Beretning fra landsstyret. for perioden. juni 2013 juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beretning fra landsstyret. for perioden. juni 2013 juni 2014"

Transkript

1 Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2013 juni 2014 Vedlegg sak 7 Representantskapet mai 2014

2 Innhold Innledning...3 Egen organisasjon...3 Sekretariatet...3 Revisor...4 Æresmedlem...4 Landsstyremøter...4 Nærpolitiutvalg...4 Lokallagsledersamlinger...4 Medlemsutvikling...4 Aktiviteter...5 Politianalysen...5 Endringsprogram...7 Merverdiprogrammet...8 Ledersamling mai Lokale medlemsmøter og seminarer...9 Hovedorganisasjonen YS...10 Aktiviteter i hovedorganisasjonens regi...10 YS-stat kurs i omstilling...10 YS-stat - omstillings og IA utvalg...10 YS-stat - plankonferanse YS-stat ledersamling YS-stat Medbestemmelseskonferanse YS-stat konferansen YS-stat studium for topptillitsvalgte Internasjonalt samarbeid...11 Nordisk Insolvenskonferanse i Åbo, Finland...11 UIHJ- Permanent Council of the UIHJ Samarbeid med andre organisasjoner...12 Kommunikasjon fagbladet/hjemmesiden...12 Kommunikasjonsarbeid...12 Lensmannsbladet - Politilederen...13 Politilederen.no...13 Twitter...14 Høringsuttalelser...14 Møter sentralt med justisminister politidirektør politikere...14 Lønns- og arbeidsvilkår...14 Lokale lønnsforhandlinger Hovedoppgjøret Bistand til medlemmer...15 Medbestemmelse, drøfting og forhandlinger...15 Forhandling av særavtaler...15 Råd og referansegrupper...15 Driftsenhetsstruktur...15 Side 2 av 15

3 Innledning Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2013 juni Siste representantskapsmøte ble holdt på Gardermoen 30. mai Landsstyret har i siste periode bestått av: Leder Nestleder og styrmedlem Østlandet Varamedlem Styremedlem Sør- og Vestlandet Varamedlem Styremedlem Midt-Norge Varamedlem Styremedlem Nord-Norge Varamedlem Jonny Nauste Bjørn Bergundhaugen Frank Gran Kjetil Andersen Anita Stenvik Elisabeth Eldegard Eriksen Marit Fostervold Johansen Alf-Erling Isaksen Asbjørn Sjølie Representantskapet består av medlemmene av landsstyret og lederne av lokallagene. Lokallagsledere er pr. i dag følgende: Akershus og Østfold Elisabeth Bråten Engen Lørenskog Oslo Knut Kværner Politidirektoratet Hedmark/Oppland Jørn Arild Flatha Åsnes Buskerud Stein Olav Bredli Drammen Vestfold og Telemark Petter Aronsen Tønsberg Agder Jan Sverre Krogstad Arendal Rogaland og Haugaland Edvin Gard Stavanger Hordaland Tore Salvesen Bergen vest Sogn og Fjordane Webjørn Moa Eid Sunnmøre Hans Erik Pettersen Vestnes Nordmøre og Romsdal Alf Sollid Tingvoll Sør-Trøndelag Rune Halvorsen Fosen Midt Norge Walter Pedersen Bodø Hålogaland Asbjørn Sjølie Vest-Lofoten Finnmark Tarjei Leinan Matheisen Porsanger Egen organisasjon Sekretariatet Norges Politilederlags sekretariat er lokalisert i Tine Bygget, Lakkegata 23, Oslo. Her holder vi til i moderne lokaler som vi fremleier av Negotia. Vi flyttet hit den Sekretariatet ledes av lagets leder Jonny Nauste, som har permisjon fra stillingen som namsfogd i Asker og Bærum. Forbundssekretær Geir Krogh har permisjon fra sin stilling som politistasjonssjef i Follo. Forbundssekretæren er frikjøpt ut Generalsekretær Svein Stuberg sluttet den etter 37 år i laget. I tillegg har vi avtalt en fast godtgjørelse for nestleder Bjørn Bergundhaugen og for regnskapsføreren Paul Johan Nauste som regnskapsfører. Side 3 av 15

4 Revisor Otto Stærk har fungert som lagets revisor i perioden. Æresmedlem Svein Stuberg ble innvotert som æresmedlem på Representantskapsmøtet Landsstyremøter Det er avholdt seks Landsstyremøte i perioden: 28. august 2013 Trondheim 27. september Gardermoen 9. januar 2014 Telefonmøte mars 2014 Gardermoen 24. april 2014 Telefonmøte 14. mai 2014 Telefonmøte Nærpolitiutvalg Landsstyret nedsatte 19. januar et internt arbeidsutvalg med mandat om å foreslå konkrete kriterier for organisering av fremtidens nærpoliti. Utvalget har bestått av forbundssekretær Geir Krogh, Elisabeth Eldegard Eriksen, Bjørn Bergundhaugen og Asbjørn Sjølie. Et utkast til rapporten ble behandlet på lokallagsledersamlingen 7. mars og den ferdige rapporten ble behandlet og godkjent av landsstyret 24. april. Landsstyret ba forbundskontoret om å utarbeide et forslag til resolusjon for organisering av fremtiden nærpoliti med bakgrunn i rapporten. Rapporten og resolusjonen vli bli behandlet på representantskapsmøte 22. mai Lokallagsledersamlinger Det er avholdt to lokallagsledersamlinger i perioden: 27. september 2013 Gardermoen. Hovedtema var høringsuttalelsen til Politianalysen. 7. mars 2014 Gardermoen. Hovedtema var fremtidens nærpoliti. Medlemsutvikling Vi har i dag 263 yrkesaktive medlemmer og 365 pensjonistmedlemmer. Det er en økning på fem yrkesaktive medlemmer siden sist representantskapsmøte. Det er imidlertid et stykke igjen til det kortsiktige målet på 10 % i året. Den 8. mai i år ble en historisk dag for Norges Politilederlag, NPL Oslo ble stiftet. 130 år etter at det første lokallaget ble stiftet. Ved å stifte et lokallag i Oslo markerer Norges Politilederlag at det er et behov for lokallag som organiserer ledere i Oslo. I følge vedtektene i det nye lokallaget kan ansatte i ledende stillinger i politi- og lensmannsetaten i Oslo, herunder Justis- og beredskapsdepartementet, politiets sikkerhetstjeneste og Politidirektoratet med underliggende enheter bli medlemmer. Side 4 av 15

5 Aktiviteter Politianalysen Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer (NOU 2013:9) Onsdag den 19. juni 2013 ble Politianalysen (NOU 2013:9) overlevert statsråd Grete Faremo. Jeg ønsker et godt faglig grunnlag for fremtidens organisering av politi- og lensmannsetaten, sa hun i forbindelse med oppnevningen av utvalget 8. november Analyseutvalget ble ledet av Arne Røksund, departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet. Både han og gruppemedlem Frede Hermansen hadde bakgrunn fra arbeidet med Forsvarets langtidsplan. Politidirektør Odd Reidar Humlegård og PST-sjef Benedicte Bjørnland deltok også i utvalget. Klipp fra utvalgets egen pressemelding : Politiet er i dag under et betydelig endringspress. Grunnleggende utviklingstrekk i samfunnet utfordrer den norske politimodellen og stiller nye krav til hva som er en god polititjeneste. Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende kriminaliteten og samtidig levere en god polititjeneste der befolkningen bor. Utvalget mener at politiet ikke i tilstrekkelig grad er organisert, styrt og ledet for å møte denne utviklingen. Den underliggende årsaken til dagens utfordringer er etter utvalgets vurdering todelt. På den ene siden har ikke politiet nødvendige rammevilkår for å kunne styre, lede og utvikle virksomheten på en måte som best mulig svarer til oppgavene. På den annen side har heller ikke politiet evnet å utnytte de muligheter som faktisk finnes. For å utvikle et bedre og mer effektivt politi i fremtiden må politiet gis større handlingsrom til å organisere, styre og lede virksomheten. Samtidig må politiets egen evne til å gjøre nettopp dette også forbedres. Utvalget anbefaler at det gjennomføres to reformer i norsk politi; en strukturreform og en kvalitetsreform. Strukturreformen har som formål å styrke politiets innsats mot kjerneoppgavene, bygge robuste politidistrikter og sikre et lokalt politi med gode forutsetninger for å drive effektiv forebygging, sikre lov og orden og tilby en god polititjeneste lokalt. Utvalget anbefaler: - å fokusere politiets oppgavesett mot kjerneoppgavene - at politiet organiseres i seks politidistrikter - at den lokale strukturen styrkes gjennom økt politibemanning og færre små tjenesteder Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Kvalitetsreformen omfatter forbedringer i styring og ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og prestasjoner. Norges Politilederlag hadde en grundig prosess i organisasjonen før vi gav vår høringsuttalelse. Analysen ble førstegang behandlet på landsstyremøte i Trondheim den Side 5 av 15

6 28. august. Rapporten ble sendt til lokallagene for høringsuttalelse med frist til 19. september Vi ba om at høringssvarene i hovedsak dreide seg om følgende hovedpunkt: 1. Endring av oppgavesett sivil rettspleie 2. Endring av oppgavesett forvaltning 3. Politidistrikts- og driftsenhetsstruktur 4. Sentralisering av administrative støttefunksjoner 5. Ledelse og styring: Standardisering av lederutvelgelse og utvikling og reformering av styring og utviklingsarbeidet (herunder prestasjonsledelse, bestpraksis-metoder, kompetanse og karriereplaner mv) Vi samlet Landsstyret og lokallagslederne på Gardermoen fredag 27. september og gjennomgikk av høringssvarene. Ut fra høringssvarene og prosessen på Gardermoen den 27.september leverte Norges Politilederlag sitt høringssvar den 1.oktober Høringsuttalelsen kan oppsummeres slik: Norges Politilederlag mener anbefalingene i Politianalysen vil føre til et mer effektivt og velfungerende politi i Norge. Vi oppsummerer her våre kommentarer til de enkelte forslag: Politianalysens definisjon av politiets kjerneoppgaver er for snevert og favner ikke helheten i politiets samfunnsoppdrag. Eventuelle endringer i politiets rolle og oppgaver bør vurderes og utredes nærmere. I vurderingen må det legges vekt på hvilket politi vi vil ha i Norge og i hvilken grad tilleggsoppgavene hemmer eller fremmer samfunnsoppdraget. Vi mener dagensoppgaveportefølje i all hovedsak kan begrunnes i politiets 10 grunnprinsipper, med en bred kontaktflate et sivilt preg og et større ressursmessig handlingsrom. Vi støtter en reduksjon av antallet politidistrikter, men mener mellommodellen med politidistrikter er mer praktisk gjennomførbart enn den foreslåtte regionsmodellen (6 politidistrikter). Med 6 politidistrikter kan de geografiske avstandene bli så store at stordriftsfordelene med større fagmiljøer bli redusert. Samtidig kan de kulturelle forskjellene i politidistriktet bli for store og hemme samhandling og effektiv utnyttelse av ressursene. Vi er enige i behovet for reduksjon av antall tjenestesteder, men dette må være gjenstand for lokale prosesser og bred involvering. Endringene må bygge på politiets grunnleggende verdier og prinsipper. Vi er enige i forslaget om at beslutningsmyndigheten for intern organisering av delegeres til Politidirektoratet. Vi støtter forslagene om sentralisering av administrative støttefunksjoner og opprettelse av en sentral kompetanse og koordineringsenhet. Vi støtter utvalgets forslag til styrket kompetansestyring og mer strategisk utvikling og utvelgelse av ledere. Vi anbefaler derfor at det opprettes et vurderingssenter for ledere i politiet. Gjennomføring Erfaringer fra store omstillinger både nasjonalt og internasjonalt viser at gevinstene uteblir eller at omstillingen tar veldig lang tid uten at det tilføres egne omstillingsmidler. Samtidig synes det som om det estimerte økonomiske gevinstene i Politianalysen er noe vel optimistiske. Vi anbefaler derfor at det settes av egne Side 6 av 15

7 omstillingsmidler for gjennomføring av Politianalysen slik at det er mulig å gjennomføre de ulike tiltakene før gevinstene er realisert. Medlemmene i Norges Politilederlag er positive til de endringene som nå kan forventes, samtidig skaper dette en stor uro for mange av våre medlemmer. Vi håper derfor de politiske beslutningene blir tatt raskt. Norges Politilederlag har hatt møter og samtaler med stortingspolitikere, partienes justisfraksjoner på Stortinget og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen om Politireformen. I tillegg har vi utarbeidet en rapport om kriterier som bør oppfylles ved etablering fremtidens nærpoliti. Videre har statsråd Anundsen har invitert Norges Politilederlag og de andre personellorganisasjonene til et tett samarbeid med Politireformen. Vi antar at regjeringen vil omtale Politireformen i statsbudsjettet for 2015, og at det kommer en stortings proposisjon til høsten som avklarer struktur og oppgaveporteføljen til politiet. Endringsprogram Som et ledd i oppfølgingen av Gjørv-kommisjonens anbefalinger ga Justisdepartementet Politidirektoratet i 2012 i oppdrag å etablere et bredt anlagt endringsprogram for politiet. På grunnlag av Gjørv - rapporten identifiserte programmet hele 203 oppfølgingspunkter. Visjonen skulle være: Et handlekraftig politi på rett sted til rett tid for et tryggere samfunn. Sentralt i programmet står betydningen av klare mål og resultater, holdninger og kultur, endringsledelse og helhetlig beredskapstenkning. Arbeidet med ledelse, kultur og holdninger knyttet til risikoerkjennelse og gjennomføringsevne er et grunnleggende og langsiktig endringsarbeid. Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av hendelser på alle nivå i organisasjonen krever et systematisk arbeid. Endringsprogrammet skal styre og koordinere prioriterte innsatsområder og prosjekter med sikte på videreutvikling og reelle forbedringer i politiet i tråd med Gjørv-kommisjonens anbefalinger. Endringsprogrammet omfatter tiltak rettet mot ledelse, kultur og holdninger og tiltak rettet mot erkjennelse av risiko og sårbarhet. Det er besluttet fem overordnede innsatsområder for endringsprogrammet: Styring, ledelse og kultur Kommunikasjon og samhandling Teknologi Kapasitet, bemanning og ressurser Kompetanse, øving, trening og læring Side 7 av 15

8 Pr har Endringsprogrammet rapportert slik status mht oppfølgingsområder: Det er levert flere sentrale sluttrapporter i perioden; - Responstid og responskvalitet - Kompetanseheving for innsatspersonell - Kompetanse på operasjonssentralen - Medarbeiderplattform - Politiets helikopterkapasitet - Treningsfasiliteter operativt personell - Kunnskapsbasert erfaringslæring Flg. prosjekter pågår: - Politiets luftkapasitet hele landet - Transport kjøretøy - Forskningsprosjekt IP-trening i Hordaland - Politiets bruk av droner - Arbeidsprosesser teknologi på stedet, pilot - Krisekommunikasjon overført kommunikasjonsstaben Det er pågående aktivitet på samtlige forbedringsområder, med unntak av 12 hvor ansvaret tilligger Justis- og beredskapsdepartementet. For å få et bedre og mer helhetlig grep om endringsarbeidet jobber POD nå med å replanlegge Endringsprogrammet. Dette vil være klart før sommeren. Nestleder Bjørn E. Bergundhaugen har representert Norges Politilederlag i programstyret for Endringsprogrammet. Merverdiprogrammet Merverdiprogrammet er fortsatt det mest omfattende utviklingsprogrammet i politi- og lensmannsetaten. Norges Politilederlag har med politiinspektør Nina Bjørlo (Asker og Bærum) i referansegruppen. Politioverbetjent Ove Furseth (Follo) har møtte i Ninas fravær. Side 8 av 15

9 Programmet er nå noe forsinket i påvente av modningsarbeidet i Politidirektoratet. I forbindelse med tildeling av ressurser til programmet ble alle sider ved programmet høsten 2013 evaluert av et Holte Consulting. De konkluderte med at politiet burde ferdigstelle flere tiltak, bl.a. innen ledelse, styring og organisasjonsutvikling. Norges Politilederlag er aktivt med i programmet og bidrar med et lederperspektiv gjennom deltagelsen i referansegruppen. I tillegg har vi invitert representanter fra Merverdiprogrammet på våre samlinger og til å bidra i fagbladet og på hjemmesidene. Ledersamling mai 2013 Ledersamlingen 2013 ble arrangert på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen torsdag 30 fredag 31. mai. Temaet for samlingen var, ledelse av et politi i endring. I underkant av 90 deltagerne deltok. Foredragsholdere var følgende: - Politidirektør Odd Reidar Humlegård med temaet: Hvor går veien videre?. - PST-sjef Benedicte Bjørnland med temaet: Kunnskapsledelse i praksis - Debattredaktør i VG Elisabeth Skarsbø Moen med temaet: Politiet sett fra den fjerde statsmakt - Ekspedisjonsråd Thor Arne Aas informerte fra Justis- og beredskapsdepartementet - Sivilingeniør og styreleder Siri Hatlen med temaet: Endringer og omstillinger i sykehussektoren - Politimesterne Hans Vik og Arne Hammersmark orientert om status innenfor sine ansvarsområder i Endringsprogrammet. - Leder av Merverdiprogrammet, Johan Skutle orientert sammen med leder for virksomhetsutvikling Ida Melbo Øystese. - Riksadvokat Tor-Aksel Busch avsluttet med temaet: Påtalemyndighetene må også forvente endring En mer omfattende artikkel om lederseminaret 2013 ble trykket i Lensmannsbladet Politilederen nr Lokale medlemsmøter og seminarer Det har vært avholdt årsmøter og medlemsmøter i de fleste lokallagene i perioden. Forbundskontoret har tatt initiativ til medlemsmøter hvor vi foruten orienteringer fra sentralt har gjennomført et foredrag om omstillinger i politiet. I tillegg har Terje Nybø ved Riksadvokaten og Arne Isak Tveitan fra Nasjonalt ID-senter deltatt med foredrag. Feler av lokallagene har også vært flinke å skaffe egne lokale foredragsholdere til medlemsmøtene. Noen av lokallagene har arrangert to eller tre dagers samlinger i løpet av perioden. NPL Midt-Norge samlet medlemmene i Mosjøen i november til fagseminar, mens NPL Finnmark samlet sine medlemmer til årsmøte i Karasjok i desember. NPL Buskerud inviterte både egne medlemmer og medlemmer fra Vestfold til lederutvikling i Stavern i februar. NPL Vestfold var ikke snauere enn at de invitert med seg medlemmer både fra Agder og Buskerud til lederseminar på Svalbard i mars. Disse samlingene var svært vellykket både faglig og sosialt og landsstyret vil oppfordre de øvrige lokallagene til å gjøre det samme. Alle lokallagene har søkt og fått støtte fra forbundskontoret til gjennomføringen. Side 9 av 15

10 Hovedorganisasjonen YS Vi har også i denne perioden hatt stor glede og nytte av å være et YS-forbund. Sekretariatet har hatt kontakt med sekretariatet i YS-Stat i enkeltsaker og fått god hjelp. Vi har også god kontakt med de andre forbundene i YS-Stat. Laget deltar med leder eller forbundssekretær på YS-Stat sektorstyremøter, forbundsledermøter og representantskapsmøte i YS. Aktiviteter i hovedorganisasjonens regi YS-stat kurs i omstilling YS-stat gjennomførte omstillingskurs januar 2014 på Comfort Hotel Runway Gardermoen. De fleste av YS-Stats forbund var representert på kurset. Fra Norges Politilederlag deltok forbundssekretær Geir Krogh og lokallagsleder i Østfold og Akershus, Elisabeth Bråthen Engen. Kurset inneholdt regler for omstilling, tariffavtaler, endringsprosesser og konflikthåndtering. I tillegg fikk vi en gjennomgang av IA-avtalen og innsikt i en dreiebok for omstillinger, utarbeidet av som YS-stat. Vi fikk mange gode forelesninger og ikke minst nyttige meningsutvekslinger om utfordringer ved omstilling og endring. Kurset arrangeres hvert år og det anbefales på det sterkeste for ledere i politi- og lensmannsetaten. YS-stat - omstillings og IA utvalg YS-stat har et eget fagutvalg for omstillings og IA arbeid. Forbundssekretær Geir Krogh med i utvalget på vegne av Norges Politilederlag. Utvalget har ansvaret for å arrangere kurs i omstilling og delansvar for Ys-stats studie i tariff og personaljuss. For første gang arrangerte YS-stat i 2014 en medbestemmelseskonferanse hvor utvalget hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring. Utvalget har ca seks møter i året. YS-stat - plankonferanse 2013 YS Stats plankonferanse ble i år lagt til Engø gård, Tjøme i perioden september Tema var statspensjon og tariffoppgjøret Leder Jonny Nauste deltok. YS-stat ledersamling 2013 For tredje gang arrangerte YS-Stat ledersamling desember på Gardermoen. Tema for årets samling var; Mål og resultatstyring. Mål- og resultatstyringen i staten har tatt overhånd og det må brukes mer tid på å utøve lederskap, uttalte leder Pål N Arnesen ved åpningen av den tredje lederkonferansen i Ys-stat. Samtidig pekte han på ledelse og motivasjon som et forsømt område. Side 10 av 15

11 Vi var 40 medlemmer fra YS-forbundene, Norges Politilederlag var heldig som fikk stille med seks medlemmer. Utenom det faglige utbyttet vi får er det nyttig å treffe andre ledere fra forskjellige statlige sektorer. En artikkel fra Ys-stat ledersamling ble tatt inn Lensmannsbladet Politilederen nr YS-stat Medbestemmelseskonferanse 2014 YS stats medbestemmelseskonferanse den 6. mars på Thon Hotell, Ullevål, ble et vellykket arrangement. Det var 160 deltagere fra YS-forbundene, vi deltok med 6 medlemmer. Fra Politidirektoratet deltok to personer. - Det hviler et stort ansvar på ledere om å ikke prioritere bort kompetansen til de tillitsvalgte, sa Pål Arnesen, leder i YS Stat ved åpningen. En artikkel fra medbestemmelseskonferansen er tatt inn i Politilederen Lensmannsbladet nr YS-stat konferansen 2014 Den årlige YS stat konferansen ble avholdt januar 2014 på Soria Moria Hotell i Oslo. Seksjonssjef Stein Olav Bredli, forbundssekretær Geir Krogh og leder Jonny Nauste var med som deltakere fra NPL. Tema for konferansen var blant annet; Arbeidsgiverpolitikk i staten, muligheter og utfordringer, Den nye arbeidsgiverpolitikken i staten, muligheter og utfordringer. Ys-stat konferansen er er omtalt på ys.no og en artikkel basert på foredraget av Einar Øverenget er tatt inn i Lensmannsbladet Politilederen nr YS-stat studium for topptillitsvalgte YS-stats studium for topptillitsvalgte har nå endret navn studie i tariff og personaljuss og gir 15 studiepoeng. I perioden ble studiet gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Forbundssekretær Geir Krogh var eneste deltager fra Norges Politilederlag. Alle samlingene ble holdt på Comfort Runway hotell på Gardermoen med avsluttende hjemmeeksamen i begynnelsen av april. Tilbakemeldingen fra deltagerne er gjennomgående svært gode både i forhold til endring og omstillinger, og drøfting og forhandlinger etter hovedavtalen. Studiet passet svært godt for landstyremedlemmer og lokallagsledere. Internasjonalt samarbeid Nordisk Insolvenskonferanse i Åbo, Finland For 8. gang ble Nordisk Insolvenskonferansen arrangert. Denne gangen var det Finland som var arrangør og namsmenn satte seg i stevne i Åbo i perioden september Fra Norge var det 15 deltagere, og alle de nordiske landene var representert utenom Island. Tema i år var: «Grå økonomi, svart framtid.» Side 11 av 15

12 En artikkel fra insolvenskonferansen er tatt inn i Lensmannsbladet Politilederen nr UIHJ- Permanent Council of the UIHJ 2013 Norges Politilederlag er medlem av UIHJ. Årsmøtet blir hvert år arrangert i Paris og 28. og 29. november representerte Lillian Borge Bersaas og Anita Stenvik Norge på årsmøte i UIHJ i Paris. UIHJ, som er en forkortelse for International Union of Judicial Officers, ble etablert i UIHJ består i dag av 73 medlemsland. Noen av hovedoppgavene til organisasjonen er å bistå sine medlemsland i arbeidet med tvangsinndrivning og implementering av tvangsinndrivelse i land der dette ikke er en legalisert oppgave. UIHJ bistår både med lovgining og opplæring av de som skal jobbe med fagfeltet. Anita Stenvik har skrevet en artikkel fra årsmøte i Lensmannsbladet Politilederen nr Samarbeid med andre organisasjoner Også i denne perioden har det vært landsstyrets klare målsetting å videreutvikle et godt og konstruktivt samarbeid med de andre organisasjonene i politi- og lensmannsetaten. Vi har hatt felles interesse i noen saker og i andre saker har vi stått hver for oss. Samhandlingen med de andre personellorganisasjonene oppleves fra leder og forbundssekretær til å fungere godt sentralt. Det samme gjelder tilbakemeldingene vi får fra våre lokale tillitsvalgte. I de aller fleste saker har vi felles interesser og samarbeider godt, der vi har forskjellige interesser er det stor respekt for hverandres standpunkt. Samarbeide med hovedverneombudet, Audun Buseth er også godt. Leder, Jonny Nauste, deltok på Politiets Fellesforbunds landsmøte på i Sarpsborg den 20. november 2013 og på Parat i Politiets konferanse i Oslo den 24. oktober Kommunikasjon fagbladet/hjemmesiden Kommunikasjonsarbeid Norges Politielderlag har et kontinuerlig fokus på kommunikasjon i ulike kanaler. De viktigste kommunikasjonskanalene er i dag og fagbladet Politilederen. I løpet av året har vi ønsket å dra med oss flere av medlemmene i kommunikasjonsarbeidet og inviterte til en idédugnad innen kommunikasjonsfeltet 28. november Utgangspunktet for samlingen var hvordan Norges Politilederlag kan kommunisere bedre både eksternt og internt. Et spesielt fokus hadde vi på utforming, innhold og layout for hjemmesiden og fagbladet. Sammen med Hilde Andreassen fra Helgeland, Gunhild Olstad fra Gudbransdal, Torgny Alstad fra Vestfold, vår journalist Lene Bovim og lokallagslederi Hordaland, Tore Salvesen, fant vi frem til mange forbedringsmuligheter i fagbladet og på hjemmesidene. Side 12 av 15

13 Bruk av sosiale medier var også tema og konklusjonen var entydig. Twitter på nettsidene er en god start, men vi har et stort mulighetsrom for kommunikasjon på sosiale medier. Det ble bl.a. foreslått å opprette en lukket Facebook gruppe for dialog mellom medlemmene. Innholdet på våre eksterne medier ble kommentert og selv om mye er bra var det åpenbart behov for mer variert stoff og gjerne innlegg med mer spissede meninger fra medlemmene. Denne oppfordringen sendte vi videre til medlemmene og vi opprettet en egen del i bladet for leserinnlegg. Kommunikasjonsdagen ble meget nyttig for oss. Vi fikk ærlige tilbakemeldinger og gode innspill i det videre arbeidet. Lensmannsbladet - Politilederen Redaktøren av fagbladet, Svein Stuberg, gikk av med pensjon i juni 2013 og forbundssekretær Geir Krogh overtok som ny redaktør fra og med utgivelse nr Samtidig ble det avtalt med journalist Lene Bovim om å bidra med portrettintervju og andre artikler til hver utgivelse. Svein bidrog med fagstoff til innen sivil rettpleie ut Fra nyttår har Birthe Pihl ved Namsfogden i Oslo overtatt ansvaret for fagsidene. Vi utgir fortsatt seks utgaver i året, tre før sommerferien og tre på høst, med siste utgave rundt juletider. Det har ikke vært mangel på stoff til bladene og ikke minst har antall leserinnlegg økt. Opplaget er 1600, inkludert et eksemplar til alle annonsører. Bladet sendes til medlemmer, pensjonister og alle lensmannskontor, politistasjoner, tingrett m.v. 30. april 2014 inngikk vi avtale med ny ansvarlig utgiver av bladet. Grøset grafisk kommunikasjon overtar ansvarer for ombrekking, layout, trykkeri og distribusjon fra og med nr Ekås grafiske som vi har samarbeidet med i mange pr skal fortsatt ha ansvaret for salg og design av annonsene. I siste nummer (nr ) endret vi navnet til Politilederen Lensmannsbladet med en mer nedtoning av Lensmannsbladet. Politilederen.no Internettsidene har blitt en svært viktig kommunikasjonskanal for Norges Politilederlag. I løpet av det siste året har antall unike brukere økt fra ca 1500 til ca 2500 pr måned. Forbundssekretær Geir Krogh er redaktør og ansvarlig for av sidene. Vi mener selv å ha funnet en bra balanse mellom fagbladet og hjemmesidene hvor de artiklene som har nyhetsverdi publiseres først på nett, mens mer generelle og dybdeartikler publiseres først i bladet. Det er fortsatt et mål å ha gjennomsnittelig 2 3 nye publikasjoner på hjemmesidene hver uke. Nytt i periodene er utviklingen av en ny brukerportal for medlemmene og ny layout og funksjonalitet for lokallagssidene. Vi har også utviklet et system med en oversikt på første side (Hva skjer?) med korte meldinger over kommende arrangementer i lokalalgene med kobling til lokallagsidene. Vi har brukt høst og vinteren på å ta nyvinningen i bruk og lokallagene begynner å få øynene opp for hvilke muligheter som ligger i lokallagsidene. Side 13 av 15

14 Vi har også utviklet en god form på de ukentlige infobrevene fra forbundslederen. Disse publiseres nå på hjemmesidene under valget Info uke # øverst til høyre. I tillegg sendes det en mail til alle medlemmene med link til uke infoen. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på denne informasjonskanalen. Twitter I løpet av 2013 har vi tatt i bruk microblogg mediet Twitter. Vi er fortsatt i utprøvingsfasen med en konto for egne og andres meninger og en for nyheter Nyhetskontoen erstatter den tidligere newsfeeden vi fikk levert via et eksternt mediafirma. Begge kontoene ligger synlig på hjemmesidene i tillegg til at de har egne følgere. Erfaringer så langt er at dette er et nyttig medium for å få ut meninger raskt. Bl.a. har vi opplevd at journalister har tatt kontakt med oss etter en twittermelding. Flere av medlemmene er også aktive på Twitter og vi har ved flere anledninger retwitret meldinger som medlemmene har lagt ut. Høringsuttalelser Blant høringsuttalelser som er avgitt kan nevnes: - Politianalysen - Lov om forsvarets bistand til politiet - Rapporter i Endringsprogrammet Møter sentralt med justisminister politidirektør politikere Vi har hatt møter med stortingsrepresentanter som sitter i Justiskomiteen, og møter med justisfraksjoner for de forskjellige partiene på Stortinget. Laget deltok på Stortinget om høring av budsjettet for politi- og lensmannsetaten. Vi deltar sammen med de andre personell organisasjonene på kvartalsmøte med politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet og i IDF-møtene i Politidirektoratet. Vi har også hatt særmøter med statsråd Anundsen. Foruten faste møte en gang per måned med politidirektøren, er det er kontakter fra sak til sak. Lønns- og arbeidsvilkår Lokale lønnsforhandlinger 2013 Det var åpnet for lokale lønnsforhandlinger i 2013, men potten måtte tas lokalt. Det var få politidistrikt og særorgan som hadde lokale lønnsforhandlinger. Hovedoppgjøret 2014 Forhandlingene med staten ble brutt den 30.april og partene møttes til megling hos Riksmegleren den 12.mai. Meglingen skal være avsluttet innen 25.mai kl Side 14 av 15

15 YS-stat har i år fremmet krav alene og krever at alle tre elementene skal være med i årets oppgjør; hovedoppgjør, sentrale justeringstillegg og lokale forhandlinger. Det økonomiske kravet er i tråd med Frontfagets oppgjør, 3,8 % årslønnsvekst, 3,3 % for årets oppgjør og 0,5 % etterslep. Partene skal også inngå ny hovedtariffavtale for perioden 1.mai 2014 til 30.april Bistand til medlemmer Vi har bistått medlemmer som har hatt behov for det i lønns- og arbeidsforhold. Norges Politilederlag har inngått avtale med adv Harald Pedersen, som etter avtale med forbundskontoret, bistår medlemmer i arbeidsmiljørettslig/arbeidsrettslige spørsmål knyttet til arbeidsforhold. Medbestemmelse, drøfting og forhandlinger Forhandling av særavtaler Det har vært gjennomført eller oppstartet sentrale forhandlinger av tre særavtaler i perioden. Ny avtale om godtgjørelse for praksisveiledere ble forhandlet mellom personellorganisasjonene og Politidirektoratet i februar og signert 13. februar. Lensmann Bjørn Bratteng og forbundssekretær Geir Krogh deltok i forhandlingen e på vegne av Norges Politilederlag. Det var etter vår mening et godt forhandlingsklima og en god avtale både for praksisveilederne og for de som skal administrer den. Videre er det startet opp forhandlinger av ny særavtale av godtgjørelse for IP3 (UEH) mannskap og instruktørgodtgjørelse. Disse forhandlingene er ikke sluttført enda. Politiinspektør John Rune Lunder og forbundssekretær Geir Krogh deltar i forhandlingene på vegne av Norges Politilederlag. Råd og referansegrupper Norges Politilederlag har bl.a. vært representert i følgende råd- referansegrupper mv: Styringsgruppe Endringsprogrammet Referansegruppe for Merverdiprogrammet Styringsgruppa for Enhetlig HR- Portefølje HAMU observatør Lokale styring- og arbeidsgrupper Driftsenhetsstruktur Sentralt har vi vært i forhandlinger om regionalisering av driftsenhetsstrukturen for: Nordre Buskerud politidistrikt Søndre Buskerud politidistrikt Agder politidistrikt Oslo Jonny Nauste leder Side 15 av 15

Beretning fra landsstyret for perioden juni 2012 juni 2013

Beretning fra landsstyret for perioden juni 2012 juni 2013 Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2012 juni 2013 Innledning Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2012 juni 2013. Siste representantskapsmøte ble holdt på

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Beretning fra landsstyret. for perioden. mai 2014 mai 2015

Beretning fra landsstyret. for perioden. mai 2014 mai 2015 Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden mai 2014 mai 2015 Vedlegg sak 7 Representantskapet 2015 28. mai 2014 Innhold Innledning...3 Egen organisasjon...3 Sekretariatet...3 Revisor...3 Æresmedlem...4

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL. Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

PROTOKOLL. Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen PROTOKOLL Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen SAKLISTE Nr Sak Merknad/saksordfrer i Åpning av representantskapsmøtet Jonny Nauste 2 Navneopprop Jonny Nauste 3 Godkjenning

Detaljer

Politiets beredskap og krisehåndtering

Politiets beredskap og krisehåndtering Politiets beredskap og krisehåndtering Viktige prosjekter, dokumenter og Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Stortingsmelding Samfunnsikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering av POD Styrket bemanning

Detaljer

Høringssvar - NOU 2013:9 - «Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer»

Høringssvar - NOU 2013:9 - «Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer» Stiftet 1893 Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@jd.dep.no Deres referanse Vår referanse Dato NOU 2013:9 2013006 01.10.2013 Høringssvar - NOU 2013:9 - «Ett politi rustet til å møte fremtidens

Detaljer

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008.

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008. Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2008 juni 2009 Innledning Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i

Detaljer

- ansvarlig, åpen og fremtidsrettet

- ansvarlig, åpen og fremtidsrettet Fagorganisasjonen for ledere i politi- og lensmannsetaten - ansvarlig, åpen og fremtidsrettet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Organisasjon... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlag... 3 Mål... 3 Tiltak... 4 Politisk

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Mandag 26.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Mandag 26.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Mandag 26.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Norges Politilederlags Representantskapsmøte 12.6. 2009 Quality Hotell Mastemyr SAKLISTE

Norges Politilederlags Representantskapsmøte 12.6. 2009 Quality Hotell Mastemyr SAKLISTE Norges Politilederlags Representantskapsmøte 12.6. 2009 Quality Hotell Mastemyr SAKLISTE Nr Sak Merknad 1 Åpning av representantskapsmøte Leder 2 Navneopprop 3 Godkjenning av innkalling og sakliste 4 Valg

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig)

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) Politimester i Agder 2 Karlsen, Runar 48 Visepolitimester Porsgrunn 3 Parnemann, Ole Petter 53 Politiinspektør Bærum 4 Lier, Curt A. 43 Forbundsleder Oslo

Detaljer

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116 AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4 Ledersamling fra s. 5 Redaktørskifte s 19 Politianalysen s 22 STIFTET 1893 Besøksadresse: Brugata 19, Oslo Postboks

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG Stiftet 1893 HANDLINGSPROGRAM 2009 2011 NORGES POLITILEDERLAG Fagorganisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten Representantskapsmøtet den 12.6.09 HANDLINGSPROGRAM FOR PERIODEN 2009 2011 1 Innledning

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Møtereferat Sentralt IDF 121213

Møtereferat Sentralt IDF 121213 Møtereferat Sentralt IDF 121213 Tilstede Fra Abeidsgiver: KarinAslaksen, Arnt Inge Rolland, Johan Skutle (sak 39.1), Cato Rindal (sak 39.2), Philip Tolloczko (sak 39.3), Svein Kristensen (sak 39.2 og 39.4),

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 / Kommunestyret Forslag til vedtak:

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning?

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Resultater fra en spørreundersøkelse til IP-godkjente 1-5 Rapport til Bevæpningsutvalget 12. oktober 2012 Professor Liv Finstad Noen hovedresultater Undersøkelsen

Detaljer

POLITILEDEREN NR. 5 2013 ÅRGANG 116

POLITILEDEREN NR. 5 2013 ÅRGANG 116 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR. 5 2013 ÅRGANG 116 Høringssvar: Politianalysen s. 4 Stort endringstrykk s. 14 Tema: Ledelse av beredskap s. 24 Gjest: Arne Isak Tveitan, NID s. 32 STIFTET 1893 Besøksadresse:

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2012/02643-28 008 9.9.2013 Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning Det vises

Detaljer

Dato: 30.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 27. SEPTEMBER KL. 1100-1300

Dato: 30.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 27. SEPTEMBER KL. 1100-1300 Dato: 30.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 27. SEPTEMBER KL. 1100-1300 Sted: Enebakk rådhus, kommunestyresalen Til stede: Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune Johan Alnes, ordfører Ås kommune

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120 REFERAT P 3/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 2.06.2013 13/0002 +47 24142120 - Møtedato/tidspunkt: mandag 17. juni 2013 kl. 11:00 mandag 17. juni 2013 kl. 16:00 Sted: Til stede:

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (forfall) Einar Jebens

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 12.09.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 20/13 PS 21/13 Godkjenning av ny selskapsavtale i Buskerud

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN)

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) POLITIDIREKTORATET Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 201300608-3 8.9.2013 HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) 1. Innledning

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon Til stede: Lasse Hermansen, leder Forfall: Dag Myhr Stig H. Wang Grete Rugland Are Olimb Einar Bråstad

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2013/01256-2 009 12.09.2013 Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Sunnmøre politidistrikt

Detaljer

Kultur og ledelse konkrete tiltak

Kultur og ledelse konkrete tiltak Kultur og ledelse konkrete tiltak Nr. Hva står det nå s. Hva bør det stå 1 «Politiet skal være en aktiv og kreativ etat der ledelse preger alle fra topp til bunn» og «Det vil måtte arbeides med å videreutvikle

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

ÅRSBERETNING 1996 / 97.

ÅRSBERETNING 1996 / 97. ÅRSBERETNING 1996 / 97. (1/6-1996 - 30/5-1997) FELLESSKAP GIR KUNNSKAP OG TRYGGHET UF - Norges første ordinære Landsstyre har hatt følgende sammensetning: LEDER: NESTLEDER: STYREMEDLEM: STYREMEDLEM: VARAREPRESENTANT:

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 11. 12. juni 2009 Det norske instituttet, Roma Program for styreturen er lagt ved i eget dokument. Kartutsnitt med hotell, instituttet og restauranter er

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Januar 2014. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2014. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2014 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning...4 Visjon...4 Forbundets virksomhet...5 PF som organisasjon...6 Langsiktig plan for perioden 2014-2016...7 Lønns- og arbeidsvilkår...7

Detaljer

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering.

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. HS 02/08 SAK 018/08 Til: Hovedstyret Fra: Politisk leder Sak 018/08: Politisk leder informerer Vedlagt følger notat fra politisk leder. FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. Synliggjøring /profilering

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 13. januar 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Tid: Torsdag den 16. februar 2012 Sted: CP-foreningens lokaler, Berg gård, Bergsalleen 21, Oslo Til stede: Rolf Benjaminsen, Einar Georg Johannesen, Sigrun

Detaljer

Styrets årsberetning for 2010

Styrets årsberetning for 2010 Lokallaget Buskerud Vestfold - Telemark Styrets årsberetning for 2010 1. Styrets arbeid Styret 2010 har bestått av: Navn Arbeidsgiver Fylke Eivinn Ueland (leder) Anne Malm Monstad (nestleder) Consilio

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS.

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS. STYREMØTEREFERAT DATO: 30.11. 1.12.07 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Uttalelse til Politidirektoratet - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Uttalelse til Politidirektoratet - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Gunnvor Hovde 201301291-2 06.09.2013 Uttalelse til Politidirektoratet - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens

Detaljer

Politi. Ett politi. økt fokus på. politianalysen på 1-2-3. ekstrautgave. Norsk

Politi. Ett politi. økt fokus på. politianalysen på 1-2-3. ekstrautgave. Norsk ekstrautgave politianalysen på 1-2-3 Norsk Politi ekstrautgave september 2013 Ett politi Mer patruljering Sterkere ledelse økt fokus på kjerneoppgaver Seks politidistrikter, mer patruljering og fokus på

Detaljer

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK Mulighetsstudien Orientering DM Roar Johansen Direktør NBSK 120115 Mandat Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lede en arbeidsgruppe

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 07.10.2013 kl. 14.30. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 07.10.2013 kl. 14.30. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 07.10.2013 kl. 14.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 07.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010-2011

ÅRSBERETNING 2010-2011 ÅRSBERETNING 2010-2011 Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Norge (UF-Norge)har som formål å fremme samarbeid og forståelse mellom politi - lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten i Norge Side

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Søgne kommune Arkiv: X31 Saksmappe: 2013/2819-30172/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 19.09.2013 Saksframlegg Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

Referat fra MTF-styremøte 9. september 2013

Referat fra MTF-styremøte 9. september 2013 Referat fra MTF-styremøte 9. september 2013 Tid 9. september 2013, kl. 10.00-16.00 Sted: Thon Hotel Arena Tilstede: Elisabeth Fahlstrøm, Bård Henningsen, Hanne Hungnes, Bjørnar Ness, Thor Marhaug og Dag

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64435/2013 2013/4229 X31 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/167 Formannskapet 25.09.2013 Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet

Detaljer

Møtereferat. Referat fra møte i referansegruppen for førstelinjeprosjektet 30.8.2011 Assisterende politidirektør Vidar Refvik ønsket velkommen.

Møtereferat. Referat fra møte i referansegruppen for førstelinjeprosjektet 30.8.2011 Assisterende politidirektør Vidar Refvik ønsket velkommen. Møtereferat Tilstede Daniel Fundingsrud, Norges juristforbund-udi Ingrid Hindahl Natvig, NTL-politiet/Oslo Pd Jørgen Kjerkol, Samfunnsviterne-UDI Christina Thomassen Roth, Norges Politilederlag/Asker og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

SAMLOK - PROSJEKTET. Samlokalisering av nødmeldesentralene. Per Henriksborg Drammen 27.09.10

SAMLOK - PROSJEKTET. Samlokalisering av nødmeldesentralene. Per Henriksborg Drammen 27.09.10 SAMLOK - PROSJEKTET Samlokalisering av nødmeldesentralene Per Henriksborg Drammen 27.09.10 PROGRAM Kl. 1200 1300 Orientering SAMLOK-prosjektet Kl. 1310 1330 Orientering om 112/politiets operasjonssentral

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon utvikling Politidirektoratet Melding om vedtak FSK 131/15 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Høringsuttalelse

Detaljer