeller

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger Halsa kommune Arkiv: X30 Arkivsaksnr: 2016/296-14 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 95/16 29.11.2016 Høringsuttalelse til Nærpolitireformen Bakgrunn

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Møte med KS

Møte med KS Møte med KS 10.11.2016 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE RAPPORTER/ANALYSER FORVENTNINGER UTVIKLINGSTREKK politikere befolkningen Internasjonalisering

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.08.2013 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila Permisjon fra 12.30 13.00 H Medlem

Detaljer

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Nes kommune postmottak@nes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2012/529-15 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Hvem er vi til for? Foto : Alstad Politidistrikt Sør-Øst 25.04.2016 Side 2 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Møtereferat Sentralt IDF 121213

Møtereferat Sentralt IDF 121213 Møtereferat Sentralt IDF 121213 Tilstede Fra Abeidsgiver: KarinAslaksen, Arnt Inge Rolland, Johan Skutle (sak 39.1), Cato Rindal (sak 39.2), Philip Tolloczko (sak 39.3), Svein Kristensen (sak 39.2 og 39.4),

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 11.09.2013 N-901 13/18995 13/160117 Saksbehandler: Kari Alme Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 09.10.2013 HØRING

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

- ansvarlig, åpen og fremtidsrettet

- ansvarlig, åpen og fremtidsrettet Fagorganisasjonen for ledere i politi- og lensmannsetaten - ansvarlig, åpen og fremtidsrettet HANDLINGSPROGRAM 2017-2019 Vedtatt på representantskapsmøte 11. mai 2017 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen NTFs vedtekter Foreningens formål er: 1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Lørenskog kommune post@lorenskog.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 16/3052-22 17/3061 24.05.2017 Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Nye politidistrikter og beredskap

Nye politidistrikter og beredskap Nye politidistrikter og beredskap Brann- og redningsdagen i DSB 19. april 2016 Agenda Hvorfor må politiet endres? Bakgrunnen for nærpolitireformen Hva betyr nye politidistriktene for beredskapen i kommunene?

Detaljer

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning?

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Resultater fra en spørreundersøkelse til IP-godkjente 1-5 Rapport til Bevæpningsutvalget 12. oktober 2012 Professor Liv Finstad Noen hovedresultater Undersøkelsen

Detaljer

Dato: 30.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 27. SEPTEMBER KL. 1100-1300

Dato: 30.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 27. SEPTEMBER KL. 1100-1300 Dato: 30.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 27. SEPTEMBER KL. 1100-1300 Sted: Enebakk rådhus, kommunestyresalen Til stede: Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune Johan Alnes, ordfører Ås kommune

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Om oppdraget Oppdragsgiver ønsker å anskaffe bistand til departementets styring av Merverdiprogrammet og Nærpolitireformen, som er nærmere beskrevet under. Oppfølgingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

VEFSN KOMMUNE Ordfører Saksbehandler: Eva Daabach, Tlf Epost:

VEFSN KOMMUNE Ordfører Saksbehandler: Eva Daabach, Tlf Epost: VEFSN KOMMUNE Ordfører Saksbehandler: Eva Daabach, Tlf. 75 10 10 13 Epost: post@vefsn.kommune.no Vår dato: 01.10.2013 Deres dato: 01.10.2013 Vår referanse: 13/2991-7 Deres referanse: Arkivkode: X30 Vår

Detaljer

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN Deres ref. 11/770-18 Vår ref. 17/3056 Dato 24.05.2017 Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

Nærpolitireformen. Prosjekt nytt politidistrikt Innlandet (PNP Innlandet)

Nærpolitireformen. Prosjekt nytt politidistrikt Innlandet (PNP Innlandet) Nærpolitireformen Prosjekt nytt politidistrikt Innlandet (PNP Innlandet) Bakgrunn og mål for nærpolitireformen 1 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse

Detaljer

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Nannestad kommune post@nannestad.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1865/19 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2012/02643-28 008 9.9.2013 Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning Det vises

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Målselv kommune Kommunehuset 9321 Moen Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 / Kommunestyret Forslag til vedtak:

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag Effektivisering av lokal struktur Steinkjer onsdag 15.06.16 Trondheim fredag 17.06.16 På vei mot fremtidens politi Politireformen 22.06.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter Politisk mål for Nærpolitireformen

Detaljer

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120 REFERAT P 3/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 2.06.2013 13/0002 +47 24142120 - Møtedato/tidspunkt: mandag 17. juni 2013 kl. 11:00 mandag 17. juni 2013 kl. 16:00 Sted: Til stede:

Detaljer

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1303-0 17/3059 24.05.2017 Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

Nyttårskonferansen 2016

Nyttårskonferansen 2016 Nyttårskonferansen 2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer karakter Politiet må kunne

Detaljer

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur Halsa kommune Liabø 6683 VÅGLAND Deres ref. Vår ref. Dato 2016/296-26 17/3057 24.05.2017 Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts

Detaljer

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

VEST POLICE DISTRICT. Politireform. Vpm Ronny Iden VEST POLITIDISTRIKT

VEST POLICE DISTRICT. Politireform. Vpm Ronny Iden VEST POLITIDISTRIKT Politireform Vpm Ronny Iden Hva betyr reformen i praksis? VEST POLICE DISTRICT Prosjektets innhold: Politiarbeid på stedet Etterforskningsløftet: Ledelse og kompetanse Prosjekt Nye politidistrikter Regnskap,

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES POLITILEDERLAG I PARAT

VEDTEKTER FOR NORGES POLITILEDERLAG I PARAT Vedtatt av Representantskapsmøtet 11. mai 2017 VEDTEKTER FOR NORGES POLITILEDERLAG I PARAT KAP. 1: FORMÅL ORGANISASJONSOMRÅDE 1.1 NAVN Organisasjonens navn er NORGES POLITILEDERLAG, forkortet til NPL.

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (forfall) Einar Jebens

Detaljer

Innstilling fra rådmannen ( jfr. formannskapets vedtak i sak FS-045/13 den 5. september 2013):

Innstilling fra rådmannen ( jfr. formannskapets vedtak i sak FS-045/13 den 5. september 2013): NOU 2013:9 Ett politi- rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen. Nome kommunes høringsuttalelse. Arkivsaknr: 13/1487 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 13/9993 K2-X31, Bjørn G. Andersen

Detaljer

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Janne Støen 11.02.2015 Læringsmiljøsenteret.no Veilederteamene Erik Nordgreen: Buskerud, Aust-Agder og Vest- Agder Erling Roland: Møre og Romsdal, Sogn

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

POLITILEDEREN NR. 5 2013 ÅRGANG 116

POLITILEDEREN NR. 5 2013 ÅRGANG 116 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR. 5 2013 ÅRGANG 116 Høringssvar: Politianalysen s. 4 Stort endringstrykk s. 14 Tema: Ledelse av beredskap s. 24 Gjest: Arne Isak Tveitan, NID s. 32 STIFTET 1893 Besøksadresse:

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 13. januar 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Klage fra Rollag kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. mars 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage fra Rollag kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. mars 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Rollag kommune 3626 ROLLAG Deres ref. Vår ref. Dato 17/3060 24.05.2017 Klage fra Rollag kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. mars 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Detaljer

Prosjekt nytt politidistrikt PNP Innlandet

Prosjekt nytt politidistrikt PNP Innlandet Prosjekt nytt politidistrikt PNP Innlandet Plan for involvering av kommunene og arbeidstakerorganisasjonene i forhold til arbeidet med effektivisering av politidistriktets

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2007/1151 17/3059 24.05.2017 Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 12.09.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 20/13 PS 21/13 Godkjenning av ny selskapsavtale i Buskerud

Detaljer

Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Aremark kommune post@aremark.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 15/281-14 17/3061 24.05.2017 Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets

Detaljer

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN Deres ref. Vår ref. Dato 2008/1267 17/3056 24.05.2017 Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13 16. Fredag 24. oktober 2014 kl. 9 12. Sted: Brussel (studietur) Hovedstyret: Petter Aaslestad Stig Ove Hjelmevoll Jan Hongslo

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Salangen kommune Postboks 77 9355 Sjøvegan Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon Til stede: Lasse Hermansen, leder Forfall: Dag Myhr Stig H. Wang Grete Rugland Are Olimb Einar Bråstad

Detaljer